додати матеріал


Оперативно виробниче планування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Санкт-Петербурзький державний
ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет економіки і управління в машинобудуванні
Кафедра економіки та менеджменту в машинобудуванні
ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧЕ ПЛАНУВАННЯ
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни
«Оперативно-виробниче планування»
для студентів усіх форм навчання
Напрямок 521500 - Менеджмент виробничий
Спеціальність 060800 - Економіка та управління
на підприємстві машинобудування
Санкт-Петербург
2004

Допущено

редакційно-видавничим радою СПбГІЕУ
в якості методичних вказівок
Укладачі
канд. екон. наук, проф. В.К. Артеменко,
ст. преп. Б.Ф. Забєлін
Рецензент
канд. екон. наук, доцент Н.П. Смирнов
Підготовлено на кафедрі
економіки та менеджменту в машинобудуванні
Схвалено науково-методичною радою
спеціальності 060800 - Економіка та управління
на підприємстві машинобудування
Віддруковано в авторській редакції з оригінал-макету,
представленого укладачами

ЗМІСТ
1. Загальні положення
1.1. Мета курсової роботи
1.2. Зміст календарно-об'ємного плану
1.3. Вихідні дані
1.4Требованія до виконання, оформлення і захисту курсової роботи
2. Методичні вказівки до побудови календарно-об'ємного плану
2.1. Вибір планового, планово-облікового періодів і планово-облікової одиниці
2.2. Розрахунок використовуваних фондів часу
2.3. Визначення крайніх термінів випуску партії деталей
2.4. Побудова календарно-об'ємного плану
Додаток А. Таблиці з вихідними даними для курсової роботи
Додаток Б. Розрахункові форми
Додаток В. Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи
Список літератури

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Мета курсової роботи
Календарно-об'ємне планування є найпоширенішим видом планування на машинобудівних підприємствах, де виготовляються вироби мають численну різноманітну номенклатуру і великий обсяг випуску.
Календарно-об'ємний план складається для забезпечення своєчасності виготовлення численних складових частин виробу відповідно до програми випуску готових виробів. Цей вид плану будується в тих випадках, коли виготовляється численна номенклатура деталей з малої та середньої трудомісткістю, оскільки для таких деталей недоцільно графічне побудова та розрахунки поопераційних термінів. Ручне побудова календарно-об'ємного плану дуже утруднене, тому зазвичай застосовуються ЕОМ.
Курсова робота «Оперативно-виробниче планування» є одним з етапів вивчення дисципліни «Оперативно-виробниче планування» і служить підготовчим етапом до виконання випускних кваліфікаційних робіт з напрямку та дипломного проектування за фахом.
Мета роботи:
- Прищепити студентам навички самостійного оперативно-виробничого планування;
- Розвинути у студентів творчу ініціативу.
1.2 Зміст календарно-об'ємного плану
Календарно-об'ємний план - це перелік деталей, які підлягають виготовленню в плановому періоді (зазвичай в машинобудуванні плановим періодом є квартал). Всі деталі групуються за термінами їх виготовлення. По кожній деталі вказуються розміри партії, календарно-планові нормативи, терміни і період повторення випуску деталей.
Для кожної партії деталей окремо за видами обладнання визначається трудомісткість обробки всієї партії по кожній групі взаємозамінного обладнання, і реквізит фонд часу, який зіставляється з наперед встановленим фондом використовуваного часу для забезпечення балансу, при цьому відхилення не повинно бути більше 10%.
Завданням на курсове проектування передбачається розробка календарно-об'ємного плану роботи предметно-замкнутого ділянки механічного цеху. Даний підрозділ спеціалізується на виготовленні деталей типу тіл обертання для виробів СТ-2, СТ-9, ПП-2, РА-6, ОГ-2.
При розробці календарно-об'ємного плану необхідно:
- Вказати область його застосування;
- Обгрунтувати вибір планового і планово-облікового періодів, планово-облікових одиниць продукції ділянки, одиниць розподілу ресурсів;
- Розрахувати використовувані фонди часу по групах взаємозамінного обладнання за планово-обліковими періодами;

- Визначити крайні терміни випуску деталей;

- Побудувати календарно-об'ємний план.
Студенти всіх форм навчання вибирають варіант даних з таблиці А4 у відповідності з номером за списком у журналі групи. Якщо номер за списком більше ніж 24, то подальший вибір проводиться за схемою: № 24 - № 1, № 25 - № 2, № 26 - № 3 і т.д.
1.3 Вихідні дані
Вихідними даними для розробки календарно-об'ємного плану є:
1. Нормативно-довідкова інформація по продукції ділянки:
- План випуску виробів СТ-2, СТ-9, ПП-2, РА-6, ОГ-2 (таблиця А1 додаток А);
- Зведені норми трудомісткості виробів за групами взаємозамінного обладнання (таблиця А2 додаток А);
- Технологічний процес, розміри партії і трудомісткість обробки деталей (таблиця А3 додаток А).
2. Планово-облікова інформація:
- Наявність готових деталей по ділянці на початок планового кварталу (таблиця А4 додаток А).
- Програма випуску виробів по декадах планового періоду (таблиця А5 додаток А).

1.4 Вимоги до виконання, оформлення і захисту курсової роботи

Курсова робота вважається виконаною, якщо вона містить усі структурні елементи і включає розробку всіх розділів основної частини.
Розрахунки в курсовій роботі подаються у вигляді таблиць. Рекомендовані форми таблиць наведені в додатку Б до справжнім методичним вказівкам.
Оформлення роботи має відповідати єдиним вимогам до оформлення курсової роботи, наведеним у навчальному посібнику «Правила та вимоги до оформлення навчальних робіт студентів і навчально-методичної документації».
Спосіб виконання тексту курсової роботи повинен бути єдиним: рукописний або єдиний.
Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи наведений у додатку В.
Виконана курсова робота підписується студентом і представляється керівнику на перевірку.
Робота, яка задовольняє вимогам, що пред'являються до її змісту та оформлення, після виправлення зауважень керівника (якщо вони є) допускається до захисту.

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПОБУДОВИ КАЛЕНДАРНО-ОБ'ЄМНОГО ПЛАНУ

2.1. Вибір планового, планово-облікового періодів і планово-облікової одиниці
Вибір планового, планово-облікового періодів і планово-облікової одиниці здійснюється з урахуванням характеру продукції, типу виробництва, виробничої структури цеху. За умовами курсової роботи рекомендується як планового періоду прийняти квартал, в якості планово-облікової одиниці - деталь, як планово-облікового періоду - декаду. Дати їм обгрунтування.
2.2 Розрахунок використовуваних фондів часу
Розрахунок використовуваних фондів часу здійснюється по кожній групі взаємозамінного обладнання та планово-обліковим періоду за наступне формулою:
, (1)
де: F jk - використовуваний фонд часу j-ої групи устаткування в k-му планово-обліковому періоді;
D k - число робочих днів у k-му планово-обліковому періоді, дні;
D - число робочих днів у році, дні;
N m - річна програма випуску m-их виробів, шт.;
t m j - необхідний час на виготовлення комплекту деталей m-го виробу по j-ій групі взаємозамінного обладнання, год;
N m - річна програма випуску m-их виробів, шт.
Розрахунок використовуваних фондів часу ведеться в наступному порядку:
1. Використовуючи дані таблиці А1 «Зведені норми трудомісткості виробів за групами устаткування» додаток А і дані таблиці А2 «План випуску виробів СТ-2, СТ-9, ПП-2, РА-6, ОГ-2» додаток А, розрахувати річні використовувані фонди часу по групах взаємозамінного обладнання за формулою:
. (2)
2. Розрахувати використовувані фонди часу по деталях, що випускається щодекадно. Для цього, використовуючи дані таблиці А3, підсумувати трудомісткості партій деталей, що входять до m-е виріб по j-им групам взаємозамінного обладнання.
Потім, використовуючи отримані дані і календар на планований рік, розрахувати використовувані фонди часу в кожному планово-обліковому періоді планового періоду за формулою (1).
Розрахунки слід виконати за формами таблиці Б1 і Б2 таблиці, додаток Б.
2.3 Визначення крайніх термінів випуску партії деталей
Крайні терміни випуску партій деталей - це терміни, що забезпечують нормальні випередження випуску деталей щодо випуску виробу. При визначенні крайніх термінів випуску враховуються:
- Потреби деталей для забезпечення випуску виробів, в яких вони застосовуються;
- Дані про незавершеному виробництві по готових деталей на початок планового періоду;
- Нормативи розмірів партій деталей і величин випередження їх випуску стосовно випуску виробів.
Крайній термін випуску деталей розраховується з точністю до декади шляхом знаходження різниці між строком випуску виробів і величиною випередження випуску деталей щодо випуску виробів:
,
де: l i - крайній термін виконання етапу партії i-ої деталі, декада;
k i - номер декади, в якій закінчується використання незавершеного виробництва i-ої деталі, декада;
- Випередження випуску i-ої деталі щодо випуску m-го виробу, декада.
Визначення крайніх термінів випуску партії деталей проводиться циклічно в кілька етапів.
По кожній деталі розраховується незавершене виробництво в натуральному виразі на початок кожної (k +1) декади, починаючи з другої:
,
де: N i, k +1 - наявність деталей i-го найменування на початок (k +1) декади, шт.;
H ik - наявність готових i-их деталей на початок k-ої декади, шт.;
N m k - програма випуску виробів -Го найменування у k-ої декаді, шт.;
a i m - Кількість i-их деталей, що входять до складу m-ого вироби, шт.
Виконується перевірка наступної умови:

.
Якщо умова виконується, значить, в k-ої декаді закінчується використання незавершеного виробництва по готових деталей і потрібно його поповнення шляхом випуску чергової партії деталей. Здійснюється перехід до наступного етапу. В іншому випадку, повторюється перший етап і знову перевіряється вищевказане умова.
Визначається крайній термін випуску деталей:
,
де: k i - номер декади, в якій закінчується використання незавершеного виробництва i-ої деталі, декада;
- Випередження терміну випуску i-ої деталі щодо терміну випуску m-го виробу, декада.
Крайній термін випуску кожної наступної партії деталей визначається шляхом збільшення попереднього терміну на період повторення провадження за цією деталі:
,
де: l i, n +1 - крайній термін випуску наступної партії i-их деталей, декада;
l in - крайній термін випуску попередньої (чи першої) партії i-их деталей, декада;
I i - період повторення виробництва i-их деталей, декада.
Розрахунок крайніх термінів випуску всіх деталей, що входять у вироби СТ-2, СТ-9, ПП-2, РА-6, ОГ-2 (крім деталей випускаються щодекадно) слід виконати за формою таблиці Б3 додатка Б.
2.4 Побудова календарно-об'ємного плану
Після того, як встановлено крайній термін випуску партій деталей по кожній групі устаткування, обчислюється обсяг робіт, потрібних для обробки партії деталей, крайні терміни яких відповідають даній декаді. Розрахунок здійснюється, починаючи з першої декади, і виконується послідовно за такою формулою:
,
де: - Сумарний обсяг робіт з j-ій групі взаємозамінного обладнання в k-ої декаді при обробці партій деталей, крайні терміни випуску яких відповідають номеру розглянутої декади, час;
t ij - трудомісткість виготовлення партії i-их деталей, оброблюваних на j-ій групі взаємозамінного обладнання, крайні терміни випуску яких відповідають номеру розглянутої декади, годину.
Потім по кожній групі устаткування визначаються залишки використовуваних фондів часу в k-ої декаді (DF jk):
.
Розраховуються допустимі відхилення від використовуваних фондів часу (E jk), які в даній курсовій роботі приймаємо ± 10%.
.
Для досягнення максимальної довантаження залишків використовуваних фондів часу k-ої декади з наступних декад, починаючи з (k +1) декади, вибираються чергові партії деталей, структура трудомісткості яких найкращим чином відповідає структурі залишків використовуваних фондів часу. При цьому не розглядаються наступні етапи i-их деталей, укладених в дану декаду, тому що кожний наступний етап не може плануватися раніше або в одну й ту ж декаду з попереднім.
Процес довантаження здійснюється до виконання нерівності по кожній з груп обладнання:
,
де: DF jk - залишки використовуваних фондів часу в k-ої декаді по j-ій групі взаємозамінного обладнання, год;
E jk - допустимі відхилення від використовуваних фондів дня, час;
- Обсяг робіт з j-ій групі взаємозамінного обладнання по партіях деталей, включених до плану k-ої декади в якості довантаження, годину.
Побудова календарно-об'ємного плану продовжується до тих пір, поки не буде довантажений остання декада планового періоду.
Завантаження груп устаткування по декадах необхідно виконати щодекадно протягом кварталу за формою таблиці Б4 додаток Б.
Результатом побудови календарно-об'ємного плану є таблиця Б5 додаток Б, в якій представлений перелік деталей, планованих до випуску в даній декаді, крім деталей випускаються щодекадно.

ДОДАТОК А
Таблиці з вихідними даними для курсової роботи
Таблиця А1. План випуску виробів СТ-2, СТ-9, ПП-2,
РА-6, ОГ-2
Шифр вироби
Програма випуску, шт.
річна
квартальна
місячна
СТ-2
280
70
23
СТ-9
480
120
40
ПП-2
300
75
25
РА-6
600
150
50
ОГ-2
300
75
25
Таблиця А2. Зведені норми трудомісткості виробів за групами взаємозамінного обладнання

Шифр

вироби

Зведені норми трудомісткості за групами

взаємозамінного устаткування, хв.

06

07

09

10

15

СТ-2

93,9

2,2

102,2

70,9

225,0

СТ-9

122,8

90,7

15,1

14,7

98,8

ПП-2

66,6

14,9

24,7

34,4

76,2

РА-6

22,8

139,4

61,8

2,0

192,6

ОГ-2

51,9

-

6,3

3,2

41,7


Таблиця А3. Технологічний процес, розміри партії і трудомісткість обробки деталей
Шифр вироби,
№ деталі
№ етапу
Кількість етапів
Комплектність, шт.
Розмір партії, шт.
Період повторення
виробництва, декада
Випередження випуску
вироби, декада
Трудомісткість партії по
групам обладнання, год
Шифр групи
Трудомісткість
Шифр групи
Трудомісткість
Шифр групи
Трудомісткість
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
СТ-2
90737
90742
10009
10009
10009
30021
30021
30022
30022
48206
51046
51046
85001
85001
85001
85001
10125
10125
10125
37004
37004
17001
25001
26193
43117
87338
1
1
1
2
3
1
2
1
2
1
1
2
1
2
3
4
1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
2
2
2
2
1
2
2
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
16
8
70
70
70
140
140
140
140
8
70
70
70
70
70
70
140
140
140
70
70
8
16
16
8
8
1
1
9
9
9
18
18
18
18
1
9
9
9
9
9
9
18
18
18
9
9
1
1
1
1
1
2
5
4
3
2
4
3
3
2
2
4
3
6
5
4
3
4
3
2
3
2
2
2
2
2
2
15
15
15
15
15
15
15
15
10
09
09
15
10
15
15
15
06
15
15
06
06
06
09
06
06
06
1,17
0,58
24,0
23,4
23,9
25,6
30,8
22,8
10,1
0,94
22,6
17,5
18,0
25,8
14,0
5,37
25,3
37,3
5,13
18,5
2,33
0,27
0,62
1,14
1,32
1,68
07
07
09
09
09
10
09
15
15
15
09
15
09
0,28
0,14
30,4
10,5
14,7
10,3
8,00
3,50
0,89
15,5
13,2
0,06
1,81
10
06
06
15
19,3
26,2
12,5
1,78
СТ-9
21341
33022
48081
51911
52509
34277
34277
42044
48004
48004
30503
39515
39516
50112
53156
56411
15119
21341
25079
31547
36190
39413
39413
41141
46001
46001
54190
54466
10089
41080
41101
41101
43006
44163
44177
75178
76127
45386
46435
47201
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
13
26
13
26
13
120
120
13
120
120
13
13
13
13
120
52
13
13
13
13
120
240
240
13
240
240
13
13
120
240
240
240
26
13
120
13
13
480
26
26
1
1
1
1
1
9
9
1
9
9
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
9
18
18
1
18
18
1
1
9
18
18
18
1
1
9
1
1
18
1
1
3
2
2
2
2
3
2
2
3
2
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
07
06
06
07
15
06
09
06
06
07
06
06
15
06
06
06
07
06
06
06
15
07
15
07
10
15
15
06
06
10
07
15
07
06
06
10
07
06
07
15
11,4
0,59
0,38
0,59
0,04
32,2
11,2
0,03
28,2
10,0
0,93
0,09
0,15
0,27
17,2
0,92
0,71
0,71
0,24
0,15
10,0
4,20
3,60
0,55
10,8
4,00
0,22
0,27
13,6
4,80
15,2
5,60
2,27
1,31
38,0
0,33
0,84
0,40
1,33
0,22
15
15
10
10
15
15
15
15
09
10
10
10
10
15
15
10
15
15
09
15
15
15
09
09
15
4,64
0,42
0,31
16,2
0,18
46,0
0,51
0,31
0,89
0,31
0,23
0,20
0,20
17,6
18,8
0,15
0,22
15,2
10,8
0,93
0,47
3,40
0,44
0,67
19,2
15
15
15
15
15
15
06
10
07
15
15
15
1,38
11,0
0,80
0,13
0,22
0,20
8,00
0,24
9,20
16,4
0,55
0,69
94001
ПП-2
30545
30545
30545
34321
56062
37024
37021
55021
55021
10101
67141
50288
РА-6
09062
09064
47095
47036
47037
47119
07386
22878
22878
46826
12116
31295
12090
12091
32774
32775
38056
41592
41595
41595
53072
53074
53078
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
240
75
75
75
9
9
150
75
75
75
9
9
150
17
17
600
300
17
300
17
150
150
17
150
17
17
600
50
17
300
150
300
300
17
300
150
18
9
9
9
1
1
18
9
9
9
1
1
18
1
1
18
18
1
18
1
9
9
1
9
1
1
36
3
1
18
9
18
18
1
18
9
2
4
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
07
15
07
15
06
06
06
06
06
15
06
06
06
06
06
06
06
06
07
15
07
15
09
07
06
06
06
09
07
06
09
09
15
15
06
15
30,2
26,0
18,6
16,2
0,46
0,68
7,50
10,1
22,8
0,99
0,22
0,40
1,25
1,86
1,86
5,00
5,00
0,14
2,00
0,80
33,0
16,5
0,50
10,0
0,28
0,56
26,0
18,7
0,53
25,0
10,0
14,0
20,0
0,53
18,0
36,2
09
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
09
15
09
15
15
15
09
15
15
10
15
15,9
10,8
0,22
1,39
1,75
4,25
0,36
0,36
25,0
20,0
0,69
22,0
5,00
1,11
0,83
0,50
19,0
21,2
0,17
20,0
33,7
10,0
10,5
10
15
15
15
07
15
15
12,2
34,9
2,75
1,33
12,5
0,17
42,5
26278
26278
38151
38151
50170
50170
50170
90615
ОГ-2
20742
20742
51421
51422
51423
54216
54062
49053
1
2
1
2
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
150
150
300
300
150
150
150
17
150
150
300
8
8
300
8
8
9
9
18
18
9
9
9
1
18
18
18
1
1
36
1
1
4
3
4
3
5
4
3
2
4
3
2
2
2
3
2
2
15
15
06
15
07
15
07
15
06
15
15
15
09
15
10
06
18,5
0,75
9,50
3,50
34,5
15,0
8,50
0,64
11,5
10,5
27,5
0,76
0,15
37,5
0,14
0,12
07
15
15
15
15
06
10
06
15
37,0
12,0
11,2
4,25
13,2
23,5
0,25
45,0
0,07
09
09
09
10
15
5,00
33,7
17,7
3,50
0,74
Таблиця А4. Наявність готових деталей по ділянці на початок планового кварталу
Шифр
вироби,
№ деталі
Кількість готових деталей за варіантами
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
СТ-2
90737
90742
10009
10009
10009
30021
30021
30022
30022
48206
51046
51046
85001
86
86
88
119
119
61
61
43
43
91
96
96
96
127
127
67
67
51
51
99
80
80
80
103
103
51
51
35
35
75
86
86
88
119
119
61
61
43
43
91
86
86
88
119
119
61
61
43
43
91
80
80
80
103
103
51
51
35
35
75
86
86
88
119
119
61
61
43
43
91
96
96
96
127
127
67
67
51
51
99
80
80
80
103
103
51
51
35
35
75
80
80
80
127
127
51
51
35
35
99
96
96
96
127
127
67
67
51
51
99
80
80
80
103
103
51
51
35
35
75
85001
85001
85001
10125
10125
10125
37004
37004
17001
25001
26193
43117
87338
СТ-9
21341
33022
48081
51911
52509
34277
34277
42044
48004
48004
30503
39515
39516
50112
53156
56411
15119
21341
25079
31547
36190
39413
39413
41141
91
91
91
144
144
144
39
39
76
76
131
131
84
140
86
86
99
99
99
152
152
152
55
55
91
91
133
133
66
183
128
128
75
75
75
136
136
136
31
31
76
76
131
131
84
140
92
92
91
91
91
144
144
144
39
39
76
76
131
131
84
140
86
92
91
91
91
144
144
144
39
39
63
63
105
105
71
114
73
79
75
75
75
136
136
136
31
31
76
76
131
131
84
140
86
92
91
91
91
144
144
144
39
39
63
63
105
105
71
114
73
79
99
99
99
152
152
152
55
55
76
76
131
131
84
140
86
92
75
75
75
136
136
136
31
31
76
76
131
131
90
146
88
93
99
99
99
136
136
136
55
55
76
76
131
131
90
114
88
92
99
99
99
152
152
152
55
55
76
76
131
131
90
146
88
93
75
75
75
136
136
136
31
31
63
63
105
105
71
114
73
79
46001
46001
54190
54466
10089
41080
41101
41101
43006
44163
44177
75178
76127
45386
46435
47201
94001
ПП-2
30545
30545
30545
34321
56062
37024
37021
55021
55021
10101
67141
50288
РА-6
09062
09064
47095
47036
47037
47119
210
210
137
175
81
81
165
373
140
93
93
93
126
59
54
54
40
277
129
246
152
152
93
138
177
177
153
388
128
89
89
89
128
60
56
56
43
277
129
246
210
210
137
175
81
81
165
373
140
80
80
80
110
51
38
38
34
277
129
246
210
210
137
175
81
81
165
373
140
80
80
80
110
51
38
38
34
260
95
212
197
197
124
149
68
68
139
361
115
93
93
93
126
59
54
54
40
260
95
214
210
210
137
175
81
81
165
373
140
80
80
80
110
51
38
38
34
277
129
246
197
197
124
149
68
68
152
360
114
80
80
80
110
51
38
38
34
277
129
246
210
210
137
175
81
81
165
373
140
93
93
93
126
59
54
54
40
277
129
246
208
208
135
176
83
83
164
335
138
93
93
93
126
59
54
54
40
260
95
212
208
208
124
176
68
68
165
360
138
80
80
80
126
51
54
54
34
277
95
212
208
208
135
176
83
83
164
375
138
80
80
80
110
51
38
38
34
260
95
212
197
197
124
149
68
68
139
360
114
80
80
80
110
51
38
38
34
277
129
246
07386
22878
22878
46826
12116
31295
12090
12091
32774
32775
38056
41592
41595
41595
53072
53074
53078
26278
26278
38151
38151
50170
50170
50170
90615
ОГ-2
20742
20742
51421
51422
51423
54216
54062
49053
101
101
136
151
103
167
173
221
221
156
114
180
180
298
298
228
228
228
121
121
105
105
109
109
144
155
111
175
177
229
229
160
131
163
163
315
315
221
221
221
130
130
114
105
101
101
136
151
103
167
173
221
221
156
114
180
180
298
298
228
228
228
130
130
114
105
75
75
110
138
77
141
160
195
195
143
97
146
146
281
281
194
194
194
130
130
114
105
77
77
110
138
77
141
160
195
195
143
97
146
146
281
281
194
194
194
121
121
105
105
101
101
136
151
103
167
173
221
221
156
114
180
180
298
298
228
228
228
130
130
114
105
101
101
136
151
103
167
173
221
221
156
114
180
180
298
298
228
228
228
130
130
114
105
101
101
136
151
103
167
173
221
221
156
114
180
180
298
298
228
228
228
121
121
105
105
75
75
110
138
77
141
160
195
195
143
97
146
146
281
281
194
194
194
130
130
114
105
75
75
110
151
77
141
173
195
195
156
97
180
180
281
281
228
228
228
121
121
114
105
75
75
110
138
77
141
160
195
195
143
97
146
146
281
281
194
194
194
121
121
105
105
101
101
136
151
103
167
173
221
221
156
114
180
180
298
298
228
228
228
112
112
87
87
СТ-2
90737
90742
10009
10009
10009
30021
30021
30022
30022
48206
51046
51046
85001
85001
85001
85001
10125
10125
10125
37004
37004
17001
25001
26193
43117
87338
СТ-9
21341
33022
48081
51911
52509
34277
34277
42044
48004
48004
86
86
88
119
119
61
61
43
43
91
91
91
91
144
144
144
39
39
63
63
105
105
96
96
96
127
127
67
67
51
51
99
99
99
99
152
152
152
55
55
76
76
131
131
80
80
80
103
103
51
51
35
35
75
75
75
75
136
136
136
31
31
63
63
105
105
86
86
88
119
119
61
61
43
43
91
91
91
91
144
144
144
39
39
76
76
131
131
96
96
96
127
127
67
67
51
51
99
99
99
99
152
152
152
55
55
76
76
131
131
96
96
96
127
127
67
67
51
51
99
99
99
99
152
152
152
55
55
76
76
131
131
86
86
88
119
119
61
61
43
43
91
91
91
91
144
144
144
39
39
76
76
131
131
96
96
96
127
127
67
67
51
51
99
99
99
99
152
152
152
55
55
76
76
131
131
80
80
80
103
103
51
51
35
35
75
75
75
75
136
136
136
31
31
63
63
105
105
86
86
88
119
119
61
61
43
43
91
91
91
91
144
144
144
39
39
63
63
105
105
96
96
96
127
127
67
67
51
51
99
99
99
99
152
152
152
55
55
63
63
105
105
80
80
80
103
103
51
51
35
35
75
75
75
75
136
136
136
31
31
76
76
131
131
30503
39515
39516
50112
53156
56411
15119
21341
25079
31547
36190
39413
39413
41141
46001
46001
54190
54466
10089
41080
41101
41101
43006
44163
44177
75178
76127
45386
46435
47201
94001
ПП-2
30545
30545
30545
34321
56062
37024
71
114
73
79
197
197
124
149
68
68
139
360
114
93
93
93
126
84
140
86
92
210
210
137
175
81
81
165
373
140
80
80
80
110
71
114
73
79
197
197
124
149
68
68
139
360
114
93
93
93
126
84
140
86
92
210
210
137
175
81
81
165
373
140
80
80
80
110
84
140
86
92
210
210
137
175
81
81
165
373
140
80
80
80
110
71
114
73
79
197
197
124
149
68
68
139
360
114
93
93
93
126
84
140
86
92
210
210
137
175
81
81
165
373
140
80
80
80
110
84
140
86
92
210
210
137
175
81
81
165
373
140
93
93
93
126
71
114
73
79
197
197
124
149
68
68
139
360
114
93
93
93
126
71
114
73
79
197
197
124
149
68
68
139
360
114
80
80
80
110
71
114
73
79
197
197
124
149
68
68
139
360
114
93
93
93
126
84
140
86
92
210
210
137
175
81
81
165
373
140
93
93
93
126
37021
55021
55021
10101
67141
50288
РА-6
09062
09064
47095
47036
47037
47119
07386
22878
22878
46826
12116
31295
12090
12091
32774
32775
38056
41592
41595
41595
53072
53074
53078
26278
26278
38151
38151
50170
50170
50170
90615
59
54
54
40
260
95
212
75
75
110
138
77
141
160
195
195
143
97
146
146
281
281
194
194
194
51
38
38
34
277
129
246
101
101
136
151
103
167
173
221
221
156
114
180
180
298
298
228
228
228
59
54
54
40
277
129
246
101
101
136
151
103
167
173
221
221
156
114
180
180
298
298
228
228
228
51
38
38
34
277
129
246
101
101
136
151
103
167
173
221
221
156
114
180
180
298
298
228
228
228
51
38
38
34
277
129
246
101
101
136
151
103
167
173
221
221
156
114
180
180
298
298
228
228
228
59
54
54
40
260
95
212
75
75
110
138
77
141
160
195
195
143
97
146
146
281
281
194
194
194
51
38
38
34
260
95
212
75
75
110
138
77
141
160
195
195
143
97
146
146
281
281
194
194
194
59
54
54
40
260
95
212
75
75
110
138
77
141
160
195
195
143
97
146
146
281
281
194
194
194
59
54
54
40
260
95
212
75
75
110
138
77
141
160
195
195
143
97
146
146
281
281
194
194
194
51
38
38
34
260
95
212
75
75
110
138
77
141
160
195
195
143
97
146
146
281
281
194
194
194
59
54
54
40
277
129
246
109
109
144
155
111
175
173
229
229
160
131
163
163
315
315
211
211
211
59
54
54
40
260
95
212
75
75
110
138
77
141
160
195
195
143
97
146
146
281
281
194
194
194
ОГ-2
20742
20742
51421
51422
51423
54216
54062
49053
130
130
114
105
121
121
105
105
121
121
105
105
130
130
114
105
112
112
87
87
121
121
105
105
130
130
114
105
130
130
114
105
112
112
87
87
112
112
87
87
121
121
105
105
130
130
114
105

Таблиця А5. Програма випуску виробів по декадах планового періоду, шт. Х
Шифр
вироби
Факт
виконання
у попередньому кварталі, шт.
Декади
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
СТ-2
70
8
8
8
16
7
23
8
31
8
39
7
46
6
54
8
62
8
70
8
78
8
86
7
93
8
101
8
109
7
116
8
124
8
132
8
140
СТ-9
120
13
13
13
26
14
40
13
53
13
66
14
80
13
93
13
106
14
120
13
133
13
146
14
160
13
173
13
186
14
200
13
213
13
226
14
240
ПП-2
75
8
8
8
16
9
25
8
33
8
41
9
50
8
58
8
66
9
75
8
83
8
91
9
100
8
108
8
116
9
125
8
133
8
141
9
150
РА-6
150
17
17
17
34
16
50
17
67
17
84
16
100
17
117
17
134
16
150
17
167
17
184
16
200
17
217
17
234
16
250
17
267
17
284
16
300
ОГ-2
75
8
8
8
16
9
25
8
33
8
41
9
50
8
58
8
66
9
75
8
83
8
91
9
100
8
108
8
116
9
125
8
133
8
141
9
150
х Верхня строчка - програма випуску по кожному конкретного виробу,
нижня - сума наростаючих підсумків.

ДОДАТОК Б

Розрахункові форми

Таблиця Б1. Річні використовувані фонди часу за групами устаткування
Показник
Групи устаткування
06
07
09
10
15
Використовуваний фонд часу на річну програму, годину
У тому числі по деталях,
випускається щодекадно, годину
Таблиця Б2. Среднедекадние використовувані фонди часу за групами устаткування
Показник
Декади
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Число робочих днів у декаді:
Среднедекадние використовувані
фонди часу за групами
взаємозамінного
обладнання, год
06
07
09
10
15
У тому числі по деталях,
випускається щодекадно, годину
06
07
09
10
15

Таблиця Б3. Розподіл випуску деталей по крайніх термінів (крім деталей, що випускаються щодекадно)
Номер
деталі
№ етапу
Кількість етапів
Розмір партії, шт.
Період
повторення,
випуску, декада
Крайній термін
випуску, декада
Розподіл випуску деталей по крайніх термінів (декадах), шт.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Таблиця Б4. Завантаження устаткування по декадах
Номер деталі
Номер етапу
Кількість етапів
Крайній термін
випуску
Трудомісткість обробки партії деталей за групами
взаємозамінного
обладнання, год
06
07
09
10
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Деталі, для яких :
Довантаження:
Використовуваний фонд часу, год:
Потрібних фонд часу:
початковий, год:
остаточний, год:
Абсолютне відхилення:
перевантаження (+):
недовантаження (-):
Відносне відхилення від
використовуваних фондів часу,%

Таблиця Б5. Календарно-об'ємний план предметно-замкнутого ділянки механічного цеху на ___ квартал 200__ р.
Номер деталі
№ етапу
Кількість етапів
План випуску деталей на квартал,
шт.
в т. ч. по декадах
_________месяца
в т. ч. по декадах
_________месяца
в т. ч. по декадах
_________месяца
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Потрібних фонд часу
на програму з
групам взаємозамінного
устаткування, год.
06
07
09
10
15
Таблиця Б6. Зведена таблиця завантаження обладнання до календарно-об'ємному планом
1 декада
2 декада
3 декада
4 декада
5 декада
6 декада
7 декада
8 декада
9 декада
Шифр взаємозамінного обладнання
06
F піт. K
F ісп. K


07
F піт. K
F ісп. K


09
F піт. K
F ісп. K


10
F піт. K
F ісп. K


15
F піт. K
F ісп. K


Примітка: F піт. K - потреба фонд часу на програму в k-ої декаді, час;
F ісп. K - використовуваний фонд часу k-ої декади, час;
- Абсолютне відхилення, годину (перевантаження +, недовантаження -);
- Відносне відхилення у% (перевантаження +, недовантаження -).

ДОДАТОК В
(Довідковий)
Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Санкт-Петербурзький державний
ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет економіки і управління в машинобудуванні
Кафедра економіки та менеджменту в машинобудуванні
Курсова робота
Об'ємно-КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Студент__________, № группи___ ___________І. О. Прізвище
форма навчання підпис
Керівник
курсової роботи ___________І. О. Прізвище
Санкт-Петербург
200_р.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Татевосов К. Г. Основи оперативно-виробничого планування на машинобудівному підприємстві: Навчальний посібник. Л., Машинобудування, 1985. - 278 с.
2. Краюхин Г. А. Планування на підприємствах (об'єднаннях) машинобудівної промисловості. Підручник. М., Вища школа, 1984. - 312 с.
3. Клімов А. Н., Оленєв І. Д., Соколіцин С. А. Організація і планування виробництва на машинобудівному заводі. Підручник. Л., Машинобудування, 1979. - 463 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Методичка
552.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Системи оперативно-календарного планування виробництва
Системи оперативно календарного планування виробництва
Оперативно-календарне планування з технічної підготовки нового автомобіля
Оперативно календарне планування в одиничному виробництві Розрахунок рейсового плану екіпажу видобувного
Виробниче освітлення
Виробниче освітлення
Виробниче освітлення
Облік виробниче діяльності
Міжнародне виробниче співробітництво
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru