Операції з векселями

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти України
Донбаська Державна Машинобудівна Академія
Контрольна робота
з дисципліни «Банківські операції»
2008 р .

Теоретичний питання № 1. Операції по залученню вкладів і депозитів
Депозитні операції - це операції із залучення грошових коштів на депозитні рахунки. Під час здійснення депозитної операції виконуються такі операції: відкриття та реєстрація депозитного рахунку, залучення грошових коштів на депозит, вилучення коштів з депозиту, нарахування відсотків за депозитом та їх сплата клієнтам, повернення коштів з депозиту та закриття депозитного рахунку.
Комерційний банк відкриває клієнту строковий або ощадний депозитний рахунок на підставі таких документів:
"Депозитної угоди;
"Картки із зразками підписів і відбитком печатки (для юридичних осіб);
"Паспорта або документа, який його замінює, і зразка підпису (для фізичних осіб).
Депозитну угоду укладається між банком і юридичної (фізичної) особою в двох примірниках, один з яких зберігається в банку, а інший у клієнта. Укладена угода засвідчує право комерційного банку керувати на свій розсуд залученими грошовими коштами і право вкладників отримувати у встановлений термін суму депозиту та відсотків за його користування. У депозитній угоді передбачається: дата внесення депозиту, сума депозиту, форма зарахування коштів на депозитний рахунок, відсоткова ставка за користування депозитом, періодичність сплати відсотків, порядок повернення депозиту і відсотків після закінчення терміну збереження коштів, права, зобов'язання та відповідальність сторін і т.п . В угоді проставляється номер відкритого особового депозитного рахунку. У номер рахунка вносять параметри, які характеризують вид, тип вкладу, термін дії, термін закінчення угоди, тип контрагента, процентну ставку та інші.
Підписана депозитна угода передається в бухгалтерію банку. Всі особові рахунки вкладників підлягають реєстрації як у бухгалтерії, так і в депозитному відділі банку. Датою відкриття депозитного рахунку є дата надходження грошей на депозитний рахунок. Форма надходження грошей обумовлюється угодою. Юридичні особи мають право перераховувати кошти на депозитний рахунок тільки з поточного рахунку, а фізичні особи можуть вносити кошти готівкою або перераховувати з поточного рахунку.
Відповідно до депозитного угодою можуть бути передбачені додаткові надходження грошей на депозитні рахунки. Строкові депозити не використовуються для здійснення поточних платежів. Якщо вкладник бажає змінити суму вкладу - збільшити або зменшити, то він може розірвати депозитну угоду і переоформити свій строковий вклад на нових умовах. Часткове вилучення коштів з депозиту передбачено тільки для окремих типів ощадних вкладів (пенсійних, для зарахування заробітної плати та інші.).
Після закінчення депозитної угоди закриття депозиту здійснюється на основі оформлення меморіального ордеру. Повернення депозиту і сплата відсоткового доходу юридичним особам здійснюється тільки через перерахування коштів на поточний рахунок, а фізичним особам - шляхом виплати готівки або перерахування коштів на поточний рахунок. Дострокове закриття депозитного рахунку можливе на підставі заяви або клопотання вкладника.
За користування залученими коштами комерційні банки сплачують вкладникам відсотковий дохід, який може виплачуватися авансом, періодично (щомісяця, раз на квартал, за підсумками року) і після закінчення терміну дії депозиту. Чинними правилами передбачено щомісячне нарахування відсотків незалежно від дати їх фактичної виплати згідно укладеної угоди. Відсотки підлягають нарахуванню щомісяця, не пізніше, ніж в останній робочий день місяця. Нараховані, але не сплачені відсотки відносять до нарахованих витрат. Нараховані за депозитами відсотки відображаються в балансі на перше число наступного місяця як зобов'язання банку, а у звіті про прибутки та збитки - як понесені витрати.
У банківській практиці використовується три методи визначення кількості днів для розрахунку відсотків:
1. Метод "факт / факт" - при розрахунку суми відсотків береться фактична кількість днів у місяці та році;
2. Метод "факт/360" - при розрахунку суми відсотків береться фактична кількість днів у місяці, але умовно в році - 360 днів.
3. Метод "30/360" - при розрахунку суми відсотків береться умовна кількість днів у місяці - 30 і в році - 360.
Незалежно від методу розрахунку відсотків при визначенні кількості днів враховується перший день і не враховується останній день угоди. Так, якщо термін депозитного договору встановлено з 14 травня до 10 серпня, то при визначенні кількості днів для розрахунку відсотків враховується 14 травня і не враховується 10 серпня. При нарахуванні відсотків за звітний місяць останній день місяця може включатися в розрахунок, крім випадків, коли звітна дата є датою закінчення операції.
Застосування різних методів визначення кількості днів для розрахунку відсотків розглянемо на прикладі.
Залучення коштів на депозит здійснюється за процентною ставкою, яка визначається депозитним угодою. Для розрахунку нарахованих відсотків комерційні банки можуть використовувати номінальну або фактичну процентну ставку. Загальна сума нарахованих відсотків на дату закінчення терміну дії депозитної угоди не змінюється.
Розрахунок за допомогою номінальної процентної ставки (метод рівних частин) веде до того, що витрати банку в перші періоди завищені по відношенню до поточної вартості сумарних зобов'язань за депозитом, які включають номінал плюс відсотки.
Розрахунок процентних витрат на допомогою фактичної процентної ставки (актуарних методів) дає можливість розподіляти витрати у відповідності з поточною вартістю депозиту в окремі періоди і відносити фактичні витрати банку до відповідної суми зобов'язань за депозитом, включаючи відсотки за ним, у визначений час. Тому вартість депозитних ресурсів, який визначається як співвідношення процентних витрат до сумарних зобов'язань за депозитом, буде незмінною.

Теоретичний питання № 2. Операції банків з векселями
2.1 Основні поняття
Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити у визначений термін певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю);
Вексель доміцильований - вексель, у якому зазначене місце оплати не збігається з місцем проживання векселедержателя;
Вексель іногородній - вексель, який підлягає оплаті в іншому населеному пункті ніж місцезнаходження векселедержателя;
Вексель місцевий - вексель, який підлягає оплаті в місцезнаходженні векселедержателя;
Вексель переказний - вексель, який містить письмовий наказ однієї особи (юридичної чи фізичної) іншій особі сплатити у зазначений термін певну суму грошей третій особі;
Вексель простий - вексель, який містить зобов'язання векселедавця сплатити у зазначений термін певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю);
2.2 Умови здійснення операцій
Банки здійснюють операції з простими і переказними векселями за умови складання векселів у документарній формі на бланках з відповідним ступенем захисту та заповнення їх реквізитів відповідно до вимог.
Банки здійснюють операції з переказними векселями за умови заповнення чітко визначених реквізитів, а саме:
назви "переказний вексель", яка включена до тексту документа і написана тією мовою, якою цей документ складений (вексель, який видається на території України і місце платежу за яким також на території України, складається державною мовою. Найменування трасанта або векселедавця, інших зобов'язаних за векселем осіб вказується тією мовою, якою визначено офіційне найменування в їх установчих документах);
безумовного наказу сплатити певну суму грошей;
найменування особи, яка повинна сплатити (трасат);
строку платежу;
місця, в якому повинен здійснюватися платіж;
найменування особи, якій або за наказом якої має здійснюватися платіж;
дати і місця видачі векселя;
підпису особи, яка видає вексель (трасант).
Банки здійснюють операції з простими векселями за умови заповнення чітко визначених реквізитів, а саме:
назви "простий вексель", яка включена до тексту документа і написана тією мовою, якою цей документ складений;
безумовного зобов'язання сплатити певну суму грошей;
строку платежу;
місця, в якому повинен бути здійснений платіж;
найменування особи, якій або за наказом якої має здійснюватися платіж;
дати і місця видачі простого векселя;
підпису особи, яка видає документ (векселедавець).
2.3 Загальні правила проведення банками операцій з векселями
Банк може здійснювати такі операції з векселями: кредитні, торговельні, гарантійні, розрахункові, комісійні.
Під час проведення операцій з векселями банк бере на себе такі види ризиків: кредитний, ліквідності, процентний, операційний.
Банки можуть включати в договори умови, які призводять до зменшення ризиків.
Під час проведення кредитних, торговельних, гарантійних і розрахункових операцій банк має ретельно вивчати фінансовий стан, кредито-і платоспроможність платників за векселями і зобов'язаних за векселями осіб, з якими він укладає угоди про проведення операцій.
Банк самостійно приймає рішення про організаційне проведення операцій з векселями.
Платіж за векселем банки здійснюють тільки в безготівковій формі.
Бути суб'єктами вексельного права, тобто брати на себе всі права та обов'язки, які випливають зі змісту векселя, мають право банки зі статусом юридичної особи.
Банк повинен забезпечувати документальне оформлення руху векселів, з якими він здійснює будь-які операції, а саме:
складання і належне оформлення контрагентами за операціями з векселями (клієнт банку і банк) первинних документів (реєстрів, розписок, повідомлень, доручень, заявок, актів тощо);
складання регістрів аналітичного обліку (журналів, відомостей, карток тощо), які можна вести в паперовій або в електронній формі.
Під час отримання грошових коштів за векселями відмітка про це (далі - розписка) здійснюється на самому векселі або на окремому аркуші паперу (алонжі). Розписки також можуть складатися під час прийняття або передачу векселів.
З метою захисту прав за векселями, які перебувають у власності або в заставі банку, прав клієнтів за векселями, які є у володінні (користуванні, розпорядженні) банку у зв'язку зі здійсненням відповідних операцій, банк повинен контролювати дотримання всіх процедурних строків, а саме: термінів пред'явлення до акцепту, платежу, протесту тощо.
2.4 Види операцій з векселями
2.4.1 Вексельне поручительство (аваль)
Аваліст - юридична або фізична особа, яка гарантує оплату векселя;
Аваль - вексельне поручительство, за яким особа (аваліст), яка його здійснює, бере на себе відповідальність перед власником векселя за виконання векселедавцем, акцептантом або індосантом зобов'язань щодо оплати цього векселя. Аваль виражається словами "вважати за аваль" або будь-який інший рівнозначним формулюванням, оформляється на векселі або на алонжі, підписується авалістом;
Авалювання - оформлення юридичною або фізичною особою авалю за векселем, тобто прийняття зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб у разі неоплати векселя платником у строк або, якщо немає змоги одержати платіж за векселем у строк;
2.4.2 Кредити під заставу векселів
Надання банком кредитів під заставу векселів є кредитною операцією і здійснюється на загальних принципах банківського кредитування.
Особливістю цього виду кредитування є порядок надання, зберігання та реалізації застави, яким є векселі.
Під забезпечення кредиту приймаються векселі, які видані лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.

2.4.3 Оформлення заборгованості векселями
Оформлення заборгованості векселями є розрахунковим операцією.
До операцій з оформлення векселями кредиторської заборгованості банку належить акцепт банком переказних векселів і видача простих векселів.
2.4.5 Розрахунки з використанням векселів
Розрахунки з використанням векселів належать до розрахункових операцій.
До операцій за розрахунками векселями щодо погашення кредиторської заборгованості банку належать вексельні платежі на користь кредитора. Їх суть полягає в тому, що кредитор банку погоджується прийняти від банку-боржника виконання іншого (вексельного) зобов'язання від платника за векселем. Прийняття вексельного зобов'язання відбувається шляхом передачі векселя, придбаного банком-боржником, кредитору банку.
До операцій за розрахунками векселями з погашення дебіторської заборгованості перед банком належать вексельні платежі боржника на користь банку. Їх суть полягає в тому, що банк-кредитор погоджується прийняти від клієнта-боржника виконання іншого (вексельного) зобов'язання від платника за векселем. Прийняття вексельного зобов'язання відбувається шляхом передачі векселя, придбаного клієнтом-боржником, банку-кредитору.
У разі погашення дебіторської заборгованості перед банком вимоги до векселів і порядку їх прийняття встановлюються ті самі, що і для куплених векселів.
2.4.6 Інкасування векселів
Банківська операція з інкасування векселів, яке належить до комісійних операцій, разом з супровідними документами (рахунками, транспортними документами, товаророзпорядчими документами або іншими подібними документами) полягає у здійсненні банком за дорученням комітента (векселедержателя) операцій з векселями та супровідними документами на підставі одержаних від комітента інструкцій з метою отримання платежу та / або акцепту за векселями, передачі векселів і супровідних документів проти платежу та / або акцепту, передачі векселів і супровідних документів на інших умовах.
2.4.7 Доміциляція векселів
Доміциляція векселів належить до комісійних операцій.
Ознака домицилированного векселя - це наявність на лицьовій стороні векселя вказівки векселедавця простого або переказного векселя "доміцильований в ____" (найменування особливого місця платежу і назва банку) або "Платник ____" (назва банку і найменування особливого місця платежу), або "Підлягає оплаті в _____ "(назва банку і найменування особливого місця платежу). Банк-доміциліат виконує платіж від імені та за дорученням платника за векселем (векселедавця простого або акцептанта переказного векселя).
2.4.8 Торгівля векселями
Купівля та продаж векселів здійснюються банком відповідно до законодавства України і на підставі укладеного з продавцем (покупцем) договору.
2.4.9 Купівля, продаж і обмін векселів за дорученням
Купівля, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів здійснюються банком відповідно до законодавства України і на підставі договору про комісію і доручень.

2.4.10 Зберігання векселів (оригіналів, копій та їх примірників)
Зберігання векселів належить до комісійних операцій.
Зберігання векселів - це здійснення банком за дорученням, від імені та за рахунок векселедержателя операцій з векселями відповідно до одержаних від нього інструкцій, а саме: сховище, передача оригіналу векселя законному векселедержателю копії векселя, передачі примірника переказного векселя, що призначався для акцепту, законному векселедержателю іншого примірника векселя та передачі оригіналів, примірників і копій векселів іншій особі за умов, зазначених векселедержателем.
Виконати завдання і прийняти рішення.
Необхідно:
Проаналізувати структуру капіталу комерційного банку «Ступінь» і зробити економічні висновки.
Зробити розрахунок нормативу достатності капіталу банку «Ступінь».
Оцінити дотримання цього нормативу.
Прийняти рішення про нарощування капітальної бази банку.
Вихідні дані:
Показники
Сума, тис. грн.
1. Зареєстрований статутний капітал банку
7000
2. Емісійна різниця
50
3. Прибуток минулого року
20
4. Загальні резерви
1300
5. Резервні фонди
800
6. Результат переоцінки
400
7. Прибуток поточного року
10
8. Акції та інші цінні папери з нефіксованим доходом в портфелі банку на продаж
100
9. Банкнота, монета в касі
55000
10. Дорожні чеки в касі банку
400
11. Резерви під забезпечення боргових цінних паперів, які рефінансуються НБУ
20
12. Резерв під заборгованість інших банків
50
13. Кредити, видані суб'єктам господарської діяльності
13000
14. Кредити, видані фізичним особам
60
15. Резерв під заборгованість за кредитами, виданими клієнтам
40
16. Вкладення в дочірні компанії
120
Рішення
Переформіруем таблицю в залежності від показника:
Показники
Сума, тис. грн.
1. Основний капітал:
7870
1.1. (1) Зареєстрований статутний капітал банку
7000
1.2. (2) Емісійна різниця
50
1.3. (3) Прибуток минулого року
20
1.4. (5) Резервні фонди
800
2. Додатковий капітал
1710
2.1. (4) Загальні резерви
1300
2.2. (6) Результат переоцінки
400
2.3. (7) Прибуток поточного року
10
3. Відрахування
220
3.1. (8) Акції та інші цінні папери з нефіксованим доходом в портфелі банку на продаж
100
3.2. (16) Вкладення в дочірні компанії
120
4. Загальні активи банку
68460
4.1. (9) Банкнота, монета в касі
55000
4.2. (10) Дорожні чеки в касі банку
400
4.3. (13) Кредити, видані суб'єктам господарської діяльності
13000
4.4. (14) Кредити, видані фізичним особам
60
5. Загальні резерви банку
110
5.1. (11) Резерви під забезпечення боргових цінних паперів, які рефінансуються НБУ
20
5.2. (12) Резерв під заборгованість інших банків
50
5.3. (15) Резерв під заборгованість за кредитами, виданими клієнтам
40
Норматив достатності капіталу банку (H4) розраховується за формулою:
H4 = Капітал банку * 100%
Загальні активи банку - Загальні резерви банку
Де Капітал банку = Основний капітал + Додатковий капітал-Відрахування
H4 = (7870 +1710-220) / (68460-110) * 100% = ~ 14%
Висновок: Норматив достатності капіталу є допустимим, оскільки він перевищує 4%. Для нарощування капітальної бази банку необхідно посилити контроль використання грошових коштів банку.

Література
1. О.Я. Стойко "Банківські операції".
2. Методичні вказівки з дисципліни "Банківські операції".
3. Постанову про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України
4.К.Парфенов. «Банківський облік і операційна техніка»
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
60.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Операції з векселями 4
Операції з векселями 3
Операції з векселями 2
Операції комерційного банку з векселями
Операції банку з власними векселями
Валютні операції банків з векселями
Аналіз операцій з векселями
Облік розрахунків векселями
Специфіка роботи з векселями в Росії
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru