Організація бухгалтерського обліку 5

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
Теоретична частина
Введення
1. Значення і основні передумови раціональної організації бухгалтерського обліку та його апарату
2. Форми бухгалтерського обліку
3. Правове та методичне забезпечення бухгалтерського обліку в організації
Висновок
Практична частина
Бібліографічний список

Теоретична частина
Введення
Досягнення будь-якого колективу, будь то велике промислове підприємство або суб'єкт малого підприємництва, багато в чому залежать від того, як організовані отримання і переробка економічної інформації. Чим достовірніше відомості про виробництво і чим швидше їх одержують, тим більше можливостей для ефективного управління підприємством. Найбільш важливу, достовірну систематичну економічну інформацію дає бухгалтерський облік. У процесі обліку розрізнені дані систематизують і обробляють, після чого вони стають основою для прийняття управлінських рішень. Бухгалтерський облік - одна з найважливіших функцій управління підприємством.
У цих умовах ефективність бухгалтерського обліку багато в чому залежить від правильної його постановки на підприємстві. [7, с. 154]
Актуальність цієї роботи полягає в тому, що в динамічно мінливих умов організація бухгалтерського обліку має відповідати сучасним вимогам, бухгалтерський облік повинен бути максимально результативним, оперативним і достовірним.
Цілями цієї роботи:
1. Вивчити теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.
2. Оцінити організацію бухгалтерського обліку в конкретній організації.
Для досягнення поставлених цілей, спробуємо вирішити такі завдання:
1. Вивчити основні елементи і засоби організації бухгалтерського обліку, а також форми бухгалтерського обліку на підприємстві.
2. Вивчити правові основи організації бухгалтерського обліку.
3. Дослідити організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, визначити слабкі та сильні сторони, дати рекомендації щодо поліпшення організації бухгалтерського обліку.

1. Значення і основні передумови раціональної організації бухгалтерського обліку та його апарату
Під раціональною організацією бухгалтерського обліку слід розуміти систему елементів і засобів найбільш оптимальної побудови облікового процесу з метою отримання достовірної, своєчасної і доречною (корисної) для управління інформації про діяльність організації та здійснення контролю за ефективністю використання виробничих ресурсів.
Основними елементами та засобами системи організації бухгалтерського обліку є: робочий план рахунків бухгалтерського обліку; регістри бухгалтерського обліку; первинні облікові документи внутрішня бухгалтерська звітність; документообіг; використання засобів механізації та автоматизації обліку; структура та організація облікового апарату та визначення виконуваних ним функцій.
Обліковий процес включає взаємопов'язані етапи системи бухгалтерського обліку:
- Підготовчу роботу (розробка всіх необхідних документів внутрішньої регламентації);
- Поточне спостереження, вимірювання та реєстрацію фактів господарської діяльності;
- Систематизацію та групування облікової інформації та забезпечення контролю за рухом майна організації та її зобов'язань, шляхом відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку;
- Узагальнення інформації про майно організації, її зобов'язання та господарські операції за допомогою складання бухгалтерської звітності і подання цієї звітності внутрішнім і зовнішнім користувачам інформації з метою прийняття рішень.
Для побудови облікового процесу як єдиної інформаційної системи необхідно грунтуватися на наступних організаційних вимогах;
- Державне регулювання загальних принципів і правил організації, методики і техніки бухгалтерського обліку;
- В обліковій політиці поєднання державного регулювання при виборі організаційно-технічних аспектів реалізації методології бухгалтерського обліку з галузевими, технологічними та іншими особливостями організації;
- Організація питань удосконалення бухгалтерського обліку, підвищення кваліфікації і НЗП працівників бухгалтерського апарату і на цій основі постійне підвищення ролі бухгалтерського обліку в ефективності функціонування інформаційної системи організації;
- Вдосконалення форм і методів подання інформації з метою контролю і аналізу в управлінні ефективністю процесами відтворення;
- Застосування економічних методів управління і забезпечення оптимізації побудови облікового апарату, динамічності організації та аналітичності отримання інформації бухгалтерського обліку.
Процес практичного ведення бухгалтерського обліку, як і будь-який інший господарський процес, є об'єктом спостереження та управління економічного суб'єкта. Тому для ефективного функціонування процесу бухгалтерського обліку в системі управління організації необхідно дотримувати наступні принципи: безперервність процесу, прямоточность інформації, ритмічність виконання облікових робіт, паралельність виконання облікових робіт, пропорційність забезпечення інформацією, спеціалізацію та кооперацію при виконанні облікових робіт.
Безперервність процесу бухгалтерського обліку означає відображення фактів господарського життя в бухгалтерському обліку у часовій та просторовій їх визначеності та ієрархії. Безперервність у часі дає можливість комплексного пізнання змісту об'єкта бухгалтерського обліку за певний період діяльності організації.
Безперервність процесу бухгалтерського обліку забезпечується шляхом виконання облікових робіт у відповідності з графіком документообігу та графіком розподілу обов'язків (робіт) між виконавцями облікових робіт по просторовій ієрархії.
Прямо точність інформації - раціональна організація потоків комунікації бухгалтерської інформації в системі управління організації, недопущення дублювання облікових робіт виконавцями, а також недопущення дублювання даних бухгалтерського обліку, багаторазового їх повторення в облікових регістрах.
Ритмічність виконання облікових робіт забезпечується рівномірним, послідовним виконанням облікових робіт шляхом дотримання методичних прийомів, правил бухгалтерського обліку, основної процедури і локальних процедур обробки первинних даних, їх угруповання, систематизації і трансформації в бухгалтерську звітність.
Паралельність виконання облікових робіт означає одночасне виконання всіх видів облікових робіт, що сприяє взаимоувязке первинних даних, показників аналітичного і синтетичного обліку (оборотів і сальдо рахунків).
Пропорційність забезпечення інформацією означає дотримання оптимального співвідношення між інформаційним забезпеченням всіх внутрішніх користувачів інформації та своєчасним складанням бухгалтерської (фінансової) звітності для зовнішніх користувачів інформації. Пропорційність забезпечення інформацією всіх користувачів здійснюється шляхом якісного пізнання змісту фактів господарського життя та підвищення ефективності комунікації інформації.
Спеціалізація і кооперація при виконанні облікових робіт передбачає правильний розподіл робіт у системі бухгалтерського обліку між виконавцями і розподіл бухгалтерської інформації в процесі її комунікації між усіма користувачами. При цьому необхідно враховувати затребуваність, доречність, релевантність і надійність інформації в системі управління господарськими процесами.
Організація для здійснення постановки бухгалтерського обліку, керуючись законодавством Російської Федерації про 6ухгалтерском обліку, нормативними актами Міністерства фінансів Російської Федерації і органів, яким федеральними законами надане право регулювання бухгалтерського обліку, самостійно формує свою облікову політику, виходячи зі своєї структури, галузевої належності та інших особливостей діяльності .
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в організації, дотримання законодавства при виконанні господарський операцій несе керівник організації.
Керівник організації може залежно від обсягу облікової роботи:
а) заснувати бухгалтерську службу як структурний підрозділ, очолюване головним бухгалтером;
б) ввести в штат посаду бухгалтера;
в) передати на договірних засадах ведення бухгалтерського облік централізованої бухгалтерії, спеціалізованої організації з .. бухгалтеру-спеціалісту
г) вести бухгалтерський облік особисто.
Випадки, передбачені у підпунктах «б», «в» і «г» рекомендується застосовувати в організаціях, що відносяться за законодавством Російської Федерації до суб'єктів малого підприємництва.
Основними передумовами раціональної організації бухгалтерського обліку є: вивчення конкретної організації, законоположень, інструкцій та інших регламентуючих документів з обліку і звітності; встановлення найбільш раціональних взаємин виробничих ділянок організації з її бухгалтерією; визначення характеру та обсягу бухгалтерської інформації; раціональний розподіл праці між працівниками облікового апарату.
При вивченні організації необхідно встановити її організаційно-правову форму, організаційну структуру і структуру управління, визначити наявність різних видів виробництв (основних, допоміжних та інших) та видів господарської діяльності, також наявність структурних підрозділів, філій, представництв та їх територіальне розташування. Вивченню підлягають також організаційно-технологічні особливості та системи методів управління видами діяльності організації. Всі ці аспекти мають істотний вплив на організацію та побудова облікового процесу, зокрема на вибір робочого плану рахунків, інших організаційних, методичних і технічних аспектів бухгалтерського обліку при розробці і прийнятті облікової політики організації.
Наприклад, знання організаційної структури, структури допоміжних, основних і обслуговуючих виробництв зумовлює можливість правильного документообігу, раціональної розстановки облікових працівників і розподілу між ними обсягів облікових робіт. Знання технології та організації виробництва дозволяє правильно організувати облік витрат і виходу продукції, в практичній діяльності використовувати найбільш прогресивні методи виробничого і системи управлінського обліку витрат на виробництво і т.д.
При організації обліку важливою умовою є знання працівниками бухгалтерської служби законодавчих актів та інструктивних матеріалів, які регламентують бухгалтерський облік і звітність в Російській Федерації. Без знання загальновстановлених правил і принципів (варіантів) організації, методики і техніки ведення бухгалтерського обліку не можна раціонально організувати роботу лічильного апарату і правильно відображати господарські операції.
При організації бухгалтерського обліку необхідно встановити найбільш раціональне взаємовідношення виробничих підрозділів (бригад, цехів і т.п.) з бухгалтерією. Ці взаємини повинні забезпечити отримання необхідної інформації для контролю за ходом процесів відтворення та управління господарською діяльністю організації та її сегментів.
Для визначення обсягу та характеру бухгалтерської інформації слід виявити напрямки і характер облікових робіт шляхом визначення штату апарату бухгалтерії та розподілу робіт між окремими працівниками бухгалтерії.
Раціональний розподіл праці між працівниками облікового апарату означає складання переліку всіх облікових операцій, що підлягають виконанню за місяць, і встановлення норми часу виконання кожної операції працівниками бухгалтерії. Для цього розробляють план організації бухгалтерського обліку. План організації бухгалтерського обліку включає: план документації та документообігу; план інвентаризації; робочий план рахунків і проект їх кореспонденції; план звітності; план технічного оформлення обліку; план організації праці та підвищення кваліфікації працівників бухгалтерії; план перевірок і ревізії; план організації бухгалтерського архіву.
У плані документації перераховують документи, необхідні для організації обліку господарських операцій, і складають розрахунок потреби в бланках. У плані визначають також перелік документів, форми яких розробляються самостійно, далі розробляється графік документообігу.
У плані інвентаризації регламентують порядок, строки та кількість проведення інвентаризації окремих видів майна, зобов'язань і окремих процесів господарської діяльності організації.
У плані звітності встановлюють калькуляційний період і період визначення фінансових результатів, а також форми внутрішньої і зовнішньої звітності, терміни їх складання та надання.
У плані технічного оформлення обліку визначають форму бухгалтерського обліку, яка буде застосована в даній організації. Тут дають детальну характеристику даної форми обліку та призводять послідовність виконання всіх процедур бухгалтерського обліку при використанні обраної його форми.
У плані організації праці та підвищення кваліфікації працівників бухгалтерії розробляють штат працівників та структуру бухгалтерії, дають посадову характеристику кожної штатної одиниці, намічають заходи щодо підвищення кваліфікації працівників, складають графік облікових робіт і відвідування навчальних занять, се Нарова, консультацій окремими працівниками бухгалтерії, а також іншими працівниками, відповідальними за подання інформації.
У плані (проекті) кореспонденції рахунків робочого плану рахунків визначають проект кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку по передбачуваних господарським операціям. Раціональність організації бухгалтерського обліку в значній мірі залежить від правильності визначення структури бухгалтерії та бухгалтерського апарату. Бухгалтерія є самостійною структурною одиницею організації.
Кількісний склад бухгалтерії залежить від розмірів організації, від видів діяльності та їх галузевої приналежності, від організації і технології виробництва, від наявності структурних підрозділів та їх територіального розташування від кваліфікації працівників обліку і автоматизації облікових робіт та ін Структура апарату бухгалтерії і самої бухгалтерії залежить від особливостей кожної організації. У сучасних умовах склались три основних типи організації структури бухгалтерії: лінійна (ієрархічна), по вертикалі (лінійно-штабна) і комбінована (функціональна).
При лінійної організації всі працівники бухгалтерії підпорядковуються безпосередньо головному бухгалтеру. Така структура бухгалтерії застосовується в невеликих організаціях. При організації апарату бухгалтерії по вертикалі створюються проміжні ланки управління (відділи), очолювані старшими бухгалтерами. Працівники бухгалтерії підпорядковуються безпосередньо старшим бухгалтерам відповідних відділів (ланок управління). Дана модель структури бухгалтерії використовується в середніх і великих організаціях.
У бухгалтерії середніх і крупних організацій можуть створюватися відділи:
- Розрахунковий - здійснює облік розрахунків з персоналом з оплати праці, розрахунків з органами соціального страхування, постачальниками, покупцями і замовниками та ін;
- Матеріал - відповідає за облік надходження та витрачання матеріально-виробничих запасів;
- Обліку готової продукції - виробляє облік готової продукції на складах та її реалізації;
- Виробництва і калькуляції собівартості - здійснює облік витрат і випуску продукції, калькулює собівартість продукції, складає звітність про витрати і випуск продукції;
- Загальний відділ - веде інші операції та Головну книгу, складає бухгалтерську звітність і податкові декларації.
У великих організаціях крім перерахованих можуть відкривати відділи обліку капітальних вкладень, обліку основних засобів та ін Нижче наведена загальна схема структури бухгалтерії. (Рис.1)
При функціональній (комбінованою) організації структури бухгалтерії її спеціальні структурні підрозділи (за центрами відповідальності і інших організаційних структур) виконують замкнутий цикл робіт. Права головного бухгалтера в цьому випадку передаються керівникам підрозділів бухгалтерій у межах встановленої компетентності. Така структура апарату бухгалтерії застосовується у великих організаціях і в організаціях, в яких створені центри відповідальності на базі організації внутрішньогосподарської кооперації, оренди і т.д.

Рис.1. Структура бухгалтерського апарату
При використанні будь-якого типу організації структури бухгалтерії, тільки добре налагоджені взаємини з іншими службами та підрозділами організації дають можливість отримувати необхідну інформацію для управління і забезпечення контролю за господарсько-фінансовою діяльністю організації.
Поняття централізації і децентралізації бухгалтерського обліку
Істотний вплив на структуру бухгалтерського апарату надає прийнятий порядок розподілу облікових робіт між окремими ділянками господарської діяльності. У зв'язку з цим в сучасних умовах застосовуються дві системи організації обліку централізована і децентралізована.
Централізація обліку передбачає зосередження синтетичного та аналітичного обліку, складання балансу і звітності в головній бухгалтерії. При цьому в підрозділах організації (цехах бригадах, відділеннях, дільницях) здійснюється первинний облік за допомогою складання первинних документів по всіх господарських операціях. Дані первинних документів групуються в накопичувальних і группіровочних відомостях, а також у виробничих звітах та звітах про рух матеріальних цінностей. Далі документи надходять в головну бухгалтерію, де вони перевіряються, обробляються і дані заносяться до регістрів синтетичного й аналітичного обліку.
При централізації бухгалтерського обліку узагальнення облікових даних відбувається в головній бухгалтерії, що дозволяє раціонально організувати працю працівників бухгалтерії, використовувати сучасні засоби механізації та автоматизації обліку. Централізація обліку застосовується в малих, середніх і навіть великих за розмірами організаціях.
Децентралізація обліку полягає в тому, що в окремих структурних підрозділах організації не тільки оформляються первинні документи, а й ведеться синтетичний та аналітичний облік, складаються бухгалтерські баланси і звіти.
Підрозділи представляють баланси і звіти в головну бухгалтерію, де їх звіряють і зводять в цілому по організації. Працівники головної бухгалтерії здійснюють контроль за роботою бухгалтерії підрозділів організації.
Основний недолік децентралізації обліку полягає в роз'єднаності роботи бухгалтерського апарату, у скруті використання єдиної облікової політики, а також впровадження автоматизації облікових процесів, що призводить до подорожчання облікової інформації. Однак децентралізація обліку в умовах територіальної роз'єднаності, різноманітного характеру виконуваних робіт, впровадження колективних форм організації праці та її оплати (внутрішньогосподарської кооперації, оренди і т.д.) і при інших певних моментах є необхідною.
Децентралізації обліку притаманне перевагу, яка полягає в тому, що бухгалтерський облік функцію управління виконує безпосередньо в місцях здійснення операцій (підрозділах). Близькість працівників обліку до об'єктів управління покращує інформаційні, аналітичні та контрольні функції бухгалтерського обліку. З'являється можливість проведення аналізу і оцінки стану системи управління ефективністю виробництва, отриманого маржинального доходу і прибутку в кожному підрозділі організації. Необхідність децентралізації обліку, таким чином, диктується використанням в бухгалтерському обліку і системі управління концептуальних положень теорії «граничної корисності», а також моделі управління виробничими підрозділам «витрати - випуск - результат».
В даний час на практиці зустрічається часткова децентралізація бухгалтерського обліку. Вона полягає в тому, що в підрозділах організації поряд з документами й зведеними виробничими звітами (відомостями) становлять бухгалтерські проводки, тобто ведеться аналітичний облік, проводиться зведення і угруповання облікових даних, але їх узагальнення обмежується складанням виробничих звітів. Часткова децентралізація обліку, зокрема, застосовується в організаціях, де підрозділи працюють на принципах господарського (комерційного розрахунку) і використовують сучасні форми організації виробництва, праці та її оплати. [6, с. 98]
2. Форми бухгалтерського обліку
Форма бухгалтерського обліку визначається такими ознаками: кількість, структура і зовнішній вигляд облікових регістрів, послідовність зв'язку між документами і регістрами, а також між самими регістрами і способом запису в них, тобто використання тих чи інших технічних засобів. Отже, під формою бухгалтерського обліку слід розуміти сукупність різних облікових регістрів до встановленого порядку та у спосіб запису в них.
Основні елементи, що визначають ту чи іншу форму обліку:
1) кількість і побудова використовуваних облікових регістрів;
2) способи виробництва записів в облікові регістри;
3) взаємозв'язок між регістрами при виробництві і звірці облікових записів у них.
В даний час застосовуються наступні форми бухгалтерського обліку: меморіально-ордерна форма, форма «Журнал-Головна», журнально-ордерна форма, автоматизована форма обліку.
Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку застосовується при основних видах облікових регістрів: журнали-ордери, відомості (картки) і Головна книга.
Господарські операції записуються в журналах-ордерах та різного роду відомостях, побудованих за шаховим принципом. Шахове побудова регістрів дозволяє записувати операції по дебету і кредиту рахунків за один робочий прийом з одночасним відображенням у них послідовності здійснення операцій або ж запису їх в облікові регістри.
Першоджерелами для відображення операцій в облікових регістрах є документи. При цьому на основі разових первинних документів, що відображають поодинокі господарські операції, здійснюються записи безпосередньо в журнали-ордери. Аналітичний облік у таких випадках ведеться або в цих же журналах-ордерах (шляхом поєднання з синтетичним), або в окремих облікових регістрах.
Господарські операції записують у журнали-ордери по мірі їх здійснення і оформлення документами. Тому синтетична запис у журналах є одночасно і хронологічної записом. Необхідність ведення спеціальних хронологічних регістрів при даній формі обліку відсутній. Не є і меморіальні ордери, оскільки всі показники записують у журналах у розрізі кореспондуючих рахунків.
Перевірені місячні підсумки журналів-ордерів записують у Головну книгу.
Меморіально-ордерна форма обліку. На підставі її дані первинних або накопичувальних документів складають меморіальні ордери, які записують в реєстраційний журнал, а потім в Головну книгу (регістр синтетичного обліку). Аналітичний облік ведуть у картках, записи в яких роблять на підставі первинних або зведених документів. За даними синтетичних та аналітичних рахунків по закінченні місяця складають оборотні відомості, які звіряють між собою.
Меморіальний ордер може складатися як на підставі одного документа, так і на підставі цілої групи документів. Великого поширення набуло складання меморіальних ордерів за підсумками однорідних документів за місяць, узагальнених у накопичувальних і группіровочних відомостях.
Меморіальний ордер - це документ бухгалтерського оформлення, містить вказівку записати господарську операцію на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. Після складання меморіальних ордерів та їх реєстрації реєстраційному журналі на їх підставі здійснюються запис в синтетичні рахунки.
Якщо синтетичні рахунки ведуться протягом усього року на одні і тих же аркушах, то вони зазвичай об'єднуються в книгу, іменовану так само, як і при журнально-ордерній формі, - Головною книгою.
Якщо в синтетичні рахунки записуються з меморіальних ордерів лише обороти за даний місяць, підсумки яких потім переносяться в оборотну відомість за синтетичними рахунками, то обліковий реєстр, в якому об'єднуються синтетичні рахунки, називається шахової контрольною відомістю.
При обох варіантах за даними записів у синтетичні рахунки складається оборотна відомість за синтетичними рахунками, а на основі останньої - звітний баланс.
Аналітичний облік при меморіально-ордерній формі ведеться паралельно синтетичному і незалежно від останнього на основі документів, які додаються до меморіальних ордерах. Для аналітичного обліку використовуються і картки, і книги, і вільні листи, і розкладка первинних документів.
Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку відрізняється строгою послідовністю облікового процесу, простотою і доступністю облікової техніки, широким використанням стандартних форм аналітичних регістрів, лічильно-клавішних машин, копіювального способу реєстрації. Крім того, ця форма обліку дозволяє розділяти облікову роботу між кваліфікованими і менш кваліфікованим працівниками.
Недоліками меморіально-ордерної форми обліку є:
• трудомісткість обліку, що викликається перш за всією багаторазовим дублюванням одних і тих же записів (у меморіальному ордері, реєстраційному журналі, синтетичних і аналітичних регістрах);
• відрив аналітичного обліку від синтетичного, громіздкість аналітичного обліку, нерідке відставання його від синтетичного обліку;
• форми регістрів аналітичного обліку часто не містять показників, необхідних для контролю, аналізу господарської діяльності та складання звітності.
У зв'язку з цим для складання звітності припадає робити вибірку і угруповання даних поточного обліку. В даний час меморіально-ордерну форму обліку застосовують порівняно невеликі підприємства та організації.
Форма обліку Журнал-Головна застосовується поряд з меморіально-ордерною формою бухгалтерського обліку. Сама форма цієї книги показує, що, незважаючи на простоту і наочність, Журнал-Головна непридатна в підприємствах, де використовується понад 20-25 синтетичних рахунків, так як на розвороті аркуша Журналу - Головна технічно важко розмістити велику кількість колонок для дебету і кредиту синтетичних рахунків . Відрізняє також при цій формі необхідність складання оборотної відомості за синтетичними рахунками після закінчення місяця, оскільки місячний підрахунок Журналу-Головної і є такою оборотною відомістю.
В іншому форма Журнал-Головна нічим не відрізняється від меморіально-ордерної форми. Тому було б правильніше вважати її не самостійною формою бухгалтерського обліку, а варіантом меморіально-ордерної форми. В даний час підприємства інтенсивно оснащуються комп'ютерами. Вони дозволяють накопичувати дані безпосередньо в традиційних облікових регістрах (картках, вільних аркушах та інших) і на машинних носіях інформації. Комп'ютери відносно прості в експлуатації, що дозволяє створювати автоматизовані робочі місця (АРМ) бухгалтера.
Автоматизована форма обліку забезпечує; механізацію автоматизацію облікового процесу; високу точність облікових даних; оперативність даних обліку; звільнення працівників бухгалтерії від виконання простих технічних функцій і надання більшої можливості займатися контролем і аналізом господарської діяльності. [1, с. 134]
3. Правове та методичне забезпечення бухгалтерського обліку в організації
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несе керівник організації, який зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити виконання всіма підрозділами та службами, працівниками організації вимог головного бухгалтера в частині порядку оформлення та подання для обліку документів і відомостей .
Загальне правове та методологічне керівництво бухгалтерським обліком в Росії здійснюється Урядом РФ і Міністерством фінансів Російської Федерації. На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої постановою Уряду РФ від 6 березня 1998 р. № 283, та розпорядження Уряду РФ від 21 березня 1998. № 382-Р в Росії ведеться постійна робота з удосконалення системи правового та методичного регулювання бухгалтерського обліку, що базується на веденні чотирирівневої системи нормативних документів.
Перший рівень - закони, укази Президента України, постанови Уряду Російської Федерації, що встановлюють єдині правові і методологічні норми організації та ведення бухгалтерського обліку в Росії. Норми, що містяться в інших федеральних законах і які зачіпають питання бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності, повинні відповідати Федеральним законом «0 бухгалтерський облік».
Другий рівень - Положення з бухгалтерського обліку, затверджувані федеральними органами виконавчої влади, які визначаються Урядом Росії. В даний час видано 14 Положень (стандартів) з бухгалтерського обліку.
Третій рівень - методичні вказівки, інструкції, рекомендації та інші аналогічні їм документи; готуються і затверджуються федеральними органами, міністерствами та іншими органами виконавчої влади, професійним об'єднанням бухгалтерів на основі і в розвиток документів першого і другого рівнів. Сюди відносяться Плани рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і інструкції по їх застосуванню.
Четвертий рівень - документи, які носять обов'язковий характер з організації та ведення бухгалтерського обліку в розрізі окремих видів майна, зобов'язань і господарських операцій. Сюди відносяться робочі документи організації, призначені для внутрішнього користування. Затверджуються керівником організації у межах прийнятої облікової політики.
Зазначені документи, їх зміст і статус, принципи побудови і взаємодії між собою, а також порядок підготовки і затвердження визначає керівник організації.
Бухгалтерський облік в організації здійснюється бухгалтерією, очолюваної головним бухгалтером; коли в організації відсутній бухгалтерська служба, керівник має право доручити ведення обліку та звітності спеціалізованої організації або відповідним органам (фахівцям) на договірних засадах (це в основному стосується малих організацій).
У залежності від обсягу робота в бухгалтерії організації групується за напрямками:
• здійснення розрахунків;
• ведення матеріального обліку;
• здійснення виробничо-кал'куляціонной роботи, фінансовий облік і т.д.
Головний бухгалтер призначається на посаду (звільняється з посади) керівником організації і підпорядковується безпосередньо йому. У своїй роботі він повинен керуватися нормативними документами, а також нести відповідальність за дотримання містяться в них єдиних правових і методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку. В організаціях, заснованих на праві господарського відання або на праві оперативного управління, головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням організації або органом, уповноваженим власником.
Головний бухгалтер несе відповідальність за формування облікової політики, забезпечує контроль за її виконанням, за рухом активів, формуванням доходів і витрат і виконанням зобов'язань та відображенням на рахунках бухгалтерського обліку господарських оперативної інформації, складання у встановлені терміни бухгалтерської звітності, проведення (спільно з іншими службами) економічного аналізу фінансово-господарської діяльності з метою виявлення і мобілізації внутрішньогосподарських резервів організації. [3]

Висновок
Грамотно організований бухгалтерський облік допомагає керувати компанією. Дані бухгалтерського обліку використовуються в управлінні в якості бази для прийняття управлінських рішень. Всю історію бухгалтерського обліку бухгалтери з тим або іншим ступенем успішності, вирішували три завдання:
1) зробити облік максимально інформативним і точним;
2) добитися його простоти і дешевизни
3) отримати своєчасну інформацію про факти господарського життя.
Однак ці завдання значною мірою виключають один одного і тому облік ніколи не був вичерпно інформативним, досить точним, загальнодоступно простим і дійсно дешевим і своєчасним.
Крім того, інтереси власника, адміністрації, службовців, підзвітних осіб, кредиторів і дебіторів - суперечливі, і ці протиріччя з неминучістю знаходять відображення в облікових регістрах.
При цьому не треба забувати, що будь-яка бухгалтерська категорія, будь-який рахунок і відображають, і в значній мірі приховують інтереси тих чи інших осіб, зайнятих у господарському процесі. Це не означає, що кожна група таких осіб несе свою істину. Істина одна, але викривлень її безліч. І справжній бухгалтер - суддя тих, хто бере участь у господарському процесі, і тому повинен розуміти і вміти бачити спотворюють тенденції, закладені в обліковій методології, а зрозумівши їх, він повинен здійснити редукцію, тобто побачити за документами інтереси власника, адміністратора, службовців, підзвітних осіб, кредиторів і дебіторів. [5, с. 198]

Практична частина
Завдання 3.5
Установа в якості внеску до статутного капіталу організації передало будівлі гуртожитку, первісна вартість яких становила 1 250 000 руб., Приміщення перебували в експлуатації 3 роки, при терміні їх експлуатації 20 років.
Знайти суму нарахованої амортизації.
Відобразити ці операції в бюджетному обліку.
Рішення:
1. Отримано будівлю гуртожитку від установи в якості внеску до статутного капіталу (відображена первісна вартість)
Д т 110601310 "Збільшення капітальних вкладень в основні засоби" - К т 130404520 "Внутрішні розрахунки між головними розпорядниками (розпорядниками) та одержувачами коштів з придбання цінних паперів, акцій та інших форм участі в капіталі" - 1 250 000 руб.;
2. Нараховано амортизацію
Д т 130404520 "Внутрішні розрахунки між головними розпорядниками (розпорядниками) та одержувачами коштів з придбання цінних паперів, акцій та інших форм участі в капіталі" - К т 110401410 "Зменшення вартості житлових приміщень за рахунок амортизації" - 187 500 руб. (1 250 000 руб .* (100% / 20%) * 3 роки);
3. Будівля гуртожитку введено в експлуатацію
Д т 110401310 "Збільшення вартості житлових приміщень" - К т 110601410 "Зменшення капітальних вкладень в основні засоби" - 500 000 руб. - 1 062 500 руб.

Завдання 4.3
Установа уклала договір з ТОВ "Актив" на придбання у нього виняткових прав на використання програми строком на десять років для бюджетної діяльності.
Загальна вартість за договором склала 300 000 руб. Купуючи права на використання програми, установа сплатило:
- Консультаційні послуги сторонній організації - 5 000 руб.;
- Збір за реєстрацію ліцензійного договору у Державному патентному відомстві - 1 400 руб.
Були проведені додаткові витрати з підготовки програми до експлуатації:
- Оплата праці співробітників - 4 000 руб.;
- Єдиний соціальний податок - 1 040 руб.
Особовий рахунок установи обслуговується в ОФК.
Відобразити операції в бюджетному обліку.
Рішення:
1. Придбано право на використання програми
Д т 110602320 "Збільшення капітальних вкладень в нематеріальні активи" - К т 130220730 "Збільшення кредиторської заборгованості з придбання нематеріальних активів" - 254 237 руб.
2. Враховано ПДВ
Д т 121001560 "Збільшення дебіторської заборгованості з ПДВ по придбаних матеріальних цінностей" - К т 130220730 "Збільшення кредиторської заборгованості з придбання нематеріальних активів" - 45 763 руб.
3. Відображено консультаційні послуги сторонньої організації
Д т 110602320 "Збільшення капітальних вкладень в нематеріальні активи" - К т 130209730 "Збільшення кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками і підрядчиками по оплаті інших послуг" - 4 237 руб.
4. Враховано ПДВ
Д т 121001560 "Збільшення дебіторської заборгованості з ПДВ по придбаних матеріальних цінностей" - К т 130209730 "Збільшення кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками і підрядчиками по оплаті інших послуг" - 763 руб.
5. Відображено збір за реєстрацію ліцензійного договору у Державному патентному відомстві
Д т 110602320 "Збільшення капітальних вкладень в нематеріальні активи" - К т 130209730 "Збільшення кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками і підрядчиками по оплаті інших послуг" - 1 400 руб.
6. Зроблено оплату праці співробітників
Д т 110602320 "Збільшення капітальних вкладень в нематеріальні активи" - К т 130201730 "Збільшення кредиторської заборгованості по заробітній платі" - 4 000 руб.
7. Нараховано ЕСН
Д т 110602320 "Збільшення капітальних вкладень в нематеріальні активи" - К т 130302730 "Збільшення кредиторської заборгованості по ЕСН і страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування" - 1 040 руб.
8. Оплачені консультаційні послуги
Д т 130209830 "Зменшення кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками і підрядчиками по оплаті інших послуг" - К т 120101610 "Вибуття грошових коштів установи з банківських рахунків" - 4 237 руб.
9. Сплачено збір за реєстрацію ліцензійного договору
Д т 130209830 "Зменшення кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками і підрядчиками по оплаті інших послуг" - К т 120101610 "Вибуття грошових коштів установи з банківських рахунків" - 1 400 руб.
10.Оплачено право на використання програми
Д т 130220830 "Зменшення кредиторської заборгованості з придбання нематеріальних активів" - К т 120101610 "Вибуття грошових коштів установи з банківських рахунків" - 254 237 руб.
11.Право на використання програми введено в експлуатацію
Д т 110201320 "Збільшення вартості нематеріальних активів" - К т 110602420 "Зменшення капітальних вкладень в нематеріальні активи" - 264 914 руб.
12.Зачтен ПДВ з набуття права власності
Д т 130304830 "Зменшення розрахунків по платежах до бюджету по ПДВ" - К т 121001660 "Зменшення величини ПДВ, належної до відрахування" - 45 763 руб.
13.Зачтен ПДВ за консультаційних послуг
Д т 130304830 "Зменшення розрахунків по платежах до бюджету по ПДВ" - К т 121001660 "Зменшення величини ПДВ, належної до відрахування" - 763 руб.
Завдання 5.4
Бюджетне установа придбала в рамках підприємницької діяльності через підзвітну особу п'ять комплектів спецодягу на загальну суму 11 750 руб. (У тому числі ПДВ - 1 792 руб.). Термін служби такого спецодягу менше року. Два комплекти було видано співробітникам установи.
Відобразити операції в бюджетному обліку.
Рішення:
1. Видано з каси підзвітній особі на придбання спецодягу
Д т 220822560 "Збільшення заборгованості підзвітних осіб з придбання матеріалів" - К т 220104610 "Списання грошових коштів з каси" - 11 750 руб.
2. Придбана спецодяг підзвітною особою
Д т 210505340 "Збільшення вартості м'якого інвентарю" - К т 220822660 "Зменшення заборгованості підзвітних осіб з придбання матеріалів" - 9958 руб.
3. Враховано ПДВ
Д т 221001560 "Збільшення дебіторської заборгованості з ПДВ по придбаних матеріальних цінностей (робіт, послуг)" - К т 220822660 "Зменшення заборгованості підзвітних осіб з придбання матеріалів" - 1 792 руб.
4. Видана спецодяг співробітникам установи
Д т 210505340 "Збільшення вартості м'якого інвентарю" - К т 210505440 "Зменшення вартості м'якого інвентарю" - 2 350 руб.
5. Зарахований ПДВ
Д т 230304830 "Зменшення кредиторської заборгованості за розрахунками з ПДВ" - К т 221001660 "Зменшення заборгованості з ПДВ по придбаних матеріальних цінностей (робіт, послуг)" - 1 792 руб.
Завдання 6.3
Виявлена ​​недостача виключного авторського права на програму для ЕОМ (раніше оприбуткованого у складі нематеріальних активів), первісна вартість якого становила 150 000 руб. На момент виявлення недостачі сума нарахованої амортизації склала 50 000 руб.
Відобразити операції в бюджетному обліку.
Рішення:
1. Відображено балансова вартість авторського права на момент оприбуткування в складі нематеріальних активів
Д т 110201320 "Збільшення вартості нематеріальних активів" - К т 110602420 "Зменшення капітальних вкладень в нематеріальні активи" - 150 000 руб.
2. Відображено суму нарахованої амортизації на момент недостачі
Д т 110201320 "Збільшення вартості нематеріальних активів" - К т 110408410 "Зменшення вартості нематеріальних активів за рахунок амортизації" - 50 000 руб.
3. Виявлена ​​недостача виключного авторського права на програму для ЕОМ
Д т 140101290 "Інші витрати" - К т 110201430 "Зменшення вартості нематеріальних активів" - 100 000 руб. [4]
Завдання 7.9
У медичному науковому центрі в січні 2006 р. за рахунок бюджетних коштів нарахована заробітна плата працівникам за таких підстав:
- Заробітна плата штатним працівникам за виконання службових обов'язків - на загальну суму 1 500 000 руб.;
- Стипендія аспірантам включеної в структуру центру навчальної кафедри - на загальну суму 10 000 руб.;
- Оплата праці штатним фахівця по комп'ютерному встаткуванню за виконані в робочий час роботи з установки закупленої установою локальної обчислювальної мережі - на загальну суму 2 000 руб.;
- Винагорода сторонньому працівнику за договором підряду за виконані роботи з косметичного ремонту приміщень - на загальну суму 1 000 крб.
Медичному науковому центру відкрито особовий рахунок у відділенні ОФК.
Відобразити операції в бюджетному обліку.
Рішення:
1. Нарахована заробітна плата штатним працівникам за виконання службових обов'язків
Д т 110602320 "Збільшення капітальних вкладень в нематеріальні активи" - К т 130201730 "Збільшення кредиторської заборгованості по заробітній платі" - 1 500 000 руб.
2. Нарахована стипендія аспірантам
Д т 110602320 "Збільшення капітальних вкладень в нематеріальні активи" - К т 130217730 "Збільшення кредиторської заборгованості по пенсіях, допомоги, що виплачуються організаціями сектору державного управління" - 10 000 руб.
3. Зроблено оплату праці штатним фахівця за виконані роботи з встановлення обчислювальної мережі
Д т 130201830 "Зменшення кредиторської заборгованості по заробітній платі" - К т 120104610 "Списання грошових коштів з каси" - 4 237 руб.
4. Оплачено винагороду сторонньому працівникові за виконані роботи з косметичного ремонту
Д т 130209830 "Зменшення кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками і підрядчиками по оплаті інших послуг" - К т 120101610 "Вибуття грошових коштів установи з банківських рахунків" - 1 000 руб.
Завдання 9.3
Михайлов І.І. направлений у службове відрядження до Польщі з 10 по 15 квітня 2006
Виїхав Михайлов І.І. з Н. Новгорода до Москви 9 квітня. Прибув до Москви 10 квітня. У той же день він прибув на літаку до Польщі. 15 квітня Михайлов І.І. повернувся з Польщі до Москви. 16 квітня прибув до Н. Новгород.
Добові Михайлову І.І. будуть виплачені в наступному розмірі:
- За 9, 15 та 16 квітня 2006 р. - у загальній сумі 300 руб.;
- За період з 10 по 14 квітня 2006 р. - з розрахунку 56 дол. США за кожний день перебування у відрядженні в Польщі.
9 квітня з каси установи видано на відрядження для оплати:
- Проїзду з Н. Новгорода до Москви і назад в загальній сумі 2 000 руб.;
- Авіаперельоту до Польщі і назад в сумі 10 000 руб.;
- Добових у розмірі 56 дол США за кожен день перебування в Польщі з 10 по 14 квітня 2006 р. (56 дол * діб = 280 дол США), а також добових по Росії на загальну суму 300 крб. (100 руб. * 3 доби);
- Проживання в готелі за кордоном на загальну суму 380 дол США (95 дол - максимальна сума проживання в Польщі за 4 ночі).
Авансовий звіт здано 18 квітня і внесений залишок у касу в сумі 60 дол США (вартість проживання склала 80 дол на добу, загальна вартість - 320 дол за 4 ночі).
Курс ЦБ РФ на 9 квітня 2006 р. становив 30 крб. за 1 дол США, а на 18 квітня - 29 руб. за 1 дол США.
Відрядження пов'язане зі статутною діяльністю. Мета - обмін досвідом у сфері освіти.
Відобразити операції в бюджетному обліку.
Рішення:
1. Перераховано кошти на купівлю валюти
Д т 120103510 "Збільшення грошових коштів установи в дорозі" - К т 120101610 "Вибуття грошових коштів установи з банківських рахунків" - 19 800 руб. (660 дол * 30 руб.).
2. Куплена валюта зарахована на валютний рахунок
Д т 120107510 "Надходження грошових коштів установи в іноземній валюті" - К т 120103610 "Зменшення грошових коштів установи в дорозі" - 19 800 руб.
3. Отримана в касу іноземна валюта на відрядні витрати
Д т 120104510 "Надходження грошових коштів установи в касу" - К т 120107610 "Списання грошових коштів установи в іноземній валюті" - 19 800 руб.
4. Видані грошові кошти Михайлову І.І. на відрядження
Д т 120809560 "Збільшення заборгованості підзвітних осіб по оплаті інших послуг" - К т 120104610 "Списання грошових коштів установи з каси" - 32 100 руб. (19 800 руб. + 300 руб. + 2 000 руб. + 10 000 руб.).
5. Здано авансовий звіт підзвітною особою
Д т 110602320 "Збільшення капітальних вкладень в нематеріальні активи" - К т 120809660 "Зменшення заборгованості підзвітних осіб по оплаті інших послуг" - 29 700 руб. (56 дол * 5 днів + 80 дол * 4 дні) * 29 руб. + 300 руб. + 2 000 руб. + 10 000 руб.).
6. Внесено до каси залишок невикористаних підзвітних сум
Д т 120104510 "Надходження грошових коштів установи в касу" - К т 120809660 "Зменшення заборгованості підзвітних осіб по оплаті інших послуг" - 1 740 руб. (60 дол * 29 руб.).
7. Відображено курсову різницю
Д т 140101290 "Інші витрати" - К т 120809660 "Зменшення заборгованості підзвітних осіб по оплаті інших послуг" - 660 руб.

Бібліографічний список
1. Булатов, М. А. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / М. А. Булатов: навчальний посібник, 3-е вид. - М.: Видавництво «Іспит», 2005. - 268 с.
2. Бюджетний кодекс Російської Федерації [Електронний ресурс]: кодекс [від 31.07.1998 № 145 - ФЗ: прийнятий ГД ФС РФ 17.07.1998] / / УПС «КонсультантПлюс»: ВерсіяПроф.
3. Про бухгалтерський облік [Електронний ресурс]: Закон Російської Федерації [від 21.11.1996 № 129 - ФЗ за станом на 01.01.2004: прийнято ДД ФС РФ 23.02.1996] / / УПС «КонсультантПлюс»: ВерсіяПроф.
4. Захар'їн, В. Р. Облік розрахунків за нестачами [Електронний ресурс] / В. Р. Зазарьін / / УПС «КонсультантПлюс»: ВерсіяПроф. - Ваш бюджетний облік. - № 8. - 2006. - С. 18 - 25.
5. Кир'янова, З. В. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / З. В. Кир 'янова: Підручник, 2-е вид. - М., 1999. - 356 с.
6. Колеватова, О. А. Бухгалтерський облік в бюджетних установах за новим Планом рахунків: типові проводки, приклади, постатейні коментарі [Текст]: навчально-практичний посібник. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 176 с.
7. Кондраков, Н. П., Кондраков, І. П. Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях [Текст] / Н. П. Кондраков, І.П. Кондраков. - 5-е вид., Переаб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 336 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
97.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Значення бухгалтерського
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 2 Організація системи
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Організація роботи
Організація бухгалтерського обліку 3
Організація бухгалтерського обліку
Організація бухгалтерського обліку 4
Організація бухгалтерського обліку
Організація бухгалтерського обліку 2
Організація бухгалтерського фінансового обліку
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru