Оперативний контролінг

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації
Філія Санкт-Петербурзького державного інженерно-економічного університету у м. Вологді
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Дисципліна: Контролінг
Контрольна робота
Вологда
2007

Зміст.
1. Управлінський облік в інформаційному забезпеченні контролінгу ... 3
2. Сутність та інструментарій оперативного контролінгу ... ... ... ... ... .17
3. Список використаної літератури ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

1. Управлінський облік в інформаційному забезпеченні контролінгу.
Контролінг займає особливе місце в рамках теорії економіки підприємства, об'єднуючи в єдине ціле дослідження у таких галузях як управління, організація, планово-облікова і контрольна діяльність, а також інформаційне забезпечення. При цьому контролінг дозволяє найкращим чином інтегрувати ці, що взаємодіють між собою, види досліджень і сприяє, тим самим, вироблення і здійснення цілісної політики підприємства та концепції управління. Істотну допомогу в описі такого складного явища як контролінг можуть надати кібернетика і теорія систем, а також психологія і соціологія, які дозволяють на новому якісному рівні пояснити виникають при реалізації контролінгу проблеми.
Основним завданням контролінгу є централізація і переорієнтація в майбутнє всієї системи обліку, концентрирующейся на реєстрації фактичної інформації минулих періодів. Таким чином, контролінг відіграє основну роль у процесі розробки системи обліку, що базується на планових показниках, і, що дозволяє реалізовувати основні цілі підприємства (по ліквідності і рентабельності) за будь-яких рішеннях і діях органів управління.
Однією з важливих завдань контролінгу в рамках розглянутої концепції є концептуальна розробка, впровадження та подальше обслуговування інформаційної системи управління. При цьому особливу роль відіграє організація ефективного документообігу та інтеграція системи електронної обробки даних в загальну інформаційну систему (management information system - MIS).
Узагальнюючи і розширюючи можливості координації та інформаційного постачання управлінського процесу, дана концепція намагається розмежувати сферу діяльності контролінгу, не дозволяючи, проте, виділити будь-якого специфічного інструментарію контролінгу в рамках управління підприємством. Крім того, необхідно відзначити, що повна централізація інформаційної діяльності в рамках контролінгу представляється не завжди практично реалізується і доцільною. Зазначені аспекти, а також те, що в рамках даної концепції не приділяється ніякої уваги спеціальному використанню планово-контрольних інструментів контролінгу, дозволяє зробити висновок про неможливість використання її як цілісної наукової концепції контролінгу. - Концепція, орієнтована на систему управління.
Дана концепція розглядає контролінг як інструмент і інтегральну частину системи управління. При цьому всі аспекти контролінгу виводяться із загального спектра проблем, пов'язаних з управлінням і, тим самим, здійснюється спроба систематичного і повного аналізу основ контролінгу, який реалізує як інформаційні, так і координаційні мети.
Тривалість успішного функціонування будь-якої організації завжди залежала від ефективності прийнятих їх керівництвом рішень. Ця найважливіша мета ставила організаційну структуру в положення контрольованого процесу. Менеджер розглядався як людина, що вирішує проблеми, або як системний контролер, який задіяний у процесі планування, виконання, мотивації, коригування та прийнятті рішень. Саме тому широке поширення отримав контролінг як цілісна концепція економічного управління підприємством, спрямованого на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з отриманням прибутку в ринкових умовах. Перебуваючи на перетині обліку, інформаційного забезпечення, контролю та планування, контролінг займає особливе місце в управлінні підприємством: він пов'язує воєдино всі функції управління, інтегрує і координує їх, причому не підміняє собою управління підприємством, а лише переводить його на якісно новий рівень.
Роль контролінгу в управлінському процесі величезна. Основний елемент системи контролінгу на підприємстві - управлінський облік. Найчастіше саме поняття контролінгу асоціюється з поняттям управлінського обліку, але це не зовсім вірно: основне завдання управлінського обліку - надання релевантної інформації для прийняття управлінських рішень; функції контролінгу ширші, вони включають в себе не тільки управлінський облік, а й планування, контроль, координацію, а також вироблення рекомендацій для прийняття управлінських рішень.
Законодавство Росії зобов'язує кожне підприємство вести бухгалтерський (фінансовий) облік. Але для ухвалення управлінських рішень існує об'єктивна необхідність організації в рамках системи контролінгу спеціального управлінського обліку, який може бути або поєднаний з фінансовою, або виділений окремим блоком.
У сучасних умовах управлінський облік в Росії сильно інтегрований з бухгалтерським, тому що в стандартному плані рахунків передбачені рахунки для обліку виробничих витрат і результатів діяльності. Тому можна модернізувати існуючу в Росії систему обліку таким чином, щоб вона могла вирішувати завдання управлінського обліку.
Таким чином, основне завдання управлінського обліку - служити інформаційною опорою для прийняття управлінських рішень.
2. Сутність та інструментарій оперативного контролінгу.
Оперативний контролінг координує процеси оперативного планування, контролю, обліку та звітності на підприємстві за підтримки сучасної інформаційної системи.
Основним завданням оперативного контролінгу є забезпечення методичної, інформаційної та інструментальної підтримки менеджерів підприємства для досягнення запланованого рівня прибутку, рентабельності і ліквідності у короткостроковому періоді.
Мета оперативного контролінгу - створення системи управління для досягнення поточних цілей підприємства, а також прийняття своєчасних рішень щодо оптимізації співвідношення "витрати - прибуток". Він несе відповідальність за підтримку і обгрунтування оперативних рішень.
Інструментом реалізації концепції оперативного контролінгу, який дає управлінську інформацію для планування, контролю, оцінки і безперервного вдосконалення організації, є система управлінського обліку (СУО). СУО - це синтез організаційної структури і виконуваних нею функцій щодо забезпечення процесу виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, необхідної керівництву компанії для прийняття управлінських рішень, а власникам - для контролю бізнесу.
Розглянемо ситуацію, коли компанія сформулювала для себе висновок, що існуючі проблеми як-то пов'язані з відсутністю належної організації менеджменту, і звертається за допомогою до зовнішніх консультантів. Тут дуже важливим для консультанта стає чітка ідентифікація проблем, з якими зіткнулося підприємство, і розуміння того, що вирішення цих проблем дійсно лежить у сфері впровадження СУО. Конкретна специфіка внутрішніх і зовнішніх умов, в якій працює кожна компанія, накладає відбиток на вибір тих альтернатив, які найкращим чином дозволяють досягти цілей організації СУО в ситуації, що склалася. Перед консультантом виникає складна дилема: з одного боку, розробка, організація та впровадження СУО досить складний і тривалий процес, з іншого, - замовник вимагає вирішення конкретних проблем і досить швидко. У цій ситуації мети формування СУО повинні ставитися досить вузько. Пропонується процедуру формування цілей розробки СУО для кожного конкретного замовника зводити до процедури підбору найбільш підходящого інструмента з портфеля інструментів, пропонованих СУО.
Табл. 1. Компоненти СУО по кожній функції управління
Стадії управління
Функції управління
Компонента СУО як інструмент оперативного контролінгу
Прийняття управлінського рішення
Прогнозування
Планування
· Система бюджетування
· Економіко-математична модель бізнесу, що описує зв'язок витрати - обсяг діяльності - прибуток
· Система підготовки й обгрунтування управлінських рішень
Реалізація рішення
Організація
Координація і регулювання
Активізація та стимулювання
§ Система обліку відповідальності.
§ Система оперативної управлінської звітності
§ Система оперативного моніторингу "план - факт
Контроль
Облік
Аналіз
v Система управлінської фінансової звітності.
v Система контролю бюджетних та позабюджетних показників
v Система нормативного калькулювання
Оперативним контролінг "дивиться" а сьогодення. Його характерні ознаки:
· Оперативний контролінг орієнтований на конкретний результат;
· Об'єкти планування і контролю в оперативному контролінгу збігаються;
· В оперативній області домінує контроль з боку (частіше за все з боку відділу контролінгу).
· У рамках оперативного контролінгу використовуються кількісні величини (наприклад, оборот, сума покриття, витрати), за які несуть відповідальність керівники відповідних підрозділів.
· Оперативний контролінг вимагає наявність формальної організаційної структури, що залишається незмінною протягом аналізованого проміжку.
· Оперативний контролінг концентрується насамперед на основних характеристиках внутрішніх виробничих процесів підприємства, аналізованих та направляються відповідно до формальної метою (прибутком).
· Оперативний контролінг аналізує відхилення між заданими і фактичними величинами, використовуючи апостеріорні методи, які, базуючись на тенденціях минулих періодів, дозволяють коригувати вже відбулися події.
Сучасний оперативний контролінг не може задовольнятися у своїй діяльності даними фінансового (бухгалтерського) обліку, так як цей облік в першу чергу орієнтований на зовнішнього користувача і ведеться за правилами і розпорядженням державних органів. Цьому обліку "невідомі" багато понять і категорії економіки підприємства, без яких актуальна оцінка витрат і результатів неможлива. До числа таких понять відносяться всі види калькуляційних витрат, наведені (дисконтовані або нарощені) вартості і т.д., тому для реалізації функцій оперативного контролінгу на підприємстві необхідний принципово інший вид обліку: управлінський облік.
Завдання.
Розрахунок прибутку на підприємстві представлений в таблиці
Види витрат
Сума, тис. руб.
%
Виручка від продажів
6000
100
Змінні витрати
4200
70
Сума покриття
1800
30
Постійні витрати
1500
25
Прибуток
300
5
Визначити:
а) запас фінансової міцності і коефіцієнт фінансової міцності,
б) вплив на показник прибутку показника запасу фінансової міцності та коефіцієнта фінансової міцності.
Рішення.
Запас фінансової міцності показує, наскільки можна зменшити величину виручки від продажу, перш ніж буде досягнута величина критичної виручки, і, значить, при подальшому зниженні підприємство потрапить в зону збитків. Запас фінансової міцності представляє собою різницю між сумарною величиною виручки і її критичним значенням і може бути без праці розрахований за допомогою показників аналізу величин в точці беззбитковості. Чим більше запас фінансової міцності, тим більш сприятлива ситуація на підприємстві.

Запас фінансової міцності = 6000-5000 = 1000 тис.руб.
Коефіцієнт фінансової міцності представляє собою відношення величини запасу фінансової міцності до сумарної виручки і показує, на скільки відсотків може бути зменшена виручка, перш ніж підприємство потрапить в зону збитків.

Коефіцієнт фінансової міцності
Коефіцієнт фінансової міцності і сума покриття зв'язані лінійною залежністю. Можна використовувати наступну формулу:
Прибуток (%) =
Якщо коефіцієнт фінансової міцності дорівнює 16,67%, а сума покриття складає 1800 тис. руб., Отримуємо прибуток в 5%. Керівництво підприємства має вжити заходів до поліпшення значення коефіцієнта фінансової міцності, щоб не поставити під загрозу існування підприємства.

Висновки
Для підвищення коефіцієнта фінансової міцності потрібно провести певні заходи:
1. Підвищення сумарної виручки від продажу
2.Увеліченіе кількості продажів
3. Підвищення кількості
4. Зниження величин в точці беззбитковості
5. Підвищення цін продажів
6. Поліпшення структури обороту за рахунок інтенсивного просування продуктів, що мають велику питому суму покриття у відсотках від ціни
7. Зниження і змінних, і постійних витрат
8. Заміна постійних витрат змінними, наприклад, при переході від власного виробництва до закупівлі з боку.

Список використаної літератури:
1. Зарубін С.А. Оперативний контролінг. Фінансовий директор № 7 (23) 2004 г.
2. Контролінг у бізнесі. Методичні та практичні основи побудови контролінгу в організаціях / А.М. Кармінський, Н.І. Оленів, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. - 2-е изд.-М.: Фінанси і статистика, 2002.-256 с.
3. Контролінг як інструмент управління підприємством / Е.А. Ананькіна, С.В. Данілочкін, Н.Г. Данілочкіна та ін; Під. РЕР. Н.Г. Данілочкіной. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999.-297 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
39кб. | скачати


Схожі роботи:
Оперативний контроль
Оперативний менеджмент
Оперативний та інтелектуальний аналіз
Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства
Контролінг 3
Контролінг 2
Контролінг 2
Контролінг
Розробка СУБД Оперативний облік виробничої діяльності промислового підприємства 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru