Організація розрахунків платіжними дорученнями

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Санкт-Петербурзький інститут зовнішньоекономічних зв'язків та права
Контрольна робота
на тему: «Організація розрахунків платіжними дорученнями»
Дисципліна: Гроші, кредит, банки
Виконала студентка гр. 49 - БМР
Барановська М.Ю.
Перевірив:
Калінінград
2009

Зміст
Введення
1 Сфери платіжних доручень
2 Різновиди платіжних доручень
3 Правила оформлення платіжних доручень
Висновок
Список використаної літератури
Додаток

Введення

Безготівкові розрахунки - це розрахунки (платежі), що здійснюються без використання готівкових грошей, у вигляді перерахування грошових коштів по рахунках в кредитних установах і заліків взаємних вимог. Безготівкові розрахунки мають важливе економічне значення в прискоренні оборотності коштів, скорочення готівкових грошей, необхідних для звернення, зниженні витрат обігу; організація грошових розрахунків з використанням безготівкових грошей набагато переважно платежів готівкою. Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяє розгалужена мережа банків, а також зацікавленість держави в їх розвитку, як по вищевідзначене причини, так і з метою вивчення і регулювання макроекономічних процесів.
Однією з різновидів безготівкових розрахунків є платіжні доручення.
Розрахунки платіжними дорученнями мають ряд переваг в порівнянні з іншими формами:
- Відносно простий документообіг;
- Прискорення руху грошових коштів;
- Платник має можливість заздалегідь перевірити якість оплачуваних товарів і послуг;
- Використовувати дану форму при нетоварних платежах
Але є один недолік - відсутність для постачальника гарантії отримання платежу через відсутність коштів на рахунку платника. Саме тому розрахунки платіжними дорученнями за товари та послуги в значній частині (близько 80%) здійснюються в порядку попередньої оплати.
У даній роботі будуть розглянуті сфери, в яких застосовуються платіжні доручення, їх різновиди і зразок для заповнення платіжного доручення.

1 Сфери платіжних доручень

Платіжним дорученням є розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, перевести певну грошову суму на рахунок одержувача коштів, відкритий у цьому або іншому банку. Платіжне доручення виконується банком у термін, передбачений законодавством, або в більш короткий термін, встановлений договором банківського рахунку або визначається застосовуваними у банківській практиці звичаями ділового обороту.
Платіжними дорученнями можуть здійснюватись:
1. перерахування грошових коштів за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги;
2. перерахування грошових коштів до бюджетів всіх рівнів і в позабюджетні фонди;
3. перерахування грошових коштів з метою повернення / розміщення кредитів (позик) / депозитів і сплати відсотків за ним;
4. перерахування грошових коштів в інших цілях, передбачених законодавством або договором.
Платіжні доручення приймаються банком незалежно від наявності грошових коштів на рахунку платника.
Після перевірки правильності заповнення та оформлення платіжних доручень прийнятих до виконання в полі "Поступ. У банк плат." відповідальним виконавцем банку проставляється дата надходження до банку платіжного доручення. Останній примірник платіжного доручення, в якому в полі "Відмітки банку" проставляються штамп банку, дата прийому та підпис відповідального виконавця, повертається платнику як підтвердження прийому платіжного доручення до виконання.
При відсутності або недостатності коштів на рахунку платника, а також, якщо договором банківського рахунку не визначені умови оплати розрахункових документів понад наявні на рахунку грошових коштів, платіжні доручення вкладаються у картотеку по позабалансовому рахунку № 90902 "Розрахункові документи, не сплачені в строк". При цьому на лицьовій стороні у правому верхньому куті всіх примірників платіжного доручення проставляється відмітка у довільній формі про приміщення в картотеку із зазначенням дати. Оплата платіжних доручень провадиться в міру надходження коштів до черговості, встановленої законодавством.
Якщо підприємство має право на кредит у формі овердрафту, то платіжне доручення оплачується за рахунок банківського кредиту. У випадки недостатності грошових коштів на рахунку для повної оплати платіжного доручення та приміщенні у зв'язку з цим у картотеку допускається часткова оплата платіжного доручення. Для цього банк використовує платіжний ордер. У цьому випадку на лицьовій стороні частково оплачуваної платіжного доручення у верхньому правому куті робиться відмітка "часткова оплата», а на зворотному боці операційний працівник робить запис про часткове платіж.
При оплаті платіжного доручення на всіх примірниках розрахункового документа в полі "Списано з рах. Плат". проставляється дата списання грошових коштів з рахунку платника (при частковій оплаті - дата останнього платежу), в полі "Відмітки банку" проставляються штамп банку і підпис відповідального виконавця.
Банк зобов'язаний інформувати платника на його вимогу про виконання платіжного доручення не пізніше наступного робочого дня після звернення платника до банку, якщо інший термін не передбачений договором банківського рахунку. Порядок інформування платника визначається договором банківського рахунку.
Статтею 863 Цивільного кодексу Російської Федерації (далі ГК РФ) визначено загальні положення про розрахунки платіжними дорученнями.
При розрахунках платіжним дорученням банк зобов'язується, за дорученням платника, і за рахунок коштів, що знаходяться на його рахунку, перевести певну грошову суму на рахунок зазначеного платником особи в будь-якому банку в строк, передбачений законом або встановлюваний згідно з ним, якщо коротший строк не передбачений договором банківського рахунку або не визначається застосовуваними у банківській практиці звичаями ділового обороту.
Відповідно до статті 80 Федерального закону від 10 липня 2002 року № 86-ФЗ «Про Центральний банк Російської Федерації» встановлені правила, форми, терміни і стандарти здійснення безготівкових розрахунків.
Загальний строк здійснення платежів за безготівковими розрахунками не повинен перевищувати:
1. два операційних дні в межах території суб'єкта Російської Федерації;
2. п'ять операційних днів у межах території Російської Федерації.
За наявності на рахунку коштів, сума яких достатня для задоволення всіх вимог, пред'явлених до рахунку, списання цих коштів з рахунку здійснюється в порядку надходження розпоряджень клієнта й інших документів на списання (календарна черговість), якщо інше не передбачено законом.
На підставі пункту 4 статті 174 Податкового кодексу Російської Федерації (далі НК РФ), при ненаданні доручення на сплату ПДВ банк, що обслуговує податкового агента, не має права приймати від нього доручення на переказ грошових коштів на користь зазначених осіб:
«У випадках реалізації робіт (послуг), місцем реалізації яких є територія Російської Федерації, платниками податків - іноземними особами, не перебувають на обліку в податкових органах як платників податків, сплата податку проводиться податковими агентами одночасно з виплатою (перерахуванням) коштів таким платникам податків.
Банк, що обслуговує податкового агента, не має права приймати від нього доручення на переказ грошових коштів на користь зазначених платників податків, якщо податковий агент не представив у банк також доручення на сплату податку з відкритого в цьому банку рахунку при достатності грошових коштів для сплати всієї суми податку ».
Статтею 855 ЦК України встановлено, що при недостатності коштів на рахунку, для задоволення всіх пред'явлених до нього вимог, списання грошових коштів здійснюється в такій черговості:
1. в першу чергу здійснюється списання за виконавчими документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів з рахунку для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю, а також вимог про стягнення аліментів;
2. у другу чергу проводиться списання за виконавчими документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів для розрахунків з виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, які працюють за трудовим договором, у тому числі за контрактом, з виплати винагород за авторським договором;
3. в третю чергу виробляється списання за платіжними документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів для розрахунків по оплаті праці з особами, які працюють за трудовим договором (контрактом), а також з відрахувань до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації і фонди обов'язкового медичного страхування;
4. у четверту чергу виробляється списання за платіжними документами, що передбачають платежі до бюджету і позабюджетні фонди, відрахування в які не передбачені у третій черзі;
5. у п'яту чергу виробляється списання за виконавчими документами, яка передбачає задоволення інших грошових вимог;
6. у шосту чергу виробляється списання по інших платіжними документами в порядку календарної черговості.
Списання коштів з рахунку за вимогами, які належать до однієї черги, проводиться в порядку календарної черговості надходження документів.
Платіжні доручення можуть використовуватися для попередньої оплати товарів, робіт, послуг або для здійснення періодичних платежів.
Платіжне доручення складається на бланку форми 0401060 (див. Додаток).

2 Різновиди платіжних доручень

За домовленістю сторін платежі дорученнями можуть бути строковими, достроковими і відстроченими. Терміновий платіж відбувається при авансові платежі, тобто до відвантаження товару (мал.2); після відвантаження товару, тобто шляхом прямого акцепту товару (див. рис.1); або при часткових платежах при великих угодах. Достроковий і відстрочений платежі можливі у рамках договірних відносин без шкоди для фінансового стану сторін.
http://ivan-inter-all.narod.ru/clip_image002_0003.jpg
Малюнок 1. Розрахунки платіжними дорученнями при подальшій оплаті товарів (послуг):
1 - поставка товару (надання послуг);
2 - передача платіжного доручення в банк і списання коштів з рахунку покупця;
3 - переказ коштів у банк постачальника і зарахування коштів на рахунок одержувача;
4 - повідомлення постачальника про зарахування коштів на його банківський рахунок.
При заповненні назв комерційних банків зазначено, що їх діяльність здійснюється через РКЦ ГУ ЦБ РФ. Виправдувальним документом платежу за товар (послуги) є рахунок, реквізити якого наводяться в платіжному дорученні.
http://ivan-inter-all.narod.ru/clip_image004_0000.jpg
Малюнок 2. Розрахунки платіжними дорученнями при попередній оплаті товарів (послуг):
1 - укладення договору про постачання товарів (наданні послуг) з попередньою оплатою;
2 - передача платіжного доручення в банк і списання коштів з рахунку покупця;
3 - переказ коштів у банк постачальника і зарахування коштів на рахунок одержувача;
4 - повідомлення постачальника про зарахування коштів на його банківський рахунок;
5 - поставка товару (надання послуг).
Виправдувальним документом для виплати авансового платежу є договір. У договорі має бути обумовлений відсоток авансового платежу від договірної ціни (у комерційних договорах). Підприємство чи організація, отримало аванс, сплачує до бюджету з суми авансу ПДВ, оскільки авансові платежі включаються в оподатковуваний оборот.
З метою гарантування платежу постачальник може внести в умови угоди акцепт платіжного доручення. Доручення акцептується банком шляхом депонування (бронювання) суми доручення на окремому балансовому рахунку. На акцептованим дорученні робиться відповідна відмітка, що підтверджує депонування коштів для оплати. Акцептовані платіжні доручення приймаються до виконання тільки в повній сумі. Отримання за них здачі готівкою або обмін на готівку не допускається. Сфера розрахунків платіжними дорученнями, акцептованими банком, в даний час обмежена оплатою поштових, телефонних і телеграфних послуг, разових операцій з перевезення вантажів і пасажирів. До недоліків даного різновиду розрахунків платіжними дорученнями відносять значне ускладнення та подовження документа обороту, і відволікання коштів з господарського обороту клієнта.
Зведене платіжне доручення є різновидом платіжного доручення, його застосовують при перерахуванні коштів 3-м і більше одержувачам, які обслуговує одним банком.

3 Правила оформлення платіжних доручень

Приклад платіжного доручення наведено у Додатку.
Номер
Найменування
Значення
1
2
3
1
Платіжне доручення
Найменування документа
2
0401060
Номер форми по ОКУД ОК 011-93, клас «Уніфікована система банківської документації».
3

Номер платіжного доручення. Вказується номер платіжного доручення цифрами. У випадку, якщо номер складається більш ніж з трьох цифр, платіжні доручення при здійсненні платежів через розрахункову мережу Банку Росії ідентифікуються по трьом останнім розрядами номери, які повинні бути відмінні від «ТОВ».
4
Дата
Дата складання платіжного доручення. Вказуються число, місяць, рік - цифрами (у форматі ДД.ММ. РРРР) або число - цифрами, місяць - прописом, рік - цифрами (повністю).
5
Вид платежу
У платіжних дорученнях, що подаються до установ Банку Росії для здійснення платежу поштовим або телеграфним способом, проставляється відповідно «поштою» або «телеграфом». У платіжних дорученнях, що подаються для здійснення електронних розрахунків, в цьому полі проставляється «електронно» відповідно до нормативних актів Банку Росії, який регламентує електронні розрахунки. В інших випадках поле не заповнюється.
6
Сума прописом
Вказується з початку рядка з великої літери сума платежу прописом в гривнях, при цьому слово «рубель» («рублів», «рубля») не скорочується, копійки вказуються цифрами, слово «копійка» («копійки», «копійок») також не скорочується. Якщо сума платежу прописом виражена в цілих рублях, то копійки можна не вказувати, при цьому в полі «Сума» зазначається сума платежу і знак рівності «=».
7
Сума
Вказується сума платежу цифрами, рублі відокремлюються від копійок знаком тире «-». Якщо сума платежу цифрами виражена в цілих рублях, то копійки можна не вказувати, в цьому випадку зазначаються сума платежу і знак рівності «=», при цьому в полі «Сума прописом» вказується сума платежу в цілих рублях.
8
Платник
Вказується найменування платника коштів. Додатково вказуються номер особового рахунку клієнта, найменування та місцезнаходження (скорочені) обслуговуючої кредитної організації, філії кредитної організації у разі, якщо платіж клієнта здійснюється через відкритий в іншій кредитній організації, іншій філії кредитної організації кореспондентський рахунок, рахунок учасника розрахунків, рахунок межфіліальних розрахунків, проставлений в полі «Рах. № »платника, або зазначаються найменування та місцезнаходження (скорочені) філії кредитної організації, що обслуговує клієнта, якщо номер особового рахунку клієнта проставлений в полі« Рах. № »платника і платіж клієнта здійснюється через рахунок межфіліальних розрахунків, при цьому номер рахунку межфіліальних розрахунків філії не проставляється.
9
Рах. №
Номер рахунку платника. Проставляється номер особового рахунку платника в кредитній організації, філії кредитної організації, або в установі Банку Росії (за винятком кореспондентського рахунку (субрахунку) кредитної організації, філії кредитної організації, відкритого в установі Банку Росії), сформований відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку в Банку Росії або правилами ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації. Номер особового рахунку в кредитній організації, філії кредитної організації може не проставлятися, якщо платником є ​​кредитна організація, філія кредитної організації.
10
Банк платника
Зазначаються найменування та місцезнаходження кредитної організації, філії кредитної організації або установи Банку Росії, чий БИК вказана в полі «БІК» банку платника.
Якщо платником коштів є кредитна організація, філія кредитної організації, чиє найменування вказано в полі «Платник», то найменування цієї кредитної організації, філії кредитної організації вказується повторно в полі «Банк платника».
11
БИК
Банківський ідентифікаційний код (БИК) банку платника. Вказується БИК кредитної організації, філії кредитної організації або установи Банку Росії відповідно до «Довідником БИК РФ».
12
Рах. №
Номер рахунку банку платника. Проставляється номер кореспондентського рахунку (субрахунки), відкритий кредитної організації, філії кредитної організації в установі Банку Росії, або не заповнюється, якщо платник - клієнт, який не є кредитною організацією, філією кредитної організації, обслуговується в установі Банку Росії, чи установа Банку Росії.
13
Банк одержувача
Зазначаються найменування та місцезнаходження кредитної організації, філії кредитної організації або установи Банку Росії, чий БИК вказана в полі «БІК» банку одержувача.
Якщо одержувачем коштів є кредитна організація, філія кредитної організації, чиє найменування зазначено в полі "Одержувач", то найменування цієї кредитної організації, філії кредитної організації вказується повторно в полі «Банк одержувача».
14
БИК
Банківський ідентифікаційний код (БИК) банку одержувача. Вказується БИК кредитної організації, філії кредитної організації або установи Банку Росії відповідно до «Довідником БИК РФ».
15
Рахунок №
Номер рахунку банку одержувача. Проставляється номер кореспондентського рахунку (субрахунки), відкритий кредитної організації, філії кредитної організації в установі Банку Росії, або не заповнюється, якщо одержувач - клієнт, який не є кредитною організацією, філією кредитної організації, обслуговується в установі Банку Росії, чи установа Банку Росії, а також при перерахуванні коштів кредитної організацією, філією кредитної організації установі Банку Росії для видачі готівкових грошей філії кредитної організації, що не має кореспондентського субрахунки.
16
Одержувач
Зазначаються найменування отримувача коштів. Додатково вказуються номер особового рахунку клієнта, найменування та місцезнаходження (скорочені) обслуговуючої кредитної організації, філії кредитної організації у разі, якщо платіж клієнта здійснюється через відкритий в іншій кредитній організації, іншій філії кредитної організації кореспондентський рахунок, рахунок учасника розрахунків, рахунок межфіліальних розрахунків, проставлений в полі «Рах. № »одержувача, або зазначаються найменування та місцезнаходження (скорочені) філії кредитної організації, що обслуговує клієнта, якщо номер особового рахунку клієнта проставлений в полі« Рах. № »одержувача і платіж клієнта здійснюється через рахунок межфіліальних розрахунків, при цьому номер рахунку межфіліальних розрахунків філії не проставляється.
17
Рах. №
Номер рахунку отримувача. Проставляється номер особового рахунку одержувача в кредитній організації, філії кредитної організації або номер особового рахунку в установі Банку Росії (за винятком кореспондентського рахунку (субрахунку) кредитної організації, філії кредитної організації, відкритого в установі Банку Росії), сформований відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку в Банку Росії або правилами ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації. Номер особового рахунку в кредитній організації, філії кредитної організації може не проставлятися, якщо одержувачем є кредитна організація, філія кредитної організації.
18
Вид оп.
Вид операції. Проставляється шифр (01) згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку в Банку Росії або правилами ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації.
19
Термін платежу
Термін платежу. Не заповнюється до вказівок Банку Росії.
20
Призначення
платежу
Призначення платежу кодове. Не заповнюється до вказівок Банку Росії.
21
Черговість
платежу
Черговість платежу. Проставляється черговість платежу відповідно до законодавства та нормативними актами Банку Росії, або поле не заповнюється у випадках, передбачених нормативними актами Банку Росії (ГК РФ стаття 855; Положення № 2-П).
22
Код
Не заповнюється до вказівок Банку Росії.
23
Резервне
полі
Резервне полі. Заповнюється у випадках, встановлених нормативними актами Банку Росії.
24
Призначення платежу
Вказуються призначення платежу, найменування товарів, виконаних робіт, наданих послуг, номери і дати товарних документів, договорів, податок (виділяється окремим рядком, або робиться посилання на те, що податок не сплачується), також може бути вказана інша необхідна інформація, в тому числі термін сплати податку або збору, термін оплати за договором.
43
Місце для печатки
Місце для друку платника. Проставляється відбиток печатки (за її наявності) згідно заявленому кредитної організації, філії кредитної організації або установі Банку Росії зразком.
44
Підписи
Підписи платника. Проставляються підписи (підпис) осіб, які мають право підпису розрахункових документів, згідно з заявленим кредитної організації, філії кредитної організації або установі Банку Росії зразкам.
45
Відмітки банку
Відмітки банку платника. Проставляються штамп (штампи) кредитної організації, філії кредитної організації або установи Банку Росії, дата і підпис відповідального виконавця.
62
Надходження в банк плат.
Надійшло до банку платника. Вказується дата надходження платіжного доручення до банку платника за правилами, встановленими для поля «Дата».
71
Списано з рахунку плат.
Списано з рахунку платника. Вказується дата списання грошових коштів з рахунку платника за правилами, встановленими для поля «Дата».
60
ІПН
ІПН платника. Вказується ІПН платника, якщо він присвоєний.
61
ІПН
ІНН отримувача. Вказується ІПН одержувача, якщо він присвоєний.
101 - 110
Вказується інформація, установлена ​​Міністерством Російської Федерації по податках і зборах, Міністерством фінансів Російської Федерації та Державним митним комітетом Російської Федерації, відповідно до пункту 2.10 Положення № 2-П.
У пункті 2.10 Положення про безготівкові розрахунки в Російській Федерації № 2-П зазначено те, що в полі призначення платежу виділяється окремим рядком податок, який підлягає сплаті (в іншому випадку має бути зазначено, що податок не сплачується).
З 1 січня 2005 платіжні доручення на перерахування податків, зборів та інших платежів до бюджету оформлюються за новими правилами, затвердженими Наказом Мінфіну Російської Федерації від 24 листопада 2004 року № 106н «Про затвердження правил вказівки інформації в полях розрахункових документів на перерахування податків, зборів та інших платежів у бюджетну систему російської федерації »(надалі Правила № 106н). Наказом 106н затверджені «Правила вказівки інформації, що ідентифікує платника та отримувача коштів, у розрахункових документах на перерахування податків, зборів та інших платежів у бюджетну систему Російської Федерації», «Правила вказівки інформації, що ідентифікує платіж, в розрахункових документах на перерахування податків і зборів та інших платежів у бюджетну систему Російської Федерації, які адмініструються податковими органами »,« Правила вказівки інформації, що ідентифікує платіж, в розрахункових документах на перерахування митних та інших платежів від зовнішньоекономічної діяльності »,« Правилами вказівки інформації, що ідентифікує платіж, в розрахункових документах на перерахування інших платежів до бюджетну систему Російської Федерації »,« Правилами вказівки інформації, що ідентифікує особу або орган, що оформили розрахунковий документ, на перерахування податків, зборів та інших платежів у бюджетну систему Російської Федерації ».
Зміни в порядку заповнення платіжного доручення торкнулися заповнення полів 8, 101 і 104 - 110, уточнимо значення цих полів:
№ 8 - платник;
№ 101 - статус;
№ 104 - КБК;
№ 105 - Окатий;
№ 106 - підстава платежу;
№ 107 - податковий період;
№ 108 - номер документа;
№ 109 - дата документа;
№ 110 - тип платежу.
Номер поля
Найменування
поля
Порядок заповнення
1
2
3
8
Платник
Організація вказує своє найменування, найменування філії або відокремленого підрозділу.
Індивідуальний підприємець - прізвище, ім'я, по батькові і в дужках - ІП.
Нотаріуси - прізвище, ім'я, по батькові і в дужках - нотаріус.
Адвокати, які заснували адвокатські кабінети, - прізвище, ім'я, по батькові і в дужках - адвокат.
Глави селянських (фермерських) господарств - прізвище, ім'я, по батькові і в дужках - СФГ.
Інші фізичні особи - прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи.
101
Статус платника
Вказується двозначний показник статусу платника податків (додані показники з 09 до 15)
104
Значення КБК
Вказується код бюджетної класифікації (з січня 2005 року діють нові значення КБК)
105
Окатий
Вказується код Окатий муніципального освіти відповідно до Загальноросійським класифікатором об'єктів адміністративно-територіального поділу
106
Підстава платежу
Організації та індивідуальні підприємці кодують підставу платежу, таких підстав 11.
107
Податковий період
Вказується переодичность сплати податку або відповідно до законодавства конкретна дата пепечісленія податку. З 1 січня 2005 року не вказуються подекадні показники сплати податку.
108
Номер документа
Заповнюється в тому разі якщо сплата податку відбувається на вимогу податкового відомства, акта перевірки, при сплаті поточних платежів ставиться нуль («0»)
109
Дата документа
Вказується дата подання в податкове відомство декларації або авансового платежу.
110
Тип платежу
Конкретизується тип платежу.
Додано три види платежу: (сплата податку і збору (НС); сплата внеску (ВЗ); сплата мита (УП))
Ознайомимося більш детально з правилами заповнення полів документа.
У полі 8 «Платник» платіжного доручення організації вказують своє найменування, найменування філії або відокремленого підрозділу.
Інші платники податків у полі 8 «Платник» платіжного доручення вказують наступні дані із зазначенням у дужках додаткового індексу:
індивідуальні підприємці - прізвище, ім'я, по батькові (ІП);
приватні нотаріуси - прізвище, ім'я, по батькові (нотаріус);
адвокати, які заснували адвокатські кабінети, - прізвище, ім'я, по батькові (адвокат);
голови селянських (фермерських) господарств - прізвище, ім'я, по батькові (КФГ);
інші фізичні особи - прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання.
Поле «Платник» платіжного доручення можна не заповнювати в тому випадку, якщо платіжний документ надійшов громадянину разом з повідомленням про сплату податку, так як в цьому разі платіжне доручення вже заповнили в податковому відомстві.
У полях 61 і 103 Відомості про «Одержувача» наводяться: ІНН, КПП податкової інспекції (митниці) і найменування відділення федерального казначейства (відомства, виконуючого бюджет регіону), в дужках вказується в скороченому вигляді найменування податкової інспекції (митниці) (Лист Мінфіну Російської Федерації від 4 березня 2005 року № 02-05-03/348 «З питань зарахування, адміністрування та відображення за кодами бюджетної класифікації державного мита за дії уповноважених органів, пов'язані з ліцензуванням, і ліцензійних зборів», Лист Мінфіну Російської Федерації від 25 січня 2005 № 02-05-03/73 «Щодо відображення державного мита за реєстрацію транспортних засобів за кодами бюджетної класифікації та закріплення її за адміністраторами надходжень до бюджету»).
У верхньому правому куті платіжного доручення, заповнюється поле 101 «Статус платника», яке складається з двозначного показника від 01 до 15:
Код
Статус платника
01
Організація
02
Податковий агент
03
Збирач податків і зборів
04
Податкове відомство
05
Територіальні органи Федеральної служби судових приставів
06
Учасник зовнішньоекономічної діяльності
07
Митна служба
08
Платник інших платежів, єк адмініструються податковими органами
09
Індивідуальний підприємець
10
Приватний нотаріус
11
Адвокат, що заснував адвокатський кабінет
12
Глава селянського (фермерського) господарства
13
Інша фізособа - клієнт банку (власник рахунку)
14
Організації, підприємці та інші фізособи, що провадять виплати громадянам (підпункт 1 пункту 1 статті 235 НК РФ)
15
До Кредитні організації, які оформляють розрахункові документи на перерахування податко в (зборів) та інших платежів, які сплачують фізичні особи без відкриття рахунку банковрасчетного
Поле 101 «Статус платника» доповнено значеннями від 09 до 15. З 1 січня 2005 року при перерахуванні ЕСН і страхових внесків до Пенсійного фонду у полі 101 «Статус платника» організація вказує значення 14. Це ж значення вказує індивідуальний підприємець при перерахуванні ЕСН і внесків у ПФР за своїх працівників.
У полі 104 вказується показник коду бюджетної класифікації (КБК) відповідно до класифікації доходів бюджетів Російської Федерації (Лист МНС Російської Федерації від 1 листопада 2004 року № 10-4-03/5228 «Про проведення робіт із забезпечення правильного оформлення розрахункових документів», Лист МНС Російської Федерації від 23 вересня 2004 року № 10-0-07/4565 «Про проведення робіт із забезпечення правильного оформлення розрахункових документів»).
І так нові КБК вказують у полі 104 платіжного доручення. Відповідно до Вказівкою Центрального банку Російської Федерації від 25 серпня 2004 № 1493-У "Про внесення змін і доповнень до Вказівка ​​Банку Росії від 24 квітня 2003 року № 1274-У« Про особливості застосування форматів розрахункових документів при здійсненні електронних розрахунків через розрахункову мережу Банку Росії »розмір цього поля збільшений до 20 символів.
У разі допущення помилки в КБК податкове відомство прирівнює до несплати і нараховує пені за цим податком.
У полі 104 при перерахуванні податків і зборів платники податків вказують КБК відповідно до Наказу Мінфіну Російської Федерації від 10 грудня 2004 року № 114н «Про затвердження вказівок про порядок застосування бюджетної класифікації Російської Федерації» і з 1 січня 2005 року в платіжному дорученні поля КБК і поле 110 взаємопов'язані.
Наприклад, за Єдиним соціальному податку, що зараховуються у федеральний бюджет, показники «Код бюджетної класифікації» (поле 104) і «Тип платежу» (поле 110) заповнюються таким чином:
при сплаті податку, авансу або передоплату в полі 104 вказується КБК 182 1 02 01010 01 1000 110, а в полі 110 - «НС» або «АВ»;
при сплаті пені або відсотків у полі 104 вказується КБК 182 1 02 01010 01 2000 110, а в полі 110 - «ПЕ» або «ПЦ";
при сплаті штрафу в полі 104 вказується КБК 182 1 02 01010 01 3000 110, а в полі 110 - «СА».
У полі 105 вказується значення коду Окатий муніципального освіти відповідно до Загальноросійським класифікатором об'єктів адміністративно-територіального поділу, на території якого перераховуються податки (збори).
У полі 106 вказується показник підстави платежу, який має 2 знака і може приймати такі значення:
Код
Підстава платежу
ТП
Платежі поточного року
ЗД
Добровільне погашення заборгованості із закінченим податкових періодів за відсутності вимоги про сплату податків (зборів) від податкового органу
БФ
Поточні платежі фізичних осіб - клієнтів банку (власників рахунку), що сплачують зі свого банківського рахунку
ТР
Погашення заборгованості на вимогу податкового органу про сплату податків (зборів)
РС
Погашення розстроченої заборгованості
ВІД
Погашення відстроченої заборгованості
РТ
Погашення реструктуріруемой заборгованості
ВУ
Погашення відстроченої заборгованості у зв'язку з введенням зовнішнього управління
ПР
Погашення заборгованості, призупиненої до стягнення
АП
Погашення заборгованості по акту перевірки
АР
Погашення заборгованості за виконавчим документом
У разі проставлення в полі 106 розрахункового документа значення нуль («0») податкові органи при неможливості однозначно ідентифікувати платіж самостійно відносять надійшли грошові кошти до одного з зазначених вище підстав платежу, керуючись законодавством про податки і збори.
Як бачимо особливих змін у правилах заповнення поля 106 не відбулося, лише додали значення БФ для відображення поточних платежів фізичних осіб - клієнтів банку (власників рахунку), які вони сплачують зі своїх банківських рахунків.
У полі 107 вказується показник «Податковий період». Даний показник має 10 знаків, вісім з яких мають смислове значення, а два є розділовими знаками і заповнюються точками («.»).
«Податковий період» використовується для вказівки періодичності сплати податку (збору) або конкретної дати сплати податку (збору), встановленої законодавством про податки і збори, - «чісло.месяц.год». Періодичність сплати може бути місячної, квартальної, піврічної або річний.
1) Перші два знаки показника податкового періоду призначені для визначення періодичності сплати податку (збору), встановленої законодавством про податки і збори, яка вказується наступним чином:
Код
Періодичність сплати податку (збору)
МС
Місячні платежі
КВ
Квартальні платежі
ПЛ
Піврічні платежі
ГД
Річні платежі
У 4-м і 5-м знаках показника податкового періоду для місячних платежів проставляється номер місяця поточного звітного року, для квартальних платежів - номер кварталу, для піврічних - номер півріччя.
Номер місяця може приймати значення від 01 до 12, номер кварталу - від 01 до 04, номер півріччя - 01 або 02.
У 3-м і 6-м знаках показника податкового періоду як розділових знаків проставляються точки («.»).
У 7 - 10 знаках показника податкового періоду вказується рік, за який проводиться сплата податку.
При сплаті податку один раз на рік 4-й і 5-й знаки показника податкового періоду заповнюються нулями («0»). Якщо для будь-якого податку встановлені конкретні дати сплати, то в полі 107 саме їх і вписують.
Зразки заповнення показника податкового періоду:
«МС.02.2003»; «КВ.01.2003»; «ПЛ.02.2003»; «ГД.00.2003».
Податковий період вказується для платежів поточного року, а також у разі самостійного виявлення помилки у раніше поданій декларації та добровільної сплати донарахованого податку (збору) за минулий податковий період при відсутності вимоги про сплату податків (зборів) від податкового органу. У показнику податкового періоду вказують той податковий період, за який здійснюється сплата або доплата податку (збору).
2) При сплаті відстроченої, розстроченої, реструктуріруемой заборгованості, погашення призупиненої до стягнення заборгованості, погашення заборгованості за вимогою про сплату податків (зборів) від податкового органу або погашенні заборгованості в зв'язку з введенням зовнішнього управління у показнику податкового періоду форматом «день.місяць.рік »вказується конкретна дата (наприклад:« 05.09.2003 »), яка взаємопов'язана з показником підстави платежу (пункт 5 Правил № 106н) і може позначати, якщо показник підстави платежу має значення:
Код
Показник підстави платежу
ТР
Термін сплати, встановлений у вимозі податкового органу про сплату податків (зборів)
РС
Дату сплати частини розстроченої суми податку відповідно до встановленого графіка розстрочки
ВІД
Дату завершення відстрочки
РТ
Дату сплати частини реструктуріруемой заборгованості відповідно до графіка реструктуризації
ВУ
Дату завершення зовнішнього управління
ПР
Дату завершення призупинення стягнення
Якщо платіж здійснюється з метою погашення заборгованості по акту проведеної перевірки («АП») або виконавчим документом («АР»), то в показнику податкового періоду проставляється нуль («0»).
У разі дострокової сплати платником податків податку (збору) у показнику податкового періоду вказується перший майбутній податковий період, за який має здійснюватися сплата податку (збору).
Таким чином, у полі 107 з 1 січня 2005 року перші два знаки поля приймають такі значення: МС - місячні платежі; КВ - квартальні платежі; ПЛ-піврічні платежі; ГД-річні платежі. Виключені показники, які позначали платежі по декадах місяця.
У полі 108 вказується показник номера документа, який в залежності від значення показника підстави платежу може приймати наступний вигляд, якщо показник підстави платежу має значення:
Код
Підстави платежу
ТР
Номер вимоги податкового органу про сплату податків (зборів)
РС
Номер рішення про розстрочення
ВІД
Номер рішення про відстрочення
РТ
Номер рішення про реструктуризацію
ПР
Номер рішення про призупинення стягнення
ВУ
Номер справи або матеріалу, розглянутого арбітражним судом
АП
Номер акта перевірки
АР
Номер виконавчого документа і порушеної на підставі її виконавчого виробництва
При вказівці в показнику номера документа відповідної інформації знак «№» не проставляється.
При сплаті поточних платежів або добровільному погашення заборгованості за відсутності вимоги податкового органу про сплату податків (зборів) (показник підстави платежу має значення «ТП» або «ЗД») в показнику номера документа проставляється нуль («0»).
Фізична особа - клієнт банку (власник рахунку) у полі 108 вказує значення реквізиту «Індекс документа» з повідомлення фізичної особи, заповненого за платника податків податковим органом. Якщо відсутній повідомлення, то слід поставити номер іншого документа, на підставі якого проводиться заповнення платіжного доручення.
При заповненні платником податків - фізичною особою - клієнтом банку (власником рахунку) розрахункового документа на сплату податкових платежів на підставі податкової декларації в полі 108 проставляється нуль («0»).
У полі 109 вказується показник дати документа, який складається з 10 знаків. Цей показник має структуру «день.місяць.рік» (пункт 8 Додатку 2 Правил № 106н):
перші два знаки показника позначають календарний день (можуть мати значення від 01 до 31), 4-й і 5-й знаки - місяць (значення від 01 до 12), знаки з 7-го по 10-й позначають рік, в 3 - м і 6-м знаках в якості розділових проставляються точки («.»).
При цьому для поточних платежів (значення показника підстави платежу одно «ТП») в показнику дати документа вказується дата декларації (розрахунку), представленої в податковий орган, а саме дата підпису декларації платником податку (уповноваженою особою).
У разі добровільного погашення заборгованості по вичерпаним податкових періодів за відсутності вимоги про сплату податків (зборів) від податкового органу (значення показника підстави платежу одно «ЗД») в показнику дати документа проставляється нуль («0»).
Для платежів, за якими сплата проводиться відповідно до вимоги про сплату податків (зборів) від податкового органу (значення показника підстави платежу одно «ТР»), в показнику дати документа проставляється дата вимоги.
При погашенні розстроченої, відстроченої, в тому числі у зв'язку з введенням зовнішнього управління реструктуріруемой або призупиненої до стягнення заборгованості, при сплаті за результатами податкових перевірок, а також при погашенні заборгованості на підставі виконавчих документів в показнику дати документа вказується, якщо показник підстави платежу приймає значення :
Код
Підстави платежу
РС
Дата рішення про розстрочення
ВІД
Дата рішення про відстрочення
ВУ
Дата прийняття арбітражним судом рішення про введення зовнішнього управління
РТ
Дата рішення про реструктуризацію
ПР
Дата рішення про призупинення стягнення
АП
Дата акту перевірки
АР
Дата винесення виконавчого документа і порушеної на його підставі виконавчого провадження
При заповненні платником податків - фізичною особою - клієнтом банку (власником рахунку) розрахункового документа на сплату податкових платежів на підставі податкової декларації в полі 109 вказується дата подання даної декларації до податкового органу або при відправленні податкової декларації поштою дата відправлення поштового відправлення.
У полі 110 вказується показник типу платежу, який має два знаки і може приймати такі значення:
Код
Тип платежу
НС
Сплата податку або збору
ПЛ
Сплата платежу
ДП
Сплата мита
ВЗ
Сплата внеску
АВ
Сплата авансу або передплата
ПЕ
Сплата пені
ПЦ
Сплата відсотків
СА
Податкові санкції, встановлені Податковим кодексом Російської Федерації
АШ
Адміністративні штрафи
ІШ
Інші штрафи, встановлені відповідними законодавчими або іншими нормативними актами
У разі проставлення в полі 110 значення нуль («0») податкові органи, при неможливості однозначно ідентифікувати тип платежу, самостійно відносять надійшли грошові кошти до відповідного типу платежу (податок (збір), пеня, відсоток або штраф), керуючись законодавством про податки і зборах.
Поля 106-110 не можна залишати порожніми, навіть у тому випадку якщо відсутні необхідні показники, в таких випадках у них ставиться нуль («0»). Сплата державного мита з 1 січня 2005 року регулюється главою 25.3 «Державне мито» НК РФ і зараховується до федерального бюджету. Державне мито - збір, що стягується з організацій і фізичних осіб при їх зверненні в державні органи, органи місцевого самоврядування, інші органи. Порядок заповнення платіжного доручення на перерахування державного мита наведено в Листі ФНС Російської Федерації від 29 грудня 2004 року № 04-4-09/1273 @ «Про державне мито». При сплаті державного мита (поле 110 ДП) 14-й розряд КБК завжди буде дорівнювати одиниці, так пені і штрафи по ній не нараховуються.
Особливу увагу звертаємо на те, що у платіжному дорученні на перерахування державного мита повинен бути зазначений код адміністратора державного мита (перші три цифри КБК). Коди адміністратора держмита наведені в Листі ФНС Російської Федерації від 3 грудня 2004 року № 10-4-03/5626 «Про проведення робіт із забезпечення правильного оформлення розрахункових документів». Також необхідно вказувати ІПН та КПП територіального органу адміністратора держмита та коду Окатий муніципального освіти, оскільки неправильне зазначення коду бюджетної класифікації (КБК) у розрахунковому документі прирівнюється до несплати мита і є підставою для прийняття рішення про відмову в державній реєстрації (пункт 1 статті 23 Федерального закону від 8 серпня 2001 року № 129-ФЗ «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців».
У полі «Призначення платежу» рекомендуємо вказувати: «Державне мито за державну реєстрацію (створення, внесення змін до установчих документів, реорганізації, ліквідації фізичної особи як індивідуального підприємця) (найменування юридичної особи, П.І.Б. фізичної особи)».

Висновок

Форми і порядок безготівкових розрахунків визначаються Положенням «Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації».
Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися з використанням різних форм розрахункових платіжних документів, однією з яких є платіжні доручення.
Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися з використанням різних платіжних систем: Банку Росії, банківських кредитних організацій, небанківських кредитних організацій і всередині однієї кредитної організації (міжфіліальні розрахунки).
Єдині та чітко визначені форми та порядок проходження розрахункових документів забезпечують всім учасникам розрахунків на території РФ оперативну та безперебійну роботу з проведення безготівкових розрахунків.
Банк Росії безперервно працює в напрямку з переходу на безпаперовий електронний документообіг, тому що цей режим забезпечує найменш трудомістке проходження платежів і прискорює рух потоків грошових коштів.
В умовах ринкової економіки дуже важливий такий критерій, як період (строк) проходження платежу від відправника до одержувача. Тому всі зусилля спрямовуються на стимулювання клієнтів Банку Росії на впровадження сучасних засобів зв'язку та електронних платежів. У зв'язку з цим найнижчі тарифи встановлені по електронним платежам, найвищі - по платежах на паперовій основі.
Міжрегіональні платежі можуть проводитися трьома видами відправки: «електронно», «поштою» і «телеграфом». Перевага віддається «електронної» формі, як самої бистропроходімой. Внутрірегиональниє платежі зараховуються на рахунок клієнта поточним днем, за винятком невірно оформлених платіжних документів, і якщо платіжне доручення надійшло в скороченому форматі.
«Міжфіліальні система РБ РФ» забезпечує скорочення часу проходження платежів між учасниками системи межфіліальних розрахунків. Вона заснована на різновиди клірингу - взаємозалік між філіями та відділеннями Ощадбанку Росії. Система істотно заощаджує кошти та дозволяє ефективно прогнозувати і управляти грошовими потоками банку.

Список використаної літератури

1. Цивільний кодекс Російської Федерації
2. Вказівки ЦБ РФ № 529 від 14.10.1997 р. «Про формат платіжного доручення та порядок його заповнення» (в ред. Вказівки ЦБРФ від 02.12.1999 № 691-У);
3. «Положення про безготівкові розрахунки в РФ» ЦБ РФ № 2-П від 03.10.2002 р. (в ред. Вказівки ЦБ РФ від 03.03.2003 N 1256-У);
4. Правила ведення бухгалтерського обліку в Центральному банку Російської Федерації (Банку Росії) від 18.09.97 N 66;
5. Правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації, від 18.06.97 N 61, з урахуванням змін і доповнень.

1.

Додаток

platejka3.png
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
199.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Особливості розрахунків платіжними дорученнями за ЦК РФ
Система безготівкових розрахунків платіжними дорученнями
Розрахунки платіжними дорученнями
Операції комерційних банків Розрахунки платіжними дорученнями
Операції комерційних банків. Розрахунки платіжними дорученнями
Організація міжбанківських розрахунків
Організація міжбанківських розрахунків 2
Організація міжбанківських розрахунків
Організація міжгосподарських розрахунків
© Усі права захищені
написати до нас