Організація обліку та контролю реалізації готової продукції і аналіз фінансових результатів від реалізації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УО «Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ »
Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в АПК
Допущена до захисту
Завідуючою кафедрою
______ П.Я. Папковская
«___» __________ 2006
ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему: Організація обліку та контролю реалізації
готової продукції і аналіз фінансових
результатів від реалізації
Студентка-дипломниця
Уеф, 4 курс, УАПК-С С.М. Копилова
Керівник
канд. екон. наук,
доцент А.С. Федоркевіч

МІНСЬК 2006


РЕФЕРАТ
Дипломна робота: 92 сторінки, 8 рисунків, 37 таблиць, 53 джерела, 27 додатків.
РЕАЛІЗАЦІЯ, собівартості, виручки, ПРИБУТОК, ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ, ДОГОВІР КОНТРОКТАЦІІ, средньореалізаціоних ЦІНА, РІВЕНЬ ТОВАРНОСТІ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
Об'єктом дослідження є МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі ».
Мета роботи - систематизація, узагальнення та поглиблення теоретичних і практичних знань у системі обліку і контролю реалізації продукції, глибокий і всебічний аналіз реалізації та вдосконалення методики його проведення.
При виконанні роботи використані методи: аналіз і синтез, порівняння, системний підхід, детермінованого факторного аналізу.
У роботі проведені дослідження за напрямами: вивчення бухгалтерського обліку продажу готової продукції, проведення аналізу реалізації та фінансових результатів від цієї діяльності, проведення факторного аналізу, вивчення послідовності ревізії.
Областю можливого практичного застосування отриманих результатів є їх використання в практичній діяльності МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі ».
Автор роботи підтверджує, що наведений в ній обліково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваної теми, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні та методичні програми та концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.

L `EXPOSE
La dissertation: 92 pages, 8 dessins, 37 tables, 53 sources, 27 appendices.
LA REALISATION, LE PRIX DE REVIENT, LA RECETTE, LE BENEFICE, LA PRODUCTION DE PRET, LE KONTRAT DE CONTRACTATION, LE PRIX MOYEN REALISATION, LE NIVEAU DE MARCHANDISE, LA RENTABILITE
L `objet de l` investigation est MRUE «Agrocombinees« Jdanovichi ».
L `objectif de travait - la systematisation, la generalization et l` approfondissement de les connaissances theoriques et pratiques dans le systeme de comptabilite et de controle la realization de production, l `analyse de realization penetrante et multiple et le perfectionnement de la methodologie son realization .
A l `execution de travail ont utilize les methods: l` analyse et la synthese, la comparaison, la methode de systeme, l `analyse de facteur determination.
Dans le travail ont realize les recherches dans les directions: l `etude comptabilite de la vente la production de divt, la realization de l` analyse la realization et les resultat des finances celle l `activite, la realization de l` analyse de le facteur , l `etude de la succession de revision.
La region l `application de possible pratique des resultants receptiques est les utilization dans l` activite de pratique MRUE «Agrocombinees« Jdanovichi ».
L `auteur de travait se confirme que le materiaux de l` amenique statistique - analytique c `est juste et objective redivsente de la situation le theme recherchй et tout l` empruntes des sources litteraire et d `autres l` appendices et la conception theoriques et methodique suivent le renvois sur leur l `auteur.

ЗМІСТ
                                                                                                         
Введення 5
1. Загальні положення щодо реалізації готової продукції 9
1.1. Товарна продукція та канали її реалізації 9
1.2. Визначення моменту реалізації готової продукції та види оцінки-
ки продукції 12
1.3. Коротка економічна характеристика аналізованої організа-
ції 15
2. Організація обліку та контролю реалізації готової продукції 19
2.1. Документальне оформлення операцій з реалізації готової
продукції 19
2.2. Поняття витрат на реалізацію та їх види. Порядок обліку і рас-
ного витрат на реалізацію продукції 28
2.3. Синтетичний та аналітичний облік реалізації продукції 34
2.4. Контроль за правильністю операцій з реалізації продукції 37
2.5. Організація обліку реалізації готової продукції в умовах іс-
користування ЕОМ 44
3. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції 51
3.1. Аналіз динаміки, структури та виконання плану за обсягом реа-
лізації продукції 51
3.2. Факторний аналіз обсягу реалізації продукції 58
3.3. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт,
послуг 66
3.4. Резерви збільшення обсягу реалізації продукції та покращення
фінансових результатів 78
Висновок 85
Список використаних джерел 88
Програми 92

ВСТУП

Реалізація готової продукції є завершальною стадією процесу кругообігу засобів, саме на ній готовий продукт перетворюється в гроші, а також задовольняються виробничі потреби населення в матеріальних благах. Ми знаємо, що в процесі реалізації організації відшкодовуються у грошовій формі кошти, які були витрачені на виробництво і збут готової продукції. Але для того, щоб організація працювала рентабельно, необхідно щоб отримана виручка перевищувала суму витрат на виробництво продукції та її реалізацію.
В даний час загострюється проблема, пов'язана з підвищенням ефективності роботи кожного суб'єкта господарювання. Це зумовлено переходом економіки нашої країни до ринкових відносин. У таких умовах основною метою організації виробництва є максимальне отримання прибутку, тому що саме прибуток стає основним джерелом, за рахунок якого фінансується відтворення, і вирішуються соціальні проблеми в трудовому колективі будь-якого підприємства.
Величина прибутку, як одного з найважливіших показників діяльності організації, багато в чому залежить від обсягу реалізації. Тому в системі організації бухгалтерського обліку особливе місце займають облік, відвантаження та реалізація готової продукції.
В даний час більшість організацій республіки знаходиться в критичному стані. З огляду на це, дуже складно проводити економічний аналіз, так як на господарське життя впливає занадто багато негативних зовнішніх факторів. У свою чергу роль економічного аналізу істотно зростає.
Метою написання даної дипломної роботи є систематизація, узагальнення та поглиблення теоретичних і практичних знань у системі обліку і контролю реалізації продукції, глибокий і всебічний аналіз реалізації та вдосконалення методики його проведення.
Перехід до ринкової економіки зумовлює необхідність перегляду багатьох концепцій економічного розвитку республіки. Ринковий механізм забезпечує координацію діяльності економічних суб'єктів, раціональне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, збалансованість економіки країни.
Працюючи в умовах ринку і конкуренції, власник змушений постійно аналізувати вигідність придбання і виробництва різних видів засобів, порівнювати витрати і потенційний прибуток від своєї діяльності. У нових умовах у організацій зростає необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік, щоб контролювати і вдосконалювати свою роботу.
На даному етапі до системи бухгалтерського обліку пред'являються підвищені вимоги у зв'язку з орієнтацією на Міжнародні стандарти обліку і звітності та більш широке використання позитивного вітчизняного та зарубіжного досвіду. Теорія бухгалтерського обліку є спільною основою організації системи бухгалтерського обліку. Папковская П.Я. у підручнику «Теорія бухгалтерського обліку» дає можливість краще розкрити зміст бухгалтерського балансу, систему рахунків і подвійний запис, систему первинного обліку, концепцію управлінського і фінансового обліку, основи облікової політики, суть міжнародних стандартів обліку, формування показників звітності.
Облік займає одне з головних місць в системі управління. Він відображає реальні процеси виробництва, обігу, розподілу та споживання, характеризує фінансовий стан підприємства, служить основою для планування його діяльності. У свою чергу процес реалізації продукції є одним з найважливіших процесів у господарській діяльності будь-якого підприємства, отже, і організації його обліку приділяється велика увага в різних підручниках, навчальних посібниках і періодичних виданнях.
Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку в сільськогосподарських організаціях відповідно до вимог Інструкції із застосування Типового плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого Постановою Міністерства Фінансів Республіки Білорусь від 30.05.2003 р. № 89, викладений у підручнику «Бухгалтерський облік у сільському господарстві» під загальною редакцією А.П. Михалкевич. Тут з використанням інформаційних технологій відображені особливості застосування нових регістрів журнально-ордерної форми, розроблених для організацій агропромислового комплексу з урахуванням вимог міжнародних принципів і стандартів фінансової звітності, та складання бухгалтерської звітності сільськогосподарськими організаціями відповідно до Інструкції Міністерства Фінансів Республіки Білорусь «Про порядок формування звітності» від 17.02.2004 р. № 16.
Завдання обліку реалізації продукції, поняття відшкодовуються і невідшкодовуваний витрат, пов'язаних з реалізацією продукції, поняття товарної продукції та каналів її реалізації описані Тишкова І.Є. в підручнику «Бухгалтерський облік».
У зв'язку зі змінами в обліку та звітності, зумовленими переходом до ринку, видається серія книжок, відповідають на теоретичні і практичні питання організації бухгалтерського обліку. Автор серії професор Н.І. Ладутько - відомий в республіці фахівець з проблем бухгалтерського обліку, свого книзі «Облік продукції, робіт, послуг та їх реалізації» відображає детально облік надходження готової продукції з виробництва, організацію його обліку, а також облік відвантаженої продукції, виконаних робіт і наданих послуг, облік комерційних витрат та податків, що відносяться на реалізацію продукції. Детально розглядається розрахунок фактичної собівартості реалізованої продукції, виявлення фінансових результатів від реалізації. Тут також знаходять відображення оперативний облік виконання планів поставок і вдосконалення обліку готової продукції, робіт, послуг та їх реалізації.
Розширення та вдосконалення ринкової економіки призводить до збільшення числа підприємств малого і середнього бізнесу: унітарних підприємств, малих, спільних підприємств та інших. Кожен суб'єкт господарювання самостійно розробляє свою облікову політику, визначає конкретну методику, форму, техніку ведення та організацію бухгалтерського обліку виходячи з діючих правил і особливостей господарювання.
У навчально-практичному посібнику «Бухгалтерський облік» під редакцією Н.І. Ладутько на розробленому наскрізному прикладі з заповненими обліковими регістрами за трьома формами обліку (спрощена, повна і скорочена журнально-ордерна), викладено порядок ведення бухгалтерського обліку з виходом на баланс організації.
В останні роки в періодичних виданнях нашої республіки, а також у журналах, що видаються в Російській Федерації, висвітлюються питання щодо обліку реалізації готової продукції в системах оптової та роздрібної торгівлі, а також проблемам визначення фінансових результатів від реалізації продукції, як у сільському господарстві, так і в інших галузях.
Власенко І. у статті «Порядок заповнення, застосування, обліку та зберігання бланків товарно-транспортних і товарних накладних, приймальних квитанцій на підприємствах і організаціях Міністерства сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь» докладно описала особливості документального оформлення операцій з реалізації продукції в сільськогосподарських організаціях.
Ряд статей Федоркевіч А.С. присвячені реалізації. Вона розкриває порядок обліку, описує регістри синтетичного та аналітичного обліку, дає визначення поняттю «договір контрактації», викладає облік відшкодовуються і невідшкодовуваний витрат.
Проблема аналізу використання продукції, реалізації та фінансових результатів вивчалася і вивчається багатьма вченими в різних літературних джерелах.
Особливу увагу слід приділити підручника Савицької Г.В. «Аналіз господарської діяльності підприємств АПК», де викладена методика комплексного аналізу результатів господарської діяльності підприємств АПК з урахуванням досягнень науки, практики та міжнародних стандартів. Тут запропоновані новітні методики аналізу, які характерні для ринкової економіки, зокрема методикою аналізу собівартості продукції, прибутку і рентабельності з виділенням постійних і змінних витрат та інші.
Савицька Г.В. у книзі «Резерви підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: методика виявлення та підрахунку» на прикладі конкретних ситуацій з практики колгоспів і радгоспів у формі запитань і відповідей виклала методику виявлення, підрахунку і освоєння внутрішньогосподарських резервів збільшення обсягу реалізації продукції і прибутку. Також тут відображено досвід залучення виявлених резервів у виробництво.
Основним документом, що регулює облік і звітність в Республіці Білорусь, є Закон Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік і звітності» від 18.10.1994г. № 3321-X | |, який діє у редакції Закону Республіки Білорусь від 25.06.2001г. № 42-3. Він визначає засади організації та ведення бухгалтерського обліку, містить загальні вимоги, які пред'являються до складання і пред'явленню звітності.
Закон Республіки Білорусь «Про аудиторську діяльність» від 08.11.1994г. № 3373-X | |, який діє у редакції Закону Республіки Білорусь від 18.12.2002г. № 164-3, визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності на території республіки, основні правила та порядок її проведення; регулювання відносин, що виникають між організаціями, що здійснюють самостійну фінансово-господарську діяльність, незалежно від форм власності та видів діяльності державними органами, окремими громадянами, аудиторами та аудиторськими організаціями.
Дипломна робота виконана на основі документальних матеріалів Мінського районного унітарного підприємства «Агрокомбінат« Ждановичі ».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка

У таблиці 3.16 наведені показники виконання плану фінансових результатів від реалізації продукції за 2004 рік. За даними таблиці видно, що у звітному році організація отримала найбільший прибуток від реалізації овочів у розмірі 1019 млн руб., Але вона менше планової на 804 млн руб. По галузі рослинництва розмір прибутку в звітному році склав 1350 млн руб., Що менше планового на 292 млн руб. По галузі тваринництва планувався збиток у розмірі 751 млн руб., Фактична сума отриманого збитку на 454 млн руб. менше планового і склала 297 млн ​​руб. Загальна сума прибутку від реалізації продукції склала 1053 млн руб., Що вище планового показника на 162 млн руб.

Таблиця 3.16. Показники виконання плану фінансових результатів від

реалізації продукції за 2004 рік, млн руб.

Вид продукції
Фінансовий результат
(Прибуток +, збиток -)
Відхилення,
+, -
план
факт
Зерно
-184
+284
+468
Цукрові буряки
+140
+192
+52
Картопля
-66
-135
-69
Овочі
+1823
+1019
-804
Інша
-71
-10
+61
Рослинництво
+1642
+1350
-292
М'ясо
-112
-678
-566
Молоко
-442
+240
+682
Інша
-197
+141
+338
Тваринництво
-751
-297
+454
Всього по агрокомбінату
+891
+1053
+162
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
Далі ми розглянемо, які саме фактори викликали цю зміну показників фінансових результатів. Ми знаємо, що на розмір прибутку, отриманого від реалізації продукції, впливають наступні чотири чинники:
- Обсяг реалізованої продукції,
- Структура реалізованої продукції,
- Рівень собівартості реалізованої продукції,
- Средньореалізаціоних ціни.
Кожен з цих факторів, у свою чергу, є похідним від цілого ряду інших.
Відзначимо, як саме впливають зазначені фактори на розмір прибутку. Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції призведе до пропорційного збільшення прибутку. Якщо продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу її реалізації відбудеться зменшення суми прибутку. Структура товарної продукції також може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку. Якщо частка більш рентабельних видів продукції збільшиться в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку зросте, і, навпаки, при збільшенні питомої ваги негідно рентабельної або збиткової продукції загальна сума прибутку зменшиться.
У свою чергу собівартість і прибуток знаходяться в обернено пропорційній залежності: зниження собівартості призводить до відповідного зростання суми прибутку, і навпаки. Зміна рівня средньореалізаціоних цін і величина прибутку знаходяться в прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає, і навпаки. [41, с. 257].
Поглиблюючи аналіз, необхідно вивчити результати реалізації окремих видів продукції, величина яких залежить від трьох факторів першого порядку: обсягу продажу продукції (VРПi), собівартості (Сi) і середньо реалізаційних цін (Цi). Факторна модель прибутку від реалізації окремих видів продукції має вигляд: П = VРПi * (Цi - Сi). [41, с. 262]. Ми використовували методику розрахунку впливу факторів способом абсолютних різниць (таблиця 3.17).
Таблиця 3.17. Факторний аналіз прибутку від реалізації окремих видів
продукції МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »за 2004 р.
Вид
продукції
Кількість реалізованої продукції, тис. руб.
Середня ціна реалізації
1 т продукції, тис. руб.
Собівартість 1 т продукції, тис. руб.
Сума прибутку від реалізації продукції,
млн руб.
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Зерно
6584
8748
138,7
194
166,6
161,5
-184
+284
Цукрові буряки
7945
10750
62,9
58,6
45,3
40,7
+140
+192
Картопля
1845
1148
242,8
181,2
278,6
298,8
-66
-135
Овочі
9708
9145
841,4
1072,9
653,6
961,5
+1823
+1019
М'ясо
374
363
1107
1482,1
1406,4
3349,9
-112
-678
Молоко
8727
9438
305,4
430,5
356,0
405,1
-442
+240
Закінчення таблиці 3.17
Вид
продукції
Зміна суми прибутку, млн руб.
загальне
в тому числі за рахунок
обсягу
реалізації
ціни
реалізації
собівартості
Зерно
+468
-60
+484
+44
Цукрові буряки
+52
+49
-46
+49
Картоф6ель
-69
+25
-71
-23
Овочі
-804
-106
+2117
-2815
М'ясо
-566
+3
+136
-705
Молоко
+682
-36
+1181
-463
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
Розрахуємо вплив факторів на зміну прибутку від реалізації, наприклад, зерна, використовуючи спосіб ланцюгової підстановки:
П0 = VРПi0 * (Цi0 - Ci0) = 6584 * (138,7 - 166,6) = -183 694 тис. руб.
Пусл1 = VРПi1 * (Цi0 - Ci0) = 8748 * (138,7 - 166,6) = -244 069 тис. руб.
Пусл2 = VРПi1 * (Цi1 - Ci0) = 8748 * (194 - 166,6) = 239 695 тис. руб.
П1 = VРПi1 * (Цi1 - Ci1) = 8748 * (194 - 161,5) = 284 310 тис. руб.
ΔПобщ = П1 - П0 = 284310 - (-183694) = 468 004 тис. руб.
ΔПvрп = (VРП1 - VРП0) * (Ц0 - C0) = (8748 - 6584) * (138, - 166,6) = -60375 тис. руб.
ΔПц = (Ц1 - Ц0) * VРП1 = (194 - 138,7) * 8748 = 483764 тис. руб.
ΔПс = - (С1 - С0) * VРП1 = - (161,5 - 166,) * 8748 = 44615 тис. руб.
Аналогічні розрахунки проводяться по кожному виду продукції.
З даних таблиці 3.17 видно, що по зерну план по сумі прибутку перевиконаний на 468 млн руб., На що позитивно вплинуло збільшення средньореалізаціоних цін і зниження собівартості. Від реалізації картоплі в 2004 році було отримано збиток у розмірі 135 млн руб., Хоча планувався збиток у розмірі 66 млн руб. На збільшення розміру збитку вплинуло зниження ціни реалізації та збільшення собівартості.
Найбільший розмір прибутку в 2004 році організація отримала від реалізації овочів у розмірі 1019 млн руб., Хоча він нижче запланованого на 804 млн руб. На розмір прибутку вплинуло зниження обсягу реалізації овочів і збільшення їх собівартості.
Найбільший збиток у 2004 році спостерігається по реалізації м'яса - 678 млн руб. У порівнянні з минулим роком він збільшився на 566 млн руб. в основному за рахунок збільшення собівартості живої маси.
Отже, за основними видами продукції (зерна, цукрових буряках, овочам і молока) в звітному 2004 році організація отримала прибуток, на що, загалом, позитивно вплинуло збільшення средньореалізаціоних цін, зниження рівня собівартості і збільшення обсягу реалізації.
Рентабельність є одним з найважливіших узагальнюючих показників, використовуваних для економічної оцінки ефективності роботи підприємства. Вона повніше, ніж прибуток, відображає кінцеві результати діяльності, так як її величина характеризує співвідношення ефекту з наявними або спожитими ресурсами. [51, с.29].
Проведений комплексний і глибокий аналіз показників рентабельності дозволяє вивчати і оцінювати ефективність діяльності організації, визначити фінансову стійкість, розробити оптимальні стратегічні і тактичні управлінські рішення.
Методика аналізу рентабельності реалізованої продукції полягає у визначенні величини і факторів зміни рентабельності.
Для розрахунку рівня рентабельності товарної продукції за попередній та звітний період, вивчення впливу різних факторів на зміну рівня рентабельності використовуються такі джерела інформації: ф. № 2 «Звіт про прибутки та збитки», (додаток Ф, Х, Ц), ф. № 7 «Реалізація продукції» (додаток Ш, Щ, Е).
Рентабельність продукції (РПР) обчислюється як відношення прибутку від реалізації продукції (П) до повної її собівартості (С). Застосування цього показника рентабельності найраціональніше при внутрішньогосподарських аналітичних розрахунках, при контролі за прибутковістю (збитковістю) окремих видів продукції, впровадження у виробництво нових видів продукції і зняття з виробництва нерентабельної продукції. Обчислюється за формулою: Рпр = П / С * 100%.
Враховуючи, що прибуток пов'язаний як із собівартістю продукції, так і з ціною, за якою вона реалізується, рентабельність продукції може бути обчислена як відношення прибутку до вартості реалізованої продукції за вільними або регульованими цінами, тобто до виручки від продажів (В).
Рентабельність продажів (Рп) показує, скільки прибутку припадає на рубль реалізованої продукції: Рп = П / В * 100%.
Зростання показника є свідченням зростання цін на продукцію при постійних витратах на виробництво реалізованої продукції або зниження витрат на виробництво при постійних цінах. Відповідно зниження рентабельності продажів говорить про зростання витрат на виробництво при постійних цінах на продукцію або зниження цін на реалізовану продукцію розглянутого підприємства, тобто про падіння попиту на неї.
Показники рентабельності продукції і рентабельності продажів взаємопов'язані і характеризують зміну поточних витрат на виробництво і реалізацію як всієї продукції, так і окремих її видів. Тому при плануванні асортименту виробленої продукції враховується, наскільки рентабельність окремих видів буде впливати на рентабельність всієї продукції.
Дуже важливо сформувати структуру вироблюваної продукції в залежності від зміни питомих ваг продукції з більшою чи меншою рентабельністю з тим, щоб в цілому підвищити ефективність виробництва і отримати додаткові можливості збільшення прибутку.
Рентабельність виробничої діяльності (Рd) розраховується шляхом відношення прибутку від реалізації до суми витрат по реалізованій чи вироблену продукцію (З): Рd = П / З * 100%.
Даний показник рентабельності може розраховуватися в цілому по організації, по окремих галузях і видах продукції. Показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні витраченого на виробництво і реалізацію продукції. Показник рентабельності виробничої діяльності значною мірою дублює коефіцієнт рентабельності продажів, тобто зниження значення показника також свідчить про зростання витрат на виробництво реалізованої продукції або про зниження цін на неї, з тією лише різницею, що рентабельність виробничої діяльності більш наочно показує вплив зростання або зниження витрат на виробництво.
Тепер проаналізуємо розглянуті показники стосовно діяльності МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі », використовуючи форму № 2« Звіт про фінансові результати »за 2003 і 2004 рік (додаток Ф, Х).
Рентабельність продукції: Рпр = (П / С) * 100%.
Звітний період: Рпр = 1053/19965 * 100% = 5,3%.
Базовий період: Рпр = 891/16121 * 100% = 5,5%.
За аналізований період рентабельність продукції знизилася на 0,2 процентних пункту, далі будуть виявлені причини падіння рентабельності продукції.
Рентабельність продажів: Рп = П / В * 100%.
Звітний період: Рп = 1053/21018 * 100% = 5%.
Базовий період: Рп = 891/17012 * 100% = 5,2%.
Рентабельність продажів за даний період зменшилася на 0,2 процентних пункту.
Рентабельність виробничої діяльності: Рd = П / З * 100%. Збігається з рентабельністю продукції.
Більш докладно зупинимося на факторному аналізі рентабельності по кожному виду продукції. Рівень рентабельності окремих видів продукції залежить від зміни средньореалізаціоних цін і собівартості одиниці продукції:
Ri = Пi / Зi = VРПi * (Цi - Сi) / VРПi * Сi = (Цi - Сi) / Сi = Цi / Сi - 1. [41, с. 273].
За даними таблиці 3.17 розрахуємо вплив цих факторів на зміну рівня рентабельності на прикладі зерна способом ланцюгової підстановки, використовуючи дані ф. № 7-АПК «Реалізація продукції» (додаток Ш, Щ).
R0 = (Ц0 - С0) / С0 = (138,7 - 166,6) / 166,6 * 100 = -16,7%;
Rусл = (Ц1 - С0) / С0 = (194 -166,6) / 166,6 * 100 = 16,4%;
R1 = (Ц1 - С1) / С1 = (194 - 161,5) / 161,5 = 20,1%.
Рівень рентабельності зерна зріс в цілому на 36,8 процентних пункту (20,1 - (-16,7)), у тому числі за рахунок підвищення ціни - на 33,1 процентних пункту (16,4 - (-16,7) ), а з-за зниження собівартості продукції рівень рентабельності підвищився на 3,7 процентних пункту (20,1-16,4).
Аналогічні розрахунки робляться по кожному виду товарної продукції з відбиттям результатів у таблиці 3.18.
Таблиця 3.18. Факторний аналіз рентабельності окремих видів
продукції МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »за 2004 р.
Вид
продукції
Середня ціна реалізації,
тис. руб.
Собівартість 1 т, тис. руб.
Рентабельність,%
план
факт
план
факт
план
умовна
факт
Зерно
138,7
194
166,6
161,5
-16,7
16,4
20,1
Цукрові буряки
62,9
58,6
45,3
40,7
38,9
29,4
44
Картопля
242,8
181,2
278,6
298,8
-12,8
-35
-39,4
Овочі
841,4
1072,9
653,6
961,5
28,7
64,2
11,6
М'ясо
1107
1482,1
1406,4
3349,9
-21,3
5,4
-55,8
Молоко
305,4
430,5
356,0
405,1
-14,2
20,9
6,3
Закінчення таблиці 3.18
Вид
продукції
Зміна,%
загальне
за рахунок
ціни
собівартості
Зерно
+36,8
+33,1
+3,7
Цукрові буряки
+5,1
-9,5
+14,6
Картопля
-26,6
-22,2
-4,4
Овочі
-17,1
+35,5
-52,6
М'ясо
-34,5
+26,7
-61,2
Молоко
+20,5
+35,1
-14,6
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
Дані таблиці 3.18 показують, що найбільше збільшення рівня рентабельності спостерігається по зерну - на 36,8 процентних пунктів. По м'ясу, навпаки, рівень рентабельності знизився - на 34,5 процентних пунктів, в тому числі за рахунок підвищення ціни збільшився - на 26,7 процентних пунктів, а за рахунок підвищення собівартості, навпаки, знизився - на 61,2 процентних пунктів.
Методика аналізу рентабельності, викладена вище, не враховує взаємозв'язок факторів, що визначають її рівень. За даною методикою рівень рентабельності не залежить від обсягу продажів, так як зі зміною останнього відбувається рівномірне збільшення прибутку і суми витрат. З точки зору Савицької Г.В. і прибуток, і витрати організації не змінюються пропорційно обсягу реалізації продукції, оскільки частина витрат постійна.
Таблиця 3.19. Дані для факторного аналізу рентабельності окремих
видів продукції МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »
Показник
Зерно
Цукрова
буряк
Картопля
2003
2004
2003
2004
2003
2004
Обсяг реалізації, т
6584
8748
7945
10750
1845
1148
Ціна за 1 т, тис. руб.
138,7
194
62,9
58,6
242,8
181,2
Собівартість 1 т, тис. руб.
166,6
161,5
45,3
40,7
278,6
298,8
У тому числі
питомі змінні витрати, тис. руб.
108,3
110
29,4
27,7
181,1
203,2
Сума постійних витрат на весь обсяг виробництва, тис. руб.
383847
450522
126326
139750
179888
109749
Закінчення таблиці 3.19
Показник
Овочі
М'ясо
Молоко
2003
2004
2003
2004
2003
2004
Обсяг реалізації, т
9708
9145
374
363
8727
9438
Ціна за 1 т, тис. руб.
841,4
1072,9
1107
1482,1
305,4
430,5
Собівартість 1 т,
тис. руб.
653,6
961,5
1406,4
3349,9
356
405,1
У тому числі
питомі змінні витрати, тис. руб.
424,8
653,8
914,2
2277,9
231,4
275,5
Сума постійних витрат на весь обсяг виробництва, тис. руб.
2221190
2813917
184083
389136
1087384
1223165
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
За даними таблиці 3.19 проведемо факторний аналіз рентабельності одного виду продукції (зерна), для чого використовуємо наступну факторну модель:
Ri = Пi / Зi = VРПi * (pi - bi) - Ai / VРПi * bi + Ai;
R0 = П0/З0 = VРП0 * (p0 - b0) - A0/VРП0 * b0 + A0 =
= 6584 * (138,7-108,3) - 383847/6584 * 108,3 + 383847 =
= -183693,4 / 1096894,2 * 100 = -16,7%;
Rусл1 = Пусл1/Зусл1 = VРП1 * (p0 - b0) - A0/VРП1 * b0 + A0 =
= 8748 * (138,7 - 108,3) - 383847/8748 * 108,3 + 383847 =
= -117907,8 / 1331255,4 * 100 = -8,8%;
Rусл2 = Пусл2/Зусл2 = VРП1 * (p1 - b0) - A0/VРП1 * b0 + A0 =
= 8748 * (194 - 108,3) - 383847/8748 * 108,3 + 383847 =
= 365856,6 / 1331255,4 * 100 = 27,5%;
Rусл3 = Пусл3/Зусл3 = VРП1 * (p1 - b1) - A0/VРП1 * b1 + A0 =
= 8748 * (194 - 110) - 383847/8748 * 110 + 383 847 =
= 350985/1346127 * 100 = 26,1%;
R1 = П1/З1 = VРП1 * (p1 - b1) - A1/VРП1 * b1 + A1 =
= 8748 * (194 - 110) - 450522/8748 * 110 + 450 522 =
= 284310/1412802 * 100 = 20,1%.
Наведені дані показують, що фактичний рівень рентабельності в цілому вище планового на 36,8 процентних пунктів.
ΔRобщ = 20,1 - (-16,7) = 36,8 процентних пунктів.
У тому числі за рахунок зміни:
- Обсягу реалізованої продукції:
ΔRvрп = -8,8 - (-16,7) = 7,9 процентних пунктів;
- Ціни реалізації:
ΔRp = 27,5 - (-8,8) = 36,3 процентних пунктів;
- Питомих змінних витрат:
ΔRb = 26,1 -27,5 = -1,4 процентних пунктів;
- Суми постійних витрат:
ΔRA = 20,1 -26,1 = -6 процентних пунктів.
Порівняння отриманих результатів (таблиця 3.20) з даними таблиці 3.18 показує, що вони значно різняться. У наведеній першої методиці обсяг продажів на зміну рівня рентабельності не впливає. З цієї ж методикою за рахунок збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції рентабельність збільшилася на 7,9 процентних пунктів. Це більш достовірні результати, так як вони показують взаємозв'язок обсягу продажів, собівартості і прибутку. [41, с. 305-306].
Таблиця 3.20. Результати факторного аналізу рентабельності продукції
МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »за 2004 рік,%
Фактор
Зерно
Цукрові буряки
Картопля
Овочі
М'ясо
Молоко
Обсяг продажів
7,9
14
-15,2
-2,7
-0,8
2,3
Ціни на продукцію
36,3
-10,5
-18,3
34,7
26,4
36,1
Собівартість
продукції
-7,4
1,6
6,9
-49,1
-60,1
-17,9
У тому числі:
змінні витрати
-1,4
6,1
-3,3
-41
-51,1
-14
постійні витрати
-6
-4,5
10,2
-8,1
-9
-3,9
Разом
36,8
5,1
-26,6
-17,1
-34,5
20,5
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
Дуже важливим показником для оцінки фінансової стійкості підприємства є запас фінансової стійкості (ЗФУ).
Таблиця 3.21. Розрахунок беззбиткового обсягу продажів і запасу фінансової
стійкості МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »
Показник
2003
2004
Виручка від реалізації за мінусом ПДВ, млн руб.
17012
21018
Прибуток, млн руб.
891
1053
Повна собівартість реалізованої продукції, млн руб.
16121
19965
Сума змінних витрат, млн руб.
10479
13576
Сума постійних витрат, млн руб.
5642
6389
Сума маржі покриття, млн руб.
6533
7442
Частка маржі покриття у виручці,%
38,4
35,4
Беззбитковий обсяг продажів, млн руб.
14693
18048
Запас фінансової стійкості:
млн руб.
2319
2970
%
13,6
14,1
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
ЗФУ = Виручка - Беззбитковий обсяг продажів / Виручка * 100.
Беззбитковий обсяг продажів = Постійні витрати в собівартості реалізованої продукції / Частка моржі покриття у виручці. [41, с. 518].
Моржа покриття = Виручка - Змінні витрати або
= Прибуток + Постійні витрати.
Як показує розрахунок (таблиця 3.21), в минулому періоді потрібно було реалізувати продукції на суму 14693 млн руб., Щоб покрити постійні витрати. При такій виручці рентабельність дорівнює нулю. У звітному періоді виручка склала 17012 млн руб., Що вище критичної суми на 2319 млн руб., Або на 13,6%. Це і є запас фінансової стійкості, або зона беззбитковості підприємства. Запас фінансової стійкості дещо збільшився, так як знизилася частка постійних витрат у собівартості реалізованої продукції з 35 до 32%. Запас фінансової міцності достатньо великий. Виручка може зменшитися ще на 14,1% і лише тоді рентабельність буде дорівнювати нулю. Якщо ж виручка стане ще меншою, то підприємство стане збитковим, буде «поїдати» власний і позиковий капітал і збанкрутує. Тому потрібно постійно стежити за ЗФУ, з'ясовувати, наскільки близький або далекий поріг рентабельності, нижче якого не повинна опускатися виручка підприємства. Це дуже важливий показник для оцінки фінансової стійкості підприємства.
3.4. Резерви збільшення обсягу реалізації продукції і
поліпшення фінансових результатів
Основними джерелами резервів збільшення обсягу реалізації продукції можуть бути:
- Використання резервів збільшення виробництва продукції;
- Підвищення якості товарної продукції;
- Економне використання продукції на виробничі потреби;
- Недопущення втрат і псування продукції.
На підставі даних роботи МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »за звітний 2004 рік, основних економічних показників виробничої діяльності організації нами були підраховані резерви підвищення обсягу виробництва основних видів продукції за рахунок усіх можливих джерел (таблиця 3.22, 3.23), розрахунок представлений у додатку 27.
Таблиця 3.22. Резерви збільшення виробництва продукції
рослинництва МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі », т
Джерело резервів
Зерно
Сахарна буряк
Картопля
Овочі
Розширення посівної площі
180
140
10
45
Поліпшення структури посівів
20
-
-
-
Додаткове внесення добрив у грунт
350
290
40
90
Підвищення ефективності добрив
90
170
280
170
Використання більш врожайних сортів культур
30
35
145
330
Збирання врожаю в оптимальні строки (недопущення втрат при збиранні врожаю)
25
20
340
270
Інші заходи
20
10
55
385
Разом
715
665
870
1290
До фактичного обсягу виробництва продукції,%
4,9
6,6
12,8
9,1
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
Таблиця 3.23. Резерви збільшення виробництва продукції
тваринництва МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі », т
Джерело резервів
М'ясо
Молоко
Зростання поголів'я тварин
4
-
Підвищення: рівня годівлі тварин
12
220
ефективності використання кормів
6
130
Поліпшення: породного складу стада
3
30
вікового складу стада
-
70
Скорочення: яловості
-
110
падежу тварин
5
-
Разом
30
560
До фактичного обсягу виробництва продукції,%
7
5,6
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
Використовуючи ці дані, ми змогли визначити резерви збільшення обсягу реалізації продукції за рахунок збільшення її виробництва множенням попередньо виявленого резерву підвищення виробництва продукції (РВП) рослинництва і тваринництва на можливий рівень товарності (утв). РРП = РВП * утв.
Таблиця 3.24. Резерв збільшення обсягу реалізації продукції за рахунок
якості товарної продукції в 2004 році
Вид продукції
Реалізовано державі, т
Втрати (-), виграш (+)
фізична маса
залікова
маса
т
%
Зерно
4472
4385
-87
-1,95
Цукрові буряки
10750
9080
-1670
-15,53
М'ясо
284
284
-
-
Молоко
9378
10117
+739
+7,88
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
Резервами збільшення обсягу реалізації продукції за рахунок підвищення якості товарної продукції вважаються фактичні втрати в заліковій масі від продажу низькоякісної продукції (таблиця 3.24). З проведеного розрахунку випливає, що по зерну і цукрових буряках у зв'язку з погіршенням їх якісних параметрів у порівнянні з нормами залікова маса виявилася нижче фактичної, фізичної маси, тобто позначилося зменшення частки реалізації худоби з високою кондицією вгодованості. Дані відхилення (по зерну 87 т і по цукровому буряку 1670 т) слід розглядати як резерв збільшення обсягу реалізації продукції за рахунок підвищення її якості.
Економне використання продукції на виробничі цілі є дуже важливим джерелом резервів збільшення обсягу реалізації. Воно включає в себе недопущення перевитрати насіння на 1 га посіву в порівнянні з нормою висіву, підвищення ефективності використання кормів, запобігання втрат продукції в процесі зберігання.
Що стосується ефективності використання кормів, то з таблиці 3.4 ми бачимо, що витрата молока на випоювання телят підвищився на 65 т, в тому числі на випоювання одного теляти він збільшився на 0,012 т, тому що фактичне поголів'я збільшилося на 99 голів. Отже, молоко на випоювання телят використовувалося ефективно.
Наступним джерелом резерву збільшення реалізації продукції є недопущення втрат і псування продукції. Як видно з таблиці 3.1 МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »є резерв по цьому джерелу. По зерну він становить 2 т, по картоплі - 711 т, по овочах - 2708 т. Слід зазначити, що ці резерви (при їх освоєнні) були б реалізовані державі, що принесло б організації додатковий розмір прибутку. Узагальнення цих резервів наведено в таблиці 3.25.
Таблиця 3.25. Узагальнення резервів збільшення обсягу реалізації
продукції МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »за 2004 р.
Джерело резервів
Зерно
Цукрові буряки
Картопля
Овочі
М'ясо
Молоко
1. Збільшення обсягу виробництва, т
715
665
870
1290
30
560
2. Підвищення якості товарної продукції, т
87
1670
-
-
-
-
3. Економне використання на внутрішньогосподарські потреби, т
-
-
-
-
-
65
4. Недопущення втрат і псування продукції, т
2
-
711
2708
-
-
РАЗОМ
804
2335
1581
3998
30
625
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
Якщо агрокомбінат освоїть виявлені резерви, то це дасть йому можливість збільшити обсяг реалізації продукції та підвищити рівень товарності.
Резерви збільшення суми прибутку визначаються за кожним видом товарної продукції. Їх основними джерелами є:
- Збільшення обсягу реалізації продукції,
- Зниження її собівартості,
- Підвищення якості товарної продукції,
- Реалізація її на більш вигідних ринках збуту і т. д. (рис. 8).
Резерви збільшення суми
прибутку
Збільшення обсягу реалізації продукції
Підвищення цін
Зниження собівартості товарної продукції
Підвищення якості товарної продукції
Пошук більш вигідних ринків збуту
Реалізація в більш оптимальні терміни


Малюнок 8. Структурно-логічна схема пошуку резервів збільшення
прибутку від реалізації продукції
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка

Таблиця 3.26. Резерви зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу

реалізації продукції в 2004 році

Вид продукції
Резерв збільшення обсягу реалізації, т
Фактична сума прибутку на 1 т продукції, тис. руб.
Резерв збільшення суми прибутку, тис. руб.
Зерно
804
32,5
26130
Цукрові буряки
2335
17,9
41797
Овочі
3998
111,4
445377
Молоко
625
25,4
15875
РАЗОМ
-
-
529179
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
Для визначення резервів зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції (таблиця 3.26) необхідно виявлений раніше резерв росту обсягу реалізації продукції помножити на фактичний прибуток у розрахунку на одиницю продукції відповідного виду.
Одним з факторів, що сприяє збільшенню прибутку, що отримується, є зниження її собівартості. Для підрахунку величини даного резерву використовується наступна формула:
Р ↓ С = Св - Сф = (Зф - Р ↓ З + ЗД) / (VВПф + Р ↑ VВП) - Зф / VВПф,
де Зф - фактичні витрати на виробництво продукції;
Р ↓ З - резерв скорочення витрат на освоєння резерву збільшення виробництва продукції;
ЗД - додаткові витрати на освоєння резервів збільшення виробництва продукції;
VВПф - фактичний обсяг виробництва продукції;
Р ↑ VВП - резерв збільшення виробництва продукції. [41, с. 232].
Резерви скорочення витрат виявляються по кожній статті витрат за рахунок конкретних організаційно - технічних заходів (впровадження нової, більш прогресивної техніки і технології виробництва, поліпшення організації праці та ін), які будуть сприяти економії заробітної плати, зниження матеріаломісткості, енергоємності, фондомісткості.
Підрахунок резервів збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості товарної продукції здійснюється наступним чином: попередньо виявлений резерв зниження собівартості кожного виду продукції множиться на можливий обсяг її продажів з урахуванням резервів його зростання. Виходячи з попередньо проведених розрахунків визначення резерву зниження собівартості окремих видів продукції ми виявили, що в організації є досить значні резерви її зниження (таблиця 3.27).
Таблиця 3.27. Резерви збільшення суми прибутку за рахунок зниження
собівартості продукції
Вид продукції
Резерв зниження собівартості 1 т продукції, грн.
Можливий
обсяг реалізації продукції, т
Резерв збільшення суми прибутку, тис. руб.
Зерно
510
8748
4460
Цукрові буряки
230
10750
2470
Картопля
850
1845
1570
Овочі
2230
9708
21650
М'ясо
8560
374
3200
Молоко
430
9438
4060
РАЗОМ
-
-
37410
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
Істотним резервом зростання прибутку є поліпшення якості продукції. Він визначається наступним чином: зміна питомої ваги кожного сорту (кондиції) множиться на відпускну ціну відповідного сорту, результати підсумовуються і отримане зміну середньої ціни множиться на можливий обсяг реалізації продукції. [41, с. 281].
МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »отримає додатковий прибуток у розмірі 17952 тис. руб., Якщо використовує резерв підвищення якості товарної продукції, тому що у зв'язку зі збільшенням питомої ваги реалізації худоби вищої та середньої і скороченням нижче середньої і порожній категорії вгодованості середня ціна реалізації зросте на 48 тис. руб. за 1 тону (таблиця 3.28).
Р ↑ П = +48 тис. руб. * 374 т = 17952 тис. руб.
Таблиця 3.28. Резерви зростання прибутку за рахунок підвищення вгодованості
великої рогатої худоби в 2004 році
Категорія
вгодованості тварин
Закупівельна ціна за 1 т, тис. руб.
Структура,%
Зміна середньої ціни реалізації, тис. крб.
факт
план
+, -
Вища
1500
70
90
+20
+300
Середня
1400
20
10
-10
-140
Нижче середньої
1200
8
-
-8
-96
Худа
800
2
-
-2
-16
РАЗОМ
-
100
100
-
+48
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
На закінчення аналізу необхідно узагальнити всі виявлені резерви зростання прибутку (таблиця 3.29).

Таблиця 3.29. Узагальнення резервів збільшення суми прибутку МРУП

«Агрокомбінат« Ждановичі »за 2004 рік

Джерело
резервів
Вид продукції, тис. руб.

Всього

Зерно
Цукрові буряки
Картопля
Овочі

М'ясо

Молоко
Збільшення обсягу продажів
26130
41797
-
445377
-
15875
529179
Зниження собівартості продукції
4460
2470
1570
21650
3200
4060
37410
Підвищення якості продукції
16890
10540
28760
45890
17952
31820
151852
РАЗОМ
47480
54807
30330
512917
21152
51755
718441
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
Для покращення свого економічного становища МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »повинен постаратися використовувати всі виявлені в даній роботі резерви.
Слід зауважити, що якщо МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »зможе використовувати всі виявлені нами резерви збільшення прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), організація зможе в значно поліпшити свій фінансовий стан.

ВИСНОВОК
1. Основну частину обсягу товарної продукції організації становить готова продукція, а також виконані роботи, надані послуги за умови їх здачі замовникам.
Основною формою реалізації продукції, виробленої організацією, виступають державні закупівлі, що здійснюються відповідними заготівельними організаціями за договорами з організацією. З МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »працюють такі заготівельні організації як КПУП« ГМЗ № 2 », КПУП« ГМЗ № 3 », Мінський м'ясокомбінат, Барановичский м'ясокомбінат, ТДВ« Тарасове ».
2. В обліковій політиці МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »відображено, що методом реалізації є момент передачі (відвантаження) покупцеві продукції. Що ж до оцінки реалізованої продукції, то в даній організації застосовуються закупівельні, договірні (вільні) і средньореалізаціоних ціни.
3. У відповідності до Статуту підприємства основним видом господарської діяльності МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »є виробництво та реалізація продукції рослинництва і тваринництва. У цілому можна сказати, що в даній організації створений необхідний практичний потенціал, при використанні якого існує реальна можливість нарощування виробництва за рахунок розширення земельних площ, збільшення поголів'я тварин, зростання продуктивності тварин та врожайності культур.
4. У даній організації договору на реалізацію продукції укладає комерційний відділ під безпосереднім керівництвом комерційного директора. На МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »укладаються договори купівлі-продажу, а також такі види договорів як договір поставки і договір контрактації. Чітке виконання організацією своїх зобов'язань за укладеними договорами має важливе значення насамперед для самої організації, підвищує її авторитет як заслуговує довіри клієнта, сприяє її стійкою роботи в умовах ринку, зміцнює платоспроможність, дозволяє своєчасно виконувати зобов'язання перед бюджетом по податкових платежах, перед постачальниками, членами трудового колективу, іншими контрагентами.
5. На МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »всі операції з реалізації продукції оформляються наступними первинними документами: товарно-транспортні накладні, товарні накладні на відпуск та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, квитанції про оплату, звіти щодо поставок продукції в м. Москви. Причому застосовується два види товарно-транспортних накладних: типові та спеціалізовані. При відвантаженні продукції, виконання робіт та надання послуг велику роль грає своєчасне і правильне оформлення всіх перерахованих вище документів.
6. МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »несе численні витрати, пов'язані з реалізацією: оплата праці з відрахуваннями на соціальні потреби, амортизація основних засобів і нематеріальних активів, транспортні витрати, витрати на рекламу та інші. У даній організації витрати на реалізацію визнаються одночасно з визнанням виручки від реалізації продукції. При переході на типовий план рахунків дана організація для обліку витрат, пов'язаних з реалізацією продукції (робіт, послуг), використовує рахунок 44 «Витрати на реалізацію». Щомісяця ці витрати списуються частково в дебет рахунку 90 «Реалізація» або в дебет рахунку 91 «Операційні доходи і витрати». Для відображення цих операцій складається таблиця довільної форми по витратах на реалізацію, а також розрахунок цих витрат та їх списання.
7. На МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »синтетичний облік за рахунком 90« Реалізація »ведеться в Журналі-ордері № 11-АПК. Він складається щомісячно у вигляді таблиці довільної форми.
У Журналі-ордері № 11-АПК відображається виручка від реалізації продукції (кредит рахунку 90 «Реалізація») по різних каналах реалізації. На підставі даного Журналу-ордера складається ще один Журнал-ордер № 11-АПК, в якому відображаються загальні суми по кредиту рахунку 90 «Реалізація» і дебетом відповідних рахунків.
8. У ході перевірки операцій з реалізації готової продукції значних порушень не встановлено.
9. На МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »впроваджена система« Головний бухгалтер ».
10. В результаті написання дипломної роботи було вивчено виконання плану за обсягом реалізованої продукції, проведено факторний аналіз прибутку від реалізації, средньореалізаціоних цін, рівня рентабельності та виявлено резерви збільшення обсягу реалізації і прибутку.
За підсумками проведеного аналізу в організації виявлено, що не виконано план реалізації по картоплі, овочів і м'яса, на що вплинуло скорочення обсягів виробництва. За цими видами продукції (крім овочів) за 2004 рік був отриманий збиток. Значною мірою на це вплинуло перевищення собівартості продукції над виручкою від реалізації продукції.
11. Прибуток і рентабельність відносяться до найбільш важливих узагальнюючих показників, за допомогою яких оцінюється ефективність суспільного виробництва. Їх величина залежить від виробничої, збутової, постачальницької і фінансової діяльності організації, тобто в них синтезуються всі сторони роботи підприємства. У комплексі заходів щодо підвищення ефективності виробництва і реалізації передбачається докорінно змінити підхід до оцінки діяльності організації, поклавши в основу розмір реалізованої продукції, прибуток і рентабельність.
МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »за 2004 рік була отримана виручка від реалізації продукції 21018 млн руб. Собівартість реалізованої продукції склала 19965 млн руб. Організацією у 2004 році був отриманий прибуток від реалізації продукції в розмірі 1053 млн руб.
12. Практика показує, що у всіх організаціях, в т. ч. і МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »мають місце великі невикористовувані внутрішньогосподарські можливості (резерви) підвищення ефективності виробництва. З одного боку, вони обумовлені явними втратами, обсяг яких може бути встановлений за даними бухгалтерського обліку, з іншого, - не використанням можливостей, що представляються науково - технічним прогресом і передовим досвідом, тобто носять прихований характер. Розрахунки показують, що освоєння цих резервів забезпечує істотний приріст ефективності виробництва при незмінних затратах праці і коштів.
У ході аналізу були розраховані резерви збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції за кожним видом окремо, а також резерв збільшення прибутку за рахунок цих чинників. Загальна сума резерву збільшення прибутку склала 718 400 000 руб. При використанні резерву зниження собівартості організація зможе додатково отримати прибуток у розмірі 37400 тисяч руб., При збільшенні обсягу реалізації - 529,2 млн руб., А при підвищенні якості товарної продукції - 151 800 000 руб.
МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »необхідно використовувати всі виявлені нами резерви, тоді організація зможе значною мірою збільшити прибуток (покрити збитки) по кожному виду продукції і, отже, збільшити свою прибутковість.
Таким чином, можна зробити висновок, що МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »має достатній обсяг ресурсів, щоб самостійно забезпечити нормальне функціонування, рентабельність, платоспроможність і конкурентоспроможність.

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ
1. Автоматизація обліку, аналізу та аудиту: Навчальний посібник / Головкова Е.А., Прохорова Т.В., Шиманський К.А. Мн.: ТОВ «Місанта», 2001. 220 з.
2. Алборов Р.А. Аудит в організаціях промисловості, торгівлі і АПК: Навчальний посібник. 3-є видання, перероб. і додат. М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2003. 464 с.
3. Андрєєв В.Д. Внутрішній аудит: Навчальний посібник. М.: Фінанси і статистика, 2003. 464 с.: Іл.
4. Аудит: Підручник / За ред. В.І. Подільського. М.: Економіст, 2004. 494 с.
5. Аудит: Підручник для вузів / В.І. Подільський, Г.Б. Поляк, А.А. Савін та ін; Під ред. Проф. В.І. Подільського. 2-е вид., Перепаб. і додатк. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 655 с.
6. Аудит і ревізія: Підручник / Г.М. Пупко. Мн.: Книжковий Будинок; Місанта, 2005. 512 с.
7. Аудит пiдприємствi. Організація аудиторських перевірок і комплексний аналіз фінансових результатів діяльності підприємств.: Навч. посібник / Г.Б. Полісюк, Ю.Д. Кузьміна, Г.І. Сухонова; М. «Іспит», 2001. 52 с.
8. Бороненкова С.А. Управлінський аналіз: Учеб. посібник. М.: Фінанси і статистика, 2001. 384.: Іл.
9. Бугаєв А.В. Про метод визначення виручки від реалізації продукції. / / Податковий вісник, 2000. № 20. С. 22-28.
10. Бухгалтерський облік: Підручник, 2-е вид., Испр. і доп. / І.Є. Тишков, А.І. Балдінова, Т.М. Дементей та ін; За заг. ред. І.Є. Тишкова, А.І. Прищепи. Мн. Обчислюємо. шк., 1996. 687 с.
11. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Підручник / А.П. Михалкевич, П.Я. Папковская, С.К. Маталицкая та ін; За заг. ред. А.П. Михалкевич. 3-тє вид., Перераб. і доп. Мн.: БГЕУ, 2004. 687 с.
12. Бухгалтерський облік і аудит. І.Т. Шахбазова. Мн.: ТетраСистемс, 2002. 256 с.
13. Бухгалтерський облік і аудит в АПК: підручник для студентів економічних спеціальностей с.-г. Вузів / Л.І. Стешіц. Мн.: «ІОЦ Мінфіну», 2005. 537 с.: Іл.
14. Цивільний кодекс Республіки Білорусь з коментарем і оглядом практики господарських судів / За заг. ред. В.С. Каменкова. Мн.: Диктую, 2004. 1136 с.
15. Єрмолович Л.Л., Сивчик Л.Г., Толкач Г.В., Щітнікова І.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник / За заг. ред. Л.Л. Єрмолович. Мн.: Інтерпрессервіс; Екоперспектіва, 2001. 576 с.
16. Закон Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік і звітності» від 18.10.1994 р. № 3321-X | | (у редакції Закону Республіки Білорусь «Про внесення змін і доповнень до Закону Республіки Білорусь« Про бухгалтерський облік і звітності »від 25.06.2001 р . № 42-3).
17. Закон Республіки Білорусь «Про аудиторську діяльність» від 08.11.1994 № 3373-X | | (у редакції Закону Республіки Білорусь «Про внесення змін і доповнень до Закону Республіки Білорусь« Про аудиторську діяльність »в від 18.12.2002 р. № 164-34 ).
18. Інформаційні технології для підприємства: Учеб. Посібник / В.М. Гулин. Мн.: БГЕУ, 2003. 88 с.
19. Кондакова Н. Перехід на Типовий план рахунків - 2004: особливості відображення реалізації продукції (робіт, послуг), товарів. / / Головний бухгалтер, 2003. № 41. С. 54-57.
20. Коротков В.О. Про проблеми ринку продукції сільськогосподарських підприємств. / / Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств, 2000. № 12. С. 47-49.
21. Ладутько Н.І. Облік продукції, робіт, послуг та їх реалізації. Мн.: Навука і техніка, 1994. 72 с.
22. Левкович О. Облік реалізації / / Національний бухгалтерський облік, 2004. № 1. С. 4-19.
23. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово - економічної діяльності підприємства: Учеб. посібник для вузів / Під ред. проф. Н.П. Любушина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 471 с.
24. Організація системи збуту сільськогосподарської продукції. Навчальний посібник / Під загальною редакцією З.М. Ільїної, П.В. Лещіловского, І.В. Бохонко. Мн.: БГЕУ Пінський філія, 2001. 180 с.
25. Основи організації бухгалтерського обліку і аудиту: Навчально-практичний посібник / Н.В. Мартинов Мн.: БГЕУ, 2003. 88 с.
26. Папковская П.Я. Теорія бухгалтерського обліку: навч. Мн.: Інформпресс, 2005. 236 с.
27. Пизенгольц М.З. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Т.1.4.1. Бухгалтерський фінансовий облік. 4-е вид., Перераб. і доп. М.: Фінанси і статистика, 2002. 480 с.
28. План рахунків бухгалтерського обліку в сільськогосподарських організаціях. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в сільськогосподарських організаціях. Мн.: ТОВ «Інформпресс», 2004. 244 с.
29. Порядок заповнення, застосування, обліку та зберігання бланків товарно-транспортних і товарних накладних, приймальних квитанцій на підприємствах і організаціях Міністерства сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь / І. Власенко / / Сільське господарство (Додаток до журналу «Головний бухгалтер»), 2001. № 3. С. 47 - 52. Закінчення. Початок: № 2.
30. Постанова Міністерства сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь від 01.04.02 р. № 8 «Про затвердження спеціалізованих форм товарно-транспортних, товарних накладних та приймальних квитанцій».
31. Постанова Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 14.05.2001 р. № 53 «Про затвердження бланків товарно-транспортних накладних форми ТТН-1, товарною накладною на відпуск та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей форми ТН-2 та інструкцій щодо їх заповнення».
32. Постанова Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 17.04.2002 р. № 62. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» (в ред. 12.11. 2003 р. № 152).
33. Постанова Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 26.12.2003 р. № 181 (рег. № 8 / 10451 від 21.01.2004 р.). Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку «Доходи організації».
34. Постанова Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 26.12.2003 р. № 182 (рег. № 8 / 10452 від 21.01.2004 р.). Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку «Витрати організації».
35. Пястолов С.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Підручник. 2-е вид., Стереотип. М.: Видавничий центр «Академія»; Майстерність, 2002. 336 с.
36. Ревізія і аудит: Навчальний комплекс / В.А. Хмельницький. Мн.: Книжковий дім, 2005. 480 с.: Іл.
37. Ревізія і контроль: Навчальний посібник / За ред. Проф. М.В. Мельник. М.: ІД ФБК-ПРЕС, 2004. 520с.
38. Русак Н.А., Русак В.А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання: довідковий посібник. Мн. Обчислюємо. школа, 1997. 309с.
39. Ринки продуктів і сільськогосподарської сировини / За редакцією доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії наук З.М. Ільїної. Мн.: Інститут аграрної економіки НАН Білорусі, 2004. 320 с.
40. Савицька Г.В. Аналіз виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств: Навч. посібник / Г.В. Савицька, А.А. Місуно, І.В. Місевич. Мн.: Ураджай, 1987. 287 с.
41. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємств АПК: Учеб. / Г.В. Савицька. 4-е вид., Испр. і доп. Мн.: Нове знання, 2004. 736с. (Економічна освіта).
42. Савицька Г.В., Місуно А.А. Резерви підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: методика виявлення і підрахунку. Мн.: Ураджай, 1990. 181 с.
43. Скамай Л. Аналіз рентабельності підприємства / / РИЗИК, 2002. № 1. С. 77-82.
44. Смекалов П.В., Ораевская Г.А. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.: Підручник. М.: Фінанси і статистика, 1991. 304 с.: Іл.
45. Технології автоматизованої обробки обліково-аналітичної інформації. Облік у системі «Головний бухгалтер»: Навчальний метод. посібник / Т.В. Прохорова. Мн.: БГЕУ, 2004. 87 з.
46. Типовий план рахунків бухгалтерського обліку. Інструкція щодо застосування Типового плану рахунків бухгалтерського обліку. 3-тє вид., Доп. Мн.: ТОВ «Інформпресс», 2004. 232 с.
47. Облік і аудит на державних унітарних підприємствах: Навчальний посібник / Бабченко Т.Н., Нітецкій В.В., Абдуллаєв І.А. та ін М.: Справа, 2004. 672 с.
48. Облік реалізації готової продукції / Н. Лєснєвська / / Консультант бухгалтера, 2001. № 23. С. 3 - 10.
49. Облік реалізації молока / А.С. Федоркевіч / / Головний Бухгалтер. Сільське господарство, 2003. № 3. С. 46 - 52.
50. Фінансовий контроль та аудит: Навчальний посібник / М.С. Шидловська. Мн.: Вища школа, 2001. 495 с.
51. Чорнобривець О.С. Аналіз показників рентабельності підприємства / / Економіка. Фінанси. Управління, 2005. № 2. С. 29-34.
52. Шеремед А.Д., Суйц В.П. Аудит: Підручник. 4-е видання, перероб. і додат. М.: ИНФРА-М, 2003. 410 с. (Серія «Вища освіта»).
53. Економічний аналіз: Учеб. / Г.В. Савицька. 9-е изд., Испр. М.: Нове знання, 2004. 640 з. (Економічна освіта).
1.1. Товарна продукція та канали її реалізації
Збут готової продукції є завершальною стадією процесу кругообігу засобів, на якій готовий продукт перетворюється в гроші і відбувається задоволення виробничих потреб і потреб населення в тих чи інших матеріальних благах. Сільськогосподарські організації реалізують основну масу виробленої продукції, а також виконані на сторону послуги та роботи своїх допоміжних, обслуговуючих та промислових виробництв.
Відповідно до Типового плану рахунків бухгалтерського обліку готова продукція - це вироби і напівфабрикати, повністю закінчені обробкою, що відповідають чинним стандартам чи затвердженим технічним умовам, прийняті на склад чи замовником і забезпечені сертифікатом або іншим документом, що засвідчує їх якість.
Готова продукція становить основну частину обсягу товарної продукції організації.
До складу обсягу товарної продукції (робіт, послуг) за звітний період включаються:
- Готова продукція і напівфабрикати власного виробництва;
- Роботи і послуги промислового характеру;
- Роботи та послуги непромислового характеру;
- Покупні вироби (придбані для комплектації);
- Вартість продукції допоміжних і підсобних виробництв (ремонтних, тарних ділянок, виробництво електроенергії, теплоенергії, пари, газу, води, інструментів, пристосувань і т.п.), відпущеної на сторону або непромисловим господарствам своєї організації;
- Вартість робіт з освоєння і впровадження нової техніки, виконаних організацією, витрати по яких відшкодовуються у встановленому порядку та відображаються у собівартості товарної продукції. [21, с. 4-5]
Отже, до товарної продукції відносять і виконані роботи, надані послуги, якщо вони надані стороннім організаціям, своєму капітальному будівництву, своїм непромисловим виробництвам і господарствам за умови їх здачі замовникам.
Основними завданнями бухгалтерського обліку готової продукції є:
1) правильний і своєчасний облік наявності та руху готової продукції на складах, холодильниках та інших місцях зберігання продукції;
2) контроль за виконанням планів за обсягом, асортиментом, якістю випущеної продукції і зобов'язань щодо її постачання;
3) контроль за збереженням готової продукції та дотриманням встановлених лімітів;
4) контроль за виконанням плану по реалізації продукції і своєчасністю оплати за реалізовану продукцію;
5) виявлення рентабельності всієї продукції та її окремих видів. [21, с. 11-12]
Для успішного виконання цих завдань необхідні ритмічна робота організації, правильне ведення складського господарства і збуту, своєчасне документальне оформлення господарських операцій.
Канал реалізації - це можливе поєднання ланок і підприємств, через які може здійснюватися доставка товару від виробника до останньої ланки через мережу різних збутових підприємств. [24, с. 9]
Існує два основних типи каналів руху товарів - прямі і непрямі. Прямі пов'язані з переміщенням продукції від виробника до споживача без використання незалежних посередників. Цей тип сільськогосподарська організація використовує через свої торговельні точки. Провідна роль у системі збуту сільськогосподарської продукції повинна належати прямим зв'язкам між товаровиробниками і споживачами, розвиток яких вимагає постійних ділових контактів між партнерами. Непрямі пов'язані з переміщенням продукції від виробника до незалежного учасника руху товарів, а потім - до споживача. Участь у збуті та просуванні продукції беруть посередники-оптовики, закупівельники і т.д.
Перша форма збуту має місце на товарному ринку організацій. Цей канал характерний для реалізації продукції на ринку, дитячим і лікувальним установам, колгоспникам, робітникам і службовцям сільськогосподарських підприємств, а також як пропозиція виробниками продуктів землеробства населенню в порядку «самоприбиранням». В основному прямий канал розподілу передбачає реалізацію дрібних партій, що дорого і нераціонально. Друга форма збуту вводить ланка роздрібного торговця. У його завдання входить зміст товарного запасу на складі і здійснення продажної діяльності. Цей канал також передбачає реалізацію малих партій товару виробником в державну торговельну мережу, а також через свої фірмові магазини. Споживач, перш ніж купити товар може ознайомитися з ним в магазині. [24, с. 9]
У процесі реалізації організації відшкодовуються у грошовій формі кошти, витрачені на виробництво і збут готової продукції. При цьому виручка повинна перевищувати суму витрат на виробництво продукції і її реалізацію, тобто організація повинна працювати рентабельно.
На МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »виручка від реалізації продукції за вересень 2004 року склала 1633057010 крб., В тому числі по основних напрямках реалізації продукції:
- Продаж державі - 573627023 руб.;
- Продаж через магазини, лотки, належать агрокомбінату - 377694349 руб.;
- Продаж населенню - 1372596 крб.;
- Продаж в торговельну мережу, не належить агрокомбінату - 558649601 руб.;
- Відпуск продукції на громадське харчування - 45817010 руб.;
- Видача натурою в рахунок оплати праці - 3168668 крб.;
- Благодійність - 2789523 крб.;
- Інша реалізація - 69938240 руб.
Основною формою реалізації продукції, виробленої організацією, виступають державні закупівлі, що здійснюються відповідними заготівельними організаціями за договорами з організацією. З МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »працюють такі заготівельні організації як КПУП« ГМЗ № 2 », КПУП« ГМЗ № 3 », Мінський м'ясокомбінат, Барановичский м'ясокомбінат, ТДВ« Тарасове ».
Поряд з продажем державі сільськогосподарська організація реалізує свою продукцію через торгуючі організації і власну торговельну мережу їдалень, лікарнях, будинках відпочинку і т.д. (Для забезпечення громадського харчування), робітником у рахунок оплати праці.
Таким чином, основну частину обсягу товарної продукції організації становить готова продукція, а також виконані роботи, надані послуги за умови їх здачі замовникам.

1.2. Визначення моменту реалізації готової продукції та види оцінки продукції
Операції реалізації відбуваються в 2 етапи: один з них - процес передачі покупцю продукції і права власності на неї, другий - процес оплати покупцем продукції (обмін: товар - гроші). Процес реалізації вважається завершеним, коли пройшли обидва етапи.
Момент реалізації продукції - це момент, в який продукція, відвантажена або відпущена покупцеві, вважається реалізованою. Продукція може вважатися реалізованою з моменту відвантаження (виконання) та пред'явлення покупцеві платіжних документів або з моменту надходження грошових коштів за відвантажену продукцію. [21, с. 34-35]
Відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку «Доходи організації» дохід, отриманий від реалізації продукції, визнається в тому періоді, коли вона передана покупцям. Гроші можуть бути отримані або в попередньому, або в наступному періоді, а не в тому, в якому визнається дохід від реалізації. Якщо платіж не буде проведений протягом звітного періоду, то заборгованість покупця відображається в балансі і переходить на наступний звітний період. При погашенні заборгованості по несплачених рахунках до отримання є і збільшення грошей на рахунках у банку. Отже, прибуток у цей момент не створюється. [32]
Організації нашої республіки можуть визначати момент реалізації продукції, робіт і послуг або по мірі їх оплати, або в міру відвантаження і пред'явлення покупцю (замовнику) розрахункових документів. Метод відображення реалізації закріплюється в обліковій політиці організації і, в свою чергу, впливає на послідовність здійснення бухгалтерських записів при відображенні реалізації продукції. [31]
Якщо в обліковій політиці організації відображено, що моментом реалізації є момент передачі (відвантаження) покупцеві продукції, то операції реалізації у організації - продавця відображаються в тому звітному періоді, в якому відбулася передача продукції. Податки, збори, відрахування, пов'язані з реалізацією, а також відображення фінансового результату здійснюється в момент передачі продукції незалежно від того, коли організація отримає гроші від покупця за передану продукцію.
Якщо моментом реалізації продукції вважається момент надходження грошей від покупця на розрахунковий рахунок, то для завершення операції реалізації необхідно також наявність факту передачі продукції покупцеві. При такому відображенні реалізації продукції, податки, збори і відрахування, пов'язані з реалізацією, а також відображення фінансового результату здійснюється у момент надходження грошей від покупця. [9, с. 24-27]
Відвантажена покупцеві продукція, гроші за яку не надійшли до моменту оплати, не може бути визнана реалізованою. Такі відвантаження при передачі покупцеві відображаються в бухгалтерському обліку по дебету активного рахунку 45 «Товари відвантажені» за собівартістю до надходження грошових коштів від покупця протягом терміну, передбаченого законодавством Республіки Білорусь. [22, с. 12-15]
Обидва варіанти визнання доходу від реалізації мають свої переваги і недоліки.
При відображенні реалізації продукції в міру її оплати момент реалізації не збігається у часі з переходом права власності від продавця до покупця. Тому цей варіант веде до зниження достовірності визначення фінансового результату, так як витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, відображаються в одному звітному періоді, а виручка від реалізації цієї продукції - в іншому. Однак, незважаючи на ці недоліки, варіант визнання доходів від реалізації у міру оплати відвантаженої продукції (робіт, послуг) в умовах інфляції і неплатежів є переважаючим.
Що стосується другого варіанта, тобто визнання доходів в міру відвантаження продукції та пред'явлення покупцям розрахункових документів, то він найбільш традиційний у сільському господарстві, хоча недолік, що призводить до збільшення заборгованості організації перед бюджетом, підвищення частки позикових коштів і зниження оборотності засобів (навіть при наявності прибутку організація не має коштів для погашення своєї заборгованості). При зниженні темпів інфляції в результаті активізації вексельного обігу цей варіант визначення моменту реалізації отримає найбільше застосування, особливо в організаціях АПК.
У зв'язку із зазначеним відзнакою вибір методу обліку реалізації продукції робить істотний вплив на величину прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг).
В обліковій політиці МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »використовують другий метод обліку реалізації продукції (з моменту відвантаження) відповідно до принципу визнання витрат та доходів за методом нарахування, що вимагає тимчасового співвідношення між доходами і витратами. При першому ж методі виникає тимчасове невідповідність між доходами і витратами.
На МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »застосовуються наступні види цін реалізації: закупівельні, договірні (вільні) і средньореалізаціоних.
Закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію визначаються виробниками за погодженням з переробними, заготівельними і торговими організаціями виходячи з планових витрат на її виробництво і реалізацію, встановлених податків і неподаткових платежів, необхідного прибутку, якщо не встановлено інший порядок. Мінімальні закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію встановлюються Міністерством сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь за погодженням з Міністерством економіки. [11, с. 486]. Дана організація набуває Прайс-лист, в якому зазначаються закупівельні ціни на кожен вид сільськогосподарської продукції. На основі цього торговий відділ МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »щодня видає наказ на встановлення закупівельних цін на кожний вид сільськогосподарської продукції
Договірні ціни використовуються при реалізації продукції в торгову мережу (не належить організації, а через фірмові магазини), при реалізації продукції на ринках, ярмарках, при продажу продукції своїм працівникам та іншим громадянам за готівковий розрахунок. Договірні ціни в даній організації встановлюються відповідно до принципів ціноутворення.
У МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »використовуються і средньореалізаціоних ціни (при видачі продукції працівникам організації в рахунок оплати праці). Наприклад, у 2004 році середня ціна реалізації 1 т зерна становила 194 тис. руб., Цукрових буряків - 58,6 тис. руб., Картоплі - 181,2 тис. руб., Овочів відкритого грунту - 181,3 тис. руб. , овочів захищеного грунту - 1444,7 тис. руб., м'яса - 1482,1 тис. руб., молока - 430,5 тис. руб.
При формуванні ціни реалізації необхідно вказати франко, тобто за чий рахунок здійснюється оплата витрат з доставки продукції. Франко - станція призначення означає, що витрати на доставку продукції покупцеві оплачує постачальник, і вони включаються в ціну реалізації. Франко - станція відправлення означає, що постачальник оплачує витрати тільки до завантаження готової продукції. Всі ж інші витрати з перевезення готової продукції повинні оплачуватися покупцем. [21, с. 33]
Найбільшого поширення отримала оплата за цінами франко - станція відправлення. При цьому важливо своєчасно пред'являти покупцеві платіжні документи на відвантажену на його адресу продукцію.
Таким чином, в обліковій політиці МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »відображено, що методом реалізації є момент передачі (відвантаження) покупцеві продукції. Що ж до оцінки реалізованої продукції, то в даній організації застосовуються закупівельні, договірні (вільні) і средньореалізаціоних ціни.
1.3. Коротка економічна характеристика аналізованої організації
Повна назва організації: Мінське районне унітарне підприємство «Агрокомбінат« Ждановичі »». Дата створення 1959 рік. МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »є державним підприємством і підвідомча управлінню сільського господарства і продовольства Мінського районного виконавчого комітету. Вищим органом управління є Міністерство сільського господарства і продовольства РБ.
МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »розташоване в приміському Мінському районі в 3-х кілометрах від міста Мінська. Через територію підприємства проходить шосе Мінськ-Гродно. Залізнична станція «Ждановичі» знаходиться в 5 кілометрах.
У 2003 році до підприємства приєднано господарство імені Калініна Мінського району. Після об'єднання на 01.01.2005 року загальна земельна площа МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »складає 7450 га. Всього сільгоспугідь - 7012 га, в т.ч. рілля - 5597 га, сінокоси - 123 га, пасовища - 1015 га (додаток А). Згідно з даними грунтової оцінки земель, середньозважений бал сільськогосподарських угідь дорівнює 39, а ріллі - 41.
Провівши аналіз забезпеченості організації трудовими ресурсами, можна сказати, що в 2004 році середньооблікова чисельність працівників збільшилася в порівнянні з 2003 роком на 22 особи і склала 904 особи. Питома вага працівників, зайнятих у сільському господарстві, становить 84,3% у загальній чисельності працівників організації (додаток Б).
При вивчити якісного складу працівників МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »було встановлено, що найбільшу питому вагу займає група персоналу від 30 - 40 років (29,9%), а найменший - у віці до 20 років (5,3%), за статтю найбільшу питому вагу займають жінки (60,4%), за освітою незакінчену середню мають 395 чоловік, по трудовому стажу найменша питома вага займають особи, чий стаж перевищує 20 років, а найменший - стаж від 5 до 10 років (додаток В).
Вартість основних виробничих фондів на 01.01.2005 року в даній організації склала 164986 млн руб., Амортизація - 92536 млн руб., Або 56,1%. Середньорічна вартість основних виробничих засобів сільськогосподарського призначення становить 137142 млн руб.
При аналізі показників забезпеченості організації основними коштами було встановлено, що енергозабезпеченість організації в 2004 році знизилася на 1,7%, на що вплинуло збільшення площі сільгоспугідь на 726 га в порівнянні з 2003 роком (додаток Г). Фондообеспеченность організації в 2004 році збільшилося на 12,6%, фондоозброєність - на 22,2%, енергоозброєність - на 6,5%. Все це говорить про те, що агрокомбінат належним чином забезпечений основними засобами виробництва. Проаналізувавши показники ефективності використання основних фондів, можна сказати, що фондовіддача ОПФ в 2004 році в порівнянні з 2003 роком знизилася на 2,3%. Показники фондомісткості в 2004 році збільшилися в порівнянні з 2003 років на 1,7%. Всі ці відхилення говорять про більш швидких темпах зростання середньорічної вартості ОПФ в порівнянні з виручкою від реалізації продукції.
У відповідності до Статуту підприємства основним видом господарської діяльності МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »є виробництво та реалізація продукції рослинництва і тваринництва. Організація має власну торгову мережу, що складається з 4 магазинів.
На даний момент основний розвиток отримує галузь виробництва овочів закритого грунту, цукрових буряків та зернових. У тваринництві МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »спеціалізується на виробництві молока. Слід зазначити, що на всіх 3 фермах («Кунцевщіна», «Тарасове» і «Дігтярівка») встановлено нове обладнання, створені хороші умови для праці і відпочинку тваринників.
Основним показником, що характеризує спеціалізацію сільськогосподарської організації, є структура товарної продукції. Розглянувши розмір і структуру товарної продукції основних галузей за 2004 рік., Можна зробити висновок, що питома вага продукції рослинництва в загальному обсязі реалізованої продукції становить 71,9%, а продукції тваринництва - 28,1% (додаток Д). Найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізованої продукції рослинництва займають овочі закритого грунту (53,6%), а продукції тваринництва - молоко (23,4%).
Для оцінки рівня (глибини) спеціалізації виробництва розраховується коефіцієнт спеціалізації До сп.
До сп = 100 / [53,6 * 1 + 23,4 * 3 + 9,8 * 5 ​​+ 3,6 * 7 + 3,1 * 9 + 2,8 * 11 + 1,6 * 13 +1, 2 * 15 + 0,9 * 17] = 100 / 310,8 = 0,32
Оскільки значення даного коефіцієнта може коливатися від 0 до 1, то на даній організації спеціалізація має середній рівень.

Судити про рівень інтенсифікації в МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »можна на підставі основних економічних показників розвитку підприємства, що містяться в таблиці« Економічні показники за 2003 - 2004 рр.. »(Додаток Е). У цілому основні показники розвитку організації перебувають на високому рівні. Динаміка показників за ряд років показує збільшення обсягів виробництва, яке багато в чому відбувалося за рахунок збільшення урожайності та продуктивності тварин.

Удій молока на 1 корову в 2004 році збільшився в порівнянні з 2003 роком на 791 кг і склав 6677 кг. Це говорить про високий рівень продуктивності продукції тваринництва і дозволяє МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »входити до десятки найсильніших організацій республіки.
За виробництвом овочів закритого грунту організація займає перше місце в республіці з валового виробництва овочів закритого грунту (6508 т) і по врожайності з 1 м 2 (52,3 кг / м 2). Надбавка в 2004 році склала 196 т овочів захищеного грунту до рівня 2003 року. Такий ефект дає цілеспрямована робота в галузі рослинництва закритого грунту, вдосконаленні прийомів і способів роботи з рослиною, максимальне використання можливостей малооб'ємної технології виробництва овочів закритого грунту.
У цілому можна сказати, що в даній організації створений необхідний практичний потенціал, при використанні якого існує реальна можливість нарощування виробництва за рахунок розширення земельних площ, збільшення поголів'я тварин, зростання продуктивності тварин та врожайності культур.
Виходячи з усього вище сказаного, можна зробити висновок, що рівень інтенсифікації в МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »досить високий. Збільшення виробництва продукції відбувається інтенсивним шляхом.
У 2004 році загальна сума витрат на виробництво продукції збільшилася на 5981 тис. руб. Причому найбільша питома вага в загальній сумі витрат займають матеріальні витрати (52,4%). За видами виробленої продукції в 2004 році спостерігається підвищення собівартості молока, м'яса, овочів відкритого грунту (додаток Ж).
МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »у 2004 році була отримана виручка (нетто) від реалізації продукції в розмірі 21018 млн руб., Що на 4006 млн руб. більше, ніж у 2003 році. Собівартість реалізованої продукції в 2004 році збільшилася на 3841 млн руб. і склала 19965 млн руб. Даною організацією в 2004 році був отриманий прибуток від реалізації продукції в розмірі 1053 млн руб., Що на 162 млн руб. більше, ніж у 2003 році. Рентабельність продукції в середньому по агрокомбінату у 2004 році зменшилася на 1,6 процентних пункту і склала 3,9%, а рентабельність продажів зменшилася на 0,2 процентних пункту і склала 5,0% (додаток И).
При проведенні аналізу фінансового стану МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »була використана автоматизована програма« Оцінка фінансового стану підприємства », розроблена Савицької Г.В.

Для прийняття правильних управлінських рішень дуже важливі показники про стан майна і його джерел, згруповані та узагальнені в певному порядку і містяться в бухгалтерському балансі. За результатами проведеного аналізу структури бухгалтерського балансу МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі », можна сказати, що на кінець 2004 року розмір активів балансу склав 91435 млн руб. (100%), в т.ч.: необоротні активи - 77057 млн ​​руб. (84,28%), оборотні активи - 14378 млн руб. (15,72%). У складі пасивів відображаються: джерела власних оборотних коштів - 70913 млн руб. (77,56%), доходи і витрати - 389 млн руб. (0,43%), розрахунки - 20133 млн руб. (22,02%) (додаток К, Л, М).

Необхідно проаналізувати структуру джерел організації і оцінити ступінь фінансової стійкості і фінансового ризику (додаток Н). У агрокомбінаті частка власного капіталу має тенденцію до підвищення. За 2004 рік вона збільшилася на 1,24 процентних пункту, оскільки темпи приросту власного капіталу вище темпів приросту позикового. Коефіцієнт фінансового важеля знизився на 2,07 процентних пункту. Це свідчить про зниження фінансової залежності організації від зовнішніх інвесторів.
Для оцінки ризику банкрутства МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »були використані моделі Альтмана, Тафлера і Савицької Г.В. (Додаток П). Стан організації оцінюється як фінансово стійке.
Сьогодні МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »- сучасне високоефективне багатогалузеве аграрне підприємство, найбільший постачальник овочевої продукції для столиці Білорусі. На підприємстві впроваджені передові технології і високопродуктивне обладнання провідних вітчизняних і зарубіжних фірм, які дозволяють досягати високих виробничих показників.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
2.1. Документальне оформлення операцій з реалізації готової
продукції
Первинний облік представляє собою єдиний, що повторюється в часі, організований процес збору, виміру, реєстрації, накопичення, зберігання інформації, а в умовах автоматизованих систем управління - її передачі та первинної обробки. При цьому під початкової обробкою інформації розуміється диференційоване нагромадження кількісних даних по заданому комплексом ознак, що характеризують господарські операції, виробничі явища і процеси.
Первинний облік є початковою стадією системного сприйняття і реєстрації окремих операцій, що характеризують господарські процеси і явища, що відбуваються на підприємстві. На цій стадії облікової роботи початкові інформацію про господарські процеси і явища відображаються в первинних документах.
Документ (лат. Documentum - доказ) - письмовий доказ, свідетельствуюшее про проісходяшем факт. Він є письмовим підтвердженням на право здійснення господарської операції, її закінченості і господарської доцільності. [26, с. 47]
У свою чергу первинний документ - це бухгалтерський документ, який складається у момент здійснення господарської операції і є першим свідченням відбулися фактів. Первинний документ підтверджує юридичну силу виробленої господарської операції. Він встановлює відповідальність окремих виконавців за виконані ними господарські операції.
В даний час важливого значення набуває реалізація продукції відповідно до договірних зобов'язань. Основним документом, що визначає права та обов'язки сторін з постачання всіх видів продукції є договір.
Відповідно до статті 390 Цивільного кодексу Республіки Білорусь договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
У даній організації договору на реалізацію продукції укладає комерційний відділ під безпосереднім керівництвом комерційного директора. На МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »укладаються договори купівлі-продажу, а також такі види договорів як договір поставки і договір контрактації.
Відповідно до статті 424 Цивільного кодексу Республіки Білорусь за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати майно (річ, товар) у власність, господарське відання, оперативне управління іншій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти це майно і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
Умова договору купівлі-продажу про товар вважається узгодженим, якщо договір дозволяє визначити найменування і кількість товару.
У договорі купівлі-продажу в обов'язковому порядку обговорюються найменування, кількість, асортимент, якість продукції, що поставляється, ціна, порядок розрахунків, наслідки порушення умов договору, поштові і грошові реквізити сторін і т.д. [11, с. 487]
Кількість продукції, що підлягає передачі покупцю, передбачається договором купівлі-продажу у відповідних одиницях виміру або в грошовому вираженні. Крім того, продавець зобов'язаний передати покупцеві продукцію, якість якої відповідає договору. При відсутності в договорі умов щодо якості продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується.
Обов'язок продавця передати товар покупцеві, вважається виконаним у момент:
1) вручення товару покупцеві або зазначеній ним особі, якщо договором передбачено обов'язок продавця з доставки товару;
2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві або зазначеній ним особі в місці знаходження товару.
Покупець зобов'язаний прийняти переданий йому товар, за винятком випадків, коли він в силу акта законодавства або договору мають право вимагати заміни товару або відмовитися від виконання договору купівлі-продажу.
Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, передбаченої договором купівлі-продажу. Коли ціна встановлена ​​залежно від ваги товару, вона визначається за вагою нетто, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу. [14, ст. 455]
Одним з найпоширеніших договорів, що укладаються в організації, є договір поставки.
Відповідно до статті 476 Цивільного кодексу Республіки Білорусь за договором поставки постачальник-продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням.
Договори на постачання продукції в даній організації укладаються з покупцями (замовниками) як на території Республіки Білорусь, так і за її межами, зокрема з Росією (Москва, Санкт-Петербург). Так за період за січень - жовтень 2004 р. у м. Москви було поставлено 488,3 тонни продукції (огірки, помідори, капуста) на загальну суму 348 тисяч доларів США.
Для визначення ступеня виконання завдань і зобов'язань з поставок продукції в кількості, у строки та за номенклатурою (асортиментом) відповідно до укладених договорів використовують інформацію відділу збуту з обліку виконання договорів поставки і дані відповідних звітів. Оцінка виконання організацією договірних зобов'язань щодо постачання продукції виробляється наростаючим підсумком з початку року.
Обсяг експорту основних видів продукції за січень - вересень 2004 року склав у Росію 2245,5 тонни (у т.ч. Москву 470,5 тонн) на суму 1042 тис. доларів США (у т.ч. Москву 324,1 тис. доларів США). Обсяг же експорту за відповідний період минулого року склав 1128,4 тис. доларів США. Звідси випливає, що темпи зростання обсягу експорту знизилися на 7,7% в порівнянні з минулим роком (тобто склали 92,3%).
Що ж стосується імпорту основних видів продукції, то за січень - вересень 2004 року його кількість склала 219 507 одиниць на суму 1185600 доларів США. Темпи зростання обсягу імпорту в порівнянні з відповідним періодом минулого року склали 108,7%, тобто збільшилися на 8,7%.
Істотними частинами договору поставки є: обсяг і асортимент поставки, ціна, умови та порядок розрахунків конкретні технічні умови визначення якості продукції, що поставляється, а також розмір і порядок застосування санкцій за порушення умов договору.
Доставка продукції здійснюється постачальником шляхом відвантаження їх транспортом, передбаченим договором поставки, і на визначених у договорі умовах. Покупець (одержувач) ж зобов'язаний здійснити всі необхідні дії, щоб забезпечити прийняття товарів, поставлених відповідно до договору поставки. Він зобов'язаний перевірити кількість і якість прийнятої продукції та про виявлені невідповідності чи недоліки продукції негайно повідомити постачальника. [14, ст. 483]
Договором поставки може бути передбачено одержання товару покупцем (одержувачем) у місці знаходження постачальника (вибірка). У цьому випадку покупець зобов'язаний здійснити огляд переданої продукції в місці їх передачі, якщо інше не передбачено договором поставки.
Невибірка покупцем (одержувачем) товарів у встановлений договором поставки термін, а при його відсутності - в розумний строк після отримання повідомлення постачальника про готовність товарів дає постачальнику право відмовитися від виконання договору або зажадати від покупця оплати товарів. [14, ст. 485]
Якщо інше не встановлено договором поставки, покупець зобов'язаний повернути постачальнику багатооборотну тару і засоби пакетування, в яких надійшла продукція, в порядку і строки, встановлені законодавством. Інша тара, а також пакування продукції підлягають поверненню лише у випадках, передбачених договором поставки. [14, ст. 487]
Договір поставки може бути змінений або розірваний тільки за згодою сторін, якщо інше не передбачено законодавством. Зміна, розірвання або продовження терміну дії договору оформляється додатковою угодою, що підписується сторонами, або шляхом обміну листами, телеграмами, телефонограмами. При цьому сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору або про продовження терміну його дії, зобов'язана дати відповідь іншій стороні не пізніше 10 днів після одержання пропозиції.
Сільськогосподарські організації поставляють вироблену сільськогосподарську продукцію заготівельним організаціям на підставі договорів контрактації.
Відповідно до статті 505 Цивільного кодексу Республіки Білорусь за договором контрактації виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується передати вирощену (зроблену) їм сільськогосподарську продукцію особі, яка здійснює закупівлі такої продукції для переробки або продажу (заготівельникові).
Виробник сільськогосподарської продукції зобов'язаний зробити і передати в обумовлені терміни контрактанту визначене договором контрактації кількість сільськогосподарської продукції, яка відповідає вимогам договору за асортиментом і якістю. Крім того, договором контрактації може бути передбачено обов'язок виробника сільськогосподарської продукції організувати сільськогосподарське виробництво, що забезпечує одержання сільськогосподарської продукції необхідного асортименту і якості.
Виробник сільськогосподарської продукції зобов'язаний представити заготівельникові на його вимогу звіт про використання отриманих фінансових і матеріальних коштів.
Заготівельник же зобов'язаний надати виробнику сільськогосподарської продукції передбачені договором контрактації фінансові та матеріальні кошти, надати технічне сприяння для здійснення виробництва сільськогосподарської продукції. Якщо інше не передбачено договором контрактації, заготівельник зобов'язаний прийняти сільськогосподарську продукцію за місцем перебування виробника і забезпечити її вивезення. Договором контрактації може бути передбачений обов'язок заготівельника прийняти на встановлених у договорі умовах всю сільськогосподарську продукцію, вироблену її виробником. [14, ст. 507]
Термін виконання договору контрактації визначається угодою сторін з урахуванням термінів (періоду) виробництва сільськогосподарської продукції. Якщо сільськогосподарська продукція підлягає доставці в тарі або упаковці, заготівельник забезпечує виробника сільськогосподарської продукції необхідної тарою або пакувальними матеріалами в кількості і в строки, встановлені договором контрактації. У випадку, коли передача сільськогосподарської продукції здійснюється в місці знаходження заготівельника або іншому вказаному ним місці, заготівельник не має права відмовитися від прийняття сільськогосподарської продукції, що відповідає умовам договору контрактації, поставленої заготівельникові в установлений договором строк. [14, ст. 508]
У випадку, коли заготівельникові стає свідомо відомо, що сільськогосподарська продукція не може бути проведена і передана і кількості, асортименті і якості, передбачених договором контрактації, заготівельник має право вимагати розірвання або зміни договору. Виробник сільськогосподарської продукції, що не виконав або неналежним чином виконав зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини.
Якщо внаслідок зобов'язань, за які жодна із сторін не відповідає, виробник сільськогосподарської продукції не може виробити і передати заготівельникові сільськогосподарську продукцію, він зобов'язаний повернути отриманий аванс. Виробник сільськогосподарської продукції зобов'язаний повідомити заготівельникові про неможливість поставки сільськогосподарської продукції внаслідок обставин, за які він не відповідає. Невиконання цього обов'язку з вини виробника сільськогосподарської продукції позбавляє його права посилатися на ці обставини. [14, ст. 509]
Таким чином, чітке виконання організацією своїх зобов'язань за укладеними договорами має важливе значення насамперед для самої організації, підвищує її авторитет як заслуговує довіри клієнта, сприяє її стійкою роботи в умовах ринку, зміцнює платоспроможність, дозволяє своєчасно виконувати зобов'язання перед бюджетом по податкових платежах, перед постачальниками, членами трудового колективу, іншими контрагентами.
Відповідно до Постанови Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 14.05.2001 р. № 53 організації, що здійснюють реалізацію продукції, оформляють відповідні операції з використанням бланків типових форм товарно-транспортних накладних ф. № ТТН-1 і товарних накладних на відпуск та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей ф. № ТН-2. Дані документи є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей у вантажовідправника і оприбуткування їх у вантажоодержувача, а також для складського, оперативного і бухгалтерського обліку. [11, с. 488]
Товарно-транспортна накладна є документом суворої звітності і призначена для обліку руху товарно-матеріальних цінностей, якщо їх переміщення здійснюється за участю автомобільного транспорту, а також для розрахунків за їх перевезення та обліку виконаної транспортної роботи.
Вантажовідправникам забороняється пред'являти, перевізникам - приймати до перевезення, а вантажоодержувачам - приймати вантажі, не оформлені товарно-транспортними накладними. [30]
Загальновідомо, що бувають типові та спеціалізовані форми товарно-транспортних накладних. Причому вони мають однакову будову і складаються з трьох розділів:
1. Заголовна частина (коди УНП, ОКПО, ліцензія, адреси, розрахункові рахунки і найменування банків вантажовідправника і одержувача, автотранспортні реквізити, пункт навантаження і розвантаження та ін.)
2. Товарний розділ (відомості про вантаж, його кількості, якісні показники, вид упаковки, кількість місць та ін.)
3. Транспортний розділ (відомості про вантажно-розвантажувальних роботах, час прибуття під розвантаження і вибуття, клас вантажу та ін.)
Інформація, що міститься в кожному розділі, має певне призначення. Так, дані товарного розділу служать підставою для списання цінностей у вантажовідправника і оприбуткування їх у вантажоодержувача.
Дані транспортного розділу використовуються для обліку транспортних робіт і розрахунків з автотранспортними підприємствами за надані послуги з перевезення вантажів. Якщо вантаж перевозився власним транспортом - то для обліку роботи власних автотранспортних засобів. [49, с. 46]
Для відпуску зерна, картоплі, овочів та іншої продукції рослинництва, що відправляється на заготівельні пункти, на кожну партію виписують товарно-транспортну накладну, ф. № ТТН-1, в якій вказуються кількісні та якісні показники продукції, вага брутто, тари, нетто, ставка податку на додану вартість та інші показники, необхідні для виписки приймальні квитанції, визначення суми заборгованості заготівельної організації сільськогосподарської і для розрахунків за доставку продукції з транспортними організаціями.
На кожну партію відправляється молока і молочних продуктів виписують товарно-транспортну накладну, в якій, крім того, зазначаються необхідні якісні показники для визначення сортності молока та заборгованості молокозаводу за прийняте молоко. У кожній товарно-транспортної накладної проставляється ставка податку на додану вартість.
На відправку-приймання худоби та птиці виписують товарно-транспортну накладну, в якій вказують вид тварин, інвентарний номер, вгодованість і живу масу відправлених і прийнятих тварин. При одночасній відправці більшої кількості тварин, ніж передбачено вільних рядків у накладній, виписують додаток - продовження товарно-транспортної накладної.
Міністерство сільського господарства і продовольства своїм наказом від 01.04.2002г. № 8 затвердило форми спеціалізованих товарно-транспортних накладних: ф. № ТТН-1 (молоко), ф. № ТТН-1 (худоба), ф. № ТТН-1 (хлібопродукти), ф. № ТТН-1 (м'ясопродукти) та інші. Спеціалізовані форми товарно-транспортних накладних відрізняються від типових особливостями інформації, що міститься в товарному розділі «Відомості про вантаж», де відсутні такі реквізити, як ставка ПДВ, сума ПДВ, сума з ПДВ та ін
Товарно-транспортні накладні на перевезення продукції сільськогосподарська організація заповнює окремо для кожного одержувача на кожну відправку з обов'язковим зазначенням усіх реквізитів, необхідних для списання продукції у вантажовідправників та оприбуткування її в вантажоодержувачів, проведення правильних і своєчасних розрахунків за реалізовану продукцію і матеріальні цінності та їх перевезення.
При перевезенні продукції власним автотранспортом товарно-транспортні накладні виписують у чотирьох примірниках:
- Перший, третій і четвертий примірники, завірені підписами і печатками (штампами) вантажовідправника і підписом водія (експедитора), вручаються водієві (експедитору), причому перший здається водієм (експедитором) вантажоодержувачу і призначається для оприбуткування товарно-матеріальних цінностей у одержувача вантажу;
- Другий примірник залишається у вантажовідправника і призначається для списання товарно-матеріальних цінностей;
- Третій і четвертий примірники, завірені підписами і печатками (штампами) вантажовідправника і вантажоодержувача, здаються перевізникові. Третій, службовець підставою для розрахунків, перевізник докладає до рахунку за перевезення і висилає платнику - замовнику автотранспорту, а четвертий додається до подорожнього листа і є підставою для обліку транспортної роботи та нарахування заробітної плати водієві.
При перевезенні вантажів залученими транспортом товарно-транспортні накладні виписуються у п'яти примірниках, два з яких залишаються у водія автотранспортної організації.
Виписані товарно-транспортні накладні бухгалтер даної організації реєструє у зведеній відомості обліку реалізації сільськогосподарської продукції. У ній вказуються номери товарно-транспортних накладних, дата їх виписки, найменування і маса реалізованої продукції, а також податок на додану вартість та сума реалізованої продукції з урахуванням цього податку. Дана зведення складається бухгалтером за кожний місяць як в білоруських рублях, так і в іноземній валюті.
Товарна накладна на відпуск та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей форми № ТН-2 затверджена постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 14.05 2001 р. № 53 [30]. Товарна накладна є документом суворої звітності. Вона використовується для відпустки та приймання товарно-матеріальних цінностей, якщо їх переміщення здійснюється без участі автомобільних транспортних засобів. Вона служить підставою для списання товарно-матеріальних цінностей у відправника і оприбуткування їх у одержувача, а також складського і бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей.
У товарній накладній зазначається найменування продукції, що підлягає відпуску відправником, її кількість, вартість, ставка податку на додану вартість і сума з урахуванням цього податку. Крім того, вказується мета придбання продукції, а також кому видані товарно-матеріальні цінності.
Товарна накладна на відпуск та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей виписується відправником у двох примірниках.
Перший примірник, завірений підписом і печаткою (штампом) відправника і підписом довіреної посадової особи, одержувача, вручається зазначеній особі і призначається для оприбуткування товарно-матеріальних цінностей у одержувача товару.
Другий примірник залишається у відправника і призначається для списання товарно-матеріальних цінностей.
При реалізації продукції окремим працівникам організації та різним особам зі складів за готівковий розрахунок в даній організації використовується електронний примірник квитанції форми КВ-1, в якому вказується прізвище одержувача продукції, її кількість, сума, податок на додану вартість і всього сума з податком на додану вартість .
Квитанції реєструються в Реєстрі квитанцій, який складається на кожний місяць. У реєстрі вказуються номери квитанцій, одержувач, кількість продукції, сума, ставка податку на додану вартість, всього сума з податком на додану вартість, а також загальний підсумок по всіх сумах.
На МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »бухгалтер, який займається питаннями реалізації продукції, на перше число кожного місяця звітує щодо постачання до Москви. Для цього складається звіт довільної форми, в якому вказується назва фірми, куди постачається продукція, найменування товару, обсяг у тоннах, сума в доларах США.
Таким чином, на МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »всі операції з реалізації продукції оформляються наступними первинними документами: товарно-транспортні накладні, товарні накладні на відпуск та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, квитанції про оплату, звіти щодо поставок продукції в м. Москви. Причому застосовується два види товарно-транспортних накладних: типові та спеціалізовані. При відвантаженні продукції, виконання робіт та надання послуг велику роль грає своєчасне і правильне оформлення всіх перерахованих вище документів.

2.2. Поняття витрат на реалізацію та їх види. Порядок обліку та
розподілу витрат на реалізацію продукції
Витрати, пов'язані з реалізацією продукції, називаються комерційними (позавиробничі). Разом з виробничою собівартістю ці витрати складають повну собівартість продукції.
Комерційні витрати відносять на види реалізованої продукції прямим шляхом, а при неможливості розподіляють по продукції, як правило, пропорційно її виробничій собівартості.
Собівартість реалізованих продукції, робіт, послуг включає в себе вартість спожитих у процесі господарської діяльності матеріальних ресурсів, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні потреби, амортизацію основних засобів і нематеріальних активів та інших витрат відповідно до законодавства Республіки Білорусь.
Витрати на реалізацію поділяються на відшкодовуються і невозмещаемие. До відшкодовуються відносять витрати на доставку продукції і худоби на заготівельні пункти. Витрати з транспортування, а в ряді випадків і з сортування і затарювання сільськогосподарської продукції заготівельні організації відшкодовують сільськогосподарським організаціям за єдиними тарифами на автоперевезення виходячи із залікової маси. У даному випадку робота автотранспорту розглядається як реалізація послуг на сторону. Послуги автотранспорту по доставці в основному списуються за рахунок коштів організації.
Витрати на реалізацію включають в себе такі витрати:
- З організації збуту (маркетингові послуги);
- На тару і упаковку виробів на складах готової продукції;
- З доставки продукції на станцію відправлення;
- Навантаження в транспортні засоби;
- Щодо утримання приміщень для зберігання продукції в місцях її реалізації та оплати праці продавців;
- Рекламні (оголошення в пресі і по телебаченню, участь у виставках, ярмарках, вартість зразків товарів та інші);
- Представницькі;
- Інші аналогічні за призначенням витрати (з аналізу продукції, її зберігання, підробці, підсортування).
Перелік витрат і порядок їх включення до витрат на реалізацію регулюються законодавчими та нормативними актами.
Не належать до витрат на реалізацію витрати з упакування і транспортування продукції, відшкодовуються ними за договорами покупцями понад вартості товарів. Зазначені витрати включаються в розрахунково-платіжні документи окремими позиціями і стягуються з покупців продукції.
На МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »витрати по реалізації (по магазинах, лотках, Комаровському ринку, базі) за вересень 2004 р. склали 141 679 857 руб. (100%), у тому числі:
- Витрати на оплату праці (31, 97%);
- Відрахування на соціальні потреби (9,91%);
- Амортизація основних засобів (38,23%);
- Витрати з оплати рахунків сторонніх організацій за надані послуги
(2,89%);
- Послуги допоміжного виробництва (3,7%)
- Транспортні витрати (0,05%)
- Витрати по реалізації продукції через підзвітних осіб (0,15%);
- Витрати на тару та інші матеріали, використані при відвантаженні і реалізації продукції (5,24%);
- Витрати на рекламу і сертифікацію продукції (0,05%);
- Витрати на оплату відпускних у рахунок резерву майбутніх витрат (2,88%);
- Витрати готової продукції в процесі реалізації (4,87%);
- Витрати на збільшення вартості реалізації продукції (0,06%).
Крім цих витрат дана організація несе й інші: витрати на оренду; витрати на електроенергію, теплоенергію, воду для виробничих потреб; витрати на охорону; витрати на періодичну пресу і телефонні розмови, витрати на комунальні та інформаційні послуги та інші.
Всі ці витрати відображаються в таблиці довільної форми «Витрати по торгівлі». У цій таблиці дані відображаються по місяцях і з початку року.
Витрати на реалізацію розподіляються (списуються) у відповідності зі способом, передбаченим в обліковій політиці організації з урахуванням методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції по галузях. Для організацій, у яких прийнято порядок визнання виручки від реалізації продукції, робіт, послуг після надходження коштів і іншої форми оплати, витрати визнаються після надходження оплати.
Оскільки відповідно до обраної облікової політики виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) у МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »визнається в бухгалтерському обліку в міру відвантаження продукції (виконання робіт, надання послуг) і пред'явлення покупцю (замовнику) розрахункових документів, то витрати визнаються одночасно з визнанням виручки за такими операціями.
При розподілі (списання) витрат на реалізацію продукції складається таблиця довільної форми «Розрахунок витрат по торгівлі». У даному розрахунку витрати розподіляються шляхом множення суми товарообігу за місяць і залишку товару на кінець місяця на середній відсоток, який визначається як відношення суми сальдо по витратах обігу та дебетових оборотів за місяць, за мінусом кредитових оборотів, до суми товарообігу за місяць і залишку товарів на кінець місяця. Після цього визначається залишок витрат обігу на кінець місяця як різниця між сальдо витрат обігу на кінець місяця і сумою витрат реалізації за місяць. Крім того, у даному розрахунку окремо відображається списання витрат обігу і комерційних витрат на збільшення вартості реалізованої продукції на своїй базі (68155006 руб.) І по магазинах, лотках, Комаровському ринку, чужий базі (31331401 руб.).
Таким чином, МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »несе численні витрати, пов'язані з реалізацією: оплата праці з відрахуваннями на соціальні потреби, амортизація основних засобів і нематеріальних активів, транспортні витрати, витрати на рекламу та інші. У даній організації витрати на реалізацію визнаються одночасно з визнанням виручки від реалізації продукції.
При переході на Типовий план рахунків для обліку витрат, пов'язаних з реалізацією продукції (робіт, послуг) передбачено один рахунок 44 «Витрати на реалізацію» замість двох. Це визначається однотипністю витрат, пов'язаних з реалізацією продукції покупцеві (комерційні витрати).
Новий рахунок об'єднує 2 рахунки з Плану рахунків (1992 року):
- Рахунок 43 «Комерційні витрати» (на якому відображалися витрати виробничих організацій, пов'язаних з передачею продукції покупцю і включаються в повну собівартість продукції);
- Рахунок 44 «Витрати обігу» (на якому відображалися витрати організацій, що займаються торгово-закупівельною діяльністю). [22, с. 4-5]
За Типовим планом рахунків: рахунок 44 «Витрати на реалізацію». Він використовується для відображення витрат виробничих та торговельно-закупівельних організацій, пов'язаних безпосередньо з процесом передачі продукції покупцеві.
За дебетом рахунка 44 «Витрати на реалізацію» враховуються суми проведених організацією витрат, пов'язаних з реалізацією продукції, робіт, послуг в кореспонденції з відповідними рахунками. Ці суми списуються повністю або частково за дебетом рахунка 90 «Реалізація» і кредитом рахунку 44 «Витрати на реалізацію».
При часткове списання підлягають розподілу:
- В організаціях, що здійснюють сільськогосподарську, промислову та іншу виробничу діяльність - витрати на реалізацію між окремими видами відвантаженої продукції щомісяця виходячи з ваги, обсягу, виробничої собівартості або інших відповідних показників;
- В організаціях, що здійснюють торговельну діяльність - витрати на транспортування найманим транспортом і упаковку між проданим товаром і залишком товару на кінець кожного місяця;
- В організаціях, заготовляють і переробляють сільськогосподарську продукцію, в дебет рахунків 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей» (витрати по заготівлі сільськогосподарської сировини) та (або) 11 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» - витрати по заготівлі худоби та птиці.
Всі інші витрати, пов'язані з реалізацією продукції, робіт, послуг, щомісяця відносять на собівартість реалізованих продукції, робіт, послуг.
Після списання витрат, пов'язаних з реалізацією продукції (робіт, послуг) за дебетом рахунка 90 «Реалізація» формується повна виробнича (комерційна) собівартість продукції (робіт, послуг).
До рахунку 44 «Витрати на реалізацію» передбачені такі субрахунки:
44-1 «Комерційні витрати»;
44-2 «Витрати обігу».
На субрахунку 44-1 «Комерційні витрати" відображаються всі витрати, безпосередньо пов'язані з упаковкою, вантажно-розвантажувальними роботами і відправкою продукції відповідно до договорів, а також інші комерційні витрати, пов'язані зі збутом продукції.
На субрахунку 44-2 «Витрати обігу» організації, заготовляють і переробні сільськогосподарську продукцію, відображають витрати по її заготівлі і доставці в організацію до включення у фактичну собівартість придбання (заготівлі) цінностей (при наявності в організації спеціального заготівельного апарату).
Аналітичний облік по рахунку 44 «Витрати на реалізацію» ведеться за видами та статтями витрат. На МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »облік автоматизований: складається таблиця довільної форми« Витрати по торгівлі », у якій відбиваються дебетові обороти по рахунку 44« Витрати на реалізацію »як за звітний місяць, так і наростаючим підсумком з початку року.
Нарахування заробітної плати працівникам, які займаються реалізацією продукції відображається наступним бухгалтерським записом:
Дт рахунок 44 «Витрати на реалізацію»,
Кт рахунок 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» 45300539 руб.
Відрахування сум, що підлягають сплаті до бюджету, відображається:
Дт рахунок 44 «Витрати на реалізацію»,
Кт рахунок 68 «Розрахунки по податках і зборах» 2265027 крб.
Відрахування сум, що підлягають сплаті відрахувань на соціальне страхування працівників, відображається проводкою:
Дт рахунок 44 «Витрати на реалізацію», 13590163 руб.
Кт рахунок 69 «Розрахунки по соц. страхуванню і забезпечення ».
Прийняття до оплати рахунків сторонніх організацій за надані послуги відображається:
Дт рахунок 44 «Витрати на реалізацію»,
Кт рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» 4099076 крб.
Нарахування амортизації за основними засобами, що використовуються на стадіях зберігання та реалізації продукції, відображається проводкою:
Дт рахунок 44 «Витрати на реалізацію»,
Кт рахунок 02 «Амортизація основних засобів» 54167878 руб.
Списання матеріалів, використовуваних при відвантаженні і реалізації продукції, відображається бухгалтерським записом:
Дт рахунок 44 «Витрати на реалізацію»,
Кт рахунок 10 «Матеріали» 7425748 крб.
Відображення послуг допоміжних виробництв:
Дт рахунок 44 «Витрати на реалізацію»,
Кт рахунок 23 «Допоміжні виробництва» 5239958 крб.
Витрата товарів, що використовуються в рекламних цілях, на сертифікацію продукції, відображається бухгалтерським записом:
Дт рахунок 44 «Витрати на реалізацію»,
Кт рахунок 41 «Товари» 67687 руб.
Списання вартості готової продукції, витраченої в процесі реалізації (вартість зразків, сертифікація продукції):
Дт рахунок 44 «Витрати на реалізацію»,
Кт рахунок 43 «Готова продукція» 6904972 крб.
Списання суми витрат з утримання та експлуатації машин та обладнання на реалізацію продукції відображається:
Дт рахунок 44 «Витрати на реалізацію», 70233 руб.
Кт рахунок 24 «Витрати по утриманню та експлуатації машин і обладнання».
Відрахування в резерв майбутніх витрат (для нарахування відпускних):
Дт рахунок 44 «Витрати на реалізацію»,
Кт рахунок 96 «Резерви майбутніх витрат» 4077047 крб.
Витрати з реалізації продукції через підзвітних осіб; списання витрат на відрядження відображається:
Дт рахунок 44 «Витрати на реалізацію»,
Кт рахунок 71 «Розрахунки з підзвітними особами» 213170 крб.
Витрати на збільшення вартості реалізованої продукції відображаються:
Дт рахунок 44 «Витрати на реалізацію»,
Кт рахунок 90 «Реалізація» 70380 руб.
Списання витрат обігу і комерційних витрат на збільшення вартості реалізованої продукції на своїй базі відображається:
Дт рахунок 90 «Реалізація»,
Кт рахунок 44 «Витрати на реалізацію» 68155006 руб.
Списання витрат на збільшення вартості реалізованої продукції по магазинах, лотках, Комаровському ринку, чужий базі відображається:
Дт рахунок 91 «Операційні доходи і витрати»
Кт рахунок 44 «Витрати на реалізацію» 31331401 руб.
Таким чином, при переході на типовий план рахунків дана організація для обліку витрат, пов'язаних з реалізацією продукції (робіт, послуг), використовує рахунок 44 «Витрати на реалізацію». Щомісяця ці витрати списуються частково в дебет рахунку 90 «Реалізація» або в дебет рахунку 91 «Операційні доходи і витрати». Для відображення цих операцій складається таблиця довільної форми по витратах на реалізацію, а також розрахунок цих витрат та їх списання.

2.3. Синтетичний та аналітичний облік реалізації продукції
Рахунок 90 «Реалізація» призначений для узагальнення інформації про доходи та витрати, пов'язані з видами діяльності, зазначеними у статуті організації, а також для визначення фінансового результату по них.
У сільськогосподарських організаціях по кредиту рахунку 90 «Реалізація" відображається виручка від реалізації продукції, а за дебетом - планова собівартість (протягом року, коли фактична собівартість не виявлено) і різниця між плановою та фактичною собівартістю реалізованої продукції (в кінці року). На рахунку 90 «Реалізація» також враховують операції: з реалізації прийнятих у населення продукції, худоби та птиці, вирощених як за договорами, так і без договорів; з передачі (продажу) індивідуальних житлових будинків з надвірними будівлями працівникам організації; натуральні видачі сільськогосподарської продукції в рахунок оплати праці.
На цьому рахунку відображається виручка і собівартість по:
- Реалізованим готової продукції та напівфабрикатів власного виробництва:
- Виконаним роботам і наданим послугам промислового характеру;
- Виконаним роботам і наданим послугам непромислового характеру;
- Реалізованим покупним виробам, придбаних для комплектації;
- Виконаних будівельних, монтажних і тому подібних робіт;
- Реалізованих товарів;
- Що послуг з перевезення вантажів і пасажирів;
- Виконаним (виробленим) транспортно-експедиційним і вантажно-розвантажувальних операцій;
- Платі за тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів за договором лізингу лив оренди (якщо оренда є основним видом діяльності).
В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в сільськогосподарських організаціях особлива увага звертається на відображення сільськогосподарськими організаціями виручки від реалізації. Так як дана організація відображає виручку з відвантаження, то виручка враховується в момент відвантаження записом:
Дт рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»,
Кт рахунок 90 «Реалізація».
Одночасно відображається протягом року реалізація продукції за плановою собівартістю:
Дт рахунок 90 «Реалізація»,
Кт рахунок 43 «Готова продукція».
На суму нарахованого ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету:
Дт рахунок 90 «Реалізація»,
Кт рахунок 68 «Розрахунки з податків і зборів».
У кінці року після обчислення фактичної собівартості списують калькуляційні різниці:
- При перевищенні фактичної собівартості над плановою - додаткової записом:
Дт рахунок 90 «Реалізація»,
Кт рахунок 20 «Основне виробництво»;
- При перевищенні планової собівартості над фактичною - «червоним сторно»:
Дт рахунок 90 «Реалізація»,
Кт рахунок 20 «Основне виробництво».
Організація щомісяця визначає фінансовий результат від реалізації продукції (робіт, послуг), не закриваючи рахунок 90 «Реалізація» щомісяця, а відображаючи господарські операції накопичувальним підсумком в цілому за звітний рік. Щомісяця прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) відображається записом:
Дт рахунок 90 «Реалізація»,
Кт рахунок 99 «Прибутки та збитки»,
а збиток:
Дт рахунок 99 «Прибутки та збитки»,
Кт рахунок 90 «Реалізація».
На МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »для відображення операцій по рахунку 90« Реалізація »складається Накопичувальна відомість. Дана відомість складається щомісяця і має довільну форму. У ній відбивається собівартість і кількість кожного виду реалізованої продукції, і податки, що включаються у ціну реалізації.
Наприклад, на МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »реалізовано державі 131719 кг огірків:
Дт рахунок 90 «Реалізація»,
Кт рахунок 43 «Готова продукція» 114858968 крб.
Відображення належної виручки за реалізовані огірки:
Дт рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»,
Кт рахунок 90 «Реалізація» 89229859 руб.
Нарахування податків (ПДВ), що включаються у ціну реалізації, відображається:
Дт рахунок 90 «Реалізація»,
Кт рахунок 68 «Розрахунки по податках і зборах» 8111804 крб.
На основі Накопичувальній відомості щомісяця складається Зведена відомість. У ній окремими записами показується дебет і кредит рахунку 90 «Реалізація», а також загальний підсумок по дебету і кредиту цього рахунку і фінансовий результат.
Реалізація готової продукції відображається:
Дт рахунок 90 «Реалізація»,
Кт рахунок 43 «Готова продукція» 2058404064 руб.
Відображення ПДВ:
Дт рахунок 90 «Реалізація»,
Кт рахунок 68 «Розрахунки по податках і зборах» 239014375 крб.
Виконані роботи та надані послуги для сторонніх організацій і фізичних осіб списуються:
Дт рахунок 90 «Реалізація»,
Кт рахунок 23 «Допоміжні виробництва» 49187603 руб.
Дт рахунок 90 «Реалізація», 33964 руб.
Кт рахунок 24 «Витрати по утриманню та експлуатації машин і обладнання».
Списання витрат з реалізації продукції, робіт, послуг, крім відшкодовуються покупцями витрат, відображається:
Дт рахунок 90 «Реалізація»,
Кт рахунок 44 «Витрати на реалізацію» 188710381 крб.
Вартість продукції, відпущеної на благодійність, відображається:
Дт рахунок 92 «Позареалізаційні доходи і витрати»,
Кт рахунок 90 «Реалізація» 860646 крб.
Утримання із заробітної плати вартості продукції, виданої працівникам у рахунок оплати праці:
Дт рахунок 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»,
Кт рахунок 90 «Реалізація» 14327863 руб.
Надходження виручки від реалізації продукції за готівку відображається:
Дт рахунок 50 «Каса»,
Кт рахунок 90 «Реалізація» 144016311 крб.
Надходження виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) відображається:
Дт рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»,
Кт рахунок 90 «Реалізація» 2495496622 руб.
Фінансовий результат (збиток) відображається:
Дт рахунок 99 «Прибутки та збитки»,
Кт рахунок 90 «Реалізація» 226543968 крб.
Аналітичний облік по рахунку 90 «Реалізація» ведеться по кожному виду реалізованих товарів, продукції, виконуваних робіт, послуг, що надаються. Крім того, аналітичний облік за цим рахунком може вестися і по каналах реалізації (продаж державі, працівникам організації, в торговельну мережу, на колгоспному ринку, видача натурою в рахунок оплати праці), необхідним для управління організацією, а також за видами діяльності.
На МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »синтетичний облік за рахунком 90« Реалізація »ведеться в Журналі-ордері № 11-АПК. Він складається щомісячно у вигляді таблиці довільної форми.
У Журналі-ордері № 11-АПК відображається виручка від реалізації продукції (кредит рахунку 90 «Реалізація») по різних каналах реалізації.
За вересень 2004 р. загальна сума виручки від реалізації продукції склала 1633057010 руб.
На підставі даного Журналу-ордера складається ще один Журнал-ордер № 11-АПК, в якому відображаються загальні суми по кредиту рахунку 90 «Реалізація» і дебетом відповідних рахунків.
Таким чином, реалізація - основний об'ємний показник діяльності організації. Процесом ж реалізації є сукупність операцій, пов'язаних зі збутом і продажем продукції (робіт, послуг). У даній організації облік реалізації продукції (робіт, послуг) автоматизований. Це дозволяє вести облік відвантаження та реалізації продукції (робіт, послуг), оперативний контроль за виконанням договорів поставок та прибутку, і т.п.
2.4. Контроль за правильністю операцій з реалізації продукції
Готова продукція - це частина матеріально-виробничих запасів організації, призначена для продажу, що є кінцевим результатом виробничого процесу, технічні та якісні характеристики якої відповідають умовам договору або вимогам інших документів у випадках, встановлених законодавством.
Частина готової продукції, яка призначена для реалізації, є товарною продукцією.
Реалізація готової продукції - важлива стадія кругообігу коштів організації, на якій визначається громадська корисність продукту.
Оскільки операції з реалізації продукції носять систематичний характер і є типовими, вони можуть контролюватися вибірково. До вибірки слід включати операції з різних звітних періодів, по різним покупцям, різноманітної продукції, робіт, послуг.
Контроль процесу реалізації повинен здійснюватися на кількох рівнях: внутрішньогосподарський контроль - здійснюється посадовими особами організації, і зовнішній контроль, який проводиться незалежним аудитором чи вищестоящою організацією.
Внутрішньогосподарський контроль носить, як правило, попередній або оперативний характер. Це дозволяє вчасно виявити і встановити причини недовиконання планів з окремих видів реалізованої продукції, виправити виявлені недоліки в роботі.
Попередній внутрішньогосподарський контроль процесу реалізації здійснюється при складанні бізнес-плану економічного і соціального розвитку підприємства на кожний рік. Такий контроль проводять керівник і головний бухгалтер організації, які, підписуючи первинні документи на реалізацію продукції, робіт і послуг з того чи іншого каналу, переконуються в їх законності, а також правильності застосування цін і тарифів. При цьому вони керуються законодавчими, інструктивними вказівками
Ревізори та аудитори здійснюють, як правило, наступний контроль, тобто перевірку операцій після їх вчинення на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку. При вивченні первинних документів необхідно перевірити правильність заповнення всіх реквізитів, наявність підписів відповідальних осіб, штампів. Слід мати на увазі, що операції з реалізації продукції (робіт, послуг) в агропромисловому комплексі оформляються відповідними первинними документами, форми яких затверджені постановою Міністерства сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь від 1 квітня 2002 року № 8 «Про затвердження спеціалізованих форм товарно-транспортних, товарних накладних та приймальних квитанцій ».
При перевірці договірних взаємовідносин було встановлено, що на МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »укладаються договори купівлі-продажу, а також такі види договорів як договір поставки і договір контрактації.
Вироблену сільськогосподарську продукцію агрокомбінат постачає заготівельним організаціям на підставі договорів контрактації. У таблиці 2.1 представлені результати проведеної перевірки виконання термінів і повноти поставок молока МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »КПУП« ГМЗ № 3 »відповідно до договору контрактації за 2004 рік (додаток Р). Розбіжностей не встановлено.
При перевірці відпуску продукції покупцям широко використовують прийоми фактичного контролю, наприклад, контрольне зважування і лабораторний аналіз окремих партій продукції.
Під час документальної перевірки перевіряються облікові дані про фізичну кількості, залікової масі, як, собівартості і виручки від реалізації продукції. При цьому за товарно-транспортними накладними, дорожніми листами вантажного автомобіля, за актами зустрічної перевірки з покупцями встановлюють достовірність натуральної та залікової маси реалізованої продукції. Особливу увагу звертають на реальність знижок і надбавок до фізичної масою кожного виду проданої продукції, для чого перевіряють показники її якості, правильність розрахунку величини тих чи інших знижок і надбавок та визначення залікової маси. Наприклад, при звірці даних про кількість і якість реалізованого зерна УП «Комбінат хлібопродуктів» м. Мінська була визначена його залікова маса, яка виявилася нижче фізичної, на що вплинули такі якісні показники, як вологість і смітна домішка. Розрахунок представлений у таблиці 2.2 (додаток С).
Перевіряючі широко практикують зустрічну звірку даних про прийняту продукції покупцем і відвантаженої перевіряється організацією. Це сприяє своєчасному встановленню розбіжностей і оперативного прийняття відповідних заходів.
Вибірковим шляхом була проведена звірка даних про кількість і якість реалізованого молока КПУП «ГМЗ № 3» за вересень 2004 року, представлена ​​в таблиці 2.3 (додаток Т). Було встановлено, що дані агрокомбінату відповідають даним заготівельника.
Окремою перевірці підлягає правильність визначення собівартості і реалізаційних цін продукції, що продається. Перелік витрат, що відносяться на собівартість продукції, юридично закріплений в Основних положеннях по складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), затверджених Міністерствами економіки, статистики та аналізу, фінансів Республіки Білорусь. Реалізаційні ціни по кожному виду продукції, робіт і послуг перевіряють шляхом їх зіставлення з діючими прейскурантами і договорами з реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг. Звертають увагу на обгрунтованість планування якості продукції і правильність розрахунку середніх реалізаційних цін, виходячи з термінів продажу, якісних кондицій і надпланових обсягів реалізованої продукції (таблиця 2.4).
Таблиця 2.4. Відомість перевірки правильності обчислення
собівартості 1 тонни реалізованої продукції
Вид
продукції
За даними
обліку, тис. руб.
За даними
перевірки, тис. руб.
Відхилення,
+, -
Молоко
405
405,06
+0,06
М'ясо
3350
3349,86
-0,14
Зерно
162
161,52
-0,48
Овочі відкритого грунту
380
379,78
-0,22
Овочі закритого грунту
1204
1204,06
+0,06
Цукрові буряки
41
40,74
-0,26
Картопля
299
298,78
-0,22
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
Як видно з таблиці 2.4 відхилення у визначенні собівартості одиниці незначні. Можна зробити висновок, що вони сталися через заокруглень.
При перевірці правильності застосування знижок та надбавок до закупівельної ціни (на прикладі цукрових буряків за жовтень 2004 року), дані якої представлені в таблиці 2.5, розбіжностей не встановлено (додаток У).
При перевірці достовірності облікових даних про кількість реалізованого молока державі, були вивчені відомості руху молока, де вказується кількість проданого молока державі з кожної ферми за кожний день; товарно-транспортні накладні, де вказується кількість реалізованого молока зі всієї організації за день, а також прийомні квитанції молочного заводу, де показано загальна кількість прийнятого молока від організації за місяць. У ході перевірки перерахованих документів розбіжностей у кількості та якості реалізованого молока не виявлено. Результати перевірки відображені в таблиці 2.6.
Усі товарно-транспортні накладні на відправку молока на молочний завод заповнені відповідно до встановлених правил.

Таблиця 2.6. Допоміжна відомість перевірки кількості та якості

реалізованого молока

Місяць

Реалізовано згідно

ТТН-1 (молоко)
прийомним квитанціями
кількість в
залікової масі, т
жирність,%
кількість в
залікової масі, т
жирність,
%
Січень
757
3,6
757
3,6
Лютий
764
3,6
764
3,6
Березень
772
3,6
772
3,6
Квітень
806
3,6
806
3,6
Травень
851
3,7
851
3,7
Червень
938
3,7
938
3,7
Липень
984
3,7
984
3,7
Серпень
931
3,7
931
3,7
Вересень
897
3,6
897
3,6
Жовтень
855
3,6
855
3,6
Листопад
789
3,6
789
3,6
Грудень
773
3,6
773
3,6
Разом:
10117
-
10117
-
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
Важливим моментом у ході перевірки операцій з реалізації є визначення своєчасності перерахування покупцями коштів за реалізовану їм продукцію. Від цього значною мірою залежить платоспроможність організації та своєчасність її розрахунків з постачальниками.
Як видно з таблиці 2.7 оплата за молоко і цукровий буряк проводиться своєчасно, що не можна сказати про іншу продукцію. Керівництву необхідно на це звернути увагу і вжити заходів.
При вивченні платіжних документів встановлено, що суми, перераховані організації за реалізоване молоко за платіжними дорученнями, відповідають сумам, нарахованих у прийомних квитанціях.
Для перевірки правильності розрахунків складена допоміжна відомість (таблиця 2.8).

Таблиця 2.7. Відомість перевірки своєчасності оплати за

відвантажену продукцію

Найменування
продукції
Термін оплати по
договором
Термін фактичної
оплати
Відхилення,
+, -
Молоко
20.01.2004
21.01.2004
+1
24.04.2004
24.04.2004
-
М'ясо
25.08.2004
27.08.2004
+2
24.11.2004
28.11.2004
+4
Зерно
17.08.2004
20.08.2004
+3
28.10.2004
28.10.2004
-
08.10.2004
13.10.2004
+5
Овочі
27.09.2004
29.09.2004
+2
24.10.2004
30.10.2004
+6
Цукрові буряки
25.09.2004
25.09.2004
-
24.11.2004
24.11.2004
-
Картопля
17.09.2004
20.09.2004
+3
28.10.2004
28.10.2004
-
08.11.2004
13.11.2004
+5
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка

Таблиця 2.8. Допоміжна відомість перевірки правильності

розрахунків за реалізоване молоко

Місяць
Сума виручки згідно
Відхилення, +, -
прийомним квитанціями,
млн руб.
платіжними дорученнями, млн руб.
Січень
303910
303910
-
Лютий
306760
306760
-
Березень
313920
313920
-
Квітень
323820
323820
-
Травень
341290
341290
-
Червень
378860
378860
-
Липень
396120
396120
-
Серпень
373790
373790
-
Вересень
357540
357540
-
Жовтень
341290
341290
-
Листопад
316910
316910
-
Грудень
308790
308790
-
Разом
4063000
4063000
-
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
Ретельній перевірці піддається також відображення на бухгалтерських рахунках процесу реалізації. Перед цим необхідно встановити, за яким методом здійснюється облік виручки в організації. У МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »облікової політикою на 2004 рік виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) відображається в міру відвантаження продукції (виконання робіт, надання послуг) і пред'явлення покупцю (замовнику) розрахункових документів.
Вивчивши порядок відображення процесу реалізації продукції на рахунках бухгалтерського обліку, було встановлено, що облік реалізації продукції ведеться згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку в сільськогосподарських організаціях, затвердженого постановою Міністерства сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь від 06.04.2004 р. № 28, на рахунку 90 « Реалізація ». При цьому складається наступна кореспонденція рахунків:
- При списанні продукції за плановою собівартістю:
Дт рахунок 90 «Реалізація»,
Кт рахунок 43 «Готова продукція»;
- При нарахуванні виручки за реалізовану продукцію:
Дт рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»,
Кт рахунок 90 «Реалізація»;
- При нарахуванні податку на додану вартість:
Дт рахунок 90 «Реалізація»,
Кт рахунок 68 «Розрахунки з податків і зборів»;
- Отримано збиток від реалізації:
Дт рахунок 99 «Прибутки та збитки»,
Кт рахунок 90 «Реалізація»;
- Отримано прибуток від реалізації:
Дт рахунок 90 «Реалізація»,
Кт рахунок 99 «Прибутки та збитки».
При перевірці було встановлено, що в МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »списання витрат обігу і комерційних витрат на збільшення вартості реалізованої продукції на своїй базі відображається:
Дт рахунок 90 «Реалізація»,
Кт рахунок 44 «Витрати на реалізацію»
Списання витрат на збільшення вартості реалізованої продукції по магазинах, лотках, Комаровському ринку, чужий базі відображається:
Дт рахунок 91 «Операційні доходи і витрати»
Кт рахунок 44 «Витрати на реалізацію».
Хоча правильно було б всі витрати обігу та комерційних витрати з реалізованої продукції списувати на рахунок 90 «Реалізація».
Облікові регістри - реєстр ф. № 64-АПК та відомості ф. № 62-АПК та 63-АПК - в організації не ведуться. У МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »облік процесу реалізації автоматизований: складається відомість, у якій відбиваються всі операції по руху окремих видів продукції. З цієї відомості запису переносяться в Головну книгу.
При перевірці правильності заповнення та достовірності записів в облікових регістрах і Головній книзі порушень не виявлено
Таким чином, в ході перевірки операцій з реалізації готової продукції значних порушень не встановлено.
2.5. Організація обліку реалізації готової продукції в умовах
використання ЕОМ
Ефективність обробки облікової інформації на сучасному етапі багато в чому визначається рівнем розвитку автоматизованих інформаційних систем бухгалтерського обліку. В організаціях АПК накопичений великий досвід використання засобів обчислювальної техніки і зв'язку. Впровадження автоматизованої форми бухгалтерського обліку почалося в 70-і рр.. XX ст. Проте в даний час процес автоматизації управлінських служб сільськогосподарських організацій істотно стримується у зв'язку з браком фінансових коштів, кваліфікованих фахівців, наявністю низки організаційних проблем. Більшість використовуваних прикладних програм технологічно застаріло. [45, с. 4]
У сільськогосподарських організаціях можуть бути використані програми «Анжеліка +» (фірма «Golden Software»), «Ветразь» (фірма «Люкс Софт»), програмні рішення системи «1С: Підприємство 7.7» і ін [11, с. 61]
На ринку програмних продуктів СНД найбільш широко використовуваними є програми системи «1С». Відомо більше 350 найменувань галузевих і спеціалізованих сертифікованих рішень, створених партнерами московської фірми «1С».
Комплекс «1С: Підприємство 7.7» є системою прикладних програм, призначеної для автоматизації оперативного і бухгалтерського обліку середніх і великих підприємств різних галузей і видів діяльності. Як універсальний інструмент він дозволяє проводити комплексну автоматизацію практично всіх ділянок обліку, виконувати весь спектр облікових завдань - від введення первинних документів до формування звітності.
Масове успішне впровадження програм системи «1С» обумовлено їх універсальністю, масштабованістю, гнучкістю настройки, грамотної маркетингової стратегією. Основною перевагою додатків «1С» є повна незалежність від розробника і здатність працювати при будь-яких змінах законодавства, що особливо важливо для віддалених від великих центрів сільськогосподарських організацій. [11, с. 62]
Якість готових прикладних рішень багато в чому визначається не тільки можливостями платформи, але і рівнем професіоналізму, з яким було виконано зміна конфігурації.
За підсумками 2004 р. в Республіці Білорусь кращою системою автоматизації бухгалтерського обліку, розробленої на платформі «1С», є конфігурація «Головний бухгалтер» білоруської фірми ТОВ «Хьюмен систем» (рис.1). Вона являє собою універсальну систему автоматизації бухгалтерського і оперативного обліку організацій Республіки Білорусь. [11, с. 63]
Система «Головний бухгалтер» працює більш ніж в 150 організаціях різних масштабів, галузей і видів діяльності, вона впроваджена також в сільськогосподарських організаціях Республіки Білорусь (МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »). [45, с. 6]

Малюнок 1. Завантаження програми «1С: Підприємство 7.7»
П р и м і т а н і е. Джерело: власна розробка
Робота з системою передбачає два основні процеси: конфігурування і роботу користувача. На етапі конфігурування виконується розробка або модифікація налаштування програми в режимі «Конфігуратор». Відповідно до особливостей системи обліку конкретного підприємства відбувається налаштування різних елементів системи, перш за все складу і структури бухгалтерських рахунків, складу, властивостей і форм введення констант, перерахувань, довідників, документів, журналів документів, журналів операцій і проводок, складу та алгоритмів звітів та обробок , форм усіх вихідних документів.
Робота користувача відбувається в основному в режимі «1С: Підприємство 7.7». Для виконання технологічних операцій над об'єктами програми користувачі на свій розсуд можуть застосовувати різні засоби:
- Інструменти вікна об'єктів;
- Команди, які містяться в пункті меню «Дія»;
- Команди контекстного меню;
- Комбінації клавіш.

Малюнок 2. Введення відомостей про організацію
П р и м і т а н і е. Джерело: власна розробка
У системі «Головний бухгалтер» міститься один план рахунків для госпрозрахункових організацій. Він представлений у вигляді довідника ієрархічної структури, що включає перелік рахунків і субрахунків (рис. 3).
Аналітичний облік є багаторівневим і багатомірним і організовується за допомогою субконто, під яким розуміється об'єкт аналітичного обліку.

Малюнок 3. План рахунків
П р и м і т а н і е. Джерело: власна розробка
Господарські операції можуть вводитися в інформаційну базу системи «1С: Підприємство» трьома способами:
- Вручну;
- З використанням механізму типових операцій;
- Із застосуванням документів. [11, с. 63]
У системі «Головний бухгалтер» введення грунтується на заповненні електронних форм первинних документів. Електронні документи в системі «1С» призначені як для введення, друку та зберігання первинних документів, так і для розрахунку і формування проводок.
Для здійснення бухгалтерських записів за рахунками на підставі первинного документа досить правильно його заповнити, зберегти і підтвердити необхідність створення кореспонденцій.
Всю підсумкову інформацію, розраховану в системі за певний період часу, відносять до звітів. Як підсумкової інформації розглядаються вихідні документи бухгалтерського обліку і економічного аналізу: бухгалтерські регістри, фінансові та статистичні звіти, податкові розрахунки, довідки і т.д. Назва звітів системи «1С» не ідентично до затвердженого документа, але дозволяє охопити все різноманіття їх форм. [11, с. 64]
Облік готової продукції, її відвантаження і реалізація - найбільш трудомістка задача. Її виконують кілька підрозділів організації, як правило, відділ збуту та бухгалтерія. [11, с. 78].
Порядок оформлення операцій з реалізації готової продукції і сформовані кореспонденції рахунків визначаються методом визнання виручки. У конфігурації «Головний бухгалтер» на етапі впровадження системи задається константа «Метод визначення виручки», яка, будучи періодичної, може приймати два значення: «по відвантаженню» і «по оплаті». [11, с. 79].
Побудова системи рахунків за рахунком «Реалізація» передбачає використання субрахунків двох рівнів та ведення тривимірного аналітичного обліку (рис. 3).

Малюнок 4. Введення рахунку 90 «Реалізація»
П р и м і т а н і е. Джерело: власна розробка.
Довідник «Види діяльності» має ієрархічну структуру і пропонує чотири рівні для опису видів діяльності організації.
У довіднику «Вид варіантів реалізації» організації АПК можуть використовувати позиції, які кодуються по порядковій системі: реалізація державі, реалізація на колгоспному ринку, реалізація колгоспникам, працівникам організації.

Малюнок 5. Вибір довідника

П р и м і т а н і е. Джерело: власна розробка
У МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »реалізаційна політика побудована на факті відвантаження, для відображення операцій по відвантаженню і реалізації служить один документ -« Накладна »(рис. 6). У розрізі документів «Накладні» оформляються «Накладна (товари, продукція)», «Накладна (матеріали)», «Поворотна накладна (товари, продукція)», «Накладна на відпуск товарів (сумовий облік)».

Малюнок 6. Вибір первинного документа
П р и м і т а н і е. Джерело: власна розробка.
При введенні даних користувач вибирає в екранних формах накладних на реалізацію матеріальних цінностей тип накладної, вид відвантаження, мета реалізації. Рахунки обліку матеріальних цінностей, рахунки розрахунків та реалізації, відібрані в довіднику рахунків, беруть участь в автоматичному складанні кореспонденцій при проведенні документів. Введені дані дозволяють сформувати друковані форми 4 документів: «ТТН-1», «ТН-2», «Специфікація», «Протокол узгодження відпускних цін». Після процедур збереження та проведення документи формують записи за рахунками.
У кінці звітного періоду можна сформувати наступні документи:
- Журнал-ордер за кредитом рахунку 90;
- Оборотно-сальдову відомість по рахунку 90;
- Журнал-ордер по субконто (формується за рахунком 90 з розгорнутими субконто «Види діяльності» і (або) «Види варіантів реалізації»; надає дані для заповнення ф. № 7-АПК річного звіту) [11, с. 81].

Малюнок 7. Вибір звіту

П р и м і т а н і е. Джерело: власна розробка
Таким чином, застосування на МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »сучасної комп'ютерної техніки кардинально вирішує проблему формування відомостей для всіх служб, відділів управління та посадових осіб, які мають відношення до здійснення процесів випуску, зберігання, збуту продукції, їх обліку, контролю та аналізу.
3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
3.1. Аналіз динаміки, структури та виконання плану за обсягом
реалізації продукції
На відміну від промислових сільськогосподарські підприємства, в тому числі і МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі », реалізують не всю продукцію, вироблену в організації. Валова продукція, отримана в результаті процесу виробництва, поділяється на дві частини:
- Реалізовану за різними напрямками (товарну частина);
- Споживану на внутрішньогосподарські потреби (нетоварну частина).
Від того, наскільки раціонально використовується продукція власного виробництва, залежить:
- По-перше, розширення галузей рослинництва і тваринництва;
- По-друге, зростання товарності виробництва цих галузей і фінансові результати підприємства.
Необхідно врахувати, що підвищення рівня товарності не повинно відбуватися штучно, за рахунок неповного задоволення потреб організації. Хоча, в свою чергу, якщо в організації є надлишкові запаси продукції, то це може призвести до зниження обсягу реалізації продукції та створенню умов нераціонального їх використання. [44, с. 220].
При аналізі використання продукції в організації необхідно розглянути надходження її у звітному році і витрата, як в цілому, так і за окремими напрямами, порівнюючи фактичні дані з плановими. Все це дає можливість встановити, як в організації виконано план надходження кожного виду продукції, як виконаний державне замовлення, чи забезпечені в організації необхідні запаси насіння, кормів, продукції для передачі в переробку, а також виявити причини невиконання плану та намітити шляхи їх усунення. [23, с. 161]
У процесі аналізу використання кожного виду сільськогосподарської продукції застосовується спеціалізована форма річного звіту № 15-АПК «Баланс продукції» (додаток Ю, Я, 1), в якій вказується:
- Наявність продукції на початок року;
- Надходження продукції (вироблено, куплено та інші надходження),
- Витрати продукції (продано, в тому числі за межі республіки, на насіння, фураж, підстилку тваринам, передача в переробку, інші витрати на власні потреби, природний спад при зберіганні, загибель, псування, падіж тощо);
- Наявність на кінець року.
У таблиці 3.1 наведені показники виконання плану надходження та використання основних видів продукції рослинництва, вироблених МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »згідно даних форми № 15-АПК« Баланс продукції »(зерно, картопля, овочі) за 2004 рік (додаток Ю).
Таблиця 3.1. Аналіз використання продукції рослинництва
МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »за 2004 рік
Показники
Зерно
Картопля
Овочі
план
факт
+, -
план
факт
+, -
план
факт
+, -
Наявність на початок року
5661
4975
-686
1416
1679
+263
1904
6614
+4710
Вироблено
10230
14446
+4216
4040
6819
+2779
17707
14160
-3547
Куплено
-
1069
+1069
131
320
+189
102
102
-
РАЗОМ
15891
20490
+4599
5587
8818
+3231
19713
20876
+1163
Продано всього
6584
8748
+2164
1845
1148
-697
9708
9145
-563
в т.ч. за межі РБ
-
-
-
567
495
-72
3005
2502
-503
Використано на корм худобі
-
28
+28
1025
1510
+485
2102
3448
+1346
Використано на насіння
1165
1006
-159
857
782
-75
-
-
-
Передано в переробку
3150
4946
+1796
-
-
-
55
46
-9
Втрати при зберіганні
17
2
-15
181
711
+530
1234
2708
+1474
РАЗОМ
10916
14730
+3814
3908
4151
+243
13099
15347
+2248
Наявність на кінець року
4975
5760
+785
1679
4667
+2988
6614
5529
-1085
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
З даних таблиці 3.1 видно, що з виробництва і закупівлі зерна план перевиконано на 4216 т (41,2%) і 1069 т (100%) відповідно. Витрачання зерна перевищило запланований показник на 3814 т (34,9%). Значне перевиконання плану спостерігається по виробництву картоплі - на 2779 т (68,8%), а з виробництва овочів, навпаки, недовиконання плану на 3547 т (20%). Витрачання картоплі та овочів перевищило запланований показник на 243 т (6,2%) і 2248 т (17,2%) відповідно. Експорт продукції за кордон (м. Москва) є для даної організації важливим джерелом отримання прибутку. Але в 2004 році спостерігається зниження реалізації продукції за межі республіки по картоплі на 72 т (12,7%), а по овочах на 503 т (16,7%).
У таблиці 3.2 наведені показники виконання плану надходження та використання основних видів продукції тваринництва, згідно з даними форми № 15-АПК «Баланс продукції» (м'ясо та молоко) (додаток Ю).
Таблиця 3.2. Аналіз використання продукції тваринництва
МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »за 2004 рік
Показники
М'ясо
Молоко
план
факт
+, -
план
факт
+, -
Наявність на початок року
-
-
-
10
14
+4
Вироблено
468
431
-37
9458
10069
+611
Куплено у населення
-
-
-
-
220
+220
РАЗОМ
468
431
-37
9468
10303
+835
Продано
374
363
-11
8727
9438
+711
Використано на корм худобі і птиці
-
-
-
727
792
+65
Інші витрати
-
-
-
14
73
+59
РАЗОМ
374
363
-11
9468
10303
+835
Наявність на кінець року
94
68
-26
-
-
-
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
З даних таблиці 3.2 видно, що з виробництва та продажу м'ясної продукції спостерігається недовиконання плану на 37 т і 11 т відповідно.
По виробництву і закупівлі молока план перевиконано на 611 т (6,5%) і 220 т (100%) відповідно, а по її використанню - на 835 т (8,8%).
Основну частку в загальних витратах продукції на внутрішньогосподарські потреби займають витрати на насіння і фураж.
Таблиця 3.3. Аналіз використання зерна на насіння за 2004 рік
Показники
План
Факт
Відхилення, +, -
Посівна площа, га
5514
5488
-26
Норма висіву на 1 га, кг
211,3
183,3
-28
Витрата зерна на насіння, т
1165
1006
-159
Фактор
Розрахунок впливу
Посівна площа
(5488 - 5514) * 211,3 = -5 т
Норма висіву
(183,3 - 211,3) * 5488 = -154 т
Разом
-159 Т
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
У даній організації у 2004 році за рахунок зменшення посівної площі під зернові культури витрата зерна на насіння зменшився на 5 т (3,1%), а за рахунок зниження норми висіву - на 154 т (96,9%) (таблиця 3.3).
Перевитрата молока на випоювання телят у 2004 році збільшився на 45 т (69,2%) за рахунок збільшення поголів'я телят і на 20 т (30,8%) за рахунок підвищення рівня годівлі (таблиця 3.4).
Таблиця 3.4. Аналіз використання молока на корм за 2004 рік
Показники
План
Факт
Відхилення, +, -
Середньорічне поголів'я, ум. гол.
1608
1707
+99
Витрата молока на корм:
1 голови, т
0,452
0,464
+0,012
всього поголів'я
727
792
+65
Фактор
Розрахунок впливу
Поголів'я тварин
(1707 - 1608) * 0,452 = +45 т
Рівень годівлі
(0,464 - 0,452) * 1707 = +20 т
Разом
+65 Т
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
Збільшення використання молока за рахунок другого чинника не можна оцінити позитивно і в процесі подальшого аналізу ці дані послужать джерелом резерву збільшення обсягу реалізації продукції.
При аналізі даних використання сільськогосподарської продукції особливе місце приділяється її збереження, боротьбі з втратами на всьому шляху від виробництва до споживання. При належному дотриманні технології зберігання і надійному складському господарстві ці втрати повинні бути в межах норм природних втрат.
З наведених раніше даних (таблиця 3.1) ми можемо помітити значне збільшення втрат при зберіганні по картоплі та овочів у розмірі 530 і 1474 т відповідно. У процесі подальшого аналізу ці дані будуть розглянуті як резерв отримання прибутку організацією за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції.
Таким чином, в даній організації спостерігається виконання плану по використанню продукції рослинництва і тваринництва.
Важливе народногосподарське значення має підвищення товарності сільськогосподарського виробництва. Тому особлива увага приділяється аналізу товарності продукції. До товарної продукції відноситься:
- Продукція, продана державі;
- Продукція, виділена на оплату праці працівників;
- Повернення натуральних позичок;
- Витрата за бартерними угодами;
- Реалізація продукції на ринку і т.д. [23, с. 162]
Збільшення кількості товарної продукції приводить до підвищення грошових потоків, збільшення виручки від реалізації. [44, с. 220] При цьому важливо з'ясувати, чи немає штучного підвищення рівня товарності, тобто за рахунок неповного задоволення виробничих потреб (наприклад, за рахунок здачі всіх насіння і подальшого їх завезення з боку і тієї ж якості, за рахунок зменшення фуражного фонду і т.д.). Економічно не виправдана і протилежна крайність - створення зайвих запасів в організації, що зменшує кількість товарної продукції, скорочує грошові доходи підприємства. [23, с. 162].
У процесі аналізу вивчимо виконання плану рівня товарності за кожним видом продукції, по галузях і в цілому по організації. Відзначимо, що рівень товарності - це відношення обсягу реалізованої продукції до об'єму її виробництва в натуральному виразі або у порівнянних цінах. [8, с. 312].
Для обчислення рівня товарності продукцію по окремих видах беремо в натуральному вимірі, використовуючи дані форми № 15-АПК «Баланс продукції» (додаток Ю, Я), а по галузях і організації в цілому - у вартісному, використовуючи дані форми № 7-АПК « Реалізація продукції »(додаток Ш, Щ).
За даними, наведеними в таблиці 3.5 (розрахунок даних показників подано в таблиці 3.10), спостерігається перевиконання плану за рівнем товарності в звітному 2004 році за цукровому буряку - на 11%, по овочах - на 17,9%, по м'ясу - на 5, 4% і по молоку - на 1,5%. Недовиконання ж плану за рівнем товарності в значній мірі спостерігається по картоплі - на 63,2%, а також по зерну - на 5,9%. Якщо аналізувати цей показник в цілому по організації або галузям, то продукцію необхідно брати в однаковій вартісної оцінки (порівнянних цінах). Так по галузі рослинництва - недовиконання плану на 15,1%, а по галузі тваринництва план перевиконано на 7,5%. У цілому по організації рівень товарності склав 70,9%, що нижче запланованого на 7,5%.
Таблиця 3.5. Показники виконання плану за рівнем товарності
МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »за 2004 рік
Показники
Рівень товарності,%
Рівень виконання плану,%
Відхилення, +, -
за планом
фактично
Зерно
64,4
60,6
94,1
-5,9
Цукрові буряки
90,1
100
111
+11
Картопля
45,7
16,8
36,8
-63,2
Овочі
54,8
64,6
117,9
+17,9
Разом по
рослинництву
76,4
64,9
84,9
-15,1
М'ясо
79,9
84,2
105,4
+5,4
Молоко
92,3
93,7
101,5
+1,5
Разом по
тваринництву
82,4
88,6
107,5
+7,5
Всього по агрокомбінату
78,4
70,9
90,4
-9,6
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
Слід зауважити, що в МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »є можливості подальшого підвищення рівня товарності за рахунок більш раціонального використання продукції на виробничі потреби, тобто економного витрачання, скорочення втрат при зберіганні. І, отже, ці можливості необхідно використовувати для більш ефективного господарювання.
У процесі подальшого аналізу необхідно обов'язково вивчити виконання плану по ринках збуту продукції, за термінами реалізації і за якістю реалізованої продукції, тому що від цього багато в чому залежать фінансові результати організації. [38, с. 231]. Основними ринками збуту продукції в МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »є наступні:
- Продаж державі;
- Реалізація на ринку;
- Інші канали реалізації (працівникам організації);
- Продаж за межі республіки (додаток Ю, Я, 1).
Основну частину товарної продукції організація реалізує державі в порядку виконання плану державного замовлення. Виконання плану продажу з держзакупівель є головним завданням для кожного підприємства, так як від цього залежить забезпечення потреб населення в продуктах харчування, а промисловості - в сільськогосподарській сировині, а також отримання власного доходу. Крім того, частина продукції сільськогосподарські підприємства реалізують робочим, видають в рахунок оплати праці, відпускають на громадське харчування, продають на ринку. [44, с. 220]. У таблиці 3.6 наведені показники виконання плану по ринках збуту продукції.
Таблиця 3.6. Показники виконання плану по ринках збуту продукції
МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »за 2004 рік
Ринки збуту
Обсяг реалізації, т
Відхилення, +, -
Виконання плану за обсягом реалізації,%
план
факт
ЗЕРНО
Державі
2741
4472
+1731
163,2
Іншим споживачам
3635
3921
+286
107,9
Працівникам організації
208
355
+147
170,7
Разом
6584
8748
+2164
132,9
ЦУКРОВА БУРЯК
Державі
7945
10750
+2805
135,9
Разом
7945
10750
+2805
135,3
КАРТОПЛЯ
За межі республіки
567
495
-72
87,3
Іншим споживачам
1278
646
-632
50,5
Працівникам організації
-
7
+7
-
Разом
1845
1148
-697
62,2
ОВОЧІ
За межі республіки
3005
2502
-503
83,3
Іншим споживачам
6253
6180
-73
98,8
Працівникам організації
450
463
+13
102,9
Разом
9708
9145
-563
94,2
М'ЯСО
Державі
281
284
+3
101,1
Іншим споживачам
76
63
-13
82,9
Працівникам організації
17
16
-1
94,1
Разом
374
363
-11
97,1
МОЛОКО
Державі
8676
9378
+702
108,1
Іншим споживачам
44
59
+15
134,1
Працівникам організації
7
1
-6
14,3
Разом
8727
9438
+711
108,1
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
З таблиці 3.6 видно, що з продажу іншим споживачам зерна і молока план перевиконано на 7,9% і 34,1%, а от по картоплі, овочів і м'яса, навпаки, недовиконання плану на 49,5%, 1,2%, і 17,1% відповідно. Значне недовиконання плану спостерігається з продажу працівникам організації молока - на 85,7% і м'яса - на 5,9%. Овочі та картопля реалізуються, крім того, за межі республіки (м. Москва), але в 2004 році за ним план не виконано на 16,7% і 12,7% відповідно.
Загалом, по каналах реалізації план по зерну, цукрових буряках і молоку перевиконано. Недовиконання ж плану спостерігається по картоплі (на 37,8%), овочів (на 5,8%) і м'яса (на 2,9%). Це говорить про можливість наявності в організації резервів підвищення обсягів реалізації продукції за рахунок даного джерела, а, отже, і збільшення розміру прибутку.
Важливим показником діяльності підприємства є якість продукції. Воно має великий вплив на обсяг реалізації.
Зазначимо, що якість продукції - це сукупність властивостей продукції, здатних задовольняти певні потреби відповідно до її призначення. Кількісна характеристика однієї або кількох властивостей продукції, які складають її якість, називається показником якості продукції.
Чим вище якість продукції, тим вище залікова маса і ціни, і навпаки, організації, які реалізують продукцію низької якості, багато втрачають у заліковій масі і, відповідно, в прибутку. Щоб встановити вплив даного чинника на обсяг реалізації продукції державі, необхідно її фактичну фізичну масу зіставити із заліковою і визначити втрати або виграш організації (таблиця 3.21). За реалізацію державі молока високої якості виграш агрокомбінату склав 739 тонн. По зерну і цукрових буряках втрати склали 87 тонн і 1670 тонн відповідно. У процесі подальшого аналізу ці дані будуть розглянуті як резерв отримання прибутку Агрокомбінатом за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції.
3.2. Факторний аналіз обсягу реалізації продукції
Основним результуючим показником діяльності організації є обсяг реалізації продукції. Від величини обсягу реалізації залежать результати фінансово-господарської діяльності, показники оборотності і рентабельності. За цим показником судять про значимість підприємства на ринку. У США, наприклад, щорічно публікуються дані про обсяги продажів 1000 найбільших компаній. [23, с. 140].
Виконання зобов'язань з реалізації сільськогосподарської продукції, в тому числі і продаж її державі, залежить як від виконання плану валового виробництва будь-якого виду продукції, так і від її фактичного використання на внутрішньогосподарські потреби. Якщо спостерігається факт перевиконання плану виробництва валової продукції, то, природно, повинен зрости і обсяг її реалізації.
У процесі аналізу слід детально вивчити динаміку і виконання плану реалізації продукції по кожному виду, по галузях і в цілому по організації. Для цього фактичні дані про реалізацію кожного виду продукції порівнюємо з плановими і даними минулих років і визначаємо абсолютні та відносні відхилення.
У таблиці 3.7 наведені показники виконання плану за обсягом реалізації основних видів продукції, по галузях і в цілому по організації.
Таблиця 3.7. Показники виконання плану за обсягом реалізації
МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »за 2004 рік
Показники
Обсяг реалізації, т
Рівень
виконання плану,%
Відхилення, +, -
за планом
фактично
Зерно
6584
8748
132,9
+32,9
Цукрові буряки
7945
10750
135,3
+35,3
Картопля
1845
1148
62,2
-37,8
Овочі
9708
9145
94,2
-5,8
Разом по рослинництву, млн руб.
8466
11154
131,8
+31,8
М'ясо
374
363
97,1
-2,9
Молоко
8727
9438
108,1
+8,1
Разом по тваринництву, млн руб.
4512
5175
114,7
+14,7
Всього, млн руб.
18600
27037
145,4
+45,4
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
З даних таблиці 3.7 ми бачимо, що по картоплі, овочів і м'яса план реалізації не виконаний на 37,8%, 5,8% і 2,9% відповідно. По зерну, цукрових буряках і молоку план перевиконано на 32,9%, 35,3% і 8,1% відповідно.
Якщо аналізувати цей показник по галузях і в цілому по організації, то обсяг реалізації продукції необхідно брати у вартісному вираженні. У результаті отримаємо перевиконання плану як по галузі рослинництва і тваринництва (на 31,8% і 14,7% відповідно), так і в цілому по агрокомбінату (на 45,4%).
У процесі подальшого аналізу розглянемо показники динаміки обсягу реалізації основних видів продукції МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »(таблиця 3.8), використовуючи дані форми № 7-АПК« Реалізація продукції »(додаток Ш, Щ, Е).
Таблиця 3.8. Показники динаміки обсягу реалізації продукції
МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »
Рік
Зерно
Цукрові буряки
Картопля
Обсяг реалізації, т
Індекс
Обсяг реалізації, т
Індекс
Обсяг реалізації, т
Індекс
базисний
ланцюгової
базисний
ланцюгової
базисний
ланцюгової
2001
2216
-
-
6041
-
-
1423
-
-
2002
2285
1,03
1,03
1175
0,19
0,19
387
0,27
0,27
2003
6584
2,97
2,88
7945
1,32
6,76
1845
1,3
4,77
2004
8748
3,95
1,33
10750
1,78
1,35
1148
0,81
0,62
Закінчення таблиці 3.8
Рік
Овочі
М'ясо
Молоко
Обсяг реалізації, т
Індекс
Обсяг реалізації, т
Індекс
Обсяг реалізації, т
Індекс
базисний
ланцюгової
базисний
ланцюгової
базис-
ний
ланцюгової
2001
9333
-
-
323
-
-
3229
-
-
2002
7494
0,8
0,8
153
0,47
0,47
5189
1,61
1,61
2003
9708
1,04
1,3
374
1,16
2,44
8727
2,70
1,68
2004
9145
0,98
0,94
363
1,12
0,97
9438
2,92
1,08
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
З даних таблиці 3.8 видно, що за останні 4 роки спостерігається така ситуація:
- По зерну і молоку - збільшення обсягів реалізації і в порівнянні з базисним 2001 роком, і з попередніми роками;
- По цукровому буряку - збільшення обсягів реалізації з 2002 по 2004 рік, хоча у 2001 році він був значно вище, ніж у 2002 році;
- По картоплі та овочів - нестійкість в обсягах реалізації, так у 2002 і 2004 роках обсяг реалізації був дуже низьким і становив по картоплі 387 та 1148 тонн, а по овочах 7494 і 9145 тонн відповідно. Хоча в базисному 2001 році він склав по картоплі 1423 тонни, а по овочах 9333 тонни. У звітному 2004 році обсяг реалізації по картоплі склав 1148 тонн, що становить 81% від базисного 2001 року і 62% від рівня минулого року. Що стосується овочів, то обсяг реалізації в звітному році склав 9145 тонн, що відповідає 98% від рівня базисного і 94% від рівня минулого року.
Зміна обсягу реалізації продукції складається під впливом численних факторів: збільшення обсягу виробництва продукції, скорочення внутрішньогосподарських витрат, недопущення втрат і т.д. Найважливішими з них є - зміна обсягу виробництва продукції та рівня товарності. Розрахунок впливу даних факторів можна провести будь-яким із способів детермінованого факторного аналізу.
Використовуючи спосіб абсолютних різниць, проведемо розрахунок впливу даних факторів на зміну обсягу реалізації продукції (таблиця 3.9).
Таблиця 3.9 Факторний аналіз виконання плану реалізації продукції
МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »за 2004 рік
Вид
продукції
Обсяг
виробництва, т
Рівень товарності,%
Обсяг
реалізації, т
Зміна
обсягу продажів, т
загальне
в т.ч. за рахунок:
план
факт
план
факт
план
факт
обсягу виробництва
рівня товарності
Зерно
10230
14446
64,4
60,6
6584
8748
+2164
+2715
-551
Цукрові буряки
8822
10105
90,1
100
7945
10105
+2160
+1156
+1004
Картопля
4040
6819
45,7
16,8
1845
1148
-697
+1270
-1967
Овочі
17707
14160
54,8
64,6
9708
9145
-563
-1944
+1381
Разом по рослинництву, млн руб.
11079
17198
76,4
64,9
8466
11154
+2688
+4675
-1987
М'ясо
468
431
79,9
84,2
374
363
-11
-30
+19
Молоко
9458
10069
92,3
93,7
8727
9438
+711
+564
+147
Разом по тваринництву, млн руб.
5473
5839
82,4
88,6
4512
5175
+663
+302
+361
Всього,
млн руб.
16552
23037
78,4
70,9
12978
16329
+3351
+5084
-1733
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
З таблиці 3.9 ми бачимо, що в звітному 2004 році на збільшення обсягу реалізації зерна на 2164 тонни в порівнянні з планом вплинуло збільшення обсягу виробництва на 2715 тонн і зменшення рівня товарності на 551 тонну.
Обсяг реалізації по цукровому буряку і молоку у звітному 2004 році в порівнянні з планом збільшився на 2160 і 711 тонн відповідно, на що позитивно підвищення обсягу виробництва і рівня товарності.
По картоплі обсяг реалізації знизився на 697 тонн, у тому числі за рахунок обсягу виробництва він збільшився на 1270 тонн, а за рахунок рівня товарності зменшився на 1967 тонн. Обсяг реалізації овочів знизився на 563 тонни, на що великий вплив зробило зниження обсягу виробництва на 1944 тонни, незважаючи на збільшення рівня товарності на 1381 тонну.
По галузях рослинництва і тваринництва обсяг реалізації у вартісному виразі в звітному 2004 році збільшився на 2688 та 663 млн руб. відповідно, на що позитивно вплинуло збільшення обсягу виробництва, а негативно - зниження рівня товарності.
У цілому по організації обсяг реалізації продукції збільшився на 3351 млн руб., В тому числі за рахунок підвищення обсягу виробництва обсяг реалізації продукції збільшився на 5084 млн руб., А за рахунок зниження рівня товарності - зменшився на 1733 млн руб. У процесі подальшого аналізу ці дані будуть розглянуті при підрахунку резервів збільшення обсягу реалізації продукції.
Існуюча система економічних відносин чільну роль у зміцненні економіки господарювання віддає цінами на сільськогосподарську продукцію. Ціна, що забезпечує покриття витрат на вироблену продукцію, стимулює зростання обсягів її виробництва та отримання прибутку.
Перейдемо до розгляду факторів, що впливають на рівень средньореалізаціоних цін. Середня ціна реалізації одиниці продукції визначається шляхом ділення виручки від реалізації відповідної продукції на обсяг продажів даної продукції. На зміну її рівня впливають такі чинники:
- Якість реалізованої продукції;
- Ринки збуту;
- Кон'юнктура ринку;
- Строки реалізації;
- Інфляційні процеси.
Якість товарної продукції безпосередньо впливає на рівень середньої ціни реалізації. За продукцію більш високої якості встановлюють більш високі ціни, доплати, надбавки. За низькоякісну, не сортову продукцію виробляються знижки з ціни, або застосовуються знижені рівні цін.
При визначенні ступеня впливу якості продукції на зміну средньореалізаціоних ціни потрібно враховувати існуючий порядок встановлення цін залежно від якості продукції.
За тих видів продукції, через які ціни встановлюються в залежності від сорту або кондиції, категорії, розрахунок впливу якості продукції на зміну середньої ціни можна зробити двома способами.
В основі першого з них лежить використання принципу ланцюгової підстановки: порівнюється сума виручки за загальний обсяг фактично реалізованої продукції i-го виду при її фактичному і плановому сортовому складі. Якщо отриману різницю розділити на загальну кількість фактично реалізованої продукції, отримана величина відобразить зміну середньої ціни за рахунок її якості.
У даній роботі буде використаний другий спосіб, в основу якого покладено прийом абсолютних різниць: відхилення фактичного питомої ваги від планового по кожному сорту (кондиції) множиться на фактичну ціну одиниці продукції відповідного сорту (кондиції) і ділиться на 100.
За даними розрахунку, виробленого в таблиці 3.10, видно, що збільшення частки молока першого сорту і зниження питомої ваги молока другого сорту призвело до збільшення виручки від реалізації на 14 млн руб., А середньої ціни за 1 т - на 1,6 тис. крб .
ΔЦ = Σ (Уdi1 - Уdi0) * Цi0/100.
ΔЦ = (4,3 * 435) + (-4,3 * 398) / 100 = 1,6 тис. руб.

Таблиця 3.10. Вплив якості молока на середню ціну реалізації

МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »за 2004 рік

Сорт
продукції
Ціна за 1 т,
тис. руб.
Обсяг реалізації, т
Структура сортів,%
план
факт
план
факт
+, -
Перший
435
7294
8295
83,6
87,9
+4,3
Другий
398
1433
1143
16,4
12,1
-4,3
Разом
430,5
8727
9438
100
100
-

Закінчення таблиці 3.10
Сорт
продукції
Фактичний
обсяг продажів
при плановій сортності, т
Виручка від фактичного обсягу продажів, млн руб.
при фактичній
сортності
при плановій
сортності
Перший
7889
3608
3432
Другий
1549
455
617
Разом
9438
4063
4049
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
За такою ж методикою розраховується зміна середньої ціни реалізації в залежності від ринків збуту продукції (таблиця 3.11) і термінів реалізації (таблиця 3.12).
Розглянемо відхилення средньореалізаціоних цін від планової їх величини під впливом зміни структури ринків збуту на прикладі зерна (таблиця 3.11).
Таблиця 3.11. Вплив ринків збуту продукції на зміну середньої
ціни реалізації 1 т зерна за 2004 рік
Ринок збуту
продукції
Ціна за 1 т, тис. руб.
Обсяг реалізації, т
Структура
реалізації,%
Зміна середньої ціни, руб.
план
факт
план
факт
+, -
Державі
245
2741
4472
41,6
51,1
+9,5
+23275
Іншим
споживачам
149
3635
3921
55,2
44,8
-10,4
-15496
Працівникам організації
42
208
355
3,2
4,1
+0,9
+378
Разом
-
6584
8748
100
100
-
+8157
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
Щодо реалізації зерна спостерігається 51,1 - процентна його здача державі. За рахунок збільшення питомої ваги реалізації державі ціна збільшилася на 23275 руб. Планом було передбачено обсяг реалізації зерна працівникам підприємства розмірі 3,2% від загальної величини, проте по даному напрямку реалізація сталася на 4,1% (збільшилась на 0,9 відсоткових пунктів). Сформоване зміна в структурі визначило зростання средньореалізаціоних ціни зерна на 378 руб. у розрахунку на 1 тонну. По реалізації зерна іншим споживачам, навпаки, спостерігається зниження питомої ваги на 10,4 відсоткових пунктів, у зв'язку, з чим ціна зменшилася на 15496 руб.
Отже, у зв'язку зі зміною ринків збуту продукції середній рівень ціни на 1 т збільшився на 8157 руб., А сума прибутку - на 71357 тис. руб. (8157 * 8748).
Розглянемо відхилення средньореалізаціоних цін від їх планової величини під впливом строків реалізації на прикладі картоплі. З даних таблиці 3.12 видно, що за рахунок збільшення частки реалізації картоплі в зимовий період середня ціна реалізації збільшилася на 1425 руб. за 1 тонну, а сума прибутку зросла на 1636 тис. руб. (1425 * 1148).

Таблиця 3.12. Вплив строків реалізації картоплі на середній рівень

ціни за 2004 рік

Період
реалізації
Ціна за 1 т, тис. руб.
Обсяг реалізації, т
Структура
реалізації,%
Зміна середньої ціни, руб.
план
факт
план
факт
+, -
01.09 - 30.11
175
1498
892
81,2
77,7
-3,5
-6125
01.12 - 28.02
190
235
169
12,7
14,7
+2
+3800
01.03 - 31.08
250
112
87
6,1
7,6
+1,5
+3750
Разом
181,2
1845
1148
100
100
-
+1425
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
На закінчення узагальнюються результати аналізу по кожному виду продукції (таблиця 3.13).
Таблиця 3.13. Фактори зміни средньореалізаціоних цін
МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »за 2004 рік
Фактор
Зміна середньої ціни реалізації, руб.
Зерно
Цукрові буряки
Картопля
Овочі
М'ясо
Молоко
Якість продукції
+6240
-8870
-9700
+1270
+17300
+1600
Ринки збуту
+8157
+2550
-12900
+14890
+12700
+1290
Терміни реалізації
+5903
-7980
+1425
+5340
+5100
+2210
Підвищення цін у зв'язку з інфляцією
+35000
+10000
-40000
+210000
+340000
+120000
Разом
+55300
-4300
-61175
+231500
+375100
+125100
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
3.3. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт, послуг
Фінансові результати підприємства характеризуються розміром отриманого прибутку (збитку). У цьому показнику знаходять відображення рівень організації виробництва, ефективність використання ресурсів, економічні відносини між сільськогосподарським підприємством і державою, покупцями, постачальниками і т.д. Виконання та особливо перевиконання плану по прибутку створює сприятливі умови для розширення виробництва, матеріального стимулювання працівників, розвитку матеріально-технічної бази, проведення соціально-культурним заходів, а також збільшення відрахувань в доход держави.
Слід зазначити, що прибуток - це частина чистого доходу, створеного в процесі виробництва і реалізованого в сфері обігу, що безпосередньо одержує підприємство. І тільки після продажу продукції чистий дохід приймає форму прибутку. Виражається прибуток кількісно як різниця між виручкою (за мінусом податку на додану вартість, акцизного податку й інших відрахувань від виручки в бюджет) і повною собівартістю реалізованої продукції. Збільшення прибутку є результатом збільшення виробництва і підвищення якості продукції, зниження її собівартості, зростання продуктивності праці, поліпшення використання виробничих фондів. Тому, поряд з аналізом виконання плану реалізації продукції необхідно ретельно аналізувати і показники виконання плану одержання прибутку.
Таким чином, основними завданнями аналізу прибутку від реалізації всієї продукції і окремих її видів є: вивчення динаміки прибутку за останні 3 роки, визначення ступеня виконання плану одержання прибутку і встановлення розміру впливу окремих факторів на відхилення у виконанні плану.
Фактично отримана у звітному періоді в процесі реалізації прибуток може відрізнятися від прибутку за минулий період чи планової в результаті впливу ряду зовнішніх і внутрішніх факторів. У зв'язку з цим при аналізі важливо дати оцінку динаміки прибутку від реалізації продукції. Для цього звернемося до даних форми № 7 «Реалізація продукції» за 2002, 2003 і 2004 рік (додаток Ш, Щ, Е).
У таблиці 3.14 наведені показники динаміки прибутку від реалізації окремих видів продукції, по галузях і в цілому по організації.

Таблиця 3.14. Аналіз динаміки прибутку від реалізації продукції

МРУП «Агрокомбінат« Ждановичі »

Вид
продукції
Рік
Абсолютний
приріст, млн руб.
2002
2003
2004
базисний
ланцюгової
Зерно
+68
-184
+284
+216
+468
Цукрові буряки
-163
+140
+192
+355
+52
Картопля
+14
-66
-135
-149
-69
Овочі
+360
+1823
+1019
+659
-804
Рослинництво
+244
+1642
+1350
+1106
-292
М'ясо
-30
-148
-678
-648
-530
Молоко
-227
-442
+240
+467
+682
Тваринництво
-217
-751
-297
-80
-454
Всього по агрокомбінату
-24
+891
+1053
+1077
+162
П р и м і т а н н я. Джерело: власна розробка
З даних таблиці 3.14 видно, що від реалізації зерна в 2001 і 2003 році організація отримала збиток, а в 2002 і 2004 року - прибуток. По реалізації картоплі найбільший розмір прибутку в 2001 році, який з кожним роком знижувався і, в результаті, у 2003 і 2004 році організація отримала збиток. По овочах спостерігається стійке зростання прибутку з 2001 по 2003 рік, але у звітному 2004 році прибуток від реалізації овочів склала 1019 млн руб., Що відповідає 60% від рівня минулого року.
Що стосується в цілому прибутку від реалізації продукції, то вона носить нестійкий характер. Так, у 2002 році вона склала 224 млн руб., У 2003 році спостерігається значне зростання прибутку до 1642 млн руб., А в 2004 році вона склала 1350 млн руб., Що відповідає 80% від рівня минулого року.
По реалізації продукції тваринництва, навпаки, організація отримувала збитки. Причому найбільший розмір збитку спостерігався у 2003 році - 751 млн руб., А в 2004 збиток зменшився і склав 297 млн ​​руб., Що відповідає 40% від 2003 року.
У цілому по агрокомбінату прибуток від реалізації продукції з кожним роком збільшувалася, незважаючи, що в 2002 році був збиток. У 2004 році прибуток склав 1053 млн руб., Що більше прибутку минулого року на 20%.
Таким чином, на зростання прибутку від реалізації продукції в цілому по організації позитивний вплив надає реалізація продукції рослинництва, яка є прибутковою, а негативно - реалізація продукції тваринництва, яка є збитковою.
На підставі даних, необхідних для проведення аналізу фінансових результатів від реалізації основних видів продукції, по галузях і по агрокомбінату в цілому, наведених у таблиці 3.15, визначимо показники виконання плану від реалізації продукції.
Таблиця 3.15. Вихідні дані для аналізу фінансових результатів від
реалізації продукції за 2004 рік, млн руб.
Вид
продукції

План

За планом на фактичний обсяг реалізованої продукції

Факт

виручка
собівартість
прибуток
виручка
собівартість
прибуток
виручка
собівартість
прибуток
Зерно
913
1097
-184
1213
1458
-245
1697
1413
+284
Цукрові буряки
500
360
+140
677
487
+190
630
438
+192
Картопля
448
514
-66
279
320
-41
208
343
-135
Овочі
8168
6345
+1823
7694
5977
+1717
9812
8793
+1019
Інша
79
150
-71
105
199
-94
157
167
-10
Рослинництво
10108
8466
+1642
9968
8441
+1527
12504
11154
+1350
М'ясо
414
526
-112
626
796
-170
538
1216
-678
Молоко
2665
3107
-442
2882
3360
-478
4063
3823
+240
Інша
682
879
-197
865
1114
-249
277
136
+141
Тваринництво
3761
4512
-751
4373
5270
-897
4878
5175
-297
Всього
17012
16121
+891
14341
13711
+630
21018
19965
+1053
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Диплом
931.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції робіт і послуг
Організація обліку випуску і реалізації готової продукції
Оцінка фінансових результатів від реалізації продукції робіт і послуг на прикладі Нижньокамського
Облік фінансових результатів від реалізації продукції робіт послуг на прикладі ТОВ Вікторія
Аналіз реалізації продукції та фінансових результатів ВАТ Планета 2
Аналіз реалізації продукції та фінансових результатів ВАТ Планета
Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур
Аудит операцій з обліку реалізації готової продукції
Облік доходів від реалізації готової продукції ПП Газель і К
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru