Основи бухгалтерського обліку підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ГОУ ВПО «Санкт-Петербурзький УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ» (НОВГОРОДСЬКИЙ ФІЛІЯ)
Контрольна робота
з дисципліни: «Бухгалтерський справу»
на тему: Основи бухгалтерського обліку підприємства
Виконала:
Перевірила:
Іванова Світлана
Вікторівна
Великий Новгород
2009р.

Зміст
1. Теоретична частина ................................................ .................................... 3
1.1 Розробка проекту організації бухгалтерського обліку заробітної плати з використанням засобів обчислювальної техніки ..................................... ... 3
1.2 Стан та вдосконалення обліку фінансових вкладень на підприємстві 5
2. Практична частина ................................................ ................................... 11
2.1 Структура управління організацією. Функції структурних підрозділів організації .............................................. .................................................. ... 11
Список використаної літератури ............................................... ............. 13

1.Теоретические частина
1.1 Розробка проекту організації бухгалтерського обліку заробітної плати з використанням засобів обчислювальної техніки
Успішність бізнесу сучасної організації визначається безліччю факторів, серед яких автоматизація та застосування новітніх інформаційних технологій, безсумнівно, займають ключове місце. Сьогодні, все більше керівників і фахівців вітчизняних компаній усвідомлюють необхідність використання у своїй роботі спеціалізованого програмного забезпечення. Вищесказане повною мірою актуально для співробітників кадрових служб, бухгалтерії, відділів праці і заробітної плати - різні інформаційні системи кадрового, управлінського, бухгалтерського обліку отримали дуже широке поширення.
Персонал підприємства чи організації є ключовим ресурсом в досягненні поставлених цілей і забезпечення конкурентоспроможності надаються товарів або послуг. Не дивно, що більшість російських компаній прагнути керувати своїм персоналом як можна ефективніше, використовуючи останні технології, в тому числі і новітнє програмне забезпечення.
Необхідно, щоб програма забезпечувала вирішення наступних завдань:
Формування ефективної системи обліку всього комплексу інформації про співробітників, ведення картотеки персоналу. Вноситься кількість відпрацьованого часу з урахуванням тимчасової непрацездатності, чергових і позачергових відпусток працівників, прогулів, наявності святкових днів, що випали на частку робочого часу того чи іншого працівника.
формування системи оплати праці. Причому так, щоб можна було виробляти формування різних систем оплати праці (складати тарифну сітку, тарифні ставки, проста погодинна, побічно-відрядна і т.д.).
нормування і тарифікація праці. З використання нормативів робочого часу для різних категорій працівників.
облік і планування праці і заробітної плати з урахуванням умов і режимів праці та відпочинку (формування графіків). Так звані графіки, особливо при змінній роботі.
розрахунок заробітної плати та інших компенсаційних виплат. Для кожної компенсаційної виплати бухгалтер може встановити свої умови і налаштування.
розрахунок доплат, надбавок та утримань.
розрахунок міжрозрахункових виплат (оплата тимчасової непрацездатності, щорічні оплачувані відпустки і т. д.). Щоб можна було створювати як одноразові, так і періодичні міжрозрахункових виплати. Параметри також встановлюються самим бухгалтером.
розрахунок податків НДФЛ і ЕСН. При розрахунку податків, доплат, утримань, сум податкових зборів можна також встановити свої параметри налаштування.
облік розрахунків з персоналом з оплати праці. Щоб можна було окремо вести облік за різними системами оплати праці і по кожному підрозділу підприємства окремо з урахуванням його специфіки.
аналіз показників структурних підрозділів з праці.
складання статистичної звітності по трудових показниками. Чим зазвичай зайнятий економіст, можна також надати виконувати програмі.
формування необхідних документів (розрахункових листків, відомостей) за результатами розрахунку заробітної плати. Це може бути платіжна відомість на видачу заробітної плати, відомість на перерахування грошей в банк, авансова відомість і т.д.
створення бухгалтерських проводок.
Також можна встановить систему оновлень автоматичних і систему нагадування.
1.2 Стан та вдосконалення обліку фінансових вкладень на підприємстві
Фінансові вкладення - це інвестиції в цінні папери, статутні капітали інших організацій, також у вигляді наданих іншим організаціям позиками. Класифікація фінансових вкладень здійснюється за різними ознаками:
За призначенням:
Придбані з метою отримання доходу по них
Придбані для цілей перепродажу
Залежно від терміну, на який придбано
Довгострокові (більше 1 року)
Короткострокові
За зв'язку зі статутним капіталом
Фінансові вкладення з метою утворення статутного капіталу
Вкладення в боргові цінні папери
ПБО 19/02 встановлює, які види активів враховуються у складі фінансових вкладень. Ними можуть бути:
- Державні та муніципальні цінні папери;
- Цінні папери інших організацій, в тому числі боргові цінні папери, в яких дата і вартість погашення визначена (облігації, векселі);
- Вклади до статутних (складеному) капітали інших організацій (в тому числі дочірніх і залежних господарських товариств);
- Надані іншим організаціям позики;
- Депозитні вклади в кредитних організаціях;
- Дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги;
- Вклади організації-товариша за договором простого товариства і пр.
У ПБУ 19/02 чітко перераховані об'єкти, які ні за яких умов до фінансових вкладень віднесені бути не можуть (п.3 і 4). Це:
- Власні акції, викуплені акціонерним товариством у акціонерів для подальшого перепродажу або анулювання (враховуються на рахунку 81 "Власні акції (частки)");
- Дорогоцінні метали, ювелірні вироби, твори мистецтва та інші аналогічні цінності, придбані не для здійснення звичайних видів діяльності;
- Векселі, видані організацією-векселедавцем організації-продавцю при розрахунках за продані товари, продукцію, виконані роботи, надані послуги;
- Вкладення організації в нерухоме та інше майно, що має матеріально-речову форму, що надаються організацією за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння та користування) з метою отримання доходу (обліковуються на рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності");
- Активи, що мають матеріально-речову форму, такі, як основні засоби, матеріально-виробничі запаси, а також нематеріальні активи.
Для обліку різних видів фінансових вкладень відповідно до Плану рахунків до рахунку 58 "Фінансові вкладення" можуть бути відкриті субрахунки:
58-1 "Паї й акції";
58-2 "Боргові цінні папери";
58-3 "Надані позики";
58-4 "Внески за договором простого товариства" та ін
Фінансові вкладення приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю.
Спосіб надходження в організацію:
Первісна вартість:
Придбання за плату
Сума фактичних витрат організації на придбання, за винятком ПДВ і інших відшкодовуваних податків.
В якості внеску в статутний (складовий) капітал
Грошова оцінка, погоджена засновниками (учасниками).
Безоплатне надходження
Поточна ринкова вартість - якщо її можна визначити. Сума грошових коштів, яка може бути отримана в результаті продажу отриманих цінних паперів на дату їх прийняття до бухгалтерського обліку, - для цінних паперів, за якими не розраховується ринкова ціна.
Придбання за договорами, які передбачають оплату негрошовими засобами (обмін)
Вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією, яка встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних активів.
Як вкладу організації-товариша за договором простого товариства
Грошова оцінка, узгоджена товаришами в договорі простого товариства.
Порядок обліку фінансових вкладень представлений у таблиці:
Фінансові вкладення, за якими можна визначити поточну ринкову вартість
Фінансові вкладення, за якими їх поточна ринкова вартість не визначається
Відображаються в бухгалтерській звітності на кінець звітного року за поточною ринковою вартістю шляхом коригування оцінки на попередню звітну дату.
Відображаються в бухгалтерському обліку й у бухгалтерській звітності на звітну дату за первісною вартістю.
Коригування організація може виробляти щомісяця або щокварталу.
За борговими цінними паперами дозволяється різницю між первісною вартістю і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу рівномірно, у міру належного за доходу, відносити на фінансові результати (у складі операційних доходів або витрат).
У бухгалтерському обліку різниця між оцінкою за поточною ринковою вартістю на звітну дату і попередньої оцінкою відноситься на фінансові результати (у складі операційних доходів або витрат на рахунку 91) в кореспонденції з рахунком 58 "Фінансові вкладення".
У податковому обліку різниця між первинною та номінальною вартістю цінних паперів не включається до складу доходів при розрахунку податку на прибуток.
У податковому обліку дохід у вигляді позитивної різниці, отриманої при переоцінці цінних паперів, не враховується при визначенні податкової бази по податку на прибуток (п.п. 24 п. 1 ст. 251 НК РФ).
Доходи з фінансових вкладень визнаються доходами від звичайних видів діяльності або іншими надходженнями.
Знецінення фінансових вкладень - це стійке істотне зниження вартості фінансових вкладень, за якими не визначається їх поточна ринкова вартість, нижче величини економічних вигод, які організація розраховує отримати від них у звичайних умовах її діяльності.
Знецінення фінансових вкладень характеризується одночасним наявністю умов:
на звітну дату та на попередню звітну дату облікова вартість істотно вище розрахункової вартості;
протягом звітного року розрахункова вартість істотно зменшувалася;
на звітну дату відсутні свідоцтва того, що в майбутньому можливе істотне підвищення розрахункової вартості фінансових вкладень.
При виникнення ситуації, коли може відбутися знецінення фінансових вкладень, організація повинна здійснити перевірку наявності умов стійкого зниження вартості фінансових вкладень.
У разі якщо перевірка на знецінення підтверджує стійке істотне зниження вартості, організація утворює резерв під знецінення фінансових вкладень на величину різниці між обліковою вартістю і розрахунковою вартістю таких фінансових вкладень.
Резерв утворюється за рахунок фінансових результатів організації (у складі операційних витрат). При цьому в бухгалтерській звітності фінансові вкладення показується за обліковою вартістю за вирахуванням суми резерву.
Іншими словами, фінансове вкладення, реальна вартість якого на звітну дату перевищує первісну вартість, відображається в балансі за первісною вартістю. Якщо реальна вартість зменшилася, то фінансове вкладення відображається за реальною, зниженою вартістю, на суму зниження створюється резерв під знецінення фінансових вкладень.
У податковому обліку створення резерву під знецінення фінансових вкладень з метою оподаткування прибутку не враховується (п. 10 ст. 270 НК РФ).
Перевірка на знецінення проводиться не рідше одного разу на рік за станом на 31 грудня за наявності ознак зменшення корисності.
Якщо за результатами перевірки буде виявлено подальше зниження розрахункової вартості, то сума раніше створеного резерву під знецінення збільшується і зменшується фінансовий результат.
Якщо за результатами перевірки буде виявлено підвищення їх розрахунковою вартістю, то сума резерву зменшується, а фінансовий результат збільшується.
Якщо фінансове вкладення більше не задовольняє критеріям стійкого зниження вартості, то сума створеного резерву відноситься на фінансові результати (у складі операційних доходів).
Облік резерву ведеться на рахунку 59 "Резерви під знецінення фінансових вкладень":
Д91 До 59 - створений резерв під знецінення фінансових вкладень
Д59 К91 - зменшено (списано) раніше створений резерв під знецінення.
Вибуття фінансових вкладень відбувається у випадках їх погашення, продажу, безоплатної передачі, передачі в рахунок внеску до статутного (складеного) капіталу інших організацій, за договором простого товариства т.д.
Фінансові вкладення, за якими можна визначити поточну ринкову вартість списуються з обліку за останньою оцінкою.
Фінансові вкладення, за якими поточна ринкова вартість не визначається при списанні оцінюються одним із способів, представлених у таблиці:
Спосіб оцінки:
Вид вкладень:
1. За первісної вартості кожної одиниці фінансових вкладень;
Вклади в капітали інших організацій (крім акцій), надані позики, депозитні вклади в кредитних організаціях, дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги, оцінюються тільки за первісною вартістю кожної ліквідаційної одиниці.
2. За середньою первісної вартості;
Цінні папери. При цьому середня вартість визначається шляхом ділення загальної початкової вартості на кількість паперів одного виду.
3. За первісною вартістю перших за часом придбання фінансових вкладень (спосіб ФІФО)
Цінні папери, першими списуються, оцінюються за первісною вартістю цінних паперів перших за часом придбання. Залишок на кінець місяця оцінюється за вартістю останніх придбаних паперів.
Удосконалення обліку досягається при використанні багаторівневої системи субрахунків до рахунку 58 «Фінансові вкладення», що дозволяє підвищити аналітичність інформації у звітності. Щоб на аналітичних рахунках відбивалася інформація про наявність та стан конкретних вкладів. Необхідно деталізувати облік вкладень на розгорнутих аналітичних рахунках до рахунку 58 «Фінансові вкладення», які логічно пов'язані з класифікацією вкладень, що дозволить сформувати інформацію про наявність, стан за видами та їх прибутковості.
Необхідно вести облік фінансових вкладень відповідно до стандартів МСФЗ і відповідним чином готувати персонал.

2. Практична частина
2.1 Структура управління організацією. Функції структурних підрозділів організації
1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності .. Це підрозділ, що здійснює сам бухгалтерський облік і керівництво бухгалтерським обліком, складання звітності та організацію контрольно-ревізійної роботи в організації. Очолює даний підрозділ головний бухгалтер.
2. Фінансово-економічний відділ. Основними функціями даного підрозділу є розробка фінансових планів, проектів інвестицій, забезпечення їх виконання; визначення кредитних взаємовідносин, забезпечення ефективного використання основних фондів і оборотних ресурсів організації. Фінансово-економічний відділ структурований на такі одиниці, як:
-Бюро фінансування операційних витрат, методології та оподаткування;
-Бюро фінансування інвестицій і кредитування;
-Бюро цінних паперів та аналізу.
3. Відділ кадрів. Перед цим підрозділом стоять наступні завдання: організація роботи з добору, розстановці і використання кадрів робітників і службовців; ведення обліку кадрів; створення кадрового резерву; розробка та впровадження заходів з підвищення кваліфікації кадрів; аналіз плинності кадрів і т. д. Відділ кадрів розділений на служби :
-Приймання та звільнення;
-Обліку;
-Управління персоналом організації.
4.Отдел документаційного забезпечення. Займається організацією та веденням діловодства в організації. До складу цього відділу входить архів.
5. Господарський відділ. Основними завданнями цього структурного підрозділу є:
- Господарське обслуговування організації;
- Утримання в належному стані будівель і споруд організації.
та інші підрозділи.
Рис. 1. Структура бухгалтерської служби.


Список використаної літератури
1. Бурлакова О.В. Удосконалення обліку фінансових вкладень / / Бухгалтерський облік. - 2008. - № 11. - С. 64-67
2. Бухгалтерська справа: підручник для студентів і вузів, що навчаються за спеціальністю 080109 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / За ред. Л. Т. Гіляровський. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Зайцева О.П., Байкалова Н.А. Фінансові вкладення: облік і аналіз. - К.: СібУПК, 2005.
4. Положення з бухгалтерського обліку.
5. Федеральний закон від 21 листопада 1996 р . № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» зі змінами та доповненнями.
6. Федосова Т.В. Бухгалтерський облік. Таганрог: ТТІ ПФУ, 2007.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
45.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Основи бухгалтерського обліку малого підприємства
Основи бухгалтерського обліку на прикладі сільськогосподарського підприємства
Основи бухгалтерського обліку 2 Особливості обліку
Основи бухгалтерського обліку 2 Порядок обліку
Основи бухгалтерського обліку 2
Основи бухгалтерського обліку 4
Основи бухгалтерського обліку 2
Основи бухгалтерського обліку
Основи бухгалтерського обліку
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru