додати матеріал


Облік власного капіталу 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Під власним капіталом слід розуміти ту частину в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань. Рівняння балансу з метою визначення капіталу буде мати наступний вигляд:

К = А - О

Власний капітал є основою початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства і є одним з істотних і важливих показників, оскільки виконує наступні функції:

 1. Довгострокового фінансування - знаходиться у розпорядженні підприємства необмежено довго;

 2. Відповідальності та захисту прав кредиторів - він є для зовнішніх користувачів мірилом відносин відповідальності на підприємстві та захисту кредиторів від втрати капіталу;

 3. Компенсації понесених збитків - поточні збитки повинні погашатися за рахунок власного капіталу;

 4. Кредитоспроможності - при видачі кредиту перевага надається підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю і більшим власним капіталом;

 5. Фінансування ризику - власний капітал використовується для фінансування ризикованих інвестицій, на що не можуть погодитися кредитори;

 6. Самостійності та влади - розмір власного капіталу визначає ступінь незалежності та впливу його власника на підприємство;

 7. Розподілу доходів і активів - частки окремих власників у капіталі є основою для розподілу фінансового результату та майна при ліквідації підприємства.

Як правило, підприємство організовується з метою отримання прибутку. Реалізувати цю мету воно може лише за умов збереження власного капіталу.

Власний капітал формується двома шляхами:

 • внесенням власниками підприємства грошей та інших активів;

 • накопиченням суми доходу, який залишається на підприємстві.

За формою власний капітал ділиться на дві категорії:

 • інвестований (вкладений або сплачений);

 • нерозподілений прибуток.

За рівнем відповідальності власний капітал поділяється на:

 • статутний капітал;

 • додатковий капітал.

Статутний капітал - це зафіксована в статутних документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Він відображає власні джерела формування активів і власність підприємства як юридичної особи, а також одночасно відображає колективну власність учасників.

Розмір статутного капіталу акціонерного товариства не може бути менше на момент утворення підприємства 1250 мінімальних заробітних плат.

Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з дня реєстрації підприємства в державному реєстрі і закінчується днем вибуття підприємства з державного реєстру (внаслідок припинення діяльності, банкрутства та ін.)

Підприємства державної форми власності статутний капітал формують за рахунок державних коштів у розмірах, необхідних для нормальної господарської діяльності, передбаченої статутом.

Пайовий капітал - сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами. Пайовий капітал характерний для кредитних спілок, колективних підприємств, підприємств споживчої кооперації та ін, у яких частина власного капіталу формується у вигляді пайових внесків.

Розміри обов'язкових пайових внесків визначаються загальними зборами пайовиків, виходячи з потреби у власних оборотних коштах. Обов'язкові пайові внески підлягають поверненню пайовикам при вибутті з членів підприємства або в разі його ліквідації. Що підлягає поверненню сума визначається з урахуванням фінансового стану і боргових зобов'язань підприємства.

Щорічно при розподілі прибутку на обов'язкові та додаткові пайові внески за рішенням зборів пайовиків нараховуються дивіденди, які за згодою власників можуть бути зараховані на поповнення паю.

Додатковий вкладений капітал - це сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.

Інший додатковий капітал - це сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.

Резервний капітал - сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Резервний капітал створюється в акціонерному товаристві за рахунок прибутку після сплати податків та всіх обов'язкових платежів у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25% статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань на поповнення резервного капіталу вказується в установчих документах, але він не може бути менше 5% від суми чистого прибутку.

Резервний капітал призначений на покриття непередбачених витрат, збитків, на виплату боргів підприємства при його ліквідації. Залишки невикористаних коштів переходять на наступний рік.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - сума прибутку, реінвестованого у підприємство, або сума непокритого збитку. Нерозподілений прибуток є складовою частиною власного капіталу. Це прибуток, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу.

Сума непокритого збитку наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

Неоплачений капітал - це сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. При створенні акціонерного товариства після прийняття рішення про випуск акцій і оголошення передплати на них вся сума зареєстрованого статутного капіталу відображається як неоплачений капітал, і фактичне надходження внесків засновників та учасників акціонерного товариства зменшує їх заборгованість по акціях, на які вони підписалися. Майно, передане в натуральній формі у власність підприємства в рахунок оплати акцій, оцінюється за домовленістю учасників.

При підрахунку підсумку власного капіталу сума неоплаченого капіталу віднімається і наводиться в дужках.

Акціонерне товариство має право викупити в акціонерів оплачені ними акції з метою їх подальшого анулювання, перепродажу або розповсюдження серед своїх працівників. Викуплені акції повинні бути реалізовані або анульовані протягом року.

Тобто, вилучений капітал - це фактична вартість акцій власної емісії та часток, викуплених товариством у його учасників.

При визначенні разом власного капіталу сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню.

Для того, щоб правильно враховувати в бухгалтерському обліку операції, що впливають на величину власного капіталу, необхідно знати, які зміни викликають і який вплив роблять ці операції на величину власного капіталу і його складових частин.

Фактори змін за статтями власного капіталу

Збільшення (+)

Зменшення (-)

Зміни статутного капіталу (зареєстрованого)

 • Здійснення внесків власниками

 • Випуск нових акцій

 • Конвертація зобов'язань в акції

 • Збільшення номінальної вартості акцій

 • Збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості

 • Спрямування прибутку до статутного капіталу

 • Виплата дивідендів акціями

 • Анулювання викуплених у їх власників акцій

 • Зменшення номінальної вартості акцій (коли вартість майна зменшується)

Зміни пайового капіталу

 • Здійснення обов'язкових пайових внесків індивідуальними і колективними членами спілок та іншими підприємствами

 • Зарахування дивідендів власниками в поповнення паю

 • Повернення (вилучення) внесків пайовиками

Зміни додаткового вкладеного капіталу

 • Емісійний дохід

-

Зміни іншого додаткового капіталу

 • Дооцінка необоротних активів

 • Дохід від перепродажу акцій за ціною вище їх номінальної вартості

 • Безкоштовно отримані активи

 • Інші

 • Уцінка необоротних активів (якщо вона не перевищує суму попередньої дооцінки цих же активів)

 • Збитки від перепродажу акцій за ціною нижче їх номінальної вартості (в межах попередньо отриманого доходу від перепродажу)

 • Інші

Зміни резервного капіталу

 • Відрахування до резервного фонду

 • Списання невідшкодованих збитків

Нерозподілений прибуток

Коригування залишку на початок звітного періоду

 • Зміна облікової політики

 • Виправлення помилок

 • Інші зміни

  • Зміна облікової політики

  • Виправлення помилок

  • Інші зміни

  Зміни за звітний період

  • Чистий прибуток звітного року

  • Чистий збиток звітного періоду

  • Нарахування дивідендів

  • Відрахування до резервного капіталу

  Зміни неоплаченого капіталу

  • Збільшення дебіторської заборгованості по внесках до статутного капіталу

  • Зменшення дебіторської заборгованості по внесках до статутного капіталу

  Зміни вилученого капіталу

  • Вилучення капіталу внаслідок виходу учасника

  • Викуп акцій власної емісії (частки учасників)

  • Перепродаж викуплених акцій власної емісії

  • Анулювання викуплених акцій власної емісії

  Відображення змін власного капіталу в синтетичному обліку

  п / п

  Зміст операції

  Кореспондуючі рахунки  дебет

  кредит

  1

  2

  3

  4

  Облік статутного капіталу

  1

  Відображено розмір статутного капіталу, оголошений в установчих документах

  46

  40

  2

  Надійшли внески від засновників у рахунок внесків до статутного капіталу:

  • грошовими коштами

  • основними засобами

  • нематеріальними активами

  • виробничими запасами і т.д.  30, 31

  10

  12

  20

  46

  3

  Відображено збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій за рахунок:

  • додаткових внесків учасників


  • реінвестування прибутку


  • нарахованих дивідендів  46

  30,31,12 ...

  443


  46

  671  40

  46

  40


  40

  46

  4

  Відображено збільшення розміру статутного капіталу шляхом обміну облігацій акціонерного товариства на його ж акції

  46

  521

  40

  46

  5

  Зменшено статутний капітал АТ шляхом зменшення номінальної вартості акцій

  40

  46

  46

  30,31

  6

  Зменшено статутний капітал АТ шляхом змен-шення кількості акцій існуючої номінальної-нальної вартості шляхом викупу їх у власність ників та їх подальшого анулювання:

  • викуплені акції у акціонерів

  • анульовані акції

  451

  40

  30, 31

  451

  7

  Повторний випуск викуплених акцій:

  • на суму номінальної вартості

  • на суму перевищення продажної вартості над номінальною


  30, 31


  30, 31


  451


  421

  8

  Повторний викуп акцій за ціною нижче їх придбання:

  • сума коштів, отримана від продажу акцій

  • покриття різниці між номінальною і продажною вартістю акцій


  30, 31

  421

  443  451

  451

  Облік додаткового та резервного капіталу

  9

  Створення емісійного доходу за рахунок продажу акцій за ціною, що перевищує номінальну вартість акцій


  30, 31


  421

  10

  Надходження іншого вкладеного капіталу, що перевищує статутний капітал без рішень про зміни розміру статутного капіталу

  10-12,14,15,20-22,28,30 та ін

  422

  1

  2

  3

  4

  11

  Використання іншого вкладеного капіталу для поповнення резервного капіталу

  422

  43

  12

  Відображення суми дооцінки оборотних активів

  20-22,25-28

  423

  13

  Дооцінка необоротних активів:

  • збільшення первісної вартості об'єкта

  • збільшення суми нарахованого зносу


  10

  423


  423

  13

  14

  Залишкова вартість безоплатно отриманих необоротних активів

  Нарахування доходу від безоплатно отриманих необоротних активів у сумі їх амортизації


  10-12

  424


  424

  745

  15

  Створення за рахунок чистого прибутку резерву в розмірі, зазначеному в статуті (але не більше 25% сплаченого статутного капіталу)

  443

  43

  16

  Поповнення резервного капіталу за рахунок додаткових внесків учасників

  422

  43

  17

  Використання резервного капіталу для покриття збитків підприємства

  43

  442

  18

  Включення частини резервного капіталу в статутний капітал

  43

  40

  Всі підприємства повинні розкривати у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).

  Акціонерні товариства розкривають наступну інформацію:

  • загальна кількість та номінальну вартість акцій, на яку передбачається підписка;

  • акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями;

  • зміни протягом звітного періоду у кількості акцій в обігу;

  • номінальну вартість акції;

  • перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють;

  • накопичену суму дивідендів та ін

  Всім іншим підприємствам у примітках до фінансових звітів необхідно відображати:

  • розподіл частин статутного капіталу між власниками;

  • права, привілеї або обмеження щодо цих частин;

  • зміни у складі частин власників у статутному капіталі.

  Література

  1. Національні стандарти бухгалтерського обліку (все в одному номері) / Все про бухгалтерський облік. - 2009. - № 14 (802) (спецвипуск 94). - 13 лютого .- 80 с.

  2. Порядок подання фінансової звітності. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2009.г. № 419. / Баланс. -2000. - № 10. - С.5.

  3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій / Наказ Мінфіну України від 30.11.2009 р. № 291.

  4. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України та Міністерства фінансів України від 30.10.09 Г7 № 90.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
47.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік власного капіталу 2 Поняття власного
Облік власного капіталу
Облік власного капіталу організації
Облік власного капіталу банку
Облік власного капіталу 2 Економічна сутність
Бухгалтерський облік власного капіталу підприємства
Облік та аналіз власного капіталу банку
Управління формуванням та облік власного капіталу підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru