Облік нематеріальних активів 2 Облік операцій

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Волзька державна академія водного транспорту

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Курсова робота

З дисципліни: Бухгалтерський облік

На тему: «Облік нематеріальних активів»

Варіант № 6

Виконала: Крючкова В.В

ШИФР: Е-07-1764

Рецензент: Єлізарова Н. Ю.

Казань - 2010 р.

Зміст

Введення

Загальні положення

Первісна оцінка нематеріальних активів

Подальша оцінка нематеріальних активів

Облік амортизації нематеріальних активів

Списання нематеріальних активів

Облік операцій, пов'язаних з наданням (отриманням) права використання нематеріальних активів

Розкриття інформації в бухгалтерській звітності

Ділова репутація

Синтетичний і аналітичний облік НМА

Висновок

Список літератури

Введення

У сучасних умовах формування повної інформації про господарські процеси практично неможливо без інформації про нематеріальні активи. Даний вид необоротних активів вже має повсюдне застосування, і тому, щоб вести бухгалтерський облік в організації відповідно до законодавчими і нормативними актами, необхідно розгляд питань обліку нематеріальних активів. Це і є мета даної курсової роботи.

Об'єктом дослідження даної роботи - нематеріальні активи.

На мою думку, актуальність теми не викликає сумнівів, оскільки в ній порушується питання про нематеріальні активи, які «... багато в чому схожі з урахуванням основних засобів. Порядок формування первісної вартості основних засобів і нематеріальних активів і списання її на витрати в чому збігається. Тим не менше, є ряд відмінностей в їх обліку, а значить, і в застосуванні ПБУ 18/02 ».

Основними завданнями в цій роботі є:

Визначення сутності класифікації та оцінка нематеріальних активів

Дослідження обліку наявності, надходження і використання нематеріальних активів

Розгляд обліку амортизації нематеріальних активів

Аналіз обліку вибуття нематеріальних активів

Загальні положення

Нематеріальні активи поряд з основними засобами є об'єктами довгострокових інвестицій, і їх бухгалтерський облік в чому збігається з урахуванням основних засобів.

Для цілей бухгалтерського обліку поняття «нематеріальні активи» розкривається через конкретний перелік одноразово виконуваних умов, встановлених Положенням з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» ПБУ 14/2007 (далі - ПБО 14/2007).

Відповідно до п.3 ПБУ 14/2007 як нематеріальних активів до бухгалтерського обліку може бути прийнято майно, яке одноразово відповідає таким умовам:

- Не має матеріально-речовинної (фізичної) структури;

- Може бути ідентифіковано (виділено або відокремлене від іншого майна організації);

- Використовується у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації;

- Використовується протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання, тривалістю понад 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;

- Не призначено для подальшого перепродажу;

- Здатне приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому;

- Забезпечено необхідними документами, підтверджуючими існування як самого активу, так і виключного права в організації на результати інтелектуальної діяльності (патенти, свідоцтва, інші охоронні документи, договір поступки (придбання) патенту, товарного знака тощо).

ПБО 14/2007 встановлює вичерпний перелік об'єктів інтелектуальної власності, які можуть бути віднесені до нематеріальних активів:

- Виключне право патентовласника на винахід, промисловий зразок, корисну модель;

- Виключне авторське право на програми для ЕОМ, бази даних;

- Майнове право автора чи іншого власника авторських прав на топології інтегральних мікросхем;

- Виключне право власника на товарний знак і знак обслуговування, найменування місця походження товарів;

- Виключне право патентовласника на селекційні досягнення.

При виконанні умов, встановлених у пункті 3 ПБУ 14/2007, до нематеріальних активів належать, наприклад, твори науки, літератури і мистецтва; програми для електронних обчислювальних машин, винаходи; корисні моделі; селекційні досягнення; секрети виробництва (ноу-хау); товарні знаки і знаки обслуговування.

Перелік об'єктів, які не можна кваліфікувати як нематеріальні активи, встановлений п.2 ПБО 14/2007.

До складу нематеріальних активів не включаються:

- Не дали позитивного результату науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи;

- Не закінчені і не оформлені у встановленому законодавством порядку науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи;

- Матеріальні об'єкти (матеріальні носії), в яких виражені твори науки, літератури, мистецтва, програми для ЕОМ і бази даних.

До складу нематеріальних активів також не включаються інтелектуальні та ділові якості персоналу організації, їх кваліфікація і здатність до праці, оскільки вони невіддільні від своїх носіїв і не можуть бути використані без них,

Таким чином, об'єктами нематеріальних активів є не самі патенти, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки, програми ЕОМ та інші, а права на них та на їх використання.

Нематеріальні активи можна підрозділити на такі дві групи:

1) права на об'єкти інтелектуальної власності:

- Права на належні програми для ЕОМ і бази даних, а також права, що виникають з укладених авторських і інших договорів на використання програм для ЕОМ і баз даних,

- Права, що виникають з належних патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, селекційні досягнення, або ліцензійних договорів на їх використання,

- Права, що виникають з належних свідоцтв на товарні знаки і знаки обслуговування або ліцензійних договорів на їх використання,

- Права на належні топології інтегральних мікросхем, а також права, що виникають з укладених договорів на використання топології інтегральних мікросхем;

2) ділова репутація організації.

Об'єкти НМА, що входять в першу групу, об'єднані загальним поняттям «інтелектуальна власність».

Інтелектуальна власність - узагальнююче поняття виняткових прав громадянина чи юридичної особи на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичної особи.

Одиницею бухгалтерського обліку нематеріальних активів є інвентарний об'єкт.

Інвентарним об'єктом нематеріальних активів визнається сукупність прав, що виникають з одного патенту, свідоцтва, договору про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації або в іншому встановленому законом порядку, призначених для виконання певних самостійних функцій. В якості інвентарного об'єкта нематеріальних активів також може визнаватися складний об'єкт, що включає кілька охоронюваних результатів інтелектуальної діяльності (кінофільм, інше аудіовізуальний твір, театрально-видовищне уявлення, мультимедійний продукт, єдина технологія).

У відповідності зі ст.128 ГК РФ охоронювані результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації (інтелектуальна власність), відносяться до об'єктів цивільних прав. Володарем виключного права на результати інтелектуальної власності РФ може бути громадянин або юридична особа (правовласник). Використання результатів інтелектуальної діяльності, які є об'єктом виключних прав, може здійснюватися третіми особами тільки за згодою правовласника.

Первісна оцінка нематеріальних активів

Нематеріальний актив приймається до бухгалтерського обліку за фактичною (первісної) вартості, визначеної за станом на дату прийняття його до бухгалтерського обліку.

Фактичною (первісною) вартістю нематеріального активу визнається сума, обчислена у грошовому виразі, рівна величині оплати в грошовій і іншій формі або величині кредиторської заборгованості, сплачена або нарахована організацією при придбанні, створення активу та забезпеченні умов для використання активу у запланованих цілях.

Витратами на придбання нематеріального активу є:

 • суми, що сплачуються згідно з договором про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації правовласнику (продавцю);

 • митні збори і митні збори;

 • невозмещаемие суми податків, державні, патентні та інші мита, що сплачуються у зв'язку з придбанням нематеріального активу;

 • винагороди, що сплачуються посередницькій організації та іншим особам, через які придбаний нематеріальний актив;

 • суми, що сплачуються за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням нематеріального активу;

 • інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням нематеріального активу та забезпеченням умов для використання активу у запланованих цілях.

При створенні нематеріального активу, крім витрат передбачених у пункті 8 ПБУ 14/2007, до витрат також відносяться:

 • суми, що сплачуються за виконання робіт або надання послуг стороннім організаціям за замовленнями, договорами підряду, договорами авторського замовлення або договорами на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт;

 • витрати на оплату праці працівників, безпосередньо зайнятих при створенні нематеріального активу або при виконанні науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт за трудовим договором;

 • відрахування на соціальні потреби (у тому числі єдиний соціальний податок);

 • витрати на утримання та експлуатацію науково-дослідного обладнання, установок і споруд, інших основних засобів і іншого майна, амортизація основних засобів і нематеріальних активів, використаних безпосередньо при створенні нематеріального активу, фактична (первісна) вартість якого формується;

 • інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням нематеріального активу та забезпеченням умов для використання активу у запланованих цілях.

Не включаються до витрат на придбання, створення нематеріального активу:

 • відшкодовуються суми податків, за винятком випадків, передбачених законодавством Російської Федерації;

 • загальногосподарські та інші аналогічні витрати, крім випадків, коли вони безпосередньо пов'язані з придбанням та створенням активів;

 • витрати з науково-дослідним, дослідно-конструкторським і технологічним роботам в попередніх звітних періодах, які були визнані іншими доходами та витратами.

Витрати за отриманими позиками і кредитами не є витратами на придбання, створення нематеріальних активів, за винятком випадків, коли актив, фактична (первісна) вартість якого формується, належить до інвестиційних.

Фактичною (первісною) вартістю нематеріального активу, внесеного в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал (у тому числі у разі внесення державного або муніципального майна в якості внеску до статутних капіталів відкритих акціонерних товариств), статутний фонд, пайовий фонд організації, визнається його грошова оцінка, погоджена засновниками (учасниками) організації, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації.

Фактична (первісна) вартість нематеріального активу, прийнятого до бухгалтерського обліку при приватизації державного і муніципального майна способом перетворення унітарного підприємства у відкрите акціонерне товариство, визначається в порядку, передбаченому для реорганізації організацій у формі перетворення.

Фактична (первісна) вартість нематеріального активу, отриманого організацією за договором дарування, визначається виходячи з його поточної ринкової вартості на дату прийняття до бухгалтерського обліку як вкладень у необоротні активи.

Під поточною ринковою вартістю нематеріального активу розуміється сума грошових коштів, яка могла б бути отримана в результаті продажу об'єкта на дату визначення поточної ринкової вартості. Поточна ринкова вартість нематеріального активу може бути визначена на основі експертної оцінки.

Фактична (первісна) вартість нематеріального активу, придбаного за договором, який передбачає виконання зобов'язань (оплату) не грошовими засобами, визначається виходячи з вартості активів, переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією, встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних активів.

При неможливості встановити вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією за такими договорами, вартість нематеріального активу, отриманого організацією, встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин купуються аналогічні нематеріальні активи.

Якщо стосовно нематеріальних активів, зазначених у пунктах 11 - 14 ПБО 14/2007, виникають витрати, передбачені в пунктах 8 і 9 ПБУ 14/2007, то такі витрати також включаються у фактичну (первісну) вартість.

Подальша оцінка нематеріальних активів

Фактична (первісна) вартість нематеріального активу, за якою він прийнятий до бухгалтерського обліку, не підлягає зміні, крім випадків, встановлених законодавством Російської Федерації та ПБО 14/2007.

Зміна фактичної (первісної) вартості нематеріального активу, за якою він прийнятий до бухгалтерського обліку, допускається у випадках переоцінки та зменшення корисності нематеріальних активів.

Комерційна організація може не частіше одного разу на рік (на початок звітного року) переоцінювати групи однорідних нематеріальних активів за поточною ринковою вартістю, яка визначається виключно за даними активного ринку зазначених нематеріальних активів.

При прийнятті рішення про переоцінку нематеріальних активів, що входять в однорідну групу, слід враховувати, що в подальшому ці активи повинні переоцінюватися регулярно, щоб вартість, за якою вони відображаються в бухгалтерській звітності, суттєво не відрізнялася від поточної ринкової вартості.

Переоцінка нематеріальних активів здійснюється шляхом перерахунку їх залишкової вартості.

Результати переоцінки приймаються при формуванні даних бухгалтерського балансу на початок звітного року. Результати переоцінки не включаються до цих бухгалтерського балансу попереднього звітного року, але розкриваються організацією в пояснювальній записці до бухгалтерської звітності попереднього звітного року.

Сума дооцінки нематеріальних активів у результаті переоцінки зараховується в додатковий капітал організації. Сума дооцінки нематеріального активу, що дорівнює сумі його уцінки, проведеної в попередні звітні роки і віднесена на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), зараховується на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Сума уцінки нематеріального активу в результаті переоцінки відноситься на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Сума уцінки нематеріального активу відноситься у зменшення додаткового капіталу організації, утвореного за рахунок сум дооцінки цього активу, проведеної в попередні звітні роки. Перевищення суми уцінки нематеріального активу над сумою його дооцінки, зарахованої в додатковий капітал організації в результаті переоцінки, проведеної в попередні звітні роки, відноситься на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Сума, віднесена на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), повинна бути розкрита в бухгалтерській звітності організації.

При вибутті нематеріального активу сума його дооцінки переноситься з додаткового капіталу організації на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) організації.

Нематеріальні активи можуть перевірятися на знецінення у порядку, визначеному Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Облік амортизації нематеріальних активів

Вартість нематеріальних активів з визначеним строком корисного використання погашається за допомогою нарахування амортизації протягом строку їх корисного використання, якщо інше не встановлено ПБУ 14/2007.

За нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання амортизація не нараховується.

За нематеріальних активів некомерційних організацій амортизація не нараховується.

При прийнятті нематеріального активу до бухгалтерського обліку організація визначає термін його корисного використання.

Строком корисного використання є виражений у місяцях період, протягом якого організація передбачає використовувати нематеріальний актив з метою отримання економічної вигоди (або для використання в діяльності, спрямованої на досягнення цілей створення некомерційної організації).

Для окремих видів нематеріальних активів строк корисного використання може визначатися виходячи з кількості продукції або іншого натурального показника обсягу робіт, очікуваного до отримання в результаті використання активів цього виду.

Нематеріальні активи, за якими неможливо надійно визначити строк корисного використання, вважаються нематеріальними активами з невизначеним терміном корисного використання.

Визначення терміну корисного використання нематеріального активу провадиться виходячи з:

 • терміну дії прав організації на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації і періоду контролю над активом;

 • очікуваного терміну використання активу, протягом якого організація передбачає отримувати економічні вигоди (або використовувати у діяльності, спрямованої на досягнення цілей створення некомерційної організації).

Строк корисного використання нематеріального активу не може перевищувати термін діяльності організації.

Строк корисного використання нематеріального активу щорічно перевіряється організацією на необхідність його уточнення. У разі істотної зміни тривалості періоду, протягом якого організація передбачає використовувати актив, строк його корисного використання підлягає уточненню. Виникли у зв'язку з цим коригування відображаються в бухгалтерському обліку та бухгалтерської звітності на початок звітного року як зміни в оціночних значеннях.

У відношенні нематеріального активу з невизначеним терміном корисного використання організація щорічно повинна розглядати наявність факторів, що свідчать про неможливість надійно визначити строк корисного використання даного активу. У разі припинення існування зазначених факторів організація визначає строк корисного використання даного нематеріального активу і спосіб його амортизації. Виникли у зв'язку з цим коригування відображаються в бухгалтерському обліку та бухгалтерської звітності на початок звітного року як зміни в оціночних значеннях.

Визначення щомісячної суми амортизаційних відрахувань по нематеріального активу здійснюється одним з наступних способів:

 • лінійний спосіб;

 • спосіб зменшуваного залишку;

 • спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

Вибір способу визначення амортизації нематеріального активу проводиться організацією, виходячи з розрахунку очікуваного надходження майбутніх економічних вигод від використання активу, включаючи фінансовий результат від можливого продажу даного активу. У тому випадку, коли розрахунок очікуваного надходження майбутніх економічних вигод від використання нематеріального активу не є надійним, розмір амортизаційних відрахувань за таким активу визначається лінійним способом.

Щомісячна сума амортизаційних відрахувань розраховується:

а) при лінійному способі - виходячи з фактичної (первісної) вартості або поточної ринкової вартості (у разі переоцінки) нематеріального активу рівномірно протягом строку корисного використання цього активу;

б) при способі зменшуваного залишку - з залишкової вартості (фактичної (первісної) вартості або поточної ринкової вартості (у разі переоцінки) за мінусом нарахованої амортизації) нематеріального активу на початок місяця, помноженої на дріб, у чисельнику якого - встановлений організацією коефіцієнт (не вище 3), а в знаменнику - термін корисного використання в місяцях;

в) при способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) з натурального показника обсягу продукції (робіт) за місяць і співвідношення фактичної (первісної) вартості нематеріального активу і передбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь строк корисного використання нематеріального активу.

Спосіб визначення амортизації нематеріального активу щорічно перевіряється організацією на необхідність його уточнення. Якщо розрахунок очікуваного надходження майбутніх економічних вигод від використання нематеріального активу суттєво змінився, спосіб визначення амортизації такого активу має бути змінений відповідно. Виникли у зв'язку з цим коригування відображаються в бухгалтерському обліку та бухгалтерської звітності на початок звітного року як зміни в оціночних значеннях.

Амортизаційні відрахування по нематеріальних активів починаються з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття цього активу до бухгалтерського обліку, і нараховуються до повного погашення вартості або списання цього активу з бухгалтерського обліку.

Протягом терміну корисного використання нематеріальних активів нарахування амортизаційних відрахувань не припиняється.

Амортизаційні відрахування по нематеріальних активів припиняються з першого числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості або списання цього активу з бухгалтерського обліку.

Амортизаційні відрахування по нематеріальних активів відображаються в бухгалтерському обліку звітного періоду, до якого вони належать, і нараховуються незалежно від результатів діяльності організації в звітному періоді.

Списання нематеріальних активів

Вартість нематеріального активу, який вибуває або не здатний приносити організації економічні вигоди в майбутньому, підлягає списанню з бухгалтерського обліку.

Вибуття нематеріального активу має місце у разі: припинення терміну дії права організації на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації; передачі за договором про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації; переходу виключного права до інших осіб без договору (у тому числі в порядку універсального правонаступництва і при зверненні стягнення на даний нематеріальний актив); припинення використання внаслідок морального зносу; передачі у вигляді внеску до статутного (складеного) капіталу (фонду) іншої організації, пайовий фонд; передачі за договором міни, дарування; внесення в рахунок вкладу за договором про спільну діяльність; виявлення недостачі активів при їх інвентаризації; в інших випадках.

Одночасно зі списанням вартості нематеріальних активів підлягає списанню сума накопичених амортизаційних відрахувань за цими нематеріальних активів.

Доходи і витрати від списання нематеріальних активів відображаються в бухгалтерському обліку в звітному періоді, до якого вони відносяться. Доходи і витрати від списання нематеріальних активів відносяться на фінансові результати організації в якості інших доходів і витрат, якщо інше не встановлено нормативними правовими актами з бухгалтерського обліку.

Дата списання нематеріального активу з бухгалтерського обліку визначається виходячи із встановлених нормативними правовими актами з бухгалтерського обліку правил визнання доходів або витрат.

Облік операцій, пов'язаних з наданням (отриманням) права використання нематеріальних активів

Відображення в бухгалтерському обліку організації операцій, пов'язаних з наданням (отриманням) права використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації (за винятком права використання найменування місця походження товару), здійснюється на підставі ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії та інших аналогічних договорів, укладених відповідно до встановленим законодавством порядком.

Нематеріальні активи, надані правовласником (ліцензіаром) у користування (при збереженні виключних прав на результати інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації), не списуються і підлягають відокремленому відображенню в бухгалтерському обліку у правовласника (ліцензіара).

Нарахування амортизації по нематеріальних активів, наданих у користування, проводиться правовласником (ліцензіаром).

Нематеріальні активи, отримані в користування, враховуються користувачем (ліцензіатом) на позабалансовому рахунку в оцінці, яка визначається виходячи з розміру винагороди, встановленого в договорі.

При цьому платежі за надане право використання результатів інтелектуальної діяльності або засобів індивідуалізації, виготовлені у вигляді періодичних платежів, які обчислюються і сплачуються в порядку і строки, встановлені договором, включаються користувачем (ліцензіатом) до витрат звітного періоду. Платежі за надане право використання результатів інтелектуальної діяльності або засобів індивідуалізації, виготовлені у вигляді фіксованого разового платежу, відображаються в бухгалтерському обліку користувача (ліцензіата) як витрати майбутніх періодів і підлягають списанню протягом терміну дії договору.

Розкриття інформації в бухгалтерській звітності

У складі інформації про облікову політику організації підлягає розкриттю, як мінімум, така інформація:

 • способи оцінки нематеріальних активів, придбаних не за грошові кошти;

 • прийняті організацією терміни корисного використання нематеріальних активів;

 • способи визначення амортизації нематеріальних активів, а також встановлений коефіцієнт при нарахуванні амортизації способом зменшуваного залишку;

 • зміни термінів корисного використання нематеріальних активів;

 • зміни способів визначення амортизації нематеріальних активів.

У бухгалтерській звітності організації підлягає розкриттю, як мінімум, така інформація з окремих видів нематеріальних активів:

 • фактична (первісна) вартість або поточна ринкова вартість з урахуванням сум нарахованої амортизації і збитків від знецінення на початок і кінець звітного року;

 • вартість списання та надходження нематеріальних активів, інші випадки руху нематеріальних активів;

 • сума нарахованої амортизації по нематеріальних активах з певним терміном корисного використання;

 • фактична (первісна) вартість або поточна ринкова вартість нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання, а також фактори, що свідчать про неможливість надійно визначити строк корисного використання таких нематеріальних активів, з виділенням істотних факторів;

 • вартість переоцінених нематеріальних активів, а також фактична (первісна) вартість, суми дооцінки та уцінки таких нематеріальних активів;

 • залишилися строки корисного використання нематеріальних активів у діяльності, спрямованої на досягнення цілей створення некомерційних організацій;

 • вартість нематеріальних активів, схильних знеціненню у звітному році, а також визнаний збиток від зменшення корисності;

 • найменування нематеріальних активів з повністю погашеної вартістю, але не списаних з бухгалтерського обліку і використовуються для отримання економічної вигоди;

 • найменування, фактична (первісна) вартість або поточна ринкова вартість, термін корисного використання та інша інформація щодо нематеріального активу, без знання про яку зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансового положення організації або фінансових результатів її діяльності.

При розкритті в бухгалтерській звітності інформації про нематеріальні активи окремо розкривається інформація про нематеріальні активи, створених самою організацією.

Ділова репутація

Для цілей бухгалтерського обліку вартість придбаної ділової репутації визначається розрахунковим шляхом як різниця між купівельною ціною, що сплачується продавцю при придбанні підприємства як майнового комплексу (в цілому або його частини), і сумою всіх активів і зобов'язань з бухгалтерського балансу на дату його покупки (придбання).

Позитивну ділову репутацію слід розглядати як надбавку до ціни, що сплачується покупцем в очікуванні майбутніх економічних вигод у зв'язку з набутими неідентифіковані активами, і враховувати в якості окремого інвентарного об'єкта. Негативну ділову репутацію слід розглядати як знижку з ціни, що надається покупцеві у зв'язку з відсутністю факторів наявності стабільних покупців, репутації якості, навиків маркетингу та збуту, ділових зв'язків, досвіду управління, рівня кваліфікації персоналу і т.п.

Придбана ділова репутація амортизується протягом двадцяти років (але не більше терміну діяльності організації).

Амортизаційні відрахування по позитивної ділової репутації визначаються лінійним способом відповідно до пункту 29 ПБУ 14/2007.

Негативна ділова репутація в повній сумі відноситься на фінансові результати організації в якості інших доходів.

Синтетичний і аналітичний облік НМА

Синтетичний облік нематеріальних активів ведеться на рахунках 04 «Нематеріальні активи», 05 «Амортизація нематеріальних активів», 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям», субрахунок 19 / 2 «ПДВ по придбаних нематеріальних активів», 91 «Інші доходи і витрати» .

Рахунок 04 - активний, призначений для узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів, які перебувають в організації на правах власності.

Аналітичний облік по рахунку 04 ведеться за видами і окремими об'єктами в залежності від їх складу.

Основним документом в аналітичному обліку нематеріальних активів є Картка обліку нематеріальних активів (форма № НМА-1). Вона застосовується для обліку всіх видів нематеріальних активів, що надійшли для використання організаціям. Картка відкривається в бухгалтерії на кожний об'єкт; вона заповнюється в одному примірнику на підставі документа на оприбуткування, приймання-передачі (переміщення) нематеріальних активів. У ній щомісячно показується також сума нарахованої амортизації. У розділі «Коротка характеристика об'єкта і нематеріальних активів» записуються тільки основні показники об'єкта.

При оприбуткуванні нематеріальних активів використовуються свідоцтва на право користування тим чи іншим об'єктом, патенти, авторські і ліцензійні договори, акти приймання робіт з розробки програмного забезпечення і т.д.

Основні проведення з обліку надходження НМА:

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки


дебет

кредит

Відображено покупна вартість об'єкта НМА без ПДВ

08 / 5

60

Відображено суму ПДВ у покупної вартості НМА

19 / 2

60

Сплачено об'єкт НМА

60

51

Прийнятий до обліку об'єкт НМА за первісною вартістю

04

08

Враховано сума ПДВ підлягає відшкодуванню з бюджету

68

19 / 2

Відображено вартість НМА що вноситься в рахунок внеску до статутного капіталу

08 / 5

75 / 1

Відображено ринкова вартість надійшов безоплатно НМА

08 / 5

98 / 2

Висновок

В умовах переходу підприємства до ринку значно зростає роль бухгалтерського обліку як найважливішого засобу отримання повної і достовірної інформації про майно підприємства та його зобов'язаннях і своєчасного доведення цих відомостей до користувачів.

У зв'язку з розширенням прав підприємств у галузі постановки та ведення бухгалтерського обліку перед бухгалтерськими службами виникає проблема оптимальної організації обліку різних об'єктів: основних засобів, нематеріальних активів, процесів виробництва і реалізації, розрахунків, капітальних і фінансових вкладень і ін

Дана курсова робота розглядає коло питань, пов'язаних з організацією ведення обліку нематеріальних активів.

Слід зазначити, що нематеріальні активи як об'єкти обліку ще недостатньо вивчені і не регламентовані належним чином. Як приклад можна навести ліцензії на право здійснення будь-якої діяльності.

Наближаючись до висновку своєї роботи, хочу відзначити, що головні завдання її виконані, розглянуті зокрема і сукупності актуальні для цієї роботи теми обліку нематеріальних активів.

З цієї роботи ми виявили, що таке нематеріальні активи, розглянули їх оцінку, приділили увагу амортизації та вибуття нематеріальних активів.

Основною метою курсової роботи було визначити і розкрити основні особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів у Росії.

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що поняттям "нематеріальні активи" користуються у всіх випадках, коли виникають труднощі з віднесенням тих чи інших об'єктів і витрат до певних активів підприємства

Список літератури

 1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина четверта від 18.12. 2006 № 230-ФЗ.

 2. Положення з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» ПБУ 14/2007; утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 27.12. 2007 № 153н.

 3. Положення з бухгалтерського обліку «Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи» ПБУ 17/02; утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 19.11. 2002 № 115н.

 4. Положення з бухгалтерського обліку «Облік фінансових вкладень» ПБУ 19/02: Затв. наказом Міністерства фінансів РФ від 10.12. 2002 № 126н.

 5. Положення з бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій: затв. листом Міністерства фінансів РФ від 30.12. 1993 № 160.

 6. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкція по його застосуванню: Затв. наказом Міністерства фінансів РФ від 31.10. 2000 № 94н.

 7. Астахов В.П. Бухгалтерський (фінансовий) облік. - Ростов-на-Дону: Видавничий центр «МарТ», 2007. - 832 с.

 8. Бабаєв Ю.А. , В.А. Бородін. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів, які навчаються за спеціальністю 060500 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». Під ред. Проф. Ю.А. Бабаєва. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 304 с.

 9. Бабаєв Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. - М.; Вузівський підручник, 2005. - 525 с.

 10. Бакаєв О. С, Безруков П.С. та ін Бухгалтерський облік: Підручник, - перераб. і доп. - М.: Бухгалтерський облік, 2008р. -719с.

 11. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для вузів / Під ред. проф. Ю.А. Бабаєва. - М.: Вузівський підручник, 2005. - 525 с.

 12. Каморджанова Н.А., Карташова І.В. Бухгалтерський фінансовий учет.2-е вид. . - СПб.: Пітер, 2007. - 464 с.

 13. Козлова Е.П., Бухгалтерський облік в організаціях, М.: Фінанси і статистика, 2005

 14. Тумасян Р.З. Облік нематеріальних активів. М.: ТОВ "НІТАР АЛЬЯНС", 2006

Соловйова Г. М. Облік нематеріальних активів. М.: Фінанси і статистика, 2005.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
81кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік нематеріальних активів 2 Роль нематеріальних
Облік нематеріальних активів 2 Поняття нематеріальних
Облік нематеріальних активів 2 Поняття нематеріальних
Облік нематеріальних активів 2 Поняття нематеріальних
Облік нематеріальних активів 7
Облік нематеріальних активів 4
Облік нематеріальних активів 8
Облік нематеріальних активів 4
Облік нематеріальних активів 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru