приховати рекламу

Оподаткування та облік розрахунків з податків і зборів у ВАТ Акр-Агро Свислочському району Гродненської

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

УО "Гродненський державний АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Кафедра обліку та аналізу в АПК

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему: "Оподаткування та облік розрахунків за податками і зборами в

ВАТ "Акр-Агро" Свислочському району Гродненської області "

Студентка-дипломниця

Факультету заочного навчання

Спеціальності "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит"

4 курс НІСПО

Керівник асистент

кафедри обліку та аналізу в АПК

Гродно 2010

Реферат

Дипломна робота: 67 с, 5 табл., 36 джерел, 8 додатків.

ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ, ЛІКВІДНІСТЬ, ПОДАТОК, ПОДАТКОВА СТАВКА, ПОДАТКОВА НАВАНТАЖЕННЯ, податкові пільги, ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

Об'єктом дослідження є відкрите акціонерне товариство "Акр-Агро" (ВАТ "Акр-Агро").

Мета роботи вивчити порядок оподаткування сільськогосподарських підприємств, розглянути організацію обліку та контролю розрахунків за податками і зборами в діючому підприємстві.

При виконанні роботи використані методи системного підходу, спостереження, аналізу і синтезу, структурування та порівняння.

У процесі роботи проведено дослідження сукупних показників, що відображають економіко-фінансовий стан підприємства, вивчення практики організації оподаткування та розрахунків з бюджетом на підприємстві.

Перевагою зробленої роботи є можливість практичного використання окремих, запропонованих рекомендацій у сфері організації оподаткування на підприємстві.

У ході виконання дипломної роботи внесено такі пропозиції, як впровадження автоматизованого обліку розрахунків по податках і зборах та складання звітності в більш стислі терміни.

Автор роботи підтверджує, що наведений в ній розрахунково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні та методичні пропозиції та концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.

Зміст

Реферат

Введення

1. Економіко-фінансова характеристика господарства

2. Теоретичні основи організації оподаткування сільськогосподарських підприємств

2.1 Податки в системі фінансових відносин

2.2 Податкове навантаження сільськогосподарських підприємств та способи її оптимізації

2.3 Нормативно-правове регулювання обліку розрахунків по податках і зборам на підприємстві

2.4 Огляд літератури

3. Організація оподаткування на підприємстві

3.1 Види, порядок розрахунку і сплати платежів до бюджету

3.2 Контроль фінансових органів та санкції за порушення податкового законодавства

3.3 Удосконалення організації оподаткування на підприємстві

4. Облік розрахунків по податках і зборам на підприємстві та його вдосконалення

4.1 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з податків і зборів

4.2 Автоматизація обліку розрахунків по податках і зборам

5. Охорона праці

Висновок

Бібліографічний список

Додаток А

Введення

Одним з основних понять фінансової науки є податок - поняття не тільки економічне, але і правова, соціальна, філософське. Оподаткування є важливим елементом економічного ладу суспільства і притаманне всім державним системам як ринкового, так і не ринкового типу господарювання. Податки не тільки забезпечують фінансову базу для загальнодержавних витрат, але і активно використовуються державною владою в якості механізму непрямого управління суспільними відносинами в сфері економіки, політики, соціального захисту громадян. З розвитком держави змінюється податкова політика і весь механізм податкового регулювання. На сучасному етапі економічного розвитку Республіки Білорусь створення ефективної системи оподаткування виступає одним з найважливіших умов побудови соціально - орієнтованої ринкової економіки. Перехід до ринкової економіки зажадав нових методів, принципів та підходів до оподаткування юридичних і фізичних осіб. Успіх ефективного переходу до ринкових відносин пов'язаний, на думку багатьох фахівців, з проведенням реформи оподаткування. Не можна уявити собі розвиненою ринок без гнучкого і дієвого механізму управління податками.

Актуальність теми полягає в тому, що сьогодні податки виступають основним джерелом державних доходів і важливим інструментом регулювання економіки. У Республіці Білорусь в рамках державної підтримки сільського господарства здійснюються різні дотаційні та компенсаційні виплати сільськогосподарським підприємствам: здешевлення банківських процентних ставок, надбавки до закупочних цін, компенсація вартості придбаних пально-мастильних матеріалів, сільськогосподарських машин, електроенергії, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та ін Відповідно до Державної програми відродження та розвитку села на 2005-2010 роки в майбутньому п'ятилітті необхідно здійснити широкомасштабні заходи з реформування сільськогосподарського виробництва, фінансового оздоровлення підприємств і організацій, розвитку соціальної інфраструктури села з метою підвищення рівня привабливості сільського способу життя. Державна підтримка сільського господарства є життєво важливою необхідністю, без неї неможливе вирішення завдань, що стоять перед галуззю.

Мета роботи вивчити порядок оподаткування сільськогосподарських підприємств, розглянути організацію обліку та контролю розрахунків за податками і зборами в діючому підприємстві. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

дослідити економіко-фінансовий стан діючого підприємства;

виконати огляд нормативно-правових актів та спеціальної економічної літератури з нарахування і сплати податків і зборів до бюджету;

вивчити порядок організації та ведення податкового і бухгалтерського обліку на підприємстві;

розглянути порядок здійснення контролю за правильністю та своєчасністю розрахунків з бюджетом по податках і зборам на підприємстві;

вивчити стан обліку розрахунків по податках і зборам на діючому підприємстві та запропонувати шляхи його вдосконалення.

Об'єкт дослідження - сільськогосподарське підприємство ВАТ "Акр - Агро".

Предмет дослідження: облік розрахунків з податків і зборів на підприємстві.

У процесі виконання роботи використані методи аналізу і синтезу, системного підходу, спостереження, структурування та порівняння.

В якості теоретичної і методологічної основи дослідження використана навчально-методична література, нормативно-правові акти Республіки Білорусь та коментарі до них, статті періодичних видань, первинні та зведені документи досліджуваного підприємства, регістри синтетичного та аналітичного обліку, форми бухгалтерської (фінансової) звітності, дані річних звітів.

1. Економіко-фінансова характеристика господарства

Кожне підприємство, яке є економічно самостійним товаровиробником, вправі самостійно вибирати шляхи підвищення ефективності виробництва в рамках встановлених державою правил поведінки і обмежень. Фінансове становище підприємства є результатом освіти, розміщення та використання фінансових ресурсів (власні грошові кошти, позикові та залучені кошти). Фінансове становище характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної виробничо - господарської діяльності, доцільністю й ефективністю їхнього розміщення і використання, платоспроможністю і фінансовою стійкістю, фінансовими взаємовідносинами з іншими суб'єктами господарювання.

Досліджуване підприємство ВАТ "Акр-Агро" є комерційною організацією - юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, власну емблему, товарний знак (знак обслуговування), відкриті в установленому порядку поточний (розрахунковий) та інші рахунки в банках.

Відстань від центральної садиби ВАТ "Акр-Агро" до обласного центру - 90 км., Відстань до районного центру - 4 км., Відстань до найближчої залізничної станції - 6 км. На території господарства знаходиться 11 населених пунктів, три виробничі підрозділи, п'ять тваринницьких ферм; налічується 955 дворів.

На території Акр - Агро переважають дерново - підзолисті грунти, що займають вершини пагорбів і схили. Грунти господарства володіють достатнім потенціалом родючості і при внесенні збалансованих доз добрив сприятливі для одержання високих і стійких врожаїв c / г культур.

Основною метою діяльності про бщества є отримання прибутку. Товариство здійснює наступні види діяльності: вирощування зернових і зернобобових культур; вирощування картоплі; вирощування цукрових буряків і насіння; вирощування кормових культур та їх насіння; розведення великої рогатої худоби; розведення свиней; розведення коней.

У ВАТ "Акр-Агро" сільгоспугіддя займають 5127 га, рілля займає 4222 га., Пасовища всього - 905 га, в т. ч. поліпшені - 867 га.

Згідно з даними якісної оцінки земель середній бал с / г угідь становить 32, ріллі - 33; ступінь розораності - 82,3%.

Середньорічна чисельність працівників, зайнятих у с / г виробництві - 324 людини, в т. ч.270 людина, зайнятих у рослинництві та тваринництві, 54 людини - АУП.

Як видно з таблиці 1 (додаток А), наявність землі у господарстві в 2009 році, в порівнянні з 2005 роком, збільшилася на 10,5%, що свідчить про проведені заходи щодо окультурення земель. Площа ріллі збільшилася на 4,6%; площа сільгоспугідь збільшилася на 2,8%.

Наявність енергетичних потужностей у господарстві в 2009 році знизилося на 5,3% в порівнянні з 2005 роком. Середньорічна вартість основних виробничих фондів збільшилася в 2009 році на 19106 млн. крб. (50,5%) у порівнянні з 2005 роком, а в порівнянні з 2008 роком - на 4373 млн. руб. (8,1%). Енергоозброєність в с / г виробництві у 2009 році зросла на 20% в порівнянні з 2005 роком. Енергозабезпеченість на 100 га сільгоспугідь у 2009 році знизилася в порівнянні з 2005 роком на 7,9%, а фондообеспеченность на 100 га сільгоспугідь, навпаки, виросла на 46,4%; фондоозброєність на 1 працівника зросла на 90,9%; фондовіддача збільшилася на 42,1%; фондорентабельность збільшилася на 87,6%.

Середньорічна чисельність працівників за період з 2005 по 2009 рік постійно змінювалася. У порівнянні з 2005 роком, середньорічна чисельність працівників у 2009 році зменшилася на 20,1%.

Навантаження на 1 середньорічного працівника сільгоспугідь у 2009 році склала 15,8 га, що на 3,7 га (30,6%) більше, ніж у 2005 році; навантаження на 1 середньорічного працівника ріллі склала 13 га, що на 3,2 га (32,7%) більше, ніж у 2005 році.

Випуск валової продукції в розрахунку на 1 працівника в 2009 році склав 29,7 млн. руб., Що на 19,5 млн. руб. (191,2%) більше в порівнянні з 2005 роком і на 8,8 млн. руб. (42,1%) - у порівнянні з 2008 роком. Валового доходу в розрахунку на 1 працівника в 2009 році припадає 13,5 млн. руб., Що на 285,7% вище в порівнянні з 2005 роком і на 75,3% - у порівнянні з 2008 роком. Виробництво валової продукції в розрахунку на 1 чол. - Годину. в 2009 році склало 12164 руб., що на 7374 руб. (153,9%) вище в порівнянні з 2005 роком.

Витрати праці на 1 ц. продукції в 2009 році знизилися по всіх основних позиціях в порівнянні з 2005 роком.

Середньомісячна оплата праці 1 працівника в 2009 році склала 483 500 рублів, що на 159,5% вище в порівнянні з 2005 роком.

Як випливає з таблиці 1, в цілому по господарству спостерігається позитивна динаміка ресурсного потенціалу, виняток становить показник середньорічної чисельності працівників, який вказує або на скорочення (плинність) кадрів, або на підвищення кваліфікації працівників, тому що обсяги продукції, що випускається в 2009 році збільшилися, а середньорічна чисельність працівників у порівнянні з попереднім роком знизилася на 27 осіб.

Використовуючи таблиці 1.1 та 1.2, розглянемо рівень і ефективність виробничої діяльності на досліджуваному підприємстві.

Таблиця 1.1. Продуктивність сільськогосподарських тварин

Показники

Роки

Темп зростання звітного року до базисного.,%


2005

2006

2007

2008

2009


1

2

3

4

5

6

7

Щільність худоби на 100 га с. - Х. угідь, гол.:

ВРХ - всього

58

60

64

63

63

108.6


Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4

5

6

7

в т. ч. корів

20

19

20

19

20

100.0

Поголів'я свиней на 100 га ріллі, гол.

116

119

137

112

119

102.6

Продуктивність сільськогосподарських тварин:

Середньорічний надій молока, ц / гол

35.77

41.40

45.46

44.32

46.45

129.9

Середньодобовий приріст ж. м. ВРХ

502

572

600

603

499

99.4

Свиней

421

435

478

484

480

114.0

Діловий вихід приплоду на 100 гол, гол:

Телят

96

93

98

93

97

101.0

Поросят

2850

2883

2919

2701

2702

94.8

Вироблено на 100 га с. - Х. угідь, ц

Молока

705.6

807

899.5

863.8

909.5

129,0

м'яса ВРХ

(У живій вазі)

72.6

79.3

87.9

90.6

82.7

114.0

м'яса свиней на 100 га ріллі, ц

119.6

123.3

137.9

129

136.2

113.9

валової продукції тваринництва, тис. руб.

42714

63099.4

82884.8

86747.2

100019.5

239.8

Примітка. Джерело: власна розробка.

Як видно з таблиці 1.1, багато аналізовані показники у звітному році зросли порівняно з базисним. Так, в розрахунку на 100 га сільгоспугідь припадає ВРХ у 2009 році на 8,6% більше в порівнянні з 2005 роком. Поголів'я свиней в розрахунку на 100 га ріллі у 2009 році, в порівнянні з 2005 роком, збільшилася 2,6%. Середньорічний надій молока в 2009 році склав 46,45 ц / гол., Що на 29,9% вище до рівня 2005 року; середньодобовий приріст ж. м. ВРХ склав 499 грам, що на 0,6% нижче до рівня 2005 року; середньодобовий приріст ж. м. свиней становив 480 грам, що на 14% вище до рівня 2005 року. Діловий вихід приплоду на 100 голів збільшився в телятам на 1% до рівня 2005 року, за поросятам - знизився на 5,2%. Вироблено на 100 га сільгоспугідь у звітному році молока 909,5 ц, м'яса ВРХ у живій вазі - 82,7 ц, що в порівнянні з 2005 роком зросла, відповідно, на 29% і 14%.

Таблиця 1.2 Динаміка врожайності сільськогосподарських культур

Показники

Роки


Темп зростання

2009р.

до 2005р.,%


2005

2006

2007

2008

2009


1

2

3

4

5

6

7

Продовження таблиці 1.2

1

2

3

4

5

6

7

Зернові та зернобобові

48

38

33.7

25

51.7

107.7

Цукрові буряки

348

365.7

324.5

425.7

355

102.0

Ріпак

20

18.1

27.2

21.1

17.2

83.9

Картопля

261

156.3

201

160.6

246.3

94.4

Бал с. - Х. угідь, ц. к. од / га

46.3

41

40.7

42.7

55.7

120.1

Бал ріллі, ц. к. од / га

57.2

50.9

49.6

51.8

67.6

118.3

Примітка. Джерело: власна розробка.

Як видно з таблиці 1.2, бал земельних угідь в 2009 році в порівнянні з базисним роком збільшився по сільськогосподарських угіддях на 20,1%, по ріллі - на 18,3%.

Урожайність основних сільськогосподарських культур у звітному році змінилася: по зернових і зернобобових збільшилася на 7,7%, по цукровому буряку - на 2%, а з ріпаку і картоплі знизилася на 16,1% і 5,6%, відповідно. Отже, можна зробити висновок, що підприємство спрацювало ефективно. У порівнянні з 2005 роком, тільки по декількох позиціях знизилися показники.

Одним з найважливіших виробничих показників є собівартість продукції. Від її рівня залежить сума прибутку і рентабельність, фінансовий стан підприємства і його платоспроможність, темпи розширеного відтворення, рівень закупівельних і роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію. Динаміка собівартості і рентабельності продукції у ВАТ "Акр-Агро" відображена в таблиці 1.3

Таблиця 1.3 Ефективність виробництва окремих видів продукції

Галузі та види продукції

Фактичні значення показників


Собівартість реалізованої продукції, млн. руб.

Рівень рентабельності,%

Відхилення 2009р. до 2005р.,%


2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

собівартості

рентабельності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Зерно

179

363

162

197

433

67.6

9.6

-2.4

52.3

76.7

141.9

13.5

Ріпак

29

23

37

62

102

10.3

91.3

43.2

16.1

85.3

251.7

728.2

Картопля

65

42

39

89

175

-35.3

16.7

-35.9

31.5

-36.6

169.2

-3.6

Цукрові буряки

469

471

670

944

884

1.5

19.1

3.3

11.7

15.5

88.5

933.3

Інша продукція рослинництва

113

49

209

27

58

8.8

-

-11.0

-14.8

10.3

-48.6

17.0

Разом по рослинництву

855

948

1117

1319

1652

13.8

16.1

-0.3

18.7

29.4

93.2

113.0

Молоко

1236

1536

1801

2039

2871

12.3

4.2

4.2

1.0

15.4

132.3

25.2

Продано на м'ясо:

- ВРХ

718

888

1192

15.13

1703

-23.4

-24.5

-18.3

-25.4

-22.7

137.2

-3.0

- Свині

964

1137

1526

1659

1914

6.5

12.4

0.8

4.4

1.0

98.5

-84.6

Інша продукція тваринництва

56

64

59

78

174

-14.3

1.6

-27.1

-34.6

14.4

210.7

33.5

Разом по тваринництву

2974

3625

4578

5289

6662

1.3

-0.3

-3.2

-6.0

1.5

124.0

15.4

ВСЬОГО

3829

4573

5695

6608

8314

4.1

-2.6

-1.1

7.1

123.5

117.0

73.2

Примітка. Джерело: власна розробка.

Як видно з таблиці 1.3, у звітному році в порівнянні з базисним в цілому по галузі рослинництва рентабельність збільшилася на 113%, собівартість - на 93,2%; по галузі тваринництва собівартість збільшилася на 124%, рентабельність - на 15,4%.

У цілому по господарству рентабельність збільшилася на 73,2%, собівартість - на 117%. Отже, підприємство спрацювало ефективно.

Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, що відображають стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання фінансувати свою діяльність на фіксований момент часу. Здатність підприємства успішно функціонувати і розвиватися, постійно підтримувати свою платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах допустимого рівня ризику свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки (Таблиця 1.4).

Таблиця 1.4. Аналіз фінансового стану

Коефіцієнти

На початок

Відхилення

звітного

року до

базисного,%


2005

2006

2007

2008

2009


Наявність власних оборотних коштів

65

339

49

-471

-762

-1172,3

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,02

0,09

0,01

-0,07

-0,1

-500

Коефіцієнт поточної ліквідності

1

1,31

1,2

1,16

1,98

88

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

1

1,09

1,01

0,93

0,91

-9

Коефіцієнт забезпеченості

зобов'язань активами

-

-

-

0,23

0,24

-

Коефіцієнт фінансового ризику (левериджа)

0,027

0,035

0,055

0,074

0,109

303.7

Примітка. Джерело: власна розробка.

Так, наявність власних оборотних коштів у 2009 році становить - 762, що свідчить про недостатність у підприємства власних оборотних коштів. На підприємстві використовується лізинг. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами характеризує наявність у організації власних оборотних коштів, необхідних їй для її фінансової стійкості. Як видно з таблиці, він дорівнює - 0,1 (за нормативом повинен бути не менше 0,2). Отже, підприємство має потребу у власних оборотних коштах.

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує загальну забезпеченість організації власними оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань. На досліджуваному підприємстві він дорівнює 1,98 (за нормативом повинен бути 1,5). Відповідно, це позитивно відіб'ється на діяльності підприємства.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує платоспроможність суб'єкта, показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно. Як видно з таблиці, він дорівнює 0,91 (за нормативом повинен бути не менше 0,2). Отже, підприємство платоспроможне.

Коефіцієнт забезпеченості зобов'язань активами характеризує здатність організації розрахуватися за своїми фінансовими зобов'язаннями після реалізації активів. З таблиці видно, що він дорівнює 0.24 (за нормативом повинен бути не більше 0,85). Відповідно, активи підприємства значно менше, ніж потрібно для виконання фінансових зобов'язань.

Коефіцієнт фінансового ризику визначається як відношення позикового капіталу з фіксованим відсотком до використовуваного у фінансовій діяльності фірми. На досліджуваному підприємстві він дорівнює 0,109. Отже, підприємство отримує більшу частину потрібних їй коштів (у порівнянні з позиковими), так як коефіцієнт фінансового ризику малий.

Відповідно до Закону Республіки Білорусь "Про бухгалтерський облік та звітності", на досліджуваному підприємстві ВАТ "Акр - Агро" застосовується журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку (ведеться 16 журналів). Бухгалтерський облік на підприємстві будується відповідно до принципів світової теорії та практики, які сформульовані в першому міжнародному обліковому стандарті (принцип подвійного запису, принцип автономності підприємства, принцип грошового виміру та ін.)

2. Теоретичні основи організації оподаткування сільськогосподарських підприємств

2.1 Податки в системі фінансових відносин

Податки - це обов'язкові платежі юридичних і фізичних осіб до бюджету, що встановлюються і примусово вилучаються державою в ході перерозподілу частини суспільного продукту.

Необхідність податків випливає з класичних функцій держави, яка виконує різноманітну діяльність (політичну, економічну, зовнішньоекономічну, оборонну, соціальну та ін), що вимагає коштів. Крім податків у держави, практично, немає інших джерел коштів для фінансування своїх потреб. Воно може використовувати для покриття своїх витрат державні позики, але їх необхідно повертати та сплачувати відсотки, що також вимагає додаткових витрат з їх обслуговування. При особливих обставинах держава вдається до випуску грошей в обіг. Однак це пов'язано з важкими економічними наслідками для країни - інфляцією. У результаті для держави податки є основною статтею доходів бюджету. В даний час у всіх розвинутих країнах на частку податків припадає 80 - 90% всіх бюджетних надходжень [3, с.115-117].

Економічна сутність податків випливає із сутності фінансів. Початком і вихідним історичним умовою виникнення фінансових відносин є створений у сфері виробництва додатковий продукт. Додатковий продукт висловлює сутнісні риси, властивості, природу і функції фінансів як вихідної ланки фінансової системи; податок визначає сутнісні риси державних фінансів і його основної категорії - державного бюджету. Податки в якості перераспределительной категорії є засобом і джерелом утворення централізованого фонду фінансових ресурсів держави. Саме з появою держави виникає така фінансова категорія, як податки [3, с.118-119].

Слід також відзначити, що податки мають відмінні ознаки, які виділяють їх із усієї сукупності фінансових категорій: рух вартості в податкових відносинах носить безплатний характер, а також однобічний. Використовувані і регламентуються державою податки, функціонуючи у фазі розподілу через різноманітні способи податкового вилучення, мають вирішальний вплив на інші фази руху сукупного суспільного продукту: на виробництво, обмін і споживання, прискорюючи процеси суспільного виробництва або сповільнюючи їх [6, с.126].

Податки в рівній мірі мають безпосереднє відношення до формування як централізованих фондів держави, так і децентралізованих фондів підприємств. Іншими словами, система оподаткування є сполучною ланкою між обома сферами фінансової системи держави: загальнодержавними фінансами і фінансами підприємств. Система податків і зборів надає економічний вплив на суспільне виробництво, його структуру і динаміку, розміщення, прискорення науково-технічного прогресу. Податки можуть стимулювати або, навпаки, обмежувати ділову активність, сприяти розвитку тих чи інших галузей підприємницької діяльності; створювати передумови для зниження витрат виробництва й обертання приватних підприємств, для підвищення конкурентоспроможності національних підприємств на світовому ринку [11, с.264].

У будь-якому суспільстві головним суб'єктом податкової політики є держава. Методологічним умовою і передумовою визначення сутності податкової політики є податкові відносини, а їх основою - відносини між державою і господарюючими суб'єктами з приводу формування державних фінансових ресурсів. Держава впливає на різні сторони діяльності через внутрішню і зовнішню, соціальну та культурну, оборонну і природоохоронну, фінансову і технічну політику. Центральною ланкою в державному регулюванні є фінансова політика, за допомогою якої розвиток усіх сторін діяльності забезпечується фінансовими ресурсами. Без цієї основної функції немислимо функціонування держави [12, с.359].

Податкова політика разом з бюджетно-фінансової та грошово-кредитної є невід'ємною частиною фінансової політики. В умовах високорозвинутих ринкових відносин її головне призначення випливає із сутності і функцій податків і полягає у вилученні державою частини сукупного суспільного продукту на загальнодержавні потреби, в мобілізації цих коштів і перерозподілі їх через бюджет з метою зміни структури виробництва, територіального економічного розвитку, підвищення рівня прибутковості населення . Своє призначення та функції податки здійснюють в єдиному бюджетному процесі [14, с.256].

Таким чином, податки, подібно державним кредитом, витрат держави і так далі, є одним з елементів системи фінансових відносин і знаходяться у взаємозв'язку і взаємозалежності з іншими фінансовими категоріями. Вони виражають загальні властивості, притаманні іншим фінансовим категоріям, і дають ключ до розуміння фінансової системи в цілому [26, с.27].

2.2 Податкове навантаження сільськогосподарських підприємств та способи її оптимізації

Порядок нарахування і внески платежів до бюджету та позабюджетні фонди встановлений законами Республіки Білорусь та іншими нормативними актами.

Відповідно до чинної системи оподаткування в Республіці Білорусь сільськогосподарські організації мають право вибору: вони можуть застосовувати загальну систему оподаткування або переходити на сплату єдиного податку для виробників сільськогосподарської продукції.

Відповідно до Декрету Президента Республіки Білорусь від 13 липня 1999 року, право перейти на сплату єдиного податку мають виробники сільськогосподарської продукції, в яких виручка від реалізації виробленої ними продукції рослинництва (окрім квітів, декоративних рослин), тваринництва (крім хутрового звірівництва), рибництва та бджільництва становить не менше 70% загальної виручки від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) за попередній рік.

Ставка податку встановлена ​​в розмірі 2% від валової виручки.

Виробники сільськогосподарської продукції, що перейшли на сплату єдиного податку, сплачують у загальному порядку: акцизи, податок на додану вартість, податок на доходи у вигляді дивідендів, обов'язкові страхові внески до Фонду соціального захисту населення, відрахування до Державного фонду сприяння зайнятості, державні мита, ліцензійні та реєстраційні збори, митні платежі.

При загальному порядку оподаткування сільськогосподарські підприємства сплачують такі види податків:

податки, які відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг): земельний, екологічний

податки, що сплачуються до бюджету з виручки: податок на додану вартість, відрахування в Республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки; акцизи; податок з продажів автомобільного палива

податки, які сплачуються з прибутку: податки на доходи і прибуток, податок на нерухомість, місцеві податки і збори

податки, які сплачуються з доходів громадян: прибутковий податок з громадян.

Для обчислення земельного податку об'єктом оподаткування є земельна ділянка, який в установленому порядку надано у володіння, користування або власність. Земельний податок встановлюється у вигляді щорічних фіксованих платежів за гектар земельної площі. По землях сільськогосподарського призначення ставки земельного податку подані з урахуванням кадастрової оцінки якості землі в балах і ставки податку за гектар.

Не обкладаються податком земельні ділянки, зайняті установами соціально-культурної сфери (спорту, туризму, охорони здоров'я, освіти, відпочинку, соціального забезпечення), що фінансуються з бюджету або за рахунок підприємств і громадських організацій.

Підставою для нарахування податку за землю є Державний акт на право володіння (користування) або на право власності.

Місцеві Ради депутатів встановлюють квартальні терміни платежу юридичними особами не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.

Екологічний податок, або податок за користування природними ресурсами, включає в себе податок за видобуток природних ресурсів, податок за переробку нафти і нафтопродуктів, податок за викиди (скиди) забруднюючих речовин у навколишнє середовище і податок за розміщення відходів виробництва та споживання.

Об'єктом оподаткування з податку за видобуток природних ресурсів є обсяги видобутого з природного середовища ресурсів (нафти, піску, гравію, солі калійної і кухонної, мінеральної води тощо).

Рада Міністрів Республіки Білорусь встановлює ставки податку за видобуток ресурсів (за 1 тонну або 1 кубометр) і ліміти видобутку на кожен рік по республіці.

Податок за викиди в атмосферу шкідливих речовин від пересувних джерел стягується за ставками, які встановлюються за викиди шкідливих речовин при спалюванні транспортом таких видів палива: бензин, дизпаливо, скраплений газ, стиснений газ (за 1 тонну, 1 куб. М).

Нарахування екологічного податку при перевищенні встановлених лімітів за користування природними ресурсами та за викиди (скиди) забруднюючих речовин у навколишнє середовище проводиться за рахунок власних коштів організацій і не відноситься ними на собівартість продукції.

При обчисленні податку на додану вартість базою оподаткування є виручка від реалізації продукції, робіт, послуг, основних засобів, інших активів. Оподаткування здійснюється по різних податкових ставок, залежно від того, за здійснення якого виду діяльності отримана виручка. Для сільськогосподарських підприємств встановлено ставки податку на додану вартість: 10%, 18%, 24%.

Податкова декларація з ПДВ є підсумковий документ з оподаткування за звітний податковий період, складається наростаючим підсумком з початку року і подається до податкового органу не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним податковим періодом, яким є календарний місяць.

Платіж в Республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки сільськогосподарські підприємства нараховують і сплачують від виручки, валового доходу окремо за кожним видом діяльності за умови їх окремого обліку, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, за умови здійснення відповідно до їх статуту і відповідним ліцензіями поряд з виробництвом і реалізацією продукції (виконуваних робіт, наданням послуг) постачальницько-збутову, заготівельну, торговельну, торговельно-закупівельну і іншу подібну діяльність.

У 2009 році збір в республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки обчислюється у розмірі 1%. Обчислення та сплата збору здійснюються наростаючим підсумком з початку року. Податкова декларація зі збору так само заповнюється наростаючим підсумком.

Від цих платежів звільняються підприємства, їх відокремлені підрозділи, що здійснюють підприємницьку діяльність з виробництва продукції рослинництва (окрім квітів та декоративних рослин), тваринництва, рибництва, бджільництва; організації, що ведуть будівництво будинків на селі.

Крім того, з 1 січня 2008 по 31 грудня 2010 р. юридичні особи, що придбали права і обов'язки збиткових сільськогосподарських організацій, звільняються від сплати збору в республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки на суму придбаної сільськогосподарської техніки, устаткування і запасних частин до них або від сплати єдиного податку для виробників сільськогосподарської продукції на таку суму, але не більше 50% суми цього податку.

При обчисленні податку на прибуток об'єктом оподаткування є прибуток, яка обчислюється виходячи з балансового прибутку - прибуток від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, від реалізації основних засобів, інших активів, доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях.

Зовсім не обкладаються податком на прибуток колгоспи, радгоспи, фермерські, підсобні та інші сільськогосподарські підприємства з реалізації виробленої продукції рослинництва (окрім квітів, декоративних рослин), тваринництва (крім хутрового звірівництва), рибництва та бджільництва.

Суб'єкти господарювання Республіки Білорусь звільняються від сплати податку на прибуток - в частині прибутку, отриманої від реалізації науково-дослідних, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт. Вивільняються суми податку на прибуток спрямовуються на розвиток дослідно-експериментальної бази суб'єктів господарювання, розробку нової, підвищення технічного рівня і якості продукції, що випускається.

Податок на нерухомість сплачується сільськогосподарськими організаціями за будівлі, що належать їм. Об'єктом оподаткування є залишкова вартість основних виробничих і невиробничих фондів, що є власністю підприємства або перебувають у володінні платників.

Річна ставка податку для юридичних осіб складає 1% (0,25% на квартал) від залишкової вартості основних засобів. Річна ставка податку на незавершене будівництво складає 1% станом на початок кварталу, його сплачує замовник-забудовник з прибутку, що залишається в розпорядженні.

Звільняються від сплати податку основні фонди колгоспів, радгоспів, фермерів, колгоспників, сільськогосподарських кооперативів, підсобних сільських господарств підприємств. При здачі пільгованих основних фондів в оренду або безоплатне користування ці фонди слід обкладати податком на нерухомість. Від обкладення податком на нерухомість звільняються будівлі і споруди, що належать підприємству, протягом одного року з моменту введення їх в експлуатацію, а також всі внутрішні комунікації, необхідні для експлуатації будівлі (системи опалення, водо і газопроводу, каналізації, електропроводка, підйомники, ліфти) .

Податок обчислюється щоквартально виходячи із залишкової вартості основних виробничих і невиробничих фондів на початок кварталу і 1 / 4 річної ставки.

Окремі сільськогосподарські організації сплачують до бюджету акцизний податок по реалізованих товарах, на які встановлено ставки акцизів. Проводиться також утримання прибуткового податку з оплати праці персоналу господарства

Крім перерахованих вище платежів сільськогосподарські організації беруть участь у створенні цільових місцевих фондів.

Існуюча система оподаткування для сільськогосподарських підприємств формує тенденції недотримання рівності зобов'язань, що пояснюється наступними обставинами:

1. Сільськогосподарське виробництво характеризується сезонністю виробничого циклу. Отже, при дотриманні принципу відносної рівності зобов'язань по оподаткуванню повинна враховуватися сезонність виробництва. Однак це відбувається не завжди. Так, з соціальних відрахуваннях момент формування зобов'язань не збігається з моментом отримання доходів для їх оплати. Таким чином, в даному випадку принцип вертикальної справедливості не враховується.

2. Хоча податкові зобов'язання визначаються на основі законодавчо встановлених норм, підприємства - постачальники матеріальних ресурсів здатні перемістити податкове навантаження на сільськогосподарських виробників, формально не зменшуючи зобов'язань перед державою. Це відбувається, коли платник податків здатний повністю або частково компенсувати податкові виплати за рахунок осіб, з якими він пов'язаний відносинами купівлі-продажу. Якщо покупці можуть диктувати рівень цін своїм постачальникам, відбувається переміщення податкового навантаження на продавців. Якщо продавці здатні компенсувати податки, включаючи їх у ціну реалізації, відбувається зміщення податкових зобов'язань на покупців.

Тобто характер ринкової ситуації призводить до зміщення податкового навантаження на сільськогосподарські підприємства. Таким чином, реальна податкове навантаження на сільськогосподарські підприємства збільшується порівняно з встановленою законодавчо податковим навантаженням. Дана обставина призводить до недотримання принципу рівності податкових зобов'язань по вертикалі.

Отже, оподаткування сільськогосподарських підприємств повинно удосконалюватися в напрямі більшого дотримання вимог ефективності та справедливості (рівномірного розподілу податкового навантаження) в економічній політиці. Підвищення економічної ефективності оподаткування в сільському господарстві необхідно пов'язувати з зменшенням використання спотворюють податків - ПДВ, прибуткового податку і з більш широким застосуванням неискажающие, економічно нейтрального податку на землю.

2.3 Нормативно-правове регулювання обліку розрахунків по податках і зборам на підприємстві

Порядок нарахування і внески платежів до бюджету регулюється законами Республіки Білорусь. Законодавчу базу складають наступні нормативно - правові документи, дотримання яких є обов'язковим для платників податків:

Декрет Президента "Про запровадження єдиного податку для виробників сільськогосподарської продукції";

Декрет Президента "Про внесення змін до Декрету Президента РБ від 13.07.1999 р. № 27";

Закон РБ "Про податки і збори, які стягуються до бюджету РБ";

Закон РБ "Про внесення доповнень і змін до деяких законів РБ з питань оподаткування";

Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь "Про встановлення мінімального розміру величини прибуткового податку, що підлягає перерахуванню до бюджету";

Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь "Про строки сплати до бюджету податку на додану вартість";

Постанова Міністерства з податків і зборів РБ "Про внесення змін до інструкції про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість";

Податковий кодекс РБ (Загальна частина);

Закон РБ "Про бухгалтерський облік та звітності";

Методичні вказівки "Про порядок обчислення і сплати єдиного податку для виробників сільськогосподарської продукції";

Закон РБ "Про прибутковий податок з фізичних осіб";

Закон РБ "Про податок на додану вартість".

Податковий кодекс РБ [26] встановлює систему податків, зборів (зборів), що справляються до бюджету РБ, основні принципи оподаткування в Республіці Білорусь, встановлює права та обов'язки платників, податкових органів та інших учасників відносин, регульованих податковим законодавством.

Закон РБ "Про бухгалтерський облік та звітності" [17] визначає правові та методологічні основи організації та ведення бухгалтерського обліку, встановлює вимоги, які пред'являються до складання та надання бухгалтерської звітності, регулює взаємини з питань бухгалтерського обліку та звітності в РБ.

Відповідно до Методичних вказівок, розробленими у відповідності з Декретом Президента Республіки Білорусь "Про запровадження єдиного податку для виробників сільськогосподарської продукції" [13], встановлено єдиний податок для виробників сільськогосподарської продукції. Ставка єдиного податку для організацій, які визнаються платниками єдиного податку, які виробляють сільськогосподарську продукцію, встановлюється в розмірі 2% від їх валової виручки.

Закон РБ "Про прибутковий податок з фізичних осіб" [18] визначає платників податку, податкову базу, податкові ставки і т.д. Об'єктом оподаткування визнаються доходи, отримані платниками: від джерел у Республіці Білорусь і (або) від джерел за межами Республіки Білорусь - для фізичних осіб, визнаних податковими резидентами Республіки Білорусь у відповідності зі статтею 17 Загальної частини Податкового кодексу Республіки Білорусь; від джерел у Республіці Білорусь - для фізичних осіб, не визнаних податковими резидентами Республіки Білорусь. При визначенні податкової бази враховуються всі доходи платника, отримані ним як у грошовій, так і в натуральній формі.

Відповідно до Закону РБ "Про внесення змін і доповнень до деяких законів Республіки Білорусь з питань оподаткування" [16] встановлено з 1 січня 2009 р. Єдина ставка прибуткового податку в розмірі 12% замість прогресивної шкали ставок, що істотно змінило і сам порядок обчислення прибуткового податку. З вказаної дати відпала необхідність визначення податкової бази наростаючим підсумком з початку податкового періоду з заліком утриманої в попередні місяці поточного податкового періоду суми податку - обчислення податку повинно здійснюватися щомісяця.

Відповідно до Закону РБ "Про податок на додану вартість" [19] визначено платників податку на додану вартість, об'єкти оподаткування, податкові ставки і т.д. Податкова база визначається в залежності від особливостей реалізації вироблених або придбаних товарів (робіт, послуг), майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності та виходячи з усіх надходжень платника, отриманих ним у грошовій формі, натуральної чи інших формах.

Відповідно до статті 11 цього закону оподаткування проводиться за такими податковими ставками:

нуль (0) відсотків - при реалізації: експортованих товарів; робіт (послуг) з супроводу, навантаження, перевантаження та інших подібних робіт (послуг), безпосередньо пов'язаних з реалізацією товарів, що експортуються; експортованих транспортних послуг, включаючи транзитні перевезення, а також експортуються робіт ( послуг) з виробництва товарів з давальницької сировини (матеріалів);

десять (10) відсотків: при реалізації виробленої на території Республіки Білорусь продукції рослинництва (за винятком квітів, декоративних рослин), тваринництва (за винятком хутрового звірівництва), рибництва і бджільництва; при ввезенні на митну територію Республіки Білорусь і (або) реалізації продовольчих товарів і товарів для дітей за переліком, затвердженим Президентом Республіки Білорусь;

вісімнадцять (18) відсотків: стосовно товарів (робіт, послуг), майнових прав, не зазначених у підпунктах 1.1.1.2, 1.5 та 1.6 цієї статті; при ввезенні товарів на митну територію Республіки Білорусь, не зазначених у підпункті 1.2.2 цієї статті, або при використанні товарів в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими вони були звільнені від оподаткування відповідно до статті 4 цього Закону; при надходженні сум, що збільшують податкову базу відповідно до статті 8 цього Закону;

двадцять чотири (24) відсотка - при реалізації на території Республіки Білорусь і при ввезенні на митну територію Республіки Білорусь цукру білого [19].

Дотримання діючих на території Республіки Білорусь нормативно - правових документів дозволяє підприємству при перевірці розрахунків з бюджетом уникнути фінансових втрат, пов'язаних з санкціями, що накладаються податковими службами зважаючи неправильного обчислення та несвоєчасне перерахування платежів до бюджету. Особливу увагу на підприємстві приділяється питанням правильності складання відповідних розрахунків платежів у бюджет і в позабюджетні фонди, а т. ж. своєчасності їх перерахування відповідно до існуючого в республіці законодавством.

2.4 Огляд літератури

В умовах ринкових відносин податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів. Неминучість податків очевидна. Ще в 1789 році Б. Франклін писав: "У цьому світі ні в чому не можна бути твердо впевненим, за винятком смерті та податків".

У всіх економічних теоріях минулого і теперішнього часу автори обов'язково розглядають проблеми оподаткування, прагнуть визначити місце податків в економічній системі, їх призначення та варіанти побудови систем стягування податків. Їх усіх їх цікавить питання про походження податків, причини й умови їх виникнення. Вивчення і знання історії виникнення податків є важливим і необхідним ланкою пізнання їх економічної сутності. Знайомлячись з історією податків, краще розумієш їх сутність та природу виникнення, що беруть початок у самих джерел - в первинній формі податку, якою було жертвоприношення. Вивчення історії податків дозволяє зрозуміти суть і необхідність їх сплати, міць регулюючого впливу на життя суспільства. Крізь призму історії, в її контексті чіткіше видно контури діє в нашій країні податкової системи і можливі найбільш прогресивні напрямки її вдосконалення.

Вивчення економічної літератури показує, що до визначення категорії "податок" вчені підходять по - різному.

У роботах основоположників економічних наук У. Петта, А. Сміта, Д. Рікардо податки розглядаються як добровільні пожертви на благо розвитку нації [26, с.25].

Такі відомі економісти початку 20 століття, як І.М. Кулишер, М.І. Слуцький, Н.І. Тургенєв, Л.В. Ходській, визначили податки як примусові збори, які держава стягує з громадян-дан для задоволення своїх грошових потреб [26, с.26].

У фундаментальних працях сучасних налоговедов І.В. Горського, В.В. Глухова, В.А. Кашина, С.Ф. Сутирін, Д.Г. Чорниця і ін податок визначається як "одна з форм поповнення державної скарбниці" або як "збір, що встановлюється в односторонньому порядку і справляється на підставі законодавчо закріплених правил для задоволення суспільних потреб" [26, с.27].

У роботах таких видатних російських вчених, як А.В. Бризгалін, Н.Є. Євстигнєєв, Л.П. Окунєва, Т.Ф. Юткіна, податок розглядається як складне системне утворення, вбирає в себе елементи різних сфер знань: економіки, права, філософії та ін [26, с.27].

Т.І. Васільская розглядає податки як "обов'язкові платежі юридичних і фізичних осіб до бюджету, що встановлюються і примусово вилучаються державою у формі перерозподілу частини суспільного продукту, що використовується для задоволення суспільних потреб" [7, c .16].

Д.С. Мілль у своїх працях зазначив, що "немає податку, в якому б не було несправедливості, так що тільки різноманітність податків взаємно скорочує ці нерівності і виправляє справа" [26, с.24].

У статті 8 Податкового кодексу РФ наголошується, що "Податок - це обов'язковий, індивідуально безвідплатний платіж, що стягується з організацій і фізичних осіб у формі відсудження належать їм на праві власності, господарського відання або оперативного управління грошових коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави або муніципальних утворень ".

Кандидат економічних наук В.А. Гюрджан вважає, що "сьогодні податки - це обов'язкові платежі, що сплачуються суб'єктами економічної діяльності та громадянами із свого доходу до бюджету держави для задоволення суспільних потреб за ставками, що встановлюються в законодавчому порядку" [26, с.28].

У роботах Н.Є. Заєць, Т.Є. Бондар наголошується, що "податкова система держави повинна будуватися виходячи зі знань фундаментальних закономірностей розподільних відносин, їх впливу на процес розвитку економіки. Налоговеденіе, осягаючи економічні закономірності, визначає організаційно - правові засади функціонування податкової системи, формує конкретні методики обчислення окремих податкових платежів" [27 , с.17].

Дейко А.К. у своїх працях зазначає: "Жодна держава не може обійтися без податків, оскільки для виконання своїх функцій (управління, оборона, правопорядок, соціальне забезпечення, гарантії у сфері освіти, охорони здоров'я та ін) потрібна певна сума грошових коштів, а вони можуть бути зібрані тільки за допомогою податків ... Правильно встановлені податки в поєднанні з іншими фінансово-кредитними важелями покликані забезпечити не тільки доходи держави, але і є найважливішим чинником підвищення ефективності суспільного виробництва "[29, с.56].

"Податкова політика є невід'ємною частиною соціально-економічної політики країни. Вона розвивається і змінюється разом з пріоритетами держави. Податкова система Республіки Білорусь на нинішньому етапі придбала такі важливі риси, як стійкість і стабільність функціонування, виражена спрямованість на стимулювання відтворювальних процесів ... Податки розвиваються разом з національною економікою. Податкове відомство своїми діями всіляко сприяє прогресивним тенденціям "[35, с.25, 27].

"Перед податковим відомством стоїть непросте завдання - в умовах скорочення податкового тягаря забезпечити надходження до бюджету в повному обсязі. Будь-яка лібералізація законодавства повинна супроводжуватися підвищенням рівня збирання податків. Тільки так в сучасних умовах можна забезпечити надійний фундамент стабільних надходжень до скарбниці держави" [20, с .56].

"Значення податків важко переоцінити, оскільки вони не лише забезпечують фінансову базу для загальнодержавних витрат, але і активно використовуються державною владою в якості механізму непрямого управління суспільними відносинами в сфері економіки, політики, соціального захисту громадян. Від того, наскільки правильно побудована система оподаткування, наскільки продумана податкова політика держави, залежить ефективне функціонування всього народного господарства "[20, с.60].

Кірєєва Є.Ф. вважає, що "національна податкова політика повинна базуватися на певній державній концепції оподаткування, яка враховує об'єктивні фактори економічного розвитку і макроекономічні тенденції, і характеризуватися системними, взаємопов'язаними змінами податкового законодавства і масштабністю здійснюваних урядом заходів економічної політики" [4, с.53].

Пілуй В. вважає, що "реформування податкового законодавства в РБ є однією з умов розвитку аграрного виробництва, оскільки середній рівень податкового навантаження у виручці с / г виробників, що сплачуються єдиний податок, складає близько 14%. Цей показник, високий навіть для розвинених країн , чинить негативний вплив на інвестиційний клімат в країні "[19, с. 19].

Актуальним у даний час в області оподаткування є питання: чому в рамках спрощення податкового обліку не дозволено не заповнювати регістри податкового обліку, якщо всі показники формуються в бухгалтерському обліку. За словами спеціаліста відділу по забезпеченню роботи Комісії з питань бюджету, фінансів і податкової політики Палати представників: "в рамках програми лібералізації економіки і виконання заходів щодо виходу економіки з кризи Урядом планується ухвалити низку документів, у т. ч. спрямованих на спрощення оподаткування. При роботі над проектами будемо наполягати на справжній, а не декларованої спрощення, в першу чергу на скороченні кількості регістрів і формулярів, відома яких найчастіше дублюють один одного "[10, с.8].

Полуян В.М. відзначає, що "подальше спрощення податкової системи спрямоване на реалізацію заходів щодо зниження податкового навантаження відповідно до Програми соціально-економічного розвитку РБ на 2006-2010 р. р. Передбачається максимально спростити податкову систему, звівши загальна кількість республіканських податків до семи-восьми основним" [5, с.22].

Незважаючи на різні думки вчених про податки і значенням у житті суспільства, незаперечним залишається той факт, що податки будуть завжди, необхідність їх сплати неминуча, вони є потужним регулятором впливу на життя суспільства.

3. Організація оподаткування на підприємстві

3.1 Види, порядок розрахунку і сплати платежів до бюджету

Податки - основне джерело доходів державного бюджету. Надходження з бюджету зводяться лише до цільового фінансування і надходженню різниці в цінах при розрахунках за продукцію, на закупівлю якої з бюджету виділяються дотації.

ВАТ "Акр-Агро" є платником єдиного податку, ПДВ, прибуткового податку з громадян.

Найбільш значущим в структурі податкових платежів є податок на додану вартість. Застосування ПДВ має ряд переваг: широка база оподаткування забезпечує стійке джерело надходжень до бюджету, однотипність в обчисленні податку при будь-якому обороті полегшує контроль за оподаткуванням, спрощує процедуру утримання податку.

Визначення бази оподаткування та обчислення податку проводяться відповідно до Методичних вказівок про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість, затверджених постановою Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь.

У платіжних і розрахункових документах сума податку на додану вартість виділяється окремим рядком. У документах з відвантаження продукції, товарів (робіт, послуг) містяться реквізити: "ставка ПДВ", "сума ПДВ", "всього вартість з ПДВ".

Податок обчислюється як добуток податкової бази та податкової ставки і розраховується за формулою:

Н = Б х С, (3.1)

де Н - обчислена сума податку;

Б - податкова база;

З - встановлена ​​ставка податку.

Податкова база визначається в залежності від особливостей реалізації вироблених або придбаних товарів (робіт, послуг), оборот від реалізації товарів (робіт, послуг), виходячи з усіх надходжень, отриманих у грошовій, натуральній та інших формах.

Звільняються від оподаткування обороти але реалізації лікарських засобів; медичних (ветеринарних) послуг; послуг з утримання дітей у дитячих дошкільних установах; продуктів харчування, вироблених студентськими і шкільними їдальнями; послуг у сфері освіти, культури, мистецтва; житлово-комунальних і експлуатаційних послуг; об'єктів житлового фонду, включаючи незавершене будівництво, реконструкцію та ремонт об'єктів житлового фонду та ін

Сума податку, що підлягає сплаті платником податку до бюджету, визначається як різниця між загальною сумою податку, обчисленої за підсумками податкового періоду та сумою податкових відрахувань. Порядок застосування податкових відрахувань встановлюється Президентом РБ і Законом. Відрахування підлягають суми податку:

пред'явлені продавцями платнику при придбанні ним на території РБ товарів (робіт, послуг), майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності;

сплачені платником при ввезенні товарів на митну територію Республіки Білорусь;

сплачені до бюджету Республіки Білорусь при придбанні товарів (робіт, послуг), майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності на території Республіки Білорусь в іноземних організацій, які не перебувають на обліку в податкових органах Республіки Білорусь [36, c .17].

Для правильного обчислення податку на додану вартість на досліджуваному підприємстві велике значення надається правильності визначення бази оподаткування. У неї включається виручка від Релізація продукції рослинництва, тваринництва (виконання робіт, послуг); безкоштовне харчування для механізаторів; сільськогосподарська продукція, видана працівникам в рахунок натуральної оплати праці; пасовища, відведені для випасу с / г тварин населення; виявлені недостачі, розкрадання; відмінок худоби при наявності винних осіб; відшкодування матеріального збитку за рішенням суду; орендна плата; недостача (перевитрата) ПММ.

У журналі-ордері № 11-АПК [прогр. Б] відображена виручка від реалізації за рахунками: 90 "Реалізація", 91 "Операційні доходи і витрати". Дані в журнал-ордер № 11-АПК заносяться з листка-розшифровки форми № 86-АПК, який заповнюється на підставі касових документів.

Якщо в господарстві в результаті проведення актів звірок виявляється прибуток минулих років, вона також підлягає обкладенню ПДВ.

Заступником головного бухгалтера ведеться накопичувальна відомість, в якій групується окремо виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), що підлягає оподаткуванню ПДВ за ставками 10%, 18%.

На підставі накопичувальної відомості по ПДВ головний бухгалтер заповнює податкову декларацію (розрахунок) з ПДВ [прогр. В] з наростаючим підсумком з початку року, яка представляється податковим органам до 20 числа наступного за минулим податковим періодом місяця. На підставі книги покупок [прогр. Г] в податкову декларацію заносяться дані з зазначенням сум ПДВ, що підлягають відрахуванню. Якщо податкові відрахування більше або дорівнювати сумі нарахованого ПДВ, то перерахування податку до бюджету не здійснюється.

Якщо в результаті перевірки або самоперевірки на підприємстві було встановлено, що при нарахуванні податків були допущені помилки, в податкову інспекцію представляється уточнений розрахунок (декларація) з податків. У випадку зайво нарахованих податків зайво нарахована сума сторнується. Якщо сума податку нарахована в меншому розмірі, складається додатковий запис. Підприємство пред'являє платіжне доручення з ПДВ в банк, а банк перераховує до бюджету суми обчисленого податку.

Як зазначалося раніше, ВАТ "Акр - Агро" є також платником єдиного податку. Об'єктом оподаткування єдиним податком є ​​валова виручка, що визначається як сума коштів від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), іншого майна і доходів від позареалізаційних операцій. При нарахуванні єдиного податку важливим є правильно визначити базу оподаткування. Для цього з журналу-ордера № 11-АПК за рахунку 90 береться виручка без ПДВ, від неї віднімаються надбавки за сільське молоко і виручка за сільське молоко без ПДВ. До оподатковуваної базі з сч.90 додається виручка без ПДВ за сч.91; прибуток минулих років, виявлена ​​за актом звірки (сч.92); харчування механізаторів (сч.25); пасовища, відведені для випасу с / г тварин населення; недостачі до відшкодування.

Ставка єдиного податку встановлена ​​в розмірі 2% від валової виручки підприємства. Сплата єдиного податку здійснюється за результатами господарської діяльності ВАТ "Акр - Агро" за звітний період (місяць) на підставі податкової декларації (розрахунку) не пізніше 22-го числа місяця, наступного за звітним періодом. Податкова декларація (розрахунок) за єдиним податком [прогр. Д] подається до податкового органу до 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом, з наростаючим підсумком з моменту переходу на сплату єдиного податку за формою, встановленою законодавством.

Утримання прибуткового податку з оплати праці персоналу господарства докорінно змінилося з 1 січня 2009 року, так як з зазначеної дати встановлена ​​єдина ставка прибуткового податку в розмірі 12% замість прогресивної шкали ставок, обчислення податку здійснюється щомісячно, збільшений розмір стандартного податкового відрахування. Тепер він становить 270 000 рублів. До зазначеного часу його розмір становив одну базову величину (протягом всього 2008 р. її розмір дорівнював 35 000 руб). Але право на нього мають тільки ті платники, чий дохід на місяць не перевищує 1 500 000 рублів.

При визначенні місячного доходу, одержуваного за місцем основної роботи, в нього включаться тільки ті доходи, які припадають на цей місяць (за який вони нараховані, а не в якому відбувається їх нарахування). Доходи інших періодів (як попередніх, так і майбутніх), наприклад лікарняний, відпустки, відносяться до доходів того місяця, за якою вони нараховуються. Виняток становлять суми премій, винагород будь-якого характеру та періодичності, а також, суми індексацій, які включаються в дохід того місяця, в якому вони нараховані і виплачуються і в якому, відповідно, з них повинен бути утриманий прибутковий податок. Ще однією відмінною рисою застосування стандартних податкових вирахувань з 1 січня 2009 р. є те, що їх розміри більше не прив'язані до базової величини - щодо них Законом встановлені конкретніше розміри.

Так, платникам, які мають дітей та утриманців, таке вирахування надається у розмірі 70 000 руб. на місяць на кожну дитину до 18 років і (або) кожного утриманця, а категоріям платників, перелічених у подп.1.3 п.1 ст.13 Закону, - у розмірі 350 000 руб. в місяць. При цьому для цілей отримання цих стандартних податкових вирахувань розмір отриманого за місяць доходу значення не має. У разі, якщо фізична особа є вдовою (вдівцем), самотнім батьком, опікуном чи піклувальником, а також має трьох і більше дітей у віці до 18 років або такого ж віку дітей-інвалідів, стандартний податкові відрахування застосовується в розмірі 140 000 руб. на кожну дитину на місяць. Платникам, які належать до двох і більше категорій, зазначених у подп.1.3 п.1 ст.13 Закону, стандартний податкові відрахування надається в розмірі, що не перевищує 10 базових величин за кожний місяць податкового періоду. Так, при зміні розміру базової величини в бік збільшення розмір стандартного податкового відрахування збільшиться на суму різниці, що утвориться між новим (збільшеним) 10-кратним розміром базової величини та сумою 350 000 руб.

ВАТ "Акр - Агро" пред'являє доручення в банк, а банк, відповідно, перераховує до бюджету суми обчисленого й утриманого податку з доходів фізичних осіб не пізніше дня фактичного отримання готівкових грошових коштів на оплату праці або не пізніше дня перерахування з рахунків наймачів в банку належних працівникам сум, а також при отриманні грошових коштів на виплату премій і винагород будь-якого характеру та періодичності. При недостатності на рахунку фінансових коштів, необхідних для оплати праці та виплати інших доходів і для одночасного перерахування до бюджету обчислених та утриманих сум податку, податок перераховується у розмірі, пропорційному залишку грошових коштів на рахунку, про що робиться запис установою банку в платіжному дорученні на перерахування податку до бюджету. У будь-яких випадках прибутковий податок, що перераховується юридичними особами, не може бути менше мінімального розміру величини прибуткового податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. Така вимога визначено постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 30 серпня 2002 р. № 1181 "Про встановлення мінімального розміру величини прибуткового податку, що підлягає перерахуванню до бюджету".

3.2 Контроль фінансових органів та санкції за порушення податкового законодавства

Податки є обов'язковими платежами, які суб'єкти економічної діяльності та громадяни сплачують із свого доходу до бюджету держави для задоволення суспільних потреб за ставками, що встановлюються в законодавчому порядку. В умовах скорочення податкового тягаря все-таки необхідно забезпечити надходження до бюджету в повному обсязі, чого може сприяти підвищення рівня збирання податків. Правильно організована перевірка розрахунків по платежах до бюджету з податків, мит і зборів в сучасних умовах може забезпечити надійний фундамент стабільних надходжень до скарбниці держави.

Такі перевірки частіше за все проводяться фахівцями Міністерства з податків і зборів, Митного комітету та Комітету Державного контролю відповідно до Інструкції про порядок організації та проведення перевірок податковими органами, затвердженої постановою Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь від 29.12.2003 № 124, Митного комітету в Відповідно до Інструкції про порядок організації та проведення перевірок (ревізій) фінансово-господарської діяльності осіб, які здійснюють діяльність, контроль за якою покладено на митні органи Республіки Білорусь, затвердженої постановою Державного митного комітету Республіки Білорусь від 28.11.2002 № 97.

Перевірка розрахунків по платежах до бюджету з податків, мит і зборів полягає у встановленні дотримання податкового законодавства Республіки Білорусь.

Основними завданнями, які необхідно вирішити в ході перевірок, є контроль за:

правильним обчисленням, повнотою і своєчасною сплатою до бюджету податків, митних та інших платежів, пені (податків);

повнотою і своєчасністю надходження в дохід бюджету грошових коштів від реалізації майна, зверненого в дохід держави, також майна, на яке звернено стягнення невиконаних податкових зобов'язань, несплачених пені, застосованих економічних санкцій;

виявлення, припинення і запобігання правопорушенням у сфері податкового законодавства;

прийняттям заходів щодо забезпечення стягнення до бюджету доперечісленних в ході перевірок податків, пені, застосованих економічних санкцій, покладених адміністративних штрафів; дотриманням законодавства Республіки Білорусь і міжнародних договорів України в галузі податкового і митного законодавства Республіки Білорусь.

Джерелами інформації для виконання поставлених цілей і завдань перевірки є: установчі документи, свідоцтво про присвоєння Унн, облікова і звітна документація з бухгалтерського та податкового обліку доходів від реалізації товарів (робіт, послуг), регістр витрат по виробництву товарів (робіт, послуг), регістр доходів від позареалізаційних операцій, регістр позареалізаційних витрат, регістр розрахункових коригувань, книга покупок, накладні, бухгалтерські довідки-розрахунки, виписки банку і додані до них, платіжні інструкції за розрахунками з бюджетом, журнал-ордер № 8 АПК, рахунки-фактури СФ-1, податкові декларації , строки та порядок проведення звірки розрахунків з податковими та митними органами та ін

Перевірка здійснюється за даними рахунків бухгалтерського обліку 18 "Податок на додану вартість по придбаних товарах, роботах, послугах" і 68 "Розрахунки по платежах до бюджету".

У процесі здійснення перевірки розрахунків по платежах до бюджету встановлюється:

своєчасність постановки на податковий облік;

відкриття (закриття) рахунків в банку;

своєчасне отримання необхідних документів (ліцензій, сертифікатів, лімітів і т.п.);

правильність формування бази оподаткування: оподатковуваний оборот для обчислення ПДВ; залишкова вартість об'єктів ОЗ; фонд оплати праці (ФСЗН); прибуток і фінансовий результат; доходи працівників;

правильність відображення виручки, що надійшла за реалізовану продукцію (роботи, послуги), перевіряється відомість переоцінки об'єктів ОЗ та балансова їх вартість;

правильність включення виплат до ФОП та надання пільг;

своєчасність обчислення податків, надання декларацій до податкових органів;

своєчасність і повнота перерахування до бюджету податків, подання відомостей до податкових та статистичні органи.

Далі здійснюється перевірка дотримання визначення видів податків, мит і зборів відповідно до здійснюваними видами економічної діяльності та їх джерелами (виручка, собівартість, прибуток, доходи фізичних осіб і т.д.).

Потім здійснюється контроль правильності визначення об'єктів оподаткування, обгрунтованість одержання податкових пільг, податкових кредитів, визначення ставок податків залежно від здійснюваних видів економічної діяльності.

На підставі сформованої інформації аналізується правильність обчислення і своєчасність здійснення розрахунків по податках і податковим кредитами, в тому числі щодо дотримання своєчасності надання звітності та інших обов'язкових відомостей у ІМНС.

У ході перевірок організацій контролюючими органами та аудиторами виявляються різні порушення, які оформляються актом. Результати перевірок, в ході яких не встановлено порушень законодавства, оформляються довідками. За результатами перевірки робляться відповідні висновки та пропозиції.

У ряді випадків за виявлені порушення передбачена відповідальність як безпосередньо до організації, так і до конкретної особи. Щоб застосувати міри відповідальності, органи державного контролю мають зафіксувати наступні аспекти:

характер правопорушення, за яке застосовується відповідальність (за що?)

суб'єкт відповідальності (хто відповідає?)

вживані заходи відповідальності (що загрожує?)

порядок притягнення до відповідальності (як застосовуються міри відповідальності?)

регулювання відповідальності (яким нормативним правовим актом регулюється?).

Контролюючими органами у разі виявлення порушень і відхилень за результатами перевірки застосовуються санкції як безпосередньо до суб'єкта підприємницької діяльності, так і до його посадовим особам.

До основних видів відповідальності за порушення законодавства відносяться: економічна відповідальність юридичних осіб і індивідуальних підприємців; адміністративна відповідальність громадян; кримінальна відповідальність; цивільно-правова відповідальність.

Економічна відповідальність юридичних осіб і індивідуальних підприємців настає у разі вчинення економічних правопорушень і передбачає такі види покарань: штраф, який і стягується в доход держави; конфіскація майна в дохід держави; стягнення отриманого доходу в дохід держави; призупинення дії ліцензії; позбавлення ліцензії, заборона на здійснення певного виду економічної діяльності; ліквідація (закриття) суб'єкта господарювання.

До адміністративної відповідальності притягуються індивідуальні підприємці, а також громадяни, які не є індивідуальними підприємцями, в тому числі посадові особи організації в разі вчинення адміністративних правопорушень. Адміністративна відповідальність передбачає такі види покарань: попередження; штраф, який і стягується в доход держави; конфіскація в дохід держави; стягнення вартості товарів і транспортних засобів, що з'явилися безпосередніми об'єктами адміністративного правопорушення; виправні роботи.

До кримінальної відповідальності притягуються громадяни, які не є індивідуальними підприємцями, в тому числі посадові особи організації, які вчинили злочин, і несуть такі види покарань:

позбавлення волі; обмеження волі; виправні роботи; арешт; штраф; конфіскація і ін

Цивільно-правова відповідальність передбачає цивільні правопорушення, в тому числі невиконання договору, прострочення оплати або поставки, заподіяння майнової шкоди та ін До даного виду відповідальності можуть залучатися: юридичні особи; індивідуальні підприємці; громадяни, які не є індивідуальними підприємцями; держава; міжнародні організації. Види покарань: неустойка (штраф, пеня), яка справляється на користь контрагента (потерпілого); відшкодування збитків і шкоди; відсотки за користування чужими коштами.

3.3 Удосконалення організації оподаткування на підприємстві

Відповідно до Закону Республіки Білорусь "Про бухгалтерський облік та звітності" кожна організація повинна безперервно вести бухгалтерський облік з моменту свого створення і до реорганізації або ліквідації в порядку, встановленому законодавством РБ. З 1 січня 2005 року на додаток до звітності, що сформована згідно з бухгалтерськими правилами, необхідно вести ще й регістри податкового обліку. Цей обов'язок встановлена ​​загальною частиною Податкового кодексу РБ. Податковий облік служить виключно для правильного обчислення податкової бази. У ньому не використовуються рахунки, а облік ведеться в податкових регістрах на основі даних бухгалтерського обліку шляхом їх коректувань.

Нормативна база, необхідна для організації податкового обліку на досліджуваному підприємстві, не така велика:

Загальна частина Податкового кодексу РБ

Інструкція про порядок ведення податкового обліку, затверджена постановою Міністерства з податків і зборів РБ від 16.12.2003 р. № 173/114.

Платникам надано право самим вирішувати, в якій формі вести податкові регістри, проте вони повинні відповідати певним вимогам.

Основні податкові регістри, які ведуться у ВАТ "Акр - Агро":

Податкова декларація з ПДВ;

книга покупок;

Податкова декларація (розрахунок) на єдиному податку для виробників с / г продукції.

Однак, незважаючи на дотримання вимог з питань організації та ведення податкового обліку, на досліджуваному підприємстві є недоліки в області організації і ведення бухгалтерського обліку, що може негативно відбитися на правильності обчислення та сплати податкових платежів до бюджету. Так, на підприємстві не ведеться відомість аналітичного обліку розрахунків з податку на додану вартість форми № 32-АПК. Записи у відомості форми № 32-АПК повинні здійснюватися на підставі розрахункових документів з угрупованням їх даних за субрахунками, що відкривається до рахунку 18 "Податок на додану вартість по придбаних товарах, роботах, послугах". По кожному субрахунку відображають залишки на початок і кінець місяця, а також обороти по дебету і кредиту в розрізі субрахунків у кореспонденції з відповідними рахунками. Аналогічні записи з податку на додану вартість повинні здійснюватися у другому розділі відомості, де відображаються дебетові і кредитові обороти за розрахунками з ПДВ, які обліковуються на рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунку "Податки, сплачувані з виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг "(у частині розрахунків з ПДВ). В кінці місяця підраховуються підсумки і виводиться залишок по субрахунку 68-2 "Податки, сплачувані з виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг", де відображаються розрахунки з податку на додану вартість.

Ведення відомості № 32 - АПК полегшило б роботу бухгалтерської служби, а також податкових співробітників в ході перевірок, здійснюваних на підприємстві з питань правильності обчислення та сплати ПДВ до бюджету.

Отже, необхідно на підприємстві вести відомість № 32 - АПК.

4. Облік розрахунків по податках і зборам на підприємстві та його вдосконалення

4.1 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з податків і зборів

Сільськогосподарське підприємство ВАТ "Акр - Агро", як і інші с / г підприємства, а т. ж. підприємства інших галузей народного господарства, бере участь у формуванні загальнодержавного фонду фінансових ресурсів.

У залежності від джерел відшкодування, податки до бюджету, що сплачуються на досліджуваному підприємстві, можна підрозділити на наступні групи:

сплачуються з виручки від реалізації продукції (непрямі податки);

утримані із заробітної плати працівників організації.

Для узагальнення інформації про розрахунки з державними органами по сплачуються організацією платежах до бюджету служить рахунок 68 "Розрахунки з податків і зборів".

До рахунку 68 відкриті субрахунки:

68-1 "Податки, сплачувані з виручки від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг";

68-2 "Податки на доходи фізичних осіб";

Аналітичний облік ведеться по кожному податку, збору і платежу до бюджету.

Для цього на субрахунках відкриваються аналітичні рахунки за видами податків, зборів і платежів. У бухгалтерському обліку нарахування податків і платежів до бюджету та перерахування їх відбивається бухгалтерськими записами (таблиця 4.1).

Таблиця 4.1 Виписка з реєстру господарських операцій за травень 2008 р.

Зміст операції

Кореспонденція

Сума,

млн. руб.


Д-т

К-т


Нараховано єдиний податок за оборотами від реалізації тов. (Роб., послуг)

90-3

68-1

11655,8

Нараховано ПДВ з оборотів від реалізації тов. (Роб., послуг)

90-3

68-1

61213,9

Суми штрафних та фінансових санкцій, сплачених в дохід державного бюджету

99

68-1

0,033

Нараховано ПДВ по позареалізаційних операціях

92-3

68-1

0,3

Утримання прибуткового податку

70

68-2

13272,9

Перерахування єдиного податку до бюджету

68-1

51

6737,3

ПДВ, сплачений постачальниками за товари (роб., ум)

68-1

60

3686,5

Перерахування ПДВ до бюджету

68-1

51

15000

Прийняті до заліку податкові відрахування по ПДВ

68-1

18-2

62382,2

Перерахування прибуткового податку до бюджету

68-2

51

13370,8

Примітка. Джерело: власна розробка.

Досліджуване підприємство ВАТ "Акр-Агро" сплачує до бюджету ПДВ, єдиний податок для виробників с / г продукції, прибутковий податок з громадян.

Облік розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість ведеться на субрахунку 68-1. Обчислені суми податку відображаються за кредитом субрахунка 68-1 в кореспонденції з дебетом таких рахунків: 90-3, 91-3, 92-3 - по реалізованих товарах, основним засобам, іншим активам, робіт і послуг; 97 - з відвантажених товарах, виконаним робіт, наданих послуг; 92-3 - по позареалізаційних операцій. Після зарахування виручки від реалізації відвантажених товарів на розрахунковий рахунок суми податку, враховані на дебеті рахунку 97, відносять на рахунок 90, 91.

На суму ПДВ щодо недостач, розкрадань і псування товарів провадяться записи за дебетом рахунка 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей" і кредитом субрахунка 68-1. Списання нестач в межах норм природних втрат об'єктом оподаткування не є.

За дебетом субрахунка 68-1 відбивається залік (відрахування) податку, сплаченого організацією при придбанні цінностей, оплаті робіт, послуг, а також перерахування грошових коштів бюджету з рахунків у банку.

Податок на додану вартість, що підлягає сплаті та сплачений постачальникам чи підрядникам, обліковується на рахунку 18 "Податок на додану вартість по придбаних товарах, роботах і послугах". До рахунку 18 відкриваються субрахунки: 18-1 "Належить до сплати податок"; 18-2 "Сплачений податок". Податок на додану вартість при реалізації товарів (робіт, послуг) обчислюється за підсумками кожного податкового періоду (календарний місяць) за всіма операціями з реалізації товарів (робіт, послуг), а також стосовно усіх змін податкової бази у відповідному податковому періоді.

На рахунку 18 "Податок на додану вартість по придбаних товарах, роботах і послугах" враховується податок на додану вартість, що підлягає сплаті та сплачений постачальникам чи підрядникам. До рахунку 18 відкриваються субрахунки:

18-1 "Належить до сплати податок";

18-2 "Сплачений податок".

Записи на рахунку 18 здійснюються при оприбуткуванні цінностей, відображенні в обліку виконаних підрядниками робіт, а також після їх оплати. На суму сплаченого податку здійснюється бухгалтерська запис всередині рахунку 18: за дебетом субрахунка 18-2 і кредитом субрахунка 18-1. Суми податків, враховані на субрахунку 18-2, підлягають вирахуванню, якщо відповідні цінності (роботи, послуги) придбаваються підприємством своїх виробничих цілей, а витрати з їх придбання повністю відносяться надалі на витрати з виробництва, реалізації продукції (робіт, послуг). Щомісяця проводиться бухгалтерський запис: дебет субрахунка 68-1, кредит субрахунка 18-2 - на суму, що не перевищує заборгованість по ПДВ.

Не підлягають вирахуванню суми податку, пред'явлені продавцем і сплачені підприємством, списуються з кредиту субрахунку 18-2 в наступному порядку:

за матеріалами (робіт, послуг), використаних при виробництві продукції (робіт, послуг), звільнених від оподаткування, включається в собівартість продукції (робіт, послуг) - в дебет рахунків 20, 23, 25, 26, 29, 97, 44 і ін .;

стосовно товарів (робіт, послуг), використаних на невиробничі потреби, - у дебет рахунків 29, 91, 86, 84 та ін;

по виявлених недостач - в дебет рахунку 94 в сумі податку, що відноситься до бракуючих товарах. У разі виявлення недостачі після списання суми податку з субрахунку 18-2 сума зарахованого податку повинна бути відновлена ​​сторнировочной записом за дебетом рахунка 68 і кредитом субрахунка 18-2 "Сплачений податок";

При оплаті за договорами переведення боргу за придбаний товар відрахування ПДВ здійснюється у тому періоді, в якому проведено розрахунок з постачальником, при наявності акта звірки розрахунків. При оплаті постачальникам шляхом переведення боргу проводиться запис за дебетом рахунка 60 і кредиту рахунків 62, 76; відображення сплаченого ПДВ - за дебетом субрахунка 18-2 і кредиту 18-1.

Сума зарахованого ПДВ у даному звітному періоді відображається за дебетом субрахунка 68-1 і кредитом субрахунка 18-2. Сума перевищення сплаченого ПДВ над нарахованої за звітний період підлягає поверненню або заліку в рахунок платежів ПДВ наступного звітного періоду.

На субрахунку 68-1 відбивається також єдиний податок.

Розрахунки з прибуткового податку з громадян і відрахуванням, дзвінком із заробітної плати працівників до фонду соціального захисту населення, обліковуються на субрахунку 68-2. Суми утриманого прибуткового податку відображаються за дебетом рахунка 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" і кредитом рахунку 68 "Розрахунки з податків і зборів". Суми перерахованого прибуткового податку відображаються за дебетом 51 рахунку "Розрахунковий рахунок" і кредиту 68 рахунку.

Суми штрафних та фінансових санкцій, сплачені в дохід державного бюджету, відображають за дебетом рахунка 99 "Прибутки і збитки".

Для аналітичного обліку за рахунками 68 "Розрахунки з податків і зборів" і 18 "Податок на додану вартість по придбаних товарах, роботах, послугах" призначений журнал-ордер форми № 8-АПК, де відображаються суми дебіторської та кредиторської заборгованості на початок і кінець звітного періоду, а також кредитових оборотів за рахунками в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків. Записи по дебету в розрізі видів платежів записуються загальною сумою.

Так як на підприємстві не ведеться відомість № 32-АПК "Відомість аналітичного обліку операцій з податку на додану вартість (сч.18, субрахунок 68-2)", дані по кредиту рахунків 18 "Податок на додану вартість по придбаних товарах, роботах, послугах "і 68" Розрахунки з податків і зборів "за звітний місяць у розрізі кореспондуючих рахунків переносять у журнал-ордер № 8-АПК безпосередньо з первинних документів, бухгалтерських довідок (листків - розшифровок).

Аналітичний облік розрахунків з податків і зборів (крім ПДВ) ведеться у відомості форми № 37-АПК (додаток Е). Облік розрахунків у відомості форми № 37-АПК організується по кожному виду податків і зборів в розрізі субрахунків, що відкривається до рахунку 68 "Розрахунки за податками і зборами" відповідно до джерел їх відшкодування (собівартість, виручка від реалізації, прибуток та ін.) У відомості форми № 37-АПК вказуються дебетові або кредитові залишки на початок місяця по кожному виду податків і зборів та за субрахунками, відображаються дебетові та кредитові обороти в кореспонденції з відповідними рахунками, а також залишки по кожному аналітичному рахунку і субрахунку на кінець звітного періоду. Записи у відомості здійснюються на підставі відповідних первинних документів, розрахунків по нарахуванню податків і платежів або ж за даними бухгалтерських довідок (листків-розшифровок). Підсумкові дані за місяць за кредитом аналітичних рахунків і субрахунків з відомості форми № 37-АПК з розшифровкою по кореспондуючих рахунках переносять у журнал-ордер форми № 8-АПК (прилож. Ж).

Звірку розрахунків з податку на додану вартість виробляють з регістрами з обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками, з покупцями продукції, товарів, робіт, послуг.

Записи по кредиту рахунку 68 "Розрахунки з податків і зборів" звіряють з даними різних регістрів: з дебетом рахунків 20, 23,25,26,29 - з цими виробничих звітів; з дебетом рахунків 90, 91 - з даними відомостей форм № 62 - АПК, 63-АПК; з дебетом рахунків 51, 52 - з даними дебетових оборотів журналу-ордера форми № 2-АПК та ін Суми дебетових оборотів по рахунку 68 звіряються з даними журналів-ордерів форм № 1-АПК, 2-АПК, 3-АПК, 6-АПК і т.д. Після підрахунку підсумків оборотів і залишків по кожному субрахунку на кінець звітного періоду та звірки з іншими регістрами їх переносять з журналу-ордера форми № 8-АПК в Головну книгу (прилож. І).

Законом, методичними вказівками, інструкціями передбачені терміни сплати податків до бюджету, порядок надання звітності податкової інспекції та відповідним органам, порушення яких тягне за собою накладення фінансових санкцій. Платежі та відрахування до бюджету провадяться згідно з інструкціями Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь та інших органів державного управління Республіки Білорусь.

4.2 Автоматизація обліку розрахунків по податках і зборам

Бухгалтерський облік набуває в умовах перехідної економіки першорядне значення для підприємств усіх форм власності і розмірів: забезпечує реєстрацію, xpаненіе і обробку інформації про фінансово-господарської діяльності підприємства. В умовах економічної нестабільності і часту зміну нормативних актів держави, правил ведення бухгалтерського обліку професія бухгалтера стає все більш престижною, а його роль в управлінні підприємством - ключове. Складнощі цього часу змушують бухгалтерів постійно вдосконалювати кваліфікацію, відстежувати останні зміни і доповнення до чинних законів і враховувати їх у практичній діяльності. Бухгалтерський облік у таких умовах набагато менше формалізується, ніж при стабільній економічній ситуації, і від бухгалтера часом потрібно справжнє мистецтво, щоб, з одного боку, не загнати підприємство в кут з-за сплати податків, а з іншого - формально не порушити закон і уникнути штрафних санкцій.

Виходячи зі специфічних властивостей предмета та об'єктів сільськогосподарського бухгалтерського обліку його слід автоматизувати, але не тільки на рівні АРМ бухгалтерів, а й у регіональних масштабах. Це зробить бухгалтерський облік більш гнучким, сучасним, а також активно і позитивно впливає на ефективність функціонування регіональних агропромислових структур, успішно вирішують не тільки виробничі завдання, але й оптимально розвивають свою соціально-економічну сферу.

На специфіку сільськогосподарських організацій можуть бути налаштовані бухгалтерські програми: "Анжеліка +", "Ветразь" "1С: Підприємство. Білоруська адаптація", "БухІнфо", Типовий програмний комплекс автоматизації обліку та звітності сільськогосподарської організації, розроблений спеціально для сільськогосподарських організацій "Нива СГП" .

ТПК "Нива СГП" дозволяє враховувати галузеву специфіку сільського господарства: надавати комплексне вирішення управлінських завдань, можливість поетапного впровадження модулів комплексу; автоматизувати специфічні ділянки обліку - облік продукції рослинництва і тваринництва; реалізувати багаторівневий облік, ієрархічну модель аналітичного обліку, а також кількісний облік по декількох видами одиниць виміру; мати мережевий варіант для отримання і обробки даних віддалених підрозділів, передачі статистичної та фінансової звітності вищестоящим організаціям по каналах зв'язку; автоматизувати широкий перелік функцій з обліку праці і заробітної плати, обліку розрахунків з бюджетом по податках і зборах; включати генератор звітів для можливості побудови спеціалізованих сільськогосподарських звітів; мати ряд успішних впроваджень в сільськогосподарських організаціях.

Використання персональних комп'ютерів для автоматизації бухгалтерського обліку є важливою складовою частиною системи інформаційного забезпечення всієї діяльності підприємства. Сам по собі бухгалтерський облік складається з безлічі рутинних операцій, пов'язаних з багаторазовим виконанням одних і тих же арифметичних дій, підготовкою різноманітних за формою звітних та платіжних документів і перенесенням даних з одних документів до інших.

Все більша кількість організацій переходить на автоматизовану форму ведення бухгалтерського обліку. Вона дозволить заощадити час і сили за рахунок автоматизації рутинних операцій, знайти арифметичні помилки в обліку і звітності, оцінити поточне фінансове становище підприємства та його перспективи. Крім того, автоматизовані системи бухгалтерського обліку здатні допомогти підготувати і зберегти в електронному вигляді первинні і звітні документи, а також бланки часто повторюваних форм (платіжні доручення, рахунки-фактури, прибуткові та видаткові ордери, авансові звіти та ін) з уже сформованими реквізитами підприємства .

При автоматизованої формі обліку досягається не тільки більш якісний рівень ведення бухгалтерського обліку, але й складання звітності в більш стислі терміни, найбільш розгорнута його аналітика по всіх параметрах. При використанні бухгалтерських програм з автоматизації обліку, як правило, більшість розрахунків з податків і зборів складається автоматизовано, автоматизовані, як правило, і типові форми бухгалтерської звітності.

Таким чином, іншого виходу, крім використання програм, що автоматизують бухгалтерський облік, не існує. Вручну вести облік в сучасній бухгалтерії якщо й можливо, то вже точно нераціонально.

На сучасному етапі для автоматизації облікового процесу на досліджуваному підприємстві рекомендується використовувати типової програмний комплекс бухгалтерського обліку та звітності сільськогосподарської організації "Нива СГП", розроблений УП "ГІОЦ Мінсільгосппрод".

5. Охорона праці

Охорона праці - це галузь науки, покликана забезпечити безпечні та нешкідливі умови праці на виробництві. Відповідно до Трудового кодексу Республіки Білорусь поняття "охорона праці" трактується наступним чином: "... це система забезпечення безпеки життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні, організаційні, технічні, психофізіологічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи й засоби "[22, с.17].

Основними принципами державної політики у цій галузі можна визначити наступне: пріоритет життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності; забезпечення гарантій права працівників на охорону праці; встановлення обов'язків і прав усіх суб'єктів правовідносин у галузі охорони праці; відповідальність наймачів за забезпечення вимог охорони праці [25, с.4-5].

Найважливіший соціальний ефект від реалізації заходів з охорони праці - це збереження життя і здоров'я працюючих, скорочення кількості нещасних випадків і захворювань на виробництві. Здорові та безпечні умови праці сприяють підвищенню продуктивності, задоволеності працівників своєю працею, створенню гарного психологічного клімату в трудових колективах, що веде до зниження плинності кадрів, створення стабільних трудових колективів. І, навпаки, недоліки в роботі з охорони праці зумовлюють значні економічні втрати. Захворюваність і травматизм працівників, витрати на компенсації за роботу в несприятливих умовах праці призводять до погіршення економічних результатів роботи організації [33, с.135].

Систему законодавчих актів, що регулюють питання охорони праці в республіці, складають: Конституція Республіки Білорусь, Трудовий кодекс Республіки Білорусь, ряд Законів Республіки Білорусь.

Конституція Республіки Білорусь (ст.41, 45) гарантує право громадян на здорові та безпечні умови праці, охорону їх здоров'я.

Трудовий кодекс Республіки Білорусь дає право працівникам на здорові і безпечні умови праці (ст.222 ТК), на робоче місце, що відповідає правилам з охорони праці, захищене від впливу небезпечних і (або) шкідливих виробничих факторів; навчання (інструктування) безпечним методам і прийомам праці та ін

ТК регламентує і інші сфери трудових відносин, що стосуються питань охорони праці: визначає основні обов'язки, права і відповідальність наймачів і працівників з питань охорони праці; встановлює гарантії права працівників на охорону праці; регламентує діяльність служби охорони праці; встановлює функції держави в цій галузі; передбачає систему державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про охорону праці та громадський контроль у цій галузі.

Згідно ТК на наймача покладаються обов'язки щодо створення працівникам здорових і безпечних умов праці, впровадження новітніх засобів і технологій, що забезпечують дотримання санітарно-гігієнічних норм і вимог стандартів з охорони праці. Наймач зобов'язаний також забезпечувати всі робочі місця технічним обладнанням, відповідним вимогам з охорони праці, поліпшувати умови праці та побуту працюючих, дотримуватися законодавства про працю.

Конкретні обов'язки посадових осіб в області охорони праці встановлюються посадовими інструкціями відповідно до системи управління охороною праці на підприємстві.

У ВАТ "Акр-Агро" спеціаліст з охорони праці проводить вступний и і інструктаж з працівниками, прийнятими на роботу, а також з працівниками інших організацій, що беруть участь у виробничому процесі підприємства. У разі виконання працівниками різних робіт, не пов'язаних з виконанням їх прямих обов'язків, а також у разі ліквідації наслідків аварій, з працівниками проводиться цільовий інструктаж. У разі виникнення такої необхідності, з працівниками проводиться позаплановий інструктаж (прийняття нових нормативно-правових актів з охорони праці і внесення змін і доповнень до них; зміна технологічного процесу; заміна (модернізація обладнання); перерву в роботі за професією понад 6 місяців).

Керівник організації ВАТ "Акр-Агро" забезпечує проходження медичних оглядів працівників, затверджених постановою РБ від 8 серпня 2000р № 33. Медичні огляди поділяються на попередні (при вступі на роботу) і періодичні (проведених через встановлені періоди роботи). Попередні проводяться з метою визначення відповідності здоров'я робітників і службовців доручається ним роботі, виявлення осіб з проф. захворюваннями. Періодичні медичні огляди проводяться з різною кратністю в залежності від умов праці.

Періодично проводиться атестація робочих місць. Результати атестації є підставою для розробки заходів щодо поліпшення умов праці, підтвердження особливих умов праці для призначення дострокових пенсій за віком, підготовки пропозицій щодо вдосконалення цих списків, встановлення доплат, пільг та компенсації за роботу в несприятливих умовах праці, обгрунтування розміру диференційованих тарифів (внесків) на державне соціальне страхування.

Атестація проводиться атестаційною комісією організації, склад і повноваження якої визначаються наказом керівника. Періодичність проведення атестації - один раз на 5 років.

Відомості про результати атестації заносяться в карту умов праці на робочому місці. Обов'язковим додатком до карти є дані хронометражних спостережень, які використовуються в якості методик вимірювання при оцінці психофізіологічних факторів трудового процесу, а також вихідні дані для розрахунку фактичних величин вказаних факторів.

Крім того, керівник ВАТ "Акр-Агро" наділений і іншими обов'язками, пов'язаними з охороною праці на підприємстві:

1) забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання. Своєчасно організовує огляди й ремонт приміщень освітнього закладу;

2) організовує роботу зі створення та забезпечення умов проведення освітнього процесу відповідно до чинного законодавства про працю та інших локальних актів з охорони праці і Положенням освітнього закладу;

3) призначає наказом відповідальних осіб за дотриманням вимог охорони праці в кабінетах, майстернях, а також у підсобних приміщеннях;

4) проводить профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності працівників, учнів і вихованців;

5) виносить на обговорення наради або зборів колективу питання організації роботи станом охорони праці тощо;

6) негайно повідомляє про нещасні випадки (НС) безпосередньо керівникові, приймає всі необхідні заходи до усунення причин, що викликали НС, забезпечує необхідні умови для проведення розслідування згідно з Інструкцією;

7) затверджує за погодженням з профспілковим комітетом інструкції з охорони праці для працюючих, учнів та вихованців. В організованому порядку організовує перегляд чинних інструкцій

8) укладає та організовує спільно з профкомом виконання щорічних угод з охорони праці. Підводить підсумки виконання угоди один раз на півріччя;

9) визначає фінансування заходів щодо забезпечення безпеки життєдіяльності, проводить оплату лікарняних листів непрацездатності та доплату осіб, що працюють у несприятливих умовах праці;

10) несе персональну відповідальність за забезпечення здорових і безпечних умов праці.

Незважаючи на всі проведені заходи в області охорони праці, на підприємстві є ряд недоліків.

Одним із джерел забруднення навколишнього середовища на досліджуваному підприємстві є машинно-тракторний парк і що обслуговують його підрозділи (ремонтна майстерня). На перший план слід поставити втрати паливно-мастильних матеріалів через неотрегулированности двигунів, гідросистем, несправності заправного устаткування. Найчастіше на місці стоянки тракторів утворюються плями нафтопродуктів на землі. Випаровуючись, вони потрапляють в повітря, під час дощів змиваються поверхневими водами у водойми. Забруднюється повітря і вихлопними газами. Для того щоб сільськогосподарська техніка не була джерелом забруднення, повинні бути проведені наступні заходи:

машинні двори необхідно обладнати миттям, забезпеченими маслофільтра для очищення стічної води від нафтопродуктів;

неприпустима миття машин і змив нафтопродуктів на берегах водойм, річок, меліоративних каналів;

вимагає подальшого поліпшення ремонт машин, перевірка їх паливної апаратури;

склад паливно-мастильних матеріалів і ремонтна майстерня повинні бути обнесені захисним ровом.

Необхідно також приділити увагу питанню захисту водних, лісових і земельних ресурсів від забруднення. З цією метою необхідно провести ряд заходів:

на осушених землях треба проводити догляд за брівками каналів і узбіччями доріг;

навколо тваринницьких ферм рекомендувати посадку захисних лісових смуг;

на фермах навести порядок у зберіганні гною, територія ферм повинна бути обмежена замкнутими канавами зі стоком вод у біологічні ставки;

отрутохімікати та мінеральні добрива зберігати в спеціально ізольованих складах, застосовувати суворо за інструкцією;

у водоохоронних зонах річок і струмків заборонити влаштування звалищ сміття, стоянок автотранспорту, використання отрутохімікатів і мінеральних добрив;

при використанні природних джерел для водопою худоби обладнати спеціальні майданчики;

щоб уникнути порубки цінних порід дерев для господарських потреб місця заготівлі деревини узгодити з органами лісового господарства.

Проведення вище перелічених заходів сприятиме охороні навколишнього середовища від забруднення і деградації.

Створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві є загальнодержавним завданням і предметом постійної уваги управлінських і профспілкових органів Республіки Білорусь. Концепція державного управління охороною праці, затверджена Радою Міністрів Республіки Білорусь в 2005 р., націлює наймача на профілактику травматизму і забезпечення безпечних і здорових умов праці для всіх працівників.

Висновок

Податки - це обов'язкові індивідуально безоплатні платежі, що стягуються з організацій і фізичних осіб у формі відчуження належних їм на праві власності господарського відання або оперативного управління грошових коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави або муніципальних утворень.

Досліджуване підприємство ВАТ "Акр-Агро" сплачує до бюджету ПДВ, єдиний податок для виробників с / г продукції, прибутковий податок з громадян.

Посилаючись на навчально-методичну літературу, досліджуючи і аналізуючи фінансово - господарську діяльність с / г підприємства ВАТ "Акр-Агро", а також аналізуючи розрахунки підприємства з бюджетом по податках і зборах, можна зробити наступні висновки:

У господарстві збільшилася наявність земель, знизилася чисельність працівників, зросло навантаження сільгоспугідь і ріллі на 1 середньо - річного працівника, збільшився випуск продукції, що виробляється і покращилося її якість, істотно знизилися витрати праці, покращилися умови праці.

Бухгалтерський облік розрахунків по податкам і зборам на підприємстві в цілому поставлений непогано, але розрахунки з бюджетом здійснюються не завжди своєчасно.

Відповідно до вивченими проблемами, ми можемо внести наступні пропозиції:

Впровадження нових високоефективних технологій дозволить збільшити продуктивність праці, скоротити витрати на одиницю продукції, заощадити матеріальні та енергетичні ресурси.

Підприємству необхідно ще більше поліпшити організацію виробництва, удосконалювати технологічні процеси в рослинництві та тваринництві.

Підприємству необхідно нарощувати обсяги виробництва дешевої та якісної продукції, отримувати більше прибутку.

Необхідно здійснити автоматизацію бухгалтерського обліку та звітності, що забезпечить не тільки більш якісний рівень ведення бухгалтерського обліку, але й складання звітності в більш стислі терміни.

Посилити контроль за правильністю та своєчасністю розрахунків з бюджетом по податках і зборам на підприємстві;

Провести заходи з удосконалення обліку розрахунків з бюджетом по податках і зборах.

Необхідно вести відомість аналітичного обліку розрахунків з податку на додану вартість форми № 32-АПК.

Так як фінансове положення підприємства є результатом освіти, розміщення та використання фінансових ресурсів (власні грошові кошти, позикові та залучені кошти), необхідно забезпечувати систематичне надходження і ефективне використання фінансових ресурсів, досягнення раціональної структури власних, позикових і залучених коштів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни .

Бібліографічний список

 1. В. Пілуй. Удосконалення системи оподаткування с / г виробників Білорусі / / Аграрна економіка. - 2008 р. - № 4. - С. 19.

 2. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: Учеб. пособіе.2-е вид., виправлене / За заг. ред. П.Г. Пономаренко - Мн.: "ВШ", 2007. - С.63-67.

 3. Бухгалтерський і податковий облік, фінансовий аналіз та контроль: Учеб. посібник. / За заг. ред. О.А. Левковича - Мн., 2006. - С.115-119.

 4. Є.Ф. Кірєєва. Податкова реформа: необхідність, основні напрями та заходи щодо їх реалізації / / Білоруський економічний журнал. - 2008 р. - № 2. - С.53.

 5. Полуян В.М. Оподаткування в РБ та шляхи його вдосконалення / В.Н. Полуян, Е.А. Селицька / / Вісн Ік БДЕУ: навук. - Практ. часоп. - 2008. - № 2. - С.22

 6. Василевська Т.І. Податки. Методика обчислення. Шляхи оптимізації: Учеб. посібник. - Мн., 1995р. - С.126.

 7. Василевська Т.І., Стасенко В.А. Податки Білорусі: теорія, методи і практика. - Мн., 1997р. - С.16.

 8. Гуреєв В.І. Податкове право. - Мн., 1995р. - С.253.

 1. Т. Осипова. Основні зміни в податковому законодавстві на 2008 р. / / Головний бухгалтер. - 2008. - № 1 (49). - С.16.

 2. Л. Некрасова. Чому в рамках спрощення податкового обліку не дозволено не заповнювати регістри податкового обліку, якщо всі показники формуються в бухгалтерському обліку? / / Головний бухгалтер. - 2009. - № 18 (114). - С.8

 3. Грісімова Є.М. Оподаткування: Учеб. посібник. - СПБ., 2000. - С.264.

 4. Дадалко В.А., Румянцева Є.Є., Демчук М.М. Оподаткування в системі міжнародних економічних відносин: Учеб. посібник. - Мн., 2000. - С.359.

 5. Декрет Президента РБ від 13.07.1999 р. № 27 "Про введення єдиного податку для виробників сільськогосподарської продукції".

 6. Євстигнєєв О.Н. Податки й оподатковування: Підручник. - М., 2001. - С.256.

 7. Закон РБ від 20.12.1991 р. № 1323-12 "Про податки і збори, які стягуються до бюджету РБ".

 8. Закон РБ від 29.12.2006 р. № 190-3 "Про внесення доповнень і змін до деяких законів РБ з питань оподаткування".

 9. Закон РБ "Про бухгалтерський облік та звітності" від 18.10.1994 р. № 3321-12.

 10. Закон РБ від 21.12.1991 р. № 1327-12 "Про прибутковий податок з фізичних осіб" (в редакції Законів РБ від 09.12.2005 р. № 78-3, від 12.07.2006 р. № 142-3, від 29.12. 2006 р. № 190-3, від 26.12.2007 р. № 302-3, від 13.11 2008 р. № 449-3).

 11. Закон РБ від 19.12.1991 р. № 1319-12 "Про податок на додану вартість" (зі змінами та доповненнями законом РБ від 26.12.2007 р. № 302-3).

 12. Інформаційний бюлетень адміністрації Президента РБ: щомісячний журнал, № 3, 2007 р., с.56-60.

 13. Конопчук А.Я. Податки, ціни і показники ефективності: Учеб. посібник. - Мн., 2000. - С.72.

 14. В.П. Кляузи, Охорона праці: правові та організаційні питання, Мн.: "Диктату", 2006. - С.172.

 15. О.А. Левкович, І.М. Бурцева. Конспект лекцій з бухгалтерського обліку. - Мн.: "Елайд", 2007. - С.47.

 16. В.Н. Лемеш Ревізія і аудит: Навч. посібник, ч.2-МН.: Вид. Гревцова, 2008. - С.241-243

 17. Т.Ф. Міхнюк Охорона праці та основи екології, Мн.: "ВШ", 2007. - С.4-5.

 18. Податки в Республіці Білорусь: теорія і практика в цифрах і коментарях. / За заг. ред.В.А. Гюрджан. - Мн.: "Світоч", 2002. - С.25-28

 19. Податки та оподаткування. / За заг. ред. Н.Є. Заєць, Т.Є. Бондар. - Мн.: "ВШ", 2006. - С.17.

 20. Податковий кодекс РБ (Загальна частина) від 19.12.2002 р. № 166-3.

 21. А. Дейко. Ефективна податкова система-одна з найважливіших умов економічного зростання нашої країни. / / Проблеми управління, щомісячний журнал-2008 р. - № 3. - С.56.

 22. Податкове законодавство. / / Республіка (Дзелавая): газета - № 4, січень 2009 р., с.5

 23. Сутирін С.Ф., Погорлецкій А.І. Податки та податкове планування у світовій економіці: Учеб. посібник. - СПБ, 1998. - С.577.

 24. А.І. Стешіц Бухгалтерський облік і аудит в АПК: Підручник. - Мн., 2005. - С.25.

 25. А.А. Челноков, П.Ф. Ющенко Охорона праці: Учеб. посібник. - Мн.: "ВШ", 2006. - С.135.

 26. Шмарловская Г.А. Бюджетно-податкове регулювання: теорія і практика. - Мн., 2000. - С.80.

 27. А. Дейко. Удосконалення податкової системи-одне з найважливіших умов розвитку сфери підприємництва в РБ. / / Економіка Білорусі: щомісячний журнал - № 2, 2008 р., с.25-27.

 28. А. Недоступ. Відрахування з ПДВ. / / Економічний часопис, № 37 (1255), травень 2009 р., с.17

Додаток А

Таблиця 1 - Оцінка ресурсного потенціалу

Показники

Роки

Темп зростання 2009р. до 2005р.,%

2005

2006

2007

2008

2009


1

2

3

4

5

6

7

Показники наявності та використання земельних ресурсів

Всього закріплено землі, га

5336

5473

5471

5550

5898

110.5

в тому числі


- Рілля

4038

4135

4148

4226

4222

104.6

- Лугові угіддя з них

951

995

906

906

905

-95.2

- Поліпшені

906

950

860

867

867

-95.7

- Природні

45

45

46

38

38

-84.4

- Багаторічні насадження

-

-

-

-

-

-

- Поклади

-

-

-

-

-

-

Разом сільгоспугідь, га

4989

5130

5054

5131

5127

102.8

- Деревно-чагарникова рослинність

79

106

106

107

107

135.4

- Ставки та водоймища

39

41

41

41

41

105.1

- Присадибні ділянки

-

-

-

-

-

-

- Інші

229

196

270

271

623

272.1

Рівень розораності сільськогосподарських угідь,%

80.9

80.6

82.1

82.4

82.3

-

Рівень залучення земель у сільськогосподарський оборот,%

93.5

93.7

92.4

92.5

86.9

-

Показники наявності та використання основних фондів

Енергетичні потужності, тис. л. с.

19

20

19

19

18

-94.7

Середньорічна вартість основних фондів, млн. руб.

38797

43220

47135

54015

58388

150.5

в т. ч. виробничих

34024

38231

42094

49238

53130

156.2

Енергоозброєність праці, л. с. на 1 працівника в с / г пр-ве

0.5

0.05

0.05

0.06

0.06

120.0

Енергозабезпеченість на 100 га сільгоспугідь, л. с.

0.38

0.39

0.38

0.37

0.35

-92.1

Фондообеспеченность на 100 га сільгоспугідь, млн. руб.

777.7

842.5

932.6

1052.7

1138.8

146.4

Фондоозброєність, млн. руб. на 1 працівника

94.4

107.5

124.7

157.5

180.2

190.9

Фондовіддача, грн

118282

135261

147237

149139

168134

142.1

Фондорентабельность, руб

401567

452854

-471747

-252445

1154744

187,6

Показники наявності та використання трудових ресурсівСередньорічна чисельність працівників, чол.

448

441

423

385

358

-79.9

в тому числіСільгоспвиробництво, включаючи найманий персонал

411

402

378

343

324

-78.8

з них - робітники

344

340

316

284

270

-78.5

- Службовці

67

62

62

59

54

-80.6

з них - керівники

25

21

21

21

21

-84.0

- Фахівці

42

41

41

38

33

-78.6

Неосновна діяльність, включаючи найманий персонал, чол.

37

39

45

42

34

-91.9

Навантаження на 1 середньорічного працівника- Сільгоспугідь, га

12.1

12.8

13.4

15

15.8

130.6

- Ріллі, га

9.8

10.3

11

12.3

13.0

132.7

Доводиться на 1 працівника, зайнятого в сільгоспвиробництві- Валової продукції, млн. руб.

10.2

14.5

16.4

20.9

29.7

291.2

- Валового доходу, млн. руб.

3.5

4.9

6.4

7.7

13.5

385.7

Вироблено валової продукції на 1 чол. - Годину., (Всього), руб.

4790

5769

7328

9515

12164

253.9

в тому числі:- В рослинництві

4137

3971

4975

7947

10585

255.9

- В тваринництві

5801

9093

10632

11338

14088

242.9

Витрати праці на 1 ц продукції, чол. - Годину.- Зерно

0.6

0.8

0.5

0.6

0.5

-83.3

- Картопля

2.7

4.7

2.7

3.1

4.3

159.3

- Цукровий буряк

0.5

0.4

0.4

0.2

0.1

-20.0

- Ріпак

1.2

0.8

0.7

0.6

0.3

-25.0

- Ж. м. молодняку ​​ВРХ

35.9

24.1

22.0

17.8

18.2

-50.7

- Молоко

4.4

4.1

3.8

3.9

3.1

-70.5

- Ж. м. свиней

13.9

12.6

14.8

15.4

11.7

-84.2

Середньомісячна оплата праці 1 працівника, тис. руб.

186.0

283.3

356.4

366.2

483.5

295.9

Примітка. Джерело: власна розробка.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Диплом
310.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік розрахунків сільгосппідприємства з бюджетом по ПДФО на прикладі ТОВ ДВВ-АГРО Кущевського району
Облік і аналіз розрахунків з податків і зборів шляхи їх вдосконалення
Облік основних засобів та їх амортизації на базі господарства ВАТ Ружани-Агро Пружанського району
Ревізія і аудит розрахунків з податків і зборів
Характеристика діяльності Інспекції Міністерства з податків і зборів по Енської району
Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці з персоналом ТОВ АГРО
Облік розрахунків з місцевих податків
Агроекологічний стан грунтового покриву ТОВ Агро-Союз Рівненського району та шляхи його стабілізації
Види податків і зборів в РФ
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru