Основи статистики

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГІЙ І УПРАВЛІННЯ
Кафедра менеджменту
Дистанційне навчання

Л.М. Карєва

СТАТИСТИКА

Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання для студентів економічних і технологічних спеціальностей всіх форм навчання

Москва - 2007

УДК 31

© Кареєва Л.М. Статистика. Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання. - М., мгут, 2007

Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання для студентів спеціальностей:
0608 - "Економіка і управління на підприємстві" (по галузях)
0604 - "Фінанси та кредит"
0605 - "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит"
0611 - "Менеджмент організації"
0606 - "Світова економіка"
3511 - "Товарознавство та експертиза товарів"
3510 - "Антикризове управління"
3513 - "Комерція" (торгова справа)
Укладач: Карєва Людмила Михайлівна, к.е.н., професор кафедри "Менеджмент"
Рецензент: Хомутіннікова Т.В., доцент кафедри "Менеджмент"
Редактор: Свєшнікова Н.І.
© Московський державний університет технологій та управління, 2007
109004, Москва, Земляний вал, 73

ЗМІСТ
Введення
1. Робоча програма курсу
2. Практичні заняття. Плани лекцій та практичних занять
3. Методичні вказівки з вивчення курсу
4. Рекомендації щодо виконання контрольної роботи
5. Завдання з контрольної роботи
6. Рекомендована література
7. Питання до іспиту з дисципліни "загальна теорія статистики"
Додаток 1
Додаток 2

ВСТУП
В умовах розвитку ринкових відносин, докорінної перебудови вітчизняної економіки і всіх сфер управління роль і значення статистики як науки і господарської практики зростає. Статистична наука вивчає процеси збору, обробки, аналізу економічної інформації, що лежить в основі прийнятих рішень. Вона служить одним з найважливіших важелів управління на всіх рівнях господарювання, організаційно-методичною основою збору інформації та оцінки результатів господарської діяльності та підприємництва.
Метою викладання курсу "Статистика" є підготовка економічних кадрів, які володіють сучасною методологією збору, обробки, узагальнення статистичної інформації, придбання навичок обчислення статистичних показників, їх аналізу та використання в роботі економіста і господарській практиці для прийняття обгрунтованих управлінських рішень.
Завдання в процесі вивчення дисципліни:
- Оволодіння сучасними методами і прийомами збору, обробки, узагальнення і аналізу масової, однорідної статистичної інформації про соціально-економічні явища і процеси;
- Вироблення навичок статистичного узагальнення та аналізу даних стосовно практичної діяльності переробних підприємств і галузей;
- Освоєння системи обліку та статистики, прийнятої в міжнародній практиці;
- Оволодіння методикою міжнародних зіставлень макроекономічних показників;
- Застосування методів моделювання і прогнозування соціально-економічних процесів для прийняття обгрунтованих управлінських рішень.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
а) мати уявлення:
- Про теорію і практику статистичних досліджень явищ і процесів суспільного життя;
- Про організацію статистики в країні на окремих рівнях управління;
- Про методи проведення спеціально організованих статистичних обстежень;
- Про використання методів статистичного аналізу у господарській практиці.
б) знати:
- Прийоми, методи і особливості організації збору вихідної масової інформації;
- Системи взаємозв'язку узагальнюючих статистичних показників, методи їх розрахунку і аналізу в конкретній економічній ситуації;
- Методи виявлення основних тенденцій і закономірностей розвитку соціально-економічних показників;
- Завдання та шляхи удосконалення вітчизняної статистики у зв'язку з урахуванням міжнародних стандартів.
в) вміти:
- Правильно організувати і провести статистичне спостереження;
- Заповнювати і використовувати форми статистичної звітності підприємства;
- Обчислювати узагальнюючі статистичні показники стану та розвитку виробництва;
- Систематизувати і наочно зображувати отримані дані за допомогою статистичних графіків і таблиць;
- Поєднувати теорію статистики з господарською практикою у прийнятті управлінських рішень;
- Застосовувати статистичні методи в аналізі виробничо-господарської діяльності та за результатами аналізу робити обгрунтовані висновки і пропозиції;
- Моделювати та прогнозувати соціально-економічні процеси, визначати основні закономірності їх розвитку;
- Вимірювати соціально-економічну ефективність суспільного виробництва;
- Використовувати у професійній діяльності основні методи обробки та аналізу спостереження і експерименту.
У залежності від обраної спеціальності дисципліна "Статистика" складається з кількох розділів:
РОЗДІЛ 1. Теорія статистики вивчається студентами всіх економічних і технологічних спеціальностей; як методологічна наука, містить загальні поняття, категорії, методи збору, обробки, узагальнення та аналізу однорідних масових даних.
РОЗДІЛ 2. Макроекономічна статистика вивчається студентами спеціальності 0605,0606 за допомогою специфічної системи показників соціально-економічної статистики дає кількісну оцінку відтворення суспільного продукту і національного доходу, ефективності суспільного виробництва, соціального способу життя з урахуванням міжнародних статистичних зіставлень. Сюди ж відноситься статистика підприємництва, що включає статистику цін, кредиту, грошового ринку, держбюджету, фінансів. За допомогою специфічних статистичних показників і методів їх аналізу виявляють рівень, динаміку, структуру конкретних соціально-економічних явищ і закономірності формування та розвитку економіки країни в цілому.
РОЗДІЛ 3. Статистика переробних виробництв, комерції та менеджменту в системі АПК вивчається студентами спеціальності 0604,0608, 0611, за допомогою системи показників дає оцінку виробничо-комерційної діяльності на всіх рівнях управління в умовах ринку та специфіки підгалузей харчової промисловості.
Вивчення розділів статистичного циклу дисципліни дає необхідну базу знань для вивчення ряду інших економічних дисциплін у процесі професійної підготовки економіста будь-якої спеціальності.
Обсяг навчального матеріалу обмежений вимогами Державного стандарту вищої професійної освіти до рівня статистичної підготовки економістів та обсягом навантаження, передбаченої навчальним планом з навчання конкретної спеціальності.
1.2. Організаційно-методичні дані дисципліни: обсяги різних форм навчальної роботи в годинах і види контролю узгоджуються з навчальним планом і приводяться в навчальних графіках по кожній спеціальності
1.3.Дісціпліни, знання яких необхідно для вивчення курсу "Статистика": основи економічної теорії, торію ймовірності та математична статистика, бухгалтерський облік і аудит, економіка підприємства.
Вивчення дисципліни "Статистика" включає лекційні, практичні заняття, а також індивідуальні заняття зі студентами та їх самостійну роботу.

1.РАБОЧАЯ ПРОГРАМА КУРСУ
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ
Предмет статистики, її наукові основи, особливості і зв'язок з іншими суспільними науками.
Вихідні поняття статистики: статистична сукупність, одиниці і варіюють ознаки сукупності. Статистичний показник. Поняття про системи статистичних показників та їх взаємозв'язку.
Методи статистики.
Статистична закономірність. Закон великих чисел і особливості його прояву у статистичних сукупностях.
Етапи статистичного дослідження.
Завдання статистики як науки і як господарської практики у зв'язку з розвитком ринкових відносин і переходом до міжнародної практики обліку і статистики. Організація державної статистики. Міжнародні статистичні організації.
ТЕМА 2. Джерела статистичної інформації
Поняття про статистичної інформації, джерела інформації.
Програмно-методологічні та організаційні питання збору інформації.
Види статистичного спостереження за моментом реєстрації спостережуваних об'єктів, за способом організації і по повноті охоплення одиниць спостереження. Способи збирання статистичних відомостей, перевірки їх достовірності, точності та своєчасності надходження.
ТЕМА 3. ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Поняття про зведення статистичних даних, її основний зміст, види та завдання.
Поняття про угруповання. Угруповання як основа наукової обробки статистичних даних. Суть методу угруповань і його значення в статистичному дослідженні соціально-економічних явищ. Види угруповань. Обгрунтування і вибір группировочного ознаки.
Визначення числа груп, величини інтервалів. Характеристика груп за допомогою статистичних показників.
Найважливіші групування та класифікації, що застосовуються в статистиці, їх використання в економічному аналізі.
Ряди розподілу, їх види і способи побудови.
ТЕМА 4. СТАТИСТИЧНІ ТАБЛИЦІ І ГРАФІКИ

Статистичні таблиці і графіки як способи наочного зображення статистичних даних.

Поняття про статистичних таблицях, їх значення, види і складові частини. Підмет і присудок статистичної таблиці. Принципи побудови і правила оформлення, читання та аналізу таблиць.
Поняття про статистичному графіку. Роль і види графічного способу зображення статистичних даних. Елементи графіка і правила його побудови при зображенні структури сукупності, розподілу, динаміки, взаємозв'язку явищ, територіальних порівнянь.
ТЕМА 5. Абсолютні і відносні величини
Поняття про абсолютні і відносних величинах, їх взаємозв'язку і необхідність комплексного застосування. Види абсолютних величин, одиниці їх вимірювання.
Види відносних величин, способи їх розрахунку і форми вираження. Обгрунтування вибору бази та умов для порівняння.
ТЕМА 6. СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ І ПОКАЗНИКИ ВАРІАЦІЇ
Поняття про середню величину. Взаємозв'язок методу середніх і методу угруповань.
Середня арифметична. Середня гармонійна. Інші форми середніх. Вибір форми середньої. Значення і вибір ваг для визначення середньої.
Варіація ознак. Причини та необхідність вивчення варіації; розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.
Види дисперсії: загальна, групова (приватна), внутригрупповая, міжгрупова. Правило додавання дисперсій і його використання в аналізі взаємозв'язку соціально-економічних явищ. Коефіцієнт детермінації і емпіричне кореляційне відношення.
ТЕМА 7. ЛАВИ ДИНАМІКИ
Поняття про рядах динаміки. Види рядів динаміки; елементи ряду, правила його побудови і прийоми графічного зображення.
Аналітичні показники ряду динаміки: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту. Темп нарощування. Середні показники ряду динаміки. Прийоми аналізу рядів динаміки та виявлення основних тенденцій розвитку. Способи вирівнювання рядів динаміки. Методи вивчення сезонних коливань.
Елементи інтерполяції та екстраполяції.
ТЕМА 8. ІНДЕКСИ
Поняття про індекси. Область і завдання їх застосування. Класифікація індексів. Види індексів і способи їх побудови. Вибір индексируемой величини і ваг індексу.
Форми індексів. Агрегатний індекс як основна форма загального індексу. Середній арифметичний та середній гармонійний індекси. Індекси середніх рівнів.
Найважливіші економічні індекси (фізичного обсягу, цін, товарообігу і т.д.), їх взаємозв'язку і значення в аналізі економічних ситуацій в умовах ринку.
ТЕМА 9. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ СОЦІАЛЬНО-економічних явищ і процесів
Види і форми статистичної взаємодії як форма вираження загального зв'язку явищ. Основні статистичні методи вивчення зв'язків: метод паралельних рядів, умови його застосування. Поняття однофакторний і багатофакторної моделі зв'язку. Рівняння регресії як форма аналітичного виразу статистичного зв'язку, економічна інтерпретація його параметрів.
Показники тісноти кореляційного зв'язку: лінійний коефіцієнт кореляції, індекс кореляції, емпіричне кореляційне відношення, їх інтерпретація.
ТЕМА 10. СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ
Сутність статистичного моделювання і прогнозування. Взаємозв'язок моделювання, прогнозування та менеджменту. Класифікація статистичних моделей і прогнозів: науково - технічні, економічні, демографічні, науково - дослідні, макро прогнози, прогнози на різні терміни та періоди часу і т.п.
Основні методи статистичного моделювання і прогнозування: аналітичне вирівнювання часових рядів, парна та множинна регресія, експертні оцінки.
Основні етапи побудови моделей і прогнозів: графічне зображення рядів динаміки, механічне вирівнювання рядів одним з відомих способів, вибір аналітичної функції, моделювання і прогнозування.
Методологічні особливості прогнозування за допомогою способу найменших квадратів.
Використання дисперсійного та кореляційно - регресійного методів аналізу при побудові однофакторних і багатофакторних моделей прогнозу. Застосування лінійного коефіцієнта кореляції, коефіцієнта детермінації та критеріїв згоди (Фішера, Пірсона, Романовського, Колмогорова та ін) для виявлення ступеня відповідності фактичного розподілу статистичних даних передбачуваному теоретичному та оцінки правильності вибору математичної форми зв'язку.
Поняття про довірче інтервалі і порядок його визначення при оцінці точності та можливої ​​помилки прогнозу.
Моделі міжгалузевого балансу, їх використання у складанні прогнозів розвитку харчової промисловості. Схема міжгалузевого балансу виробництва і розподілу продукції в умовах ринку.
Практичні можливості застосування методів моделювання та прогнозування з застосуванням сучасної обчислювальної техніки на підприємствах системи АПК.
РОЗДІЛ 2. Макроекономічна статистика
ТЕМА 11. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ
Поняття системи економічних показників, основні методологічні вимоги до її формування. Найважливіші класифікації та групування, що застосовуються в макроекономічній статистиці нашої країни і за кордоном.
Агропромисловий комплекс і територіально - виробничі комплекси як особлива форма класифікації й угруповання.

ТЕМА 12. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Показники чисельності населення, методи їх розрахунку. Показники динаміки та розміщення населення, його складу за різними ознаками (половозрастному, національному, соціальної приналежності, середньої тривалості життя тощо).
Поняття трудових ресурсів, працездатного, економічно активного та неактивного населення. Система показників чисельності, руху та складу трудових ресурсів за різними ознаками (статтю, віком, рівнем освіти, кваліфікації тощо).
Методи визначення перспективної чисельності населення і трудових ресурсів; розподіл трудових ресурсів по території країни і за галузями народного господарства. Проблеми обліку міграції в умовах ринкової економіки.
Показники зайнятості населення та безробіття. Ринок праці та його характеристика.
Джерела статистичної інформації про населення, його трудових ресурсах і зайнятості.
ТЕМА 13. СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА
Поняття національного багатства. Методи вивчення і система показників обсягу, складу, структури і динаміки національного багатства. Поняття про національний майні товариства.
Статистика основних фондів країни, їх натурально-речова класифікація та види оцінки. Роль переоцінки основних фондів, показники стану, динаміки, відтворення і ефективного використання основних фондів, джерела їх поповнення в сфері матеріального виробництва і у невиробничій сфері.
Статистичні методи оцінки майна населення.
Поняття оборотних фондів, їх призначення, класифікація і форми обліку.
Показники обсягу, складу, динаміки і використання виробничих оборотних фондів та забезпеченості виробництва матеріальними ресурсами.
Поняття природних ресурсів, їх склад і класифікація.
Показники статистики стану та охорони навколишнього середовища, контролю за дотриманням вимог раціонального природокористування в ринкових умовах розвитку економіки.
ТЕМА 14. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАТИСТИКИ
Поняття макроекономічних показників, їх роль в оцінці результатів економічної діяльності на макрорівні.
Система показників статистики виробництва та обігу суспільного продукту.
Сукупний продукт суспільства: валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, національний дохід, методи їх обчислення і проблеми переоцінки у порівнянні ціни в умовах ринку. Сутність побудови та застосування індексів - дефляторов.
Методика визначення валового випуску і валової доданої вартості, особливості їх розрахунку в переробних галузях АПК.
Методи визначення обсягу і структури валового внутрішнього продукту на стадії утворення доходів та за напрямками використання, його взаємозв'язок з показником валового національного продукту.
Методи розрахунку обсягу національного доходу: виробничий, розподільний і метод кінцевого використання, основні принципи формування його структури по галузях і формам власності.
Статистичне вивчення обсягу, динаміки і факторів зростання національного доходу. Галузеві особливості вивчення статистики звернення суспільного продукту в галузях сфери матеріального виробництва (матеріально - технічне постачання та збут, заготівлі, торгівля, транспорт).
Система показників статистики доходів суспільства. Первинні, виробничі і кінцеві доходи суспільства, їх склад і використання.
Система показників соціальної статистики. Статистика соціальної структури. Показники статистики участі трудящих в управлінні державою, підприємствами, науково - виробничими та громадськими установами та організаціями.
Статистика рівня життя населення. Система макроекономічних показників рівня життя населення. Показники матеріального і культурного рівня життя. Показники номінальних і наявних доходів і витрат населення, розподіл населення за рівнем доходів і споживання. Індекси вартості життя, номінальної та реальної заробітної плати, купівельної спроможності рубля.
Показники обсягу, складу і динаміки споживання матеріальних благ і послуг населенням; відомості про розміри та видах заощаджень населення.
Показники статистики сімейних бюджетів, соціального забезпечення населення, охорони материнства, дитинства та підростаючого покоління.
Статистичні моделі особистого і громадського фондів споживання.

ТЕМА 15. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

Статистична методологія національного рахівництва.
Поняття та категорії системи національних рахунків, теоретичні засади та принципи їх побудови. Види національних рахунків, їх роль в економічному аналізі. Особливості побудови міжгалузевого балансу за методологією системи національних рахунків. Удосконалення балансових розрахунків на рівні макроекономіки у відповідності з міжнародними стандартами та системою національних рахунків ООН. Види балансових побудов у міжнародній статистичній практиці.
ТЕМА 16. СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Поняття і система показників комплексної оцінки ефективності суспільного виробництва на різних рівнях господарського управління та їх взаємозв'язок.
Сучасна методологія обчислення узагальнюючих показників соціально - економічної ефективності суспільного виробництва і виявлення чинників її зростання в процесі економічного аналізу.
ТЕМА 17. СТАТИСТИКА У КРАЇНАХ З розвитком ринкової економіки ТА МІЖНАРОДНІ СТАТИСТИЧНІ ЗІСТАВЛЕННЯ
Поняття світового господарства, його галузева структура. Класифікація країн за рівнем соціально - економічного розвитку; місце Росії у світовому господарстві. Найважливіші статистичні показники і можливості їх міжнародного зіставлення в країнах з розвиненою ринковою економікою.
ТЕМА 18. СТАТИСТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Поняття сучасного підприємництва, його організація в умовах ринку. Система показників статистики підприємництва.
Статистика цін, кредиту. Вивчення рівня, структури та динаміки цін, інфляційних процесів. Методи розрахунку індексу споживчих цін.
Показники статистики грошового ринку, страхування та цінних паперів.
Статистика державного бюджету. Основні показники та структура доходної та видаткової частини держбюджету, методика виявлення його дефіциту.
Показники статистики різних видів фінансової діяльності підприємств і організацій.
Макроекономічні показники валового і чистого прибутку, методи їх розрахунку.

РОЗДІЛ III. СТАТИСТИКА ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ, МАРКЕТИНГУ І МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ АПК

ТЕМА 19. СТАТИСТИКА ПРОДУКЦІЇ

Поняття продукції промислового підприємства, її складові елементи: продукти і роботи, послуги промислового характеру. Види і склад продуктів за ступенем готовності, момент і ознаки готовності.
Статистичний аспект вивчення випуску та реалізації продукції харчової промисловості в сучасних умовах господарювання.
Облік обсягу промислової продукції в натуральному, вартісному і трудовому вираженні.
Облік продукції в натуральному та умовно - натуральному вираженні, значення його застосування в галузі.
Облік продукції в вартісному (грошовому) вираженні та види цін в умовах ринку (діючі, зіставні, розрахункові, договірні тощо).
Система вартісних показників продукції: валовий оборот, валова, товарна, реалізована продукція, відмінність їх за складом та оцінки. Особливості обліку вартісних показників у галузях харчової промисловості в ринкових умовах.
Підвищення ролі натуральних показників і реалізованої продукції (обсягу продажів) в умовах ринку. Особливості та значення контролю випуску продукції наростаючим підсумком і в асортименті з урахуванням зобов'язань по поставках продукції відповідно до укладених договорів.
Облік продукції в трудовому вираженні на основі показників трудомісткості виробів і кількості виробленої продукції в натуральному вираженні.
Система, склад і методи обчислення вартісних показників обсягу виробництва: чиста продукція та умовно - чиста продукція, їх роль в оцінці результатів народногосподарської діяльності.
Обчислення індексів динаміки промислової продукції та застосування факторного аналізу динаміки індексним методом.
Статистичне зіставлення обсягів і динаміки продукції харчової промисловості РФ та інших країн.
Статистика якості продукції в харчовій промисловості.
Показники якості однорідної продукції і індекси його динаміки, побудовані на основі одного властивості і декількох властивостей: характеристика посортно структури продукції, середня сортність, середня ціна, коефіцієнт якості. рекламації, балова оцінка, відсутність сторонніх домішок.
Показники якості різнорідної продукції і індекси його динаміки: лінійна контрольна оцінка зведеного рівня якості, зведений індекс якості.
Оцінка впливу зміни якості продукції на кінцеві результати виробництва.
Статистичні методи вивчення взаємозв'язку виробничого та споживчої якості. Регресійний аналіз рівня якості і використання його результатів для оцінки досягнутого рівня якості, прогнозування його змін та управління якістю продукції.
Статистика якості роботи на підприємстві.
Види шлюбу, класифікація шлюбу з причин, по винуватців та за місцем виникнення.
Показники шлюбу: розмір браку, відсоток браку, розмір втрат від браку, відсоток втрат від браку. Статистичне вивчення браку і втрат від браку.
Статистичні прийоми вивчення якості продукції в процесі її виробництва, якості роботи підприємства і якості технологічних процесів.
Досвід застосування методів математичної статистики в організації контролю якості продукції.
Статистична інформація про продукцію промислових підприємств і виробничих об'єднань харчової промисловості.
ТЕМА 20. СТАТИСТИКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ І ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
Поняття та завдання статистики робочої сили і робочого часу в промисловості.
Статистика робочої сили. Склад чисельності працівників підприємства. Промислово - виробничий персонал (ППП) і персонал непромислових організацій промислового підприємства (об'єднання). Залежність складу працівників від ділянки роботи, від виконуваних функцій. Категорії ППП. Вивчення складу працівників за статтю, віком, соціальної приналежності, рівня освіти, стажу роботи, ступеня механізації й автоматизації, а також за професіями і рівнем кваліфікації. Професійно - кваліфікаційний склад робітників. Середній тарифний розряд і середній тарифний коефіцієнт як узагальнююча характеристика кваліфікаційного рівня робітників.
Види чисельності працівників ППП: облікова, явочна і фактична, обчислення їх середньої величини.
Оцінка забезпеченості підприємств робочою силою. Показники руху чисельності працівників та плинності робочої сили, їх роль у вивченні стабільності кадрів.
Статистика робочого часу.
Поняття, види і одиниці виміру робочого часу.
Фонди часу працівників у людино - днях, їх структура і показники використання. Класифікація неявок на роботу з причин.
Баланс робочого часу в людино - годинах, його аналіз і роль у виявленні втрат робочого часу.
Основні напрямки у вивченні використання робочого часу.
Система і порядок розрахунку показників використання робочого часу: за кількістю днів і годин роботи на одного робітника, за тривалістю робочого дня.
Вивчення змінності роботи підприємства, коефіцієнт змінності і коефіцієнт використання змінного режиму.
Використання методу моментних спостережень, фотографій робочого дня і хронометражних вимірів для виявлення резервів внутрішньозмінного часу роботи.
Джерела статистичних даних про чисельність працівників та використання робочого часу в промисловості.
ТЕМА 21. СТАТИСТИКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Продуктивність праці як показник ефективності використання праці та завдання статистики її вивчення в промисловості. Прямі та зворотні показники рівня продуктивності праці, і їх взаємозв'язок.
Методи обчислення показників продуктивності праці в харчовій промисловості в залежності від способу виміру продукції і від прийнятих одиниць виміру робочого часу. Вивчення динаміки продуктивності праці за допомогою натуральних, вартісних і трудових індексів, індексів змінного і фіксованого складів.
Показники виконання норм виробітку і норм часу як регулятори рівня продуктивності праці. Показники середньої годинниковий, середньої денної та середньої місячної (річний) вироблення продукції, їх взаємозв'язок.
Визначення впливу зміни чисельності працівників і середньої вироблення на зміну обсягу продукції. Визначення приросту продукції і економії затрат праці за рахунок зростання його продуктивності.
Статистичне вивчення прогресивних форм організації праці з метою вдосконалення управління кадрами на підприємстві.
Статистичні методи факторного аналізу продуктивності праці (метод угруповань, кореляційно - регресійний аналіз, індексний метод).
Застосування економіко - математичних методів і ЕОМ при факторному аналізі продуктивності праці.
Джерела статистичної інформації про середню виробленні та виконання норм виробітку в статистичній звітності.
ТЕМА 22. СТАТИСТИКА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Поняття заробітної плати і завдання статистики її вивчення. Форми і системи оплати праці в харчовій промисловості.
Фонди оплати праці, їх склад.
Годинний, денний і місячний (річний) рівень зарплати одного робітника (працюючого), їх взаємозв'язок та факторний аналіз змін.
Виявлення змін фондів оплати праці за рахунок змін середньої заробітної плати одного працівника і середньої облікової чисельності працівників.
Вивчення динаміки оплати праці за допомогою індексів змінного складу, фіксованого складу та індексу структурних зрушень.
Джерела статистичних даних про оплату праці у звітності підприємств.
ТЕМА 23. СТАТИСТИКА ОСНОВНИХ І ОБОРОТНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
Поняття основних і оборотних фондів, основні риси відмінності і завдання статистичного вивчення.
Статистика основних фондів. Обсяг і склад основних фондів. Класифікація та особливості їх структури в харчовій промисловості.
Види оцінки основних фондів. Інвентаризація та переоцінка основних фондів. Знос фондів. Статистичне вивчення освіти та використання амортизаційного фонду. Баланси основних фондів, показники наявності, руху, стану зносу та придатності основних фондів.
Показники озброєності та забезпеченості основними фондами. Показники ефективності використання основних фондів. Статистичне вивчення динаміки фондовіддачі і фондомісткості за допомогою індексів змінного і фіксованого складів. Фактори зростання фондовіддачі.
Вимірювання факторного впливу фондовіддачі і фондоозброєності праці на зростання її продуктивності.
Визначення зміни обсягу продукції внаслідок зміни ефективності використання фондів (фондовіддачі) і внаслідок зміни величини (вартості) і складу основних фондів. Методика розрахунку середньорічної вартості основних фондів.
Статистичне вивчення використання виробничих площ підприємства.
Поняття, класифікація, склад та загальна характеристика енергетичного і виробничого устаткування підприємств харчової промисловості.
Показники потужності обладнання та обсягу роботи. Визначення сумарної потужності енергетичних установок підприємства і кількості виробленої (спожитої) енергії.
Загальні і приватні енергобаланси, основні їх розділи і загальні принципи побудови. Показники технічного стану обладнання, його використання за чисельністю, за потужністю, за часом та обсягом роботи.
Структура та показники використання календарного фонду часу виробничого обладнання.
Коефіцієнти змінності роботи устаткування та використання змінного режиму. Статистичні методи виявлення необлікованих простоїв обладнання.
Статистичне вивчення балансів виробничих потужностей переробних виробництв. Методика розрахунку середньорічної потужності та показників її використання.
Джерела статистичної інформації про основні фонди й обладнанні у звітності підприємств.
Статистика оборотних фондів.
Призначення оборотних фондів, їх матеріально - речовий зміст і форми обліку на підприємствах переробки продуктів сільського господарства.
Показники обсягу, складу, динаміки і використання виробничих оборотних фондів. Вивчення їх структури за стадіями відтворення, джерелом утворення і поповнення.
Статистика виробничих запасів матеріальних ресурсів, показники їх наявності, руху та використання у виробничому процесі. Статистична оцінка та облік забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. Питома витрата матеріалу і його склад. Індекси питомих витрат матеріалів. Індексна взаємозв'язок показників питомої матеріаломісткості, обсягу продукції і загальної витрати матеріалів.
Матеріальні баланси (поняття та значення матеріальних балансів, їх види і побудова) в галузях харчової промисловості.
Джерела статистичних даних про наявність, рух і використання матеріальних ресурсів у звітності підприємств.
ТЕМА 24. СТАТИСТИКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ
Прискорення науково-технічного прогресу як головний чинник підвищення ефективності виробництва і завдання статистики його вивчення.
Показники механізації та автоматизації виробничих процесів і праці.
Показники електрифікації та електронізації виробничих процесів, енерго - і електроозброєність праці.
Показники хімізації виробництва. Показники освоєння нових видів матеріалів і випуску нових видів продукції.
Показники впровадження нової техніки і технології, модернізації діючого обладнання.
Показники участі працівників у науково - технічному прогресі.
Показники економічної ефективності науково - технічного прогресу, впровадження нової техніки і капітальних вкладень.
Показники організації суспільного виробництва - концентрація, спеціалізація, кооперування і комбінування виробництва. Особливості їх у харчовій промисловості та статистичні методи вивчення (угруповання, метод відносних і середніх величин, графічний і індексний методи).
Основи зведеної статистичної оцінки організаційно - технічного рівня виробництва.
Джерела статистичних даних про науково - технічному прогресі.
ТЕМА 25. СТАТИСТИКА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Поняття витрат виробництва і собівартості продукції, їх суть і завдання статистичного вивчення. Види собівартості.
Рівень собівартості одиниці продукції як показник вимірювання поточних витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт і послуг промислового характеру - калькуляція витрат.
Витрати на один карбованець товарної продукції як середній зведений показник витрат.
Угруповання витрат на виробництво продукції за економічними елементами витрат, за статтями калькуляції та за іншими ознаками, їх призначення та особливості калькулювання витрат у підгалузях харчової промисловості.
Особливості формування комплексних витрат та їх розподілу на собівартість окремих видів продукції, їх аналіз.
Вимір динаміки собівартості одиниці продукції індексним методом. Індекси собівартості змінного, фіксованого складів та впливу структурних зрушень.
Показники динаміки собівартості порівнянної товарної продукції. Оцінка впливу цін і тарифів, рівня витрат на одиницю продукції й асортиментних зрушень на загальну динаміку витрат на виробництво.
Визначення загальної величини економії від зниження собівартості продукції під впливом зміни витрат на одиницю продукції та обсягу виробництва в натуральному вираженні.
Вивчення динаміки собівартості непорівнянних видів продукції за показником витрат на один карбованець товарної продукції. Факторний аналіз причин відхилень в динаміці.
Визначення впливу зміни витрат по окремих статтях калькуляції на зміну повної собівартості товарної продукції.
Факторний аналіз зміни матеріальних витрат і витрат на оплату праці. Прийоми аналізу витрат за комплексними статтями.
Джерела статистичних даних про собівартість продукції в звітності підприємства.

2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Практичні заняття проводяться з метою закріплення теоретичних знань, одержуваних при вивченні лекційного курсу. Вони повинні сприяти освоєнню методів розрахунку статистичних показників, допомогти в придбанні практичних навичок побудови та заповнення статистичних таблиць, графіків і форм статистичної звітності. У процесі занять на конкретних прикладах вчаться виконувати необхідні розрахунки, аналізувати отримані результати, робити висновки і пропозиції для прийняття обгрунтованих управлінських рішень.
ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тематичний план занять з курсу "Статистика" для студентів спеціальностей 0605, 2 курс, з.ф.о., 0608, 2 курс, з.ф.о., 0611, 2 курс, з.ф.о.

Назва теми
Кількість годин
п / п
лекції
практичні
1
Предмет, метод і завдання статистики
2
-
2
Статистичні спостереження
2
-
3
Зведення і групування статистичних даних. Ряди розподілу.
2
2
4
Способи наочного подання статистичних даних
2
2
5
Абсолютні і відносні величини
2
1
6
Середні величини і показники варіації
2
2
7
Статистичне вивчення зв'язку між явищами
2
1
8
Ряди динаміки
2
2
9
Індекси
2
2
10
Вибіркові спостереження
2
2
ВСЬОГО ГОДИН
20
14
Тематичний план занять з курсу "Статистика" для студентів спеціальностей 0605, 1 курс, с.ф.о., 0608, 1 курс, с.ф.о., 0611, 1 курс, с.ф.о.

Назва теми
Кількість годин
п / п
лекції
практичні
1
Предмет, метод і завдання статистики
1
-
2
Статистичні спостереження
1
-
3
Зведення і групування статистичних даних. Ряди розподілу.
2
-
4
Способи наочного подання статистичних даних
-
-
5
Абсолютні і відносні величини
-
-
6
Середні величини і показники варіації
2
-
7
Статистичне вивчення зв'язку між явищами
-
-
8
Ряди динаміки
-
2
9
Індекси
2
2
10
Вибіркові спостереження
-
-
ВСЬОГО ГОДИН
8
4
Навчальний матеріал практичних занять повинен враховувати нові досягнення економічної теорії і практики.
Для проведення практичних занять слід використовувати різні методичні розробки, практикуми і збірники завдань з загальної теорії статистики, статистики промисловості та соціально-економічній статистиці.
Розподіл бюджету часу при вивченні дисципліни "Статистика" передбачено тематичними планами по кожній спеціальності.

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ
При вивченні дисципліни "Статистика" студентові необхідно засвоїти основні категорії, загальні принципи і методи статистичного дослідження, наукові основи збору, зведення та угрупування вихідних даних, обчислення узагальнюючих статистичних показників та використання їх в аналізі економічних явищ для прийняття обгрунтованих управлінських рішень.
Ці знання студенти здобувають, в основному, шляхом самостійного вивчення навчального матеріалу. При цьому слід керуватися програмою курсу та методичними вказівками, які полегшують самостійну роботу.
Вивчаючи дисципліну, слід пам'ятати, що статистика - самостійна суспільна наука. Вона вивчає масові явища і процеси суспільного життя з кількісної сторони в нерозривному зв'язку з їх якісною основою, зв'язки і залежності між ними, а також закони та закономірності їх розвитку в конкретних умовах місця і часу.
В умовах розвитку ринкової економіки значення статистики зростає. Вона служить одним з найважливіших важелів управління на всіх рівнях господарювання, організаційно-методологічної основою збору інформації та оцінки результатів господарської діяльності та підприємництва.
При вивченні окремих тем важливо враховувати новітні досягнення в галузі економічної теорії і практики, звертати увагу на джерела статистичної інформації та шляхи вдосконалення інформаційної бази менеджменту.
Вивчення окремих розділів курсу рекомендується проводити в такій послідовності:
а) ознайомлення зі змістом тим по робочій програмі;
б) уважне вивчення рекомендованої спеціальної літератури та короткий конспектування прочитаного матеріалу;
в) рішення прикладів і завдань, сприяють закріпленню навичок розрахунку та аналізу статистичних показників, що характеризують результати господарської та підприємницької діяльності.
При вивченні узагальнюючих показників діяльності слід враховувати вплив інфляційних процесів та індексацію цін. Важливо керуватися урядовими документами з питань вдосконалення всього механізму господарювання, державного керівництва, розвитку приватної ініціативи та підприємництва.
Серед дисциплін статистичного циклу, розділ I - "Загальна теорія статистики" може розглядатися як основоположний, тому він вивчається студентами всіх економічних і технологічних спеціальностей. Його вивчення вимагає мобілізації знань, отриманих в результаті загальнотеоретичної, спеціальної економічної, а також математичної підготовки студентів.
Розділ II. Макроекономічна статистика повинна вивчатися студентами економічних спеціальностей. При її вивченні студенти повинні придбати знання, необхідні для того, щоб глибоко аналізувати економіку країни, функціонування різних галузей народного господарства, особливо сфери матеріального виробництва, визначати соціально-економічну ефективність суспільного виробництва і підприємницької діяльності, проводити міжнародні статистичні зіставлення.
Статистика галузі вивчається студентами всіх економічних спеціальностей за чинною програмою.
Розділ III. Статистика підприємств і переробних виробництв в системі АПК повинна вивчатися студентами всіх спеціальностей. Вивчення цього розділу статистики служить основою для вивчення галузевої економіки, організації і планування виробництва та вивчення ринку праці, підприємництва, аналізу господарської діяльності і ряду інших економічних дисциплін.
Працюючи над цим розділом статистики важливо, перш за все, зрозуміти сутність статистичних показників і методів, а потім вже опановувати технікою розрахунків, враховуючи галузеву специфіку харчової промисловості. Не слід займатися розрахунками показників, не засвоївши їх економічного змісту.
Вивчення даного розділу сприяє закріпленню знань теоретичних основ статистики, прийомів і методів статистичного дослідження та обробки інформації, дозволить краще зрозуміти економічний зміст показників, що характеризують виробничо-господарську, управлінську та комерційну діяльність підприємств (об'єднань) харчової промисловості, методику їх розрахунку і аналізу в ринкових умовах .
Важливо знати, що в даний час істотно змінився діяв раніше порядок планування, управління та оцінки результатів господарської діяльності галузі.
Про подальші зміни у зв'язку з розвитком ринкової економіки слід дізнаватися з періодичної преси, службових документів підприємств та лекційного матеріалу з даної дисципліни.
Основним навчальним матеріалом вивчення курсу "Статистика" є спеціальна література, зазначена у списку літератури.

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
По курсу "Статистика" у термін, встановлений навчальним графіком, студенти пишуть контрольні роботи за одним із п'яти варіантів, керуючись методичними вказівками до виконання контрольних робіт. Перший варіант виконують студенти, прізвища яких починаються з літер А, Е, Л, Р, X, Е;
другий - з букв Б, М, Ж, З, Ц, Ю;
третій - з букв У, 3, Н, Т, Ч;
четвертий - з літер Г, І, О, У, Ш;
п'ятий - з букв Д, К, П, Ф, Щ, Я.
Згідно з навчальним планом студенти всіх спеціальностей виконують одну контрольну роботу.
Перш ніж приступити до виконання роботи, необхідно ознайомитися з відповідними розділами програми курсу, методичними вказівками до вивчення курсу та до виконання контрольних робіт, вивчити рекомендовану програмою літературу, звернувши особливу увагу на те, з якою метою застосовується той чи інший статистичний показник, яка методологія його побудови та техніка розрахунку.
Приступати до виконання контрольних робіт потрібно тільки після того, як повністю засвоєний теоретичний матеріал. Якщо в процесі вивчення навчального матеріалу та виконання контрольних робіт виникнуть труднощі, неясності, рекомендується звернутися за консультацією (письмовій або усній) на кафедру менеджменту.
У процесі виконання контрольної роботи важливо закріпити необхідні навички в розрахунках статистичних показників і в складанні статистичних рядів, графіків, таблиць. Щоб полегшити самостійну роботу при вирішенні завдань, слід орієнтуватися на рекомендований навчальний матеріал і керуватися методичними вказівками до вирішення завдань, наведеними нижче.
При вирішенні завдання № 1 важливо засвоїти сутність статистичного зведення та угруповання, їх види, зрозуміти роль угруповань при вивченні взаємозв'язку між явищами. При побудові аналітичної угруповання за наявними даними потрібно визначити факторний і результативний ознаки досліджуваної сукупності, згрупувати наявні дані по факторному ознакою і охарактеризувати кожну групу показниками, зазначеними в умові завдання. Рішення завдання спочатку потрібно представити як робочу таблицю з розбивкою матеріалу на однорідні групи, потім у вигляді зведеної аналітичної таблиці, що складається з п'яти груп (за умовою задачі). За результатами угруповання необхідно дати аналіз і зробити короткі висновки.
Величину інтервалу угруповання визначте за формулою:
i = (x max-x min) / n, де x max і x min
- Найбільше і найменше значення варіант ознаки; n-число груп.
При вирішенні завдання № 2,, виходячи з даних економічного змісту обчислюється показника, важливо правильно зробити вибір виду та форми середньої. Це питання вирішується в залежності від сутності осередненою ознаки, його логічного зв'язку з іншими ознаками, від змісту і наявності вихідного матеріалу і завдань статистичного дослідження.
Якщо статистичні дані є окремі значення варьирующего ознаки (варіанти) Х і відповідні їм частоти (число випадків повторення ознаки X) f, то для визначення середнього ознаки Х застосовується середня арифметична зважена:

Якщо в умові дані варіанти Х і обсяги ознак W (твори варіант (X) на частоти (f)), то для розрахунку середнього значення ознаки необхідно вдатися до середньої гармонійної зваженої:
, Де W = xf
Слід мати на увазі, що залежно від виду досліджуваних статистичних показників варіанти Х можуть приймати інші літерні позначення (наприклад, p - ціна, z - собівартість, t - трудомісткість, У - врожайність і т.д.), а відповідні їм частоти: q - кількість кожного виду продукції в натуральному вираженні, Т - кількість робітників, n - посівні площі під кожною сільськогосподарською культурою і т.д.).
При вирішенні завдання № 2, крім теорії середніх величин, також необхідно згадати показники варіації, теорію вибірки, керуючись справжніми методичними вказівками та підручником.
Середній квадрат відхилень значень ознаки від середньої арифметичної (дисперсія) у варіаційному ряду визначається за формулою:
,
де х - варіанти ряду, (числові значення ознака);
- Середня арифметична,
f - частоти.
Для якісного (альтернативного) ознаки володіє потрібною якістю. У генеральній сукупності ця частка позначається р, а вибіркової сукупності W. Відповідно частки продукції володіють протилежним властивістю позначається q і (1-W). Корінь квадратний з дисперсії означає середнє квадратичне відхилення:

Відношення середнього квадратичного відхилення до величини середньої, називане коефіцієнтом варіації, виражається зазвичай у відсотках:

Три останні питання задачі № 2 відносяться до теорії вибіркового спостереження, при якому слід розрізняти дві категорії узагальнюючих показників: середню величину вибіркової сукупності для кількісної ознаки і середню частку (питома вага ознаки, що володіє цікавлять нас властивістю в вибіркової сукупності) для якісного, альтернативного варьирующего ознаки .
При знаходженні помилок вибірки для середньої та частки, важливо не змішувати поняття генеральної і вибіркової сукупностей, засвоїти їх статистичні характеристики. Потрібно відрізняти частку відбору (для кількісної ознаки) від вибіркової частки , Яка означає частку одиниць у вибірці, що володіють потрібним якісною ознакою.
Слід мати на увазі. що межі генеральної середньої ( ) Визначаються значенням вибіркової середньої ( ) І граничної помилкою вибірки для середньої ( ). Вони записуються формулою;
, Де
n - чисельність одиниць вибіркової сукупності;
N - чисельність одиниць генеральної сукупності.
При вибірковому вимірі частки альтернативної ознаки кордону генеральної частки сукупності (р), що володіє потрібним ознакою, записуються рівністю:
, Де Δ
- Гранична помилка вибірки для частки. W (1-W) - дисперсія альтернативної ознаки у вибірковій сукупності
Значення коефіцієнта довіри t залежить від заданого ступеня ймовірності. Так, при ймовірності 0,683 коефіцієнт довіри t = 1, при ймовірності 0,954 цей коефіцієнт t = 2, а ймовірності 0,997 відповідає значенню t = 3.
При вирішенні завдання № 3, потрібно визначити аналітичні показники рядів динаміки:
· Ланцюгові і базисні абсолютні прирости, темпи росту і темпи приросту;
· Середньорічні темпи росту і темпи приросту;
· Абсолютне значення одного відсотка приросту (або зменшення);
· Середній рівень ряду динаміки;
· Середній абсолютний приріст.
Способи розрахунку аналітичних показників рядів динаміки наводяться в підручнику, але вивчати їх варто в тій послідовності, в якій вони розглядаються у пропонованих методичних вказівках.
Приступаючи до вирішення задачі, слід попередньо засвоїти сутність рядів динаміки, види і їх призначення, деякі особливості та основні принципи побудови. Важливо пам'ятати, що порівнянність рівнів ряду динаміки - необхідна умова достовірності та правильності результатів його аналізу.
Для кожного проміжку часу в ряду динаміки є абсолютні значення, рівень ряду У і показник часу t. Залежно від сутності рівня показника ряду динаміки розрізняють ряди абсолютних, відносних і середніх величин: залежно від обраних показників часу ряди бувають інтервальні і моментні. Інтервальні ряди характеризують розвиток явища за певні періоди (інтервали) часу (місяць, квартал, рік), а моментні - на певні моменти часу (на початок місяця, кварталу, року). Ці особливості необхідно враховувати при визначенні похідних аналітичних показників рядів динаміки.
Ланцюговими називаються показники, які виходять при порівнянні кожного рівня ряду у i з попереднім рівнем у i -1.
Базисними називаються показники, якщо кожен рівень ряду порівнюється з одним і тим же початковим рівнем у 1, прийнятим за базу порівняння
Абсолютні прирости (Δ) обчислюють як різниця рівнів ряду і виражають в одиницях виміру показників ряду (натуральних, вартісних, трудових)
Ланцюговий абсолютний приріст дорівнює:
Δ = у i - у i - 1
Базисний абсолютний приріст визначається за формулою:
Δ = у i - у 1
Відносні показники динаміки - темпи зростання Тр і темпи приросту Тпр характеризують інтенсивність процесу зростання. При їх розрахунках важливо звернути увагу на вибір бази для порівняння і пам'ятати, що твір ланцюгових темпів зростання завжди дає базисний темп зростання.
Ланцюговий темп зростання (ТРЦ) визначається за формулою:

Базисний темп ростам (ТРБ) дорівнює:

Його можна визначити інший спосіб - як твір ланцюгових темпів зростання (m). Наприклад, якщо взяти дані за чотири роки, то, перемноживши три ланцюгових темпу зростання, одержимо відповідний базисний темп:
,
де число перемноження ланцюгових темпів зростання (m) дорівнює 3. Аналогічний висновок можна зробити, якщо перемножити не три, а будь-яке число (m) темпів зростання.
Для отримання узагальнюючої характеристики рівня динамічного ряду і його зміни за той йди інший проміжок часу слід користуватися середніх величин. Залежно від вихідних даних вона обчислюється за формулою середньої арифметичної, середньої хронологічної (простий або зваженої), середньої геометричної.
При визначенні середньорічного темпу зростання необхідно використовувати середню геометричну просту, маючи на увазі, що кількість ланцюгових темпів зростання завжди на одиницю менше, ніж число рівнів ряду динаміки. Для розрахунку середнього темпу зростання (Тр) рекомендується формула:

де Т 1, Т 2, Т 3 ,...., Т m, - ланцюгові темпи зростання;
m - число ланцюгових темпів зростання.
Замість цієї формули можна користуватися іншою, яка має вигляд:
,
де n - число рівнів ряду динаміки у досліджуваному періоді, не рахуючи базисного;
у n і у 0 - кінцевий і початковий рівні низки, а їх відношення
- Представляє собою базисний темп зростання.
Слід мати на увазі, що в деяких підручниках можна зустріти формулу:

де рівень базисного періоду позначається Y 1, а n означає число всіх рівнів ряду динаміки, включаючи базисний. Цю формулу розрахунку можна віддати перевагу всім іншим. Будь-який темп росту може бути не тільки у формі коефіцієнта (простого відносини рівнів ряду), але й у відсотках.
Так, Т Р (%) = К * 100.
Темп приросту (ланцюговий або базисний), виражений у відсотках, показує, на скільки відсотків збільшився (або зменшився) рівень ряду в порівнянні з рівнем, прийнятим за 100%., Тому при зіставленні він завжди на 100% менше відповідного темпу зростання:

Т ПР (%) = (К - l) * l00 = Т Р (%) - 100%.
Слід мати на увазі, що один і той же відсоток приросту може означати різний абсолютний приріст. Тому потрібно вміти визначати абсолютне значення одного відсотка приросту або зменшення (А). Це робиться двома способами: діленням ланцюгового абсолютного приросту на ланцюгової темп приросту, або поділом будь-якого попереднього рівня ряду на 100, тобто

При визначенні середнього рівня ряду динаміки важливо звернути увагу на вигляд цього ряду, оскільки від цього залежить вибір формули середньої
Для інтервального ряду динаміки з рівновіддаленими рівнями в часі середній рівень ряду визначається за середньою арифметичною простою:
,
де - Сума рівнів ряду динаміки,
а n - їх кількість.
Якщо інтервальний ряд має неравноотстоящіе рівні, то середній рівень ряду обчислюється за формулою середньої арифметичної зваженої:
,
де t - часу, протягом яких рівень не змінюється.
Для моментного ряду динаміки з не рівновіддаленими рівнями, середній рівень за весь період визначається за аналогічною формулою, при цьому вагами є інтервали часу між датами:
,
де - Середні рівні за проміжки часу між сусідніми датами;
- Довжина кожного інтервалу часу.
Для моментного ряду з рівнями, що відстають один від одного на рівні по тривалості інтервали часу, середній рівень ряду можна обчислити за формулою середньої хронологічної, простий:.
,
де у 1 - рівень на початок періоду;
у n - рівень на кінець цього періоду;
n - число рівнів ряду;
n-1 - число рівнів ряду без одного або, іншими словами, число проміжків часу між датами.
Середньорічний абсолютний приріст можна знайти двома шляхами:
як середню арифметичну річних приростів, або за формулою:
,
де n - число рівнів ряду динаміки.
Для вирішення завдання № 4 слід згадати теорію індексів. Важливо звернути увагу не тільки на індивідуальні, але перш за все на загальні та групові індекси, методологія розрахунку яких і складає предмет індексної теорії. Загальні та групові індекси є узагальнюючими показниками порівняння двох сукупностей, що складаються з елементів, безпосередньо не подаються підсумовування.
Щоб полегшити завдання вивчення теорії індексів і застосування їх в практичній роботі, доцільно керуватися наступною класифікацією індексів.

При побудові індексів потрібно вміти правильно вибрати індексовані величини, зміна яких повинен відобразити індекс і ваги (соизмерителя) індексів. Вони повинні забезпечити економічний сенс індексу та можливість на його основі обчислити абсолютні суми економічного ефекту динаміки. У зв'язку з цим слід пам'ятати деякі правила, прийняті у вітчизняній статистичній практиці: індекси якісних показників (цін, собівартості і трудомісткості виготовлення одиниці продукції, врожайності тощо) будуються з вагами, відповідними їх кількісним показникам (кількість або фізичний обсяг продукції в натуральному вираженні, чисельність робітників, посівні площі і т.д.) на базі звітного періоду і навпаки: індекси кількісних (об'ємних) показників мають соизмерителями якісні показники, взяті на рівні базисного періоду (як умовно постійні).
При побудові індексів рекомендується дотримуватися існуючої практики літерного позначення економічних показників, як, наприклад, ціна - Р, кількість продуктів - q, трудомісткість - t, врожайність - у, т.д.
Передплатний значок внизу справа означає період часу: 0 - базисний, I - звітний. Індивідуальний індекс завжди слід позначати буквою i, а загальний буквою J.
Відповідно до наведеної класифікації та існуючої методології розрахунку загальні та групові індекси поділяються на агрегатні (основна форма економічних індексів) та середні з індивідуальних індексів (похідна форма). Це означає, що кожен загальний індекс можна обчислити як середню зважену величину з індивідуальних індексів, але для індивідуальних індексів необхідно правильно підібрати форму середньої і систему ваг. При цьому важливо пам'ятати, що середній із індивідуальних індексів є модифікованою формою агрегатного індексу і повинен бути тотожний агрегатному вихідного. Оскільки агрегатний індекс може бути перетворений або в середній арифметичний, або в середній гармонійний, то при обчисленні середніх індексів можна використовувати тільки два види середніх: середню арифметичну і середню гармонійну. Інші види середніх у вітчизняній статистичній практиці не застосовуються. При вивченні середніх індексів слід усвідомити, як вони виводяться з агрегатних і чому називаються середніми індексами. З цією метою за допомогою підручника рекомендується засвоїти схему перетворення агрегатних індексів, в середні з індивідуальних індексів.
Якісні індексовані показники найчастіше зустрічаються не у вигляді індивідуальних, а у вигляді середніх величин - середня ціна, середня трудомісткість, середня виробіток одного працівника, середня заробітна плата, середня врожайність і т.д. Тому слід звернути увагу на індекси, що відображають зміну середніх рівнів одночасно за рахунок двох факторів:
За рахунок зміни індивідуальних рівнів і щодо кількісного у вигляді динаміки зміни питомих ваг (структури) сукупності. Такі індекси називаються індексами середнього рівня, або індексами змінного складу і являють собою відношення середніх рівнів величин показника за звітний і базисний періоди часу.
Індекси змінного складу можна застосовувати для характеристики динаміки тільки якісно однорідних величин і тільки тоді, коли для досліджуваного явища можна обчислити середню величину. Індекс змінного складу розпадається на приватні індекси - індекс постійного (фіксованого) складу і індекс структурних зрушень. Індекс постійного (фіксованого) складу розраховується як звичайний агрегатний індекс і показує, як змінюється середній рівень показника під впливом зміни індивідуального його рівня.
Індекс структурних зрушень показує вплив зміни структури сукупності і його можна визначити діленням індексу змінного складу на індекс постійного (фіксованого) складу. Важливо мати чітке уявлення про те, що означає кожен з цих індексів і мати на увазі, що знаючи два з них, можна завжди отримати бракуючий третій.
Рішення завдання № 4 виконується за агрегатної формі індексу. за формою середніх індексів і за формою індексів змінного складу, постійного складу і структурних зрушень в залежності від умови і вихідних даних завдання. Важливо засвоїти загальне правило їх застосування: індекси якісних показників (цін, собівартості, заробітної плати і т.д.) обчислюються за формулою середнього гармонійного індексу, наприклад, індекс цін:

Динаміка кількісних показників визначається за формулою середнього арифметичного індексу, як наприклад, індекс фізичного обсягу продукції:

При вирішенні завдання № 4 слід звернути увагу на індекси середнього рівня показника змінного складу.
Індекс змінного складу визначається відношенням середніх рівнів індексованих величин звітного і базисного періодів.
Наприклад, при вивченні динаміки середньої ціни однорідної продукції по або кільком підприємствам індекс ціни змінного складу обчислюється за формулою:
J = 1: 0 =
Підвищення середньої ціни може бути викликане підвищенням цін на продукцію окремих підприємств і зростанням питомої ваги підприємств з більш високою ціною на продукцію.
Щоб встановити роль якого-небудь чинника окремо, обчислюють індекс постійного (фіксованого) складу і індекс структурних зрушень.
Індекс постійного складу (він же загальний індекс у агрегатної формі) має вигляд:

Він характеризує зміну середньої ціни за рахунок зміни індивідуальних цін на продукцію (інакше називається індекс ціни в постійній структурі).
Динаміка середньої ціни за рахунок зміни структури своєї продукції визначається за допомогою індексу зміни структури:
,
Цей індекс може бути обчислений діленням індексу змінного складу на індекс постійного складу:
J CTP = J : J р
За згаданою вище схемою обчислюються всі індекси середніх рівнів.
У процесі рішення задач № 5-8 важливо засвоїти сутність і призначення показників статистики промисловості, методику їх розрахунку і аналізу. Щоб полегшити самостійну роботу слід орієнтуватися на навчальний матеріал у підручнику В.Є. Адамова та ін "Статистика промисловості", (М.: Фінанси і статистика, 1997) сторінки якого за окремий темами завдання наводяться нижче, і в обов'язковому порядку керуватися наступними методичними вказівками до вирішення завдань.
Завдання № 5 складена на тему "Статистика продукції" (с. 45-60, 65-74); при її вирішенні слід звернути увагу на те, що обсяг продукції і виробництва у вартісному вираженні може бути представлений декількома показниками. Засвоївши економічне значення, мета, до якої додається кожен показник, загальноприйняту методологію їх розрахунку, важливо зрозуміти специфіку складових елементів, методів розрахунку та оцінки цих показників на підприємствах харчової промисловості (в хлібопекарській, кондитерській, виноробної, цукрової, консервної та ін галузях). З цією метою, крім вивчення матеріалу, викладеного в підручниках, слід ознайомитися з галузевою звітністю промислових (виробничих) об'єднань, підприємств та інструкціями щодо її складання та заповнення.
Слід врахувати, що валовий оборот і внутрішньозаводський оборот як показники обсягу продукції відіграють допоміжну роль: вони застосовуються при внутрішньовиробничих розрахунках валової продукції (ВП).
Товарна продукція (ТП) - це готова продукція, призначена для реалізації.
Реалізована продукція (РП) - це товарна продукція, відвантажена і повністю оплачена. Вона визначається в залежності від розмірів товарної продукції та зміни її неоплачених залишків на складі і в дорозі у вигляді їх різниці на початок і на кінець року. У залежності від переважної величини залишків, їх різниця може бути врахована зі знаком плюс або мінус, як це має місце в окремих варіантах контрольних завдань.
У масштабах підприємств і галузей сфери матеріального виробництва до вартісних показників обсягу виробництва відносяться чиста й умовно-чиста продукція. Чиста продукція (ПП) - це результат живої праці, новостворена вартість за звітний період. Вона не враховує у своєму складі результати минулої праці і в масштабі суспільства представляє національний дохід (НД). Вона може бути отримана двома способами: у вигляді суми оплати праці промислово-виробничого персоналу з відрахуваннями на соціальні потреби (V) і прибутку (m), або шляхом вирахування з товарної продукції витрат минулої праці у вигляді вартості матеріальних витрат (С).
Умовно-чиста продукція (УЧП) - це чиста продукція плюс щорічні амортизаційні відрахування (А). Цей показник у масштабі всього народного господарства представляє валовий національний продукт (ВНП) + Н - (податки). А з урахуванням податків-валовий внутрішній продукт (ВВП)
Перевага умовно-чистої продукції в тому, що вона у своєму складі в рівній мірі відображає участь у створенні нової продукції, робіт, послуг як живої праці, так і засобів праці - основних фондів. Чим вище оснащеність праці основними фондами, тим вище фондоозброєність праці та її продуктивність. У кінцевому підсумку валовий національний продукт - результат праці і участі в ньому основних фондів як у матеріальній, так і у невиробничій сферах народного господарства, а також податків (якщо ВВП розрахований за принципом доходів у країні).
Склад вартісних показників обсягу виробництва, їх взаємозв'язок, а також взаємозв'язок складових їх елементів наводяться у вигляді формул нижче:
ЧП = V + m
ЧП = ТП - З
НД = Σ ПП галузей матеріального виробництва
УЧП = ПП + А
ВВП = Σ (УЧП + Н) всіх господарських одиниць в масштабі народного господарства.
Відсоток виконання плану визначається по кожному исчисленному підсумкового показника обсягу виробленої продукції ставленням фактичної величини до планової. За результатами розрахунків необхідно дати аналіз і зробити висновки.
При вирішенні завдання № 6 необхідно звернути увагу на методику визначення середньої облікової чисельності працівників основної діяльності підприємства (с.137-139). За наявними в задачі даними середню Облікова чисельність робітників можна визначити діленням суми відпрацьованих і невідпрацьованих людино-днів у році (суми явок і неявок) на число календарних днів у році (365). Загальну середню чисельність працівників, тобто всього промислово-виробничого персоналу (надалі вона буде іменуватися як ППП), слід визначити, розділивши середню чисельність робітників підприємства на частку робітників у загальній чисельності ППП.
В даний час основним показником рівня продуктивності праці є виробництво товарної продукції в розрахунку на одного спискового працівника ППП. При аналізі рівня продуктивності праці та вивчення факторів її зміни в окремих випадках додатково обчислюють (с.170-171):
- Середньорічну вироблення на одного робітника як відношення кількості виробленої продукції за рік до середньоспискової кількості робітників;
- Середньоденну вироблення на одного робітника як відношення кількості виробленої в звітному періоді продукції до кількості відпрацьованих за цей же період людино-днів;
- Середньогодинну вироблення на одного робітника як відношення кількості виробленої продукції до кількості відпрацьованих людино-годин за той же період часу.
Слід мати на увазі, що показники обсягу продукції, середнього виробітку на одного працівника промислово-виробничого персоналу та середньої облікової чисельності працівників взаємопов'язані (с.166, .185), тому можна встановити відносну та абсолютну величину зміни обсягу продукції в порівнянні з попереднім роком або планом в цілому, так і під впливом окремих факторів, використовуючи наступну формулу взаємозв'язку:

де W 1 і W 0 - середній виробіток продукції на одного середньооблікового працівника ППП відповідно звітному і базисному (плановому) періодах часу;
Т 1 і Т 0 - середня облікова чисельність працівників ППП відповідно звітному і базисному (плановому) періодах часу.
Різниця чисельника і знаменника кожного дробу висловлює абсолютну величину зміни обсягу продукції. Якщо, наприклад, мова йде про зміну товарної продукції (ΔТП), то це зміна визначається за формулами: загальна величина зміни ΔТП = W 1 T 1 - W 0 T 0, в тому числі за рахунок зміни продуктивності праці ΔТП ПТ = (W 1 - W 0) T 1, і за рахунок зміни середньооблікової чисельності працівників ППП:
ΔТП Т = (Т 1 - T 0) W 0.
Слід пам'ятати, що взаємопов'язаними відносними показниками використання трудових ресурсів (робочих) і робочого часу є (с. 147 - 151):
- Коефіцієнт використання числа днів роботи в розрахунку на одного робітника;
- Коефіцієнт використання тривалості робочого дня;
- Повний, чи інтегральний, коефіцієнт використання робочого часу.
Кожен з цих показників є відношення відповідних середніх величин звітного і базисного або планового періоду. Використовуючи вихідні і отримані розрахункові дані можна визначити:
- Середнє число днів роботи на одного робітника розподілом числа відпрацьованих людино-днів за планом або фактично на відповідну середню Облікова чисельність робітників;
- Середнє число годин роботи на одного робітника - діленням загального числа відпрацьованих людино-годин на середню списочное число робітників або множенням числа днів роботи одного середньооблікового робітника на повну середню тривалість робочого дня;
- Повну середню тривалість робочого дня - розподілом числа фактично відпрацьованих людино-годин на число фактично відпрацьованих людино-днів. У цьому випадку ділене складають людино-години, відпрацьовані в урочний та надурочний час.
При визначенні середньої урочної тривалості робочого дня із загального числа відпрацьованих людино-годин віднімаються людино-години понаднормової роботи.
При вирішенні завдання слід звернути увагу на економічний зміст повного, або інтегрального, коефіцієнта використання робочого часу і на можливість обчислення його двома способами. Цей коефіцієнт характеризує відносне використання як трудових ресурсів у звітному періоді за кількістю днів роботи на одного спискового робітника, так і внутрішньозмінного робочого часу за тривалістю робочого дня. Його можна отримати двома способами:
- Множенням згаданого вище коефіцієнта використання числа днів роботи на одного робітника на коефіцієнт використання тривалості робочого дня;
- Поділом фактичного середнього числа годин роботи одного робітника на планове число або на відповідне число годин у попередньому періоді.
Фактичне або планове середнє число годин роботи одного спискового робочого встановлюють як частка від ділення загальної кількості людино-годин фактично або за планом на відповідне середнє списочное число робітників або ж множенням фактичного чи планового середнього числа днів роботи одного середньооблікового робітника на фактичну або планову повну середню тривалість робочого дня (с.150).
При вирішенні завдання № 7 слід керуватися аналітичної схемою взаємозв'язку показників середньої виробітку (с.171) і вдатися до буквеним позначенням:
ТП - товарна продукція (тут можуть бути прийняті до уваги і інші показники, що характеризують обсяг продукції в натуральному та вартісному вираженні, а також показники обсягу виробництва. Буквене позначення показника в такому разі доцільно змінити);
Ч - число відпрацьованих людино-годин в досліджуваному періоді (рік, квартал, місяць);
Д - число відпрацьованих людино-днів у тому ж періоді;
Р - середньоспискова чисельність робітників у періоді (рік, квартал, місяць);
Т - середньооблікова чисельність працівників промислово-виробничого персоналу в тому ж періоді.
Використання літерних показників полегшує сприйняття схеми взаємозв'язку показників та її практичне застосування:


середньо годинна вироблення
середня тривалість
робочого дня (повна)
середня денна вироблення
середнє число днів роботи одного робітника
середня річна (квартальна, місячна)
виробіток одного робітника
частка робітників у загальній чисельності ППП
середня річна (квартальна, місячна) вироблення 1 працівника ППП
а
в

з
d
v
При аналізі взаємозв'язку показників середньої вироблення важливо звернути увагу на середню річну вироблення одного працівника ЗПП (V) як узагальнюючий показник продуктивності праці. Зі схеми взаємозв'язку видно, що цей показник залежить від середньорічного виробітку на одного робітника і частки робітників (d) у загальній чисельності ППП. Чим менше ця частка, тим менше рівень продуктивності праці в розрахунку одного працівника, так як в числі працівників, крім робітників, є й інші категорії ППП.
Важливо пам'ятати, що середньорічна вироблення одного працівника (робочого) істотно залежить від використання робочого часу. Чим більше одиниці виміру робочого часу (день, місяць, квартал, рік), прийняті в розрахунок продуктивності праці, тим сильніше вплив цього фактора, так як робочий час може використовуватися по-різному в залежності від наявності простоїв, прогулів та інших непродуктивних втрат.
Щоб за наявними розрахунковими даними виявити вплив використання робочого часу на зміну середньорічної продуктивності праці в звітному періоді в порівнянні з планом, слід скористатися методом факторного аналізу (с.206-209). Вплив факторів, позначених у схемі буквами а, в, с, d, на загальну зміну середньорічний вироблення можна визначити за допомогою взаємопов'язаних окремих індексів методом ланцюгових підстановок, по черзі беручи кожен фактор за змінну величину. Інші фактори повинні бути взяті на умовно постійному рівні.
Так, вплив чинника "а" обчислюється за формулою:

Чинника "в" за формулою:

Фактора "з" за формулою:
і
Фактора "d" за формулою:
,
що означає коефіцієнт динаміки даного чинника.
Загальна зміна середньорічний вироблення ППП визначається за формулою:

Абсолютноe зміна під впливом даного змінного фактора можна знайти як різниця чисельника і знаменника даної дробу, або за такою схемою:

При вирішенні завдання № 8 слід звернути увагу на показники ефективності використання основних фондів.
Фондовіддача як відношення товарної продукції до середньорічної вартості основних фондів показує, скільки товарної продукції припадає і середньому на кожен карбованець коштів, вкладених в основні фонди.
Фондомісткість як величина обернена фондовіддачі показує, скільки основних засобів в середньому припадає на кожен карбованець товарної продукції, виробленої з їх участю.
Фондоозброєність праці - це відношення середньорічної вартості основних фондів до середньооблікової чисельності промислово-виробничого персоналу. Вона показує, як в середньому працю одного працівника озброєний основними фондами.
Слід знати, що твір фондовіддачі на фондоозброєність праці є показник рівня продуктивності праці.
Витрати на один карбованець товарної продукції виходять діленням повної собівартості на вартість товарної продукції. Цей показник може бути використаний під час аналізу для визначення розміру прибутку з кожної гривні товарної продукції як різниця між одним рублем вартості товарної продукції і витратами на цей рубль. На рентабельних підприємствах такий показник повинен бути менше одного рубля.
Рентабельність (прибутковість) продукції - це відношення прибутку до повної собівартості кожного виду продукції. Вона показує вигідність випуску продукції.

5. ЗАВДАННЯ З КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ВАРІАНТ ПЕРШИЙ

Завдання № 1

За даними додатка 1 по своєму варіанту виконайте наступну обробку статистичного матеріалу:
1. Проведіть ранжування вихідних даних по розміру основних фондів і їх угруповання, утворивши 5 груп з рівновеликими інтервалами угрупування. Наведіть розрахунок рівновеликого інтервалу угруповання за формулою.
2. Визначте по кожній групі:
- Число заводів;
- Вартість основних виробничих фондів - всього і в середньому на один завод;
- Вартість товарної продукції - всього і в середньому на один завод.
- Показник фоноотдачі.
Результати подайте у табличному вигляді, проаналізуйте їх і зробіть висновки.

Завдання № 2

При вибірковому обстеженні 5% продукції за методом випадкового відбору бесповторного отримані дані про вміст цукру в зразках:
Цукристість,%
Кiлькiсть проб, од.
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
10
158
154
50
28

РАЗОМ: 400

На основі цих даних обчисліть:
1. Середній відсоток цукристості.
2. Дисперсію і середнє квадратичне відхилення.
3. Коефіцієнт варіації.
4. З імовірністю 0.954 можливі межі середнього значення цукристості продукції для всієї партії.
5. З імовірністю 0.997 можливий відсоток продукції вищого гатунку по всій партії, якщо відомо, що з 400 проб, що потрапили у вибірку, 80 од. віднесені до продукції вищого гатунку.

Завдання № 3

Є такі дані про виробництво продукції по роках:
Інтервальний ряд динаміки:
Показник \ Роки
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Випуск продукції, млрд. руб.
13,5
16,4
17,8
18,9
19,3
20,1
На основі наявних даних:
1. Визначте всі аналітичні показники ряду динаміки.
2. Покажіть взаємозв'язок ланцюгових і базисних темпів зростання.
3. Наведіть графічне зображення динаміки випуску продукції.
Моментний ряд динаміки:
Показник \ дати
на 1.I.2006
на 1.IV.
на 1.VII.
на 1.Х.
на 1.I.2007
Товарні залишки продукції, млн. руб.
4.9
5.0
5.1
5.3
6,2
4. Наведіть розрахунок середньорічного рівня товарних залишків підприємства за даними моментного ряду динаміки за формулою середньої хронологічної для моментного ряду.

Завдання № 4

Є такі дані про хлібозаводу:

Види продукції
Кількість випущеної продукції, тонн
Собівартість 1тонни вироби, руб.
2005
2006
2005
2006
Плетінка з маком в / с, 0.4кг
15345
17676
12815
12689
Батон''Підмосковний "в / с, 0.4кг
1750
2190
13120
12500
На підставі наведених даних визначте:
1. Індивідуальні і загальний агрегатний індекси собівартості продукції, а також загальний індекс собівартості продукції за формулою середнього гармонійного індексу.
2. Індивідуальні і загальний агрегатний індекси фізичного обсягу продукції.
3. Індекс всіх витрат (витрат виробництва) на випуск всієї на продукцій. Покажіть взаємозв'язок обчислених індексів. Зробіть висновки.

ВАРІАНТ ДРУГИЙ

Завдання № 1

За даними додатка 1 по своєму варіанту виконайте наступну обробку статистичного матеріалу:
1. Проведіть ранжування вихідних даних по розміру основних фондів і їх угруповання, утворивши 5 груп з рівновеликими інтервалами угрупування. Наведіть розрахунок рівновеликого інтервалу угруповання за формулою.
2. Визначте по кожній групі:
- Число заводів;
- Вартість основних виробничих фондів - всього і в середньому на один завод;
- Вартість товарної продукції - всього і в середньому на один завод.
- Показник фондовіддачі.
Результати подайте у табличному вигляді, проаналізуйте їх і зробіть висновки.

Завдання № 2

При вибірковому обстеженні 10% виробів партії готової продукції за методом бесповторного відбору отримані такі дані про вміст вологи в зразках:
Вологість,%
Число зразків
До 13
13-15
15-17
17-19
19 і вище
4
18
50
22
6
Разом: 100
На підставі даних вибіркового обстеження обчисліть:
1. Середній відсоток вологості готової продукції.
2. Дисперсію і середнє квадратичне відхилення.
3. Коефіцієнт варіації.
4. З імовірністю 0.954 можливі межі, в яких очікується середній відсоток вологості всієї готової продукції.
5. З імовірністю 0.997 можливі межі питомої ваги стандартної продукції у всій партії продукції за умови, що до нестандартної продукції відносяться вироби з вологістю до 13 і вище 19%.

Завдання № 3

Відома динаміка середньорічної вартості основних промислово-виробничих фондів консервного заводу:
Інтервальний ряд динаміки:
Показник \ Роки
2002
2003
2004
2005
2006
Основні фонди, млрд. руб.
296,5
298,2
300,5
320,2
324,2
На основі наявних даних:
1. Визначте всі аналітичні показники ряду динаміки.
2. Покажіть взаємозв'язок ланцюгових і базисних темпів зростання.
3. Наведіть графічне зображення динаміки основних фондів.
Моментний ряд динаміки:
Показник \ Дати
На 1.I.
На 1.II.
На 1.III
На 1.IV
Залишки оборотних коштів, млн. руб.
21,0
22,0
24,0
23,0
4. Наведіть розрахунок середніх залишків оборотних коштів за квартал за даними моментного ряду динаміки за формулою середньої хронологічної для моментного ряду.

Завдання № 4

Є такі дані про хлібозаводу:
Види продукції
Собівартість 1 тонни продукції, грн.
Кількість виробленої продукції, тонн
2005
2006
2005
2006
Батон "Підмосковний" в / с; 0,4 кг .
13120
12500
1750
2190
Батон гірчичний в / с, 0,4 кг
18140
17630
960
1095
Визначте:
1. Індивідуальні і загальний агрегатний індекси собівартості продукції.
2. Індивідуальні і загальний агрегатний індекси фізичного обсягу продукції, а також загальний індекс фізичного обсягу продукції за формулою середнього арифметичного індексу.
3. На підставі обчислених індексів визначити індекс усіх витрат (витрат виробництва) на виробництво продукції.

ВАРІАНТ ТРЕТІЙ

Завдання № 1

За даними додатка 1 по своєму варіанту виконайте наступну обробку статистичного матеріалу:
1. Проведіть ранжування вихідних даних по розміру основних фондів і їх угруповання, утворивши 5 груп з рівновеликими інтервалами угрупування. Наведіть розрахунок рівновеликого інтервалу угруповання за формулою.
2. Визначте по кожній групі:
- Число заводів;.
- Вартість основних виробничих фондів - всього і в середньому на один завод;
- Вартість товарної продукції - всього і в середньому на один завод.
- Показник фондовіддачі.
Результати подайте у табличному вигляді, проаналізуйте їх і зробіть висновки.

Завдання № 2

У результаті контрольної вибіркової перевірки розфасовки чаю здійснена 25% механічна вибірка за способом бесповторного відбору, а в результаті якої отримано наступний розподіл пачок чаю по масі:
Маса пачки чаю. г
Число пачок чаю. шт.
До 49
49-50
50-51
51-52
52 і вище
17
52
21
7
3
Разом: 100
За результатами вибіркового обстеження визначте:
1. Середню масу пачки чаю.
2. Дисперсію і середнє квадратичне відхилення.
3. Коефіцієнт варіації.
4. З імовірністю 0.954 можливі межі середньої масси1пачкі чаю для всієї партії продукції.
5. З імовірністю 0.997 можливі межі питомої ваги пачок чаю з масою до 49г і понад 52Г у всій партії продукції.

Завдання № 3

Урожайність пшениці у районі характеризується такими даними:
Інтервальний ряд динаміки:
Показник \ роки
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Середня врожайність, ц / га
34,0
34,8
36,6
39,3
42,8
46,9
На основі наявних даних:
1. Визначте всі аналітичні показники ряду динаміки.
2. Покажіть взаємозв'язок ланцюгових і базисних темпів зростання.
3. Наведіть графічне зображення динаміки середньої врожайності.
Моментний радий динаміки ряду
Показники \ Дати
на 1.I.
на 1.II.
на 1.III.
на.1.IV.
Облікова чисельність працівників, чол
402
406
403
408
4 .. Наведіть розрахунок середньооблікової чисельності працівників підприємства за квартал за даними моментного рада динаміки за формулою середньої хронологічної для моментного ряду.

Завдання № 4

Ціна й обсяг виробництва пива характеризуються такими даними:
Марки пива
Ціна 1 пляшки, руб.
Вироблено продукції, тис. пляшок
2005
2006
2005
2006
Балтика
20
30
1835
1910
Клинское
13
17
1404
1415

Визначте:
1. Індивідуальні і загальний агрегатний індекси цін на продукцію.
2. Індивідуальні і загальний агрегатний індекси фізичного обсягу продукції.
3. Загальний індекс витрат товарообігу.
4. Індекс цін змінного складу і структурних (асортиментних) зрушень,

ВАРІАНТ ЧЕТВЕРТИЙ

Завдання № 1

За даними додатка 1 по своєму варіанту виконайте наступну обробку статистичного матеріалу:
1. Проведіть ранжування вихідних даних по розміру основних фондів і їх угруповання, утворивши 5 груп з рівновеликими інтервалами угрупування. Наведіть розрахунок рівновеликого інтервалу угруповання за формулою.
2. Визначте по кожній групі:
- Число заводів;
- Вартість основних виробничих фондів - всього і в середньому на один завод;
- Вартість товарної продукції - всього і в середньому на один завод.
- Показник фондовіддачі.
Результати подайте у табличному вигляді, проаналізуйте їх і зробіть висновки.

Завдання № 2

Для аналізу виконання норм виробітку підприємства проведена 10% механічна вибірка за способом бесповторного відбору, результати якої показали наступний розподіл робітників за виконання норм виробітку:.

Виконання норм,%
Число робочих, чол.
До 90
90-100
100-110
110-120
120 і вище
5
19
36
25
15
Разом: 100
На підставі наявних даних визначте:
1. Середній відсоток виконання норм виробітку.
2. Дисперсію і середнє квадратичне відхилення.
3. Коефіцієнт варіації.
4. З імовірністю 0.954 можливі межі, в яких очікується середній відсоток виконання норм виробітку по підприємству.
5. З імовірністю 0.997 можливі межі частки робітників, що виконують норми виробітку більше, ніж на 110%.

Завдання № 3

Є такі дані про виробництво продукції по роках:
Інтервальний ряд динаміки
Показники \ Роки
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Випуск продукції, млн.т
11,5
13,4
16,2
17,5
19,1
20,7
На основі наявних даних:
1. Визначте всі аналітичні показники ряду динаміки.
2. Покажіть взаємозв'язок ланцюгових і базисних темпів зростання.
3. Наведіть графічне зображення динаміки випуску продукції.
Моментний ряд динаміки
Показник \ Дати
1 січня.
1 лютого.
1 березня
1 квітня
Чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.
668
694
702
706

4. Визначити середньоспискову чисельність промислово-виробничого персоналу за квартал за даними моментного ряду динаміки за формулою середньої хронологічної для моментного ряду.

Завдання № 4

Є такі дані про ціни і реалізації товарів:
Найменування товарів
Реалізовано, кг.
Ціна за 1 кг ., Руб.
2005
2006
2005
2006
Чай індійський
2410
2830
190
210
Чай цейлонський
1830
2450
230
260
На підставі цих даних обчисліть:
1. Індивідуальні і загальний агрегатний індекси цін.
2. Індивідуальні і загальний агрегатний індекси фізичного обсягу продукції.
3. Абсолютний розмір економії від зниження цін.
4. Використовуючи взаємозв'язок отриманих загальних індексів, визначте загальний індекс товарообігу (реалізації продукції).

ВАРІАНТ П'ЯТИЙ

Завдання № 1

За даними додатка 1 по своєму варіанту виконайте наступну обробку статистичного матеріалу:
1. Проведіть ранжування вихідних даних по розміру основних фондів і їх угруповання, утворивши 5 груп з рівновеликими інтервалами угрупування. Наведіть розрахунок рівновеликого інтервалу угруповання за формулою.
2. Визначте по кожній групі:
- Число заводів;
- Вартість основних виробничих фондів - всього і в середньому на один завод;
- Вартість товарної продукції - всього і в середньому на один завод.
- Показники фондовіддачі.
Результати подайте у табличному вигляді, проаналізуйте їх і зробіть висновки.

Завдання № 2

При вибірковому обстеженні 10% готової продукції отримані наступні дані про вміст золи в зразках (відбір був механічним за способом випадкової бесповторного вибірки):
Відсоток зольності,%
Кiлькiсть проб, од.
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6
14
24
16
4
Разом: 64
На підставі цих даних обчисліть:
1. Середній відсоток зольності.
2. Дисперсію і середнє квадратичне відхилення.
3. Коефіцієнт варіації.
4. З імовірністю 0.954 можливі межі значення середнього відсотка зольності продукції у всій партії.
5. З імовірністю 0.997 можливий відсоток продукції вищого сорту у всій партії, якщо відомо, що з 64 проб, які потрапили у вибірку, 16 од. віднесені до продукції вищого гатунку.

Завдання № 3

Виробнича потужність на підприємстві характеризується такими даними: Інтервальний ряд динаміки
Показник \ роки
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Виробнича потужність, т / добу
206,4
208,3
210,2
211,5
213,4
217,3

На підставі наявних даних:
1. Визначте всі аналітичні показники ряду динаміки.
2. Покажіть взаємозв'язок ланцюгових і базисних темпів зростання.
3. Наведіть графічне зображення динаміки виробничої потужності.
Моментний ряд динаміки
Показник \ Дати
1.01.
1.02.
1.03.
1.04.
Залишки сировини на складі, млн. руб.
7,6
7,0
6,6
6,2
4. Наведіть розрахунок среднеквартальной рівня залишків сировини на складі за даними моментного ряду динаміки за формулою середньої хронологічної для моментного ряду.

Завдання № 4

Є такі дані про хлібозаводу:
Види продукції
Собівартість продукції 1 тонни, руб.
Кількість виробленої продукції, тонни
2005
2006
2005
2006
Батон нарізний, в / с, 0.4кг
12811
12689
16425
16520
Батон гірчичний, в / с, 0.4кг
18140
17650
960
1095
Визначте:
1. Загальний агрегатний індекс собівартості продукції.
2. Загальний агрегатний індекс фізичного обсягу продукції.
3. Загальний агрегатний індекс собівартості продукції. Покажіть взаємозв'язок між обчисленими індексами.
4. Індекс собівартості продукції змінного складу та структурних зрушень.

Задача 5

За даними додатка 2 по своєму варіанту визначити за планом і фактично:
1. Реалізовану, чисту і умовно-чисту продукцію.
2. Відсоток виконання плану по кожному з цих підсумкових показників. Проаналізувати отримані результати.

Задача 6

За даними додатка 2 по своєму варіанту визначити за планом і фактично:

1. Середню Облікова чисельність робітників і всього промислово-виробничого персоналу.

2. Показники рівня продуктивності праці:

а) середньорічну вироблення на одного працівника промислово-виробничого персоналу:

б) середньорічну, середньоденну і середньогодинну вироблення на одного робітника.
3. Загальна зміна товарної продукції, а також її зміна за рахунок продуктивності праці та чисельності промислово-виробничого персоналу в порівнянні з плановим завданням.
4. Середнє число днів роботи на одного робітника.
5. Середнє число годин роботи на одного робітника.
6. Середню тривалість робочого дня (повну та урочну).
7. Показники використання робочого часу: коефіцієнт використання числа днів роботи на одного робітника; коефіцієнт використання тривалості робочого дня; повний (інтегральний) коефіцієнт використання робочого часу. Покажіть взаємозв'язок обчислених показників, зробіть висновки.
Задача 7
На основі даних про середньорічну, середньоденний і середньогодинної виробітку на одного робітника, а також даних про середню кількість днів роботи на одного робітника в рік і середньої тривалості робочого дня, отриманих під час вирішення завдання № 6, визначте взаємозв'язок всіх показників середньої виробітку (продуктивності праці) зі свого варіанту за планом і фактично. Проаналізуйте отримані результати, використовуючи індексний факторний метод аналізу (див. методичні вказівки до вирішення задачі № 7).
Задача 8
За даними додатка 2 по своєму варіанту визначити за планом і фактично:
1. Показники використання основних фондів:
а) фондовіддачу;
б) фондомісткість;
в) фондоозброєність праці;
г) витрати на один карбованець товарної продукції;
д) рентабельність продукції.
2. Використовуючи розрахункові дані завдання № 6 про середньорічну вироблення одного працівника ЗПП (середньорічна продуктивність праці) і дані про фондоотдаче і фондовооруженности, покажіть взаємозв'язок цих трьох показників господарської діяльності пердпріятія. Зробіть висновки.

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Єфімова М.Р., Петрова О.В., Румянцев В.М. Загальна теорія статистики: Підручник для вузів. - М.: ИНФРА - М, 2006.
2. Єфімова М.Р. Статистика. Навчальний посібник / під. ред. проф. М.р. Ефімової - М:. ИНФРА - М., 2005р.
3. Годін А.М. Статистика: Підручник. - М.: Видавничого торгова корпорація "Дашкова і Ко", 2002.
4. Гусаров В.М. Статистика. Навчальний посібник для вузів М.6 ЮНИТ _ ДАНА, 2001.
5. Загальна теорія статистики. Статистична методологія до вивчення комерційної діяльності / За ред. А. А. Спіріна, О. Е. Башин. - Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2006.
6. Переяслова І.Г., Колбачев Є.Б., Перосянова О.Г. Статистика. Серія "вища освіта"-Ростов к / Д: "Фенікс", 2003
7. Практикум зі статистики: навчальний посібник для вузів / під. ред. В.М. Сілчери ХТРЕІУ-М: ЗАТ "Финстатинформ", 1999.
8. Салін В.М., Чурилова Е.Ю. Практикум з курсу "Статистика" (у системі statistika) М: Видавничий дім, "соціальне відносини"; видавництво "Перспектива", 2002.
9. Сіденко А.В., Попов Г.Ю. Матвєєва В.М., статистика: Підручник. - М.: Видавництво "Дело та сервіс", 2000.
10.Сборнік завдань з теорії статистики. Навчальний посібник / під. ред. проф. В.В. Глинського та к.е.н. доц. П.К. Серга - М.: ИНФРА-М: Новосибірськ сибирське відділення 2002.
11.Теорія статистики: Навчально-практичний посібник для системи дистанційної освіти / під. ред. В.Г. Мінашкіна - М.: МЕСИ, 1998.
12.Теорія статистики: підручник / під. ред. Проф. Р.А. Шмойловой - М,: Фінанси і статистика, 2002.
13.Толстік Н.В., Матегоріна Н.М. Статистика: Навчально-методичний посібник для студентів економічних коледжів і механіків. _ Ростов н / Д: видавництво "Фенікс", 2002.
14.Боровіков В. Statistika: мистецтво аналізу даних на комп'ютері. Для професіоналів СПВ: Питер, 2001.
15.Форми статистичної звітності та інструкції щодо їх заповнення.

7. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ "ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ"
1. Предмет, метод і завдання статистичної науки
2. Етапи і основні методи статистичного дослідження
3. Основні категорії статистичної науки, їх економічний зміст
4. Поняття статистичних показників, їх класифікація та роль в управлінні економікою
5. Місце статистики в системі народногосподарського обліку. Організація статистики в РФ
6. Поняття і джерела статистичної інформації
7. Поняття статистичного спостереження, його цілі і завдання
8. Основні вимоги до організації статистичного спостереження
9. Статистичне спостереження: поняття і форми, види і способи спостереження
10.Ошібкі спостереження. Заходи щодо забезпечення надійності статистичної інформації.
11.Таблічний метод: поняття, макет таблиці, види таблиць, приклади і основні правила побудови
12.Графіческій метод зображення статистичних даних: поняття, елементи графіка та правила її побудови
13.Віди графіків, можливості їх практичного застосування, приклади їх побудови
14.Статістіческая зведення матеріалів спостереження: поняття, види, основні етапи
15.Статістіческіе угруповання: сутність, завдання і види. Вибір величини інтервалу угруповання
16.Статістіческіе класифікації, їх роль, значення, приклади використання в мікро-і макроекономіки
17.Варіаціонние ряди розподілу: сутність, основні елементи ряду, правила побудови,
18.Ряди розподілу: поняття, види, прийоми графічного зображення дискретних та інтервальних рядів
19.Абсолютние величини: поняття, види, способи розрахунку, форма вираження і можливості застосування у статистиці переробних підприємств АПК
20.Относітельние величини: поняття, види, способи розрахунку, форма вираження і можливості застосування у статистиці переробних підприємств АПК
21.Средніе величини: поняття, форми і види середніх величин. Вибір виду та форми середніх
22.Форми і види середніх величин, способи їх обчислення та приклади застосування в мікро-і макроекономіки
23.Важнейшіе властивості середньої арифметичної величини, можливості їх практичного застосування для спрощення та перевірки правильності розрахунків
24.Понятіе середньої гармонійної, формули розрахунку і умови застосування
25.Структурние середні, їх економічний зміст і значення в статистиці переробних підприємств АПК, формули розрахунку.
26.Методіка визначення моди в дискретному і інтервальному рядах розподілу
27.Методіка визначення медіани у дискретному і інтервальному рядах розподілу
28.Показателі варіації: сутність, призначення, економічний зміст і формули розрахунку
29.Ряди динаміки: види, основні елементи, умови і правила побудови
30.Аналітіческіе показники рядів динаміки, їх види і формули їх розрахунку
31.Средніе показники в рядах динаміки: сутність та формули розрахунку
32.Понятіе про статистичні індекси, їх значення і завдання до вивчення комерційної діяльності
33.Статістіческіе індекси: класифікація індексів за формою побудови і змісту, можливості їх застосування в мікро-і макроекономіки. Вибір виду та форми індексів.
34.Економіческая сутність індексів, їх класифікація за змістом і формою побудови, основні правила побудови індексів
35.Основние економічні індекси: товарообігу у фактичних цінах, цін, фізичного обсягу продукції, їх сутність і взаємозв'язок
36.Статістіческое поняття ланцюгових і базисних індексів, їх характер і взаємозв'язку
37.Віди середніх індексів, область їх застосування в статистичній практиці підприємств АПК
38.Порядок розрахунку загального та пофакторного абсолютного приросту (зниження) показників у динаміці на основі відповідних взаємопов'язаних економічних індексів
39.Індексний метод вимірювання динаміки середнього рівня. Взаємозв'язок індексів постійного, змінного складу та індексу структурних зрушень
40.Індексний метод аналізу динаміки цін. Визначення суми економії (або перевитрат) коштів населення від зміни цін на товари і послуги
41.Сущность вибіркового спостереження та його переваги перед суцільним видом спостереження
42.Виборочний метод: поняття, види вибіркового відбору, формули визначення середньої помилки вибірки для кількісного та якісного ознак
43.Виборочное спостереження: поняття граничної помилки вибірки та формули її визначення для кількісних і якісних (альтернативних) ознак
44.Виборочное спостереження: сутність коефіцієнта довіри і практика його застосування при визначенні можливих меж середньої величини генеральної сукупності статистичних даних
45.Основние правила утворення груп при угруповання даних по кількісному ознакою
46.Статістіческое вивчення кореляційно-регресіонной взаємозв'язку явищ: поняття, види, форми вираження тісноти зв'язку
47.Сущность закону складання дисперсії і область його практичного застосування
48.Сущность правила трьох сигм
49.Понятіе емпіричного коефіцієнта детермінації, його економічний зміст і можливості практичного застосування
50.Сущность емпіричного кореляційного відношення та його економічний зміст
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ "СТАТИСТИКА ГАЛУЗІ"
1. Об'єкт, предмет і завдання статистики на сучасному етапі розвитку економіки.
2. Найважливіші класифікації та групування в статистиці промисловості.
3. Сучасне промислове підприємство як об'єкт статистичного вивчення. Структура промислового підприємства.
4. Поняття продукції. Види продукції за ступенем готовності і характером виконуваних виробничих послуг.
5. Вартісні показники продукції промислового підприємства, їх призначення, склад, способи розрахунку і оцінка.
6. Товарна і реалізована продукція промислового підприємства, їх призначення, склад і оцінка.
7. Чиста продукція, умовно-чиста продукція, як основа для розрахунку національного доходу, валового національного продукту в народному господарстві.
8. Облік обсягу виробництва в трудовому виживання.
9. Вимір динаміки фізичного обсягу продукції, цін і вартості за допомогою індексів, їх взаємозв'язок.
10. Статистичні методи визначення середньооблікової чисельності промислово-виробничого персоналу за місяць, квартал, рік ..
11. Поняття робочого часу, види і фонди робочого часу.
12. Показники використання робочої сили і робочого часу.
13. Показники використання робочого часу робітників-числа днів роботи на одного робітника і тривалості одного робочого дня.
14. Абсолютні і відносні показники оборотів робочої сили. Причини зайвого обороту робочої сили. Показники плинності працівників підприємства.
15. Поняття та види продуктивності праці, визначення її величини і динаміки.
16. Показники рівня та динаміки продуктивності праці на промисловому підприємстві.
17. Визначення приросту продукції за рахунок інтенсивних і екстенсивних факторів росту продуктивності праці.
18. Норми виробітку і норми часу, як регулятори рівня продуктивності праці. Показники їх виконання і динаміки.
19. Форми і система оплати праці.
20. Поняття про основні виробничих фондах підприємства, їх класифікація та види оцінки.
21. Основні фонди підприємства, їх склад та види оцінки. Розрахунок середньорічної вартості основних виробничих фондів.
22. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості, їх призначення і використання для розрахунку показників стану основних фондів.
23. Поняття зносу і амортизації основних фондів, їх статичні характеристики. Розрахунок річної суми та норми амортизації.
24. Статичні показники змінності роботи підприємства, їх розрахунок.
25. Показники використання виробничого устаткування, порядок їх розрахунку.
26. Визначення сумарної енергетичної потужності і енергії, яка обслуговує виробничі процеси.
27. Потенційні і фактичні коефіцієнти електрифікації виробничого процесу, порядок їх розрахунку.
28. Потенційний та фактичний показники енерго-і електроозброєність праці, прядок їх розрахунку.
29. Статистичні показники технічного прогресу. Рівень механізації та автоматизації виробництва і праці.
30. Показники економічної ефективності впровадження нової техніки і капітальних вкладень.
31. Оборотні кошти підприємства-власні і позикові. Кругообіг оборотних коштів, їх функція.
32. Оборотні кошти підприємства, їх склад, облік. Способи визначення середньорічного залишку оборотних коштів.
33. Оборотні кошти підприємства, їх склад, структура. Показники оборотності оборотних коштів, економічний ефект від прискорення їх оборотності.
34. Динаміка матеріальних витрат - індекси питомих норм матеріальних витрат.
35. Поняття собівартості продукції, її види, склад і структура.
36. Угруповання витрат на виробництво продукції за статтями калькуляції та економічними елементами витрат, їх призначення та особливості.
37. Види і показники динаміки собівартості продукції. Індивідуальні та загальні індекси собівартості продукції.
38. Поняття прибутку. Види прибутку промислового підприємства, методи їх розрахунку.
39. Поняття та розрахунки рентабельності виробництва і продукції.

Додаток 1
Робота двадцяти підприємств харчової промисловості у звітному періоді характеризується такими даними:
№ підприєм-буття
Середньорічна вартість промислово-виробничих основних фондів, млрд. крб.
промислово-виробничих основних фондів, млрд.руб.
Товарна продукція в оптових цінах підприємства, млрд. руб.
варіанти
варіанти
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
5,6
10,0
10,3
10,8
3,8
3,6
11,8
11,2
7,8
3,6
2
7,4
11,0
14,2
13,5
5,8
6,0
12,4
16,8
15,7
5,3
3
8,7
12,6
15,8
15,3
6,5
15,2
13,8
18,2
18,1
5,8
4
9,3
13,0
17,7
17,0
7,9
12,9
15,1
20,1
19,1
8,1
5
9,8
14,2
18,5
18,2
8,6
14,0
16,4
21,2
21,4
9,4
6
10,4
15,0
19,3
19,0
9,1
16,5
17,0
24,1
23,9
9,7
7
11,5
15,5
21,2
19,7
9,7
20,0
17,3
24,7
24,5
13,5
8
12,1
16,3
22,5
21,1
10,2
18,5
18,1
25,4
22,9
14,8
9
12,7
17,7
24,8
22,7
11,4
21,3
19,6
24,1
25,5
15,8
10
14,3
19,3
26,7
23,7
12,1
25,4
23,1
27,7
24,1
18,4
11
6,3
10,8
12,9
12,5
4,9
5,7
12,0
14,0
13,8
4,1
12
8,3
12,2
15,4
14,2
6,1
7,2
13,0
17,2
16,5
5,6
13
8,9
12,8
16,1
16,2
7,4
12,4
12,9
19,3
18,8
6,3
14
9,6
13,5
18,3
17,4
8,3
13,1
15,6
19,6
19,8
8,6
15
10,1
14,6
18,9
18,7
8,9
15,3
16,8
23,4
22,2
10,1
16
11,1
15,3
19,8
13,3
9,4
17,2
18,2
24,5
24,0
12,3
17
11,7
16,0
21,1
20,3
9,9
19,6
17,9
25,0
24,8
13,4
18
12,5
17,1
23,3
22,3
10,7
19,7
19,0
25,7
25,2
15,1
19
13,5
18,0
25,9
22,9
11,7
22,2
18,0
25,0
25,7
16,9
20
15,6
20,0
30,3
25,8
13,8
27,1
27,1
31,2
26,1
20,6

Додаток 2
Основні техніко-економічні показники роботи підприємств (статистичні дані умовні)
Варіанти
Показники
1
2
3
4
5
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
1.Товарная продукція, млн. руб.
21137
22657
15173
15193
15465
15795
42850
44306
18708
20715
2. Зміна залишків товарної продукції, млн. руб.
а) на складі
+30,0
+15,0
+9,0
-4,0
+30,0
+20,0
+2,0
+3
+20
+10
б) в дорозі
+45,0
+25,0
+11,0
+5,0
+25,0
-10,0
-
-
+60
+20
3. Повна собівартість товарної продукції, млн. руб. в тому числі
16910
18126
12139
12155
12372
12636
34280
35445
14966
16572
а) матеріальні витрати, млн. руб.
15388
16495
11047
11061
11260
11499
31195
32255
13620
15080
б) оплата праці, млн. руб.
1353
1450
971
972
989
1011
2742
2836
1197
1326
в) амортизація, млн.руб.
169
181
121
122
123
126
343
354
149
166
4. Середньорічна вартість основних фондів, млн. руб.
14577
14617
3305
3295
17776
17780
10350
10420
12140
12180
5. Відпрацьовано за рік, тис. чел.-дн.
146,7
138,3
208,9
203,2
295,4
289,3
65,8
65,0
47,3
45,2
6. Неявки на роботу, тис. чел.-дн.
46,5
49,2
63,4
66,5
89,7
94,7
16,7
17,1
14,8
15,0
7. Відпрацьовано за рік, тис. чол.-год., В тому числі:
1095,0
1069,0
1399,6
1341,1
2274,6
2256,5
513,0
510,5
363
352
а) понаднормові роботи, тис. люд.-год.
-
1,0
-
2,0
-
2,5
-
0,5
-
2,5
8. Частка робітників у загальній чисельності ППП
0,85
0,87
0,87
0,89
0,83
0,86
0,84
0,87
0,86
0,88
9. Прибуток, млн. руб.
4227
4531
3034
3038
3093
3159
8570
8861
3742
4143
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Методичка
544.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Основи статистики 2
Основи статистики 2
Теоретичні основи статистики
Основи демографічекой статистики
Основи соціально економічної статистики
Основи статистики Конспект лекцій
Організація та утримання елективного курсу Основи теорії ймовірностей і математичної статистики
Організація та утримання елективного курсу Основи теорії ймовірностей і математичної статистики 2
Завдання статистики в ринковій економіці Система показників демографічної статистики
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru