Організація бухгалтерського обліку 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Щоденник практики

п / п
Дата здійснення роботи
Вид роботи та її короткий зміст
Кількість годин
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
25.05
26.02
27.05
28.05
29.05
01.06
02.06
03.06
04.06
Загальне ознайомлення з підприємством, з організацією бухгалтерського обліку на підприємстві, зі структурою бухгалтерії, з документообігом і їх організацією.
Вивчення статуту підприємства. Ознайомлення з формуванням статутного капіталу.
Вивчення прийнятої облікової політики підприємства.
Ознайомлення з річною звітністю; її складом; з будовою та порядком заповнення бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки.
Ознайомилася з організацією обліку надходження і відпуску матеріалів, стану контролю за збереженням матеріальних цінностей і за роботою матеріально відповідальної особи.
Ознайомлення зі структурою основних фондів підприємства.
Ознайомилася з організацією інвентарного обліку основних засобів, нематеріальних активів, обліку надходження, обліку нарахування амортизації, правильним нарахуванням амортизації.
Ознайомилася з порядком документального оформлення прийому, перекладу і звільнення службовців, а також з організацією табельного обліку. У розрахунковому відділі бухгалтерії ознайомилася з веденням особових рахунків і складанням розрахункових і розрахунково-платіжних відомостей. Вивчила порядок ведення аналітичного і синтетичного обліку розрахунків з робітниками і службовцями з оплати праці: своєчасність і повноту утримань.
Ознайомилася з застосовуваними формами розрахунків з постачальниками та замовниками, порядком ведення обліку при різних формах безготівкових розрахунків.
Ознайомилася з урахуванням розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами.
Ознайомилася з документальним оформленням і веденням обліку касових операцій, відповідності їх до затвердженого порядку ведення касових операцій у РФ.
Ознайомилася з урахуванням операцій по розрахунковому рахунку підприємства;
з урахуванням грошових документів;
Вивчила облік нерозподіленого прибутку і непокритих збитків.
Засвоїла порядок формування фінансових результатів підприємства та організацію їх обліку. Проаналізувала фінансовий результат діяльності підприємства: динаміку, структуру.
Вивчила організацію обліку розподілу прибутку (доходу) підприємства. Проаналізувала розподіл і використання прибутку.
Розрахувала і проаналізувала показники рентабельності (продажів, капіталу, власного капіталу).
Ознайомилася з порядком і технікою складання бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки. Використовуючи дані Головної книги, перевірила правильність складання бухгалтерського балансу.
Проаналізувала активи і пасиви за даними бухгалтерського балансу. Розглянула та проаналізувала чисті активи, власні оборотні кошти. Оцінила фінансову стійкість і платоспроможність підприємства.
6
5
6
5
5
6
8
10
9

Тема 1. Загальна характеристика підприємства
«Компанія« Метта »- товариство з обмеженою відповідальністю, діє у відповідності Цивільним Кодексом Російської Федерації та Федеральним законом Російської Федерації« Про товариства з обмеженою відповідальністю », а також цим Статутом (Додаток № 1) для здійснення господарської та комерційної діяльності на території Республіки Башкортостан і за її межами на основі самофінансування і самоокупності.
Місце знаходження та поштову адресу організації: 450019, РБ, м. Уфа, вул. Сільська переправа, 17-Б.
Засновником ТОВ «Компанія« Метта »виступає одна особа, яка несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю, в межах вартості внесеного ним вкладу і не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
Цілями діяльності ТОВ «Компанія« Метта »є розширення ринку товарів і послуг, отримання прибутку, а також:
- Сприяння найбільш повному задоволенню потреб народного господарства і населення в промислових товарах і товарах народного споживання;
- Вивчення і задоволення попиту населення в товарах і послугах.
Основним видом діяльності є виробництво меблів.
Предметом діяльності ТОВ «Компанія« Метта »також є:
- Виробництво та реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення;
- Виробництво та реалізація продуктів харчування;
- Виробництво та реалізація лікарських препаратів, засобів гігієни та догляду за хворими:
- Виробництво та реалізація медичної техніки та ін
ТОВ «Компанія« Метта »є дочірнім підприємством.
Товариство має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі.
Вищим органом управління Товариства є Учасник (засновник). Одноосібним виконавчим органом є Генеральний директор.
Ген. директор
Глав. бухгалтер
касир
бухгалтер
Бухгалтер-касир
Ком. директор
Диспетчерська служба
Супервайзери (5 чол)
Менеджери по роботі з клієнтами (15 чол)
Диспетчери (3 чол)
Офісменеджери (15 чол)

Структура підприємства

Ген. директор
Глав. бухгалтер
касир
бухгалтер
Бухгалтер-касир

Структура бухгалтерії
Тема 2. Опис облікової політики, що застосовується на підприємстві
Облікова політика - сукупність, прийнята підприємством, способів ведення бухгалтерського обліку - первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності.
Облікова політика формується головним бухгалтером на основі Положення та затверджується керівником організації. При цьому стверджується:
- Робочий план рахунків, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог.
- Форми облікових первинних документів, що застосовуються для оформлення фактів господарської діяльності, за якими не передбачені типові форми облікових первинних документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;
- Порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань;
- Методи оцінки активів і зобов'язань;
- Правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;
- Порядок контролю за господарськими операціями та ін
При формуванні облікової політики передбачається 4 допущення:
- Допущення майнової відокремленості;
- Допущення безперервності діяльності;
- Допущення послідовності застосування облікової політики;
- Допущення тимчасової визначеності факторів господарської діяльності.
Бухгалтерський облік ведеться силами структурного підрозділу-бухгалтерії, очолюваної головним бухгалтером, який підпорядковується генеральному директору, фінансовому директору організації.
Облікової політикою ТОВ «Компанія« Метта »(Додаток № 2) передбачено:
1. Робочий план рахунків;
2. Документообіг;
3. Первинні документи застосовуються типові (уніфіковані);
4. Бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерною формою в електронному вигляді із застосуванням програми 1С Бухгалтерія.
5. Бухгалтерський облік ведеться в рублях і копійках.
Облік основних засобів у ТОВ «Компанія« Метта »ведеться відповідно до ПБУ 6 / 01« Облік основних засобів »та Наказом МФ РФ від 20.07.1998 р. № 33 н« Про затвердження методичних вказівок з бухгалтерського обліку основних засобів ». Амортизація по всіх групах основних засобів нараховується лінійним способом. Об'єкти основних засобів вартістю не більше 10000 рублів за одиницю списувати на витрати виробництва у міру відпуску у виробництва або експлуатацію. Несуттєві витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів враховуються у складі поточних витрат. Несуттєвими витратами вважаються витрати, не перевищують 10% від первісної вартості основного засобу і нематеріального активу. Зміна первісної вартості об'єктів основних засобів проводиться у разі добудови, дообладнання, реконструкції, часткової ліквідації.
Облік нематеріальних активів ведеться відповідно до ПБУ 12/2000. Амортизація нараховується лінійним способом. Строк корисного використання відповідних нематеріальних активів визначається виходячи з терміну дії патенту та очікуваного терміну використання об'єкта, протягом якого можливе отримання доходу. Якщо термін встановити неможливо, то він приймається в розмірі 10 років і в бухгалтерському і в податковому обліку.
Облік матеріально-виробничих запасів ведеться відповідно до ПБУ 5 / 01. Бухгалтерський облік здійснюється за фактичними витратами на придбання з застосуванням рахунку 16 «Відхилення вартості ТМЦ». Товари приймаються до обліку за купівельною вартістю. Облік готової продукції виробляється за нормативною собівартістю з використанням рахунку 40 «Випуск продукції».
Облік витрат на виробництво здійснюється відповідно до ПБО 10/99 «Витрати організації». Списання витрат зібраних на рахунку 23 «Допоміжне виробництво» здійснюється пропорційно сумі витрат по рахунках 20, 25 і 26. Витрати, пов'язані з продажем продукції щомісяця списуються на рахунок 90 «Продажі». Незавершене виробництво обліковується за нормативної собівартості.
Облік доходів за звичайними видами діяльності здійснюється відповідно до ПБО 9 / 99 «Доходи організації». У складі доходів від звичайних видів діяльності враховується виручка від продажу товарів. Виручка для цілей бухгалтерського обліку визначається за методом нарахувань, тобто з відвантаження продукції і переходу права власності.

Тема 3. Складання бухгалтерських документів за господарськими операціями і розрахунки за звітний період
Облік основних засобів
Основним документом, який регламентує порядок обліку основних засобів на підприємстві, є Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» (ПБУ 6 / 01), а також методичні вказівки.
Згідно ПБУ 6 / 01 до основних засобів відносяться:
Будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструменти, виробничий і господарський інвентар та приладдя, робочий продуктивну і племінну худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги та інші відповідні об'єкти.
Оцінка основних засобів. У бухгалтерському обліку основні засоби відображаються за первісною, залишковою і відновної вартості, а в балансі за залишковою вартістю.
Первісна вартість складається у момент надходження об'єкта в експлуатацію. Початкова вартість за вирахуванням суми зносу називається залишковою вартістю.
Згідно п.14 ПБО № 6 / 01 зміна первісної вартості основних засобів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, допускається у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, часткової ліквідації та переоцінки основних засобів.
Документальне оформлення основних засобів. Аналітичний облік основних засобів на підприємстві ведеться на інвентарних картках за ф. № ОЗ-6. Інвентарна картка відкривається на кожен інвентарний об'єкт або на групу однотипних об'єктів.
Введення об'єктів ОЗ в експлуатацію оформляються актом (накладної) прийому-передачі (внутрішнього переміщення) ф. № ОЗ-1. Переміщення основних засобів з одного цеху і ділянки в інші, в межах організації, здійснюється за розпорядженням керівника і оформляється також актом (накладної) ф. № ОЗ-1. Акт приймання-передачі основних засобів складається двома сторонами - приймає об'єкт і передавальної, із зазначенням часу надходження в експлуатацію, дати виготовлення, первісної вартості та суми амортизації.
Вибуття основних засобів оформляють актом і відображають в інвентарній картці, а потім її вилучають з картотеки (докладають до акта), про що робиться відмітка в описі інвентарних карток (ф. № ОЗ-7), при цьому ліквідацію об'єкта (злам, розбирання, демонтаж ) комісія оформляє актом на списання основних засобів ф. № ОС-4, безоплатну передачу основних засобів оформляють актом ф. № ОЗ-1.
Введення об'єктів основних засобів в експлуатацію відображаються на рахунках бухгалтерського обліку:
Д-т 01 «Основні засоби»
К-т 08 «Вкладення у необоротні активи»
Облік амортизації основних засобів. Вартість ОС погашається за допомогою нарахування амортизації, якщо інше не встановлено цим положенням.
Вартість основних засобів організації погашається шляхом нарахування амортизації та списання її у витрати на виробництво або витрати на продаж протягом нормативного терміну їх експлуатації за нормами, встановленими у законодавчому порядку і з урахуванням прийнятої організацією облікової політики.
Відповідно до прийнятої облікової політики нарахування амортизації об'єктів основних засобів у бухгалтерському обліку на підприємстві проводиться лінійним способом відповідно до ПБУ 6 / 01 п. 19, виходячи з первісної вартості об'єкта ОЗ і норми амортизації, обчисленої виходячи із строку корисного використання цього об'єкта (в НК цей же метод з терміну окупності визначається за класифікацією основних засобів, затверджений постановою уряду РФ).
Облік вибуття основних засобів. Для визначення доцільності та непридатності об'єктів основних засобів до подальшого використання в організаціях створюються комісії, до складу яких входять посадові особи, в т.ч. і головний бухгалтер.
Бухгалтерський облік операцій, пов'язаних з вибуттям об'єктів основних засобів, ведеться на результативному рахунку 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок 91-3 «Вибуття основних засобів», який використовується для всіх випадків вибуття основних засобів. У дебет 91-3 записуються всі витрати, пов'язані з вибуттям основних засобів, а в кредит - доходи від їх вибуття. Операції, пов'язані з продажем основних засобів, припускають і податкові зобов'язання. Тому записи на бухгалтерських рахунках при відображенні операцій з продажу основних засобів трохи відрізняються за їх вибуття.
Облік основних засобів і за бухгалтерським і по податковому обліку ведеться в регістрах бухгалтерського обліку відповідно до прийнятої облікової політики. До основних засобів прийняті засоби вартістю понад 20 тисяч рублів і для бухгалтерського і для податкового обліку.
На надходження основних засобів заповнюється акт ОС-1, на вибуття і при ліквідації акти ОС-4. на кожний об'єкт заводиться інвентарна картка. Інвентарні картки реєструються в інвентарному описі.
На підприємстві ТОВ «Компанія« Метта »основні засоби числяться на головному підприємстві.
Основні бухгалтерські проводки по обліку основних засобів:
Надійшли основні засоби в рахунок внеску до статутного капіталу - Д 08 К 75-1;
Введено в експлуатацію об'єкт основних засобів - Д 01 До 08;
Нараховано амортизацію основних засобів - Д 20,23,26,44 ... До 02;
Проведена переоцінка (дооцінка амортизації) - Д 83 До 02;
Списано амортизація - Д 02 К 01.
Облік нематеріальних активів
Бухгалтерський облік НА регламентується Положенням з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» (ПБУ 14/2000)
Нематеріальні активи - це об'єкти, які використовуються в господарській діяльності протягом періоду, що перевищує 12 місяців, мають грошову оцінку і приносять доходи, але не є при цьому матеріально-речовими цінностями.
Положення про бухгалтерський облік та звітність в РФ визначає поняття нематеріальних активів, які обліковуються окремо від основних засобів на рахунку 04 «Нематеріальні активи» і 05 «Амортизація нематеріальних активів»
Дані рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність та рух коштів праці, які відповідно до встановленого порядку відносяться до нематеріальних активів.
Рахунок 04 призначений для узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів, що належать підприємству на правах власності.
Аналітичний облік по рахунку 04 ведеться за видами і окремими об'єктами нематеріальних активів.
Організація аналітичного обліку нематеріальних активів повинна бути побудована стосовно до вимог заповнення розділу 4 «Склад нематеріальних активів на кінець року» форма № 5 «Додаток до балансу підприємства» річного звіту за групами нематеріальних активів.
Рахунок 05 «Амортизація нематеріальних активів» призначений для узагальнення інформації про накопичених амортизаційних відрахуваннях по об'єктах нематеріальних активів, що належать підприємству на правах власності і за якими проводиться погашення вартості. Сч.05 - (пасивний, регулюючий, контрарні)
Аналітичний облік за рах. 05 ведеться за видами і окремими об'єктами нематеріальних активів.
На підприємстві ТОВ «Компанія« Метта »є патент на винахід нової моделі крісла.
Основні бухгалтерські проведення з обліку нематеріальних активів:
Вартість придбаних нематеріальних активів - Д 08-5 До 76;
ПДВ по придбаних нематеріальних активів - Д 19-2 До ​​76;
Прийнятий до обліку об'єкт нематеріальних активів - Д 04 До 08;
Списано амортизація - Д 20, 44 ... До 05.
Облік матеріально-виробничих витрат
Нормативні документи:
1. Положення з бухгалтерського обліку 5 / 01 «Облік матеріально виробничих запасів», затверджене Наказом МФ РФ від 09.06.2001 р. № 44н.
2. Методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально виробничих запасів, затверджені Наказом МФ РФ від 28.12.2001 р. № 119н.
Матеріали - це активи організації, що використовуються в процесі виробництва або обігу і споживають свою вартість за один виробничий цикл.
Для синтетичного обліку матеріалів Планом рахунків передбачено два основних варіанти обліку матеріалів:
1 варіант з використанням рахунку 10 «Матеріали» (рух матеріалів на рахунку 10 відображається за фактичною собівартістю; протягом місяця відпустку матеріалів проводиться за плановими цінами, а після закінчення місяця визначається сума транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ), що відносяться до витраченим).
2 варіант з використанням рахунків 10 «Матеріали», 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей» і 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей» (фактична вартість матеріалів обліковується на рахунку 15, на рахунок 10 матеріали оприбутковуються за плановою вартістю; в кінці місяця визначається відхилення фактичної вартості від планової вартості (ТЗВ) і списується на рахунок 16).
Наявність двох варіантів обліку пояснюється наступним. Фактична собівартість заготовляння матеріалів складається з двох частин:
- Вартості власне матеріалів згідно з договором з постачальником;
- Витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням матеріалів, тобто транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ).
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Надходження матеріалів
Від постачальника або підрядника
Позика
Дарування
Внесок у КК
Бартер (міна)

Документальне оформлення матеріалів. Для отримання матеріалів від постачальника організація видає доручення в такому ж порядку, як і у випадку придбання ОЗ та інших товарно-матеріальних цінностей.
Надійшли матеріали на склад оформляються наступними документами:
Прибутковий ордер (М-4) - застосовується для обліку матеріалів, що надійшли від постачальника або з переробки при повній відповідності кількості, що фактично надійшли матеріалів кількості, зазначеній у документах.
Акт приймання матеріалів (М-7) - застосовується у двох випадках:
- Оформлення приймання матеріалів, що мають кількісне або якісне розбіжність з даними супровідних документів;
- Застосовується при оформленні приймання невідфактуровані поставки.
Документи на відпуск зі складу:
Лімітно-забірна карта (М-8) - застосовується для оформлення відпуску матеріалів (за наявності ліміту), систематично споживаються при виготовленні продукції, а також для поточного контролю за дотриманням встановлених лімітів відпуску на виробничі потреби.
Вимога-накладна (М-11) - застосовується для обліку руху матеріалу всередині організації між структурними підрозділами та матеріально-відповідальними особами.
Накладна на відпуск матеріалів на сторону (М-15) - застосовується для обліку матеріалів господарствам своєї організації, розташованим за межами її території або стороннім організаціям на підставі договорів чи інших документів.
Облік ведеться на картках складського обліку матеріалів (М-17). Бухгалтерія відкриває картки на кожен вид матеріалів на склад комірник виписує прибуткові документи і вносить їх в картки.
На підставі документів щодо витрат матеріалів у картках реєструються видача матеріалів, а залишок матеріалів виводиться після кожного запису.
Облік товарів.
Нормативні документи.
1. Положення з бухгалтерського обліку 5 / 01 «Облік матеріально виробничих запасів», затверджене Наказом МФ РФ від 09.06.2001 р. № 44н.
2. Методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально виробничих запасів, затверджені Наказом МФ РФ від 28.12.2001 р. № 119н.
Товари - активи організації, придбані з метою подальшого перепродажу.
Синтетичний облік товарів ведеться на рахунку 41, до якого в міру необхідності відкриваються аналітичні рахунки за видами та найменуваннями товарів.
Оборот по дебету цього рахунку також свідчить про загальну вартість товарів, які надійшли в торговельну організацію, оборот по кредиту - вибуття товарів, дебетове сальдо відображає залишок товарів на кінець звітного періоду.
У торгівлі товари можуть враховуватися за покупними або продажними цінами.
Придбання товарів. У торгівлю товари надходять від виробничих підприємств, від фірм, провідних зовнішню торгівлю, зі складів і т.д.
Товари повинні мати супровідні документи (рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, накладні та ін.)
При надходженні в організацію товарів оформляється прибутковий ордер за формою № М-4.
Після отримання товару, в бухгалтерію організації надаються документи, що підтверджують вчинення торгової операції, і в книзі (журналі) обліку довіреностей проставляються номер і дата супровідних документів.
Надходження товару оформляється по-різному, в залежності від близькості офісу до місця знаходження складу. Якщо склад фірми-постачальника розташований в одному приміщенні з місцем оформлення документів на відпуск товарів, то оформлення документів та видача товарів відбувається фактично одночасно. Документом на відпустку в даному випадку є товарна накладна (ТОРГ-12 оженив № 9роізводственние запаси іний державний реєстр юридичних осіб.
Якщо склад фірми-постачальника розташований на значній відстані від офісу, то матеріально відповідальної особи у представництві фірми видається документ на отримання товару, по якому йому на складі можуть бути видані дані цінності.
Накладна виписується у чотирьох примірниках, перший і другий з яких залишається у підприємства-постачальника (у бухгалтерії підприємства і на складея у підприємства-постачальника () ярах, перший і другий з яких остаютіцу в представництві від фірми, а третій і четвертий передаються разом з товаром покупцеві (до бухгалтерії підприємства-покупця і особі, яка відповідає за зберігання товару).
Приймають товарно-матеріальні запаси на підставі типових форм первинних документів: накладні, рахунки-фактури, акти. У деяких випадках прийом матеріально-виробничих запасів здійснюється на підставах акта при порушенні умов поставки. Акти підписуються представником покупця і представником постачальника. Рахунок-фактура є документом податкового обліку. Згідно з рахунками-фактурами на вступ МПЗ на підприємство складається книга покупок.
Вибуття МПЗ. Матеріали списуються на потреби підприємства, а товари реалізуються. Реалізація оформляється такими первинними документами: накладними та рахунками-фактурами (Додатки № 3, 4).
Підприємство отримує послуги від «Башкіренерго», комунальних служб, транспортних підприємств. У цьому випадку послуги приймаються до бухгалтерського обліку на підставі актів і рахунків-фактур. Рахунки-фактури на послуги також враховуються при формуванні книги покупок.
При реалізації товарів покупцям бухгалтером разом з накладними виписуються рахунки-фактури. У кінці місяця формується книга покупок.
Рахунки-фактури є первинними документами податкового обліку, згідно з якими на підприємстві формується книга покупок і книга продажів. На підставі книги покупок і книги продажів складається податкова декларація з ПДВ, яка представляється до податкової інспекції не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.
Основні бухгалтерські проведення з обліку матеріально-виробничих запасів:
Д 60 К 51 - оплачений рахунок постачальника за поставку матеріалів;
Д 10 К 60 - надходження матеріалів до організації;
Д 19 К 60 - прийнято до обліку ПДВ;
Д 20 (23, 29) До 10 - відпущені матеріали у виробництво;
Д 91 К 10 - списані матеріали при реалізації (в т.ч. передано безоплатно);
Облік праці та заробітної плати
Заробітна плата - це основна частина коштів, що спрямовуються на споживання, що є частку доходу (чистої продукції), залежить від кінцевих результатів роботи колективу і розподіляється між працівниками відповідно до кількості і якості витраченої праці, реальним трудовим внеском кожного і розміром вкладеного капіталу.
Бухгалтер підприємства повинен стежити за станом фонду оплати праці, щоб уникнути його перевитрати, який тягне за собою різке підвищення собівартості і відповідно зниження підсумкової прибутку підприємства.
Усі законодавчі документи з нарахування зарплати повинні бути на столі бухгалтера - він повинен стежити за змінами і доповненнями в них, які наразі вносять часто.
Грамотне і своєчасне нарахування заробітної плати важливо для обчислення підсумків праці, так і для гарного психологічного клімату в середовищі працівників: якщо людина знає, що його праця цінується і оплачується гідно, правильно і вчасно, настрій і бажання працювати підвищуються! Відповідно зростає і продуктивність праці, що приносить додатковий прибуток фірмі.
Що ж повинен робити бухгалтер для нарахування зарплати?
По-перше, він повинен мати документи, що враховують кількість і якість праці, які складаються за певними законами і нормами.
По-друге, він повинен зуміти підрахувати відповідно до законодавства та розцінками заробітну плату для кожного працівника з урахуванням податків і відрахувань.
Підставою для прийому на роботу на підприємстві ТОВ «Компанія« Метта »є Наказ про прийом працівника на роботу і Трудової договір, в якому обумовлюються умови праці, відпочинку та особливі фактори. Договір не повинен порушувати права працівника, зазначені в Трудовому кодексі РФ від 30.12.2001 р. № 197-ФЗ.
Для первинного обліку чисельності персоналу підприємства документами-підставами також є:
- Наказ про переведення працівника на іншу роботу;
- Наказ про припинення дії трудового договору з працівником;
- Особиста картка у відділі кадрів;
- Записка-розрахунок про надання відпустки працівнику.
Особа, відповідальна за облік особового складу працівників підприємства, привласнює кожному працівнику, прийнятому на підприємство, табельний номер, який надалі проставляється на всіх документах, що відносяться до цього працівникові.
На кожного працівника заводиться особиста картка за формою Т-2.
Бухгалтер на підставі первинних документів про прийом на роботу заповнює його особовий рахунок, який заповнюється протягом року. Якщо відбуваються в графах зміни, вони вносяться відразу ж для точності обліку.
На наступний рік на кожного робітника відкритий новий особовий рахунок.
На робочому місці праця кожного працівника враховується за допомогою спеціального документа - табеля обліку робочого. Він необхідний також і для складання статистичної звітності з праці, визначення середньооблікової чисельності для ИФНС і ін випадках. Передбачено дві форми табелів: № Т-12 або № Т-13. зарплата при використанні № Т-13 нараховується в розрахунковій відомості № Т-51 (Додатки № 5, 6) або розрахунково-платіжної відомості № Т-49.
Організації можуть застосовувати дві системи оплати праці: погодинну і відрядну.
Облік особового складу організації використання робочого часу.
Документи за кадровим складом, прийом і звільнення, переміщення по службі і т.д.
Конкретно, для бухгалтерії документи поділяються на такі групи:
- Документи на прийом, звільнення, переведення, заміщення, зміна оплати;
- Документи про додаткові виплати у вигляді разових премій, винагород, компенсацій та допомог;
- Документи на право відриву від основної роботи (відпустка, навчання і т.д.)
Облік розрахунків по заробітній платі:
- Утримання і відрахування (ПДФО), аліменти, інші утримання;
- Порядок оформлення розрахунків по заробітній платі.
Основним регістром, для оформлення розрахунків по заробітній платі, є розрахункова відомість. Це регістр аналітичного обліку, тому що складається у розрізі кожного табельного номеру, по цехах, за категоріями працівників і за видами оплат і утримань.
На підприємстві ТОВ «Компанія« Метта »застосовується погодинна - преміальна система оплати праці. Розроблено штатний розклад, Положення про заробітну плату і матеріальному стимулюванні. При прийнятті на роботу на кожного працівника складається трудовий договір, наказ про прийом на роботу. На кожного працівника заводиться особиста картка. У штатному розкладі встановлені оклади і надбавки.
Нарахування заробітної плати проводиться на підставі первинних документів: табель обліку робочого часу, наказів. Оклади робочим встановлюють згідно зі штатним розкладом. Нарахування заробітної плати здійснюється у регістрі розрахункова відомість Т-54. У цій же відомості проводяться утримання із заробітної плати і виводиться сума до оплати.
Утримання із заробітної плати провадяться такі: аліменти за виконавчими листами, податок на доходи фізичних осіб, аванс за першу половину місяця.
Видається заробітна плата раз на місяць в кінці місяця. Заробітна плата, отримана в банку, але не видана робочим депонується і здається в банк, як депонована заробітна плата.
Розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності, наказ на відрядження співробітника.
Основні бухгалтерські проводки по обліку праці і заробітної плати:
Нараховано зарплату співробітникам основного виробництва - Д 20 До 70;
Нараховано зарплату співробітникам допоміжного цеху - Д 23 К 70;
Нараховано зарплату загальновиробничому персоналу - Д 25 До 70;
Виплачено заробітну плату з каси організації - Д 70 К 50;
Перераховано заробітна плата на розрахунковий рахунок співробітника - Д 70 К 51.
Облік витрат на виробництво і калькуляція собівартості продукції
Облік витрат на виробництво - одна з найважливіших функцій бухгалтерського обліку.
Інформація про витрати виробництва потрібна, перш за все, керівнику підприємства і його підрозділів, а також його учасникам (засновникам) для вироблення політики управління підприємством з метою зниження витрат і збільшення прибутковості.
Облік витрат на виробництво ведеться відповідно до ПБУ 10/99 «Витрати організації", затвердженого Наказом МФ РФ від 06.05.1999 р. № 33н.
Загальногосподарські витрати організації, зібрані протягом звітного періоду на бухгалтерському рахунку 26 «Загальногосподарські витрати», підлягають списанню в кінці звітного періоду в дебет рахунку 20 «Основне виробництво» (ПБУ 10/99 п.9).
Витрати, пов'язані з продажем продукції (робіт, послуг) щомісяця списуються на рахунок 90 «Продажі» (ПБУ 10/99 п.9).
Списання витрат зібраних на рахунку 23 «Допоміжне виробництво» здійснюється пропорційно сумі витрат по рахунках 20, 25 і 26.
У кінці звітного періоду створюються звітна калькуляція по всіх окремих видах діяльності.
Облік готової продукції та її реалізація
У системі обліку і звітності готова продукція є частиною матеріально-виробничих запасів і представляє вироби і продукти, цілком закінчені обробкою на даному підприємстві, що пройшли перевірку на відповідність підтвердженим стандартам, укладеним договорам і оформлені приймально-здавальної документації.
Планування, облік і здавання готової продукції на склад може здійснюватися в натуральних, умовно-натуральних і вартісних показниках.
Обов'язковою умовою організації обліку готової продукції є наявність номенклатури-цінника (вид продукту, модель, марка, сорт, код продукції і т.д.).
Залишки готової продукції на складі в бухгалтерському обліку оцінюється за фактичною виробничою собівартістю.
ТОВ «Компанія« Метта »отримує готову продукцію з головного підприємства для її реалізації.
Синтетичний облік готової продукції. Облік наявності та руху готової продукції здійснюють на активному рахунку 40 "Готова продукція». Готові вироби, придбані в якості товарів для продажу, враховують на рахунку 41 "Товари". Вартість виконаних робіт і наданих послуг на сторону також не відображають на рахунку 40 "Готова продукція ".
Відвантажену або здану на місці готову продукцію в залежності від прийнятого підприємством методу обліку реалізації продукції списують за обліковими цінами з кредиту рахунка 40 "Готова продукція" в дебет рахунків 45 "Товари відвантажені". Після закінчення місяця визначають відхилення фактичної собівартості відвантаженої (реалізованої) продукції від вартості її за обліковими цінами і списують з кредиту рахунку 40 додаткової проводкою або способом "червоне сторно" в дебет рахунків 45.
Готову продукцію, передану іншим підприємствам для реалізації на комісійних засадах, списують з кредиту рахунку 40 в дебет рахунку 45 "Товари відвантажені".
Реалізація продукції здійснюється відповідно до укладених договорів плі шляхом вільного продажу через роздрібну торгівлю.
У договорах на постачання готової продукції вказують постачальника і покупця, необхідні показники по виробах, ціни, знижки, накидки, порядок розрахунків, суму податку на додану вартість та інші реквізити.
Реалізація продукції проводиться організацією за наступними цінами:
- За оптовими цінами і тарифами, збільшеним на суму ПДВ;
- За державними регульованими роздрібними цінами (за відрахуванням у відповідних випадках торговельних знижок, знижок збуту та опту) і тарифами, що включає в себе ПДВ (для продажу товарів).
Основні бухгалтерські проводки по обліку готової продукції:
Д 90-2 До ​​40 (43) - списана собівартість готової продукції;
Д 90-2 До ​​40 (43) - списано перевитрата (перевищення фактичної собівартості над облікової ціною);
Д 90-2 До ​​40 (43) сторно - Сторнувати економія (перевищення облікової ціни над фактичною собівартістю).
Облік касових операцій
Кожне підприємство для здійснення розрахунків готівкою повинно мати касу.
Каса - підрозділ підприємства, організації, яка виконує операції з готівкою та іншими цінностями, а також самі готівкові гроші, що знаходяться на зберіганні в цьому підрозділі.
Сума коштів, яка може бути в касі, визначається лімітом. Ліміт касового залишку кожне підприємство визначає індивідуально за погодженням з банком.
Понад установлений ліміт гроші можуть зберігатися в касі тільки для оплати праці, допомоги по соціальному страхуванню і стипендій, але не більше трьох днів, включаючи день отримання грошей в банку.
На підставі укладеного договору про матеріальну відповідальність касир несе відповідальність за збереження коштів у касі, правильність оформлення первинних касових документів та ведення касової книги.
Готівкові гроші в касу касир приймає за прибутковим касовим ордером. Гроші з каси касир видає за видатковим касовим ордером. Прибуткові та видаткові касові ордери заповнюються бухгалтером власноруч, без підчисток та виправлень.
Всі факти надходження і видачі готівки відображаються в касовій книзі.
Підчистки в касовій книзі заборонені, а виправлення в ній можливі тільки С завіряється підписом касира та головного бухгалтера. На підприємствах за умови забезпечення повного збереження касових документів касова книга може вестись автоматизованим способом.
Відповідальність за дотримання порядку ведення касових операцій покладається на керівника підприємства, головного бухгалтера і касира.
Синтетичний облік грошових коштів у касі здійснюється на активному балансовому рахунку 50 "Каса".
Рахунок 50 "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у касах підприємства.
До рахунку 50 "Каса" можуть бути відкриті субрахунки:
50-1 "Каса підприємства", 50-2 "Операційна каса", 50-3 "Грошові документи" та ін На субрахунку 50-1 "Каса підприємства" обліковуються грошові кошти в касі підприємства. Коли підприємство виробляє касові операції з іноземною валютою, то до рахунку 50 "Каса" повинні бути відкриті відповідні субрахунки для відокремленого обліку руху кожної готівкової іноземної валюти.
Інвентаризація коштів в касі проводиться за вказівкою керівника підприємства (перед складанням річного звіту не раніше 31 грудня). Її здійснює комісія, що призначається керівником підприємства. Інвентаризація оформляється наказом. Надлишки коштів оприбутковуються як дохід підприємства, а нестача коштів списується на рахунок 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей", з якого потім списується в дебет субрахунка 73-2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку". У разі відмови касира погасити нестачу підприємство має право оформити позовну заяву до судових органів.
Основні бухгалтерські проведення з обліку касових операцій:
Виплачено зарплату з каси - Д 70 К 50;
Видано під звіт на господарський витрати - Д 71 К 50;
Видано дивіденди засновникам-Д 75 До 50;
Сплачено заборгованість постачальникам - Д 60 К 50.
Облік грошових коштів на рахунках у банках
Для обліку готівки в банку підприємство відкриває розрахунковий рахунок.
Розрахунковий рахунок - рахунок, що відкривається банками клієнтам - юридичним особам, які мають самостійний баланс: підприємствам, організаціям, установам фірмам для зберігання грошових коштів та здійснення розрахунків з іншими юридичними і фізичними особами. На цьому рахунку фіксуються, враховуються грошові надходження, витрати, взаємні розрахунки з контрагентами.
Для обліку руху коштів на розрахунковому рахунку використовується активний балансовий рахунок 51 "Розрахункові рахунки".
Журнал-ордер і Відомість по рахунку 51 (Додаток № 7)
У випадку, якщо підприємство має кілька розрахункових рахунків, необхідно організувати ведення аналітичного обліку в розрізі розрахункових рахунків.
Платежі за безготівковими розрахунками банк виробляє тільки за згодою власника розрахункового рахунку.
Платіжним дорученням є розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, перевести певну грошову суму на рахунок одержувача коштів, відкритий у цьому або іншому банку. Платіжне доручення виконується банком у термін, передбачений законодавством, або в більш короткий термін, якщо це встановлено договором банківського рахунку.
Відповідно до умов основного договору платіжні доручення можуть використовуватися для попередньої оплати товарів, робіт, послуг або для здійснення періодичних платежів.
Платіжні доручення приймаються банком незалежно від наявності грошових коштів на рахунку платника.
Облік розрахунків
Підзвітними особами є працівники організації отримали гроші підзвіт. Підзвітними сумами підприємства називаються грошові аванси, видані працівникам у безготівковому порядку на відрядження та господарські витрати. Суму авансу, що видається в підзвіт визначають за попереднім розрахунком вартості проїзду, добових, квартирних та інших витрат. Отримані гроші вирішуються витрачати підзвітними особами тільки на цілі, на які вони видані. Після повернення з відрядження підзвітна особа протягом трьох робочих днів зобов'язаний надати бухгалтерії заповнений авансовий звіт з додатком до нього всіх необхідних документів. Дані первинних документів заносять в накопичувальну відомість і журнал ордер, який представляє собою єдиний документ, в якому зазначаються за кожною підзвітною особою залишок підзвітних сум на початок місяця, руху підзвітних сум протягом місяця. Отримані гроші в підзвіт обліковуються на активному синтетичному рахунку 71. Журнал-ордер по рахунку 71 (Додатку № 8).
Розрахунки з покупцями і замовниками регулюються положенням про безготівкові розрахунки. Облік розрахунків з покупцями і замовниками за надані комунальні послуги, квартплати і т.п. ведеться на 72 рахунку «Розрахунки з покупцями і замовниками» з відповідними субрахунками.
При отриманні товарно-матеріальних цінностей від постачальників первинними документами є накладна та рахунок-фактура. Облік розрахунків з постачальниками ведеться на рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядникам і», на якому враховуються розрахунки за поставлені матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги. Видані аванси обліковуються на рахунку 60 відокремлено. Використання авансів в розрахунках обумовлюється в договорах і виділяється в розрахунково-платіжних документах. На рахунку 60 аванси числяться до моменту погашення заборгованості перед постачальником або підрядником. Журнал-ордер по рахунку 60 - (Додаток № 9).
Рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" призначений для узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками. Аналітичний облік за рахунком 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" ведеться за кожним пред'явленим покупцям (замовникам) рахунку, а при розрахунках плановими платежами - по кожному покупцю і замовнику. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечувати можливість отримання необхідних даних по: покупцям і замовникам за розрахунковими документами, термін оплати яких не настав; покупцям і замовникам по не сплаченим в строк розрахунковим документам; авансами одержаними; векселями, термін надходження грошових коштів по яких не настав ; векселями, дисконтованих (врахованим) у банках; векселі, за якими грошові кошти не надійшли вчасно. Рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" потрібний для відображення заборгованості покупців за реалізовані цінності (роботи, послуги). Журнал-ордер по рахунку 62 - (Додаток № 10).
Для обліку розрахунків з бюджетом використовується рахунок 68. За кредитом рахунку 68 відображаються розрахунки з податків, що сплачуються організацією, і за дебетом розрахунки за податками, дзвінком з персоналу. Перерахування грошових коштів за поставлені товари, до бюджетів всіх рівнів і в позабюджетні фонди відбуваються за платіжними дорученнями.
У бухгалтерському балансі дебіторська і кредиторська заборгованості підприємства відображаються за їх видами. Дебіторська та кредиторська заборгованості відображаються на рахунку 76 з відповідними субрахунками. Заборгованості, термін позовної давності яких минув, списуються за результатами інвентаризації в складі інших доходів і витрат на рахунку 91 «Інші доходи і витрати»
Облік фінансових вкладень
У процесі господарської діяльності у підприємства можуть тимчасово вивільнятися грошові кошти, які не потрібно негайно вкладати в основну діяльність підприємства.
При організації та веденні бухгалтерського обліку фінансових вкладень Вам необхідно керуватися наступними нормативними документами:
Федеральним законом «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96г. № 129 - ФЗ (зі змінами від 23 липня 1998, 28 березня, 31 грудня 2002, 10 січня, 28 травня, 30 червня 2003 р.)
Положенням по бухгалтерському обліку "Облік фінансових вкладень" ПБУ 19/02, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 10.12.2002 N 126н
Положенням ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ, затверджене наказом Мінфіну РФ від 29.07.98г. № 34н
Законом «Про ринок цінних паперів» від 22.04.96г. № 39 - ФЗ (зі зм. І доп. Від 28.12.2002 р.).
За строками інвестування фінансові вкладення поділяються на довгострокові і короткострокові.
Фінансові вкладення приймаються до обліку в сумі фактичних витрат, вироблених підприємством.
Щодо ТОВ «Компанія« Метта »у складі фінансових вкладень враховуються:
- Паї та акції;
- Боргові цінні папери (облігації, векселі);
- Надані позики;
- Вклади за договором простого товариства;
Облік фінансових вкладень ведеться відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Облік фінансових вкладень» ПБУ 19/02, утв. Наказом Мінфіну РФ від 10.12.2002 р. № 126н.
Синтетичний облік фінансових вкладень ведеться на рахунку 58 «Фінансові вкладення», до якого відкриваються субрахунки.
При вибутті фінансових вкладень, а їх вартість визначається за первісною собівартості кожної одиниці фінансових вкладень. Доходи з фінансових вкладень, у тому числі доходи від продажів (погашень) фінансових вкладень, визнаються іншими доходами. Витрати, пов'язані з обслуговуванням фінансових вкладень, враховуються у складі інших витрат.
Облік капіталів підприємства (фондів)
Майно або активний капітал підприємства (основні засоби, нематеріальні активи, сировину і матеріали, фінансові вкладення, грошові кошти і т.д.) може мати різні джерела формування або пасивний капітал, тобто ті первинні засоби, за рахунок яких придбано майно.
Початковим і основним джерелом формування майна організації є статутний капітал, який становить 10000 рублів.
Збільшення статутного капіталу допускається тільки після його повної оплати. Збільшення статутного капіталу може здійснюється за рахунок майна організації, і (або) за рахунок додаткових внесків учасників, і (або) за рахунок внесків третіх осіб, прийнятих до організації.
При збільшенні статутного капіталу за рахунок майна організації збільшується номінальна вартість часток усіх учасників організації без зміни розмірів їхніх часток.
Зменшення статутного капіталу, у випадках, передбачених Федеральним законом, може здійснюватися шляхом зменшення номінальної вартості часток всіх учасників організації у статутному капіталі та (або) погашення часток, що належать організації.
До моменту державної реєстрації 100% статутного капіталу сплачено.
Облік статутного капіталу ведеться на пасивному рахунку 80 «Статутний капітал». Аналітичний облік по рахунку 80 «Статутний капітал» організується таким чином, щоб забезпечувати формування інформації по засновникам підприємства, стадіям формування капіталу і видам акцій.
При формуванні статутного капіталу в процесі створення або зміну розміру внесків в процесі діяльності підприємства робляться такі записи на рахунках 80 «Статутний капітал» і 75 «Розрахунки з засновниками»:
Д рах. 75 До рах. 80 - початкове формування капіталу або його збільшення;
Д рах. 80 К рах. 75 - зменшення розміру статутного капіталу.
Облік фінансових результатів
Фінансовий результат - це підсумок господарської діяльності підприємства за звітний період.
Фінансовий результат може виражатися у формі прибутку (перевищення доходів над витратами) або у формі збитку (перевищення видатків над доходами).
Прибуток (дохід) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається на рахунку 90 «Продажі» та перераховується на рахунок 99 «Прибутки та збитки».
Інші доходи і втрати враховуються на рахунку 91. У міру виникнення доходи відображаються за кредитом рахунку 91, а втрати - за дебетом.
Господарські операції відображають на рахунку 99 «Прибутки та збитки» за так званим кумулятивним принципом, тобто наростаючим підсумком з початку року. Зіставленням кредитового і дебетового оборотів по рахунку 99 визначають кінцевий фінансовий результат за звітний період. Перевищення кредитового обороту над дебетовим відбивається в якості сальдо по кредиту рахунку 99 і характеризує розмір прибутку організації, а перевищення дебетового обороту записується як сальдо за дебетом рахунка 99 і характеризує розмір збитку організації. Рахунок 99 має односторонній сальдо.
До рахунку 90 відкриваються субрахунки:
90 / 1 - виручка;
90 / 2 - собівартість;
90 / 3 - податок на додану вартість;
90 / 5 - експортні мита;
90 / 7 - витрати на продаж;
90 / 8 - управлінські витрати;
90 / 9 - прибуток (збиток).
Кінцевий фінансовий результат організації для цілей бухгалтерського обліку складається під впливом:
а) фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів, матеріалів та іншого майна;
б) інших прибутків і збитків.
Різниця між цими складовими частинами прибутку або збитків полягає в тому, що фінансовий результат від реалізації продукції та іншого майна спочатку визначають по рахунках 90 і 91, а потім з цих рахунків списують на рахунок 99.
Інші прибутки і збитки відразу відносять на рахунок 99 без попереднього запису на проміжних рахунках.
Визначено позитивний результат (негативний) від реалізації продукції в кінці звітного місяця - Д 90-9 (99) До 99 (90-9)
Бухгалтерська звітність
Бухгалтерська звітність - це єдина система даних про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі складається на основі даних бухгалтерського обліку.
Бухгалтерська звітність організації служить основним джерелом інформації про її діяльність, так як бухгалтерський облік збирає, накопичує і обробляє економічно істотну інформацію про вчинені або запланованих господарські операції та результати господарської діяльності.
У законі «Про бухгалтерський облік», Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації, ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерська звітність організації», а також у Методичних рекомендаціях про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації сформульовані основні вимоги до бухгалтерської звітності, яка повинна давати достовірне і повне уявлення про майновий та фінансовий стан організації, а також про фінансові результати її діяльності. При цьому достовірної вважається бухгалтерська звітність, сформована і складена виходячи з вимог, встановлених нормативними актами системи правового регулювання бухгалтерського обліку в Російській Федерації
Розробляються організацією форми бухгалтерської звітності повинні забезпечувати:
- Повноту інформації;
- Послідовність подання інформації у часі;
- Нейтральність інформації;
- Можливість порівняння даних у часі;
- Істотність інформації.
Всі форми бухгалтерської звітності заповнюються на підставі залишків по рахунках Головної книги. Статті активу балансу заповнюються за даними дебетових залишків активних рахунків, а статті пасиву балансу - за даними кредитових залишків пасивних рахунків.
Звітність ТОВ «Компанія« Метта »надається в наступних формах:
1. Форма № 1 «Бухгалтерський баланс» (Додаток № 11);
2. Форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Додаток № 12);
Бухгалтерська звітність дає достовірне і повне уявлення про майновий та фінансовий стан організації, про його зміни, а також фінансові результати її діяльності.
Бухгалтерська звітність складається за кожний квартал і за звітний рік.
Бухгалтерська звітність підписується керівником і головним бухгалтером підприємства.
Відповідно до установчих документів річна бухгалтерська звітність повинна бути представлена ​​засновникам, учасникам організації або власникам її майна, а також територіальним органам державної статистики за місцем їх реєстрації.
Форми звітності, яка застосовується на підприємстві - місячна, квартальна і річна. Звітним роком є ​​календарний рік - з 1 січня по 31 грудня включно. Місячна і квартальна звітність є проміжною і складається наростаючим підсумком з початку поточного фінансового року. Звітність складається на наступні дати: місячна - на перше число місяця, наступного за звітним, квартальна - станом на 1 квітня, 1 липня і 1 жовтня поточного року, річна - на 1 січня року, наступного за звітним. Звітність надається на паперових носіях, дисках, флеш-картах.
Порядок складання та подання бухгалтерської звітності регламентовано Федеральним законом від 21.11 1996 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік», ПБО 4 / 99 «Бухгалтерська звітність організації», наказом Мінфіну Росії від 22.08.03 № 67н «Про форми бухгалтерської звітності».
Тема 4. Розрахунок податків і складання податкових декларацій
Податковий облік у ТОВ «Компанія« Метта »здійснюється у відповідності з вимогами Податкового кодексу РФ, іншими нормативними актами і ведеться бухгалтерською службою організації. Відповідальність несе Головний бухгалтер. Для ведення податкового обліку використовуються дані бухгалтерського обліку.
ТОВ «Компанія« Метта »є платником таких податків і зборів:
1. Єдиний соціальний податок (ЕСН);
2. Страховий внесок до ФСС від нещасних випадків на виробництві (див. Додаток № 21);
3. Податок на дохід фізичних осіб (ПДФО);
4. Податок на додану вартість;
5. Податок на прибуток;
6. Податок на майно підприємства;
7. Інші місцеві податки.
Рахунок 68 "Розрахунки з податків і зборів" призначений для узагальнення інформації про розрахунки з бюджетами з податків і зборів, що сплачуються організацією, і податкам з працівниками цієї організації.
Рахунок 68 "Розрахунки за податками і зборами" кредитується на суми, належні за податковим деклараціям (розрахунками) до внеску до бюджетів (у кореспонденції з рахунком 99 "Прибутки і збитки" - на суму податку на прибуток, з рахунком 70 "Розрахунки з персоналом з оплаті праці "- на суму прибуткового податку і т.д.).
За дебетом рахунка 68 "Розрахунки за податками і зборами" відображаються суми, фактично перераховані до бюджету, а також суми податку на додану вартість, списані з рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям".
Аналітичний облік за рахунком 68 "Розрахунки за податками і зборами" ведеться за видами податків.
За прийнятим планом рахунків до 68 рахунку відкриваються такі субрахунки:
68 / 1 - податок на доходи з фізичних осіб;
68 / 2 - податок на додану вартість;
68 / 3 - акцизи;
68 / 4 - податок на доходи (прибуток) організації;
68 / 7 - податок на власників автотранспортних засобів;
68 / 8 - податок на майно;
68/10 - інші податки і збори.
Крім, того складаються і подаються до податкової інспекції декларації та розрахунки за ПДВ (Додаток № 13), податку на прибуток (Додаток № 14), податку на майно, по єдиному соціальному податку для платників податків, які виробляють виплати фізичним особам, по страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування для осіб, які виробляють виплати фізичним особам.
У бухгалтерії робляться такі проводки з обліку податків:
Д рах. 90, 91, 99 До рах. 68 - нарахування заборгованості по податках на додану вартість, на прибуток, на майно.
Д рах. 70, 75, 76 До рах. 68 - нарахування заборгованості з податку на доходи фізичних осіб.
Д рах. 08, 23, 26, 29, 44 До рах. 68 - нарахування заборгованості з єдиного соціального податку.
Об'єктом оподаткування податку на додану вартість організації є реалізація товарів (робіт, послуг), передача товарів за угодою про надання відступного або новації. Застосовується податкова ставка 18%.
Об'єктом оподаткування податку на прибуток є отримані доходи, зменшені на величину вироблених витрат. Податкова ставка 20%.
Тема 5. Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз фінансових результатів підприємства починається з вивчення рівня, структури і динаміки фінансових результатів.

Таблиця 5.1
Аналіз структури і динаміки прибутку ТОВ «Компанії« Метта »за 2008 рік
Показники
Базовий рік
Звітний рік
Зміни
(+;-)
Відхилення у% до виручки
Сума, тис. руб.
У% до виручки
Сума, тис. руб.
У% до виручки
1
2
3
4
5
6 = 4-2
7 = 5-3
1. Виручка від продажу товарів, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів)
207923
100,000
263622
100,000
55699
0,000
2. Собівартість проданих товарів
200913
96,629
254284
96,458
53371
-0,171
3. Валовий прибуток (п.1 - п.2)
7010
3,371
9338
3,542
2328
0,171
4. Комерційні витрати
4601
2,213
7756
2,942
3155
0,729
5. Прибуток (збиток) від продажу (п.3-п.4)
2409
1,159
1582
0,600
-827
-0,559
6. Відсотки до сплати
1304
0,627
1440
0,546
136
-0,081
7. Інші доходи
529
0,254
1144
0,434
615
0,180
8. Інші витрати
655
0,315
720
0,273
65
-0,042
9. Прибуток (збиток) до оподаткування (п.5 + п.6 + п.8-п.9)
979
0,471
566
0,215
-413
-0,256
10. Податок на прибуток
214
0,103
122
0,046
-92
-0,057
11. Чистий прибуток (збиток) (п.8 + п.9)
765
0,368
444
0,168
-321
-0,200
12. Всього доходів (п.1 + п.6)
208452
-
264766
-
56314
-
13. Всього витрат (п.2 + п.4 + п.5 + п.7 + п.9)
207687
-
264322
-
56635
-
14. Коефіцієнт співвідношення доходів і витрат
1,004
-
1,002
-
0,002
-
Висновок: Виходячи з даних таблиці 5.1 видно, що виторг у звітному році в порівнянні з базовим зросла на 26,78%, але, не дивлячись на це видно, що прибуток знизився на 0,4% - це пов'язано, перш за все, зі збільшенням собівартості продукції та витрат.
Аналіз показників рентабельності
Рентабельність - це відносний показник рівня прибутковості підприємства, він характеризує ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності.
Абсолютна сума прибутку у відриві від доходів, отриманих від реалізації, їх собівартості, величини активів та інших показників, що характеризують засоби досягнення прибутку, не дозволяє оцінити ефективність роботи організації. Тому аналіз прибутку доповнюють аналізом рентабельності.
Дані для аналізу беруться з «Звіту про фінансові результати» (Додаток 12).
Таблиця 5.2
Розрахунок і динаміка показників рентабельності ТОВ «Компанії« Метта »за 2008 рік
Показники
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення (+,-)
1
2
3
4
1. Виручка від реалізації товарів (ВР) (обсяг продажів), тис. руб.
207923
263622
55699
2. Собівартість реалізації (С), тис. руб.
200913
254284
53371
3. Комерційні витрати (КР), тис. руб.
4601
7756
3155
4. Прибуток від продажів (П), тис. руб.
2409
1582
-827
5. Балансовий прибуток (прибуток до оподаткування) (ПБ), тис. руб.
979
566
-413
6. Середня вартість активів, (А), тис. руб.
150856
108970
-41886
7. Рентабельність продажів (Rвр),%
1,158
0,6
-0,558
8. Рентабельність активів (Rа),%
1,595
1,451
-0,144
9. Оборотність активів (Оа)
1,378
2,419
1,041
Аналіз рентабельності продажів виконується на основі наступної моделі:
Rвр = ВР - С - КР. 100%
ВР
Rвр0 = 207923 - 200913 - 4601. 100% = 1,158%
207923
Rвр1 = 263622 - 254284 - 7756. 100% = 0,6%
263622
Висновок: Виходячи з аналізу видно, що рентабельність продажів знизилася на 0,558% в порівнянні з минулим періодом через збільшення собівартості реалізації, комерційних витрат і виручки від реалізації.
Аналіз розподілу і використання прибутку
Чистий прибуток - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань, обов'язкових платежів до бюджету.
З чистого прибутку виплачуються дивіденди акціонерам, виробляються реінвестиції у виробництво та формування фондів і резервів.
Аналіз використання чистого прибутку ТОВ «Компанії« Метта »розглянуто у таблиці 5.3.

Таблиця 5.3
Аналіз використання чистого прибутку ТОВ «Компанії« Метта »за 2008 рік
Показник
Базисний рік
Звітний рік
Зміна
тис. руб.
уд. вага,%
тис. руб.
уд. вага,%
(+,-)
%
1
2
3
4
5
6
7
Чистий прибуток
765
100,0
444
100,0
-
0,0
Резервний фонд
306
40,0
182
41,0
-124
1,0
Фонд накопичення
153
20,0
84,4
19,0
-68,6
-1,0
Фонд споживання
114,7
15,0
62,2
14,0
-52,5
-1,0
Фонд соціальної сфери
76,5
10,0
48,8
11,0
-27,7
1,0
Дивіденди
76,5
10,0
48,8
11,0
-27,7
1,0
Інші цілі
38,2
5,0
17,8
4,0
-20,4
-1,0
Власний капітал
25017
-
25475
-
458
-
Виходячи з даних таблиці, видно, що у звітному періоді чистий прибуток помітно знизилася, що призвело до зниження інших показників.
У ході аналізу були зроблені наступні висновки: виручка в звітному році в ТОВ «Компанії« Метта »у порівнянні з базовим зросла на 26,78%, великий вплив на збільшення виручки зіграло збільшення ціни продукції. Але, не дивлячись на це, прибуток знизився на 0,4%. Збільшенню прибутку на 294,047 тис. руб. сприяло збільшення кількості проданої продукції.
Рентабельність продажів знизилася на 0,005% в порівнянні з минулим періодом через збільшення собівартості реалізації, комерційних витрат і виручки від реалізації.
Зниження рентабельності активів відбулося під впливом зміни рівня рентабельності продажів (на 0,77 відсоткових пункти), а під впливом збільшення ділової активності зріс на 0,62%.
Аналіз собівартості продукції за елементами витрат і калькуляційних статтях.
Виробничі витрати підприємств і об'єднань у плані, бухгалтерському обліку, звітності та аналізі групуються в 2-х напрямках: за економічними елементами і калькуляційними статтями.
Аналіз витрат за елементами. Угрупування витрат за елементами є єдиною і обов'язковою і визначається Положенням про склад витрат. Групування за економічними елементами показує, що саме витрачено на виробництво продукції, яке співвідношення окремих елементів у загальній сумі витрат. При цьому за елементами матеріальних витрат відбиваються тільки покупні матеріали, вироби, паливо і енергію. Оплата праці та відрахування на соціальні потреби відбиваються тільки стосовно до персоналу основної діяльності.
Угрупування витрат за елементами дозволяє здійснювати контроль за формуванням, структурою і динамікою витрат за видами, що характеризує їх економічний зміст. Це необхідно для вивчення співвідношення живої і минулої (уречевленої) праці, нормування та аналізу виробничих запасів, обчислення приватних показників оборотності окремих видів нормованих оборотних коштів, а також для інших розрахунків галузевого, національного та народногосподарського рівня (зокрема, для обчислення величини створюваного в промисловості національного доходу).
Розраховані поелементно витрати всіх матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів використовуються для визначення планового рівня матеріальних витрат і оцінки його дотримання. Аналіз поелементного складу і структури витрат на виробництво дає можливість намітити головні напрямки пошуку резервів залежно від рівня матеріаломісткості, трудомісткості і фондоємності виробництва.
З таблиці 5.3 видно, що основна частка витрат припадає на матеріальні витрати, отже, цьому елементам необхідно приділити особливу увагу при виявленні резервів зниження собівартості.
У звітному періоді частки матеріальних витрат знизилися в порівнянні з минулим роком. Частка елемента «Інші витрати» у порівнянні з планом зросла на 0,14 в основному через зниження витрат по іншим елементам.
Таблиця 5.3
Аналіз витрат за елементами за 2008 рік в ТОВ «Компанія« Метта »
Елементи витрат
За минулий рік
За звітний рік
Зміни,%
Сума, тис. грн.
Доля. вага,%
Сума, тис. грн.
Доля. вага,%
1
2
3
4
5
6
Матеріальні витрати
9329
72,25
6749
70,33
-1,92
Відрахування на соціальні потреби
1403
10,87
1214
12,65
+1,78
Інші витрати
2179
16,88
1633
17,02
+0,14
Разом
12911
100
9596
100
-
Аналіз собівартості продукції по калькуляційних статтях. Типова угруповання витрат за статтями калькуляції встановлена ​​Основними положеннями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції на промислових підприємствах. Постатейне відображення витрат у плані, обліку, звітності та аналізі розкриває їхнє цільове призначення і зв'язок з технологічним процесом. Це угрупування використовується для визначення витрат за окремими видами вироблюваної продукції і місцем виникнення витрат (цехам, ділянкам, бригадам).
Частина калькуляційних статей - в основному одноелементні, тобто однорідні за своїм економічним змістом, витрати. До них відносяться сировина і матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, паливо і енергія на технологічні цілі, основна і додаткова заробітна плата виробничих робітників, відрахування на соціальне страхування. При їх аналізі не можна обмежитися лише показниками в цілому по підприємству, так як при цьому нівелюються результати, досягнуті при випуску окремих виробів. Тому розрахунки впливу окремих факторів на загальну величину витрат за цими статтями у наслідку деталізуються за окремими виробам, видами матеріалів, що витрачаються, систем і форм оплати праці виробничих робітників на основі даних звітних калькуляцій.
Інші статті собівартості є комплексними і поєднують кілька економічних елементів.
Аналіз виконання плану в постатейному розрізі починається з зіставлення фактичних витрат з плановими, перерахованими на фактичний випуск і асортимент.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Звіт з практики
221.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Значення бухгалтерського
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 2 Організація системи
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Організація роботи
Організація бухгалтерського обліку 3
Організація бухгалтерського обліку
Організація бухгалтерського обліку 4
Організація бухгалтерського обліку
Організація бухгалтерського обліку 5
Організація бухгалтерського фінансового обліку
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru