додати матеріал


Облік власного капіталу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення
У перехідний період до ринкової економіки і в умовах проведення аграрної реформи велике значення набувають питання висвітлення трансформації відносин власності в процесі реформування сільськогосподарських підприємств. Одним з основних джерел, де збирається і систематизується відповідна інформація, є бухгалтерський облік.
В умовах аграрної реформи широке поширення набувають дослідження процесів трансформації відносин власності. Основним джерелом, де акумулюється та систематизується відповідна інформація, є бухгалтерський облік. Він відображає процес формування власності, обсяг прав власників, розподіл результатів його діяльності, особливості відносин власності. На сучасному етапі реорганізації аграрних підприємств і в майбутньому виняткове значення має удосконалення методики обліку реформування відносин власності та власного капіталу.
Великий спектр організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, де спостерігаються відмінності у відносинах власності, регулювання майнових і земельних питань, обумовлює особливості обліку власного капіталу та відображення цієї інформації у фінансовій звітності. Розкриття цих особливостей і методичне забезпечення обліку власного капіталу на підприємствах, створених в процесі реструктуризації КСП, сприятиме підвищенню повноти та достовірності інформації про їх фінансово-майновий стан у фінансовій звітності, що дозволить користувачам звітності приймати обгрунтовані та виважені управлінські рішення з питань взаємовідносин з новими формуваннями.
Метою дослідження теми є обгрунтування та розробка порядку відображення в обліку операцій з визначення і розподілу пайового фонду КСП та формування власного капіталу на сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм.
Для досягнення мети були поставлені такі основні завдання:
· Дослідити сутність власного капіталу та його структуру;
· Дослідити правові засади побудови обліку власного капіталу на підприємствах з різними організаційно-правовими формами;
· Проаналізувати сучасний стан відображення власного капіталу в обліку та фінансовій звітності новостворених сільськогосподарських підприємств;
· Розробити пропозиції щодо удосконалення порядку обліку власного капіталу на новостворених підприємствах різних організаційно-правових форм.
Предметом проведеного дослідження є теоретичні, правові, методичні та прикладні питання обліку власного капіталу в КСП і на новостворених агроформуваннях різних організаційно-правових форм. Об'єктом дослідження є КСП, де відбувся процес реформування, та сільськогосподарські підприємства, створені при реорганізації КСП.
У процесі дослідження були використані роботи вчених з питань реформування сільськогосподарських підприємств і відображення в обліку операцій, пов'язаних з цими процесами, законодавчі акти України, які регламентують питання бухгалтерського обліку та звітності сільськогосподарських підприємств.
Бухгалтерський облік як інформаційна система не може залишитися в стороні від процесів економічних перетворень, які відбуваються в останні роки. Істотні зміни, які відбулися у виробничих, економічних, правових та інших суспільних відносинах і які призвели до змін господарського механізму, зумовили перетворення в бухгалтерському обліку, тобто якісні зміни, які відбулися і продовжують відбуватися на об'єктах господарювання, вимагають науково обгрунтованої перебудови бухгалтерського обліку, організації та методів практичної облікової діяльності. Враховуючи те, що сучасний стан вітчизняної економіки є перехідним і не може відбуватися довго, система бухгалтерського обліку повинна бути спрямована не стільки на обслуговування процесу реформування, скільки на адекватне відображення пореформеного функціонування економіки.

1.Теоретические і правові основи обліку власного капіталу
Поняття «капітал» дуже поширене як в економічній теорії, так і в економічній практиці. Тому від правильного його розуміння в більшій мірі залежить наукова оцінка напрямів соціально-економічних процесів, які відбуваються в сучасній Україні.
З точки зору економічної теорії, капітал - це авансовані підприємцями у виробництво товари, засоби виробництва, грошові ресурси, і кошти на оплату найманої праці, що в процесі свого продуктивної взаємодії забезпечують збільшення вартості та збагачення підприємців (21).
Відповідно для підприємства він виступає джерелом розширення, а для кредиторів - критерієм оцінки надійності та гарантом виконання підприємством своїх зобов'язань. Державний інтерес полягає у зміцненні стабільності підприємства і його розвитку в інтересах всього суспільства (15). Виходячи з цього, можна дати таке визначення цього терміна: «Власний капітал - вартісної образ власних коштів підприємства, який є власним джерелом відтворення активів і відображає обсяг прав власників» (12).
У процесі проведення аграрної реформи в Україні сформувалися сільськогосподарські підприємства з різними організаційно-правовими формами господарювання, засновані на приватній власності (товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, фермерські господарства, приватні підприємства тощо), діяльність яких регламентується законодавчими та нормативними актами Україна (20):
· Указом Президента України «Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики» № 303 від 23.05.92 р. (1).
· Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» № 1529 від 3.12.99 р. (2).
· Указом Президента України «Про заходи забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки» (3).
· Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р . № 996 - XIV (4).
· Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 за № 399/3692 (12).
· Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291 від 30.11.99 р. (13).
· Інструкцією про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291 від 30.11.99 р. (14).
У новостворених підприємствах функцію фінансування господарської діяльності виконує початковий (стартовий) капітал, який за своїм матеріальним складом є сукупністю активів, інвестованих засновниками, і відображають їх вартість. У зв'язку з цим оцінка власного капіталу визначається оцінкою відповідних активів і зобов'язань. Це означає, що загальна сума власного капіталу дорівнює ринковій вартості акцій підприємства чи сумі, яку можна отримати від реалізації його чистих активів за умови безперервної діяльності (17).
Власний капітал, відповідно П (С) БО 2 «Баланс», включає такі елементи: статутний капітал, пайовий капітал, неоплачений капітал, вилучений капітал, додатково вкладений капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), резервний капітал.
Складові статутного капіталу відображають вартість активів, які власники передали в розпорядження підприємства як внески, а також залишки створеної додаткової вартості у формі нерозподіленого прибутку, вартість активів, отриманих підприємством у своє розпорядження від інших осіб без повернення, і суму дооцінки необоротних активів.
Загальне визначення елементів власного капіталу набуває специфічні особливості залежно від організаційно-правової форми відповідного підприємства (10).
У сучасній українській економіці капітал підприємства виступає як важлива економічна категорія і є одним порівняно новим об'єктом бухгалтерського обліку. Підстава власного капіталу підприємства складає статутний капітал, розмір якого, як правило, зафіксований в установчих документах. Він є умовою створення і функціонування будь-якого юридичної особи (22).
Статутний капітал - це капітал підприємства, зафіксований в його установчих документах, який складається з внесків, вкладів власників (засновників, учасників), оцінених за ринковою вартістю на момент створення суб'єкта господарювання, відбитий в грошовій формі. Він виконує такі функції: основну, гарантійну, регулюючу, організаційну і довгострокового фінансування.
Особливості відображення статутного капіталу в бухгалтерському обліку визначаються його правовим статусом. Він впливає на організацію аналітичного обліку, в основу побудови якого повинні бути покладені конкретні функції, які виконуються статутним капіталом і визначають необхідність його створення (25).
Обов'язок створення статутного капіталу передбачена законодавством для підприємств і товариств різних форм власності, а його розмір - тільки для господарських товариств. На практиці діяльність приватних підприємств аграрного сектора, які формують статутний капітал, як правило, не реєструють його розмір у статуті підприємства.
Відповідно до Господарського кодексу України (розділ 2, глава 10, стаття 95), виробничим кооперативом визнається добровільне об'єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їх особистій трудовій участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участь в управлінні підприємства та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участю в його діяльності. У ст.96 вказуються основні принципи діяльності виробничого кооперативу, зокрема:
· Добровільність членства громадян у кооперативі та вільний вихід з нього;
· Особиста трудова участь членів кооперативу у діяльності підприємства;
· Відкритість і доступність членства для тих, хто визнає статут кооперативу і т.д.
Відповідно до ст.99, основними правами членів виробничого кооперативу є:
· Участь в управлінні кооперативом, право голосу на загальних зборах;
· Користування послугами кооперативу;
· Одержання кооперативних виплат та частки доходу на пай;
· Отримання достовірної і повної інформації про фінансово-господарську діяльність кооперативу;
Основними обов'язками членів виробничого кооперативу є дотримання статуту та виконання рішень органів управління кооперативу
Статутний капітал акціонерного товариства складається з коштів, внесених акціонерами (учасниками). Одночасно сума статутного капіталу відображає колективну власність акціонерів, частина кожного в якому визначається вартістю належних йому акцій
Акціонерним є товариство, яке має статутний капітал, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартістю, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства. Статутний капітал акціонерного товариства не може бути менше від суми еквівалентної на момент його створення 1250 мінімальних заробітних плат.
Випуск акцій супроводжується його реєстрацією в Державній комісії з цінних паперів та фондових ринків.
При створенні відкритого акціонерного товариства акції можуть поширюватися відкритою підпискою на них.
Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати 6 місяців. Протягом цього часу особи, які бажають купити акції повинні внести на поточний рахунок не менше 10% вартості акцій, на які вони підписалися, після чого засновники видають їм письмове зобов'язання на продаж певної кількості акцій. Частка засновників у статутному капіталі повинна бути не менше, ніж 25% Акціонерне товариство може змінювати розмір статутного капіталу згідно з рішенням зборів акціонерів у бік збільшення лише в тому випадку, коли всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю, але не нижче, ніж номінальна їх вартість.
Основні шляхи збільшення статутного капіталу:
o випуск нових акцій;
o збільшення номінальної вартості акцій.
У разі збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості, статутний капітал збільшується за рахунок:
o додаткових внесків учасників;
o індексації основних засобів відповідно до «Положення про порядок збільшення статутного капіталу за рахунок індексації основних засобів» від 12.02.98 р. № 39;
o реінвестування прибутку.
Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства може здійснюватися:
o зменшенням номінальної вартості акцій;
o зменшенням кількості акцій з наступним викупом їх у власників і їх анулювання Товариство з обмеженою відповідальністю, яке має статутний капітал, поділений на частини, розмір якого визначається установчими документами. Учасники ТОВ несуть відповідальність у межах своїх вкладів. Розмір статутного капіталу повинен бути не менше суми еквівалентної 100 мінімальних заробітних плат, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, яка існує в момент створення ТОВ.
До реєстрації ТОВ кожен з учасників зобов'язаний внести не менше 30% зазначеного в установчих документах розміру вкладу, а решту суми не пізніше року після реєстрації товариства.
Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
Збільшення статутного капіталу може здійснюватися тільки після внесення всіх внесків учасників Рішення ТОВ про зменшення статутного капіталу набирає чинності не раніше, ніж через 3 місяці після державної реєстрації і публікації в установленому порядку.
В результаті реформування сільськогосподарських підприємств з'явилося багато приватних сільськогосподарських підприємств, які є правонаступниками колишніх колективних сільськогосподарських підприємств. Законодавство не ставить ніяких вимог до формування та змін статутного капіталу приватних підприємств.
Підприємство у встановленому порядку може одержувати у тимчасове користування або в оренду майно колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств, що складає цілісний майновий комплекс (будівлі, споруди, техніка, тварини та інвестиції) (6, 9).
Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.
У процесі реформування колективних сільськогосподарських підприємств багато з них перетворилися на сільськогосподарські виробничі кооперативи (СВК) на умовах об'єднання пайових внесків, обов'язкової трудової участі у спільній сільськогосподарській виробничій діяльності. Більшість СПК є правонаступниками колишніх КСП. Члени кооперативу зобов'язані зробити в місячний термін вступні та пайові внески.
У кооперативі допускається асоційоване членство. Асоційовані члени мають здійснити тільки пайовий внесок у створення та розвиток кооперативу.
Сукупність пайових і вступних внесків є різновидом власного капіталу. У більшості випадків основним джерелом формування майна кооперативу є пайовий капітал, який створюється за рахунок пайових внесків та майна кооперативу
Бухгалтерський облік як інформаційна функція не може залишатися осторонь від процесів економічних перетворень, які відбуваються в останні роки. Істотні зміни, які відбулися у виробничих, економічних, правових та інших галузях, які спричинили зміни в господарському механізмі, зумовили перетворення в бухгалтерському обліку (23).
Сучасний стан вітчизняної економіки є перехідним і не може тривати довго, система бухгалтерського обліку повинна бути спрямована не стільки на обслуговування процесу реформування, а скільки на адекватне відображення пореформеного функціонування економіки.
Розвиток форм власності і формування економіки значно розширили коло зацікавлених користувачів бухгалтерської інформації, що стосується власності та фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання та результатів їх діяльності.
Для правильної побудови обліку якого-небудь економічного явища, яке розкривається через взаємопов'язані господарські операції, перш за все необхідно визначити особливі (специфічні) завдання обліку, тобто ті, які притаманні тільки цьому явищу і, які повною мірою розкривають його зміст.
Основні завдання обліку власного капіталу в процесі реструктуризації КСП полягають у наступному:
§ відображення процесу реалізації членами підприємства свого права власності на майно господарства та оформлення відповідними документами їх права на конкретні об'єкти;
§ відображення операцій з реорганізації КСП та формування власного капіталу новоствореними агроформуваннями;
§ побудову обліку і контролю відповідно до економічних відносин, які виникають між новою юридичною особою і колишніми членами КСП з приводу розпорядження їх власності (24).
При відображенні операцій з трансформації власності може бути створено необхідне інформаційне забезпечення, відповідно до сутністю економічних перетворень по визначеній юридичній формі, яке забезпечить прозорість процесів перерозподілу власності (26).

2. Організаційно-економічна характеристика
СПК «Батьку І вщіна»
Колективне сільськогосподарське підприємство СВК "Батьківщина" знаходиться в східній частині Новоайдарського району Луганської області. Районний центр знаходиться в 30 км від центральної садиби господарства. СВК «Батьківщина» утворилося 15 березня 1999 року на базі колишнього КСП «Батьківщина» Новоайдарського району і є єдиним його правонаступником.
Дане господарство спеціалізується на виробництві і реалізації продукції рослинництва і тваринництва.
Організаційна структура СПК «Батьківщина» представлена ​​працівниками управлінської групи і безпосередньо виробничої сфери. Управлінський апарат очолює директор, його заступник, а також головний бухгалтер, головний агроном, головний інженер, завідуючі та бригадири виробничих підрозділів.
Вищим органом управління СПК «Батьківщина» є збори засновників (учасників), які скликаються не рідше 2 разів на рік, а виконавчим - дирекція на чолі з директором.
Майно товариства складають основні та оборотні фонди, інші цінності, вартість яких відображена в балансі цього підприємства. СВК «Батьківщина» самостійно визначає напрям господарської діяльності, розпоряджається виробленою продукцією та отриманими доходами, самостійно вибирає собі партнерів, реалізує свою продукцію і надає послуги підприємствам.
Метою створення СПК «Батьківщина» є:
· Забезпечення підприємств і населення продукцією, товарами народного споживання та виконання послуг;
· Отримання прибутку шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності відповідно до умов, визначених чинним законодавством та Статутом.
Предметом діяльності підприємства є:
· Виробництво сільськогосподарської продукції, її переробка та реалізація на внутрішньому ринку;
· Надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам;
· Виготовлення товарів народного споживання;
· Заготівля у населення і підприємств сільськогосподарської сировини з подальшою переробкою;
· Товарообмін (Бартерні операції) та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі та інше.
Організаційна структура СПК «Батьківщина» представлена ​​у вигляді схеми (див. дод. 1).
СВК «Батьківщина» спеціалізується на виробництві і реалізації продукції рослинництва і тваринництва. Про це свідчить подальший аналіз структури товарної продукції.
Таблиця 2
Структура товарної продукції СВК «Батьківщина»
Найменування продукції
2003 р .
2004 р .
2005 р .
№ за ранж.ряду
т.грн.
%
т.грн.
%
т.грн.
%
Зернові
491
28,9
466
29,3
602
28,7
1
Соняшник
506
29,9
325
20,5
564
26,8
2
Др. продукція раст-ва
10
0,6
14
0,9
90
4,3
6
Всього по раст-ву
1007
59,4
805
50,7
1256
59,8
М'ясо ВРХ
203
11,9
247
15,6
203
9,7
4
Молоко
316
18,6
381
23,9
516
24,6
3
Др. продукція живий-ва
2
0,1
2
0,1
12
0,6
7
Всього по живий-ву
521
30,7
630
39,7
731
34,8
Промислова продукція
60
3,5
-
-
-
-
Реалізація іншої продукції, робіт і послуг
107
6,3
153
9,6
114
5,4
5
Всього по госп-ву
1695
100
1588
100
2101
100
Найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції за 3 роки займає виробництво зернових (у 2005 році питома вага дорівнює 28,7%). Коефіцієнт спеціалізації у 2005 році дорівнює 0,24, що говорить про низький рівень спеціалізації.
Для проведення аналізу фінансового стану СПК «Батьківщина» будемо використовувати основні форми бухгалтерської фінансової звітності. Проведемо горизонтальний аналіз балансу, який дозволить з'ясувати, як змінився стан кожного розділу балансу, у вартісному і відносному вираженні.
Таблиця 3
Горизонтальний аналіз балансу СВК «Батьківщина» за 2004, 2005 роки
Актив
2004 р .
2005 р .
Відхилення
1
2
3
4
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи
· Залишкова вартість
· Первісна вартість
· Знос
2947
6012
3065
3046
5988
2942
99
-24
-123
Інші фінансові інвестиції
1
1
-
Всього по розділу 1
2948
3047
99
2. Оборотні активи
Запаси:
· Виробничі запаси
· Тварини на вирощуванні та відгодівлі
· Незавершене виробництво
· Готова продукція
80
440
442
510
90
518
439
384
10
78
-3
-126
Дебіторська заборгованість
первісна вартість
41
23
-18
Інша поточна дебіторська заборгованість
67
12
-55
Грошові кошти
11
10
-1
Усього за розділом 2
1591
1476
-115
БАЛАНС
4539
4523
-16

Продовження таблиці 3
1
2
3
4
Пасив
1. Власний капітал
Статутний капітал
765
765
-
Пайовий капітал
2958
2908
-50
Інший додатковий капітал
321
369
48
ВСЬОГО по розділу 1
3.Долгосроч.кредіти банків
4044
-
4042
132
-2
132
4. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
200
100
-100
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
56
63
7
Поточні зобов'язання за розрахунками
· З бюджетом
· З учасниками
· З оплати праці
· Інші поточні зобов'язання
134
93
7
5
123
35
21
7
-11
-58
14
2
Усього за розділом 4
495
399
-96
БАЛАНС
4539
4523
-16
Результатів горизонтального аналізу балансу недостатньо для грунтовних висновків, тому проведемо вертикальний аналіз балансу, відображені в таблиці 4.
Таблиця 4
Вертикальний аналіз балансу СВК «Батьківщина» за 2004, 2005 роки
Актив
2004
2005
Питома вага,%
Відхилення,%
2004
2005
1
2
3
4
5
6
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи
· Залишкова вартість
· Первісна вартість
· Знос
2947
6012
3065
3046
5988
2942
64,9
132,5
67,5
67,3
132,4
65
-2,4
-0,1
-2,5
Інші фінансові інвестиції
1
1
0,02
0,02
Всього по розділу 1
2948
3047
64,9
67,4
3,5

Продовження таблиці 4
1
2
3
4
5
6
2. Оборотні активи
Запаси:
· Виробничі запаси
· Тварини на вирощуванні та відгодівлі
· Незавершене виробництво
· Готова продукція
80
440
442
510
90
518
439
384
1,8
9,7
9,7
11,2
2
11,5
9,7
8,5
0,2
1,8
-2,7
Дебіторська заборгованість
первісна вартість
41
23
0,9
0,5
-0,4
Інша поточна дебіторська заборгованість
67
12
1,5
0,3
-1,2
Грошові кошти
11
10
0,2
0,2
Усього за розділом 2
1591
1476
35
32,6
-2,4
БАЛАНС
4539
4523
100
100
Пасив
1. Власний капітал
Статутний капітал
765
765
16,9
16,9
Пайовий капітал
2958
2908
65,2
64,3
-0,9
Інший додатковий капітал
321
369
7
8,2
1,2
ВСЬОГО по розділу 1
3.Долгоср.кредіти банків
4044
4042
132
89
89,4
2,9
0,4
2,9
4. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
200
100
4,4
2,2
-2,2
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
56
63
1,2
1,4
0,2
Поточні зобов'язання за розрахунками
· З бюджетом
· З учасниками
· З оплати праці
· Інші поточні зобов'язання
134
93
7
5
123
35
21
7
3
2
0,15
0,1
2,7
0,8
0,5
0,2
-0,3
-1,2
0,35
0,1
Усього за розділом 4
495
349
10,9
7,8
3,1
БАЛАНС
4539
4523
100
100
Вертикальний аналіз дозволяє з'ясувати, як змінилася вартість кожного розділу балансу у вартісному і відносному вираженні. Істотним недоліком даного аналізу є вплив інфляції на реальну оцінку статей балансу, а також цей аналіз не дає уявлення про структурні зміни, що відбулися між аналізованими проміжками часу.
У структурі активу балансу до кінця звітного періоду процентне співвідношення змінилося з 64,9% до 67,3%, в основному, за рахунок зміни залишкової вартості основних засобів: продаж і ліквідація замортизованих об'єктів.
У другому розділі активу балансу вартість активів зменшилася на 2,4% за рахунок уменьшініе вартості готової продукції. У цілому, актив балансу зменшився на 16000 т. грн.
У структурі пасивної частини балансу відбулися наступні зміни. Частка власного капіталу в загальній структурі не змінилася. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги збільшилася на 0,2%. Ця зміна свідчить про зниження ділової активності СПК «Батьківщина» у звітному 2005 році.
Для характеристики платоспроможності і кредитоспроможності СПК «Батьківщина» і його фінансової стійкості використовуємо наступні показники.
Таблиця 5
Аналіз показників фінансового стану СПК «Батьківщина»
Показники
2003 р .
2004 р .
2005 р .
Ставлення 2005 р . к,%
2003 р .
2004 р
1
2
3
4
5
6
Показники платоспроможності
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,08
0,04
0,02
25
50
2. Коефіцієнт покриття
7,5
2,8
3,2
43
114
3. Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,7
0,2
0,2
29
100
Продовження таблиці 5
1
2
3
4
5
6
4. Чистий оборотний капітал (т. грн.)
1113
913
1096
98
120
Аналіз фінансової стійкості
5. Коефіцієнт автономії
0,96
0,89
0,89
93
100
6.Коеффіціент фінансування
0,04
0,12
0,12
300
100
7.Коеффіціент забезпечення власними оборотними засобами
6,5
1,8
2,2
34
122
Вивчивши результати проведеного аналізу, можемо зробити наступні висновки. Дані показники значно нижче нормативних значень, що говорить про необхідність поліпшення платоспроможності за рахунок збільшення вартості оборотних засобів, особливо високоліквідних активів. Показники фінансової стійкості істотно не змінилися, що в цілому не дуже добре позначається на діяльності підприємства.
Висвітлимо інформацію про наявність, склад і структуру трудових ресурсів у СВК «Батьківщина».
Таблиця 6
Аналіз наявності та складу трудових ресурсів
Показники
Чисельність осіб
Відношення 2005р. к,%
2003 р .
2004 р .
2005 р .
2003 р .
2004 р .
У рослинництві
65
65
44
67,7
67,7
У тваринництві
85
85
60
70,6
70,6
Всього
150
150
104
69,3
69,3
Таким чином, робочих рослинництва скоротилася на 21 чол. в порівнянні з 2004 роком, і на 25 чол. зменшилися працівники тваринництва порівняно з 2004 роком, в цілому, кількість працівників зменшилась на 46 осіб.
Далі розглянемо склад і структуру земельних угідь в СВК «Батьківщина» за 3 роки.
Таблиця 7
Склад і структура земельних угідь СПК «Батьківщина»
Вид угідь
2003 р .
2004 р .
2005 р .
Відхилення
га
%
га
%
га
%
га
%
Загальна земельна площа, в тому числі:
· Рілля
· Сінокоси
· Пасовища
· Багаторічні насадження
4212,7
3193,8
1,2
994,3
23,4
100
75,8
0,03
23,6
0,56
4226,6
3201,7
1,2
998,8
24,9
100
75,8
0,03
23,6
0,59
4401,96
3393,27
1,8
974,29
27,6
100
77,1
0,04
22,1
0,63
175,36
191,57
0,6
-24,51
2,7
-
1,3
0,01
-1,5
0,04
З таблиці 7 видно, що загальна земельна площа СПК «Батьківщина» збільшилася на 175,36 га . Це відбулося за рахунок збільшення ріллі на 191,57 га , Площа сіножатей - на 0,6 га , І площа багаторічних насаджень - на 2,7 га .
Таким чином, організаційно-економічна характеристика СПК «Батьківщина» свідчить про постійно змінюється структурі діяльності, про розвиток економічних зв'язків з суб'єктами ринку і розширення виробництва, що чітко відображено у фінансовій звітності, зокрема в постійно збільшуються показники.

3. Організація обліку власного капіталу
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про власний капітал і розкриття цієї інформації у фінансовій звітності визначається П (С) БО 5 «Звіт про власний капітал», норми якого стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ ).
Під власним капіталом розуміють сукупність матеріальних активів, грошових коштів, фінансових інвестицій, необхідних підприємству для здійснення виробничої або іншої підприємницької діяльності.
Основними завданнями організації обліку власного капіталу є:
· Забезпечення обліковими даними і узагальнення інформації про склад і рух власного капіталу;
· Контроль за правильним і законним формуванням власного капіталу;
· Своєчасне, повне, правильне відображення розміру і всіх змін власного капіталу;
· Контроль за раціональним розподілом прибутку за відповідними фондами;
· Організація аналітичного обліку на рахунках власного капіталу для своєчасного отримання достовірної інформації;
· Правильне відображення в регістрах обліку та звітності операцій.
Для правильної організації бухгалтерського обліку власного капіталу потрібно чітко розрізняти його складові.
Рахунок 40 «Статутний капітал» враховується і узагальнюється інформація про стан та рух статутного капіталу підприємства.
Рахунок 41 «Пайовий капітал» узагальнюється інформація про суми пайових внесків членів суспільства.
Рахунок 42 «Додатковий капітал» узагальнюється інформація про суми, що перевищує їх номінальну вартість на вартість випущених акцій, а також про суми дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.
Рахунок 43 «Резервний капітал» облік та узагальнення інформації про стан і рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.
Рахунок 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)» облік нерозподіленого прибутку або непокритих збитків поточного і минулих років, а також використання в поточному році прибутку.
Рахунок 45 «Вилучений капітал» облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) і т.д.
Рахунок 46 «Неоплачений капітал» узагальнюється інформація про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.
При організації обліку власного капіталу необхідно враховувати наступні фактори: форму власності, організаційно-правову форму господарювання, кількість засновників, а також інформацію про власний капітал, що приводиться в наказі про облікову політику.
Основні положення обліку власного капіталу, які наводяться в наказі про облікову політику:
Ø П (С) БО, якими керується підприємство при веденні обліку власного капіталу та забезпечення зобов'язань;
Ø встановлення порядку вибуття учасників і визначення розміру частки належного їм додаткового капіталу;
Ø склад і порядок утворення та використання фондів спеціального призначення;
Ø порядок утворення та використання резервного капіталу, крім випадків, коли він утворюється в порядку, встановленому законодавством;
Ø номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, а також побудова аналітичних рахунків обліку власного капіталу та забезпечення зобов'язань;
Ø порядок обліку курсових різниць протягом звітного року;
Ø порядок створення забезпечення зобов'язань;
Ø оцінка внесків та порядок збільшення статутного капіталу;
Ø порядок розподілу чистого прибутку.
Сільськогосподарські виробничі кооперативи є порівняно нової організаційно-правовою формою господарювання, і вже перші кроки її діяльності свідчать про наявність проблемних питань організації обліку. Найбільш серйозними серед цих питань є відображення в обліку операцій з формування капіталу кооперативу і розподілу прибутків.
Згідно Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» при вступі до кооперативу засновники роблять вступний і пайовий внесок в розмірі, встановленому статутом підприємства.
Вступні внески використовуються для проведення організаційних заходів щодо створення підприємства, а в чинному кооперативі направляються на поповнення резервів. Розмір вступних внесків встановлюється членами кооперативу і передбачається статутом. Так, в СВК «Батьківщина» вступний внесок становить 300 грн.
Вступні внески оплачуються одноразово у повному обсязі в порядку, який визначається Правилами внутрішньої господарської діяльності кооперативу, при виході з кооперативу сума вступного внеску не повертається.
Пайовий внесок (пай) є внесок члена кооперативу у створення та розвиток кооперативу, яке відбувається шляхом передачі кооперативу майна, грошових коштів, майнових паїв, земельних ділянок, цінних паперів та інше.
Якщо пайовий внесок зроблено не в грошовій формі, правлінням робиться його оцінка і затверджується загальними зборами. Пайові внески діляться на обов'язкові та додаткові. Обов'язковий пайовий внесок є умовою члена і повертається йому при виході з кооперативу. Мінімальний розмір паю в грошовій формі визначається статутом кооперативу. Згідно із Законом «Про сільськогосподарську кооперацію» розмір пайових внесків до кооперативу встановлюється в рівних частинах або пропорційно очікуваного участі члена кооперативу у діяльності підприємства.
Розмір пайового внеску встановлюється:
1. При діяльності в якості постачальників:
· На кожен гектар загальної площі посіву;
· На обсяг окремого товару, поставленого члену кооперативу;
· На суму товарообігу між членом та кооперативом.
2. При наданні сервісних послуг:
· На кожен гектар сільськогосподарської площі;
· На один гектар або на час користування однієї одиниці сільськогосподарської техніки;
· На суму операцій між членом та кооперативом.
3. При виконанні збутової функції:
· У розмірі певного відсотка від середнього значення товарообігу по кожному виду послуг за рік.
Таким чином, при визначенні розміру паю виробничий багатофункціональний кооператив може вибрати будь-який з наведених варіантів.
Додаткові пайові внески - це внески членів кооперативу понад обов'язкових паїв, які передаються ними за власним бажанням.
Кооператив може мати також асоційованих членів, які вносять паї, але не користуються його послугами. Як правило, ці підприємства або фізичні особи, які не є сільськогосподарськими товаровиробниками, або в якійсь мірі зацікавлені в його діяльності. Ними можуть бути маслозаводи, комбікормові заводи, молокозаводи, тобто підприємства, які для своєї діяльності вимагають сільськогосподарської сировини, яке їм може збувати виробничий кооператив. Для асоційованих членів не встановлюються розміри обов'язкових пайових внесків, вони роблять пайові внески за бажанням. Асоційовані члени не отримують кооперативних виплат, але мають право отримувати нарахування на свій пай.
При виході з кооперативу вступні внески не повертаються. Замість цього, члени кооперативу, які виходять з кооперативу, незалежно від причини, мають право отримати свої пайові внески, але тільки за умови виконання всіх обов'язків члена.
Неподільний та пайовий капітал є власністю кооперативу і використовуються для фінансування господарської діяльності. Капітал кооперативу може збільшуватися за рахунок як внутрішніх, так і зовнішніх ресурсів, які наведені в додатку 2.
Перевагою кооперативу над єдиновладним власником є ​​те, що для поповнення внутрішніх ресурсів він має можливість отримати кредит у грошовій або товарній формі. Це пояснюється тим, що кредитори завжди будуть більше довіряти кооперативу, ніж окремим товаровиробникам, тому що кооператив має більше гарантій повернення боргів.
Забезпечення, як управлінського персоналу кооперативу, так і його засновників, інформацією про формування власного капіталу кооперативу, а також про частку в цьому процесі кожного з учасників, значно ускладнюється через велику чисельність учасників кооперації.
Згідно з цим, перед учасниками бухгалтерії виробничих кооперативів виникають завдання, які полягають у визнанні, визначенні, оцінці вступних і пайових внесків кожного з учасників кооперативу, що дозволить визначити їх права щодо участі в управлінні кооперативом, отриманні послуг, кооперативних виплат.
Технологія організації робіт з обліку власного капіталу кооперативу та дольової участі його засновників полягає в наступному:
1) Збір і угрупування інформації про чисельність учасників кооперації - на основі заяв про вступ до кооперативу.
2) Розрахунок розміру:
· Вступних внесків;
· Обов'язкових пайових внесків;
· Додаткових пайових внесків.
3) Відображення даних розрахунків у Особливих рахунках:
· Членів кооперативу;
· Асоційованих членів
4) Після закінчення господарського року - нарахування й оплата:
· Членам кооперативу - кооперативних виплат;
· Асоційованим членам - нарахувань на паї.
Розрахунки розміру внесків в кооперативах проводяться в документах вільної форми, але вони повинні бути обов'язково завірені бухгалтером, який їх зробив, із зазначенням відповідної статті статуту

5. Шляхи вдосконалення обліку власного капіталу
У даній роботі на основі проведеного дослідження організації обліку власного капіталу на прикладі СВК «Батьківщина» було встановлено, що ведення обліку організовано на даному підприємстві на достатньому рівні, хоча в процесі використання ми виявили ряд недоліків і пропонуємо з метою їх усунення провести заходи щодо удосконалення ведення обліку.
Одним з напрямків вдосконалення та ведення обліку є процес індексації майна, таким чином, приведенням вартості окремих об'єктів основних засобів, залишкова вартість яких суттєво відрізняється від вартості аналогів. Це є обов'язковою умовою забезпечення балансу інтересів пайовиків, кредиторів та інших учасників економічних відносин.
Така ситуація склалася через складності і неточності механізму проведення індексації, що призвели до суттєвих помилок у розрахунку на рівні підприємства.
До того ж індексація не може враховувати сучасний рівень цін на засоби виробництва. Тому не випадково, що вартість основних засобів значно відрізняється від сучасного рівня цін на аналогічні об'єкти.
Вирішення цієї проблеми - приведення вартості активів до сучасних умов - може бути виконане або експертом-оцінювачем, або спеціалістами господарства. При цьому послуги експертів коштують дуже дорого, тому їх запрошують, як правило, при виникненні конфліктних ситуацій, особливо при розділі майна.
Об'єктивність запропонованого порядку обумовлена ​​тим, що він базується на даних прийомах і методах бухгалтерського обліку. За таких умов здійснюється уточнення вартості активів СПК і знаходиться в межах законодавчого поля і дає відповідну основу для відображення результатів робіт в обліку.
При реформуванні колективних сільськогосподарських підприємств (КСП) призвело до виникнення двох елементів додаткового капіталу: фонд майна соціально-культурної сфери і фонд майна загального користування (не розпаювання між членами КСП). Облік таких елементів потрібно відображати на субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» або 426 «Фонд майна соціальної сфери та загального користування».
Для правильного порядку ведення обліку фонду майна загального користування (не розпаювання між членами КСП) потрібно уточнення методики обліку нарахування амортизації (зносу) необоротних матеріальних активів соціально-культурної сфери, а також передати їх на баланс місцевих органів влади, з огляду на вид діяльності підприємств.
При дослідженні було виявлено наступний суттєвий недолік: СПК «Батьківщина» не веде облік резервного капіталу. Вирішення цієї проблеми буде полягати у формуванні фонду резервного капіталу за рахунок відрахувань з чистого прибутку.
На рахунках бухгалтерського обліку за кредитом рахунку 43 «Резервний капітал» відбивають створення резерву, а за дебетом - його використання. Для підприємства він буде джерелом погашення кредиторської заборгованості, для покриття балансового збитку, для резерву майбутніх витрат і платежів, для погашення відстрочених податкових зобов'язань та реструктуризованого боргу, для розрахунків за майно. Щорічні відрахування в резервний капітал відображають за дебетом рахунка 44 «Нерозподілений прибуток» і кредитом рахунку 43 «Резервний капітал».
Наступним напрямком удосконалення організації та ведення обліку є аудит, як один з невід'ємних видів незалежного фінансового контролю, що забезпечить своєчасне виявлення відхилень у системі ведення бухгалтерського обліку та складання звітності та їх усунення на підприємстві. У таблиці 14 представимо програму аудиту.
Таблиця 14
Програма аудиту пайового капіталу СПК «Батьківщина»

Питання
Джерела інформації
Аудиторські процеси
А
1
2
3
1.
Ознайомлення з установчими документами, виявлення розміру пайового капіталу СПК
Установчі документи, Статут
Читання документів
2.
Перевірка відповідності розміру пайового капіталу, відображеного в бухгалтерському обліку і зафіксованого в установчих документах
Кредит рахунку 41 «Пайовий капітал» та установчі документи
Зустрічна перевірка документів
3.
Перевірка правильності відображення в обліку кореспонденції рахунків з формування пайового капіталу
Журнал-ордер № 12
Читання документів
4.
Перевірка внесення змін до установчих документів у разі зміни розміру капіталу і його відображення в обліку
Установчі документи, журнал-ордер № 12
Читання документів, зустрічна перевірка
5.
Перевірка правильності та відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку по рахунку 41 «Пайовий капітал»
Реєстр учасників внесків, журнал-ордер № 12
Читання документів, зустрічна перевірка
6.
Підтвердження достовірності залишку по рахунку 41 «Пайовий капітал» у Головній книзі, балансі, Звіті про власний капітал
Головна книга, баланс, Звіт про власний капітал, журнал-ордер № 12
Зустрічна перевірка
З аналізу організації обліку в господарстві ми пропонуємо ведення облікової роботи відповідно до розробленого графіку.
У СВК «Батьківщина» даний графік існує, проте він не завжди дотримується, тому ми вважаємо, що головний бухгалтер повинен проявити до матеріально-відповідальним особам, бригадирам, завідувачем фермами більше вимогливості, так як, чим раніше інформація до керівного фахівця, тим більш точними будуть дані обліку. Також для збільшення ефективності бухгалтерської роботи необхідно дотримуватися графіку документообігу, що у свою чергу, дозволить такий широко поширений в господарстві недолік, як не своєчасно здана звітність.
Що стосується первинного обліку господарських операцій, то документи в основному заповнюються правильно і вчасно. Але, все-таки існують певні недоліки. У деяких важливих документах заповнюються не всі необхідні реквізити. Неуважне або навмисно неповне заповнення первинної документації може призвести до втрати деяких даних і до шахрайства. З цією проблемою необхідно боротися оформленням стендів зі зразками правильно заповнених документів і проведенням інструктажів серед матеріально-відповідальних осіб з приводу техніки і регулярності заповнення первинних документів. На наш погляд, виконання цих вимог призведе до більш ефективному функціонуванню бухгалтерської служби підприємства і дозволить вирішити масу проблем.

Список використаної літератури
1. Указ Президента України «Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики» № 303 від 23.05.92 р.
2. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» № 1529 від 3.12.99 р.
3. Указ Президента України «Про заходи забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки»
4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р . № 996 - XIV.
5. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємництво» від 15.05.92 р.
6. Закон України «Про охорону праці» від 21.11.2002 р.
7. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні» від 12.07.2001 р.
8. Закон України «Про податок на додану вартість» № 168
9. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 14.02.2001.
10. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 14.05.92 р.
11. Закон України «Про фермерських господарствах» від 19.06.03 р. № 973-IV.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 за № 399/3692.
13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291 від 30.11.99.
14. Інструкція про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291 від 30.11.99 р.
15. Авілкова О.Г. Особливості Обліку власного Капіталу у селянських (фермерських) господарствах / / У знітився ХДАУ. Серія «Економіка АПК І природокористування». - 2001. - С.14.
16. Аудит Монтгомері / Пер. з англ., під ред. Соколова В.Я. - М.: Аудит: ЮНИТИ, 1997. - 427 с.
17. Білоусько В.С., Бєлєнкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. Посібник / За ред .. В.С. Білоруська. -2-ге вид. - К.: Meta, 2002.
18. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища шк.: Т-во знання, КОО, 2000 .- 573с.
19. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В. Контроль І ревізія. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 512 с.
20. Бухгалтерське та Податкове забезпечення майнові І земельних відносін у новостворенних сільськогосподарськіх підпріємствах (посібник). За ред. Академікам УААН П.І. Гайдуцький І П.Т. Каблука. - К.: ІАЄ, 2002.
21. Бухгалтерський облік на сільськогосподарськіх підпріємствах: Підручник. - 2-ге вид. / За ред. проф. Огійчука. - К.: Вища освіта, 2003.
22. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. / Дніпропетровськ. «Баланс-клуб», 2000.
23. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. Посібник. / За ред .. М.В. Кужельного. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2001.
24. Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік у виробничих і торгових підприємствах: Уч. посібник для студентів вузів. - К.: А.С.К., 2001.
25. Губачева О. Звіт про власний капітал / / Бухгалтерський облік і аудит. - 2000 .- № 4.
26. Калюга Є. Контроль за правильністю складання Звіту про власний капітал. / / Вісник податкової служби України. - 2000. - № 39. - С. 27-37.

ДОДАТКИ

Додаток 1
Директор


Головний інженер
Головний економіст
Головний бухгалтер
Інженер з охорони праці та техніки безпеки
Завідувач складом запасних частин
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Заст. гол. бухгалтера
4 бухгалтера
Економіст з праці
касир
Гол. спеціаліст з маркетингу
2 бригадири
Обліковець транспортної бригади
Технік-електрик 1-ї кат.

Старший водій

Головний ветеринарний лікар
Фельдшер МТФ № 1
Обліковець-лаборант


Зав. МТФ № 1 по вирощуванню ВРХ
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Зав. МТФ № 1 осн. стада
Головний зоотехнік
Зоотехнік-селікціонер
Технік позов. осіменіння
Головний агроном
Зав. зернотоків
Агроном-насіннєзнавець

Схема 1. Організаційна структура СПК «Батьківщина»

Додаток 2
Збільшення резервів
Пайові внески асоційованих членів
Збільшення обов'язкових паїв членів
Наступні частини пайових внесків членів
Вступні внески і первинні частини нових членів
Банківський кредит
Ресурси, внесені членами
Внутрішні ресурси
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Капітал кооперативу
Зовнішні ресурси
Ресурси, які отримані кооперативом
Відстрочені платежі, узгоджені з постачальниками
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Лізинговий товарний кредит

Рис 2. Джерела поповнення капіталу кооперативу

Додаток 3
10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 15 «Капітальні інвестиції» (ф. № 13 с / г), 20 «Виробничі запаси», 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» ( ф. № 9 с / г), 22 «МШП», 25 «Напівфабрикати», 27 «Продукція с / г виробництва», 28 «Товари» (ф. № 10.1с / г), 30 «Каса» (ф. № 1 с / х), 31 «Рахунки в банках» (ф. № 2 с / х), 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» (ф. № 11.4 с / г), 40 «Статутний капітал», 41 «Пайовий капітал », 42« Додатковий капітал », 43« Резервний капітал », 44« Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) », 45« Вилучений капітал », 46« Неоплачений капітал », 47« Забезпечення майбутніх витрат і платежів »(крім 471« Забезпечення виплат відпусток »), 48« Цільове фінансування »(ф. № 12 с / г), 50« Довгострокові кредити », 60« Короткострокові кредити »(ф. № 4 с / х), 63« Розрахунки з постачальниками і підрядчиками »(ф . № 6 с / г), 67 «Розрахунки з учасниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями» (ф. № 8 с / г).
10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 15 «Капітальні інвестиції» (ф. № 13 с / г), 20 «Виробничі запаси», 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» ( ф. № 9 с / г), 22 «МШП», 25 «Напівфабрикати», 27 «Продукція с / г виробництва», 28 «Товари» (ф. № 10.1с / г), 30 «Каса» (ф. № 1 с / х), 31 «Рахунки в банках» (ф. № 2 с / х), 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» (ф. № 11.4 с / г), 40 «Статутний капітал», 41 «Пайовий капітал », 42« Додатковий капітал », 43« Резервний капітал », 44« Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) », 45« Вилучений капітал », 46« Неоплачений капітал », 47« Забезпечення майбутніх витрат і платежів »(крім 471« Забезпечення виплат відпусток »), 48« Цільове фінансування »(ф. № 12 с / г), 50« Довгострокові кредити », 60« Короткострокові кредити »(ф. № 4 с / х), 63« Розрахунки з постачальниками і підрядчиками »(ф . № 6 с / г), 67 «Розрахунки з учасниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями» (ф. № 8 с / г).
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Журнал-ордер № 12 с / г та аналітичні дані для рахунків
Дт 40 «Статутний капітал», 41 «Пайовий капітал», 42 «Додатковий капітал», 43 «Резервний капітал», 44 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», 45 «Вилучений капітал», 46 «Неоплачений капітал», 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів », 48« Цільове фінансування »з Кт:
Кт 40 «Статутний капітал», 41 «Пайовий капітал», 42 «Додатковий капітал», 43 «Резервний капітал», 44 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», 45 «Вилучений капітал», 46 «Неоплачений капітал», 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів »(крім 471« Забезпечення виплат відпусток »), 48« Цільове фінансування »у Дт:

Схема 2. Схема звірки запису Ж / В № 12 с / г та аналітичних даних

Додаток 4
Відображення в обліку операцій, пов'язаних з власним капіталом
№ п / п
Зміст операції
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1
2
3
4
1
Відображено розмір статутного капіталу відповідно до установчих документів
46 «Неоплачений капітал»
40 «Статутний капітал»
2
Надійшли внески від засновників у рахунок їхнього внеску до статутного капіталу:
§ грошовими коштами
§ основними засобами
§ виробничими запасами
30 «Каса», 31 «Рахунки в банках»
10 «Основні засоби»
20 «Виробничі запаси», 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі», 22 «МШП», 27 «Продукція с / г виробництва», 28 «Товари»
46 «Неоплачений капітал»
46 «Неоплачений капітал»
46 «Неоплачений капітал»
3
Внески засновників підприємств, які перевищують статутний капітал
30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 10 «Основні засоби», 20 «Виробничі запаси»
422 «Інший вкладений капітал»
4
Нараховано дивіденди
443 «Прибуток, використаний у звітному році»
671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»
5
Збільшення статутного капіталу:
§ шляхом додатково випущених акцій
§ за рахунок нарахованих дивідендів
46 «Неоплачений капітал»
671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»
40 «Статутний капітал»
46 «Неоплачений капітал»
6
Збільшення статутного капіталу шляхом обміну облігацій АТ на його акції
46 «Неоплачений капітал», 521 «Зобов'язання за облігаціями»
40 «Статутний капітал»,
46 «Неоплачений капітал»
7
Зменшено статутний капітал АТ шляхом зменшення номінальної вартості акцій
40 «Статутний капітал»,
46 «Неоплачений капітал»
46 «Неоплачений капітал», 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках»
8
Викуплені власні акції у акціонерів
451 «Вилучені акції»
30 «Каса», 31 «Рахунки в банках»
9
Анульовано частина викуплених акцій
40 «Статутний капітал»
451 «Вилучені акції»
10
Перепродані раніше викуплені власні акції:
§ за ціною придбання
§ на позитивну різницю між виручкою і ціною придбання акцій
§ на негативну різницю між виручкою і ціною придбання акцій
30 «Каса», 31 «Рахунки в банках»
30 «Каса», 31 «Рахунки в банках»
421 «Емісійний дохід», 443 «Прибуток, використаний у звітному році»
451 «Вилучені акції»
421 «Емісійний дохід»
451 «Вилучені акції»
11
Обмін викуплених власних акцій на акції інших товариств
14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 35 «Поточні фінансові інвестиції»
451 «Вилучені акції»
12
Дооцінка первісної вартості основних засобів
10 «Основні засоби»
423 «Дооцінка активів»
13
Збільшення суми зносу дооцінених основних засобів
423 «Дооцінка активів»
131 «Знос основних засобів»
14
Безкоштовно отримані необоротні активи
10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні нематеріальні активи»
424 «Безоплатно одержані необоротні активи»
15
Відображено фінансові результати:
§ прибуток
§ збиток
79 «Фінансові результати»
441 «Нерозподілений прибуток»
441 «Нерозподілений прибуток»
79 «Фінансові результати»
16
Використана прибуток для створення резервного капіталу
443 «Прибуток, використаний у звітному році»
43 «Резервний капітал»
17
Відображено використання прибутку
441 «Нерозподілений прибуток»
443 «Прибуток, використаний у звітному році»
18
Викуплені внески і паї у попередніх засновників
452 «Вилучені вклади і паї»
30 «Каса», 31 «Рахунки в банках»
19
Зменшено статутний капітал на суму вилучених внесків та паїв
40 «Статутний капітал»
452 «Вилучені вклади і паї»
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
297.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік власного капіталу 2 Поняття власного
Облік власного капіталу 2
Облік власного капіталу 2
Облік власного капіталу організації
Облік власного капіталу банку
Облік власного капіталу 2 Економічна сутність
Бухгалтерський облік власного капіталу підприємства
Облік та аналіз власного капіталу банку
Управління формуванням та облік власного капіталу підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru