Операційна технологія і організація збирання кукурудзи на силос

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство аграрної політики України
Одеський державний аграрний університет
Кафедра Е і РМТП
Самостійна робота
з предмета: «Машиновикористання в землеробстві»
Розрахунок операційно-технологічної з розробкою операційної технології і організації збирання кукурудзи на силос
Виконав: ст. 4курсу
мех. факультета
Перевірив:
Одеса
2007

1.                Розрахунок тягово-приводного агрегату
В агрегатах робочі органи яких приводяться в дію від валу відбору потужності ВВП, крім опору пересуванню виникає ще й додатковий опір внаслідок приведення механізмів в дію.
Дано для розрахунку: Трактор Т-150К (маса  QUOTE   ) і силосозбиральний комбайн КС-1.8 (масса  QUOTE   ) коефіцієнт опору кочення  QUOTE   t=0,1, механічний коефіцієнт корисної дії ВВП  величина буксування , питома потужність на приведення в дію робочих органів КС-1,8 «Вихрь» , урожайність 30 т/га, або 30кг/м2 , величина підйому 20, довжина гону 850м.
Обгрунтування складу агрегату
1.                Згідно з нормативами агротехнічних швидкостей на цієї операції рух агрегату допускається в межах 5…12 км/год.
2.                Такому діапазону відповідає перша і друга передача трактора
 км/год
 км/год
Тягове зусилля трактора на цих передачах
кН
кН
Тягове зусилля трактора на другій і першій передачах з урахуванням конкретних умов, кН
 кН
 кН
3.                Визначаємо робочу швидкість на відповідних передачах.

 км/год
 км/год
4.                Для роботи агрегату потрібно забезпечити таку умову:

де  - потужність для приведення в дію механізмів машини, кВт;
 - потужність, яка може передаватись через ВВП при русі агрегату, кВт.

де - питома потужність на приведення в дію робочих органів кВт с/кг (  кВт с/кг)
секундна подача маси в машину, кг/с;

де робоча ширина захвату машини, м

де  конструктивна ширина захвату машини, м ( м)
коефіцієнт використання ширини захвату (для кукурудзозбирального агрегату )
м
робоча швидкість агрегату, м/с
( м/с, м/с)
ц – урожайність кукурудзи, кг/м2
(ц=3 кг/м2)
кг/с
кВт
кг/с
кВт
 потужність при русі агрегату, кА може передаватись через ВВП, визначаємо за формулою

де ефективна потужність двигуна, кВт ( кВт)
ККД трансмісії ВВП ( )
робоча швидкість агрегату, км/год
( км/год; км/год)
ККД трансмісії трактора
( )
коефіцієнт буксування ( );
опір на пересування трактора, кН
опір на пересування сіськогосподарської машини, кН


де маса трактора і маса сільськогосподарської машини, Н
( ):
коефіцієнт опору кочення ( )
величина підйому ( )
кН
кН
кВт
кВт
Умова         кВт
                    кВт  задовольняється
Отже укомплектований агрегат буде працювати нормально.
5.                Для оцінки раціонального комплектування агрегату необхідно визначити коефіцієнт використання тягового зусилля трактора
;
де загальний опір агрегату, кН;
тягове зусилля трактора відповідної передачі, кН;

де опір перекочування машини, кН;
опір підйому машини, кН;
кН
кН
додатковий опір, який чинять робочі органи, що приводяться в дію ВВП.
Визначаємо за формулою:
;
кН
кН
кН
кН


Отже використання тягового зусилля на другій передачі повніше ніж на першій, тому агрегату краще працювати на другій передачі і додаткова перша.

2.                Визначення коефіцієнтів робочих ходів і використання часу змін
Коефіцієнт робочих ходів визначимо з виразу:

де середня робоча довжина гону, м.
середня довжина холостого ходу, що приходиться а один робочий хід агрегата, м.

де довжина гону, м (850м)
ширина поворотної смуги, м
Мінімальна ширина поворотної смуги визначається з виразу:
при петльових поворотах
де, радіус поворота агрегата, м;
довжина виїзду агрегату, м;
Визначимо радіус поворота агрегата
;
при радіус повороту агрегату
при  кг/год, м;
Приймаю для агрегату у складі трактора Т-150К і машини КС-1.8 «Вихрь»
; м
;
м
Кінематична довжина агрегату визначають за формулою

де кінематична довжина трактора, м
кінематична довжина сільськогосподарської машини Ширину поворотної смуги приймаємо кратну ширині захвату

де (округлюємо до цілого числа)

м
;
м
Орієнтовна оптимальна ширина загінки при гоновому способі руху з петльовими поворотами з розширенням прокоса

де довжина загінки, м (808,5м)
робоча ширина захвату агрегату, м (1,73м)
мінімальний радіус повороту, м (3,46м)
м
беремо ;  беремо 31 прохід)

Середня довжина холостого хода ;
м


3.                Коефіцієнт використання часу зміни
Затрати часу на корисну роботу враховуються коефіцієнтом використання часу зміни:

де відповіно затрати часу на корисну роботу (чисту і тривалість зміни), год.
Чистий робочий час визначаємо по формулі

підгонові-заключний час, год
час на технологічне обслуговування агрегату в загоні, год;
час на відпочинок і особисті потреби, год;
коефіцієнт використання часу руху агрегата з урахуванням затрат часу на холості повороти і заїзди.
Значення величини підготовчо-заключного часу можна визначити з виразу

де  час на проведення щозмінного технічного обслуговування (Т-150К – 0,18год КС-1.8 «Вихрь» - 0,4год)
час на підготовку агрегата до переїзду, хв.
час на переїзди агрегата на початку і в кінці зміни. хв..
час на здачу і одержання переходів час на здачу і одержання переходів хв.
Час на технологічне обслуговування  можна визначити за даними хронометричних спостережень год.
Час на відпочинок і особисті потреби персоналу, що обслуговує агрегат складає 30 хв.
хв.


год

4.                Розрахунок техніко-економічних показників роботи агрегатів
Для оцінки ефективності роботи потрібного агрегату необхідно визначити його продуктивність, затрати праці при виконанні роботи витрати палива, прямі експлуатаційні і приведені затрати коштів.
Продуктивність розрізняють теоретичну, технічну і фактичну.
Теоретична продуктивність – це об’єм роботи, яка може бути досягнута агрегатом при конструктивній ширині захвату машини, що входять до його складу і теоретичній швидкості руху.
 або  
де теоретична продуктивність, га/год;
конструктивна ширина захвату МТА, м;
 швидкість руху агрегату відповідно км/год і м/с
га/год
Технічна продуктивність розраховують по технічно-обґрунтованих значеннях ширини захвату  і швидкості руху  агрегату по формулах

га/год
;
де час зміни (7 годин)
га/зм
Затрати праці при викоанні технологічної операції залежать від продуктивносі МТА  і кількості людей, що обслуговують

де, затрати праці гол-люд/га
кількість механізаторів на агрегаті, чол.:
кількість допоміжних робітників на агрегаті, чол..
люд-год/га
Визначаємо втрату палива на 1га обробітку кг/га;

де, витрата палива відповідно на корисну роботу, холостий рух і при зупинках з працюючим двигуном. Для трактора Т-150К
час роботи, холостих рухів, зупинок, годин.

год
;
год
кг/г
5.                Операційна технологічна карта
1.                       Визначаємо тривалість одного циклу, хвилин
 
де робоча довжина загінки, м
робоча швидкість агрегату, км/год
час повороту в кінці загінки, хв.

м
де, довжина загінки, м
ширина поворотної полоси

2.                       Визначаємо технічну продуктивність за цикл, га/ц
, га/ц
де, час циклу, год
га/ц
3.                       Кількість циклів за зміну
ц/зм
4.                       Витрата палива за зміну
;
кг
6. Економічна частина
Визначення прямих експлуатаційних витрат на 1 га операції
Експлуатаційні витрати на виконання операції визначаємо за формулою:
 грн./га
де, оплата праці обслуговуючого персоналу, грн/га;
вартість палива і мастильних матеріалів, грн/га;
амортизаційні відрахування на агрегат, грн/га;
витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування грн/га.
Оплату праці обслуговуючого персоналу визначаємо за формулою
;
де, кількість робітників, що обслуговують агрегат (на збиранні кукурудзи на силос )
оплата праці за трактористу-машиністу, допоміжним працівникам;
відрахування на соціальне страхування (4,1% від заробітної плати)
Оплата праці тракториста-машиніста складається з таких елементів:
, грн.
де заробітна плата основна
згідно з розрядом роботи (тарифна ставка тракториста-машиніста на збиранні кукурудзи на силос згідно з 5 розрядом становить 6,96грн), відповідати прийнятим у господарстві.
заробітна плата за класність (трактористу-машиністу першого класу – 20% від тарифної ставки)
надбавка за високу якість виконаної роботи (у господарстві встановлена надбавка -20% від тарифної ставки);
відрахування на відпустку від суми основної заробітної плати і всіх допомог у розмірі 8,34% (за 24 робочих днів);
надбавка за стаж (від суми основної й додаткової оплати згідно з нормативами, прийнятими у господарстві і за безперервний стаж роботи з    3…5 років – 8%,  6…10 років – 10%, 11…15 років – 15%, понад 15 років – 16%)
Отже,
Заробітна плата тракториста-машиніста за зміну норм виробітку

Відрахування на соціальне страхування

змінна продуктивність, га/зм

Отже,

Вартість нафтопродуктів, витрачених на фізичний га, грн.

де, комплексна вартість 1 кг палива з урахуванням мастильних матеріалів і пускового бензину, грн./га
(Ц=3,9 грн/кг)
витрата палива, кг/га
грн/га
Амортизаційні відрахування визначаємо за формулою
грн/га
де, балансова вартість трактора, машини
( , )
норма амортизаційних відрахувань від балансової вартості трактора, машини % ( %)
фактичний річний наробіток трактора, машини, год
 
годинна продуктивність агрегату, га/год
Відрахування на поточний ремонт і технічне обслуговування визначаємо за формулою
грн/га;
де норми відрахувань на пточний ремонт і технічне обслуговування трактора, машини%
;
нормативне річне завантаження трактора, машини, год


Отже,


Література
1.                Броварець О. В. «Технологія механізованих сільськогосподарських робіт. Методичні вказівки з кусового проектування». 2000р., 114с.
2.                Гаврилюк Г. Р. «Технологічна наладка та усунення несправнеостей с.-г. машин» - К. Урожай 1988, 256с.
3.                Ільченко В. Ю. та ін.. «Експлуатація машинно-тракторного парку в аграрному виробництві». –К.: Урожай, 1993, 288с.
4.                Фортуна В. И., Миронюк С. К. «Технологія механізованих сільськогосподарських робіт». –К.: Вища школа, 1991, 316с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Практична робота
113.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Технологія і комплекс машин для вирощування і збирання кукурудзи на силос
Альтернативні технології вирощування і збирання кукурудзи на силос з
Альтернативні технології вирощування і збирання кукурудзи на силос з основами програмування
Комплексна механізація збирання кукурудзи на силос прибиральним комплексом КПК 3000 Поліссі
Комплексна механізація збирання кукурудзи на силос прибиральним комплексом КПК-3000 Поліссі
Інтенсивна технологія вирощування кукурудзи на силос
Технологія вирощування кукурудзи на зерно 200 т га
Технологія вирощування кукурудзи на зерно 200 т га 2
Технологія виробництва зберігання і переробки кукурудзи
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru