приховати рекламу

Організаційно-правова форма господарювання та власний капітал на прикладі ТОВ Компанія Гепард

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


Введення

Компанія «Гепард» є оптовим постачальником алкоголю у великих містах і на півдні Приморського краю, де стабільно є попит на алкоголь «преміум класу». Воно утворений 9 червня 2005 року в місті Владивосток і розташовується в районі вулиці Русская17. Площі під офісні та складські приміщення взяті в оренду в Управлінні муніципальної власності міста Владивостока до 28 листопада 2011 року і становлять 1200 квадратних метрів.

Організація є юридичною особою - товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

ТОВ «Компанія Гепард» діє на підставі Статуту.

Компанія «Гепард» має право на створення філій та представництв за рішенням Загальних Зборів Учасників, ухваленим більшістю не менше двох третин голосів від загального числа голосів Учасників Товариства. У разі зміни будь-яких відомостей про наявність філій і представництв, відповідні зміни вносяться до Цей Статут ТОВ «Компанії Гепард», перевіряються, підписуються сторонами і подаються до реєстраційного органу міста Владивостока. Зазначені зміни набувають чинності для третіх осіб з моменту повідомлення про такі зміни зазначений реєстраційний орган. Створення Компанією філій і відкриття представництва на території РФ і за її межами здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства РФ, а також законодавств держав СНД за місцем знаходження філій та представництв, якщо інше не передбачено міжнародними договорами РФ.

Філією ТОВ «Компанія Гепард» є його відокремлений підрозділ, що розташований поза місцем знаходження ТОВ «Компанія Гепард», здійснює всі або частину її функцій, в тому числі функції представництва. Представництвом даної компанії є її відокремлений підрозділ, що розташований поза місцем знаходження компанії.

Філії та представництва не є юридичними особами і діють на підставі затверджених ТОВ «Компанією Гепард» Справжніх Положень про них. Філії та представництва наділяються майном даної компанії.

Керівники філій та представництв призначаються і діють на підставі його доручення.

ТОВ «Компанія Гепард» несе відповідальність за діяльність і стан створених ним філій і представництв. Вона може мати дочірні і залежні господарські товариства з правами юридичної особи, створені на території Російської Федерації відповідно до Федерального закону «Про товариства з обмеженою відповідальністю» і іншими федеральними законами, а за межами території Російської Федерації також відповідно до законодавства іноземної держави.

УЧАСНИКИ ТОВ «Компанії Гепард».

Учасником ТОВ «Компанії Гепард» є фізична або юридична особа, яка внесла в установленому Установчими документами Компанії порядку внесок у Статутний Капітал Компанії. У зазначеному порядку ТОВ «компанія Гепард» може приймати нових Учасників. Число Учасників ТОВ «Компанії Гепард» не повинно бути більше п'ятдесяти. У випадку, якщо кількість учасників ТОВ «Компанії Гепард» і перевищить встановлений цим пунктом межа, то в такому випадку ТОВ «Компанія Гепард» протягом року має перетворитися у Відкрите Акціонерне Товариство (ВАТ) чи у виробничий кооператив (ПК). Якщо протягом зазначеного строку Компанія не буде перетворено, і число її учасників не зменшиться до встановленого цим пунктом межі, вона підлягає ліквідації в судовому порядку.

ПРАВА УЧАСНИКІВ ТОВ «Компанії Гепард».

Учасники ТОВ «Компанії Гепард» мають право:

брати участь в управлінні справами компанії і суспільства в порядку, встановленому Федеральним законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю» і Установчими документами компанії;

отримувати інформацію з основних питань діяльності ТОВ «Компанії Гепард», а також мати на будь-який час вільний доступ до документів (у тому числі бухгалтерським);

брати участь у розподілі прибутку від діяльності компанії;

в будь-який час вийти з ТОВ «Компанії Гепард» незалежно від згоди чи незгоди інших його Учасників;

при виході з компанії одержати вартість частини майна, пропорційно своїй частці в Статутному Капіталі, а також належну частину прибутку;

брати участь у Загальних Зборах Учасників та прийнятті рішень;

доручати здійснення своїх прав на Зборах іншому Учаснику, третім особам на основі довіреності;

обирати і бути обраним на виборні посади;

мати право переважного придбання часток, що продаються іншими Учасниками компанії;

отримувати у разі ліквідації ТОВ «Компанії Гепард» частину майна, що залишилося після розрахунків з кредиторами або його вартість;

звертатися з позовами до суду;

здійснювати інші права, передбачені Федеральним законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю».

ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВ «Компанії Гепард».

Учасники ТОВ «Компанії Гепард» зобов'язані:

вносити вклади в Статутний Капітал в порядку, в розмірах у складі й у терміни, які передбачені Федеральним законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю» і Установчими документами компанії; додаткові внески - відповідно до рішень Загальних Зборів Учасників;

не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність компанії;

нести інші обов'язки, передбачені Федеральним законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю».

Крім того, на Учасників ТОВ «Компанії Гепард» покладаються додаткові обов'язки:

дотримуватися положень установчих документів компанії, виконувати рішення Загальних Зборів Учасників;

надавати компанії сприяння у здійсненні ним своєї діяльності;

нести відповідальність за завдану шкоду компанії відповідно до норм цивільного законодавства РФ.

Крім перерахованих додаткових обов'язків за рішенням Загальних Зборів Учасників, прийнятому всіма Учасниками ТОВ «Компанія Гепард» одноголосно, на певного Учасника або на всіх Учасників можу також бути покладені інші додаткові права.

ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА ТОВ «Компанії Гепард».

Учасник компанії, грубо порушує свої обов'язки або своїми діями (уповільнене виробництво, нанесення матеріальної шкоди або збитку компанії, принесення збитків і т.д.) або бездіяльністю, що робить неможливою діяльність компанії або значно її утруднює може бути виключений з даної компанії на підставі рішення суду .

Позивачами у справі про виключення Учасника з ТОВ «Компанії Гепард» можуть виступити Учасники компанії, частки яких у сукупності складають не менше ніж 10% Статутного Капіталу Компанії.

Метою дипломної роботи є:

Розглянути склад і структура власного капіталу підприємства;

Вивчити фактори, здатні вплинути на рентабельність підприємства;

Зробити аналіз технічних показників, у тому числі аналіз руху власного капіталу та аналіз рентабельності підприємства;

Провести облік нематеріальних активів та матеріальних цінностей

Розглянути первинні документи, що використовуються для обліку матеріально-виробничих запасів у ТОВ «Компанія Гепард» у 2008 р.

Зробити облік грошових коштів і розрахунків та облік розрахунків з персоналом з оплати праці;

Зробити висновок про виконану роботу.

В якості вихідної базі в дипломній роботі були використані навчальні посібники з бухгалтерського обліку та аналізу, правилами ведення та складання бухгалтерської звітності та її основних форм на підприємстві; використані навчальні посібники з порядку складання активу і пасиву балансу підприємства; журнал «Фінансовий вісник» № 1 - 4 за 2004 р.; Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11. 1996р. № 129-ФЗ (в ред. Від 22.02. 2002); Наказ Мінфіну Російської Федерації від 22.07. 2003 р. № 67н про форми бухгалтерської звітності організацій і інша навчально-наукова література, всього 28 найменувань.

I. Організаційно-правова форма господарювання

1.1. Статут підприємства та установчий договір

Створення підприємства фіксується відповідними документами. Перш за все, оформляється основний документ - Статут підприємства, в якому зазначаються: юридичний статус нового підприємства, завдання, обгрунтування і принципи його створення, засновники, їх адреси, грошовий внесок кожного засновника, організаційна структура підприємства, його керівні органи, права та обов'язки підприємства як юридичної особи.

У статуті позначається розмір статутного капіталу та джерела його утворення, вказуються вид і сфера діяльності підприємства, даються гарантії охорони навколишнього середовища і здоров'я людей, встановлюється форма управлінням підприємства та його філіями, вказуються система обліку і звітності, адресу і назви підприємства.

Статут підприємства затверджується засновниками і разом із заявкою реєструється місцевими органами влади.

Після цього підприємство отримує право на власну печатку і відкриває розрахунковий рахунок у банку. Заклад, який не має печатки та розрахункового рахунку, не є юридичною особою і не відноситься до категорії підприємств.

Установчий договір - договір між засновниками про створення юридичної особи. В установчому договорі засновники зобов'язуються створити юридичну особу, визначають порядок спільної діяльності щодо його створення, умови передачі йому свого майна та участі в його діяльності, а також умови і порядок розподілу між учасниками прибутку і збитків, управління діяльністю юридичної особи, виходу засновників з її складу .

Рішення про створення нового підприємства приймає власник капіталу.

На першому етапі капітал потрібний для будівництва та організації підприємства, закупівлі необхідної сировини і матеріалів, обладнання, найму робочої сили.

На базі капітальних початкових вкладень, витрачених або призначених на вказані цілі, утворюється статутний капітал підприємства.

Збільшення статутного капіталу відбувається за рахунок прибутку, що залишається на підприємстві для розвитку виробництва, а в окремих випадках - за рахунок асигнувань з бюджету. Крім того, підприємство може отримати кошти за рахунок випуску і продажу акцій та інших цінних паперів, а також отримати кредити, що погашаються в наслідок з прибутку. Додаткові кошти можуть бути отримані також від продажу надлишкового майна.

Рада засновників вирішує питання про розподіл чистого прибутку. Частина цього прибутку може спрямовуватися на виробничий і соціальний розвиток суспільства. Визначається частка прибутку на виплату відсотків за облігаціями. Виробляються відрахування до резервного і спеціальних фондів.

Рада засновників виходячи з фінансового стану суспільства, конкурентоспроможності його продукції та перспектив розвитку ухвалює рішення про конкретне співвідношення розмірів чистого прибутку, що розподіляється по зазначених напрямках.

ТОВ «Компанія Гепард» діє на підставі установчого договору.

Організація є юридичною особою - товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

ТОВ «Компанія Гепард» діє на підставі Статуту.

Статут затверджено засновниками, зареєстрований місцевими органами влади. Він має право на власну печатку і розрахунковий рахунок у банку.

ТОВ «Компанія Гепард» утворено для найбільш повного і якісного задоволення потреб російських та іноземних підприємств, організацій та громадян у роботах, послугах та продукції, що виробляються або надаються Товариством з метою отримання прибутку, інвестування власних перспективних проектів, на розвиток виробництва, а також реалізацію соціально -економічних інтересів.

Для досягнення поставлених цілей і вирішення завдань, визначених Установчим договором та Статутом, ТОВ «Компанія Гепард» має право на здійснення всіх видів господарської діяльності, у тому числі:

науково-дослідної;

довідково-консультаційної;

рекламно-інформаційної;

лізингової;

маркетингової;

виробничої;

посередницької.

У тому числі ТОВ «компанія Гепард» має право здійснювати брокерську, дилерську, представницьку й іншу діяльністю. ТОВ «Компанія Гепард» здійснює всі не заборонені законом цивільно-правові угоди, здійснює операції з майном, здійснює інші операції чи дії, що не суперечать законодавству РФ і Установчим документам Товариства.

При цьому ТОВ «Компанія Гепард» діє на принципах повного господарського розрахунку і самофінансування; самостійно в установленому і не суперечить законодавству порядку вирішує питання господарювання, планування, постачання, впорядкування системи і розміри оплати туди, розподіляє чистий прибуток.

ТОВ «Компанія Гепард» у своїй діяльності здійснює зовнішньоекономічну діяльність на основі валютної самоокупності та самофінансування відповідно до законодавства РФ і своїм Статутом. Економічні зв'язки з зарубіжними юридичними та фізичними особами кампанія будує на принципах взаємовигоди та рівноправності. Компанія може також брати участь у спільних міжнародних соціально-культурних програмах.

Учасники стверджують Статут ТОВ «Компанії Гепард», який є невід'ємною частиною Даного Договору. Учасники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам через недостатність зазначеного в статуті місця знаходження Компанії.

Директор ТОВ «Компанія Гепард» разом з його засновниками є власником статутного капіталу. Рада засновників вирішує питання про розподіл чистого прибутку.

За рахунок залучення додаткових грошових коштів, підприємство збільшує свої основні і оборотні фонди, нарощує випуск продукції, поліпшує її якість, збільшує дохід.

1.2. Організація обліку та аналізу власного капіталу на підприємстві ТОВ «Кампанія Гепард»

Компанія «Гепард» є оптовим постачальником алкоголю у великих містах і на півдні Приморського краю, де стабільно є попит на алкоголь «преміум класу».

Ідеєю проекту є розширення існуючого підприємства за рахунок створення відділу «ординарної продукції» та охоплення всієї території Приморського краю з витяганням додаткового прибутку при мінімумі витрат (вже функціонують бухгалтерія, складські приміщення, транспорт)

Асортимент же планованої продукції для поставки в райони краю буде представлений горілками низького і середнього сегменту, не дорогими портвейнами типу 777, 72, Анапа, столовими винами виробництва Іспанії, Франції та Італії, винами з Болгарії (які на полицях магазинів замінили заборонену продукцію з Молдови та Грузії), слабоалкогольної продукцією.

ТОВ «Компанія Гепард» утворено 8 лютого 1998 року в місті Владивосток і розташовується в районі вулиці Русская17. Площі під офісні та складські приміщення взяті в оренду в Управлінні муніципальної власності міста Владивостока до 28 листопада 2011 року і становлять 1200 квадратних метрів.

В офісних і складських приміщеннях був зроблений капітальний ремонт для приведення приміщення у відповідність до санітарно - епідеміологічного і протипожежних норм встановлених для цього виду організацій. У середині 2005 року Управління ФНС Росії по Приморському краю видало ліцензію на здійснення «закупівля, зберігання і постачання алкогольної продукції (крім питного етилового спирту)" строком за 07.06. 2011р. Статутний капітал дорівнює десяти мільйонам рублів.

Розташування компанії (м. Владивосток, вул. Снеговая127) не має принципового значення з точки зору зручності клієнтам, т.к заявки на придбання товару покупець робить у себе (в магазині, барі, ресторані, торговому центрі і т.д.) за допомогою прайсу у торгового представника «Гепард» - директора і товарознавці торгових точок вже давно не виїжджають в оптові компанії. Доставка також проводиться транспортом і за рахунок постачальника.

Компанія «Гепард» спеціалізується на оптових поставках елітного алкоголю від виробника (основного імпортера). За три роки роботи, компанія встигла показати себе як динамічно розвивається гравця ринку. Стрімке зростання спричинив за собою збільшення штату співробітників, розширення асортиментного портфеля.

На даний момент компанія працює з великими постачальниками, такими як «Перно Рікар Русь», «Мозель», «Сварог», «Денвью Лімітед», «РУСТ», «УайтХол» і представляє на ринку такі відомі бренди, як:

Віскі «Johnnie Walker», «Jameson», «Chivas Regal», «Ballantine 's» Джин «Beeffeater», «Seagram' s», «Gordon 's» Коньяк «Hennessy», «Martell», «Courvosier», « Арарат »Лікер« Baileys »та інші.

Горілка «Absolut», «Kauffman», «Російський стандарт», «Алтай» Абсент «Xenta», «Король Духів», «Фея гіпно» Бренді «Torres», «Vecchia Romagna», «Метакса» Ром «Havana Club», «CaptainMorgan» Аперитив «Campari Bitter», «Xeven»

Шампанське «Moet & Chandon», «Mumm Cordon Rouge», «Veuve» Ігристе вино «Cinzano Asti», «Serafino Mondoro Asti» Вермут «Cinzano»

Вино «CastelFreres», «Barton & Guestier», «Sansonnet», «Jacob's Creek», «Vina La Rosa», «Tokaji Megeyer»

За час роботи компанії встановлені тісні зв'язки з великими магазинами та мережами супермаркетів м. Владивосток: - «В-Лазер» (включаючи магазини мережі в Находці і Партизанське)

- «Тихоокеанська Торгово промислова Компанія» (7 магазинів)

- «Сфера Маркет» (два найстаріших супермаркету міста)

- «Владхлеб» (8 магазинів)

- «Ратимир» (8 магазинів)

- «Мережа 24 години» (7 магазинів)

- Великі супермаркети «Парус», «Слов'янський», «Гнат», «Ділан Маркет», «Свято», т. зв. «Толстошеінскій».

Чисельність працівників компанії становить 32 людини, у тому числі 1 торговий представник у Находці, 1 у Великому Камені, Фокіно і Порту Східний і 1 в Уссурійську.

Малюнок 1 - Управлінська структура ТОВ «Компанія Гепард»

Продукція, що поставляється компанією, буде мати гарантовано високу якість (ТОВ «Компанія Гепард» має імідж постачальника якісного елітного алкоголю. Отже, і «ординарний відділ» за «звичкою» відразу почнуть сприймати з довірою).

У таблиці № 1 наведено асортимент продукції.

Таблиця 1. Прейскурант

Найменування

Країна

Ємність

Роздрібна ціна

Портвейн 33 міцно. біл. спец.18% 0.7л Каскад

Росія

0,70

45

Портвейн 72 міцно. біл. спец.18% 0.7л Каскад

Росія

0,70

45

Портвейн 777 міцно. біл. спец.18% 0.7л Каскад

Росія

0,70

45

Портвейн Кавказ міцно. біл. спец.18% 0.7л Каскад

Росія

0,70

45

Кубанські вина Кубанська лоза Каберне кр. п / сл 0,7 л

Росія

0,70

80

Петіт Роял біл. п / сл 0,75 л 10%

Франція

0,75

95

Петіт Роял кр. сухий 0,75 л 11%

Франція

0,75

95

Шевальє де Бур біл. сухий 0,75 л 11%

Франція

0,75

95

Шевальє де Бур кр. п / сл 0,75 л 10%

Франція

0,75

95

Дон Торос біл. п / сл. креп 11% 0,75 л/12

Іспанія

0,75

93

Дон Торос крас. п / сл. креп 11,5% 0.75Л/12

Іспанія

0,75

93

Трактир в провінції біл. п/сл.0, 75л.11%

Іспанія

0,75

93

Трактир в провінції кр. сух.0, 75л.11%

Іспанія

0,75

93

Винарні "Сл'нчев Зам'к" Варна біл. креп. 20%

Болгарія

2,00

180

Винарні "Сл'нчев Зам'к" Варна кр. креп.17%

Болгарія

2,00

180

Винарні "Сл'нчев Зам'к" Кадарка кр. п/сл.2л.

Болгарія

2,00

180

Винарні "Сл'нчев Зам'к" Мускат Білий бел.2л

Болгарія

2,00

180

Винарського Хата Тамянка біл. п / сл (Царський палац)

Болгарія

0,75

89

Івена Коммерс Варна біл. креп. (Класика) 0,75 л по 6

Болгарія

0,75

89

Карлос Путруеле Мальбек кр. п/сл.0, 75л 11-13%

Аргентина

0,75

110

Ла Куебрада біл. п/слад.0, 75л по б 12,5%

Аргентина

0,75

110

Рампольді Ка Дель Бьянко біл. п/сл.0, 75л по 6

Італія

0,75

98

Прима Балі кр. п/сл.0, 75л.10%

Італія

0,75

98

Вимпел "полтина" 40% 0.5 л (фляжка) (люкс)

Росія

0,50

89

Вимпел "полтина хлібна" 40% 0.5 л (люкс)

Росія

0,50

89

Горілка "Мороз і сонце класична" 40% 0.5л

Росія

0,50

84

Горілка "Мороз і сонце міцна" 45% 0.5л

Росія

0,50

84

Ладога Біломорканал особлива 40% 0.5Л/20

Росія

0,50

78

Ладога Медова 40% 0.5л/20

Росія

0,50

78

Ладога Житня 40% 0.5л/20

Росія

0,50

78

Вся алкогольна продукція сертифікована (Система Сертифікації ГОСТ Р Держстандарт Росії № РОСС GB. I ~ 1 P 71. В20315 з 26.07. 2008 по 02.08. 2009), відповідає Гігієнічним вимогам безпеки і харчової цінності харчових продуктів (СанПін 2.3.2.1078 - 01 ГОСТ Р 51074-2003 разд.З. п.4. 19).

Поставки здійснюються транспортом ТОВ «Компанією Гепард» до споживача в спеціальних ящиках з сепарацією з метою запобігання бою, потертості етикеток і т.д.

II. Власний капітал ТОВ «» Копані Гепард »

2.1. Склад і структура власного капіталу підприємства ТОВ «Компанія Гепард»

У обліково-фінансовому розумінні капітал - це сукупність фінансово-кредитних ресурсів (пасивів підприємства), інвестованих і авансованих в економічні активи підприємства з метою отримання доходу.

Власний капітал - це чиста вартість майна, що визначається як різниця між вартістю активів (майна) організації та його зобов'язаннями.

Власний капітал може складатися із статутного, додаткового і резервного капіталу, нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), цільового фінансування. Власний капітал відображений у першому розділі пасиву балансу.

Аналіз власного капіталу переслідує наступні основні цілі:

виявити основні джерела формування власного капіталу та визначити наслідки їх змін для фінансової стійкості підприємства;

визначити правові, договірні та фінансові обмеження у розпорядженні поточної і нерозподіленого прибутку;

оцінити пріоритетність прав отримання дивідендів;

виявити пріоритетність прав власників при ліквідації підприємства.

Аналіз складу елементів власного капіталу дозволяє виявити його основні функції:

забезпечення безперервності діяльності;

гарантія захисту капіталу, кредитів і відшкодування збитків;

участь у розподілі отриманого прибутку;

участь в управлінні підприємством.

Аналіз джерел формування та розміщення капіталу має дуже велике значення при вивченні вихідних умов функціонування підприємства та оцінці його фінансової стійкості.

Для аналізу структури власного капіталу, виявлення причин зміни окремих його елементів і оцінки цих змін за аналізований період на підставі даних фінансової звітності складемо таблицю 2.

Таблиця 2. Динаміка структури власного капіталу ТОВ «Компанії Гепард»

Джерела капіталу

2006

2007

2008

Темп зростання за 2006-2008 р. р.


тис. руб.

%

тис. руб.

%

тис. руб.

%


Статутний капітал

800

0,14

800

0,09

800

0,11

-

Додатковий капітал

57802

94,5

57802

60,83

57802

74,99

-

Резервний капітал

-

-

-

-

-

-

-

Фонд соціальної сфери

3284

5,37

8049

8,47

-

-

-

Нерозподілений прибуток минулих років

-

-

-

-

12839

16,66

-

Нерозподілений прибуток звітного року

-

-

29084

30,61

19197

24,91

21,86

Разом власний капітал

61169

-

95018

-

77082

-

126,01

Як видно з таблиці 2 за аналізований період відбулися значні зміни в структурі власного капіталу. Якщо в 2006 р. він перебував на 94,50% з додаткового капіталу і на 0,14% зі статутного, то до кінця 2006 р. його склад значно розширився за рахунок залишку нерозподіленого прибутку.

Розмір статутного капіталу за аналізований період не змінився і залишився рівним 800 тис. руб., Проте його питома вага у складі джерел власного капіталу знизився з 0,14% до 0,11%. Сума додаткового капіталу також залишилася незмінною і дорівнює 57802 тис. руб.

Відбулося зниження питомої ваги додаткового капіталу на 19,51%, за рахунок утворення додаткового джерел формування власного капіталу:

нерозподіленого прибутку звітного року в розмірі 6358 тис. руб.

нерозподіленого прибутку минулих років у розмірі 12839 тис. руб.

Ці додаткові джерела значно вплинули на збільшення власного капіталу підприємства. Їх питома вага в структурі власного капіталу склав 8,25% і 16,66%.

Структура капіталу аналізованого підприємства не несе в собі великого ризику для інвесторів, оскільки підприємство працює переважно на власному капіталі.

Для того щоб проаналізувати стан і рух власного капіталу необхідно скласти аналітичну таблицю 3.

Таблиця 3. Аналіз руху власного капіталу

Найменування статей

Коефіцієнт надходження

Коефіцієнт вибуття


2006

2007

2008

2006

2007

2008

Статутний капітал

-

-

-

-

-

-

Додатковий капітал

-

-

-

0,18

-

-

Резервний капітал

-

-

-

-

-

-

Фонди соціальної сфери

1,02

-

-

-

0,21

-

Нерозподілений прибуток минулих років

-

-

2,78

-

0,21

1,61

Резерви майбутніх витрат

-

-

1,07

-

-

-

Забезпечення

-

-

-

-

-

-

Для розрахунку коефіцієнтів надходження і вибуття застосовувалися формули (32) і (33):

Кп = Надійшло / Залишок на кінець року (32),

Кв = Вибуло / Залишок на початок року (33),

За даними таблиці 3 видно, що на підприємстві практично відсутній рух капіталу. Значення коефіцієнтів вибуття значно перевищують значення коефіцієнтів надходження. Це говорить про те, що на підприємстві заморожений процес нарощування капіталу.

Нарощування коштів відбувалося тільки за статтею нерозподілений прибуток минулих років (+2,78).

Аналіз власних коштів підприємства передбачає визначення фактичного розміру коштів та факторів, що впливають на їх динаміку.

За даними таблиці 4 видно, що за аналізований період власні оборотні кошти підприємства зросли на 7262 тис. руб. і склали в 2008 р. - 8079 тис. руб.

Позитивний показник власних оборотних коштів говорить про збільшення одержуваної підприємством прибутку.

Негативний вплив на суму власних оборотних коштів мало збільшення показника незавершеного будівництва на 11264 тис. руб.

Таблиця 4. Розрахунок наявності власного капіталу ТОВ «Компанії Гепард»

Показники

2006

2007

2008

Абс. відхилення 2006-2008

Статутний капітал

800

800

800

-

Додатковий капітал

57802

57802

57802

-

Резервний капітал

-

-

-

-

Фонди соціальної сфери

3284

8049

-

-3284

Нерозподілений прибуток минулих років

-

-

12839

+12839

Нерозподілений прибуток звітного року

-

29084

6358

+6358

Разом джерел власних коштів

61169

95018

77082

+15913

НМА

584

296

296

-296

Основні засоби

48726

51909

62559

+13833

Незавершене будівництво

11042

25063

22306

+11264

Інші необоротні активи

-

-

-

-

Разом ВОА

60325

77268

85161

+24809

Власні оборотні кошти

817

17750

8079

+7262

Проведемо аналіз рентабельності капіталу. Рентабельність власного капіталу є одним з основних показників ефективності функціонування підприємства, вся діяльність якої має бути спрямована на збільшення суми власного капіталу.

За даними таблиці 5 видно, що в звітному році збільшилася виручка від реалізації (+122091 тис. руб), собівартість продукції (+132793 тис. руб) і позареалізаційні доходи (+2452 тис. руб), але рівень рентабельності продажів у порівнянні з 2006 р. впав на 13,5%, чиста рентабельність на 10,26%.

Діяльність організації в 2008 р. була збитковішим ніж у 2006 р.

Таблиця 5. Динаміка впливу окремих факторів на рентабельність капіталу ТОВ «Компанії Гепард»

Фактори, що впливають на рентабельність

2006

2007

2008

Абс. відхилення 2006-2008 р. р.

Виручка від продажу

123584

295976

245675

+122091

Собівартість

100853

252924

233646

+132793

Комерційні витрати

-

-

-

-

Управлінські витрати

-

-

-

-

Рентабельність (збитковість) продажів

18,39

14,54

4,89

-13,50

Відсотки до отримання

-

-

-

-

Відсотки до сплати

-

-

-

-

Доходи від участі в інших організаціях

-

-

-

-

Інші операційні доходи

-

-

-

-

Інші операційні витрати

-

-

-

-

Інші позареалізаційні доходи

7408

13549

9860

+2452

Інші позареалізаційні витрати

2427

5249

254

-2173

Податок на прибуток

7668

10851

6971

-698

Надзвичайні доходи

-

-

-

-

Надзвичайні витрати

-

-

-

-

Чиста рентабельність (збитковість)

16,22

13,68

5,69

-10,26

Крім коефіцієнтів рентабельності продажів і чистої рентабельності для аналізу власного капіталу використовують такі показники:

1. рентабельність всього капіталу;

2. рентабельність власного капіталу;

3. рентабельність фінансових вкладень.

Різні показники рентабельності представлені в таблиці 6.

Таблиця 6. Показники рентабельності

Показники

2006

2007

2008

Абс. відхилення 2006-2008 р. р.

Рентабельність продажів,%

18,39

14,54

4,89

-13,5

Бухгалтерська рентабельність звичайної діяльності,%

16,21

13,68

5,96

-10,25

Чиста рентабельність,%

16,21

13,68

5,96

-10,25

Економічна рентабельність,%

24,37

25,37

12,84

-11,53

Рентабельність власного

капіталу,%

29,42

42,62

18,98

-10,44

Затратоотдача,%

22,54

17,02

5,15

-17,37

Рентабельність перманентного

капіталу,%

29,42

42,62

18,98

-10,44

За даними таблиці 6 видно, що рентабельність зменшилися за всіма показниками. Так на одиницю проданої продукції, доводиться 4,89% прибутку що на 13,5% менше ніж у 2006 р. І тільки 5,96% прибутку залишається у підприємства після виплати податків - на 10,25% менше ніж у 2006 р. На 11,53% зменшився розмір чистого прибутку, що припадає на одиницю виручки і склав 5,95%. Економічна рентабельність показує, що на підприємстві знизилася ефективність використання майна на 11,53%. Так само знизилася ефективність використання власного капіталу і склала 18,98% в порівнянні з 2006 р. - 29,42%. На 1 рубль витрат припадає 5,15% прибутку від продажів. Відбулося погіршення у використанні капіталу, вкладеного в діяльність підприємства на тривалий термін.

Рентабельність активів може підвищуватися при незмінній рентабельності продажів і зростання обсягу реалізації, випереджаючому збільшення вартості активів, тобто прискореної оборотності активів (ресурсоотдачи).

І, навпаки, при незмінній ресурсоотдачи рентабельність активів може зростати і за рахунок зростання балансової (до оподаткування) рентабельності.

Велике значення для організації має те, за рахунок яких чинників зростає чи знижується рентабельність активів.

Тому що у різних організацій неоднакові підвищення рентабельності продажів і збільшення обсягу реалізації.

Рентабельність продажів можна нарощувати шляхом підвищення цін або зниження витрат.

Однак ці способи тимчасові і недостатньо надійні.

Найбільш послідовна політика організації, що відповідає цілям зміцнення її фінансового стану, полягає в тому, щоб збільшувати виробництво і реалізацію тієї продукції, необхідність якої визначена шляхом поліпшення ринкової кон'юнктури.

При аналізі економічної рентабельності, безумовно, потрібно брати до уваги роль окремих її елементів.

Але залежність доцільно будувати не через оборотність елементів, а через оцінку структури капіталу в ув'язці з динамікою його оборотності і рентабельності.

Для підвищення рентабельності власного капіталу необхідно брати до уваги три ключові особливості цього показника.

Перша пов'язана з проблемою вибору стратегії управління фінансово-господарською діяльністю організації. Якщо вибирати стратегію з високим ризиком, то необхідно отримання високого прибутку.

Або навпаки - невеликий прибуток, але зате майже без ризику. Одним з показників ризикованості бізнесу саме є коефіцієнт фінансової незалежності. Його низьке значення говорить про те, що частка власного капіталу в меншій мірі збільшується за рахунок підвищення коефіцієнта фінансової незалежності. І це положення послаблює фінансову стійкість організації.

Друга особливість пов'язана з проблемою оцінки.

Чисельник і знаменник у формулі рентабельності власного капіталу виражені в грошових одиницях різної купівельної спроможності. Чисельник, тобто прибуток, динамічний.

Він відображає результати діяльності і сформований рівень цін на товари за минулий період. Знаменник, тобто вартість власного капіталу, складається протягом ряду років. Він виражений в обліковій оцінці, яка істотно відрізняється від поточної оцінки.

І нарешті, третя особливість пов'язана з тимчасовим аспектом діяльності організації. Коефіцієнт чистої рентабельності, що впливає на рентабельність власного капіталу, визначається результативністю роботи звітного періоду, а майбутній ефект довгострокових інвестицій він не відображає. Зниження рентабельності власного капіталу не можна розглядати як негативну характеристику поточної діяльності, якщо передбачається окупність витрат надалі.

Зв'язок між рентабельністю власного капіталу і рентабельністю активів (прибуток / збиток) відображає важливе значення феномену заборгованості.

Рентабельність власного капіталу дорівнює відношенню чистого прибутку до власного капіталу.

На аналізованому підприємстві діяльність фінансується лише за рахунок власного капіталу, показник заборгованості дорівнює нулю.

У таблиці 7 показано вплив економічної рентабельності на рентабельність власного капіталу.

Таблиця 7. Вплив коефіцієнта економічної рентабельності на рентабельність власного капіталу

Показники

2006

2007

2008

Абс. відхилення 2006-2008

Прибуток від продажу, тис. руб.

22730

43051

12028

-10702

Відсотки, тис. руб.

0

0

0

0

Податок на прибуток, тис. руб.

6819

12915

3608

-3211

Чистий прибуток, тис. руб.

15911

30136

8420

-7491

За даними таблиці 7 видно, що прибутковість власного капіталу зменшилася на 15,09%. Сталося це за рахунок зниження економічної рентабельності на 11,53%. Це вплинуло на зменшення рентабельності продажів на 13,5% і на зменшення чистої рентабельності на 10,26%.

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що ТОВ «Компанія Гепард» зазнає фінансові труднощі через брак власних джерел формування капіталу.

Для поліпшення фінансового стану та вдосконалення обліку власного капіталу аналізованого підприємства розроблені наступні рекомендації:

збільшити статутний капітал товариства з метою підвищення його фінансових гарантій;

створити резервний фонд;

удосконалити облік власного капіталу;

частіше і в більшому обсязі використовувати власні фінансові ресурси в процесі здійснення господарської діяльності;

використовувати власний капітал підприємства для здійснення інвестиційних проектів з метою отримання максимального прибутку;

удосконалювати бухгалтерську звітність товариства з метою можливості її використання для фінансового аналізу всіма учасниками ринку.

Фінансовий стан є найважливішою характеристикою ділової активності й надійності підприємства. Воно визначається наявним у розпорядженні підприємства майном та джерелами його фінансування, а також фінансовими результатами діяльності підприємства.

2.2. Аналіз технічних показників діяльності підприємства

Таблиця № 8. Актив і пасив балансу

Найменування статей балансу

2007рік, тис. руб.

2008 рік,

тис. руб.

Приріст, тис. руб.

Приріст,%

Поточні активи:

24 621,00

29 121,00

4 500,00

18,28

Грошові кошти

65,00

414,00

349,00

536,92

Короткострокові інвестиції

0,00

0,00

0,00


Короткострокова дебіторська заборгованість:

18 908,00

21 895,00

2 987,00

15,80

Рахунки і векселі до отримання

16 028,00

16 423,00

395,00

2,46

Міжфірмова дебіторська заборгованість

0,00

0,00

0,00


Інша дебіторська заборгованість

2 880,00

5 472,00

2 592,00

90,00

Довгострокова дебіторська заборгованість

0.00

0,00

0,00


Товарно-матеріальні запаси:

5 616,00

6 633,00

1 017.00

18,11

Сировина, матеріали і комплектуючі

3,00

1.00

-2.00

-66,67

Незавершене виробництво

196,00

289.00

93,00

47,45

Готова продукція

5 417,00

6 343,00

926,00

17,09

Інші запаси

0,00

0.00

0,00


Витрати майбутніх періодів

32,00

179.00

147,00

459,38

Інші поточні активи

0,00

0,00

0,00


Довгострокові активи:

343,00

358,00

15,00

4,37

Земля, будівлі та обладнання

343. Ю0

358,00

15,00

4,37

Нематеріальні активи

0,00

0,00

0,00


Довгострокові інвестиції

0,00

0,00

0,00


Незавершені інвестиції

0,00

0,00

0,00


Інші довгострокові активи

0,00

0,00

0,00


СУМАРНИЙ АКТИВ

24 964,00

29 479,00

4515,00

18,09

Поточні зобов'язання:

24 460,00

17 944,00

-6 516,00

-26,64

Короткострокові позики

4 108,00

4 792,00

684,00

16,65

Кредиторська заборгованість:

20 352,00

13 152,00

-7 200,00

-35,38

Рахунки і векселі до оплати

12 193,00

8 401,00

-3 792,00

-31,10

Податки до сплати

239,00

853,00

614.00

256,90

Міжфірмова кредиторська заборгованість

0,00

0,00

0,00


Отримані аванси

0.00

0,00

0,00


Дивіденди до виплати

0.00

0,00

0,00


Інша кредиторська заборгованість

7 920,00

3 898,00

-4 022,00

-50,78

Доходи майбутніх періодів

0,00

0.00

0,00


Резерви майбутніх витрат і платежів

0,00

0.00

0,00


Інші поточні зобов'язання

0,00

0,00

0,00


Довгострокові зобов'язання:

0,00

0,00

0,00


Довгострокові позики

0,00

0,00

0,00


Інші довгострокові зобов'язання

0.00

0,00

0,00


Власний капітал:

504,00

11 535.00

11 031,00

2 188,69

Акціонерний капітал

10.00

10 000.00

9 990,00

99 900,00

Резерви і фонди

0,00

0,00

0,00


Додатковий капітал

0,00

0,00

0,00


Нерозподілений прибуток

494,00

1 535.00

1 041,00

210,73

Інший власний капітал

0,00

0,00

0,00


СУМАРНИЙ ПАСИВ

24 964,00

29 479,00

4 515,00

18,09

У структурі активу балансу на кінець аналізованого періоду довгострокові активи склали 1,21% о, а поточні активи - 98,79%.

Валюта балансу підприємства за аналізований період збільшилася на 4 515,00 тис. руб. або на 18,09%, що побічно може свідчити про розширення господарського обороту.

На зміну структури активу балансу вплинуло зростання суми довгострокових активів на 15,00 тис. руб. або на 4,37% і зростання суми поточних активів на 4 500,00 тис. руб. або на 18,28%. З фінансової точки зору це свідчить про позитивні результати, так як майно стає більш мобільним.

На зміну структури активу балансу вплинуло, головним чином, зміна суми поточних активів.

Зміни у складі довгострокових активів в аналізованому періоді пов'язані зі зміною наступних складових:

сума основних коштів в періоді збільшилася на 15,00 тис. руб., або на 4,37%;

У складі поточних активів відбулися наступні зміни;

сума грошових коштів збільшилася в аналізованому періоді на 349,00 тис. руб. або на 536,92%

величина короткострокової дебіторської заборгованості збільшилася па 2 987,00 тис. руб. або на 15,80%;

величина товарно-матеріальних запасів збільшилася на 1 017,00 тис. руб. або на 18,11%;

величина витрат майбутніх періодів збільшилась на 147,00 тис. руб. або на 459,38%;

Частка оборотних активів в структурі майна підприємства змінилася в розглянутому періоді на 0,16% і склала 98,79%.

Таблиця 9. Прибуток підприємства


2007 рік, тис.

руб.

2008 рік, тис. руб.

Приріст, тис. руб.

Приріст,%

Чистий обсяг продажів

76 535,00

73 334,00

-3 201,00

-4,18

Собівартість

64 024,00

54 892,00

-9 132,00

-14,26

Валовий прибуток

12 511,00

18 442,00

5 931,00

47,41

Загальні витрати

11 127,00

12 446,00

1 319,00

11,85

Інші операційні доходи

360,00

977,00

617,00

171,39

Інші операційні витрати

784,00

5 034,00

4 250,00

542,09

Операційний прибуток

960,00

1 939,00

979,00

101,98

Відсотки до отримання

0,00

0,00

0,00


Відсотки до сплати

0,00

458,00

458,00


Інші позареалізаційні доходи

0,00

0,00

0,00


Інші позареалізаційні витрати

0,00

0,00

0,00


Прибуток до податку

960,00

1 481,00

521,00

54,27

Податок на прибуток

231,00

440,00

209,00

90,48

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК

729,00

1 041,00

312,00

42,80

Чиста виручка від реалізації за аналізований період зменшилася з 76 535,00 тис. руб. і до 73 334,00 тис. руб. або зменшилася на 4,18%.

Розмір собівартості змінилася з 64 024,00 тис. руб. і до 54 892,00 тис. руб. або на - 14,26%.

Питома вага собівартості в загальному обсязі виручки скоротився з 83,65% і до 74,85%.

Порівняння темпів зміни абсолютних величин виторгу і собівартості свідчить про зростання ефективності основної діяльності.

Операційний прибуток збільшився в аналізованому періоді з 960,00 і до 1 939,00 тис. руб. або на 101,98%. Це свідчить про підвищення результативності операційної діяльності підприємства.

Фінансова діяльність підприємства на кінець аналізованого періоду була збитковою.

На кінець аналізованого періоду підприємство мало чистий прибуток у розмірі 1 041,00 тис. руб., Яка мала тенденцію до зростання, що говорить про зростання у підприємства джерела власних коштів, отриманих в результаті фінансово-господарської діяльності.

У структурі доходів підприємства найбільшу частку становить прибуток від основної діяльності, що свідчить про нормальну комерційної діяльності підприємства.

2.3. Облік нематеріальних активів і матеріальних цінностей

Для обліку надходження і вибуття нематеріальних активів (далі НМА) застосовуються наступні первинні документи:

акт приймання-передачі форма № ОЗ - 1

акт на списання форма № ОЗ - 4

картка обліку НМА (форма № НМА - 1).

Застосовуються для обліку всіх видів НМА, що надійшли у використанні в організацію. Порядок віднесення об'єктів до НМА та їх складу регулюється законодавчими та іншими нормативними документами.

Ведеться в бухгалтерії на кожний об'єкт. Заповнюється в одному примірнику на підставі документа на оприбуткування, приймання-передачі (переміщення) НМА та іншої документації.

У бухгалтерському обліку НМА використовуються рахунки: 04,05,91. Аналіз даних рахунків за 2007 р. Представлені в додатках № № 53,54 і 79 відповідно.

Для обліку матеріально-виробничих запасів (далі МПЗ) в організації використовуються уніфіковані форми первинних документів, представлені в таблиці 10.

Таблиця 10. Первинні документи, що використовуються для обліку матеріально-виробничих запасів у ТОВ «Компанія Гепард» у 2008 р.

форми

Найменування форми

Вказівки щодо застосування

Примітка

М-4

Прибутковий ордер

Застосовується для обліку матеріалів, що надходять т постачальників або з переробки. Прибутковий ордер в одному примірнику складається матеріально відповідальна особа в день надходження цінностей на склад. Прибутковий ордер має виписуватися на фактично прийняте кількість цінностей.

Додаток

М - 7

Акт про приймання матеріалів

Застосовується для оформлення приймання матеріальних цінностей, що мають кількісне і якісне розходження, а також розбіжність по асортименту з даними супровідними документами постачальника; складається також за приймання матеріалів, що надійшли без документів; є юридичною підставою для пред'явлення претензії постачальнику, відправнику.

Акт у двох примірниках складається членами приймальної комісії з обов'язковою участю матеріально відповідальної особи та представника відправника (постачальника) або представника незацікавленої організації.

Після приймання цінностей акти з додатком документів (транспортних накладних і т.д.) передають: один примірник - в бухгалтерію організації для обліку руху матеріальних цінностей, інший - відділу постачання або бухгалтерії для направлення претензійного листа постачальнику.

Додаток

М - 11

Вимога-накладна

Застосовується для обліку руху матеріальних цінностей всередині організації між структурними підрозділами або матеріально відповідальними особами.

Накладну у двох примірниках складає матеріально відповідальна особа структурного підрозділу, що здає складу підставою для списання цінностей, а другий - що приймає складу для оприбуткування цінностей.

Цими ж накладними оформляється операції по здачі на склад або в комору залишок з виробництва невитрачених матеріалів, якщо вони раніше були отримані на вимогу, а також здача відходів і браку.

Накладну підписують матеріально відповідальні особи відповідно здавальника і виходить і здають в бухгалтерію для обліку руху матеріалів.

Додаток

М - 15

Накладна на відпуск матеріалів на сторону

Застосовується для обліку відпуску матеріальних цінностей господарствам своєї організації, розташованим за межами її території, або сторонами організаціям, на підставі договорів та інших документів.

Накладну виписує працівник структурного підрозділу у двох примірниках на підставі договорів, нарядів та інших відповідних документів і пред'явленні одержувачем довіреності на отримання цінностей, заповненої в установленому порядку.

Перший примірник передають складу як підставу для відпуску матеріалів, другий - одержувачу матеріалів.

Додаток

М - 17

Картка обліку матеріалів

Застосовується для обліку руху матеріалів на складі по кожному сорту, виду і розміру; заповнюється на кожний номенклатурний номер матеріалу і ведеться матеріально відповідальною особою (комірником, завідувачем складом).

Записи в картці ведуть на підставі первинних прибутково-видаткових документів в день здійснення операції.

Додаток

2.4. Облік грошових коштів і розрахунків

Для обліку грошових коштів в організації використовується уніфіковані форми первинних документів, представлених у таблиці 11.

Таблиця 11

форми

Найменування форми

Вказівки щодо застосування

Примітка

КО - 1

Прибутковий касовий ордер

Застосовується для оформлення надходження готівки до каси організації як в умовах методів ручної обробки даних, так і при обробці інформації із застосуванням засобів обчислювальної техніки. Прибутковий касовий ордер виписується в одному примірнику працівником бухгалтерії, підписується головним бухгалтером або особою, на це уповноваженою.

Квитанція до прибуткового касового ордеру підписується головним бухгалтером або особою, на це уповноваженим, і касиром, засвідчується печаткою (штампом) касира і реєструється в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів і видається на руки здав гроші, а прибутковий касовий ордер залишається в касі.

Додаток

КВ - 2

Видатковий касовий ордер

Застосовується для оформлення видачі готівки з каси організації як в умовах традиційних методів обробки даних, так і при обробці інформації із застосуванням засобів обчислювальної техніки. Виписується в одному примірнику працівником бухгалтерії, підписується керівником організації та головним бухгалтером або особою, на це уповноваженим, реєструється в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документах.

У тих випадках, коли на доданих до видаткових ордерів документах (заявах, рахунках та інших) є дозвільний напис керівника організації, підпис його на видаткових касових ордерах не обов'язкова.

Додаток

КО - 3

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документах

Застосовується для реєстрації бухгалтерією прибуткових і видаткових касових ордерів або замінюючих їх документів платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей, заяв на видачу грошей, рахунків та інших до передачі в касу організації. Видаткові касові ордери, оформлені на платіжних (розрахунково-платіжних) відомостях на оплату праці та інших, прирівняних до неї платежів, реєструється після їх видачі.

Додаток

КВ - 4

Касова книга

Застосовується для обліку надходжень і видачі готівки організації в касі. Касова книга повинна бути пронумерована, прошнурована і опечатана печаткою на останній сторінці, де робиться запис «У цій книзі пронумеровано та прошнуровано_______ аркушів». Загальна кількість прошнурованих аркушів у касовій книзі завіряється підписами керівника та головного бухгалтера організації.

Кожен аркуш касової книги складається з 2-х рівних частин: одна з них (з горизонтальною лініюванням) заповнюється касиром як перший примірник, друга (без горизонтальних лінійок) заповнюється касиром як другий примірник з лицьового і зворотного боку через копіювальний папір чорнилом або кульковою ручкою. пер ші і другі екземпляри листів нумеруються однаковими номерами. Перші примірники аркушів залишаються в касовій книзі. Другі екземпляри листів повинні бути відривними, вони служать звітом касира і до кінця операцій за день не відриваються.

Записи касових операцій починаються на лицьовому боці невідривної частини листа після рядка "Залишок на початок дня".

Попередньо лист згинають по лінії відрізу, підкладаючи відривну частину аркуша під частину листа, яка залишається в книзі. Для ведення записів після "Перенесення" відривну частину аркуша накладають на лицьову сторону невідривної частині аркуша і продовжують записи по горизонтальних лінійках зворотної сторони невідривної частини аркуша.

Додаток

КО-5


Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошових коштів

Записи касових операцій починаються на лицьовому боці невідривної частини листа після рядка "Залишок на початок дня".

Попередньо лист згинають по лінії відрізу, підкладаючи відривну частину аркуша під частину листа, яка залишається в книзі. Для ведення записів після "Перенесення" відривну частину аркуша накладають на лицьову сторону невідривної частині аркуша і продовжують записи по горизонтальних лінійках зворотної сторони невідривної частини аркуша.

Додаток


Інв-15

Акт інвентаризації готівкових грошових коштів

Застосовується для обліку грошей, виданих касиром з каси організації іншим касирам або довіреній особі (роздавальнику), а також обліку повернення готівки і касових документів по проведених операціях.

Застосовується для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності грошових коштів, різних цінностей і документів (готівкових грошей, марок, чеків (чекових книжок) та інших), що знаходяться у касі організації.

Інвентаризація готівкових грошових коштів, різних цінностей і документів проводиться комісією, яка призначається наказом (рішенням, постановою, розпорядженням) керівника організації. Комісія перевіряє достовірність даних бухгалтерського обліку та фактичної наявності грошових коштів, різних цінностей і документів, що знаходяться в касі, шляхом повного перерахунку. Результати інвентаризації оформляються актом у двох примірниках і підписуються всіма членами комісії та особами, відповідальними за збереження цінностей, і доводяться до відома керівника організації. Один примірник акта передається в бухгалтерію організації, другий - залишається у матеріально відповідальної особи.

При зміні матеріально відповідальних осіб акт складається в трьох примірниках. Один примірник передається матеріально відповідальній особі, яка здала цінності, другий - матеріально відповідальній особі, яка прийняла цінності, і третій - в бухгалтерію.

Під час інвентаризації операції з приймання та видачі грошових коштів, різних цінностей і документів не виробляються.

Не допускається проведення інвентаризації при неповному складі інвентаризаційної комісії. Жодних підчисток і помарок в описах не допускається. Виправлення обумовлюються і підписуються членами комісії та матеріально відповідальною особою.

Додаток


Інв-16

Інвентаризаційний опис цінних паперів і бланків документів суворої звітності

Застосовується для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності, цінних паперів і бланків документів суворої звітності та виявлення кількісних розбіжностей їх з обліковими даними.

Опис складається у двох примірниках, підписується відповідальними особами інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальним (і) особою (ами). Один примірник опису передається в бухгалтерію організації, другий - залишається у матеріально відповідальної (их) особи осіб), який (і) приймає (ють) цінні папери або бланки документів суворої звітності на відповідальне зберігання. При наявності бланків документів суворої звітності, нумерованих одним номером, складається комплект із вказівкою кількості документів у ньому. До початку інвентаризації від кожної матеріально відповідальної особи або групи осіб, що відповідають. за збереження цінних паперів і бланків документів суворої звітності, береться розписка. Розписка включена в заголовну частини інвентаризаційного опису. При зміні матеріально відповідальних осіб опис складається у трьох примірниках. Один примірник передається матеріально відповідальній особі, яка прийняла цінні папери та бланки документів суворої звітності: другий примірник - матеріально відповідальній особі, яка здала цінні папери та бланки документів суворої звітності; третій примірник - бухгалтерії. На останній сторінці форми перед підписом голови комісії дано дві вільні рядки для запису останніх номерів документів у разі руху цінних паперів і бланків документів суворої звітності під час інвентаризації. При автоматизованій обробці даних з обліку результатів інвентаризації форма № інв-16 видається комісії на паперових та машинних носіях інформації із заповненими графами з 1 по 10. В описі комісія заповнює графи 11 і 12 про фактичну наявність цінних паперів і бланків документів суворої звітності.

Додаток


Списання грошових коштів з розрахункового рахунку проводиться на підставі платіжного доручення і платіжної вимоги-доручення і підтверджується банківською випискою.

Для обліку грошових коштів бухгалтерією застосовуються рахунки: 50, 51.

Аналіз даних рахунків за 2007р. представлений в додатках № № 67, 68 відповідно.

Для обліку розрахунків в організації застосовуються наступні первинні документи:

рахунки-фактури видані та отримані, складається в 2-х примірниках;

книги покупок і продажів, призначених для реєстрації рахунків-фактур з метою визначення сум на додану вартість;

авансовий звіт (форма № АТ - 1), з додатком до нього виправдувальних документів, що підтверджують витрату.

Складається в 1 - му екземплярі, перевіряється головним бухгалтером і затверджується керівником організації.

Крім того, складається акти взаємної звірки розрахунків. Облік ведеться на рахунках 60,62,68,69,71,73,76. аналіз даних рахунків за 2007 р.

2.5. Облік розрахунків з персоналом з оплати праці

Для обліку розрахунків з персоналом з оплати праці в організації використовуються уніфіковані фірми первинних документів, представлені в таблиці 12.

Таблиця 12. Первинні документи, що використовуються для обліку розрахунків з персоналом з оплати праці ТОВ «Компанія Гепард» в 2008р.

форми

Найменування форми

Вказівки щодо застосування

Примітка

Т - 1

Наказ (розпорядження) про прийом працівника на роботу

Застосовується для оформлення та обліку прийнятих на роботу працівників за трудовим договором і заповнюється на одного працівника. Складається особою, відповідальною за прийом, на всіх осіб, прийнятих на роботу в організацію на підставі укладеного трудового договору. При оформленні наказу (розпорядження) про прийом працівника на роботу вказуються найменування структурного підрозділу, посада (спеціальність, професія), строк випробування, якщо працівнику встановлюється випробування при прийомі на роботу, а також умови прийому на роботу і характер майбутньої роботи (за сумісництвом, в порядку переведення з іншої організації, для заміщення тимчасово відсутнього працівника, для виконання певної роботи та ін.)

Підписаний керівником організації або уповноваженим на це ліпом наказ (розпорядження) оголошується працівникові під розписку. На підставі наказу (розпорядження) працівником кадрової служби вноситься запис у трудову книжку про прийом працівника на роботу і заповнюються відповідні відомості в особистій картці (форма № Т-2). а в бухгалтерії відкривається особовий рахунок працівника (форма № Т-54).

Додаток

Т - 2

Особиста картка працівника


Заповнюються працівником кадрової служби на осіб. прийнятих на роботу, на підставі: наказу (розпорядження) про прийом на роботу; паспорта або іншого документа, що посвідчує особу: трутовий книжки або документа, що підтверджує трудовий стаж; страхового свідоцтва державного пенсійного страхування - документів військового обліку - для военообязянних та осіб, які підлягають призову па військову службу; документа про освіту, про кваліфікацію або наявність спеціальних знань - при вступі на роботу, що вимагає спеціальних знань або спеціальної підготовки, а також відомостей, повідомлених про себе працівником. В окремих випадках з урахуванням специфіки роботи відповідно до чинного законодавства Російської Федерації може передбачатися необхідність пред'явлення додаткових документів.

Стаж роботи (загальний, безперервний, що дає право на надбавку за вислугу років, що дає право на інші пільги, встановлені в організації та інші) розраховується на підставі записів у трудовій книжці і (або) інших підтверджують відповідний стаж документів.

При зміні відомостей про працівника в його особисту картку вносяться відповідні дані, які завіряються підписом працівника кадрової служби.

Додаток

Т - 3

Штатний розклад

Застосовується для оформлення структури, штатного складу і штатної чисельності організації відповідно до її Статуту (Положення). Штатний розпис містить перелік структурних підрозділів, найменування посад, спеціальностей, професій із вказівкою кваліфікації, відомості про кількість штатних одиниць. Затверджується наказом (розпорядженням), підписаним керівником організації або уповноваженим ним на це ліпом. Зміни до штатного розпису вносяться відповідно до наказу (розпорядження) керівника організації або уповноваженого ним на це особи.

Додаток

Т - 5а

Наказ (розпорядження) про переведення працівників на іншу роботу

Застосовується для оформлення та обліку переведення працівників на Іншу роботу в тій же організації або в іншу місцевість разом з організацією. Заповнюються працівником кадрової служби з урахуванням письмової згоди працівника, підписуються керівником організації або уповноваженим ним на це особою, з'являються працівникові (ам) під розписку. На підставі наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу робляться відмітки в особовій картці працівника, особовому рахунку (форма № Т-54), вноситься відповідний запис у трудову книжку.

Додаток

Т-6

Наказ (розпорядження) про надання відпустки працівникові

Застосовується для оформлення та обліку відпусток, що надаються працівникові відповідно до законодавства, колективним договором, локальними нормативними актами організації, трудовим договором. Складаються працівником кадрової служби або уповноваженим ним на це особою, підписуються керівником організації або уповноваженим ним на це особою, оголошуються працівнику під розписку. На підставі наказу (розпорядження) про надання відпустки робляться відмітки в особовій картці (форма № Т-2), особовому рахунку (форма № Т-54) і виробляється розрахунок заробітної плати, належної за відпустку, за формою № Т-60 "Записка- розрахунок про надання відпустки працівнику ".

Додаток

Т-7

Графік відпусток

Застосовується для відображення відомостей про час розподілу щорічних оплачуваних відпусток працівників усіх структурних підрозділів організації на календарний рік за місяцями. Графік відпусток - зведений графік. При його складанні враховуються положення чинного законодавства Російської Федерації, специфіка діяльності організації та побажання працівників. Графік відпусток підписується керівником кадрової служби і затверджується керівником організації або уповноваженим ним на це особою з урахуванням мотивованої думки виборного профспілкового органу (за наявності останнього) даної організації щодо черговості надання оплачуваних відпусток. При перенесенні терміну відпустки на інший час за згодою працівника і керівника структурного підрозділу у графік відпусток вносяться відповідні зміни з дозволу особи, яка затвердила графік, або особи, уповноваженого ним на це. Перенесення відпустки провадиться в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, на підставі документа, складеного в довільній формі.

Додаток

Т-8

Наказ (розпорядження) про припинення (розірвання)

Застосовується для оформлення та обліку звільнення працівника. Складається працівником кадрової служби, підписується керівником організації або уповноваженим ним на це особою, оголошуються працівнику під розписку в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

При звільненні матеріально відповідальної особи до наказу (розпорядження) додається документ про відсутність матеріальних претензій до працівника.

При розірванні трудового договору з iнiцiативи роботодавця у випадках, визначених чинним законодавством Російської Федерації, до наказу (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівником (АМН) (звільнення) додається у письмовій формі мотивоване думку виборного профспілкового органу (за наявності останнього) даної організації.

На підставі наказу (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівником (звільнення) робиться запис в особовій картці (форма ЛЬ Т-2), особовому рахунку (форма № Т-54), трудовій книжці, проводиться розрахунок з працівником.

Додаток

Т - 9

Наказ (розпорядження) про направлення працівника у відрядження

Застосовується для оформлення і врахування напрямку працівника в відрядженням). Заповнюється працівником кадрової служби на підставі службового ворожіння, підписується керівником організації або уповноваженим ним на це особою. У наказі про направлення у відрядження вказуються прізвище та ініціали, структурний підрозділ, посада (спеціальность. професія) відрядженого, а також мету.

Додаток

Т-13

Табель обліку робочого часу

Застосовується для обліку часу, фактично відпрацьованого і (або) невідпрацьованого кожним працівником організації, для контролю за дотриманням працівниками встановленого режиму робочого часу, для отримання даних про відпрацьований час, а також для складання статистичної звітності з праці. Складається в одному примірнику уповноваженим на це особою, підписується керівником структурного підрозділу, працівником кадрової служби, передається в бухгалтерію. Відмітки в Табелі про причини неявок на роботу, роботі в режимі неповного робочого часу або за межами нормальної тривалості робочого часу з ініціативи працівника або роботодавця, скороченої тривалості робочого часу та ін виробляються на підставі документів, оформлених належним чином (листок непрацездатності, довідка про виконання державних або громадських обов'язків, письмове попередження про просте, заяву про сумісництво, письмова згода працівника на понаднормову роботу у випадках, встановлених законодавством, і пр). Витрати робочого часу враховуються в Табелі або методом суцільної реєстрації явок і неявок на роботу, або шляхом реєстрації тільки відхилень (неявок, запізнень, понаднормових годин і т.п.). Форма № Т-13 «Табель обліку робочого часу" застосовується при автоматизованій обробці облікових даних. Бланки табеля по формі № Т-13 з частково заповненими реквізитами можуть бути виготовлені із застосуванням засобів обчислювальної техніки. До таких реквізитів відносяться: структурний підрозділ, прізвище, ім'я, по батькові, посада (спеціальність, професія), табельний номер і т.п. - То є дані, що містяться в довідниках умовно-постійної інформації організації. У цьому випадку форма табеля змінюється відповідно до прийнятої технології обробки облікових даних.

Додаток

Т-51

Розрахункова відомість

Застосовуються для розрахунку та виплати заробітної плати працівникам організації. На працівників, які отримують заробітну плату з застосуванням платіжних карт, складається тільки розрахункова відомість, а розрахунково-платіжна і платіжна відомості не складаються. Відомості складаються в одному примірнику в бухгалтерії. Нарахування заробітної плати проводиться на підставі данних4 первинних документів з обліку виробітку, фактично відпрацьованого часу та інших документів. На титульному аркуші платіжної відомості вказується загальна сума, що підлягає виплаті. Дозвіл на виплату заробітної плати підписується керівником організації або уповноваженим ним на це особою. У кінці відомості вказуються суми виплаченої і депонованої заробітної плати. В кінці платіжної відомості після останнього запису проводиться підсумковий рядок для проставлення загальної суми відомості. На видану суму заробітної плати складається видатковий касовий ордер (форма N КО-2), номер і дата якого проставляються на останній сторінці платіжної відомості. У розрахункових відомостях, що складаються на машинних носіях інформації, склад реквізитів та їх розташування визначаються в залежності від прийнятої технології обробки інформації. При цьому форма документа має містити всі реквізити уніфікованої форми.

Додаток

Т-53

Платіжна відомістьТ-54

Особовий рахунок

документів з обліку виробітку та виконаних робіт, відпрацьованого часу і документів на різні види оплати. Примірник роздруківки розрахункового листка, що містить дані про складові частини заробітної плати, розмірах і підставах зроблених утримань, про загальну грошову суму, що підлягає виплаті, вкладається (вклеюється) щомісячно в особовий рахунок працівника на паперовому носії. На зворотному боці форми чи вкладному аркуші дається розшифровка кодів (за системою кодування, прийнятою в організації) різних видів виплат і утримань.

Додаток

Т-60

Записка-розрахунок про надання відпустки працівникові

Застосовується для розрахунку належної працівникові заробітної плати та інших виплат при наданні йому щорічної оплачуваної чи іншого відпустки.

Додаток

Для обліку розрахунків з персоналом з оплати праці бухгалтерією застосовується рахунок 70, аналіз якого за 2007р. представлений у додатку.

Висновок

Проробивши дану дипломну роботу можна зробити наступні висновки.

ТОВ «Компанія Гепард» утворено 8 лютого 1998 року в місті Владивосток і розташовується в районі вулиці Русская17. Площі під офісні та складські приміщення взяті в оренду в Управлінні муніципальної власності міста Владивостока до 28 листопада 2011 року і становлять 1200 квадратних метрів.

ТОВ «Компанія Гепард» діє на підставі Статуту.

Статут затверджено засновниками, зареєстрований місцевими органами влади. Він має право на власну печатку і розрахунковий рахунок у банку.

ТОВ «Компанія Гепард» утворено для найбільш повного і якісного задоволення потреб російських та іноземних підприємств, організацій та громадян у роботах, послугах та продукції, що виробляються або надаються Товариством з метою отримання прибутку, інвестування власних перспективних проектів, на розвиток виробництва, а також реалізацію соціально -економічних інтересів.

Для досягнення поставлених цілей і вирішення завдань, визначених Установчим договором та Статутом, ТОВ «Компанія Гепард» має право на здійснення всіх видів господарської діяльності, у тому числі:

науково-дослідної;

довідково-консультаційної;

рекламно-інформаційної;

лізингової;

маркетингової;

виробничої;

посередницькою та інші.

Власний капітал може складатися із статутного, додаткового і резервного капіталу, нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), цільового фінансування. Власний капітал відображений у першому розділі пасиву балансу.

Аналіз власного капіталу переслідує наступні основні цілі:

виявити основні джерела формування власного капіталу та визначити наслідки їх змін для фінансової стійкості підприємства;

визначити правові, договірні та фінансові обмеження у розпорядженні поточної і нерозподіленого прибутку;

оцінити пріоритетність прав отримання дивідендів;

виявити пріоритетність прав власників при ліквідації підприємства.

У ході проведеного дослідження було виявлено, що власний капітал підприємства представлений:

статутним фондом, який представляє собою первісну суму власного капіталу, інвестовану у формування його активів для початку здійснення господарської діяльності;

резервним фондом - зарезервована частина власного капіталу, призначена для внутрішнього страхування його діяльності;

спеціальними фінансовими фондами;

нерозподіленим прибутком;

іншими формами власного капіталу.

Список використаної літератури

 1. Бланк І.А. Управління формуванням капіталу. - К.: «Ніка-Центр», 2000.

 2. Грачов А.В. Зростання власного капіталу, фінансовий важіль і платоспроможність підприємства / / Фінансовий менеджмент. - 2002

 3. Єфімова О.В. Аналіз власного капіталу / / Бухгалтерський облік. - 2000

 4. Журнал «Фінансовий вісник» № 1-4 за 2004 р.

 5. Каратуев А.Г. Фінансовий менеджмент: Навчально-довідковий посібник. - М.: ІД ФБК-ПРЕС, 2001

 6. Ковальов В.В. Управління фінансами: Навчальний посібник. - М.: ФБК-ПРЕС, 2004

 7. Лобанов Є.М., Лімітовскій М.А. Управління фінансами: 17-модульна програма для менеджерів "Управління розвитком організації". Модуль-М.: "ИНФРА-М", 2002

 8. Литнева Е.А., Литнева Н.А., Малявкіна Л.І. «Перехід права власності частки учасника в статутному капіталі» Бух. Облік № 16 2000

 9. Литнева Е.А., Литнева Н.А., Малявкіна Л.І. «Облік операцій зі зменшення статутного капіталу ТОВ» Бух. Облік № 15 2000

 10. Литнева Е.А., Литнева Н.А., Малявкіна Л.І. «Облік операцій з формування та збільшення статутного капіталу ТОВ» Бух. Облік № 13 2000 стор.9-15; № 14 2000

 11. Парамонов А.В. Облік і аналіз підприємницького капіталу / / Аудит і фінансовий аналіз. - 2001

 12. Парушіна Н.В. Аналіз власного та залученого капіталу / / Бухгалтерський облік. - 2002.

 13. Теплова Т.В. Фінансові рішення: стратегія і тактика: навчальний посібник. - М.: ИЧП "Видавництво Міністр", 2002.

 14. Кожарский В.В., Сушкевич В.М. Бухгалтерський облік на підприємствах і в організаціях: Учеб. посібник. - Мн.: ВКФ «Екаунт», 1993. - 128с.

 15. Снітко М.А. Теорія бухгалтерського обліку. - Мн.: «Місанта», 1996. - 263с.

 16. Тишков І.Т. Бухгалтерський облік. - Мн.: «Вишейшая школа», 1994. - С.524-562

 17. Ткач В.І., Ткач М.В. Міжнародна система обліку і звітності. - М.: Фінанси і статистика, 1992. - 159с.

 18. Хеддервік К. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - 192с.

 19. Шпітцнер Р. Бухгалтерський облік і фінанси в ринковій економіці. - Мн.: ТОВ «Місанта», 1995. - 144с.

 20. Єфімова О.В. Річна звітність для цілей фінансового аналізу / / Бухгалтерський облік. - 1998. - № 2. - С.66-71.

 21. Кривоносов М. Організація фінансової служби підприємства / / Фінанси, облік, аудит. - 1998. - № 2. - С.32-35

 22. Основні принципи бухгалтерської (фінансової) звітності / / Бухгалтерський облік і аналіз. - 1997. - № 4. - С.11-17.

 23. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11. 1996р. № 129-ФЗ (в ред. Від 22.02. 2002).

 24. Наказ Мінфіну Російської Федерації від 22.07. 2003 р. № 67н про форми бухгалтерської звітності організацій.

 25. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. - М: Фінанси і статистика. 1996.

 26. Ковальов В.В., Патров В.В. Як читати баланс. - М: Фінанси і статистика. 1998.

 27. Козлова Е.П., Парашутін Н.В., Бабченко Т.Н., Галаніна Є.М. Бухгалтерський облік. - М: Фінанси і статистика. 1998.

 28. Шнейдман Л.З. Облік у Росії: проблеми і перспективи реформування. / / Бухгалтерський облік. № 11. 1996. - С.3.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Диплом
  256кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Організаційно правова форма господарювання та власний капітал
  Організаційно правова форма підприємницької діяльності
  Унітарне підприємство як організаційно-правова форма
  Державні унітарні підприємства як організаційно-правова форма підприємницької
  Розробка бізнес плану на прикладі ТОВ Макін і компанія
  Маркетинг оптового підприємства на прикладі ТОВ Компанія Ейч-ді-сі
  Власний капітал
  Аналіз ймовірності антикризового управління на прикладі ТОВ Томська Лісопромислова Компанія
  Власний капітал підприємства

  Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru