Обчислювальні машини комплекси системи та мережі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Державний Університет Аерокосмічного приладобудування
Інститут середньої професійної освіти (коледж)
Кафедра Обчислювальних систем і мереж
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 230101
Обчислювальні машини, комплекси, СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ
Санкт-Петербург
2007

\ S

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Дипломне проектування, будучи заключним етапом навчання студентів, ставить за мету:
- Систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань;
- Поглиблене вивчення однієї з наукових чи технічних проблем спеціальності, обумовленою темою дипломного проекту;
- Розвиток конструкторських, технологічних, розрахункових та експериментальних навичок у процесі самостійної роботи.
У дипломному проекті студент повинен показати вміння:
- Проводити вибір методів побудови проектованого пристрою;
- Виробляти синтез основних функціональних вузлів проектованого пристрою;
- Вибирати схеми контролю;
- Робити необхідні розрахунки електронних схем;
- Робити необхідні розрахунки надійності;
- Застосовувати обчислювальну техніку при проектуванні конструкцій і технологічних процесів;
- Застосовувати обчислювальну техніку при розробці і випуску конструкторсько-технологічної документації.
2 ОБСЯГ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
До складу дипломного проекту входить:
- Пояснювальна записка (ПЗ);
- Графічна частина.
Обсяг ПЗ, якщо вона виконана від руки, становить 70-75 аркушів.
Обсяг ПЗ, якщо вона надрукована на комп'ютері, становить 50-55 аркушів.
При виконання практичного дипломного проекту, обсяг ПЗ становить 35-40 аркушів рукописного тексту або 20-25 аркушів друкованого тексту.
3 ЗАВДАННЯ на дипломне проектування
Завдання на дипломне проектування заповнюється на бланку (додаток А) керівником дипломного проекту, узгоджується з керівником переддипломної практики, розглядається на засіданні циклової комісії і затверджується Зав. кафедрою 44 Сергєєвим М.Б.
У завдання на дипломне проектування входить:
- Тема проекту;
- Вихідні дані на проектування;
- Строки видачі і здачі проекту;
- Зміст проекту.
У вихідних даних вказуються:
- Основні живлять напруги проектованого пристрою;
- Основні робочі частоти проектованого пристрою;
- Формат представлення даних для проектованого пристрою;
- Ємність пам'яті проектованого пристрою;
- Умови експлуатації проектованого пристрою;
- Вимоги до надійності проектованого пристрою.
4 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
Пояснювальна записка повинна бути написана:
- Рукописним способом - чорними гелієвими чорнилом, на аркушах формату А4 розбірливим (полупечатним) шрифтом висотою літер і цифр не менш 2,5 мм ;
- Машинописним способом, шрифтом висотою літер і цифр не менш 2,5 мм ;
- Із застосуванням друкуючих і графічних пристроїв виведення ЕОМ (ГОСТ 2.004). Шрифт 14 розміру для рядкових символів, шрифт 16 розміру для найменування глав пояснювальної записки. Інтервали між рядками - півтора інтервалу.
Відстань від рамки форми до меж тексту на початку і в кінці рядків - не менше 3 мм .
Відстань від верхньої або нижньої рядка тексту до верхньої або нижньої рамки повинно бути не менш 10 мм .
Абзаци в тексті починають відступом, рівним п'яти ударів друкарській
машинки (15 - 17 мм ).
Приклад виконання текстового документа аркуша пояснювальної записки наведено у додатку Б.
Малюнки в ПЗ, якщо вони виконані рукописним способом, слід виконувати, чорними гелієвими чорнилом на писальної папері довільного формату, який складається у формат аркуша А4.
Якщо малюнок поміщається в поле формату А4, то він виконується на аркуші даного формату.
Усі малюнки відносяться до графічної частини текстового документа і виконуються згідно з правилами ГОСТ ЕСКД, ЕСТД.
На малюнках у ПЗ слід наводити:
- УДО використовуваних елементів;
- Всі види схем електричних: структурних, функціональних, принципових окремих вузлів і пристроїв;
- Конструкції вузлів і пристроїв;
- Таблиці, графіки і тимчасові діаграми, що відображають роботу вузлів і пристроїв;
- Типи корпусів, використовуваних ІМС.
Малюнок закінчується підрисунковому написом. Нумерація рисунків наскрізна по всій пояснювальній записці. У додатках нумерація аркушів самостійна.
Листи ПЗ брошуруються в порядку:
- Титульний аркуш, який є першим листом ПЗ, виконується відповідно до стандарту ГУАП (испо), і містить підписи:
- Зав. кафедрою 44 (допуск до захисту);
- Виконавця дипломного проекту;
- Керівника дипломного проекту;
- Керівника з економічної частини дипломного проекту;
- Рецензента.
На другому листі ПЗ (додаток В) змісту слово ЗМІСТ, а так само найменування глав пояснювальної записки записують у вигляді заголовка (симетрично тексту) великими літерами - шрифт 16.
Найменування розділів, включених до ЗМІСТ, записуються рядковими літерами, починаючи з великої - шрифт 14.
Всі наступні аркуші ПЗ (у відповідності до змісту) виконуються з основним написом (штамп 15мм - шрифтом 24) (додаток Г).
Графічний матеріал подається на аркуші ватману формату А1 - олівцем, за правилами виконання конструкторської документації згідно з ГОСТ ЕСКД.
Графічна частина дипломного проекту може бути виконана із застосуванням друкуючих і графічних пристроїв виведення ЕОМ.
Якщо дипломний проект виконаний із застосуванням комп'ютера, то до нього обов'язково додається дискета або диск
5 ЗМІСТ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
Пояснювальна записка.
Пояснювальна записка пишеться тільки відповідно до дипломним завданням і може бути розбита на наступні складові розділи:
- Вступ;
- Розрахунково-теоретичний;
- Конструкторсько-технологічний;
- Економічний;
- Заходи щодо забезпечення безпечних умов праці, екобіозащіте та протипожежної техніки;
- Висновок;
- Список використаних джерел.
У розрахунково-теоретичному розділі слід робити упор на вибір оптимальних варіантів побудови схеми, режимів роботи.
Особливу увагу слід приділити і особливо виділити варіанти схем, які розроблені вперше і ніде раніше не використовувалися. Це особливо стосується дипломних проектів, пов'язаних з розробкою мікропроцесорних систем та комплектів. При розробці таких тем необхідно надати повний опис та обгрунтування МП, його комплектів, а також показати економічний ефект, який дасть застосовувана МПС. Необхідно обгрунтувати застосовувані пристрою сполучення і побудувати їх, на ІМС середньої інтеграції. При використанні програмованої логічної матриці (ПЛМ) необхідно провести її синтез, а також синтез багаторежимних буферних регістрів на спільних з МП серіях ІС середньої інтеграції. На закінчення проводиться розрахунок і узгодження по струмів навантажень при підключенні до МП зовнішніх компонент.
Повсюдно слід посилатися на використовувану літературу для розрахунків, описів, побудови схем і т.д. Всі питання, відображені в розрахунково-теоретичної частини проекту, повинні бути ув'язані з призначенням проектованого пристрою і умовами експлуатації. Особливо важливо врахувати ці умови при розрахунку надійності схеми.
Обсяг розрахунково-теоретичної частини проекту, становить 30-35 аркушів, якщо дипломний проект написаний рукописно і 20-25 аркушів, якщо дипломної проект виконаний на комп'ютері.

У розрахунково-теоретичний розділ входять такі глави
Введення
У вступі необхідно розглянути:
- Основні завдання, поставлені для розробки дипломного проекту;
- Узгодження їх з сучасним розвитком науки і техніки;
- Актуальність розроблюваної теми;
- Можливість використання розробленого пристрою на
виробництві.
5.1 Вибір та обгрунтування методу побудови розроблювального пристрою
У цьому розділі слід:
- Описати всі методи, за якими може бути побудовано
розроблювальний пристрій;
- Провести порівняльний аналіз обраних методів;
- Обгрунтувати обраний метод для побудови пристрою;
- Вказати переваги і недоліки розроблювального пристрою.
Якщо розроблювальний пристрій має аналоги, то в цьому розділі необхідно:
- Обгрунтувати необхідність побудови розроблювального пристрою;
- Провести порівняльний аналіз принципів побудови з аналогами;
- Обгрунтувати актуальність і необхідність розробки пристрою.

5.2 Вибір і обгрунтування схеми електричної структурної
У цьому розділі на підставі обраного методу для побудови пристрою необхідно:
- Розробити схему електричну структурну проектованого пристрою;
- Перерахувати склад та призначення вузлів, що входять в пристрій.
Глава закінчується описом принципу роботи пристрою по схемі електричної структурної, або наводиться алгоритм роботи пристрою.
5.3 Вибір і обгрунтування елементної бази
При виборі елементної бази необхідно:
- Описати всі можливі серії ІМС, які застосовуються для побудови схеми електричної принципової розроблювального пристрою;
- Привести обгрунтування вибору типу ІМС в залежності від умов експлуатації;
- Вибрати електричні параметри, необхідні для проведення розрахунків споживаної потужності і часу затримки проходження сигналів по вузлах проектованого пристрою;
- Привести таблицю параметрів для обраних типів ІМС;
- Вказати конструктивне виконання корпусів обраних ІМС (габаритний креслення корпусу).
5.4 Синтез 1-2 функціональних вузлів
У цій главі виробляється синтез вузлів, які в обраній серії ІМС не представлені одним корпусом, наприклад «синтез мікропрограмного пристрою управління».
У цій главі виробляється синтез комбінаційних схем (КС) або цифрових автоматів.
5.4.1 Синтез комбінаційних схем проводиться за правилами синтезу КС у кілька етапів:
- Складання таблиці істинності відбиває роботу комбінаційної схеми;
- Складання досконалої диз'юнктивної нормальної форми (СДНФ) на підставі таблиці істинності;
- Складання карт Карно або Вейч для проведення мінімізації СДНФ;
- Накреслення схеми електричної функціональної за мінімальною СДНФ.
Наприклад.
Побудувати схему електричну функціональну логічного пристрою, заданого таблично:
X 3
X 2
X 1
F (X 3 X 2 X 1)
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
Складання СДНФ таблично заданої функції:


Мінімізація ФАЛ за допомогою карт Карно:1
0
1
1

0
1
0
1
На підставі мінімізованої ФАЛ будуємо схему електричну функціональну
5.4.2 Синтез цифрових автоматів проводиться за правилами синтезу автоматів Мілі або Мура в кілька етапів:
- Складання об'єднаної таблиці переходів і виходів відбиває роботу цифрового автомата;
- Складання прикладних карт Карно (для кожного тригера), в кожній клітині яких двох розрядним числом записується перехід даного тригера з попереднього стану в подальший стан при відповідному наборі станів;
- Використовуючи характеристичне рівняння, що відображає роботу обраного типу тригера (на якому будується цифровий автомат) проводиться складання карт Карно для кожного входу кожного тригера;
- Мінімізація карт Карно і отримання функції входів для кожного тригера;
- Накреслення схеми електричної функціональної за мінімальними функцій входів.
Наприклад.
Синтезувати автомат Милі, якщо він заданий:
- Алфавітом станів А = {a 0 a 1 a 2 a 3};
- Алфавітом вхідних сигналів, під впливом яких автомат послідовно переходить з одного стану в інше:
Z 1 = 1,0,3,2,1;
Z 2 = 0,2,1,3,0.
Алфавітом вихідних сигналів W = {W 0 W 1 W 2}
Автомат формує на виході сигнал:
- W 0, якщо автомат переходить з парного стану при парному Z;
- W 2, якщо автомат переходить з непарної стану при непарному Z;
- 01 W 1, при інших варіантах.
1. Складання таблиць переходів і виходів абстрактного автомата:
Таблиця переходів.
a 0
a 1
a 2
а 3
Z 1
a 3
a 0
a 1
а 2
Z 2
a 2
a 3
a 1
а 0
Таблиця переходів.
a 0
a 1
a 2
а 3
Z 1
w 1
w 2
w 1
Z 2
w 0
w 1
w 0
w 1
Перехід від таблиці переходів і виходів абстрактного автомата до таблиці переходів і виходів еквівалентного структурного автомата.
Для цього проводимо кодування абстрактних сигналів структурними, якщо для побудови схеми електричної функціональної використовують в якості елемента пам'яті Т-тригер.

Таблиця виходів Т-тригера
Q t
T
Q t +1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
З таблиці видно, що функція виходу Q t +1 = 1 при переході тригера з 0 → 1, або з 1 → 0.
Кодування таблиці станів
Т2 Т1
Q 2 Q 1
А 0 → 0 0
А 1 → 0 1
А 2 → 1 0
А 3 → 1 січня
На підставі даної кодованої таблиці станів складаємо СДНФ для входу Т1

Мінімізуємо функцію входів за допомогою карти Карно для тригера Т1.
Карта Карно0
1
0
0

1
0
0
1


1
0
0
1
0
1
0
0
Аналогічно складаємо СДНФ для входу Т2

Мінімізуємо функцію входів за допомогою карти Карно
Карта Карно для тригера Т2:
Кодування таблиці виходів
Q 2 Q 1
W 1 → 0 1
W 2 → 1 0
W 3 → 1 січня
На підставі кодованої таблиці виходів складаємо СДНФ для виходу Т1

Мінімізуємо функцію виходів за допомогою карти Карно
Карта Карно для виходу Y1:0
1
1
0

0
0
0
0


1
0
0
1
0
0
0
0
На підставі кодованої таблиці виходів складається
СДНФ для виходу Y2
Y2 = Q 2 Q 1 Z 2 Z 1 v Q 2 Q 1 Z 2 Z 1 = Q 1 Z 2 Z 1
На підставі проведеного синтезу будується схема електрична функціональна цифрового автомата Мілі

Z 1 Z 1 Z 2 Z 2 Скидання
&
&
&
&
1

T

T

R

&
&
1

T

T

R

&
1
Q1
Q1
Q 2
Q 2
Y1
Y2


.


Якщо для побудови пристрою обрані ІМС, виконані в одному корпусі наприклад "лічильники, дешифратори і т.д.», то проводиться перевірочний синтез даного вузла.
Глава закінчується побудовою схеми електричної функціональної розроблювального пристрою.

5.5 Вибір і обгрунтування побудови схем контролю основних функціональних вузлів
У цій главі виробляється:
- Вибір і обгрунтування методів контролю основних функціональних вузлів;
- Синтез схем контролю основних функціональних вузлів;
- Побудова схеми електричної функціональної синтезованих схем контролю.
5.6 Складання схем електричних принципових
Здійснюватися на підставі складеної схеми електричної функціональної пристрої та схем контролю до нього. Наводиться опис принципу роботи й розрахунку споживаної потужності.
На підставі складених схем електричних структурної і функціональної, обраної елементної бази, складається схема електрична принципова. Вона визначає повний склад елементів і зв'язків між ними, дає повне уявлення про принцип роботи пристрою. Ця схема є основною для розробки повного комплекту конструкторської документації.
У цьому розділі можна навести опис принципу роботи проектованого пристрою за схемою електричною принциповою.
Розрахунок споживаної потужності всіма застосовуваними для побудови схеми електричної принципової ІМС проводити обов'язково.
5.7 Розрахунок надійності
Виробляється з використанням ПК, відповідно до методичних вказівок з розрахунку надійності. Глава закінчується висновками про можливість підвищення надійності розробленого пристрою.

6 КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
У конструкторсько-технологічної частини пояснювальної записки наводиться вибір і обгрунтування конструкції складального вузла на друкованій платі всього пристрою або тієї частини пристрою, схема якої була докладно розроблена і розрахована в попередніх розділах пояснювальної записки. Наводиться опис розробленої конструкції, прийнятих конструктивно-технологічних рішень з урахуванням умов експлуатації, вказуються шляхи забезпечення технологічності конструкції.
У технологічній частині дипломного проекту необхідно:
- Скласти схему технологічного процесу складання і монтажу та ремонту і контролю;
- Описати технологічний процес за операціями;
- Скласти маршрутно-операційні карти на технологічний процес згідно з ГОСТ ЕСТД.
Примітка.
Маршрутно-операційні карти містять у ЗМІСТ пояснювальної записки.

7 ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Завдання по цьому розділу дипломного проекту видається предметною комісією "Економіка".
Керівництво даними розділом дипломного проекту ведеться викладачами предметної комісії "Економіка".

8 ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УМОВ ПРАЦІ, ЕКОБІОЗАЩІТЕ та протипожежна техніка
У даному розділі дипломного проекту наводяться:
- Експертизу на безпеку технологічного процесу;
- Експертизу на безпеку роботи з проектованим пристроєм;
- Основні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки.

ВИСНОВОК
Пояснювальна записка закінчується написанням висновку, в якому:
- Зазначається, як вирішені в процесі розробки завдання дипломного проекту;
- Вказується, перспективно чи розроблений пристрій;
- Вказуються шляхи його вдосконалення;

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ
В кінці пояснювальної записки наводиться список використовуваних джерел (додаток Д), який був використаний в процесі роботи над дипломним проектом.
Список складається в алфавітному порядку прізвищ авторів. У тексті ПЗ посилання на використовувані джерела вказуються у квадратних дужках. Приклад: [1 з 17 - 20].

Графічної частини дипломного проекту
До складу графічної документації до дипломного проекту входить:
- Схема електрична структурна;
- Схема електрична функціональна;
- Схема електрична принципова;
- Креслення друкованої плати (за схемою електричної принципової);
- Складальне креслення;
- Плакат техніко-економічних показників.
У дипломне завдання включається такий набір креслень, який найбільш повно характеризує проектований виріб і відображає його особливості.
При виконання практичного дипломного проекту, обсяг графічної частини складає два аркуші формату А1. При виконанні всіх видів креслень застосовуються основні ГОСТи ЕСКД і ЕСТД (додаток Е).

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ
По закінченню роботи над дипломним проектом керівник зобов'язаний оцінити роботу дипломника, написати на бланку (додаток Ж) відгук про дипломному проекті, в якому вказати:
- Актуальність розробки;
- Грамотність викладу;
- Ступінь самостійності виконаної роботи;
- Ступінь теоретичної та практичної підготовки студента;
- Здатність студента проявляти ініціативу при вирішенні виробничих і конструкторських питань.
Керівник дипломного проекту дає відгук про виконану роботу (після пред'явлення пояснювальної записки з візою керівника з економічної частини проекту) не пізніше, ніж за два тижні до початку захисту проекту.
Керівник дипломного проекту, у відгуку, оцінку за виконаний проект не ставить.
Після отримання відгуків керівника дипломного проекту отримує у голови циклової комісії направлення на рецензію.
Завданням рецензента є:
- Оцінка дипломного проекту, виконаного дипломником, по п'яти бальною системою після ретельного вивчення пояснювальної записки та графічного матеріалу (виконаного відповідно до завдання);
виявлення недоліків, допущених у проекті, в світлі вимог до виконання дипломного проекту.

ПЕРЕВІРКА голів циклових комісій ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ, НАПРЯМОК на рецензію І ЗАПИС НА ЗАХИСТ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ЗА 10 ДНІВ ДО ПОЧАТКУ ЗАХИСТУ.
РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ ЗАЩИТ вивішують на дверях «Лаборантський».
ДЛЯ НАПРЯМКИ на рецензії дипломник ПОВИНЕН УЯВИТИ:
- Пояснювальну записку;
- Комплект (шість) креслень;
- Відгук керівника дипломного проекту;
- Відгук керівника з економічної частини.
Перед захистом дипломник отримує допуск у Зав. кафедрою 44 Сергєєва М.Б., за наявності всіх документів:
- Пояснювальної записки;
- Комплекту (шість) креслень;
- Відкликання керівника дипломного проекту;
- Відкликання керівника з економічної частини;
- Рецензії на дипломний проект.
Перелік додатків:
- А завдання на дипломну роботу;
- Б приклад оформлення текстових документів;
- У зміст
- Г приклад заповнення основного напису на форматі А4;
- Д список використаних джерел;
- Е застосовуються ГОСТи;
- Ж відгук керівника на дипломну роботу;
- Титульний лист;

ДОДАТОК А
ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедрою 44
д-р техн. наук проф. _____________________________ М.Б. Сергєєв
ЗАВДАННЯ
На дипломне проектування
за спеціальністю 230101
Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі
Студенту _________________________________________ групи ____
(ПІБ)
1. Тема дипломного завдання: ___________________________________ __________________________________________________________________
(Найменування пристрою)
2. Вихідні дані на проектування ___________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Термін здачі проекту Завдання прийняв до виконання
"___" ______________ 200 __ р. "___" ___________ 200 __ р.

ЗМІСТ ПРОЕКТУ
Графічні документи
1. __________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
Перелік питань, що підлягають розробці
Введення ____________________________________________________
1. Розрахунково-теоретична частина ____________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Конструкторсько-технологічна частина ______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Економіка та організація виробництва _______________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Заходи щодо забезпечення безпеки умов праці, екобіозащіте та протипожежної техніки _________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Виконання макета _________________________________ Заключение___________________________________________________
Список використовуваних джерел ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Завдання розглянуто на засіданні предметної (циклової) комісії
Голова ц / к: __________________________________ / /
Протокол_____ від "___" _____________________ 200 __ р.
Керівник дипломного проектування _____________________
(Підпис, прізвище, ініціали)

ДОДАТОК В
ЗМІСТ
Введення
Розрахунково-теоретична частина
Огляд методів побудови пристроїв сполучення
Вибір і обгрунтування схеми електричної структурної пристрою сполучення відеотермінала
Вибір методу побудови апаратурних засобів контролю та діагностики
Вибір і обгрунтування схеми контролю
Синтез функціональних вузлів
Синтез регістру
Синтез дешифратора
Опис схеми електричної функціональної
Вибір елементної бази
Опис схеми електричної принципової
Розрахунок надійності
Конструкторсько-технологічна частина
Вибір і обгрунтування конструкції ТЕЗ
Технологічний процес складання та монтажу ТЕЗ
Економіка та організація виробництва
Розрахунок фонду оплати праці
Розрахунок та аналіз собівартості вироби
Розрахунок відпускної ціни виробу
Заходи щодо забезпечення безпечних умов праці, екобіозащіте та протипожежної техніки
Висновок
Список використаних джерел
Додаток А УС. Схема електрична структурна
Додаток Б УС. Схема електрична функціональна
Додаток В УС. Схема електрична принципова
Додаток Г УС. Креслення друкованої плати
Додаток Д УС. Складальне креслення
Додаток Е Специфікація
Додаток Ж Калькуляція собівартості вироби 4

ДОДАТОК Е
Перелік основних ГОСТів ЕСКД і ЕСТД використовуваних при написанні дипломного проекту.
1 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Загальні вимоги до текстових документів

2 ГОСТ 2.701-84 ЕСКД Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання

3 ГОСТ 2.702-75 ЕСКД Правила виконання електричних схем
4 ГОСТ 2.708-81 ЕСКД Правила виконання електричних схем ЦВТ
5 ГОСТ 2.743-82 ЕСКД Позначення умовні графічні в схемах. Елементи цифрової техніки

6 ГОСТ 2.004-79 ЕСКД Правила виконання конструкторських документів на друкуючих і графічних пристроях виводу ЕОМ

7 ГОСТ 14.002-73 ЕСТПП Основні вимоги до технологічної підготовки виробництва
8 ГОСТ 14.201-83 ЕСТПП Загальні правила забезпечення технологічності конструкцій, виробів
9 ГОСТ 3.1102-81 ЕСТД Стадії розробки і види документів
10 ГОСТ 3.1104-81 ЕСТД Загальні вимоги до форм, бланків і документів
11 ГОСТ 3.1113-79 ЕСТД Правила оформлення документів, що застосовуються при розробці, впровадженні та функціонуванні технологічних процесів

ДОДАТОК Д

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексєєв В.Г., Гриднєв В.М., Нестеров Ю.І. та ін Технологія ЕОМ, обладнання та автоматизація. -М.: Вища школа, 1984
2. Калабеков Б.А. Цифрові пристрої і мікропроцесорні системи. - М.: Гаряча лінія - телеком, 2002
3. Мюллер Скотт. Модернізація та ремонт ПК, 8-е видання.: Пер. з англ. - М.: Видавничий будинок "Вільямс", 2002

ДОДАТОК Ж
ВІДГУК *
керівника проекту про якість дипломного проекту студента Державного Університету Аерокосмічного приладобудування
Інститут середньої професійної освіти (Коледж)
Прізвище, і., О. студента_______________________________________
Спеціальність _______________________________________________
Найменування теми дипломного проекту ______________________
_____________________________________________________________
Місце роботи і посада керівника проекту _________________
____________________________________________________________
Прізвище, і., О. _______________________________________________
Підпис ___________________ "_____" __________________ 200 ___ р.
З відкликанням ознайомлений Зав. кафедрою _______________________
* Даючи висновок про якість дипломного проекту, поряд з характеристикою якості графічних робіт, зв'язності викладу і грамотності складання пояснювальної записки, ступеня самостійності роботи студента над проектом і продемонстрованою ним ініціативи, слід охарактеризувати теоретичну і практичну підготовку студента, що виявилася здатність вирішувати конкретні виробничі та конструкторські задачі на базі останніх досягнень техніки і новаторів виробництва.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Методичка
113.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Багатопроцесорні обчислювальні комплекси Ельбрус
Обчислювальні машини
Електронно обчислювальні машини
Електронно-обчислювальні машини
Аналогові і гібридні електричні обчислювальні машини
Обчислювальні мережі 2
Обчислювальні мережі
Локальні обчислювальні мережі 2
Локальні обчислювальні мережі
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru