додати матеріал


Оборотний капітал

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Визначення потреби підприємства в оборотному капіталі (нормування оборотних коштів)
2. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства
Висновок
Список використаних джерел
Додаток

Введення
В умовах ринкової економіки особливо ретельного аналізу потребують зміни складу, і динаміки оборотних активів як найбільш мобільної частини капіталу, від стану яких в значній мірі залежить фінансовий стан підприємства. При цьому слід мати на увазі, що стабільна структура оборотного капіталу свідчить про стійке, добре налагодженому процесі виробництва і збуту продукції. Ефективне використання оборотного капіталу відіграє значну роль у забезпеченні нормалізації роботи економічного суб'єкта, підвищення рівня рентабельності виробництва і залежить від безлічі факторів. До зовнішніх факторів, як правило, відносять загальноекономічну ситуацію: податкове законодавство, умови отримання кредитів і процентні ставки по них, можливість цільового фінансування, участь у програмах, що фінансуються з бюджету. Названі фактори визначають рамки, в яких будь-який економічний суб'єкт може скористатися внутрішніми резервами раціонального руху оборотних коштів.
Отримання прибутку сьогодні - це результат правильних рішень про пропорції вкладення капіталу в оборотні кошти, прийнятих ще до початку операційної діяльності підприємства. Від того, як використовуються оборотні виробничі фонди, залежить величина прибутку підприємства, а отже і його подальший розвиток. Оборотний капітал бере участь у процесі виробництва і є одним з основних питань управління на підприємстві. Загальновідомо, що для нормального функціонування кожного господарюючого суб'єкта оборотні кошти являють собою, насамперед грошові кошти, використовувані підприємством для придбання оборотних фондів і фондів обігу. Раціональне та економне використання оборотних фондів є першочерговою задачею підприємства. У зв'язку з цим особливого значення набуває дослідження проблем, пов'язаних з підвищенням ефективності використання оборотних коштів підприємств, так як незалежно від форм власності, галузевих та технологічних особливостей, масштабів виробництва, рух вартості ресурсів та їх кругообіг стають можливі тільки завдяки обслуговуванню цих процесів оборотними засобами .
Ефективне використання оборотного капіталу відіграє значну роль у забезпеченні нормалізації роботи підприємства, підвищення рівня рентабельності виробництва. В умовах ринкової економіки стабільна його структура свідчить про стійке, добре налагодженому процесі виробництва і збуту продукції.
В даний час негативний вплив на зміну ефективності використання оборотних коштів і уповільнення їх оборотності надають розрив господарських зв'язків; порушення договірної та платіжно-розрахункової дисципліни та зниження доступу до кредитів внаслідок високих банківських відсотків - у зв'язку з цим особливого значення набуває дослідження проблем, пов'язаних з підвищенням ефективності використання оборотних коштів підприємств, так як незалежно від форм власності, галузевих і технологічних особливостей, масштабів виробництва рух вартості ресурсів та їх кругообіг стають можливі тільки завдяки обслуговуванню цих процесів оборотними засобами.
Цими обставинами зумовлений вибір теми дослідження.
Мета контрольної роботи - дослідження потреби підприємства в оборотному капіталі (нормування оборотних коштів) і оцінка фінансово-економічного стану підприємства ТОВ ТД «Дуслик».
Виходячи з мети, сформульовані основні завдання:
- Вивчити теоретичний матеріал з потреби підприємства в оборотному капіталі (нормування оборотних коштів);
- Провести оцінку фінансово-економічного стану підприємства ТОВ ТД «Дуслик».
Об'єктом аналізу є товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім «Дуслик». Предметом аналізу є грошові кошти в ТОВ ТД «Дуслик». Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий Дім «Дуслик» був створений в 1997 році відповідно до чинного законодавства з метою задоволення потреб населення і підприємств у продукції, насичення споживчого ринку товарами народного споживання, створення нових робочих місць. Предметом діяльності ТОВ ТД «Дуслик» є продаж товарів народного споживання і оптово-роздрібна торгівля.
У роботі використовувалася література вітчизняних авторів, таких як Баканов М.І., Любушин А.І. та ін, досліджено статті з журналів і газет, коментарі експертів.

1. Визначення потреби підприємства в оборотному капіталі (нормування оборотних коштів)
Необхідність досить докладного обліку оборотного капіталу визначається кількома чинниками.
Це в першу чергу:
- Обсяг оборотного капіталу, що залежить від типу інвестиційного проекту;
- Рівень прогнозованої інфляції;
- Ступінь невизначеності термінів надходження необхідних матеріалів та оплати готової продукції.
Оборотні кошти - це сукупність оборотних виробничих фондів і фондів обігу в грошовому вираженні. Ці складові частини оборотних коштів по-різному обслуговують процес відтворення: перші - у сфері виробництва, а другі - у сфері обігу.
Умови виробництва і реалізації продукції вимагають, щоб на складах виробничого підприємства постійно перебували запаси матеріальних цінностей, які споживаються в процесі виробництва, а також готової продукції. Крім того, для забезпечення безперебійної роботи необхідно, щоб у цехах були певні доробки незакінченої продукції. І, нарешті, підприємство повинно мати у своєму розпорядженні певними грошовими коштами в касі, на рахунках у банку, в розрахунках.
Активи підприємства, які в результаті його господарської діяльності повністю переносять свою вартість на готовий продукт, беруть одноразове участь у процесі виробництва, змінюючи чи втрачаючи при цьому натурально-речову форму, називаються оборотними засобами.
Нормування оборотних коштів - основа раціонального використання господарських засобів підприємства. Воно полягає в розробці обгрунтованих норм і нормативів їх витрачання, необхідних для створення постійних мінімальних запасів для безперебійної роботи підприємства.
По ступені планування оборотні кошти поділяються на нормовані і ненормовані.
До нормованих належать оборотні кошти у виробничих запасах.
До ненормованих оборотних засобів належать: грошові кошти, відвантажені товари та здані роботи, всі види дебіторської заборгованості та ін
На практиці застосовують три основні методи нормування оборотних коштів: аналітичний, коефіцієнтний і метод прямого рахунку.
Аналітичний метод використовує фактичні дані про величину оборотних коштів за певний період. При цьому уточнюються зайві і непотрібні запаси, вносяться поправки на зміну умов виробництва та постачання. Уточнений результат цих розрахунків і вважається нормативом оборотних коштів на планований період. Цей метод використовується в тих випадках, коли не передбачаються істотні зміни в умовах роботи підприємства і засоби, вкладені в матеріальні цінності та запаси, мають велику питому вагу.
Коефіцієнтний метод полягає в тому, що нормативи на планований період розраховуються шляхом внесення поправок (з допомогою коефіцієнтів) в нормативи попереднього періоду. Коефіцієнти враховують зміну обсягів виробництва, оборотність оборотних коштів, асортиментні зрушення і інші фактори.
Метод прямого рахунку полягає в тому, що розраховуються суми оборотних коштів по кожному конкретному виду товарно-матеріальних цінностей, потім вони складаються, і в результаті визначається норматив по кожному елементу нормованих оборотних коштів. Загальний норматив становить суму нормативів по всіх елементах. Цей метод є найбільш точним, обгрунтованим, але разом з тим досить трудомістким.
При нормуванні оборотних коштів необхідно встановити норми запасу за окремими видами нормованих матеріалів, визначити нормативи по кожному елементу оборотних коштів і розрахувати сукупний норматив по нормованих оборотних коштів.
Норми оборотних коштів характеризують мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей, розрахованих в днях запасу або у відсотках до визначеної бази (товарної продукції, обсягу основних фондів). Як правило, вони встановлюються на певний період часу (квартал, рік), але можуть діяти і протягом більш тривалого періоду. Норми встановлюються по виробничих запасах, незавершеному виробництву, запасам готової продукції на складі підприємства.
Розглянемо розрахунок норм виробничих запасів, незавершеного виробництва і готової продукції.
Норма в днях по виробничих запасах (сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатах) складається з часу:
- Вивантаження, приймання, складської обробки і лабораторного аналізу (підготовчий запас);
- Знаходження матеріалів на складі для поточного виробничого процесу (поточний запас) і страхового, або гарантійного, запасу (страховий запас);
- Підготовки матеріалів до виробництва (технологічний запас);
- Перебування матеріалів у дорозі (транспортний запас).
Найбільшу питому вагу в загальній нормі оборотних коштів по групі матеріалів займає норма поточного запасу.
Поточний запас - постійний запас матеріалів, повністю підготовлених до запуску у виробництво і призначених для безперебійної роботи підприємства. Його величина залежить від середньодобового споживання матеріалів, інтервалу між черговими постачаннями, розміру партій поставок і партій запуску у виробництво. Для багатьох матеріалів інтервал між черговими постачаннями береться в половинному розмірі або розраховується середньоарифметичним методом.
Максимальна величина поточного запасу (Зmax) визначається за формулою:
Зmax = Ап × Т,
де Ап - середньодобова потреба в цьому матеріалі, натуральні одиниці виміру;
Т - час між двома черговими поставками, дні.
При цьому середньодобове споживання встановлюється діленням загальної потреби в даному матеріалі в плановому періоді (рік, квартал, місяць) на кількість календарних днів за той же період, якщо підприємство працює безперервно, або на кількість робочих днів, якщо не працює у святкові та вихідні дні.
Середня величина поточного запасу (його часто називають перехідним запасом) (Зср) визначається за формулою:
Зср = Зmax / 2.
До наступного за значимістю відноситься страховий запас, який створюється на випадок можливих зривів поставок в часі, затримок у дорозі, надходження неякісних матеріалів і т.п. Розмір страхового запасу встановлюється звичайно у відсотках до норм оборотних коштів на поточний запас (від 30 до 50%).
Страховий, або гарантійний, запас (Зс) можна також визначити за формулою:
Зс = АДН × ПМ,
де АДН - норма страхового запасу матеріалів, дні;
Пм - середньоденна потреба в даному виді матеріалів, руб.
У середньому таким же за тривалістю є транспортний запас, що утворюється в разі розбіжності в термінах руху документообігу та оплати за них і часу перебування матеріалів у дорозі.
На підприємствах формується і так званий технологічний запас (Зтех), який необхідний для підготовки до виробництва. Величина такого запасу визначається за формулою:
Зтех = Ап × Тц,
де Ап - середньодобова потреба в цьому матеріалі, натуральні одиниці виміру;
Тц - тривалість технологічного циклу, дні.
Загальна норма запасів (Зобщ) по сировині, основних матеріалів, покупних напівфабрикатів визначається за формулою:
Зобщ = Зтек + Зс + Зтр + Зтех.
Нормативна потреба оборотних коштів у запасних частинах для поточного обслуговування та ремонту обладнання розраховується як добуток норми запасу в руб., Встановленої по відношенню до певного показника, на загальну планову величину останнього.
Типова норма оборотних коштів на запасні частини (атипії) визначається за формулою:
Атипії = Аобщ / Соб,
де Аобщ - загальна потреба в оборотних коштах на запасні частини, руб.;
Соб - вартість обладнання і транспортних засобів на кінець планованого року.
Норма запасу по незавершеному виробництву (Ннзп) встановлюється виходячи з тривалості виробничого циклу і ступеня готовності виробів, яка виражається через коефіцієнт наростання витрат. Норма визначається так:
Ннз = Тц × Кнз,
де Тц - тривалість виробничого циклу, дні;
Кнзп - коефіцієнт наростання витрат.
Коефіцієнт наростання витрат у незавершеному виробництві характеризує рівень готовності продукції і обумовлений тим, що витрати в незавершеному виробництві здійснюються в різний час і наростають поступово протягом усього циклу. Коефіцієнт наростання витрат завжди більше 0 і менше 1.
Норма запасу по готової продукції залежить від часу оформлення платіжних документів, упаковки і маркування, зберігання на складі до відвантаження, комплектування виробів до транзитної норми, тривалості транспортування виробів зі складу підприємства до станції відправлення і навантаження в транспортні засоби.
Після встановлення норм запасів визначається норматив оборотних коштів у грошовому вираженні для окремих елементів оборотних коштів і в цілому по підприємству.
Норматив оборотних коштів - мінімальна сума грошових коштів, необхідна підприємству для організації виробничої діяльності.
В основному норматив по окремих елементах оборотних коштів Sni знаходиться за формулою:
Sni = H3i × Ai,
де H3i - норма запасу i-го елемента, дні;
Ai - показник, по відношенню до якого встановлена ​​норма.
Норматив виробничих запасів (сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів і т.д.) визначається множенням норми у днях на одноденний їх витрату.
Sni = H3i × М / Тк,
де М - витрата сировини і матеріалів за календарний період часу, руб.;
Тк - календарний період, дні (рік - 360 днів; квартал - 90 днів, місяць - 30 днів).
Норматив незавершеного виробництва (Анзп) розраховується множенням норми запасу в незавершеному виробництві на середньодобовий випуск продукції оціненої за виробничою собівартістю.
Анзп = Псут × Ннзп,
де Псут - середньодобовий випуск продукції за виробничою собівартістю, руб.;
Ннзп - норма запасу в незавершеному виробництві, дні.
Норматив оборотних коштів на готову продукцію (ЗДП) на складі підприємства визначається за формулою:
ЗДП = Псут × Нзг,
де Псут - одноденний випуск готової продукції за виробничою собівартістю;
Нзг - норма запасу готової продукції, дні.
Розрахунок нормативу оборотних коштів за витратами майбутніх періодів Аб.п визначається за формулою:
Аб.п. = Зн + ЗПЛ - Зпог,
де Зн - витрати майбутніх періодів на початок планованого періоду;
ЗПЛ - витрати планованого періоду на ці цілі;
Зпог - витрати у планованому періоді, що підлягають списанню на собівартість продукції.
Завершується процес нормування встановленням сукупного нормативу оборотних коштів шляхом складання приватних нормативів з виробничих запасів, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів і готової продукції.
Середня норма оборотних коштів по підприємству в цілому розраховується діленням сукупного нормативу на одноденний випуск товарної продукції по виробничій собівартості.
Таким чином, нормування оборотних коштів - необхідна умова визначення мінімально достатнього обсягу коштів, що забезпечують ефективну роботу підприємства в цілому.

2. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства
Фінансовий стан підприємства є наслідком всіх аспектів його діяльності.
Аналіз фінансового стану підприємства здійснюється за досить великому набору узагальнюючих і локальних показників, які можуть змінюватись в залежності від специфіки підприємства, цілей аналізу тощо.
Узагальнюючі показники оцінки фінансового стану підприємства характеризують:
- Ліквідність;
- Залучення позикових коштів;
- Оборотність капіталу;
- Прибутковість.
У таблиці 1. представлені основні показники для оцінки фінансово-економічного стану за даними бухгалтерської звітності та наведено оптимальні значення цих показників.
Завдання. Виконати оцінку фінансово-економічного стану фірми за один рік за вихідними даними «Бухгалтерського балансу» (Форма № 1), «Звіту про фінансові результати» (Форма № 2), «Звіту про рух грошових коштів» (Форма № 4) (Додаток № 5).
1. Обчислити показники
a) ліквідності;
b) фінансової стійкості;
c) ділової активності;
d) рентабельності.
І порівняти їх з нормативними значеннями
Всі розрахунки представити в таблиці
2. Зробити висновки про фінансовий стан підприємства
Найменування коефіцієнта
Формула розрахунку
Оптимальне значення
Розрахункове значення
1. ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ
1.1. Коефіцієнт поточної ліквідності
(Покриття)
(Рядок 290 форми № 1 - рядок 230 форми № 1) / рядок 690 форми № 1
2-2,5
більше 1
(25917 - 2112) / 33888 = 0,7
1.2. Коефіцієнт критичної ліквідності
(Рядок 290 форми № 1 - сума рядків 210, 220, 230 форми № 1) / сума рядків 610, 620, 630, 650, 660 форми № 1
0,7-1,0
(25917 - 8361 - 3115 - 2112) / 25478 = 0,48
1.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Сума рядків 250, 260 форми № 1 / сума рядків 610, 620, 630, 650, 660 форми № 1
0,2-0,4
12329 / 25478 = 0,48
2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
2.1. Коефіцієнт автономії
Сума рядків 490, 640 форми № 1 / рядок 700 форми № 1
Більше 0,5
(16106 + 8410) / 50765 = 0,48
2.2. Співвідношення власних і позикових коштів
Рядок 490 форми № 1 / (сума рядків 590, 690 форми № 1)
Більше 0,7
16106 / (771 + 33888) = 0,46
2.3. Коефіцієнт фінансової стійкості
Сума рядків 490, 590, 640 форми № 1 / рядок 700 форми № 1
(16106 + 771 + 8410) / 50765 = 0,49
2.4. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів
(Сума рядків 490, 640, 650 форми № 1 - рядок 190 форми № 1) / рядок 290 форми № 1
0,3-0,4
більше 0.1
(16106 + 8410) / 25917 = 0,95
2.5. Коефіцієнт маневреності власного капіталу
(Сума рядків 490, 590, 640 форми № 1 - рядок 190 форми № 1) / сума рядків 490, 590, 640 форми № 1
0,2-0,5
(16106 + 771 + 8410 - 24848) / (16106 + 771 + 8410) = 0,02
2.6. Коефіцієнт платоспроможності
(Залишок грошових коштів організації на початок року + загальна сума отриманих грошових коштів за рік) / загальна сума витрачених грошових коштів за рік
(1674120 + 4367851 + 940017 + 247456) / (7765227 + 467680 + 358670 + 534255) = 0,79
3. ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ
3.1. Коефіцієнт оборотності активів (в оборотах)
Рядок 010 форми № 2 / 0,5 × (рядок 300 п.р. + 300 к.г. форми № 1)
4621620 / 0,5 × (44202 + 50765) = 97
3.2. Оборотність активів (у днях)
0,5 × (рядок 300 п.р. + 300 к.г. форми № 1) × 360 / рядок 010 форми № 2
(0,5 × (44202 + 50765) × 360) / 4621620 = 3,7
3.3. Оборотність виробничих запасів
Рядок 010 форми № 2 / 0,5 × (рядок 210 п.р. + 210 к.г. форми № 1)
4621620 / 0,5 × (7430 + 8361) = 585
3.4. Оборотність виробничих запасів (у днях)
0,5 × (рядок 210 п.р. + 210 к.г. форми № 1) × 360 / рядок 010 форми № 2
(0,5 × (7430 + 8361) × 360) / 4621620 = 0,61
3.5.Оборачіваемость грошових коштів
Рядок 010 форми № 2 / 0,5 × (рядок 260 п.р. + 260 к.г. форми № 1)
4621620 / 0,5 × (10547 + 12329) = 404
3.6. Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу
Рядок 010 форми № 2 / 0,5 × (рядок 290 п.р. + 290 к.г. форми № 1)
4621620 / 0,5 × (21259 + 25917) = 196
3.7. Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Рядок 010 форми № 2 / 0,5 × (сума рядків 490, 640 п.р. + 490, 640 к.г. форми № 1)
4621620 / 0,5 × (11450 + 9478 + 16106 + 8410) = 203
4. ОЦІНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
4.1. Чистий прибуток (ПП)
Рядок 140 форми № 2 + рядок 141 форми № 2 - рядок 150 форми № 2
285256 + 878 - 12 569 = 273 465
4.2. Рентабельність активів за чистим прибутком
Рядок 190 форми № 2 / 0,5 × (рядок 300 п.р. + 300 к.г. форми № 1)
273465 / 0,5 × (44202 + 50765) = 5,76
4.2. Рентабельність продажів
Рядок 050 форми № 2 / рядок 010 форми № 2
54808 / 4621620 = 0,01
4.3. Рентабельність повних витрат на продукцію
Рядок 050 форми № 2 / сума рядків 020, 030, 040 форми № 2
54808 / (4292013 + 195985 + 78814) = 0,01
4.4. Рентабельність активів за прибутком до оподаткування (ПДО)
Рядок 140 форми № 2 / 0,5 × (рядок 300 п.р. + 300 к.г. форми № 1)
285256 / 0,5 × (44202 + 50765) = 6,01
4.5. Рентабельність власного капіталу за ПДН
Рядок 140 форми № 2 / 0,5 × (сума рядків 490, 640 п.р. + сума рядків 490, 640 к.г. форми № 1)
285256 / 0,5 × (11450 + 9478 + 16106 + 8410) = 12,55
4.6. Рентабельність власного капіталу по ПП
Рядок 190 форми № 2 / 0,5 × (рядок 490 п.р. + рядок 490 к.г. форми № 1)
273465 / 0,5 × (11450 + 16106) = 19,85
4.7. Рентабельність всього капіталу за ПДН
Рядок 140 форми № 2 / 0,5 × (сума рядків 700 п.р. + сума рядків 700 к.г. форми № 1)
285256 / 0,5 × (44202 + 50765) = 6,01

За аналізований період частка позикових коштів у сукупних джерелах утворення активів збільшилася, що може свідчити про зниження фінансової незалежності ТОВ ТД «Дуслик».
Виходячи з таблиці, можна зробити висновок про низьку ліквідність і платоспроможність ТОВ ТД «Дуслик», що, безсумнівно, є поганим показником фінансово-господарської діяльності ТОВ ТД «Дуслик».
Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань оборотними показує, наскільки поточні зобов'язання покриваються оборотними активами організації і характеризує платіжні можливості організації за умови погашення всієї дебіторської заборгованості (в тому числі «безповоротній») і реалізації наявних запасів (у тому числі неліквідів). Зниження даного показника в 2007 році свідчить про зниження рівня ліквідності активів.
Наявність власного капіталу в обороті є одним з важливих показників фінансової стійкості організації. У даному випадку цей показник від'ємний, що свідчить про те, що всі оборотні кошти організації, а також, можливо, частина необоротних активів сформовані за рахунок позикових коштів (джерел).
Зниження частки власного капіталу в оборотних коштах у 2007 році визначає спад ступеня забезпеченості господарської діяльності організації власними оборотними засобами, необхідними для її фінансової стійкості.
Коефіцієнт автономії або фінансової незалежності, що характеризує роль власного капіталу у формуванні активів підприємства, у 2007 році дорівнює 0,48, що демонструє тенденцію зниження незалежності.
Проаналізувавши вищенаведені показники можна зробити висновок про слабку фінансової стійкості ТОВ ТД «Дуслик», що пов'язано зі збільшенням частки позикових коштів у структурі пасивів.
Коефіцієнт оборотних коштів у виробництві характеризує оборотність товарно-матеріальних запасів організації, також має тенденцію до спаданням, що характеризує зниження ефективності виробничої і маркетингової діяльності організації.
Зниження коефіцієнта оборотних коштів у розрахунках характеризує зменшення ймовірності виникнення сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості та її списання внаслідок ненадходження платежів, тобто ступінь комерційного ризику знижується. Зниження даного показника призводить до зростання платоспроможності організації.
Можна зробити висновок про те, що для успішної діяльності підприємства слід більш оперативно реагувати на кон'юнктуру ринку, прискорити оборотність капіталу за рахунок скорочення наднормативних запасів і періоду інкасації дебіторської заборгованості. Це допоможе поповнити власний оборотний капітал і досягти більш оптимальної фінансової структури балансу.
За даними таблиці, можна сказати, що в 2007 році підприємство ТОВ ТД «Дуслик» є не рентабельним, тому що всі показники низькі.
Рентабельність продажів відображає співвідношення прибутку від реалізації продукції і доходу, отриманого організацією в звітному періоді. Цей показник знаходиться на низькому рівні, так, всього 1 копійка прибутку отримано організацією в результаті реалізації продукції на один карбованець виручки.

Висновок
Таким чином, оборотні кошти - це сукупність оборотних виробничих фондів і фондів обігу в грошовому вираженні. Ці складові частини оборотних коштів по-різному обслуговують процес відтворення: перші - у сфері виробництва, а другі - у сфері обігу.
Нормування оборотних коштів - основа раціонального використання господарських засобів підприємства. Воно полягає в розробці обгрунтованих норм і нормативів їх витрачання, необхідних для створення постійних мінімальних запасів для безперебійної роботи підприємства.
На практиці застосовують три основні методи нормування оборотних коштів: аналітичний, коефіцієнтний і метод прямого рахунку.
Норми оборотних коштів характеризують мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей, розрахованих в днях запасу або у відсотках до визначеної бази (товарної продукції, обсягу основних фондів). Як правило, вони встановлюються на певний період часу (квартал, рік), але можуть діяти і протягом більш тривалого періоду. Норми встановлюються по виробничих запасах, незавершеному виробництву, запасам готової продукції на складі підприємства.
Таким чином, нормування оборотних коштів - необхідна умова визначення мінімально достатнього обсягу коштів, що забезпечують ефективну роботу підприємства в цілому.
Можна зробити висновок про те, що для успішної діяльності підприємства слід більш оперативно реагувати на кон'юнктуру ринку, прискорити оборотність капіталу за рахунок скорочення наднормативних запасів і періоду інкасації дебіторської заборгованості. Це допоможе поповнити власний оборотний капітал і досягти більш оптимальної фінансової структури балансу.

Список використаних джерел
1. Крум Е.В. Економіка підприємства. - М: РІВШ, 2005. - 152 с.
2. Зайцев Н.Л. Економіка та організації: Підручник для вузів. 2-е вид., Перероблене і доповнене. - М: Видавництво "Іспит", 2005. - 624 с.
3. Економіка підприємства (фірми): Підручник / За ред. проф. О.І. Волкова і доц. О.В. Дев'яткіна. 3-тє вид., Перероблене і доповнене. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 601 с.
4. Економіка підприємства: Підручник / За ред. А.Є. Карлика, М.Л. Шухгальтера. - М: ИНФРА-М, 2004. - 432 с.
5. Радіонов Р.А. Нові підходи до нормування оборотних коштів на підприємстві / / Фінансовий менеджмент. 2005. - № 3. - С. 21-33.
6. Паламарчук А.С. Оборотні кошти підприємства / / Довідник економіста. 2005. - № 3. - С. 27-34.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
84.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Капітал оборотний
Оборотний капітал підприємства
Оборотний капітал підприємств
Оборотний капітал підприємства та основні завдання управління
Фінансові інвестиції в оборотний капітал казахстанського ТОВ Ак Біда
Гроші як капітал Капітал і додаткова вартість
Потенціал підприємства основної оборотний змінний Ефективність їх використання
Капітал
Неоплачений капітал
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru