Облік і аналіз формування та використання прибутку підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Курсова робота
Облік і аналіз формування та використання прибутку підприємства
Виконала студентка А.Д. Гротова
Керівник курсової роботи
С.Н. Шарова
Консультант К.Ш. Алексєєва
.
2009

ЗМІСТ
ВСТУП
1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «КОМПАНІЯ« Метте »
2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «КОМПАНІЯ« Метте »
2.1 Нормативно-правове регулювання обліку фінансових результатів і використання прибутку
2.2 Облік фінансового результату від звичайних видів діяльності
2.3 Облік фінансового результату від інших доходів і витрат
2.4 Облік загального фінансового результату та використання прибутку
2.5 Звітність та порядок складання звіту про прибутки та збитки
3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «КОМПАНІЯ« Метте »
3.1 Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів
3.2 Факторний аналіз чистого прибутку і прибутку від реалізації в цілому по підприємству і по окремих видах продукції
3.3 Аналіз показників рентабельності
3.4 Аналіз розподілу і використання чистого прибутку
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
В умовах ринкового господарювання формування, розподіл і використання прибутку вважається внутрішньою справою підприємства. Однак держава може впливати на цей процес за допомогою різних непрямих регуляторів, у тому числі через систему оподаткування. Податковий механізм забезпечує економічну реалізацію прибутку за місцем її виникнення. Підприємство отримує додатковий можливості як для її інвестування, так і для розширення непродуктивного споживання. Ефективна система оподаткування прибутку, що передбачає додаткові пільги з податку на прибуток, робить вирішальний вплив на стимулювання підприємства, має важливе значення для забезпечення позитивних фінансових результатів діяльності, підвищення економічної активності, вирішення соціально-економічних проблем.
Прибуток - це грошове вираження грошових накопичень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності. Як економічна категорія вона характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності підприємств.
За рахунок прибутку здійснюється фінансування заходів з науково-технічного та соціально-економічного розвитку, збільшення фонду оплати праці.
Прибуток є не тільки джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємства, але набуває все більшого значення у формуванні бюджетних ресурсів, позабюджетних і благодійних фондів.
Грамотне, ефективне управління формуванням прибутку, його розподілу та використання передбачає побудову на підприємстві відповідних організаційно-методичних систем забезпечення цього управління, знання основних механізмів формування прибутку, принципи її розподілу. Необхідно при цьому мати на увазі, що кожен цикл розподілу прибутку звітного періоду це одночасно і процес забезпечення ефективних умов її формування в майбутньому періоді, реалізації цілей стратегічного розвитку підприємства.
Зростання прибутку підприємства збільшує, у свою чергу, надходження до бюджету країни податку на прибуток, який у забезпеченні держави фінансовими ресурсами має одне з основних значень.
Таким чином, тема обліку фінансових результатів та використання прибутку на підприємствах є досить актуальною і має велике значення в умовах глибоких економічних перетворень у фінансово-податковому секторі економіки.
Мета курсової роботи - розглянути теоретичні і практичні питання сутності та значущості доходів і прибутку, дати оцінку обліку фінансових результатів на ТзОВ «Компанія« Метта », проаналізувати формування і використання прибутку, розробити рекомендації щодо вдосконалення обліково-контрольної роботи, провести комплексний і глибокий аналіз фінансових результатів на досліджуваному організації і виявити резерви їх росту.
Основними завданнями для досягнення поставленої мети є наступні:
- Систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку;
- Вивчення методики та організації обліку фінансових результатів від реалізації товарів;
- Вивчення методики та організації обліку кінцевого фінансового результату діяльності підприємства;
- Аналіз динаміки формування прибутку;
- Аналіз динаміки показників, що формують валовий прибуток підприємства;
- Аналіз впливу чинників на зміну прибутку (факторний аналіз);
- Аналіз розподілу прибутку та його використання;
- Розробка рекомендацій щодо використання резервів збільшення прибутку, поліпшення процесів формування та використання прибутку.
Бухгалтерський облік займає важливе місце в системі управління підприємством.
Аналіз бухгалтерської звітності дозволяє судити про діяльність підприємства, про його майновий і фінансовий стан. Крім того, бухгалтерський звіт служить джерелом інформації, як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів.
Фінансові результати займають восьмий розділ плану рахунків. Вони призначені для узагальнення, а також виявлення кінцевого фінансового результату діяльності організації за звітний період, що є вкрай необхідним для будь-якого організації з метою оцінки ефективності її діяльності.
У цій роботі розглянуті наступні питання: фінансові результати та завдання їх обліку, облік фінансових результатів на рахунку 99 "Прибутки і збитки", облік доходів і витрат, облік фінансових результатів від продажу продукції.
У ході роботи була використана бухгалтерська звітність ТОВ «Компанії« Метта »за період двох років і дані внутрішнього обліку.

1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «КОМПАНІЯ« Метте »
«Компанія« Метта »- товариство з обмеженою відповідальністю, діє у відповідності Цивільним Кодексом Російської Федерації та Федеральним законом Російської Федерації« Про товариства з обмеженою відповідальністю », а також Статутом (Додаток 1) для здійснення господарської та комерційної діяльності на території Республіки Башкортостан і за її межами на основі самофінансування і самоокупності.
Місце знаходження підприємства: 450019, Уфа, вул. Сільська переправа, 17 / б.
Дата реєстрації підприємства 21.09.2000 р. та постановки на облік в податковому органі 23.09.2000 р.
Основним видом діяльності є оптово-роздрібна реалізація меблів.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Головний бухгалтер
Бухгалтер-касир
Комерційний директор
Касир
Бухгалтер
Супервайзери
Генеральний директор
Диспетчерська служба
Диспетчери
Менеджери по роботі з клієнтами
Офісменеджери

Малюнок - Структура підприємства ТОВ «Компанії« Метта »

Засновником ТОВ «Компанії« Метта »виступає одна особа, яка несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю, в межах вартості внесеного ним вкладу і не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
Організація бухгалтерського обліку базується на обліковій політиці підприємства, яка розроблялася у відповідності з положенням ПБУ 1 / 98 «Облікова політика організацій», затвердженим наказом Мінфіну РФ від 09.12.98 № 60н.
Облікової політикою (Додаток 2) ТОВ «Компанія« Метта »передбачено:
1. Робочий план рахунків;
2. Документообіг;
3. Первинні документи застосовуються типові (уніфіковані);
4. Бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерною формою в електронному вигляді із застосуванням програми 1С Бухгалтерія.
5. Об'єкти основних засобів вартістю не більше 10000 рублів за одиницю, а також придбані книги, брошури і т.п. видання списуються на витрати виробництва (витрати на продаж) у міру відпуску у виробництва або експлуатацію.
6. Амортизація по основних засобах нараховується лінійним способом для цілей бухгалтерського і податкового обліку (п. 18 ПБУ 6 / 01, ст. 259 НК РФ).
7. Облік нематеріальних активів ведеться відповідно до ПБУ 14/2000, амортизація на нематеріальні активи нараховується лінійним способом.
8. Бухгалтерський облік матеріально-виробничих запасів проводиться за фактичними витратами на придбання з застосуванням рахунку 16 «Відхилення вартості ТМЦ».
9. Облік витрат на науково-дослідне, дослідно-конструкторські роботи проводяться відповідно до ПБО 17/2002, списання витрат проводиться лінійним способом.
10. Метод оцінки матеріально-виробничих запасів при відпуску їх у виробництво та при вибутті встановлено за середньої собівартості (ПБУ 5 / 01, ст. 254 НК РФ) в цілях і бухгалтерського та податкового обліку.
11. Витрати з доставки товарів до центрального складу відображаються до моменту їх передачі у продаж і включаються у витрати обігу (п. 13 ПБУ 5 / 01, ст. 318 НК РФ).
Звітність ТОВ «Компанії« Метта »надається в наступних формах:
1. Форма № 1 «Бухгалтерський баланс»;
2. Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»;
3. Форма № 3 «Додаток до бухгалтерського балансу».
Бухгалтерська звітність складається за кожний квартал і за звітний рік, підписується керівником та головним бухгалтером підприємства.
Відповідно до установчих документів річна бухгалтерська звітність повинна бути представлена ​​засновникам, учасникам організації або власникам її майна, а також територіальним органам державної статистики за місцем їх реєстрації.
Форми звітності, яка застосовується на підприємстві - місячна, квартальна і річна. Звітним роком є ​​календарний рік - з 1 січня по 31 грудня включно. Місячна і квартальна звітність є проміжною і складається наростаючим підсумком з початку поточного фінансового року. Звітність складається на наступні дати: місячна - на перше число місяця, наступного за звітним, квартальна - станом на 1 квітня, 1 липня і 1 жовтня поточного року, річна - на 1 січня року, наступного за звітним. Звітність надається на паперових носіях, дисках, флеш-картах.
Порядок складання та подання бухгалтерської звітності регламентовано Федеральним законом від 21.11 1996 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік», ПБО 4 / 99 «Бухгалтерська звітність організації», наказом Мінфіну Росії від 22.08.03 № 67н «Про форми бухгалтерської звітності».
Розглянемо техніко-економічні показники ТОВ «Компанії« Метта »за 2008 рік.
Таблиця 1
Основні техніко-економічні показники ТОВ «Компанії« Метта »за 2008 рік.
Показники
Базовий рік, тис. руб.
Звітний рік, тис. руб.
Зміни (+;-)
1
2
3
4
1. Виручка від продажу товарів, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів)
207923
263622
55699
2. Собівартість проданих товарів
200913
254284
53371
3. Валовий прибуток
7010
9338
2328
4. Комерційні витрати
4601
7756
3155
6. Прибуток (збиток) від продажу
2409
1582
-827
8. Відсотки до сплати
1304
1440
136
10. Інші доходи
529
1144
615
11. Інші витрати
655
720
65
12. Прибуток (збиток) до оподаткування
979
566
-413
15. Податок на прибуток
214
122
-92

2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПРИКЛАДІ ТОВ «КОМПАНІЯ« Метте »
2.1 Нормативно-правове регулювання обліку фінансових результатів і використання прибутку
Основними нормативними документами, що визначають порядок обліку формування і розподілу прибутку є:
1. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 30 грудня 2008 року № 307-ФЗ.
2. Податковий кодекс РФ, частини I і II.
3. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ, затверджене наказом Міністерства фінансів РФ від 29 липня 1998 р. № 34н.
4. ПБО 9 / 99 «Доходи організації» від 06 травня 1999 р. № 32 н.
5. ПБО 10/99 «Витрати організації» від 6 травня 1999 33 н.
6. ПБУ 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток» від 19 листопада 2002 р. № 114н.
7. ПБО 4 / 99 «Бухгалтерська звітність організації» від 06 липня 1999 р. № 43н.
8. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і інструкції по його застосуванню, затверджені наказом Міністерства фінансів РФ від 31 жовтня 2000 р. № 94н.
9. «Про форми бухгалтерської звітності організації». Затверджено Наказом Міністерства фінансів РФ від 22 липня 2003 р. № 67н.
10. Цивільний кодекс РФ, частини I і II.
Прибуток (збиток) являє собою фінансовий результат господарської діяльності підприємства.
Фінансовий результат діяльності організації формується шляхом зіставлення доходів і витрат.
Визначення та зміст доходів і витрат розкрито в ПБО 9 / 99, 10/99. Цими положеннями:
1. визначено поняття доходів і витрат (п.2 гол. 1 ПБУ 9 / 99; п.2 гол. 1 ПБУ 10/99);
2. встановлено перелік інших доходів і витрат;
3. сформульовані критерії визнання доходів і витрат;
4. встановлено порядок розкриття інформації про доходи та витрати в бухгалтерській звітності.
Всі господарські операції, здійснювані підприємством, мають вестися у відповідності до законодавства Російської Федерації.
2.2 Облік фінансового результату від звичайних видів діяльності
Фінансовий результат (прибуток або збиток) є найголовнішим показником господарської діяльності організації за звітний період.
У Положенні з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (ПБУ 4 / 99), затвердженому наказом Мінфіну Росії від 6 липня 1999 р. № 43н, формування повної і достовірної інформації про господарські процеси і фінансові результати діяльності організації визначається як одна з головних завдань бухгалтерського обліку.
Крім того, від точності визначення фінансових результатів залежить правильність обчислення податку на прибуток, який, поряд з податком на додану вартість, становить для багатьох організацій найбільшу частина платежів до бюджету. Оподаткування прибутку підприємств та організацій є найважливішим елементом податкової політики держави. Одночасно з цим податок на прибуток є і основним регулюючим податком. У нормативні документи, що визначають порядок обчислення та сплати цього податку, досить часто вносяться зміни та доповнення, багато хто з яких зачіпають питання формування фінансових результатів.
Кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток) являє собою суму:
- Доходи та витрати від звичайних видів діяльності;
- Інші доходи і витрати.
Доходами від звичайних видів діяльності є виручка від продажу товарів, продукції, виконання робіт і надання послуг. Ці доходи відображаються за кредитом рахунку 46 «Реалізація продукції (робіт, послуг)».
Згідно ПБУ 9 / 99, виручка приймається до бухгалтерського обліку в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, рівній величині надходження грошових коштів та іншого майна та (або) величини дебіторської заборгованості. Якщо величина надходжень покриває лише частину виручки, то виручка, беручи до бухгалтерського обліку, визначається як сума надходження та дебіторської заборгованості. Це означає, що, навіть якщо відвантажена продукція (роботи, послуги) оплачена не повністю, виручка відбивається на всю суму відвантаженої продукції.
Витратами по звичайних видах діяльності є витрати, пов'язані з виготовленням продукції, придбанням і продажем товарів, виконанням робіт і наданням послуг. Витратами по звичайних видах діяльності вважається також відшкодування вартості основних засобів, нематеріальних активів та інших амортизованих активів, здійснюваними у вигляді амортизаційних відрахувань. [1, с. 115]
Витрати по звичайних видах діяльності формують:
- Витрати, пов'язані з придбанням сировини, матеріалів, товарів, та інших матеріально-виробничих запасів;
- Витрати, що виникають безпосередньо в процесі переробки (доопрацювання) матеріально-виробничих запасів для цілей виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг та їх продажу, а також продажу (перепродажу) товарів (витрати по утриманню та експлуатації основних засобів і інших необоротних активів, а також підтримання їх у справному стані, комерційні витрати, управлінські витрати та ін.)
При формуванні витрат по звичайних видах діяльності повинна бути забезпечена їх угруповання по наступним елементам:
- Матеріальні витрати;
- Витрати на оплату праці;
- Відрахування на соціальні потреби;
- Амортизація;
- Інші витрати.
З 1 жовтня 1996 року всі підприємства, в тому числі і ТОВ «Компанія« Метта »для обліку продажу продукції (виконання робіт, надання послуг) перейшли (згідно з Указом Президента РФ № 685 від 08.06.96) на момент визначення виручки від продажу« по відвантаженню ». А момент визначення виручки «по оплаті» залишився тільки для цілей оподаткування. [2, с. 24]
Облік виручки та фінансового результату від продажів на підприємстві ТОВ «Компанія« Метта "ведеться на рахунку 90« Продажі ». Рахунок призначений для узагальнення інформації про доходи та витрати, пов'язані зі звичайними видами діяльності організації, а також для визначення фінансового результату по них. [1, с. 310]
До рахунку 90 можуть бути відкриті субрахунки:
90-1 "Дохід";
90-2 «Собівартість»;
90-3 «Податок на додану вартість»;
90-4 «Акцизи»;
90-6 «Податок з продажів»;
90-7 «Витрати на продаж»;
90-9 «Прибуток (збиток) від продажу».
Записи за субрахунками 90-1 "Дохід", 90-2 "Собівартість», 90-3 «Податок на додану вартість», 90-6 «Податок з продажів» виробляються накопичувально протягом звітного року. Щомісяця зіставленням дебетового обороту за субрахунками 90-2 «Собівартість», 90-3 «Податок на додану вартість» і кредитового обороту по субрахунку 90-1 "Дохід" визначається фінансовий результат (прибуток або збиток) від продажів за звітний місяць. Цей фінансовий результат (заключними оборотами) списується з субрахунку 90 / 9 «Прибуток (збиток) від продажу» на рахунок 99 «Прибутки та збитки»:
прибуток - дебет рахунку 90-9, кредит рахунки 99;
збиток - дебет рахунку 99, кредит рахунку 90-9.
Тому синтетичний рахунок 90 «Продажі» залишку на кожну звітну дату не має.
Після закінчення звітного року всі субрахунки, відкриті до рахунку 90 «Продажі», крім субрахунка 90-9 «Прибуток (збиток) від продажу», закриваються внутрішніми записами на субрахунок 90-9 «Прибуток (збиток) від продажу». Структура рахунку «Продажі» представлена ​​в таблиці 2.2.1.
Таблиця 2.2.1
Структура рахунку 90 «Продажі»
Дебет
Кредит
2. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)
1. Виручка від реалізації
продукції (робіт, послуг)
3. Податок на додану вартість з реалізованої продукції
4. Акцизи
Збиток від реалізації продукції
Прибуток від реалізації продукції
Структура рахунку 90 полегшує складання "Звіту про прибутки та збитки" (форми № 2), тому що відображає основні позиції цього звіту.
Аналітичний облік по рахунку 90 "Продажі" організують по кожному виду проданих товарів, продукції, виконуваних робіт, наданих послуг і ін Крім того, аналітичний облік можна вести по регіонах продажів та інших напрямках, необхідним для управління організацією.
Кореспонденція рахунків за операціями виявлення фінансового результату на рахунку 90 «Продажі» представлена ​​в таблиці 2.2.2.
Таблиця 2.2.2
Кореспонденція рахунків за операціями виявлення фінансового результату на рахунку 90 «Продажі» в ТОВ «Компанія« Метта »
Зміст операції
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
1
2
3
1. Реалізований товар
62
90-1
2. Списання собівартості реалізованої продукції
90-2
43
3. Визначено суму реалізованої торговельної націнки
90
42
4. Списуються витрати на продаж
90-1
44
5. Визначено суми податків, що сплачуються з виручки за реалізовану продукцію (облік «по відвантаженню»)
90-3
76
6. Визначено позитивний результат (негативний) від реалізації продукції в кінці звітного місяця
90-9
(99)
99
(90-9)
2.3 Облік фінансового результату від інших доходів і витрат
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів РФ від 18.09.06 № 116н «Про внесення змін у нормативні правові акти з бухгалтерського обліку» поділ інших доходів і витрат організації на операційні, позареалізаційні та надзвичайні скасовується. Відповідні поправки внесені в цілий ряд нормативних правових актів з бухгалтерського обліку, а саме:
ПБО 9 / 99 «Доходи організації»;
ПБО 10/99 «Витрати організації", Положення по веденню бухгалтерського обліку і звітності в РФ (затв. наказом МВ РФ від 29.07.98 № 34н);
ПБО 6 / 01 «Облік основних засобів»;
ПБО 8 / 01 «Умовні факти господарської діяльності»;
ПБО 16/02 «Інформація по діяльності, що припиняється»;
ПБО 17/02 «Облік витрат на НДДКР»;
ПБО 19/02 «Облік фінансових вкладень»;
ПБО 20/03 «Інформація про участь у спільній діяльності».
Відповідно до внесених у зазначені документи правками інших видів доходів і витрат, окрім як доходів і витрат від звичайних видів діяльності та інших доходів і витрат, у бухгалтерському обліку не буде.
Для узагальнення інформації про інші доходи та витрати використовується рахунок 91 «Інші доходи і витрати».
До рахунку 91 відкриваються три субрахунки:
91-1 «Інші доходи»;
91-2 «Інші витрати»;
91-9 «Сальдо інших доходів і витрат».
На субрахунку 91-1 «Інші доходи» враховуються надходження активів, визнаються іншими доходами.
На субрахунку 91-2 «Інші витрати» враховуються інші витрати.
Субрахунок 91-9 «Сальдо інших доходів і витрат» призначений для виявлення сальдо інших доходів і витрат за звітний місяць.
Записи за субрахунками 91-1 «Інші доходи» і 91-2 «Інші витрати» здійснюються накопичувально протягом звітного року. Щомісяця зіставленням дебетового обороту по субрахунку 91-2 «Інші витрати» і кредитового обороту по субрахунку 91-1 «Інші доходи» визначається сальдо інших доходів і витрат за звітний місяць. Це сальдо щомісяця (заключними оборотами) списується з субрахунку 91-9 «Сальдо інших доходів і витрат» на рахунок 99 «Прибутки та збитки». Таким чином, синтетичний рахунок 91 «Інші доходи і витрати» сальдо на звітну дату не має
Після закінчення звітного року всі субрахунки, відкриті до рахунку 91 «Інші доходи і витрати» (крім субрахунка 91-9 «Сальдо інших доходів і витрат»), закриваються внутрішніми записами на субрахунок 91-9 «Сальдо інших доходів і витрат».
Аналітичний облік по рахунку 91 «Інші доходи і витрати» ведеться по кожному виду інших доходів і витрат. При цьому побудова аналітичного обліку за іншими доходами і видатками, які належать до однієї і тієї ж фінансової, господарської операції, повинно забезпечувати можливість виявлення фінансового результату по кожній операції.
Відповідно до «Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в РФ», затвердженим наказом Мінфіну РФ від 29.07.98 № 34н організація може створювати резерви сумнівних боргів за розрахунками з іншими організаціями та громадянами за продукцію, товари, роботи і послуги з віднесенням сум резервів на фінансові результати організації.
Сумнівним боргом визнається дебіторська заборгованість організації, яка не погашена в терміни, встановлені договором, і не забезпечена відповідними гарантіями.
Резерв сумнівних боргів створюється на основі результатів проведеної інвентаризації дебіторської заборгованості організації.
Величина резерву визначається окремо по кожному сумнівному боргу залежно від фінансового стану (платоспроможності) боржника і оцінки ймовірності погашення боргу повністю або частково.
Якщо до кінця звітного року, наступного за роком створення резерву сумнівних боргів, цей резерв в якійсь частині не буде використаний, то невитрачені суми приєднуються при складанні бухгалтерського балансу на кінець звітного року до фінансових результатів.
На суму створюваних резервів сумнівних боргів дебетують рахунок 91 «Інші доходи і витрати» і кредитують рахунок 63 «Резерви по сумнівним боргами». Списання незатребуваною дебіторської заборгованості відображають за дебетом рахунка 63 «Резерви по сумнівним боргами», з кредиту рахунків 62 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» і т.д. Приєднання невитрачених сум резервів сумнівних боргів до прибутку року, наступного за роком їх створення, відображають за дебетом рахунка 63 «Резерви по сумнівним боргами» і кредитом рахунку 91 «Інші доходи і витрати».
Для узагальнення інформації про формування кінцевого фінансового результату діяльності організації в плані рахунків бухгалтерського обліку призначений рахунок 99 «Прибутки та збитки».
Розглянемо облік фінансового результату від звичайних видів діяльності, а також інших доходів і витрат на прикладі:
Результати діяльності в ТОВ «Компанії« Метта »у звітному місяці характеризуються наступними показниками: отримана виручка від продажу продукції в сумі 180 тис. руб., В тому числі ПДВ - 27457,63 руб.; Витрати, віднесені на собівартість проданої продукції, склали 110 тис. руб. Здійснені інші витрати: з оплати відсотків за кредит - 2500 руб.; Послуг банку - 1000 руб.; Податків, що сплачуються за рахунок фінансових результатів, - 1500 руб.; Отримані збитки за рахунок списання знищених пожежею матеріальних цінностей - 5 тис. руб.; нараховано податок на прибуток у сумі 10508 руб.
Таблиця 2.3.1
Формування фінансових результатів за звітний місяць в ТОВ «Компанія« Метта »
Зміст господарської операції
Сума, руб.
Дебет
Кредит
1
2
3
4
1. Відображення виручки від продажу продукції
180000
62
90-1
2. Відображення ПДВ з виручки
27457,63
90-3
68
3. Відображення собівартості проданої продукції
110000
90-2
41
4. Віднесення суми прибутку від продажу продукції на рахунок прибутків і збитків
42542,37
90-9
99
5. Відображення нарахованих відсотків за кредит
2500
91-2
66
6. Відображення витрат по оплаті банківських послуг
1000
91-2
76-5
7. Відображення нарахованих сум податків, що сплачуються за рахунок фінансових результатів
1500
91-2
68
8. Віднесення суми прибутку від інших доходів і витрат на рахунок прибутків і збитків
15000
91-9
99
9. Відображення суми збитку від списання матеріалів, знищених пожежею
5000
99
10
10. Нарахування податку на прибуток
10508
99
68
За звітний місяць оподатковувана прибуток склав 52542,37 руб. (42542,37 + 15000 - 5000), податок на прибуток за ставкою 20% - 10508 руб., Фінансовий результат діяльності організації - 42034,37 руб. (42542,37 + 15000 - 5000 - 10508). На синтетичному рахунку 90 "Продажі" за звітний місяць утворюється нульове сальдо, в той час як на субрахунках відображені відповідні обороти за звітний місяць: за кредитом рахунку 90-1 і дебету рахунків 90-2, 90-3, 90-9, 91 - 2, 91-9.
Розглянемо облік доходів і витрат майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів - це витрати, вироблені в звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів.

Облік витрат майбутніх періодів здійснюють по дебіт активного рахунку 97 «Витрати майбутніх періодів» з кредиту відповідних матеріальних, розрахункових та інших рахунків (10, 50, 51, 69,70,76 і ін.)
Щомісяця або в інші терміни, враховані на дебеті рахунку 97 витрат ТОВ «Компанія« Метта »списують в дебет рахунків 25, 26, 44 та ін рахунків. Терміни списання витрат майбутніх періодів, а також відповідні витрати чи інші джерела, на які списуються зазначені видатки, регламентуються законодавчими та іншими нормативними актами або визначаються самими організаціями.
Витрати на рекламу, пов'язані з майбутнім періодам, у ТОВ «Компанії« Метта »враховуються за дебетом рахунка 97 і кредиту рахунку 76, з подальшим списанням витрат з кредиту рахунку 97 у дебет рахунків обліку витрат на виробництво і витрати на продаж.
Для обліку доходів, отриманих у звітному періоді, але відносяться до майбутніх періодів, використовують рахунок 98 «Доходи майбутніх періодів», який є пасивним.
За кредитом рахунку враховують доходи, пов'язані з майбутнім періодам, майбутні надходження заборгованості, доходи, що виникають внаслідок перевищення стягуються з винуватців ті цінностей над їх балансовою вартістю.
За дебетом рахунка відображають списання доходів майбутніх періодів на рахунку обліку майна, розрахунків, рахунок 91 «Інші витрати та доходи».
До рахунку 98 «Доходи майбутніх періодів» можуть бути відкриті такі субрахунки:
98-1 «Доходи, отримані в рахунок майбутніх періодів»;
98-2 «Безоплатні надходження»;
98-3 «Майбутні надходження заборгованості з недостач, виявлених за минулі роки»;
98-4 «Різниця між сумою, що підлягає стягненню з винних осіб, і балансовою вартістю щодо недостач цінностей» та ін
На субрахунку 98-1 враховують доходи, отримані у звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів, - орендна і квартирна плата, плата за комунальні послуги, користування засобами зв'язку та ін Отримані або нараховані суми доходів відображають за кредитом рахунку 98, субрахунок 1 , і дебетом рахунків обліку грошових коштів і розрахунків; списання доходів на витрати настав звітного періоду - за дебетом субрахунка 98-1 і кредиту відповідних грошових або розрахункових рахунків.
На субрахунку 98-2 враховують вартість безоплатно отриманих активів. Безоплатно отримані активи відображають за ринковою вартістю за дебетом рахунків обліку майна (08 «Вкладення у необоротні активи», 10 «Матеріали» та інших рахунків) з кредиту субрахунка 98-2. Суми бюджетних коштів, спрямованої комерційною організацією на фінансування витрат, записується в кредит субрахунку 98-2 і дебет рахунку 86 «Цільове фінансування». Суми, враховані на кредиті рахунку 98, списують в дебет цього рахунку з кредиту рахунку 91 «Інші доходи і витрати»:
- По безоплатно отриманим основним засобам - по мірі нарахування амортизації;
- З інших безоплатно отриманим матеріальних цінностей - у міру їх списання на виробництва або при продажу.
На субрахунку 98-3 враховують майбутні надходження, заборгованості по нестачах, виявлених за минулі роки. За кредитом субрахунка 98-3 відображають виявлені у звітному році за минулі голи суми недостач, визнаних винними особами або присуджені до стягнення з них судовими органами, в кореспонденції з рахунку 94 «Недостача від втрати і псування цінності». Одночасно на ці суми кредитують рахунок 94 і дебетують рахунок 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями», субрахунок 2 «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку».
У міру погашення заборгованостей щодо недостач кредитують субрахунок 73-2 і дебетують рахунки обліку грошових коштів або іншого майна. Одночасно оплачену заборгованість відображають за дебетом рахунка 98, субрахунок 3, та кредиту рахунку 91 «Інші доходи і витрати».
На субрахунку 98-4 враховують різницю між стягуваної з винних осіб сумою за відсутні цінності та їх облікової вартістю.
Виявлену різницю відображають за кредитом рахунку 98, субрахунок 4, і дебетом рахунка 73, субрахунок 2.
При погашенні заборгованості по виявленої різниці кредитують рахунок 73-2 і дебетують рахунки обліку грошових коштів або іншого майна. Одночасно погашену частину різниці списують в дебет субрахунка 98-4 і кредит рахунку 91.
Аналітичний облік по рахунку 98 здійснюють:
- По субрахунку 1 - за кожним видом доходів;
- По субрахунку 2 - по кожному безоплатного надходження цінностей;
- По субрахунку 3 - за кожним видом нестач;
- По субрахунку 4 - за видами ті цінностей.
2.4 Облік загального фінансового результату
Кінцевий фінансовий результат (чистий прибуток або чистий збиток) визначається як сума фінансового результату від видів діяльності, а також від інших доходів за вирахуванням витрат.
Зокрема, кінцевий фінансовий результат протягом року формується з:
- Фінансового результату від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;
- Фінансового результату від реалізації та іншого вибуття основних засобів, що належать організації, нематеріальних активів, виробничих запасів, валютних цінностей, цінних паперів та інших активів;
- Інших доходів і витрат та інші.
Інформація про формування кінцевого фінансового результату діяльності організації в звітному році узагальнюється на активно-пасивному рахунку 99 «Прибутки та збитки». За дебетом цього рахунку відображаються збитки (втрати, витрати), а по кредиту - прибутки (доходи) організації. Записи на цьому рахунку відображаються наростаючим підсумком з початку року. Зіставлення дебетового і кредитового оборотів за звітний період показує кінцевий фінансовий результат звітного періоду. При цьому якщо кредитовий оборот виявиться вище дебетового, то організація отримала прибуток, а якщо навпаки - збиток.
Аналітичний облік по рахунку 99 «Прибутки та збитки» ведеться по кожній статті прибутків і збитків. Побудова аналітичного обліку за рахунком 99 «Прибули і збитки» має забезпечувати формування даних, необхідних для складання звіту про прибутки та збитки.
Нормативним документом, що регулює оподаткування прибутку, є Податковий кодекс РФ (глава 25 «Податок на прибуток організації»).
Прибуток юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Російської Федерації, обкладається податком на прибуток, який, починаючи з 2009 року, становить 20%.
За «Звіту про фінансові результати» (Додаток 4) прибуток від реалізації товарів визначається вирахуванням з виручки (нетто) від реалізації товарів (за мінусом з виручки податку на додану вартість, акцизів, інших аналогічних обов'язкових платежів) купівельної вартості реалізованих товарів і витрат обігу .
Найбільшу питому вагу в загальній сумі прибутку становить прибуток від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг.
В організації мали місце такі операції з відображення фінансового результату за 9 місяців 2008 року (Таблиця 2.4.1).
Таблиця 2.4.1
Операції з відображення фінансового результату від реалізації товарів у ТОВ «Компанія« Метта »за 9 місяців 2008 р.
Зміст господарської операції
Сума, тис. руб.
Дебет
Кредит
1
2
3
4
1. Прибуток від реалізації товарів (Валовий прибуток - Витрати обігу)
1582
90 / 9
99
2. Відображено фінансовий результат інших доходів і витрат
1016
99
91 / 9
3. Податок на прибуток
122
99
68
4. Чистий прибуток (Балансовий прибуток - Податок на прибуток)
444
99
84
Розглянемо оподаткування прибутку. Відповідно до пункту 1 статті 252 Податкового кодексу Російської Федерації з метою глави 25 «Податок на прибуток організацій» витратами зізнаються обгрунтовані й документально підтверджені витрати (а у випадках, передбачених статтею 265 Кодексу, збитки), здійснені (понесені) платником податків. [6, с. 327]
Під документально підтвердженими видатками розуміються витрати, підтверджені документами, оформленими відповідно до законодавства Російської Федерації, або документами, оформленими відповідно до звичаїв ділового обороту, застосовуваними в іноземній державі, на території якого були зроблені відповідні видатки, і (або) документами, побічно підтверджують зроблені витрати (у тому числі митною декларацією, наказом про відрядження, проїзними документами, звітом про виконану роботу відповідно до договору). Витратами визнаються будь-які витрати за умови, що вони зроблені для здійснення діяльності, спрямованої на одержання доходу.
Відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Облік розрахунків з податку на прибуток» ПБУ 18/02, сума податку на прибуток, визначена виходячи з облікового прибутку і відображена у бухгалтерському обліку незалежно від суми оподатковуваного прибутку, є умовним витратою з податку на прибуток.
Умовний витрата з податку на прибуток дорівнює величині, яка визначається як добуток облікового прибутку, сформованої у звітному періоді, на ставку податку на прибуток, встановлену законодавством Російської Федерації з податків і зборів. Сума нарахованого умовного витрати з податку на прибуток за звітний період відображається у бухгалтерському обліку за дебетом рахунка обліку прибутків і збитків на окремому субрахунку (наприклад, субрахунку 99-1 «Умовний витрата з податку на прибуток») в кореспонденції з кредитом рахунка 68 «Розрахунки за податків і зборів »(п. 20 ПБУ 18/02).
У разі отримання збитку, виникає умовний дохід з податку на прибуток. Умовний дохід з податку на прибуток дорівнює величині, в бухгалтерському обліку на рахунку 99 на окремому субрахунку (наприклад, субрахунок 99-2 «Постійне податкове зобов'язання») в кореспонденції з кредитом рахунка 68 (п.7 ПБУ 18/02).
Відстрочений податковий актив дорівнює величині, яка визначається як добуток тимчасовою різниці на ставку податку на прибуток, що діє на звітну дату. Відстрочений податковий актив відображається в бухгалтерському обліку на окремому синтетичному рахунку 09 «Відстрочені податкові активи», в кореспонденції з рахунком 68 (п.п. 14, 17 ПБУ 18/02).
У міру зменшення або повного погашення тимчасових різниць, будуть зменшуватися або повністю погашатися відкладені податкові активи.
Величина відкладеного податкового зобов'язання визначається як добуток оподатковуваного тимчасової різниці на ставку податку на прибуток і відображається на окремому синтетичному рахунку 77 «Відстрочені податкові зобов'язання» в кореспонденції з дебетом рахунка 68 (п.п.15, 18 ПБУ 18/02).
У міру зменшення або повного погашення оподатковуваних тимчасових різниць, будуть зменшуватися або повністю погашатися відкладені податкові зобов'язання.
Всі перераховані вище зобов'язання та активи визнаються в тому звітному періоді, в якому виникли відповідні різниці (п.п. 7, 14, 15 ПБУ 18/02).
Для того щоб сформувати в бухгалтерському обліку суму податку, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду відповідно до положень ПБУ 18/02, необхідно скоригувати умовний витрата (умовний дохід) з податку на прибуток на суми постійного податкового зобов'язання, відкладеного податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання. У результаті буде отримана сума поточного податку на прибуток (п.21 ПБУ 18/02), який відображається в Декларації з податку на прибуток (Додаток 5).
Основа розрахунку поточного податку на прибуток - аналітичний облік різниць доходів і витрат, що виникають у податковому обліку на відміну від бухгалтерського обліку.
З точки зору ПБУ 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток" різниці визнаються постійними або тимчасовими для розрахунку фінансового результату в визначається як добуток бухгалтерського збитку, сформованого у звітному періоді, на ставку податку на прибуток. Сума нарахованого умовного доходу з податку на прибуток за звітний період відображається у бухгалтерському обліку по кредиту рахунку обліку прибутків і збитків на окремому субрахунку (субрахунку 99-1 «Умовний витрата з податку на прибуток») в кореспонденції з дебетом рахунка 68 «Розрахунки за податками і зборів »(п. 20 ПБУ 18/02). Одночасно сума податкового збитку, стерпного на майбутні періоди, відображається в обліку як тимчасові різниці, які призводять до зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету в наступних звітних періодах.
Постійне податкове зобов'язання визначається як добуток постійної різниці і ставки податку на прибуток, що діє на звітну дату, і відображається у бухгалтерському та податковому обліку.
Постійні різниці - доходи і витрати, що формують бухгалтерський прибуток (збиток) звітного періоду і виключаються з розрахунку податкової бази по податку на прибуток як звітного, так і наступних звітних періодів (п.4 ПБО 18/02). Бухгалтерський прибуток буде відрізнятися від оподатковуваного прибутку на суму врахованих постійних різниць.
Тимчасові різниці - доходи і витрати, що формують бухгалтерський прибуток (збиток) в одному звітному періоді, а податкову базу по податку на прибуток - в іншому або інших звітних періодах (п.8 ПБО 18/02). Залежно від формування податкової бази, тимчасові різниці поділяються на тимчасові різниці і оподатковувані тимчасові різниці.
Розглянемо облік використання прибутку. Протягом звітного року підприємство за рахунок прибутку виконує зобов'язання перед бюджетом, банком, вищестоящими органами, робітниками і службовцями; виробляє реконструкцію та оновлення основних засобів; веде житлове будівництво і т. д. Суми використаної прибутку враховуються за дебетом рахунка 99 «Прибутки та збитки» . Рахунок активний; сальдо дебетове означає суму використаної протягом звітного року прибутку за зобов'язаннями і на власні потреби.
Від чистого прибутку на підприємстві ТОВ «Компанія« Метта »40% йде до резервного фонду, 20% у фонд накопичення, 15% у фонд споживання, 10% до фонду соціального розвитку підприємства, 10% на дивіденди, 5% на інші цілі.
Резервний фонд - частина власного капіталу підприємства, утворюється за рахунок щорічних відрахувань від прибутку. Резервний фонд ТОВ «Компанії« Метта »служить для покриття втрат, для поповнення капіталу у випадках недостатності одержуваної прибутку. Кошти резервного фонду перебувають у високо ліквідних активах.
Кошти фонду накопичення спрямовуються на:
1) фінансування витрат на розширення підприємства;
2) проведення науково-дослідних робіт;
3) списання витрат, які за чинним положенням виробляються з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства та ін
Фонд споживання підприємства включає в себе всі види витрат на оплату праці працівників підприємства, в тому числі і не перебувають у його штаті; оплату щорічних і додаткових відпусток; вартість послуг, безкоштовно надаються працівникам.

2.5 Звітність та порядок складання звіту про прибутки та збитки
Бухгалтерська звітність ТОВ «Компанії« Метта »являє собою сукупність форм звітності, що характеризують майнове і фінансове становище підприємства за звітний період в зручній і зрозумілій формі.
Обсяг бухгалтерської звітності визначається табелем діючих форм, де наводиться їх перелік із зазначенням термінів подання. Підставою для заповнення табеля служить закон про бухгалтерський облік та звітності, а також відомчі інструкції.
Бухгалтерський баланс складається щомісяця, звіт про прибутки і збитки форми № 2 - поквартально і використовується на підприємствах для керування.
Підприємство складає самостійний баланс за всіма видами діяльності, що відображає склад майна та джерела їх формування.
Річний бухгалтерський звіт включає такі форми:
- «Бухгалтерський баланс підприємства» (форма № 1) (Додаток 3);
- «Звіт про фінансові результати» (форма № 2) (Додаток 4);
- «Додаток до балансу підприємства» (форма № 3).
В якості додатку до річного звіту дається пояснювальна записка, готувати працівниками відповідних відділів, а в разі перевірки аудиторською організацією аудиторський висновок. У пояснювальній записці повинна міститися інформація, яка розкриває істотні аспекти фінансово-господарської діяльності підприємства та його характеристику.
У разі зміни вступного балансу на початок року в пояснювальній записці пояснюються причини цих змін, а також всі зміни в обліковій політиці, що відбулися протягом звітного року.
Звітним роком вважається період з 1 січня по 31 грудня включно. Бухгалтерська звітність повинна відповідати певним вимогам до її оформлення, основними з яких є наступні:
- Повинні включати показники діяльності всіх структурних підрозділів, в тому числі виділені на окремі баланси;
- Показники звітності повинні грунтуватися на даних синтетичного і аналітичного обліку;
- Організація повинні дотримуватися прийнятих змісту та форм звітності;
- По кожному числовому показнику бухгалтерської звітності, крім звіту, що складається за перший звітний період, повинні бути наведені дані за період, що передував звітному;
- Не допускається залік між статтями активів і пасивів, статтями прибутків і збитків (доходів і витрат), крім випадків, коли такий залік передбачено правилами бухгалтерського обліку країни;
- Звітною датою вважається останній календарний день звітного періоду;
- Кожна складова бухгалтерської звітності повинна містити наступні дані: найменування складової; звітна дата або звітний період, за який складена бухгалтерська звітність; фірмове найменування організації, включаючи вказівку на її організаційно-правову форму, її юридична адреса; валюта бухгалтерської звітності; підписи осіб, відповідальних за складання звітності.
Бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства служить основним джерелом інформації про його діяльність. Ретельне вивчення бухгалтерських звітів розкриває причини досягнутих успіхів, а також недоліків у роботі, допомагає намітити шляхи вдосконалення діяльності організації.

3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «КОМПАНІЯ« Метте »
3.1 Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів
Аналіз фінансових результатів підприємства починається з вивчення рівня, структури і динаміки фінансових результатів.
Таблиця 3.1.1
Аналіз структури і динаміки прибутку ТОВ «Компанії« Метта »за 2008 рік
Показники
Базовий рік
Звітний рік
Зміни
(+;-)
Відхилення у% до виручки
Сума, тис. руб.
У% до виручки
Сума, тис. руб.
У% до виручки
1
2
3
4
5
6 = 4-2
7 = 5-3
1. Виручка від продажу товарів, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів)
207923
100,000
263622
100,000
55699
0,000
2. Собівартість проданих товарів
200913
96,629
254284
96,458
53371
-0,171
3. Валовий прибуток (п.1 - п.2)
7010
3,371
9338
3,542
2328
0,171
4. Комерційні витрати
4601
2,213
7756
2,942
3155
0,729
5. Прибуток (збиток) від продажу (п.3-п.4)
2409
1,159
1582
0,600
-827
-0,559
6. Відсотки до сплати
1304
0,627
1440
0,546
136
-0,081
7. Інші доходи
529
0,254
1144
0,434
615
0,180
8. Інші витрати
655
0,315
720
0,273
65
-0,042
9. Прибуток (збиток) до оподаткування (п.5 + п.6 + п.8-п.9)
979
0,471
566
0,215
-413
-0,256
10. Податок на прибуток
214
0,103
122
0,046
-92
-0,057
11. Чистий прибуток (збиток) (п.8 + п.9)
765
0,368
444
0,168
-321
-0,200
12. Всього доходів (п.1 + п.6)
208452
-
264766
-
56314
-
13. Всього витрат (п.2 + п.4 + п.5 + п.7 + п.9)
207687
-
264322
-
56635
-
14. Коефіцієнт співвідношення доходів і витрат
1,004
-
1,002
-
-0,002
-
Висновок: Виходячи з даних таблиці 3.1.1 видно, що виторг у звітному році в порівнянні з базовим зросла на 26,78%, але, не дивлячись на це видно, що прибуток знизився на 0,4% - це пов'язано, перш за все, зі збільшенням собівартості продукції та витрат.
3.2 Факторний аналіз чистого прибутку і прибутку від реалізації в цілому по підприємству
Основну частину прибутку підприємство отримує від реалізації продукції. Факторний аналіз прибутку від реалізації проводиться, виходячи із формули визначення прибутку:
П = ВР - С - КР - УР,
де П - прибуток від реалізації продукції, грн.;
ВР - виручка від реалізації продукції, грн.;
С - собівартість реалізації, руб.;
КР - комерційні витрати, крб.
УР-управлінські витрати, руб.
Оскільки підприємство управлінських витрат не має, формула буде мати вигляд:
П = ВР - С - КР
П0 = 207923 - 200913 - 4601 = 2409;
Пусл1 = 263622 - 200913 - 4601 = 58108;
Пусл2 = 263622 - 254284 - 4601 = 4737;
П1 = 263622 - 254284 - 7756 = 1582.
Визначимо вплив факторів на зміну прибутку.
Розрахунок впливу фактора «Виручка від продажу».
Розрахунок впливу цього чинника потрібно розкласти на дві частини. Так як виручка організації - це добуток кількості (VРП) і ціни реалізованої продукції (Ц), то необхідно розрахувати вплив на прибуток від продажів зміни фізичної маси проданої продукції і ціни, за якою продавалася продукція.
При проведенні факторного аналізу необхідно враховувати вплив інфляції. У нашому випадку, ціни на продукцію у звітному періоді зросли в порівнянні з базисним в середньому на 13%. Тоді індекс ціни:
Iц = (100 + 13) / 100 = 1,13.
Отже, виручка від продажу у звітному періоді в порівнянних цінах дорівнює:
ВРусл = ВР1 / Iц,
де ВРусл - виручка від продажу в порівнянних цінах;
ВР1 - виручка від продажу у звітному періоді;
Iц - індекс ціни.
ВРусл = 263622 / 1,13 = 233293,805
Зміна виручки від продажу продукції в звітному періоді в порівнянні з попереднім роком за рахунок зміни кількості реалізованої продукції:

ΔВР (VРП) = ВРусл - ВР0,
де ВР0 - виручка від продажу минулого року
ΔВР (VРП) = 233293,805 - 207923 = 25370,805.
Зміна виручки від продажу продукції за рахунок зміни ціни:
ΔВР (ц) = ВР1 - ВРусл;
ΔВР (ц) = 263 622 - 233293,805 = 30328,195.
Тобто, виручка від реалізації збільшилася на 30328,195 тис. руб. завдяки зміні ціни.
Розрахунок впливу фактора «Кількість проданої продукції»
Зміна прибутку за рахунок зміни кількості проданої продукції:
ΔП (VРП) = (ΔВР (VРП) ∙ Rвр 0) / 100%,
де Rвр 0 - рентабельність продажів у базисному періоді,%.
ΔП (VРП) = (25370,805 ∙ 1,159) / 100% = 294,047.
Таким чином, прибуток збільшився на 294,047 тис. руб.
Розрахунок впливу фактора «Ціна»
Зміна прибутку за рахунок зміни ціни продукції:
ΔП (Ц) = (ΔВР (ц) ∙ Rвр 0) / 100%;
ΔП (Ц) = (30328,195 ∙ 1,159) / 100% = 351,503.

Таким чином, приріст цін на продукцію у звітному періоді у порівнянні з минулим періодом в середньому на 1,13% призвів до збільшення суми прибутку від реалізації на 351,503 тис. руб.
Розрахунок впливу фактора «Собівартість проданої продукції».
ΔП (С) = ВР1 ∙ (УС1 - УС0) / 100%,
де УС0, УС1 - відповідно рівні собівартості в% до виручки в базисному і звітних періодах.
ΔП (С) = 263622 ∙ (96,458 - 96,629) / 100% = -450,793
Висновок: Тут необхідно зазначити, що витрати - це фактор зворотнього впливу стосовно прибутку. З таблиці 3.1.1 видно, що собівартість у звітному періоді зросла на 53371 руб., А рівень її по відношенню до виручки від реалізації зменшився на -0,171%. Це призвело до зменшення суми прибутку від реалізації на 450,793 тис. руб.
Розрахунок впливу фактора «Комерційні витрати».
ΔП (КР) = ВР1 ∙ (УКР1 - УКР0) / 100%,
де УКР0, УКР1 - відповідно рівні комерційних витрат у% до виручки в базисному і звітних періодах,%.
ΔП (КР) = 263622 ∙ (2,942 - 2,213) / 100% = 1921,804.
Тобто, перевитрата з комерційних витрат у звітному періоді і підвищення їх рівня на 0,729% призвів до зменшення суми прибутку від реалізації на 1921,804 тис. руб.
Висновок: на зростання прибутку вплинуло збільшення виручки від реалізації товарів, а на зниження вплинуло збільшення собівартості, зростання комерційних витрат.
Інші показники - фактори від іншої діяльності - не роблять настільки істотного впливу на прибуток, як фактори господарської сфери. Проте їхній вплив на суму прибутку теж можна визначити.
Вплив фактора визначається за колонці 6 в таблиці 3.1.1 (абсолютні відхилення). Усі показники поділяються на фактори прямого і зворотного впливу по відношенню до прибутку. На яку величину збільшується (зменшується) показник-фактор «прямої дії» на таку ж суму збільшується (зменшується) прибуток. Фактори «зворотної дії» (витрати) впливають на суму прибутку навпаки.
Таким чином, узагальнюємо вплив факторів, що впливають на прибуток від реалізації і, отже, на прибуток звітного періоду (таблиця 3.2.1).
Таблиця 3.2.1
Вплив факторів на чистий прибуток ТОВ «Компанії« Метта »за 2008 рік
Показники - фактори
Сума, тис. руб.
1
2
1. Кількість проданої продукції (робіт, послуг)
294,047
2. Зміна цін на реалізовану продукцію
351,503
3. Собівартість проданої продукції, товарів
450,793
4. Комерційні витрати
-1921,804
5. Управлінські витрати
-
6. Відсотки до отримання
-
7. Відсотки до сплати
-136
8. Доходи від участі в інших організаціях
-
9. Інші доходи
615
10. Інші витрати
-65
11. Відкладені податкові активи
-
12. Відкладені податкові зобов'язання
-
13. Податок на прибуток
92
Сукупний вплив чинників
-319,461
3.3 Аналіз показників рентабельності
Рентабельність - це відносний показник рівня прибутковості підприємства, він характеризує ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності.
Абсолютна сума прибутку у відриві від доходів, отриманих від реалізації, їх собівартості, величини активів та інших показників, що характеризують засоби досягнення прибутку, не дозволяє оцінити ефективність роботи організації. Тому аналіз прибутку доповнюють аналізом рентабельності.
Дані для аналізу беруться з «Звіту про фінансові результати» (Додаток 4).
Таблиця 3.3.1
Розрахунок і динаміка показників рентабельності ТОВ «Компанії« Метта »
Показники
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення (+,-)
1
2
3
4
1. Виручка від реалізації товарів (ВР) (обсяг продажів), тис. руб.
207923
263622
55699
2. Собівартість реалізації (С), тис. руб.
200913
254284
53371
3. Комерційні витрати (КР), тис. руб.
4601
7756
3155
4. Прибуток від продажів (П), тис. руб.
2409
1582
-827
5. Балансовий прибуток (прибуток до оподаткування) (ПБ), тис. руб.
979
566
-413
6. Середня вартість активів, (А), тис. руб.
150856
108970
-41886
7. Рентабельність продажів (Rвр),%
1,158
0,6
-0,558
8. Рентабельність активів (Rа),%
1,595
1,451
-0,144
9. Оборотність активів (Оа)
1,378
2,419
1,041
Факторний аналіз рентабельності продажів виконується методом ланцюгових підстановок на основі наступної моделі:
Rвр = ВР - С - КР. 100%
ВР
Rвр0 = 207923 - 200913 - 4601. 100% = 1,158%
207923
Rвр1 = 263622 - 254284 - 7756. 100% = 0,6%
263622
Rвр0 = ВР 0 - С 0 - КР 0. 100% = 207923 - 200913 - 4601. 100% = 0,011;
ВР0 207923
Перевірка:
а) Δ Rврвр = Rврусл1 - Rвр0 = 0,279 - 0,011 = 0,268;
б) Δ Rврс = Rврусл2 - Rврусл1 = 0,023 - 0,279 = -0,256;
в) Δ Rвркр = Rврусл3 - Rврусл2 = 0,076 - 0,023 = 0,053;
г) Δ Rврвр = Rвр1 - Rврусл3 = 0,006 - 0,076 = -0,07.

Висновок: Виходячи з аналізу видно, що рентабельність продажів знизилася на 0,005% в порівнянні з минулим періодом через збільшення собівартості реалізації, комерційних витрат і виручки від реалізації.
Факторний аналіз рентабельності активів виконується методом абсолютних різниць за моделлю:
Rа = Rвр · Оа, де Оа - оборотність активів
Rа0 = 1,158 · 1,378 = 1,595%
Rа1 = 0,6 · 2,419 = 1,451%
Аналіз показав, що в базисному періоді активи використовувалися краще.
Проаналізуємо вплив основних факторів на зміну рівня рентабельності активів, використовуючи метод абсолютних різниць.
Вплив рентабельності продажів:
ΔRвр · Оа0 = -0,558 · 1,378 = -0,769;
Вплив оборотності активів:
Rвр1 · ΔОа = 0,6 · 1,041 = 0,625;
-0,769 + 0,625 = -0,144.
Проаналізуємо вплив основних факторів на зміну рівня рентабельності активів, використовуючи метод ланцюгових підстановок.
Перший підстановка (рівень рентабельності активів в базисному році)
= 1,158 · 1,378 = 1,595;
Друга підстановка (розрахунковий рівень рентабельності активів при звітної рентабельності продажів і базисної оборотності активів)

= 0,6 · 1,378 = 0,827;
Третій підстановка (рівень рентабельності активів у звітному періоді)
= 0,6 · 2,419 = 1,451.
Зміна рівня рентабельності активів під впливом:
1) зниження рівня рентабельності продажів = 0,827 - 1,595 = -0,768;
2) зниження коефіцієнта оборотності = 1,451 - 0,827 = +0,624.
Висновок: Розрахунок показав, що зниження рентабельності активів відбулося під впливом зміни рівня рентабельності продажів (на 0,77 відсоткових пункти), а під впливом збільшення ділової активності зріс на 0,62%.
Таким чином, тенденція зниження рентабельності продажів і незначне зростання ділової активності призвели до загального зниження рентабельності активів на 0,14%.
Отже, зростання маси прибутку не підкріплений відповідним поліпшенням ефективності фінансово-господарської діяльності.
3.4 Аналіз розподілу і використання прибутку
Чистий прибуток - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань, обов'язкових платежів до бюджету.
З чистого прибутку виплачуються дивіденди акціонерам, виробляються реінвестиції у виробництво та формування фондів і резервів.
Аналіз використання чистого прибутку ТОВ «Компанії« Метта »розглянуто в таблиці 3.4.1.

Таблиця 3.4.1
Аналіз використання чистого прибутку ТОВ «Компанії« Метта »за 2008 рік
Показник
Базисний рік
Звітний рік
Зміна
тис. руб.
уд. вага,%
тис. руб.
уд. вага,%
(+,-)
%
1
2
3
4
5
6
7
Чистий прибуток
765
100,0
444
100,0
-
0,0
Резервний фонд
306
40,0
182
41,0
-124
1,0
Фонд накопичення
153
20,0
84,4
19,0
-68,6
-1,0
Фонд споживання
114,7
15,0
62,2
14,0
-52,5
-1,0
Фонд соціальної сфери
76,5
10,0
48,8
11,0
-27,7
1,0
Дивіденди
76,5
10,0
48,8
11,0
-27,7
1,0
Інші цілі
38,2
5,0
17,8
4,0
-20,4
-1,0
Власний капітал
25017
-
25475
-
458
-
Коефіцієнт капіталізації:
Ккап = През + Пнак. 100%, де
Пч
През - прибуток, спрямований у резервний фонд, тис. руб.;
Пнак - прибуток, спрямований до фонду накопичення, тис. руб.;
Пч - чистий прибуток, тис. руб.
Ккап = 306 + 153. 100% = 60%;
765
Коефіцієнт споживання:
Кпотр = 100% - Ккап = 100% - 60% = 40%

Темп сталого зростання показує, якими темпами збільшується власний капітал за рахунок фінансово-господарської діяльності:
Ту.р. = Пч - Ппотр. 100%, де
СК
Ппотр - прибуток, спрямований до фонду споживання, соціальної сфери, на дивіденди та інші цілі, тис. руб.
Ту.р.0 = 765 - 114,7. 100% = 2,6;
25017
Ту.р.1 = 444 - 66,6. 100% = 1,5.
25475
Висновок: Таким чином, темп стійкого зростання в базисному періоді склав 2,6%, а в звітному знизився на 1,1%, тобто склав 1,5%, що говорить про те, що у звітному періоді власний капітал значно знизився в порівнянні з минулим періодом.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Прибуток - це грошове вираження грошових накопичень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності. Як економічна категорія вона характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності підприємств.
За рахунок прибутку здійснюється фінансування заходів з науково-технічного та соціально-економічного розвитку, збільшення фонду оплати праці.
Прибуток є не тільки джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємства, але набуває все більшого значення у формуванні бюджетних ресурсів, позабюджетних і благодійних фондів.
Грамотне, ефективне управління формуванням прибутку, його розподілу та використання передбачає побудову на підприємстві відповідних організаційно-методичних систем забезпечення цього управління, знання основних механізмів формування прибутку, принципи її розподілу. Необхідно при цьому мати на увазі, що кожен цикл розподілу прибутку звітного періоду це одночасно і процес забезпечення ефективних умов її формування в майбутньому періоді, реалізації цілей стратегічного розвитку підприємства.
Тема обліку фінансових результатів та використання прибутку на підприємствах є досить актуальною і має велике значення в умовах глибоких економічних перетворень у фінансово-податковому секторі економіки.
Мета курсової роботи - розглянути теоретичні і практичні питання сутності та значущості доходів і прибутку, дати оцінку обліку фінансових результатів на ТзОВ «Компанія« Метта », проаналізувати формування і використання прибутку, розробити рекомендації щодо вдосконалення обліково-контрольної роботи, провести комплексний і глибокий аналіз фінансових результатів на досліджуваному організації і виявити резерви їх росту.
Мною поставлені цілі і завдання виконані.
Облік фінансових результатів на підприємстві ТОВ «Компанія« Метта »ведеться відповідно до вимог бухгалтерського та податкового законодавства. Облік ведеться за журнально-ордерною формою в електронному вигляді із застосуванням програми 1С Бухгалтерія.
У ході аналізу були зроблені наступні висновки: виручка в звітному році в ТОВ «Компанії« Метта »у порівнянні з базовим зросла на 26,78%, великий вплив на збільшення виручки зіграло збільшення ціни продукції. Але, не дивлячись на це, прибуток знизився на 0,4%. Збільшенню прибутку на 294,047 тис. руб. сприяло збільшення кількості проданої продукції. А приріст цін на продукцію у звітному періоді у порівнянні з минулим періодом в середньому на 1,13% призвів до збільшення суми прибутку від реалізації на 351,503 тис. руб. Собівартість продукції у звітному періоді зросла на 53371 руб., А рівень її по відношенню до виручки від реалізації зменшився на -0,171%. Це призвело до зменшення суми прибутку від реалізації на 450,793 тис. руб. Перевитрата по комерційним витрат у звітному періоді і підвищення їх рівня на 0,729% призвів до зменшення суми прибутку від реалізації на 1921,804 тис. руб. Звідси і зниження прибутку на 0,4%.
Рентабельність продажів знизилася на 0,005% в порівнянні з минулим періодом через збільшення собівартості реалізації, комерційних витрат і виручки від реалізації.
Зниження рентабельності активів відбулося під впливом зміни рівня рентабельності продажів (на 0,77 відсоткових пункти), а під впливом збільшення ділової активності зріс на 0,62%.
Тенденція зниження рентабельності продажів і незначне зростання ділової активності призвели до загального зниження рентабельності активів на 0,14%.
Темп сталого зростання в базисному періоді склав 2,6%, а в звітному знизився на 1,1%, тобто склав 1,5%, що говорить про те, що у звітному періоді власний капітал значно знизився в порівнянні з минулим періодом.
Виходячи з усього вищевикладеного, можна зробити висновок, що на ТОВ «Компанія« Метта "спостерігається зниження рівня основних показників діяльності підприємства. Основними покупцями продукції ТОВ «Компанії« Метта »є підприємства, але у зв'язку зі світовою економічною кризою, продажі значно знизилися, витрати на свою чергу зросли.
Аналіз використання прибутку «Компанії« Метта »показав, як розподілялися кошти в резервний фонд, фонд споживання і в фонд накопичення.
У ТОВ «Компанії« Метта »недостатність коштів, що спрямовуються на нагромадження, стримує зростання обороту, приводить до збільшення потреби в позикових коштах.
Спрямування коштів до фонду накопичення збільшить економічний потенціал, підвищить платоспроможність підприємства та фінансову незалежність, буде сприяти росту обсягу виконання робіт та реалізації без збільшення розміру позикових коштів.
Таким чином, ТОВ «Компанії« Метта »потрібно переглянути порядок розподілу прибутку, направляючи більшу частину на формування фонду нагромадження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Гомолова А.І., «Бухгалтерський облік» - М.: Видавничий центр «Академія», 2004 р., [с. 115]
2. Журнал «Головбух» № 15 [с. 24]
3. Баканов М.І., Шеремет А.Д. «Теорія економічного аналізу»,
4. Єрмолович Л.Л. «Аналіз фінансово-господарської діяльності»,
5. Савицька Г.В. «Аналіз господарської діяльності підприємства»
6. Податковий кодекс Російської Федерації, частини I і II [с. 327]
7. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 30 грудня 2008 року № 307-ФЗ
8. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ, затверджене наказом Міністерства фінансів РФ від 29 липня 1998 р. № 34н
9. ПБО 9 / 99 «Доходи організації» від 06 травня 1999 р. № 32 н.
10. ПБО 10/99 «Витрати організації» від 6 травня 1999 33 н.
11. ПБУ 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток» від 19 листопада 2002 р. № 114н.
12. ПБО 4 / 99 «Бухгалтерська звітність організації» від 06 липня 1999 р. № 43н
13. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і інструкції по його застосуванню, затверджені наказом Міністерства фінансів РФ від 31 жовтня 2000 р. № 94н
14. «Про форми бухгалтерської звітності організації». Затверджено Наказом Міністерства фінансів РФ від 22 липня 2003 р. № 67н
15. Наказ Міністерства фінансів РФ від 18.09.06 № 116н «Про внесення змін у нормативні правові акти з бухгалтерського обліку»
16. Первинна документація підприємства ТОВ «Компанія« Метта ».
17. Бабаєва Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік; Підручник для вузів / Під ред. проф .- М.: Вузівський підручник, 2003 - 525 с. [С. 46]
18. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. М.: Річ навіть і сервіс, 2004.
19. Бухгалтерський облік: Підручник - М.: ИНФРА-М, 2006 - 592 с. - Вища освіта.
20. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Аналіз фінансової звітності. Підручник. - М.: Дело и Сервис, 2006. - 381с.,
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
250.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз формування та використання прибутку підприємства
Аналіз формування та використання прибутку підприємства на прикладі БКУТП Оптова база Бакалія
Облік фінансових результатів підприємства і використання прибутку
Аналіз формування розподілу і використання прибутку
Аналіз формування і використання чистого прибутку
Облік і аналіз формування прибутку на підприємстві
Аналіз формування та використання прибутку на підприємстві ВАТ ЕРТІЛЬСТРОЙ
Аналіз формування та використання прибутку на підприємстві ВАТ ВАЛТ
Аналіз формування та використання прибутку на підприємстві ВАТ ЕРТІ
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru