Організаційно правові форми організацій та особливості їх управління 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Російсько-Вірменський (Слов'янський) Державний Університет
кафедра державного і муніципального управління
До У Р З Про У А Я Р А Б ВІД А
«Організаційно-правові форми організацій та особливості їх управління»
Студентка: III-го курсу економічного факультету
Аракелян Марія Геворковна
Єреван 2003

Про р л а в л е н н я

Введення ................................................. .................................................. ........... 3

I ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙ

1.1 Комерційні організації ............................................... .................................. 6
Ø Повні товариства ............................................... .......................................... 7
Ø Товариство на вірі .............................................. ........................................... 8
Ø Товариство з обмеженою відповідальністю ............................................. ........ 9
Ø Товариство з додатковою відповідальністю ............................................. ... 11
Ø Акціонерне товариство ............................................... ....................................... 11
Ø Дочірні та залежні господарські товариства ............................................ ... 13
Ø Виробничі кооперативи ............................................... ........................ 14
Ø Державні і муніципальні унітарні підприємства ............................ 15
1.2 Некомерційні організації ............................................... .............................. 16
Ø Громадські об'єднання ............................................... ................................ 16
Ø Громадські організації ............................................... ................................ 16
§ Релігійні об'єднання ............................................... .............................. 17
Ø Фонди ................................................ .................................................. ............... 18
§ Установи ................................................ .................................................. .18
1.2.1 Об'єднання юридичних осіб ............................................ ........................... 19

II ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПРАВОВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЙ

1.Особенности управління організаційно-правових форм організацій ......... 22

Використана література ................................................ .......................... 27

В В Е Д Е Н Н Я
Важко знайти людей в сучасному суспільстві, що не належать до жодної організації. Переважна більшість членів товариства входять в одну або кілька організацій. Ці організації можуть бути виробничими, навчальними або дослідницькими, державними або приватними, великими або малими, тимчасовими або постійними. Більшість людей майже все свідоме життя пов'язані з тими чи іншими організаціями, будучи їх працівниками або вступаючи з ними в контакт. Важливо підкреслити, що існують найрізноманітніші організації. Очевидним є те, що кожна організація являє собою досить складну техніко-економічну і соціальну систему, яка відображатиме її індивідуальність і специфіку.
Правове становище організацій мають важливе значення, оскільки дає відповіді на следующе питання: хто в якому розмірі несе відповідальність по зобов'язаннях фірми; кому предоствалнено право укладати угоди від імені організації; У чиєму віданні находтся вирішення тих чи інших питань або прийнять управлінських рішень. У всіх країнах правове становище організацій визначається Цивільним Кодексом (ЦК). У РА ГК був прийнятий в 1997р, і його дія почалася з січня 1998р. ЦК містить статті про возожность формах організацій, а також про норми їх управління.
Відповідно до закону, юридична формування (структура), що займається підприємницькою, а також не підприємницькою діяльністю, набуває статус юридичної особи (ЮО).
ЮЛ є самостійними суб'єктами права. ЮЛ поділяються на два види - юридичні особи публічного права та юридичні особи приватного права. Юридичні особи публічного права переслідують публічні цілі, мають владні повноваження. До них належать державні органи, установи та організації, які не займаються підприємницькою діяльністю. Юридичні особи приватного права - це об'єднання осіб та об'єднання капіталів, зареєстровані як фірми, незалежно від характеру діяльності, характеру власності, приналежності капіталу і контролю.
Відповідно до ЦК ці організації відповідають за своїми зобов'язаннями майном, несуть обов'язки, можуть бути позивачем і відповідачем у суді.
Розрізняють три категорії:
 1. юридичні особи, щодо яких їх засновники (учасники) не мають майнових прав;
 2. юридичні особи, на майно яких їх засновники мають право власності або інше речове право;
 3. юридичні особи, щодо яких їх учасники мають зобов'язальні права.
Усі три види детально будуть розглянуті нижче.
Ця курсова в основному присвячена організаціям, що займаються підприємницькою діяльністю. Підприємництво може існувати в певних організаційно-правових формах. Вони втілюють організаційні та правові ознаки, які є загальними для юридичних осіб - підприємницьких організацій різних видів. Такими ознаками є:
по-перше, організаційна зв'язок будь-якої юридичної особи з правом, законодавством, тобто юридична особа може створюватися лише в порядку, встановленому законом; порушення встановленого порядку позбавляє діяльність юридичної особи належних правових наслідків;
по-друге, будь-яке, юридична особа може формуватися в тих організаційно-правових формах, які встановлені законом;
по-третє, юридична особа має повноваження діяти лише в рамках, окреслених законом;
• по-четверте, на всіх юридичних осіб, до якої б організаційно-правовій формі вони не ставилися, поширюється вимога дотримуватись у своїй діяльності законність.
За характером діяльності, всі юридичні особи поділяються на комерційні та некомерційні організації. Відповідно до ЦК (РФ, РА) юридичні особи, які є комерційними організаціями, можуть створюватися у формі господарських товариств і товариств, виробничих кооперативів, державних і муніципальних унітарних підприємств. В інших організаційно-правових формах комерційні організації створюватися не можуть. Комерційні - це ті організації, які переслідують витяг прибутку як основну мету своєї діяльності, а також розподіляють прибуток між учасниками. Обов'язком учасників комерційної організації є економічна відповідальність за результати її діяльності.
Юридичні особи - некомерційні організації можуть створюватися у формі споживчих кооперативів, громадських або релігійних організацій (об'єднань), фінансованих власником установ, благодійних та інших фондів (наприклад, недержавних пенсійних фондів), а також в інших формах. Організації такого типу не мають на меті отримання прибутку, однак можуть здійснювати підприємницьку діяльність, якщо вона служить здійсненню основної (статутної) цілі організації і відповідає їй. Учасники некомерційних організацій позбавляються більшості істотних прав, зокрема права на участь у розподілі прибутку, на частку в майні організації при припиненні членства, на отримання «ліквідаційної квоти». Економічна відповідальність учасників некомерційної організації за результати її діяльності практично зведена до нуля (виняток становить споживчий кооператив, який із зазначених ознаками цілком можна віднести до комерційної організації). [Організаційно-правові форми організацій в РА і РФ представлені у додатку 1.]
Передбачене ГК поділ юридичних осіб на комерційні та некомерційні організації видається не зовсім вдалим, зокрема, В.А. Рахмилович обмеження організаційно-правових форм вважає виправданим, оскільки це є необхідною умовою стійкості обороту. Різниця між комерційними та некомерційними організаціями накладає певний відбиток на їх правовий статус і правоздатність. Як відомо, в даний час економіка країни розвивається в нових умовах. Виникають нові відносини між господарськими товариствами і товариствами, виробничими кооперативами та іншими організаціями, і можливість формування нових організаційно-правових форм комерційних організацій заперечувати не можна.
Організаційно-правова форма юридичної особи - це сукупність конкретних ознак, об'єктивно виділяються в системі загальних ознак юридичної особи та істотно відрізняють дану групу юридичних осіб від всіх інших.
Ознаки, характерні для комерційної організації, можна виявити через призму майнових і немайнових прав учасників організації даного типу, а саме таке:
 • формування майна організації;
 • участь у розподілі прибутку;
 • частку в майні організації при припиненні членства;
 • отримання «ліквідаційної квоти»,
 • управління організацією;
 • реєстрацію учасників цієї організації;
 • інформацію про діяльність організації;
 • захист у законному порядку своїх інтересів.

КОМЕРЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Господарські товариства і товариства - комерційні організації з розділеним на частки (вклади) засновників (учасників) статутним (складеному) капіталом. Майно таких товариств, скликане за рахунок вкладів, вироблене і набуте в процесі діяльності господарського товариства, належить їм на праві власності.
Конкретний підприємець або комерційна організація одночасно може бути учасником тільки одного товариства (якщо тільки він не виступає в якості коммандітіста). Державні та муніципальні органи не вправі виступати в якості учасника-вкладника, за винятком випадків, встановлених законом. Згідно із законодавством РФ може бути заборонено або обмежено участь окремих категорій громадян у господарських товариствах і товариствах, за винятком відкритих акціонерних товариств.
Вкладеннями в складеного капіталу можуть бути гроші, цінні папери, речі, а також майнові права, що мають грошову оцінку. Відповідно до укладеного договору учасники товариства займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і несуть відповідальність за його зобов'язаннями належним їм майном. Господарські товариства, а також товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю не має права випускати акції.
За чинним законодавством (РФ, РА) господарські товариства можуть створюватися у формі повного товариства і товариства на вірі (командитного товариства).

Х о з я й с т в е н н и е т о в а р і щ е с т в а

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

Повним товариство - це об'єднання двох або більше осіб, учасники якого (повні товариші) відповідно до укладеної між ними договором займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства. Учасники повного товариства солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність своїм майном по зобов'язаннях товариства. Це означає, що відповідальність всіх учасників пропорційна розміру їх вкладу. Так, якщо майна товариства недостатньо для погашення боргів, то учасники відповідають особисто належним їм майном, пропорційно зробленим в організацію вкладами. Особа може бути учасником тільки одного повного товариства. Число учасників не обмежено.
Повне товариство створюється і діє на підставі установчого договору, який підписується всіма його учасниками. Якщо внаслідок понесених товариством збитків вартість його чистих активів стане менше розміру його складеного капіталу, отримана товариством прибуток не розподіляється між учасниками до тих пір, поки вартість чистих активів не перевищить розмір складеного капіталу.
До моменту реєстрації повного товариства кожен учасник зобов'язаний внести не менше половини свого внеску до складеного капіталу товариства. Інша частина повинна бути внесена учасником у строки, встановлені установчим договором. При невиконанні зазначеної обов'язки учасник зобов'язаний сплатити товариству 10% річних з невнесеної частини вкладу і відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено в установчому договорі.
Передбачаючи можливість виходу учасника з повного товариства, від нього вимагається заявити про відмову від участі в товаристві не менш ніж за шість місяців до фактичного виходу. Угода між учасниками товариства про відмову від права вийти з товариства є нікчемною. Далі учаснику, який вибув з товариства, виплачується вартість частини майна, що відповідає його частці у складеному капіталі, а за угодою з ним можлива видача майна натурою. При цьому частки інших учасників збільшуються. Учасник товариства за законодавством має право передати свою частку або її частину в спільному капіталі іншому учаснику або третій особі за умови згоди всіх членів товариства.
Повне товариство ліквідовується у разі, коли в ньому залишається єдиний учасник (крім норм ліквідації ЮО відповідно до ЦК РА, РФ). Такий учасник має право протягом шести місяців перетворити таке товариство в господарське товариство у порядку, встановленому Кодексом.

ТАВАРІЩЕСТВО НА ВІРІ

У товаристві на вірі (командитному товаристві) поряд з повними товаришами у формуванні складеного капіталу беруть участь так звані коммандітісти, тобто вкладники, які не беруть участі у підприємницькій діяльності, але отримують прибуток і несуть ризик збитків у межах сум зробленого вкладу. Така форма дозволяє залучати додаткові капітали осіб, зацікавлених у вигідному приміщенні своїх вільних грошових коштів.
Вклад може бути зроблений не тільки в грошовій формі, але й у вигляді надання приміщення, транспортних засобів і іншим чином. Ця форма розширює економічну базу товариства, дозволяє акумулювати кошти для великих підприємницьких дій.
Особа може бути повним товаришем тільки в одному товаристві на вірі. Учасник повного товариства не може бути повним товаришем у товаристві на вірі. Воно створюється і діє на підставі установчого договору, який підписується всіма повними товаришами.
Товариство на вірі ліквідується при вибутті всіх брали участь у ньому вкладників. Однак повні товариші мають право замість ліквідації перетворити товариство на вірі в повне товариство.

Х о з я й с т в е н н к б щ е с т в а

Другою групою організаційно-правових форм комерційних організацій виступають господарські товариства, які поділяються наступним чином:
 • товариства з обмеженою відповідальністю;
 • товариства з додатковою відповідальністю;
 • акціонерні товариства;
 • дочірні і залежні товариства.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ОТВЕТСТВЕННТЬЮ (ТОВ)
Організаційно-правова форма підприємства, створеного за угодою юридичних і фізичних осіб шляхом об'єднання їхніх внесків з метою здійснення господарської діяльності та отримання прибутку. Прибуток, який отримує ТОВ, розподіляється пропорційно до внесків його учасників або засновників. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за його зобов'язаннями тільки в межах своїх вкладів, на їх майно і заощадження відповідальність не поширюється. Оскільки внески учасників стають власністю товариства, вони несуть не «відповідальність» за його боргами, «обмежену рамками їхніх вкладів», а тільки ризик збитків (втрати внесених ними вкладів). Учасники товариства, що зробили вклади в статутний капітал суспільства не повністю, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості неоплаченої частини вкладу кожного учасника товариства.
Учасниками товариства можуть бути громадяни і юридичні особи. Державні органи і органи місцевого самоврядування не вправі виступати учасниками товариств, якщо інше не встановлено законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю».
Суспільство може бути засноване однією особою, яка стає його єдиним учасником. Суспільство не може мати в якості єдиного учасника інше господарське товариство, що складається з однієї особи.
Число учасників не повинно бути більше 50 чоловік. Якщо ж воно перевищить встановлений законом межу, то суспільство протягом року має бути перетворено у відкрите акціонерне товариство, а після закінчення цього терміну - ліквідовано в судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до встановленого законом межі.
Товариство з обмеженою відповідальністю має два засновницьких документа - установчий договір, підписаний його засновниками, і затверджений ними статут. Якщо суспільство створюється однією особою, його установчим документом є статут.
В установчому договорі засновники зобов'язуються створити суспільство і визначають порядок пов'язаної з цим спільної діяльності. У ньому також відображаються складу засновників (учасників), розмір статутного капіталу товариства, величина часток кожного учасника, порядок і строки їх внесення до статутного капіталу, відповідальність засновників за порушення обов'язку щодо внесення вкладів, умови і порядок розподілу між засновниками (учасниками) товариства прибутку, склад органів управління товариством і порядок виходу учасників з товариства.
Статут товариства   повинен містити відомості про: склад і компетенцію органів управління товариством і порядок прийняття ними рішень, в тому числі з питань, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів; розмірі статутного капіталу товариства та номінальної вартості частки кожного учасника товариства; права та обов'язки учасників товариства ; порядок та наслідки виходу учасника з товариства; порядок переходу частки у статутному капіталі товариства до іншої особи.
Статутний капітал товариства складається з номінальної вартості часток його учасників. Розмір статутного капіталу товариства не може бути менше суми, визначеної законом про товариства з обмеженою відповідальністю. Відповідно до закону його розмір повинен бути не менш 100-кратного мінімального розміру оплати праці, встановленого федеральним законом на дату подання документів для державної реєстрації (500.000 драм у Вірменії; 300.000 руб в Росії).
Внеском до статутного капіталу товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові права чи інші права, що мають грошову оцінку. По ДК РФ, статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю повинен бути на момент реєстрації товариства сплачений його учасниками не менш ніж наполовину. Залишилася, неоплаченої частина статутного капіталу товариства підлягає сплаті його учасниками протягом першого року діяльності товариства. При порушенні цього обов'язку суспільство має або оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати його зменшення в установленому порядку, або припинити свою діяльність шляхом ліквідації. Відповідно до ЦК РА, засновники товариства зобов'язані повністю сплатити статутний капітал на момент реєстрації товариства.
Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після повідомлення всіх його кредиторів. Останні має право в цьому випадку вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.
Учасник ТОВ має право продати чи іншим способом відступити свою частку в статутному капіталі чи її частину одному або декільком учасникам цього товариства. Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки учасника (її частини) пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом не передбачено інше.
Учасник товариства має право в будь-який час вийти з товариства незалежно від згоди інших його учасників або суспільства. У разі виходу учасника його частка переходить до товариства з моменту подачі заяви про вихід. При цьому товариство зобов'язане виплатити учаснику товариства, який подав заяву про вихід, дійсну вартість його частки, або за згодою учасника товариства видати йому в натурі майно такої ж вартості, а у разі неповної оплати його внеску до статутного капіталу товариства - дійсну вартість частини його частки, пропорційної оплаченої частини вкладу. Якщо в статутному капіталі в якості частки було вкладено речове право, то при виході учасника з товариства майно повертається йому; вартість зносу такого роду майна не відшкодовується (п2 ст.104 ГК РА).
Товариство з обмеженою відповідальністю може бути реорганізовано або ліквідовано добровільно за одноголосним рішенням його учасників. ТОВ вправі перетворитися на акціонерне товариство.
Товариство з ДОДАТКОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Товариство з додатковою відповідальністю - це господарське товариство засноване одним або кількома особами, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в однаковому для всіх кратному розмірі до вартості їх вкладів. При банкрутстві одного з учасників його додаткова відповідальність за зобов'язаннями товариства розподіляється між іншими учасниками, пропорційно їх вкладам.
За винятком зазначеної субсидіарної відповідальності учасників статус товариства з додатковою відповідальністю аналогічний статусу ТОВ і вкладається у правові норми останнього. Така органіаціонно-правова форма застосовується з 1995 року в Росії, а у Вірменії - с1998 року.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (АТ)

Акціонерні товариства - найбільш поширений і складний організаційно-правовий вид організацій. Правове регулювання діяльності акціонерного товариства здійснюється за допомогою відповідних норм ЦК, а також закону «Про акціонерні товариства». Створення АТ можливо двома способами: шляхом заснування і шляхом реорганізації юридичної особи. Як і інші господарюючі суб'єкти, акціонерні товариства створюються в установчому порядку, але законодавство розрізняє загальний і спеціальний порядок заснування АТ. Допускається установа акціонерного товариства будь-якого типу лише одним засновником, проте акціонерне товариство не може мати в якості єдиного засновника інше господарське товариство, що складається з однієї особи. Договір про створення юридичної особи є за своєю правовою природою договором про спільну діяльність і відрізняється від установчого договору господарських товариств. Цим договором визначаються порядок здійснення засновниками спільної діяльності по установі суспільства, розмір статутного капіталу товариства, категорії і типи акцій, що підлягають розміщенню серед засновників, розмір і порядок їх оплати, права і, обов'язки засновників товариства.
Зокрема, особлива увага приділяється освіті АТ шляхом їх реорганізації (злиття, приєднання, виділення і поділу), а також перетворення товариств. При реорганізації юридичної особи акціонерне товариство може виникнути на основі раніше існуючого акціонерного товариства, а також шляхом перетворення юридичних осіб іншої організаційно-правової форми. Так, в акціонерні товариства можуть бути перетворені товариства з обмеженою відповідальністю, виробничі кооперативи, а також державні та муніципальні підприємства в результаті приватизації. Перетворення державної власності орієнтоване на відкрите акціонування, що дає можливість купувати акції широкому колу покупців, а разом з тим і передавати майно у власність зацікавленим особам - підприємцям. Створення АТ в процесі приватизації істотно відрізняється від звичайного порядку заснування господарських товариств. У таких умовах не відбуваються об'єднання капіталів різних осіб для формування статутного капіталу товариства. Економічну основу АТ при приватизації становить майно, закріплене за конкретним підприємством на праві господарського відання та є державною або муніципальною власністю. Вартістю цього майна визначається розмір статутного капіталу товариства, а на відповідну суму випускаються акції, що розміщуються між юридичними і фізичними особами.
Акціонерним визнається товариство статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій, що засвідчують зобов'язальні права учасників, тобто акціонерів. На відміну від товариств учасники АТ (акціонери) заздалегідь обмежують свою відповідальність за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків тільки у межах внесених ними вкладів (вартості належних їм акцій).
Засновниками АТ можуть виступати як юридичні особи, так і громадяни, у тому числі іноземні згідно із Законом про іноземні інвестиції. Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір. Державні органи, (органи місцевого самоврядування), якщо інше не встановлено законами, не можуть виступати в ролі засновників акціонерного товариства. Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це повинні міститися у статуті товариства, бути зареєстровані та опубліковані для загального відома.
Акціонерне товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації. Установчі документом акціонерного товариства є його статут. Він готується засновниками при створенні товариства та затверджується загальними зборами засновників.
Статут АТ повинен містити всі основні характеристики АТ, як це визначено в ЦК. Статут визначає права акціонерів за категоріями акцій. У ньому закріплюється організаційну будову АТ, визначаються структура його органів, порядок їх утворення і діяльності. Відповідно до закону тільки в статуті, прийнятому одноголосно, можуть передбачатися обмеження кількості акцій, що належать одному акціонеру, або загальної їх номінальної вартості для одного акціонера. Зміни та доповнення вносяться до статуту АТ за рішенням загальних зборів акціонерів і набувають чинності для третіх осіб з моменту державної реєстрації.
При реєстрації АТ будь-якого типу потрібно сплатити не менше 50% статутного капіталу. Частина, що залишилася повинна бути внесена протягом року з моменту реєстрації. Мінімальний статутний капітал АТ заздалегідь визначений законодавцем. Для відкритого суспільства він повинен становити не менш 1000-кратної, а для закритого - не менше 100-кратної суми мінімального розміру оплати праці, встановленого законом на дату реєстрації суспільства (в РА, РФ).
Акціонерне товариство має право перетворитися у товариство з обмеженою відповідальністю або у виробничий кооператив, а також у некомерційну організацію відповідно до закону.
Розрізняють два типи акціонерних товариств - відкриті і закриті в залежності від складу засновників, способу формування статутного капіталу та статусу його учасників.
Акціонерне товариство відкритого типу вправі проводити відкриту підписку на свої акції і відчужувати їх без згоди інших акціонерів, я число самих акціонерів не обмежена. Відкрита підписка на акції акціонерного товариства не допускається до повної оплати статутного капіталу. При установі акціонерного товариства всі його акції мають бути розподілені серед засновників. Відкритість акціонерного товариства виражається також і в тому, що воно зобов'язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків. Закон не забороняє перетворення закритого суспільства у відкрите і навпаки, причому це не розглядається як зміна організаційно-правової форми.
Закритим визнається товариство, акції якого розподіляються лише серед засновників і іншого вказаного заздалегідь кола осіб. Таке суспільство не має права проводити відкриту підписку і розподіл акцій. Акціонери ЗАТ мають переважне право придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, а відповідно до статуту і в рамках обмежень закону таким переважним правом володіють і АТ у цілому.
Кількість учасників (засновників) акціонерного товариства не може перевищувати числа 50, встановленим закном, в іншому випадку воно підлягає перетворенню у відкрите акціонерне товариство протягом року, а після закінчення цього терміну - ліквідації у судовому порядку.
Дочірні та залежні товариства
Відповідно до Закону "Про акціонерні товариства" АТ вправі організовувати дочірні і залежні суспільства як на території Російської Федерації (з дотриманням вимог російського законодавства), так і за її межами (в рамках законодавства відповідної держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації). Ці підприємства є юридичними особами (на відміну від філій і представництв).
Дочірнім і залежним суспільством може бути визнано будь-яке господарське товариство: акціонерне, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю. Характерною особливістю дочірніх і залежних товариств є те, що основне («материнське») суспільство не тільки впливає на прийняття ними рішень, але і несе відповідальність за боргами дочірніх товариств.
Господарське товариство визнається дочірнім, якщо: у його статутному капіталі переважає участь основного товариства або товариства; є договір між ними; основне товариство або спілку можуть визначати рішення, прийняті цим суспільством.
Визнання суспільства дочірнім мало певні наслідки для основного товариства або товариства: вона повинна була відповідати перед кредиторами за дії дочірнього суспільства. Так, при укладенні угоди з вказівкою основного суспільства (товариства) настає солідарна відповідальність основного і дочірнього товариств. При банкрутстві дочірнього товариства з вини основного суспільства (товариства) останнє відповідає за боргами дочірнього перед його кредиторами субсидиарно, тобто тільки при нестачі майна дочірнього товариства для погашення боргів. При цьому дочірнє товариство не відповідає за борги основного суспільства (товариства).
Якщо дочірньому суспільству заподіюються збитки з вини основного суспільства (товариства), то вона має право вимагати їх відшкодування від основної організації за умови доведеності її вини у даних збитки.
Залежним визнається господарське товариство, якщо інше (переважна, бере участь) товариство має більше двадцяти відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства або двадцяти відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю. Нерідко залежні суспільства взаємно беруть участь в капіталах один одного. Такі відносини не породжують солідарної або субсидіарної відповідальності по боргах. Відомості про це повинні бути зафіксовані в передбаченому законом порядку. Вони необхідні як зацікавленим учасникам економічного обороту, так і державним контролюючим органам, які з метою запобігання монополізму встановлюють межі такої участі.
Виробничі кооперативи (ПК)

Виробничий кооператив - Добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської чи іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. На відміну від господарських товариств і товариств спільна виробнича або інша господарська діяльність кооперативу повинна бути заснована на членстві і на особистій трудовій участі його членів, у той час як особиста трудова участь не є обов'язковим для господарських товариств і товариств. Прибуток розподіляється між членами ПК відповідно до їх трудовою участю. Учасником виробничого кооперативу може бути і юридична особа.
Право власності ПК - особлива форма колективного володіння, користування і розпорядження майном. Вона реалізується шляхом участі в управлінні власністю всіх членів кооперативу на рівній основі: один член - один голос; представник юридичної особи також має один голос. Члени виробничого кооперативу самі визначають можливу для них мінімальну суму пайового фонду, розмір паю, внесеного кожним учасником, порядок його внесення, відповідальність за порушення зобов'язань по внесенню внесків. Зазначені відомості знаходять відображення у статуті ПК.
На відміну від інших комерційних організацій законодавець надає члену кооперативу право внести до моменту державної реєстрації до 10% пайового внеску. Решту суми йому необхідно внести в межах року з моменту реєстрації картки.
У якості пайового внеску можуть вноситися гроші, цінні папери та інше майно, в тому числі суттєві права, а також земля, що є об'єктом цивільно-правових угод, в межах, встановлених законодавством про землю і природні ресурси.
Виробничий кооператив діє на основі статуту та установчого договору. Виробничий кооператив за одноголосним рішенням його членів може перетворитися в господарське товариство або суспільство.

ДЕРЖАВНІ і комунальних унітарних підприємств

Державне та муніципальне унітарне підприємство - комерційна організація, яка не наділена правом власності на закріплене за ним власником майно. Це майно не може бути розподілено за депозитними вкладами, часток, паях, в тому числі між працівниками підприємства. В унітарній формі могла створюватися лише державні та муніципальні підприємства. Майно, яким вони наділяються, перебуває відповідно в державній або муніципальній власності і належить підприємствам на праві господарського володіння чи оперативного управління. Органом управління унітарного підприємства є керівник, який призначається власником (або уповноваженою власником органом) . Власник майна підприємства, заснованого на праві господарського відання, не відповідає за зобов'язаннями підприємства. У рівній мірі і підприємство такого типу не відповідає за борги власника майна. Таким чином, заходи економічного відокремлення унітарних підприємств позначені чітко і жорстко.
Установчим документом підприємства, заснованого на праві господарського ведення, є його статут, що затверджується уповноваженим на те державним органом або органом місцевого самоврядування.
Статутний фонд повністю оплачується власником до державної реєстрації. Розмір статутного фонду становить 1000-кратний розмір мінімальної оплати праці. Власник вирішує питання: створення, реорганізації та ліквідації підприємства; визначення предмета і цілей його діяльності: контролю за використанням та збереженням майна. Власник має право на отримання частини прибутку.
Унітарне підприємство може створити дочірнє унітарне підприємство шляхом передачі йому частини майна у господарське відання.

НЕКОМЕРЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Некомерційними вважаються організації, у яких отримання прибутку не є основною метою діяльності. При її здійсненні отриманий прибуток не повинна розподілятися між учасниками, проте можуть здійснювати підприємницьку діяльність, якщо вона служить здійсненню основної (статутної) цілі організації і відповідає їй. З цією метою некомерційним організаціям дозволяється створювати господарські товариства чи бути членами в них. Некомерційні організації можуть створюватися в наступних формах: громадських об'єднань; релігійних об'єднань; благодійних фондів; установ, державних корпорацій; страховиків; асоціацій, спілок та в другх формах. Розглянемо деякі організації окремо.
ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ
Діяльність даних суб'єктів, так само як і інших некомерційних організацій, регулюється Цивільним Кодексом, законом «Про некомерційні організації» та іншими законами.
Відповідно до норм закону під громадським об'єднанням розуміється добровільне, самокероване, некомерційне формування, створене за ініціативи громадян, що об'єдналися на основі спільності інтересів для задоволення духовних або інших нематеріальних потреб та реалізації спільних цілей, вказаних у статуті. Учасники (члени) організацій не зберігають прав на передане ними цим організаціям у власність майно, в тому числі на членські внески. Вони не відповідають за зобов'язаннями організацій, а зазначені організації не відповідають за зобов'язаннями своїх членів. При ліквідації об'єднання, майно використовується за цілями згідно зі статутом, а якщо це неможливо то воно передається а держ. бюджет.
Право на створення громадських об'єднань мають як фізичні особи (шляхом безпосереднього об'єднання громадян), так і юридичні. Створювані громадянами громадські об'єднання можуть реєструватися і набувати права юридичної особи або функціонувати без державної реєстрації та набуття прав юридичної особи (у РА такими є релігійні організації).
Громадські об'єднання вправі створюватися в різних організаційно-правових формах:
Громадська організація - Грунтується на членстві й створюється на базі спільної діяльності для захисту спільних інтересів і досягнення статутних цілей об'єдналися громадян. Вищим керівним органом є загальні збори, Власниками майна є громадські організації, які володіють правами юридичної особи.
Громадські об'єднання вправі незалежно від їх організаційно-правової форми створювати союзи (асоціації) громадських об'єднань на основі установчих договорів і (або) статутів, прийнятих спілками (асоціаціями), утворюючи нові суспільні об'єднання. Правоздатність даних суб'єктів як юридичних осіб виникає з моменту їх державної реєстрації.
Майно громадського об'єднання формується на основі вступних та членських внесків, добровільних внесків і пожертвувань, надходжень від проведених лекцій, виставок, лотерей, аукціонів, спортивних та інших заходів, доходів від підприємницької діяльності, цивільно-правових угод; зовнішньоекономічної діяльності, а також інших не заборонених законом надходжень. При цьому політичні громадські об'єднання не мають права одержувати фінансову та іншу матеріальну допомогу на діяльність, пов'язану з їх участю у виборах, від іноземних держав, організацій і громадян.
Громадське об'єднання, що є юридичною особою, може мати у власності земельні ділянки, будівлі, будівлі, споруди, житловий фонд, транспорт, обладнання, інвентар, майно культурно-просвітницького та оздоровчого призначення, грошові кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності даного суспільного об'єднання.
РЕЛІГІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ

Федеральне Збори РФ, грунтуючись на тому, що Російська Федерація є світською державою, а також підтверджуючи право кожного на свободу совісті і свободу віросповідання прийняло Федеральний закон «Про свободу совісті та релігійні об'єднання», який визнав таким, що втратив чинність раніше чинний Закон РРФСР «Про свободу віросповідань ». Згідно з федеральним законодавчим актом релігійним об'єднанням в РФ визнається добровільне об'єднання громадян РФ, інших осіб, які постійно і на законних підставах проживають на території РФ, утворене з метою спільного сповідання і поширення віри і що має, відповідними цієї мети ознаками: віросповідання; у богослужінні, інших релігійних обрядів та церемоній; навчання релігії і релігійне виховання своїх послідовників. Релігійні об'єднання створюються у формі релігійних груп і релігійних організацій.
Релігійною групою визнається добровільне об'єднання громадян, утворене з метою спільного сповідання і поширення віри, що здійснює діяльність без державної реєстрації та придбання правоздатності юридичної особи.
Релігійна організація являє собою добровільне об'єднання громадян РФ, інших осіб, які постійно і на законних підставах проживають на території РФ, утворене з метою спільного сповідання і поширення віри і зареєстроване як юридична особа. Російська релігійна організація має право мати при собі представництво іноземно релігійної організації. Для здійснення своєї діяльності релігійні організації підлягають державній реєстрації, яка проводиться федеральним органом юстиції.
ФОНДИ

Фондом є не має членства некомерційна організація, створювана громадянами та / або юридичними особами на основі добровільних майнових внесків, яка має соціальні, благодійні, культурні, освітні та інші суспільно корисні цілі. Фонд є власником майна, переданого йому засновниками або іншими жертводавцями, які не набувають ніяких прав на майно фонду. Засновниками фонду можуть виступати будь-які суб'єкти цивільного права, при цьому допускається наявність всього одного засновника. Засновники зобов'язані зробити майновий внесок у статутний капітал фонду.
Фонд використовує майно для цілей, зазначених у його статуті. Фонд у праві займатися підприємницькою діяльністю, необхідної для досягнення цілей суспільно корисного характеру, заради яких був створений. Для здійснення предпренемательской діяльності фонди вправі створювати господарські товариства чи брати участь в них.
Для фондів характерна публічність і відкритість їхньої діяльності. У зв'язку з цим фонди зобов'язані щорічно публікувати звіти про свою діяльність.
Фонд може бути ліквідований, але в суворо визначених випадках, зокрема:
 • якщо майно фонду недостатньо для здійснення його цілей і ймовірність отримання необхідного майна нереальна;
 • якщо цілі фонду не можуть бути досягнуті, а необхідні / зміни цілей фонду не можуть бути зроблені;
 • при ухиленні фонду в своїй діяльності від цілей, передбачених статутом, а також в інших випадках, передбачених законом.
При ліквідації фонду його майно, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, направляється на цілі, зазначені в статуті фонду.

УСТАНОВИ

У Вірменії установи не є власниками свого майна, бо вони не мають відокремлене майно. По ДК Республіки Вірменія однією з необхідних ознак юридичної особи є те, що воно має своїм майном на праві власності. З вище сказаного випливає, що установи у Вірменії не мають статусу юридичної особи.
У Російській Федерації установою визнається організація, створена власником для здійснення управлінських, соціально-культурних чи інших функцій некомерційного характеру і фінансується ним повністю або частково.
Статутом або положенням установі в рамках його спеціальної правоздатності може бути дозволено здійснення деяких видів діяльності, що приносить доходи (тобто підприємницької). Доходи, як і придбане за їх рахунок майно, залишаються власністю засновника і надходять лише у самостійне розпорядження, а не у власність установи. Як правило, мова йде про безкоштовне надання послуг, пов'язаних з основною (статутний) діяльністю установи (освітніх та науково-дослідних, культурних і виховних, медичних та спортивних і т. п.). Установа не має права сама створювати інші юридичні особи, бо це означало б незаконне розпорядження майном власника (якщо тільки мова не йде про доходи від дозволеної йому підприємницької діяльності та придбаному за рахунок цього майні, який отримує особливий правовий режим). На відміну від усіх інших видів юридичних осіб установи відповідають перед своїми кредиторами не всім своїм майном, а тільки наявними у них грошовими коштами. У Вірменії за зобов'язаннями установи відповідає створила його юридична особа.
ОБ'ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Комерційним організаціям надано право з метою координації їх підприємницької діяльності, а також представлення і захисту загальних майнових інтересів за договором створювати об'єднання юридичних осіб у формі асоціацій або союзів, які є некомерційними організаціями. Фізичні особи та держава брати участь у таких об'єднаннях не можуть. У якості засновників асоціацій і союзів можуть виступати як комерційні, так і некомерційні організації, причому перші можуть об'єднуватися з останніми. Проте якщо за рішенням учасників на асоціацію (союз) покладається ведення підприємницької діяльності, то така асоціація (союз) або повинна перетворитися в господарське товариство або товариство, або створити господарське товариство для здійснення підприємницької діяльності, або брати участь у даному суспільстві.
Об'єднання юридичних осіб створюються на добровільній основі: всередині асоціації її члени зберігають самостійність і права юридичної особи. Установчими документами асоціації (союзу) є установчий договір, підписаний її членами, а також затверджений ними статут. Оскільки асоціації та спілки є некомерційними організаціями, самі вони не можуть здійснювати підприємницьку діяльність і фінансуються учасниками цих асоціацій і союзів. Найменування асоціації (союзу) повинно містити вказівку на основний предмет діяльності її членів з обов'язковим включенням слова «асоціація» або «союз».
Слід мати на увазі, що член асоціації (союзу) має право на свій розсуд вийти з асоціації (союзу), але тільки після закінчення фінансового року. При цьому він несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями асоціації (союзу) пропорційно своєму внеску протягом одного року (РА) / двох років (РФ) з моменту виходу, якщо інше не передбачено в установчому договорі. У свою чергу, член асоціації (спілки) може бути виключений з неї за рішенням інших учасників у випадках і в порядку, встановлених установчими документами.
Різновид та особливості асоціацій і союзів визначаються законами.
У практиці склалися певні типи об'єднань, які різняться в залежності від цілей об'єднання, характеру господарських відносин між їх учасниками, ступеня самостійності вхідних в об'єднання підприємств.
Це - картелі, синдикати, пули, трести, концерни, промислові холдинги, фінансові групи.
Картель (папір, документ) - об'єднання великих підприємств будь-якої галузі промисловості, що вступають між собою в угоду з метою регулювання виробництва і збуту товарів, найму робочої сили, політики використання досягнень науково-технічного прогресу. Для картелю характерна наявність наступних ознак: договірний характер об'єднання; збереження права власності учасників картелю на свої підприємства і забезпечувана цим господарська, фінансова і юридична самостійність. Угода про утворення картелю буває оформлено договором в письмовій або усній формі ("джентльменських угод").
Метою будь-якого картелю є монопольне оволодіння ринком, збільшення прибутків шляхом встановлення монопольних цін і монопольне тиск на не в ті, хто ходить в картель підприємства.
У США картелі заборонені законом. Їх функції виконують торгово-промислові асоціації (спілки підприємців), які здійснюють межфирменное регулювання ринку в масштабах галузі.
Синдикат (діє спільно) - це об'єднання однорідних промислових підприємств (різновид картельної угоди) з метою спільної організації комерційної діяльності, яке передбачає постачання, ціноутворення і збут продукції його учасників через єдиний збутової орган, що створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Функції централізованого збуту продукції учасників синдикату можуть бути також доручено одному з його учасників. У залежності від умов угоди через єдиний збутової орган може збуватися не вся, а тільки певна частина продукції учасників синдикату. Учасники синдикату, як і картелю, зберігають свою юридичну та комерційну самостійність, але втрачають комерційну незалежність.
Форма синдикату найбільш поширена в галузях з масовою однорідною продукцією: гірничодобувної, металургійної, хімічної.
Пули (загальний котел) - торгове або промислове об'єднання; також відносяться до об'єднань картельного типу. Пулом називається об'єднання підприємців, що передбачає особливий порядок розподілу прибутків його учасників. Прибутки учасників пула надходять у загальний котел, а потім розподіляються між ними у заздалегідь встановленій пропорції. Торгові пули організуються для створення тимчасового дефіциту будь-якої продукції з метою підвищення цін.
Трест являє собою об'єднання, в якому різні підприємства, що раніше належали різним підприємцям, зливаються в єдиний виробничий комплекс, втрачаючи свою юридичну і господарську самостійність. У тресті об'єднуються всі сторони господарської діяльності, підприємств, а не одна якась сторона, як у картелі або синдикаті. Трест відрізняється від інших видів об'єднань порівняльної виробничої однорідністю діяльності, що проявляється у спеціалізації на одному або декількох аналогічних видах продукції. Форма тресту зручна для організації комбінованого виробництва, тобто об'єднання в одній компанії підприємств різних галузей промисловості, що представляють собою або послідовні ступені обробки сировини, або грають допоміжну роль одна стосовно іншої. Всі вхідні в трест підприємства підпорядковуються одній головній компанії, що здійснює єдине оперативне керівництво, як усім виробничим комплексом, так і пов'язаними з ним обслуговуючими і торговими підприємствами.
Розрізняють два способи об'єднання різнорідних підприємств у трести:
1. безпосереднє злиття активів окремих компаній з активами материнської компанії 2. придбання головною компанією тресту часткою акціонерного капіталу підприємств.
У результаті в складі тресту можуть бути підприємства, що належать повністю головної компанії, і підприємства, якими трест управляє за допомогою системи участі через свої дочірні підприємства. Такі підприємства, хоча і є формально самостійними, фактично позбавлені самостійності і керуються з одного центру. Таким центром може бути суспільство - холдинг, яке тримає у своїх руках всі або майже всі акції й на ділі розпоряджається виробничої, комерційної та фінансовою діяльністю підприємств. У нашій країні класичне визначення такого виду організації не відповідає усталеній практиці, наприклад будівельні трести.
Концерн - добровільне об'єднання ряду промислових, фінансових, торговельних та інших підприємств, що здійснює спільну діяльність на основі централізації функцій науково-технічного і виробничого розвитку, також інвестиційної, фінансової та зовнішньоекономічної діяльності.
Об'єднані в концерні підприємства зберігають самостійність, залишаються юридичними особами у формі акціонерного товариства або іншого торгового товариства. Концерн повністю контролює діяльність вхідних в нього компаній. Концерни, як правило, утворюються навколо великої материнської компанії або холдингу, який контролює кілька юридично самостійних компаній (з допомогою контрольного пакету акцій, якими вона - холдинг-компанія - володіє).    
Промислові холдинги - самі не займаються виробничою діяльністю, а лише здійснюють шляхом системи участі контроль за діяльністю входять до них підприємств. Ці організації одержали широке поширення в зарубіжних країнах. Компанії, що входять до холдингу, мають юридичну і господарську самостійність і укладають міжнародні комерційні угоди від свого імені. Проте вирішення основних питань, які стосуються їх діяльності, належить холдинговій компанії.
Холдинг - підприємництво, суть якого полягає в придбанні контрольного пакету акцій різних компаній з метою встановлення контролю за їх діяльністю і одержання доходів вигляді дивідендів. Для холдингу потрібні великі інвестиції, тому що займаються їм ФЛ і ЮЛ, як правило, об'єднують свої капітали. Розрізняють два типи холдингів: а) «чисті холдинги», створені з метою фінансового контролю і управління дочірніми підприємствами, та б) «змішані холдинги», здійснюють промислову, торговельну, транспортну та фінансово-кредитну діяльність.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЙ

Структура, повноваження та особливості управління організацій закріплені в Цивільному Кодексі і визначаються, згідно відповідними законами, правовими актами та статутом самої організації.
Розглянемо деякі з перерахованих вище організацій.
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО - Фірмове найменування повного товариства має містити або імена (найменування) всіх учасників і слова «повне товариство», або ім'я (найменування) одного або декількох учасників з додаванням слів «і компанія» і слова «повне товариство».
Єдиним установчим документом товариства є його установчий договір. Він повинен бути підписаний всіма повними товаришами.
Управління діяльністю повного товариства здійснюється за спільною згодою всіх учасників. Установчим договором товариства можуть бути передбачені випадки, коли рішення приймається більшістю голосів учасників. Кожен учасник має один голос і право ознайомлюватися з усією документацією щодо ведення справ. Кожному учаснику дано право діяти від імені товариства, якщо засновницьким договором не встановлено, що всі його учасники ведуть справи спільно або що ведення справ доручено окремим учасникам.
При спільному веденні справ товариства для вчинення кожного правочину потрібна згода всіх його учасників. Якщо ведення справ товариства доручається одному або деяким членам, то інші члени для здійснення угоди від імені товариства повинні мати доручення від учасника, на якого покладено ведення таких справ. Прибуток та збитки повного товариства розподіляються між учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі.        
ТОВАРИСТВО НА ВІРІ - Фірмове найменування товариства на вірі повинне містити або імена (найменування) всіх повних товаришів і слова "товариство на вірі" або "командитне товариство", або ім'я (найменування) не менш чим одного повного товариша з додаванням слів "і компанія" і слова "товариство на вірі" або "командитне товариство".
Якщо в фірмове найменування товариства на вірі включене ім'я вкладника, такий вкладник стає повним товаришем.
Вкладники не вправі брати участь в управлінні і веденні справ товариства на вірі, виступати від його імені інакше, як за дорученням. Вони не мають права заперечувати дії повних товаришів з управління і ведення справ товариства.
При ліквідації товариства на вірі, у тому числі у разі банкрутства, вкладники мають переважне перед повними товаришами право на отримання вкладів з майна товариства, що залишилося після задоволення вимог його кредиторів.
Залишилося після цього майно товариства розподіляється між повними товаришами і вкладниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі товариства, якщо інший порядок не встановлено установчим договором або угодою повних товаришів і вкладників.
ТОВ (ТДВ) - Повне фірмове найменування товариства повинно містити повне найменування суспільства і слова «з обмеженою відповідальністю». Фірмове найменування товариства з додатковою відповідальністю має містити найменування суспільства і слова "з додатковою відповідальністю".
Управління суспільством будується на наступних принципах. Вищий орган - загальні збори його учасників, виключною компетенцією якого є вирішення принципових питань (зміна статуту, затвердження річних звітів, розподіл прибутку і збитків, реорганізація або ліквідація товариства). У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний і (або) одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Одноосібний орган управління суспільством може бути обраний також і не з числа його учасників. Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані їм для вирішення виконавчому органу товариства.
До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю ставляться:
1) зміна статуту товариства, зміна розміру його статутного капіталу;
2) утворення виконавчих органів товариства та дострокове припинення їх повноважень;
3) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів товариства і розподіл його прибутків і збитків;
4) рішення про реорганізацію або ліквідацію товариства;
5) обрання ревізійної комісії (ревізора) товариства.
Статутом товариства може бути передбачено формування ради директорів (наглядової ради) товариства. Члени колегіального виконавчого органу товариства не можуть становити більш ј складу ради директорів товариства.
Особа, що здійснює функції одноосібного виконавчого органу товариства, не може бути одночасно головою ради директорів (наглядової ради).
Керівництво поточною діяльністю товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом товариства або одноосібним виконавчим органом товариства і його колегіальним виконавчим органом. Виконавчі органи підзвітні загальним зборам учасників і раді директорів суспільства.
Для перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю воно вправі щорічно залучати професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи його учасниками (зовнішній аудит). Аудиторська перевірка річної фінансової звітності товариства може бути також проведена на вимогу будь-якого з його учасників.
Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності товариства визначається законом та статутом товариства.
Опублікування суспільством відомостей про результати ведення його справ (публічна звітність) не вимагається, за винятком випадків, передбачених законом про товариства з обмеженою відповідальністю.
АТ - Фірмове найменування акціонерного товариства має містити має розрізняти значення найменування і слова «відкрите акціонерне товариство» або «закрите акціонерне товариство».
В акціонерному товаристві передбачена трехзвенная система управління: загальні збори, рада директорів (наглядова рада), який в обов'язковому порядку створюється, якщо в суспільстві більше 50 учасників, і виконавчий орган (одноособовий чи колегіальний). Вищим органом управління акціонерним товариством є загальні збори. Проте його компетенція не поширюється на питання, які належать до відання ради директорів або виконавчого органу.
До компетенції загальних зборів акціонерів належить вирішення питань:
 • реорганізації і ліквідації товариства;
 • збільшення та зменшення статутного капіталу;
 • освіти виконавчого органу;
 • затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів, рахунки прибутків і збитків, розподілу прибутків, збитків і т.д.
Рада директорів (наглядова рада) вирішує питання загального керівництва діяльністю товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів. Рада директорів (наглядова рада) здійснює три основні функції: контроль за діяльністю акціонерного товариства і насамперед за діяльністю адміністрації, призначення і консультування виконавчого органу АТ; розгляд і прийняття найважливіших фінансово-економічних рішень.
Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик, пов'язаний з їх діяльністю, в межах вартості належних їм акцій. Всі вимоги кредиторів до суспільства задовольняються за рахунок майна останнього. Акціонери залучаються до відповідальності за зобов'язаннями товариства тільки в двох випадках:
1.если акціонери не повністю оплачували акції, то вони відповідають солідарно із суспільством у 2.пределах неоплаченої частини вартості акцій;
3.При настанні неспроможності (банкрутства) товариства з вини акціонерів, що займають керівні посади, мають право і можливість, впливати на прийняття рішень суспільства, і що володіють контрольним пакетом акцій; в такому випадку ця категорія акціонерів несе відповідальність субсидіарно з суспільством.
Особливістю акціонерного товариства є те, що його статутний капітал оформляється акціями як особливим різновидом цінних паперів, і при виході акціонера зі складу його учасників шляхом відчуження акцій акціонер може вимагати компенсації тільки від свого контрагента.
ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ - Фірмове найменування кооперативу має містити його найменування і слова "виробничий кооператив" або "артіль".
Участь пайовиків в управлінні кооперативом досить широке. Тут існує, як і в АТ, трехзвенная система управління:
· Загальні збори;
· Наглядова рада;
· Правління і (або) голова кооперативу.
Вищим органом управління кооперативом є загальні збори його членів, до виключної компетенції якого належать:
· Затвердження та зміна статуту;
· Утворення наглядової ради та припинення повноважень його членів, а також утворення і припинення повноважень виконавчих органів кооперативу;
· Прийом і виключення членів кооперативу
· Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів кооперативу, розподіл його прибутку і збитків;
· Ліквідація та реорганізація кооперативу.
Якщо число засновників кооперативу перевищує 50 осіб, створюється наглядова рада, яка координує діяльність виконавчого органу. Виконавчим органом є правління та його голова, які підзвітні наглядовій раді та загальним зборам засновників. Вони здійснюють поточне керівництво діяльністю кооперативу. Членами загальних зборів, наглядової ради, правління, головою можуть бути тільки члени кооперативу. Член кооперативу має право на свій розсуд вийти з нього. У цьому випадку йому повинна бути виплачена вартість паю або видано майно, відповідне його паю, а також здійснені інші виплати, передбачені статутом кооперативу.
ФОНД - Порядок управління фондом і порядок формування його органів визначаються його статутом, який затверджується засновниками. Для контролю над цільовим використанням майна, отриманого фондом, у ньому повинен бути створений опікунську раду, в якій утворюється колегіальний (правління, рада) і одноосібний (голова, президент) органи, які призначаються або затверджуються засновниками або опікунськими органами.
ОБ'ЄДНАННЯ ЮЛ - Установчими документами асоціації (союзу) є установчий договір (підписується її членами) та затверджений статут. Ці документи повинні містити такі відомості:
• найменування асоціації та місце її знаходження;
• порядок управління діяльністю визначаються склад і компетенція органів управління і порядок прийняття ними рішень, в тому числі з питань, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів, а також про порядок розподілу майна,; що залишається після ліквідації асоціації (союзу);
• предмет і цілі діяльності.
В установчому договорі визначаються обов'язки зі створення асоціації (союзу), а також порядок спільної діяльності, умови передачі майна та участі в його діяльності. Крім того, договором визначаються умови і порядок розподілу між учасниками прибутку і збитків, виходу учасників з його складу.
Життя сучасного суспільства немислиме без об'єднання людей у групи, спілки різних видів без з'єднання їх особистих зусиль і капіталів для досягнення тих чи інших цілей. Тому налагоджене законодавство про упорядкованому врегулювання організаційно-правових форм організацій служить засобом загального управління виникають при цьому відносин і є потужним фактором саморегулювання і самоорганізації ринкової економіки, сприяє інтернаціоналізації господарського життя та підвищує загальний рівень розвитку суспільства, груп і кожного окремого представника.
І з п о л ь про в а н н а я л і т е р а т у р а
1. РР щіХіщіуЗіПіЕ ис »Ел · Зсщ: РР еіЯпбЕіПіЕ п» Х »Пі · Зс (№ 7 (50) 1998)
2. Чинний Цивільний Кодекс Російської Федерації
3. § Ш »Е» зЩ »ЕГ |, № ілі · Зсщ: ОЕП. ·. №., Єс. 'бх.Ш. кбхнісИіЕЗ БЕ №. Х »П. Е ЛЩμ. є. 2003
4. Морковкина В.В. Словник термінів сучасного підприємництва, 1995.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
131кб. | скачати


Схожі роботи:
Організаційно правові форми організацій та особливості їх управління
Організаційно правові форми некомерційних організацій 2
Організаційно-правові форми комерційних організацій
Організаційно-правові форми некомерційних організацій
Організаційно правові форми комерційних організацій
Організаційно правові форми некомерційних організацій
Організаційно-правові форми некомерційних організацій Поняття властивості
Організаційно правові форми підприємництва 2
Організаційно-правові форми підприємств
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru