Основи бухгалтерського обліку на підприємстві 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Глава 1

1. Вивчення обліку праці і заробітної плати на підприємстві

Виплата заробітної плати зазвичай проводиться у грошовій формі у валюті РФ (у гривнях). Відповідно до колективним або трудовим договором за письмовою заявою працівника оплата праці може здійснюватися в інших формах, що не суперечать законодавству РФ. Частка заробітної плати, що виплачується в негрошовій формі, не може перевищувати 20% від загальної суми заробітної плати.

У плануванні і бухгалтерському обліку розрізняють основну і додаткову оплату праці.

До основної ставиться оплата, нарахована працівникам за відпрацьований час, кількість і якість виконаних робіт: оплата за відрядними розцінками, тарифними ставками, окладами, премії відрядникам і повременщикам, доплати у зв'язку з відхиленнями від нормальних умов роботи, за роботу в нічний час, за понаднормові , за бригадирство, оплата простоїв не з вини робітників і т.п.

До додаткової заробітної плати відносяться виплати за опрацьованим час, передбачені законодавством по праці: оплата чергових відпусток, перерв у роботі матерів, що годують, пільгових годин підлітків, за час виконання державних і громадських обов'язків, вихідної допомоги при звільненні та ін

Основними формами оплати праці є погодинна, відрядна і акордна. Перші дві форми оплати праці мають свої системи: проста погодинна, погодинно - преміальна, пряма відрядна, відрядно - преміальна, відрядно - прогресивна, побічно - відрядна.

При почасових формах оплату виконують певну кількість відпрацьованого часу незалежно від кількості виконаних робіт.

При почасово - преміальною системою оплати праці від суми заробітку за тарифом додають премію в певному відсотку до тарифної ставки або до іншого вимірника. Первинними документами з обліку праці працівників при погодинній оплаті є табелі.

При прямій відрядній системі оплата праці робітників здійснюється за число одиниць виготовленої ними продукції і виконаних робіт з твердих відрядних розцінок, встановлених з урахуванням необхідної кваліфікації. Відрядно - преміальна система оплати праці робочих передбачає преміювання за перевиконання норм вироблення і досягнення певних якісних показників (відсутність браку, рекламацій тощо). При відрядно - прогресивною системі оплата підвищується за вироблення понад норму. При побічно - відрядній системі оплата праці наладчиків, комплектувальників, помічників майстрів та інших робітників здійснюється у відсотках до заробітку основних робітників дільниці, що обслуговується.

Праця деяких працівників іноді оплачується і з відрядної, і з погодинної оплати праці, наприклад оплата праці керівника невеликого колективу, який поєднує керівництво колективом (погодинна оплата) з безпосередньою виробничою діяльністю, оплачуваної за відрядними розцінками.

Акордна форма оплати праці передбачає визначення сукупного заробітку за виконання певних стадій роботи або виробництво певного обсягу продукції.

Розрахунок заробітку при відрядній формі оплати праці здійснюється за документами про вироблення.

Для більш повного врахування трудового внеску кожного працівника в результати праці бригади з відома її членів можуть використовуватися коефіцієнти трудової участі (КТУ).

2. Вивчення обліку матеріально-виробничих запасів на підприємстві

Відповідно до ПБО 5 / 01 "Положення з обліку матеріально - виробничих запасів" в бухгалтерському обліку як матеріально - виробничих запасів приймаються активи:

- Використовуються в якості сировини, матеріалів і т.п. при виробництві продукції, призначеної для продажу (виконанні робіт, наданні послуг);

- Призначені для продажу (готова продукція і товари);

- Використовувані для управлінських потреб організації (допоміжні матеріали, паливо, запасні частини та ін.)

Основна частина матеріально - виробничих запасів використовується в якості предметів праці у виробничому процесі. Вони цілком споживаються в кожному виробничому циклі і повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції.

Класифікація матеріалів. Залежно від тієї ролі, яку відіграють різноманітні види виробничих запасів у процесі виробництва, їх поділяють на такі групи: сировина і основні матеріали, допоміжні матеріали, покупні напівфабрикати, відходи (поворотні), паливо, тара і тарні матеріали, запасні частини, інвентар та господарські речі. Вказану класифікацію виробничих запасів використовують для побудови синтетичного та аналітичного обліку з метою отримання інформації про залишки, надходження і витрати сировини та матеріалів у виробничо - експлуатаційної діяльності. Оцінка матеріально - виробничих запасів. Матеріально - виробничі запаси приймаються до бухгалтерського обліку за фактичною собівартістю.

Фактичною собівартістю матеріально - виробничих запасів, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на придбання, за винятком ПДВ і інших відшкодовуваних податків (крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації).

Матеріально - виробничі запаси, на які поточна ринкова вартість протягом року знизилася або які морально застаріли, повністю або частково втратили свою первісну якість, відображаються в бухгалтерському балансі на кінець звітного року за вирахуванням резерву під зниження вартості матеріальних цінностей.

Матеріально - виробничі запаси, які не належать організації, але знаходяться в її користуванні або розпорядженні відповідно до умов договору, приймаються до бухгалтерського обліку на позабалансові рахунки в оцінці, передбаченій в договорі.

Оцінка матеріально - виробничих запасів, вартість яких при придбанні визначена в іноземній валюті, провадиться в рублях шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Центрального банку Російської Федерації, що діє на дату прийняття запасів до бухгалтерського обліку.

Матеріальні цінності відображають на синтетичних рахунках за фактичною собівартістю їх придбання (заготівлі) або за обліковими цінами.

3. Облік основних засобів та матеріальних активів на підприємстві

Основні засоби - це частина майна, яка у ролі коштів праці при виробництві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг або для управління організацією протягом періоду, що перевищує 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців.

Відповідно до ПБО 6 / 01, яке введено в дію, починаючи з бухгалтерської звітності 2001 р., після ухвалення до бухгалтерського обліку активів в якості основних засобів необхідно одноразове виконання наступних умов:

1) використання їх у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації;

2) використання протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання, тривалістю понад 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;

3) організацією не передбачається подальший перепродаж цих активів;

4) здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

Залежно від наявних прав на об'єкти основні засоби поділяються на:

- Що належать організації на праві власності (в тому числі здані в оренду);

- Перебувають у організації в оперативному управлінні або господарському віданні;

- Отримані організацією в оренду.

Оцінка основних засобів. Розрізняють первинну, залишкову і відновлювальну вартість основних засобів.

У бухгалтерському обліку основні засоби відображаються, як правило, за первісною вартістю, яка визначається для об'єктів:

а) виготовлених на самому підприємстві, а також придбаних за плату в інших організацій та осіб, - виходячи з фактичних витрат по зведенню або придбання цих об'єктів, включаючи витрати з доставки, монтажу, встановлення;

б) внесених засновниками в рахунок їх вкладів у статутний капітал (фонд), - за домовленістю сторін;

в) отриманих від інших організацій та осіб безоплатно, а також неврахованих об'єктів основних засобів, - за ринковою вартістю на дату оприбуткування;

г) придбаних за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, - за вартістю цінностей, переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість цих цінностей встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних цінностей. При неможливості встановити вартість цінностей, переданих чи які підлягають передачі організацією, вартість основних засобів, отриманих організацією за договорами, які передбачають виконання зобов'язань негрошовими засобами, визначається виходячи з вартості, за якою у порівнянних обставин купуються аналогічні об'єкти основних засобів.

Вартість основних засобів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, не підлягає зміні, крім випадків, встановлених законодавством Російської Федерації. Зміна первісної вартості основних засобів допускається також у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, часткової ліквідації та переоцінки відповідних об'єктів.

Переоцінка основних засобів. З 1 січня 1999 р. організації можуть не частіше одного разу на рік (на 1 січня звітного року) переоцінювати повністю або частково об'єкти основних засобів за відновною вартістю шляхом індексації (із застосуванням індексу - дефлятора) або прямого перерахунку за документально підтвердженими ринковими цінами.

При вибутті об'єкта основних засобів сума його дооцінки переноситься з додаткового капіталу організації в нерозподілений прибуток організації (кредитують рахунок 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)", дебетують рахунок 83 "Додатковий капітал").

Результати переоцінки основних засобів, проведеної організацією в добровільному порядку, враховуються для цілей оподаткування. Сума додаткового капіталу, списаного при вибутті основних засобів, для цілей оподаткування враховуватися не буде.

4. Облік витрат на виробництво

Відомості про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) (форма N 5-з) складаються щоквартально юридичними особами всіх форм власності, їх філіями та представництвами (крім малих підприємств) і представляються ними органу державної статистики за місцем, встановленому територіальним органом державної статистики в суб'єктах Російської Федерації. Відомості представляються за I, II і III квартали 30-го числа після звітного періоду, а за IV квартал - 1 квітня року, наступного за звітним.

Крім того, відповідно до ПБО 10/99 у складі інформації про облікову політику організацій в бухгалтерській звітності підлягає розкриттю порядок визнання комерційних і управлінських витрат.

У звіті про прибутки та збитки витрати організації позначаються з підрозділом на собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, комерційні, управлінські, операційні, позареалізаційні та надзвичайні витрати.

У бухгалтерській звітності також підлягає розкриттю, як мінімум, така інформація:

- Витрати по звичайних видах діяльності в розрізі елементів витрат;

- Зміна величини витрат, що не мають відношення до обчислення собівартості проданих продукції, товарів, робіт і послуг у звітному році;

- Витрати, рівну величині відрахувань у зв'язку з утворенням резервів (майбутніх витрат, оціночних резервів та ін.)

Інші витрати організації за звітний рік, які відповідно до правил бухгалтерського обліку не зараховуються у звітному році на рахунок прибутків (збитків), підлягають розкриттю в бухгалтерській звітності відокремлено.

5. Облік операцій по розрахункових рахунках

Кожна організація має право відкривати в будь-якому банку розрахункові та інші рахунки для зберігання вільних грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій.

Поточні рахунки відкривають організаціям, що не володіє ознаками, що дають можливість відкрити розрахунковий рахунок: виробничим (структурних) одиницям виробничих і науково - виробничих об'єднань, іншим госпрозрахунковим підрозділам організацій, розташованим поза їх місцезнаходження; кооперативам за місцем знаходження їх філій та ін

З розрахункового рахунку банк оплачує зобов'язання, витрати і доручення організації, що проводилися в порядку безготівкових розрахунків, а також видає кошти на оплату праці та поточні господарські потреби. Операції по зарахуванню сум на розрахунковий рахунок або списанню з нього банк проводить на підставі письмових розпоряджень власників розрахункового рахунку (грошових чеків, оголошень на внесок грошей готівкою, платіжних вимог) або за їх згодою (оплата платіжних вимог постачальників і підрядників).

Винятки становлять платежі, що стягуються у безспірному порядку за рішенням Державного арбітражу, суду або фінансових органів. У безспірному порядку з рахунків організації списують платежі, не внесені в строк до державного бюджету, позабюджетні фонди, фонди соціального призначення, за митні процедури, платежі за виконавчими і прирівняним до них документам.

У безакцептному порядку оплачують рахунки енерго-, теплопостачальних та водопровідно-каналізаційних організацій.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
38.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Основи бухгалтерського обліку на підприємстві
Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Основи організації
Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві ЗАТ Черемша
Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві ЗАТ Черемшанська МСО-Тапси
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Значення бухгалтерського
Основи бухгалтерського обліку 2 Особливості обліку
Основи бухгалтерського обліку 2 Порядок обліку
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 3
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru