Облік розрахунків з персоналом з оплати праці 2 Організація обліку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти і науки

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут

Філія в м. Барнаулі

Факультет «Обліково-статистичний»

Регіональна кафедра

Курсова робота з дисципліни

«Бухгалтерський (фінансовий) облік»

Теми: Облік розрахунків з персоналом з оплати праці.

Студентка _____________ (підпис)

Спеціальність Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

особової справи

Освіта Першу вищу

Група 3бп2

Викладач

Лисенко Леонід Гурійович

Барнаул 2009

Зміст

Введення

1. Теоретичні основи обліку розрахунків з персоналом

1.1. Організація обліку розрахунків з персоналом з оплати праці в сучасних умовах

1.2. Основні документи з обліку особового складу. Порядок розрахунку заробітної плати

2. Методика обліку розрахунків з персоналом у ВАТ «Алтаймолпром»

2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика ВАТ «Алтаймолпром»

2.2. Організація первинного обліку розрахунків з персоналом у ВАТ «Алтаймолпром»

2.3. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з персоналом у ВАТ «Алтаймолпром»

3. Удосконалення обліку розрахунків з персоналом у ВАТ «Алтаймолпром»

Висновок

Список літератури

Введення

У процесі виробничо-господарської діяльності підприємства виникають взаємини з членами трудового колективу та особами, які працюють на підставі трудових договорів, за сумісництвом, трудовими угодами та договорами цивільно-правового характеру з оплати праці за виконану роботу та надані послуги.

Облік праці та заробітної плати по праву займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві. Облік праці і заробітної плати повинен забезпечити оперативний контроль за кількістю і якістю праці, за використанням коштів, що включаються до фонду заробітної плати і виплати соціального характеру. Організація заробітної плати на підприємстві визначається трьома взаємозв'язаними і взаємозалежними елементами, а саме тарифною системою, нормуванням праці і формами оплати праці. Тобто, іншими словами, на кожному підприємства є своя організація праці і свої системи оплати праці.

Мета курсової роботи - вивчити організацію обліку розрахунків з персоналом на прикладі конкретного підприємства, виявити основні проблеми на даній ділянці обліку та розробити рекомендації щодо їх усунення.

Для досягнення поставлених цілей необхідно вирішити наступні завдання:

- Вивчити теоретичні основи обліку розрахунків з персоналом;

- Дати коротку економічну характеристику підприємства;

- Вивчити методику обліку розрахунків з персоналом, що існує на підприємстві;

- Дати оцінку організації обліку розрахунків з персоналом на підприємстві;

- Розробити заходи, що сприяють удосконаленню обліку на даній ділянці.

Об'єктом дослідження в курсовій роботі виступає ВАТ «Алтаймолпром».

Предметом дослідження є методика обліку розрахунків з персоналом на підприємстві.

Період дослідження 2005 - 2007 роки.

Джерелами інформації, які у процесі написання роботи є: аналітичні та синтетичні дані по рахунках 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», первинні документи з обліку виробітку і нарахування оплати праці (табелі обліку робочого часу , наряди, маршрутні листи тощо), нормативно-правова документація, яка регулює ці операції, річна бухгалтерська звітність підприємства, вчений політика.

1. Теоретичні основи обліку розрахунків з персоналом

1.1 Організація обліку розрахунків з персоналом з оплати праці в сучасних умовах

Порядок обчислення заробітної плати працівникам усіх категорій регламентують різні форми і системи заробітної плати. Форми і системи заробітної плати - це спосіб встановлення залежності між кількістю і якістю праці, тобто між мірою праці та її оплатою. Для цього використовуються різні показники, що відображають результати праці і фактично відпрацьований час. Іншими словами, форма оплати праці встановлює, як оцінюється праця при його оплаті: за конкретної продукції, по витраченому часі та за індивідуальним або колективним результатами діяльності.

Тарифна система - це сукупність нормативів, за допомогою яких здійснюється диференціація і регулювання рівня заробітної плати різних груп і категорій працівників залежно від його складності. До числа основних нормативів, що включаються в тарифну систему і є, таким чином, її основними елементами, відносяться тарифні сітки і ставки, тарифно-кваліфікаційні довідники.

В даний час традиційними формами оплати праці є погодинна і відрядна, досить широко використовуються в практиці підприємств [17, c .223].

Погодинної називається така форма плати, коли основний заробіток працівника нараховується за встановленою тарифної ставки або окладу за фактично відпрацьований час, тобто основний заробіток залежить від кваліфікаційного рівня працівника і відпрацьованого часу. Погодинна оплата може бути простою і почасово-преміальної.

При простій почасовій системі оплати праці розмір заробітної плати залежить від тарифної ставки чи окладу і відпрацьованого часу.

При почасово-преміальною системою оплати праці працівник понад зарплати (тарифу, окладу) за фактично відпрацьований час додатково отримує ще й премію. Вона пов'язана з результативністю того чи іншого підрозділу або підприємства в цілому, а також з внеском працівника у загальні результати праці.

Відрядна оплата праці: при цій системі основний заробіток працівника залежить від розцінки, встановленої на одиницю виконуваної роботи або виготовленої продукції (вираженої у виробничих операціях: штуках, кілограмах, кубічних метрах, бригадо-комплектах і т.д.).

Відрядна форма оплати праці за методом нарахування заробітної плати може бути прямою відрядною, непрямої, відрядною аккордной, відрядно-прогресивною. По об'єкту нарахування вона може бути індивідуальною і колективною.

При прямій індивідуальній відрядній системі розмір заробітку робітника визначається кількістю виробленої їм за певний відрізок часу продукції або кількістю виконаних операцій. Вся вироблення робочого за цією системою оплачується по одній постійної відрядної розцінки. Тому заробіток робітника збільшується прямо пропорційно його виробленні. Для визначення розцінки за цією системою денна тарифна ставка, яка відповідає розряду роботи, ділиться на кількість одиниць продукту, виробленого за зміну або норму виробітку.

При побічно відрядній системі заробіток робітника ставиться в залежність не від особистої виробітку, а від результатів праці обслуговуваних ними робітників. За цією системою може оплачуватися праця таких категорій допоміжних робітників як: ремонтники, наладчики устаткування, що обслуговують основне виробництво. Розрахунок заробітку робітника при побічно-відрядній оплаті може проводитися або на основі непрямої розцінки і кількості виробів, виготовлених обслуговуваними робітниками.

При аккордной системі розмір оплати встановлюється не на окрему операцію, а на весь заздалегідь встановлений комплекс робіт з визначенням терміну його виконання. Сума оплати праці за виконання цього комплексу робіт оголошується заздалегідь, як і термін її виконання до початку роботи. Обов'язковою умовою аккордной оплати була наявність норм на виконання роботи.

Відрядно-прогресивна система на відміну від прямої відрядної характеризується тим, що оплата праці робітників з незмінним розцінками провадиться лише в межах встановленої вихідної норми (бази), а вся вироблення понад цю бази оплачується за розцінками прогресивно наростаючим в залежності від перевиконання норм виробітку. Застосування відрядно-прогресивної системи доцільно лише у випадку гострої необхідності збільшення продуктивності праці на ділянках, що лімітують випуск продукції по підприємству в цілому, тобто на так званих «вузьких місцях» виробництва.

Широке поширення в промисловості знайшла відрядно-преміальна форма оплати праці. Сума заробітку знаходиться в прямій залежності від обсягу виконаних робіт і розцінки на ці роботи. Ця форма сприяє зростанню продуктивності праці і підвищенню кваліфікації працівника.

Колективно-відрядна система оплати праці. При ній заробіток кожного працівника поставлено в залежність від кінцевих результатів роботи всієї бригади, ділянки.

Безтарифна система оплати праці використовується в умовах ринкової економіки, найважливіший показник якої по кожному підприємству є обсяг реалізованої продукції і послуг. Чим більше обсяг реалізованої продукції, тим більш ефективно працює дане підприємство, отже, і заробітна плата коригується залежно від обсягу виробництва. Ця система використовується для управління персоналу допоміжних робітників, для працівників з погодинною оплатою праці.

Різновидом безтарифної системи оплати праці є контрактна система. При контрактній формі найму працівників нарахування заробітної плати здійснюється у повній відповідності з умовами контракту, в якому обумовлюються: умови праці, права та обов'язки, режим роботи та рівень оплати праці, конкретне завдання, наслідки у разі дострокового розірвання договору.

Крім тарифної заробітної плати чинним законодавством передбачені різні доплати за відступи від нормальних умов праці. До таких доплат відносяться доплати за роботу в нічний і надурочний час, вихідні та святкові дні, тимчасове заступництво відсутнього працівника, керівництво бригадою, за виконання робіт, що потребують більш високої кваліфікації, класність водіям та інші. Порядок розрахунку різних доплат різний. Розміри і умови виплат визначаються в колективному договорі [16, c .187].

Ринкові відносини надали підприємствам і організаціям різних форм власності максимальну самостійність у питаннях оплати праці за умови, що оплата здійснюється за рахунок їх власних коштів без виділення на ці цілі асигнувань з бюджету.

До складу фонду заробітної плати включаються нараховані підприємством, установою, організацією суми оплати праці в грошовій і натуральній формах за відпрацьоване і невідпрацьований час, що стимулюють доплати і надбавки, компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці, премії й одноразові заохочувальні виплати, а також виплати на харчування, житло, паливо, що носять регулярний характер.

Всю нараховану на підприємстві заробітну плату можна підрозділити на такі види:

основна заробітна плата;

додаткова заробітна плата;

премії, винагороди за підсумками роботи за рік.

Основна заробітна плата нараховується залежно від прийнятих на підприємстві форм оплати праці. Основна заробітна плата згідно з чинним трудовим законодавством не повинна виплачуватися працівникам рідше, ніж два рази на місяць.

Додаткова заробітна плата нараховується на підставі документів, що підтверджують право працівника на оплату за невідпрацьований час. До таких виплат відносяться [12, c .56]:

оплата основного, додаткового або навчальної відпустки;

компенсація за невикористану відпустку;

виплати вихідної допомоги при звільненні;

виплати при направленні працівника на курси підвищення кваліфікації;

оплата часу виконання державних обов'язків;

інші виплати згідно з чинним законодавством.

Виплати працівнику додаткової заробітної плати провадяться в строки, визначені чинним законодавством.

Всі перераховані виплати розраховуються на основі середнього заробітку. У всіх випадках середній заробіток на день його виплати не може бути менше встановленого Федеральним законом мінімального розміру оплати праці.

Винагорода за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства виплачуються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, за вирахуванням коштів, що спрямовуються на споживання. Розмір винагороди встановлюється за нормативом, що визначається як співвідношення 12-ти місячних окладів до суми зазначеного прибутку за попередній календарний рік. Періодичність виплати винагороди визначається підприємством самостійно.

У залежності від характеру виробництва, системи організації та оплати праці застосовуються відповідні форми облікових документів. При цьому необхідно враховувати основні завдання обліку праці та її оплати, які зводяться до наступного: точний облік особового складу працівників, відпрацьованого ними часу і обсягу виконаних робіт; правильне літочислення сум оплати праці та утримань з неї; повний і своєчасний облік розрахунків з працівниками підприємства, бюджетом, органами соціального забезпечення і страхування, по податках із заробітної плати і фонду оплати праці, а також контроль за раціональним використанням ресурсів і засобів [16, c .138].

1.2 Основні документи з обліку особового складу. Порядок розрахунку заробітної плати

Урахуванням особового складу підприємства займається відділ кадрів, а на підприємствах середнього та малого бізнесу спеціальний працівник, призначений керівником підприємства, або ці функції покладаються на бухгалтера. Для обліку особистого складу використовують уніфіковані форми первинних облікових документів, затверджені постановою Держкомстату РФ від 5.01.04г. № 1.

Наказ (розпорядження) про прийом працівника на роботу (форма № Т-1) застосовується для оформлення та обліку, прийнятих на роботу за трудовим договором. Складаються особою, відповідальною за прийом, на всіх осіб, прийнятих на роботу в організацію. На підставі наказу в трудову книжку вноситься запис про прийом на роботу, заповнюється особиста картка, а в бухгалтерії відкривається особовий рахунок працівника.

Особова картка (форма № Т-2) заповнюється на осіб, прийнятих на роботу на підставі наказу про прийом на роботу, трудової книжки, паспорта, військового квитка, документа про закінчення навчального закладу, страхового свідоцтва державного пенсійного страхування, свідоцтва про постановку на облік в податковому органі та інших документів, передбачених законодавством, а також відомостей, повідомлених про себе працівником.

Штатний розклад (форма № Т-3) застосовується для оформлення структури, штатного складу і штатної чисельності організації. Штатний розпис містить перелік структурних підрозділів, посад, відомості про кількість штатних одиниць, посадових окладах, надбавки і місячному фонді заробітної плати. Затверджується наказом (розпорядженням) керівника організації або уповноваженої ним особи.

Наказ (розпорядження) про переведення працівника на іншу роботу (форма № Т-5) використовується для оформлення та обліку переведення працівників на іншу роботу в організації. Заповнюються працівником кадрової служби з урахуванням письмової згоди працівника, підписуються керівником організації або уповноваженим ним особою, оголошуються працівнику під розписку. На підставі даного наказу робляться відмітки в особовій картці, особовому рахунку, вноситься запис у трудову книжку.

Наказ (розпорядження) про надання відпустки працівнику (форма № Т-6) застосовується для оформлення та обліку відпусток, наданих працівникам відповідно до законодавства, колективним договором, нормативними актами організації, трудовим договором. На підставі наказу робляться відмітки в особовій картці, особовому рахунку і проводиться розрахунок заробітної плати, належної за відпустку, за формою № Т-60 «Записка-розрахунок про надання відпустки працівнику».

Графік відпусток (форма № Т-7) призначений для відображення відомостей про час розподілу щорічних оплачуваних відпусток працівникам всіх структурних підрозділів організації на календарний рік за місяцями. Графік відпусток - зведений графік. При його складанні враховуються чинне законодавство, специфіка діяльності організації та побажання працівника. у графік відпусток вносяться відповідні зміни.

Наказ (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівником (звільнення) (форма № Т-8) застосовується для оформлення та обліку звільнення працівників. На підставі наказу робиться запис в особистій картці, особовому рахунку, трудовій книжці, проводиться розрахунок з працівником за формою № Т-61 «Записка-розрахунок при припиненні (розірванні) трудового договору з працівником (звільнення)».

Наказ (розпорядження) про направлення працівника у відрядження (форма № Т-9) застосовується для оформлення та врахування напрямків працівників у відрядження. У наказі про направлення у відрядження вказуються прізвища та ініціали, структурний підрозділ, професії (посади) відряджаються, а також цілі, час і місце відряджень. При необхідності вказуються джерела оплати сум витрат на відрядження, інші умови направлення у відрядження.

Посвідчення про відрядження (форма № Т-10) є документом, що підтверджує час перебування працівника у службовому відрядженні. Виписується в одному примірнику працівником кадрової служби на підставі наказу (розпорядження) про направлення у відрядження. У кожному пункті призначення робляться відмітки про час прибуття та вибуття, які завіряються підписом відповідальної посадової особи та печаткою. Після повернення з відрядження в організацію працівником складається авансовий звіт з додатком документів, що підтверджують зроблені витрати.

Табель обліку робочого часу та розрахунку оплати праці (ф. № Т-12) і табель обліку робочого часу (ф. № Т-13) застосовують для здійснення табельного обліку, контролю трудової дисципліни та складання статистичної звітності з праці. Форма № Т-12 призначена для обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати, а форма № Т-13-тільки для обліку використання робочого часу.

Форма № Т-13 застосовується в умовах автоматизованої обробки даних. Бланки табеля з частково заповненими реквізитами можуть бути створені за допомогою засобів обчислювальної техніки. У цьому випадку форма табеля змінюється відповідно до прийнятої технології обробки даних. Табельний облік охоплює всіх працівників організації. Кожному з них присвоюється певний табельний номер, який вказується у всіх документах з обліку праці та заробітної плати. Сутність табельної обліку залежить від щоденної реєстрації явки працівників на роботу, з роботи, всіх випадків запізнень і неявок із зазначенням їх причин, а також годин простою і годин понаднормової роботи. Табелі складаються в одному примірнику уповноваженим на це особою, підписуються керівником структурного підрозділу та кадрової служби і передаються в бухгалтерію. Для спрощення табельного обліку можна обмежитися лише реєстрацією в ньому відхилень від нормальної тривалості робочого дня. Позначку про неявку або запізнення роблять в табелі на підставі відповідних документів-довідок про виклик у військкомат, суд, листів про тимчасову непрацездатність та інші, які працівники здають табельником; час простоїв встановлюють за листками про просте, а годинник понаднормової роботи - за списками майстрів [17, c .211].

Облік вироблення в організаціях здійснюють майстри, бригадири та інші працівники, на яких покладено ці обов'язки. Для обліку виробітку застосовують різні форми первинних документів (наряди на відрядну роботу, відомості обліку виконаних робіт тощо). Облік виробітку, а разом з тим і вибір тієї чи іншої форми первинного документа залежать від багатьох причин: характеру виробництва, особливостей технології виробництва, організації та оплати праці, системи контролю і якості продукції, забезпеченості виробництва мірної тарою, вагами, лічильниками та іншими вимірювальними приладами . Оформлені первинні документи з обліку відпрацьованого часу передаються бухгалтеру.

З нарахованої працівникам організації заробітної плати виробляють різні утримання. У відповідності зі статтею 137 ТК РФ ці відрахування можуть провадитися тільки у випадках, безпосередньо передбачених у ТК РФ чи інших федеральних законах. Залежно від підстав розрізняють три види утримань, що здійснюються із належних на користь фізичних осіб сум заробітної плати чи інших винагород:

- Обов'язкові;

- Утримання з ініціативи адміністрації;

- Утримання, вироблені за погодженням між фізичною особою і роботодавцем.

Обов'язкові утримання проводяться відповідно до федеральними законами та іншими нормативними актами РФ. Для їх виробництва не потрібно видання наказу адміністрації організації та письмової згоди працівників. До обов'язкових належать утримання:

1. податок на доходи фізичних осіб. Регулюється главою 23 частини другої НК РФ. Відповідно до НК РФ податкова ставка на доходи фізичних осіб встановлюється в розмірі 13%, 30%, 35%.

2. Утримання по виконавчим листам. Порядок утримання аліментів регулюється Сімейним кодексом РФ (Федеральний закон від 29.12.1995г. № 223-ФЗ, в редакції подальших змін і доповнень).

Надійшли в бухгалтерію організації виконавчі листи або заяви платника реєструють у спеціальному журналі або картці і зберігають як бланки суворої звітності. Про надходження виконавчих документів бухгалтерія повідомляє судового виконавця і стягувачу.

Відповідно до Сімейного кодексу аліменти на утримання неповнолітніх дітей встановлюються у твердій грошовій сумі або у розмірі: на 1 дитину - ¼, на 2 дітей - 1 / 3, на тих дітей і більше - 50% заробітку (доходу), але не менше суми , встановленої законодавством. На утримання потребують допомоги батьків, подружжя, інших осіб аліменти встановлюються у твердій грошовій сумі. Стягнення аліментів провадиться з усіх видів доходу і додаткової винагороди, як за основною, так і за сумісництвом роботі, з дивідендів, допомоги з державного соціального страхування, сум, що виплачуються на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я. Аліменти не стягують з сум матеріальної допомоги, одноразових премій, компенсаційних виплат за роботу в шкідливих і екстремальних умовах та інших виплат, що не носять постійного характеру [15, c .223].

Утримані суми аліментів бухгалтерія зобов'язана протягом трьох днів з дня виплати заробітної плати видати стягувачу особисто з каси, перевести поштою акцептованим платіжним дорученням (з віднесенням витрат за переведенням на стягувача) або перерахувати на рахунок стягувача за вкладами у відділення Ощадного банку на підставі письмової заяви заявника. Якщо адреса заявника невідомий, то утримані суми перераховують на депозитний рахунок суду за місцем знаходження організації.

До утриманню з ініціативи адміністрації належать такі утримання (стаття 137 ТК РФ):

- Для відшкодування невідпрацьованого авансу, виданого працівнику в рахунок заробітної плати;

- Для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого в зв'язку зі службовим відрядженням або переведенням на іншу роботу в іншу місцевість, а також в інших випадках;

- Для повернення сум, зайво виплачених працівнику внаслідок лічильних помилок, а також сум, зайво виплачених працівнику, в разі визнання органом по розгляду індивідуальних трудових спорів провини працівника у невиконанні норм праці;

- При звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав щорічну оплачувану відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки;

Крім цього, відповідно до статті 248 ТК РФ, працедавець має право робити утримання у відшкодування з винного працівника суми заподіяного збитку. Розрізняють повну та обмежену матеріальну відповідальність.

Повна матеріальна відповідальність виникає при укладенні договору про повну матеріальну відповідальність між організацією та працівником, відповідає за збереження відповідного майна. Договір укладається у двох примірниках, один з яких зберігається в організації, а другий - у працівника.

Обмежену матеріальну відповідальність несуть працівники за псування або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, готових виробів, інструментів, спеціального одягу та інших предметів, виданих в особисте користування, якщо шкода заподіяна в ході трудового процесу. Ця відповідальність не може перевищувати середнього місячного заробітку винного працівника на день виявлення шкоди. Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається у випадках, передбачених ТК РФ або іншими федеральними законами.

Утримання із нарахованої заробітної плати відображають за дебетом рахунка 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці" і кредитом рахунків:

68 «Розрахунки з податків і зборів» (на суму податку на доходи фізичних осіб);

28 «Брак у виробництві» (на суми утримань з винуватців шлюбу);

73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями» (на суми за товари, продані в кредит, по позиках банків, за наданими позиками, на суми, стягнені на відшкодування нестач, сплачених штрафів);

76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» (на суми за виконавчими документами), інших рахунків [12, c .34].

Погашення заборгованості перед бюджетом по утримань відображають за дебетом рахунка 68 з кредиту рахунку 51 «Розрахункові рахунки», а по аліментах - за дебетом рахунка 76 з кредиту рахунків 50 «Каса» (при видачі утриманих сум з каси), 51 (при перекладі поштою або зарахування на рахунок одержувача в банку).

Облік розрахунків з відшкодування матеріального збитку здійснюють на активному рахунку 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями», субрахунок 2 «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку».

У дебет рахунка 73 відносять суми, що підлягають стягненню з винних осіб, з кредиту рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» (на балансову вартість саме ті і зіпсованих цінностей), рахунки 98 «Доходи майбутніх періодів» (на різницю між балансовою вартістю зазначених цінностей та сумою, стягуваної з винних осіб, - як правило, ринковою вартістю), рахунки 28 «Брак у виробництві» (за втрати від браку продукції) та ін

За кредитом рахунку 73, субрахунок 2, відбивають погашення сум матеріального збитку в кореспонденції з рахунками:

50,51 - на суму внесених платежів;

70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» - на суму утримань із заробітної плати;

94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» - на суму списаних недостач при відмові в стягненні з огляду на необгрунтованість позову [17, c .129].

До утримань, виробленим за погодженням між роботодавцем і фізичними особами, відносяться такі утримання:

- Кредитів, позик, позик, виданих працівнику;

- Сум за особистим страхуванням;

- В погашення зобов'язань по підписці на акції;

- Вартості відпущеної продукції або наданих послуг;

- Профспілкових внесків і т.п.

Такі утримання проводяться на підставі письмових зобов'язань фізичних осіб перед роботодавцем, які оформляються, наприклад у вигляді розписок, договорів позики, купівлі - продажу, з розстрочкою платежу і т.п.

Загальний розмір всіх утримань при кожній виплаті заробітної плати відповідно до статті 138 ТК РФ не може перевищувати 20%, а у випадках передбачених законами, - 50% заробітної плати, належної працівнику. І тільки утримання, вироблені за погодженням між працівником і роботодавцем можуть здійснюватися понад встановлені обмежувальних сум.

При утриманні з заробітної плати за кількома виконавчими документами за працівником повинна бути збережено 50% заробітної плати, і тільки в тому випадку, якщо на підставі виконавчих документів проводяться утримання із заробітної плати при відбуванні виправних робіт, стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, відшкодування шкоди, заподіяної роботодавцем здоров'ю працівника, відшкодування шкоди особам, які зазнали збитків у зв'язку зі смертю годувальника, та відшкодування збитків, заподіяних злочином, то загальний розмір утримань із заробітної плати в цих випадках не може перевищувати 70%.

Не допускаються утримання із виплат, на які відповідно до федеральним законом не звертається стягнення.

При видачі готівкових грошей, у тому числі на оплату праці, з каси підприємства необхідно керуватися Порядком ведення касових операцій в Російській Федерації [15, c .123].

Для узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, як складається, так і не перебувають в обліковому складі підприємства, з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог та інших виплат) призначений рахунок № 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

За кредитом рахунку № 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці" відображаються суми:

оплати праці, належні працівникам, - в кореспонденції з рахунками обліку витрат на виробництво (витрат на продаж), та інших джерел;

плати праці, нараховані за рахунок утвореного в установленому порядку резерву на оплату відпусток працівникам та резерву винагород за вислугу років, виплачується один раз на рік, - в кореспонденції з рахунком 96 «Резерви майбутніх витрат»;

нарахованих допомоги по соціальному страхуванню пенсій та інших аналогічних сум - у кореспонденції з рахунком 69 «розрахунки із соціального страхування і забезпечення»;

нарахованих доходів від участі в капіталі організації і т.п. - В кореспонденції з рахунком 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)».

За дебетом рахунка № 70 відображаються виплачені суми заробітної плати, премій, допомог, пенсій тощо, доходів від участі у підприємстві, а також суми нарахованих податків, платежів за виконавчими документами та інших утримань.

Велика кількість облікових документів, різноманітність форм і систем оплати праці викликають певні проблеми при обліку розрахунків з персоналом. Певні складнощі виникають також при обліку утримань із заробітної плати. У зв'язку з цим даний ділянку обліку вимагає високої кваліфікації облікового персоналу. Виплата заробітної плати пов'язана з видачею готівки з каси. При видачі заробітної плати з каси слід керуватися Положенням щодо організації готівкових грошових розрахунків у РФ.

У Російській судовій практиці часто виникають спори між працівниками та роботодавцями з приводу розрахунків по оплаті праці. Тому порядок оплати праці, посадові оклади, розміри компенсацій та відшкодувань, покладених працівникові повинні бути зафіксовані в Положенні по оплаті праці і в трудовому договорі.

2. Методика обліку розрахунків з персоналом у ВАТ «Алтаймолпром»

2.1 Коротка організаційно-економічна характеристика ВАТ «Алтаймолпром»

Відкрите акціонерне товариства «Алтаймолпром» розпочало свою діяльність у 1998 році. У 1999 році організацію внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Вид діяльності - оптова торгівля продуктами харчування.

Керівником підприємства з 2002 року, на посаді директора, виступає Азолкін Валерій Олександрович.

Підприємство спочатку співпрацювало з населенням, закуповуючи у нього молоко, в даний час постачальниками молока є великі селянські та фермерські господарства Алтайського краю.

ВАТ «Алтаймолпром» займається виробництвом сичужних, плавлених сирів, масла коров'ячого, замінника незбираного молока.

Завдяки високій кваліфікації фахівців і менеджерів ВАТ «Алтаймолпром» постійно розширює географію своїх зв'язків в регіонах Росії і за її межами. Клієнтами фірми стали більше 200 крупних регіональних компаній від Москви до Владивостока.

Основною метою діяльності товариства є отримання прибутку шляхом задоволення потреб населення у високоякісних продуктах харчування. Основними видами діяльності ВАТ «Алтаймолпром» є:

1. постачальницько-збутова діяльність;

2. оптова торгівля;

3. роздрібна торгівля.

Товариство має самостійний баланс, перебуває на повному госпрозрахунку і самостійно здійснює платежі до бюджету і позабюджетні фонди в повному обсязі.

У кожній галузі оптимальний розмір підприємства повинен визначатися оптимальними розмірами виробництва, умовами транспортування сировини і готової продукції і рядом інших факторів, пов'язаних з розміщенням підприємства.

Під оптимальними розмірами виробництва ми розуміємо такі, які забезпечують виконання укладених договорів і зобов'язань по виробництву продукції у встановлені терміни з мінімумом приведених витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Таблиця 1 - Розміри виробництва ВАТ «Алтаймолпром»

Показники

2005

2006

2007

2007

у% до 2005 року

Вартість валової продукції, тис. руб.

Кількість середньорічних працівників, чол.

Середньорічна вартість

ОПФ, тис. руб.

Площа виробничих площ, м2


15081

5300

3264

6363


30081

6700

3095

6363


47391

7500

2893

6363


314,7

141,5

88,6

100

За період з 2005 по 2007 роки вартість валової продукції збільшилася більш ніж у три рази, число середньорічних працівників збільшилася на 41,5% і в 2007 році склало 7500 чоловік, середньорічна вартість основних виробничих фондів знизилася на 11,4%. Площа виробничих площ при цьому не змінилася. Зміни, що відбулися свідчать про те, що підприємство швидко розвивається і нарощує виробничі потужності.

Великий вплив на результати господарської діяльності надає асортимент і структура виробництва і реалізації продукції. При формуванні асортименту і структури випуску продукції підприємство повинно враховувати, з одного боку, попит на дані види продукції, з іншого - найбільш ефективне використання трудових, технічних, сировинних, технологічних, фінансових та інших ресурсів, що є в його розпорядженні. Розглянемо структуру товарної продукції ВАТ «Алтаймолпром» в таблиці 2.

Таблиця 2 - Структура товарної продукції ВАТ «Алтаймолпром»

Найменування продукції

2005р., Тис.руб

%

2006р, тис. грн.

%

2007р, тис. грн.

%

У середньому за три роки
Тис.руб.

%

Вироблено продукції всього

15081

100

30081

100

47391

100

30851

100

Сир нежирний

1019

6,8

1409

4,7

3994

8,4

2141

6,9

Суха молочна сироватка

201

1,3

505

1,7

799

1,7

502

1,6

Поживне середовище «Супербакт»

-

-

432

1,4

978

2,1

758

2,5

Сири тверді

11593

76,9

20005

66,5

36048

76,1

22549

73,1

Масло селянське

1346

8,9

1620

5,5

2347

5,0

1771

5,3

ЗНМ

-

-

3617

12,0

1958

4,1

1858

6,0

ПММ

667

4,4

1658

5,5

774

1,6

1033

3,3

Запасні частини

255

1,7

757

2,8

493

1,0

502

1,3

У структурі товарної продукції ВАТ «Алтаймолпром» за досліджуваний період найбільша питома вага припадає на сири твердих сортів (73,1%), найменший - на запасні частини (1,3%).

Фінансові результати є найважливішим підсумковим показником у господарській діяльності, в якій знаходять відображення раціональне використання всіх ресурсів підприємства, рівень організації виробництва та збуту продукції відображає режим економії і т.д. Фінансовий результат роботи підприємства - його чистий прибуток або збиток - один з найважливіших якісних показників його господарської діяльності, оскільки отримання прибутку є метою будь-якого підприємства.

Таблиця 3 - Результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «Алтаймолпром» за 2005 - 2007 роки

Найменування показників

2005 р

2006 р

2007 р

Отклоненіе2007г від 2005р

1

Виручка від реалізації, тис. грн.

15081

30081

47391

32310

3

Собівартість, тис. грн.

11494

27169

41757

30262

4

Комерційні витрати

545

7

-

-

5

Прибуток від реалізації

471

347

3814

3343

6

Інші доходи

130

2558

5243

5113

7

Інші витрати

663

1468

1184

521

8

Прибуток від звичайних видів діяльності

- 62

68

6986

7048

9

Податок на прибуток

-

24

196

-

10

Чистий прибуток

-

44

6790

-

За даними таблиці 3 виручка від реалізації продукції значно збільшилася в звітному році в порівнянні з попередніми роками. Зростання виручки забезпечено, перш за все, збільшенням обсягу виробництва і зростанням цін на вироблену продукцію.

На протязі аналізованого періоду дане підприємство працювало з прибутком, за винятком 2005 року. Виручка від реалізації продукції збільшилася на 32310 тис.руб., А собівартість за цей же період збільшилася на 30262 тис.руб. У 2008 році планується збільшення виручки від виробництва продукції на 12% це пов'язано з зростанням обсягів виробництва.

2.2 Організація первинного обліку розрахунків з персоналом у ВАТ «Алтаймолпром»

Облік особового складу працівників у ВАТ «Алтаймолпром» здійснює відділ кадрів, який заводить на кожного працівника особова справа. На кожного працівника відкривається особиста картка, в якій фіксують анкетні дані та інші відомості про його трудової діяльності на даному підприємстві - навчанні, підвищенні розряду, категорії, перекладах. Вперше приступив до роботи виписують трудову книжку, що зберігається у відділі кадрів до його звільнення. Для обліку кожному працівнику підприємства присвоюють табельний номер, який проставляють у табелі обліку робочого часу, в документах з обліку виробітку, виконаної роботи і в регістрах по обліку заробітної плати.

У бухгалтерії на кожного працівника відкривається особовий рахунок, інформація якого використовується для нарахування пенсії, допомоги, підрахунку середнього заробітку.

При обліку чисельності працівників враховуються як фактично працюючі, так і тимчасово непрацюючі (перебувають у чергових, додаткових, навчальні відпустки, жінки, які перебувають у відпустках по вагітності та пологах, у відпустках по догляду за дитиною і так далі).

Облік робочого часу у ВАТ «Алтаймолпром» ведеться в табелі обліку робочого часу (додаток 2). Для контролю за приходом та доглядом працівників ведеться облік на робочих місцях керівниками структурних підрозділів, що заповнюють табелі обліку робочого часу. Такий облік ведуть по підприємству в цілому. Табель - це іменний список працівників підприємства, згрупованих за категоріями, а всередині категорій по порядку табельних номерів. У ньому вказуються: табельний номер працівника, прізвище, ім'я, батьківщину, посаду, кількість відпрацьованих днів (годин), у тому числі нічні, вихідні, неявки на роботу з причин і без причин. Один рядок у табелі відводиться для одного працівника. На досліджуваному підприємстві табель використання робочого часу, заповнюється методом суцільної реєстрації.

Відмітка про неявку або запізнення робиться в табелі на підставі відповідних документів - довідок про виклик у військкомат, листків про тимчасову непрацездатність тощо, які працівники здають в бухгалтерію.

Облік надурочних робіт ведеться в окремому табелі на осіб, надісланих на понаднормові роботи, складається список, підписаний керівником підприємства і погоджений з профспілковою організацією. Цей список і є підставою для ведення окремого табеля обліку понаднормових робіт. Надурочних вважається також час, витрачений працівниками з нормованим робочим днем на проведення інвентаризації товарів у позаурочні години.

Після закінчення місяця табель закривають: у ньому підраховують по кожному працівнику кількість днів явок на роботу, кількість відпрацьованих годин, в тому числі святкових, надурочних і так далі. Табель підписує табельник і начальник відділу (керівник). Оформлені табелі передають до бухгалтерії ВАТ «Алтаймолпром» в терміни, передбачені графіками документообігу. У бухгалтерії перевіряють правильність заповнення всіх реквізитів і наявність підписів. Дані табельного обліку служать підставою для нарахування заробітної плати.

У складі відпрацьованого часу окремо враховується час понаднормових робіт, погодинної роботи відрядників, службових відряджень і роботи за сумісництвом.

Таким чином, у ВАТ «Алтаймолпром" ведеться достовірний і правильний облік чисельності працівників, робочого і неробочого часу, що дозволяє точно здійснювати розрахунок заробітної плати працівників, а також нарахування пенсій, допомог, відпускних.

Розглянемо порядок розрахунку заробітної плати основних категорій працівників у ВАТ "Алтаймолпром":

Як було зазначено вище, зарплата працівникам ВАТ "Алтаймолпром" нараховується на основі Єдиної тарифної сітки, що включає тарифні ставки та оклади. На підставі Єдиної тарифної сітки забезпечується диференціація мінімальної зарплати в залежності від складності праці, його змісту і характеру, загальних умов праці, режимів праці та відпочинку. Тарифні розряди і коефіцієнти керівників підприємства визначаються залежно від середньооблікової чисельності працюючих і розміру прибутку від реалізації. Підставою для нарахування зарплати служать документи з обліку робочого часу, виконання планових завдань і вироблення.

При погодинній оплаті праці встановлено місячні оклади або годинні тарифи ставки. За місячними окладами оплачується праця продавців, касирів, контралеров, керівних працівників, фахівців (економісти, юристи, товарознавці) і службовців підприємства. Для того, щоб підрахувати зарплату повременщика необхідно його оклад розділити на календарне колічство робочих днів у звітному періоді і помножити отриману суму на кількість фактично відпрацьованого часу. Працівникам, які пропрацювали повний місяць, нараховується місячний посадовий оклад.

Додатково до зарплати працівники отримують премії та інші винагороди (доплати і надбавки). Преміюються працівники залежно від кінцевих результатів діяльності трудового колективу та особистого внеску кожного працівника. Умови нарахування та розміри премій зафіксовані в положенні про преміювання, яке розроблено на підставі типового положення, та затверджено на раді колективом. У положенні записані основні та додаткові умови для отримання премій.

Також працівники ВАТ «Алтаймолпром» отримують доплати до своєї основної зарплати: за роботу у вихідні та святкові дні. Трудовий Кодекс РФ регламентує розмір таких доплат і надбавок. За кожну годину в нічний час або за багатозмінний режим роботи провадиться доплата в розмірі, встановленому колективним договором (угодою), але не нижче 20% годинної тарифної ставки (окладу) працівника. Оплата працівникам-відрядникам за роботу в святкові дні провадиться за подвійними відрядними розцінками, а повременщикам - у подвійному розмірі тарифної ставки (окладу) або одинарному, якщо робота виконана в межах місячних норм. У ВАТ «Алтаймолпром» застосовують такі види надбавок і доплат: за вислугу років, за заміщення і поєднання, за збільшення обсягу робіт, а також виплачують премії за результатами господарської діяльності та одноразові заохочення. Строгої системи нарахування надбавок і доплат у ВАТ «Алтаймолпром» немає. Працівники преміюються на основі наказу директора організації, причому наказ може стосуватися тільки одному працівнику. У наказі вказані розміри винагород, підстави для отримання.

Далі розглянемо оплату праці за невідпрацьований час у ВАТ «Алтаймолпром». Згідно з Трудовим Кодексом РФ, працівники мають право на трудові та соціальні відпустки. Трудові відпустки надаються в перший робочий рік не раніше 6 місяців роботи на підприємстві. Якщо працівник до відходу у відпустку відпрацював менше 1 року, то середній заробіток обчислюється виходячи із зарплати за повні місяці, відпрацьовані до відходу у відпустку.

Порядок оплати відпусток регулюється умовами і порядком обчислення середнього заробітку, що зберігається за час трудового та соціального відпусток. У середній заробіток для обчислення відпускних включають такі виплати:

- Заробітна плата за виконану роботу і відпрацьований час;

заохочувальні (надбавки, доплати, премії, винагороди);

виплати компенсуючого характеру, пов'язані з режимом роботи та умовами праці;

оплата за невідпрацьований час

Премії, зумовлені системами оплати праці, включаються в заробіток для обчислення відпускних того місяця, коли вони припадають згідно з особовим рахунком.

Сума відпускних у ВАТ «Алтаймолпром» розраховується так. Річну зарплату ділимо на 12 і знаходимо середньомісячну, а середньомісячну ділимо на середньомісячну кількість календарних днів (29,7) - отримуємо середньоденну. За відпустку працівнику належить середньоденна зарплата, помножена на кількість календарних днів відпустки (28).

Розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності. Це особливий вид оплати непроработанное часу. Його джерелом є не собівартість, а кошти органів соціального страхування. Підставою для розрахунку сум до оплати є табель обліку використання робочого часу і листок про тимчасову непрацездатність лікувального (медичного) установи.

У ВАТ «Алтаймолпром» розмір допомоги крім середнього заробітку за розрахунковий період і кількості днів хвороби залежить також і від безперервного стажу працівника. Якщо безперервний стаж становить до 5 років, то допомога виплачується в розмірі 60 відсотків від суми, розрахованої виходячи із середнього заробітку, до 8 років - 80 відсотків, понад 8 років - 100 відсотків. Деяким категоріям працівників допомога виплачується в розмірі 100 відсотків незалежно від трудового стажу. До них відносяться працівники у віці до 18 років, працівники, що мають 3 і більше дітей, працівники, які отримали трудове каліцтво або професійне захворювання, а також інваліди Великої Вітчизняної війни.

Допомога по вагітності та пологах у ВАТ «Алтаймолпром» виплачується за період 70 календарних днів до пологів і 70 календарних днів після пологів (у разі ускладнених пологів - 86, при народженні 2 і більше дітей - 110 днів) у розмірі 100 відсотків заробітку, підрахованого за правилами, встановленими для обчислення допомоги з тимчасової непрацездатності. Для працюючих жінок посібник розраховується виходячи із середньої заробітної плати

Право на одноразову допомогу при народженні дитини має один з батьків або особа, яка його замінює. Посібник видається (дебет рахунку 69-1, кредит рахунки 50), на день народження дитини, а не на день звернення за допомогою. Даний посібник видається також при усиновленні дитини у віці до 3 місяців. Допомога виплачується у разі, коли звернення за ним пішло не пізніше 6 місяців з дня народження дитини. Для призначення та виплати допомоги видаються заяву про призначення допомоги, довідка про народження дитини, видана органами РАГСу, довідкою про те що даний посібник за місцем роботи другого з батьків не видавалося.

Вихідною допомогою називається сума грошових коштів, одноразово виплачуються працівникові при його звільненні у зв'язку зі скороченням штату, ліквідації підприємства та інших причин. Розмір, порядок і умови виплати вихідної допомоги визначається колективним договором і не повинен бути менше передбаченого законодавством.

Сума нарахованої заробітної плати не видається на руки працівникові цілком. Попередньо з неї виробляються різні відрахування й утримання. Відповідно до чинного законодавства посередником у розрахунках між державними органами, юридичними і фізичними особами з одного боку і своїми працівниками - з іншого боку зобов'язана виступати підприємство. У зв'язку з цим бухгалтерія підприємства проводить розрахунок і перерахування за призначенням усіх утримань і відрахувань. Діючі утримання і відрахування можна підрозділити на дві групи: обов'язкові, що діють для всіх або для переважної більшості працівників, та індивідуальні утримання.

До обов'язкових утримань відносяться податок на доходи фізичних осіб, утримання за виконавчими листами. До індивідуальних - погашення заборгованості за раніше виданими авансами, повернення сум, зайво виплачених внаслідок невірно проведених розрахунків, відшкодування матеріального збитку, заподіяного підприємству працівником, утримання за брак, стягнення штрафів, суми, зайво виплачені за відпустку при звільненні працівника і т.п.

Податок на доходи фізичних осіб стягується з 2001р. на підставі гл. 23 Податкового кодексу РФ. До складу доходів включаються суми, одержані за виконання трудових чи інших обов'язків, виконану роботу, надану послугу, одержані як у грошовій, так і в натуральній формах.

До сукупного доходу не включаються відповідно до Податкового кодексу: державні допомоги (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності) і пенсії; компенсаційні виплати та різні винагороди (ст.217) відповідно до законодавства; аліменти; деякі види одноразової матеріальної допомоги. При цьому деякі доходи не підлягають оподаткуванню до тих пір, поки не перевищать певні розміри.

Податок обчислюється і утримується підприємствами після закінчення кожного місяця наростаючим підсумком з початку календарного року з суми сукупного доходу громадян, зменшеного на встановлені законом стандартні податкові відрахування: 400рублей, (якщо платник податків не відноситься до пільгових категорій, за якими вираховується 3000 рублів або 500 рублів), а також 600 рублів на кожну дитину під час перебування їх на забезпеченні у працівника. Дані вирахування з доходу виробляються за письмовою заявою працівника. Дані вирахування з доходу виробляються за письмовою заявою працівника з наданням документів і діють до місяця, в якому дохід наростаючим підсумком не перевищить 20000 рублів.

Крім стандартних податкових вирахувань законодавством встановлені соціальні та майнові відрахування, які надаються податковим органом після закінчення року.

У ВАТ «Алтаймолпром» оподаткування проводиться з урахуванням наявних пільг у працівника, з заліком утриманої раніше суми, в основному за ставкою 13%. Нарахування податку проводиться повний дохід, що підлягає оподаткуванню, незалежно від проведення будь-яких перерахувань та утримань. При цьому не беруться до уваги доходи, отримані працівником від інших підприємств.

З заробітної плати утримуються також виплати за виконавчими документами. Підставою для утримання і переказу аліментів є виконавчі листи, письмові висновки громадян про добровільну сплату аліментів, відмітки органів внутрішніх справ у паспортах про те, що вони зобов'язані сплатити аліменти. У ВАТ «Алтаймолпром» працівник бухгалтерії реєструє отримані виконавчі листи в спеціальному журналі.

У триденний термін з дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії і стипендії, суми утриманих аліментів повинні бути виплачені отримувачу чи переведені поштою за рахунок стягувача. Облік розрахунків за виконавчими документами організується на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».

Крім обов'язкових утримань із заробітної плати робітників і службовців можуть проводиться відрахування за письмовою заявою останніх: перерахування заробітної плати в ощадний банк, страховим організаціям, профспілкові внески, погашені позики на будівництво. У ВАТ «Алтаймолпром» такі розрахункові операції обліковуються на рахунках 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями» і 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" наступними проводками:

Для обліку сум утримань податків на користь державного бюджету застосовується рахунок 68 «Розрахунки з бюджетом». Цей рахунок - пасивний. Сальдо рахунку відображає суму заборгованості підприємства бюджету, оборот по дебету - суми, перераховані до бюджету в погашення заборгованості, оборот по кредиту - суми утримань податків із заробітної плати робітників і службовців.

Страхові внески до пенсійного фонду організація нараховує на всі види виплат, нарахованих робітникам, предметом яких є виконання робіт і надання послуг.

Внески до ПФР нараховуються платниками на всі види винагород за роботу в грошовому чи натуральному вираженні за всіма підставами, які включаються в розрахунок пенсії.

В даний час внески становлять 28% від оподатковуваної бази і включаються до складу виробничих витрат (витрат обігу).

Щокварталу в строк до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом в бухгалтерії ВАТ «Алтаймолпром» складають і подають у відділення ПФР за місцем знаходження підприємства «Розрахункову відомість по страхових внесках до ПФР».

Порядок розрахунків з іншими трьома фондами соціального захисту в основному збігається з розрахунками по заборгованості ПФР. Нормативи відрахувань:

фонд соціального страхування - 4%

фонд обов'язкового медичного страхування - 3,6%

фонд страхування від нещасних випадків - 2,5%.

Нормативи встановлені від тієї ж бази, що і для пенсійного фонду. Нараховані внески перераховуються до територіального відділення ФСС. У разі настання таких випадків організації відшкодовується суми витрат, за погодженням з територіальним органом фонду:

- Виплату допомог з тимчасової непрацездатності, вагітності та пологах, поховання і так далі;

санаторно-курортне лікування;

фізкультурно-оздоровчі заходи;

лікувально-дієтичне харчування;

та інші цілі.

2.3 Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з персоналом у ВАТ «Алтаймолпром»

Облік заробітної плати на підприємстві ВАТ «Алтаймолпром" ведеться як синтетичний, так і аналітичний, тобто по кожному працівнику окремо. Синтетичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці здійснюється на пасивному рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці». Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про розрахунки з персоналом підприємства як спискового, так і не спискового складу з оплати праці, включаючи нарахування та виплату премій, надбавок, доплат і до зарплати, допомог, соціальних виплат працівникам, доходів по акціях, обов'язкових і інших видів утримань. За кредитом відображається нарахування зарплати та інших виплат, а за дебетом - утримання із нарахованої заробітної плати, видача її працівникам і депоновані суми заробітної плати та інших доходів. Сальдо цього рахунку, як правило, кредитове і означає заборгованість підприємства перед працівниками. За окремим працівникам сальдо може бути дебетове в тому випадку, якщо виданий аванс виявився більше нарахованої зарплати за місяць. Підставою для бухгалтерських записів по рахунку 70 є розрахунково-платіжні відомості, а також складені на їх основі зведені відомості.

Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі у ВАТ «Алтаймолпром» ведуть по кожному працівнику окремо в особових рахунках. У кінці місяця на підставі регістрів аналітичного обліку складають регістри синтетичного обліку - журнал-ордер по кредиту рахунку 70 і дебетову відомість по рахунку 70. Після заповнення цих регістрів підраховують підсумки і виводять кінцеві сальдо, на основі чого заповнюють Головну Книгу.

Заробітна плата у ВАТ «Алтаймолпром» відповідно до чинного законодавства про працю видається 2 рази на місяць у строки, передбачені колективними договорами і узгоджені з банком 13 і 28 числа кожного місяця. У ВАТ «Алтаймолпром» застосовується авансовий порядок видачі заробітної плати. При авансовому розрахунку аванс видають працівникові за першу половину місяця, а остаточний розрахунок роблять при виплаті за другу половину. У ВАТ «Алтаймолпром» аванс видається не пізніше 28 числа щомісяця. Сума авансу визначається з розрахунку 40% заробітку за окладами.

Зарплата в основному видається з головної каси підприємства протягом 3 днів. При видачі з каси підприємства готівки, у тому числі на оплату праці, на підприємстві керуються положеннями, визначеними пунктами 14 - 17 Порядку ведення касових операцій. Як правило виплати, що носять регулярний характер: оплата праці, виплата допомоги по соціальному страхуванню і стипендій, оформляються розрахунково-платіжної відомістю (форма № Т-49). При видачі заробітної плати з каси касир видає Видатковий касовий ордер (Додаток 3). Після закінчення трьох днів касир навпроти прізвища працівника, який не одержав зарплату, робить відмітку «депоновано» і складає реєстр депонентів. Сума невиплаченої вчасно зарплати здається на розрахунковий рахунок.

Деяким працівникам заробітна плата перераховується на банківську картку. Для перерахування заробітної плати в бухгалтерії складається платіжне доручення (Додаток 4)

Розрахунки з персоналом з оплати праці у ВАТ «Алтаймолпром» частково атоматізіровни. Порушень в документальному оформленні нарахувань, утримань і видачі заробітної плати не встановлено.

Для більш наочного подання бухгалтерських операцій і проводок по рахунку 70 представлена ​​інформація з оплати праці працівників у вигляді журналу реєстрації господарських операцій у таблиці 5.

Таблиця 5 - Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці у ВАТ «Алтаймолпром»

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, руб.

1.

Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва

20

70

25732

2.

Нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності

20

69

3731,20

3.

Нараховано заробітну плату працівникам відділу продажів

44

70

17890

4.

Нараховано заробітну плату працівникам бухгалтерії

26

70

14940

5.

Нараховано відпускні за рахунок резерву

96

70

2245,78

6.

Нараховано внески до ПФР за співробітників

20

69

3602,56

7.

Утримано ПДФО

70

68

2830,52

8.

Утримання по виконавчим листам (аліменти)

70

76

653,39

9.

Видана продукція в рахунок натуроплати (за середньою ціною реалізації)

70

90

9843,50

10.

Виплачено заробітну плату з каси

70

50

43925

11.

Депонована сума неотриманої заробітної плати

70

76-4

4300

Отже, у ВАТ «Алтаймолпром» застосовується почасово-прімеальная система оплати праці. Заробітна плата працівникам нараховується на основі Єдиної тарифної сітки, що включає тарифні ставки та оклади. Преміюються працівники ВАТ «Алтаймолпром» залежно від кінцевих результатів діяльності трудового колективу та особистого внеску кожного працівника. У ВАТ «Алтаймолпром» виплачується надбавка за безперервний стаж роботи. Працівники ВАТ «Алтаймолпром» мають право на трудові та соціальні відпустки за наявності підстав, передбачених ТК РФ. У ВАТ «Алтаймолпром» виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності на підставі листків непрацездатності. У ВАТ «Алтаймолпром» податок на доходи фізичних осіб з робітників і службовців утримується в порядку і розмірах, передбачених Податковим Кодексом РФ. Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі у ВАТ «Алтаймолпром» ведуть по кожному працівнику окремо в особових рахунках. У кінці місяця на підставі регістрів аналітичного обліку складають регістри синтетичного обліку - журнал-ордер по кредиту рахунку 70 і дебетову відомість по рахунку 70. Після заповнення цих регістрів підраховують підсумки і виводять кінцеві сальдо, на основі чого заповнюють Головну Книгу.

Методика та організація обліку розрахунків з персоналом з оплати праці у ВАТ «Алтаймолпром» проводиться на належному рівні, за винятком того, що облік трудових ресурсів та коштів на оплату праці не атоматізірован повністю. Тому для полегшення праці бухгалтера, а також скорочення втрат робочого часу необхідно повністю автоматизувати облік розрахунків з персоналом з оплати праці.

3. Удосконалення обліку розрахунків з персоналом у ВАТ «Алтаймолпром»

У ВАТ «Алтаймолпром» використовується журнально-ордерна форма обліку при частково автоматизованої обробки даних. Але оскільки на підприємстві великий об'єм інформації з обліку праці і заробітної плати, це не зовсім зручно. Тому в подальшому для вдосконалення бухгалтерського обліку пропонуємо автоматизувати облік розрахунків з персоналом з оплати праці. Потреба в автоматизації обліку у ВАТ «Алтаймолпром» обумовлюється, насамперед, збільшенням обсягів інформації, впровадженням нових методів обробки інформації, вимогами податкових, статистичних органів про надання інформації на електронних носіях. Переваги обліку за допомогою комп'ютерної техніки очевидні. Програмні засоби дозволяють не тільки знизити трудомісткість обліку праці та її оплати, уникнути арифметичних помилок, але й всебічно аналізувати накапливаемую інформацію.

Сучасні інформаційні технології дозволяють вивести систему управління виробництвом на якісно новий, набагато більш високий рівень ефективності. Перш за все, впровадження інформаційних технологій модернізує систему обліку в господарстві. А вона, як відомо, є однією з найважливіших частин механізму управління, так як прийняття управлінських рішень базується на інформації, зібраної та наданої саме системою обліку. Від того, наскільки цінна ця інформація, багато в чому залежить ступінь ефективності подальших рішень. У свою чергу цінність інформації визначається її достовірністю, своєчасністю і повнотою.

Вибір програмного засобу здійснюють виходячи з спеціалізації господарства, типу і характеру виробництва. Найпоширенішою програмою автоматизації обліку є «1С: Підприємство» конфігурація «1С: Бухгалтерія». Система «1С: Бухгалтерія» є універсальною системою для автоматизації діяльності підприємства. За рахунок своєї універсальності вона може бути використана для автоматизації найрізноманітніших ділянок економічної діяльності підприємства. Система «1С: Бухгалтерія" має такі переваги:

1. Система «1С: Бухгалтерія» має потужний і добре налагоджене інформаційно-технологічний супровід, грунтовно документована і методологічно забезпечена, в той час як розробка та супровід індивідуального програмного забезпечення - процес дорожчий, але при цьому менш надійний і ефективний через постійно мінливих « правил гри »з боку держави. Ці зміни потребують додаткових коштів і ресурсів для приведення системи у відповідність із законодавчими нововведеннями та подальшого супроводу.

2. Виробництво продуктів харчування має свою специфіку і відмітні особливості, як у напрямках діяльності, так і у веденні обліку. Використання системи програм на базі «1С: Підприємство 7.7» конфігурація «1С: Бухгалтерія» для автоматизації виробництва менш затратно, що обумовлюється гнучкістю цієї системи і можливістю досить швидкої доопрацювання вже існуючих типових конфігурацій.

Програма «1С: Бухгалтерія» є універсальною системою для автоматизації ведення бухгалтерського обліку. Вона може підтримувати різні системи обліку, різні методології обліку, використовуватися на підприємстві різних типів діяльності. Вона дозволяє автоматизувати ведення всіх розділів бухгалтерського обліку, а також виконувати введення, зберігання і друк будь-яких первинних документів.

«1С: Бухгалтерія» включає набір стандартних звітів, що дозволяють отримати інформацію за довільний період, в різних розрізах і з необхідним ступенем деталізації:

- Звіт «Картка рахунку";

- Звіт «Оборотно-сальдова відомість» - звіт, що містить для кожного рахунку інформацію про залишки на початок і кінець періоду і обороти по дебету і кредиту за встановлений період;

- Звіт «Журнал-ордер і відомість по рахунку» являє собою звіт щодо руху на рахунку (початкове сальдо, обороти з іншими рахунками і кінцеве сальдо), деталізований по датах (періодами) або за проведеннями (операціях).

При цьому автоматизація обліку кадрів і заробітної плати в системі «1С: Бухгалтерія» дозволяє [22, c .33]:

- Вести картотеку співробітників;

- Підготувати накази персоналу;

- Вести штатний розклад;

- Проводити розрахунок широкого спектру нарахувань та утримань із заробітної плати, а також різних доплат, надбавок, преміальних виплат, матеріальної допомоги тощо;

- Формувати платіжні відомості і списки на перерахування;

- Розрахувати податки і підготує звіти для ДПІ та Пенсійного фонду.

Впровадження автоматизованих систем бухгалтерського обліку сприяє:

- Підвищенню оперативності і точності інформації;

- Вдосконаленню організації бухгалтерського обліку та звітності;

- Скорочення трудомісткості нових робіт;

- Розширення і посилення бухгалтерського обліку і контролю за господарською діяльністю;

Використання програми «1С: Бухгалтерія» при автоматизації обліку у ВАТ «Алтаймолпром» дозволить значно скоротити час на обробку документів, знизити трудомісткість облікового процесу, підвищити точність вихідної інформації. Впровадження даної системи на підприємстві дозволить також значно полегшити працю працівників бухгалтерії.

Висновок

На закінчення роботи можна виділити наступні аспекти, які узагальнюють основні її моменти. Усі поставлені завдання досягнуті і розкриті.

У першій частині курсової роботи розглянуто теоретичні основи розрахунків з персоналом, порядок нарахування заробітної плати та утримань, основні документи з обліку праці та її оплати.

У другому розділі, що займає велику частину роботи, було досліджено діюче підприємство ВАТ «Алтаймолпром», дана його коротка економічна характеристика, розглянута існуюча методика обліку розрахунків з персоналом підприємства.

У третьому розділі були описані основні напрямки удосконалення обліку у ВАТ «Алтаймолпром» за допомогою впровадження автоматизованої системи обліку з використанням програми «1: С Бухгалтерія»

На підставі проведеного аналізу виявлено, що ВАТ «Алтаймолпром» є приватним підприємством, спеціалізацією якого є торгівля продуктами харчування. Основні показники, що характеризують розміри виробництва та рентабельність ВАТ «Алтаймолпром» за досліджуваний період підвищуються.

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації на підставі нормативних документів, основним з яких є закон «Про бухгалтерський облік». Суттєвих порушень в методології обліку не виявлено. Заробітна плата працівникам нараховується на основі Єдиної тарифної сітки, що включає тарифні ставки та оклади, нараховується також додаткова оплата праці, а зокрема: премії і надбавка за безперервний стаж роботи. Працівники ВАТ «Алтаймолпром» мають право на трудові та соціальні відпустки, оплачувані у відповідності до вимог ТК РФ. Працівникам виплачується допомога з тимчасової непрацездатності на підставі листків непрацездатності. У ВАТ «Алтаймолпром» податок на доходи фізичних осіб з робітників і службовців утримується в порядку і розмірах, передбачених Податковим Кодексом РФ.

Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі у ВАТ «Алтаймолпром» ведуть по кожному працівнику окремо в особових рахунках. У кінці місяця на підставі регістрів аналітичного обліку складають регістри синтетичного обліку - журнал-ордер по кредиту рахунку 70 і дебетову відомість по рахунку 70. Після заповнення цих регістрів підраховують підсумки і виводять кінцеві сальдо, на основі чого заповнюють Головну Книгу.

Список літератури

 1. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96г. № 129-ФЗ

 2. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частини 1 і 2. - М.: Проспект, 2001

 3. Трудовий кодекс Російської Федерації № 197-ФЗ від 30.12.2004р. - К.: ТОВ «Діловий світ». - 2005. - 206 с.

 4. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина 2. Федеральний закон від 05.08.2000г. № 118-ФЗ.

 5. «Про внесення доповнень і змін до Податкового кодексу Російської Федерації і в деякі законодавчі акти Російської Федерації про податки і збори» Федеральний закон від 31.12.2001г. № 198-ФЗ

 6. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації. Затверджено Наказом Мінфіну РФ від 29.07.98г. № 34н

 7. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99. Затверджено наказом Мінфіну РФ 06.05.1999г. № 33н.

 8. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій агропромислового комплексу, затверджений наказом Мінсільгоспу Росії від 13.06.2001 р. N 654

 9. Методичні рекомендації щодо застосування глави 23 «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу Російської Федерації. Затверджено наказом Міністерства РФ з податків і зборів від 29.11.2000г. № БГ-3-08/415

 10. Бабаєв Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - М.: ЮНИТИ, 2005.

 11. Багата І.М., Хахонова М.М. Бухгалтерський облік. Ростов н / Д: Фенікс, 2004.

 12. Воробйова Є.В. Заробітна плата в 2007 році з урахуванням вимог податкових органів. - М. 2007.

 13. Гусєва Т.М. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / Т.М. Гусєва, Т.М. Шєїна. - М.: Изд-во Проспект, 2004. - 504 с.

 14. Заробітна плата. Довідковий посібник - М.: «Філін», 2006. - 327с.

 15. Глушков І.Є. Бухгалтерський облік на сучасному підприємстві. Ефективне посібник з бухгалтерського обліку. - М.: КНОРУС, 2001

 16. Козлова Е.П. Бухгалтерський облік. - М.: Фінанси і статистика, 2004

 17. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік. - 3-е вид. М.: ИНФРА-М, 2005

 18. Ліневич А. Оплата праці в сільськогосподарських і переробних підприємствах АПК / / АПК: економіка, управління. - 2006. - № 2. - С. 65 - 70

 19. Про оплату праці / / Додаток до журналу "Бухгалтерський облік". - 2006. - № 6

 20. Пошкус Б.І. Удосконалення економічних відносин в підприємствах АПК / / Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств. -2004 .- № 3. -С.10-12.

21. Облік витрат у бухгалтерському обліку / Є. В. Акчурін, Є. С. Таран, А. М. Козин. - М.: ТК Велбі, 2003. - 272 с.

22. Шуремов Є. Л., Умнова Е. А., Воропаєва Т. В. Автоматизовані інформаційні системи бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту: Навчальний посібник для вузів. - М.: Перспектива, 2005. - 363 с.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
185.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація обліку розрахунків з персоналом з оплати праці
Організація бухгалтерського обліку розрахунків з персоналом з оплати праці
Склад фонду оплати праці і виплат соціального характеру облік розрахунків з персоналом з оплати
Облік розрахунків з персоналом з оплати праці 2
Облік розрахунків з персоналом з оплати праці
Облік розрахунків з персоналом з оплати праці 2
Облік праці заробітної плати та розрахунків з персоналом з оплати праці
Облік розрахунків з персоналом з оплати праці 2 Нормативні і
Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці
© Усі права захищені
написати до нас