Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

РЕФЕРАТ
з курсу "Бухгалтерський облік і аудит"
за темою: "Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку"

1. Облікові регістри і їх класифікація

Регістри бухгалтерського обліку призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних облікових документах, для відображення на рахунках бухгалтерського обліку й у бухгалтерській звітності.
Регістри бухгалтерського обліку можуть вестися в спеціальних книгах (журналах), на окремих аркушах і картках, у вигляді машинограм, отриманих при використанні обчислювальної техніки, а також на машинних носіях інформації (магнітних, лазерних дисках, дискетах тощо). При веденні регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації повинна бути передбачена можливість їх виведення на паперові носії інформації.
Форми регістрів бухгалтерського обліку розробляються і рекомендуються Міністерством фінансів Російської Федерації, органами, яким федеральними законами надане право регулювання бухгалтерського обліку, або федеральними органами виконавчої влади, організаціями при дотриманні ними загальних методичних принципів бухгалтерського обліку.
Всі господарські операції повинні відображатися в регістрах бухгалтерського обліку в хронологічній послідовності. Контроль за правильністю відображення операцій в регістрах бухгалтерського обліку здійснюють особи безпосередньо беруть участь у складанні і візуванні документів.
Облікові регістри класифікуються за кількома основними ознаками: за зовнішнім виглядом, за структурою, за деталізації інформації, за методикою відображення операцій, за способом ведення. Узагальнена класифікація облікових регістрів представлена ​​на рис.1.

2. Класифікація облікових регістрів

ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ
За деталізації інформації
За методикою відображення операцій
За способом ведення
За зовнішнім виглядом
Картки
За структурою
Вільні листи (відомості)
Машинні носії (магнітні стрічки, диски, дискети та ін)
Односторонні регістри
Двосторонні регістри
Многографной регістри
Синтетичні
Аналітичні
Комбіновані
Хронологічні
Систематичні
Комбіновані
Ручний
Машинний
Кількісно-сумові регістри
Контокорентні регістри
Шахові регістри
Підпис: ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ


Рис.1. Облікова реєстрація - це запис господарських операцій в облікових регістрах.
У залежності від розташування реквізитів у оформлюваних документах можна визначити форму регістра, яка повинна розкривати особливості об'єктів, що враховуються і оптимізувати способи облікової реєстрації.

3. Спотворення, що виникають в облікових регістрах та методи їх виправлення

Спотворення фінансової (бухгалтерської) звітності може бути наслідком помилок і несумлінних дій.
Помилка - ненавмисне перекручення у фінансовій (бухгалтерської) звітності, в тому числі невідображення будь-якого числового показника або нерозкриття будь-якої інформації.
Прикладами помилок є:
помилкові дії, допущені при зборі та обробці даних, на підставі яких складалася фінансова (бухгалтерська) звітність;
неправильні оціночні значення, що виникають у результаті невірного обліку або невірної інтерпретації фактів;
помилки у застосуванні принципів обліку, що відносяться до точного виміру, класифікації, поданням або розкриттю.
Недобросовісні дії - це навмисні дії, вчинені однією або кількома особами з числа представників власника, керівництва і співробітників аудируемого особи або третіх осіб за допомогою незаконних дій (бездіяльності) для вилучення незаконних вигод.
Виправлення помилок у регістрах бухгалтерського обліку має бути обгрунтовано і підтверджено підписом особи, який зробив виправлення із зазначенням дати виправлення.
В обліковій практиці використовуються такі методи виправлення помилок в облікових регістрах: сторнировочной, коректурний і формування додаткових кореспонденцій.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Методи виправлення помилок в облікових регістрах
Сторніровочная
Коректурний
Формування
додаткових кореспонденцій

Рис.2
Сторніровочная метод застосовується в разі неправильного відображення господарської операції (кореспонденції) на рахунках бухгалтерського обліку. У практиці здійснення господарських операцій цей метод отримав назву "червоне сторно".
Сутність даного методу полягає необхідності повторення помилковою кореспонденції рахунків, але запис обов'язково проводиться червоними чорнилом. Дана кореспонденція записується червоними чорнилом відповідні облікові регістри. Далі при підрахунку підсумкових оборотів в облікових регістрах суми відображені червоними чорнилом віднімаються з підсумку. На підставі цього неправильний запис анулюється, знімається негативними числами. На завершальному етапі складається нова проводка з правильною кореспонденцією рахунків і записується у регістри звичайним чорнилом. Сторніровочная метод застосовується в бухгалтерському обліку не лише для виправлення помилок, а й з метою коригування облікових даних за окремими рахунками бухгалтерського обліку, наприклад, при перевищенні планової собівартості продукції над фактичною собівартістю складається сторнировочная запис.
Коректурний метод використовується, коли виявлена ​​помилка не торкається кореспонденції рахунків або у випадку швидко виявлення не вплинула на підсумкові обороти зведених облікових регістрів.
Особливістю даного способу є повторна запис правильної суми господарської операції і закреслення помилкової суми. Закреслення роблять акуратно, так, щоб можна було ідентифікувати закреслити суму. При внесенні виправлень в облікові регістри, виправлені суми господарських операцій підтверджуються підписами осіб виробляють виправлення і підписують цей документ. Обов'язково складається застереження - "виправлено" з приведенням правильної суми бухгалтерського запису.
Метод формування додаткових кореспонденцій використовується в ситуації, коли правильність відображення кореспонденції рахунків в облікових регістрах не викликає сумніву, але сума господарської операції зменшена (штучно чи помилково занижена). Щоб виправити цю помилку необхідно скласти додаткову проводку за аналогічною кореспонденції рахунків, на різницю між правильною і помилково зменшеною сумами господарських операцій.

4. Форми ведення бухгалтерського обліку

Під формою ведення бухгалтерського обліку розуміють певну організацію інформаційної системи, що забезпечує в строго встановленій послідовності та взаємозв'язку поєднання хронологічної та систематичної записів, синтетичного обліку для цілей поточного контролю за фактами господарського життя та складання звітності.
Слід зазначити, що існуюче в Російській Федерації різноманіття форм бухгалтерського обліку надає право вибору суб'єктам ринкових відносин такої форми, яка в повній мірі буде відповідати їх потребам, забезпечить достатню впевненість і точність даних формування бухгалтерської (фінансової) звітності, одночасно оптимізувавши витрати по організації та веденню бухгалтерського обліку.
Узагальнюючи сукупність застосовуваних у даний час форм бухгалтерського обліку, можна виділити такі основні форми, представлені на рис.3: меморіально-ордерна, журнально-ордерна, автоматизована і спрощена.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
автоматизована
спрощена
меморіально-ордерна
журнально-ордерна
Форми бухгалтерського
обліку

Рис.3
Характерною особливістю меморіально-ордерної форми обліку є використання меморіальних ордерів та аналітичних регістрів. На підставі надходять в організацію первинних документів складають меморіальні ордери, які оформляються в реєстраційний журнал і в регістри синтетичного обліку - Головну книгу. Також ведуться регістри аналітичного обліку (картки) записи в які робляться на підставі первинних документів. Після закінчення місяця складаються, на підставі регістрів аналітичного та синтетичного обліку, оборотні відомості, підсумки обігу яких звіряють між собою.
До переваг меморіально-ордерної форми обліку можна віднести: строгу послідовність облікового процесу, простоту і доступність техніки облікової реєстрації.
Недоліками даної форми обліку є, перш за все, громіздкість, дублювання операцій велика трудомісткість облікового процесу. В даний час практично не використовується.
Найбільш прогресивною формою обліку є журнально-ордерна форма обліку. Яка грунтується на веденні накопичувальних регістрів спеціальної форми - журналів ордерів. Журнали ордери ведуться за кредитовою ознакою, тобто економічна подія реєструється по кредиту одного рахунку по вертикалі з дебетом іншого рахунку по горизонталі. Будова окремих журналів ордерів по ряду рахунків забезпечує поєднання синтетичного й аналітичного обліку за допомогою лінійно-позиційної запису, що підвищує надійність формованої облікової інформації. Підсумкові дані по закінченні місяця з облікових регістрів переносять в головну книгу. Головна книга ведеться по дебетових ознакою. Підсумки за дебетом окремого рахунку, що вноситься в головну книгу, набираються з кредиту декількох рахунків різних журналів - ордерів, а підсумки за кредитом рахунку записуються однією сумою з відповідних журналів - ордерів за звітний місяць.
Аналітичний облік ведеться окремо, тільки лише по тих синтетичних рахунках, у розвиток яких відкривається велика кількість аналітичних рахунків, наприклад з обліку матеріалів, основних засобів, готової продукції.
Для цілей перевірки правильності підсумкових записів у Головній необхідно підрахувати суми оборотів і сальдо за всіма рахунками. Обов'язково повинна дотримуватися рівність підсумків дебетових і кредитових оборотів і сальдо.
У міру здійснення господарських операцій здійснюється реєстрація їх у журнали ордера, на цій підставі систематична запис є одночасно і хронологічної записом.
До переваг журнально-ордерної форми можна віднести форми обліку можна віднести: зниження трудомісткості облікового процесу, відпадає необхідність у веденні ряду регістрів (меморіальних ордерів, реєстраційного журналу, оборотної відомості за синтетичними рахунками, ряду оборотних відомостей за аналітичними рахунками), одночасно підвищується контрольне значення обліку і спрощується підготовка бухгалтерської (фінансової) звітності.
Автоматизована форма бухгалтерського обліку є зараз найбільш поширеною, вона включає в себе всі переваги журнально-ордерної форми, але на додаток дозволяє повністю автоматизувати всі облікові процеси. Найбільш поширеним програмним продуктом використовуваним комерційними організаціями є програма 1 С: "Бухгалтерія". При використанні даної форми бухгалтерського обліку користувач (гол. бухгалтер) отримує інформацію у вигляді машинограм і відеограм, що дозволяє оперативно управляти обліковими процесами в організації, підвищити точність облікових даних і продуктивність профілю співробітників.
Спрощена форма бухгалтерського обліку використовуємо в основному підприємствами малого бізнесу, коли організація веде обмежено-невелику кількість рахунків і для її функціонування досить ведення Книги (журналу) обліку господарської діяльності, де поєднується синтетичний і аналітичний облік. Реєстрація операцій господарських відбувається на підставі первинних документів у хронологічній послідовності з угрупованням за рахунками. Ведення даного узагальнюючого регістру дозволяє визначити наявність майна і зобов'язань організації і скласти звітність.

Література

1. Муравицкая Н.К. Тести з бухгалтерського обліку: теорія бухгалтерського обліку, бухгалтерський фінансовий облік, управлінський облік, бухгалтерська фінансова звітність, 2-е вид. Учеб. посіб. Вид-во Фінанси і статистика. 2008.
2. Багата І.М. Бухгалтерський облік - 4-е вид., Перераб. і додат. - Ростов н / Д: Фенікс, 2007.
3. Дмитрієва І.М. Бухгалтерський облік і аудит: Учеб. посібник / За ред. М.І. Баканова. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 272 с.
4. Каморджанова Н.А., Карташов І.Л. Бухгалтерський фінансовий облік. - Ростов-на-Дону. - 2006.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
29.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри
Облікові регістри техніка і форми бухгалтерського обліку
Первинне спостереження і вартісне вимірювання в бухгалтерському обліку Облікові регістри і форми
Регістри і форми бухгалтерського обліку
Регістри і форми бухгалтерського уч та
Облікові регістри
Облікові регістри.
Форми бухгалтерського обліку
Вибір форми організації бухгалтерського обліку
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru