Облік нематеріальних активів 7

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство загальної та професійної освіти РФ
Марійський Державний Університет
Кафедра обліку, аудиту
та економічного аналізу
"ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ"
Курсова робота студента 4 курсу,
групи БУ-1 Хакімова І.М.
Керівник:
доцент, кен Бугаєва Р.М.
ЗМІСТ
ВСТУП 3
1. Склад і оцінка нематеріальних активів 4
2. Облік нематеріальних активів 8
2.1 Облік надходження нематеріальних активів 10
2.2 Облік зносу нематеріальних активів 11
2.3 Облік вибуття нематеріальних активів 13
2.4. Інвентаризація нематеріальних активів 14
        3.Отраженіе нематеріальних активів у звітності 16
ВИСНОВОК 18
ЛІТЕРАТУРА 19
ДОДАТКИ 22

ВСТУП
З розвитком ринкових відносин у складі майна підприємств з'явився новий вид засобів, відмітною особливістю яких є відсутність матеріально-натуральної форми - нематеріальні активи. Повне визначення даного виду засобів з'явилося лише в 1994 році з затвердженням нового Положення про бухгалтерський облік та звітності.
У сучасних умовах формування повної інформації про господарські процеси практично неможливо без інформації про нематеріальні активи. Даний вид необоротних активів вже має повсюдне застосування, і тому, щоб вести бухгалтерський облік в організації відповідно до законодавчими і нормативними актами, необхідно розгляд питань обліку нематеріальних активів. Це і є мета даної курсової роботи.
У ній дається детальна класифікація і структура нематеріальних активів, представлена ​​оцінка нематеріальних активів, розглянуті особливості організації аналітичного і синтетичного обліку об'єктів нематеріальних активів. Питання придбання, зносу і вибуття нематеріальних активів розглянуті в тісному зв'язку з чинним законодавством. Також приділено увагу бухгалтерської звітності підприємства, пов'язаної з обліком нематеріальних активів.
У роботі наведено також бухгалтерські проводки, що відображають основний набір господарських операцій. У додатку представлена ​​форма одного з документів, необхідних для ведення обліку і звітності нематеріальних активів. У кінці роботи наводиться список використаної літератури.
1.Організаціонно-правова та економічна характеристика розвитку підприємства
29 вересня 1928 в Йошкар-Олі відбулося засідання бюро Марійського обласного комітету партії (більшовиків), яке ухвалило створити у Марійській автономної області громадську організацію''Автодор'', а 1 листопада 1929 з'явився наказ № 1 про організацію Марійського обласного дорожнього відділу як госпрозрахункової самостійної структури.
28 квітня 1933 Марійський облвиконком прийняв постанову про організацію районних дорожніх відділів, в тому числі в Марі-Турекського районі.
1 лютого 1989 начальник об'єднання В.С. Пересада видав наказ про перетворення Марі-Турекського дорожнього відділу в однойменне дорожнє ремонтно-будівельні управління.
У 1998 році Марі-Турекського дорожнє ремонтно-будівельне управління (ШРБУ) було перетворено в Марі-Турекського дорожнє ремонтно-будівельне державне унітарне підприємство. (ДРСГУП).

п. \ п
ПОКАЗНИКИ
1998
1999
2000
Відношення показника 2000 р. до показником
1998 р. 1999
1
V ВП, наданих послуг, виконаних робіт
32812
47711
90618
2,76
1,89
2
Вартість ОС повна, УРАХУВАННЯМ
23962
32186
35456
1,47
1,1
3
Вартість ОС залишкова, УРАХУВАННЯМ
14918
19852
21244
1,58
1,13
4
Прибуток, УРАХУВАННЯМ
6428
10332
9073
1,41
0,99
5
Рентабельність, у% (4стр.: 6 стор)
24,36
27,63
11,12
0,45
0,40
6
Собівартість, фактичні витрати, УРАХУВАННЯМ
26384
37989
81545
3,09
2,18
7
Середньооблікова чисельність, осіб.
321
328
342
1,04
1,03
8
Фондоозброєність, УРАХУВАННЯМ (2 стор: 7стр.)
73,05
97,2
103,7
1,42
1,07
9
Коефіцієнт загальної ефек-тивності, у% (4стр.: 2стр.)
26,8
32,1
25,6
1,42
0,79
10
Коефіцієнт придатності, у% (3 стор: 2 стр.)
62,2
58,5
59,9
0,95
0,97
11
Фондовіддача, грн \ руб. (1 стор: 2 стр.)
1,37
1,48
2,55
1,86
1,72
12
Фондомісткість, руб \ руб. (2 стор: 1 стор)
0,73
0,67
0,39
0,53
0,59
На стан дорожньої галузі позначається стан всієї економіки РМЕ, оскільки доходна частина дорожнього фонду РМЕ складається таким чином: 75% податок на користувачів автодоріг, 10% податок з власників транспортних засобів; 10% інші надходження. У 2000 році відбулося значне збільшення ВП, хоча дані не в порівнянних цінах по збільшенню показника фондовіддачі можна сказати, що підприємство стало краще використовувати свої основні фонди. Марі-Турекського ДРСГУП не тільки зберегло свої робочі місця, але і з кожним роком збільшує ССЧ. Насторожує падіння прибутку, рентабельності і коефіцієнта загальної ефективності, що позначається на відновленні основних фондів, коефіцієнт придатності яких зменшується з кожним роком.
СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ФОНДІВ

п. \ п
Групи і підгрупи ОС
За повної вартості
За залишкової вартості
У% до підсумку по повній вартості
1
Будинки
17238180
13429910
48,62
2
Споруди
10964468
584942
3,1
3
Машини та обладнання
11531679
5374198
32,52
4
Транспортні засоби, всього:
5586625
1855848
15,76
5
У т.ч. з нарахуванням зносу за нормою
2319789
769500
9,22
6
У т.ч. з нарахуванням зносу по пробігу
3266836
1086348
6,54
7
Разом
3546747
21244493
100
Знос нараховується по всіх групах ОС, крім частини транспортних засобів, лінійним способом відповідно до вимог МНС. За транспортним засобам, використання яких у виробництві неможливо визначити по пробігу, зважаючи на відсутність спідометра (Причепи, напівпричепи, катки, навантажувачі), а також транспорт, що обслуговує адміністрацію та ІТП, знос нараховується по 1 \ 12 річної норми АТ щомісячно. По іншим транспортним засобам. (КАМАЗ, КРАЗ, ЗІЛ) знос нараховується по пробігу, що також відповідає вимоги МНС, тобто фактично нарахований знос збігається з нарахуванням зносу для цілей оподаткування
2. Оцінка облікової політики підприємства
Під обліковою політикою розуміється сукупність способів ведення бух.обліку. Облікова політика є сукупність критеріїв облікового відображення і віднесення вартості активів підприємства на витрати і результати господарської діяльності, а також система заходів щодо їх здійснення на підприємстві.
Самостійність у виборі та здійсненні облікової політики - обов'язкова умова економічної свободи підприємства. Індивідуальна для кожного підприємства облікова політика дозволяє з максимальною ефективністю використовувати матеріальні та фінансові можливості, здійснювати економічне маневрування засобами з урахуванням змін ринкової кон'юнктури у відповідності зі стратегією і тактикою конкретного підприємства.
Принаймні шістдесят років, починаючи з кредитної реформи тридцятих років і до дев'яносто четвертого року, облікову політику в країні визначало державу. Вперше у вітчизняній практиці поняття "облікова політика" знайшло відображення в наказі Мінфіну РФ від 28 липня 1994 року № 100 "Про затвердження положення з бухгалтерського обліку" Облікова політика підприємства ". Дане Положення встановлювало основи формування і розкриття облікової політики підприємства. Вищевказане Положення застосовувалося з 1 січня 1995 року по 31 грудня 1998 З 1 січня 1999 року застосовується Положення з бухгалтерського обліку''Облікова політика організації''ПБУ 1 \ 98.
Це положення встановлює основи формування (вибору і обгрунтування) і розкриття (розголошення) облікової політики організації, які є юридичними особами за законодавством Російської Федерації (крім бюджетних установ).
Для цілей цього Положення під облікової політики організації розуміється прийнята нею сукупність способів ведення бухгалтерського обліку-первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності.
До способів ведення бухгалтерського обліку належать способи групування та оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості активів, організації документообігу, інвентаризації, способи застосування рахунків бухгалтерського обліку, системи регістрів бухгалтерського обліку, обробки інформації та інші відповідні способи і прийоми.
Це Положення поширюється:
У частині формування облікової політики-на організації, незалежно від організаційно-правових форм;
У частині розкриття облікової політики-на організації, що публікують свою бухгалтерську звітність повністю або частково відповідно до законодавства Російської Федерації, установчих документів або за власною ініціативою.
Філії та представництва іноземних організації, що знаходяться на території Російської Федерації, можуть формувати облікову політику виходячи з правил, встановлених у країні перебування іноземної організації, якщо останні не суперечать Міжнародним стандартам фінансової звітності.
Облікова політика формуються головним бухгалтерам (бухгалтерам) організації на основі цього Положення і затверджується керівником організації.
При цьому стверджується:
робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності;
форми первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення фактів господарської діяльності, за якими не передбачені типові форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;
порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань організації;
методи оцінки активів і зобов'язань;
правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;
порядок контролю за господарськими операціями;
інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.
При формуванні облікової політики передбачається, що:
Активи та зобов'язання організації існують окремо від активів і зобов'язань власників цих організації та активів та зобов'язань інших організацій (допущення майнової відособленості);
Організація буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому і в неї відсутні наміри і необхідність ліквідації або суттєвого скорочення діяльності і, отже, зобов'язання будуть погашатися у встановленому порядку (допущення безперервності діяльності);
Прийнята організацією облікова політика застосовується послідовно від одного звітного року до іншого (допущення послідовності застосування облікової політики);
Факти господарської діяльності організації відносяться до того обліковому періоду, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов'язаних з цими фактами (потурання тимчасової визначеності факторів господарської діяльності).

Облікова політика організації повинна забезпечувати:

Повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх факторів господарської діяльності (вимога повноти);
Своєчасне відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності (вимога своєчасності);
Велику готовність до визнання в бухгалтерському обліку витрат і зобов'язань, ніж можливих доходів і активів, не допускаючи створення прихованих резервів (вимога обачності);
Відображення в бухгалтерському обліку факторів господарської діяльності виходячи не стільки з їх правові форми, скільки з економічного змісту фактів та умов господарювання (вимога пріоритету зміст перед формою);
Тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на останній календарний день кожного місяця (вимога несуперечності);
Раціональне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов господарської діяльності і величини організації (вимога раціональності).
Формуючи облікову політику підприємства, слід виходити з того, що обрані підприємством її положення застосовуються і послідовно від одного звітного року до іншого і факти господарської діяльності підприємства відносяться до того звітного періоду "і отже, відображається у бухгалтерському обліку", в якому вони мали місце незалежно від фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов'язаних з цим фактів.
При формуванні облікової політики підприємства по конкретному напрямку (питання) ведення та організація бухгалтерського обліку здійснюється вибір одного способу з декількох, що допускаються законодавчими і нормативними актами, що входять в систему нормативного регулювання бухгалтерського обліку в РФ. Якщо зазначена система не встановлює способу ведення бух. обліку з конкретного питання, то при формуванні облікової політики здійснюється розробка підприємством відповідного способу з Положень з бухгалтерського обліку.
Облікова політика Марі-Турекського ДРСГУП регламентується: наказом Мінфіну РФ № 100 від 28.07.94 "Облікова політика", Положенням про бухгалтерський облік та звітність в РФ, затвердженим наказом Мінфіну РФ № 170 від 26.12.94. із змінами і доповненнями, Єдиним планом рахунків і грунтується на використанні журналів-ордерів.
I. Загальні принципи облікової політики:
1) використання методів подвійного запису.
2) незмінність прийнятої УП протягом усього звітного року.
3) повнота відображення в обліку всіх госп. операцій за звітний період.
4) суворе поділ витрат за видами діяльності.
II. Методологічна основа УП.
Бух. облік організований із застосуванням таких методів і способів обліку.
Основні засоби обліковуються за первісною "у момент придбання" і відновної "після переоцінки" вартості на рахунку 01 "Основні засоби". За основними засобами проводиться нарахування зносу з віднесенням його на рахунки обліку витрат. У балансі ОЗ відображається за залишковою вартістю.
Знос нараховується за діючими нормами. Прискорена амортизація не передбачена. Інвентаризація ОС проводиться щорічно перед складанням річного звіту.
Виділене бюджетне фінансування на придбання ОЗ відображається за кредитом рахунку 96 "Цільове фінансування, цільове надходження" і витрачаються суворо за цільовим призначенням.
Капітальні вкладення обліковуються на рахунку 08 "Кап. вкладення ". В аналітичному обліку витрати обліковуються за субрахунками 08-1 "Придбання ОЗ", 08-2 "Будівництво госп. способом ".
Покажемо на конкретних прикладах відображення в обліку руху ОЗ у МРСГУП.
Придбано у Казанського СУ "Гідроспецстрой" за рахунок-фактурі № 25 від 13.03.00 насоси С-569 - 2 штуки за ціною 8333 рубля. Віднесено витрати на відрядження до первісної вартості насосів. Були дані наступні проводки. Дебет 08-1, кредит 60 на суму куплених насосів без ПДВ: 16 666 рублів. Дебет 19-6, кредит 60 на суму ПДВ 3 333 - 33 рублі. Дебет 08-1, кредит 71 відображені витрати на відрядження підзвітної особи.
Витрати на відрядження підзвітної особи підприємству було б вигідніше віднести на поточні витрати, а не на капітальні.
Ліквідований повністю амортизований автомобіль моделі ЗІЛ-555, типу самоскид. При цьому були дані наступні проводки: дебет 47, кредит 01-5 на первісну вартість 24 170 рублів, дебет 02-5, кредит 47 на суму зносу 24 170 рублів, дебет 10-5, кредит 47 оприбутковані придатні запчастини 1 410 рублів, дебет 47, кредит 70 нараховано з / п 819, 67 рублів; дебет 47, кредит 69 нараховано внесків у позабюджетні фонди 330, 33 рублі; дебет 47, кредит 80 відображена прибуток від ліквідації.
Передано безоплатно 2 касових апарати Загальноросійської громадської організації "Комітет солдатських матерів Росії". При цьому були дані наступні проводки дебет 47, кредит 01-23 на суму первісної вартості 5 000 рублів; дебет 80, кредит 47 відображений збиток від безоплатної передачі 5 000 рублів.
Знос нараховується по всіх групах ОС, крім частини транспортних засобів, лінійним способом відповідно до вимог МНС. За транспортним засобам, використання яких неможливо визначити по пробігу, зважаючи на відсутність спідометра (причепи, напівпричепи, катки, навантажувачі), а також транспорт, що обслуговує адміністрацію та ІТП, знос визначається по 1 / 12 річної норми АТ щомісячно. По іншим транспортним засобам (КАМАЗ, КРАЗ, ЗІЛ) знос нараховується по пробігу, що також відповідає вимогам МНС, тобто фактично нарахований знос збігається з нарахуванням зносу для цілей оподаткування.
У 2000 році в Марі-Турекського ДРСГУП не було переоцінок ОС, передача або одержання ОС в оренду. Можна сказати, що облікова політика Марі-Турекського ДРСГУП повністю відповідає необхідним вимогам.

1. Склад і оцінка нематеріальних активів
Починаючи з 1 січня 2001 бухгалтерки облік нематеріальних активів комерційних організацій (крім кредитних) здійснюється відповідно до Положення з бухгалтерського обліку''Облік нематеріальних активів''ПБУ 14/2000, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 16.10.2000 р. № 91н (далі - ПБО 14/2000).
До набрання чинності зазначеного ПБО окремого документа регламентує облік нематеріальних активів, не існувало. Порядок ведення бухгалтерського обліку нематеріальних активів визначався тільки Положенням ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 29.07.98 р. № 34н (далі-Положення з бухгалтерського обліку), і Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств, затвердженим Наказом Мінфіну від 01.11.91 р. № 56.
У ПБУ 14/2000 дано більш детальне, ніж в Положенні ведення бухгалтерського обліку, визначення нематеріальних активів. У ПБУ 14/2000 не дано визначення нематеріального активу, проте сформульовані умови, одночасне виконання яких необхідно для прийняття до бухгалтерського обліку активів як матеріальних:
· Відсутність матеріально-речовинної (фізичної) структури;
· Можливість ідентифікації (виділення, відділення) організацією від іншого майна;
· Використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи надання послуг або для управлінських потреб організації;
· Використання протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання, тривалістю понад 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він не перевищує 12 місяців;
· Організацією не передбачається подальший перепродаж даного майна;
· Здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому;
· Наявність належно оформлених документів, що підтверджують існування самого активу і виключного права в організації на результати інтелектуальної діяльності (патенти, свідоцтва, інші охоронні документи, договір поступки (придбання) патенту, товарного знака тощо).
На жаль, ПБУ 14/2000 не розкриває, що мається на увазі під належним чином оформленими документами, а це може створити певні труднощі для бухгалтерів при постановці об'єкта на облік. Крім того, з'явиться можливість трактування даного пункту податковими органами, яке, можливо, буде не на користь платника податків.
Слід мати на увазі, що ПБУ 14/2000 не застосовується щодо:
· Неда позитивного результату науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт;
· Не закінчених і не оформлених у встановленому законодавством порядку науково-дослідних та технологічних робіт;
· Матеріальних об'єктів (матеріальних носіїв), в яких виражені твори науки, літератури, мистецтва, програми для ЕОМ і бази даних.
З числа нематеріальних активів виключені права на земельні ділянки, так як земельна ділянка абсолютно матеріальний. Його можна оглянути, обмірити, описати суто фізичними параметрами.
До складу нематеріальних активів не включаються в інтелектуальні та ділові якості персоналу організації, їх кваліфікація і здатність до праці, оскільки вони невіддільні від своїх носіїв і не можуть бути використані без них.
Таким чином, нематеріальні активи є ідентифікованими негрошовими активами без фізичного змісту, які використовуються у виробництві або при наданні товарів або послуг, для здачі в оренду іншим сторонам або в адміністративних цілях. Зокрема, такі активи є підконтрольними і можна надійно оцінити їх вартість. Даний підхід до визначення нематеріальних активів відповідає принципам, встановленими міжнародними стандартами фінансової звітності, а саме - МСФЗ 38''Нематеріальні активи''.
Одиницею бухгалтерського обліку нематеріальних активів є інвентарний об'єкт. Основною ознакою, за яким один інвентарний об'єкт відрізняється від іншого, служить виконання ним самостійної функції у виробництві продукції, виконання робіт або надання послуг або використання для управлінських потреб організації.
При надходженні нематеріального активу на облік доцільно привласнювати кожному інвентарному об'єкту інвентарний код, який зберігається незмінним протягом усього періоду існування даного нематеріального активу в організації. У разі ліквідації нематеріального активу його інвентарний номер непрісваівается іншим об'єктам обліку.
Класифікація нематеріальних активів
Згідно з п. 4 ПБУ 14/2000 до нематеральним активів можуть бути віднесені наступні об'єкти (за умови, що вони відповідають всім необхідним для цього умов):
1) об'єкти інтелектуальної власності (виключне право на результати інтелектуальної діяльності), а саме:
· Виключне право патентовласника на винахід, промисловий зразок, корисну модель;
· Виключне авторське право на програми на ЕОМ, бази даних;
· Майнове право автора чи іншого власника авторських прав на топології інтегральних мікросхем;
· Виключне право власника на товарний знак і знак обслуговування, найменування місця походження товарів;
· Виключне право патентовласника на селекційні досягнення;
2) Ділова репутація організації;
3) Організаційні витрати (витрати, пов'язані з утворенням юридичної особи, визнані у відповідності з установчими документами частиною вкладу учасників (учрідітелей) у статутний (складовий) капітал організації).
Об'єкти інтелектуальної власності:
Перелік груп інтелектуальної власності, наведений у ПБО 14/2000 (на відміну від п. 55 положення № 34н), є закритим і соответвенно організаціям не дана можливість самостійно розширювати і доповнювати цей перелік (що в умовах динамічного науково-технічного прогресу, характерного для нашого часу, є як мінімум недалекоглядним). Також у цьому переліку не згадані права на ноу-хау, до яких відповідно до Основ цивільного законодавства СРСР, і республік, затвердженим НД СРСР 31 травня 1991 р. № 2211-I, належить технічна, організаційна або комерційна інформація, що становить секрет виробництва. Однак у п. 2 ПБУ 14/2000 не вказано, що воно не застосовується щодо ноу-хау. Залишається неясним, чи можна розглядати його як об'єкт нематеріальних активів.
Організаційні витрати складаються з витрат організації в період її створення до моменту реєстрації.
Ділова репутація - новий вид нематеріальних активів, різниця між вартістю фірми як єдиного цілісного майново-фінансового комплексу, що має певну репутацію, і балансовою вартістю майна цієї фірми.
Оцінка нематеріальних активів. Відповідно до Положення про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації нематеріальні активи відображаються в обліку за первісною і залишковою вартістю, окремо враховується амортизація нематеріальних активів.
Первісна вартість представляє собою витрати з придбання нематеріальних активів або витрати зі створення нематеріальних активів і доведення їх до стану, придатного до використання.
Витрати з придбання нематеріальних активів включає в себе суми, виплачені продавцю об'єкта, посередникам, за інформаційні та консультаційні послуги, реєстраційні збори і мита, митні витрати та інші витрати, пов'язані з придбанням об'єктів.
Витрати зі створення нематеріальних активів включають в себе нараховану відповідним працівникам оплату праці, відрахування на соціальні потреби, матеріальні витрати та загальновиробничі і загальногосподарські витрати.
Первісна вартість виявляється в момент введення об'єкта в дію і залишається незмінною протягом усього терміну перебування нематеріальних активів на підприємстві.
Первісна вартість визначається для об'єктів:
- Внесених у рахунок вкладів у статутний капітал - за узгодженою вартості;
- Придбаних за оплату в інших організацій та осіб - за фактично виробленим затратам на придбання об'єктів і доведення їх до стану придатного до використання;
- Отриманих безоплатно від інших організацій та осіб - експертним шляхом
Головні завдання бухгалтерського обліку нематеріальних активів:
забезпечення контролю за їх наявністю і схоронністю з моменту придбання до моменту вибуття;
правильне і своєчасне числення зносу;
одержання відомостей для правильного розрахунку податків, що перераховуються до бюджету;
отримання даних для складання звітності про наявність та рух нематеріальних активів.
2. Облік нематеріальних активів
Положення про бухгалтерський облік та звітність в РФ визначає поняття нематеріальних активів, які обліковуються окремо від основних засобів на рахунку 04 «Нематеріальні активи» і 05 «Амортизація нематеріальних активів»
Дані рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність та рух коштів праці, які відповідно до встановленого порядку відносяться до нематеріальних активів.
Рахунок 04 призначений для узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів, що належать підприємству на правах власності.
Аналітичний облік по рахунку 04 ведеться за видами і окремими об'єктами нематеріальних активів.
За наявності в організації декількох видів нематеріальних активів значної вартості доцільно для кожного виду активів, прийнятої в організації, наприклад:
04-1 «Об'єкти інтелектуальної власності»;
04-2 «Права користування природними ресурсами»;
04-3 «Відкладені витрати»;
04-4 «Ціна фірми»;
04-5 «Інші об'єкти».
Організація аналітичного обліку нематеріальних активів повинна бути побудована приминительно до вимог заповнення розділу 4 «Склад нематеріальних активів на кінець року» форма № 5 «Додаток до балансу підприємства» річного звіту за групами нематеріальних активів.
Рахунок 04 «Нематеріальні активи» кореспондує з рахунками:
за дебетом:
08 Капітальні вкладення
50 Каса
51 Розрахунковий рахунок
52 Валютний рахунок
55 Спеціальні рахунки в банках
75 Розрахунки з засновниками
76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами
87 Додатковий капітал
88 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
за кредитом:
06 Довгострокові фінансові вкладення
48 Реалізація інших активів
58 Короткострокові фінансові вкладення
87 Додатковий капітал
Рахунок 05 «Амортизація нематеріальних активів» призначений для узагальнення інформації про накопичених амортизаційних відрахуваннях по об'єктах нематеріальних активів, що належать підприємству на правах власності і за якими проводиться погашення вартості. Сч.05 - (пасивний, регулюючий, контрарні)
Аналітичний облік за сч.05 ведеться за видами і окремими об'єктами нематеріальних активів.
Рахунок 05 «Амортизація нематеріальних активів» кореспондує з рахунками:
за дебетом:
48 Реалізація інших активів
за кредитом:
08 Капітальні вкладення
20 Основне виробництво
23 Допоміжні виробництва
25 Загальновиробничі витрати
26 Загальногосподарські витрати
29 Обслуговуючі виробництва та господарства
31 Витрати майбутніх періодів
43 Комерційні витрати
44 Витрати обігу
79 Внутрішньогосподарські витрати
80 Прибутки і збитки
Крім того, для обліку нематеріальних активів призначені рахунки:
19 - «Податок на додану вартість по придбаним цінностям», субрахунок 2 - «ПДВ по придбаних нематеріальних активів»
48 - «Реалізація інших активів"
2.1 Облік надходження нематеріальних активів
Нематеріальні активи зараховуються до складу нематеріальних активів на підставі акту приймання у міру створення або надходження їх на підприємство або закінчення робіт з доведення їх до стану, придатного до використання у запланованих цілях.
При наявності охоронного документа, виданого уповноваженим державним органом і підтверджує права на нематеріальні активи, в якості облікової одиниці може бути вказаний охоронний документ як еквівалент прав, що випливають з цього охоронного документа.
У разі придбання нематеріальних активів на підставі ліцензійних, авторських чи інших передбачених законодавством договорів, в якості облікових одиниць приймаються відповідні ліцензії та договори (Додаток 1).
Існує кілька основних видів надходження нематеріальних активів.
1. Придбання нематеріальних активів за плату.
Витрати з придбання нематеріальних активів відносяться до довгострокових інвестицій та відображаються за дебетом рах. 08 «Капітальні вкладення» з кредиту розрахункових, матеріальних та інших рахунків на суму витрат на придбання нематеріальних активів. Після прийняття на облік нематеріальних активів їх відображають за дебетом рах. 04 з кредиту рах. 08 на суму початковою вартості нематеріальних активів.
2. Надходження нематеріальних активів у порядку бартеру 11111первоначально відображають за дебетом рах. 08 з кредиту рах. 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» або 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» з подальшою оприбуткуванням за дебетом рах. 04 з кредиту рах. 08. Передані в порядку обміну об'єкти списуються з кредиту відповідних рахунків (01,10,12,40 та ін) в дебет рахунків реалізації (46,47,48).
3. На етапі освіти підприємство може отримати нематеріальні активи від засновника (учасника) в якості внеску до статутного капіталу. Розмір цього вкладу вказують в установчому договорі. У межах цієї суми засновник (учасник) може внести свій внесок нематеріальними активами. При передачі нематеріальних активів приводять їх перелік, вказують їх первісну вартість, знос і ціну угоди, за якими їх відносять в рахунок статутного капіталу. У цьому випадку нематеріальні активи оприбутковуються за дебетом рах. 04 з кредиту рах. 75 «Розрахунки з засновниками», субрах. 1 "Розрахунки за внесками до статутного капіталу".
4. Можливо надходження нематеріальних активів від юридичних чи фізичних безоплатно в експертній оцінці. Тут нематеріальні активи відносять на збільшення додаткового капіталу (дебет рах. 04, кредит рах. 87 "Додатковий капітал", субсч.3 "Безоплатно отримані цінності")
5. Надходження нематеріальних активів для здійснення спільної діяльності.
Відповідно зі змінами та доповненнями № 6 від 31.05.95 р. до Інструкції ДПС про ПДВ від 1.05.95.г. облік ПДВ по придбаних нематеріальних активів здійснюється на сч.19 «ПДВ по придбаних матеріальних цінностей», субсч.2 «ПДВ по придбаних нематеріальних активів» і 68 «Розрахунки з бюджетом», субрах. «Розрахунки з ПДВ». За придбаним нематеріальних активів суму ПДВ відображають за дебетом сч.19-2 і кредитом рах. 60,76 та ін Щомісяця після оплати та прийняття на облік нематеріальних активів сума ПДВ списується протягом 6 місяців рівними частками з кредиту рах. 19 в дебет рах. 68.
При придбанні нематеріальних активів для невиробничих потреб суму сплаченого податку на розрахунки з бюджетом не відносять і покривають за рахунок відповідних джерел фінансування (списують з кредиту сч.19 в дебет рахунків 29 «Непромислові виробництва і господарства», 88 «Нерозподілений прибуток (Непокритий збиток)» , 96 «Цільові фінансування й надходження»).
Якщо ж нематеріальні активи, придбані для виробництва продукції, звільненої від ПДВ, то сплачений при цьому ПДВ включається до первісної вартості нематеріальних активів.
Відповідно до Указу Президента РФ «Про першочергові заходи щодо вдосконалення податкової системи РФ» від 21.07.95г. № 746 у 1996р. суми ПДВ, сплачені при придбанні нематеріальних активів, віднімаються із сум ПДВ, які підлягають внеску у федеральний бюджет, в момент прийняття на облік придбаних нематеріальних активів.
2.2 Облік амортизації нематеріальних активів
Нематеріальні активи використовуються тривалий час і протягом цього часу їх вартість щомісяця переноситься на вироблену продукцію, виконані роботи та надані послуги. Економічний механізм поступового переносу вартості нематеріальних активів на готовий продукт та накопичення грошового фонду для заміни нематеріальних активів називається амортизацією.
Величина амортизаційних відрахувань обчислюється за нормами, які підприємство встановлює самостійно виходячи з первісної вартості та строку корисного використання. Якщо такий термін встановити неможливо, то норми амортизації розраховують виходячи з 10-річного терміну служби нематеріальних активів, але не більше терміну діяльності підприємства. А після закінчення терміну корисного використання нематеріальних активів знос по них не нараховують. Так, наприклад, при праві користування на 5 років сума нарахованого зносу складає щомісяця 1 / 60 частину первісної вартості, на 10 років - 1 / 120 частина.
Суму амортизації за звітний місяць визначають наступним чином: до суми амортизації, нарахованої минулого місяця, додають суму амортизації зі вартості надійшли нематеріальних активів за минулий місяць і віднімають суму амортизації зі вартості нематеріальних активів, які вибули в минулому місяці.
Нарахування за амортизації доцільно починати з 1-го числа місяця., Наступного за місяцем введення об'єкта в експлуатацію, і припиняти з 1-го числа місяця, наступного за місяцем вибуття.
Для узагальнення інформації про накопичених амортизаційних відрахуваннях по об'єктах нематеріальних активів, за якими проводиться погашення вартості призначений пасивний, регулюючий рахунок 05 «Амортизація нематеріальних активів».
Щомісяця суми зносу, нарахованого по нематеріальних активів згідно з установленими нормами, підприємство включає в витрати виробництва - дебет рахунків 20,23,25,26,31,43, кредит рах. 05.
Вартість деяких видів нематеріальних активів погашають без нарахування амортизації. Відповідно до листа Мінфіну РФ «Про відображення в бухгалтерському обліку та звітності операцій, пов'язаних з приватизацією підприємства» від 23.12.92г. № 117 різницю між ціною купівлі та оціночної вартість майна організації списують щомісяця протягом 10 років (але не більше терміну діяльності організації) безпосередньо з сч.04 в дебет рахунків обліку витрат. При даному варіанті погашення вартості нематеріальних активів сальдо по сч.04 відображає залишкову, а не первісну вартість об'єкта. Даний спосіб погашення вартості нематеріальних активів використовують стосовно до невідчужуваним їх видами (організаційні витрати, ціни фірми).
2.3 Облік вибуття нематеріальних активів
Основними видами вибуття нематеріальних активів з підприємства є:
- Їх реалізація (продаж);
- Безоплатна передача;
- Списання внаслідок непридатності;
- Передача в рахунок внеску в статутні капітали інших організацій;
- Списання після закінчення терміну корисного використання.
Незалежно від причини будь вибуття нематеріальних активів отримує відображення на активно-пасивному рахунку 48 «Реалізація інших активів". У дебет сч.48 списують первісну вартість вибувають нематеріальних активів, витрати, пов'язані з їх вибуттям, суму ПДВ по реалізованих активів; по кредиту сч.48 списують знос по вибувають активів, суму виручки від реалізації або іншого доходу від вибуття нематеріальних активів.
Зіставлення оборотів по сч.48 дозволяє виявити які доходи (перевищення кредитового обороту над дебетовим), або втрати (перевищення дебетового обороту над кредитовим).
Фінансовий результат від вибуття нематеріальних активів списують з сч.48 на сч.80 «Прибутки та збитки». При цьому:
- Якщо сума виручки від реалізації нематеріальних активів перевищує залишкову їх вартість і витрати, пов'язані з вибуттям, то різницю списують в дебет рах. 48 і кредит рах. 80
- Якщо залишкова вартість вибулих нематеріальних активів не відшкодовується виручкою від їх реалізації, то різницю між ними списують з кредиту рах .48 в дебет рах. 80.
Фінансовий результат від безоплатної передачі нематеріальних активів виробничого призначення списують в дебет сч.87 «Додатковий капітал,», а невиробничого призначення - в дебет сч.88 «Нерозподілений прибуток (Непокритий збиток)», субрахунок «Фонд соціальної сфери».
При передачі нематеріальних активів у рахунок внеску в статутні капітали інших організацій договірна вартість може перевищувати балансову вартість активів. У цьому випадку суму перевищення відображають за кредитом сч.83 «Доходи майбутніх періодів" у кореспонденції з сч.48. У міру нарахування доходів за вкладом суму перевищення рівними частинами у термін, встановлений установчими документами, списують з дебету сч.83 в кредит сч.80 (п.34 листа Мінфіну РФ «Про об'єм і формах річного бухгалтерського звіту підприємств за 1994 рік і про порядок його заповнення »від 11.07.94г. № 91)
Обороти з продажу (реалізації) і безоплатній передачі нематеріальних активів обкладаються ПДВ.
Для визначення суми ПДВ по реалізованих нематеріальних активів потрібно з'ясувати факти придбання активів з ПДВ або без ПДВ та строки придбання.
При безоплатній передачі нематеріальних активів платником ПДВ є сторона, яка передає (приймаюча сторона сплачує податок на прибуток). Оподатковуваний оборот визначається виходячи з середньої ціни реалізації (без урахування ПДВ), але не нижче залишкової вартості нематеріальних активів.
У разі вибуття нематеріальних активів раніше встановленого терміну може виникнути необхідність списання з сч.19, субсч.3 «ПДВ по придбаних нематеріальних активів», частини несписані податку.
За новим планом рахунків порядок списання амортизується імусщества (основних фондів і нематеріальних активів) дещо змінився. Тепер при вибутті майна накопичена амортизація списується не на рахунки обліку реалізації, а в кредит рахунків обліку майна. Таким чином, залишкова вартість вибувають об'єктів формується на рахунках їх обліку за допомогою зменшення початковою вартістю на суму накопиченої амортизації. Тобто при списанні об'єкта нематеріальних активів на суму накопичені за ним на рахунку 05 амортизації оформляється проводка:
Дебет 05 Кредит 04.
Дебет 91, субрахунок 2''Інші витрати''Кредит 04 - на суму залишкової вартості об'єкта ннематеіальних активів
Дебет 76 Кредит 91, субрахунок 1''інші доходи''-на суму надходжень від продажу об'єктів.
Записи за субрахунками 1''Інші доходи''і''Інші витрати''рахунку 91 виробляються накопичувально протягом звітного року.
Сальдо інших доходів і витрат за звітний місяць визначається сопостовленіем дебетового обороту по субрахунку 2''Інші витрати''і кредитового обороту по субрахунку 1''Інші доходи''і списується з рахунку 91, субрахунок 9''Сальдо інших доходів і витрат'' на рахунок 99''Прибутки і збитки''. Дебет 91-9 Кредит 99-прибуток.
Дебет 99 Кредит 91-9, на суму збитку.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РЕПУТАЦІЇ
Позитивна ділова репутація враховується в якості окремого інвентарного об'єкта на рахунку 04 і зараховується на баланс організації проводкою:
Дебет 04 Кредит 51 (76).
Негативна ділова репутація враховується як доходи майбутніх періодів на рахунку 98''Доходи майбутніх періодів''
Дебет 76 Кредит 98.
Придбання ділова репутація організації амортизується протягом 20 років (але не більше терміну діяльності організації).
Амортизаційні відрахування по позитивної ділової репутації організації відображаються в бухгалтерському обліку шляхом рівномірного зменшення її первісної вартості:
Дебет 20 Кредит 04.
Негативна ділова репутація рівномірно відноситься на фінансові результати організації як операційний дохід:
Дебет 98 Кредит 91.
2.4. Інвентаризації нематеріальних активів
організація ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
Порядок і строки проведення інвентаризації (у тому числі кількість проведених інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов'язань, що перевіряються при кожній з них, і т. д.) визначається керівником організації, за винятком випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.
При цьому слід враховувати, що відповідно до п. 8 Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 29.07.98 р. № 34н (далі - Положення по веденню бухгалтерського обліку), розроблений і затверджений керівником організації порядок проведення інвентаризації повинен бути зафіксований в обліковій політиці організації на відповідний рік.
В обов'язковому ж порядку згідно з п. 2 ст. 12 Закону про бухгалтерський облік інвентаризація проводиться:
при передачі майна в оренду, викуп, продажу, а також при перетворенні державного або муніципального унітарного підприємства;
перед складанням річної бухгалтерської звітності (кролю майна, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року). При цьому інвентаризація основних засобів може проводитися один раз на три роки, а бібліотечних фондів - один раз на п'ять років (в організаціях, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, інвентаризація товарів, сировини і матеріалів може проводитися в період їх найменших залишків );
при зміні матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);
при виявленні фактів розкрадання, зловживання чи псування майна;
• б разі стихійного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;
при реорганізації або ліквідації організації перед складанням ліквідаційного балансу;
в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.
При колективній (бригадній) матеріальної відповідальності інвентаризації проводяться при зміні керівника колективу (бригадира), при вибутті з колективу (бригади) більше п'ятдесяти відсотків його членів, а також на вимогу одного або кількох членів колективу (бригади).
Для проведення інвентаризації в організації створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія (при великому обсязі можуть створюватися робочі інвентаризаційні комісії, а при малому обсязі робіт проведення інвентаризації може покладатися на створені ревізійні комісії).
Персональний склад комісій затверджується наказом (постановою, розпорядженням) керівника організації. При цьому до складу таких комісій можуть включатися представники адміністрації підприємства, працівники бухгалтерської служби, інші фахівці, у тому числі представники служби внутрішнього аудиту підприємства і незалежних аудиторських організацій.
Під майном організації, наявність якого повинно бути перевірено в ході інвентаризації, розуміються основні засоби, нематеріальні активи, фінансові вкладення, виробничі запаси, готова продукція, товари, інші запаси, грошові кошти та інші фінансові активи, а під фінансовими зобов'язаннями - кредиторська заборгованість, кредити банків, позики і резерви.
При оформленні результатів інвентаризації застосовуються форми первинних облікових документів, затверджені Постановою Держкомстату Росії від 18.08.98 р. № 88.
порядок ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
Заходи, що проводяться при інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, можна об'єднати в такі основні етапи:
підготовчий;
перевірка фактичної наявності майна і зобов'язань;
зіставлення даних інвентаризації з даними бухгалтерського обліку, виявлення та документальне оформлення виявлених розбіжностей;
оформлення результатів інвентаризації та приведення у відповідність з ними даних бухгалтерського обліку.
Для проведення кожної конкретної інвентаризації видається наказ про проведення інвентаризації (типова форма № інв-22), в якому визначаються зміст, обсяг, порядок і строки проведення інвентаризації, а також персональний склад інвентаризаційної комісії. Наказ реєструється в журналі обліку контролю за виконанням наказів про проведення інвентаризації (типова форма № інв-23)
Слід звернути увагу, що відсутність хоча б одного члена комісії при проведенні інвентаризації є підставою для визнання результатів інвентаризації недійсними.
Інвентаризація майна організовується за його місцезнаходженням і матеріально відповідальним особам. Перевірка фактичної наявності товарів проводиться за обов'язкової участі матеріально відповідальних осіб. Фактична наявність майна визначають шляхом обов'язкового підрахунку, зважування або обміру.
До початку перевірки фактичної наявності майна від матеріально відповідальних осіб повинні бути отримані розписки про те, що до початку інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на майно здано в бухгалтерію або передані комісії і всі цінності, що надійшли на їх відповідальність, оприбутковані, а вибулі списані на видаток (такі розписки передбачаються типовими формами первинної облікової документації).
Всі останні на момент інвентаризації документи, отримані комісією, візуються головою з зазначенням: «до інвентаризації на« __ »(дата)», що служить бухгалтерії підставою для визначення залишків майна до початку інвентаризації за обліковими даними.
Під час інвентаризації всі операції по прийому та відпуску матеріальних цінностей повинні бути припинені. Цінності, які фактично надійшли після початку інвентаризації, повинні бути оприбутковані після дати інвентаризації. У інвентаризаційні описи ці цінності також не включаються.
За товарів та інших цінностей, що зберігаються в непошкодженій упаковці постачальника, кількість цих цінностей може визначатися на підставі документів при обов'язковій перевірці в натурі (на вибірку) частини цих цінностей.
Визначення ваги (обсягу) навалочних товарів (наливних продуктів) допускається проводити на підставі обмірів і технічних розрахунків. Акти обмірів, технічні розрахунки та інші документи, що послужили підставою для встановлення фактичної наявності майна, прикладаються до інвентаризаційним описам, якими оформляються результати перевірки.
Якщо інвентаризація майна проводиться протягом кількох днів, то приміщення, в яких зберігаються матеріальні цінності, при догляді інвентаризаційної комісії повинні бути опечатані. Під час перерв у роботі опису повинні зберігатися в ящику (шафі, сейфі) в закритому приміщенні, де проводиться інвентаризація.
Цінності, що надходять під час проведення інвентаризації, повинні прийматися матеріально відповідальними особами в присутності членів інвентаризаційної комісії і оприбутковуватися з обліку тільки після інвентаризації.
Ці товарно-матеріальні цінності заносяться до окремого опису «Товарно-матеріальні цінності, що надійшли під час інвентаризації». На прибутковому документі за підписом голови інвентаризаційної комісії робиться відмітка «після інвентаризації» з посиланням на дату опису, в яку записані ці цінності. При тривалому проведенні інвентаризації у виняткових випадках і тільки з письмового дозволу керівника і головного бухгалтера підприємства допускається відпускати товари матеріально відповідальними особами в присутності членів комісії. На такі цінності складається окремий опис під найменуванням «Товарно-матеріальні цінності, відпущені під час інвентаризації».
Відомості про фактичну наявність майна організації та реальності врахованих фінансових зобов'язань відображаються в інвентаризаційних описах або актах, складених за типовими формами.
Кожна з описів складається у двох примірниках, підписується членами комісії та особою, відповідальною за збереження. Один примірник передається в бухгалтерію для складання порівнювальної відомості, а другий залишається у матеріально відповідальних осіб.
Усі товарно-матеріальні цінності заносяться до опису по кожному окремому найменуванню із зазначенням виду, групи, кількості й інших необхідних даних (артикулу, сорту і т. д.).
Для оформлення даних інвентаризації основних засобів застосовується інвентаризаційний опис основних засобів (форма № інв-1).
На об'єкти основних засобів, взяті в оренду, описи складаються в трьох примірниках (третій примірник надсилають орендодавцеві).
На інвентарізуемое товарно-матеріальні цінності заповнюється інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей (форма № інв-3), що застосовується для відображення даних фактичної наявності матеріалів, товарів, продуктів у місцях зберігання і на всіх етапах їх руху на підприємстві, або інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання (форма. № інв-5), вживана при інвентаризації товарів (продуктів), прийнятих на відповідальне зберігання.
У випадках, коли за умовами організації діяльності комісія не має можливості протягом одного дня провести підрахунок матеріальних цінностей і записати їх в інвентаризаційний опис, використовується інвентаризаційний ярлик (форма № інв-2). Заповнюється він в одному примірнику членами комісії і зберігається разом з перерахованими товарами (продуктами).
На відвантажені чи перебувають у дорозі цінності повинні заповнюватися окремі форми - акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей відвантажених (форма № інв-4) і акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться в дорозі (форма № інв-6).
Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей відвантажених, але не оплачених у строк покупцями, що знаходяться на складах інших організацій, полягає в перевірці обгрунтованості значаться сум на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.
Так, на рахунках обліку товарів (продуктів, готової продукції), не знаходяться у момент інвентаризації в підзвіті матеріально відповідальних осіб, можуть залишатися лише суми, підтверджені належним чином оформленими документами: по знаходяться в дорозі - розрахунковими документами постачальників або іншими їх замінюють документами, з відвантажених - копіями пред'явлених покупцям документів (платіжних доручень, векселів і т. д.), за простроченими оплатою документів - з обов'язковим підтвердженням установою банку; по перебувають на складах сторонніх організацій - збереженими розписками, переоформленими на дату, близьку до дати проведення інвентаризації.
Попередньо повинна бути проведена звірка цих рахунків з іншими кореспондуючими рахунками. Так, за рахунком «Товари відвантажені» слід встановити, не значаться на рахунку суми, оплата яких була відображена на інших рахунках (76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» та ін), або суми за товари та продукцію, фактично оплачені та отримані, але котрі увійшли в дорозі.
В акті інвентаризації наявних грошових коштів (форма № інв-15) вказується, скільки грошових коштів, різних цінностей і документів (готівкових грошей, марок, чеків (чекових книжок) та ін) знаходиться в касі організації. Під час інвентаризації грошові кошти, цінності та документи не приймаються і не видаються.
В акті інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками, іншими дебіторами і кредиторами (форма № інв-17) відображаються відомості (дані) про розрахунки з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами. Акт складається у двох примірниках і підписується відповідальними особами інвентаризаційної комісії. Виявлені за документами залишки сум, які значаться на відповідних рахунках, вказуються у довідці (додаток до форми № інв-17).
У інвентаризаційні описи включаються всі виявлені цінності, в тому числі і надмірності, а на виявлені при інвентаризації непридатні або зіпсовані цінності складаються відповідні акти.
У всіх випадках інвентаризаційні описи можуть бути заповнені як з використанням обчислювальної та іншої організаційної техніки, так і від руки. Опису заповнюються чорнилом і кульковою ручкою чітко і ясно, без помарок і підчисток.
На кожній сторінці опису вказують прописом число порядкових номерів матеріальних цінностей і загальний підсумок кількості в натуральних показниках, записаних на даній сторінці, незалежно від того, в яких одиницях виміру (штуках, кілограмах, метрах і т. д.) ці цінності показані.
Виправлення помилок здійснюється у всіх примірниках описів шляхом закреслення неправильних записів і проставлення над закресленими правильних записів. Виправлення обумовлюються і підписуються всіма членами комісії та матеріально відповідальними особами.
У описах не допускається залишати незаповнені рядки, на останніх сторінках незаповнені рядки прокреслюються. На останній сторінці опису повинна бути зроблена відмітка про перевірку цін, таксування і підрахунку підсумків за підписами осіб, які проводили цю перевірку.
Описи підписуються всіма членами комісії та матеріально відповідальними особами. У кінці опису матеріально відповідальні особи дають розписку, підтверджує перевірку комісією майна в їх присутності, про відсутність до членів комісії будь-яких претензій та прийнятті перерахованого до опису майна на відповідальне зберігання (при перевірці фактичної наявності майна у разі зміни матеріально відповідальних осіб прийняв майно розписується в опису отриманні, а здав - у здачі цього майна).
ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
За результатами перевірки фактичної наявності майна і фінансових зобов'язань повинні складатися порівняльні відомості (сличительная відомість результатів інвентаризації основних засобів (форма № інв-18), сличительная відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (форма № інв-19)).
При цьому на цінності, які не належать організації, але котрі увійшли в бухгалтерському обліку (що знаходяться на відповідальному зберіганні, орендовані і т. п.), складаються окремі порівняльні відомості.
У всіх випадках порівняльні відомості складаються тільки по майну, при інвентаризації якого були виявлені відхилення від облікових даних.
У слічітельних відомостях відображають розбіжності між показниками за даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів згідно з оцінкою товарно-матеріальних цінностей в бухгалтерському обліку. При їх складанні слід враховувати пересортицю товарно-матеріальних цінностей, а також списання втрат у межах норм природних втрат. Про допущену пересортицю матеріально відповідальні особи подають докладні пояснення інвентаризаційної комісії.
Взаємний залік надлишків і нестач внаслідок пересортиці може бути допущений тільки у вигляді виключення за один і той же період, що перевірявся, в одного і того ж особи, що перевіряється, щодо товарно-матеріальних цінностей одного і того ж найменування і в тотожних кількостях. У випадку, коли при заліку нестач надлишками з пересортиці вартість саме ті цінностей вище вартості цінностей, що опинилися у надлишку, ця різниця у вартості відноситься на винних осіб.
При цьому спад цінностей в межах встановлених норм визначається після заліку нестач цінностей надлишками з пересортиці. У тому випадку, якщо після заліку за пересортицею, проведеного в установленому порядку, все-таки виявилася нестача цінностей, то норми природного убутку повинні застосовуватися тільки по тому найменуванню, за яким встановлена ​​недостача. При відсутності норм убуток розглядається як недостача понад норми.
Дані результатів проведених інвентаризацій узагальнюються у відомості обліку результатів, виявлених інвентаризацією (форма № інв-26, затверджена Постановою Держкомстату Росії від 27.03.2000 р. № 26).
Виявлені при проведенні інвентаризації розбіжності доповідаються головою інвентаризаційної комісії керівнику організації з метою визначення порядку їх регулювання.
За результатами розгляду поданих матеріалів керівник організації приймає рішення про взаємний залік надлишків і нестач у результаті інвентаризації; списання виявлених нестач у межах норм природного убутку; притягнення винних осіб до відповідальності за нестачі цінностей понад норми природного убутку (у тому числі з передачею справ до слідчих або судові органи).
відображення виявлення різниці в БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Відповідно до п. 28 Положення по веденню бухгалтерського обліку виявлені під час інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю майна, і даними бухгалтерського обліку відображаються на рахунках бухгалтерського обліку в наступному порядку:
а) надлишок майна оприбутковується за ринковою вартістю на дату проведення інвентаризації, і відповідна сума зараховується на фінансові результати;
б) недостача майна і його псування в межах норм природного убутку відносяться на витрати виробництва або обігу (витрати), понад норми - за рахунок винних осіб. Якщо винні особи не встановлені або суд відмовив у стягненні збитків з них, то збитки від недостачі майна і його псування списуються на фінансові результати.
Надлишок майна оприбутковується за допомогою оформлення проводки:
Дебет 01 «Основні засоби», 04 «Нематеріальні активи», 10 «Матеріали», 12 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» (при застосуванні чинного Плану рахунків), 41 «Товари» та ін
редіт 80 «Прибутки та збитки» (91 * «Інші доходи і витрати», субрахунок «Інші доходи»)}.
Недостача майна відображається у бухгалтерському обліку проводками:
Дебет 84 «Нестачі і втрати від псування цінностей» (94 «Нестачі і втрати від псування цінностей») Кредит 10, 41} відображена нестача товарно-матеріальних цінностей за обліковою вартістю (по товарах - покупні ціни);
Дебет 84 (94) Кредит 41, субрахунок «Товари в роздрібній торгівлі»} виявлена ​​недостача товарів, які обліковуються за продажними цінами;
Дебет 42 «Торгова націнка» Кредит 83 «Доходи майбутніх періодів», субрахунок «Різниця між ціною купівлі та оціночною вартістю» (98 «Доходи майбутніх періодів»)} відображена торгова націнка по бракуючим товарах (у разі, якщо товари обліковуються за продажними цінами);
Дебет 26 «Загальногосподарські витрати», 44 «Витрати обігу» Кредит 84 (94)} списана нестача у межах затверджених у законодавчому порядку норм природних втрат на собівартість продукції (робіт, послуг), витрати обігу;
Дебет 89 «Резерви майбутніх витрат і платежів» (96 «Резерви майбутніх витрат») Кредит 84 (94)} списана недостача в межах норм природного убутку за рахунок створюваного для цих цілей резерву майбутніх витрат і платежів;
Дебет 83, субрахунок "Різниця між ціною купівлі та оціночною вартістю» (93) Кредит 84 (94)} списана різниця між обліковими та покупними цінами, що відноситься до бракуючих товарах, в межах норм, списуються за рахунок підприємства (у разі, якщо обліковими цінами є продажні).
Списання збитків понад норми природного убутку (у разі відсутності встановлених норм - у повному розмірі нестачі) може бути вироблено:
1) за рахунок винних осіб у наступних випадках:
· Якщо особи визнані винними рішеннями суду (при цьому будь-яка особа, яка вчинила злочин (правопорушення) передбачається невинним до тих пір, поки його провина не буде доведена в передбаченому законом порядку і встановлено що набрало законної сили вироком суду);
· Якщо особи є винними в силу прийняття на себе повної матеріальної відповідальності;
· В інших випадках, коли працівники відповідно до КЗпП РФ можуть бути залучені до повної або обмеженої матеріальної відповідальності.
Списання недостачі за рахунок винних осіб оформляється в бухгалтерському обліку таким чином:
Дебет 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями», субрахунок «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку» Кредит 84 (94)}
недостача віднесена на винних осіб;
Дебет 50 «Каса», 70 «Розрахунки з персоналам з оплати праці» Кредит 73, субрахунок «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку»}
збиток відшкодовано винною особою шляхом внесення готівки в касу підприємства або за допомогою утримання сум із заробітної плати;
Дебет 73, субрахунок «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку» Кредит 83, субрахунок "Різниця між ціною купівлі та оціночною вартістю» (98)} на рахунок винних осіб віднесена різниця між сумою, що підлягає стягненню, та вартістю відсутніх товарів (продуктів) за обліковими цінами ( у разі, якщо обліковими цінами є продажні (роздрібні));
Дебет 83 (98) Кредит 80 (91, субрахунок «Інші доходи»)} відображена сума отриманої торгової надбавки (у разі, якщо товари обліковуються за продажними цінами);
2) за рахунок фінансового результату діяльності організації в наступних випадках:
· Якщо рішеннями слідчих або судових органів підтверджено відсутність винних осіб;
· Якщо є рішення суду про відмову у стягненні з цих осіб шкоди через необгрунтованого позову (у цьому випадку збитки на фінансові результати списуються тільки для цілей обліку - оподатковуваний прибуток організації не зменшується).
У бухгалтерському обліку списання проводиться таким чином:
Дебет 80 (91, субрахунок «Інші витрати») Кредит 84 (94)} недостачі (збитки) понад норми природного убутку (при відсутності норм убутку - у повному розмірі) віднесені на фінансові результати діяльності підприємства;
3) за рахунок власних коштів організації (нерозподілений прибуток) у наступних випадках:
· Якщо винні особи не встановлені, а організація не вживає заходів до їх розшуку або розгляду справи в судовому порядку;
· Якщо винні особи встановлені, а організація не вживає заходів до стягнення з них суми збитків ні в судовому, ні в позасудовому порядку.
У бухгалтерському обліку списання оформляється наступним чином:
Дебет 88 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (91, субрахунок «Інші витрати» - без обліку з метою оподаткування) Кредит 84 (94)} списана нестача, утворена в результаті наднормативної втрати товарів (понад норми природного убутку) або всієї втрати товарів , якщо норми убутку не встановлені.
Якщо при проведенні інвентаризації з'ясується, що матеріально-виробничі запаси, що належать організації (крім обладнання до установки і МШП), не задовольняють їх оцінці (ціни протягом року знизилися, запаси морально застаріли або втратили свою первісну якість), вони відповідно до п. 11 Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» ПБУ 5 / 98, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 15.06.98 р. № 25н, повинні бути відображені в бухгалтерському балансі за ціною можливої ​​реалізації з віднесенням різниці в цінах на фінансові результати:
Дебет 80 (91, субрахунок «Інші витрати») Кредит 10, 40 «Готова продукція» (43), 41}.
матеріальна ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА збитки, завдані нестачею, Виявлені під час інвентаризації
Розмір шкоди за недостачу матеріальних цінностей, виявлену при проведенні інвентаризації, визначається відповідно до КЗпП РФ і Положенням про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, затвердженим Указом Президії ВР СРСР від 13.07.76 р.
Відповідно до ст. 118 КЗпП РФ матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству при виконанні трудових обов'язків, покладається на працівника за умови, якщо шкода заподіяна з його вини.
Така відповідальність, як правило, обмежується середнім місячним заробітком працівника і не повинна перевищувати розміру прямої дійсної шкоди, за винятком випадків повної матеріальної відповідальності, встановлених ст. 121 КЗпП РФ.
Повна матеріальна відповідальність наступає:
· Коли шкоди завдано недостачею майна, отриманого працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами;
· Коли шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків або злочинними діями, встановленими вироком суду;
· У разі виявлення недостачі (псування, втрати) майна у матеріально відповідальних осіб, з якими підприємством укладені договори про повну індивідуальну або колективну (бригадну) відповідальність.
Згідно зі ст. 121.3 КЗпП РФ розмір заподіяної шкоди визначається за фактичними втратами на підставі даних бухгалтерського обліку виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу за встановленими нормами.
Приклад заповнення відомості обліку результатів, виявлених інвентаризацією
В організації проведена інвентаризація, за результатами якої виявлено:
а) надлишки готівкових грошових коштів в касі - 500 руб. (За рішенням керівника організації оприбутковані по обліку);
б) недостача матеріалів на складі - 2000 руб. (Зараховано по пересортиці - 300 руб., Віднесено на винних осіб - 1700 руб.);
в) недостача товарів і продуктів харчування в торговельній мережі за купівельними цінами - 1200 руб. (У межах норм природних втрат - 200 руб., За рахунок винних осіб - 400 руб., За рахунок коштів організації - 600 руб.).
За результатами інвентаризації в бухгалтерському обліку організації оформляються наступні проводки:
Дебет 50 Кредит 80 (91, субрахунок «Інші доходи»)} оприбутковані надлишки готівкових грошових коштів в касі - 500 руб.;
Дебет 84 (94) Кредит 10} відображена недостача матеріалів на складі (за мінусом суми, зарахованої за пересортицею) - 1700 руб.;
Дебет 73, субрахунок «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку» Кредит 84 (94)} віднесена сума недостачі за рахунок винних осіб - 1700 руб.;
Дебет 84 (94) Кредит 41} відображена недостача товарів (за купівельними цінами) - 1200 руб.;
Дебет 26, 44 Кредит 84 (94)} списана нестача товарів у межах норм природних втрат - 200 руб.;
Дебет 88 (91, субрахунок «Інші витрати») Кредит 84 (94)} списана нестача товарів за рахунок коштів підприємства - 600 руб.;
Дебет 73, субрахунок «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку» Кредит 84 (94)} списана нестача товарів за рахунок винних осіб - 400 руб.
Результати інвентаризації оформляються відомістю за формою № інв-26.
Згідно п.1.3. методичних вказівок, інвентаризації підлягає все майно організації, в тому числі і нематеріальні активи.
Як і в загальному випадку основними цілями інвентаризації нематеріальних активів є:
виявлення фактичної наявності нематеріальних активів;
зіставлення фактичної наявності нематеріальних активів з даними бухгалтерського обліку;
перевірка повноти відображення в обліку.

Відповідно до Положення про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації проведення інвентаризацій нематеріальних активів (як і інвентаризації всього майна і фінансових зобов'язань організації) обов'язково:

при передачі майна організації в оренду, викуп, продажу, а також у випадках, передбачених законодавством при перетворенні державного або муніципального унітарного підприємства;
перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року.
при зміні матеріально-відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);
при встановленні фактів крадіжок або зловживань, а також псування цінностей;
у разі стихійних лих, пожежі, аварій чи інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;
при ліквідації (реорганізації) організації перед складанням ліквідаційного (розділового) балансу і в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації або нормативними актами Міністерства фінансів Російської Федерації.
Для проведення інвентаризації в організації створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія.
При інвентаризації нематеріальних активів перевіряють:
- Наявність документів, що підтверджують права організації на його використання;
- Правильність і своєчасність відображення нематеріальних активів у балансі.

3.Отраженіе нематеріальних активів у звітності
При складанні річної звітності на підприємстві дані про нематеріальні активи відображаються в таких документах.:
1. У балансі підприємства (форма № 1) наявність нематеріальних активів показується в підрозділі «Нематеріальні активи» (рядки 110-112). Дані за відповідними рядками підрозділу наводяться за залишкової вартості нематеріальних активів тобто за фактичними витратами на придбання, ісготовленіе і витратам їх доведення до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях, за мінусом нарахованої амортізціі. (За винятком об'єктів житлового фонду та нематеріальних активів, за якими відповідно до встановленого порядку погашення вартості не проводиться).
Розшифровка складу нематеріальних активів наводиться в Додатку до бухгалтерського балансу (форма № 5).
2. У підрозділі «Нематеріальні активи» довідки № 3 «амортизується майно" показуються за первісною вартістю
за статтею "права на об'єкти інтелектуальної (промислової) власності" (стр.310) показується вартість прав, що виникають з авторських і інших договорів на твори науки, літератури, мистецтва та об'єкти суміжних прав, на програми ЕОМ, бази даних та інше (стр . 311), з патентів на винаходи, промислові зразки, колекційні досягнення, з свідоцтв на корисні моделі, товарні знаки і знаки обслуговування або ліцензійних договорів на їх використання (стор. 312); з прав на ноу-хау та ін (стор. 313);
за статтею "права на користування відокремленими природними об'єктами" показується вартість прав на використання земельних ділянок, природних ресурсів (води, надр та ін) (стр.320);
за статтею "організаційні витрати" показується сума витрат, пов'язаних з утворенням юридичної особи, визнана відповідно до установчих документів внеском учасників (засновників) у статутний (складовий) капітал (стр.330).

Витрати організації, пов'язані з виникає в ході її

функціонування необхідністю переоформлення установчих та інших документів (розширення організації, зміна видів діяльності, подання зразків підписів посадових осіб тощо), виготовлення нових штампів, печаток і т. п., підлягають обліку за дебетом рахунка 26 "Загальногосподарські витрати". Організація, що змінює організаційно-правову форму, зазначені витрати виробляє за рахунок прибутку, що залишається в її розпорядженні.
Вартість перерахованих прав (крім витрат по створенню організації, визнаних згідно з установчими документами внеском учасників (засновників) у статутний (складовий) капітал, товарних знаків і знаків обслуговування) переноситься на витрати виробництва або обігу за нормами, визначеними в організації відповідно до Положення про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації;
за статтею "ділова репутація організації" показується перевищення покупної ціни приватизованого майна над його оціночної (початковою) вартістю, відбите в бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 04 "Нематеріальні активи", субрахунок "Різниця між купівельною ціною і оціночною вартістю" (стр.340).
3. Нарахована сума зносу по нематеріальних активів, довідково наводиться у рядку 391 довідки до розділу № 3.
4. У довідці 4 «Рух коштів фінансування довгострокових інвестицій та фінансових вкладень» у ряд 412 показуються наростаючим підсумком з початку року нарахована амортизація нематеріальних активів.

Висновок
В умовах переходу підприємства до ринку значно зростає роль бухгалтерського обліку як найважливішого засобу отримання повної і достовірної інформації про майно підприємства та його зобов'язаннях і своєчасного доведення цих відомостей до користувачів.
У зв'язку з розширенням прав підприємств у галузі постановки та ведення бухгалтерського обліку перед бухгалтерськими службами виникає проблема оптимальної організації обліку різних об'єктів: основних засобів, нематеріальних активів, процесів виробництва і реалізації, розрахунків, капітальних і фінансових вкладень і ін
Дана курсова робота розглядає коло питань, пов'язаних з організацією ведення обліку нематеріальних активів. У результаті виконаної роботи можна зробити наступні висновки:
- Для обліку нематеріальних активів внаслідок їх розмаїття за складом і призначенням має значення їх класифікація, виходячи з якої і складається звітність про наявність та рух нематеріальних активів, звідси, облік даного виду засобів організується у бухгалтерії за їх видами, незалежно від організаційно-правової форми власності підприємства;
- Аналітичний облік, організований із застосуванням обчислювальної техніки, дозволяє скоротити трудомісткість, витрати часу, підвищити якість контролю, забезпечує швидкий доступ до інформації;
- Особливістю обліку нематеріальних активів, зокрема вибуття, є визначення фінансового результату по даній операції з наступним його зарахуванням або на прибуток, або на збитки;
І останнє, слід відзначити, що нематеріальні активи як об'єкти обліку ще недостатньо вивчені і не регламентовані належним чином. Як приклад можна навести ліцензії на право здійснення будь-якої діяльності. Справа в тому, що якщо термін даної ліцензії менше 1 року, то за змістом п.48 Положення про бухгалтерський облік та звітності вона не відноситься до нематеріальних активів, і в нормативних документах відсутня інформація про списання вартості такої ліцензії. Звідси можливі розбіжності (особливо з податковими органами) по порядку обліку подібних об'єктів. Організації повинні в цьому випадку шукати варіанти вирішення цих проблем (у тому числі з допомогою фахівців-експертів).

ЛІТЕРАТУРА
1. Положення про бухгалтерський облік про звітності в Російській Федерації (затверджено наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 26 грудня 1994 р. № 170, в ред. Наказів Мінфіну РФ від 19.12.95 № 130, від 28.11.96 № 101, від 03.02.97 № 8)
2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств (затв. наказом Мінфіну СРСР від 1.11.91 № 56, зі змінами від 28.12.94, 27.03.96, 17.02.97).
3. Коментар Мінфіну РФ від 20 березня 1992 р. № 10 до Положення про бухгалтерський облік та звітності
4. Лист Мінфіну РФ від 12.11.96 № 96 «Про порядок відображення в бухгалтерському обліку окремих операцій, пов'язаних з податком на додану вартість і акцизів»
5. Лист Мінфіну РФ від 30.12.93 № 160 «Положення з бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій»
6. Лист Міннауки РФ і Роспатенту від 13.03.95 № ОР22-2-64, 10/2-20215/23 «Порядок включення об'єктів інтелектуальної власності до складу нематеріальних активів».
7. Наказ Федеральної авіаційної служби РФ від 30 січня 1997 № 13 "Про введення в дію" Тимчасової інструкції з ліцензування перевізної та іншої діяльності, пов'язаної із здійсненням транспортного процесу на повітряному транспорті в Російській Федерації "
8. Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань (затв. наказом Мінфіну РФ від 13 червня 1995 р. N 49)
9. Наказ Мінфіну РФ від 12.11.96 № 97 «Про річний бухгалтерської звітності організацій» (зі змінами від 3.02.97 р.)
* * *
10. Кондраков Н.П. "Бухгалтерський облік" - М.: ИНФРА - М, 1997
11. Луговий В.А. "Облік нематеріальних активів та їх амортизація", ж. «Бухгалтерський облік», № 11, 1995
12. Самохвалова Ю.М. Бухгалтерський облік нематеріальних активів / / Сучасний бухучет.-2001 .- № 1-С.28-36.
13. Нематеріальні активи: бухгалтерський і податковий облік. М.: Інфоцентр ХХI века.-2001-312 с.
14. Гуккаев В.Б. Нематеріальні активи: облік та оподаткування у 2001 році. М.: Главбух.-2001-144 с.
15. Бухгалтерський облік основні документи (ПБУ 13/2000 і 14/2000). Професійні коментаріі.-М.: ВД ФБК-ПРЕС. 2001.-88 с.

Додаток 1
ЛІЦЕНЗІЯ
Реєстраційний № АСРМ - 1034 від 24.10.96 р.
Федеральна авіаційна служба Росії
дозволяє здійснення міжнародних авіаційних перевезень:
Регулярно, ПАСАЖИРІВ, багажу та вантажів;
за маршрутом ПЕРМ - ТБІЛІСІ
Ліцензія видана авіакомпанії "Пермський ГАП»
Юридична адреса: 614078 м. ПЕРМ, АЕРОПОРТ Велике Савіно.
Термін дії ліцензії з 24.10.96 р. по 24.1097 р.
Умови здійснення даного виду діяльності:
типи повітряних суден: ТУ - 134А
державні реєстраційні номери: згідно зі свідоцтвом Експлуатанта
Частота польотів: ВІДПОВІДНО ДО КОМЕРЦІЙНИМ УГОДОЮ;
тарифи: ВІДПОВІДНО ДО КОМЕРЦІЙНИМ УГОДОЮ;
клас обслуговування на борту: ЕКОНОМІЧНИЙ;
інші: НІ
Власник ліцензії зобов'язаний виконувати Законодавство РФ, стандарти та рекомендації Міжнародної організації цивільної авіації ІКАО, керівні та нормативні документи.
Голова Комісії ФАС РФ
М.П. _____________ З ліцензування, заступник директора
ФАС Росії ВАЛІВ І.І.
Відомості про реєстрацію ліцензії на території суб'єктів РФ
____________________________________________________________
(Найменування органу, дата)
М.П. ____________ ______________________
(Підпис) (П.І.Б.)
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
193.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік нематеріальних активів 2 Поняття нематеріальних
Облік нематеріальних активів 2 Поняття нематеріальних
Облік нематеріальних активів 2 Роль нематеріальних
Облік нематеріальних активів 2 Поняття нематеріальних
Облік нематеріальних активів 5
Облік нематеріальних активів
Облік нематеріальних активів 6
Облік нематеріальних активів 8
Облік нематеріальних активів 2
Облік нематеріальних активів 4
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru