додати матеріал


Облік на позабалансових рахунках 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ На забалансових рахунках

1.1 Поняття, сутність і класифікація позабалансових рахунків

1.2 Законодавчо-нормативне регулювання

1.3 Особливості та документальне оформлення операцій з обліку майна і зобов'язань на позабалансових рахунках

1.4 Актуальні проблеми в обліку на позабалансових рахунках

2 Облік на позабалансових рахунках

2.1 Облік майна, що не належить на праві власності

2.2 Облік власного майна

2.3 Облік зобов'язань

3 Облік На забалансових рахунках тов »КЕДР»

3.1 Коротка характеристика ТОВ «Кедр»

3.2 Облік на позабалансових рахунках ТОВ «Кедр»

3.3 Рекомендації з обліку на позабалансових рахунках за результатами проведеного дослідження

ВИСНОВОК

СПИСОК

ВСТУП

У процесі своєї діяльності організації здійснюють операції, які пов'язані з використанням і зберіганням не належить їм майна. Крім того, вони укладають договори, які передбачають певні зобов'язання результаті їх невиконання.

У зв'язку з цим, досить часто для узагальнення інформації про наявність та рух цінностей, які тимчасово знаходяться в користуванні (розпорядженні) організації, умовних права та обов'язки, а також з метою контролювання окремих господарських операцій відповідно до Плану рахунків (затв. наказом Мінфіну від 31.10 .2000 р. N 94н [5]), «основних» рахунків бухгалтеру може не вистачити. На допомогу приходять позабалансові рахунки.

В даний час позабалансовий облік присутня на кожному підприємстві у тій чи іншій мірі. Частіше за все мова йде про організацію збереження бланків суворої звітності - квитанцій, за якими виконавці конкретних робіт можуть отримувати оплату від населення на надавані послуги, талонів та абонементів, що дають право на отримання товарно-матеріальних цінностей (наприклад, ПММ) і різних матеріальних благ (безкоштовний проїзд). Установи освіти традиційно організовують облік бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень; аптеки - облік пільгових рецептів, за якими відпускаються медикаменти тощо

Але існує досить багато підприємств, величина позабалансових цінностей і обороти за позабалансовими рахунками яких дуже великі. Це, перш за все, підприємства комісійної торгівлі, туристичні фірми, що реалізують путівки, отримані від туроператорів, підприємства-переробники, які використовують давальницьку сировину, а також організації, які отримують або видають забезпечення зобов'язань і платежів.

Внаслідок того, що кожен позабалансовий рахунок має свої особливості, дана курсова робота присвячена актуальній темі - облік на позабалансових рахунках. У розрізі даної теми бухгалтерський облік повинен забезпечувати виконання таких завдань:

 • забезпечення контролю за використанням матеріальних цінностей, які не належать даному підприємству, відповідно до чинних законодавчих актів та інструкціями;

 • контроль за збереженням матеріальних цінностей, що значаться на цих рахунках, за своєчасним оформленням документів на надходження і вибуття цих коштів;

 • забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку на цих рахунках;

 • забезпечення всебічної і повною інформацією по цих рахунках для потреб управління, оцінки кредитоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

Мета курсової роботи - вироблення рекомендацій позабалансовим обліку майна і зобов'язань на прикладі змодельованого підприємства ТОВ «Кедр».

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

 1. вивчити та проаналізувати стан законодавчо-нормативної бази з обліку майна і зобов'язань, які обліковуються на позабалансових рахунках;

 2. вивчити поняття та класифікацію позабалансових рахунків;

 3. розглянути особливості документального оформлення операцій за позабалансовим обліку майна і зобов'язань;

 4. визначити порядок обліку на позабалансових рахунках та пов'язані з цим проблеми та особливості;

 5. розробити рекомендації щодо підвищення якості бухгалтерського обліку на позабалансових рахунках.

Об'єктом дослідження є умовне підприємство ТОВ «Кедр». Предметом дослідження - облік на позабалансових рахунках.

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ На забалансових рахунках

1.1 Поняття, сутність і класифікація позабалансових рахунків

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків [5] «позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність та рух цінностей, які тимчасово знаходяться в користуванні або розпорядженні організації (орендованих основних засобів, матеріальних цінностей на відповідальному зберіганні, в переробці і т.п.), умовних прав і зобов'язань, а також для контролю за окремими господарськими операціями. Бухгалтерський облік зазначених об'єктів ведеться за простою системою ».

З положень Інструкції видно, що всі позабалансові рахунки можна розділити на три групи:

1) матеріальні (інвентарні);

2) умовних прав і зобов'язань;

3) операційного контролю.

Поява матеріальних (інвентарних) позабалансових рахунків пов'язане з тим, що актив балансу, згідно з деякими особливостями юридичної теорії бухгалтерського обліку, повинен показувати майно, що перебуває у власності організації. Але на підприємстві завжди є «чуже» майно, що перебуває в його володінні та користуванні.

Ця вимога в середині XIX ст. нав'язано кредиторами, переважно банкірами, тому що при розрахунку ліквідності в покриття кредиторської заборгованості може прийматися тільки власне майно боржника. Для того щоб займодавцем було легше вважати, власне і «невласне» майно було розділене. Перше залишилося в активі балансу, друге стали показувати за балансом.

В даний час згідно з п. 6 ПБО 1 / 2008 «Облікова політика організації»   [8] при формуванні облікової політики повинен дотримуватися принцип допущення майнової відокремленості, відповідно до якого «активи і зобов'язання організації існують окремо від активів і зобов'язань власників цієї організації та активів та зобов'язань інших організацій».

Поява рахунків умовних прав і зобов'язань викликано тим, що в балансі повинні бути показані тільки активи, на які поширюються безумовні права організації.

Нарешті, є рахунки, на яких обліковуються чисто символічні об'єкти, але у зв'язку з особливою їх значимістю адміністрації необхідно контролювати рух цих об'єктів.

З моменту появи позабалансових рахунків було запропоновано два способи їхнього обліку: простий і подвійний записом.

До середини XX   в. вважалося, що подвійний запис повинна мати універсальний характер і до кожного позабалансовим рахунком штучно вводився тільки з ним кореспондуючий рахунок.

В даний час прийнята проста і більш логічна система - бухгалтерський запис містить не традиційні дебет і кредит кореспондуючих рахунків, а тільки дебет чи кредит позабалансового рахунку. Отримані цінності або виникли зобов'язання обліковують за дебетом позабалансових рахунків, а вибуття цінностей або погашення зобов'язань - по кредиту.

Таким чином, на позабалансових рахунках крім цінностей, які не належать організації на праві власності, можуть враховуватися:

 • резервні фонди грошових білетів і монети;

 • зобов'язання позичальників;

 • розрахункові документи, здані банку на інкасо (для отримання платежів);

 • бланки суворої звітності (чекові та квитанційні книжки акредитиви до оплати) і т.д.

1.2 Законодавчо-нормативне регулювання

Важливість обліку цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках, підтверджена наказом Мінфіну РФ «Про форми бухгалтерської звітності організацій» N 4н від 13 січня 2000 р. [13], відповідно до якого до складу бухгалтерського балансу включається довідка про наявність таких цінностей.

Бухгалтер повинен заповнити довідку, сформувавши звітність про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках, або підтвердити відсутність об'єктів позабалансового обліку, прочеркнув рядки 910 - 990 форми N 1.

Планом рахунків передбачено 11 позабалансових рахунків. Але необхідно зазначити, що План рахунків (наказ Мінфіну від 31.10.2000 р. N 94н [5]), що передбачає бухгалтерське відображення більшості здійснюваних операцій, активів і зобов'язань організації, все ж не є всебічним і повним. Саме тому в Інструкції про застосування Плану рахунків передбачено, що «для обліку специфічних операцій організація може за погодженням з Мінфіном Росії вводити в План рахунків додаткові синтетичні рахунки, використовуючи вільні номери рахунків», а «у разі виникнення фактів господарської діяльності, кореспонденція по яких не передбачена в типовій схемі, організація може доповнити її, дотримуючись єдині підходи, встановлені цією Інструкцією ".

Таким чином, відповідно до принципів бухгалтерського обліку (розумності, повноти відображення господарських операцій, пріоритету змісту над формою тощо) для відображення господарських операцій, активів і зобов'язань, облік яких прямо не передбачений у Плані рахунків [5], організація може затвердити нові позабалансові рахунки і принципи обліку на них у своїй обліковій політиці.

Питання з обліку об'єктів бухгалтерського обліку на позабалансових рахунках не позбавлені законодавчого регулювання. У зв'язку з цим розглянемо чотирьохрівневий систему законодавчо-нормативного регулювання такого обліку:

1. Документи законодавчого рівня:

Федеральний закон від 21.11.96 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» [4], який встановлює основні вимоги щодо ведення бухгалтерського обліку. Так, відповідно до ст.8 майно, що є власністю організації, враховується окремо від майна інших юридичних осіб, що знаходиться у даної організації. Іншими словами, «чуже» майно необхідно враховувати за балансом.

Податковий Кодекс РФ (Частина 2) [2], який визначає принципи оподаткування. Так, організації, що ведуть облік майна, що не знаходиться в неї на праві власності, не визнаються платниками податків податку на майно організацій.

Однак діяльність організацій з переробки давальницької сировини і матеріалів визнається виробничої і підлягає оподаткуванню ПДВ, акцизами і податками з обороту.

Цивільний кодекс РФ [1], який передбачає регулювання питань щодо:

 1. прав і обов'язків сторін за договорами оренди (лізингу) (глава 34 «Оренда»);

 2. прав і обов'язків сторін за договорами комісії (голова 51 «Комісія»);

 3. забезпечення зобов'язань (глава 23 «Забезпечення виконання зобов'язань»).

Відповідно до ст. 606 ГК РФ [1] за договором оренди орендодавець зобов'язується надати орендарю майно за плату в тимчасове володіння і користування або тільки в тимчасове користування. В оренду можуть бути передані земельні ділянки та інші відособлені природні об'єкти, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та ін

При припиненні договору оренди орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві майно у тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором.

Відповідно до ст. 606 ГК РФ за договором фінансової оренди (лізингу) орендодавець (далі - лізингодавець) зобов'язується придбати у власність вказане орендарем (далі - лізингоодержувач) майно у визначеного ним продавця і надати лізингоодержувачу це майно за плату в тимчасове володіння і користування. У лізинг можуть бути передані такі ж об'єкти, що й за договором оренди (у т.ч. майнові комплекси), крім земельних ділянок і інших природних об'єктів.

За договором комісії згідно зі ст. 990 НК РФ [2] одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента. За операції, укладеної комісіонером з третьою особою, набуває права і стає зобов'язаним комісіонер, хоча комітент і був названий в угоді або вступив з третьою особою в безпосередні відносини по виконанню. По виконанні доручення комісіонер зобов'язаний представити комітентові звіт і передати йому все отримане за договором комісії.

Згідно зі ст. 329 ЦК РФ виконання зобов'язань може забезпечуватися неустойкою, заставою, утриманням майна боржника, поручительством, банківською гарантією, завдатком та іншими способами, передбаченими законом або договором. В якості забезпечення використовуються також облігації, векселі, придбані опціони і варанти та інші цінні папери і види майна.

Вартість забезпечення у вигляді застави відбивається на позабалансовому рахунку на дату виникнення права застави. Тобто з моменту укладення договору про заставу. Застава припиняється з погашенням забезпеченого заставою зобов'язання, на вимогу заставодавця, у разі загибелі заставленого майна або продажу його з публічних торгів.

Відносини сторін за договором поруки регулюються нормами параграфа 5 гл. 23 ЦК РФ. Поручитель приймає на себе відповідальність перед кредитором іншої особи - боржника відповідати за виконання зобов'язання боржником цим повністю або частково.

Завдатком визнається грошова сума, що видається однією з сторін угоди в рахунок належних з неї за договором платежів другій стороні. Завдаток забезпечує виконання основного договору і є доказом його виконання (ст. 380 ГК РФ).

Ще одним видом забезпечення зобов'язань є банківська гарантія. Її може видати банк, інша кредитна установа або страхова організація. Гарант зобов'язується сплатити кредитору організації-принципала грошову суму після подання кредитором письмової вимоги про це (ст. 368 ЦК РФ). Банківська гарантія набуває чинності з дня її видачі, якщо в гарантії не передбачено інше (ст. 373 ГК РФ).

2. Документи нормативного рівня:

Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ [7] (затверджене наказом Мінфіну Росії від 29.07.1998 р. N 34н), згідно з п.77 якого дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, та інші борги, нереальні для стягнення , списуються на підставі даних проведеної інвентаризації, письмового обгрунтування та наказу (розпорядження) керівника організації або за рахунок резерву по сумнівних боргах, або на фінансові результати діяльності організації. Але таке списання не є анулюванням заборгованості, вона обліковується за балансом протягом п'яти років з моменту списання з метою спостерігати за можливістю її стягнення, якщо майновий стан боржника зміниться в позитивну сторону.

ПБО 1 / 2008 «Облікова політика» (затверджене наказом Мінфіну Росії від 06.10.2008 N 106н) [8] разом із вимогами Закону про бухгалтерський облік встановлює, що при формуванні облікової політики щодо відображення в бухгалтерському обліку майна, який обліковується на балансі організації в Як об'єкти основних засобів, необхідно виходити з припущення майнової відокремленості;

ПБО 5 / 2001 «Облік матеріально-виробничих запасів» [9] (затверджене наказом Мінфіну Росії від 09.06.2001 N 44н) передбачено, що запаси, які не належать організації, але знаходяться в її користуванні або розпорядженні відповідно до умов договору, приймаються до бухгалтерського обліку на позабалансові рахунки в оцінці, передбаченій в договорі.

ПБО 6 / 2001 «Облік основних засобів» [10] (затверджене наказом Мінфіну Росії від 30.03.2001 N 26н) встановлює, що по об'єктах основних засобів некомерційних організацій на позабалансовому рахунку проводиться узагальнення інформації про суми зносу, що нараховується лінійним способом;

ПБО 14/2007 «Облік нематеріальних активів» [12] (затверджене наказом Мінфіну Росії від 27.12.2007 р. N 153н) визначає, що нематеріальні активи, надані правовласником (ліцензіаром) у користування (при збереженні виключних прав на результати інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації), не списуються і підлягають відокремленому відображенню в бухгалтерському обліку у правовласника (ліцензіара). Такі нематеріальні активи враховуються користувачем (ліцензіатом) на позабалансовому рахунку в оцінці, яка визначається виходячи з розміру винагороди, встановленого в договорі.

Постановою Уряду РФ від 06.05.2008 N 359 «Про порядок здійснення готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт без застосування контрольно-касової техніки» [14] визначено порядок затвердження форми бланків суворої звітності, прирівняних до касових чеків, а також порядок їх обліку, зберігання і знищення. До таких бланків відносяться квитанції, квитки, проїзні документи, талони, путівки тощо

Форми бланків затверджуються Міністерством фінансів РФ за зверненням зацікавлених органів державної влади, Центрального банку РФ і організацій, що об'єднують суб'єктів підприємницької діяльності, зайнятих у певній сфері послуг. Однак є можливість розробити бланк самостійно і затвердити його форму в Мінфіні Росії. Всі вони, незважаючи на деякі відмінності, повинні містити:

- Повне найменування організації, її місцезнаходження, телефон, ИНН / КПП, коди ОКУД і ОКПО (аналогічні дані вказуються і в тому разі, якщо виконавцем є індивідуальний підприємець);

- Відомості про споживача послуг;

- Дату прийому замовлення, терміни виконання робіт (послуг), суму отриманого авансу (у разі його отримання);

- Підписи прийняло та отримав замовлення (з зазначенням посади та П.І.Б.);

- Вид наданої послуги з повним найменуванням матеріалів, їх вартості та кількості і деякі інші дані.

Витрати на придбання бланків суворої звітності організації відносять до витрат, здійснення яких пов'язане з наданням послуг. Відповідно до ПБО 10/99 «Витрати організації» [11] (затверджене наказом Мінфіну Росії від 06.05.1999 N 33н) у бухгалтерському обліку ці витрати відображаються як витрати організації по звичайних видах діяльності.

До документів нормативного рівня також належать Постанови Держкомстату РФ, які стверджують уніфіковані форми первинної облікової документації з обліку основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів, а також результатів інвентаризації [16].

3. Документи методичного рівня:

Методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів [15], згідно з якими облік матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання або на переробку, ведеться на позабалансових рахунках. У документі визначені поняття зазначених цінностей:

1) Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання, - це цінності:

а) помилково адресовані даної організації;

б) оплачені та прийняті покупцем (замовником) на місці у постачальника (продавця), але тимчасово залишені у нього покупцем (замовником) на відповідальне зберігання, коли затримка відвантаження (відправлення, вивезення) продукції викликана технічними та іншими поважними причинами;

в) від оплати яких організація відмовилася зважаючи псування, поломки, низької якості, невідповідності стандартам, технічним умовам, умовам договору і т.д.

2) Давальницькі матеріали - це матеріали, прийняті організацією від замовника для переробки (обробки), виконання інших робіт або виготовлення продукції без оплати вартості прийнятих матеріалів та із зобов'язанням повного повернення перероблених (оброблених) матеріалів, здачі виконаних робіт і виготовленої продукції. Між тим, ст. 220 ЦК РФ [1] передбачає, що якщо вартість переробки істотно перевищує вартість отриманих матеріалів, то право власності на продукт переробки переходить до організації-переробнику. У цьому випадку остання зобов'язана відшкодувати замовнику вартість отриманих від нього матеріальних цінностей.

До методичних документів також належать роз'яснення Мінфіну РФ щодо порядку обліку на позабалансових рахунках. Прикладом може служити лист

Четвертий рівень включає вказівки, інструкції та інші документи з обліку цінностей, умовних прав і зобов'язань у рамках облікової політики самих господарюючих суб'єктів.

1.3 Особливості та документальне оформлення операцій з обліку майна і зобов'язань на позабалансових рахунках

Господарські операції з обліку об'єктів на позабалансових рахунках повинні бути підтверджені документально і відображені в регістрах бухгалтерського обліку.

Облік по кожному позабалансовим рахунком рекомендується вести у відповідних відомостях аналітичного обліку майна або зобов'язань.

Разом з цим можна використовувати типові відомості та розрахункові таблиці з журнально-ордерної системи рахівництва або спрощеної системи регістрів бухгалтерського обліку, призначені для малих підприємств, або форми, що розробляються організацією самостійно. Наприклад, для обліку орендованих основних засобів і розрахунків по орендній платі можна використовувати відомість форми № В-1 «Облік основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань», розроблену Мінфіном Росії для малих підприємств (Додаток Н).

Розглянемо основні моменти по обліку на позабалансових рахунках:

Облік орендованих основних засобів ведеться на рахунку 001 «Орендовані основні засоби» щодо оцінки, вказаній у договорі оренди.

Орендовані основні засоби оприбутковуються на підставі приймально акту, накладної або іншого документа, що засвідчує факт передачі основних засобів в оренду орендарю.

Для організації обліку зазначеного об'єкта на позабалансовому рахунку орендаря рекомендується відкривати інвентарну картку. При цьому даний об'єкт може враховуватися орендарем за інвентарними номерами, присвоєному орендодавцем.

У разі якщо організація сама здає в оренду основні засоби та умовами договору передбачено, що майно має обліковуватися на балансі орендаря, то використовується рахунок 011 «Основні кошти, здані в оренду». Оцінка і порядок ведення аналітичного обліку даного майна ведеться в тому ж порядку, що і по орендованому майну.

На рахунку 001 також враховується вартість лізингового майна, що надійшло лізингоодержувачу, якщо за умовами договору лізингу лізингове майно враховується на балансі лізингодавця. Облік та оподаткування операцій за договором фінансової оренди (лізингу) залежить від того, на чиєму балансі буде відображено майно.

При інвентаризації основних засобів на орендовані основні засоби повинна складатися окрема інвентаризаційний опис форми інв-1.

Облік товарно-матеріальних цінностей, прийнятих організацією на відповідальне зберігання, ведеться на рахунку 002 «Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання» в оцінці, встановленої в договорі (згідно з розрахунковими документами постачальників).

Повний перелік ситуацій, коли товари приймаються на відповідальне зберігання, міститься у п. 155 Методичних вказівок [15].

По-перше, на рахунку 002 відображаються товари, помилково адресовані організації. З метою достовірності облікових даних такі цінності обліковуються за ринковою оцінкою.

Не слід плутати надходження товарів без наявності договірних відносин з постачальником і невідфактуровані поставки, коли товар надходить до того покупцеві, якому він призначався, але без супровідних документів. Такі товари, якщо вони переходять у власність організації, відображаються на її балансі.

По-друге, на рахунку 002 відображаються товари, оплачені та прийняті покупцем, але тимчасово залишені на складі постачальника на відповідальне зберігання. Причини затримки відвантаження товарів можуть бути самими різними, при цьому покупець враховує товар на балансі, незважаючи на те, що він знаходиться на складі постачальника, у той час як сам постачальник враховує товари, вже не є його власністю, на позабалансовому рахунку. Такий же порядок застосовується у зворотній ситуації, коли в організацію надійшли товари, на які за умовами договору купівлі-продажу право власності зберігається за продавцем до їх оплати або настання інших обставин. До переходу права власності на товари у покупця немає підстав враховувати їх на балансі. У даному випадку підставою для запису за дебетом рахунка 002 є накладна ТОРГ-12 (Додаток П). Списання товарів з кредиту рахунку 002 буде здійснюватися на підставі цієї ж накладної, але тільки після оформлення запису з оплати кредиторської заборгованості.

Нарешті, треба виділити випадок, коли рахунок 002 стає центральним рахунком в інформаційній системі управління підприємством. Це відноситься до організацій, що мають вільними складськими площами і надають послуги зберігання. У такому випадку підставою для відображення товару служать не товаросупровідні документи, а акт про прийом-передачі товарно-матеріальних цінностей на зберігання за формою N МХ-1 (Додаток Б1). Акт про повернення товарно-матеріальних цінностей, зданих на зберігання, є підставою для списання таких цінностей з позабалансового обліку за формою N МХ-3 (Додаток Б2).

При проведенні інвентаризації цінності, що знаходяться на відповідальному зберіганні, підлягають обов'язковому перерахунку. Результати інвентаризації відображаються в окремій інвентаризаційного опису форми інв-5.

Слід зазначити, що відповідно до Положення про затвердження та функціонуванні митних складів, власниками яких є митні органи (затверджено наказом Державним митним Комітетом РФ від 08.09.2003 N 972 [17]) митний орган - власник митного складу враховує товари, поміщені під митний режим митного складу і прийняті на зберігання на митний склад, на позабалансовому рахунку на підставі першого примірника складської квитанції (Додаток Р) згідно з установленим порядком.

Передача складських квитанцій у підрозділ бухгалтерського обліку та фінансової експертизи митного органу здійснюється на підставі щоденних реєстрів передачі складських квитанцій (Додаток С), які оформляє матеріально відповідальна особа підрозділу, який забезпечує роботу митного складу.

Облік сировини і матеріалів, прийняті від замовника на переробку (давальницька сировина), враховуються організацією-переробником на рахунку 003 «Матеріали, прийняті в переробку» в оцінці, передбаченій в договорах або накладних на їх передачу. Але якщо інформація про вартість переданих цінностей у цих документах відсутня, то організація може відображати давальницькі матеріали за балансом тільки в кількісній оцінці.

Підставою для прийняття до обліку давальницької сировини є накладна на відпуск матеріалів на сторону форми М-15. Списання матеріалів з ​​позабалансового рахунку проводиться після їх використання у виробничому процесі на підставі звіту про витрачені матеріалах, прийнятого замовником.

Слід зазначити, що діяльність організацій з переробки давальницької сировини і матеріалів визнається виробничої і підлягає оподаткуванню у встановленому порядку (ПДВ, акцизами і податками з обороту). При цьому виконаний обсяг робіт не включає вартість давальницької сировини і матеріалів. Для організацій, що передають у переробку сировину і матеріали, операції з їх передачі не вважаються операціями з продажу продукції (робіт, послуг), і як наслідок обороти по них не є оборотами з реалізації продукції (робіт, послуг).

Облік товарів, прийнятих організацією-комісіонером від фізичних та юридичних осіб (комітентів) для продажу, ведеться на рахунку 004 «Товари, прийняті на комісію» в оцінці, зазначеної у приймально-здавальних актах, включаючи податок на додану вартість, виділений в рахунку-фактурі (Додаток В1). Ціна товару визначається угодою комісіонера і комітента.

З точки зору торгових працівників продаж за договором комісії ні чим істотним не відрізняється від продажу за договором купівлі - продажу.

Прийом товарів на комісію оформляється шляхом складання документа (договір комісії, квитанція, накладна та інші види). Вид документа встановлюється комісіонером самостійно.

Порядок оформлення товарів, прийнятих на позабалансовий облік, відрізняється від правил документування надходження товарів, відображених на балансі організації.

Постановою Держкомстату РФ [16] затверджено близько десяти форм для оформлення операцій комісійної торгівлі. Найбільш поширеною уніфікованою формою є бланк переліку товарів, прийнятих на комісію форми N КОМІСІЇ-1 (Додаток Г1). Цей документ застосовується при укладенні договору комісії та одержання від комісіонера товарів, в ньому вказуються практично всі дані, необхідні для синтетичного і аналітичного обліку товарів, прийнятих на комісію (кількість прийнятих, повернутих, реалізованих товарів, їх продажна вартість, дата продажу, можлива уцінка товару та ін.)

До товару прикріплюється товарний ярлик (Додаток Г2), а на дрібні вироби - цінник.

При продажу товарів складається довідка про продаж товарів, прийнятих на комісію. Якщо товар не продається через відсутність на нього попиту, комісіонер з дозволу комітента може знизити ціну товар. При цьому складається акт про уцінку, на підставі якого робляться відмітки про уцінку переліку товарів, прийнятих на комісію, і в картці обліку товарів і розрахунків з комітентами.

Якщо комісіонер знімає з продажу товар (у разі повернення комітенту, ремонту, передачі в чистку та ін) про це складається акт зняття товару з продажу.

Рахунок 005 використовується організаціями-підрядниками, які виконують будівельно-монтажні роботи, щоб забезпечити контроль за збереженням, наявністю та рухом обладнання, переданого замовником підряднику для монтажу. При цьому обладнання вважається вимагає монтажу, коли необхідно провести роботи з його встановлення на постійному місці експлуатації (прикріплення до фундаменту, підлозі, міжповерхове перекриття або іншим несучих конструкцій будівель і споруд) або у роботі.

Облік устаткування на рахунку 005 ведеться за вартістю, зазначеною у супровідних документах. Передача обладнання замовником підряднику при здачі в монтаж проводиться на підставі акту про приймання-передачі обладнання у монтаж за формою N ОЗ-15 (Додаток Ж).

Рахунок 006 «Бланки суворої звітності», на відміну від всіх інших рахунків призначений тільки для контролю руху символічних цінностей. У зв'язку з цим керівник повинен затвердити:

1) перелік документів, які розглядаються як бланки суворої звітності;

2) склад осіб, на яких покладено їх зберігання ступінь їх відповідальності за це зберігання;

3) зразки облікових книг, в яких слід вести облік руху цих бланків (уніфікованої форми такої книги не передбачено, тому організації можуть розробити її самостійно і закріпити в обліковій політиці).

4) зразки документів, якими оформляється приймання та видача бланків суворої звітності та актів, що складаються на ліквідацію невикористаних бланків.

До бланків суворої звітності відносяться: квитанційні книжки, бланки посвідчень, дипломів, різних абонементів, талони, квитки, бланки товарно-супровідних документів, трудові книжки, бланки цінних паперів і т.п.

Кожна партія бланків, що надходить з друкарні, повинна оформлятися супровідним документом (накладною, рахунком тощо), в якому повинні бути зазначені найменування бланків, їх серія та номери.

Бланки суворої звітності видають працівникам (касирам, приймальникам замовлень та ін) під звіт на підставі відповідного документа, один примірник якого віддають працівникові, а другий - передається в бухгалтерію.

Працівники, використавши бланки, повертають до бухгалтерії документи, за якими їх отримували, з додатком корінців (копій) квитанцій, зіпсованих форм бланків, відривних талонів, які підтверджують отримання грошей, які зберігаються в організації не менше п'яти років.

Вартість використаних бланків суворої звітності списується з рахунку 006 на підставі вимоги-накладної за формою М-11 (Додаток Т). Списання бланків у разі їх псування здійснюється на підставі затвердженого спеціальною комісією акта списання.

Інформація про дебіторську заборгованість, списаної у збиток внаслідок неплатоспроможності боржника, відображається на рахунку 007 «Списана заборгованість неплатоспроможних дебіторів». Дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, та інші борги, нереальні для стягнення, списуються за рішенням керівника організації або за рахунок резерву по сумнівних боргах, або на фінансові результати діяльності організації.

Відображення операцій за дебетом рахунка 007 проводиться на підставі:

- Акта інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (форма інв-17);

- Первинних документів (договорів тощо);

- Наказу керівника про списання дебіторської заборгованості.

Списують на збиток на підставі довідки бухгалтера в наступних випадках:

1) після закінчення строку позовної давності;

2) при не надходженні платежів за поставлені цінності, виконані роботи та послуги.

3) при отриманні рішення суду про неплатоспроможність боржника.

Але списання заборгованості не є її анулюванням - вона обліковується за балансом протягом п'яти років з моменту списання з метою спостерігати за можливістю її стягнення, якщо майновий стан боржника зміниться в позитивну сторону.

Для того, щоб у організації було якомога менше неплатоспроможних дебіторів, удаються до того, що будь-яку третю особу гарантує своїми активами погашення боргу дебітором, якщо останній не сплачує свій борг. У цьому випадку є необхідність вести облік наявності та руху отриманих та виданих гарантій на забезпечення зобов'язань і платежів.

Даний облік ведеться за балансом - на рахунках 008 «Забезпечення зобов'язань і платежів отримані» і 009 «Забезпечення зобов'язань і платежів видані». До таких гарантій відносяться заставу, порука, завдаток, банківська гарантія, які є забезпеченням зобов'язань і платежів (у вигляді листа поручительства третіх осіб або акту на передачу цінностей в заставу).

Отримані зобов'язання враховуються за вартістю зобов'язання або вартості, встановленої договором. Якщо в гарантії не вказана точна сума, то в бухгалтерському обліку вона приймається виходячи з умов договору.

В якості забезпечення отриманих позик, відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг використовуються, зокрема, облігації, векселі, інші цінні папери і види майна

Розглянемо останній з позабалансових рахунків, передбачених Планом рахунків [5], а саме рахунок 010 «Знос основних засобів». На ньому враховується знос об'єктів основних засобів, вартість яких не амортизується.

На цілий ряд основних засобів ще за радянських часів вирішено не нараховувати амортизацію. Справа в тому, що всі позабалансові рахунки мають тільки дебетове сальдо і, отже, всі вони активні.

Некомерційні організації, включаючи бюджетні, не показують на балансі амортизацію тому, що вони взагалі не створюють нові цінності і, отже, як тільки вони придбають основні засоби, так відразу в цю хвилину в них цей об'єкт повністю і амортизується. Оскільки такі організації не створюють дохід, то немає можливості і розтягувати процес списання витрат, які з доходами і повинні співвідноситися.

Знос щомісяця нараховується знос виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта основних засобів. Крім того, знос нараховується по об'єктах житлового фонду, зовнішнього благоустрою й інших аналогічних об'єктів, продуктивної худоби, буйволам, волам, оленям, багаторічним насадженням, що не досягли експлуатаційного віку (за умови, що організація почала їх використовувати до 1 січня 2006 р.).

На закінчення даного питання, необхідно додати, що організація має право ввести додаткові позабалансові рахунки. У будь-якому випадку таке рішення має бути закріплено в обліковій політиці для цілей бухгалтерського обліку.

1.4 Актуальні проблеми в обліку на позабалансових рахунках

Існує безліч проблем, пов'язаних з веденням позабалансового обліку в організаціях. Розглянемо деякі з них:

1. Відсутність на підприємствах, що мають справу з забалансовими цінностями, позабалансового обліку.

Багато підприємств взагалі не ведуть облік надходження, руху і витрачання цінностей, які не належать підприємству, що призводить до відсутності об'єктивної інформації при формуванні бухгалтерської звітності. Найбільш негативні прояви подібного явища - звернення стягнення на майно, що не є власністю підприємства (наприклад, на основні засоби, що знаходяться в організації на підставі договору оренди), або пред'явлення вимог за раніше виданими, але не врахованим в належному порядку векселями (при відсутності фінансових резервів для виконання зобов'язань і в саме «незручне» для підприємства час).

2. Відсутність первинної документації за операціями, що відображаються на позабалансових рахунках.

Незважаючи на те що позабалансовий облік ведеться за простою схемою, вимоги до оформлення первинних документів, які є підставою для бухгалтерських записів, визначені Законом про бухгалтерський облік. Первинні документи повинні містити необхідні реквізити і служити підставою для виконання проведень. Записи на позабалансових рахунках не повинні виконуватися на підставі усних розпоряджень яких документів, оформлених з порушенням чинного порядку.

3. Відсутність регістрів накопичувального обліку на підприємствах, провідних позабалансовий облік.

Через те, що метод однократного запису на позабалансових рахунках не впливає на стан бухгалтерського балансу підприємства, регістри накопичувального обліку або відсутні, або представляють собою розрізнені опису.

Необхідно, щоб позабалансовий облік вівся в пронумерованих і зброшурованих книгах, що виключають можливість довільного внесення або виправлення неоформлених належним чином даних. Особливо важливим і обгрунтованим це вимога проявляється, наприклад, щодо обліку списаної у збиток заборгованості неплатоспроможних дебіторів, так як п'ятирічний термін, встановлений за спостереженням за ними, досить тривалий і вимагає організації аналітичного обліку по кожному боржнику, кожному списаному у збиток боргу, із зазначенням термінів виникнення.

4. Відсутність інвентаризацій позабалансових цінностей.

Слід пам'ятати про необхідність розмежування власних і позабалансових цінностей і забезпеченні обліку майна, що не належить підприємству. Перевірити відповідність даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю цінностей можна тільки в ході інвентаризації зі складанням окремих описів на позабалансові цінності.

На закінчення відзначимо, що, незважаючи на те що позабалансовий облік організовується за простою схемою, з ростом оборотів на позабалансових рахунках він може для підприємств певних галузей бути порівнянним з балансовим обліком, і щоб уникнути штрафних санкцій слід ставитися до його організації та ведення так само уважно , як і до організації обліку на балансових рахунках.

У розділі 1 наведено чотирирівнева система законодавчо-нормативного регулювання обліку на позабалансових рахунках.

Дано визначення поняттю «позабалансовий рахунок», розглянуто порядок документального оформлення і відображення у відповідних регістрах бухгалтерського обліку операцій з обліку руху і наявності цінностей, які тимчасово знаходяться в користуванні або розпорядженні організації, умовних прав і зобов'язань.

Наведено загальну характеристику позабалансових рахунків з урахуванням принципів та особливостей відображення на них відповідних господарських операцій.

Крім того, розглянуто актуальні на сьогоднішній день проблеми в області обліку на позабалансових рахунках.

2. Облік на позабалансових рахунках

2.1 Облік майна, що не належить на праві власності

Орендовані основні засоби

Позабалансовий облік орендованих основних засобів необхідний не тільки для оперативного контролю за збереженням отриманого в оренду майна, але і для того, щоб обгрунтувати в бухгалтерському та податковому обліку поточні витрати на його утримання. Крім того, не виключено, що після закінчення терміну дії договору оренди організація викупить орендоване майно.

Організація - орендар враховує орендовані основні засоби на рахунку 001 «Орендовані основні засоби" за первісною вартістю, зазначеною в договорі оренди. Аналітичний облік ведеться по об'єктах, прийнятим в оренду, і орендодавцям.

Для обліку розрахунків з орендодавцями використовується рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", нарахування орендної плати відображається за дебетом рахунків обліку витрат (20 "Основне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж ") в кореспонденції з рахунком 76.

Однак необхідно врахувати, що витрати повинні визнаватися в тому звітному періоді, в якому вони мали місце, незалежно від часу фактичної виплати коштів (п. 18 ПБУ 10/99 "Витрати організації", затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 6 травня 1999 р. N 33н [11]). Тому списати у витрати поточного місяця можна тільки ту частину платежів, яка відповідає вартості послуг, наданих в даному місяці.

Облік майна у лізингоодержувача, отриманого за договором лізингу, що числиться на балансі лізингодавця, аналогічний. Але для ведення розрахунків з лізингодавцем за лізинговими платежами до рахунку 76 необхідно відкрити субрахунок "Заборгованість за лізинговими платежами".

Таким чином, в таблиці 2.1 представлений бухгалтерський облік орендованих основних засобів.

Таблиця 2.1 - Облік у організації - орендаря

Зміст операції

Дебет

Кредит

Одержано в оренду майно

001


Зроблено авансовий платіж за договором оренди

76

51

Відображено орендний платіж (без урахування ПДВ)

20, 23, 25, 26, 44

76

Відображено пред'явлений орендодавцем ПДВ

19

76

Прийнятий до відрахування ПДВ

68

19

Списано майно з позабалансового обліку


001

Якщо в договорі оренди передбачено право викупу

Сплачено викупна вартість майна

60

51

Відображено викупна вартість майна

08

60

Відображено пред'явлений ПДВ

19

60

Прийнятий до відрахування ПДВ

68

19

Майно враховано у складі основних засобів

01

08

Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання

Організації враховують на позабалансовому обліку матеріально - виробничі запаси, які не належать їм на праві власності, як запаси, що знаходяться в них на відповідальному зберіганні.

Аналітичний облік по рахунку 002 «Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання" ведеться по організаціях - власникам, за видами, сортами та місцями зберігання.

Після з'ясування всіх спірних питань і прийняття до обліку матеріальних цінностей на відповідні рахунки (10, 41 і ін) в кореспонденції з рахунками розрахунків або повернення матеріальних цінностей власнику рахунок 002 закривається.

Повний перелік ситуацій, коли товари приймаються на відповідальне зберігання, міститься у п. 155 Методичних вказівок [15].

По-перше, на рахунку 002 відображаються товари, помилково адресовані організації.

По-друге, на рахунку 002 відображаються товари, оплачені та прийняті покупцем, але тимчасово залишені на складі постачальника на відповідальне зберігання. Причини затримки відвантаження товарів можуть бути самими різними, при цьому покупець враховує товар на балансі, незважаючи на те що він знаходиться на складі постачальника, у той час як сам постачальник враховує товари, вже не є його власністю, на позабалансовому рахунку. Такий же порядок застосовується у зворотній ситуації, коли в організацію надійшли товари, на які за умовами договору купівлі-продажу право власності зберігається за продавцем до їх оплати або настання інших обставин. До переходу права власності на товари у покупця немає підстав враховувати їх на балансі. Товари оплачені, але у зв'язку з технічними причинами, не залежними від продавця, залишені на складі постачальника, однак потім покупець вивіз придбані товари.

Випадок, коли цінності оплачені, але залишені на складі постачальника, (з подальшим їх вивезенням), представлений в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 - Облік оплачених, але не вивезених товарно-матеріальних цінностей зі складу постачальника

Зміст операції

Дебет

Кредит

Відображено реалізацію товарно-матеріальних цінностей

62

90-1

Нараховано ПДВ

62

68-2

Списано собівартість проданих цінностей

90-2

10, 41, 43 і ін

Покупцем проведена оплата

51

62

Відображено за балансом знаходяться на складі цінності покупця

002


При відвантаженні покупцю цінності списані з позабалансового обліку


002

Випадок, коли перехід права власності переходить покупцеві в момент оплати, представлений у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 - Облік товарно-матеріальних цінностей у покупця, перехід права власності на які здійснюється в їх момент оплати

Зміст операції

Дебет

Кредит

Прийняті на позабалансовий облік надійшли на склад покупця товарно-матеріальні цінності

002


Оплачено рахунок постачальника цінностей

60

51

Списані цінності з позабалансового обліку


002

Поставлені цінності на балансовий облік

10, 41

60

Відображено пред'явлений постачальником ПДВ

19

60

Податок прийнятий до відрахування

68

19

В аналогічному порядку відображаються на рахунку 002 товари, від оплати яких організація відмовилася зважаючи псування, поломки, низької якості, невідповідності стандартам, технічним умовам, умовам договору або з інших причин. Право власності до покупця не переходить, тому він зберігає товар, що надійшов у себе і до моменту його вивезення постачальником враховує на позабалансовому рахунку. На баланс покупець оприбутковує тільки той товар, який продавець, можливо, поставить замість неякісного товару.

У такій ситуації рахунок 002 використовується організаціями, які мали вільними складськими площами і надають послуги зберігання. У такому випадку підставою для відображення товару на зазначеному рахунку служать не товаросупровідні документи, а акт про прийом-передачі товарно-матеріальних цінностей на зберігання (форма N МХ-1). Акт про повернення товарно-матеріальних цінностей, зданих на зберігання, є підставою для списання таких цінностей з позабалансового обліку (форма N МХ-3).

Матеріали, прийняті на переробку

На рахунку 003 «Матеріали, прийняті на переробку" обліковуються давальницькі матеріали, тобто матеріали, прийняті організацією від замовника для переробки (обробки), виконання інших робіт або виготовлення продукції без оплати вартості прийнятих матеріалів та із зобов'язанням повного повернення перероблених (оброблених) матеріалів, здачі виконаних робіт і виготовленої продукції.

Тим часом ст. 220 ЦК РФ передбачає, що якщо вартість переробки істотно перевищує вартість отриманих матеріалів, то право власності на продукт переробки переходить до організації-переробнику. У цьому випадку остання зобов'язана відшкодувати замовнику вартість отриманих від нього матеріальних цінностей.

Матеріали враховують на рахунку 003 в оцінці, передбаченій договором. Облік на цьому рахунку ведеться за замовниками, видами та сортами надійшли цінностей. Після того, як матеріали будуть використані підрядником за призначенням, вони списуються з рахунку 003.

Давальницькі операції в обліку організації - переробника представлені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 - Облік матеріалів, прийнятих на переробку

Зміст операції

Дебет

Кредит

Отримано матеріали на переробку

003


Враховано витрати, пов'язані з переробкою давальницької сировини

20

10, 23, 25, 26, 02, 60, 69, 70, 76

Сформовано собівартість послуг з переробки

90-2

20

прийнятий замовником результат

62

90-1

нарахований ПДВ на вартість робіт

62

68-2

передана готова продукція замовнику


003

Оплатити переробку компанія-замовник може як грошовими коштами, так і сировиною, переданим на переробку, або іншими товарно-матеріальними цінностями, послугами і т.д. В останньому випадку крім договору на переробку доцільно укласти ще й договір купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а потім провести залік взаємних вимог.

Товари, прийняті на комісію

Облік товарів на позабалансовому рахунку 004 «Товари, прийняті на комісію" ведеться торговими організаціями - посередниками, які займаються комісійною торгівлею.

Облік прийнятих товарів ведеться за видами товарів і комітентами. Організація-комісіонер у міру продажу (відпустки) товару покупцеві списує його вартість з зазначеного позабалансового рахунку.

Операції у організації - комісіонера з обліку майна, прийнятого за договором комісії, представлені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Облік товарів, прийнятих на комісію

Зміст операції

Дебет

Кредит

Відображено вартість майна, прийнятого від комітента

004


Відвантажено комісіонером покупцю майно комітента


004

Продано майно і відображена заборгованість покупців

76

76 «Розрахунки з комітентом»

Погашено покупцями заборгованість по проданому майну

50, 51

76

Відображено комісійну винагороду комітенту і визнаний дохід (після затвердження звіту комісіонера)

62 «Розрахунки з комітентом»

90-1,

91-1

Нараховано ПДВ з суми комісії

62 «Розрахунки з комітентом»

68-2

Списані витрати комісіонера, пов'язані з виконанням договору комісії

90-4

44, 20, 26

Утримано комісіонером комісійну винагороду

76 «Розрахунки з комітентом»

62 «Розрахунки з комітентом»

Погашено заборгованість перед комітентом, обчислена як вартість прийнятих за договором товарів за вирахуванням суми комісійної винагороди та інших витрат, понесених комісіонером

76 «Розрахунки з комітентом»

51

Прийняті до обліку додаткові витрати, що підлягають відшкодуванню комітенту згідно з договором

76 «Розрахунки з комітентом по відшкодовуються витрати»

76

Оплачено постачальнику додаткові витрати, що відшкодовуються комітентом

76

51

Утримана комісіонером сума грошових коштів на відшкодування витрат

76 «Розрахунки з комітентом»

76 «Розрахунки з комітентом по відшкодовуються витрати»

Зарахована на розрахунковий рахунок сума, що надійшла від комітента на відшкодування витрат комісіонера

51

76 «Розрахунки з комітентом по відшкодовуються витрати»

Повернено комітенту непродане майно


004

Слід зазначити, що коли комісіонер діє в інтересах комітента не як продавець, а як покупець товарів, посереднику потрібно враховувати закуплені товари на рахунку 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання".

Устаткування, прийняте для монтажу

Організаціями-підрядниками, які виконують монтажні роботи, щоб забезпечити контроль за збереженням, наявністю та рухом обладнання, переданого замовником підряднику для монтажу використовується рахунок 005 «Устаткування, прийняте для монтажу». Облік устаткування на рахунку 005 ведеться за вартістю, зазначеною у супровідних документах по замовниках, а також окремих об'єктах чи агрегатів.

Операції з монтажу обладнання у організації - підрядника представлені в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 - Облік устаткування, прийнятого для монтажу

Зміст операції

Дебет

Кредит

Устаткування прийняте для монтажу

005


Враховано витрати на монтаж отриманого обладнання

20

10, 23, 02, 60, 69, 70 і ін

Списано собівартість виконаних робіт з монтажу обладнання. Даний варіант записів проводиться в обліку підрядника при виконанні ним робіт виключно в частині монтажу обладнання

90-2

20

Визнана виручка від виконання робіт з монтажу обладнання

62

90-1

Нараховано ПДВ з вартості виконаних робіт

62

68-2

Списано з обліку вартість обладнання, прийнятого в монтаж, при передачі його організації-замовнику


005

2.2 Облік власного майна

Бланки суворої звітності

Облік бланків суворої звітності ведуть за їх видами і місцями зберігання (матеріально відповідальними особами) на позабалансовому рахунку 006 «Бланки суворої звітності» в оцінці за витратами на їх придбання або умовній оцінці:

Надходження в організацію бланків суворої звітності відображається записом за дебетом рахунка 006. Витрати з купівлі (виготовлення) бланків враховуються, як правило, у складі загальногосподарських витрат. У міру витрачання бланків або після закінчення термінів зберігання вони списуються з рахунку 006.

Операції з обліку бланків суворої звітності представлені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 - Облік бланків суворої звітності

Зміст операції

Дебет

Кредит

Враховано витрати на виготовлення (придбання) бланків

97

60, 76 та інших

Враховано ПДВ

19

60, 76

Прийнятий до відрахування ПДВ

68

19

Погашено заборгованість за придбані бланки суворої звітності

60, 76 та інших

51

Отримані бланки відображені за балансом в умовній оцінці

006


Вартість використаних бланків списано на поточні витрати

26

97

Списані використані бланки суворої звітності


006

Знос основних засобів

Для узагальнення інформації про рух сум зносу по об'єктах житлового фонду, об'єктів зовнішнього благоустрою й інших аналогічних об'єктів (лісового та дорожнього господарства, спеціалізованим спорудам судноплавної обстановки і т.п.), а також у некомерційних організацій по об'єктах основних засобів, використовується рахунок 010 « Знос основних засобів ».

Знос по зазначених об'єктів нараховується в кінці року за встановленими нормами амортизаційних відрахувань.

При вибутті окремих об'єктів житлового фонду, включаючи їх продаж і безоплатну передачу, сума зносу по ним списується з рахунку 010.

Облік сум зносу по об'єктах житлового фонду, зовнішнього благоустрою,

а також об'єктів основних засобів некомерційних організацій здійснюється наступними записами:

Д 010 - нараховано знос по зазначених об'єктів (одноразово в кінці року);

До 010 - списаний нарахований знос у зв'язку з вибуттям зазначених об'єктів.

Основні засоби, передані в оренду

Орендодавцем для узагальнення інформації про наявність та рух зданих в оренду основних засобів, якщо за умовами договору вони обліковуються на балансі орендаря, використовується рахунок 011 «Основні засоби, передані в оренду».

Аналітичний облік за рахунком 011 ведеться по орендарям, по кожному об'єкту основних засобів, зданих в оренду.

При поверненні майна орендодавцю воно списується у нього з кредиту позабалансового рахунку.

Найчастіше рахунок 011 використовується у випадку фінансової оренди (лізингу) і коли по закінченні терміну дії договору передбачається викуп майна лізингоотримувачем.

Спочатку майно, призначене для передачі в лізинг, враховується у лізингодавця на рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності".

Облік майна, переданого за договором лізингу представлений в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 - Облік у лізингодавця (предмет лізингу на балансі лізингоодержувача)

Зміст операції

Дебет

Кредит

Передано лізингове майно

03 «Майно, передане в лізинг»

03 «Майно, призначене для передачі в лізинг»

Списана первісна вартість майна, переданого лізингоодержувачу

03 «Вибуття лізингового майна»

03 «Майно, передане в лізинг»

Визнано витрати майбутніх періодів у зв'язку з вибуттям лізингового майна

97

03 «Вибуття лізингового майна»

Прийнято до обліку майно, передане лізингоодержувачу

011


Враховано витрати по здійсненню лізингової діяльності

20

10, 02, 68, 69, 70 і ін

Нараховано лізинговий платіж

62 «Розрахунки з лізингоодержувачем»

90-1

Нараховано ПДВ

62 «Розрахунки з лізингоодержувачем»

68

Визнано витрати, пов'язані з виконанням договору лізингу

90-2

20

Зараховано на розрахунковий рахунок лізинговий платіж

51

62 «Розрахунки з лізингоодержувачем»

Визнано витрати поточного періоду

91-2

97

Після закінчення терміну дії договору

Списано з позабалансового обліку лізингове майно після закінчення договору лізингу


011

Якщо не передбачено викуп предмета лізингу

Прийнято до обліку повернене лізингове майно

03 «Майно, призначене для передачі в лізинг»

03 «Майно, передане в лізинг»

Якщо договором передбачено викуп предмета лізингу

Визнана виручка від продажу лізингового майна

62

91-1

Закінчення таблиці 2.8Нараховано ПДВ

62

68

Зарахована на розрахунковий рахунок від лізингоодержувача викупна вартість лізингового майна

51

62

2.3 Облік зобов'язань

Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів

Для обліку дебіторської заборгованості, яка була списана з балансу внаслідок неплатоспроможності дебітора або закінчення строку позовної давності, передбачений рахунок 007 "Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів", на якому заборгованість повинна числитися протягом п'яти років з моменту списання.

Аналітичний облік за рахунком 007 організується по кожному боргу, списаному у збиток. Таким чином, одночасно зі списанням суми дебіторської заборгованості з балансу, яке відображається записом за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати" (63 "Резерви по сумнівним боргами") в кореспонденції з рахунком 76 (62), на цю ж суму робиться запис по дебетом рахунка 007.

Якщо суми дебіторської заборгованості були стягнуті і надійшли на рахунок або в касу організації, в обліку проводиться запис за дебетом рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунку 91, а з позабалансового рахунку 007 заборгованість списується кредитовим записом. Запис за кредитом рахунка 007 робиться також у разі, якщо закінчився п'ятирічний термін спостереження за зазначеною заборгованістю і можливість її стягнення повністю вичерпана.

Операції з обліку списання на збиток дебіторської заборгованості представлені в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 - Облік за балансом заборгованості неплатоспроможних дебіторів

Зміст операції

Дебет

Кредит

Відображено реалізацію товарів покупцю

62

90-1

Нараховано ПДВ з реалізації

62

68

Відображено у складі інших витрат списана дебіторська заборгованість

91-1

62

Відображено на позабалансовому рахунку сума списаної заборгованості

007


У разі погашення покупцем заборгованості, яку організація раніше визнала сумнівною

Відображено у складі інших доходів надходження в погашення списаної дебіторської заборгованості

51

91-1

Після закінчення п'яти років з моменту виникнення заборгованості

Списано з позабалансового обліку сума заборгованості


007

Забезпечення зобов'язань і платежів

Для узагальнення інформації про наявність та рух отриманих та виданих гарантій на забезпечення зобов'язань і платежів призначені рахунки 008 "Забезпечення зобов'язань і платежів отримані" і 009 "Забезпечення зобов'язань і платежів видані".

Отримані зобов'язання враховуються за вартістю зобов'язання або вартості, встановленої договором. Якщо в гарантії не вказана точна сума, то в бухгалтерському обліку вона приймається виходячи з умов договору.

Вартість отриманих зобов'язань з оціночної вартості враховується за дебетом позабалансового рахунку 008. Аналітичний облік за рахунком 008 ведеться за кожним отриманим забезпечення.

В обліку заставодержателя суми забезпечення, враховані на рахунку 008, списуються в міру погашення заборгованості. Кредитова запис по зазначеному рахунку означає, зокрема, закінчення договору застави майна зважаючи повного погашення позики (позики), отриманої заставодавцем під заставу майна, а також відновлення майна у складі власного після закінчення терміну дії договору застави майна і після повного погашення заставного боргу перед заставодержателем .

Рахунок 009 контролює видані організацією гарантії в забезпечення виконання зобов'язань і платежів. Аналітичний облік на рахунку 009 ведеться за кожним виданим забезпечення. За аналогією з рахунком 008, якщо в гарантії не вказана сума, вона визначається виходячи з умов договору.

Видаючи поручительство за векселем, організація дебетує рахунок 009. При отриманні повідомлення про оплату виданого векселя, закінчення строків позовної давності або оплати векселя самим поручителем рахунок 009 не кредитується.

У міру погашення зобов'язань або після закінчення терміну виданих гарантій їх вартість списують з рахунків 008 і 009.

Розглянемо операції з обліку виданих та отриманих забезпечень зобов'язань і платежів за договором позики, представлені в таблицях 2.10 і 2.11.

Таблиця 2.10 - Облік отриманих забезпечень зобов'язань і платежів

Зміст операції

Дебет

Кредит

Передано грошові кошти за договором позики

58 «Надані позики»

50, 51

Сума забезпечення відображена за балансом

008


Нараховано відсотки за договором позики

76 «Розрахунки з позичальником по відсотках»

91-1

Отримано відсотки, належні за договором позики

51

76 «Розрахунки з позичальником по відсотках»

У міру отримання відсотків частково списується сума забезпечення, що врахована за балансом


008

Після закінчення терміну дії договору

Отримано грошові кошти, повернуті позичальником

50, 51

58 «Надані позики»

Списано суму забезпечення, врахованого за балансом


008

Таблиця 2.11 - Облік виданих забезпечень зобов'язань і платежів

Зміст операції

Дебет

Кредит

Отримано грошові кошти за договором позики

50, 51

66, 67 «Розрахунки по основній сумі боргу»

Видано забезпечення зобов'язання за договором позики

009


Нараховано відсотки за договором позики

91-2

66, 67 «Розрахунки по відсотках»

Отримано відсотки, належні за договором позики

66, 67 «Розрахунки по відсотках»

50, 51

У міру виплати відсотків частково списується сума забезпечення, що врахована за балансом


009

Після закінчення терміну дії договору

Повернуто кошти

66, 67 «Розрахунки по основній сумі боргу»

50, 51

Списано суму забезпечення, врахованого за балансом


009

У розділі 2 викладено загальний порядок бухгалтерського позабалансового обліку, а саме: на яких рахунках бухгалтерського обліку, в якій послідовності і в якій оцінці відбивається майно і зобов'язання, які обліковуються на позабалансових рахунках організації.

Наведено основні бухгалтерські записи відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій [5] з урахуванням аналітики.

3. Облік на забалансових рахунках тов »КЕДР»

3.1 Коротка характеристика ТОВ «Кедр»

Для цілей даної курсової роботи необхідно дати коротку характеристику умовному підприємству, на прикладі якого буде розглянуто облік майна та зобов'язань на позабалансових рахунках.

ТОВ «Кедр» організовано у вересні 2008 року.

ТОВ «Кедр» є комерційною організацією і являє собою господарське товариство, статутний капітал якого розділений на частки. Статутний фонд складає 3 млн. рублів.

Розташування підприємства: РФ, м. Челябінськ, вул. Зелена, буд.18.

Майно філії складають основні та оборотні фонди, кошти та інші цінності, закріплені за суспільством, вартість яких відображаються в балансі підприємства.

ТОВ «Кедр» займається наступними видами діяльності:

виробництво обладнання;

торгівля виробленим обладнанням;

купівля-продаж товарів.

ТОВ «Кедр» очолює директор, який здійснює свою діяльність відповідно до наказу.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю філії з боку ТОВ "Кедр» здійснюють головний бухгалтер, ревізійна комісія, а також аудитор при проведенні аудиторської перевірки товариства в цілому.

Бухгалтерський облік на підприємстві централізований. Обліковий апарат зосереджений в головній бухгалтерії і в ній здійснюється ведення всього синтетичного й аналітичного обліку на основі первинних і зведених документів, отриманих від окремих структурних підрозділів ТОВ «Кедр». У самих підрозділах здійснюється лише первинна реєстрація господарських операцій.

Бухгалтерський облік у ТОВ «Кедр» здійснюється за варіантом меморіально-ордерної форми ведення бухгалтерського обліку - форма «Журнал - Головна».

3.2 Облік на позабалансових рахунках ТОВ «Кедр»

Облікова політика ТОВ «Кедр» для фінансового обліку сформована відповідно до ПБО «Облікова політика організації» 1 / 08 [24] в РФ, положеннями з бухгалтерського обліку та іншими нормативними документами з урахуванням наступних змін і доповнень до них. Виписка з даної облікової політики щодо обліку на позабалансових рахунках представлена ​​в Додатку А.

За 2008 р. в ТОВ «Кедр» є наступна інформація:

1. ТОВ «Кедр», що є зберігачем за договором зберігання, 6 січня 2008 року прийняла на склад зерно вартістю 1286000 крб. від ФГУП «Спецмонтаж». Вартість послуг зі зберігання склала 15 083 руб. (В тому числі ПДВ 2 301 руб.) За кожен місяць зберігання. 27 травня 2008 зерно повернуто поклажодавцеві.

2. ТОВ «Кедр» уклала договір комісії на реалізацію набору м'яких меблів комітента ЗАТ «Альтаїр» 29 травня 2008 року. Ціна, встановлена ​​комітентом, становить 123 000 руб. Товар реалізований в 1 червня 2008 року за 123 000 руб., В тому числі ПДВ 18 763 руб. У цьому ж місяці затверджено звіт комісіонера. Сума винагороди комісіонера налічує 23 000 руб. (У тому числі ПДВ 3508 руб.). Грошові кошти від покупців надійшли 17 червня. Обліковою політикою передбачено, що доходи і витрати для цілей обчислення податку на прибуток визначаються касовим методом.

3. 23 червня ТОВ «Кедр» отримало від замовника ВАТ «Будівельник» сантехнічне обладнання вартістю 270 000 руб. для установки в будинку. Договірна вартість монтажних робіт складає 260 000 руб. (У т.ч. ПДВ 39 661 руб.). Витрати ТОВ «Кедр» на виконання робіт складають 120 000 крб. Виручку для цілей оподаткування ТОВ «Кедр» визначає методом «по відвантаженню».

4. ТОВ «Кедр» також здійснює продаж бензину АЗС за талонами. Термін дії талону - 2 місяці. У липні 2008 року було продано 1000 талонів на 10 л бензину кожен на загальну суму 202 000 руб., В тому числі ПДВ - 30 814 руб. Облік бензину ТОВ «Кедр» веде за продажними цінами. До закінчення терміну дії проданих талонів був відпущений бензин за талонами 888, 112 талонів залишилися не використаними покупцями. Обліковою політикою передбачено, що визначення податкової бази по ПДВ здійснюється в міру відвантаження і пред'явлення покупцю розрахункових документів, для цілей оподаткування прибуток визначається методом нарахування.

5. 6 серпня 2004 ТОВ «Кедр» продала партію товару покупцеві ТОВ «Гіта» за 1 250 000 руб. (У т.ч. ПДВ - 125 000 руб.). Протягом трьох років покупець не розрахувався з ТОВ «Кедр» за придбані товари. У серпні 2008 року за рішенням керівництва організації проводиться інвентаризація заборгованості і приймається рішення про списання заборгованості на збиток.

6. ТОВ «Кедр» 31 серпня 2008 року видала позику ЗАТ «Крафт» у розмірі 260 000 руб. строком 60 днів під 12% річних. Сплата відсотків здійснюється в останній день минулого місяця і в день погашення основного боргу - 30 листопада 2008 року. У заставу в забезпечення зобов'язань за договором позики ТОВ «Кедр» отримала товари в обороті. Фактична собівартість товарів становить 726 976 руб.

7. ТОВ «Кедр» 01 листопада 2008 року взяли в лізинг верстат від ЗАТ «Карина», первісною вартістю по бухгалтерському і податковому обліку 1 500 000 руб. Термін дії договору лізингу - 60 місяців. Загальна сума лізингових платежів за договором складає 3269000 крб. (У тому числі ПДВ 498 661 руб.) Та сплачується в такому порядку:

- При укладенні договору лізингоодержувач сплачує в якості авансу за весь термін дії договору 20% від загальної суми лізингових платежів, тобто 653 800 руб., В тому числі ПДВ 99 732 руб.;

- Щомісячна сума лізингового платежу становить 54 485 руб., В тому числі ПДВ 8 311 крб., При цьому на сплату частини лізингового платежу зараховується частина суми отриманого авансу 10 897 руб., В результаті чого лізингоодержувач щомісячно сплачує лізингової компанії суму 43 586 руб. , у тому числі ПДВ 6649 руб.

Обладнання обліковується на балансі лізингоодержувача. Після закінчення терміну дії договору лізингу лізингоодержувач (за умови виплати всієї суми лізингових платежів) набуває устаткування у власність за викупною ціною 3 800 руб., В тому числі ПДВ 580 крб.

Таким чином, у ТОВ «Кедр» за 2008 р. був складений журнал господарських операцій з обліку майна і зобов'язань на позабалансових рахунках, поданий у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Журнал господарських операцій ТОВ «Кедр» за 2008 рік.

Дата

Операція

Проводка

Оцінка, руб.

Підстава
Д

До


документ

Дод.

1

06.01.08

Прийнято матеріальні цінності на відповідальне зберігання

002

-

1 286 000

Акт про прийом-передачі товарно-матеріальних цінностей на зберігання

Б1

2

27.05.08

Списані з обліку матеріальні цінності, повернуті поклажодавцеві

-

002

1 286 000

Акт про повернення товарно-матеріальних цінностей, зданих на зберігання

Б2

3

27.05.08

Відображено виручка за договором зберігання

60

90-1

73 471 руб .= (15083 руб. Х 4 міс. + 15 083 руб. Х 27 дн. / 31 дн.)

Рахунок-фактура,

договір зберігання

В1

4

27.05.08

Враховано ПДВ


90-3

68

2 301

Рахунок-фактура

В1

5

Лютий

Відображено вартість товару, отриманого за договором комісії

004

-

123 000

Перелік товарів, прийнятих на комісію,

Товарний ярлик

Договір комісії

Г1
Г2

6

01.06.08

Списано вартість реалізованого товару

-

004

123 000

Довідка про продаж товарів, прийнятих на комісію

Г3

7

01.06.08

Відображено виручка від реалізації послуг за договором комісії

76

90-1

23 000

Рахунок-фактура,

Договір комісії

В2

8

01.06.08

Нараховано ПДВ по реалізованих послуг

90-3

68

3508 руб .= (23000 руб. Х 18/118)

Рахунок-фактура

В2

9

17.06.08

Отримано грошові кошти від покупців

51

62

123 000

Виписка банку,

Договір купівлі-продажу

Е1

10

18.06.08

Перераховано кошти комітенту

76

51

100 000 крб .= (123000 крб. - 23000 руб.)

Платіжне доручення,

Виписка банку,

Договір комісії

Е2


Е1

11

23.06.08

Прийнято на позабалансовий облік обладнання, отримане від замовника

005

-

270 000

Акт про прийом-передачу обладнання в монтаж,

Договір про надання послуг

Ж

12

27.06.08

Відображено виручка за виконані роботи

62

90-1

260 000

Рахунок-фактура, договір,

Акт про приймання виконаних робіт

В3

І1

13

27.06.08

Нараховано ПДВ з вартості виконаних робіт

90-3

68

39 661

Рахунок-фактура

В3

14

27.06.08

Відображено фактична собівартість виконаних робіт

90-2

20

120 000

Акт про приймання виконаних робіт

І

15

28.06.08

Надійшли грошові кошти від виконаних робіт

51

62

260 000

Виписка банку


Е1

16

28.06.08

Списано з обліку встановлене сантехнічне обладнання

-

005

270 00017

01.07.08

Оприбутковано талони в умовній оцінці

006

-

1000 руб .= (1000 руб. Х 1 крб.)

Книга обліку бланків суворої звітності


18

12.07.08

Відображено отримані від покупців грошові кошти в оплату придбаних ними талонів

51

62

220 000

Виписка банку

Е1

19

31.07.08

Відображено продаж покупцям за талонами

62

90-1

220 00020

31.07.08

Списано вартість проданого бензину

90-2

41

220 00021

31.07.08

Нараховано ПДВ з виручки від реалізації

90-3

68

30 81422

31.07.08

Списані продані талони

-

006

1 000

Книга обліку бланків суворої звітності


23

31.07.08

Відображено оприбуткування по невикористаних талонами

41

76

22 624 руб .= (112 (кількість залишилися талонів х 202 руб.24

31.07.08

Сторно виручки від продажу за невикористаним талонами

62

90-1

22 62425

31.07.08

Сторно ПДВ з виручки від реалізації за невикористаними талонами

90-3

68

3451 руб .= (22624 руб. Х 18/118)26

10.08.08

Списання дебіторської заборгованості

91-2

62

125 000

Акт звірки розрахунків з ТОВ «Гіта» Довідка бухгалтера

До

27

10.08.08

Списана дебіторська заборгованість врахована за балансом

007

-

125 00028

10.08.08

Нараховано ПДВ

76

68

125 000 руб. = (1250000 крб. Х 20/200)29

31.08.08

Видача позики

58

51

260 000

Платіжне доручення,

договір позики

Е3

30

31.08.08

Сума забезпечення відображена за балансом

008

-

726 976

Гарантія


31

30.09.08

Нараховано відсотки за договором позики

76

91-1

2564 руб. = (260000 крб. Х 12% / 365 дн. Х 30 дн.)

Договір позики


32

30.09.08

Отримано відсотки, належні за договором позики

51

76

2564

Виписка банку, договір позики

Е1

33

30.09.08

При погашенні відсотків частково списується сума забезпечення, що врахована за балансом

-

008

7030 руб. = (726976 крб. / 260 00 руб. + 260 000 руб. Х 12% / 365 дн. Х 60) х 2564 руб.

Бухгалтерська довідка


34

31.10.08

Нараховано і відображені відсотки за користування позиковими засобами

76

91-1

2564 руб .= (260000 крб. Х 12% / 365 дн. Х 30дн.)

Бухгалтерська довідка,

договір позики


35

31.10.08

Отримано відсотки за договором позики

51

76

2 564

Виписка банку,

договір позики

Е1

36

30.10.09

Відображено повернута сума основного боргу

51

58

260 000

Виписка банку,

договір позики

Е1

37

30.10.09

Списано суму забезпечення, врахованого за балансом

-

008

719 946 руб. = (726976 крб. - 7030 руб.)38

01.11.08

Відображено прийняття устаткування, призначеного для здачі в лізинг

03 «Майно, призначене для передачі в лізинг»

08

1 500 000

Інвентарна картка Акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів

М


Л

39

01.11.08

Передано верстат ЗАТ «Каріна» за договором лізингу

03 «Майно, передане в лізинг»

03 «Майно, призначене для передачі в лізинг»

1 500 000

Акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів

Л

40

01.11.08

Списана первісна вартість переданого верстата ЗАТ «Каріна»

03 «Вибуття лізингового майна»

03 «Майно, передане в лізинг»

1 500 00041

01.11.08

Визнано витрати майбутніх періодів у зв'язку з вибуттям верстата

97

03 «Вибуття лізингового майна»

1 500 00042

01.11.08

Надійшли грошові кошти в якості авансового платежу за договором лізингу

51

62 «Аванси отримані»

653 800

Виписка банку,

договір лізингу

Е1

43

01.11.08

Обчислений ПДВ із суми отриманого авансового платежу

91-2

68

99 732 руб .= (653800руб. х 18/118)

Рахунок-фактура

В4

44

01.11.08

Вартість верстата, переданого в лізинг, прийнята на позабалансовий облік

011

-

3 269 00045

30.11.08

Нараховано щомісячний лізинговий платіж

62 «Розрахунки за лізинговими платежами»

91-1

54 483

Договір лізингу


46

30.11.08

Визнання інших витрат, пов'язаних з виробництвом та реалізацією

91-2

97

25 000 руб. = (1500000 крб. / 60 міс.)

Довідка бухгалтера


47

30.11.08

Відображено ПДВ з суми щомісячного платежу за договором лізингу

91-2

68

8 311 руб .= (54483 руб. Х 18/118)

Рахунок-фактура


48


Зараховано частина суми авансу на сплату частини лізингового платежу

62 «Аванси отримані»

62

10 897 руб. = (653800 крб. / 60 міс.)

Бухгалтерська довідка


49


Отримано лізинговий платіж від ЗАТ «Каріна»

51

62 «Розрахунки за лізинговими платежами»

1662 руб .= (99732 руб. / 60 міс.)

Виписка банку

Е1


Після закінчення 60 місяців ТОВ «Кедр» відображає викуп верстата за договором лізингу

50


Відображено виручка від продажу обладнання в розмірі викупної ціни

62

91-1

3 800

Рахунок-фактура,

Акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів,

Договір лізингу

В4


Л

51


Нараховано ПДВ з виручки від продажу обладнання

91-2

68

580 крб .=

(3 800 руб. Х

х 18/118)

Рахунок-фактура, договір лізингу,

Акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів

В6


Л

52


Вартість обладнання списано з забалансового обліку

-

011

3 269 000

Акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів

Л

53


Отримано на розрахунковий рахунок викупна вартість верстата

51

62

3 800

Виписка банку,

Договір лізингу

Е1

У ТОВ «Кедр» підставою для записів по рахунках синтетичного і аналітичного обліку є меморіальні ордери з прикладеними до них документами. Синтетичний облік ведуть у книзі Журнал-Головна.

У Журнал-Головну спочатку вносять залишки по рахунках на початок звітного періоду, потім всі операції за документами з розбивкою по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків, після чого визначається оборот і залишки по рахунках на кінець звітного періоду. При цьому проводиться перевірка правильності запису: сума оборотів за місяць по дебету всіх рахунків має дорівнювати сумі оборотів за місяць по кредиту всіх рахунків.

За 2008 р. в ТОВ «Кедр» складені меморіальні ордери (Додаток Ф), оборотно-сальдова відомість по рахунках обліку (Додаток У) та Журнал-Головна (Додаток Х).

На основі даних бухгалтерського обліку заповнений бухгалтерський баланс форми N 1 (Додаток Ц).

3.3 Рекомендації з обліку на позабалансових рахунках за результатами проведеного дослідження

Внаслідок того, що в курсовій роботі об'єктом дослідження є умовне підприємство ТОВ «Кедр», викладені нижче рекомендації будуть дані щодо загальних питань ведення обліку на позабалансових рахунках.

1. Часто в договорі оренди відсутня вартість переданих основних засобів. Це зрозуміло, адже ГК РФ [1] не зобов'язує сторони вказувати оцінку основних засобів, переданих в оренду.

Що повинен робити орендар у таких ситуаціях, в бухгалтерському законодавстві не прописано. Можна рекомендувати організаціям самостійно розробити методику визначення вартості орендованого майна розрахунковим шляхом і закріпити її в обліковій політиці.

Бухгалтер може скористатися відомостями з акта приймання-передачі майна або запитати у орендодавця копію інвентарної картки орендованого об'єкта.

Не буде також бути порушенням, якщо облік в даному випадку по рахунку 001 «Орендовані основні засоби» буде вестися в кількісному виразі і в нульовий оцінці. Тоді в розділі бухгалтерського балансу «Довідка про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках» рядок «Орендовані основні засоби» не буде містити числового показника. Так, ФАС Західно-Сибірського округу в Постанові від 8 вересня 2004 р. у справі N Ф04-6301/2004 (А75-445-14) [19] підкреслив, що вартість майна, яка повинна бути відображена на позабалансовому рахунку, не формує ні актив, ні пасив балансу і не є доходом або витратою організації. Відповідно, невідображення вартості орендованого майна за балансом внаслідок її відсутності в договорі не свідчить про грубе порушення правил обліку доходів, витрат або об'єктів оподаткування.

2. Проблеми виникають також при обліку матеріалів, прийнятих на переробку.

Наприклад, при вирішенні питання, хто після переробки стає власником готової продукції: замовник або виконавець.

За всіма законами замовник виступає як власник готової продукції, але ГК РФ передбачає для деяких випадків і альтернативний відповідь, зміст якого викладено у статті 220: право власності на готову продукцію, переходить до виробника, якщо вартість переробки істотно перевищує вартість отриманих матеріалів. У цьому випадку виробник повинен сплатити замовнику вартість давальницької сировини.

3. Основна складність, пов'язана з веденням обліку бланків суворої звітності, обумовлена ​​неясністю їх вартісної оцінки. Укладачі інструкції вказують на умовну оцінку бланків суворої звітності, але не зовсім ясно, як її визначити.

Насправді, саме тому, що в даному випадку мова йде про символічні цінності, під умовними розуміються оцінки:

 • за номіналом, якщо мова йде про документи, що мають грошову оцінку;

 • за собівартістю, якщо організація оплачувала придбання та друк цих бланків;

 • за ціною pro memoria (для пам'яті).

Перша оцінка може застосовуватися при обліку непроданих бланків. І вона має ту перевагу, що в певних умовах полегшує стягнення недостачі бланків.

Друга оцінка, так чи інакше, проходить за балансовими рахунками, і пов'язувати її з урахуванням недоцільно.

Третя оцінка - найбільш зручна. Будь-яка облікова одиниця оцінюється по 1 крб. або по 10 руб., або по 100 руб. і т.п. отже, скільки одиниць значиться на позабалансовому рахунку, стільки на цьому рахунку і буде рублів. Це єдиний вид оцінки, яка застосовується до об'єктів, по яких не проставлені ціни, наприклад, дипломи. Однак, якщо за вручення дипломів стягується якась плата, то ця плата може бути покладена в основу оцінки. Але це вже буде оцінка за номіналом, хоча на самому бланку цей номінал відсутній [18].

4. Не для всіх активів, які повинні враховуватися на позабалансових рахунках, передбачено рахунок.

Організація може уточнювати зміст наведених у Плані рахунків [5] субрахунків, виключати і об'єднувати їх, а також вводити додаткові субрахунки (див. Лист Мінфіну Росії від 18.01.2006 N 07-05-06/07).

Так, основні засоби, списуються на витрати при введенні в експлуатацію. ПБО 6 / 01 «Облік основних засобів» [10] передбачено, що основні засоби, вартістю в межах ліміту, встановленого в обліковій політиці організації, але не більше 20 000 руб. за одиницю, можуть відображатися в бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності в складі матеріально-виробничих запасів. Такі активи підлягають включенню у витрати як матеріальних витрат при введенні в експлуатацію. З метою забезпечення збереження цих об'єктів у виробництві або під час експлуатації в організації повинен бути організований належний контроль за їх рухом. В якості такого контролю, рекомендується зазначені основні засоби після введення в експлуатацію до моменту їх фактичного вибуття (повного зносу або реалізації) враховувати на позабалансовому рахунку «Введені в експлуатацію основні засоби, вартістю до 20 000 руб.», Причому за ціною придбання (без ПДВ ).

Облік на рахунку 001 основних засобів, отриманих у безоплатне або інше користування (крім оренди), також не передбачений.

Для їх обліку можна відкрити окремий субрахунок для позабалансового рахунку 001 або закріпити в обліковій політиці організації окремий рахунок «Основні засоби, отримані в безоплатне або інше користування (крім оренди)». Облік слід здійснювати в заставній чи іншої оцінки, обумовленої сторонами угоди. Земельні ділянки, отримані організацією у безоплатне користування, можна обліковувати на цьому рахунку у нормативній чи кадастрової оцінки. Такі об'єкти можуть бути поставлені на облік за ринковою ціною, підтвердженою звітом незалежного оцінювача.

Для зовнішніх користувачів може представляти інтерес інформація, відображена у звітності організації, про законсервованих, невикористовуваних основних засобах. Ліквідовані основні засоби, можуть бути враховані на позабалансовому рахунку і відображені в Довідці про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках форми N 1 за залишковою вартістю.

У Плані рахунків [5] також не передбачений позабалансовий рахунок для нематеріальних активів. Отримання нематеріальних активів в оренду, безоплатне користування - явище в сучасній економіці досить часте. Тому, якщо організація отримує нематеріальні активи у користування з яких-небудь договорів, доцільно передбачити в обліковій політиці наявність відповідного позабалансового рахунку. Облік нематеріальних активів, отриманих у користування, слід здійснювати за ціною, вказаною в договорі, або за ринковою ціною, підтвердженою звітом незалежного оцінювача.

У розділі 3 наведено позабалансовий облік майна, що не належить організації на праві власності, умовних прав і зобов'язань, що виникають в результаті фінансово-господарської діяльності, на прикладі умовного підприємства ТОВ «Кедр». Відповідно до Закону про бухгалтерський облік [4] та ПБО 1 / 08 «Облікова політика організацій» [8] сформований фрагмент облікової політики щодо обліку зазначених цінностей на позабалансових рахунках, наведений у Додатку А.

У журналі господарських операцій наведені записи, документальним підтвердженням яких є первинні облікові документи, представлені у Додатках Б - Ю. На основі даного журналу складені меморіальні ордери (Додаток Ф), оборотно-сальдова відомість по рахунках обліку (Додаток У) та Журнал-Головна ( Додаток Х), складений бухгалтерський баланс форми N 1 (Додаток Ц).

Крім того, в ході проведеної роботи були вироблені рекомендації з обліку на позабалансових рахунках, які можуть бути корисні для організацій, провідних позабалансових облік відповідних цінностей.

ВИСНОВОК

Незважаючи на те, що позабалансовий облік організовується за простою схемою, з ростом оборотів на позабалансових рахунках він може для підприємств певних галузей бути порівнянним з балансовим обліком, і щоб уникнути штрафних санкцій слід ставитися до його організації та ведення так само уважно, як і до організації обліку на балансових рахунках.

Говорячи про необхідність ведення позабалансового обліку, можна виділити наступні аргументи:

По-перше, на підставі даних такого обліку складається Довідка про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках, що є додатком до бухгалтерського балансу.

Згідно ПБУ 4 / 99 звітність повинна давати повне і достовірне уявлення про фінансовий стан організації. Однак без показників багатьох позабалансових рахунків скласти повне уявлення про фінансовий стан фірми неможливо. Невідображення або неправильне відображення цінностей за балансом в бухгалтерській звітності може призвести до того, що організація отримає аудиторський висновок із застереженням, якщо розмір спотворення перевищить істотну величину.

По-друге, якщо дані про враховуються на позабалансових рахунках об'єктах не вказані (неправильно вказані) у відповідному рядку довідки, посадові особи організації можуть бути оштрафовані.

По-третє, в деяких випадках від правильного відображення інформації на позабалансових рахунках залежить коректне обчислення податків. Зокрема, при розрахунку податку на майно за неамортізіруемим об'єктів враховуються суми нарахованого за балансом зносу.

Слід зазначити, що План рахунків, що передбачає бухгалтерське відображення переважної більшості можливих здійснюваних операцій, активів і зобов'язань товариства, все ж не є всебічним і повним.

З метою управління організацією, включаючи потреби аналізу, контролю і звітності, відповідно до принципів бухгалтерського обліку (розумності, повноти відображення господарських операцій, пріоритету змісту над формою тощо), доцільно відображати господарські операції (активи і зобов'язання), облік яких безпосередньо не передбачено в Плані рахунків, на позабалансових рахунках, затвердивши нові позабалансові рахунки і принципи обліку на них в обліковій політиці організації.

На закінчення необхідно сказати, що в результаті проведеної роботи було вивчено та проаналізовано стан законодавчо-нормативної бази по обліку на позабалансових рахунках. Крім того, розглянуто порядок і способи бухгалтерського обліку на позабалансових рахунках та пов'язані з цим проблеми і особливості.

Таким чином, мета досягнута, завдання вирішені. Результати проведеної роботи можуть бути використані організаціями при веденні бухгалтерського обліку на позабалансових рахунках.

СПИСОК

 1. Цивільний Кодекс РФ від 26.01.96 р. N 14-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 25.12.2008 р. N 280-ФЗ)

 2. Частина 2 Податкового Кодексу РФ від 05.08.2005 р. N 146-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 30.12.2008 р. N 323-ФЗ)

 3. Митний кодекс РФ від 28.05.2003 N 61-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 03.12.2008 р. N 250-ФЗ)

 4. Федеральний закон від 21.11.1996 р. N 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік»

 5. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкція по його застосуванню, затверджені наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. N 94н.

 6. Постанова Держкомстату РФ від 18.08.1998 р. N 88 «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку касових операцій, з обліку результатів інвентаризації»

 7. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації (затв. Наказом Мінфіну РФ від 29.07.1998 № 34н)

 8. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1 / 08 (затв. Наказом Мінфіну від 06.10.2008 N 106н)

 9. Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» ПБУ 5 / 01 (затв. Наказом Мінфіну Росії від 09.06.2001 N 44н)

 10. Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» ПБУ 6 / 01 (затв. Наказом Мінфіну Росії від 30.03.2001 N 26н)

 11. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99, утв. Наказом Мінфіну РФ від 06.05.1999 N 33н

 12. Положення з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» ПБУ 14/07 (затв. Наказом Мінфіну Росії від 27.12.2007 р. N 153н)

 13. Наказ Мінфіну РФ від 13 січня 2000 р. N 4н «Про форми бухгалтерської звітності організацій»

 14. Постанова Уряду РФ від 06.05.2008 N 359 «Про порядок здійснення готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт без застосування контрольно-касової техніки»

 15. Наказ Мінфіну «Про затвердження методичних вказівок з бухгалтерського обліку матеріально - виробничих запасів» від 28.12.2001 № 119н.

 16. Постанова Держкомстату РФ від 25.12.1998 р. N 132 «Альбом уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку торговельних операцій при продажу товарів у кредит і торгових операцій в комісійній торгівлі»

 17. Наказ ГТК РФ від 08.09.2003 р. N 972 "Про затвердження положення про заснування і функціонування митних складів, власниками яких є митні органи»

 18. Шевельов, А.Є. Бухгалтерський облік розрахунків: навчальний посібник / А.Є. Шевельов, Є.В. Шевельова. - М.: КНОРУС, 2009. - С.489 - 496

 19. Пучкою, А.В. Застосування позабалансових рахунків у бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій / А. В. пучкою / / Аудиторські відомості. - 2007. - N 11.

 20. Дівінська, Б.Д. Облік операцій на позабалансових рахунках / Б. Д. Дівінська / / Нове в бухгалтерському обліку та звітності. - 2008. - N 15.

 21. Чиркова, М. Н. Облік дебіторської заборгованості. Особливості перевірки / М. М. Чиркова / / Нове в бухгалтерському обліку та звітності. - 2008. - N 21.

 22. Унароков, К. Застава і завдаток як заходи забезпечення виконання зобов'язань / Т. К. Унароков / / Фінансові та бухгалтерські консультації .- 2008, N 10.

 23. Семенов, М.В. Позабалансовий облік торгових операцій / М. В. Семенов / / Торгівля: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2008. - N 6.

 24. Фурсіна І. Облік у лізингодавця / І. Фурсіна / / Бухгалтерія і кадри. - 2008. - N 10.

 25. Зотова, Н. Облік у лізингоотримувача / Н. Зотова / / Бухгалтерія і кадри. - 2008. - N 10.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
275.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік на позабалансових рахунках
Облік операцій по розрахункових рахунках
Облік на валютних рахунках у банку
Облік витрат на калькуляційних рахунках
Облік операцій на поточних рахунках банку
Облік грошових коштів на розрахункових рахунках
Облік грошових коштів на рахунках в банку
Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
Бухгалтерський облік грошових коштів на рахунках в банку
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru