Облік нематеріальних активів 2 Поняття нематеріальних

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство науки і освіти України

Кримський Економічний Інститут

«Київський Національний Економічний Університет ім. Вадима Гетьмана »

Реферат

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

на тему:

«Облік нематеріальних активів»

Сімферополь

2009р.

Зміст

Введення

Поняття нематеріальних активів

Класифікація нематеріальних активів

Принципи, проблеми, завдання обліку нематеріальних активів

Нарахування амортизації нематеріальних активів

Списання нематеріальних активів

Інвентаризація нематеріальних активів

Висновок

Список використаної літератури

Введення

З розвитком ринкових відносин, швидкістю і масштабністю технологічних змін неможливо забезпечити конкурентоспроможність лише за рахунок використання матеріальних і фінансових факторів, які стають загальнодоступними для більшості організацій. У цих умовах особливий інтерес у учасників економічних відносин викликають питання, пов'язані з використанням у діяльності організацій факторів нематеріального характеру як інструментів підвищення їх прибутковості та конкурентоспроможності. Наявність у складі необоротних засобів нематеріальних активів збільшує ринкову вартість організації, підвищує її інвестиційну привабливість, захищає від недобросовісної конкуренції, сприяє оптимізації витрат виробництва і комерційної діяльності, забезпечує конкурентні переваги на внутрішніх і зовнішніх ринках і т.д.

Однак при створенні, перерозподілі та залученні в комерційний оборот об'єктів нематеріальних активів виникає безліч проблем, пов'язаних з їх використанням, обліком, управлінням, аудитом та аналізом. Недосконалість законодавчої бази, відсутність чіткої класифікації об'єктів нематеріальних активів, недостатня теоретична розробленість методик обліку, аналізу та аудиту об'єктів нематеріальних активів - ці та інші проблеми стають сьогодні дуже актуальними для дослідження.

Необхідно відзначити, що до недавнього часу в нашій країні було відсутнє саме поняття нематеріальних активів. З розвитком ринкових відносин це поняття не тільки увійшло в теорію бухгалтерського обліку, а й стало застосовуватися на практиці. Облік, аналіз і аудит нематеріальних активів викликає безліч питань, що свідчить про затребуваність і практичної значущості пропонованої теми дослідження. Специфіка нематеріальних об'єктів полягає в тому, що вони не мають матеріально-натуральної форми і ця обставина, в першу чергу, визначає труднощі їх обліку, аналізу та аудиту. Правила формування в бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності інформації про нематеріальні активи організацій встановлює Положення з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів».

Поняття нематеріальних активів

Нематеріальні активи представляють собою сукупність об'єктів довгострокового користування (понад 1 року), що не мають матеріально-речової форми, але необхідних підприємствам і організаціям для ефективного здійснення господарської діяльності. Вони володіють вартістю і здатністю приносити організації економічні вигоди, тобто дохід.

Облік і оцінка нематеріальних активів завжди викликали багато суперечок. Багато в чому це пов'язано з трактуванням самого поняття «нематеріальний актив». У свою чергу, «нематеріальний» (англ. - intangibl e) означає невловиму, нематеріальну власність, яку не можна відчувати, тому що її субстанція нематеріальна. У бухгалтерському розумінні нематеріальних активів прийнято розрізняти: ідентифіковані нематеріальні активи, до числа яких відносяться інтелектуальна власність і деякі інші майнові права, здатні приносити дохід протягом тривалого періоду (більше одного року); і неідентифіковані нематеріальні активи, іноді звані активами типу гудвіл. У бухгалтерському розумінні гудвіл (ділова репутація) виникає тільки при купівлі фірми. Для цілей бухгалтерського обліку вартість придбаної ділової репутації визначається розрахунковим шляхом як різниця між купівельною ціною, що сплачується продавцю при придбанні підприємства як майнового комплексу (в цілому або його частини), і сумою всіх активів і зобов'язань з бухгалтерського балансу на дату його покупки. У певному сенсі символ ділової репутації (гудвіл) - це товарний знак. Зазвичай під діловою репутацією розуміють позитивну оцінку юридичної особи іншими учасниками майнового обороту. У міру сумлінного використання, рекламування і т.д. вартість цієї зв'язки (товарний знак плюс репутація) постійно зростає. Дуже важливо при цьому, що мова йде не просто про товарний знак, а саме про його зв'язці з діловою репутацією. Товарний знак - позначення, що служить для індивідуалізації товарів, виконуваних робіт або послуг юридичних або фізичних осіб. Якимось комерційним еквівалентом репутації, на відміну від товарного знака, є бренд.

Бренд - розрізняють назва або символ, призначений для ідентифікації товару або послуги, або одного продавця або групи продавців, і для диференціації цих товарів чи послуг від аналогічних товарів конкурентів. Таким чином, бренд повідомляє клієнта про походження продукту і захищає клієнта і виробника від конкурентів, які намагалися б постачати продукти, що здаються ідентичні.

Таким чином, нематеріальні активи в бухгалтерському сенсі - це, перш за все, ідентифіковані нематеріальні активи, а ідентифіковані нематеріальні активи - це, перш за все, майнові права інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність - збірне поняття, що використовується для позначення прав, що відносяться до інтелектуальної діяльності в різних областях (виробничої, наукової, літературної та художньої). Область застосування поняття інтелектуальна власність не обмежується тільки винятковими правами, а поширюється на всю сукупність майнових прав на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації. Об'єкти інтелектуальної власності - охороноздатним результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації в тому числі: об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), на які видані або можуть бути видані охоронні документи; програми для ЕОМ і бази даних,; твори науки (наукові звіти) та інші об'єкти авторського права в науково-технічній сфері,; «ноу-хау» - результати інтелектуальної діяльності.

При визначенні нематеріальних активів у оціночної діяльності оцінювач повинен брати до уваги всі нематеріальні активи, як обліковуються на балансі, так і не обліковуються на балансі. При цьому до числа «активів», які не обліковуються на балансі, відносяться, наприклад, «персональний гудвіл» і «зібрана разом і навчена робоча сила». Ці «активи» не можуть належати і не належать компанії, тому вони не можуть називатися активами (без лапок). Тим не менш, при визначенні вартості бізнесу і нематеріальних активів ці «активи» необхідно приймати до уваги, так як їх вплив на вартість компанії в цілому може бути вирішальне. Для визнання нематеріального активу необхідно наявність здатності приносити платнику податків економічні вигоди, а також наявність належно оформлених документів, що підтверджують існування самого нематеріального активу і виключного права у платника податків на результати інтелектуальної діяльності (у тому числі патенти, свідоцтва, інші охоронні документи, договір поступки патенту, товарного знака).

До нематеріальних активів не належать:

а) не дали позитивного результату науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи;

б) не закінчені і не оформлені у встановленому законодавством порядку науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи;

в) матеріальні носії (речі), в яких виражені результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації;

г) фінансові вкладення.

Класифікація нематеріальних активів

Відомо, що існує безліч різнорідних за складом об'єктів нематеріальних активів, які за тими чи іншими ознаками об'єктів можна класифікувати наступним чином (див. таблицю 1).

Таблиця 1. Класифікація нематеріальних активів

Ознака класифікації


Група нематеріальних активів


Вид нематеріальних активів

- Об'єкти інтелектуальної власності

- Відкладені витрати

- Ділова репутація


Канал надходження на підприємство

- Внутрішній

- Зовнішній

Термін служби

- Нематеріальні активи з обмеженим строком служби

- Нематеріальні активи з необмеженим терміном служби

Погашення вартості

- Амортизуються нематеріальні активи

- Неамортізіруемие нематеріальні активи

Обсяг одержуваних прав на об'єкт

- Виключні права

- Невиключні права

Можливість існування окремо від юридичної особи

- Ідентифіковані

- Неідентифіковані

Таким чином, особливість нематеріальних активів полягає в тому, що вони використовуються підприємством у господарській діяльності з метою отримання доходу протягом тривалого періоду часу, і вони не мають матеріально-натуральної форми. В даний час поняття «нематеріальні активи» не тільки увійшло в теорію бухгалтерського обліку, а й стало застосовуватися на практиці. На сучасному етапі розвитку суспільства нематеріальні активи є одним із принципово нових об'єктів бухгалтерського обліку в нашій країні, що вимагає подальшого вивчення.

Принципи, проблеми, завдання обліку нематеріальних активів

Як було відзначено, нематеріальні активи - поняття порівняно нове, яке до переходу до ринкової економіки навіть не вживалося, і, відповідно, було відсутнє серед об'єктів бухгалтерського обліку.

З 01.01.2008 року введено в дію Положення з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» (ПБУ 14/2007). У ньому визначені обов'язкові умови віднесення об'єктів до нематеріальних активів:

а) об'єкт здатний приносити організації економічні вигоди в майбутньому, зокрема, об'єкт призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для управлінських потреб організації чи для використання в діяльності, спрямованої на досягнення цілей створення некомерційної організації;

б) організація має право на отримання економічних вигід, які даний об'єкт здатний приносити в майбутньому;

в) можливість виділення або відділення об'єкта від інших активів;

г) об'єкт призначений для використання протягом тривалого часу, тобто терміну корисного використання, тривалістю понад 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;

д) організацією не передбачається продаж об'єкта протягом 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;

е) фактична вартість об'єкта може бути достовірно визначена;

ж) відсутність у об'єкта матеріально-речової форми.

Нематеріальні активи мають деякі суттєві відмінності від речових, до них, зокрема, відносяться: обмеженість альтернативного використання і невизначеність покриття.

Відмінною рисою нематеріальних активів називають невизначеність їх майбутньої вигоди. Вона може виявитися і рівною нулю, і досить значною. Одні нематеріальні активи мають відношення до розробки і виробництва продукції (патенти, авторські права), інші - до створення і підтримки попиту на цю продукцію (торгові марки). Гудвіл може ставитися як до обох видах, так і ні до одного з них. Тим не менш, дохід, який імовірно можуть принести нематеріальні активи, неочевидний ні по величині, ні за часом його отримання. Тому вважається, що до трактування нематеріальних активів слід підходити з позиції консерватизму. Отже, нематеріальні об'єкти мають визнаватися активами за тими ж ознаками, що й матеріальні, незважаючи на їх особливості. Якщо об'єкти відповідають цим ознакам, то вони повинні знайти відображення в бухгалтерському обліку та звітності.

Основні принципи обліку нематеріальних активів включають в себе:

 • принцип фактичних витрат - відображення вартості активу при придбанні за вартістю придбання;

 • принцип співвіднесення доходів і витрат - відображення доходів і витрат на їх отримання в одному і тому ж обліковому періоді;

 • принцип доходу - реєстрація прибутку або збитку при списанні активу в залежності від співвідношення отриманого доходу від його списання та його балансової вартості.

Дотримання перерахованих вище принципів супроводжується низкою проблем, що виникають при обліку нематеріальних активів, аналогічні проблемам, пов'язаних з урахуванням інших довгострокових активів, такі як:

 • визначення вихідної вартості;

 • визначення строку корисного використання та способу амортизації;

 • відображення в обліку постійно і суттєво зменшується вартості таких активів.

Специфічною проблемою при обліку нематеріальних активів є те, що вони не володіють фізичними властивостями, і, тому в деяких випадках їх неможливо ідентифікувати. Отже, оцінити такий актив з точки зору вартості або з точки зору терміну корисної служби часто буває дуже важко.

Рішенням цих проблем є виконання певних завдань обліку нематеріальних активів, а саме:

 • визначення первісної вартості різних видів нематеріальних активів;

 • визначення необхідності переоцінки нематеріальних активів, і, відповідно, способів їх переоцінки;

 • правильність обчислення амортизації нематеріальних активів, для чого необхідно визначити терміни експлуатації окремих видів нематеріальних об'єктів і способи списання їх вартості;

 • визначення можливості і доцільності підтримки нематеріальних об'єктів і способів обліку витрат на їх підтримку;

 • формування повної і достовірної інформації про наявність та рух нематеріальних активів та забезпечення контролю за їх наявністю і рухом;

 • визначення витрат підприємства, які можуть бути списані як витрати поточного періоду і які можуть бути капіталізовані як активи зі списанням у наступних періодах через амортизацію.

Нарахування амортизації нематеріальних активів

При використанні нематеріальних активів їх вартість погашається за допомогою амортизації.

Нарахування амортизації нематеріальних активів проводиться в бухгалтерському обліку незалежно від результатів господарської діяльності організації в звітному періоді.

Існує 3 способи нарахування амортизації нематеріальних активів:

 1. лінійний спосіб

 2. спосіб зменшуваного залишку

 3. спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції. Застосування одного зі способів по групі однорідних нематеріальних активів здійснюється протягом усього їхнього терміну корисного використання.

Лінійний спосіб нарахування амортизації.

При лінійному способі амортизація здійснюється виходячи з терміну корисного використання. При цьому способі первісна вартість нематеріальних активів списується за нормами амортизації, визначеними з урахуванням строку корисного використання.

Спосіб зменшуваного залишку

При способі зменшуваного залишку річна сума амортизації по придбаних і використаних у виробничій діяльності нематеріальних активів повинна бути заснована на їх залишкової вартості на початок кожного звітного року й тієї норми амортизації, яка обчислена виходячи з терміну корисного використання.

Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції

При способі списання вартості нематеріальних активів пропорційно обсягу продукції, нарахування амортизаційних відрахувань проводиться виходячи з натурального показника обсягу продукції в звітному періоді і співвідношення первинної вартості нематеріального активу і передбачуваного обсягу продукції за весь період корисного використання нематеріального активу.

У залежності від виробленої продукції використанням нематеріальних активів здійснюється списання їх вартості з попереднім розрахунком загальної вартості кінцевого результату.

У сезонних виробництвах річна сума амортизаційних відрахувань по нематеріальних активах нараховується рівномірно протягом періоду роботи організації у звітному році.

Списання нематеріальних активів

Нематеріальні активи підлягають списанню з балансу, якщо вони більше не використовуються для цілей виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) або для управлінських потреб організації, тобто у зв'язку з припиненням терміну дії патенту, свідоцтва, інших охоронних документів, у зв'язку з уступкою виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, або з інших підстав. Доходи і витрати від списання нематеріальних активів підлягають віднесенню на фінансові результати організації.

У тому випадку, якщо організація-правовласник надає нематеріальні активи в користування іншій організації-користувачу, але при цьому правовласник зберігає виняткові права на результати інтелектуальної діяльності, в цьому випадку наданий у користування нематеріальний актив з балансу не списується, а відображається у бухгалтерському обліку правовласника відособлено в оцінці. При цьому нарахування амортизації по нематеріальних активів, наданих у користування, організація - правовласник продовжує нараховувати.

У організації-користувача отримані нематеріальні активи відображаються на позабалансовому рахунку в оцінці, прийнятої в договорі. Можна припустити, що вони будуть відображатися на окремому позабалансовому рахунку. При цьому періодичні платежі за надане право користування нематеріальними активами, які обчислюються і сплачуються в порядку і строки, встановлені договором, відображаються в бухгалтерському обліку організації - правовласника, як витрати звітного періоду.

Якщо ж виробляється фіксований разовий платіж за надане право користування нематеріальними активами, то такі платежі організації - користувачеві слід відображати в бухгалтерському обліку як витрати майбутніх періодів, які будуть списуватися на витрати протягом строку дії договору.

Інвентаризація нематеріальних активів

При інвентаризації нематеріальних активів треба проконтролювати правильність і своєчасність їх відображення в балансі, а також перевірити, чи належать вони до нематеріальних.

Для того, щоб це зробити, необхідно перевірити чи належать об'єкти до нематеріальних активів при одночасному дотриманні наступних умов:

- У них відсутня матеріально-речова структура;

- Їх можна відокремити від іншого майна організації;

- Вони використовуються у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, або для управлінських потреб організації протягом тривалого часу. Цей термін повинен перевищувати 12 місяців;

- Організація не припускає подальшу їх перепродаж;

- Вони здатні приносити організації економічні вигоди в майбутньому;

- В організації є належним чином оформлені документи, що підтверджують існування самого активу і виключне право організації на нього.

У складі нематеріальних активів також враховуються ділова репутація організації та організаційні витрати.

При інвентаризації нематеріальних активів необхідно перевірити наявність документів, що підтверджують виняткове право організації на використання цих активів. Якщо таких документів немає, об'єкт не належить до нематеріальних активів.

При інвентаризації нематеріальних активів складається інвентаризаційний опис. У ході інвентаризації потрібно перевірити договори з отримання "чужих" об'єктів інтелектуальної діяльності в невиняткове користування і з'ясувати, чи не закінчився термін, на який були передані невиключні права на ці об'єкти. Якщо термін закінчився, "чужі" об'єкти повинні бути списані з позабалансового обліку.

Як і за результатами інвентаризації основних засобів, за результатами інвентаризації нематеріальних активів складається сличительная відомість.

Висновок

Нематеріальні активи представляють собою сукупність об'єктів довгострокового користування (понад 1 року), що не мають матеріально-речової форми, але необхідних підприємствам і організаціям для ефективного здійснення господарської діяльності. Вони володіють вартістю і здатністю приносити організації економічні вигоди, тобто дохід.

Для віднесення конкретного об'єкта до категорії нематеріальних активів, необхідно виділити основні юридичні та економічні критерії нематеріальних активів. Згідно з юридичними критеріями до нематеріальних активів відносяться права, що виникають з ряду договорів (ліцензійних, авторських), а не самі ліцензії, патенти, товарні знаки і т.п.

Особливість нематеріальних активів, що складається у відсутності у них фізичних якостей, визначає проблеми при їх обліку: їх вартість важко оцінити, а термін їх корисного життя часто не піддається визначенню. У цьому зв'язку можна сформулювати основні завдання обліку нематеріальних активів:

- Визначення первісної вартості різних видів нематеріальних активів. Для цього треба визначити конкретні методи оцінки різних видів нематеріальних активів, необхідність і можливість їх застосування;

- Правильність обчислення амортизації нематеріальних активів. Для цього необхідно визначити терміни експлуатації окремих видів нематеріальних об'єктів і способи списання їх вартості;

- Визначення витрат підприємства, які можуть бути списані як витрати поточного періоду і які можуть бути капіталізовані як активи зі списанням у наступних періодах через амортизацію.

Список використаної літератури

 1. Положення з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» 14/2007.

 2. Бабаєва Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для вузів. - М.: Вузівський підручник, 2005.

 3. Казин А.А. Нематеріальні активи: бухгалтерський і податковий облік. - М.: Альфа-Пресс, 2004.

17Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
60.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік нематеріальних активів 2 Роль нематеріальних
Облік нематеріальних активів 2 Поняття і
Облік нематеріальних активів 4
Облік нематеріальних активів 4
Облік нематеріальних активів 3
Облік нематеріальних активів 2
Облік нематеріальних активів 5
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru