додати матеріал


Облік власного капіталу 2 Поняття власного

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне Агентство Залізничного Транспорту

Іркутський державний університет шляхів сполучення

Курсова робота

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

тема: Облік власного капіталу

Іркутськ 2010

Зміст:

Введення

Глава 1. Теоретична частина

  1. Нормативне регулювання

  2. Теоретичні основи

1.2.1 Поняття і склад власного капіталу підприємства

1.2.2 Ціна власного капіталу

1.2.3 Управління власним капіталом підприємства

Глава 2. Практична частина

2.1 Практика (розгляд прикладів)

2.2 Проблемні питання

Висновок

Список літератури

Введення

В умовах ринкових відносин, що характеризуються своєю динамічністю, доводиться постійно ухвалювати неординарні рішення, пов'язані з аналізом і прийняттям рішень в частині фінансового становища підприємства. Наприклад, якщо темпи продажів підприємства падають, то чи зменшиться відповідно до цього виробництво товарів або підприємство повинно дотримуватися колишніх темпів розвитку, роблячи запас на майбутнє? Або якщо попит на продукцію сильно і несподівано збільшується, то чи можна з існуючих потужностей зняти більше продукції? Чи повинне підприємство розвивати нові технології, які потребують значних капіталовкладень, або обмежитися інтенсифікацією праці? Все це в кінцевому підсумку пов'язано з оцінкою використання ресурсів підприємства.

В умовах становлення і розвитку ринкових відносин підприємства можуть і повинні самостійно формувати свої фінансові ресурси, основними джерелами яких є прибуток, кошти, отримані від продажу цінних паперів, пайові та інші внески акціонерів, юридичних та фізичних осіб, а також кредити та інші надходження, не суперечать законодавству.

Фінансову основу підприємства представляє сформований ним власний капітал. Розробка технологій управління власним капіталом є в даний час невід'ємною частиною функціонування підприємством, у зв'язку з тим, що управління власним капіталом дозволяє забезпечити ефективне використання ресурсів, а також допомагає грамотно сформувати власні фінансові ресурси, що забезпечують подальший розвиток підприємства.

В даний час, в умовах існування різних форм власності в Росії, особливо актуальним стає вивчення питань формування, функціонування та відтворення власного капіталу. Можливості становлення підприємницької діяльності та її подальшого розвитку можуть бути реалізовані лише в тому випадку, якщо власник розумно управляє капіталом, вкладеним у підприємство.

Метою курсової роботи є розробка раціональної структури капіталу. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- Визначити поняття та сутність власного капіталу;

- Визначити ціну власного капіталу;

- Розглянути концепції управління капіталом.

При написанні роботи був використаний широкий круг навчальної літератури з таких дисциплін, як фінансовий менеджмент, економічний аналіз. Основні методологічні аспекти, які послужили базою для управління, викладені в книзі Бланка І.А. «Управління формуванням капіталу», Павлової Л.М. «Фінанси підприємства». Дані джерела містять безліч аналітичних досліджень, в даному випадку цілком доцільно їх застосування.

Глава 1. Теоретична частина

1.1 Нормативне регулювання

1. Федеральний закон від 26.12.1995 № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» (Розділ 3. Статутний капітал товариства. Акції, облігації та інші цінні папери товариства. Чисті активи товариства.

Стаття 25. Статутний капітал та акції товариства

Стаття 26. Мінімальний статутний капітал товариства

Стаття 28. Збільшення статутного капіталу товариства

Стаття 29. Зменшення статутного капіталу товариства

Стаття 30. Захист прав кредиторів при зменшенні статутного капіталу товариства)

2. Федеральний закон від 02,02.1998 № 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю» (Розділ 3. Статутний капітал товариства. Майно товариства.

Стаття 14. Статутний капітал товариства. Частки в статутному капіталі товариства

Стаття 15. Оплата часток у статутному капіталі товариства

Стаття 16. Порядок оплати часткою в статутному капіталі товариства при його заснуванні

Стаття 17. Збільшення статутного капіталу товариства

Стаття 18. Збільшення статутного капіталу товариства за рахунок його майна

Стаття 19. Збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових внесків його учасників та внесків третіх осіб, прийнятих у суспільство

Стаття 20. Зменшення статутного капіталу товариства

Стаття 21. Перехід частки або частини частки учасника товариства у статутному капіталі товариства до інших учасників товариства і третім особам

Стаття 22. Застава часткою в статутному капіталі товариства

Стаття 23. Придбання товариством частки або частини частки в статутному капіталі товариства

Стаття 25. Звернення стягнення на частку або частину частки учасника товариства у статутному капіталі товариства)

3. Федеральний закон від 08.08.2001 № 129-ФЗ «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців».

4. Федеральний закон від 14.11.2002 № 161-ФЗ «Про державних і муніципальних унітарних підприємствах» (Розділ 3. Майно і статутний фонд унітарного підприємства.

Стаття 12. Статутний фонд унітарного підприємства

Стаття 13. Порядок формування статутного фонду

Стаття 14. Збільшення статутного фонду

Стаття 15. Зменшення статутного фонду

Стаття 16. Резервний фонд і інші фонди унітарного підприємства)

5. Федеральний закон від 22.04.1996 № 39-ФЗ «Про ринок цінних паперів»

6. Положення з бухгалтерського обліку «Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті» ПБУ 3 / 2006: Утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 27.11.2006 № 154н (з урахуванням наступних змін і доповнень).

7. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» ПБУ 4 / 99: Утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 06.07.1999 № 43н (з урахуванням наступних змін і доповнень).

8. Положення з бухгалтерського обліку «Облік розрахунків з податку на прибуток організацій» ПБУ 18/02: Утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 19.11.2002 № 114н (з урахуванням наступних змін і доповнень).

9. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкція по його застосуванню: Утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 31.10.2000 № 94н (з урахуванням наступних змін і доповнень).

10. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина друга від 05.08.2000 № 117-ФЗ (з урахуванням наступних змін і доповнень).

11. Наказ Міністерства фінансів РФ від 22.07.2003 № 67н «Про форми бухгалтерської звітності організацій» (з урахуванням наступних змін і доповнень).

12. Порядок оцінки вартості чистих активів акціонерних товариств: Утв. наказом Міністерства фінансів РФ і Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 29.01.2003 № 10н/03-6/пз.

1.2 Теоретичні основи

1.2.1 Поняття і склад власного капіталу підприємства

Капітал - це сукупність матеріальних цінностей та грошових коштів, фінансових вкладень і витрат, необхідних для здійснення господарської діяльності.

Капітал - одна з фундаментальних економічних категорій, сутність, якої наукова думка з'ясовує протягом кількох століть. Термін "капітал" походить від латинського "саpitalis", що означає основний, головний. У початкових роботах економістів капітал розглядався як основне багатство, основне майно. У міру розвитку економічної думки це первісне абстрактне, і узагальнене поняття капіталу наповнювалося конкретним змістом, відповідним панівної парадигми економічного аналізу розвитку суспільства.

У процесі господарської діяльності відбувається постійний оборот капіталу: послідовно він змінює грошову форму на матеріальну, яка в свою чергу змінюється, приймаючи різні форми продукції, товару та інші, відповідно до умов виробничо-комерційної діяльності організації, і, нарешті, капітал знову перетворюється в грошові кошти, готові розпочати новий кругообіг. [1]

До складу власного капіталу входить:

Статутний капітал. Виступає основним і, як правило, єдиним джерелом фінансування на момент створення комерційної організації акціонерного типу; він характеризує частку власників в активах підприємства. У балансі статутний капітал відображається в сумі, визначеній установчими документами. [2]

Статутний капітал підприємства, яке викуповується його колективом, розраховується як сума: майна за залишковою вартістю (за мінусом зносу); готівкових грошей - грошей на розрахунковому рахунку і в дебіторській заборгованості за мінусом кредиторської заборгованості. Якщо підприємство перетворюється в акціонерне товариство, то на величину розрахованого таким чином статутного капіталу випускаються акції.

Функції статутного капіталу:

- Утворює матеріальну базу для початку діяльності організації;

- Чи гарантує інтереси кредиторів;

- Визначає частку участі кожного власника у розподілі прибутку організації;

- Розмір статутного капіталу є показником ефективності діяльності організації.

Мінімальний розмір для статутного капіталу в залежності від організаційно-правової форми підприємства:

- Для відкритого АТ не менш тисячократним суми МРОТ, встановленого ФЗ на дату реєстрації суспільства;

- Для закритого АТ не менш кратної суми МРОТ;

- Для ТОВ не менш кратної суми МРОТ.

Внеском в майно товариства можуть бути гроші, цінні папери, ін речі або майнові права, чи інші права, що мають грошову оцінку.

Статутний капітал ТОВ повинен бути на момент реєстрації товариства сплачений не менш, ніж на половину, що залишилася частина статутного капіталу товариства підлягає сплаті його учасниками протягом 1 року деят.общества.

При порушенні цього обов'язку, суспільство має або оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати це рішення в установленому порядку, або припинити свою діяльність шляхом ліквідації.

Статутний капітал АТ повинен бути сплачений у розмірі 50% протягом перших трьох місяців, а сума, що протягом року з моменту реєстрації.

Облік статутного капіталу ведеться на підставі статуту підприємства, рішень засновників про його зміну, документів, що свідчать про факти внеску коштів засновників у рахунок підприємства. Для обліку використовується рахунок 80. Він призначений для узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу на підприємстві. Сальдо по рахунку 80 повинно відповідати розміру статутного капіталу, зафіксованому в установчих документах. Після державної реєстрації підприємства його статутний капітал в сумі внесків засновників передбачених установчими документами: Д75К80

Капітал ділиться на активний (майно, грошові кошти) і пасивний (джерела формування і оплати капіталу).

Фактичне надходження внесків засновниками проводиться за К75 «розрахунки з засновниками»

Д10К75 - надійшли матеріали в рахунок внеску до статутного капіталу

Д41К75 - надійшли товари в рахунок внеску до статутного капіталу

Д08К75 - надійшли основні засоби та інші необоротні активи в рахунок статутного капіталу

Валюту та валютні цінності оцінюють за офіційним курсом ЦБ РФ, що діє на момент внеску зазначених цінностей. При цьому виникає курсова різниця, яка відноситься на рахунок додаткового капіталу.

Статутний капітал зареєстрованого суспільства в залежності від стану заборгованості по акціонерам і учасникам товариства доцільно враховувати на наступних субрахунках:

80-1 «оголошений капітал (акції фонду)» - у сумі записані в установчих документах

80-2 «підписний капітал» - на вартість акцій, за якими проводиться підписка

80-3 «оплачений капітал (акції в обігу)» - у розмірі коштів внесених учасниками в момент передплати і у вартості акцій

80-4 «вилучений капітал» - вартість акцій вилучених з обігу шляхом викупу їх суспільства в акціонерів.

По завершенні підписки на акції на їх номінальну вартість робиться запис щодо зменшення коштів на субрахунку «оголошений капітал» і підвищення коштів на субрахунку «підписний капітал». За внесення до реєстру акціонерів учасників передплати (після оплати або передбаченому законодавством вартості викуплених акцій номінальною вартістю отриманих учасниками акцій перераховуються з субрахунку «підписний капітал» на субрахунок «оплачений капітал».

Складеного капіталу - це сукупність вкладів учасників повного товариства або товариства на вірі, внесених до товариства для здійснення його господарської діяльності. Державні і муніципальні унітарні організації замість статутного або складеного капіталу формують у встановленому порядку статутний фонд.

Під статутним фондом розуміють сукупність виділених організації державою або муніципальними органами основних і оборотних коштів.

Крім статутного капіталу до складу власного капіталу включаються резервний та додатковий капітал, фонди спеціального призначення, резерви.

Резервний капітал створюють в обов'язковому (АТ) і добровільному (ТОВ) порядку акціонерні товариства і спільні організації відповідно до чинного законодавства. На свій розсуд його можуть створювати й інші організації. Кошти резервного капіталу призначені для покриття балансового збитку підприємства за звітний рік, а також для погашення облігацій акціонерного товариства та викупу акцій товариства у разі відсутності інших засобів, на інші цілі передбачені законодавством. Резервний капітал, створюваний за рахунок чистого прибутку, може використовуватися на будь-які цілі, фінансування яких передбачено кошторисом. Резервний капітал збільшує власний капітал підприємства. [3] Відрахування до резервного капіталу проводяться до досягнення нею розмірів, передбачених у засновницьких документах, але не більше 25% сплаченого статутного капіталу. Але сума відрахувань до резервного капіталу не повинна перевищувати 50% прибутку і бути менше 5% від статутного капіталу.

На відміну від резервного капіталу, що формується і відповідно до вимог законодавства, резервні фонди, створювані добровільно, формуються виключно в порядку, встановленому установчими документами або облікової політикою підприємства, незалежно від організаційно-правової форми його власності. [4]

Створення фонду накопичення, фонду споживання, а також інших грошових фондів обов'язково, якщо передбачено установчими документами комерційних організацій, або зборами акціонерів за поданням ради директорів приймається рішення про спрямування прибутку до ці цільові фонди. [5]

Д84К82 - вироблені відрахування в резервний капітал

Д82К84 - використання коштів резервного капіталу на покриття збитків

Д82К75 - нараховані доходи засновникам за рахунок коштів резервного капіталу

Рахунки 80, 82, 83 реєструються у відомості № 4

Додатковий капітал. Є, по суті, доповненням до статутного капіталу і включає суму до оцінки основних засобів, об'єктів капітального будівництва та інших матеріальних об'єктів майна організації з терміном корисного використання 12 місяців, що проводиться у встановленому порядку, а також суму, отриману понад номінальну вартість розміщених акцій (емісійний прибуток акціонерного товариства). [6]

На відміну від статутного, додатковий капітал не підрозділяється на частки, внесені конкретними учасниками. Вони показують загальну власність всіх учасників.

Додатковий капітал акумулює грошові кошти, що надходять за вказаними вище каналах. Основним каналом тут є результати переоцінки основних фондів. [7]

Він утворюється за рахунок наступних джерел:

 1. комісійний дохід

 2. до оцінка основних засобів

 3. курсова різниця, пов'язана з формуванням статуту організації

 1. комісійний дохід утворюється при продажу АТ дивідендів своїх акцій за ціною вище номінальної.

Д75К80 - зареєстрований статут АТ (відображений випуск акцій за номінальною вартістю)

Д51К75 - виручка від продажу акцій

Д75К83 - комісійний дохід (різниця між номінальною вартістю і вартістю продажу)

 1. основні кошти можуть дооцінювати. До оцінці підлягає первісна вартість та амортизація. Результати до оцінки відображаються на рахунку 83.

Д01К83 - до оцінка первісної вартості

Д83К02 - до оцінка амортизації

 1. курсова різниця

Д75К80 - зареєстрований статут організації (рублева оцінка проводиться за курсом ЦБ на дату реєстрації організації)

Д52К75 - засновники погасили заборгованість по внесках до статутного капіталу (рублева оцінка проводиться за курсом ЦБ на дату внесення коштів)

Д75К83 - курсова різниця

Фонди спеціального призначення утворюються з прибутку підприємства після розрахунків з бюджетом по податках. Питання про види спеціальних фондів, відсотку відрахувань до них і напрями витрачання вирішується підприємством самостійно, але це повинно бути зафіксовано в засновницьких документах.

Резерви майбутніх витрат і платежів створюються в організаціях з метою рівномірного включення майбутніх витрат у витрати виробництва або обігу.

У складі власного капіталу можуть бути виділені дві основні складові: інвестований капітал, тобто капітал, вкладений власниками в підприємство; і накопичений капітал - капітал, створений на підприємстві понад те, що було спочатку авансовано власниками.

Інвестований капітал включає номінальну вартість простих і привілейованих акцій, а також додатково оплачений (понад номінальну вартість акцій) капітал. До даної групи звичайно відносять і безоплатно отримані цінності. Перша складова інвестованого капіталу представлена ​​в балансі російських підприємств статутним капіталом, друга - додатковим капталу (в частині отриманого емісійного доходу), третя - додатковим капіталом чи фондом соціальної сфери (в залежності від мети використання безоплатно отриманого майна).

Накопичений капітал знаходить своє відображення у вигляді статей, що виникають у результаті розподілу чистого прибутку (резервний капітал, фонд накопичення, нерозподілений прибуток, інші аналогічні статті). Незважаючи на те, що джерело утворення окремих складових накопиченого капіталу - чистий прибуток, цілі і порядок формування, напрямки і можливості використання кожної його статті істотно відрізняються. Ці статті формуються відповідно до законодавства, установчими документами й обліковою політикою.

Прибуток являє собою кінцевий фінансовий результат діяльності фірми і є важливим компонентом власного капіталу фірми. [8]

1.2.2 Ціна власного капіталу

У сучасних умовах господарювання для більшості підприємств найбільш гостро стоїть проблема вибору джерел фінансування своєї діяльності. Загальна сума коштів, яку необхідно сплатити за залучення та використання певного обсягу фінансових ресурсів, виражена у відсотках до цього обсягу, називається ціною капіталу. До цих пір залишається проблемним визначення ціни власного капіталу підприємств.

Концепція такої оцінки виходить із того, що капітал, як один з важливих факторів виробництва, має як і інші його фактори, певну вартість, яка формує рівень операційних та інвестиційних витрат підприємства. [9]

Розглянемо основні сфери використання показника вартості капіталу в діяльності підприємства:

1. Вартість капіталу підприємства є мірою прибутковості операційної діяльності. Так як вартість капіталу характеризує частину прибутку, яка повинна бути сплачена за використання сформованого чи залученого нового капіталу для забезпечення випуску та реалізації продукції, цей показник виступає мінімальною нормою формування операційного прибутку підприємства, нижньою межею при плануванні його розмірів.

2. Показник вартості капіталу використовується як критеріальний в процесі здійснення реального інвестування. Перш за все, рівень вартості капіталу конкретного підприємства виступає як дисконтна ставка, за якою сума чистого грошового потоку приводиться до теперішньої вартості у процесі оцінки ефективності окремих реальних проектів.

Крім того, він служить базою порівняння з внутрішньою ставкою дохідності з даного інвестиційного проекту - якщо вона, нижче, ніж показник вартості капіталу підприємства, такий інвестиційний проект повинен бути відкинутий.

3. Вартість капіталу підприємства є базовим показником ефективності фінансового інвестування.

4. Показник вартості капіталу підприємства виступає критерієм прийняття управлінських рішень щодо використання оренди (лізингу) або придбання у власність виробничих основних засобів.

5. Показник вартості капіталу в розрізі окремих його елементів використовується у процесі управління структурою цього капіталу на основі механізму фінансового левериджу. [10] Мистецтво використання фінансового левериджу полягає у формуванні найвищого його диференціалу, однією із складових якого є вартість позикового капіталу. Мінімізація цієї складової забезпечується в процесі оцінки вартості капіталу, який залучається з різних позикових джерел, і формування відповідної структури джерел його використання підприємством.

6. Рівень вартості капіталу підприємства є найважливішим вимірником рівня ринкової вартості цього підприємства. Зниження рівня вартості капіталу призводить до відповідного зростання ринкової вартості підприємства і навпаки.

7. Показник вартості капіталу є критерієм оцінки і формування відповідного типу політики фінансування підприємством своїх активів (у першу чергу - оборотних). Виходячи з реальної вартості використовуваного капіталу і оцінки майбутнього її зміни підприємство формує агресивний, помірний (компромісний) або консервативний тип політики фінансування активів.

Процес оцінки вартості капіталу базується на наступних основних принципах:

1. Принцип попередньої поелементної оцінки вартості капіталу. Так як використовуваний капітал підприємства складається з неоднорідних елементів (перш за все - власного і позикового їх видів, а всередині них - за джерелами формування), в процесі оцінки його необхідно розкласти на окремі складові елементи, кожен з яких повинен бути об'єктом здійснення оціночних розрахунків.

2. Принцип узагальнюючої оцінки вартості капіталу. Поелементна оцінка вартості капіталу слугує передумовою для узагальнюючого розрахунку цього показника. Таким узагальнюючим показником є середньозважена вартість капіталу (СРК).

3. Принцип порівнянності оцінки вартості власного і позикового капіталу.

У процесі оцінки вартості капіталу потрібно мати на увазі, що суми використовуваного власного і позикового капіталу, що відображаються у пасиві балансу підприємства, мають непорівнянне кількісне значення.

Якщо наданий у використання підприємству позиковий капітал у грошовій або товарній формі оцінений по сумі в цінах наближених до ринкових, то власний капітал, відбиваний балансом, по відношенню до поточної ринкової вартості, як правило, істотно занижений.

Для забезпечення порівнянності і коректності розрахунків середньозваженої вартості капіталу, сума власної його частини повинна бути виражена в поточній ринковій оцінці.

4. Принцип динамічної оцінки вартості капіталу.

Фактори, що впливають на показник середньозваженої вартості капіталу, дуже динамічні, тому зі зміною вартості окремих елементів капіталу повинні вноситися корективи і в середньозважене його значення. Крім того, принцип динамічності оцінки припускає, що вона може здійснюватися як за вже сформованому, так і по планованому до формування (залученню) капіталу.

5. Принцип взаємозв'язку оцінки поточної та майбутньої середньозваженої вартості капіталу підприємства. Такий взаємозв'язок забезпечується використанням показника граничної вартості капіталу. Він характеризує рівень вартості кожної нової його одиниці, додатково залученої підприємством. Залучення додаткового капіталу підприємства як за рахунок власних, так і за рахунок позикових джерел має на кожному етапі розвитку підприємства свої економічні межі і, як правило, пов'язано зі зростанням середньозваженої його вартості.

Тому динаміка показника граничної вартості капіталу повинна бути обов'язково врахована в процесі управління фінансовою діяльністю підприємства.

Порівнюючи граничну вартість капіталу з очікуваною нормою прибутку за окремими господарськими операціями, для яких потрібне додаткове залучення капіталу, можна в кожному конкретному випадку визначити міру ефективності та доцільності здійснення таких операцій. У першу чергу це відноситься до прийнятих інвестиційних рішень.

6. Принцип визначення кордону ефективного використання додатково залученого капіталу. Оцінка вартості капіталу повинна бути завершена виробітком критеріального показника ефективності його додаткового залучення. Таким критеріальним показником є гранична ефективність капіталу. Цей показник характеризує співвідношення приросту рівня прибутковості додатково залученого капіталу і приросту середньозваженої вартості капіталу

Викладені принципи оцінки дозволяють сформувати систему основних показників, що визначають вартість капіталу і межі ефективного його використання.

Серед розглянутих показників основна роль належить показнику середньозваженої вартості капіталу. Він складається на підприємстві під впливом багатьох факторів, основними з яких є:

середня ставка відсотка, що склалася на фінансовому ринку; доступність різних джерел фінансування (кредиту банків; комерційного кредиту; власної емісії акцій та облігацій тощо);

галузеві особливості операційної діяльності, що визначають тривалість операційного циклу та рівень ліквідності використовуваних активів;

співвідношення обсягів операційної та інвестиційної діяльності;

життєвий цикл підприємства;

рівень ризику здійснюваної операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Облік цих чинників виробляється в процесі цілеспрямованого управління вартістю власного та позикового капіталу підприємства.

Розрізняють експліцитну і імпліцитну ціну капіталу. Це ціна, в якій витрати визначаються точно (процентні ставки по кредитах і позиках, купонний дохід по облігаціях і т. п. (явно, explicite)) і неточно (статутний фонд, нерозподілений прибуток, фонди і резерви підприємства, тобто за користування капіталом відсутня фіксована і пряма плата (неявно, implicite)). Припустимо, що ціна СК є імпліцитної ціною. Для акціонерного товариства дивіденди-це відплив грошових коштів (витрати), а для акціонерів - це дохід. Дивіденди є трансакційними витратами залучення капіталу на фондовому ринку. Розрахунок трансакційних витрат підприємства за вирахуванням витрат, пов'язаних із залученням позикових джерел фінансування (кредити, позики, випуск облігацій, оплата лізингових та факторингових операцій, податковий кредит, штрафи і пені за прострочену КЗ) дозволяє визначити затратність процесу створення нормальних умов для функціонування основного виробництва.

1.2.3 Управління власним капіталом підприємства

Дивідендна політика підприємства

Дивіденд (від лат. Dividendum - те, що належить розділити), дохід, періодично (зазвичай щорічно) виплачуваний акціонерам на кожну акцію з прибутку акціонерного товариства. [11]

Інвестиційна політика підприємства вимагає визначення і проведення підприємством дивідендної політики. Підвищена увага вітчизняних і зарубіжних авторів до різних аспектів дивідендної політики визначається рядом обставин. Основні з них сформульовані Д.-К. Шімом і Д.-Г. Сігел. Останні відзначають наступне:

по-перше, дивідендна політика впливає на відносини з інвесторами. Акціонери негативно відносяться до компаній, які скорочують дивіденди, тому що пов'язують таке скорочення з фінансовими труднощами компанії і можуть продати свої акції, впливаючи на зниження їх ринкової ціни;

по-друге, дивідендна політика впливає на фінансову програму і бюджет капіталовкладень підприємства;

по-третє, дивідендна політика впливає на рух грошових коштів підприємства ("компанія з поганою ліквідністю може бути вимушена обмежити виплати дивідендів");

по-четверте, дивідендна політика скорочує власний капітал, так як дивіденди виплачуються з нерозподіленого прибутку.

Але перш за все зміст дивідендної політики і проблеми її розробки вимагають виявлення природи дивідендів. Купуючи акцію підприємства і стаючи, таким чином, його співвласником, володар грошового капіталу розраховує отримати не тільки необхідну ставку прибутковості, а й премії, реалізуючи своєрідний підприємницький дохід. Його розмір залежить від багатьох чинників: компетентності керуючих, ризикованості обраної для вкладень сфери діяльності, економічної кон'юнктури і т.п. На відміну від відсотка (наприклад, по депозиту в банку або облігаціями з фіксованою ставкою доходу) розмір дивіденду заздалегідь невідомий. Тому, вкладаючи гроші в звичайні акції, акціонер піддається відомому ризику, але при нормальному ході справ на підприємстві винагороджується за це підвищеним доходом.

З теоретичних позицій вибір дивідендної політики передбачає, перш за все, вирішення ключового питання: чи впливає величина дивідендів на зміну сукупного багатства акціонерів. Звідси в теорії дивідендної політики виділяються два основні підходи. Перший грунтується на залишковому принципі: дивіденди виплачуються після того, як використані всі можливості ефективного реінвестування прибутку, що передбачає зростання їх у перспективі. Основоположники цієї теорії (Міллер-Модільяні) вважають, що величина дивідендів не впливає на зміну сукупного багатства акціонерів. [12] Тобто дивіденди виплачуються після того, як профінансовані всі прийнятні інвестиційні проекти. Якщо весь прибуток доцільно використовувати для реінвестування, дивіденди не виплачуються. І навпаки, якщо таких проектів немає, то прибуток у повному обсязі спрямовується на виплату дивідендів.

Для встановлення найважливіших залежностей між інвестиціями, прибутком і дивідендами Міллер-Модільяні використовували математичні моделі: ринкова вартість акціонерного суспільства представляється в їхній моделі як функція від ряду величин: грошової готівки, інвестиційного бюджету та ринкової ставки відсотка в певний момент часу. Головний висновок: ринкова вартість акціонерного товариства (ринкова вартість акцій АТ) визначається тільки його інвестиційною політикою.

Суть другого підходу: дивідендна політика впливає на величину сукупного багатства акціонерів. На думку М. Гордона, Ван Хорна та інших, поточні дивіденди краще майбутніх, так само як і можливий приріст власного капіталу.

Такий висновок базується на принципі мінімізації ризику. Поточні дивіденди зменшують для інвесторів рівень невизначеності щодо доцільності і вигідності інвестування. Крім того наголошується, що навіть відносно менша норма доходу на інвестиційний капітал приводить до зростання ціни акціонерного капіталу.

Відмінності в підходах означають по суті обгрунтування ролі дивідендів: пасивної - при першому підході і активної - при другому. Дж. К. Ван Хорн, прав відзначаючи, що перший підхід можна застосовувати лише в умовах досконалих ринків капіталів, де немає трансакційних витрат, витрат компаній-емітентів на розміщення цінних паперів, податків, відомі майбутні доходи фірми. На активну роль дивідендів, дивідендної політики, на його думку, впливають такі чинники, як перевагу з боку інвесторів дивідендів іншим доходам з капіталу, оподаткування, витрати, пов'язані з розміщенням цінних паперів, трансакційні витрати і подільність цінних паперів, інституційні обмеження, фінансове сигналізування.

Дивідендна політика повинна бути зрозуміла всім, тому будувати її необхідно виходячи з тієї посилки, що дивідендна політика є певна система передачі інформації. На російському ринку така інформація практично відсутня: дивіденди не містять належної інформації про політику, що проводиться підприємствами, а курси акцій - про очікування інвесторів. Це, безумовно, відбивається на інвестиційному процесі і стримує формування ефективного ринку цінних паперів - ринку, на якому цінні папери з одним і тим же рівнем ризику приносять однаковий дохід. При проведенні дивідендної політики акціонерні товариства (ради директорів) повинні враховувати, що:

регулярно виплачуються дивіденди зменшують невизначеність інвесторів;

виплата дивідендів свідчить про хороший стан суспільства;

інвесторів цікавить стабільність величини дивідендних виплат, скоректованої з урахуванням інфляції;

підвищення дивідендів за певний період варто проводити тільки за наявності розрахунків, що свідчать про можливість підтримки їх розміру в майбутньому.

Раціональна дивідендна політика дозволяє максимізувати добробут акціонерів підприємства і одночасно забезпечити фінансування його діяльності. [13]

Емісійна політика підприємства

Основною метою емісійної політики є залучення на фондовому ринку необхідного обсягу власних фінансових коштів в мінімально можливі терміни. З урахуванням сформульованої мети емісійна політика підприємства представляє собою частину загальної політики формування власних фінансових ресурсів, що полягає у забезпеченні залучення необхідного їх обсягу за рахунок випуску і розміщення на фондовому ринку власних акцій.

Розробка ефективної емісійної політики підприємства охоплює наступні етапи: [14]

1. Дослідження можливостей ефективного розміщення передбачуваної емісії акцій. Рішення щодо запропонованої первинної (при перетворенні підприємства в акціонерне товариство) або додаткової (якщо підприємство вже створене у формі акціонерного товариства і потребує додаткового притоці власного капіталу) емісії акцій можна прийняти лише на основі всебічного попереднього аналізу кон'юнктури фондового ринку та оцінки інвестиційної привабливості своїх акцій .

Оцінка інвестиційної привабливості своїх акцій проводиться з позиції врахування перспективності розвитку галузі (в порівнянні з іншими галузями), конкурентоспроможності виробленої продукції, а також рівня показників свого фінансового стану (у порівнянні з середньогалузевими показниками). [15] У процесі оцінки визначається можливий ступінь інвестиційної переваги акцій своєї компанії порівняно з звертаються акціями інших компаній.

2. Визначення цілей емісії. У зв'язку з високою вартістю залучення власного капіталу із зовнішніх джерел емісії повинні бути достатньо вагомими з позицій стратегічного розвитку підприємства і можливостей суттєвого підвищення його ринкової вартості в майбутньому періоді.

3. Визначення обсягу емісії. При визначенні обсягу емісії необхідно виходити з раніше розрахованої потреби в залученні власних фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел.

4. Визначення номіналу, видів і кількості емітованих акцій. Номінал акцій визначається з урахуванням основних категорій майбутніх їх покупців (найбільші номінали акцій орієнтовані на їх придбання інституційними інвесторами, а найменші - на придбання населенням). У процесі визначення видів акцій встановлюється доцільність випуску привілейованих акцій, якщо такий випуск визнаний доцільним, то встановлюється співвідношення простих і привілейованих акцій. Кількість емітованих акцій визначається виходячи з обсягу емісії та номіналу однієї акції (в процесі однієї емісії може бути встановлений лише один варіант номіналу акцій).

5. Оцінка вартості залучуваного акціонерного капіталу. Відповідно до принципів такої оцінки вона здійснюється по передбачуваному рівнем дивідендів і витратам по випуску акцій і розміщенню емісії. Розрахункова вартість капіталу, що залучається залишається з фактичною середньозваженою вартістю капіталу і середнім рівнем ставки відсотка на ринку капіталу. Лише після цього приймається остаточне рішення про здійснення емісії акцій.

6. Визначення ефективних форм андеррайтингу. Для того, щоб швидко і ефективно провести відкрите розміщення емітується обсягу акцій, необхідно визначити склад андерайтерів, узгодити з ними ціни початковій котирування акцій і розмір комісійної винагороди, забезпечити регулювання обсягів продажу акцій відповідно до потреб в потоці надходження фінансових коштів, які забезпечують підтримку ліквідності вже розміщених акцій на первинному етапі їх обігу.

Безсумнівно, вище зазначені методи і підходи до управління власним капіталом є основними. Однак при оцінці інвестиційної привабливості підприємства першорядним завданням при управлінні власним капіталом є його оцінка.

Глава 2. Практична частина

  1. Практика (розгляд прикладів)

Приклад щодо статутного капіталу

Зареєстровано статут підприємства в розмірі 1000 доларів США, курс на день реєстрації - 25 рублів, на дату фактичного внеску - 28 рублів. В обліку будуть зроблені такі записи:

Д75К80 - 1000 * 25 = 25000 р.

Д52К75 - 1000 * 28 = 28000 р.

Д75К83 - 3000 курсова різниця

Приклад за добавочному капіталу

1) комісійний дохід

Зареєстровано статут АТ на суму 800000 рублів (випущена 1000 акцій). Всі акції продані по 1200 рублів за одиницю. Виручка від продажу надійшла на розрахунковий рахунок.

Д75К80 - 800000 р.

Д51К75 - 1200000 р.

Д75К83 - 400000 р.

2) до оцінка

На балансі організації числяться основні засоби. Первісна вартість - 100000 рублів, амортизація - 20000 рублів, коефіцієнт переоцінки - 1,4.

Д01К83 - 140000 р.

Д83К02 - 8000 р.

3) курсова різниця

1 грудня зареєстровано статут організації на 1000 доларів. 16 грудня засновники погасили заборгованість в повній сумі. Курс ЦБ на 1 грудня - 22 рубля, на 16 грудня - 24 рублі.

Д75К80 - 1000 * 22 = 22000 р.

Д75К80 - 1000 * 24 = 24000 р.

Д75К83 - 2000 р.

2.2 Проблемні питання

Облік капіталу за МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності) 12.10.2009 6:33

У ряді випадків підприємства не можуть з правильною класифікацією фінансових інструментів з точки зору відображення їх як елементів зобов'язань або капіталу. / / А.Б. Богопольского, "Корпоративна фінансова звітність. Міжнародні стандарти", № 7 (35), 2009 року

Також виникають питання, що пов'язані з обліком витрат по додатковій емісії або лістингу нових або вже існуючих власних акцій або з урахуванням зобов'язань компанії по придбанню своїх власних інструментів. У великих компаніях і групах, які готують консолідовану звітність, постають питання обліку казначейських акцій (як фінансових вкладень або шляхом вирахування з капіталу) або обліку прибутків і збитків від операцій з власними акціями, а також негрошових надходжень (і розподілів) в розрахунках з власникам. Ці та інші проблеми обліку капіталу за МСФЗ будуть розглянуті в даній статті.

Капітал чи зобов'язання?

«Спірне» фінансовий інструмент може класифікуватися як елемент капіталу, тільки якщо він не містить договірне зобов'язання з боку компанії здійснити в майбутньому поставку грошових коштів або іншого фінансового активу іншому підприємству, або обміняти фінансові активи або фінансові зобов'язання з іншою юридичною особою на умовах, які потенційно «невигідні» для даної звітує компанії. Дана вимога є основним визначальним критерієм (МСФЗ 32, п. 16а).

Попередня і подальша оплата капіталу

Якщо акціонер вносить кошти у вигляді передоплати (тобто до завершення процесу офіційної реєстрації знову випущених акцій), постає питання про те, чи є такий попередній внесок акціонера капіталом або зобов'язанням у звітності компанії - реципієнта внеску. Відповідь залежить від того, чи існує ймовірність повернення цих коштів, наприклад, якщо зарахування «в капітал» залежить від виконання умов, пов'язаних з майбутніми невизначеними подіями. Якщо така ймовірність повернення є, то передоплата повинна бути відображена у складі зобов'язань компанії. Якщо ж ні за яких обставин компанія не зобов'язана повертати кошти акціонеру, який зробив передоплату, то такі кошти відображаються у складі капіталу окремим рядком, так як не можуть бути включені до складу звичайних акцій або статутного фонду через незавершеності всіх необхідних юридичних процедур, пов'язаних з випуском акцій.

Приклад 1

Компанія зареєструвала і випустила 100 звичайних акцій номіналом 2 крб., З яких 80 було сплачено акціонерами, а решту 20 - підписані, але не оплачені. Тоді потрібно буде наступне подання в балансі, в розділі «Капітал»:

Звичайні акції, випущені та сплачені, 80 шт. - 160 руб.

Звичайні акції, підписані, 20 шт. - 40 руб.

Заборгованість учасників - (40 руб.)

Разом капіталу - 160 руб.

Казначейські акції

Згідно МСФЗ 32 будь-які суми, сплачені компанією, щоб придбати свої власні акції, дебетуються безпосередньо на капітал (тобто віднімаються і зменшують власний капітал компанії). Це правило застосовується завжди - незалежно від того, анульовані чи акції негайно після їх викупу або продовжують утримуватися невизначений час для перепродажу (тобто є казначейськими акціями).

Суми, отримані від подальшого перепродажу казначейських акцій, кредитуються безпосередньо на капітал. Ніякі прибутки або збитки не визнаються у звіті про прибутки та збитки при операціях з купівлі, продажу, випуску або погашення (анулювання) власних акцій, так само як і щодо будь-яких змін у справедливій вартості казначейських акцій.

Збільшення статутного капіталу - проблемні питання

Згідно з чинним законодавством статутний капітал акціонерного товариства не є незмінною величиною. Так, згідно зі ст. 100 Цивільного кодексу РФ акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом випуску додаткових акцій.

Таким чином, збільшення статутного капіталу в АТ проводиться двома шляхами: або шляхом збільшення номінальної вартості вже існуючих (розміщених) акцій, або шляхом розміщення (випуску) додаткових акцій.

Основними нормативними актами, що регулюють процедуру збільшення статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій є Цивільний кодекс РФ, ФЗ "Про акціонерні товариства" від від 26 грудня 1995 р. N 208-ФЗ, ФЗ "Про ринок цінних паперів" від 22 квітня 1996 N 39-ФЗ, ФЗ "Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів" від 5 березня 1999 р. N 46-ФЗ.

Детально порядок збільшення статутного капіталу визначений у підзаконному нормативному акті - "Стандартах емісії акцій при установі акціонерних товариств, додаткових акцій, облігацій і їх проспектів емісії", затверджених Постановою ФКЦБ РФ від 17 вересня 1996 р. N 19 (у редакції Постанови ФКЦБ від 11 листопада 1998 р. N 47).

Максим Смирнов, юрист прес-служби компанії "Гарант"

Висновок

У перехідний період підприємств Російської Федерації до ринкової економіки удосконалюється не тільки і не стільки політичні, скільки економічні відносини в суспільстві, а разом з ними удосконалюється і система бухгалтерського обліку.

Облік власного капіталу вимагає особливої ​​уваги, так як ця частина обліку найбільш схильна до змін. Слід зазначити, що особливу складність вносить не до кінця розроблене законодавство і часті зміни особливості обліку статутного капіталу різних форм власності.

Звідси випливає висновок, що забезпечення раціонального обліку власного капіталу можливо тільки при повному знанні всіх особливостей обліку, організаційно-правових форм, законодавчих актів і т. д.

Власний капітал є фінансовою основою підприємства, а знання як правильно ним керувати - це запорука майбутнього розвитку підприємства, його фінансової стійкості, отже, отримання очікуваного прибутку від діяльності фірми.

Розробка єдиної моделі формування дивідендної політики підприємства неможлива з-за великого числа факторів.

Дивідендна політика повинна бути зрозуміла інвесторам, але, на жаль, на російському ринку дивіденди не містять належної інформації про політику підприємства, це відбивається на інвестиційному процесі і відповідно стримує формування ефективного ринку цінних паперів в Росії.

Основна мета емісійної політики підприємства - це залучення необхідних фінансових коштів на фондовому ринку в мінімальні терміни.

Цьому і була присвячена моя курсова робота.

Бібліографічний список:

Нормативно-правові акти:

1. Федеральний закон від 26.12.1995 № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» (з урахуванням наступних змін і доповнень).

2. Федеральний закон від 02,02.1998 № 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю» (з урахуванням наступних змін і доповнень).

3. Федеральний закон від 08.08.2001 № 129-ФЗ «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців» (з урахуванням наступних змін і доповнень).

4. Федеральний закон від 14.11.2002 № 161-ФЗ «Про державних і муніципальних унітарних підприємствах» (з урахуванням наступних змін і доповнень).

5. Федеральний закон від 22.04.1996 № 39-ФЗ «Про ринок цінних паперів» (з урахуванням наступних змін і доповнень).

6. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкція по його застосуванню: Утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 31.10.2000 № 94н (з урахуванням наступних змін і доповнень).

7. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина друга від 05.08.2000 № 117-ФЗ (з урахуванням наступних змін і доповнень).

8. Наказ Міністерства фінансів РФ від 22.07.2003 № 67н «Про форми бухгалтерської звітності організацій» (з урахуванням наступних змін і доповнень).

9. Порядок оцінки вартості чистих активів акціонерних товариств: Утв. наказом Міністерства фінансів РФ і Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 29.01.2003 № 10н/03-6/пз.

10. Положення з бухгалтерського обліку (ПБО 1-23)

Список використаної літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://referat.ru/

[1] Бланк І.А. Управління формуванням капіталу .- К.: «Ніка-Центр», 2000. - С. 208-209

[2] Ковальов В.В., Ковальов Віт.В. Фінанси організацій (підприємств): навч. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2007. - С. 149

[3] Павлова Л.М. Фінанси підприємства: Підручник для вузів. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2006. - С. 481

[4] Брігхем Ю., Гапенскі Л. Фінансовий менеджмент: Повний курс: У 2-Х т. / Пер. з англ. під ред. В.В. Ковальова. СПб.: Економічна школа, 2005, Т.1. - С. 99

[5] Павлова Л.М. Фінанси підприємства: Підручник для вузів. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2006. - С. 481

[6] Ковальов В.В., Ковальов Віт.В. Фінанси організацій (підприємств): навч. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2007. - С. 152

[7] Ковальова А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Фінанси фірми: Підручник. - М.: інфа-М, 2005. - С. 43

[8] Ковальова А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Фінанси фірми: Підручник. - М.: інфа-М, 2005. - С. 43

[9] Гіляровський Л.Т. Економічний аналіз: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - С. 358

[10] Моляков Д.С. Фінанси підприємств: Навч. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2007. - 200 с.

[11] Велика енциклопедія Кирила і Мефодія 2004

[12] Чернов В.А. Фінансова політика організації: Учеб. посібник для вузів / Під ред. проф. М. І. Баканова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 247 с. (Серія «Професійний підручник: Фінанси»)

[13] Дубаков М.В. Дивідендна політика підприємства / / Фінансові дослідження, № 3, 2001 р.

[14] Бенвісте Гай. Оволодіння політикою планування. - М.: «Прогрес - Універс», 2005. - 304с.

[15] Моляков Д.С., Шохін Є.І. Теорія фінансів підприємств: Учеб. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - С. 93

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
131.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік власного капіталу 2
Облік власного капіталу
Облік власного капіталу 2
Облік власного капіталу організації
Облік власного капіталу банку
Облік та аналіз власного капіталу банку
Бухгалтерський облік власного капіталу підприємства
Облік власного капіталу 2 Економічна сутність
Управління формуванням та облік власного капіталу підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru