додати матеріал


Облік оплати праці працівників

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення

Одним з найважливіших напрямків діяльності бухгалтерії будь-якого підприємства є врахування заробітної плати працівників підприємства. Облік праці і заробітної плати - один з найбільш трудомістких і відповідальних ділянок роботи бухгалтера. Він являє собою упорядковану систему збору, спостереження, вимірювання, реєстрації, обробки і отримання інформації про працю працівників підприємства і його оплату шляхом суцільного, безперервного і документального обліку. На підставі цієї інформації здійснюється контроль за використанням робочого часу, дотриманням співвідношення між зростанням продуктивності праці та заробітної плати, за рівнем відповідних витрат.

Під оплатою праці розуміється система відносин, пов'язаних із забезпеченням встановлення і здійснення роботодавцем виплат працівникам за їх працю відповідно до законів, іншими нормативними правовими актами, колективними та трудовими договорами. У свою чергу заробітна плата - це винагорода за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості та умов виконуваної роботи, а також виплати компенсаційного і стимулюючого характеру. Таким чином, поняття "оплата праці" значно ширше, ніж поняття "заробітна плата", і відрізняється від останнього тим, що передбачає не тільки систему розрахунку заробітної плати, але і використовувані режими робочого часу, використовувані норми праці, терміни виплат заробітної плати та т . д.

Тема обліку оплати праці працівників дуже актуальна, тому що є дуже важливою складовою частиною всього бухгалтерського обліку, роботи з співробітниками і податкових нарахувань.

1. Нормативно-правова база та основи організації обліку розрахунків з працівниками з оплати праці

1.1 Види, форми і системи оплати

Мінімальний розмір оплати праці визначає нижчу межу оплати праці некваліфікованих працівників при виконанні простих робіт в нормальних умовах праці. З 01.01.2009р мінімальний розмір оплати праці становить 4330 рублів на місяць (ст. 1 Закону № 91-ФЗ).

Оплата праці - це система відносин, пов'язаних із забезпеченням встановлення і здійснення роботодавцем виплат працівникам за їх працю відповідно до законів, іншими нормативними правовими актами, колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами та трудовими договорами.

Розрізняють основну та додаткову оплату праці.

До основної ставиться оплата, нарахована працівникам за відпрацьований час, кількість і якість виконаних робіт: оплата за відрядними розцінками, тарифними ставками, окладами, премії відрядникам і повременщикам, доплати у зв'язку з відхиленнями від нормальних умов роботи, за роботу в нічний час, за понаднормові роботи, і т. д.

До додаткової заробітної плати відносяться виплати за невідпрацьований час, передбачені законодавством по праці: оплата чергових відпусток, перерв у роботі матерів, що годують, пільгових годин підлітків, за час виконання державних і громадських обов'язків, вихідної допомоги при звільненні і так далі.

Основними формами оплати праці є погодинна, відрядна і акордна. Перші дві форми оплати праці мають свої системи: проста погодинна, погодинно-преміальна, пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, побічно-відрядна.

Погодинної називається така форма оплати праці, коли заробіток працівника нараховується за встановленою тарифної ставки або окладу за фактично відпрацьований час, тобто основний заробіток залежить від кваліфікаційного рівня працівника і відпрацьованого часу. Залежно від одиниці обліку відпрацьованого часу застосовуються такі тарифні ставки: годинні, денні і місячні.

У погодинній формі оплати праці виділяють дві системи: просту погодинну і почасово-преміальну

При простій погодинній оплаті праці заробіток робітника визначають, множачи годинну або денну тарифну ставку на кількість відпрацьованих ним годин або днів. При визначенні заробітку інших категорій працівників дотримується наступний порядок: якщо працівник відпрацював всі робочі дні місяця, то оплатою є встановлений для нього оклад, якщо ж у даному місяці відпрацьовано неповне число робочих днів, то заробіток визначається шляхом розподілу встановленої ставки календарне кількість робочих днів. Отриманий результат помножується на кількість оплачуваних за рахунок підприємства робочих днів.

Розглянемо приклад: Головний бухгалтер в серпні місяці була у відпустці 9 днів при загальній тривалості робочого місяця 23 дня. Розмір її окладу становить 25000 рублів. Її нарахований заробіток за відпрацьований час у серпні складе за 14 робочих днів: 25000 рублів: 23 дні x 14 днів = 15217,39 руб.

Почасово-преміальна оплата праці застосовується у разі, коли умовами колективного договору або контракту обмовляється надбавка до місячної чи квартальної заробітної плати, що є місячної чи квартальної премією. Виплачується ця премія відповідно до умов договору або контракту в тому випадку, якщо працівником загалом підрозділом виконано план роботи за преміальний період.

У випадку, коли працівник протягом певного періоду часу був відсутній на роботі з поважної причини (хвороба, підтверджена документально, відпустка тощо), він преміюється пропорційно відпрацьованому часу, тобто за час його відсутності премія не нараховується, але в цілому премії він не позбавляється. При порушенні трудової дисциплін і за рішенням трудового колективу працівник може бути позбавлений премії як повністю, так і частково - всі ці умови повинні бути обумовлені колективним договором або контрактом.

Розглянемо приклад: Слюсар прохворів в червні місяці 7 робочих днів при загальній тривалості робочого місяця 21 день. Розмір його окладу 7500 рублів. У червні виплачена премія в розмірі 100% посадового окладу.

Нарахований заробіток працівника за відпрацьований час в червні складе за 14 робочих днів:

(7500 руб. + 7500 руб.): 21 день x 14 днів = 10000 руб.

Відрядна форма оплати праці характеризується тим, що розцінки визначаються виходячи з установлених розрядів роботи (якої складності вважається саме ця робота), тарифних ставок і норм виробітку (або норм часу). У силу того, що праця може бути простим і складним, низько-і висококваліфікованим, необхідно нормування праці, яке здійснюється за допомогою тарифних систем.

Відрядна розцінка визначається шляхом ділення годинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, на годинну (денну) норму виробітку. Вона може бути визначена також шляхом множення годинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, на встановлену норму часу в годинах або днях. При цьому потрібно виходити з тарифних ставок (окладів) виконуваної роботи, а не з тарифного розряду, присвоєного працівнику (працівник високої кваліфікації повинен мати ті ж самі розцінки, як і працівник більш низької кваліфікації, якщо він справляється з роботою).

Розглянемо системи відрядної оплати праці:

При прямій відрядній оплаті праці заробітна плата визначається шляхом множення відрядної розцінки на кількість виробленої продукції або виконаних операцій.

Розглянемо приклад: Працівник виготовив за місяць 300 одиниць продукції. Відрядна розцінка за одиницю продукції - 20 рублів.

Розмір заробітку працівника за місяць складе: 300 од. X 20 руб. = 6000 руб.

Відрядно-преміальна форма оплати праці означає, що заробітна плата працівника складається з двох частин: відрядного заробітку, обчисленого виходячи з відрядних розцінок та кількості виробленої продукції, і премії, розмір якої, як правило, встановлюється у відсотковому відношенні до заробітної плати. Показники преміювання встановлюються з урахуванням особливостей виробництва і продукції, що випускається, і може залежати від якості роботи робітника, терміновості виконання, відсутності обгрунтованих скарг з боку замовників, економії матеріалів та ін

Розглянемо приклад: Відрядна розцінка, встановлена ​​для виготовлення однієї деталі дорівнює 50 руб. Згідно з положенням про преміювання працівникові, який виготовляє ці деталі, виплачується премія в розмірі 1000 руб. при відсутності браку. Працівник виготовив у червні 100 деталей. Заробітна плата працівника за червень складе:

50 руб. X 100 дит. = 5000 руб. + 1000 руб. (Премія) = 6000 руб.

Відрядно-прогресивна форма оплати праці передбачає, що вироблена в межах встановлених норм продукція оплачується за діючими на підприємстві відрядними розцінками, а вироблена понад норми продукція оплачується за підвищеними розцінками. Обов'язковою умовою для працівника є забезпечення якогось вихідного рівня виробітку, званої нормою.

Розглянемо приклад: Працівник виготовив за місяць 400 од. продукції. Відрядна розцінка за одиницю продукції: до 200 од. - 10 руб., Від 200 до 350 од. - 12 руб., Понад 350 од. - 15 руб. Розрахунок заробітної плати працівника за місяць проводиться в наступному порядку:

1) Визначається розмір заробітку за продукцію, виготовлену в межах встановлених норм: 200 од. X 10 руб. = 2000 руб.;

2) Визначається розмір заробітку за продукцію, виготовлену понад встановлені норми: 150 од. X 12 руб. + 50 од. X 15 руб. = 2550 руб.;

3) Визначається кінцева сума заробітку працівника за вироблену ним продукцію: 2000 руб. + 2550 руб. = 4550 руб.

Акордна форма оплати праці передбачає, що оплата проводиться за весь обсяг робіт за встановленими розцінками з урахуванням максимального терміну виконання робіт. Характерною особливістю даної галузі є необхідність виконати комплекс різних робіт до визначеного терміну.

Розглянемо приклад: Працівник цеху займається складанням вироби, яке складається з трьох деталей, що виготовляються також цим працівником. Розцінка за виготовлення одного виробу - 200 руб. Протягом місяця працівник виготовив 180 деталей, а зібрав - 50 виробів. Заробіток працівника складе:

200 руб. X 50 виробів = 10000 руб.

Застосування побічно-відрядної системи оплати праці доцільно в тому випадку, коли від темпу і якості роботи робітника (найчастіше допоміжного) безпосередньо залежить вироблення обслуговуваних ним основних робітників. Непряма відрядна розцінка розраховується шляхом ділення тарифної ставки на кількість продукції, запланованої до випуску робочим-відрядником.

Розглянемо приклад: Працівнику, зайнятому на допоміжних роботах, нараховується 20% заробітку працівників основного виробництва. Якщо заробіток працівників основного виробництва за місяць склав 10000 руб., То працівникові, зайнятому на допоміжних роботах, буде нараховано:

10000 руб. X 20% = 2000 руб.

1.2 Документальне оформлення з обліку праці та її оплати

Урахуванням особового складу підприємства займається відділ кадрів, а на підприємствах середнього та малого бізнесу - спеціальний працівник, призначений керівником підприємства, або ці функції покладаються на бухгалтера.

Для обліку кадрів, нарахування і виплати заробітної плати використовують уніфіковані форми первинних документів, затверджені постановою Держкомстату РФ від 05.01.2004 № 1 "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати":

Номер уніфікованої форми

Найменування форми

По обліку кадрів

Т-1

Наказ (розпорядження) про прийом працівника на роботу

Т-1а

Наказ (розпорядження) про прийом працівників на роботу

Т-2

Особиста картка працівника

Т-2ГС (МС)

Особова картка державного (муніципального) службовця

Т-3

Штатний розклад

Т-4

Облікова картка наукового, науково-педагогічного працівника

Т-5

Наказ (розпорядження) про переведення працівника на іншу роботу

Т-5а

Наказ (розпорядження) про переведення працівників на іншу роботу

Т-6

Наказ (розпорядження) про надання відпустки працівникові

Т-6а

Наказ (розпорядження) про надання відпустки працівникам

Т-7

Графік відпусток

Т-8

Наказ (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівником (звільнення)

Т-8а

Наказ (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівниками (звільнення)

Т-11

Наказ (розпорядження) про заохочення працівника

Т-11а

Наказ (розпорядження) про заохочення працівників

По обліку робочого часу та розрахунків з персоналом з оплати праці

Т-12

Табель обліку робочого часу та розрахунку оплати праці

Т-13

Табель обліку робочого часу

Т-49

Розрахунково-платіжна відомість

Т-51

Розрахункова відомість

Т-53

Платіжна відомість

Т-53а

Журнал реєстрації платіжних відомостей

Т-54

Особовий рахунок

Т-54а

Особовий рахунок (свт)

Т-60

Записка-розрахунок про надання відпустки працівникові

Т-61

Записка-розрахунок при припиненні (розірванні) трудового договору з працівником (звільнення)

Т-73

Акт про прийом робіт, виконаних за строковим трудовим договором, укладеним на час виконання певної роботи

За даними первинних документів ведеться оперативний облік руху чисельності, змін, що відбуваються в складі робітників і службовців, складається звітність, яка використовується для управління і контролю за дотриманням штатної і фінансової дисципліни.

Для оформлення структури, штатного складу і штатної чисельності організації відповідно до її Статуту (Положення) застосовується форма № Т-3 "Штатний розклад". Штатний розпис містить перелік структурних підрозділів, посад, відомості про кількість штатних одиниць, посадових окладах, надбавки і місячному фонді заробітної плати. Затверджується наказом (розпорядженням) керівника організації або уповноваженим ним особою. Зміни до штатного розпису також вносяться відповідно до наказу (розпорядження) керівника організації або уповноваженим ним особою.

Кожному працівникові при прийомі на роботу присвоюється табельний номер, який надалі проставляється на всіх документах з обліку особового складу, виробітку і заробітної плати. У випадках звільнення або переведення працівника на іншу роботу його табельний номер, як правило, не може присвоюватися іншому працівнику протягом одного - двох років.

1.3 Склад фонду оплати праці

Склад фонду заробітної плати та виплат соціального характеру визначено Інструкцією (8), яка введена з1 січня 2001р.

Відповідно до Інструкції про склад фонду заробітної плати витрати організації, пов'язані з оплатою праці, та інші виплати працівникам поділяються на три частини:

фонд заробітної плати;

виплати соціального характеру;

витрати, не пов'язані з фонду заробітної плати і виплати соціального характеру.

Фонд заробітної плати включає:

1.Оплата за відпрацьований час

- Заробітна плата, нарахована працівникам за тарифними ставками і окладами за відпрацьований час.

- Заробітна плата, нарахована за виконану роботу працівникам за відрядними розцінками, у відсотках від виручки від реалізації продукції.

- Вартість продукції, виданої в порядку натуральної оплати.

- Премії та винагороди, що носять регулярний чи періодичний характер, незалежно від джерел їх виплати.

- Щомісячні або щоквартальні винагороди (надбавки) за вислугу років, стаж роботи.

- Доплати за роботу в нічний час.

- Оплата роботи у вихідні та святкові дні.

- Оплата понаднормової роботи.

- Оплата праці кваліфікованих робітників, керівників, спеціалістів підприємств і організацій, звільнених від основної роботи і що залучаються для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

- Оплата спеціальних перерв у роботі.

- Оплата праці осіб, прийнятих на роботу за сумісництвом.

2. Оплата за невідпрацьований час

- Оплата щорічних і додаткових відпусток (без грошової компенсації за невикористану відпустку).

- Оплата пільгових годин підлітків.

- Оплата учбових відпусток, наданих працівникам, які навчаються в освітніх установах.

- Оплата простоїв не з вини працівника.

- Оплата за час вимушеного прогулу.

3. Одноразові заохочувальні виплати

- Одноразові (разові) премії незалежно від джерел їх виплати.

- Винагорода за підсумками роботи за рік, річне винагороду за вислугу років (стаж роботи).

- Матеріальна допомога, надана всім або більшості працівників.

- Додаткові виплати при наданні щорічної відпустки (понад нормальні відпускних сум відповідно до законодавства).

- Грошова компенсація за невикористану відпустку.

4. Виплати на харчування, житло, паливо

- Оплата (повна чи часткова) вартості харчування, у тому числі в їдальнях, буфетах, у вигляді талонів, надання його за пільговими цінами або безкоштовно (понад передбачену законодавством).

- Кошти на відшкодування витрат працівників по оплаті житла (понад передбачених законодавством).

- Вартість безкоштовно наданого працівникам палива.

Виплати соціального характеру:

- Надбавки до пенсій працюючим на підприємстві, одноразову допомогу йде на пенсію ветеранам праці, які виплачуються за рахунок коштів підприємства.

- Страхові платежі (внески), що сплачуються підприємством за договорами особистого, майнового та іншого страхування на користь своїх працівників, за рахунок коштів підприємства.

- Витрати з оплати установам і організаціям охорони здоров'я послуг, що надаються працівникам, за рахунок коштів підприємства.

- Відшкодування плати батьків за дітей в дошкільних установах.

- Компенсації жінкам, які перебували в частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною (без допомоги по соціальному страхуванню).

- Оплата проїзду до місця роботи транспортом загального користування, спеціальними маршрутами, відомчим транспортом.

- Оплата вартості проїзду працівників і членів їх сім'ї до місця відпочинку і назад (включаючи підприємства, розташовані в районах Крайньої Півночі, прирівняних до них місцевостях) та оплата вартості багажу.

- Витрати на погашення позик, виданих працівникам підприємств.

- Суми, надані працівникам для початкового внеску або на часткове (повне) погашення кредиту, надані на житлове будівництво.

Витрати, що не враховуються фонді заробітної плати і виплати соціального характеру:

-Доходи по акціях і інші доходи від участі працівників у власності підприємства, установи, організації (дивіденди, відсотки, виплати за пайовою паях і т.д.).

- Страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, фонди обов'язкового медичного страхування Російської Федерації, Державний фонд зайнятості Російської Федерації.

- Виплати з позабюджетних (державних і недержавних) фондів, зокрема, допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, при народженні дитини, по догляду за дитиною.

- Вартість виданих безкоштовно форменого одягу, обмундирування, що залишаються в особистому постійному користуванні або сума пільг у зв'язку з їх продажем за зниженими цінами.

- Витрати на відрядження.

2. Облік розрахунків з працівниками з оплати праці

2.1 Порядок нарахування заробітної плати працівникам підприємства

Всю нараховану на підприємстві заробітну плату можна підрозділити на такі види:

- Основна заробітна плата;

- Додаткова заробітна плата;

- Премії за підсумками роботи за місяць.

Основна заробітна плата нараховується залежно від прийнятих на підприємстві форм оплати праці.

Додаткова заробітна плата нараховується на підставі документів, що підтверджують право на оплату за невідпрацьований час.

Преміювання працівників проводиться за підсумками роботи за місяць на підставі "Положення про оплату праці". Конкретний розмір преміювання кожного працівника визначається в залежності від його внеску в загальні результати господарської діяльності підприємства. Конкретні розміри премій окремим працівникам затверджуються наказом Генерального директора підприємства за результатами розгляду на Раді директорів, згідно з доповідних начальників відділів.

Приклад: Робочий-відрядник заробив 1600 крб. протягом місяця (20 робочих днів), витративши на виконання роботи 160 чол. - Ч. при нормі 180 чол. - Ч. Норму вироблення він виконав на 112,5% [(180/160) * 100%]. За кожен відсоток, що перевищує норму виробітку, нарахували 0,8% премії, тобто 10% заробітку (12,5% * 0,8), або 160 руб. (1600 руб. * 0,1). Загальний заробіток складе 1760 руб. (1600 руб. + 160 руб.).

Якщо протягом місяця робочий виготовив один вид виробів, то виконання норми виробітку визначається як відношення кількості фактично виготовлених виробів (наприклад 240 шт.) До нормованого завдання (200 шт.). У цьому випадку норма буде виконана на 120% [(240 / 200) * 100%], а розмір премії дорівнює 16% (20% * 0,8).

Доплата за роботу в нічний час здійснюється на підставі табеля обліку робочого часу з підсумковим кількістю за місяць і регулюється ст. 96 і 154 ТК РФ. Нічним вважається час з 22 години до 6 ранку. Тривалість роботи (зміни) у нічний час скорочується на одну годину. До роботи в нічний час не допускаються: вагітні жінки та жінки, які мають дітей у віці до 3 років; працівники молодше 18 років; працівники інших категорій (відповідно до чинного законодавства). Годинники нічної роботи оплачуються в підвищеному розмірі, передбаченому трудовим договором, але не нижче розмірів, встановлених законодавством.

Приклад: Робочий-відрядник (почасових) при годинної тарифної ставки 9,10 руб. (8 руб.) В одному з місяців мав 20 ч. нічної роботи. Колективним договором передбачена доплата 0,8% годинної тарифної ставки за кожну годину нічної роботи. Буде проведена доплата за годинник нічної роботи:

145, 6 руб. (20ч. * 9,10 руб. * 0,8) - відрядників;

128 руб. (20ч. * 8 руб. * 0,8) - повременщика.

Доплата за роботу в надурочний час Понаднормової вважається робота понад встановлену законом тривалості робочого дня. Понаднормові роботи допускаються у виняткових випадках з дозволу профкому організації.

Робота в надурочний час оплачується за перші дві години не менш ніж у полуторному розмірі, а за наступні години - не менш ніж у подвійному розмірі за кожну годину понаднормової роботи (стаття 88 КЗпП РФ). Понаднормові роботи не повинні перевищувати для кожного працівника 4 год протягом двох днів підряд і 120 ч. на рік.

Приклад: Трудовим договором працівнику встановлена ​​40-годинна 5-денний робочий тиждень з вихідними днями у суботу та неділю. Місячний оклад працівника - 6000 руб.

Працівник на прохання безпосереднього керівника затримався на роботі для виконання термінового службового завдання 9 травня 2009. - На 3 години, 13 травня - на 2 години, а 27 травня - на 4 години.

Нормальна тривалість робочого часу в травні 2009 р. для даного працівника складає 151 год. Фактично працівник відпрацював 160 годин.

Годинна ставка складе: 6000 руб. : 165 ч. = 36,36 руб.

Не менш ніж у полуторному розмірі повинні бути сплачені 6 годин (по 2 години 9, 13, 27 травня), а не менш ніж у подвійному - 3 години (1 ч. 9 травня + 2 ч. 27 травня).

Доплата за понаднормову роботу становитиме:

6 ч. x 36,36 руб. X 1,5 + 3 ч. x 36,36 руб. X 2 = 545,4 руб.

Приклад: Робочий-відрядник (почасових) при годинної тарифної ставки 9,10 руб. (8 руб.) Відпрацював в один з робочих днів місяця понаднормово 1 ч. і в іншій - 4 ч. Буде проведена доплата за годинник понаднормової роботи:

77,3 руб. [(3 ч. * 9,10 руб. * 1,5) + (2 ч. * 9,10 руб. * 2)] - відрядників;

68 руб. [(3 ч. * 8 руб. * 1,5) + (2 ч. * 8 руб. * 2)] - повременщика.

Оплата роботи у вихідні та святкові дні. Робота у вихідний день компенсується працівнику наданням іншого дня відпочинку або, за згодою сторін, у грошовій формі. Робота у святковий день оплачується не менш ніж у подвійному розмірі.

Розглянемо приклад: Працівнику Соколом встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу і в неділю. Місячний оклад працівника - 4000 рублів. Щомісячна премія - 4000 рублів.

За розпорядженням роботодавця він відпрацював вихідний день 22 квітня 2009 року.

Денна тарифна ставка даного працівника:

(4000 руб. + 4000 руб.): 15 днів = 533,33 руб.

Доплата за роботу у вихідний день становитиме:

533,33 руб. X 1 день x 2 = 1066,66 руб.

Оплата праці при суміщенні професій. Працівникові, який: виконує у одного і того ж роботодавця поряд зі своєю роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або виконує обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника (ст. 151 ТК РФ).

Приклад: Працівник прийнятий в організацію бухгалтером. За угодою з роботодавцем на працівника покладено ще й обов'язки інспектора відділу кадрів (посада вакантна), які він виконує протягом свого робочого дня.

Угодою передбачено, що розмір доплати за суміщення посад становить 20% заробітної плати працівника за основною посадою.

У листопаді 2006р. працівникові за основною посадою нараховані наступні грошові суми: Місячний оклад - 5600 руб. Премія за жовтень 2006р. - 300 руб.

Заробітна плата працівника з урахуванням доплати за суміщення посад у листопаді 2006р. становитиме: (5600 + 300) + 20% = 7080 руб.

Оплата чергових відпусток. Право на відпустку працівникам надається після закінчення 11 місяців безперервної роботи на даному підприємстві. За працівником, які у відпустці, зберігають його середній заробіток.

Приклад: Бухгалтеру надано відпустку, згідно з графіком відпусток, тривалістю 18 календарних днів. У даному прикладі відпустка починається з 01 серпня 2008 р і закінчується 18 серпня 2008 За три місяці, що передують місяцю надання відпустки, працівнику було зроблено такі нарахування:

У травні 2008 р.: оклад у розмірі 7500 руб., Щомісячна премія - 7500 руб. Загальна сума нарахувань - 15000 руб.

У червні 2008 р.: оклад у розмірі 7500 руб., Щомісячна премія - 7500 руб. Загальна сума нарахувань - 15000 руб.

У липні 2008 р.: оклад у розмірі 7500 руб., Щомісячна премія - 7500 руб. Загальна сума нарахувань - 15000 руб.

Сума середнього денного заробітку складе:

(15000 руб. + 15000 руб. + 15000 руб.): (3 x 29,6) = 506,75 грн. / дн.

Сума відпускних: 506,75 грн. / дн. X 18 дн. = 9121,50 руб.

Допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Згідно зі ст. 183 ТК РФ при тимчасовій непрацездатності роботодавець виплачує працівникові допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Розглянемо приклад: Тігин М.М. хворів з 06 по 15 червня 2008 р. включно. Термін його тимчасової непрацездатності склав 7 робочих днів. Розрахунковий період для оплати лікарняного - з 1 червня 2007 р. по 31 травня 2008 Положенням про оплату праці передбачена виплата щомісячних премій. Безперервний трудовий стаж Тігіна - 36 років 9 місяців, тому лікарняний лист оплачується в розмірі 100% фактичного заробітку.

1.Средній денний заробіток працівника для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності становитиме:

127630,48 руб. : 229 днів = 557,338 руб.

2. Розмір денного заробітку з урахуванням безперервного стажу становитиме:

557,38 руб. X 100% = 557,38 руб.

3. Максимальний розмір денної допомоги становить:

15000 руб. : 21 день = 714,286 руб.

Оскільки сума денної допомоги, обчислена з фактичного заробітку (557,338 руб.), Менше, ніж максимально можливий розмір денної допомоги (714,286 руб.), Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується виходячи з денної допомоги, обчисленого з фактичного заробітку у сумі 557,338 руб.

557,338 руб. X 7 дн. = 3901,37 руб.

За рахунок коштів роботодавця оплачені перші два дні хвороби працівника, тобто 6 і 7 червня в сумі 1114,68 руб., А інші п'ять днів хвороби оплачені за рахунок фонду соціального страхування у сумі 2786,69 руб.

2.2 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з працівниками з оплати праці

Синтетичні рахунки - рахунки бухгалтерського обліку, призначені для обліку наявності і руху коштів підприємства, їх джерел і здійснюваних процесів в узагальненому вигляді.

Синтетичні рахунки ведуть лише у грошовому вираженні. Дані синтетичного рахунку використовують при заповненні форм бухгалтерської звітності, і перш за все балансу, а значить, для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

Відображення господарських засобів і процесів в узагальненому вигляді на синтетичних рахунках називається синтетичним обліком.

До рахунками синтетичного обліку, які мають кілька груп аналітичних рахунків, відкривають субрахунки. Субрахунки необхідні для отримання укрупнених показників для аналізу і складання балансу. Субрахунок є проміжною ланкою між синтетичним рахунком і відкритими до нього аналітичними рахунками.

Приклад: Облік витрат на оплату праці робітників і службовців ведеться на синтетичному рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці". За кредитом цього рахунку відображають нарахування, а по дебету - утримання та виплати заробітної плати, допомог і доходів. Сальдо цього рахунку, як правило, кредитове і показує заборгованість підприємства по заробітній платі та інших видів виплат.

Нарахування оплати праці по операціях, пов'язаних з заготовлением і придбанням матеріальних ресурсів і здійсненням капітальних вкладень, у бухгалтерському обліку відображається:

Дебет рахунку: 10 "Матеріали", 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей"; 08 "Вкладення у необоротні активи".

Кредит рахунку: 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці".

Нарахування оплати праці з виробничих операцій відображають:

Дебет рахунку: 20 "Основне виробництво" (оплата праці робітників основного виробництва); 23 "Допоміжні виробництва" (оплата праці робітників допоміжних виробництв); 25 "Загальновиробничі витрати" (оплата праці цехового персоналу та робітників, зайнятих обслуговуванням виробничих машин та обладнання); 26 "Загальногосподарські витрати" (оплата праці адміністративно-управлінського персоналу);

Кредит рахунку: 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці".

"Брак у виробництві" (оплата праці робітників, зайнятих виправленням бракованої продукції);

"Обслуговуючі виробництва і господарства" (оплата праці працівників обслуговуючих виробництв і господарств).

Нарахування оплати праці працівникам, пов'язаним з реалізацією продукції, в бухгалтерському обліку відображається записом:

Дебет рахунку: 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці".

Кредит рахунку: 44 "Витрати на продаж".

Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності в бухгалтерському обліку відображається:

Дебет рахунку: 20 "Основне виробництво"; 23 "Допоміжні виробництва" та ін за перші два дні непрацездатності за рахунок організації; 69-1 "Розрахунки по соціальному страхуванню" - за решту днів непрацездатності за рахунок органів соціального страхування.

Кредит рахунку: 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

На сезонних підприємствах відпустки працівникам надаються протягом року нерівномірно. У зв'язку з цим (для більш правильного визначення собівартості продукції) суми, що виплачуються працівникам за відпустки, відносять на витрати виробництва протягом року рівномірними частками, незалежно від того, в якому місяці вони будуть виплачуватися. Тим самим створюється резерв для оплати відпусток працівникам. На резервовану оплату відпусток у бухгалтерському обліку дебетують ті ж рахунки витрат, на яких відображена нарахована їм оплата праці, і кредитують рахунок 96 "Резерв майбутніх витрат".

У міру відходу робітників у відпустку фактично нараховані їм суми відпускних списують за рахунок створеного резерву. При цьому в бухгалтерському обліку роблять такий запис:

Дебет рахунку: 96 "Резерви майбутніх витрат".

Кредит рахунку: 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці".

На виробничих підприємствах можлива ситуація, коли працівникам заробітну плату видають не в грошовій, а в натуральній формі. У цьому випадку на такі операції в бухгалтерському обліку складають такі записи:

Нарахування оплати праці:

Дебет рахунку: 20 "Основне виробництво"; 23 "Допоміжні виробництва"; 25 "Загальновиробничі витрати"; 26 "Загальногосподарські витрати" та інші,

Кредит рахунку: 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці".

2.Видача заробітної плати в натуральній формі за цінами реалізації, включаючи ПДВ та акцизний податок:

Дебет рахунку: 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Кредит рахунку: 90 "Продажі"; 91 "Інші доходи і витрати".

3.Спісаніе фактичної собівартості матеріалів, готової продукції і товарів:

Дебет рахунку: 90 "Продажі"; 91 "Інші доходи і витрати"

Кредит рахунку: 10 "Матеріали", 43 "Готова продукція"; 41 "Товари".

З нарахованих сум оплати праці в бухгалтерії виробляють різні утримання. Ці операції в бухгалтерському обліку відображають за дебетом рахунка 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" і кредитом рахунків:

Дебет рахунку: 68 "Розрахунки з податків і зборів" - на суму податку з фізичних осіб; 28 "Брак у виробництві" - на суму утримань з винуватців браку; 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" - на суму утримань з відшкодування матеріального збитку ; 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - на суми утримань за виконавчими листами і за товари, придбані в кредит.

Кредит рахунку: 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Видачу заробітної плати і допомоги в бухгалтерському обліку відображають записом наступної:

дебет рахунку 70: "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

кредит рахунку 50: "Каса"

Не видані в строк суми оплати праці після закінчення трьох днів депонуються і здаються в банк на розрахунковий рахунок. На ці операції в бухгалтерському обліку роблять такі записи:

1) депонування сум оплати праці:

дебет рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами";

2) здача депонованої суми оплати праці на розрахунковий рахунок у банку:

дебет рахунку 51 "Розрахункові рахунки", кредит рахунку 50 "Каса".

Облік розрахунків з депонентами ведуть у книзі обліку депонованої заробітної плати, яка відкривається на рік. Для кожного депонента в ній відводять окремий рядок, в якій вказують табельний номер депонента, його прізвище та ініціали, депоновану суму та відмітки про її видачу. Суми, що залишилися на кінець року невиплаченими, переносять у нову книгу, що відкривається також на рік.

Подальша видача депонованої заробітної плати в бухгалтерському обліку відображається наступним записом: дебет рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", кредит рахунку 50 "Каса".

Аналітичні рахунки - рахунки бухгалтерського обліку, призначені для деталізації, конкретизації інформації про наявність, стан і рух коштів і їх джерел, що міститься в синтетичних рахунках. Вони відкриваються в розвиток певного синтетичного рахунку в розрізі його видів, частин, статей, і де це потрібно, з оцінкою інформації в натуральному, трудовому та грошовому вираженні. Зміст синтетичних рахунків розкривають дані аналітичних рахунків. Дані аналітичного обліку повинні відповідати оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку. Розрізняють аналітичні рахунки, відкриті до активних і пасивних синтетичними рахунками.

Між синтетичним рахунком і відносяться до нього аналітичними рахунками існує певний взаємозв'язок:

сальдо початкове і кінцеве даного синтетичного рахунку дорівнює сумі залишків на всіх аналітичних рахунках, відкритих до даного рахунку;

суми оборотів по дебету і кредиту одного синтетичного рахунку, мають бути рівні сумам оборотів (відповідно) по дебету і кредиту всіх аналітичних рахунків, які його стосуються.

Відображення господарських засобів і процесів у деталізованому вигляді на аналітичних рахунках називається аналітичним обліком. Аналітичний облік організовується в картках або книгах.

Реєстрація господарських операцій в бухгалтерському обліку може проводитися у формі хронологічної або систематичного запису. Хронологічна запис фіксує господарські операції в порядку їх здійснення і оформлення, а систематична - за допомогою подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку у відповідності до змісту господарських операцій.

3. Облік відрахувань, утримань і інші розрахункові операції по заробітній платі на підприємстві

3.1 Облік утримань із заробітної плати

Основним податком, за допомогою якого держава регулює доходи, є податок на доходи фізичних осіб, який обчислюється і сплачується відповідно до гл. 23 "Податок на доходи фізичних осіб" II частини Податкового кодексу РФ.

Податкова ставка на доходи фізичних осіб встановлена ​​в розмірі 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ).

Відрахування податку на доходи поділені на чотири групи:

стандартні (ст.218 НК РФ),

соціальні (ст.219 НК РФ),

майнові (ст.220 НК РФ),

професійні (ст.221 НК РФ) податкові відрахування.

Стандартні податкові відрахування - щомісячні відрахування з доходів у розмірі:

3000 мають: інваліди - чорнобильці, інваліди ВВВ, інваліди з числа військовослужбовців, які стали інвалідами 1, 2, 3 груп, внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті СРСР, РФ або при виконанні інших обов'язків військової служби і т. д.

500 мають: Герої СРСР і Герої РФ, особи нагороджені орденом Слави трьох ступенів; учасники ВВВ; інваліди з дитинства та інваліди 1, 2 груп, особи виконували інтернаціональний обов'язок в Республіці Афганістан та інших країнах, в яких велися бойові дії і т. д.

400 поширюється на ті категорії фізичних осіб, які не мають спеціальних пільг. Цей відрахування діє до місяця, в якому дохід, обчислений наростаючим підсумком з початку календарного року, перевищив 20 000 руб. Починаючи з місяця, в якому дохід перевищив 20 000 руб. податкове вирахування не застосовується.

300 поширюється на кожну дитину у платників податків, на забезпеченні яких знаходиться дитина. Вдовам (вдівцям), одиноким батькам, опікунам та піклувальникам податкове вирахування витрат на дітей надається у подвійному розмірі.

Приклад: Працівнику організації, в якій заявлено стандартний відрахування, щомісяця нараховується за 3 500 руб. Працівник має право на стандартний вирахування в розмірі 400 руб., Передбачений пп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ.

Для визначення податкової бази нарахований працівнику дохід протягом січня - травня зменшується на суму стандартного відрахування в розмірі 400 руб. Загальна сума наданих стандартних вирахувань за 5 місяців становить 2 000 крб.

Дохід працівника, обчислений наростаючим підсумком з початку року, перевищив 20 000 руб. в червні місяці (3 500 руб. х 6 міс. = 21 000 руб.).

Починаючи з червня місяця стандартний відрахування не надається.

Приклад: Начальнику ВТК швейного підприємства А.І. Герасимову з 1 січня 2005 р. встановлено місячний оклад у розмірі 10 000 руб. У бухгалтерію організації А.І. Герасимов подав заяву з проханням надати йому відрахування з податку на доходи фізичних осіб. Відрахування пов'язані з утриманням одну дитину у віці до 18 років і одного студента денної форми навчання у віці до 24 років. Разом із заявою працівник надав документи, що підтверджують його право на відрахування.

Сума стандартних податкових вирахувань у січні та лютому склала по 1600 руб. [(400 руб. + 600 руб.) Х 2 чол.] В кожному місяці.

Сума податку на доходи, утримана із заробітку А.І. Герасимова у січні і в лютому 2005 р., склала за 1092 руб. [(10 000 руб. - 1600 руб.) Х 13%] за кожний місяць.

У березні 2005 року Герасимову А.І. була нарахована заробітна плата у розмірі 10 000 руб.

Щоб визначити суму податку, яку бухгалтерія підприємства повинна утримати в березні 2005 р., необхідно зробити відповідні розрахунки:

1.Сумма доходу, нарахованого А. І. Герасимову наростаючим підсумком з початку року, буде дорівнює

10 000 руб. х 3 міс. = 30 000 руб.

2.Рассчітаем оподатковувану базу. Для цього суму доходу зменшимо на суму стандартних вирахувань. Починаючи з березня 2005 року А.І. Герасимову пільга по стандартному податкового відрахування в розмірі 400 руб. не надається, оскільки його сукупний дохід у березні перевищив 20 000 руб. У цьому випадку оподатковуваний база за три місяці складе:

30 000 руб. - 1600 руб. х 2 - 1200 руб. = 25 600 руб.

3.Общая сума податку на доходи Герасимова А.І. за перші три місяці 2005 року складе

25 600 руб. х 13% = 3328 руб.

4.Сумма податку, яку слід утримати з його заробітної плати за березень, буде дорівнює

3328 руб. - 1092 руб. - 1092 руб. = 1144 руб.

До числа соціальних відрахувань віднесений відрахування в сумі доходів, що перераховуються фізичною особою на благодійні цілі. Сума зазначених відрахувань не повинна перевищувати 25% від суми річного доходу фізичної особи.

Майнові податкові відрахування - це зменшення доходу в розмірі таких сум:

1) Суми, отримані платником податку в податковому періоді від продажу житлових будинків, квартир, дач, садових будиночків чи земельних ділянок, які перебували у власності платника податків менш трьох років, але не перевищують у цілому 1 000 000 рублів, а також у сумі, отриманої в податковому періоді від продажу іншого майна, що перебувало у власності платника податків менш трьох років, але не перевищує 125 000 рублів.

2) У сумі, витраченої платником податків на нове будівництво або придбання на території РФ житлового будинку або квартири до 600 тис.руб ..

Професійні податкові відрахування (ст. 221 НК РФ) мають: індивідуальні підприємці без утворення юридичної особи; приватні нотаріуси та інші особи, які займаються приватною практикою.

3.2 Облік розрахунків з персоналом за іншими операціями

За ініціативи організації через бухгалтерію із заробітної плати працівників можуть бути утримані: суми, відшкодування матеріального збитку, завданого з вини працівника організації; суми за товари, продані в кредит; утримання в рахунок погашення отриманої працівником позики. Враховуються такі розрахункові операції на рахунку 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями".

Облік розрахунків за наданими позиками.

Згідно з договором позики, одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) гроші або інші речі, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей (суму позики) або рівну кількість інших отриманих їм речей того ж роду і якості (ст. 807 ГК РФ).

Одним з елементів стимулювання кадрів в організаціях служить видача працівникам безвідсоткових позик. Договір позики - досить поширена угода, що отримала своє поширення досить давно і активно використовується в даний час.

Позичальник зобов'язаний повернути суму позики. У договорі необхідно вказати термін і порядок повернення. Якщо термін повернення договором не встановлений або визначений моментом вимоги, то позикодавець може скористатися своїм правом і вимагати повернення позичальником протягом 30 днів з дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це.

Облік розрахунків з відшкодування матеріального збитку.

Інший найбільш поширений вид утримання - це утримання за заподіяний матеріальний збиток. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну організації, передбачається ТК РФ, а саме главою 39 "Матеріальна відповідальність працівника".

Адміністрація організації мають право вимагати від працівників відшкодування заподіяної шкоди при здійсненні ними протиправних дій, результатом яких і з'явився заподіяну шкоду. За випадкові збитки не з його вини працівник відповідальності не несе. Залежно від форми вини в більшості випадків визначається вид матеріальної відповідальності.

При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20%.

Розглянемо приклад: відображення бухгалтерському обліку розрахунків з працівником з відшкодування матеріального збитку: на підприємстві в результаті дорожньо-транспортної пригоди (з вини водія) прийшов в непридатність автомобіль вартістю 50 000 руб., Нарахована амортизація - 38 000 руб. На підставі рішення суду з водія підприємства за завдані збитки утримано із заробітної плати 8000 грн.

В обліку були відображені такі проводки:

Д-т 01, субрахунок "Вибуття основних засобів" К-т 01, субрахунок "Транспортні засоби" - 50 000 руб. - На суму первісної вартості списується автомашини;

Д-т 02 К-т 01, субрахунок "Вибуття основних засобів" - 38 000 руб. - На суму нарахованої амортизації;

Д-т 94 К-т 01, субрахунок "Вибуття основних засобів" - - 12 000 руб. - На суму залишкової вартості об'єкта;

Д-т 73-2 К-т рахунка 94 - 8 000 крб. - На суму збитку, що стягується з винної особи;

Д-т 70 К-т 73-2 - 8000 руб. - На суму збитку, утриману із заробітної плати винного працівника;

Д-т 91-2 К-т 94 - 4000 руб. - На суму збитку, не компенсовані працівником.

Сума збитку, нанесеного в результаті дорожньо-транспортної пригоди третій особі (організації, фізичній особі), враховується організацією - винуватцем у складі позареалізаційних, а стягнута з винного працівника сума збитку, сплачена організацією третій стороні, включається до складу позареалізаційних доходів.

Висновок

Облік розрахунків з оплати праці - найбільш складний і трудомісткий ділянку бухгалтерії, організація якого вимагає забезпечити правильне і своєчасне нарахування заробітної плати і видачу її у встановлені терміни.

Ця курсова робота написана згідно актуальності теми та мети поставленої перед нею. У процесі написання роботи була зроблена спроба, проаналізувати цілі, які стоять перед бухгалтерським обліком, і завдання, які повинен виконувати бухгалтер.

У даній роботі описана методика ведення бухгалтерського обліку операцій по заробітній платі; наведені рахунки, за допомогою яких ведеться облік, а також перерахована документація, використовувана при обліку. Розглянуто облік конкретних операцій, вивчені існуючі і діючі форми і системи оплати праці. Розглянуто діючі положення з оплати праці. У роботі визначені склад і структура фонду оплати праці.

У роботі використані законодавчо - правові акти, літературні джерела.

Список літератури

Цивільний кодекс Російської Федерації частина друга) від 26.01.1996г. № 14-ФЗ (ред. від 14.07.2008.).

Конституція Російської Федерації.

Податковий кодекс Російської Федерації (частина друга) від 05.08.2000г. № 117-ФЗ (ред. від 28.04.2009).

Податковий кодекс Російської Федерації (частина перша) від 31.07.1998г. № 146-ФЗ (ред. від 26.11.2008.).

План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкція по його застосуванню, затверджені Наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000г. № 94н. (Зміни від 18.09.2006 № 115Н)

Положення про порядок призначення та виплати державних допомог громадянам, які мають дітей, затверджено Постановою Уряду РФ від 04.09.1995г. № 883. (В ред. Від 10.06.2005).

Положення про порядок забезпечення допомогою по державному соціальному страхуванню, затверджене постановою Президії ВЦРПС від 12.11.1984г. № 13-6 (в редакції від 15.04.1992г., Зі змінами від 02.03.2006г.).

Постанова Держкомстату РФ від 05 січня 2004 р. № 1 "Про затвердження уніфікованих форм первинної документації з обліку праці та її оплати".

Постанова Уряду РФ від 24.12.2007 № 922 "Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати".

Постанова Уряду РФ від 18 липня 1996 р. № 841 "Про перелік видів заробітної плати іншого доходу, з яких виробляється утримання аліментів на неповнолітніх дітей" (змін. від 15. 08.2008 р. № 613).

Наказ Мінфіну Росії від 13.06.1995 N 49 "Про затвердження методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань".

Наказ Мінфіну Росії від 29.07.98г. № 34н "Про затвердження положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації" (в ред. Від 01.01.2008р.).

Наказ Мінфіну РФ від 27.02.2006р. № 30Н "Про затвердження декларації по страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування для осіб, які виробляють виплати фізичним особам, та порядку її заповнення" (з ізм. 03.06.2009).

Роз'яснення Держкомпраці СРСР № 30, ВЦРПС № 39 від 29.12.1965г. (Ред. від 11.12.1986г., З ізм. Від 11.03.2003г.) "Про порядок оплати тимчасового заступництва".

Трудовий кодекс Російської Федерації від 30.12.2001г. № 197-ФЗ (ред. від 07.05.2009г.).

Федеральний закон "Про бюджет Фонду соціального страхування РФ на 2009 р." від 25.11.2008 р. № 216-ФЗ.

Федеральний закон "Про державну допомогу громадянам, що мають дітей" від 19.05.1995г. № 81-ФЗ.

Федеральний закон від 15.12.01г. № 167-ФЗ "Про обов'язкове пенсійне страхування в РФ" (з ізм. 30.12.2008).

Федеральний закон від 02.10.2007г. № 229-ФЗ року "Про виконавче провадження".

Федеральний закон від 21.11.96г. № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" (з ізм. 13.11.2008р.).

Федеральний закон від 22.12.2005г. № 180-ФЗ "Про окремі питання обчислення і виплати допомог з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах і розмірах страхового забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у 2009 році".

Федеральний закон РФ "Про мінімальний розмір оплати праці" від 20.04.2007 р. № 54-ФЗ (зі зм. Від 27.11.2008г. № 11-П).

Астахов В.П. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Навчальний посібник. Серія "Економіка і управління". Ростов н / Д: Видавничий центр "МарТ", 2002. - 832 с.

Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік:-4-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 640 с .- (Серія "Вища освіта").

Н.В. Пошерстнік, М.С. Мейксін Самовчитель з бухгалтерського обліку. Видання 13-те. - СПб.: "Видавничий дім Герда", 2006. - 400с.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
136.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік розрахунків з оплати праці працівників виробничих підприємств споживчої кооперації
Оплата праці працівників. Сучасна практика оплати праці працівників на предпріятіяхр
Правові основи оплати праці працівників
Склад фонду оплати праці і виплат соціального характеру облік розрахунків з персоналом з оплати
Удосконалення системи оплати праці працівників організації УП НІЇЕВМ
Нова система оплати праці працівників загальноосвітніх заснований
Реформування тарифної системи оплати праці працівників в торгівлі
Удосконалення системи оплати праці працівників організації УП НІЇЕВМ 2
Реформування тарифної системи оплати праці працівників в торгівлі
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru