Облік нематеріальних активів 2 Роль нематеріальних

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Введення

Поняття нематеріальних активів

Облік надходження нематеріальних активів

Облік амортизації нематеріальних активів

Вибуття нематеріальних активів

Інвентаризація нематеріальних активів

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Роль нематеріальних активів в сучасній економіці важко переоцінити. Для ілюстрації цієї тези достатньо навести факт, зазначений Барухом Лівому в його відомій монографії по нематеріальних активів: середній коефіцієнт «капіталізація / балансова вартість» для 500 найбільших компаній США став постійно зростати з початку 1980 - х рр.., Досягши значення приблизно 6,0 у березні 2001 р. Іншими словами, з кожних шести доларів ринкової вартості лише один долар зафіксовано в балансах компаній, а інші п'ять представляють нематеріальні активи.

Саме поняття нематеріального активу багатогранно: це і бухгалтерське поняття, і економічний, і юридична. Різноманітний і склад нематеріальних активів: володіння такими активами пов'язано для підприємства, як з наявністю конкурентних переваг, так і з використанням компонентів інтелектуального капіталу. У загальному випадку всі нематеріальні активи можна розділити на дві категорії: ідентифіковані нематеріальні активи і гудвіл (ділова репутація).

Перші економічні дослідження, в яких аналізуються об'єкти, нині зараховують до нематеріальних активів, з'явилися наприкінці Х I Х століття - 30-х роках XX століття. Що ж стосується бухгалтерського поняття НМА, то першим нормативним документом, в якому такі активи стали фігурувати як об'єкт обліку, був бюлетень «Амортизація нематеріальних активів» Комітету з методів бухгалтерського обліку Американського інституту бухгалтерів, виданий в 1944 році. Пізніше нематеріальні активи стали фігурувати і в міжнародних стандартах фінансової звітності: спочатку в МСФЗ 9 «Витрати на дослідження і розробки», а потім і в МСФЗ 38 «Нематеріальні активи».

У російській практиці складання бухгалтерської звітності нематеріальні активи вперше з'явилися в Положенні з бухгалтерського обліку та звітності 1992 року. Ці положення ще не містили чіткого визначення поняття «нематеріальний актив», обмежуючись лише безсистемним перерахуванням того, що до цієї категорії може бути віднесено. Сьогодні облік нематеріальних активів регулюється ПБО 14/2007.1. Поняття нематеріальних активів

Нематеріальні активи поряд з основними засобами є об'єктами довгострокових інвестицій, і їх бухгалтерський облік в чому збігається з урахуванням основних засобів.

Для цілей бухгалтерського обліку поняття «нематеріальні активи» розкривається через конкретний перелік одноразово виконуваних умов, встановлених Положенням з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» ПБУ 14/2007 (далі - ПБО 14/2007).

Відповідно до п.3 ПБУ 14/2007 як нематеріальних активів до бухгалтерського обліку може бути прийнято майно, яке одноразово відповідає таким умовам:

- Не має матеріально-речовинної (фізичної) структури;

- Може бути ідентифіковано (виділено або відокремлене від іншого майна організації);

- Використовується у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації;

- Використовується протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання, тривалістю понад 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;

- Не призначено для подальшого перепродажу;

- Здатне приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому;

- Забезпечено необхідними документами, підтверджуючими існування як самого активу, так і виключного права в організації на результати інтелектуальної діяльності (патенти, свідоцтва, інші охоронні документи, договір поступки (придбання) патенту, товарного знака тощо).

Строк корисного використання - період, протягом якого використання об'єкта нематеріальних активів покликане приносити дохід організації або служити для виконання цілей діяльності організації.

ПБО 14/2007 встановлює вичерпний перелік об'єктів інтелектуальної власності, які можуть бути віднесені до нематеріальних активів:

- Виключне право патентовласника на винахід, промисловий зразок, корисну модель;

- Виключне авторське право на програми для ЕОМ, бази даних;

- Майнове право автора чи іншого власника авторських прав на топології інтегральних мікросхем;

- Виключне право власника на товарний знак і знак обслуговування, найменування місця походження товарів;

- Виключне право патентовласника на селекційні досягнення.

ПБО 14/2007 не включає до складу нематеріальних активів виключні авторські права на твори науки, літератури і мистецтва, а також виключні права на об'єкти суміжних прав.

До складу нематеріальних активів також не включаються інтелектуальні та ділові якості персоналу організації, їх кваліфікація і здатність до праці, оскільки вони невіддільні від своїх носіїв і не можуть бути використані без них,

Таким чином, об'єктами нематеріальних активів є не самі патенти, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки, програми ЕОМ та інші, а права на них та на їх використання.

2. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

При надходженні НМА найбільш складним в бухгалтерському обліку є формування первісної вартості. Порядок її обчислення залежить від основи, на якому нематеріальні активи надходять на підприємство. Оцінка майна здійснюється за загальним правилом, що діє в даний час в Російській Федерації відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік».

Організації стають власниками нематеріальних активів різними способами, такими як: їх придбання за плату, створення своїми силами і з залученням сторонніх виконавців на договірній основі, придбання на умовах обміну, надходження в рахунок внеску до статутного капіталу, безоплатне надходження і надходження НМА для здійснення спільної діяльності .

Нематеріальні активи приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю, визначеною за станом на дату прийняття його до бухгалтерського обліку.

Фактичною (первісною) вартістю нематеріального активу визнається сума, обчислена у грошовому виразі, рівна величині оплати в грошовій і іншій формі або величині кредиторської заборгованості, сплачена або нарахована організацією при придбанні, створення активу та забезпеченні умов для використання активу у запланованих цілях.

Надзвичайно важливою є технічна сторона реєстрації в обліку нематеріальних об'єктів. Оскільки цей вид майна не має матеріальної структури, то на практиці часто виникає питання про контроль за фактичним надходженням і використанням таких об'єктів. Будь-яке надходження нематеріальних активів на підприємство повинно оформлятися первинними обліковими документами. Але необхідно зазначити, що типові форми первинних документів, затверджені постановою Держкомстату Росії для обліку надходження та руху об'єктів нематеріальних активів, відсутні.

Згідно Положення з бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій первинним документом, є підставою для постановки на баланс того чи іншого об'єкта нематеріальних активів, повинен бути акт приймання. Оскільки єдина форма такого акта не встановлена, то вона може бути розроблена підприємством самостійно при наявності всіх необхідних реквізитів, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік».

Підставою для оприбуткування об'єктів служать документи, що ідентифікують їх, тобто підтверджують існування самого об'єкту та права підприємства на його використання в тій чи іншій формі. До них належать документи, що описують об'єкт нематеріальних активів або порядок його використання, а також документи, що підтверджують ті або інші майнові права підприємства.

На основі акта приймання нематеріальних активів складається картка обліку нематеріальних активів (НМА-1), типова форма якої затверджена постановою Держкомстату Росії і яка застосовується для обліку всіх видів нематеріальних активів, що надійшли на підприємство.

Одиницею бухгалтерського обліку нематеріальних активів є інвентарний об'єкт. Інвентарним об'єктом нематеріальних активів визнається сукупність прав, що виникають з одного патенту, свідоцтва, договору про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації або в іншому встановленому законом порядку, призначених для виконання певних самостійних функцій.

Бухгалтерський облік наявності та руху НМА, прийнятих на баланс, ведеться на однойменному активному інвентарному рахунку 04 «НМА», також 05 «Амортизація НМА», 19 / 2 «ПДВ по придбаних НМА», 91 «Інші доходи і витрати». Рахунок 04 «НМА» - активний, призначений для отримання інформації про наявність та рух НМА. Облік НМА на рахунку 04 здійснюють у первісній оцінці. В даний час для обліку нематеріальних активів у відповідності з типовим планом рахунків бухгалтерського обліку конкретні субрахунка не передбачені. У зв'язку з цим фахівці рекомендують для зручності використання інформації в аналітичних цілях на рахунку «Нематеріальні активи» відкривати субрахунки за видами нематеріальних активів: «Авторські права», «Патенти та ліцензії», «Товарні знаки і торгові марки», «Інші права», « Ділова репутація ».

Витрати з придбання та створення НМА відносяться до довгострокових інвестицій та відображаються за дебетом рахунка 08 «Вкладення у необоротні активи» з Кредиту розрахункових, матеріальних та інших рахунків.

За придбаним НМА організації сплачують ПДВ за встановленими ставками. Порядок подальшого відображення операцій з ПДВ залежить від призначення НМА (для виробничих потреб, невиробничих потреб) та виду організації.

Відповідно до НК ПДВ по придбаних НМА враховується у загальновстановленому порядку за Дебету рахунку 19 / субрахунок «ПДВ по придбаних НМА» в кореспонденції з Кредитом рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». Щомісяця після прийняття на облік НМА сума ПДВ списується з Кредиту 19 «ПДВ по придбаних цінностях" у Дебіт 68 «Розрахунки з податків і зборів».

3. Облік амортизації нематеріальних активів

Вартість нематеріальних активів погашається за допомогою амортизації.

Амортизація - це втрата вартості нематеріальних активів протягом всього їхнього терміну корисного використання, відображена шляхом поступового перенесення частини первісної вартості нематеріальних активів на собівартість продукції, що випускається (в торгових організаціях - на витрати на продаж).

Порядок і способи нарахування амортизації об'єктів НМА регламентуються нормами ПБУ 14/2007.

Для комерційних організацій за допомогою амортизації погашається вартість об'єктів НМА будь-якого виду.

Строк корисного використання - це період, протягом якого використання об'єкта нематеріальних активів покликане приносити дохід організації або служити для виконання цілей діяльності організації.

Організації можуть самостійно визначати термін корисного використання об'єктів НМА виходячи з тих чи інших умов.

Строк корисного використання об'єкта НМА визначається організацією при прийнятті його до бухгалтерського обліку виходячи:

- З терміну дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством РФ;

- Очікуваного терміну використання цього об'єкта, протягом якого організація може отримувати економічні вигоди (дохід).

Для об'єктів НМА, за якими неможливо визначити термін корисного використання, норми амортизаційних відрахувань встановлюються у розрахунку на 20 років (але не більше терміну діяльності організації).

З урахуванням викладеного організація може застосовувати три способи визначення терміну корисного використання об'єкта НМА.

Перший спосіб. Строк корисного використання об'єкта НМА збігається з терміном дії охоронного документа (патенту, свідоцтва тощо) або ліцензійного договору. У цьому випадку необхідно знати строки дії патентів, свідоцтв та інших охоронних документів, а також терміни дії ліцензійних договорів (строки повинні бути зазначені в договорі).

Другий спосіб. Організація самостійно визначає очікуваний строк корисного використання об'єкта НМА, протягом якого вона може отримувати економічні вигоди, та затверджує його наказом чи розпорядженням керівника організації.

Третій спосіб. Організація не має можливості самостійно визначити строк корисного використання об'єкта НМА. У цьому випадку норми амортизаційних відрахувань встановлюються у розрахунку на 20 років (але не більше терміну діяльності організації).

При використанні будь-якого з варіантів строк корисного використання об'єктів НМА не може перевищувати термін діяльності організації.

Нарахування амортизаційних відрахувань по об'єктах НМА починається з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття цього об'єкта до бухгалтерського обліку.

Нарахування амортизації проводиться до повного погашення вартості цього об'єкта або вибуття цього об'єкту у зв'язку з уступкою (втратою) організацією виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності.

Протягом терміну корисного використання НМА нарахування амортизаційних відрахувань не припиняється, крім випадків консервації організації.

Нарахування амортизаційних відрахувань по об'єктах НМА здійснюється незалежно від результатів діяльності організації в звітному періоді і відображається у бухгалтерському обліку звітного періоду, до якого воно відноситься.

Нарахування амортизаційних відрахувань по об'єктах НМА припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості цього об'єкта чи списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку.

Встановлено такі способи нарахування амортизації нематеріальних активів:

- Лінійний спосіб;

- Спосіб зменшуваного залишку;

- Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт). Застосування одного зі способів нарахування амортизації по групі однорідних нематеріальних активів здійснюється протягом усього їхнього терміну корисного використання.

Організація повинна використовувати для кожного об'єкта НМА тільки один із способів нарахування амортизації, що визначається в момент прийняття його на облік і не змінюється протягом усього строку корисного використання або до його вибуття.

Порядок визначення річної суми амортизаційних відрахувань при використанні того чи іншого способу нарахування амортизації об'єктів НМА встановлений нормами ПБУ 14/2007.

Аналітичний облік за рахунком 05 «Амортизація нематеріальних активів" ведеться за окремими об'єктами нематеріальних активів. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечувати можливість отримання даних про амортизацію нематеріальних активів, необхідних для складання бухгалтерської звітності.

Обрані для цілей бухгалтерського обліку способи нарахування амортизації по окремих групах нематеріальних активів організація повинна відобразити в обліковій політиці організації.

4. Вибуття нематеріальних активів

Вартість нематеріального активу, який вибуває або не здатний приносити організації економічні вигоди в майбутньому, підлягає списанню з бухгалтерського обліку. Вибуття нематеріального активу має місце у разі: припинення терміну дії права організації на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації; передачі за договором про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації; переходу виключного права до інших осіб без договору (у тому числі в порядку універсального правонаступництва і при зверненні стягнення на даний нематеріальний актив); припинення використання внаслідок морального зносу; передачі у вигляді внеску до статутного (складеного) капіталу (фонду) іншої організації, пайовий фонд; передачі за договором міни, дарування; внесення в рахунок вкладу за договором про спільну діяльність; виявлення недостачі активів при їх інвентаризації; в інших випадках. Одночасно зі списанням вартості нематеріальних активів підлягає списанню сума накопичених амортизаційних відрахувань за цими нематеріальних активів. Доходи і витрати від списання нематеріальних активів відображаються в бухгалтерському обліку в звітному періоді, до якого вони відносяться. Доходи і витрати від списання нематеріальних активів відносяться на фінансові результати організації в якості інших доходів і витрат, якщо інше не встановлено нормативними правовими актами з бухгалтерського обліку.

Таким чином, як вже зазначалося, існують різні підходи до визначення складу нематеріальних активів, до відбиття їх у бухгалтерському обліку, їх оцінці, до списання витрат у поточному періоді або капіталізації їх як нематеріальних активів, до визначення терміну їх амортизації і, тому правила обліку нематеріальних активів до цих пір є одними з найскладніших і неоднозначно вирішуваних питань у світовій обліковій практиці серед бухгалтерів, економістів, фінансових аналітиків і т.д.

5. Інвентаризація нематеріальних активів

Проведення інвентаризації об'єктів НМА здійснюється відповідно до Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, які повинні застосовуватися з урахуванням постанови Держкомстату Росії від 18.08. 1998 № 88.

Інвентаризація нематеріальних активів здійснюється інвентаризаційними комісіями за обов'язкової участі осіб, відповідальних за збереження документів, що засвідчують право організації на нематеріальні активи.

Для оформлення даних інвентаризації нематеріальних активів застосовується інвентаризаційний опис нематеріальних активів (форма № інв-1а).

Інвентаризаційний опис складається у двох примірниках і підписується відповідальними особами комісії та особою, відповідальною за збереження документів, що засвідчують права організації на нематеріальні активи.

Один примірник передається в бухгалтерію, а другий залишається у відповідального за збереження документів особи.

При виявленні нематеріальних активів, не відображених у бухгалтерському обліку, комісія повинна включити їх в інвентаризаційний опис.

Дані інвентаризаційних описів використовуються для складання порівнювальних відомостей, в яких фактичні дані описів зіставляються з обліковими даними.

При виявленні розбіжностей між показниками за даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів складаються порівняльні відомості.

Для відображення результатів інвентаризації нематеріальних активів, по яких виявлені відхилення від облікових даних, застосовується «Порівнювальна відомість результатів інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів" (форма № інв-18).

Порівнювальна відомість складається у двох примірниках бухгалтером, один з яких зберігається в бухгалтерії, другий передається особі, відповідальній за схоронність документів, що засвідчують права організації на нематеріальні активи.

Результати інвентаризації повинні бути відображені в обліку і звітності того місяця, в якому була закінчена інвентаризація, а по річної інвентаризації - в річному бухгалтерському звіті.ВИСНОВОК

В умовах переходу підприємства до ринку значно зростає роль бухгалтерського обліку як найважливішого засобу отримання повної і достовірної інформації про майно підприємства та його зобов'язаннях і своєчасного доведення цих відомостей до користувачів.

У зв'язку з розширенням прав підприємств у галузі постановки та ведення бухгалтерського обліку перед бухгалтерськими службами виникає проблема оптимальної організації обліку різних об'єктів: основних засобів, нематеріальних активів, процесів виробництва і реалізації, розрахунків, капітальних і фінансових вкладень і ін

Нематеріальні активи як об'єкти обліку ще недостатньо вивчені і не регламентовані належним чином. Як приклад можна навести ліцензії на право здійснення будь-якої діяльності.

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що поняттям "нематеріальні активи" користуються у всіх випадках, коли виникають труднощі з віднесенням тих чи інших об'єктів і витрат до певних активів підприємства

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Федеральний закон "Про бухгалтерський облік". ст.13 від 21.11.96 р. N129-ФЗ

Положення з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» 14/2007.

Бабаєва Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для вузів. - М.: Вузівський підручник, 2005.

Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина четверта від 18.12. 2006 № 230-ФЗ.

Журнал «АТ: питання корпоративного управління», 2008, номер 1, стаття І. Бєлишева «Нематеріальні активи компанії: класифікація та облік»

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
60.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік нематеріальних активів 2 Поняття нематеріальних
Облік нематеріальних активів 2 Поняття нематеріальних
Облік нематеріальних активів 2 Поняття нематеріальних
Облік нематеріальних активів 4
Облік нематеріальних активів 3
Облік нематеріальних активів 7
Облік нематеріальних активів 4
Облік нематеріальних активів 6
Облік нематеріальних активів 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru