Основи бухгалтерського обліку 4

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Т Р Е Н І Н Г - До У Р З
Основи бухгалтерського обліку
Цільова група: Власники, менеджери
· Вивчення основ формування облікової політики
· Методів обробки та систематизації інформації про господарську діяльність підприємства
· Формування навичок відображення господарських операцій в системі фінансового обліку
· Умінь визначити фінансово-іммущественное стан свого підприємства
· Знань про основні відмінності між системою бух. обліку в Україні та міжнародних стандартів
Мета вивчення курсу: Визначити роль систематизованої інформації для нормального виконання функцій управління і планування діяльністю

П Р О Г Р А М М А КУРСУ
Блок 1. Бухгалтерський облік і його організація
1.1. Види і роль обліку в системі управління
1.2. Організація бухгалтерського обліку в малих підприємствах 90 хв
Блок 2. Аналіз фінансово - господарської діяльності підприємства на основі составленнойбухгалтерской звітності 30 хв
Блок 3. Обговорення основних понять бухгалтерського обліку. Практичні завдання і проблемні ситуації. 240 хв
Блок 4. Глосарій термінів
ДОДАТОК: Коментарі для тренера

Матеріали та проведення тренінгу
Процес управління передбачає своєчасне отримання керівниками достовірної інформації, необхідної для прийняття рішень.
Формування інформаційних потоків, що забезпечують інформацію для прийняття рішень в режимі реального часу, займаються менеджери, органи державного управління, власники, тобто суб'єкти, що приймають рішення на всіх рівнях управління економікою.
Керівнику та іншого керівного персоналу необхідні відомості про те, як буде розкриватися і враховуватися бухгалтерська інформація.
Ми підготували макети інформації для персоналу.
Застосування макета в тренінг - програмі забезпечує не навчання формам та методам ведення бухгалтерського обліку, а отримання навичок читання бухгалтерської інформації та використання її в аналізі реального фінансово-господарського стану свого підприємства.
Макети містять довідкову інформацію з конкретними прикладами аналізу різних господарських процесів, яка може бути виведена на слайди.
Макети містять проблемні завдання, ситуаційні задачі для дискусії і рольових ігор.
Аналіз фінансово-господарської діяльності провести у формі рольової гри.

Розділ 1.1 Види і роль обліку в системі
управління
1.1.1 Введення.
1.1.2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в реформуванні українського обліку.
1.1.3. Завдання та принципи ведення бухгалтерського обліку
1.1.4. Облікова політика підприємства
1.1.5. Види обліку
Час проведення - 30 хвилин
1.2.1. Предмет і об'єкт обліку
1.2.2.Метод бухгалтерського обліку
1.2.3.Первічние документи та принципи організації документообігу.
1.2.4.Бухгалтерскіе рахунку, призначення, будову і подвійна запис на рахунках, її контрольне значення.
1.2.5.Порядок відображення господарських операцій на рахунках.
1.2.6. Техніка і форми ведення бухгалтерського обліку.
Обліковий цикл ..
1.2.7. Бухгалтерський баланс, його архітектура. Актив і пасив
1.2.8. Звіт про фінансові результати
Час проведення - 90 хвилин

1.1.1. Введення
Економічні перетворення, які відбуваються в Україні, спрямовані на створення цивілізованого ринку. Цей процес зумовив створення акціонерних товариств, спільних підприємств, різних недержавних форм власності.
Кінцевою метою діяльності будь-якого підприємства є - отримання прибутку; ця діяльність базується на використанні ресурсів, як матеріальних, трудових, послуг різних служб, будівель та обладнання, джерел фінансування.
Для ефективного управління діяльністю, прийняття будь-якого управлінського рішення, менеджерам підприємства необхідна інформація про розмір цих ресурсів, способи їх фінансування та досягнуті результати. Така інформація необхідна і «зовнішнім» особам для оцінки діяльності цього підприємства.
Перехід до ринкових відносин країни, у якій протягом великого періоду часу переважала централізована система планування і управління, вимагає від управлінського персоналу отримання професійних знань, навичок і вмінь прийняття правильних і ефективних рішень, оцінювати дані фінансової звітності.
Швидке зростання зовнішньоекономічної діяльності, зросла взаємозв'язок фінансових ринків веде до встановлення глобальної економіки.
Все це викликає необхідність внесення змін в діючу практику бухгалтерського обліку та звітності, приведення її у відповідність з міжнародними стандартами.

1.1.2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в реформуванні українського обліку.
МСБО не визначають ведення бухгалтерського обліку, вони описують загальні правила оцінки та подання інформації у фінансових звітах. Це дуже складний момент в розумінні нашими бухгалтерами. Бухгалтерський облік з прикладної науки переходить у філософську, де рішення приймаються не за жорсткими правилами, а в залежності від важливості здійснення господарських операцій.
Для розуміння і практичного застосування МСБО важливе значення має Концептуальна основа. Вона містить розкриття концепцій, на яких грунтується фінансова звітність загального призначення.
Концептуальна основа МСБО містить:
· Мета фінансових звітів;
· Якісні характеристики інформації, наведеної у фінансових звітах;
· Визначення та порядок визнання елементів фінансових звітів;
· Концепції збереження капіталу.
У передмовах до МСБО підкреслюється, що ні МСБО, ні спеціальні організації бухгалтерів не мають повноважень вводити в дію міжнародні угоди або вимагати відповідності національного законодавства положення МСБО.
Таким чином, МСБО не домінує над законодавчими актами, що регулюють складання фінансової звітності в певній країні.
На сьогоднішній день МСБО використовуються:
· Як основа національних вимог до бухгалтерського обліку в багатьох країнах світу;
· Як міжнародний базовий підхід тими країнами, які розробляють свої власні вимоги;
· Фондовими біржами та регулюючими органами, які вимагають або дозволяють іноземним емітентам представляти фінансові звіти згідно МСБО;
· Міжнародними органами, такими Європейська комісія;
· Світовим банком, який вимагає від позичальників подання фінансової звітності згідно МСБО; великою кількістю підприємств.
Практика свідчить, що прийняття і використання МСБО забезпечує:
· Зменшення ризику для кредиторів та інвесторів;
· Зниження витрат кожної країни на розробку власних стандартів;
· Поглиблення міжнародної кооперації в області бухгалтерського обліку;
· Однозначне розуміння фінансових звітів і зростання довіри до їх показниками у всьому світі.
Схема № 1 Суб'єкти та об'єкти гармонізації бухгалтерського обліку

Міжнародна
федерація Бухгалте ерів (МФБ)
Керівництво для
фінансової
звітності
державного сектору
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в
державному
секторі
Державний сектор


Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО)


Концептуальна основа МСБО
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Роз'яснення МСБО


Недержавний (приватний) сектор
В даний час ми переходимо на принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на основі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). Це "наступ", безумовно, має як суб'єктивні, так і об'єктивні причини. За ним проглядається прагнення задовольнити Міжнародний валютний фонд і Міжнародний банк реконструкції та розвитку, а також показати великим інвесторам бажання "влитися" у світове бухгалтерське співтовариство. При появі реальних власників також з'явилися внутрішні причини вдосконалення системи бухгалтерського обліку. Виникло бажання знати і враховувати свої доходи, в залежності від вкладеного капіталу.
"Відступаючи" від старих позицій, ми багато чого беремо з собою. Ніхто не скасовує основоположних принципів бухгалтерського обліку:
· Подвійну запис за рахунками бухгалтерського обліку;
· Безперервне документування всіх господарських операцій;
· Накопичення облікової інформації у бухгалтерських регістрах;
· Єдність аналітичних і синтетичних обліків;
· Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат.
Облік був і є невід'ємною складовою частиною господарської діяльності людства і, також як ця діяльність, має багатовікову історію. Елементи того, що ми сьогодні назвали б обліком, містяться в самих древніх позначках писемності (на свитках папірусу, плитах пірамід, глиняних пластинах, пергаменті) , знайдених в різних частинах світу. Це дає підставу припускати, що облік з'явився навіть раніше писемності. Більш того, можна припустити, що, відчуваючи потребу зафіксувати деякі факти господарської діяльності (а на певному етапі це стало необхідною умовою виживання), люди шукали кошти, за допомогою яких можна було це зробити. Такими засобами стали писемність і рахунок. Іншими словами, необхідність вести облік сприяла (поряд з іншими факторами) виникнення писемності і рахунки.
Таким чином, поява обліку - неминучість, об'єктивна закономірність, а його подальший розвиток - наслідок економічного розвитку людства, адже чим складніше і різноманітніше ставала господарська діяльність, тим складніше і різноманітніше ставав облік, розширювалися його функції, ускладнювалися завдання. Шляхи розвитку обліку в різних країнах мали певні особливості, але основні напрямки такого розвитку збігалися. Це, з одного боку, підтверджує правильність висновку про закономірність виникнення обліку, з іншого боку, пояснює наявність усередині нього елементів, які залишаються незмінними протягом багатьох століть і які притаманні обліковими системам усіх країн світу. Вічні дебет і кредит, баланс і подвійний запис, система рахунків і субрахунків по - раніше залишаються основними інструментами бухгалтера. Не знаючи їх будови, не вміючи користуватися ними, неможливо виконати ті завдання, які ставить перед бухгалтером життя.
1.1.3. Завдання та принципи ведення бухгалтерського обліку
З давніх часів облік формується під впливом соціальних факторів. Найбільш відчутно це вплив проявляється у визначенні завдань, на вирішення яких орієнтований облік у залежності від типу суспільного устрою на кожному історичному етапі. Виконуючи первісну лише функцію реєстрації фактів господарського життя, облік поступово стає необхідним для забезпечення контролю - спочатку з боку власників майна, а пізніше - і з боку держави.
Контрольна функція була найважливішою функцією обліку в соціалістичному суспільстві. Здійснення контролю розглядалося як одна з основних задач бухгалтерського обліку і в Положенні № 250 - головному бухгалтерському документі дореформеного періоду в нашій країні. Формулювання завдань бухгалтерського обліку в цьому документі відбивала реалії того періоду - періоду переходу від одного типу економічних відносин (планово - розподільчого) до іншого (ринкового). З трьох завдань, названих у Положенні № 250, дві перші - данина соціалістичному минулому, остання - дійсне вимога нових для України економічних відносин. Саме тому в Законі про бухоблік немає аналогів двом першим завданням, наведеним у Положенні № 250.
Таблиця № 1 Завдання бухгалтерського обліку
Пункт 6
Положення № 250
Пункт 1 ст. 3
Закону про бухоблік
Головними завданнями бухгалтерського обліку є:
Забезпечення контролю за виконанням зобов'язань, наявністю і рухом майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
Своєчасне попереджає деніе негативних явищ у фінансово-господарської діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
Формування повної, достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності підприємства, установи, необхідної для оперативного керівництва та управління, а також для її використання інвесторами, постачальниками, покупцями, кредиторами, фінансовими, податковими, статистичними і банківськими установами та іншими зацікавленими органами та організаціями
Метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, достовірної та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Таким чином, завдання, які стоять перед бухобліком, залежать від соціальних і безлічі інших чинників суспільного розвитку. Оскільки ці фактори змінюються з плином часу, змінюються і завдання бухгалтерського обліку. Ну а те, що для вирішення цих завдань використовуються одні і ті ж інструменти (подвійний запис, система рахунків, баланс тощо), свідчить лише про універсальність цих інструментів.

Нові принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Відповідно до Закону № 996 в бухгалтерському обліку існує певна ієрархія принципів, правил та положень. Вони стосуються таких питань, як якісні характеристики бухгалтерського обліку, цілі фінансової звітності, елементи фінансових звітів, час відображення економічних подій і викладені в статті 4 Закону № 996 (до речі, деякі з них існували і раніше в рамках Положення № 250), відповідно до якої бухгалтерський облік і фінансова звітність базуються на таких основних принципах:
обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань і витрат, і завищення оцінки активів і доходів підприємства. Цей принцип заснований на практиці західних країн, де звітність пред'являють »першу чергу не податковим або іншим контролюючим органам, а, як уже згадувалося вище, акціонерам, інвесторам, кредиторам, яким потрібна інформація про реальне фінансове становище підприємства;
Послідовність процесу закриття рахунків
1. Закриття рахунків доходу та перенесення їх залишків у кредит рахунка «Фінансові результати».
2. Закриття рахунків витрат і перенесення їх залишків у дебет рахунка «Фінансові результати».
3. Закриття рахунка «Фінансові результати» та перенесення його залишку в кредит рахунка «Власний капітал» (визначення суми чистого прибутку)
PS При сплаті єдиного податку рахунок «Фінансовий результат» можна закрити в кінці року.
Компанія «Нічний автосервіс» - поточний баланс
Рахунки активів Рахунки пасивів
Векселі
Гроші
360
4 900
5 260
30 000
_____


15 800
4 980
______


4 980
30 000


15 520
Кредитори
Дебітори
7 000
470
1 400
1 870
8 870


1 200
5 400
5 400
6 600

400
400
80 000
3 402
3 402
83 402
Матеріали
Власний капітал


1 400


1 400


1 000
Зобов'язання
Земля
0
498
498


52 000
52 000
Будинки


36 000
36 000
Амортизація основних
коштів
150
150


0


Інструменти та обладнання


12 000
12 000
Амортизація інших необоротних активів
0
200
200


Баланс - 122 770 Баланс - 122 770
До задачі № 5
Рекомендується проведення ділової гри. Групи розбити на 4 підгрупи. Перша і друга представляють корпорації «Вольф» та «Гольф». Третя - банкіри. Четверта - інвестори.
Перша і друга група відстоюють інтереси своїх компаній і надають аналіз фінансового стану фірм з розрахунком коефіцієнтів ліквідності, рентабельності, аналізу структури капіталу.
Для банкіра більш цікавою для дачі позики є перша компанія. Для інвестора більш цікавою є інша компанія, хоча і можливі фінансові кризи.
Обгрунтувати ситуацію.
До задачі № 6
Для того, щоб зробити аналіз відхилення фактичних витрат від розрахункових необхідно зробити розрахунок витрат на одиницю фактично реалізованої продукції.

Приклад розрахунку аналізу фінансового стану компанії ТОВ «Мілан»
Баланс на 31 грудня
Засоби язання і капітали
Оборотні кошти
Грошові кошти ... ... ... ... ... .... $ 20
Рахунки дебіторів ... ... ... ... ... ... ... ... 40
Товарно-матеріальні кошти ... .60
Попередньо оплачені витрати ... ... ... ... 20
________
Всього, Оборотні кошти ... ... ... .. 140
Основні засоби
Земля ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
Засоби виробництва ... ... ... ... ... ... 120
«Мінус» акумульована амортизація ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70
________
Засоби виробництва,
Разом ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .50
________
Всього, Основні засоби ... ... ... ... .. 80
Інші засоби
Гудвіл і патенти ... ... ... ... ... ... ... ... 10
________
Всього, Засоби ... ... ... ... ... ... ... ... .. 230
-----------
-----------
Короткострокові зобов'язання
Рахунки кредиторів ... ... ... ... ... ... .... $ 30
Борг із заробітної плати ... .... ... ... .10
Податок на прибуток ... ... ... ... ... ... ... ... 20
_____
Всього,
Короткострокові олбязательства ... ... .. 60
Довгострокові зобов'язання
Облігації під заставу ... ... ... ... .40
_____
Всього, Зобов'язання ... ... ... ... .... 100
_____
Капітал
Акціонерний капітал * ... ... ... ... 60
Нерозподілений прибуток ... ... ... 70
_____
Всього, Капітал ... ... ... ... ... ... ... ... 130
_____
Всього,
Зобов'язання і капітал ... ... ... ... 230
---------
---------
* 4 800 звичайних акцій в обігу


ТОВ «Мілан»
Звіт про прибуток
$
300
180
120
78
42
5
37
13
24
-------
-------
%
100.0
60.0
40.0
26.0
14.0
1.7
12.3
4.3
8.0
------------------


Дохід від реалізації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
«Мінус» Собівартість реалізованої продукції
Валовий прибуток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Експлуатаційні витрати ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Прибуток, включаючи відсоток і податок ... ... ... ... ... ... ... ...
Витрати за відсотками ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Прибуток, включаючи податок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Податок на прибуток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Чистий прибуток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ТОВ «Мілан»
Фактори, що впливають на величину прибутку на капітал
Прибутковість
Валова
прибуток
120:300 = 40%
Собівартість реалізованої продукції
180 =
+
Інші витрати
96
Дохід від реалізації
300
- =
Витрати
276
Чистий прибуток
24
Рівень прибутку
24:300 = 8.0% = Прибуток на
капітал
(ПНК)
18.5%
Термін погашення дебіторської заборгованості
40
________
300:365 = 49 днів
Оборотні кошти
Грошові кошти ... 20
Рахунки дебіторів ... ... .40
Т.-м. кошти ... ... ... 60
Попередньо оплачені витрати ... ... ... ... ... ... ... ... 20
Всього ____
140
=
Основні засоби
90
+
Власні оборотні кошти
=
Довгостроковий капітал
170
-
Позиковий капітал
40
=
Власний
Капітал
130Ефективність використання капіталу
Коефіцієнт
Оборотності
Т.-м. Коштів
180:60 = 3 рази
Короткострокові зобов'язання
60
Коефіцієнт
поточної
ліквідності
140:60 = 2.3
Позика
Питома вага
позикового капіталу
40:170 = 24%


Найбільш широко використовувані співвідношення
Загальні характеристики
Ефективності
Чисельник
Прапори-
тель
1. Прибуток на капітал (ПНК)
2. Чистий прибуток на одну акцію
3. «Ціна-прибуток»
4. Прибуток на довгостроковий капітал
Прибутковість
5. Валовий прибуток в процентному вираженні
6. Рівень прибутку в процентному вираженні
7. Чистий прибуток до сплати відсотків
та податку в процентному вираженні
Ефективність використання
Капіталу
7. Термін погашення дебіторської заборгованості
9. Оборотність товарно-матеріальних засобів
10. Поточна ліквідність
11. Питома вага позикового капіталу
12. Оборотність довгострокового капіталу

Рекомендована література
1. Пархоменко В.М. «Стандартизація бухгалтерського обліку в Україні. Нормативів. Коментарі ».
2. Голов С. В. «Управлінський бухгалтерський облік»
3. Національні стандарти бухгалтерського обліку.
4. Спецвипуск - додаток до тижневика «Дебет - Кредит».
5. Ассоц. «Укркоммункваліфкадри» «Основні принципи організації бухгалтерського обліку за МСБО».
повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та події, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку, з чим особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;
послідовність - постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива тільки у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності. При цьому під облікової політикою розуміється сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності;
безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства повинна здійснюватися виходячи з припущення, що його діяльність буде продовжуватися надалі. Це фундаментальне припущення нове для вітчизняних підприємств і полягає в тому, що господарська одиниця є постійно діючою і буде продовжувати свою звичайну діяльність і далі. Якщо передбачається ліквідувати підприємство, то його активи слід оцінити з урахуванням цієї обставини;
нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;
превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми. Цей принцип також є новацією для вітчизняних бухгалтерів, відповідно до якого господарська операція повинна відображатися в бухгалтерському обліку відповідно до її змістом, а не лише виходячи з юридичної форми. Наприклад, підприємство має безнадійну дебіторську заборгованість і є достовірна інформація про те, що вона буде погашена (акт звірки та інші документи вже підписані), проте рішення суду ще немає. У цій ситуації підприємство може відображати таку операцію в бухгалтерському обліку;
історична (фактична) собівартість - це сума грошових коштів та їх еквівалентів та інших форм компенсації, наданих на момент отримання активу. Поняття історичної собівартості схоже з поняттям початкової вартості і є ключовим при відображенні активів і бухгалтерському обліку та звітності. Пріоритетною є оцінка активів підприємства виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці:
періодичність - можливість розподіляти діяльність підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності. Іншими словами, підприємство подає звітність в певні періоди часу (квартал, рік).
1.1.4. Облікова політика підприємства.
Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.
Підприємство самостійно визначає облікову політику (п.5 ст.8 Закону).
Формування облікової політики полягає у виборі певних методів і процедур, а також форм ведення бухобліку стосовно до конкретного підприємства.
Облікова політика є одним із факторів забезпечення принципу порівнянності інформації, що дозволяє порівняти фінансові звіти одного підприємства за декілька років або фінансові звіти декількох аналогічних підприємств для прийняття економічних рішень на підставі аналізу та прогнозу.
Як правило, процес формування облікової політики завершується підготовкою та затвердженням наказу по підприємству, так званий Бухгалтерський наказ № 1.
Раніше наказ про облікову політику маючи 5-6 пунктів, в яких більшість підприємств відображало:
· Робочий план рахунків
· Методи нарахування зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів та інвентарю
· Нарахування при необхідності різних резервів
· Застосування рахунків обліку валових доходів та валових витрат
· Ціновий облік товарів на підприємствах торгівлі і деякі інші моменти
Зараз же необхідно значно розширити відомості про те, як буде розкриватися і враховуватися бухгалтерська інформація всіх господарсько-фінансових подій.
Тому і необхідно мати приблизний макет наказу по підприємству про облікову політику.
(Макет наказу дивись в додатку № 1).
Якщо ми вибрали для застосування в бухгалтерському обліку підприємства метод оцінки запасів при їх вибутті відповідно до Стандарту № 9.
(І вдень, і вночі), що, уценівая запаси і необоротні активи, Ви тим самим зменшуєте валові витрати в податковому обліку підприємства на суму уцінки.
Приклад:
У підприємства є залежаний товар-Х за собівартістю 1000 гривень за тонну. Всього 2 тонни. Ринкова ціна цього товару 250 гривень за тонну. Витрати на збут складуть 30 гривень. Значить чиста вартість реалізації складе 235 гривень за тонну (235 = 250 - 30 / 2). Сума уцінки складе (1000 - 235) Х 2 = 1530 гривень. Відповідно до пункту № 27 Стандарту № 9 підприємство має право списати суму уцінки на витрати звітного періоду.
Що ж відбувається в податковому обліку?
Підприємство збільшує суму оподатковуваного прибутку звітного періоду на суму уцінки, тобто на 1530 гривень, і заплатить додатково 459 гривень податку на прибуток.
Одного разу переоцінивши нематеріальні активи, підприємство надалі зобов'язане проводити таку переоцінку щорічно (пункт № 20 Стандарту № 8).
Проект бухгалтерської звітності (ПБО), як і МСБО, припускають, що в певних випадках облікова політика може змінитися.
Це відбувається у разі зміни:
· Статутних вимог;
· Вимог органу, який затверджує стандарти (положення) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечують більш достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.
Не вважається зміною облікової політики встановлення облікової політики для:
· Подій та операцій відрізняються за змістом від попередніх подій і операцій;
· Подій та операцій, які не відбувалися раніше (або не є суттєвими).
Перспективно
Схема № 2
Зміна
облікової
політики
Попередні
Зіставний
Діяльність
підприємства,
роки


1996 1997 1998 1999
Ретроспективно


Ретроспективно - таким чином, начебто знову прийнята облікова політика існувала завжди. При цьому сума нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду коректується і проводиться перерахунок порівнянної інформації.
Перспективно - нова облікова політика поширюється на ті події й операції, які здійснюються після дати прийняття змін. При цьому сальдо нерозподіленого прибутку не коригується (зміна враховується в складі фінансового результату поточного періоду) і порівняна інформація подається без змін.
Слід зауважити, що перспективний метод відображення змін облікової політики може бути застосований лише у випадку, якщо неможливо достовірно визначити суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду.

Порівняльна характеристика видів обліку
Ознака
Податковий облік
Фінансовий облік
Управлінський облік
Мета обліку
Податки та своєчасність їх сплати
Фінансовий стан підприємства і результати його діяльності
Діяльність структурних підрозділів (сегментів і центрів)
Головні споживачі
Податкові органи
Менеджери і зовнішні споживачі
Менеджери різних рівнів
Обмеження
Нормативні акти
Загальноприйняті принципи (стандарти)
Ніяких обмежень
Використання вимірників
Єдиний грошовий вимірник
Єдиний грошовий вимірник
Різні вимірники (в тому числі якісні показники)
Об'єкт аналізу
Господарська одиниця в цілому
Господарська одиниця в цілому
Структурні підрозділи (сегменти і центри)
Періодичність складання звітів
Регулярно, як правило, квартальний інтервал наростаючім підсумком
Регулярно, як правило, річний інтервал
Змінний інтервал, оперативна інформація
Спрямованість
Оцінка минулого
Оцінка
Минулого
На майбутнє
(Прогнозування)
Відкриття даних
Більшість даних доступна податковим органам
Більшість даних доступна усім
Комерційна таємниця
Вид
обліку
Мета
обліку
Форми
звітності
Суб'єкт
регламентації
Користувачі
Податковий
Визначення суми податків і контроль за їх сплатою
Декларації та розрахунки
Міністерство Фінансів
Податкові органи
Фінансовий
Забезпечення достовірною інформацією про фінансовий стан підприємства і результати його діяльності
Баланс, Звіт про прибутки і збитки, Звіт про рух грошових коштів
Комітет з стандартах фінансового обліку
Адміністрація, службовця, підприємства, що діють і потенційні інвестори і кредитори, регулятивні органи, органи планування економіки, інші групи
Управлінський
Підготовка релевантної інформації для планування, контролю та прийняття рішень на різних рівнях управління в межах підприємства
Звіти про виконання кошторисів,
Звіти сегментів діяльності та ін
Керівництво
підприємства (організації)
Адміністрація

РОЗДІЛ 1.2.
Організація бухгалтерського обліку в малих підприємствах.
1.2.1. Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік здійснюється на рівні конкретного підприємства. Виходячи з цього, предметом бухгалтерського обліку як науки та об'єкта бухгалтерського обліку як сфери практичної діяльності є:
· Майно підприємства (основні та оборотні кошти, нематеріальні активи, фінансові вкладення);
· Заборгованість підприємства з боку інших осіб (дебіторська заборгованість);
· Власний капітал (статутний капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток);
· Зобов'язання підприємства перед іншими особами (кредиторська заборгованість);
· Господарські операції, що викликають зміни в складі активів, капіталу і зобов'язань.
Таким чином, бухгалтерський облік відображає активи, капітал та зобов'язання підприємства, а також відбуваються з ними процеси.

Господарська операція


(Business transaction) -
дію (подія), яка викликає зміни
У грошових вимірниках
У трудових вимірниках.)

У натуральному вимірі

Показники

Господарська операція
Підпис: Господарська операція у фінансовому стані підприємства (організації)

Інші ознаки

Ознаки

Час

Місце

Об'єкти

(Речі, гроші, цінні папери, права власності, тощо)

Суб'єкти

(Юридичні та фізичні особи)


Чому це важливо для практикуючого бухгалтера?

Чітке розуміння предмета бухгалтерського обліку, вміння виділити об'єкти бухгалтерського обліку з величезного числа інших об'єктів є передумовою успішної роботи бухгалтера.
Приклад 1:
04.01.2000г. касир фірми "Прикол" (м. Київ) Сидоров І.П. видав 1200 гривень фінансовому директору фірми Петрову І.І. як аванс на відрядження за кордон. Санкцію на здійснення операції дав президент фірми Ферт Ю.В. Операцію перевірив головний бухгалтер Грачов М.М.
Господарська операція

Ознаки

Показники
Місце операції
Час здійснення операції
Хто видав гроші
Хто отримав гроші
Мета видачі
Валютний курс
Хто дав санкцію на здійснення операції
Хто перевірив операцію
У практичній діяльності бухгалтера доводиться стикатися з більш широким колом питань, багато з яких мають відношення до бухгалтерського обліку, впливають на ті чи інші господарські операції, але самі при цьому не можуть бути віднесені до об'єктів бухгалтерського обліку.
Приклад 2: На роботу у ваше підприємство прийнятий новий працівник. Чи є цей факт об'єктом бухгалтерського обліку або, іншими словами, чи повинен він знайти відображення в бухгалтерському обліку? Звичайно ж ні. Адже сам по собі факт прийому на роботу не приведе до змін у складі активів, капіталу або зобов'язань підприємства. Зобов'язання підприємства перед працівником, обумовлені при прийомі його на роботу, передбачають і певні зобов'язання працівника перед підприємством. І тільки тоді, коли працівник виконає певну роботу або відпрацює певний час, а в бухгалтерію надійдуть відповідні документи, у підприємства з'являться не декларативні, а реальні зобов'язання перед цим працівником. І тільки в цей момент можна говорити про те, що здійснена господарська операція (нарахування заробітної плати), яка викликала зміни у складі зобов'язань і тому повинна бути відображена в бухгалтерському обліку.
Приклад 3: Два підприємства уклали між собою договір купівлі-продажу. З юридичної точки зору у кожного з підприємств виникли певні зобов'язання перед партнером. Більш того договір є тим документом, на підставі якого надалі будуть відслідковуватися господарські операції, пов'язані з виконанням договору. Однак сам факт укладення договору не є господарською операцією, яка призводить до зміни активів, капіталу або зобов'язань підприємства і, отже, не має відображатися в бухгалтерському обліку. У ході виконання кожного конкретного договору будуть виконуватися і інші операції, частина з яких є об'єктами бухгалтерського обліку, частина - ні. Наприклад, виписка рахунку на оплату одним підприємством та отримання цього рахунку іншим не буде відображена в бухгалтерському обліку, а от перерахування грошових коштів або відвантаження (отримання) товарів викличе зміни в активах і зобов'язаннях підприємства, а отже, повинна бути зафіксована і відображена в обліку.
1.2.2. Метод бухгалтерського обліку
Для відображення об'єктів обліку та отримання необхідних показників застосовуються різні способи. Сукупність цих способів в теорії бухгалтерського обліку визначено як метод бухгалтерського обліку. А з практичної точки зору способи (або, як їх іноді називають, елементи методу) якраз і є тим інструментом, за допомогою якого працює бухгалтер. А раз так, детальне знання цих інструментів - обов'язкова вимога бухгалтерської професії.
Як правило, виділяють вісім елементів (методів) бухгалтерського обліку.
Характеристика кожного з них наведена в таблиці № 2.

Таблиця № 2. Характеристика елементів методу бухгалтерського обліку
Елементи методу бухгалтерського
обліку
Практичні завдання,
які вирішуються
за допомогою конкретного
елемента
Наймену-
вання
Зміст
Документи-
вання
Спосіб первинного відображення
об'єктів бухгалтерського обліку
Ці способи застосовуються для
отримання первинних даних про
об'єкти обліку і забезпечують
їх суцільне, безперервне,
взаємопов'язане і об'єктивне
відображення
Інвентарі-
зація
Спосіб контролю за об'єктами
обліку
Оцінка
Спосіб вартісного
відображення інформації
про об'єкти обліку
Ці способи припускають
використання єдиного
грошового вимірника і
забезпечують тим
самим єдність оцінки
об'єктів обліку, можливість
їх угруповання,
узагальнення та порівняння
Калькулят-ція
Спосіб контролю за
величиною витрат і
визначення
собівартості
одиниці продукції
Система
рахунків
Спосіб поточного
відображення та групування
об'єктів обліку та
систематизації
інформації
про них
Ці способи забезпечують
угруповання і систематизацію
інформації про об'єкти обліку
за певними критеріями
Подвійна
запис
Спосіб взаємопов'язаного
відображення об'єктів
обліку на рахунках
Бухгал-
терський
баланс
Спосіб узагальнення
інформації
про активи, капітал і
зобов'язаннях
підприємства на
конкретну дату
Ці способи дозволяють
сформувати показники,
містять інформацію,
необхідну зовнішнім і
внутрішнім користувачам
для прийняття рішень
Фінансова звітність
Спосіб узагальнення
результатів діяльності
підприємства
1.2.3. Первинні документи та принципи організації документообігу
Документи - основа бухгалтерського
обліку

Д

Про
До
У
М
Е
Н
Т

И

За
призначенням
За місцем складанням-ня
За часом складанням-ня
За способом охоплення інформації ції
За рівнем механізації складання
За ступенем охоплення

- Розпорядчі

- Виправдувальні
(Виконавчі)
- Бухгалтерського оформлення
- Комбіновані
- Внутрішні
- Зовнішні
- Первинні
- Облікові регістри
- Разові
- Накопичувальні
- Заповнені вручну
- Машинним способом
- Створені за допомогою обчислювальної техніки
- Змінні
- Довідкові


Біблійна фраза "спочатку було слово" - не для бухгалтерів. У бухгалтерії спочатку повинен бути документ.
Керівник підприємства чи установи забезпечує фіксування фактів здійснення всіх проведених господарських операцій у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами та працівниками правомірних вимог головного бухгалтера або іншої особи (юридичної чи фізичної), на яку покладено відповідальність за ведення бухгалтерського обліку стосовно порядку оформлення та подання для обліку відомостей і документів
Забороняється: приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим і нормативним актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товаро-матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліни, які заподіюють шкоду державі, власникам, іншим юридичним і фізичним особам. Такі документи повинні бути передані головному бухгалтеру підприємства для прийняття рішення.
Організація документообігу - це також визначення необхідних учасників виконуваних робіт та придбання відповідних бланків первинних документів.

Облікові операції Первинні документи
Видаткові та прибуткові касові ордери, платіжні доручення, авансові звіти, реєстри чеків, касова книга
Грошові та розрахункові
операції
Накладні, прибуткові ордери, накладні на відпуск товарів на сторону, оборотні відомості по ТМЦ, довіреності
Матеріальні цінності
Платіжні відомості, розрахунково-платіжні відомості, особові рахунки
Акт про приймання матеріалу, лімітно-забірні карти, вимоги, накладна на внутрішні переміщення, накладна на відпуск матеріалів на сторону, картка складського обліку, відомості обліку залишків матеріалів на складі


1.2.4. Бухгалтерські рахунки, призначення, будову і подвійна запис на рахунках, її контрольне значення
Структура рахунку
Рахунок № _____________________________
(Назва)
Дебет
Кредит
Початкове сальдо
Оборот по збільшенню
Коштів
(+)
Оборот по зменшенню
Коштів
(-)
Кінцеве сальдо
Рахунок № ______________________
Дебет
Кредит
Початкове сальдо
Оборот по зменшенню джерел
(-)
Оборот по збільшенню з
Джерел
(+)
Кінцеве сальдо

Рахунки
(Accounts)
Балансові
(Реальні)
Balance sheet,
Real accounts
Номінальні
Nominal accounts
Рахунки Активів
(Asset accounts)
Рахунки зобов'язань
(Liability accounts)
Рахунки
власного капіталу
(Owner's equity accounts)
Рахунки
витрат
(Expense accounts)
Рахунки доходів
(Revenue accounts)
Рахунки фінансових результатівПравила складання бухгалтерських проводок
1. Визначають об'єкти, на яких відбулися зміни під впливом операцій і характер цих операцій.
2. Підбирають відповідні кореспондуючі рахунки і визначають, до яких рахунках вони відносяться (активним, пасивним).
3. На підставі правил запису на рахунках провести операцію на кореспондуючих рахунках методом подвійного запису.
Для перевірки правильності записів на синтетичних рахунках і складання якісної звітності, а також для загального спостереження за станом засобів та їх джерел необхідно узагальнювати дані поточного бухгалтерського обліку. Способом такого узагальнення є оборотна відомість.

А. Федоров, власник компанії
«Прикол» нвестіровал 10 000 грвен наявність у підприємства.

Для забезпечення виробництва продукції були придбані матеріали на суму 1 200 гривень, у тому числі ПДВ 200 гривень і МШП виробничого призначення на суму 120 гривень, у тому числі ПДВ 20 гривень.

Запис операцій на рахунках бухгалтерського обліку

Приватник влажівать кошти в підприємство

Аналіз

Корес-понденції
Запис на рахунках
Придбання активів за грошіПридбання активів

Аналіз

Корес-понденції
Запис на рахунках
Продаж активів
Компанія «Прикол» за додатковою угодою придбала занедбаний будинок компанії «Альтаїр». Ціна придбання 36 000 гривень Оплата проведена з розрахункового рахунку 6 000 гривень і видано на строк 90 днів безвідсотковим вексель на залишок суми в 30 000 гривень.
Компанія «Прикол» закупила інструментів більше, ніж треба. 20.11.00 компанія реалізувала надлишок інструментів у кредит компанії «Кульдеда» за ціною
1 800 гривень еквівалентний їх собівартості.

Докладний (деталізований) облік операцій буде називатися аналітичним обліком. Між аналітичними рахунками і синтетичними існує взаємозв'язок, тому що аналітичні рахунки - це рахунки, розшифровуючи конкретний зміст синтетичних рахунків.
Наприклад:
Оборотна відомість по рахунку «Товари».
Вид
матер.
Од.
ізм.
Залишок
на початок
місяці
Прихід
Витрата
Залишок на
кінець
місяці
Кол.
Сума
Кол.
Сума
Кол.
Сума
Кол.
Сума
Тов А
Тов Б
Тов У
Оборотна відомість по рахунку «Розрахунки з постачальниками»
Найменування
постачальника
Залишок на
початок місяця
Оборот
Залишок на
кінець місяця
Дт
Кт
Дт
Кт
Дт
Кт
Постачальник А
Постачальник Б
Постачальник У

1.2.5. Порядок відображення господарських операцій на рахунках.
1. На підприємствах відкривається стільки рахунків, скільки існує об'єктів обліку, кожний рахунок контролює свій об'єкт.
2. Рахунки ведуть (заповнюють) протягом місяця:
· На початку місяця "відкривають" (дають назву, виставляють залишки наявних засобів і джерел). Сальдо (залишок коштів або джерел) на початок місяця відображається: в активних рахунках - за дебету, на пасивних - на боці кредиту
· Протягом місяця відображають зміни (збільшення або зменшення в окремо):
- Збільшення коштів на активних рахунках відображається за
дебетом, а зменшення - за кредитом;
- Збільшення джерел на пасивних рахунках
відображається за кредитом, а зменшення - за дебетом.
· Підраховують обороти і залишки залишилися в наявності засобів, джерел і зобов'язань за розрахунковими операціями в рубежі роботи підприємства за місяць:
- Кінцеве сальдо (залишок) на активних рахунках
розраховується за формулою
Ск = Сп + Од - Ок, де
Ск - сальдо кінцеве
Сп - сальдо початкове
Од - оборот дебетовий
Ок - оборот кредитовий
- Кінцеве сальдо на пасивних рахунках розраховується
за формулою
Ск = Сп + Ок - Од
3. Рахунки пов'язані з балансом, вони показують зміни, що відбуваються зі статтями активу і пасиву балансу, а в кінці облікового періоду (місяця, кварталу, року) за даними залишків на рахунках складають баланс.
1.2.6. Техніка і форми ведення бухгалтерського обліку. Обліковий цикл.
Інформація про сучасні господарські операції, яка міститься в первинних документах, реєструється у визначеному порядку. Документи, в яких здійснюється цей етап облікової роботи, називаються обліковими регістрами. За зовнішнім виглядом облікові регістри поділяються на:
- Бухгалтерські книги;
- Зведені листи (відомості)
- Картки
Бухгалтерські книги: головна книга, касова книга, товарно-касова книга, книга реєстрації номерів документів.
Зведені листи (відомості) - це таблиці зі спеціальним графления. Протягом місяця в ці таблиці зипісиваются відомості, підставою для яких є первинні документи. Назвемо деякі зведені листи: журнали-ордери, меморіальні ордери, накопичувальні відомості.
Картки - це таблиці на бланках певного стандарту. Кожній картці присвоюється порядковий номер. У картках ведуться записи, пов'язані з аналітичним обліком. Записи в обліковому регістрі виробляються в хронологічному порядку.
Форми ведення бухгалтерського обліку
Послідовність робіт при журнал-головній формі ведення бухгалтерського обліку.
Регістри аналітичного обліку (по всіх рахунках, що мають аналітичний облік)
Журнал реєстрації
господарських
операцій
Оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку
Головна книга

Первинні

документи

БалансПослідовність робіт при журнально-ордерній формі обліку.
Журнали -
ордера
Регістри
аналітичного
обліку
ГОЛОВНА
КНИГА
Оборотні
відомості
Первинні документи
Відомості
Баланс1.2.7. Бухгалтерський баланс (Balance Sheet), його архітектура.
Актив і пасив.
Бухгалтерський баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, пасиви і капітал на певну дату.
Мета складання балансу - надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства.
Фінансовий стан підприємства залежить від економічних ресурсів, яке воно контролює, і від джерел їх виникнення.
Рівність бухгалтерського балансу
(Accounting equation)
Активи = Капітал + Зобов'язання
(Assets = Equity + Liabilities)
Капітал = Активи - Зобов'язання
(Equity = Assets - + Liabilities)

Баланс

Активи = Зобов'язання + Акціонерний капітал

Вкладений капітал

Нерозподілений прибуток

Звіт про нерозподіленого прибутку

Нерозподілений прибуток на началогода
Чистий прибуток за рік
Девіденти за рік
+
-
=
Доходи за рік - Витрати за рік = Чистий прибуток за рік

Звіт про прибутки та збиткиБаланс
Збільшення зобов'язань або зменшення активів в процесі поточної діяльності
Витрати
Звіт про прибутки та збитки
Собівартість
Операційні
витрати
Збитки
Чи є прямий зв'язок з доходами періоду?
Чи є зв'язок з діяльністю періоду?
Чи можна зв'язати статтю з преімущест-вами майбутніх періодів?
Канцелярські
витрати
Собівартість реалізовано-них товарів
Застарілий товар
Товарні запаси
ТАК
ТАК
НІ
ТАК
НІ
НІ
Активи
Зобов'язання


Методи оцінки різних видів активів
Грошові
кошти
(Сash)
Номінальна вартість
(Поточний грошовий еквівалент)
Швидко реалізованих
цінні папери
(Marketable
Securities)
Найменша з величин:
- Вартість придбання або
- Ринкова ціна
Рахунки і
Векселі
дебіторів
(Accounts and Notes Payable)
Короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється за поточним грошовому еквіваленту
Довгострокові векселі за наведеною вартості майбутніх грошових надходжень
Запаси
(Inventory)
Менше з двох величин: первинна вартість або ринкова ціна
Інвестиції
(Investments)
В акції: інвестиції за найменшою з величин - вартості або ринковою ціною (вартості продажу в поточних цінах), якщо частка їх у капіталі іншої компанії незначна, в протилежному випадку - за методом участі;
в облігації: за наведеною вартості майбутніх грошових надходжень
Земля (Land)
Ціна придбання
Основні
Засоби
(Plant assets)
Ціна придбання + витрати, пов'язані з приведенням активу в робочий стан - накопичена амортизація
Нематеріальні
активи
(Intangible
assets)
Витрати на придбання і підготовку нематеріальних активів для використання - накопичена амортизація

Актив
Визначення активів
Активи - це реесурси, контрольовані підприємством в результаті минулих дій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому.
Нові поняття у визначенні активів:
1. Виникнення у результаті минулих дій (тобто господарська операція чи інша дія, що забезпечує збільшення прав на вигоду або контроль над нею, вже відбулося)
2. Проведення контролю підприємством. Такий контроль випливає з права управління певними ресурсами. Це дає підприємству майбутні вигоди, які очікується отримати від використання цих ресурсів.
3. Майбутня економічна вигода. Це потенціал. Який сприяє отриманню, прямо або непрямо, грошових коштів або їх еквівалентів на підприємство.
Цей потенціал може існувати у формі:
· Виробничих запасів, які використовуються в господарській діяльності підприємства (основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів і т. д.)
· Запасів готової продукції та незавершеного виробництва
· Грошових коштів або їх еквівалентів
· Фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб.

Актив відображається в балансі лише за умов:
· Оцінка його може бути достовірно визначена
· Очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням
Увага: витрати на придбання та освіта активу, які не відповідають цим умовам, не можуть бути відображені в балансі і включається до складу звітного періоду у звіті про фінансові результати.
Отже, ресурс не визнається активом і не відображається в балансі, якщо були зроблені витрати, якими отримання майбутніх економічних вигод на підприємство ві диться малоймовірним після завершення поточного звітного періоду.
Оцінка активів
Активи повинні визнаватися і відображатися в балансі у грошовому виразі з використанням певної бази оцінки.
1. Історична собівартість. Активи відображаються за сумою сплачених грошових коштів або їх еквівалентів або за справедливою вартістю компенсації, виданої щоб придбати їх на момент придбання.
2. Поточна собівартість. Активи відображаються за сумою сплачених грошових коштів або їх еквівалентів, яка була сплачена в разі такого ж або еквівалентного активу на поточний момент.
3. Вартість реалізації. Активи відображаються за сумою сплачених грошових коштів або їх еквівалентів, яку можна було б отримати на поточний момент шляхом продажу активу в ході звичайної реалізації.
4. Теперішня вартість. Активи відображаються за теперішньою дисконтної вартості майбутніх чистих надходжень грошових коштів, які, як очікується, повинна генерувати стаття під час звичайної діяльності підприємства.
Основною оцінкою, яка найчастіше приймається на підприємстві для формування фінансових звітів, є історична собівартість. Вона, як правило, комбінується з іншими оцінками. Наприклад, запаси, як правило, відображаються за меншою з двох оцінок - собівартістю або чистою вартістю реалізації.
Активи. які
придбані підприємством
Активи, які виготовлені підприємством
Історична собівартість
(Historical Cost)
Історична собівартість імость
Виробнича собівартість
Собівартість придбання


Поточна вартість і відновлювальна вартість
(Current Cost and Replacement Cost

Поточна собівартість активу - ця сума грошових коштів або їх еквівалентів, яку необхідно витратити при придбанні аналогічного активу в теперішніх умовах

Поточною собівартістю таких активів, як запаси або основні засоби є їх поточна відновлювальна сто імость


Ринкова вартість
(Market Value)


Ринкова вартість активу - чисто вартість його придбання або реалізації на активному ринку.
Ринкова вартість
Вхідна ціна
Вихідна ціна


= =
Поточна (восстан овітельная)
собівартість
Вартість
реализ ації


- -
Витрати пов'язані з придбанням
Витрати пов'язані з реалізацієюСправжня вартість (Present Value) - справжня (дисконтована) вартість майбутніх чистих грошових надходжень, які очікуються від використання активу в обичнивх умовах діяльності.
Ця
вартість
Дисконтована
компенсаційна
сума
Дисконтована
вартість
реалізації
Основні
засоби
ДебіториПАСИВ
Власний капітал
Статутний капітал
Статутний капітал - зафіксована в установчих документах вартість активів, які є внеском власників у капітал підприємства.
Згідно з планом рахунків операція1 формування статутного фонду відображається в бухгалтерському обліку записом:
Д-т «Неоплачений капітал» 46 К-т «Статутний капітал» 40
Резервний капітал
Наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку.
Резервний капітал призначений для покриття непередбачених витрат, збитків, на оплату боргів підприємства при його ліквідації. Залишки невикористаних коштів переходять на наступний рік.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
У статті відображається сума прибутку реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.
Нерозподілений прибуток
поточного року = Нерозподілений прибуток попереднього року
+ Чистий прибуток за поточний рік
- Дивіденди за поточний рік
- Внески на поповнення резервного капіталу
Зобов'язання
Зобов'язання - це заборгованість підприємства, яка виникає внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
Зобов'язання відображається у балансі якщо:
• його оцінка може бути достовірно визначена,
• існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.
Оцінка зобов'язань
Для визначення балансової вартості зобов'язань використовують такі методи оцінок:
• історична собівартість;
• поточна собівартість;
• вартість розрахунку (платежу);
• справжня (сьогоднішня) вартість.

Класифікація зобов'язань

Зобов'язання класифікуються як:
• поточні;
• довгострокові.
Поточні:
• термін погашення протягом операційного циклу підприємства або • дванадцять місяців з дати балансу.
Всі інші зобов'язання є довгостроковими.
До поточних зобов'язань відносяться:
• заборгованість по розрахунках з бюджетом по податках та інших платежах;
• кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
• заборгованість з оплати праці;
• заборгованість зі страхування;
• авансові платежі замовників;
• короткострокові кредити банків;
• нараховані до виплат дивіденди, відсотки і т.д.
Поточне зобов'язання можна пере класифікувати у довгострокове якщо:
• початковий термін погашення зобов'язання перевищує 12 місяців;
• підприємство має намір рефінансувати зобов'язання на довгостроковій основі;
• цей намір підкріплений відповідною угодою про рефінансування або переглянутим графіком платежів.
Така інформація розкривається в примітках до звітності.

1.2.8. Звіт про фінансові результати
Перевищення доходів звітного періоду над витратами звітного
періоду
Зменшення економічних вигод у звітному періоді у вигляді вибуття (використання) активів, або виникнення зобов'язань, які ведуть до зменшення капіталу (за винятком розділу між власниками)
Збільшення економічних вигод у звітному періоді у вигляді надходжень (збільшення) активів, або зменшення зобов'язань, які збільшують капітал (за винятком) ням внесків власників
Прибуток

Збиток

Доходи
Збитки
мінус

Звіт

про прибутки та збитки

Перевищення витрат звітного періоду над доходами звітного періодуВизнання доходів і витрат у фінансових звітах
ДОХОДИ
ВИТРАТИ
ВИДИ
Підлягали отриманню і були отримані у звітному періоді
Підлягали по-лучанин, але не були отримані у звітному періоді
Отримано, але не передбачалися бути отриманими в цьому звітному періоді
Підлягали сплаті та були сплачені у звітному періоді
Підлягали сплаті, але не були сплачені у звітному періоді
Оплачені, але
не передбачалися бути сплаченими у цьому звітному періоді
ВИЗНАННЯ
Доходи
звітного періоду
Доходи
майбутніх
періодів
Витрати
звітного періоду
Витрати
майбутніх
періодів
Звіт про фінансові
результати
Баланс
Звіт про фінансові
результати
Баланс
ФІНАНСОВІ ЗВІТИ
Приклад.
Новостворене підприємство виробляє меблі. Протягом року було відвантажено 20 гарнітурів (собівартістю 1 000 грн. За кожний). Ціна реалізації - 5 000 грн. Від покупців до 31.12.99г. було отримано 75 000 грн. У підприємства є інформація, що один з покупців збанкрутував (було придбано 2 гарнітура). Який дохід має показати підприємство у Звіті про фінансові результати?
Рішення:
За принципом нарахування в момент відвантаження в обліку повинен відображатися дохід у сумі 100 000 грн. одночасно із збільшенням на цю суму дебіторської заборгованістю. За принципом відповідності доходів та витрат в обліку також визнається собівартість реалізованої меблів - 20 000 грн. Ще необхідно у Звіті про фінансові результати зменшити дохід на 10 000 грн. (2 гарнітура банкрута), ця сума буде визнана витратами (збитками) звітного періоду. Тобто, у Звіті про фінансові результати дохід від реалізації - 90 000 грн.
УВАГА: Якщо дохід від операції не може бути достовірно оцінений і немає імовірності відшкодування понесених витрат, дохід не визнається, а понесені витрати визнаються як витрати звітного періоду.
Приклад.
Припустимо, що аудиторською фірмою за договором про консультаційне обслуговування підприємства протягом 1998-1999р. на суму 360 000 грн. Оцінені витрати на виконання послуг складають: 1998р. - 120 000 грн., 1999р. - 90 000 грн., 2000р. - 90 000 грн. Готуючи звіт за 1998р.,
фірма повинна визнати дохід за методом відсотка готовності. Відсоток співвідношення фактичних витрат: 120 \ 300 х 100% = 40% Отже, сума доходу повинна бути відображена в звіті про прибутки та збитки 1998р. = 144 000 грн. (360 000 х 0,4). Як правило, на кінець першого року (1998р.) фірма недостатньо впевнена, що отримає запланований прибуток у результаті виконання договору. Їй тільки гарантується покриття фактичних витрат, тому у звіті про прибутки та збитки визнається дохід у сумі 120 000 грн.
Припустимо, що на наступний рік (1999р.) фірма отримала доказ підтвердження отримання загального доходу за договором, відсоток завершеності робіт складе:
(120 000 + 90 000) / 300 000 х 100%
Якщо в 1998р. був визнаний дохід 120 000 грн., то в 1999р. його сума складе:
360 000 х 0,7 - 120 000 = 132 000 грн.
У разі зміни доходів і витрат у 2000р. (Їх збільшення відповідно до суми 400 000 грн. І 300 000 грн.) Сума доходу, що підлягає визнанню складе:
400 000 - (120 000 + 132 000) = 148 000 грн.
Оцінка доходу.
Як правило, дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

Блок 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на основі складеної бухгалтерської звітності
Як визначити реальне і фінансово-майновий
стан підприємства?
Аналіз динаміки валюти балансу та його структури
1. Насамперед аналізують динаміку валюти бадланса і його структуру. Збільшення валюти балансу в порівнянні з попереднім періодом - добрий знак, однак необхідно звернути увагу, за рахунок чого вона зросла?
· Збільшення власного капіталу.
· Суми позики.
· Збільшення кркдіторской заборгованості.
Зменшення валюти балансу сигналізує про часткове згортання діяльності підприємства.
З'ясувати в чому причини?
Які саме статті зменшилися?
Не завжди вірно, що це призводить до втрати платоспроможності. Це може бути викликано чистої балансу, звільненням від зайвих зв'язків з іншими суб'єктами.
Динаміку змін у структурі активів і пасивів можна простежити порівнюючи абсолютні величини залишків за кожною статтею балансу на коней періоду із залишками на початок.
2. Ознакою незадовільної роботи є наявність простроченої дебіторської і кредиторської роботи. При перегляді балансу слід вимагати аналітичні розшифрування за кожним дебітором, Кредитору для прийняття рішень щодо ліквідності таких заборгованостей. Тривожний сигнал - збільшення абсолютних величин за цими статтями порівняно з попереднім періодом. У цьому випадку необхідно оцінити платоспроможність і визначити коефіцієнт ліквідності, враховуючи при цьому величину оборотного (робочого капіталу).
Платоспроможність підприємства та ліквідність його активів.
Найбільш ліквідні
активи:
- Гроші та їх еквіваленти
- Поточна дебіторська заборгованість
Менш ліквідні:
Товари, готова продукція, запаси, незавершене виробництво


Прим. - При цьому прострочена дебіторська заборгованість враховується лише при прийнятті певних заходів до її погашення.
Враховуючи правило зростаючі ліквідності розрізняють три рівні платоспроможності:
· Грошова
· Розрахункова
· Ліквідна
Коефіцієнт грошової платоспроможності (абсолютної ліквідності - До р. п.

Гроші та їх еквівалент и + поточні фінансові ін-

вестіціі

Пр. 1V


До р. п. =
Де Пр. 1V - розділ пасиву балансу

с. 230 ф.1 + с. 240 ф. + С. 220 ф. 1

с. 620 ф.1


До р. п. =
Визначте коефіцієнт на початок і на кінець періоду і порівняйте.
Значення не повинно бути менше 0,2, але й не вище ніж 0,35, тому що великий залишок грошових коштів свідчить рпро неефективне їх використання.
Коефіцієнт розрахункової платоспроможності

З. 260 ф. 1

З. 260 ф. 1
=


К р. п. =
Де А р 11 - розділ 11 активу
Коефіцієнт ліквідної платоспроможності

Оборотні активи + витрати буд. Періодів

Борг. Обязат. + Поточні + доходи буд. Періодів


До л. П. =

С. 260ф. 1 + с. 270 ф. 2

С. 480 ф 1 + 620 ф. 1 + с. 630 ф. 1


До л. П. =
Однак частіше використовують середній коефіцієнт ліквідності без урахування різних рівнів платоспроможності.

Ар 11

Пр 1V
=

З. 260 ф. 1

С. 620 ф. 1


До л. СР =
Це дає можливість визначити можливості підприємства в погашенні своїх короткострокових зобов'язань. Правда, він не завжди правдивий, може лише потішити душу керівника, тому що запаси і продукція у стадії незавершеного виробництва не так скоро перетворяться в гроші. Тому більш реальною коефіцієнт критичної ліквідності:

Оборотні активи - виробництв. Запаси і НЗВ

Поточні зобов'язання

=
До л. Кр. =
З. 260 ф 1 - (з 100 ф 1 + з 110 ф 1 + з 120 ф 1)
З 620 ф 1


Добре, коли коефіцієнт дорівнює 1, але на практиці так буває рідко, можна задовольнитися значенням 0,8-0,9.
Коли активи низьколіквідні, є загроза потрапити у важке фінансове становище. Однак дуже високий коефіцієнт ліквідності (значно вище 1) говорить про недоліки у використанні поточних активів, що призводить до низького показника прибутковості (рентабельності).

Оборотні активи - поточні зобов'язання

Оборотний капітал =
ОК = А р 11 - П р 1V
ОК = (з 260 ф 1 + 270 ф 1) - (з 620 ф 1 + з 630 ф 1)
Цей показник говорить про те, на скільки господарська діяльність підприємства обеспечнии власними фінансовими ресурсами ..
ОК = (А р 11 + А р 111) - (П р 111 + П р 1V + П р V), за наявності довгострокових кредитів
У разі необхідності можна проаналізувати структуру активів визначенням частки кожної зі статей у загальній сумі балансу. При цьому збільшення залишків за статтями запасів і витрат не завжди є свідченням розширення виробництва. Причиною може бути уповільнення обороту цих активів.
Тому, щоб зробити правильну оцінку, необхідно використовувати інші коефіцієнти, визначення яких вимагає не лише даних Балансу (сальдо), а й Звіту про фінансові результати.
Наприклад:
Коефіцієнт оборотності запасів
Виручка від реалізації (з 035 ф 11)
Середній залишок НТА (з 100 - 150) ф 1


К о. З. (р.) =
Н ТА - негрошові поточні активи
Для всіх підприємств взагалі не можна назвати оптимальне значення коефіцієнта, багато залежить від організаційних факторів: видів діяльності, тривалості виробничого циклу.
Для внутрішнього контролю цей показник необхідно визначити інший спосіб:
Собівартість реалізації (з 040 ф 2)
Середній залишок НТА (з 100 - 150) ф 1


К о. З. (вн.) =
Тільки таким способом можна визначити не тільки коефіцієнт оборотності запасу, але й отримати дані про середню норму запасів у днях.
Наприклад, якщо К о. З. (Вн.) = 4, це означає, що підприємство для забезпечення своєї діяльності забезпечує тримісячний запас і запас протягом року оновлюється 4 рази.
Цей показник може бути більш точним:
Матеріальні витрати + ін операційні

Середній залишок НТАК о. З. (вн.) =
Аналіз рентабельності
Рентабельність - це прибутковість

Прибуток

Собівартість


Р =
Рентабельність як показник дає уявлення про достатність прибутку порівняно з іншими величинами, які впливають на виробництво, реалізацію і господарську діяльність підприємства.
Прибуток (з 220 ф 2)
Середній власний капітал


Прибуток на
власний капітал =
(Акціонерний капітал)
Прибуток (з 220 ф 2)
Середня вартість активів


Прибуток на
сумарний капітал =

Блок 3.
Обговорення основних понять бухгалтерського обліку
(Практичні завдання й проблемні ситуації)
Завдання 1
Визначте головний принцип або принципи обліку, які покладені в основу кожної окремої наведеної ситуації:
А.
Аліса - власник приватної фірми "Країна чудес". За багато років вона змогла зібрати для себе справжній портфель інвестиційних ценнних паперів, які все преобретено за рахунок її доходів як власника фірми. Дані про ці інвестиційні папери в облікових записах фірми не відображаються.
Б.
Для забезпечення роботи свого секретаря компанія "Казанова" придбала настільний пристрій для стрічок.
Його вартість - 100 гривень. , Можливий термін корисного використання - 25 років. Витрати на придбання цього пристрою відносяться на дебет рахунку "Витрати по офісному забезпечення".
В.
Компанія "Вічний двигун" крім основної діяльності реалізує товар, який має два роки гарантії включаючи технічний огляд і зміну окремих частин. Одночасно зі здійсненням облікового запису щодо продажу, приблизна сума майбутніх витрат за гарантіями була записана на дебет рахунку "Витрати по гарантіях" в тому ж періоді.
Г.
Компанія "Коза Ностра" сплатила 80 000 грн., За патент, який має приблизно 10-ти річний термін корисного використання. Залишкової вартості у патенту немає. Сума, що була записана на дебет рахунка «Патенти» підлягає амортизації в 10-ти річний термін.
Завдання 2

У прикладі наведено невеликі не пов'язані одна з іншою ситуації, а також їх відображення в головному журналі за допомогою облікових записів.

Необхідно:
а) для кожної наведеної ситуації вказати, які загальноприйняті принципи обліку застосовувались і чи правильно вони були використані;
б) якщо Ви вирішили, що облікові записи цих ситуацій не можна віднести до загальноприйнятих, то визначте, як вони вплинуть на баланс і звіт про прибуток.
· «Мартіні компані» вирішила почати річну рекламну кампанію вартістю 500 000 грн. на новому каналі національного кабельного телебачення. Річний звітний період фірми співпадає з календарним роком. Представники телебачення вимагають повної оплати своїх послуг на початку кампанії в грудні.
Облікові записи цієї операції:
Дебет рахунка «Витрати на рекламу» - 500 000
Кредит рахунка «Грошові кошти» - 500 000
Завдяки банкрутства однієї місцевої фірми «Мильна бульбашка», з'явилася можливість придбати обладнання вартістю 160 000 грн, за нижчою закупівельної вартості-130 000грн.
Облікові записи цієї операції:
Дебет рахунка «Обладнання» - 130 000
Кредит рахунка «Грошові кошти» - 130 000
"Синя борода", яка є власником приватної фірми "Шлюб без проблем", вилучив 10 000грн., Зі свого бізнесу і купив цінні папери, як подарунок для своєї дружини.
Облікові записи цієї операції:
Дебет рахунка «Інвестиції» - 10 000
Кредит рахунка «Грошові кошти» - 10 000
Корпорація «Плюшкін ЛТД» за рішенням ради директорів зменшила облікову вартість будинку свого офісу до мінімального розміру - 100грн. Метою цього заходу було підвищення довіри клієнтів корпорації до її фінансової позиції за допомогою очевидного зниження вартості активів.
Облікові записи цієї операції:
Дебет рахунка «Нерозподілений прибуток» - 1999900
Кредит рахунка «Основні засоби» - 1999900
Концерн «Геркулес» закінчує свій фіскальний рік 30 червня. Фінансові звіти за минулий рік складаються до 10 липня. 4 липня, коли були вихідні, на фірмі сталася пожежа, яка знищила більшу частину запасів палива фірми. Збитки не можуть бути компенсовані страховкою, тому що були порушені правила пожежної безпеки. Ці збитки відображаються у фінансових звітах за рік, який щойно закінчився.
Облікові записи цієї операції:
Дебет рахунка «Збитки при пожежі» - 292 000
Кредит рахунка «Товарні запаси» - 292 000
«Блеф компані» отримала пропозицію від іншої фірми, яка хоче придбати її земельну ділянку вартістю 63 000 грн., За 85 000грн. Пропозицію було відхилено, але на облікових рахунках було зроблено запис про можливість отримання зазначених у пропозиції вигод.
Облікові записи цієї операції:
Дебет рахунка «Земля» - 22 000
Кредит рахунку «Прибуток від збільшення вартості землі» - 22 000
У грудні 199Х року «Аоминь компані» прийняла політику сплати своїм дилерам комісійних у розмірі 6% від обсягу реалізованої електроенергії. Комісійні виплачуються у наступному після реалізації місяці. Обсяг реалізації в грудні 199Х року склали 250 000 грн.
Облікові записи цієї операції 31 грудня 199Х року:
Дебет рахунка «Витрати з оплати комісійних з продажу» - 15 000
Кредит рахунка «Комісійні з продажів до оплати» - 15 000
Завдання 3
Ситуація
Компанія "Нічний автосервіс"
Адам Козлевич - досвідчений автомеханік заснував власну ремонтну майстерню з назвою: "Нічний автосервіс". Особливістю діяльності майстерні є виконання всіх ремонтних робіт вночі. Така стратегія була вигідна клієнтам: доставляти машини ввечері і забирати наступного ранку.
Нічна діяльність також була вигідна для майстерні, так як мінімізувала трудові витрати. Адам Козлевич мав деякі знання обліку та здійснював бухгалтерські записи діяльності майстерні самостійно. Він знав, що малий бізнес такий як у нього, не передбачав складання форм фінансової звітності, але він готував їх у будь-якому випадку. Якщо діяльність майстерні буде успішною, Козлевич планував відкрити додаткові точки для здійснення ремонту. Це вимагало залучення додаткових коштів від інвесторів і кредиторів.
Він сподівається, що фінансова історія представлена ​​серією місячної фінансової звітності можливо буде сприяти інвестуванню додаткового капіталу.
Козлевич офіційно розпочав діяльність 1 листопада 1998 року. На цю дату на банківський рахунок підприємства він вніс 80 000грн., Зі своїх заощаджень.
Хозяйстенние операції компанії
"Нічний автосервіс"
за листопад 1998 року
Дата
Зміст операцій
1.11.
Адам Козлевич розпочала діяльність, вклавши 80000грн. на банківський рахунок компанії.
3.11.
Придбана земля за 52 000грн, платіж здійснено готівкою.
5.11.
Придбано будови за 36 000грн., За які сплачено 6 000грн. готівкою і видано вексель на залишок суми 30 000 грн.
17.11.
Придбано інструменти та обладнання в кредит насумму 13 800грн.
20.11.
Продана частину інструментів за ціною еквівалентною їх
собівартості 1 800грн. в кредіт.Срок оплати 45 днів.
25.11.
Отримано 600грн - частина заборгованості з продажу інстументов.
30.11.
Спонсорів 6 800грн.-частина платежу по рахунку за інструменти.
1.11. Адам Козлевич розпочала діяльність, вклавши 80000грн. на банківський рахунок компанії.
"Нічний автосервіс"
Баланс
Активи
Власний капітал
Здійснюючи діяльність, Козлевич домовився з двома компаніями "Тера" та "Автонор" про закупівлю кинутого гаража для автобуса. ("Автонор" - господар гаража, а "Тера" - господар землі).
3 листопада для "Нічного автосервісу" була закуплена земля у компанії "Тера" за 52 000грн., Готівкою.
«Нічний автосервіс»
Баланс
5 листопада для «Нічного автосервісу» було закуплено стару будівництво гаража у компанії «Автонор» за 36 000грн. З рахунку
"Нічного автосервісу" було списано 6 000грн і виписаний безвідсотковим вексель на суму 30 000 строком на 90 днів.
"Нічний автосервіс"
Баланс
І так далі ...
Вплив операцій на балансове рівняння
Активи = Зобов'язання + Капітал
Дата
Гроші
Дебітори
Земля
Будови
Інструмен-ти
Векселі
видані
Кредитори
Капітал
Завдання 4
Компанія «Нічний автосервіс»
Господарська операція за грудень.
1.12. Оплачено компанії «Успіх» 360,00 за рекламні оголошення, проеденіе протягом жовтня.
2.12. Придбано рекламний час на радіо у компанії "Диво" за трансляцію реклами в грудні.
Вартість реклами 470,00 сплачена протягом 30 днів.
4.12. Придбано різні матеріали у постачальника (масло, розчинник, гайки, болти) - компанії "Шуруть", на суму 1400,00. Термін сплати 30 днів. Ожідается, що матеріали будуть використані на протязі 3 - 4 місяців.
15.12. Надійшли гроші за проведений ремонт автомобіля компанії «Тайфун» - 4 980,00.
31.12. Компанія «Плутон» повинна травня 400,00 компанії «Нічний автосервіс» за обслуговування та ремонт автомобіля, досконалий протягом грудня. Договір про оплату компанією «Плутон» ремонту складений на 10 січня.
31.12. Нарахована і виплачена зарплата за грудень - 4 900,00.
Трансформаційні запису.
31.12. За даними інвентаризації залишки закуплених допоміжних матеріалів складають - 1 000,0.
Отже протягом грудня було використано допоміжних матеріалів на 400,00.
Компанія «Нічний сервіс» придбала будова гаража за 36000,00. Виходячи з того, що будова старе, власник встановив повний термін експлуатації - 20 років.
Таким чином, затарти на амортизацію за грудень складуть:
36 000,00 / 20х12 = 150,00
Власник оцінив, що інструменти та пристосування вартістю 12 000,00 будуть використовуватися при ремонті та обслуговуванні 5 років. Тому, місячна сума витрат на амортизацію складе:
12 000,00 / 5х12 = 200,00
Провести закриття рахунків доходів і витрат. Скласти попередній баланс.
Завдання 5 (Ділова гра)
Корпорація «Вольф» та «Гольф» мають однакові напрямки діяльності і були едавно створені, тож можна припустити, що собівартість активів наближена до їх поточної ринкової вартості.
Корпорація «Вольф»
Баланс
На 31 червня 2000
Активи
Пасиви
Гроші
18 000,00
Зобов'язання
Дебітори
26 000,00
Векселі (оплата до 60 дн.)
12 400,00
Земля
37 200,00
Кредітри
9 600,00
Будови
38 000,00
Усього зобов'язань
22 000,00
Офісне обладнання
1 200,00
Власний капітал
Статутний капітал
60 000,00
Прибуток
38 400,00
Всього власний капітал
98 400,00
Разом
120 400,00
Разом
120 400,00
Корпорація «Гольф»
Баланс
На 31 червня 2000
Активи
Пасиви
Гроші
4 800,00
Зобов'язання
Дебітори
9 600,00
Векселі (оплата до 60 дн.)
22 400,00
Земля
96 000,00
Кредитори
43 200,00
Будови
60 000,00
Усього зобов'язань
65 600,00
Офісне обладнання
12 000,00
Власний капітал
Статутний капітал
72 000,00
Прибуток
44 800,00
Всього власний капітал
116 800,00
Разом
182 400,00
Разом
182 400,00
Завдання.
1. Ви банкір.
До вас звернулися дві компанії за позикою у 12 000,00 на 90 днів.
Яку компанію ви вважаєте більш цікавою для надання позики?
3. Ви інвестор, який вирішив придбати весь капітал однієї з двох компаній.
За яку компанію ви заплатите більшу суму?
Чи бачите Ви якісь - небудь вказівки на фінансову кризу, що може початися після придбання компанії?
Обгрунтуйте вашу відповідь.
Завдання 6
Компанія «Факел» згідно річного плану повинна була виготовити і реалізувати 400 000 свічок за ціною $ 1.30 і отримати прибуток $ 80 000
Розрахункова собівартість 1 вироби включає:
Найменування статей
$
Матеріали (1 корпус по $ 0.1)
0.10
Заробітна плата (ј години по $ 2 за годину)
0.50
Змінні накладні витрати
0.25
Постійні накладні витрати
0.25
Разом
1.10
За даними бухгалтерського обліку:
Фактично було реалізовано 450 000 свічок за ціною $ 1.35, при цьому витрати підприємства склали:
Найменування статей
$
Матеріали (480000 корпусів)
50 000
Заробітна плата (сплачено 100 000 годин за
$ 2.10 за годину, відпрацьовано 98 000 годин)
210 000
Змінні накладні витрати
110 000
Постійні накладні витрати
100 000
Завдання
Зробити факторний аналіз відхилень фактичних витрат від розрахункових і скласти звіт про результати діяльності для керівника компанії.

Компанія «Белаід і Ко»
Компанія має підрозділи А і Б. За станом на 30 жовтня є така інформація про діяльність цих підприємств.
Показники
Підрозділи
А
Б
1
2
3
Дохід від реалізації продукції
Дохід від реалізації будівель
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Амортизація
Адміністративні витрати головного офісу
Основні засоби (первісна вартість)
Знос основних засобів
Запаси
Дебітори
Гроші
Позика банку
Постачальники
44 000
---------
25 600
8 700
5 300
440
8 000
1 000
6 350
4 000
1 500
---------
3 000
25 900
900
10 200
7 950
4 550
268
9 500
500
1 800
2 000
100
750
2 150
Менеджери підрозділів мають повноваження витрачати на капітальні проекти - 20 000 в рамках річного бюджету. Більш значні проекти, а також продаж основних засобів, первинна вартість яких перевищує 20 000, повинні бути санкціоновані центральним керівництвом. Всі поточні операції є прерогативою менеджерів підрозділів і контролюється за допомогою бюджетів та внутрішніх звітів.
Підрозділи А і Б є центрами інвестицій, проте керівництво компанії ще не вирішило, який показник оцінки краще використовувати:
норму прибутку на власний капітал або залишкову прибуток.
Альтернативну пропозицію - оцінювати діяльність менеджерів на основі контрольованої ними прибутку. Вартість капіталу компанії складає 15% на рік.
Необхідно:
1. Розрахувати для кожного підрозділу 3 види оцінки (норму прибутку на власний капітал, залишкову прибуток або контрольований дохід), які були запропоновані компанією.
2. Показати переваги і проблеми, які матиме компанія у разі використання трьох запропонованих підходів в оцінці діяльності підрозділів і коротко пояснити яким чином центральне керівництво буде визначати необхідний рівень виконання в кожному випадку.
3. Коротко висловити свою думку щодо того, чи необхідно мати ще додаткові показники для оцінки діяльності менеджерів підрозділів.

Блок 4.
Глосарій
Автономність (принцип бухгалтерського обліку та фінансової звітності)
Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чиїм особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства
Ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
АКТИВИ
1) ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому
Ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
2) ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому
П. З П (С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
3) ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому
п. 4 П (С) БО 2 «Баланс»
Амортизація
Систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації)
п. 4 П (С) БО 7 «Основні '' Засоби»
Баланс
звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал
п. 4 П (С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Безнадійна ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує переконання про її неповернення боржником або за якою минув термін позовної давності.
п. 4 П (С) БО 10 «Дебіторська Заборгованість»
Безперервна
(ПРИНЦИП БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ)
оцінка активів і зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі.
ст.4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Бухгалтерська ЗВІТНІСТЬ
Звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів
п. 4 П (С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансового обліку
Бухгалтерський облік
Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень
ВАРТІСТЬ ЯКА АМОРТІЗУЕТЬСЯ
Первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості
п. 4 П (С) БО 7 «Основні засоби»
ВИЗНАЧЕННЯ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Результаті ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
в коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суму: змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов'язаної з операційною діяльністю, протягом звітного періоду; наведені в не грошових статтях; наведені в статтях, які пов'язані з рухом грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності
п. 4 П (С) БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»
ВИТРАТИ
1) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками)
п. 4 П (С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
2) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками)
п. 4 П (С) БО 3 «Звіт про фінансові результати»
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
1) частину в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань п. 4 П (С) БО 2 «Баланс»
2) частину в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань п. 4 П (С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності"
3) частину в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань п. 4 П (С) БО 3 «Звіт про фінансові результати всередині господарський (управлінський) облік
Система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством
Ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» господарська операція
Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства
Ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» грошові кошти
Готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання
п. 4 П (С) БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»
ГРУПА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів
п. 4 П (С) БО 7 «Основні Засоби»
ДАТА БАЛАНСУ
Дата, на яку складовою баланс підприємства. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду
п. 4 П (С) БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових обліках
ДАТА КУПІВЛІ
Дата, на яку контроль за чистими активами і діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця
п. 4 П (С) БО 19 «Об'єднання підприємств»
Дочірнє ПІДПРИЄМСТВО
Підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства
4 П (С) БО 19 «Об'єднання підприємств»
Дебітори
Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів
п. 4 П (С) 10 «Дебіторська заборгованість»
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату
п. 4 П (С) БО10 "Дебіторська заборгованість"
Довгострокова дебіторська заборгованість
Сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу
п. 4 П (С) БО10 "Дебіторська Заборгованість»
Довгострокові зобов'язання
Всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями
п. 4 П (С) Б0 2 "Баланс"
ДОХОДИ
1) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників)
П. 3 (П. (С) БО 1 «Загальні вимоги у фінансовому обліку
2) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників)
П. 4 П. (С) БО 3 «Звіт про фінансові результати»
Еквіваленти грошових коштів
1) короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості
П. 4 П (С) БО2 «Баланс»
2) короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості
Економічна ВИГОДА
Потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів.
Ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Елементи ВИТРАТ
Сукупність економічних однорідних витрат
Елементи фІНаНСОВОй
ЗВІТНОСТІ
Статті, склад і зміст яких призначаються відповідними положеннями (стандартами). Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідають таким критеріям:
Існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею; оцінка статті може бути достовірно визначена
Єдиний грошовий вимірник
(Принцип бухгалтерського обліку та фінансової звітності)
Вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці ст. 4 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Зменшення КОРИСНОСТІ
Втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування
П. 4 П (С) БО 7 «Основні засоби»
ЗНОС необоротних активів
Сума амортизації об'єкта необоротних активів з початку їх корисного використання
П. 4 П (С) БО 7 «Основні засоби»
Зобов'язання
1) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення коштів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди
Ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
2) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до засобів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди
П. З (П (С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
3) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення коштів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди
П. 4 П (С) БО 2 «Баланс»
Ідентифіковані активи І Зобов'язання
Придбані активи і зобов'язання, які на дату придбання Відповідають критеріям визнання статей балансу, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»
П. 4 П (С) БО 19 «Об'єднання підприємств»
ІСТОРИЧНА (фактична) СОБІВАРТІСТЬ
(Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності))
Пріоритетною є оцінка активів підприємства виходячи з витрат на їх виробництво та придбання

Ст.4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Ліквідаційна Вартість
Сума грошових коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією)
П. 4 П (С) БО 7 «Основні Засоби»

Прискореного зменшення залишкової вартості

Річна сума амортизації призначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється виходячи з терміну корисного використання об'єкта і подвоюється;

Кумулятивний

Річна сума амортизації призначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються в кінець очікуваного терміну використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання;

Виробничий

Місячна сума амортизації призначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка MACROBUTTON TrVarкоторая | яка * амортизується, на загальний MACROBUTTON TrVarобщій | загальний * обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів
П. 26 П (С) БО 7 "Основні методи"
Методологічний Рада з бухгалтерського Обліку
Дорадчий орган при Міністерстві Фінансів України
Діє на підставі Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку.
Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку та її персональний склад затверджуються Міністром Фінансів України
Ст. 7 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Надзвичайна ПОДІЯ
Подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства і очікується, що вона буде повторюватися періодично або в кожному наступному звітному періоді
П. 4 П (С) БО 3 «Звіт про фінансові результати»
Відповідності доходів і витрат (Принцип бухгалтерського обліку та фінансової звітності)
Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх появи незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів
ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку
Нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством Фінансів України, який визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, і не суперечить міжнародним стандартам
Ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Нематеріальний актив
Нематеріальний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам
п. 4 П (С) БО 8 «Нематеріальні Активи»
Необоротні активи
Всі активи, які не є оборотними
п. 4 П (С) БО 2 «Баланс»
Непрямі Витрати
Витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом
п. 4 П (С) БО 16 «Витрати»
Нормальна ПОТУЖНІСТЬ
Очікуваний середній обсяг виробництва, який може бути досягнутий за умови звичайної діяльності підприємства протягом декількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва
п. 4 П (С) БО 16 «Витрати»
Об'єкт Витрат
Продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат
п. 4 П (С) БО 16 Витрати »
Операційний ЦИКЛ
Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації, зробленої з них продукції або товарів і послуг
п. 4 П (С) БО 2 «Баланс»
Основна ДІЯЛЬНІСТЬ
Операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу
п. 4 П (С) БО 3 «Звіт про фінансові результати»
ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу , якщо він довший за рік)
п. 4 П (С) БО 7 «Основні Засоби»
Первинний Документ
Документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення
Ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Первісна Вартість
Історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої ​​вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів
п. 4 П (С) БО 7 «Основні Засоби»
Переоцінена Вартість
Вартість необоротних активів після їх переоцінки
п. 4 П (С) БО 7 «Основні Засоби»
Переоцінена Первісна Вартість
і ЗНОС об'єкта нематеріального активу
Твір відповідно первісної вартості або зносу та індексу переоцінки визначається діленням справедливої ​​вартості об'єкта, який переоцінюється на його залишкову вартість
п. 4 П (С) БО 8 «Нематеріальні 'Активи.
Підставою для бухгалтерського обліку
Господарських Операцій
Первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.
Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення
Ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Повне ОСВІТЛЕННЯ
(Принцип бухгалтерськогообліку Фінансової ЗВІТНОСТІ)
Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та про потенційні наслідки господарських операцій та подій здатних впливати на рішення, що приймаються на її основі
Ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Пов'язані Сторони
Підприємства, відносини між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною
п. 4 П (С) БО 2 «Баланс»
Подібні об'єкти
Об'єкти, які мають однакове функціональне призначення й однакову справедливу вартість
п. 4 П (С) БО 7 «Основі Засоби»
Події після дати балансу
Подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до освітлення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства п. 4 П (С) БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах »
ПОСЛІДОВНІСТЬ
(Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності)
Постійне (із року в рік) застосування підприємством прийнятої облікової політики. Зміна облікової політики можлива тільки у випадках, передбачених - національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності
Ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
ПОТОЧНІ Зобов'язання
Зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців починаючи з дати балансу
П. 4 П (С) БО 2 «Баланс»
Превалювання сутності
Над формою (ПРИНЦИП І фінансової звітності)
Операції відображаються в обліку відповідно до їх економічного глуздом, а не лише виходячи з юридичної форми Бухгалтерського Обліку ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Прибуток
Сума, на яку доходи перевищують пов'язані з нею витрати
П. 4 П (С) БО 3 «Звіт про фінансові результати»
ПОТОЧНІ Зобов'язання
Зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців починаючи з дати балансу
П. 4 П (С) БО 2 «Баланс»
Реквізити первинних і
зведених облікових документів
Назва документа (форми);
Дата і місце складання;
Назва підприємства, від імені якого складено документ;
Зміст і обсяг господарської операції, одиниці виміру господарської операції;
Посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
Особистий підпис або інші дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції
Ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Справедлива вартість
Сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між знайомими, зацікавленими та незалежними сторонами
П. 4 П (С) БО 19 «Об'єднання підприємств»
СТАТТЯ
Елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, встановленим Положенням (стандартом)
П. З (П (С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Строк корисного використання (ЕКСПЛУАТАЦІЇ)
Очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг)
П. 4 П (С) БО 7 «Основні Засоби»
Суттєва інформація
Інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та керівництвом підприємства
П. З (П (С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Діяльність, яка призводить до змін розміру складу власного та позикового капіталу підприємства
П. 4 П (С) БО 4 «Звіт про рух коштів»
Фінансова звітність
1) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період
Ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
2) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період
П З (П (С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Чиста вартість реалізації запасів
Очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію
П. 4 П (С) БО 9 «Запаси»
Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості
Сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів
П. 4 П (С) БО 10 «Дебіторська Заборгованість»
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК)
Алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку
П. 37 П (С) БО 3 «Звіт про фінансові результати»
ЧИСТІ АКТИВИ
Активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань
П. 4 П (С) БО 19 «Об'єднання підприємств»

Приблизний макет інформації про перший бухгалтерському наказі
Про облікову політику на підприємстві в 2000 році
1 січня 2000
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-Х1У (далі - Закон 1), який набирає чинності з 01.01.2000 р., де визначено правові засади регулювання та організації ведення бухгалтерського обліку , починаючи з 01.01.2000 р., та затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, маючи право вибору, наказую:
1. Організувати і провести інвентаризацію всіх рахунків бухгалтерського обліку і перенести залишки коштів на рахунки згідно з новим планом рахунків і вести бухгалтерський облік згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
2. Забезпечити протягом 2000 року незмінність відображення господарських операцій та оцінку майна на основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
3. Облікову політику застосовувати таким чином, щоб фінансові звіти повністю відповідали всім вимогам Закону і кожному конкретному П (С) БО. Застосовувати передусім ті підходи та методи для ведення бухгалтерського обліку та подання інформації у фінансових звітах, які передбачені П (С) буї найбільш адаптовані до діяльності підприємства.
4. Згідно з П (С) БО 1 ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів (крім Звіту про рух грошових коштів) проводити за принципом нарахування так, щоб результати операцій та інших подій відображалися в облікових реєстрах і фінансових звітах тоді, коли вони мали місце, а не тоді, коли підприємство отримує або сплачує кошти. Такий підхід до складання фінансових звітів дасть можливість інформувати користувачів не тільки про надходження або сплату грошових коштів у минулому, а й про зобов'язання сплатити кошти або про їх надходження в майбутньому.
5. Виходячи з цього принципу доходи в Звіті про прибутки та збитки відображати в тому періоді, коли вони були зароблені, а витрати на основі відповідності цим доходам, що забезпечить визначення фінансового результату звітного періоду, зіставленням доходів звітного періоду з витратами, здійсненими для отримання цих доходів.
6.При складанні фінансових звітів визначити межу суттєвості.
7. Згідно з П (С) БО 8 бухгалтерський облік нематеріальних активів вести за групами:
- Права користування природними ресурсами;
- Права користування майном;
- Права на знаки для товарів і послуг;
- Права на об'єкти промислової власності;
- Авторські та суміжні з ними права;
- Гудвіл;
- Інші нематеріальні активи.
Первинну вартість нематеріального активу формувати згідно п.11-17 ПС) БО 8.
Амортизацію нематеріальних активів здійснювати прямолінійним методом. Строк корисного використання нематеріальних активів встановити по групам.
8. Основними засобами визнаються матеріальні активи, які утримуються підприємством для використання у виробництві або постачання товарів і надання послуг, для здачі в оренду іншим особам або для адміністративних цілей і будуть використовуватися, як очікується, протягом більше одного року або одного операційного циклу.
Основні засоби класифікувати по групам і нараховувати амортизацію за ставками згідно ст.8.2, 8.3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97- ВР в редакції від 22.05.97 р., зі змінами та доповненнями. Ліквідаційну вартість основних засобів на Підприємстві не застосовувати.
Первинну оцінку об'єкта основних | засобів здійснювати по собівартості згідно П (С) БО 7.
9. Довгострокові фінансові інвестиції обліковувати за методом участі в капіталі. При відображенні у фінансовому обліку і в балансі довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі, збільшувати їх на суму частки інвестора в прибутку асоційованої компанії і зменшувати їх на суму отриманих дивідендів.
10. Відстрочені податкові активи визначати в тому випадку, коли податок на прибуток, визначений відповідно до облікової політики підприємства, менше ніж податок на прибуток, визначений за чинним податковим законодавством.
11. Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх найменування.
Первинну вартість запасів, придбаних за плату визначати по собівартості запасів згідно П (С) БО 9.
Первинну вартість запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визначати згідно з П (С) БО 16.
Не включати до первинної сто-имости запасів, а відображати в витратах періоду:
- Сверхнормовие втрати і нестачі запасів;
- Відсотки за користування позиками;
- Витрати на збут;
- Інші витрати, не пов'язані з придбанням запасів.
Запаси відображати в бухгалтерському обліку за найменшою з двох оцінок:
- Первинною вартістю
- Або чистою вартістю реалізації згідно П (С) БО 9.
При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінку їх здійснювати за методами:
1) середньозваженої собівартості;
2) ціни продажу для роздрібної торгівлі.
Запаси, які не приносять Підприємству економічних вигод у майбутньому визнавати неліквідними і списувати в бухгалтерському обліку, а при складанні фінансової звітності згідно з П (С) БО 9 не відображати в балансі, а враховувати на позабалансовому рахунку 007.
12. На вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, які обліковуються на рахунку 11, нараховувати знос і враховувати їх на рахунку 11 до повного зносу і списання, як непридатних для експлуатації. Суму зносу відображати на рахунку 133.
Вартість малоцінних і бистоізнашівающіхся предметів (які враховуються на рахунку 22 і списуються відразу при відпуску в експлуатацію), переданих в експлуатацію, виключати зі складу активів (списувати з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідальними особами протягом терміну їх фактичного використання.
13. Дебіторська заборгованість визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити.
У балансі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги визнавати за чистою вартістю, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за мінусом сумнівних боргів.
Величину резерву сумнівних боргів визначати на основі аналізу в розмірі 5% дебіторської заборгованості станом на 01.01.2000 р.
14. Грошовими коштами та їх еквівалентами у фінансовій звітності згідно з П (С) БО 4 прийняти грошові кошти в дорозі та депозитні сертифікати терміном на 3 місяці.
15. До «Витрати майбутніх періодів» відносити заздалегідь сплачену орендну плату, суми за підписку періодичних видань, заздалегідь сплачені рекламні послуги та всі інші витрати, що стосуються наступного облікового періоду.
16. Зобов'язання (обов'язок чи відповідальність діяти певним чином) відображати тільки тоді, коли актив отриманий, або коли предпріятіезаключает безвідмовне угоду придбати актив.
17. Відстрочені податкові зобов'язання визнавати тоді, коли податок на прибуток Декларації про прибуток згідно з податковим законодавством менше податку на прибуток, визначеного відповідно до фінансового обліку.
18. До складу «Доходів майбутніх періодів» включаються суми доходів, нарахованих протягом поточного або попередніх звітних періодів, які будуть визначені в наступних звітних періодах.
19. Доходи і витрати включати до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності та відображати в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться.
20. Товари, передані на комісію не вважати реалізованими при передачі комісіонеру, тому ці операції не вважати доходом.
21. Класифікацію витрат на виробництво проводити згідно з П (С) БО 16.
У виробничу собівартість продукції включати:
- Прямі витрати;
- Накладні витрати (постійні та змінні).
Постійні виробничі накладні витрати розподіляти на кожну одиницю виробництва на основі нормальної виробничої потужності виробничого обладнання.
Витрати, не пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції, є витратами звітного періоду.
Класифікацію адміністративних витрат і витрат на збут здійснювати згідно П (С) БО 16.
22. Затвердити систему оплати праці згідно з колективним договором підприємства.
23. Здійснювати податковий облік згідно із законодавством України.
24. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор = Петренко =

Коментарі
Завдання № 1
Завдання А - принцип автономності
Бухгалтерські рахунки ведуться для підприємства, а не для людей, що володіють підприємством або працюють у ньому.
Власники невеликих сімейних підприємств часто не проводять поділ між своїми особистими витратами і витратами підприємства. Іншими словами, не дотримуються принцип автономності. Як результат, фінансові звіти такого підприємства будуть складені неправильно.
Завдання Б - принцип суттєвості
Якщо підприємство придбає товари або платить за послуги, то в бухгалтерському обліку кажуть, що мають місце витрати.
Між моментом придбання і моментом вживання ресурси підприємства являють собою його кошти до тих пір, поки вони не будуть використані.
Якщо компанії належить абсолютно новий олівець, то його відносять до засобів компанії. Кожного разу, коли працівники компанії використовують олівець за призначенням відбувається зменшення його вартості, що призводить також до зменшення капіталу компанії.
Виникає питання, чи є можливим:
А) теоретично визначити щоденна кількість частково використаних олівців, що знаходяться у власності компанії.
Б) зробити необхідні записи до журналу, які б показали суму використаних коштів відповідних денному витраті олівців.
Чи є такий підхід розумним з практичної точки зору?
При веденні бухгалтерського обліку приймають умови, що олівці як кошти компанії повністю використовуються в момент їх придбання.
Будь-який інший підхід пов'язаний з невиправданим витратою часу на проведення громіздких розрахунків.
Таке рішення є простим і ефективним, хоча і буде менш точним, ніж теоретичний підхід.
До істотних належать ті бухгалтерські записи, в результаті яких змінюється фінансовий стан підприємства. Поділ бухгалтерських записів на суттєві і несуттєві є суб'єктивним, формальних правил з цього приводу не існує.
З іншого боку, фінансові звіти підприємства повинні об'ктівно відображати всі істотні факти.
Так, наприклад, якщо на підприємстві виявили, що велика частина складських запасів прийшла в непридатність, то принцип суттєвості вимагає, щоб цей факт був зафіксований у фінансових звітах.
Тому списання вартості стрічки в дебет рахунка «Витрати» цілком обгрунтовані.
Завдання В - принцип нарахування та відповідності доходів і витрат
До завдання 1 У
Оскільки рахунок «Реалізація» включає в себе і суму можливих витрат по гарантії, то тим самим містить завищену суму доходів, що належать підприємству.
Цілком справедливо буде нарахування середньої величини можливих майбутніх витрат по гарантії одночасно з визнанням доходів, пов'язаних з реалізацією.
До завдання 1 Г
Виходячи з того, що компанія набуваючи патент, розраховує на отримання доходів на протязі 10 років, то відповідно і витрати з придбання цього патенту повинні амортизуватися протягом 10 років. Сума оплати враховуватися повинна на рахунку «Витрати майбутніх періодів».
Завдання № 2
· У компанії «Мартіні компані» при проведенні обліку використаний принцип нарахування та відповідність доходів і витрат.
Облікові записи:
Дт рахунку: Витрати майбутніх періодів
Кт рахунку: Грошові кошти
У грудні місяці буде списана в Дт рахунка «Витрати на рекламу» сума 500 000 12
· Виходячи з принципу обачності, оцінка активу проведена за історичною собівартістю.
· Порушено принцип автономності підприємства. Сума грошових коштів, витрачена на цінні папери для дружини, повинна бути виключена з власного капіталу фірми «Синя борода»:
Дт рахунку: «Власний капітал»
Кт рахунку «Кошти»
· Корпорація «Плюшкін ЛТД» порушила принцип обачності та історичної собівартості
· Концерн «Гаркуша» включаючи збитки поточного періоду у фінансові звіти попереднього періоду порушує принцип періодичності та повного висвітлення
· «Блеф компані» порушує принцип історичної собівартості та обачності.
· «Амінь компані» правильно зробила облікові записи в грудні місяці виходячи з принципу нарахування та відповідності доходів і витрат.

Вплив операцій на балансове рівняння
Активи = Зобов'язання + Капітал
Дата
Гроші
Дебітори
Земля
Будови
Інструмен-ти
Векселі
видані
Кредитори
Капітал
1.11
80 000
80 000
80 000
80 000
3.11
-52 000
28 000
+ 52 000
52 000
80 000
5.11
- 6 000
22 000
52 000
+ 36 000
36 000
+ 30 000
30 000
80 000
17.11
22 000
52 000
36 000
+ 13 800
13 800
30 000
+ 13 800
13 800
80 000
20.11
22 000
+ 1 800
1 800
52 000
36 000
- 1 800
12 000
30 000
13 800
80 000
25.11
+ 600
22 600
- 600
1 200
52 000
36 000
12 000
30 000
13 800
80 000
30.11
- 6 800
15 800
1 200
52 000
36 000
12 000
30 000
- 6 800
7 000
80 000
Таблиця до завдання № 3

У сучасній системі бухгалтерського обліку інформація про кожну господарську операцію записується в обліковий регістр. Для малих підприємств таким обліковим регістром може бути Журнал господарських операцій.
Що дає використання такого Журналу?
· Журнал дає повну інформацію про операції, починаючи з першої, а також забезпечує пояснення цих операцій
· Журнал забезпечує хронологічну запис всіх подій в діяльності компанії
· Журнал допомагає передбачити помилки
Журнал господарських операцій
Компанії «Нічний автосервіс» за листопад
Дата
Зміст
Рахунок
Дт
Кт
1.11
3.11
Гроші
Капітал Козлевича.
Власник вклав гроші у власне підприємство.
80 000
80 000
Завдання:
Перенести господарські операції компанії «Нічний автосервіс» в Журнал господарських операцій.
Рахунки Головної книги - основа формування поточного балансу.
Зразок Головної книги
Рахунок № 311 «Деньги»
Дата
Зміст
Оборот
Сальдо
Дт
Кт
Дт
Кт
1.11
Внесено гроші на розрахунковий рахунок підприємства
80 000
80 000
Рахунок № 40 «Власний капітал»
Дата
Зміст
Оборот
Сальдо
Дт
Кт
Дт
Кт
1.11
Збільшився власний капітал предпінімателя
80 000
80 000

Таким чином порядок ведення обліку включає наступні кроки:
31. 12. Компанія «Плутон» повинна травня 400,00 компанії «Нічний автосервіс» за обслуговування та ремонт автомобіля, досконалий протягом грудня. Договір про оплату компанією «Плутон» ремонту складений на 10 січня.
Аналіз
Визначення кореспонденції
Відображення в Журналі
Запис на рахунках Головної книги
Збільшилася дебіторська заборгованість
Фірмою визнано дохід від надання послуг з ремонту автомобіля
Рахунок «Дебітори» кореспондується з рахунком «Доходи підприємства»
Дебет рахунка «Дебітори» 5400
Кредит рахунка «Доходи» 5400
Рахунок «Дебітори» Рахунок «Доходи»
Дебет 5400 Кредит 5400


Складання поточного балансу по рахунках Головної книги

До задачі № 4
Вартість допоміжних матеріалів, які призведуть до отримання економічних вигод у майбутньому періоді
Баланс
Активи
Допоміжні
матеріали
Коли допоміжні матеріали використано протягом облікового періоду
Звіт про прибутки та збитки
Доходи:
Витрати:
Матеріальні витрати:


Використані активи стають витратами

Собівартість активів, які амортизуються
Баланс
Активи
Будинки і споруди
Коли активи використовуються на протязі корисного строку експлуатації
Звіт про прибутки та збитки
Доходи:
Витрати:
Амортизація:


Амортизація:
процес перенесення знеціненої собівартості на витрати

Заключні запису
1. Закриття рахунків доходу
Журнал господарських операцій
PS Фірма сплачує єдиний 10% податок

Дата
Зміст
Рахунок
Дт
Кт
31.12
Дохід від реалізації послуг.
Фінансовий результат.
Закриття рахунків.
10380
10380
Головна книга
Рахунок «Валовий дохід»
Дата
Зміст
Оборот
Сальдо
Дт
Кт
Дт
Кт
15.12
31.12
31.12
Прізнанан дохід з ремонту автомобіля
Визнано дохід з ремонту автомобіля
Закриття рахунку
10 380
4 890
5 400
___
___
Рахунок «Фінансовий результат»
Дата
Зміст
Оборот
Сальдо
Дт
Кт
Дт
Кт
31.12
Закриття рахунку
10 380

2. Закриття рахунків витрат
Дата
Зміст
Рахунок
Дт
Кт
31.12
Загальна сума витрат
У тому числі:
* Витрати на рекламу
* Заробітна плата
* Матеріальні витрати
* Амортизація будівель
* Амортизація інструментів
Закриття рахунку
6 480
830
4 900
400
150
200
80
2. Закриття рахунку
«Фінансовий результат»
Головна книга
Рахунок «Фінансовий результат»
Дата
Зміст
Оборот
Сальдо
Дт
Кт
Дт
Кт
31.12
Закриття рахунку доходу
Закриття рахунку витрат
Нараховано податок на прибуток (10%) - касовий метод
Закрито рахунок
Разом:
6 480
498
3 402
10 380
10 380
10 380
____
____
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Книга
564.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Основи бухгалтерського обліку 2 Порядок обліку
Основи бухгалтерського обліку 2 Особливості обліку
Основи бухгалтерського обліку
Основи бухгалтерського обліку 2
Основи бухгалтерського обліку
Основи бухгалтерського обліку 2
Основи організації бухгалтерського обліку
Основи бухгалтерського обліку на підприємстві 2
Основи бухгалтерського обліку підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru