додати матеріал


Облік орендованого майна

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1. Оренда:
1.1 Оренда: сутність, види. Договір оренди ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 4
1.2 Орендна плата ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .7
1.3 Облік основних засобів на умовах поточної оренди ... ... ... .... ... ... ... 10
1.4 Оренда з правом викупу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 16
1.5 Зміст орендованого майна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 20
2. Лізинг:
2.1 Лізинг: сутність та види ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
2.2 Розрахунок лізингових платежів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
2.3 Бухгалтерський облік у лізингодавця ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
2.4 Бухгалтерський облік у лізингоодержувача ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .60
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62
Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65


Введення
Під час затяжного перехідного періоду в Російській Федерації, який триває вже більше 20 років, підприємці зіткнулися з низкою пролом і однією з найважливіших стала проблем придбання предметів виробництва.
Можна звичайно спробувати самостійно оплатити придбання і монтаж нового обладнання. Але при цьому доведеться вилучити з обороту деяку кількість коштів, що можуть собі дозволити лише небагато підприємств. До того ж для того щоб виділити ці кошти на купівлю обладнання, необхідно заплатити податок на прибуток.
Іншим джерелом фінансування може стати залучення кредиту. Але кредитори на сьогодні не мають "довгих" ресурсів для фінансування інвестиційних проектів і пред'являють жорсткі вимоги щодо забезпечення кредиту, в тому числі у формі застави нерухомості, що для позичальника досить дорого.
Виходом з ситуації, що склалася стали оренда і лізинг основних засобів.
Причому якщо оренда використовується російськими підприємцями досить тривалий час, то практика застосування такого виду оренди як лізингу Росії налічує трохи більше десяти років. Світовий досвід лізингової діяльності має більш ніж сорокарічну історію. В даний час в Росії питома вага лізингу в загальному обсязі інвестицій у виробництво, за оцінками різних авторів, не перевищує 1,5%, але ринок лізингових операцій в Росії оцінюється як надзвичайно ємний, здатний принести значні доходи всім учасникам.
Для російських і зарубіжних партнерів, безсумнівно, важливим є питання бухгалтерського обліку орендних і лізингових операцій, раціонально обгрунтованою амортизаційної політики підприємств і можливості її гнучкого використання при поставках обладнання по лізингу і оренди всередині Росії і з-за кордону.
1.1 Оренда: сутність, види. Договір оренди
Оренда - відносини майнового найму, за яким орендодавець надає за плату майно у тимчасове володіння та (або) користування орендарю (ст. 606 ГК РФ). (7)
У залежності від термінів оренди майна розрізняють:
· Довгострокову оренду (лізинг) - на термін не більше трьох років;
· Середньострокову (хайринг) - на період від одного до трьох років;
· Короткострокову (рентинг, чартер) - на строк до одного року.
За умовами надання існує поточна, з правом викупу і фінансова оренда (лізинг).
Поточна оренда передбачає здачу орендодавцем свого майна на визначений строк орендарю з обов'язковим поверненням. У орендний період права та обов'язки власника залишаються в орендодавця, до орендаря переходить лише право володіння майном.
До основних засобів орендованих з правом викупу відносять об'єкти, договір оренди за якими передбачає перехід їх у власність орендаря (викуп) після закінчення терміну оренди або раніше за умови внесення останнім всієї обумовленої договором викупної ціни.
Лізинг, або фінансова оренда - це придбання орендодавцем за замовленням орендаря окремих об'єктів основних засобів, як з правом викупу, так і без. (3, 2)
Орендні відносини регулюються главою 34 частині другій Цивільного кодексу Російської Федерації.
В оренду можуть бути передані земельні ділянки та інші відособлені природні об'єкти, підприємства й інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші речі. Наведений перелік не є вичерпним, але ЦК України встановлює, що в оренду можуть бути передані речі, які не втрачають своїх натуральних якостей в процесі використання. Таким чином, в оренду не можуть бути здані об'єкти нематеріальних активів як майно, що не має матеріальної форми, не можуть бути здані в оренду і грошові кошти. (7)
Сторонами за договором оренди є орендодавець і орендар.
Орендодавцем є власник майна або особа, уповноважені власником або законом здавати майно в оренду (стаття 608 ЦК РФ).
Орендодавцями можуть виступати:
· Юридичні та фізичні особи, що володіють правом власності;
· Особи, уповноважені власником здавати майно в оренду (балансоутримувачі). До них відносяться організації, за якими майно закріплено на праві господарського відання або оперативного управління.
Орендарем є особа, яка отримує у тимчасове володіння та користування майно і платить за це орендну плату.
Орендарями можуть виступати юридичні та фізичні особи. Законодавство про оренду пред'являє до них набагато менше вимог, ніж до орендодавців. Головним з них є володіння правоздатністю.
Статтею 609 ЦК України встановлено, що договір оренди на термін більше одного року повинен бути укладений у письмовій формі. Якщо хоча б однієї із сторін договору є юридична особа, незалежно від терміну договір повинен бути укладений у письмовій формі. (7)
Приклад типового договору оренди нежитлового приміщення представлений у Додатку 1.
За загальним правилом предмет договору оренди, тобто майно, передане в оренду, є єдиним його істотною умовою. Однак для договору оренди будівель і споруд істотним буде і ціна договору. Суттєвість умови договору означає, що за відсутності цих даних (його найменування, характеристику, місце знаходження для нерухомого майна та ін) об'єкт передачі вважається не узгодженим, а договір не укладеним. (31)
Слід звернути увагу, що незалежно від терміну, на який укладається договір оренди, а також від того, хто є сторонами договору, у письмовій формі повинні укладатися договори:
· Прокату;
· Оренди транспортних засобів;
· Оренди будівель і споруд;
· Оренди підприємств. (7)
Договір оренди нерухомого майна підлягає державній реєстрації, якщо термін договору перевищує один рік.
До нерухомих речей, згідно зі статтею 130 ЦК РФ, належать земельні ділянки, ділянки надр, відокремлені водні об'єкти і все, що міцно пов'язане із землею, тобто об'єкти, переміщення яких без невідповідного збитку їх призначенню неможливе, в тому числі ліси, багаторічні насадження, будівлі, споруди. Порядок реєстрації договорів оренди нерухомого майна встановлено Федеральним законом від 21 липня 1997 року № 122-ФЗ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним».
Із заявою про реєстрацію може звернутися одна із сторін договору оренди.
У разі здачі в оренду земельної ділянки або її частини, до пропонованого на державну реєстрацію договору оренди додається кадастровий план земельної ділянки із зазначенням її частини, що здається в оренду.
У разі здачі в оренду будівель, споруд, приміщень у них або частини приміщень, до договору оренди нерухомого майна, що представляється на державну реєстрацію прав, слід докласти поверхові плани будівлі, споруди, на яких позначаються що здають в оренду приміщення із зазначенням розміру орендованої площі. ( 31, 35)
1.2 Орендна плата.
Орендна плата являє собою плату за користування орендованим майном. Отже, якщо договором не встановлено інше, вона повинна нараховуватися з моменту передачі орендованого майна (тобто з моменту підписання акта приймання-передачі), а не з моменту укладення договору. Якщо орендодавець передав орендарю майно без документів, відсутність яких виключає експлуатацію об'єкта оренди, орендна плата не підлягає стягненню (тобто обов'язок по її сплаті не виникає). (31)
Орендар не має права відмовитися від внесення орендної плати, якщо він не використовує майно з яких-небудь причин, не обумовлених ні об'єктивними чинниками, ні порушенням договору з боку орендодавця.
Якщо існують об'єктивні обставини або дії орендодавця, що перешкоджають орендарю використовувати орендоване майно застосовується п.4 ст. 614 ЦК РФ, згідно з яким орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, умови користування, передбачені договором оренди, або стан майна істотно погіршилися. (7)
Загибель орендованого майна припиняє зобов'язання орендаря сплачувати орендну плату, оскільки в цьому випадку припиняється дія договору оренди (оскільки користуватися неіснуючим майном неможливо). (31)
Відповідно до п.2 ст. 614 ЦК РФ орендна плата встановлюється за все орендоване майно в цілому або окремо по кожній з його складових частин у вигляді:
1) визначених у твердій сумі платежів, що вносяться періодично або одноразово;
2) встановленої частки отриманих в результаті використання орендованого майна продукції, плодів або доходів;
3) надання орендарем певних послуг;
4) передачі орендарем орендодавцю обумовленої договором речі у власність або в оренду;
5) покладання на орендаря обумовлених договором витрат на поліпшення орендованого майна.
Сторони можуть передбачати у договорі оренди поєднання зазначених форм орендної плати чи інші форми оплати оренди. (7)
До складу орендної плати повинні входити три елементи:
1) Знос об'єкта оренди
2) Покладання деяких витрат на орендаря (комунальні платежі, витрати на технічне обслуговування)
3) Винагорода орендодавця (плановий прибуток від використання об'єкта) (3)
Порядок, умови і строки внесення орендної плати визначаються договором оренди. У випадку, коли вони не визначені договором, вважається, що встановлений порядок, умови та терміни, зазвичай вживані при оренді аналогічного майна при схожих обставинах. Оскільки дане правило носить вкрай суб'єктивний характер, рекомендується щоб уникнути спірних питань вказувати ці умови в договорі. (31)
Договором може встановлюватися:
1. Тверда орендна плата - певна грошова сума, що не змінюється протягом дії договору оренди.
2. Порядок обчислення орендної плати - формула, розрахунок, що містить не залежать від орендодавця і орендаря економічні чинники. У цьому випадку сама орендна плата може мінятися при зміні тих факторів, від яких залежить її розмір. Наприклад, якщо орендна плата виражена в іноземній валюті за курсом на дату платежу, розмір орендної плати буде коливатися в залежності від коливань курсу відповідної валюти. (11)
3. Орендна плата складається з постійної і змінної складових, причому остання визначається за підсумками кожного періоду і включає фактичні витрати орендодавця за сплату комунальних і телефонних послуг. (4)
Згідно з п. 3 ст. 614 ЦК РФ розмір орендної плати (або порядок її обчислення) може змінюватися за згодою сторін у строки, передбачені договором, але не частіше одного разу на рік. Ця норма спрямована на захист орендаря від частих, економічно необгрунтованих підвищень орендної плати протягом періоду дії договору оренда з боку орендодавця. (19)
Організації, що спеціалізуються на наданні в оренду своїх будівель (приміщень), повинні розглядати орендну плату як дохід від звичайних видів діяльності з відображенням на рахунку 90 "Продажі".
Інші організації самостійно вирішують, до якого виду доходів слід відносити належну орендну плату. Так, якщо сума орендної плати займає істотну частку в загальній величині доходів орендодавця, то її слід розглядати як предмет діяльності і враховувати на рахунку 90. При цьому істотної визнається орендна плата, ставлення якої до суми всіх доходів становить не менше 5%. Якщо орендна плата не перевищує встановлений поріг суттєвості, то орендодавцю належить розглядати доходи від здачі майна в оренду до складу операційних доходів з відображенням на рахунку 91 "Інші доходи і витрати". Коли орендна плата формується з постійної і змінної складових, незалежно від того яке місце оренда займає оренда в діяльності орендодавця, змінну частину плати слід враховувати в складі доходів від звичайних видів діяльності (рахунок 90), тому що вона являє собою плату за оплатне надання послуг орендарю . (9)
1.3 Облік основних засобів на умовах поточної оренди.
Об'єкти основних засобів, прийняті в експлуатацію на умовах поточної оренди на балансі підприємства - орендаря не враховуються. Вони приймаються на позабалансовий облік за рахунком 001 "Орендовані основні засоби". На ньому відбивається прихід за первісною вартістю на підставі акта приймання об'єкта основних засобів і отриманої від орендодавця копії інвентарної картки на орендований об'єкт. Після закінчення терміну договору орендований об'єкт повертається власнику, а орендар списує з позабалансового рахунку № 001 об'єкт за первісною вартістю, а інвентарна картка повертається орендодавцю. Підставою служать договір поточної оренди; акт, складений за формою № ОЗ-1 і копія інвентарної картки орендодавця форми № ОЗ-6. Об'єкт числиться в експлуатації під інвентарним номером орендодавця.
При поточній оренді орендодавець здане в оренду майно продовжує обліковувати на своєму балансі в складі власних основних засобів з відповідною відміткою їх вибуття в інвентарній картці (книзі). Такі картки групують окремо. Передача в оренду майна проводиться за договором оренди і оформляється приймально-передавальним актом. (5)
Існує два основних варіанти обліку поточної оренди в орендаря й орендодавця.
I. У даному випадку орендар нараховує та перераховує орендну плату і ПДВ, та інші додаткові платежі кожен місяць (квартал, півріччя, рік - в залежності від умов договору).
Орендар
  Дт 001 "Орендовані основні засоби".
Отримано за первісною вартістю орендований об'єкт
Дебет рахунків 20, 23, 25, 26,44 - Кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"
Сума орендної плати без ПДВ орендар включає в витрати виробництва (основного, допоміжного) або загальновиробничі (загальногосподарські) витрати
Дебет рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям" - Кредит 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"
Відображено ПДВ, що відноситься до орендної плати
Дебет рахунку 68 "Розрахунки з податків і зборів" - Кредит рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям"
Прийнята до відрахування сума «вхідного» ПДВ, що відноситься до орендної послуги
Дебет рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - кредит рахунку 51 "Розрахункові рахунки"
Перераховано орендна плата і ПДВ орендодавцю у терміни, обумовлені договором.
За порушення термінів орендар сплачує пеню (штраф) у розмірах, передбачених договором, яку він відносить на позареалізаційні витрати:
Дебет рах. 91 "Інші доходи і витрати", субрах. 2 "Інші витрати" - Кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"
Кт 001 "Орендовані основні засоби".
Повернуто орендодавцю орендований об'єкт
Орендодавець
  Дт рах. 01 "Основні засоби", субрах. 2 "Основні кошти, передані в оренду" - Кт рах. 01 "Основні засоби", субрах. 1 "Основні засоби належать організації на праві власності"
Передача основних засобів в оренду
Дт рах. 91 "Інші доходи і витрати", субрах. 2 "Інші витрати" - Кт рах. 02 "Амортизація основних засобів"
Нарахування зносу по об'єктах основних засобів переданих в оренду.
У випадку, якщо відшкодування експлуатаційних витрат по переданому в оренду майна не покладено на орендаря, їх сума відноситься на інші витрати:
Дт рах. 91 "Інші доходи і витрати", субрах. 2 "Інші витрати" - Кт рах. 10, 70, 69 і ін
Дт рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрах. 3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків" - Кт рах. 91 "Інші доходи і витрати", субрах. 1 "Інші доходи"
Нарахована орендна плата за звітний період віднесена на інші доходи
Дт 91 "Інші доходи і витрати", субрах. 2 "Інші витрати" - Кт сч.68 "Розрахунки з податків і зборів"
Відображено ПДВ з орендної плати до сплати в бюджет
Дт рах. 51 "Розрахунковий рахунок" - Кт рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрах. 3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків"
Отримано сума орендної плати за звітний період від орендаря.
II. За умовами договору передбачається перерахування орендарем суми орендної плати авансом
Орендар
У разі перерахування орендної плати авансом сума нарахованої орендної плати враховується на рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів"
Дт рах. 97 "Витрати майбутніх періодів" - Кт рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"
Сума нарахованої орендної плати віднесена на витрати майбутніх періодів
Дт рах. 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям" - Кт рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"
Відображено ПДВ з загальної суми нарахованої орендної плати.
Дт рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - Кт рах. 51 "Розрахунковий рахунок"
Перераховано орендна плата і ПДВ орендодавцю у терміни, обумовлені договором.
Дебет рахунків 20, 23, 25, 26,44 - Кредит рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів"
Сума орендної плати без ПДВ, нарахована авансом, списується у витрати виробництва (основного, допоміжного), загальновиробничі (загальногосподарські) витрати або витрати на реалізацію у звітному періоді.
Дебет рахунку 68 "Розрахунки з податків і зборів" - Кредит рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям"
Прийнята до відрахування сума «вхідного» ПДВ, що відноситься до орендної послуги
Кт 001 "Орендовані основні засоби".
Повернуто орендодавцю орендований об'єкт
Орендодавець
Фінансові результати від здачі в оренду майна в даному випадку орендодавець відображає на рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів".
Дт рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрах. 3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків" - Кт рах. 98 "Доходи майбутніх періодів", субрах. 1 "Доходи одержані в рахунок майбутніх періодів"
Відображено загальна сума орендної плати належна до сплати орендарем.
Дт рах. 98 "Доходи майбутніх періодів", субрах. 1 "Доходи одержані в рахунок майбутніх періодів" - Кт рах. 68 "Розрахунки з податків і зборів"
Відображено ПДВ з орендної плати до сплати в бюджет
Дт рах. 51 "Розрахунковий рахунок" - Кт рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрах. 3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків"
Отримано загальна сума орендної плати від орендаря.
Дт рах. 98 "Доходи майбутніх періодів", субрах. 1 "Доходи одержані в рахунок майбутніх періодів" - Кт рах. 91 "Інші доходи і витрати", субрах. 1 "Інші доходи"
Відображено у звітному періоді орендна плата, отримана авансом.
Дт рах. 01 "Основні засоби", субрах. 1 "Основні засоби належать організації на праві власності" - Кт рах. 01 "Основні засоби", субрах. 2 "Основні кошти, передані в оренду"
Об'єкт основних засобів повернений орендодавцю по закінченню терміну оренди. (3,9,12)
Приклад 1.1
Припустимо, що підприємство уклало договір оренди майна вартістю 78 600 руб. строком на 6 місяців. Сума оренди за 1 місяць складає 2 360 рублів (у тому числі ПДВ - 360 рублів), щомісячна амортизація 1600 руб. Для орендодавця надання об'єктів основних засобів в оренду є основним видом діяльності. Орендна плата перераховується щомісяця.
01-1 «Власні основні засоби»; 01-2 «Основні засоби, передані в оренду»; 02-2 «Амортизація основних засобів, зданих в оренду»; 68-2 "Розрахунки за податком на додану вартість»;

Таблиця 1.1.1
Господарські операції в орендодавця
№ п / п
Документ
Корреспонд-ція рахунків
Сума, руб.
Зміст операції
Дебет
Кредит
1
Акт приймання
01-2
01-1
78 600
Передано майно в оренду
2
Рахунок-фактура
62
90-1
2 360
відображена сума орендної плати, що підлягає одержанню (щомісяця)
3
Рахунок-фактура
90-3
68-2
360
відображена сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету (щомісяця)
4
Бухгалтерська довідка-розрахунок
90-2
02-2
900
Нараховано амортизацію, по майну, зданому в оренду (щомісяця)
5
Бухгалтерська довідка-розрахунок
90-9
99
1 100
Відображено прибуток від надання орендних послуг (щомісяця)
6
Виписка банку по розрахунковому рахунку
51
62
2 360
відображено надходження грошових коштів від орендаря (щомісяця)
7
Акт приймання
01-1
01-2
78 600
Повернено майно, передане в оренду
Таблиця 1.1.2
Господарські операції в орендаря
№ № п / п
Документ
Кореспонденція рахунків
Сума, рублів
Зміст операцій
Дебет
Кредит
1
Акт приймання
001
78 600
Отримано майно в оренду
2
Рахунок-фактура
23
76
2000
Відображено суму орендної плати за орендоване майно (щомісяця)
3
Рахунок-фактура
19
76
360
Нараховано ПДВ (щомісяця)
4
Рахунок-фактура
68
19
360
Залік ПДВ (щомісяця)
5
Виписка банку
76
51
2360
Перераховано кошти орендодавцю (щомісяця)
6
Акт приймання
001
78 600
Орендоване майно повернуто власнику

1.4 Оренда з правом викупу
Згідно зі ст. 624 ГК РФ в договорі оренди може бути передбачено, що орендоване майно переходить у власність орендаря після закінчення терміну оренди або до його закінчення за умови внесення орендарем всієї обумовленої договором викупної ціни.
Якщо умова про викуп орендованого майна не передбачено в договорі оренди, воно може бути встановлено додатковою угодою сторін, які при цьому мають право домовитися про залік раніше виплаченої орендної плати у викупну ціну. (7)
Орендар.
При викупі об'єкта оренди первісну (відновлювальну) вартість повернутого орендованого майна орендар відображає записом по кредиту позабалансового рахунку 001 "Орендовані основні засоби".
Орендар враховує орендовані основні засоби на позабалансовому рахунку 001 "Орендовані основні засоби" за первісною вартістю, позначеної в договорі оренди. Аналітичний облік ведуть по об'єктах, прийнятим в оренду, і за орендодавцям.
На суму орендної плати, нарахованої орендодавцю, орендар дебетує рахунок 08 "Вкладення у необоротні активи" і кредитує рахунок 02 "Амортизація основних засобів" (на всю суму нарахованої орендної плати без урахування ПДВ).
За дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи" в кореспонденції з рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" відображають викупну вартість майна (без урахування ПДВ).
На суму ПДВ до сплати орендодавцю робиться проводка дебет рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям" - кредит рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи"
Перерахування викупної вартості майна відображають за дебетом рахунка 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" і кредиту рахунку 51 "Розрахункові рахунку" або 52 "Валютні рахунки".
Далі об'єкт вводиться в експлуатацію: дебет рахунку 01 "Основні засоби"-кредит рахунку. 08 "Вкладення у необоротні активи".
Залік ПДВ: дебет рахунку 68 "Розрахунки з податків і зборів" - кредит рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям". (3,1,5)
Орендодавець
Орендодавець отримане майно фіксує записом за дебетом рахунка 01 "Основні засоби", субрахунок "Вибуття основних засобів" і кредиту рахунку 01, субрахунок "Основні засоби, передані в оренду".
Сума накопиченої амортизації дебетується на рахунку 02 "Амортизація основних засобів" і кредитується на рахунку 01 "Основні засоби", субрахунок "Вибуття основних засобів".
Залишкова вартість переданого в оренду майна списується на інші витрати: дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати" - кредит рахунку 01 "Основні засоби", субрахунок "Вибуття основних засобів".
Сума викупного платежу відображається за дебетом рахунка 62 (76) "Розрахунки з покупцями і замовниками" ("Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами") і кредитом рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи", з урахуванням ПДВ.
Нарахування ПДВ з викупної вартості робиться проводкою: дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати" - кредит рахунку 68 "Розрахунки за податками і зборами" (3,1,5)
Приклад 1.2.
Підприємство-орендодавець передає в оренду майно, первісна вартість якого становить 36 000 рублів. Щомісячна сума орендної плати 1 770 рублів (у тому числі ПДВ - 270 рублів). Термін договору оренди - 2 роки, строк корисного використання майна - 4 роки, щомісячна сума амортизаційних відрахувань - 750 рублів. Договором передбачено викуп майна орендарем за залишковою вартістю після закінчення терміну договору оренди. До моменту здачі майна в оренду воно знаходилося в експлуатації протягом 1 року, залишкова вартість на момент викупу складе 9000 рублів. Для орендодавця надання майна в оренду не є предметом діяльності.
01-2 «Вибуття основних засобів»; 01-3 «Основні засоби, передані в оренду»; 02-1 «Амортизація основних засобів, зданих в оренду»; 68-2 "Розрахунки за податком на додану вартість»; 76-1 « Розрахунки по орендній платі »; 76-2« Розрахунки за викупною вартістю ".
Таблиця 1.2.1
Господарські операції в орендодавця
№ № п / п
Документ
Кореспонденція рахунків
Сума, рублів
Зміст операцій
Дебет
Кредит
Щомісяця протягом терміну дії договору оренди
1
Рахунок-фактура
76-1
91-1
1 770
Нараховано орендну плату за звітний місяць
2
Рахунок-фактура
91-2
68-2
270
Нараховано суму ПДВ з орендної плати
3
Розрахунок
91-2
02-1
750
Нараховано амортизацію за поточний місяць по основному засобу, переданого в оренду
4
Виписка банку
51
76-1
1 770
Відображено суму надійшла орендної плати
Після закінчення терміну дії договору оренди
5
Рахунок-фактура
76-2
91-1
10 620
Відображено заборгованість орендаря за основний засіб
6
Рахунок-фактура
91-2
68-2
1 620
Нараховано ПДВ з реалізації основних засобів
7
Виписка банку
51
76-2
10 620
Відображено надходження від орендаря викупної ціни
8
Акт вибуття
01-2
01-3
36 000
Відображено вибуття основного засобу
9
Розрахунок
02-1
01-2
27 000
Списано суму нарахованої амортизації
10
Акт вибуття
91-2
01-2
9 000
Списано залишкову вартість вибулого основного засобу

Таблиця 1.2.2
Господарські операції в орендаря
№ № п / п
Документ
Кореспонденція рахунків
Сума, рублів
Зміст операцій
Дебет
Кредит
Щомісяця протягом терміну дії договору оренди
1
Рахунок-фактура
20
76-1
1500
Нараховано орендну плату за звітний місяць
2
Рахунок-фактура
19
76-1
270
Нараховано суму ПДВ з орендної плати
3
Виписка банку
76-1
51
1770
Перераховано суму орендної плати (з урахуванням ПДВ)
4
Рахунок-фактура
68-2
19
270
Зроблено залік ПДВ
Після закінчення терміну дії договору оренди
5
Акт приймання

001
36 000
Об'єкт основних засобів списаний з позабалансового рахунку в оцінці, визначеній сторонами
6
Рахунок-фактура
08-4
60
9 000
Відображено вартість викуповується об'єкта основних засобів
7
Рахунок-фактура
19
60
1 620
Відображено суму ПДВ за викупленим основному засобу
8
Виписка банку
60
51
10 620
Вартість основного засобу перерахована орендодавцю
9
Акт приймання
01
08-4
9 000
Основний засіб прийнято до обліку в складі основних засобів
10
68
19
1 620
Прийнята до відрахування сума ПДВ
1.5 Зміст орендованого майна.
1.5.1. Поточний і капітальний ремонт
Загальний порядок розподілу обов'язків сторін по утриманню орендованого майна встановлено ст. 616 Цивільного Кодексу РФ:
· Орендодавець виробляє за свій рахунок капітальний ремонт, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором оренди.
· Орендар зобов'язаний підтримувати майно в справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт і нести витрати на утримання майна, якщо інше не встановлено законом або договором оренди. (7)
Однак договором сторони можуть змінити розподіл цих обов'язків.
До капітального ремонту будівель і споруд відносяться роботи по відновленню або заміні окремих частин будівель (споруд) або цілих конструкцій, деталей та інженерно-технічного обладнання у зв'язку з їх технічним зносом і руйнуванням на більш довговічні й економічні, що поліпшують їх економічні показники. (31)
Попереджувальний (поточний) ремонт полягає в систематично і своєчасно проведені роботи з попередження зносу конструкцій та оздоблення, інженерного обладнання, а також роботах щодо усунення дрібних пошкоджень і несправностей. (19)
Якщо орендодавець не виконує покладених на нього обов'язків, то орендар може поступити наступним чином:
· Провести капітальний ремонт (наприклад, у разі нагальної необхідності), а потім стягнути з орендодавця вартість ремонту чи зарахувати її в рахунок орендної плати
· Вимагати відповідного зменшення орендної плати
· Вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. (7)
Від того, як орендар проводив ремонт, згідно обов'язки або з власної волі, залежить порядок обліку понесених ним витрат. (8)
Якщо ж орендар без згоди орендодавця зробив ремонт не через його нагальної необхідності, а виключно з власної примхи, то понесені ним витрати відшкодуванню орендодавцем не підлягають. (21,7) У разі якщо орендар вирішив провести капітальний ремонт, а потім стягнути з орендодавця вартість ремонту або зарахувати її в рахунок орендної плати, він   укладає договір на капітальний ремонт від свого імені. При цьому витрати з ремонту повинні бути зібрані у нього на окремих субрахунках, що відкриваються до відповідних рахунках: 20 і ін Потім, після прийняття рішення про спосіб відшкодування витрачених коштів, витрати з ремонту списуються через рахунки з обліку реалізації як надана орендодавцю послуга. (16)
Орендар. Дт рах. 20, субрах. "Витрати на капітальний ремонт орендованого майна" - Кт рах. 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" Відображено вартість послуг наданих з ремонту орендованого майна (якщо ремонт виробляє орендар)
Д-т рах. 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям" - Кт рах. 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" Відображено суму ПДВ по виконаних роботах
Якщо витрати на реалізацію, орендар зараховує у рахунок орендної плати або в рахунок її зменшення, то він робить такі записи:
Дт рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - Кт рах. 90 "Продажі" Нарахована заборгованість орендодавця за ремонт.
Д-т рах. 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - К-т рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" Вартість ремонту зарахована в рахунок орендної плати.
Орендодавець. Дт рахунків 20, 26 - Кт рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" Відображені витрати з ремонту
Д-т рах. 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей" - К-т рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" Відображено суму ПДВ, що підлягає сплаті за виконаний ремонт
У разі якщо відповідно до умов договору оренди сторони передбачають варіант, коли капітальний ремонт робить орендодавець, витрати по зробленому ремонту він зобов'язаний списати на свої витрати. Але розрахунки з будівельною організацією виробляє орендар за письмовим дорученням орендодавця. Оплата проводиться ним у рахунок взаєморозрахунків по орендній платі.
У орендодавця будуть зроблені проводки:
Дт. рахунків 20,25, 26,44, субрахунок "Витрати на капітальний ремонт орендованого приміщення" - К-т рах. 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" Відображено суму послуг, наданих ремонтно-будівельними організаціями (РСО) з ремонту орендованого майна.
Д-т рах. 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей" - К-т рах. 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" Відображено суму ПДВ, що належить до оплати підрядчикам за ремонт
Д-т рах. 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - К-т рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" Погашення заборгованості орендаря по орендній платі за рахунок оплати ним заборгованості орендодавця перед РСО
Орендар. Д-т рахунків 20, 26, 44, 19 - К-т рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" Нарахована орендна плата і ПДВ, що підлягають сплаті орендодавцю.
Д-т рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - К-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок" Оплата рахунку РСО в рахунок орендної плати
При цьому орендар у платіжному дорученні повинен вказати, що перерахування проводиться в рахунок взаєморозрахунків по орендній платі з виділенням ПДВ, що припадає на орендну плату. (3,12)
Приклад 1.3.
Організацією проведено ремонт об'єкта основних засобів, зданих в оренду. Ремонт виконаний силами сторонньої організації. Вартість робіт склала 129 800 рублів, у тому числі ПДВ - 19 800 рублів. Витрати на ремонт будуть списуватися на витрати на виробництво протягом 12 місяців.

Таблиця 1.3.1
Господарські операції в орендодавця
№ № п / п
Документ
Кореспонденція рахунків
Сума, рублів
Зміст операцій
Дебет
Кредит
1
акт виконаних робіт
20
60
110 000
Відображено вартість проведеного ремонту
2
Рахунок-фактура
19
60
19 800
Відображено суму ПДВ з вартості виконаних ремонтних робіт
3
Розрахунок
60
76
129 800
Погашення заборгованості орендаря по орендній платі за рахунок оплати ним заборгованості орендодавця перед РСО
Таблиця 1.3.2
Господарські операції в орендаря
№ № п / п
Документ
Кореспонденція рахунків
Сума, рублів
Зміст операцій
Дебет
Кредит
1
Рахунок-фактура
20,19
76
129 800
Нараховано орендну плату і ПДВ, що підлягають сплаті орендодавцю
2
Рахунок-фактура
76
60
129 800
Залік орендної плати
3
Виписка банку
60
51
129 800
Оплата рахунку РСО
1.5.2 Поліпшення орендованого майна
Крім ремонту, який проводиться для підтримки майна в придатному для відповідного використання стані, сторони договору оренди можуть також проводити поліпшення об'єкта оренди. Причому поліпшення визнаються реконструкцією (модернізацією) орендованого майна. (16)
Реконструкція будівлі - це комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, пов'язаних із зміною основних техніко-економічних показників або його призначення, з метою поліпшення умов проживання, якості обслуговування, збільшення обсягу послуг. (24)
ГК РФ поділяє поліпшення на віддільні і невіддільні. Віддільні поліпшення, зроблені орендарем можуть бути демонтовані після закінчення строку оренди без шкоди для орендованого майна. Вони визнаються об'єктами основних засобів. Віддільні поліпшення орендованого майна, якщо інше не передбачено договором оренди, належать орендарю, а отже амортизуються останнім. У разі, якщо договором передбачена умова про перехід права власності на віддільні поліпшення до орендодавця можливі два варіанти:
1. Перехід відокремлюваних поліпшень майна від орендаря орендодавцю за плату.
У цьому випадку об'єкти основних засобів приймаються до обліку орендодавцем, який погашає їх вартість через амортизаційні відрахування. У орендаря ж виникають обов'язки по сплаті податку на прибуток і ПДВ з реалізації майна. (16,7)
Приклад 1.4.
Підприємство придбало в оренду основні засоби, процесі експлуатації орендарем були придбані віддільні поліпшення на суму 100 000 руб (без ПДВ), поліпшення були оплачені орендодавцем.
Таблиця 1.4.1
Господарські операції в орендаря
№ № п / п
Кореспонденція рахунків
Сума, рублів
Зміст операцій
Дебет
Кредит
1
08
60
100000
Відображено суму витрат по поліпшень, виробленим силами сторонньої організації
2
19
60
18000
Відображено суму ПДВ, пред'явлена ​​постачальником
3
01-1
08
100000
Відображено введення в експлуатацію проведених поліпшень
4
68
19
18000
Прийнята до відрахування сума ПДВ, сплачена постачальнику
5
60
51
118000
Погашено заборгованість перед постачальником за проведені поліпшення
6
20,44
01-1
100000
Відображено списання на витрати проведених поліпшень
Таблиця 1.4.2
Господарські операції в орендодавця
№ № п / п
Кореспонденція рахунків
Сума, рублів
Зміст операцій
Дебет
Кредит
1
08
76
100000
Відображено у складі вкладень у необоротні активи сума проведених орендарем поліпшень
2
01
08
100000
Зроблені покращення списані на збільшення балансової вартості переданого в оренду майна або враховані як окремого об'єкта основних засобів
3
76
51
100000
Відшкодовано орендарю вартість проведених поліпшень
2. Перехід відокремлюваних поліпшень майна від орендаря орендодавцю безоплатно.
У даній ситуації первісна вартість основних засобів-відокремлюваних поліпшень, буде визначатися як сума, в яку воно оцінений відповідними сторонами. Орендар сплачує ПДВ з безоплатної реалізації майна, а орендодавець включає вартість відокремлюваних поліпшень до складу позареалізаційних доходів. (16)
Невіддільними називаються поліпшення, демонтувати які не можна, не заподіявши шкоди поліпшеному майну.
Якщо договір оренди складений так, що орендодавець повинен відшкодувати орендарю вартість невіддільних поліпшень, то і право амортизації цих капітальних вкладень виникає саме в орендодавця. На практиці широко поширене відшкодування орендодавцем витрат на поліпшення орендованого майна за рахунок відповідного зменшення розміру орендної плати. (8,21)
Орендодавець може враховувати невіддільні поліпшення як окремий об'єкт основних засобів, або включити їх вартість до балансової вартості "поліпшеного" об'єкта основних засобів.
Дт рах. 08 "Вкладення у необоротні активи"-Кт рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрах. 3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків" Зроблені орендарем поліпшення орендованого майна відображається у складі капітальних вкладень, що зменшують орендну плату
Дт рах. 01 "Основні засоби" - Кт рах. 08 "Вкладення у необоротні активи" Сума капітальних вкладень відноситься на збільшення вартості основних засобів.
У орендаря: Дт рах. 08 "Вкладення у необоротні активи" - Кт рах. 10, 70,69 та ін Відображено суму капітальних вкладень
Дт рах. 01 "Основні засоби" - Кт рах. 08 "Вкладення у необоротні активи" Сума капітальних вкладень, враховується в складі власних основних засобів як окремий інвентарний об'єкт.
По закінченню терміну дії оренди буде зроблено запис:
Дт рах. 01 "Основні засоби", субрах. "Вибуття основних засобів" - Кт рах. 01 "Основні засоби" Відображено вартість невіддільних поліпшень, переданих орендодавцю
Дт рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрах. 3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків" - Кт рах. 01 "Основні засоби", субрах. "Вибуття основних засобів" Сума здійснених капітальних вкладень зменшує орендну плату (3)
У договорі може бути і не вказана обов'язок власника відшкодовувати витрати орендаря на невіддільні поліпшення. У цьому випадку ці невіддільні поліпшення власник об'єкта основних засобів фактично набуває безоплатно. Причому власником поліпшень орендодавець стає тільки після повернення йому майна, раніше переданого в оренду. До тих пір поки діє договір оренди, невіддільні поліпшення належать орендарю і він амортизує капітальні вкладення самостійно. (18) У орендодавця відображається ринкова вартість безоплатно отриманих основних засобів:
Дебет 08 «Вкладення у необоротні активи», субрахунок 4 «Придбання окремих об'єктів основних засобів» - Кредит 98 «Доходи майбутніх періодів», субрахунок 2 «Безоплатні надходження».
У міру визнання у звітному періоді позареалізаційних доходів, в даному випадку по мірі нарахування амортизації по безоплатно отриманому майну, у бухгалтерському обліку здійснюється запис:
Дебет 98 «Доходи майбутніх періодів» субрахунок 2 «Безоплатні надходження» - Кредит 91 «Інші доходи і витрати» субрахунок 1 «Інші доходи». (2)
Приклад 1.5.
Орендар повертає орендодавцеві основний засіб. Протягом терміну договору оренди основний засіб було покращено, вартість поліпшень склала 18 480 рублів і була прийнята до обліку як окремого об'єкта основних засобів. Сума накопиченої амортизації на момент повернення основного засобу орендодавцю склала 6160 рублів. Ринкова вартість на момент передачі склала 13 000 руб.
Таблиця 1.5.1
Господарські операції в орендаря
№ № п / п
Кореспонденція рахунків
Сума, рублів
Зміст операцій
Дебет
Кредит
1
02
01
6 160
Списано вартість нарахованої амортизації
2
91-2
01
12 320
Списано залишкову вартість переданих поліпшень
3
91-2
68
2 218
Нараховано ПДВ з вартості безоплатної передачі
4
99
91-9
14 538
Списаний збиток
5
99
68
2 957
Відображено постійне податкове зобов'язання

Таблиця 1.5.2
Господарські операції в орендодавця
№ № п / п
Кореспонденція рахунків
Сума, рублів
Зміст операцій
Дебет
Кредит
1
08
98-2
13 000
Відображено ринкова вартість прийнятих від орендаря поліпшень
2
01
08
13 000
Збільшено вартість поліпшеного об'єкта основних засобів
3
20
02
1000
Відображено суму нарахованої амортизації (щомісячно), що залишився СПИ 13 років
4
98-2
91-1
1300
Відображено суму безоплатно отриманого майна, що обліковується у складі позареалізаційних доходів (щомісячно) 10%
1.6. Облік експлуатаційних послуг при оренді майна.
Розрахунки між сторонами за договором оренди, пов'язані з оплатою комунальних послуг, завжди ставилися до розряду спірних.
Варіанти оплати комунальних витрат орендаря.
Для обліку з метою оподаткування комунальних послуг сторонами за договором оренди найпростіше, щоб орендар укладав окремі договори з відповідними організаціями енерго-, водо-, газопостачання, «мусоровозчікамі». Однак у цьому випадку обидві сторони можуть зіткнутися зі значними труднощами, пов'язаними з технічним виконанням такого комунального обслуговування. Тому орендар приміщення або його частини не працює з комунальними службами безпосередньо. У цьому випадку існує два варіанти відшкодування витрат орендодавця за цими договорами в частині послуг, спожитих орендарем:
· Включити вартість спожитих орендарем комунальних послуг в орендну плату.
· Відшкодовувати орендодавцю комунальні витрати окремо від орендної плати. (4)
Про включення комунальних витрат до складу орендної плати.
Орендна плата, зазначена в договорі, може як включати, так і не включати суми комунальних платежів. Якщо безпосередньо в договорі зазначено, що розмір орендної плати визначений з урахуванням комунальних платежів, окремо сума останніх може не вказуватися. Ця фіксована сума орендної плати переглядається, як правило щорічно при переукладанні або пролонгації попередньої угоди.
Однак енергоспоживання, як правило, не буває константою, тому зафіксувати орендну плату з урахуванням вартості комунальних послуг в абсолютній сумі досить проблематично.
Орендна плата може визначатися у вигляді суми, що складається з двох складових:
1) Постійної вартості орендованої площі;
2) Змінній вартості комунальних послуг. (11,4)
У орендодавця доходи (витрати) за зданому в оренду майна відображаються або як доходи (витрати) від звичайних видів діяльності, або як операційні доходи (витрати). Вся сума орендної плати обкладається ПДВ. Якщо орендодавець є платником ПДВ, то він повинен виставити орендарю рахунок-фактуру на всю суму орендної плати. У даному випадку не треба виділяти окремим рядком суми комунальних платежів як у рахунку на оплату, так і в рахунку-фактурі. ПДВ виставлений комунальними службами, приймається до відрахування з реєстрацією «комунальних» рахунків-фактур у книзі покупок на повну суму. (21,4)
У орендаря витрати з орендної плати є іншими витратами по звичайних видах діяльності. (4)
Про використання компенсації при відшкодуванні комунальних витрат
Широко поширений такий варіант розрахунків за договором оренди: орендар компенсує орендодавцю вартість спожитих комунальних послуг окремо від орендної плати. Тобто зазначені платежі здійснюються незалежно один від одного.
Відшкодування орендарем вартості комунальних послуг на підставі виставленого рахунку не можна розглядати як орендну плату, воно ж і не може бути кваліфіковано як і договір надання комунальних послуг. (11) До того ж, компенсація не є доходом. (29)
Відповідно до останніх змін ні орендодавець, ні орендар не має права прийняти до відрахування ПДВ в частині комунальних послуг, спожитих орендарем. Використовувався раніше метод виставлення рахунків-фактур орендареві на вартість спожитих послуг є непридатним, оскільки орендодавець не є енергопостачальною організацією для орендаря, оскільки сам отримує електроенергію в якості абонента. Орендодавець має право прийняти до відрахування не весь ПДВ, виставлений енергетиками, а тільки ту його частину, яка відповідає енергоресурсів, спожитим самим орендодавцем. (23)
Орендодавець виписує орендарю тільки рахунок на суму частки «енергетичних» витрат орендаря, що підлягає відшкодуванню, без виділення в рахунку суми ПДВ. Ця сума в орендодавця не підлягає відображенню ні в податковому обліку, ні в книгах продажів і покупок.
Орендар, отримавши рахунок до оплати, всю суму по рахунку враховує у складі витрат з метою оподаткування прибутку. [4]
Приклад 1.6.
За договором оренди орендар компенсує орендодавцю 20% витрат з оплати електроенергії, спожитої відповідно до показань лічильника орендодавця. Частки платежів визначаються виходячи зі співвідношення площ, займаних партнерами. Орендодавець отримав від енергетиків рахунок і рахунок-фактуру за поточний місяць на суму 11 800 руб. (У тому числі ПДВ 1800 руб.).

Таблиця 1.6.1.
Орендодавець.

п / п
Первинний документ
Дт
Кт
Сума руб.
Зміст операції
1
Рахунок за спожиту електро-енергію
26
(25)
60
8000
Відображено витрати в сумі спожитої електроенергії (10 000руб. * 80%)
2
Рахунок-фактура, Бухгалтерська довідка-розрахунок
19
60
1440
Відображено частину ПДВ, пред'явленого енергетиками, яка відповідає «власним витрат» орендодавця на електроенергію (1800руб. * 80%)
3
Рахунок орендареві на компенсацію витрат
76
60
2360
Орендарю пред'явлена ​​сума витрат по електроенергії, що підлягає відшкодуванню (11 800руб .* 20%)
4
Рахунок-фактура
68
19
1440
Прийнята до обліку сума ПДВ, відповідна «власним» витрат орендодавця на електроенергію
5
Виписка банку по розрахунковому рахунку
60
51
11 800
Сплачено рахунок за електроенергію
6
Виписка банку по розрахунковому рахунку
51
76
2360
Отримано компенсацію витрат на електроенергію від орендаря
Таблиця 1.6.2.
Орендар.

п / п
Первинний документ
Дт
Кт
Сума руб.
Зміст операції
1
Рахунок за спожиту електро-енергію
26
(25)
76
2360
Відображені витрати на електроенергію в повній сумі, що компенсується орендодавцю
2
Виписка банку по розрахунковому рахунку
76
51
2360
Оплачено рахунок орендодавця
Як видно з прикладу, такий варіант обліку комунальних витрат невигідний орендарю - платнику ПДВ, так як ПДВ, сплачений орендодавцю в складі відшкодування комунальних платежів не приймається до відрахування, а враховується при оподаткуванні прибутку. До «відшкодування» «вхідного» ПДВ можна прирівняти зменшення податку на прибуток, на суму, рівну 24% від суми податку.

2.1 Лізинг: сутність, види.
Цивільний Кодекс (ГК) РФ визначає лізинг як фінансову оренду. За договором фінансової оренди (договору лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей. (7)
Стаття 2 ФЗ "Про фінансову оренду (лізингу)" встановлює, що лізинг - це сукупність економічних і правових відносин, що виникають у зв'язку з реалізацією договору лізингу, в тому числі з придбанням предмету лізингу. (36)
Таке визначення лізингу в основному відповідає поняттю лізингової угоди, прийнятої Конвенцією УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг 28 травня 1988.
Відповідно до статті 1 Конвенції, угода фінансового лізингу - це угода, що включає наступні характеристики:
а) орендар визначає обладнання і вибирає постачальника, не покладаючись в першу чергу на досвід і думку лізингодавця;
б) обладнання придбавається орендодавцем у зв'язку з договором лізингу, який укладено або повинен бути укладений між орендодавцем та орендарем;
в) періодичні платежі, що підлягають виплаті за договором лізингу, розраховуються, зокрема, з урахуванням амортизації всієї або істотної частини вартості обладнання. (15)
Суб'єкти лізингу:
Лізингодавець - фізична або юридична особа, яка за рахунок залучених чи власних грошових коштів набуває в ході реалізації лізингової угоди у власність майно і надає його як предмет лізингу лізингоодержувачу за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і в користування з переходом або без переходу до лізингоодержувача права власності на предмет лізингу;
Лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка відповідно до договору лізингу зобов'язана прийняти предмет лізингу за певну плату, на певний термін і на • певних умовах у тимчасове володіння і в користування відповідно до договору лізингу;
Продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, яка відповідно до договору купівлі-продажу з лізингодавцем продає лізингодавцю в обумовлений термін вироблене (закуповується) їм майно, що є предметом лізингу. (36,10,18)
У залежності від економічних умов кількість учасників угоди може розширюватися або скорочуватися. Крім перерахованих трьох сторін у ряді випадків в угоді можуть приймати участь брокерські лізингові фірми, які безпосередньо не займаються наданням майна, а виконують роль, посередників між постачальником, лізингодавцем і лізингоодержувачем. (10)
Лізингова угода - сукупність договорів, необхідних для реалізації договору лізингу між лізингодавцем, лізингоодержувачем і продавцем (постачальником) предмета лізингу.
Предметом лізингу можуть бути будь-які неспоживна речі, в тому числі підприємства й інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше рухоме і нерухоме майно, яке може використовуватися для підприємницької діяльності. Предметом лізингу не можуть бути земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також майно, яке федеральними законами заборонено для вільного обігу або для якого встановлений особливий порядок звернення. (36)
У залежності від характеру предмета лізингу розрізняють:
-Лізинг рухомого майна (машинно-технічний лізинг)
-Лізинг нерухомого майна
Предметами рухомого лізингу є: транспортні засоби (вантажні та легкові автомобілі, літаки, вертольоти, судна); будівельна техніка; засоби теле-та дистанційного зв'язку; верстати; засоби обчислювальної техніки; та інше виробниче обладнання, механізми та прилади.
Предметами лізингу нерухомості є будівлі та споруди виробничого призначення. (36,18)
Існують два основних види лізингу - оперативний і фінансовий.
Оперативний лізинг передбачає здачу технічних засобів (багаторазового користування) в оренду на період, значно менший, ніж повний термін амортизації (зазвичай - до 3-5 років). У цьому випадку орендні платежі протягом терміну дії договору лише частково компенсують початкову вартість орендованого майна, яке після завершення терміну лізингу повторно здається в оренду. Для даного виду лізингу істотно також те, що всі обов'язки по страхуванню, обслуговуванню і ремонту технічних засобів зазвичай бере на себе орендодавець.
Фінансовий лізинг характеризується порівняно тривалими термінами контракту (до 10-15 років), порівнянними з термінами амортизації орендованих засобів. Звичайно застосовується по групі товарів тривалого використання, причому сумарні лізингові платежі приблизно еквівалентні (трохи більше) їх первісної вартості. При цьому виді лізингу обов'язку зі страхування, обслуговування та ремонту орендованих технічних засобів зазвичай лежать на орендарі. (6)
Крім наведеної характеристики видів лізингу необхідно охарактеризувати поняття «сублізинг» (ст.8 Федерального Закону):
«Сублізинг - вид піднайму предмета лізингу, при якому лізингодавець за договором лізингу передає третім особам у володіння і в користування за плату і на строк відповідно до умов договору сублізингу майно, отримане раніше від лізингодавця ...». (36)
Механізм укладення лізингової угоди
Як у будь-якій складній фінансовій угоді, а лізингові операції є такими, можна виділити три великі етапи:
1) підготовка і обгрунтування;
2) юридичне оформлення;
3) виконання.
На першому етапі оформляються наступні документи:
- Заявка, одержувана лізингодавцем від майбутнього лізингоодержувача на купівлю обладнання (див. Додаток Д);
- Висновок про платоспроможність лізингоодержувача та ефективності лізингового проекту;
- Заявка - наряд, що направляється лізингодавцем постачальнику обладнання;
- Заявка, що спрямовується лізинговою компанією банку, про надання позики для проведення лізингової угоди.
На другому етапі оформляються наступні документи:
- Кредитний договір, що укладається лізинговою компанією з банком, про надання позики для проведення лізингової угоди;
- Договір купівлі - продажу об'єкта лізингу;
- Акт приймання - здачі об'єкта лізингу в експлуатацію;
- Лізинговий договір (угода);
- Договір на технічне обслуговування переданого в лізинг майна, якщо обслуговування здійснюватиме лізингодавець;
- Договір на страхування об'єкта лізингу.
На третьому етапі здійснюються експлуатація поставленого устаткування (майна). При цьому ведеться бухгалтерський облік і звітність за всіма лізинговими операціями, здійснюється виплата лізингодавцю лізингових платежів, а після закінчення терміну лізингу оформляється договір про подальше використання майна. (6)
Договір фінансової оренди (лізингу) - основний документ, яким оформлюються лізингові відносини. Він укладається між власником майна (лізингодавцем) і користувачем (лізингоотримувачем) про надання останньому в тимчасове користування для підприємницької діяльності об'єкта лізингу.
Договір лізингу характеризується наступними істотними умовами:
1) майно придбавається орендодавцем спеціально для представлення конкретному орендареві на умовах лізингу;
2) на відміну від оренди при лізингу ризики, пов'язані з майном, переходять до орендаря, який власником цього майна не є;
3) орендодавець представляє майно орендареві для підприємницьких цілей. (10)
Кожна лізингова компанія використовує свій власний договір, що відображає специфіку її діяльності. У Додатку 2 ми наводимо договір фінансової оренди (лізингу) з додатками.
2.2 Розрахунок лізингових платежів
Під лізинговими платежами розуміється загальна сума, що виплачується лізингоодержувачем лізингодавцю за надане йому право користуватися майном (предметом договору).
При укладанні договору сторони встановлюють загальну суму лізингових платежів, форму, метод нарахування, періодичність сплати внесків, а також спосіб їх сплати. Платежі можуть здійснюватися в грошовій формі, компенсаційної формі (продукцією або послугами лізингоодержувача), а також в змішаній формі.
Якщо інше не передбачено договором лізингу, розмір лізингових платежів може змінюватися за згодою сторін у строки, передбачені договором, але не частіше ніж один раз на три місяці. (36)
За методом нарахування лізингових платежів розрізняють::
1. Метод «незмінних лізингових виплат» - коли загальна сума платежів нараховується рівними частками протягом усього терміну договору, відповідно до узгодженої сторонами періодичністю.
Приклад 2.1
Договором лізингу передбачено щомісячні лізингові платежі рівними частками протягом усього терміну дії договору лізингу. Загальна сума лізингових платежів за договором складає 590 000 рублів (у тому числі податок на додану вартість (далі ПДВ) - 90 000 рублів). Термін договору лізингу 3 роки.
Щомісячна сума лізингових платежів буде дорівнює 16 389 рублів (590 000 рублів \ 36 місяців) (у тому числі ПДВ - 2500 рублів).
2. Метод «зменшуються платежів». Суть його в тому, що на початку дії договору лізингу лізингоотримувач сплачує лізингові платежі в розмірах, що значно перевершують середню величину платежів за весь період лізингу. З плином часу платежі зменшуються, перетворюючись під кінець в чисто символічну плату лізингової компанії. Такий метод забезпечує лізингодавцям швидке погашення вкладених ними сум.
3. Метод «з збільшеними у початковий період лізинговими платежами», коли лізингоотримувач при укладанні договору лізингодавцю виплачується «аванс» у погодженому сторонами розмірі, а інша частина загальної суми лізингових платежів нараховується і сплачується протягом терміну дії договору, як і при нарахуванні платежів в першому випадку . Це один з варіантів методу «зменшуються платежів».
Приклад 2.2
Скористаємося умовами прикладу 2, але припустимо, що договором лізингу передбачена виплата авансу в розмірі 30 відсотків купівельної вартості лізингового майна, яка в свою чергу складає 360 000 рублів. Інша частина лізингових платежів погашається щомісяця рівними частками протягом усього терміну дії договору.
Сума авансу дорівнює 108 000 рублів (360 000 рублів * 30%). Щоквартальна величина лізингових платежів складе 13 389 рублів ((590 000 рублів - 108 000 рублів): 36 місяців).
4. Метод «з відстрочкою лізингових платежів». Відстрочка виплат допускається в окремих випадках за клопотанням лізингоодержувача і викликає у нього значні додаткові витрати. Наприклад, перенесення на півроку першого платежу обумовлює збільшення суми стягнутого винагороди лізингодавця. (6,25)
«Методичними рекомендаціями щодо розрахунку лізингових платежів», затвердженими Мінекономіки Російської Федерації 16 квітня 1996 року, до складу лізингових платежів пропонується включати наступні складові:
· Амортизація лізингового майна за весь термін дії договору лізингу;
· Компенсація плати лізингодавця за використані їм позикові кошти;
· Комісійна винагорода;
· Плата за додаткові послуги лізингодавця, передбачені договором лізингу;
· Вартість майна, що викуповується, якщо договором передбачено викуп і порядок виплат зазначеної вартості у вигляді часток у складі лізингових платежів
Розрахунок загальної суми лізингових платежів здійснюється за формулою:
ЛП = АТ + ПК + КВ + ДУ + ПДВ, де
ЛП - загальна сума лізингових платежів;
АТ - величина амортизаційних відрахувань, належних
лізингодавцю в поточному році;
ПК - плата за використовувані кредитні ресурси лізингодавцем на
придбання майна - об'єкта договору лізингу;
КВ - комісійна винагорода лізингодавцю за
надання майна за договором лізингу;
ДУ - плата лізингодавцю за додаткові послуги
лізингоодержувачу, передбачені договором лізингу;
ПДВ - податок на додану вартість, який сплачується
лізингоодержувачем по послугах лізингодавця.
Амортизаційні відрахування АТ розраховуються за формулою:
АТ = (БС х На) / 100, де
БС - балансова вартість майна - предмета договору лізингу, млн. руб.;
На - норма амортизаційних відрахувань, у відсотках.
Розрахунок плати за використовувані кредитні ресурси
ПК = (КР х СТК) / 100, де
ПК - плата за використовувані кредитні ресурси, млн. руб.;
СТК - ставка за кредит, відсотків річних.
Розрахунок комісійної винагороди здійснюється за формулою:
КВт = р х БС, де
Р - ставка комісійної винагороди, у відсотках річних від
балансової вартості майна;
БС - балансова вартість майна - предмета договору лізингу, млн. руб.
або за формулою:
КВт = [(ОСН + ОСк) / 2] х [СТв/100], де
ОСН і ОСК - розрахункова залишкова вартість майна відповідно на початок і кінець року, млн. руб.
СТВ - ставка комісійної винагороди, що встановлюється у відсотках від середньорічної залишкової вартості майна - предмета договору.
Розмір податку на додану вартість визначається за формулою:
НДСТ = (Вт х СТП) / 100, де
НДСТ - величина податку, що підлягає сплаті в розрахунковому році, млн. руб.
Вт - виторг від угоди за договором лізингу в розрахунковому році, млн. руб.
СТП - ставка податку на додану вартість, у відсотках.
Виручка визначається за формулою:
Вт = АОТ + ПКТ + КВт + ДРП, де
АОТ - амортизаційні відрахування;
ПКТ - плата за використані кредитні ресурси;
КВт - сума винагороди лізингодавцю;
Дуть - плата за додаткові послуги лізингодавця, передбачені договором. (20)
2.3 Бухгалтерський облік у лізингодавця
При укладанні договору лізингу можливі різні схеми відображення об'єкта лізингових операцій у бухгалтерському обліку. Об'єкт операцій за умовами договору може бути переданий на баланс лізингоодержувача чи може значитися на балансі лізингодавця. Різні підходи до складання договору і визначення умов обліку дозволяють варіювати порядок бухгалтерських записів.
Розглянемо порядок відображення операції за договором за умови, що об'єкт лізингу відображається на балансі лізингодавця.
ПОРЯДОК ВІДБИТТЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА УМОВИ, що лізингові МАЙНО ВІДБИВАЄТЬСЯ на балансі лізингодавця
Купівля лізингового майна.
Купуючи майно, яке буде передано в лізинг, лізингодавець формує в бухгалтерському обліку його первісну вартість відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку, зокрема, відповідно до ПБО 6 / 01.
Витрати, пов'язані з придбанням лізингового майна за рахунок власних або позикових засобів, відображаються за дебетом рахунка 08 «Вкладення у необоротні активи», субрахунок 4 «Придбання окремих об'єктів основних засобів». До таких витрат, зокрема, відносяться: вартість предмета лізингу, витрати на його транспортування та встановлення, на митне оформлення та оплату митних зборів, на охорону предмета лізингу при транспортуванні, на виплату відсотків за користування залученими коштами, на утримання, обслуговування і передачу предмета лізингу, а також інші витрати, без здійснення яких неможливо його використання.
Майно, призначене для здачі в оренду за договором лізингу, в сумі всіх витрат, пов'язаних з його придбанням, відображається в обліку проводкою: Дебет 03 «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності», субрахунок «Майно для здачі в оренду», Кредит 08.
Таким чином, процес формування інформації про придбання лізингового майна супроводжується наступними записами:
Д-т рах. 08-4 "Придбання окремих об'єктів основних засобів" - К-т рах. 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" придбано у постачальника лізингове майно (на покупну вартість без ПДВ)
Д-т рах. 19-1 "Податок на додану вартість при придбанні основних засобів" - К-т рах. 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" відбито сума ПДВ, що відноситься до придбаного майна
Д-т рах. 03-1 "Лізингове майно" - К-т рах. 08-4 "Придбання окремих об'єктів основних засобів" набуте майно прийнято до складу дохідних вкладень
Д-т рах. 68 "Розрахунки з податків і зборів" - К-т рах. 19-5 "Податок на додану вартість при придбанні основних засобів" прийнята до відрахуванню сума ПДВ, що відноситься до сплаченого і прийнятому до складу дохідних вкладень майну
Д-т рах. 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - К-т рах. 51 "Розрахункові рахунки" з розрахункового рахунку перерахована заборгованість постачальнику та іншим кредиторам
Якщо за умовами договору лізингу лізингове майно поставляється продавцем безпосередньо лізингоодержувачу, минаючи лізингодавця, то записи на рахунках обліку виробляються транзитом на підставі первинного облікового документа лізінгополучателя.
Облік операцій з передачі придбаного майна у лізинг
Коли балансоутримувачем виступає лізингодавець, передача предмета лізингу у тимчасове володіння та користування лізингоодержувачу не тягне за собою майнових змін у структурі його активів. Тому зазначена операція супроводжується лише записами за рахунком 03:
Д-т рах. 03-2 "Лізингове майно, передане лізингоодержувачу" - К-т рах. 03-1 "Лізингове майно" передано в лізинг майно (на балансову вартість предмету лізингу)
Нарахування амортизації на повне відновлення лізингового майна, який обліковується лізингодавцем на своєму балансі, для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування проводиться способами, встановленими в обліковій політиці.
Д-т рах. 20 "Основне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати" - К-т рах. 02-2 "Амортизація майна, зданого в лізинг" нарахована амортизація лізингового майна.
Облік розрахунків за лізинговою платі
В результаті виконання лізингодавцем основного зобов'язання за договором фінансового лізингу у нього виникає право вимоги компенсації інвестиційних витрат. Воно реалізується шляхом внесення лізингоодержувачем лізингової плати.
Якщо балансоутримувачем виступає лізингодавець, то його доходом є вся сума лізингової плати. Лізингова плата повинна прийматися до обліку як дохід від звичайних видів діяльності.
Коли предмет лізингу обліковується на балансі лізингодавця, інформація про лізингової плати формується на рахунку 90 "Продажі". За його кредитом відображається вся сума лізингових платежів, належних у звітному періоді, а за дебетом - витрати, пов'язані з їх отриманням. Сальдо показує прибуток або збиток від лізингової діяльності, що приєднується в кінці звітного періоду до кінцевого фінансового результату (рахунок 99 "Прибутки і збитки").
Розрахунки з лізингоодержувачем за лізинговою платі найчастіше ведуться у формі грошових платежів. Їх синтетичний облік організується на рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", а аналітичний - за лізингоодержувачам, договорами лізингу та видами лізингових платежів.
Таким чином, операції, пов'язані з витяганням лізингодавцем доходів і здійсненням розрахунків за лізинговою платі, відображаються наступними записами:
Д-т рах. 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - К-т рах. 90-1 "Виручка" нарахована заборгованість лізингоодержувача за лізинговою платі
Д-т рах. 90-3 "Податок на додану вартість" - К-т рах. 68 "Розрахунки з податків і зборів" нарахована заборгованість бюджету з ПДВ
Д-т рах. 20 "Основне виробництво" - К-т рах. 02, 05, 10, 60, 69, 70, 76-1 та ін відображені прямі витрати, пов'язані з наданням лізингових послуг
Д-т рах. 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати" - К-т рах. 02, 05, 10, 60, 69, 70, 76-1 та ін відображені непрямі витрати, пов'язані з наданням лізингових послуг
Д-т рах. 20 "Основне виробництво" - К-т рах. 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати" в кінці звітного періоду непрямі витрати розподілені між собівартістю окремих видів лізингових послуг і приєднані до прямих витрат
Д-т рах. 90-2 "Собівартість продажів" - К-т рах. 20 "Основне виробництво" списані витрати, пов'язані з наданим лізинговим послуг
Д-т рах. 90-9 "Прибуток / збиток від продажу" (99) - К-т рах. 99 "Прибутки і збитки" (90-9) висвітлено фінансовий результат (прибуток, збиток) від надання лізингових послуг
Д-т рах. 51 "Розрахункові рахунки" - К-т рах. 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" на розрахунковий рахунок зарахований борг лізингоодержувача
Д-т рах. 68 "Розрахунки з податків і зборів" - К-т рах. 51 "Розрахункові рахунки"
з розрахункового рахунку погашена заборгованість перед бюджетом за нарахованими раніше податках.
Облік операцій, викликаних передачею лізингового майна у власність лізингоодержувача або поверненням його лізингодавцю
Лізингова угода вважається припиненою по закінченні терміну його дії за умови виплати лізингоодержувачем всіх платежів. З цього моменту право власності на предмет лізингу переходить до лізингоотримувача.
Лізингодавець відобразить цю операцію таким чином:
Д-т рах. 02-2 "Амортизація майна, зданого в лізинг" - К-т рах. 03-2 "Майно для здачі в лізинг передане" списано з балансу майно, яке перейшло у власність лізингоодержувача.
Оскільки сума амортизації переданого майна, як правило, відповідає його балансової вартості, фінансовий результат тут не виникає.
Якщо за умовами угоди власником предмета лізингу продовжує залишатися лізингодавець, то лізингоодержувач зобов'язаний його повернути в стані, обумовленому договором. Отримане майно оприбутковується лізингодавцем до складу власних основних засобів, про що робляться такі записи:
Д-т рах. 01-1 "Власні основні засоби" - К-т рах. 03-1-2 "Майно для здачі в лізинг передане" оприбутковано повернене лізингоодержувачем майно;
Д-т рах. 02-2 "Амортизація майна, зданого в лізинг" - К-т рах. 02-1 "Амортизація власних основних засобів" відображена амортизація, яка відноситься до оприходованному майну.
Договором фінансового лізингу або спеціальною угодою до нього може бути передбачена можливість дострокового викупу предмета лізингу. У цьому випадку лізингодавець виписує і передає лізингоодержувачу рахунок-фактуру на викуповувану суму, приймає її до обліку як дохід від звичайної (лізингової) діяльності з виявленням фінансового результату, а потім робить остаточний розрахунок.
ПОРЯДОК ВІДБИТТЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА УМОВИ, що лізингові майно відображається на балансі ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА
Облік операцій з передачі придбаного майна у лізинг
Формування інформації про розглянутих операціях відбувається на рахунку 91 "Інші доходи і витрати". У зв'язку з передачею майна в лізинг його балансова вартість відволікається у дебіторську заборгованість, про що робиться запис за дебетом рахунка 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Лізингові зобов'язання" і кредитом рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи". Одночасно відбувається списання переданого об'єкта з балансу лізингодавця: дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати", кредит рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок 1.
Різниця між лізинговою та балансовою вартістю предмета лізингу в момент передачі визнається доходом від звичайної (лізингової) діяльності майбутніх періодів і обліковується за кредитом рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів", субрахунок "Різниця між загальною сумою лізингових платежів і балансовою вартістю лізингового майна" в кореспонденції з дебетом рахунка 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Лізингові зобов'язання". У міру надходження лізингової плати відповідна частина різниці буде включена до складу поточних доходів від звичайної діяльності лізингодавця.
Здані в лізинг активи одночасно приймаються лізингодавцем на позабалансовий облік і відображаються на рахунку 011 "Основні кошти, здані в оренду" в оцінці, зазначеної в договорі.
Методологія бухгалтерського обліку передачі на баланс лізингоодержувачу предмета лізингу передбачає такі записи:
Д-т рах. 76-6 "Лізингові зобов'язання" - К-т рах. 91-1 "Інші доходи" нарахована заборгованість лізингоодержувача у зв'язку з передачею йому на баланс лізингового майна (на балансову вартість об'єкта):
Д-т рах. 91-2 "Інші витрати" - К-т рах. 03-1 "Лізингове майно" списується балансова вартість переданого майна;
Д-т рах. 76-6 "Лізингові зобов'язання" - К-т рах. 98-5 "Різниця між загальною сумою лізингових платежів і балансовою вартістю лізингового майна" збільшений борг лізингоодержувача на різницю між лізинговою і балансовою вартістю переданого майна;
Д-т рах. 011 "Основні кошти, здані в оренду" прийнято на позабалансовий облік здане в лізинг майно.
Облік розрахунків за лізинговою платі
Якщо за умовами договору лізингове майно враховується на балансі лізингоодержувача, то відомості про винагороди, що належить лізингодавцю у звітному періоді у зв'язку з отриманням лізингової плати, також будуть відображатися на кредиті рахунку 90 "Продажі". У його дебет лізингодавець спише поточні витрати, які виникли у звітному періоді і пов'язані з наданням лізингових послуг. Сальдо рахунку 90 покаже фінансовий результат - прибуток або збиток від лізингової діяльності.
При цьому робляться такі записи:
Д-т рах. 51 "Розрахункові рахунки" - К-т рах. 76-6 "Лізингові зобов'язання" на розрахунковий рахунок зарахована лізингова плата;
Д-т рах. 98-5 "Різниця між загальною сумою лізингових платежів і балансовою вартістю лізингового майна" - К-т рах. 90-1 "Виручка" включена до складу доходів від лізингової діяльності звітного періоду частину різниці між лізинговою та балансовою вартістю предмета лізингу, що значиться на балансі лізингоодержувача;
Д-т рах. 90-3 "Податок на додану вартість" - К-т рах. 68 "Розрахунки з податків і зборів" нарахована заборгованість бюджету з ПДВ;
Д-т рах. 20 "Основне виробництво" - К-т рах. 02, 05, 10, 60, 69, 70, 76-1 та ін відображені прямі витрати, пов'язані з наданням лізингових послуг;
Д-т рах. 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати" - К-т рах. 02, 05, 10, 60, 69, 70, 76-1 та ін
відображені непрямі витрати, пов'язані з наданням лізингових послуг;
Д-т рах. 20 "Основне виробництво" - К-т рах. 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати" в кінці звітного періоду непрямі витрати розподілені між собівартістю окремих видів лізингових послуг і приєднані до прямих витрат;
Д-т рах. 90-2 "Собівартість продажів" - К-т рах. 20 "Основне виробництво" списані витрати, пов'язані з наданим лізинговим послуг;
Д-т рах. 90-9 "Прибуток / збиток від продажу" (99) - К-т рах. 99 "Прибутки і збитки" (90-9)
відображений фінансовий результат (прибуток, збиток) від надання лізингових послуг;
Д-т рах. 99 "Прибутки і збитки" - К-т рах. 68 "Розрахунки з податків і зборів" нарахована заборгованість бюджету з податку на прибуток;
Облік операцій, викликаних передачею лізингового майна у власність лізингоодержувача або поверненням його лізингодавцю
Коли предмет лізингу обліковується на балансі лізингоодержувача, зміна власника відіб'ється лише в рамках позабалансового обліку:
К-т рах. 011 "Основні кошти, здані в оренду"
переданий у власність лізингоодержувача предмет лізингу.
Якщо відносини власності не змінюються і майно повертається лізингодавцю, то останній включає його до складу своїх дохідних вкладень, попередньо оцінивши за умовною вартістю 1000 руб.:
К-т рах. 011 "Основні кошти, здані в оренду"
повернене лізингове майно списано з позабалансового обліку;
Д-т рах. 03-1 "Лізингове майно" - К-т рах. 76-6 "Лізингові зобов'язання" оприбутковано на баланс повернене лізингоодержувачем майно. (6,13,14)

2.4 Бухгалтерський облік у лізингоодержувача
ПОРЯДОК ВІДБИТТЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА УМОВИ, що лізингові МАЙНО ВІДБИВАЄТЬСЯ на балансі лізингодавця
Облік операцій з придбання майна у лізинг
Вартість предмета лізингу, прийнятого лізингоодержувачем, обліковується на позабалансовому рахунку 001 "Орендовані основні засоби" в оцінці, узгодженої з лізингодавцем у договорі. Аналітичний облік до рахунку 001 ведеться за лізингодавцям і інвентарним об'єктам.
Купуючи лізингове майно, лізингоотримувач робить запис:
Д-т рах. 001 "Орендовані основні засоби"
отримано в лізинг майно.
Облік розрахунків за лізинговою платі
Зобов'язання лізингоодержувача щодо внесення лізингової плати виникають, як правило, з моменту початку використання предмета лізингу. Формування інформації про них відбувається на рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" щомісяця і не залежить від встановленої періодичності розрахунків з лізингодавцем.
При обліку предмета лізингу на балансі лізингодавця розраховується лізингова плата приймається до обліку як витрати за звичайним видом діяльності з включенням до собівартості продукції (робіт, послуг) по елементу "Інші витрати".
Витрати, проведені у зв'язку з нарахуванням лізингової плати, акумулюються на калькуляційних рахунках 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 44 "Витрати на продаж" і збирально-розподільчих рахунках 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати" без ПДВ , що належить лізингодавцю.
Сума ПДВ, що відноситься до лізингової плати, враховується відособлено на рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям", субрахунок "Податок на додану вартість по роботах і послуг виробничого характеру". У момент погашення лізингових зобов'язань лізингоодержувач на підставі належно оформлених документів (рахунки-фактури, платіжного доручення) віднімає її зі своїх податкових зобов'язань перед бюджетом.
Методологія бухгалтерського обліку операцій передбачає такі записи:
Д-т рах. 20, 23, 25, 26, 44 - К-т рах. 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" нарахована заборгованість лізингодавцю по лізинговій плати (на суму без ПДВ);
Д-т рах. 19-4 "Податок на додану вартість по роботах і послуг виробничого характеру" - К-т рах. 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" відбито сума ПДВ, що відноситься до нарахованих витрат за лізинговою платі;
Д-т рах. 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - К-т рах. 51 "Розрахункові рахунки" з розрахункового рахунку перерахований борг лізингодавцю;
Д-т рах. 68 "Розрахунки з податків і зборів" - К-т рах. 19-4 "Податок на додану вартість по роботах і послуг виробничого характеру"
прийнята до відрахування сума "вхідного" ПДВ, що відноситься до прийнятих до обліку та оплаченим витрат за лізинговою платі.
Облік операцій, викликаних одержанням у власність лізингового майна або поверненням його лізингодавцю
Після перерахування останнього внеску майно оприбутковується на баланс у складі власних основних засобів за лізинговою вартості:
К-т рах. 001 "Орендовані основні засоби"
списано з позабалансового обліку лізингове майно;
Д-т рах. 01-1 "Власні основні засоби" - К-т рах. 02-1 "Амортизація власних основних засобів"
оприбутковано на баланс лізингове майно, яке перейшло у власність лізингоодержувача.
У разі повернення предмета лізингу лізингоодержувач повинен доставити майно в місце, вказане лізингодавцем, і передати за актом, що буде свідчити про виконання сторонами всіх зобов'язань за договором і його завершення. Всі витрати по доставці майна, як правило, несе лізингоотримувач:
К-т рах. 001 "Орендовані основні засоби"
повернутий лізингодавцю предмет лізингу.
Повертане майно передається лізингодавцю у стані, що відповідає умовам експлуатації, передбаченим у договорі. До тих пір, поки лізингодавець не буде фактично відновлений у володінні об'єктом угоди, лізингоодержувач продовжує нести повну відповідальність за нього.
При неповерненні лізингоодержувачем майна у встановлений термін з нього стягується неустойка в узгодженому сторонами розмірі. Продовження використання лізингоодержувачем майна після закінчення терміну лізингу не може розглядатися як поновлення або продовження угоди.
ПОРЯДОК ВІДБИТТЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА УМОВИ, що лізингові майно відображається на балансі ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА
Облік операцій з придбання майна у лізинг
Коли балансоутримувачем є лізингоодержувач, отримання ним предмета лізингу у тимчасове володіння і користування необхідно розглядати як інвестиційний процес. Зумовлені ним витрати включають в себе лізингову вартість майна та витрати, пов'язані з його одержанням у лізинг.
Інвестиційні витрати без урахування сум "вхідного" ПДВ збираються на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 4 "Придбання об'єктів основних засобів". У момент підписання акту приймання-передачі закінчені капітальні вкладення оприбутковуються до складу орендованих основних засобів, про що робиться запис за дебетом рахунка 01 "Основні засоби", субрахунок "Орендоване майно" і кредиту рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 4 "Придбання об'єктів основних засобів ".
Сума ПДВ, що відноситься до вартості придбаного лізингового майна (прийнятих до обліку інших інвестиційних витрат), враховується відособлено на рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям", субрахунок 5. Її відшкодування з бюджету відбувається протягом усього терміну дії лізингової угоди в міру сплати лізингодавцю ПДВ у складі лізингових платежів.
Формування інформації про лізингові зобов'язання лізингоодержувача відбувається на рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Лізингові зобов'язання".
Порядок обліку інвестицій, обумовлених придбанням в лізинг майна, передбачає такі записи:
Д-т рах. 08-4 "Придбання об'єктів основних засобів" - К-т рах. 76-6 "Лізингові зобов'язання" отримано в лізинг майно (на лізингову вартість без ПДВ);
Д-т рах. 19-5 "Податок на додану вартість при здійсненні довгострокових вкладень" - К-т рах. 76-6 "Лізингові зобов'язання" відображено суму ПДВ, що відноситься до лізингової вартості отриманого майна;
Д-т рах. 08-4 "Придбання об'єктів основних засобів" - К-т рах. 10, 60, 69, 70 і ін прийняті до обліку витрати, пов'язані з придбанням лізингового майна (на суму без ПДВ);
Д-т рах. 19-5 "Податок на додану вартість при придбанні основних засобів" - К-т рах. 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" відбито сума ПДВ, що відноситься до виниклих витрат;
Д-т рах. 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - К-т рах. 51 "Розрахункові рахунки" з розрахункового рахунку перерахована заборгованість
Д-т рах. 01-2 "Орендоване майно" - К-т рах. 08-4 "Придбання об'єктів основних засобів" прийнято до складу орендованих основних засобів введене в експлуатацію майно;
Д-т рах. 68 "Розрахунки з податків і зборів" - К-т рах. 19-5 "Податок на додану вартість при здійсненні довгострокових вкладень"
прийнята до відрахування частина суми "вхідного" ПДВ (у міру сплати лізингодавцю ПДВ у складі лізингових платежів).
Якщо отримане в лізинг майно вимагає монтажу, то включення його вартості до складу капітальних вкладень відбувається одночасно з початком виконання монтажних робіт. До цього воно повинно враховуватися відособлено на рахунку 07 "Устаткування до установки".
Лізингове майно, що обліковуються на балансі лізингоодержувача, переносить свою вартість на випущену продукцію (виконані роботи, надані послуги) шляхом амортизації. Порядок її нарахування для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування встановлюється лізингоодержувачем в обліковій політиці.
На суму нарахованої амортизації щомісячно робиться запис:
Д-т рах. 20 "Основне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати" - К-т рах. 02-2 "Амортизація майна, зданого в лізинг"
нарахована амортизація лізингового майна.
Облік розрахунків за лізинговою платі
Якщо за умовами договору лізингове майно враховується на балансі у лізингоодержувача, то джерелом належної лізингодавцю лізингової плати виступають лізингові зобов'язання, тобто формування поточної кредиторської заборгованості лізингоотримувача за лізинговою платі відбувається за рахунок зменшення його довгострокових зобов'язань по лізинговому майну.
У даному випадку лізингові платежі не можуть нараховуватися шляхом здійснення видатків за звичайним видом діяльності, тому що формування останніх тут відбувається у вигляді амортизації предмета лізингу.
Погашення поточної заборгованості за лізинговою платі здійснюється відповідно до встановленого графіку платежів. Одночасно зі сплатою боргу лізингоодержувач набуває право відшкодувати з бюджету відповідну суму "вхідного" ПДВ:
Д-т рах. 76-6 "Лізингові зобов'язання" - К-т рах. 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
нарахована заборгованість лізингодавцю по лізинговій плату за рахунок зменшення довгострокових лізингових зобов'язань;
Д-т рах. 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - К-т рах. 51 "Розрахункові рахунки" з розрахункового рахунку перерахований борг лізингодавцю;
Д-т рах. 68 "Розрахунки з податків і зборів" - К-т рах. 19-5 "Податок на додану вартість при здійсненні довгострокових вкладень"
прийнята до відрахування сума "вхідного" ПДВ, що відноситься до внесеної лізингової плати.
Облік операцій, викликаних одержанням у власність лізингового майна або поверненням його лізингодавцю
Якщо за умовами договору балансоутримувачем виступає лізингоодержувач, то факт придбання ним у власність предмета лізингу не спричинить за собою ніяких майнових змін.
Зазначений процес відіб'ється:
Д-т рах. 01-1 "Власні основні засоби" - К-т рах. 01-2 "Орендоване майно" лізингове майно переведено до складу власних основних засобів;
Д-т рах. 02-2 "Амортизація майна, зданого в лізинг" - К-т рах. 02-1 "Амортизація власних основних засобів"
відображена амортизація за переведеним майну.
Повернення лізингодавцю предмета лізингу зумовить необхідність його списання з балансу, яке буде супроводжуватися наступної записом:
Д-т рах. 02-2 "Амортизація майна, зданого в лізинг" - К-т рах. 01-2 "Орендоване майно" повернуто лізингодавцю предмет лізингу.
Зроблені лізингоодержувачем віддільні поліпшення предмета лізингу є його власністю. Якщо лізингоодержувач з письмової згоди свого контрагента виробив за рахунок власних коштів поліпшення лізингового майна, невіддільні без шкоди для нього, то він має право після припинення угоди претендувати на відшкодування їх вартості.
У разі здійснення лізингоодержувачем викупу лізингового майна до закінчення терміну договору лізингу достроково нараховані платежі приймаються до обліку як витрати майбутніх періодів (дебет рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів"), а потім протягом строку, що списуються на витрати виробництва (обігу). Аналогічним чином організується облік залишку амортизації предмета лізингу, якщо за умовами угоди він обліковується на балансі лізингоодержувача. (6,13,14)
Приклад 2.3 Обладнання обліковується на балансі лізингодавця
Організація набуває устаткування для передачі його в лізинг, його вартість становить 118 000 руб., В тому числі ПДВ. Лізингові платежі становлять 3000 руб. на місяць, в тому числі ПДВ. Норма амортизації по даному устаткуванню 10 відсотків на рік, організація застосовує коефіцієнт прискорення, який дорівнює двом. Договір укладено на п'ять років.

Табліца2.3.1.
Лізингодавець
№ п / п
Корреспонд-ція рахунків
Сума, руб.
Зміст операції
Дебет
Кредит
1
08
60
100 000
Отримано обладнання від постачальника
2
19
60
18 000
відбито ПДВ
3
03-1
08
100 000
відображено вартість об'єкта лізингу без ПДВ
4
68
19
18 000
пред'явлений ПДВ до відшкодування з бюджету
5
60
51
118 000
перерахована заборгованість постачальнику
6
03-2
03-1
100 000
об'єкт лізингу переданий лізингоодержувачу
7
20
02
1666,66
нарахована амортизація обладнання (щомісячно); (100 000 руб. * (10% / 12 міс. * 2)
90
20
1666,66
списані накопичені витрати
8
62
90
3000
нарахований щомісячний платіж за договором лізингу
9
90-3
68
457,63
нарахований ПДВ з лізингового платежу
10
51
62
3000
отримана заборгованість лізингоодержувача за лізинговими платежами (щомісяця)
11
90
99
875,71
визначений фінансовий результат.
12
02
03-2
100 000
списано з балансу обладнання, яке перейшло у власність лізингоодержувача
Таблиця 2.3.2.
Лізингоодержувач
№ п / п
Корреспонд-ція рахунків
Сума, руб.
Зміст операції
Дебет
Кредит
1
001
152542,2
відображено майно, отримане в лізинг
2
26
76
2542,37
нарахований лізинговий платіж (щомісяця)
3
19
76
457,63
Відображено ПДВ
4
68
19
457,63
пред'явлений ПДВ до відшкодування з бюджету
5
76
51
3000
перерахована заборгованість лізингодавцю
6
001
152542,2
списано з позабалансового обліку лізингове майно
7
01
02
152542,2
обладнання оприбутковано на баланс лізингоодержувача

Приклад 2.4

Використовуємо вихідні дані Прімера 2.3, тільки врахуємо, що обладнання обліковується на балансі лізингоодержувача. 01-1 - субрахунок "Власні основні засоби", 01-2 - субрахунок "Орендовані основні засоби", 02-2 - субрахунок "Амортизація по орендованим ОС", 02-1 - субрахунок "Амортизація за власними ОС"
Таблиця 2.4.1.
Лізингодавець
№ п / п
Корреспонд-ція рахунків
Сума, руб.
Зміст операції
Дебет
Кредит
1
08
60
100 000
Отримано обладнання від постачальника
2
19
60
18 000
відбито ПДВ
3
03
08
100 000
відображено вартість об'єкта лізингу
4
68
19
18 000
пред'явлений ПДВ до відшкодування з бюджету
5
60
51
118 000
перерахована заборгованість постачальнику
6
91-2
03
100 000
об'єкт лізингу переданий лізингоодержувачу
7
76
91-1
180 000
відображена заборгованість по лізингових платежах
9
91-2
68
22881,36
нарахований ПДВ з договірної вартості лізингового майна
10
91-2
98
52542,2
відображена різниця між вартістю лізингового майна і лізинговими платежами
011
100 000
відображено майно, передане на баланс лізингоодержувача
11
51
76
3000
отримана заборгованість лізингоодержувача за лізинговими платежами (щомісяця)
12
90
99
875,7
визначений фінансовий результат (щомісяця) (52542,2 руб.: 5 років / 12 міс.)
13
011
100 000
списано з балансу обладнання, яке перейшло у власність лізингоодержувача

Таблиця 2.4.2.
Лізингоодержувач
№ п / п
Корреспонд-ція рахунків
Сума, руб.
Зміст операції
Дебет
Кредит
1
08
76
152542,2
відображено майно, отримане в лізинг
3
19
76
27457,8
Відображено ПДВ
4
01-2
08
152542,2
відображено прийняття об'єкта лізингу на баланс лізингоодержувача
5
68
19
27457,8
пред'явлений ПДВ до відшкодування з бюджету
6
20
02-2
2542,37
нарахована амортизація на лізингове майно (152542,2 * (10%: 12міс. * 2) (щомісяця)
7
76
51
3000
перерахований лізинговий платіж (щомісяця)
8
01-1
01-2
152542,2
обладнання переведено до складу власних основних засобів
9
02-2
02-1
152542,2
переведена амортизація

Висновок
Лізинг будучи один з видів орендних відносин, володіє рядом характерних ознак:
- Фінансова оренда (лізинг) передбачає три сторони угоди: лізингодавець, лізингоодержувач, постачальник обладнання (продавець);
- Майно, передане в лізинг, повинно використовуватися для підприємницької діяльності, в той час як у оренди такого обмеження немає;
- Предметом лізингу не можуть бути природні об'єкти, а предметом оренди може виступати будь-яке майно, не втрачає своїх натуральних властивостей у процесі використання;
- В лізинг зазвичай передається нове майно, спеціально придбане у певного продавця, а предметом оренди часто виступає майно, що було раніше в експлуатації.
Можна виділити ряд факторів, що впливають на стан ринку лізингу та оренди в Росії.
Перше. Недосконала законодавча і нормативна база в області оподаткування, бухгалтерського обліку, валютного, митного регулювання, до страхового та заставної сфері щодо лізингових операцій і часті зміни щодо орендних відносин. На думку фахівців, це один з найбільш критичних моментів, що впливають на лізинг та оренду в Росії. Наприклад, глава Цивільного Кодексу РФ «Оренда» з моменту прийняття в 1996 році редагувалася 9 разів.
Друге. Державна промислова політика з урахуванням особливостей російського інвестиційного процесу і ринку в цілому. Державою повинні бути визначені пріоритети в галузях економіки, джерела фінансування державних програм і вибору інструментів їх реалізації, усунені адміністративні бар'єри. Саме ці пріоритети могли б стати лідерами економічного зростання.
Третє. Нерозвиненість системи управління ризиками, перш за все з боку держави. Одним із суттєвих умов стабільності лізингового ринку є розробка спеціалізованої методології управління ризиками, яка сьогодні відсутня.
У разі вирішення цих проблем можливе значне розширення ринку орендних і лізингових послуг, що благотворно вплине на загальну економічну ситуацію в країні.

Список літератури
1. Бухгалтерський облік: підручник / Кондраков Н.П. - М: ИНФРА-М, 2001
2. Бухгалтерський облік: Учеб. Посібник / А.М. Андросов - М.: Андросов, 2000
3. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Курс лекцій / О.А. Замотаєва - М.М.: ФГТУ ВПО ВГАВТ, 2005
4. Ведін Є.Л., Гужелева Л.В. Витрати ділимо «по-братськи» / / Головна книга. - 2006. - № 10 - С. 31-36.
5. Вейнберг А.Ю., Воробйова Л.В. та ін Оренда: облік, податки, право: Довідник. - М.: Статус-Кво, 2005р
6. Газман В.Д. Лізинг: теорія, практика, коментарі. - М: Фонд «Правова культура», 1997
7. Цивільний Кодекс Російської Федерації від 26 січня 1996 року (зі змінами від 02.02.2006 N 19-ФЗ) № 14-ФЗ
8. Гусаковський Є.Г. Витрати на утримання орендованого майна: як врахувати з метою оподаткування. / / Бухгалтерський облік. - 2006. - № 10 - с. 16-19
9. Жуков В.М. Облік операцій з нерухомістю: купівля, будівництво, оренда. / / Бухгалтерський облік - 2006. - № 18 - С.12-20
10. Іванов О.О. Договір фінансової оренди (лізингу). Навчально - практичний посібник. -М.: «Проспект», 2001.-64с.
11. Інформаційний лист «Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з орендою», затв. Президією ВАС РФ від 11.01.2002 № 66
12. Ковальов В.В. Оренда: право, облік, аналіз, оподаткування. - М.: Фінанси і статистика, 2000
13. Козлова Н.М. Щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій за договором лізингу / / Бухгалтерський облік. - 1998. - № 1. - С. 42
14. Кошкіна М.В. Облік лізингових операцій / / Бухгалтерський облік. - 1997. - № 10. - С. 59.
15. Конвенція УНІДРУА «Про міжнародний фінансовий лізинг» від 28 травня 1988р.
16. Костін О.О. Податкові наслідки відокремлюваних і невіддільних поліпшень орендованого майна. / / Бухгалтерський облік - 2006. - № 13 - С.29-31
17. Косарєв Д.І. Коментарі до Листа Міністерства фінансів РФ «Амортизація капвкладень по орендованому майну». / / Нормативні акти для бухгалтера. - 2006. - № 18 - с.24-26
18. Лещенко М.І. Основи лізингу: Навчальний посібник. -М.: Фінанси і статистика, 2000.
19. Методики визначення вартості будівельної продукції на території РФ, утв. Постановою Держбуду РФ від 05.03.04 р. № 15 / 1 (МДС 81-35.2004)
20. Методичні рекомендації щодо розрахунку лізингових платежів Утв. Міністерством економіки РФ від 16 квітня 1996 / / Закон.-1999 .- № 8.-с.50-54
21. Податковий кодекс РФ від 31.07.1998 (зі змінами на 06.06.2005 № 58-ФЗ.)
22. «Про державну підтримку розвитку лізингової діяльності в Російській Федерації», затв. Постановою Уряду РФ від 27.06.96 р. № 752.
23. Лист Міністерства фінансів РФ «Про застосування ПДВ
щодо сум, перерахованих орендарем орендодавцю в порядку компенсації витрат з оплати електроенергії »від 03.03.2006 № 03-04-15/52
24. Лист Держплану СРСР, Держбуду СРСР, Будбанку СРСР, ЦСФУ СРСР від 08.05.84 № НБ-36-Д/23-Д/144/6-14
25. Лист МВ РФ від 03.03.05 № 03-06-01-04/125 «Про бухгалтерському та податковому обліку предмета лізингу».
26. Лист Міністерства фінансів РФ «Амортизація капвкладень по орендованому майну» від 28.08.2006 № 03-03-04/1/640
27. Лист Міністерства фінансів РФ «Податковий облік витрат на ремонт і монтаж невіддільних поліпшень орендованого майна» від 27.07.2006 № 03-03-04/2/183
28. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і інструкції по застосуванню, затв. Наказом МФ РФ від 31 жовтня 200 р. № 94н
29. Постанова ФАС ВСО від 14.07.2005 № А33-23362/04-СЗ-Ф02-3274/05-С1
30. Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» ПБУ 6 / 01, утв. Наказом МФ РФ від 30.03.01 № 26н.
31. Порваткін Г.М., Михайлов К.А. Правове регулювання оренди нерухомого майна. - М.: Фінансова газета, 2006
32. Рюмін С. С. Коментарі до Листа Міністерства фінансів РФ від 03.03.2006 № 03-04-15/52 / / Нормативні акти для бухгалтера. - 2006. - № 7 - с.60-63
33. Сидельникова Л.Б., Назарян Є.М., Чесноков О.С. Бухгалтерський облік лізингових операцій .- М.: МУПК, 2001
34. Вказівки «Щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій за договором лізингу», затв. Наказом Міністерства фінансів РФ від 17.02.97 р. № 15.
35. Федеральний закон «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним» від 21 липня 1997 року N 122-ФЗ
36. Федеральний закон «Про фінансову оренду (лізингу)» від 29 жовтня 1998 р. № 164-Ф3 (у редакції Федерального закону від 26.07.2006 N 130-ФЗ)
37. Фомічова Л. П. Відмінність оренди з правом викупу від лізингу. / / Облік. Податки. Право. - 2004 - № 19 - С. 12

Додаток 1

ТИПОВИЙ ДОГОВІР оренди нежитлового приміщення
"__"_________ 200_ р.
г.______________________________ "______________", в особі ________________________, що діє на підставі ____________, іменоване надалі "Орендодавець", з одного боку, і __________________________ «______________» в особі _______________, що діє на підставі ___________, надалі "Орендар", з іншого боку, уклали цей договір про наступне:
1. Загальні положення
1.1. Орендодавець здає, а Орендар приймає в оренду нежиле приміщення, розташоване за адресою: __________________________________ ______________________________________________________ загальною площею ___ кв. м для організації їдальні. При цьому обладнання, передане разом з орендованим приміщенням, передається згідно з актом прийому-передачі обладнання, що є невід'ємною частиною цього договору.
1.2. Приміщення та обладнання здаються в оренду строком на ___ року, з "__"_________ 200_ року по "__"_________ 200_ року. Договір набуває чинності з моменту його державної реєстрації у встановленому законодавством РФ порядку і поширює свою дію на період з моменту підписання договору і до моменту його державної реєстрації. Витрати, пов'язані з державною реєстрацією цього договору оренди оплачуються в рівних частках сторонами цього договору.
1.3. Реорганізація організації-орендодавця, а також зміна власника орендованого майна не є підставою для зміни або розірвання договору.
1.4. Протягом терміну, зазначеного в п. 1.2., Орендар не має права передавати орендоване приміщення і обладнання в користування або в суборенду третім особам.
2. Обов'язки сторін
2.1. Орендодавець зобов'язаний:
а) за першою вимогою Орендаря з моменту підписання цього договору передати у користування зазначені у п. 1.1. приміщення та обладнання Орендарю за актами приймання-передачі, в яких повинно бути детально вказано технічний стан приміщення та обладнання на момент здачі в оренду;
б) забезпечувати безперешкодний доступ до орендованого приміщення співробітникам, транспорту, замовникам Орендаря, а також будь-яким іншим особам за вказівкою Орендаря;
в) у разі аварій, пожеж, затоплень, вибухів та інших подібних надзвичайних подій, за свій рахунок негайно вживати всіх необхідних заходів для усунення наслідків цих подій. Якщо надзвичайні події сталися з вини Орендаря, то обов'язок щодо усунення наслідків зазначених подій лежить на орендаря;
г) проводити капітальний ремонт приміщення та обладнання в разі необхідності.
2.2. Орендар зобов'язаний:
а) використовувати орендоване приміщення і обладнання тільки в цілях, зазначених у п. 1.1 договору;
б) утримувати приміщення та обладнання в належному технічному і санітарному стані відповідно до вимог Сен, забезпечувати пожежну безпеку;
в) своєчасно вносити орендну плату;
г) не виробляти реконструкції приміщення, переобладнання сантехніки та інших капітальних ремонтних робіт без письмової згоди Орендодавця. Невіддільні поліпшення орендованого приміщення проводити тільки з письмового дозволу Орендодавця;
д) при виявленні ознак аварійного стану сантехнічного, електротехнічного і іншого обладнання негайно вжити заходів щодо усунення неполадок;
е) якщо орендоване приміщення або обладнання в результаті дії Орендаря або неприйняття ним необхідних і своєчасних заходів прийде в аварійний стан, то Орендар зобов'язаний відновити його своїми силами, за рахунок своїх коштів або відшкодувати в повному обсязі збитки, завдані Орендодавцеві;
ж) письмово повідомити Орендодавцю не пізніше, ніж за ___________ про майбутнє звільнення приміщення (в тому числі і його частини) як у зв'язку із закінченням терміну дії договору, так і при достроковому звільненні, здати приміщення та обладнання за актом у справному стані;
з) після закінчення терміну договору, а також при достроковому його припинення передати Орендодавцю всі вироблені в орендованому приміщенні перебудови і переробки, а також поліпшення, складові приналежність приміщень і невіддільні без шкоди від конструкції приміщення, а також здійснити платежі, передбачені цим договором;
і) за свій рахунок проводити поточний та косметичний ремонт орендованого приміщення, поточний ремонт обладнання;
к) оплачувати комунальні платежі, рахунки за телефон, електроенергію, воду згідно з окремими договорами, які Орендар зобов'язаний укласти з відповідними організаціями після набрання чинності цього договору;
л) для організації роботи їдальні отримати у державних та муніципальних органах всі необхідні для здійснення цієї діяльності дозволи і документи
3. Платежі та розрахунки за договором
3.1. Орендна плата встановлюється з розрахунку _______ за один кв. м у сумі, еквівалентній курсом долара в рублях на день оплати, що в підсумку становить ______________ за один квартал, включаючи ПДВ - 20% у розмірі _____________. Орендна плата за користування обладнанням включається до складу орендної плати за користування приміщенням.
3.2. Платежі, передбачені п. 3.1. договору Орендар здійснює до __ числа останнього місяця кварталу на розрахунковий рахунок Орендодавця.
3.3. Орендна плата може переглядатися Сторонами достроково на вимогу однієї із сторін у випадках зміни складаються цін, але не частіше одного разу на рік, при цьому сторона, яка виступила ініціатором перегляду орендної плати повинна попередити про це іншу сторону за ___ (_____) місяця шляхом направлення цій стороні письмового повідомлення.
4. Відповідальність сторін
4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
4.2. У разі несвоєчасного перерахування орендної плати, Орендар зобов'язаний сплатити пеню у розмірі ____% від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення.
4.3. Сплата пені і відшкодування збитків не звільняють винну сторону від виконання зобов'язань за договором.
4.4. Вартість невіддільних поліпшень, вироблених Орендарем без дозволу Орендодавця, відшкодуванню не підлягає.
4.5. Орендодавець відповідає за недоліки зданого в оренду майна, повністю або частково перешкоджають користуванню ним, навіть якщо під час укладення цього договору він не знав про ці недоліки. При виявленні таких недоліків Орендар має право безпосередньо утримати суму понесених ним витрат на усунення даних недоліків з орендної плати, попередньо повідомивши про це Орендодавця.
5. Розірвання договору
5.1. На вимогу Орендодавця договір може бути достроково розірваний судом у разі, коли Орендар:
5.1.1. Користується наданим приміщенням та обладнанням (повністю або окремими його частинами) не за призначенням, передбаченому п.1.1. цього договору.
5.1.2. Навмисно або з необережності істотно погіршує стан приміщення.
5.1.3. Протягом ______________ не вносить орендну плату, передбачену п. 3.1.
5.1.4. Представляє у користування орендоване приміщення (повністю або окремі його частини) третім особам.
5.2. На вимогу Орендаря договір може бути достроково розірваний судом у випадках:
5.2.1. Якщо Орендодавець не проводить капітальний ремонт приміщення та обладнання.
5.2.2. Якщо приміщення або устаткування в силу обставин, за які Орендар не відповідає, виявиться в стані, не придатному для використання.
5.3. Спори, що випливають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. При неврегулювання виниклих розбіжностей, спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.
6. Особливі умови
6.1. Зміна умов договору, його розірвання і припинення допускається за письмовою угодою сторін.
6.2. Цей договір складений у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.
6.3. У всьому іншому, не передбачених цим договором, сторони будуть керуватися чинним законодавством РФ.
7. Реквізити сторін
Орендар __________________________________________________________________
Орендодавець __________________________________________________________________
Підписи сторін:
Орендодавець ___________________
М.П.
Орендар ___________________
М.П.
Додаток 2
Лізингові угоди
г.__________________
__.__.__
__________________, Іменоване надалі "Орендодавець", в особі __________________, що діє на підставі _________________ з одного боку, і ______________________, іменоване надалі "Орендар", в особі ______________________, що діє на підставі ___________________, з іншого боку, уклали цю угоду про наступне:
I. Умови лізингу
1. Орендодавець згоден надати Орендареві в оренду ______, іменоване надалі "Обладнання", відповідне нижчевикладеним вимогам (додаток № 1 "Заявка на устаткування"), за обумовлену нижче орендну плату і на ______лет.
Постачальником Устаткування є ________________ іменоване надалі "Постачальник".
Термін поставки ____________________
Місце поставки ___________________________ _________________
2. Орендар одержує право використовувати Устаткування протягом усього терміну оренди, однак не має права передавати свої права, обов'язки за цією угодою або будь-які випливають з нього інтереси третій особі без письмової згоди Орендодавця. У цьому випадку Орендар зобов'язаний надати Орендодавцю дані про цю особу за формою і в термін, встановлені Орендодавцем
3. Орендодавець має право поступитися своїми правами за цією угодою або будь-які інтереси, що випливають з нього, повністю або частково третій особі без згоди Орендаря, але з повідомленням його про це.
4. Ця угода складена у двох примірниках, що мають однакову силу, і є обов'язковим для виконання сторонами, так само як їх законними представниками.
II. Сума орендної плати
1. Орендар зобов'язаний сплачувати щомісяця Орендодавцю:
1) орендну плату в розмірі _________________________________
2) комісійну винагороду за ризик випадкової загибелі Устаткування, його пошкодження або втрату в розмірі ________% річних від загальної суми орендної плати.
2. Орендна плата в розмірі ___________________________________ виплачується авансом до настання періоду, за який проводиться плата. У разі затримки платежів Орендар виплачує пені з простроченої суми в розмірі _______ за кожний день прострочення.
3. Комісійна винагорода нараховується з моменту підписання цієї угоди до моменту виплати всієї суми, передбаченої цією угодою, Орендодавцеві. Комісійна винагорода виплачується навіть у тому випадку, якщо дія цієї угоди з яких-небудь причин переривається, незалежно від цих причин.
Комісійна винагорода нараховується лише на несплачену частину вартості оренди.
III. Поставка обладнання
1. Усі витрати, пов'язані з транспортуванням Устаткування до місця постачання, монтажем і пуском його в експлуатацію, відносяться на рахунок Орендаря. Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю всі витрати за претензіями, зобов'язаннями і т. д., що виникають при постачанні Устаткування, його користуванні або поверненні, якщо вони мали місце.
2. Орендар після прибуття Устаткування на місце постачання зобов'язаний провести його огляд у термін, встановлений цим угодою і надати Орендодавцю Акт про приймання.
Якщо Орендар відмовляється приймати Устаткування через наявність неліквідованих дефектів, що виключають нормальну експлуатацію Устаткування, він зобов'язаний у письмовій формі довести до відома Орендодавця і зазначити при цьому виявлені недоліки. Ця рекламація Орендаря дає право Орендодавцеві оголосити Постачальнику про розірвання договору про купівлю Устаткування.
Вимоги Постачальника про відшкодування збитків у зв'язку з невиправданим розірванням договору про купівлю Устаткування пред'являються Орендарю.
3. Якщо Орендар незалежно від причини не представив Орендодавцю у двотижневий строк з дня прибуття Устаткування на місце доставки Акта про приймання і не заявив про наявність недоліків Устаткування, усунення яких неможливе, приймання устаткування вважається совершившейся.
4. Орендар користується гарантією на Устаткування, виданою Постачальником. Орендодавець передає Орендареві свої права на пред'явлення до Постачальника претензій, пов'язаних з дефектом 0борудованія, своєчасністю і комплектністю постачання, невиконанням зобов'язань з його встановлення.
IV. Права і обов'язки
1. Орендар зобов'язаний:
1) надати Орендодавцю нотаріально завірену копію його Статуту (Положення);
2) надати Орендодавцю іншу інформацію про свій економічний стан за формою і в термін, встановлені Орендодавцем. При необхідності Орендодавець може вимагати цю інформацію повторно.
У разі будь-яких змін свого юридичного і фінансового стану Орендар зобов'язаний сповістити про це Орендодавця.
2. Орендар приймає на себе всі ризики, пов'язані з руйнуванням або втратою, крадіжкою, передчасним зносом, псуванням і пошкодженням Устаткування, незалежно від того, виправимо або невиправний збиток, заподіяний цей збиток в ході доставки або після неї.
У разі виникнення будь-якого ризику Орендар повинен за свій рахунок і на свій розсуд вжити таких заходів:
а) відремонтувати Устаткування або замінити його на будь-яке аналогічне устаткування, прийнятне для Орендодавця (устаткування, поставлене замість дефектного, повинно розглядатися в якості правомірною заміни спочатку передбаченого обладнання, а право власності на нього має бути передане Орендодавцеві). За Орендарем зберігається обов'язок сплатити всі суми орендної плати і провести інші платежі, передбачені цією угодою, або
б) погасити всю заборгованість Орендодавцеві по виплаті орендної плати і виплатити йому неустойку в розмірі __________________ (сума закриття угоди). Сума закриття угоди має бути виплачена протягом 1 тижня після пред'явлення Орендодавцем вимоги про сплату. Зобов'язання Орендаря внести суму орендної плати вважається виконаним після отримання Орендодавцем суми закриття угоди.
3. Після закінчення терміну дії цієї угоди Орендар має право:
- Повернути Обладнання Орендодавцю;
- Відновити лізинговий договір;
- Придбати орендоване Обладнання у власність.
Про свій вибір Орендар зобов'язаний повідомити Орендодавцю за півроку до закінчення терміну дії цієї угоди.
4. Орендар зобов'язаний утримувати Устаткування відповідно до рекомендацій Постачальника (виробника) Устаткування, підтримувати його в робочому стані, проводити необхідний ремонт і своєчасне профілактичне обслуговування за свій рахунок.
5. Орендар несе відповідальність за всі пошкодження, завдані як людям, так і майну внаслідок використання,, зберігання, володіння або експлуатації Обладнання.
6. Орендар не має права без письмового на те дозволу Орендодавця ознайомлювати третіх осіб з конструкцією Устаткування, його технологічними характеристиками і т. п.
7. Орендодавець і його посередники мають повноваження перевіряти стан Устаткування у робочий час, а також інспектувати умови його експлуатації.
V. Припинення дії угоди
1. Дія цієї угоди припиняється після закінчення терміну його дії. Виключена можливість припинення дії цієї угоди у разі, якщо Обладнання не відповідає уявленню про нього, що склався в Орендаря.
2. Орендодавець має право дати повідомлення про негайне припинення дії цієї угоди в наступних випадках:
а) договір купівлі-продажу Устаткування не вступив у силу або анульований з якої б то не було причини до постачання Устаткування Орендареві (в обумовлене місце);
6) Постачальник не в змозі поставити, Обладнання, незалежно від причини такого становища.
У цих випадках при припиненні угоди Орендодавець і Орендар звільняються від взаємних зобов'язань згідно з цією угодою;
в) Орендар протягом терміну, що перевищує 3 тижні, не виконує своїх зобов'язань за будь-якого виду платежів, передбачених цією угодою;
г) Орендар після отримання вимоги про сплату не погашає всю суму заборгованості (включаючи пені за прострочення) протягом двох тижнів;
д) Орендар не реагує на згадку, надіслане Орендодавцем з інтервалом не менше чотирьох тижнів, не задовольняє вимог щодо дотримання інших зобов'язань, передбачених цією угодою, допускає експлуатацію Устаткування з порушенням умов цієї угоди;
е) договір купівлі-продажу Устаткування анулюється після постачання Обладнання Постачальником з причин, відповідальність за які несе Орендар;
ж) у період дії цієї угоди організація Орендаря буде ліквідована.
За наявності умов "в" - "ж" Орендар повинен сплатити суму закриття угоди відповідно до раніше викладеними вимогами
3. Орендар має право розірвати цю угоду в разі виявлення при прийманні Устаткування недоліків, що виключають його нормальну роботу, і усунення яких неможливо. Про розірвання цієї угоди Орендар зобов'язаний сповістити Орендодавця у письмовій формі не пізніше 10 днів з дня закінчення терміну постачання Устаткування.

VI. Дії після закриття угоди

1. При отриманні повідомлення про закриття угоди Орендар позбавляється права використовувати Устаткування.

2. Якщо Орендарем не внесена сума закриття угоди або не сплачені платежі, передбачені цією угодою, Орендар зобов'язаний у чотиритижневий термін з дня отримання вимоги від Орендодавця надіслати Устаткування по будь-якою адресою, вказаною Орендодавцем. Усі ризики і витрати за такою перевезення несе Орендар. У випадку, якщо, незважаючи на викладене умова. Орендар не вживе пересилання Устаткування, Орендодавець має право вступити у володіння Устаткуванням і виконати його перевезення на свій розсуд за рахунок Орендаря, поклавши на нього також відповідальність за всі ризики, пов'язані з перевезенням.
3. Орендодавець і його довірені особи повинні отримати повноваження входити на територію, де встановлено Устаткування, для здійснення свого права на вивезення обладнання. Будь-які і всі необхідні витрати, пов'язані з описаними тут діями, несе Орендар на користь Орендодавця.

VII. Обов'язки, пов'язані з поверненням обладнання

Якщо Орендар вніс які-небудь модифікації в Обладнання, він зобов'язаний на вимогу Орендодавця і за свій рахунок відновити первісний стан Устаткування.
У випадку, якщо Орендар не повертає Устаткування після закінчення терміну оренди або після закриття угоди, з нього стягується пеня в розмірі 0,2% від залишкової вартості Устаткування за кожний день прострочення до повного повернення вартості Устаткування Орендодавцеві.
Продовження використання Устаткування Орендарем після закінчення терміну оренди, обумовленого в цій угоді, не повинно розглядатися як поновлення або продовження оренди.
VIII. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Додатки до цієї угоди

1. Додаток № __. ______________ ____ На _______ стор

2. Додаток № __. __________________ На _______ стор

АКТ ПРИЙМАННЯ

(До договору лізингу № _____________)
від "___" _________199___г.
Орендар справжнім засвідчує, що за контрактом № __ з постачальником ___________ ________________________________________________________________________________
(Назва постачальника і його місце розташування)
оформляється присутніми і зазначеними в кінці наступного тексту особами цей Акт приймання ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
(Найменування об'єкта лізингу та місце його встановлення)
________________________________________________________________________________
1. Орендар приймає передані йому згідно із зазначеним договором лізингу права і обов'язки Орендодавця стосовно Постачальника, включаючи перевірку бездоганного стану об'єкта лізингу, обов'язок рекламації, виконання контракту Постачальником і гарантію, в тому. числі можливі претензії з причини затримки постачання, відмовляючись від пред'явлення рекламації безпосередньо до Орендодавця.
2. Орендар визнає дійсність всіх домовленостей, зазначених у договорі лізингу.
3. Орендар підтверджує належну поставку вищезгаданого об'єкта лізингової угоди згідно зі встановленими ним свого часу в контракті умовами поставки. Крім того, Орендар підтверджує, що об'єкт лізингової угоди вже експлуатується починаючи з _______________________. Введення в експлуатацію показав, що задані показники для обумовленої експлуатації досягаються і що всі функції об'єкта лізингу відповідають пропонованим вимогам.
4. Орендар, підтверджуючи комплектне постачання, зазначає такі недоліки, виявлені в процесі прийняття об'єкта лізингу: _______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Одночасно Орендар підтверджує, що наведені недоліки не викликають істотного порушення функціонування об'єкта лізингової угоди і що повністю зберігається в силі його обов'язок сплатити лізингові внески.
5. Постачальник зобов'язується перед Орендарем усунути зазначені недоліки не пізніше ____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
6. На підставі цього Акта приймання сплата перших лізингового внеску здійснюється відповідно до договору лізингу.
Постачальник:
_________________________________________________________________________________________________________
Орендар:
_________________________________________________________________________________________________________
Додаток № ___
до договору лізингу
ЗАЯВА
про проведення лізингу обладнання (майна)
На підставі положення про лізингових операціях __________________________________ ________________________________________________________________________________
(Назва об'єднання, підприємства, організації і т.д.)
________________________________________________________________________________просит Вашої згоди на проведення лізингової операції з _________________________ ________________________________________________________________________________
(Найменування машин, устаткування, транспортних засобів, майна і т.д.)
________________________________________________________________________________.
Короткий опис обладнання (майна): ______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Підприємство-постачальник :________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
(Найменування, поштові та платіжні реквізити)
________________________________________________________________________________.
Вартість обладнання (майна ):.___________________________________________.
Термін поставки за договором _____________________________________________________.
До теперішнього заяви додаються копії документів на постачання зазначеного обладнання на 199__ рік.
У разі Вашої згоди на проведення лізингу за вказаною устаткування (майну) прошу оформити договір лізингу відповідно до діючого положення.
Керівник підприємства: _______________________
М.П.
Головний бухгалтер: ____________________________
"____"_______________ 199___ р.
Додаток
до договору про лізинг № __
від "___" ___________.199__ р.
Лізингова компанія ___________________
"___"__________ 199___ р.
____________ на Ваш № ____
від ______________
ПІДТВЕРДЖЕННЯ НА ОПЛАТУ
Стосується договору лізингу № _____________ від ____________________________________
Орендар ____________________________________________________ _ _______________
Повідомляємо Вам, що нами прийнята заявка на лізинг вищевказаного Орендаря по наступного об'єкта угоди :__________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Купівельна ціна (у тому числі податок на додану вартість) ________________________ ________________________________________________________________________________
Постачання здійснюється Вашим підприємством за погодженим з Орендарем контрактом (договором) № _______________ від ____________________________________________ ________________________________________________________________________________
(Вказується термін початку і кінця поставки)
Умови для оплати
1. Постачальник поставить об'єкт лізингової угоди Орендарю завчасно і в суворій відповідності із зазначеним контрактом.
2. Після здійснення належної поставки об'єкта Орендарю Постачальником право власності переходить до лізингової компанії.
3. Лізингова компанія поступається Постачальнику всі належні йому як власника об'єкта претензії щодо Орендаря, які виникли в результаті марною поставки. Вона не відповідає за правильність, можливість стягнення, розгляд і витрати у зв'язку з марною поставкою.
4. Постачальник відповідає безпосередньо перед Орендарем за всі претензії, які останній має право пред'явити у разі невиконання або неякісного виконання поставок Постачальником відповідно до зазначеного контрактом і діючим положенням про поставку продукції виробничо-технічного призначення.
5. Постачальник не має права надавати Орендарю права передавати (приймати) об'єкт цієї угоди без складання акту приймання.
6. Послуги з установки (монтажу) об'єкта лізингу в Орендаря, звичайним гарантійним зобов'язанням, поточного техобслуговування (сервісу) виявляються Орендарю на основі окремого договору безпосередньо Постачальником.
Просимо Вас поставити об'єкт лізингової угоди Орендарю на узгоджених з ним за зазначеним контрактом умовах і направити нам:
- Повідомлення на отримання та узгодження цього підтвердження;
- Рахунок у двох примірниках на оплату поставленого об'єкта лізингу;
- Повідомлення про дату відвантаження і копії відвантажувальних документів;
- Підписаний Вами і Орендарем протокол приймання об'єкту лізингу.
При отриманні всіх зазначених документів негайно зробимо Вам оплату вказаної вище покупної ціни.
З повагою,
Генеральний директор _______________________
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
363.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік майна банку
Відчуження державного майна та його облік
Бухгалтерський і податковий облік операцій по заставі майна
Облік операцій при безоплатній передачі майна
Облік майна зобов`язань і господарських операцій в організації
Арешт та вилучення майна боржника Порядок зберігання арештованого майна
Погроза знищення майна Необережне знищення або пошкодження майна
Страхування майна
Страхування майна
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru