додати матеріал


Основний капітал підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Структура і сутність основного капіталу підприємства
1.1 Класифікація основних засобів
1.2 Оцінка основних засобів підприємства та інфляція
1.3 Джерела формування та відтворення основних засобів
2. Завдання
Висновок
Список літератури

Введення
Переведення економіки на ринкові відносини продиктований логікою розвитку продуктивних сил на етапі переходу до системи вільного підприємництва з використанням різних форм власності.
Перебудова промислового виробництва орієнтує підприємства на економічно обгрунтоване використання всіх елементів виробництва, чітка взаємодія яких при раціональній структурі засобів виробництва дозволяє забезпечити нормальну господарську діяльність підприємства. Адже головний мотив створення будь-якого комерційного підприємства - це отримання прибутку. Складовою частиною засобів виробництва, є основний капітал, якому відводиться значна частка в структурі майнового комплексу. Основний капітал безпосередньо бере участь у створенні матеріальних цінностей і тісно взаємозалежний з конкурентоспроможністю продукції, що випускається.
Як відомо, основою будь-якого виробничого процесу є людська праця, який передбачає в якості необхідної умови своєї діяльності наявність засобів і предметів праці. У процесі виробництва значення засобів і предметів праці неоднаково. Вирішальна роль належить засобам праці, тобто сукупності матеріальних засобів, за допомогою яких людина впливає на предмет праці, змінюючи його фізико-хімічні властивості.
Основний капітал підприємства включає засоби праці, які багаторазово беруть участь у процесі виробництва, виконуючи якісно різні функції. Поступово зношуючись вони переносять свою вартість на знову створений продукт частинами, протягом ряду років у вигляді амортизаційних відрахувань.
У контрольній роботі автор спробує розкрити сутність, склад, структуру основного капіталу.

1. Структура і сутність основного капіталу підприємства
Капітал є головною економічною базою створення та розвитку підприємницької фірми, так як він характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, інвестованих у формування його активів. У процесі свого функціонування капітал забезпечує інтереси власників і персоналу фірми.
Під загальним поняттям капіталу фірми зазвичай розуміються різні його види, яких досить багато. Розглянемо класифікацію капіталу за різними ознаками.
SHAPE \ * MERGEFORMAT

ВИДИ КАПІТАЛУ

По приналежності фірмі

Власний

Позиковий

По об'єкту інвестування

Основний

За формою перебування в процесі кругообігу

Капітал у продуктивній формі

Залежно від мети використання

Продуктивний

Позиковий

Спекулятивний

Малюнок 1. Класифікація капіталу фірми

Розглянемо основний капітал фірми. Основний капітал є тією частиною використовуваного фірмою капіталу, який інвестований в усі види позаоборотних активів, а не тільки в основні засоби.
Відобразимо склад необоротних активів:
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Нематеріальні Довгострокові Незавершені Основні
Активи фінансові капітальні кошти
Вкладення вкладення

Малюнок 2. Необоротні активи
Нематеріальні активи представляють собою права на отримання прибутку в майбутньому. Відмітною ознакою цих активів (який характерний не тільки для них) є те, що вони не мають фізичної форми і залежать від очікуваного прибутку. Основні категорії нематеріальних активів:
- Ділова репутація фірми - «гудвіл»;
- Патенти, авторські права та торгові марки;
- Права власності на орендоване майно та його удосконалення;
- Права на розробку і витрати на розробку природних ресурсів;
- Формули, технології та зразки (наприклад, програмне забезпечення);
- Ноу-хау - сукупність технічних, технологічних, управлінських, комерційних та інших значень, оформлених у вигляді технічної документації, опису, накопиченого виробничого досвіду, що є предметом інновацій, але не запатентованих;
- Товарний знак - емблема, малюнок або символ, зареєстровані у встановленому порядку; службовці для відмінності товарів даного виробника від інших аналогічних товарів;
- Ліцензії;
- Інші аналогічні види майнових цінностей фірми.
Крім того, до нематеріальних активів можуть відноситися організаційні витрати (витрати, пов'язані з утворенням юридичної особи, визнані у відповідності з установчими документами внеском засновників у статутний (складовий) капітал.
Нематеріальні активи відображаються в обліку і звітності в сумі витрат на придбання, виготовлення і витрат за їх доведення до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях. По об'єктах, по яких проводиться погашення вартості, нематеріальні активи рівномірно (щомісяця) переносять свою первинну вартість на витрати виробництва або обігу за нормами, що визначаються організацією, виходячи з встановленого терміну їх корисного використання. За нематеріальних активів, за якими неможливо визначити термін корисного використання, норми перенесення вартості встановлюються у розрахунку на десять років (але не більше терміну діяльності організації).
Довгострокові фінансові вкладення являють собою витрати на пайову участь у статутному капіталі в інших підприємствах, на придбання акцій і облігацій на довгостроковій основі. Вони включають в себе інвестиції фірми в дочірні і залежні товариства, а також в інші організації, позики, надані організації на строк більше 12 місяців, і вартість майна, переданого в довгострокову оренду на праві фінансового лізингу (тобто з правом викупу або передачі власності на майно після закінчення терміну оренда).
Фінансові вкладення приймаються до обліку в сумі фактичних витрат для інвестора. За державними цінними паперами, дозволяється різницю між сумою фактичних витрат на придбання і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу рівномірно (щомісяця) відносити на фінансові результати в організації, або на зменшення фінансування (фондів) у бюджетної організації.
Акції і паї, не сплачені повністю, показуються в активі балансу в повній їх купівельної вартості, з віднесенням непогашеної суми за статтею кредиторів у пасиві балансу у випадках, коли інвестор має право на отримання дивідендів і несе повну відповідальність по цих вкладеннях. В інших випадках суми, внесені в рахунок підлягають придбанню акцій і паїв, показуються в активі балансу за статтею дебіторів. Вкладення організації в акції інших організацій, що котируються на біржі або на спеціальних аукціонах, котирування яких регулярно публікується, при складанні річного бухгалтерського балансу відображаються на кінець року, за ринковою вартістю, якщо остання нижче балансової вартості. Зазначена коригування здійснюється на суму резерву під забезпечення вкладень у цінні папери, створеного за рахунок фінансових результатів в організації, або зменшення фінансування (фондів) у бюджетної організації.
До незавершеним капітальним вкладенням не оформлені актами приймання-передачі основних засобів витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель, обладнання, транспортних засобів, інструменту, інвентарю, інших матеріальних об'єктів тривалого користування, інші капітальні роботи і витрати (проектно-вишукувальні, геолого-розвідувальні та бурові роботи, витрати щодо відведення земельних ділянок і переселенню у зв'язку з будівництвом, на підготовку кадрів для знову споруджуваних організацій та ін.)
Капітальні вкладення відбиваються в балансі за фактичними витратами для забудовника (інвестора). Об'єкти капітального будівництва, що перебувають у тимчасовій експлуатації, до введення їх у постійну експлуатацію не включаються до складу основних засобів. У бухгалтерському обліку та звітності витрати по цих об'єктах відображаються як незавершені капітальні вкладення.
Основні засоби - частина майна підприємницької фірми, яка у ролі коштів праці при виробництві продукції, виконання робіт або надання послуг або для управлінських потреб фірми протягом періоду, що перевищує 12 місяців або звичайний операційний цикл, якщо він перевищує 12 місяців.
Основні засоби включають:
будівлі, споруди, передавальні пристрої, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальну техніку, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя, робочий і продуктивна худоба, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги та інші основні засоби . До основних засобів належать також капітальні вкладення на поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи) і в орендовані будівлі, споруди, обладнання та інші об'єкти, які стосуються основних засобів. Капітальні вкладення в багаторічні насадження, поліпшення земель включаються до складу основних засобів щорічно в сумі витрат, що відносяться до прийнятих в експлуатацію площ, незалежно від закінчення всього комплексу робіт.
У складі основних засобів враховуються перебувають у власності земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси). Завершені капітальні витрати в орендовані будівлі, споруди, обладнання та інші об'єкти, які стосуються основних засобів, зараховуються орендарем у власні основні засоби в сумі фактичних витрат, якщо інше не передбачено договором оренди.
У різних галузях економіки структура основних засобів може значно відрізнятися, тому що вона відображає технічну оснащеність, особливості технології, спеціалізації та організації виробництва в цих галузях.
Таким чином, основні засоби - це частина майна фірми, що переносить свою вартість на знову створюваний продукт частинами, за кілька виробничих циклів, зберігаючи свою натуральну форму. Головним визначальною ознакою основного капіталу виступає спосіб перенесення вартості на продукт - поступово: протягом ряду виробничих циклів, частинами: у міру зносу.
Знос основних фондів враховується за встановленими нормами амортизації, сума якої включається в собівартість продукції. Після реалізації продукції нарахований знос накопичується в особливому амортизаційному фонді, який теоретично призначається для нових капітальних вкладень. Таким чином, одноразово авансована вартість у статутний капітал у частині основного капіталу здійснює кругообіг, переходячи з грошової форми в натуральну, в товарну і знову в грошову. У цьому полягає економічна сутність основного капіталу.
1.2 Класифікація основних засобів
Використовуються різні ознаки класифікації основних засобів.
Залежно від участі у виробничому процесі основні засоби поділяються на дві групи: виробничі і невиробничі. Виробничі основні засоби безпосередньо чи опосередковано беруть участь у виробництві матеріальних цінностей, вони включають в себе будівлі, споруди, робочі машини й устаткування і т.п. Невиробничі основні засоби не беруть участі у виробничому процесі, і до них відносяться житлові будинки, поліклініки, дитячі сади, санаторно-курортні заклади та інші основні засоби нематеріальної сфери.
За ролі у виробництві продукції основні засоби поділяються, на активні і пасивні. Активні основні засоби безпосередньо беруть участь у переміщенні та переробки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих, до них відносяться машини, устаткування, передавальні пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, котрольно-вимірювальні прилади і т.п. Пасивні основні засоби, не беручи участь безпосередньо в процесі виробництва, створюють необхідні для його здійснення умови - це будівлі, споруди і т.п.
Обладнання ділиться також на дві групи: основне і допоміжне устаткування. Безпосередньо на основному обладнанні в процесі виробництва створюються матеріальні цінності - це верстати, механізми і т.д. Допоміжне обладнання призначене для здійснення різних операцій, що забезпечують процес виробництва, наприклад передавальні пристрої.
1.3 Оцінка основних засобів підприємства та інфляція
Основний капітал підприємства (його елементи) мають певну вартість, як правило, це вартість придбання (первісна вартість). Однак з часом ця вартість зменшується на суму амортизації (залишкова вартість), про що буде сказано нижче.
Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку та звітності за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами їх придбання, спорудження та виготовлення, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків передбачених законодавством РФ). Первісна вартість основних фондів - це вартість (ціна) придбання даного виду основних фондів; транспортні витрати на доставку; вартість монтажу, налагодження і т.п. Ця вартість виражається у цінах, що діяли в момент придбання даного об'єкта, і на підставі її величини вартості на підприємствах відбуваються реєстрація елементів основних фондів, облік їх на балансі підприємства, внаслідок чого вона ще називається балансовою вартістю основних фондів.
Вартість основних засобів, за якою вони прийняті до бухгалтерського обліку, не підлягає зміні. Зміна первісної вартості основних засобів допускається у випадках добудови, дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації відповідних об'єктів.
Підприємство має право не частіше одного разу на рік (на початок звітного року) переоцінювати об'єкти основних засобів за відновною вартістю шляхом індексації або прямого перерахунку за документально підтвердженими ринковими цінами з віднесенням виникаючих різниць на рахунок додаткового капіталу предпрития. Для усунення спотворює впливу цінового фактора основні фонди оцінюють за їх відновної вартості, тобто за вартістю їх виробництва в умовах сьогодення.
Для визначення відновної вартості регулярно проводяться переоцінки основних фондів за допомогою двох основних методів: 1) шляхом індексації їх балансової вартості, 2) шляхом прямого перерахунку балансової вартості стосовно цінами, що складається на 1 січня чергового року. Переоцінці підлягають будівлі, крім житлових, споруди, передавальні пристрої, машини, обладнання, транспортні засоби та інші види основних засобів, незалежно від їх технічного стану (ступеня зносу), як чинні, так і що знаходяться в консервації, в резерві або в запасі, в незавершеному будівництві, а також об'єкти, здані в оренду або в тимчасове користування (основні фонди, здані в оренду, переоцінюються орендодавцем).
У сучасних умовах при високому рівні інфляції як ніколи раніше виникає необхідність періодичної переоцінки основних фондів та визначення їх відновлювальної вартості, що відповідає реальним економічним обставинам.
Однак при такому методі, як і при оцінці за первісною вартістю, не можна встановити ступінь зношеності основних фондів. Разом з тим така оцінка представляє значну складність через необхідну переоцінки всіх елементів основних фондів. Тому така оцінка здійснюється лише періодично.
Залишкова вартість являє собою різницю між первісною вартістю і нарахованим зносом (вартість основних фондів, не перенесена на готовий продукт). Для впроваджуються в експлуатацію нових підприємств оцінка основних фондів за цим методом збігається з оцінкою за первісною вартістю. Для діючих - буде менше первісної вартості на величину зносу основних фондів.
Вона дозволяє судити про ступінь зношеності засобів праці, планувати оновлення і ремонт основних фондів. Є два види залишкової вартості: 1) вона визначається за первісною вартістю, яка визначається в міру нарахування амортизації, 2) за відновною вартістю, яка визначається експертним шляхом у процесі переоцінки засобів праці.
Оцінка за відновної вартості з урахуванням зносу дає можливість визначити фактичну вартість існуючих основних фондів, а також порівнювати обсяги основних фондів окремих підприємств галузі промисловості.
Ліквідаційна вартість - це вартість реалізації зношених і знятих з виробництва основних фондів (часто це ціна брухту).
Середньорічна вартість основних фондів визначається на основі первісної вартості з урахуванням їхнього введення і ліквідації за такою формулою:
Ф з = Ф п (б) + Ф ст * ЧМ/12 - Ф л (12-М) / 12,
де Ф с - середньорічна вартість основних фондів;
Ф п (б) - первісна (балансова) вартість основних фондів;
Ф ст - вартість введених фондів;
ЧС - число місяців функціонування введених основних фондів;
Ф л - ліквідаційна вартість;
М-кількість місяців функціонування вибулих основних фондів.
Переоцінці підлягають будівлі, крім житлових, споруди, передавальні пристрої, машини, обладнання, транспортні засоби та інші види основних засобів, незалежно від їх технічного стану (ступеня зносу), як чинні, так і що знаходяться в консервації, в резерві або в запасі, в незавершеному будівництві, а також об'єкти, здані в оренду або в тимчасове користування (основні фонди, здані в оренду, переоцінюються орендодавцем).
Вихідними даними для переоцінки основних фондів (засобів) є повна балансова вартість основних фондів, визначена за результатами інвентаризації, і коефіцієнти перерахунку балансової вартості основних засобів у відновну вартість, яка визначається множенням їх балансової вартості на відповідний коефіцієнт перерахунку (коефіцієнти встановлюються стосовно до кожної групи основних коштів). Повна відновна вартість основних фондів, тобто повна вартість витрат, які мало б здійснити підприємство, ними володіє, якщо б воно повинна була повністю замінити їх на аналогічні нові об'єкти за ринковими цінами і тарифами, які існують на дату переоцінки, включаючи витрати на придбання ( будівництво), транспортування, установку (монтаж) об'єктів, для імпортованих об'єктів - також митні платежі і т.д. Повна відновна вартість визначається на основі витрат на відтворення об'єктів, аналогічних оцінюваним, з тих же матеріалів, з дотриманням планів і креслень та якості виконання робіт, з притаманними об'єкту недоліками конструкції та елементами неефективності. Повна відновна вартість морально застарілих об'єктів також здійснюється на основі існуючих витрат на їх виготовлення за цінами і тарифами, які існують на дату переоцінки, виходячи з того, що моральне старіння об'єктів відображається на рівнях і темпах зміни відповідних цін і тарифів. При визначенні повної відновної вартості об'єктів, знятих з виробництва, ціни і витрати на виготовлення точної копії яких у сучасних умовах встановити практично неможливо, ця вартість визначається як вартість заміщення, на основі повної відновної вартості функціонально аналогічних випускаються об'єктів, скоригованої за співвідношенням найважливіших експлуатаційних характеристик раніше випускалися і сучасних об'єктів. Не підлягають переоцінці вартість земельних ділянок і об'єктів природокористування.
Повна відновна вартість основних фондів визначається, за рішенням організації, або шляхом прямого перерахунку вартості окремих об'єктів за документально підтвердженим ринковими цінами на нові об'єкти, аналогічні оцінюваним, ("метод прямої оцінки"), або - шляхом індексації балансової вартості окремих об'єктів із застосуванням індексів ( коефіцієнтів).
При переоцінці, поряд з повною відновною вартістю основних фондів, визначається їх залишкова відновна вартість. Під залишкової відновлювальної вартістю основних фондів розуміється вартість основних фондів після переоцінки з урахуванням нарахованого зносу. Залишкова відновна вартість основних фондів визначається самими організаціями - власниками основних фондів самостійно. При переоцінці основних засобів шляхом індексації що значиться в бухгалтерському обліку сума зносу основних засобів (включаючи об'єкти, по яких повністю нараховано знос) підлягає множенню на відповідні індекси зміни вартості основних засобів, при їхньому перерахуванні в відновну вартість. При переоцінці основних засобів методом прямого перерахунку що значиться в бухгалтерському обліку сума зносу підлягає індексації за коефіцієнтом перерахунку, обчислюється співвідношенням відновної вартості до балансової вартості.
При оцінці ефективності вкладень підприємства в основні засоби слід враховувати наступні моменти:
-Функціональна корисність основних засобів зберігається протягом ряду років, тому витрати з їх придбання та експлуатації розподілені в часі;
-Момент оновлення (фізичної заміни) основних засобів не збігається з моментом їхнього вартісного заміщення, у результаті чого можуть виникнути збитки, що занижують фінансові результати діяльності підприємства;
-Ефективність використання основних засобів оцінюється по-різному в залежності від їх виду, приналежності, характеру участі у виробничому процесі. Внаслідок того, що основні засоби обслуговують не тільки виробничу сферу діяльності фірми, а й соціально-побутову, ефективність їх використання визначається не тільки економічними (вартісними), але і соціальними, екологічними та іншими факторами.
Ефективність використання основних виробничих засобів характеризується певними вартісними показниками, які відображають у грошовому вираженні виробничу віддачу основних засобів підприємства. Такими показниками є:
Фондовіддача (сума реалізованої продукції на рубль середньорічної вартості основних виробничих засобів).
Фондомісткість (відношення вартості основних виробничих засобів до вартості продукції).
Фондоозброєність (вартість основних виробничих засобів, що припадає на одного працюючого).
1.4 Джерела формування та відтворення основних засобів
Фінансування процесу формування основних засобів може здійснюватися за рахунок наступних основних джерел:
- Коштів засновників, зраджувати в момент створення фірми або вже в процесі її функціонування;
- Власних ресурсів підприємства, створених у процесі його статутної діяльності;
- Коштів, отриманих підприємством на позиковій основі у формі цільових банківських позик;
- Асигнувань з бюджетів різних рівнів і позабюджетних фондів.
Крім зазначених, в сучасних умовах широко застосовується такий метод формування основних засобів, як оренда (застосовується в основному для отримання виробничих і інших площ) та її різновид - лізинг.
Джерела фінансування відтворення основних засобів поділяються на власні та залучені.
Власні джерела основних засобів фірми:
- Амортизація;
- Знос нематеріальних активів;
- Прибуток, що залишається в розпорядженні фірми.
- Залучені джерела основних засобів:
- Кредити банків;
- Позикові кошти інших підприємств і організацій;
- Грошові кошти, одержувані від емісії цінних паперів, пайових та інших внесків юридичних і фізичних осіб;
- Грошові кошти, які надходять у порядку перерозподілу з централізованих інвестиційних фондів концернів та інших об'єднань;
- Кошти позабюджетних фондів;
- Асигнування з бюджетів різних рівнів, що надаються на поворотній та безповоротній основі;
- Кошти іноземних інвесторів.
Достатність джерел коштів для відтворення основних засобів має вирішальне значення для фінансового стану підприємства.

2. Завдання
Визначте обсяг товарної, валової та реалізованої продукції, виходячи з таких даних.
Таблиця 1
Показник
Кількість шт.
Ціна за од, руб.
Сума, руб.
1.Готовая вироби
А
4500
100
450000
Б
3200
80
256000
У
7300
55
401500
Г
2500
72
180000
2.Услугі іншим організаціям
25800
3.Остаткі нереалізованої продукції
На початок року
38200
На кінець року
45600
4.Остаткі незавершеного виробництва
На початок року
16250
На кінець року
18370
Рішення:
Знайдемо загальну вартість готових виробів
450000 +256000 +401500 +180000 = 1287500 рублів.
Для того щоб визначити обсяг товарної продукції необхідно, скласти загальну вартість готових виробів та послуги іншим підприємствам.
1287500 + 25800 = 1313 300 рублів склав обсяг товарної продукції

Для того щоб визначити обсяг валової продукції необхідно, до обсягу товарної продукції додати різницю між залишками незавершеного виробництва на початок року і на кінець року.
1313300 + 16250-18370 = 1311180 рублів - склав обсяг валової продукції
Для того щоб дізнатися обсяг реалізованої продукції необхідно, до обсягу товарної продукції додати різницю між залишками нереалізованої продукції на початок року і на кінець року.
1313300 +38200-45600 = 1305900 рублів. - Склав обсяг реалізованої продукції.
Відповідь:
Обсяг товарної продукції склав 1313300 рублів.
Обсяг валової продукції склав 1311180 рублів.
Обсяг реалізованої продукції склав 1305900 рублів.

Висновок
У своїй контрольній роботі автор спробував розкрити склад, структуру, сутність основного капіталу підприємства. На основі роботи можна зробити наступні висновки.
1. Капітал - це значна частина фінансових ресурсів, що авансується і інвестується у виробництво з метою отримання прибутку. Капітал - головна економічна база створення і розвитку підприємства, так як характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, інвестованих у формування його активів. У процесі свого функціонування забезпечує інтереси власників, персоналу підприємства, а також держави. Це визначає його як основний об'єкт управління підприємством, а забезпечення ефективного його використання належить до числа найбільш відповідальних завдань.
2. Розглянувши основний капітал фірми, можна сказати, що він представляє собою ту частину використовуваного фірмою капіталу, який інвестований в усі види позаоборотних активів.
3. Основні засоби фірми - це вартісне вираження засобів праці, які переносять свою вартість на продукт частинами, у міру зносу. Закон відтворення основного капіталу виражається в тому, що його вартість, введена у виробництво, повністю відновлюється, забезпечуючи можливість технічного оновлення засобів праці.
4. Основні засоби поділяються на виробничі і невиробничі, мають галузевої розріз, класифікуються за видами, які формують активну і пасивну частини.
5. В управлінні основними фондами використовується диференційована система вартісних оцінок, базовими з яких є первинна, відновлювальна та залишкова вартість.

Список літератури
1. Фінанси фірми: Підручник; А.М. Ковальова, М.Г. Лапуста, Л.Г. Скамай, - М.: «Инфра-М», 2002.493с.
2. Фінанси підприємств / за ред. Бородіної Є.І. - М: ЮНИТИ, 1995.
3. Економіка промислових підприємств: Підручник - 2-е вид., Перер і доп / Н. Л. Зайцев .- М.: Инфра, 1999. 336с.
4. Економіка підприємств: Підручник / за ред. Н.А. Сафронова-М.: «МАУП», 2003. 608с.
5. Економіка / Підручник / За ред. А.С. Булатова:. -М.: БЕК, 1997 ..
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
73.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Основний капітал підприємства Аналіз використання основного капіталу
Основний капітал підприємства Аналіз використання основного капіта
Основний капітал підприємства та вплив його структури на результати господарської діяльності
Система проблемних уроків по темі Основний капітал підприємства при вивченні дисципліни Економіка
Система проблемних уроків по темі Основний капітал підприємства при вивченні дисципліни Економіка 3
Система проблемних уроків по темі Основний капітал підприємства при вивченні дисципліни Економіка 2
Інвестиції в основний капітал
Інвестиції в основний капітал
Облік інвестицій в основний капітал
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru