Облік фінансово-господарської діяльності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Федеральне агентство з освіти
Муромський ІНСТИТУТ (філія) Державного освітньої установи вищої професійної освіти
«Володимирський державний університет»
Факультет Економіки та менеджменту
Курсова робота
З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Тема:
Облік фінансово-господарської діяльності
Студент гр. Ез-308
Башкірова М.М.
Муром 2009р.

Зміст
Введення
1. Теоретична частина. Облік операцій по розрахунковому рахунку
1.1 Документація по руху операцій на розрахунковому рахунку
1.2 Синтетичний облік операцій на розрахунковому рахунку
2. Організація діяльності підприємства та розрахунок економічних показників
2.1 Формування статутного капіталу
2.2 Складання штатного розкладу працюючих
2.3 Укладання господарських договорів з постачальниками матеріальних ресурсів і покупцями продукції
2.4 Складання кошторису витрат і доходів
3. Формування облікової політики організації
3.1 Загальні положення
3.2 Методика ведення бухгалтерського обліку
3.3 Методика ведення податкового обліку
4. Формування звітності підприємства
4.1 Складання розрахунково-платіжної відомості
4.2 Нарахування ЕСН і внесків на обов'язкове пенсійне страхування
4.3 Складання журналу господарських операцій за квартал
4.4 Складання оборотно-сальдової відомості за квартал
Висновок
Список літератури
Програми

Введення
Метою даної курсової роботи є облік фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "Шик" за третій квартал 2009 року.
Завдання курсової роботи:
- Розглянути облік операцій по розрахунковому рахунку: вивчити документацію по руху операцій на розрахунковому рахунку, синтетичний облік операцій на розрахунковому рахунку;
- Вивчити організацію діяльності підприємства і розрахувати економічні показники: сформувати статутний капітал, скласти штатний розклад працюючих, укласти господарські договори з постачальниками матеріальних ресурсів та покупцями продукції, скласти кошторис витрат і доходів;
- Сформувати облікову політику організації: розглянути методику ведення бухгалтерського і податкового обліку;
- Сформувати звітність підприємства: скласти розрахунково-платіжну відомість, нарахувати ЕСН і внески на обов'язкове пенсійне страхування, скласти журнал господарських операцій за квартал, оборотно-сальдову відомість.

1. Облік операцій по розрахунковому рахунку
1.1 Документація по руху операцій по розрахунковому рахунку
Розрахункові рахунки відкриваються організаціям, які є юридичними особами і мають самостійний баланс і ін
Порядок відкриття розрахункового рахунку регламентований інструкцією ЦБ РФ, відповідно до якої кожній організації можуть бути відкриті розрахункові рахунки в одному або декількох банках за вибором.
Для відкриття розрахункового рахунку організація представляє до банку такі документи:
- Заяву на відкриття рахунку;
- Копії статуту та установчого договору, засвідчені нотаріально;
- Копії рішення про державну реєстрацію, також завірена нотаріально або органом, що реєструє організацію;
- Два примірники банківських карток із зразками підписів і відбитком печатки, завірених нотаріально. Право першого підпису належить керівнику та його заступнику, а другий - головному бухгалтеру та його заступнику; підписи фіксуються тільки в присутності нотаріуса;
- Довідка про постановку на облік в податковій інспекції та в інших державних органах (при необхідності).
У цей же період підписується договір банківського рахунку і за розпорядженням керуючого банком організації присвоюється номер розрахункового рахунку і відкривається особовий рахунок для обліку руху його грошових коштів. Номери рахунків різні залежно від приналежності до форми власності (унітарні організації, акціонерні товариства, фізичні особи). Слід зазначити, що організації, що мають розрахункові рахунки, можуть відкривати своїм підрозділам, філіям, магазинах, що знаходяться поза місцем розташування організації, поточні рахунки. Ці рахунки призначені для здійснення філією операцій, пов'язаних з видачею готівки, зарахуванням ним коштів з розрахункового рахунку організації для видачі заробітної плати і витрат на відрядження, перерахуванням у вклади громадян і утриманням з їх заробітної плати, а також коштів для виконання виробничих завдань.
На розрахунковому рахунку зосереджуються вільні грошові кошти і надходження за реалізовану продукцію, виконані роботи і послуги, короткострокові і довгострокові позики, отримані від банку, та інші зарахування.
З розрахункового рахунку здійснюються майже всі платежі організації: оплата постачальникам за матеріали, роботи, послуги, погашення заборгованості бюджету, позабюджетних фондів, отримання грошей у касу для видачі заробітної плати, матеріальної допомоги, премії тощо Видача грошей, а також безготівкові перерахування з цього рахунку банком здійснюються, як правило, на основі наказу організації - власника розрахункового рахунку або з його згоди (акцепту).
В особливих випадках банк примусово списує грошові кошти з розрахункового рахунку за документами інших організацій. Наприклад, за наказами фінансових органів перераховуються суми прострочених податків і зборів, за виконавчими листами, наказами Держарбітражу - суми задоволених позовів тощо Банк, крім того, може списувати грошові кошти з розрахункового рахунку організації без її наказу відповідно до договору (наприклад, відсотки за користування позиками, суми по прострочених позичках, за виконані їй послуги, за спожиту електроенергію і газ та ін.)
При розрахунках між організаціями, банками та державою застосовується календарна система розрахунків. Це означає, що всі платежі з розрахункового рахунку, включаючи відрахування до бюджету та виплату заробітної плати, проводяться в порядку календарної черговості, тобто в порядку їх надходження до банку, якщо залишок коштів достатній для всіх платежів. В інших випадках існує черговість платежів.
Прийом і видача грошей або безготівкові перерахування проводяться банком на основі документів спеціальної форми, затвердженої ЦБ РФ. З них найбільш поширеними є: оголошення на внесок готівкою, чек (грошовий), платіжне доручення, розрахунковий чек, платіжна вимога-доручення та ін
Оголошення на внесок готівкою виписується при внесенні готівки на розрахунковий рахунок. У підтвердженні про отримання грошей банк видає платнику квитанцію, яка служить виправдувальним документом.
Чек (грошовий) є наказом організації банку про видачу з розрахункового рахунку організації зазначеної в ньому суми готівкових грошей.
Безготівкові перерахування, їх порядок і форми розрахунків обумовлені Положенням «Про безготівкові розрахунки в РФ», затвердженим Банком Росії від 12.04.2001р. № 2-П.
При цьому допускається використання при безготівкових розрахунках: платіжних доручень, акредитив, чеків, платіжних вимог, інкасових доручень.
Форми розрахунків між платником та одержувачем коштів визначаються договором (угодами, окремими домовленостями).
Платіжне доручення - розпорядження власника рахунку банку про перерахування відповідної суми з його розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок одержувача. Такими одержувачами можуть бути постачальники, вищестоящі організації, фінансові органи, страхові та інші організації. Платіжне доручення виписується у відповідній кількості примірників в залежності від того, в якому комерційному банку територіально знаходиться розрахунковий рахунок одержувача. Платіжне доручення може бути виписано організаціями як при одногородних, так і при іногородніх розрахунках. Форма платіжного доручення єдина для всіх видів перерахувань.
Акредитив являє собою умовне грошове зобов'язання, прийняте банком-емітентом за дорученням платника, зробити платежі на користь одержувача коштів по пред'явленню останнім документів, відповідних умовам акредитива, або надати повноваження іншому «виконуючому банку» здійснити такі платежі. Розрахунки з використанням акредитивів відображаються на окремому рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках».
Чек - це цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю. Чекодавцем є особа (юридична або фізична), що мають грошові кошти в банку, якими він має право розпоряджатися шляхом виставляння чеків чекодержателем.
Порядок та умови використання чеків у платіжному обороті регулюються Цивільним кодексом РФ.
Для розрахунків між організаціями за відпущену продукцію можуть застосовуватися також платіжні вимоги.
Платіжна вимога - розрахунковий документ, що містить вимогу кредитора (отримувача коштів) за основним договором до боржника (платника) про сплату певної грошової суми через банк.
Платіжні вимоги застосовуються при розрахунках за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а також в інших випадках, передбачених основним договором. Розрахунки за допомогою платіжних вимог можуть здійснюватися з попереднім акцептом і без акцепту платника. Без акцепту платника розрахунки платіжними вимогами здійснюються у випадках, встановлених законодавством та передбачених сторонами за основним договором. При цьому банку, обслуговуючому платника, повинні бути представлені документи, що підтверджують права на списання грошових коштів з рахунку платника без його розпорядження.
Інкасове доручення є розрахунковим документом, на основі якого списуються грошові кошти з рахунків платників у безспірному порядку.
Інкасові доручення застосовуються:
1) у випадках, коли безперечний порядок стягнення грошових коштів встановлено законодавством, в тому числі для стягнення грошових коштів органами, які виконують контрольні функції;
2) для стягнення за виконавчими документами;
3) у випадках, передбачених сторонами за основним договором, за умови надання банку, обслуговуючому платника, права на списання грошових коштів з рахунку платника без його розпорядження.
Організація періодично (щодня або в інші встановлені за погодженням з банком строки) отримує від банку виписку з розрахункового рахунку, тобто перелік зроблених їм за поточний період операцій. До виписки банку додаються документи, отримані від інших підприємств і організацій, на основі яких зараховані або списані кошти, а також документи, виписані організацією при достатній кількості зданих примірників.
Виписка з розрахункового рахунку - другий примірник особового рахунку організації, відкритого йому банком. Зберігаючи грошові кошти, банк вважає себе боржником перед організацією (його кредиторська заборгованість), тому залишки коштів та надходжень на розрахунковий рахунок він записує по кредиту розрахункового рахунку, а зменшення свого боргу (списання, видача готівкою) - по дебету. Обробляючи виписку, бухгалтер повинен пам'ятати про цю особливість і включати в бухгалтерську інформацію зараховані суми і залишок по дебету розрахункового рахунку, а списання - по кредиту. Виписка з розрахункового рахунку має певні показники, частина яких кодується банком, і ці ж коди використовуються організаціями при її обробці.
Приступаючи до обробки виписки, бухгалтер повинен підібрати виправдувальні документи на кожну зафіксовану в ній операцію. Виписка банку замінює собою регістр аналітичного обліку по розрахунковому рахунку і одночасно служить підставою для бухгалтерських записів в облікові регістри. Всі додані до виписки документи гасяться штампом «Погашено». Помилково зараховані або списані з розрахункового рахунку суми приймаються на субрахунок 2 «Розрахунки за претензіями», що відкривається до рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», а банку негайно повідомляється про такі суми для внесення виправлень. У наступних виписках банк вносить виправлення, а в бухгалтерському обліку організації заборгованість списується. В іншому випадку після закінчення 10 днів після отримання виписки залишок коштів на розрахунковому рахунку вважається підтвердженим.
На полях перевіреної виписки проти суми операцій і в документах, доданих до виписки, проставляються коди рахунків, кореспондуючих з рахунком 51 «Розрахункові рахунки», а в документах вказується ще й порядковий номер його запису у виписці. Ці дані необхідні для контролю за рухом грошових коштів, автоматизації облікових робіт, складання довідок, перевірок і подальшого зберігання документів. Перевірка та обробка виписок повинні здійснюватися в день їх надходження.
Таким чином, отримана з банку виписка перевіряється й обробляється; підбираються все виправдувальні документи, проставляються кореспондуючі рахунки (коди), а за видатками та недоліків звернення, розрахунком з бюджетом та інших, крім того, проставляються і коди статей. Це необхідно тому, що аналітичний облік за багатьма рахунках організовується в розрізі статей.

1.2 Синтетичний облік операцій по розрахунковому рахунку
Синтетичний облік операцій по розрахунковому рахунку бухгалтерія організації веде на рахунку 51 «Розрахункові рахунки». Це активний рахунок, по дебету якого записують залишок вільних грошових коштів організації на початок місяця, надходження готівки з каси організації, грошові кошти, зараховані від покупців продукції, замовників, дебіторів, отримані позички. За кредитом цього рахунка відображаються грошові кошти, перераховані в погашення заборгованості постачальникам матеріальних цінностей (послуг), підрядчикам за виконані роботи, бюджету, банку за отримані позички, позабюджетних фондів і іншим кредиторам, а також суми, видані готівкою в касу організації.
При використанні журнально-ордерної форми обліку рух операцій по рахунку 51 відображають у журналі-ордері № 2 і відомості № 2.
Для відображення оборотів по кредиту рахунку 51 служить журнал-ордер № 2. Обороти по дебету цього рахунку записуються у різних журналах-ордерах і, крім того, контролюються декларації № 2. Підставою для виконання цих регістрів є проведені і оброблені виписки з розрахункового рахунку.
Суми з однойменними кореспондуючими рахунками кожної виписки розвиваються й записуються в журнал-ордер і у відомість підсумками.
Обов'язкова умова для заповнення регістрів - використання однієї рядки кожної виписки незалежно від того, за який період вона складена (за один, два. Три, п'ять днів). Кількість зайнятих рядків журналу-ордера № 2 і відомості № 2 за кожен місяць має бути однаковим і дорівнювала кількості отриманих за цей період виписок з банку. Як у журналі-ордері № 2, так і відомості № 2 суми записуються в розрізі кореспондуючих рахунків з дебетом і кредитом рахунку 51. Наявність цих показників за кожний звітний що і місяць дозволяє працівникам бухгалтерії аналізувати джерела надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок організації, контролювати цільове використання коштів, виконання зобов'язань перед бюджетом та іншими господарськими органами відповідно до затвердженого календарного графіку фінансових платежів, що розробляється організацією.
Щомісяця в розрізі рахунків, цехів, підрозділів бухгалтерія відкриває листи-розшифровки для групування сум по окремих статтях. Зокрема, суми по журналу-ордеру № 2, віднесені в дебет рахунку 68 «Розрахунки з податків і зборів», підлягають відображенню за відповідним аналітичним статтями (рахунках).

2. Організація діяльності підприємства та розрахунок економічних показників
2.1 Формування статутного капіталу та складу засновників
Для складання бухгалтерської звітності необхідно мати повне уявлення про майно підприємства, його зобов'язання, господарські процеси, витрати і фінансові результати. Порядок формування статутного капіталу регулюється законодавством та установчими документами. Статутний капітал являє собою сукупність вкладів засновників в майно при створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, визначених установчими документами. Це капітал, що підлягає внесенню засновниками у вигляді нематеріальних активів, основних і оборотних коштів. Його сума фіксується в статуті підприємства в момент його реєстрації.
Створюється підприємство ТОВ «Шик» з виробництва (випуску) жіночого одягу.
Величина статутного капіталу 3400000 крб.
Таблиця 1.
Формування статутного капіталу і розподіл внесків.

п \ п
Засновники
(ПІБ)
Частка внеску,%
Вид вкладу
Розмір
вкладу
(Руб.)
1
Антонов Д.А.
30
Основні засоби
1020000
2
Смирнова Ю.Б.
20
Матеріали
680000
3
Лебедєва І.А.
20
Гроші
680000
4
Зіміна Ю.М.
20
Основні засоби
680000
5
Булатова О.А.
10
Матеріали
340000
Разом:
100
3400000

2.2 Складання штатного розкладу працюючих
Згідно ЄДРПОУ професія робітників, посад службовців і тарифних розрядів (ОКПДТР) проводиться розподіл працівників організації за категоріями персоналу: робітники, керівники, фахівці та інші службовці.
До робітників відносяться особи, безпосередньо зайняті у процесі створення матеріальних цінностей, а також зайняті ремонтом, переміщенням вантажів та ін
До фахівців відносяться: працівники, зайняті інженерно-технічними, економічними та іншими роботами, зокрема, адміністратори, бухгалтера, інспектори, інженери і т.д.
До керівників належать директор, керівники, начальники, головний бухгалтер, головний інженер та інші.
Інші службовці - це працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документації, облік і контроль: касир, секретар та ін
Місячна оплата праці не може бути нижче мінімального розміру оплати праці, яка складає на даний момент часу 4330 рублів.
На підприємстві працюють 16 чоловік.
Таблиця 2.
Штатний розклад працюючих.

п \ п
Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Зарплата в місяць, руб.
1
Антонов Д.А.
директор
58600,00
2
Смирнова Ю.Б.
заст. директора
30900,00
3
Лебедєва І.А.
Начальник відділу кадрів
15200,00
4
Самойлова Є.І.
гол. бухгалтер
20600,00
5
Клус А.П.
бухгалтер
11200,00
6
Артем'єва Л.Б.
Бухгалтер-касир
9550,00
7
Вагіна Є.М.
Гол. дизайнер
14800,00
8
Данова О.М.
дизайнер
10000,00
9
Брагіна А.Ф.
секретар
6500,00
10
Істоміна Є.І.
менеджер
10100,00
11
Грачова Я.Є.
Гол. швачка
7430,00
12
Смолова Н.А.
Швачка-мотористка 1 карб.
6500,00
13
Матвєєва П.В.
Швачка-моторист 2 р.
5500,00
14
Евстіфеева Н.Р.
Швачка-моторист 2 р.
5500,00
15
Засорнов А.В.
електрик
5100,00
16
Іванова Г.А.
прибиральниця
5000,00
Разом:
222480
Висновок: Склали штатний розклад робочого персоналу з урахуванням мінімального розміру оплати труда.Фонд заробітної плати склав 222480 крб.
2.3 Укладання господарських договорів з постачальниками матеріальних ресурсів і покупцями продукції
З постачальниками матеріальних ресурсів укладається договір на суму, яка визначається за формулою:
C M = Q MМ' N + ПДВ, (1.1)
де:
Q M - вага матеріалу на 1 виріб, кг = 15,1;
Ц М - вартість 1 кг матеріалу, руб. = 25,00;
N - програма випуску продукції в натуральному виразі за квартал, шт. = 9400;
ПДВ - податок на додану вартість, руб.
См = 15,1 * 25 * 9400 +20% = 4258200 руб.
См = 15,1 * 25 * 9400 = 3548500 крб
Матеріали надходять на підприємство 5 числа кожного місяця кварталу. Оплата рахунків постачальників здійснюється після реалізації продукції і надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок. Покупцям продукція відвантажується щомісячно, в кінці кожного місяця кварталу.
З покупцями підприємство працює на умовах передоплати. Передоплата надходить на розрахунковий рахунок 20 числа кожного місяця кварталу, в розмірі 1 / 3 квартальної суми договору (4258200 / 3 = 1419400) рублів. У тому числі ПДВ в сумі (3548500 / 3 * 20% = 236566,66) і 25-го числа кожного місяця після відвантаження продукції аванс переходить в реалізацію.
2.4 Складання кошторису витрат і доходів
Витрати за загальними видами діяльності формуються за такими елементами:
- Матеріальні витрати;
- Витрати на оплату праці;
- Відрахування на соціальні потреби;
- Амортизація;
- Інші.
Відрахування на соціальні потреби включають:
- ЄСП, який розраховується за регресивною шкалою ставок;
- Страхові внески від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Матеріальні витрати за квартал розраховуються за формулою:
C M = Q MМ' N,
де:
Q M - вага матеріалу на 1 виріб, кг = 15,1;
Ц М - вартість 1 кг матеріалу, руб. = 25,00;
N - програма випуску продукції в натур. виразі за квартал, шт. = 9400;
Кошторис витрат і доходів
Таблиця 3
№ п / п
Найменування показників
Норми розрахунку
Місяць
Квартал
1
Матеріальні витрати, р.
CM = QMґЦМ ґN
1182833,33
3548500
2
Транспортно-заготов.расходи, р.
2% від ст.1
23656,67
70970
3
ФЗП, р.
табл.2
74160,00
222480
4
ЄСП, 26% від п.3, р.
п.4 х п.3
19281,60
57844,8
5
Страх. від нещасних. випадків 3%, р.
п.3 х п.5
2224,80
6674,4
6
Амортизація, р.

1670,60
5011,8
7
Разом витрат, р.
сума ст. 1-6
1303827,00
3911481
8
Планова рентабельність,%

28
28
9
Прибуток, р.
п.8 х 7
365071,56
1095214,68
10
Обсяг реалізації, р.
п.7 + п.9
1668898,56
5006695,68
11
ПДВ, р.
18% від п.10
300401,74
901205,22
12
Виручка від реалізації, р.
п.10 + п.11
1969300,30
5907900,90
Амортизаційні відрахування за рік розраховуються за формулою:
А = Sпом. / Тпом. + Sобор. / Тобор., Де (2)
Sпом., Sобор .- відповідно, вартість приміщень (включаючи орендовані) та вартість устаткування, руб.;
Тпом., Тобор .- строк корисного використання виробничих приміщень та обладнання, років (можна прийняти для приміщень - 50 років, для обладнання - 10років).
А = 900000/50 +20472 / 10 = 20047,2 (руб)
А = 20047,2 / 4 = 5011,8

Висновок: Розрахувавши кошторис витрат і доходів, ми з'ясували, що загальна сума витрат за квартал становить 3911481 крб., Прибуток - 1095214,68 руб., Виручка від реалізації за квартал складає 5907900,90 руб.
Далі розрахуємо податок на майно, податок з прибутку і суму чистого прибутку.
Сума податку на майно визначається за формулою, руб.;
Ні = F ср * 2 / 100 (3)
де F ср - середньорічна вартість майна, 2 - ставка податку, 20%.
Отже, податок на майно за рік буде дорівнює:
Ні = 920472 * 2% = 18409,44
Податок на майно за квартал: 18409,44 / 4 = 4602,36 (руб)
Сума податку з прибутку визначається, виходячи з виразу, руб.:
Нп Р = (Рн * 24) / 100. (4.)
де 24 - ставка податку з прибутку,%.
Рн - оподатковуваний прибуток, яка розраховується за формулою:
Р н = Рф-Н н-Н н, (5)
де Рф-фактично отриманий прибуток, крб.
Н і - податок на майно, руб.;
Н м - податок на утримання міліції та благоустрій міста.
Сума податку на утримання міліції та благоустрою міста визначається, виходячи з виразу, руб.:

Н т = (3 'n' R сер 'Зх min) / 100
де 3 - ставка податку на утримання міліції та благоустрою міста;
n - число місяців звітного періоду;
R сер - середньооблікова чисельність працюючих, осіб;
Зп min - мінімальна заробітна плата, яка приймається для розрахунку податку (4330 рублів).
Нт = (3 '3' 16 '4330) / 100 = 6235,2 руб.
Тепер можна розрахувати оподатковуваний прибуток:
Р н = 1095214,68 - 4602,36 - 6235,2 = 1084377,12 (руб)
Звідси розрахуємо суму податку з прибутку:
Нп Р = (Рн * 24) / 100
Нп Р = 1084377,12 * 24/100 = 260250,51 (руб)
Розрахуємо чистий прибуток, який дорівнює:
П чистий = Рн - Н пр;
П чистий = 1084377,12 - 260250,51 = 824126,61 рублів.
Сума чистого прибутку розподіляється за напрямами її використання. Із суми чистого прибутку формується:
Фонд нагромадження - 60% -494475,96 рублів
Фонд споживання - 40% - 329650,65 рублів.
Висновок: Податок на майно вийшов рівним 4602,36 руб., Податок з прибутку - 260250,51 руб. і чистий прибуток звідси вийшла 824126,61 руб., яка розподіляється у фонд накопичення 494475,96 руб. та до фонду споживання - 32965,65 руб.
У відповідності з Податковим кодексом РФ (частина друга) з 1 січня 2001 року введено в дію єдиний соціальний податок (ЄСП). ЄСП ми розрахували в таблиці 3 .- Кошторис витрат і доходів, який склав за квартал 57844,8 руб. Страхування від нещасних випадків вийшло рівним 6674,4 руб. за квартал.

3. Формування облікової політики організації
3.1 Загальні положення
Облікова політика є одним з основних документів, який встановлює, як в організації ведеться облік. Облікова політика розробляється відповідно до ПБО 1 / 98 «Облікова політика організації».
Облікова політика підприємства формується на основі сукупності основоположних принципів і правил, вибір для використання яких вимагає системного підходу з метою максимальної оптимізації. Тому слід при виборі облікової політики враховувати впливають фактори:
- Організаційно-правова форма. Дане підприємство - це товариство з обмеженою відповідальністю;
- Галузева належність чи вид діяльності - на нашому підприємстві - виробнича;
- Обсяги діяльності, середньооблікова чисельність працюючих - 16 осіб;
- Передбачена система оподаткування;
- Ступінь свободи в умовах переходу до ринку (насамперед мається на увазі можливість самостійного прийняття рішень у питаннях ціноутворення, вибору партнера);
- Стратегія фінансово-господарського розвитку (цілі та завдання економічного розвитку підприємства на довгострокову перспективу, конкурентну перевагу організації не велике, тактичні підходи до вирішення перспективних завдань);
- Наявність матеріальної бази (підприємство забезпечено комп'ютерною технікою, швейним обладнанням і т. д.);
- Система інформаційного забезпечення підприємства;
- В даній організації високий рівень кваліфікації, професіоналізм бухгалтерських кадрів, ініціативність та підприємливості керівників фірми;
- Система матеріальної зацікавленості в ефективності роботи підприємства та матеріальної відповідальності за виконуваний коло обов'язків.
Робочий план рахунків бухгалтерського обліку в додатку 1.
Форми первинних документів для господарських операцій, по яких не затверджено типові бланки. У цих документах обов'язково повинні бути передбачені реквізити, які перераховані у ст.9 ФЗ від 21.11.1996 «Про бухгалтерський облік».
Первинні облікові документи приймаються до обліку, якщо вони складені за формою, що міститься в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації. Постановою Уряду РФ від 08.07.97 № 835 «Про первинних облікових документах» функції щодо розроблення та затвердження альбомів уніфікованих форм первинної облікової документації та їх електронних версій покладені на Держкомстат Росії. Зміст і склад уніфікованих форм первинної облікової документації при цьому узгоджуються комітетом з Мінфіном Росії та Мінекономіки Росії.
Після введення нового Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій (затв. наказом Мінфіну Росії 31.10.2000 № 94н) з об'єктів, прийнятих до обліку, зникли малоцінні і швидкозношувані предмети. Однак деякі з таких об'єктів продовжують перебувати на бухгалтерському обліку як об'єкти основних засобів. При їх переведенні для спрощення обліку Мінфін Росії від 27.12.01 № 16-00-14/573 дозволив замість оформлення по кожному з них акту (накладної) приймання - передачі основних засобів за формою № ОЗ-1 використовувати раніше застосовувані уніфіковані форми для МБП.
Уніфіковані форми первинної облікової документації, які містяться в альбомах форм, є обов'язковими.
Разом з тим в деяких випадках організаціям буває недостатньо показників, які містять ці форми, так як вони не можуть врахувати всіх видів діяльності організації, особливості технологічних циклів, їх структури. У зв'язку з цим Порядком застосування уніфікованих форм первинної облікової документації передбачено, що формати бланків, зазначених в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, є рекомендованими і можуть змінюватися. Тому для відображення господарських операцій організації мають право доповнювати їх на свій розсуд. Але це не стосується уніфікованих форм з обліку касових операцій.
Уніфіковані форми первинної облікової документації повинні оформлятися в суворій відповідності до затверджених Держкомстатом РФ вказівками щодо їх застосування та заповнення, в яких відбивається призначення форми, порядок її заповнення; посадові особи, відповідальні за складання; рух документа (положення чинного в організації графіка документообігу при цьому не можуть суперечити затвердженим вказівок).
Форми первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми первинних облікових документів складаються в порядку, передбаченому в чинному на підприємстві графіку документообігу, а також згідно з положеннями облікової політики підприємства.
Ряд складаються організацією документів повинні мати, згідно з чинним порядком, і деякі інші обов'язкові реквізити.
Так, наприклад, включення представницьких витрат у собівартість продукції (робіт, послуг) допускається тільки при наявності виправдувальних первинних документів, в яких повинні бути зазначені дата і місце, програма проведення ділової зустрічі (прийому), список запрошених осіб, учасники з боку підприємства, величина витрат.
В іншому випадку стає проблематичним віднести витрати саме на собівартість.
Такий реквізит, як ідентифікаційний номер платника (ІПН) повинен бути зазначений при заповненні затверджених МНС РФ (Госналогслужбой РФ) заяв, декларацій, довідок, а також при оформленні інших документів, якщо це встановлено вимогами нормативних актів.
Відповідно до "Порядку та умов присвоєння, застосування, а також зміни ідентифікаційного номера платника податків", затвердженим наказом МНС РФ від 27 листопада 1998 року N ГБ-3-12/309 ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) разом з кодом причини постановки на облік з 1 січня 2000 повинен вказуватися у всіх документах, що використовуються організацією в податкових відносинах.
Крім того, відповідно до пункту 7 листа Державної податкової служби РФ, Мінфіну РФ і Центробанку РФ від 5, 16 червня 1995 NN ВГ-4-12/25н, 47, 174, ІПН повинен вказуватися при оформленні будь-яких розрахунково-платіжних документів по рядках як "Платник", так і "Одержувач" (збережено з прийняттям нового Положення Центробанку РФ "Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації" від 8 вересня 2000 року N 120-П).
На виданому покупцеві касовому чеку відповідно до пункту 4 "Положення щодо застосування контрольно-касових машин при здійсненні грошових розрахунків з населенням", затвердженим постановою Радміну - Уряду РФ від 30 липня 1993 року N 745 (в редакції змін і доповнень), повинні відображатися такі обов'язкові реквізити:
- Найменування організації;
- Ідентифікаційний номер організації-платника податків;
- Заводський номер контрольно-касової машини;
- Порядковий номер чека;
- Дата і час купівлі;
- Вартість покупки (послуги);
- Ознака фіскального режиму.
Рахунки-фактури, що служать підставою для заліку сум ПДВ за отриманими від постачальників і підрядників товарах (продукції, робіт, послуг), відповідно до пункту 5 статті 169 частини другої НК РФ, повинні містити такі обов'язкові реквізити:
1) порядковий номер і дата виписки рахунку-фактури;
2) найменування, адресу та ідентифікаційні номери платника податків і покупця;
3) найменування та адреса відправника вантажу і вантажоодержувача;
4) номер платіжно-розрахункового документа у разі отримання авансових чи інших платежів в рахунок майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг);
5) найменування поставляються (відвантажених) товарів (опис виконаних робіт, наданих послуг) і одиниця виміру;
6) кількість (обсяг) поставляються (відвантажених) за рахунком-фактурою товарів (робіт, послуг) виходячи з прийнятих по ньому одиниць виміру;
7) ціна (тариф) за одиницю виміру за договором (контрактом) без урахування податку, а у разі застосування державних регульованих цін (тарифів), що включають в себе податок, з урахуванням суми податку;
8) вартість товарів (робіт, послуг) за всю кількість поставляються (відвантажених) за рахунком-фактурою товарів (виконаних робіт, наданих послуг) без податку;
9) сума акцизу з підакцизних товарів;
10) податкова ставка;
11) сума податку, що пред'являється покупцю товарів (робіт, послуг), що визначається виходячи з застосовуваних податкових ставок;
12) вартість усієї кількості поставляються (відвантажених) за рахунком-фактурою товарів (виконаних робіт, наданих послуг) з урахуванням суми податку;
13) країна походження товару;
14) номер вантажної митної декларації.
Рахунок-фактура відповідно до пункту 6 статті 169 частини другої НК РФ підписується керівником та головним бухгалтером організації або іншими посадовими особами, уповноваженими на те відповідно до наказу по організації, і засвідчується печаткою організації.
Форма рахунок-фактури затверджена постановою Уряду РФ від 2 грудня 2000 року N 914 "Про затвердження Правил ведення журналів обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур, книг покупок і книг продажів при розрахунках з податку на додану вартість".
Реквізити нашої організації:
Найменування організації
Товариство з обмеженою відповідальністю «Шик»
Юридичний
адреса
600000, м. Володимир, Жовтневий проспект, д. 75
Фактичний
і поштову адресу
600000, м. Володимир, Жовтневий проспект, д. 75
ОГРН
5003700315914
ИНН / КПП
1029071647/525301008
Розрахунковий рахунок
42502872100001008002
У ЗАТ «Райффайзенбанк», к / с 61000810200010000030
БИК
100523604
Платники податків обчислюють податкову базу за підсумками кожного звітного (податкового) періоду на основі даних податкового обліку. (В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 57-ФЗ)
Дані податкового обліку повинні відображати порядок формування суми доходів і витрат, порядок визначення частки витрат, що враховуються для цілей оподаткування в поточному податковому (звітному) періоді, суму залишку витрат (збитків), що підлягає віднесенню на витрати в наступних податкових періодах, порядок формування сум створюваних резервів , а також суму заборгованості по розрахунках з бюджетом з податку. (В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 57-ФЗ)
Порядок документообігу на підприємстві регулюється згаданим раніше Положенням про документообіг.
Первинні документи, що надходять до бухгалтерії, підлягають обов'язковій перевірці. Перевірка здійснюється як за формою (повнота і правильність оформлення документів, заповнення реквізитів), так і за змістом (законність задокументованих операцій, логічна ув'язка окремих показників).
Рух первинних документів у бухгалтерському обліку (створення або одержання від інших підприємств, установ, прийняття до обліку, обробка, передача в архів) регламентується графіком (п. 5.1 Положення про документообіг).
Роботу зі складання графіка документообігу організовує головний бухгалтер. Графік документообігу затверджується наказом керівника підприємства. Головний бухгалтер зобов'язаний контролювати дотримання встановленого графіка.
Графік документообігу повинен передбачати оптимальне число підрозділів і виконавців для проходження кожним первинним документом, визначати мінімальний термін його знаходження в підрозділі.
Графік документообігу може бути оформлений у вигляді схеми чи переліку робіт зі створення, перевірки та обробки документів, виконуваних кожним підрозділом підприємства, установи, а також усіма виконавцями із зазначенням їх взаємозв'язку і термінів виконання робіт.
Відповідальність за дотримання графіка документообігу, а також за своєчасне і доброякісне створення документів, своєчасну передачу їх для відображення в бухгалтерському обліку та звітності, за достовірність які у документах даних несуть особи, які створили і підписали ці документи.
3.2 Методика ведення бухгалтерського обліку
Амортизація може нараховуватися двома способами: лінійним і нелінійним. У нашому підприємстві амортизація нараховується за формулою:
А = Sпом. / Тпом. + Sобор. / Тобор., Де
Sпом., Sобор .- відповідно, вартість приміщень (включаючи орендовані) та вартість устаткування, руб.;
Тпом., Тобор .- строк корисного використання виробничих приміщень та обладнання, років.
У будь-якій організації ВПК часто виникають ситуації, коли однакові матеріали купуються за різними цінами, у різних постачальників. Це призводить до того, що фактична собівартість різних партій однакових матеріалів може бути різною. У таких умовах при подальшому списання матеріалів у виробництво, іноді просто неможливо точно визначити, з якої саме партії ці матеріали. Тому організація повинна вибрати і закріпити в обліковій політиці метод списання МПЗ у виробництво.
Пунктом 16 ПБО 5 / 01 та пунктом 73 «Методичних вказівок з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів», затверджених Наказом Мінфіну Російської Федерації від 28 грудня 2001 року № 119н, встановлені наступні способи оцінки МПЗ при відпуску у виробництво та іншому вибутті:
· За собівартістю кожної одиниці;
· По середній собівартості;
· За способом ФІФО (за собівартістю перших за часом придбання матеріалів);
· За способом ЛІФО (за собівартістю останніх за часом придбання матеріалів).
Слід зазначити, що з метою бухгалтерського обліку організація може використовувати різні методи списання для різних груп МПЗ.
На нашому підприємстві використовується метод списання матеріально-виробничих запасів по середній собівартості.
На складі підприємства знаходиться готова продукція, яка найближчим часом планується реалізуватися.
Кредитів і позик ніяких немає. До майбутнім витрат належать податки, відрахування, закупівля матеріалів (тканина, нитки, голки і т.д.). Капітального будівництва найближчим часом не передбачається.
Списання загальногосподарських витрат відображаємо записом по кредиту рахунку 26 і дебетом рахунка 90 "Продажі", субрахунок 90-2 "Собівартість продажів", тому що такий порядок списання загальногосподарських витрат встановлено облікової політикою організації.
Витрати майбутніх періодів - витрати, які виробили сьогодні, а відношення вони мають до завтрашнього дня. У бухгалтерському обліку їх збираємо на спеціальному рахунку 97 «Витрати майбутніх періодів». Потім поступово враховуємо протягом терміну, до якого такі «довгі» витрати відносяться. У даній організації рівномірне списання витрат майбутніх періодів.
Законодавчо закріплені два методи відображення виручки від реалізації продукції:
- З відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг) і пред'явленню контрагенту розрахункових документів. Даний метод називається методом нарахування.
- У міру оплати, тобто за фактичним надходженням коштів на грошові рахунки підприємства. Це касовий метод відображення виручки.
У нашій організації використовуємо касовий метод відображення виручки.
Касовий метод - визначення виручки за фактичним надходженням коштів на грошові рахунки підприємства - має право використовувати малі підприємства (Типові рекомендації з організації бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва, затверджені Наказом Міністерства фінансів РФ від 21.12.1998 р. № 68Н). Моментом освіти виручки для цілей оподаткування вважається дата надходження коштів на рахунки підприємства. Такий порядок обліку дозволяє проводити своєчасні розрахунки з бюджетом і позабюджетними фондами, так як під нараховані податки і платежі є реальний грошовий джерело. При авансових розрахунках за відвантажену продукцію загальний розмір грошових коштів не співпадає з фактичною реалізацією, тому що гроші надійшли на основі передоплати, а продукція може бути не тільки не відвантажена, але навіть і не зроблена.
Порядок формування доходів при методі нарахування встановлений ст. 271 Податкового кодексу Російської Федерації (далі - Кодекс). Пунктом 2 ст. 271 Кодексу встановлено, що за доходами, які належать до кількох звітним (податковим) періодам, і у випадку, якщо зв'язок між доходами і витратами не може бути визначена чітко чи визначається непрямим шляхом, доходи розподіляються платником податку самостійно, з урахуванням принципу рівномірності визнання доходів і витрат .
Одночасно ст. 316 Кодексу встановлено, що по виробництвам з тривалим (більше одного податкового періоду) технологічним циклом в разі, якщо умовами укладених договорів не передбачена поетапна здача робіт (послуг), дохід від реалізації зазначених робіт (послуг) розподіляється платником податку самостійно з урахуванням принципу рівномірності визнання доходу на підставі даних обліку. При цьому принципи і методи, відповідно до яких розподіляється дохід від реалізації, повинні бути затверджені платником податків в обліковій політиці для цілей оподаткування. Під виробництвом з тривалим технологічним циклом з метою обчислення податку на прибуток слід розуміти виробництво, терміни початку та закінчення якого припадають на різні податкові періоди незалежно від кількості днів здійснення виробництва. Зазначене поширюється тільки на випадки укладення договору, не передбачає поетапну здачу робіт, послуг (незалежно від тривалості етапів).
Що стосується питання про необхідність визнання доходів від реалізації на дату завершення податкового періоду, слід відзначити, що ціна договору може бути розподілена платником податку між звітними періодами, протягом яких виконується договір, одним з таких способів: рівномірно або пропорційно частці фактичних витрат звітного періоду у загальній сумі видатків, передбачених у кошторисі. При цьому віднесення виникли витрат до витрат поточного звітного (податкового) періоду здійснюється платником податків у загальновстановленому порядку.
3.3 Методика ведення податкового обліку
Методика ведення податкового обліку описується в главі 25 податкового кодексу РФ, яка називається «Податок на прибуток організації».
Платником податків податку на прибуток є наша організація.
Об'єктом оподаткування з податку на прибуток організацій визнається прибуток.
До доходів в нашій організації відносяться:
1) доходи від реалізації товарів.
2) позареалізаційні доходи.
Доходи визначаються на підставі первинних документів та інших документів, що підтверджують отримані платником податку доходи, та документів податкового обліку.
Отримані платником податку доходи, вартість яких виражена в умовних одиницях, враховуються в сукупності з доходами, вартість яких виражена в рублях.
Платник податків зменшує отримані доходи на суму зроблених витрат (за винятком витрат, зазначених у статті 270 НКРФ).
Витратами визнаються обгрунтовані і документально підтверджені витрати (а у випадках, передбачених статтею 265 НКРФ, збитки), здійснені (понесені) платником податків.
Під обгрунтованими витратами розуміються економічно виправдані витрати, оцінка яких виражена в грошовій формі.
Під документально підтвердженими видатками розуміються витрати, підтверджені документами, оформленими відповідно до законодавства Російської Федерації, або документами, оформленими відповідно до звичаїв ділового обороту, застосовуваними в іноземній державі, на території якого були зроблені відповідні видатки, і (або) документами, побічно підтверджують зроблені витрати (у тому числі митною декларацією, наказом про відрядження, проїзними документами, звітом про виконану роботу відповідно до договору). Витратами визнаються будь-які витрати за умови, що вони зроблені для здійснення діяльності, спрямованої на одержання доходу.
Понесені платником податку витрати, вартість яких виражена в умовних одиницях, враховуються в сукупності з витратами, вартість яких виражена в рублях.
До витрат платника податку на оплату праці включаються будь-які нарахування працівникам у грошовій і (або) натуральної формах, стимулюють нарахування і надбавки, компенсаційні нарахування, пов'язані з режимом роботи або умовами праці, премії й одноразові заохочувальні нарахування, витрати, пов'язані з утриманням цих працівників, передбачені нормами законодавства Російської Федерації, трудовими договорами (контрактами) і (або) колективними договорами.

4. Формування звітності підприємства
4.1 Складання розрахунково-платіжної відомості
Доходи, які підлягають оподаткуванню, зменшуються на стандартні податкові відрахування. Стандартні податкові відрахування надає організація, в якій працює платник податків. Фізичні особи мають право на щомісячний відрахування на себе в розмірі 400 руб. (При доході не більше 40 тис. руб. В рік) і на кожну дитину у розмірі 1000 руб. (При доході не більше 280 тис. руб.). Ставка прибуткового податку складає 13%.
Шість чоловік мають по два утриманця, п'ятеро людей по одному утриманця і п'ять чоловік утриманців не мають. Місце роботи постійне.
Якщо людина має 1 утриманця, то сума його вирахувань будить дорівнює (400 руб. +1000 Руб.), 2 утриманця = (400руб. +1000 +1000), утриманців немає, значить 400руб.
З / плата на підприємстві виплачується щомісяця першого числа місяця, наступного за звітним. Нарахування заробітної плати, розрахунок утримань із заробітної плати і суму грошей до видачі оформляємо в табл. 4.
Таблиця 4.
Розрахунково-платіжна відомість за липень 2009р.

ПІБ
Нараховано
Кількість
Стандартні
Утримано
Сума до
п / п
руб.
утриманців
відрахування
руб., 13%
видиче, р
1
Антонов Д.А.
58600,00
1
1000,00
7488,00
51112,00
2
Смирнова Ю.Б.
30900,00
0
400,00
3965,00
26935,00
3
Лебедєв І.А.
15200,00
1
1400,00
1794,00
13406,00
4
Самойлова Є.І.
20600,00
2
2400,00
2366,00
18234,00
5
Клус А.П.
11200,00
0
400,00
1404,00
9796,00
6
Артем'єва Л.Б.
9550,00
0
400,00
1189,50
8360,50
7
Вагіна Є.М.
14800,00
2
2400,00
1612,00
13188,00
8
Данова О.М.
10000,00
0
400,00
1248,00
8752,00
9
Брагіна А.Ф.
6500,00
1
1400,00
663,00
5837,00
10
Істоміна Є.І.
10100,00
2
2400,00
1001,00
9099,00
11
Грачова Я.Є.
7430,00
2
2400,00
653,90
6776,10
12
Смолова Н.А.
6500,00
1
1400,00
663,00
5837,00
13
Матвєєва П.В.
5500,00
1
1400,00
533,00
4967,00
14
Евстіфеева Н.Р.
5500,00
2
2400,00
403,00
5097,00
15
Засорнов А.В.
5100,00
2
2400,00
351,00
4749,00
16
Іванова Г.А.
5000,00
0
400,00
598,00
4402,00

Разом:
222480,00
17
23000
25932,40
196547,60
Розрахунково-платіжна відомість за серпень 2009р.

ПІБ
Нараховано
Кількість
Стандартні
Утримано
Сума до
п / п
руб.
утриманців
відрахування
руб., 13%
видиче, р
1
Антонов Д.А.
58600,00
1
1000,00
7488,00
51112,00
2
Смирнова Ю.Б.
30900,00
0
0,00
4017,00
26883,00
3
Лебедєв І.А.
15200,00
1
1400,00
1794,00
13406,00
4
Самойлова Є.І.
20600,00
2
2000,00
2418,00
18182,00
5
Клус А.П.
11200,00
0
400,00
1404,00
9796,00
6
Артем'єва Л.Б.
9550,00
0
400,00
1189,50
8360,50
7
Вагіна Є.М.
14800,00
2
2400,00
1612,00
13188,00
8
Данова О.М.
10000,00
0
400,00
1248,00
8752,00
9
Брагіна А.Ф.
6500,00
1
1400,00
663,00
5837,00
10
Істоміна Є.І.
10100,00
2
2400,00
1001,00
9099,00
11
Грачова Я.Є.
7430,00
2
2400,00
653,90
6776,10
12
Смолова Н.А.
6500,00
1
1400,00
663,00
5837,00
13
Матвєєва П.В.
5500,00
1
1400,00
533,00
4967,00
14
Евстіфеева Н.Р.
5500,00
2
2400,00
403,00
5097,00
15
Засорнов А.В.
5100,00
2
2400,00
351,00
4749,00
16
Іванова Г.А.
5000,00
0
400,00
598,00
4402,00

Разом:
222480,00
17
22200,00
26036,40
196443,60
Розрахунково-платіжна відомість за вересень 2009р.

ПІБ
Нараховано
Кількість
Стандартні
Утримано
Сума до
п / п
руб.
утриманців
відрахування
руб., 13%
видиче, р
1
Антонов Д.А.
58600,00
1
1000,00
7488,00
51112,00
2
Смирнова Ю.Б.
30900,00
0
0,00
4017,00
26883,00
3
Лебедєв І.А.
15200,00
1
1000,00
1846,00
13354,00
4
Самойлова Є.І.
20600,00
2
2000,00
2418,00
18182,00
5
Клус А.П.
11200,00
0
400,00
1404,00
9796,00
6
Артем'єва Л.Б.
9550,00
0
400,00
1189,50
8360,50
7
Вагіна Є.М.
14800,00
2
2000,00
1664,00
13136,00
8
Данова О.М.
10000,00
0
400,00
1248,00
8752,00
9
Брагіна А.Ф.
6500,00
1
1400,00
663,00
5837,00
10
Істоміна Є.І.
10100,00
2
2400,00
1001,00
9099,00
11
Грачова Я.Є.
7430,00
2
2400,00
653,90
6776,10
12
Смолова Н.А.
6500,00
1
1400,00
663,00
5837,00
13
Матвєєва П.В.
5500,00
1
1400,00
533,00
4967,00
14
Евстіфеева Н.Р.
5500,00
2
2400,00
403,00
5097,00
15
Засорнов А.В.
5100,00
2
2400,00
351,00
4749,00
16
Іванова Г.А.
5000,00
0
400,00
598,00
4402,00

Разом:
222480,00
17
21400,00
26140,40
196339,60
Висновок: Ми розрахували розрахунково-платіжну відомість. Сума до видачі за вирахуванням податку і з застосуванням стандартних вирахувань у липні склала 196547,60 крб., В серпні 196443,60 руб. і в жовтні 196339,60 руб.
4.2 Нарахування єдиного соціального податку та внесків на обов'язкове пенсійне страхування
Сума авансових платежів в кожен позабюджетний фонд наводиться в таблиці 5.
Таблиця 5.
3 квартал 2009 року.
Авансові платежі
Найменування фонду.
ФОП
Ставка
Нарахування платежу в 3 кв. 2009р.
Липень
Серпень
Вересень
Федеральний бюджет
222480,00
26,0%
57844,8
57844,8
57844,8
Фонд соціального страхів.
222480,00
2,9%
6451,92
6451,92
6451,92
ФФ ОМС РФ
222480,00
1,1%
2447,28
2447,28
2447,28
ТФ ОМНС РФ
222480,00
2%
4449,6
4449,6
4449,6
Усього:
222480,00
32%
71193,6
71193,6
71193,6
Разом за 3 квартал 2009 року: 213580,80
При нарахуванні страхових внесків до Пенсійного фонду всі працюючі розподіляються за категоріями в залежності від статі і віку. Суми страхових внесків до пенсійного фонду оформляємо в таблицю 6.
Варто вказати, що в даній організації працюють всі співробітники молодше 1967 року народження, з цього ставка на фінансування страхової частини пенсії становить 8% і на фінансування страхової частини пенсії - 6%.
Тарифи страхових внесків встановлені у Федеральному законі РФ «Про обов'язкове пенсійне страхування» № 167-ФЗ від 15/12/2001г. (З наступними змінами та доповненнями).
Таблиця 6.
Страхові внески


Страхові внески до ПФ РФ за квартал

Липень
Серпень
Вересень
Перша категорія:
на фіна-
на фіна-
на фіна-
на фіна-
на фіна-
на фіна-
(З 1967 р.
нсір.
нсір.
нсір.
нсір.
нсір.
нсір.
народження і
страху-
назбирай-
страху-
назбирай-
страху-
назбирай-
молодше)
вої
вування.
вої
вування.
вої
вування.


частини
частини
частини
частини
частини
частини


пенсії
пенсії
пенсії
пенсії
пенсії
пенсії
Працівники
Оклад
8%
6%
8%
6%
8%
6%
Антонов Д.
58600
4688
3516
4688
3516
4688
3516
Смирнова
30900
2472
1854
2472
1854
2472
1854
Лебедєва І
15200
1216
912
1216
912
1216
912
Самойлова
20600
1648
1236
1648
1236
1648
1236
Клус А.П.
11200
896
672
896
672
896
672
Артем'єва
9550
764
573
764
573
764
573
Вагіна Є.М.
14800
1184
888
1184
888
1184
888
Данова О.М.
10000
800
600
800
600
800
600
Брагіна А.
6500
520
390
520
390
520
390
Істоміна Е
10100
808
606
808
606
808
606
Грачова Я.
7430
594,4
445,8
594,4
445,8
594,4
445,8
Смолова Н.
6500
520
390
520
390
520
390
Матвєєва П
5500
440
330
440
330
440
330
Евстіфеева
5500
440
330
440
330
440
330
Засорнов А.
5100
408
306
408
306
408
306
Іванова Г.
5000
400
300
400
300
400
300
Усього:
222480
17798,4
13348,8
17798,4
13348,8
17798,4
13348,8

Висновок: Ми розподілили страхові внески до пенсійного фонду РФ за 3 квартал 2009р. з урахуванням віку працівників. На фінансування страхової частини пенсії за місяць йде 17798,4 руб., А на фінансування накопичувальної частини - 13348,8 руб.
4.3 Складання журналу господарських операцій за квартал
Журнал господарських операцій складається щомісяця протягом кварталу.
Таблиця 7.
Журнал господарських операцій
№ п / п
Найменування операцій
Сума, рублів
Кореспондуючі рахунки
Д
До
1
2
3
4
5
Липень 2009р.
1
Сформовано статутний капітал
3400000
75.1
80
2
Внесений внесок основні засоби
1700000
08
75.1
3
Внесений внесок грошовими СР на рас.счет.
680000
51
75,1
4
Внесений внесок матеріалами
1020000
10
75,1
5
Обладнання та приміщення передано в експлуатацію
920472
01
08
6
Акцептований рахунок постачальника за надійшли матер. на вартість без ПДВ
1182833,33
10
60
7
Виділена сума ПДВ
236566,67
19
60
8
Акцептований рахунок за трансп. витрати
23656,67
10
76
9
Виділена сума ПДВ (трансп. витрати.)
4731,33
19
76
10
Оплачено рахунок постачальника
1419400
60
51
11
Сплачено рахунок за транспортні витрати
23656,67
76
51
12
Матеріали передані в добуток.
900000
20
10
13
Нараховано заробітну плату робітникам.
222480
20
70
14
Нараховано ПДФО - 13%
25932,40
70
68
15
Нараховано пенсійна частина у Федеральний бюджет
31147,20
20
69.2
16
Нараховано в пенс, фонд на оплату страхової частини працю, пенсії
17798,40
20
69.2
17
Нараховано в пенс, фонд на оплату накопичить, частини працю, пенсії
13348,80
20
69.2
18
Нараховано до ФСС
6451,92
20
69.1
19
Нараховано в ФФМС
2447,28
20
69.3
20
Нараховано в ТФМС
4449,60
20
69.3
21
Нараховано на страхування від нещасних випадків
444,96
20
69
22
Списані витрати на готову продукцію
1303827
43
20
23
Реалізовано готову продукції
1303827
90
43
24
Отримано аванс від покупця
1969300,30
51
62
25
Нараховано ПДВ з авансу
393860,06
62
68
26
Аванс переведений в реалізацію
1969300,30
62
90
27
Нараховано ПДВ з реалізації
393860,06
90
68
28
ПДВ з авансу сторно
393860,06
62
68
29
Списаний ПДВ за матеріалами
18409,44
68
19
30
Списаний ПДВ по транспортних послуг
4731,33
68
19
31
Нараховано транспортний податок
16688,98
20
68
32
Нараховано пенсійна частина у Федеральний бюджет
31147,20
20
69.2
33
Нараховано в пенс, фонд на оплату страхової частини працю, пенсії
17798,4
20
69.2
34
Нараховано в пенс, фонд на оплату накопичить, частини працю, пенсії
13348,8
20
69.2
35
Нараховано до ФСС
6451,92
20
69.1
36
Нараховано в ФФМС
2447,28
20
69.3
37
Нараховано в ТФМС
4449,6
20
69.3
38
Нараховано на страхування від нещасних випадків
444,96
20
69
Серпень 2009
39
Перераховано пенсійна частина у Федеральний бюджет
31147,20
69.2
51
40
Перераховано до пенсіон, фонд на оплату страхової частини працю, пенсії
17798,40
69.2
51
41
Перераховано до пенсіон, фонд на оплату накопичувальної частини працю, пенсії
13348,80
69.2
51
42
Перераховано до ФСС
6451,92
69.1
51
43
Перераховано до ФФМС
2447,28
69.3
51
44
Перераховано до ТФМС
4449,60
69.3
51
45
Перераховано до на страхування від нещасних випадків
444,96
69
51
46
Перераховано ПДФО - 13%
25932,40
68
51
47
З розрахункового рахунку в касу отримано
196547,60
50
51
48
Видана зарплата з каси за липень
196547,60
70
50
49
Акцептований рахунок постачальника за надійшли матер. на вартість без ПДВ
1182833,33
10
60
50
Виділена сума ПДВ
236566,67
19
60
51
Акцептований рахунок за трансп. витрати
23656,67
10
76
52
Виділена сума ПДВ (трансп. витрати.)
4731,33
19
76
53
Оплачено рахунок постачальника
1419400
60
51
54
Сплачено рахунок за транспорт, витрати
23656,67
76
51
55
Матеріали передані в справить.
900000
20
10
56
Нараховано амортизацію
1670,60
20
02
57
Нарахована заробітна плата робітників
222480
20
70
58
Нараховано ПДФО - 13%
25932,40
70
68
59
Нараховано пенсійна частина у Федеральний бюджет
31147,20
20
69.2
60
Нараховано в пенс. фонд на оплату страхової частини трудової пенсії
17798,40
20
69.2
61
Нараховано в пенс. фонд на оплату накопичувальної частини трудової пенсії
13348,80
20
69.2
62
Нараховано до ФСС
6451,92
20
69.1
63
Нараховано в ФФМС
2447,28
20
69.3
64
Нараховано в ТФМС
4449,60
20
69.3
65
Нараховано на страхування отнесчастних випадків
444,96
20
69
66
Списані витрати на готову продукцію
1303827
43
20
67
Реалізовано готову продукцію
1303827
90
43
68
Отримано аванс від покупця
1969300,30
51
62
69
Нараховано ПДВ з авансу
393860,06
62
68
70
Аванс переведений в реалізацію
1969300,30
62
90
71
Нараховано ПДВ з реалізації
393860,06
90
68
72
ПДВ з авансу сторін
393860,06
62
68
73
Списаний ПДВ за матеріалами
18409,44
68
19
74
Списаний ПДВ по транспортних послуг
4731,33
68
19
75
Нараховано транспортний податок
216688,98
20
68
Вересень 2009
76
Перераховано пенсійна частина у Федеральний бюджет
31147,20
69.2
51
77
Перераховано до пенсіон, фонд на оплату страхової частини трудової пенсії
17798,40
69.2
51
78
Перераховано до пенс, фонд на оплату накопичувальної частини працю, пенсії
13348,80
69.2
51
79
Перераховано до ФСС
6451,92
69.1
51
80
Перераховано до ФФМС
2447,28
69.3
51
81
Перераховано до ТФМС
4449,60
69.3
51
82
Перераховано на страхування нещасних випадків
444,96
69
51
83
Перераховано ПДФО - 13%
25932,40
68
51
84
З розрахункового рахунку в касу отримано
196443,60
50
51
85
Видана зар.плата з каси за серпень
196443,60
70
50
86
Акцептований рахунок постачальника за поступл. матеріали на вартість без ПДВ
1182833,33
10
60
87
Виділена сума ПДВ
236566,67
19
60
88
Акцептований рахунок за трансп. витрати
23656,67
10
76
89
Виділена сума ПДВ (трансп. витрати.)
4731,33
19
76
90
Оплачено рахунок постачальника
1419400
60
51
91
Сплачено рахунок за транспортні витрати
23656,67
76
51
92
Матеріали передані в добуток.
900000
20
10
93
Нараховано амортизацію
5011,80
20
02
94
Нараховано зараб. плата робітникам
222480
20
70
95
Нараховано ПДФО -13%
26036,40
70
68
96
Нараховано пенсійна частина у Федеральний бюджет
31147,20
20
69.2
97
Нараховано в пенс. фонд на оплату страхової частини працю, пенсії
17798,40
20
69.2
98
Нараховано в пенс. фонд на оплату накопичувальної частини трудової пенсії
13348,80
20
69.2
99
Нараховано до ФСС
6451,92
20
69.1
100
Нараховано в ФФМС
2447,28
20
69.3
101
Нараховано в ТФМС
4449,60
20
69.3
102
Нараховано на страхування від нещасних випадків
444,96
20
69
103
Списані витрати на готову продукцію
1303827
43
20
104
Реалізовано готову продукцію
1303827
90
43
105
Отримано аванс від покупця
1969300,30
51
62
106
Нараховано ПДВ з авансу
393860,06
62
68
107
Аванс переведений в реалізацію
1969300,30
62
90
108
Нараховано ПДВ з реалізації
393860,06
90
68
109
ПДВ з авансу сторін
393860,06
62
68
110
Списаний ПДВ за матеріалами
18409,44
68
19
111
Списаний ПДВ по транспортних послуг
4731,33
68
19
112
Нараховано транспортний податок
16688,98
20
68
113
Визначено фінансовий результат від реалізації продукції за 1 квартал
1045147,73
90
99
114
Нараховано податок на міліцію
6235,20
91
68,10
115
Нараховано податок на майно
18409,44
91
68,8
116
Нараховано податок з прибутку
260250,51
99
68.4
117
Визначено чистий прибуток
824126,61
99
84
118
Закриття місяця
230308,01
99
90
119
Закриття місяця
24644,64
99
91
120
Закриття місяця
294182,04
84
99
Разом:
47345703,54
Висновок: Ми склали журнал господарських операцій. У графі 2 «Зміст операцій» записали місяць у хронологічній послідовності позиційним способом на підставі кожного первинного документа відбили всі господарські операції поточного місяця. Відкрили журнал господарських операцій записом: "сформований статутний капітал». Далі відбили інші операції.
4.4 Складання оборотно-сальдової відомості за квартал
Для того, щоб отримати відомості про обороти, що мали місце у звітному періоді, здійснювати перевірку даних по рахунках і скласти баланс на кінець цього періоду складаємо оборотну відомість, в якій по кожному рахунку показуємо: залишки коштів та їх джерел на початок звітного періоду; обороту за звітний період та залишки коштів та їх джерел на кінець звітного періоду.
Таблиця 8.
Оборотно-сальдова відомість за квартал
Наймену-
Залишок на поч.
Обороти за
Залишок на кінець
вання
звіт. періоду
звітного періоду
звітного періоду
рахунки
Д
До
Д
До
Д
До
01


920472,00

920472,00

026682,40

6682,40
08


1700000,00
920472,00
779528,00

10


4639470,00
2700000,00
1939470,00

19


723894,00
69422,31
654471,69

20


3928541,98
3911481,00
17060,98

43


3911481,00
3911481,00


50


392991,20
392991,20


51


6587900,90
4926202,33
1661698,57

60


4258200,00
4258200,00


62


8271061,26
5907900,90
2363160,36

68


121287,11
3872708,68

3751421,57
68.16235,20

6235,20
68.4260250,51

260250,51
68.818409,44

18409,44
69


889,92
1779,84

889,92
69.1


12903,84
25807,68

12903,84
69.2


124588,80
249177,60

124588,80
69.3


13793,76
27587,52

13793,76
70


470892,40
667440,00

196547,60
75.1


3400000,00
3400000,00


76


70970,01
85164,00

14193,99
803400000,00

3400000,00
84


294182,04
824126,61

529944,57
90


6138208,91
6138208,91


91


24644,64
24644,64


99


1339329,77
1339329,77


Разом:


47345703,54
47345703,54
8335861,60
8335861,60
Залишку на початок звітного періоду в нас немає, так як підприємство сформувалося в липні (1 місяць звітного періоду).
На 20 рахунку залишається залишок на початок звітного періоду по дебету, так як у нас швейне виробництво, на якому є незавершене пр.
Висновок: Розрахували оборотно-сальдову відомість за 3 квартал 2009р. Обороти за звітний період зійшлися як за дебетом і за кредитом, так і з підсумком журналу господарських операцій.

Висновок
У цій роботі проводився облік фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Шик»:
-Розглянули облік операцій по розрахунковому рахунку: вивчили документацію з руху операцій на розрахунковому рахунку, синтетичний облік операцій на розрахунковому рахунку;
- Вивчили організацію діяльності підприємства і розрахували економічні показники: сформували статутний капітал, склали штатний розклад працюють на 222480 рублів, уклали господарські договори з постачальниками матеріальних ресурсів та покупцями продукції, склали кошторис витрат і доходів;
- Сформували облікову політику організації: розглянули методику ведення бухгалтерського і податкового обліку;
- Сформували звітність підприємства: склали розрахунково-платіжну відомість, нарахували ЕСН і внески на обов'язкове пенсійне страхування, склали журнал господарських операцій за квартал, оборотно-сальдову відомість.
З'ясувалося, що виручка від реалізації продукції за квартал становить 5907900,90 рублів, чистий прибуток дорівнює 824126,61 руб., Яка розподіляється у фонд накопичення 494475,96 руб. та до фонду споживання - 32965,65 руб. Це означає, що підприємство є прибутковим. Податок на майно за квартал становить 4602,36 руб.

Список літератури:
1 - Астахов В.П. / Теорія бухгалтерського обліку / В.п. Астахов .- Ростов-на-Дону: Березень, 2000 .- 413 с.
2 - Бухгалтерська звітність організації ПБО .- 1999 .- № 4
3 - Журнал «Управлінський облік» № 10 / 2008р.
4 - Зернова Є.В., Проект "Консультант Бухгалтер"
5 - Козлова Е.П. Бухгалтерський облік в організаціях / Є.П. Козлова, Т.М. Бабченко, Є.М. Галаніна. - 2-е вид., Перераб. І доп. - М.: Фінанси і статистика, 2001 .- 800С.: Іл.
6 - Касові операції та розрахунки, Головбух, Москва 1998
7 - Макальская М.Л., А. Ю. Денисов, Самовчитель з бухгалтерського обліку, Москва, 1996
8 - Податковий кодекс РФ
9 - Миколаєва С.А. Облікова політика організації: Засади формування, зміст, практичні рекомендації, аудиторська перевірка. - М.: "Аналітика - Прес", 2000.
10 - План рахунків обліку фінансово-господарської діяльності підприємства та Інструкція по його застосуванню / / Економіка і життя .- 2000 .- № 45
11 - Облік фінансово-господарської діяльності підприємства: метод. вказівки по виконанню курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік» / сост. В. В. Федина .- Муром: Вид. - Поліграфічний центр МІ ВлГУ, 2006 .- 30 с .- Бібліогр.: 56 назв.
12 - Федеральний закон РФ
13 - Щербаков М.М. "Консультант бухгалтера", N 4, квітень 2001
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
634.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Бухгалтерський облік і аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Бухгалтерський облік і аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз фінансово-господарської діяльності
Експертиза фінансово-господарської діяльності
Аналіз фінансово-господарської діяльності 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 15
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru