Об`єкти цивільних правовідносин 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

Введення

Глава 1. Об'єкти цивільних правовідносин: поняття і види

1.1 Поняття об'єкта цивільних правовідносин

1.2 Види матеріальних об'єктів цивільних правовідносин

Глава 2. Речі як предмет цивільного обороту

2.1 Поняття і класифікація речей

2.2 Види речей, які є об'єктами цивільних правовідносин

2.3 Цінний папір як об'єкт цивільних правовідносин

2.3.1 Види цінних паперів в цивільному обороті

2.3.2 Особливості правового режиму цінних паперів

2.4 Нерухомість як різновид речей

Глава 3. Послуги та інші дії: поняття і класифікація

3.1 Поняття послуги

3.2 Поняття та особливості результатів творчої діяльності

3.3 Поняття і класифікація нематеріальних благ

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Сучасне суспільство, до певної міри, можна вважати продуктом розвитку людських відносин. Одне з ключових місць в різноманітті цих відносин займають правовідносини, так як вони виконують общерегулірующую функцію по відношенню до всіх наявних громадських зв'язків. Навіть серед різних галузей права, що регламентують окремі види суспільних відносин, скрізь неминуче присутні правовідносини.

Найчастіше цивільні правовідносини визначають як засноване на нормах громадянського закону правовідносини, що складається з приводу матеріальних і нематеріальних благ, учасники якого, володіючи правовою автономією і майновою відособленістю, виступають як юридично рівних носіїв прав і обов'язків.

Будь-яке цивільне правовідношення являє собою складне правове явище, що складається з 3-х необхідних елементів: суб'єктів правовідносини; об'єкта правовідносини; змісту цивільного правовідносини.

Як і будь-яка галузь права, цивільне право складається з правових норм, що регулюють відповідні суспільні відносини. Коло суспільних відносин, регульованих цивільним правом, надзвичайно великий.

Питання щодо об'єкта цивільних правовідносин є спірним та дискусійним у науці цивільного права. Так, іноді під об'єктом цивільних правовідносин розуміють поведінку його учасників. Однак такий підхід звужує характеристику цього елемента правовідношення, загострює увагу лише на предметі впливу правових норм.

Тому більш поширеною є точка зору, згідно з якою об'єктом цивільних правовідносин є те благо, з приводу якого виникає цивільне правовідношення і щодо якого існують суб'єктивне право і відповідний йому обов'язок.

Цивільно-правові норми, що містяться в різного роду нормативних актах, покликані регулювати суспільні відносини, що становлять предмет цивільного права. Важливу роль у розкритті механізму цивільно-правового регулювання суспільних відносин відіграє поняття цивільних правовідносин. У результаті врегулювання нормами цивільного права суспільних відносин вони здобувають правову форму і стають цивільними правовідносинами. Цивільне правове це не що інше, як саме суспільні відносини, врегульоване нормою цивільного права. У предмет цивільного права входять як майнові, так і особисті немайнові відносини. У результаті регулювання правом майнових відносин виникають цивільні правовідносини.

Особливе значення в структурі громадянського правовідносини займає його об'єкт. Під об'єктом правовідносини традиційно звичайно розуміють те, на що дане правовідносини направлено і надає певний вплив. Як громадська зв'язок між людьми, яка встановлює в результаті їх взаємодії, цивільні правовідносини може впливати лише на поведінку людини. Тому в якості об'єкта цивільних правовідносин виступає і поведінку його суб'єктів, спрямоване на різного роду матеріальні і нематеріальні блага.

У рамках даної роботи ми розглянемо поняття об'єкта цивільних правовідносин в тому його значенні, яке в нього вкладено законодавцем (зокрема, ст.128 Цивільного кодексу Росії Цивільний кодекс Російської Федерації від 30 листопада 1994р. № 51-ФЗ 1, а також проаналізуємо основні доктринальні підходи до поняття об'єкта цивільних правовідносин.

Глава 1. Об'єкти цивільних правовідносин: поняття і види

1.1 Поняття об'єкта цивільних правовідносин

Під об'єктом права треба розуміти те, на що спрямовані права та обов'язки суб'єктів правовідносин, тобто «Речі, включаючи гроші та цінні папери, інше майно, в тому числі майнові права; роботи і послуги; інформація; результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виключні права на них (інтелектуальна власність); нематеріальні блага» (ст.128 ЦК України) . 2

З питання про об'єкт цивільних правовідносин в літературі висловлюються самі різні думки. Одні автори вважають, що в якості об'єкта цивільних правовідносин завжди виступають речі. Тим часом речі не здатні реагувати на вплив з боку правовідносини як певного роду зв'язки між людьми. Саме по собі взаємодію між людьми не може призвести до яких-небудь змін в речах. Лише поведінка людини, спрямована на річ, здатне викликати в ній відповідні зміни. Інші автори вважають, що об'єкт цивільних правовідносин утворює поведінку людини. Проте не всяке поводження людини становить об'єкт правовідносини. Так, не можна розглядати як об'єкт поведінку людей в процесі їх взаємодії в рамках існуючого між ними правовідносини. Це поведінка становить зміст цивільного правовідносини. Тільки поведінка суб'єктів цивільних правовідносин, спрямоване на різного роду матеріальні і нематеріальні цінності, може виступати в якості об'єкта цивільних правовідносин. По викладеним вище причин не можна розглядати як об'єкт цивільних правовідносин самі матеріальні, духовні та інші блага: речі, продукти творчої діяльності, дії людей, результати дій і т.д., як вважають деякі автори. Цивільне правове може впливати лише на строго певні явища навколишньої дійсності поведінку людей, спрямоване на різного роду блага, але не на самі ці блага. Сам по собі об'єкт втрачає будь-який сенс, якщо на нього не можна зробити ніякого впливу. 3

Однак цивільне законодавство Росії дещо спрощує наведену нами систему цивільно-правового регулювання, встановлюючи, що в якості об'єкта цивільного відносини повинно розглядатися не поведінка його суб'єктів, а те, на що це поведінка направлено. У цілому така позиція цілком виправдана, оскільки для реального регулювання цивільних відносин має значення лише кінцевий результат механізму соціальної взаємодії. Аналіз поведінки учасників докладно розглядається у кожному конкретному вигляді зобов'язань, тому не виділяється в законі в якості безпосереднього об'єкта цивільних правовідносин.

Об'єкти цивільних правовідносин можна розділити на чотири групи:

- Майно;

- Дії (роботи і послуги);

- Результати інтелектуальної (творчої) діяльності;

- Нематеріальні блага.

Під терміном «майно» у цивільному праві мають на увазі:

- Річ або сукупність речей, що знаходяться у володінні у власника;

- Об'єднання мають грошову оцінку як речей, так і майнових прав;

- Майнові права та обов'язки спадкодавця, які переходять до спадкоємців.

У всіх випадках право на майно поширюється не тільки на речі, але і на належні доходи й інші права.

З переходом України до демократії і виникненням у країні ринкових відносин в Цивільному праві у зв'язку з цим набув поширення такий інститут, як об'єкт цивільних правовідносин.

З прийняттям нового Цивільного кодексу та набрання ним законної чинності 1 січня 1995 року, проблеми об'єкта Громадянських прав відводиться підрозділ № 3, що складається з наступних розділів:

- Голова № 6 - Загальні положення,

- Голова № 7 - Цінні папери,

- Голова № 8 - Нематеріальні блага.

Як ми вже відзначали вище даний інститут не новий в Цивільному праві, але у зв'язку з тим, що в країні постійно тривають, як демократичні реформи, так і економічні, то об'єкт цивільних правовідносин можна умовно назвати «збірним» терміном, тобто це те, на що спрямовані права та обов'язки суб'єкта права.

Об'єктами цивільних прав є те, на що спрямовані права та обов'язки суб'єктів цивільних правовідносин. Згідно зі ст. 128 ГК РФ об'єкти цивільних правовідносин можна розділити на чотири групи: 1) майно, 2) дії (роботи і послуги); 3) результати інтелектуальної (творчої) діяльності; 4) нематеріальні блага.

1.2 Види матеріальних об'єктів цивільних правовідносин

Матеріальні блага, майно, гроші, векселі.

У зв'язку з тим, що поняття "майно" є збірним, необхідно правильно визначати його зміст стосовно до конкретних правовідносин. В основному під терміном «майно» у цивільному праві мають на увазі: річ або сукупність речей, що знаходяться у володінні у власника; об'єднання мають грошову оцінку, як речей, так і майнових прав; майнові права та обов'язки спадкодавця, які переходять до спадкоємців. Також під майном в широкому сенсі розуміється сукупність речей, майнових прав і обов'язків, у тому числі і виняткових прав.

Робота та послуги

Поряд з речами ГК відносить до об'єктів цивільних прав виконання робіт і надання послуг. Під роботами розуміються дії, спрямовані на досягнення матеріального результату, який може полягати у створенні речі, її переробці, обробці або іншому якісному зміні, наприклад ремонті. Причому результат роботи заздалегідь відомий і визначається особою, що замовив їх виконання, а от спосіб за загальним правилом визначається виконавцем.

Послуга на відміну від роботи представляє собою дії або діяльність, здійснювані за замовленням, які не мають матеріального результату (наприклад, діяльність зберігача, комісіонера, перевізника тощо). Слід мати на увазі, що деякі послуги можуть мати матеріальний результат, але цей результат невіддільний від самої дії або діяльності.

Інтелектуальна власність

Особливим об'єктом права є інтелектуальна власність громадянина чи юридичної особи на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичної особи, індивідуалізації продукції, виконуваних робіт або послуг (фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування). Ці права на результати творчої діяльності людини і засобів індивідуалізації регулюються спеціальним законодавством. Об'єкти інтелектуальної власності можуть використовуватися третіми особами тільки за згодою правовласника. До об'єктів інтелектуальної власності належать результати духовної творчості людей і тому вони безпосередньо не пов'язані з правом власності на матеріальний об'єкт, в якому виражені.

Результати інтелектуальної діяльності, як і прирівняні до них у правовому режимі кошти індивідуалізації товарів та їх виробників, відносяться до категорії нематеріальних об'єктів. Духовна природа таких об'єктів обумовлює основні особливості правового регулювання відносин, пов'язаних з використанням та захистом виключних прав. До цих відносин не застосовуються норми про право власності, пов'язані з речових прав.

Окремим випадком інтелектуальної власності є промислова власність. До неї відноситься винаходи, корисні моделі, промислові зразки, фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування. Майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини, засновані на промисловій власності, регулюються патентним законом Росії від 23 вересня 1992 року та Законом «Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів» від 23 вересня 1992 року. Результати інтелектуальної діяльності, як блага нематеріальні, можуть розглядатися в якості певного виду інформаційних ресурсів. 4

Таким чином, інформацію можна назвати новим об'єктом цивільного права (ст. 139 ГК РФ). У широкому сенсі під інформацією розуміється сукупність певних відомостей і даних про навколишній світ. Однак цивільно-правовому регулюванню підлягає не будь-яка інформація, а лише та, яка володіє дійсною або потенційної комерційної цінністю в силу невідомості її третім особам і відсутності вільного доступу до неї на законних підставах і власник якої вживає заходів до збереження її конфіденційності. Таким чином, Цивільний кодекс передбачає захист зацікавлених осіб від розголошення належної їм інформації без відповідного дозволу.

Цивільне право охороняє інформацію, що представляє собою службову або комерційну таємницю, тому розголошення її проти волі підприємця тягне за собою для осіб, які допустили її розголошення, а також незаконними методами одержали її, обов'язок відшкодувати завдані цим збитки.

У сучасному світі інформація виступає як особливого об'єкта договірних відносин, пов'язаних з її збиранням, зберіганням, пошуком, переробкою, поширенням і використанням у різних сферах людської діяльності. Поряд з результатами творчої діяльності об'єктами цивільних правовідносин виступають результати інших дій. Так, предметом договору підряду є результат роботи підрядника, який він повинен передати замовнику. У підряд та інших договорах підрядного типу результат набуває речову форму, тобто матеріалізується у створених, відремонтованих, перероблених речах. Ці результати можуть бути відділені від самих дій, внаслідок чого вони розглядаються в якості самостійних об'єктів цивільних правовідносин.

Корисний результат дій може виражатися не тільки в їх речових результати, але і полягати в них самих. Дії, результати яких невіддільні від самої діяльності і споживаються в процесі цієї діяльності, іменуються послугами. Послуги - самостійний об'єкт цивільних правовідносин.

Глава 2. Речі як предмет цивільного обороту

2.1 Поняття і класифікація речей

Під речами розуміються матеріальні об'єкти зовнішнього світу.

До них відносяться як предмети матеріальної та духовної культури, тобто продукти людської праці, так і предмети, створені самою природою і використовуються людьми у своїй життєдіяльності - земля, корисні копалини, рослини і т.п. Найважливіший ознака речей, завдяки якому вони і стають об'єктами цивільних прав, полягає в їх здатності задовольняти ті чи інші потреби людей. Природні властивості речей можуть зумовити різне правове регулювання відносин людей з приводу речей. Так неподільність речі часто створює необхідність появи спільної власності на неї, споживані речі не можуть бути об'єктами договорів майнового найму та позички. В інтересах забезпечення громадської безпеки деякі речі вимагають для придбання у власність отримання попереднього дозволу державних органів управління.

1. Речі поділяються на рухомі і нерухомі. В основі цього поділу лежить право приватної власності на землю.

2. Поширена розподіл речей на:

- Речі, вилучені з обігу;

- Речі, обмежені в обігу;

- Речі в обороті.

Повністю вилучені з обігу речі, відчуження яких не допускається. Цей обмежене коло речей має бути прямо вказано в законі. До них відносяться деякі види озброєнь, ядерна енергія та ін Їх не можна не тільки передавати у власність інших осіб, але речі, вилучені з обігу, взагалі не можуть бути предметом цивільно-правових угод.

Речі, обмежені в обороті можуть належати або певним учасникам обороту, або придбання і відчуження їх допускається на основі спеціальних рішень. Коло цих речей має бути чітко визначений в законі. До них відносяться наркотичні речовини, зброю, спеціальне обладнання, які з причини громадського порядку і безпеки громадян, не повинні знаходитися у вільному обігу. Списки об'єктів, які підлягають ліцензуванню і сертифікації, публікуються у пресі. 5

Більшість об'єктів цивільного права оборотоздатні. Вони можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку індивідуального і універсального правонаступництва. При універсальному правонаступництво до правонаступника переходить майно особи, як сукупність всіх прав та обов'язків як єдиного цілого.

3. Вещи в гражданском праве делятся так же в соответствии с индивидуальными и родовыми признаками. Индивидуально-определённой является вещь, выделенная из массы однородных вещей (костюм, выбранный покупателем в магазине) и уникальные вещи (картина-подлинник, дом на определённой улице, под определенным номером). Родовые вещи определяются только числом, весом или мерой и, следовательно, юридически заменимы. Это различие имеет значение в обязательном праве, так как право собственности всегда существует в отношении индивидуально-определённых вещей.

4. Вещи могут быть делимыми и неделимыми. К первым относятся предметы, которые можно разделить без ущерба для их первоначального назначения. Неделимые - вещи, которые нельзя разделить, не нанеся им ущерба. Эта классификация имеет значение при разделе общей собственности, исполнения обязательства по частям, наследовании. Так, при разделе общей собственности соответствующие части делимых вещей передаются всем участникам, а неделимые - одному из них. Последний должен выплатить другим денежную компенсацию, либо вещь продаётся, а вырученная сумма делится между собственниками (ст.252 ГК РФ). В ряде случаев вещи рассматриваются как неделимые и не подлежащие разделу. Например, коллекция, которая в случае раздела потеряет свою художественную ценность.

5. Гражданский кодекс делит вещи на главную и принадлежность (ст.135). Под принадлежностью понимают вещь, предназначенную служить главной вещи и связанную с ней общим хозяйственным назначением (например, ключ от замка, футляр от скрипки). Принадлежность, как правило следует судьбе главной вещи. Однако в законе или договоре может быть определено иное.

6. В особую категорию Гражданский кодекс выделяет плоды, продукцию и доходы. Это поступления, полученные в результате использования имущества. Они разделяются на:

- естественные плоды - приплод животных, плоды фруктовых деревьев и т.п.;

- создаваемые самой вещью;

доходы, которые вещь приносит, если находится в гражданском обороте - наёмная плата, проценты, получаемые за кредит.

7. Особым объектом права являются животные. К ним применяются общие правила об имуществе, если законом или иным правовым актом не установлено иное. Включение в Гражданский кодекс подобного правила вызвано увеличением количества домашних животных, находящихся в собственности граждан, а также сделок, объектами которых являются животные, и необходимостью специальных правил, обеспечивающих гуманное отношение к животным.

2.2 Виды вещей, являющихся объектами гражданских правоотношений

Вещи - это предметы материального внешнего мира, находящиеся в твердом, жидком, газообразном или ином физическом состоянии. С этой точки зрения электрическая и тепловая энергия рассматриваются ГК в качестве вещей (см. ст. 539 - 548). Главным назначением вещей является удовлетворение потребностей субъектов гражданских прав.

Естественные свойства вещей могут обусловить различное правовое регулирование отношений людей по поводу вещей. Так неделимость вещи часто создает необходимость появления общей собственности на неё, потребляемые вещи не могут быть объектами договоров имущественного найма и ссуды. В интересах обеспечения общественной безопасности некоторые вещи требуют для приобретения в собственность получения предварительного разрешения государственных органов управления.

Деление вещей на недвижимые и движимые основывается на их естественных свойствах. Недвижимые вещи, как правило, не могут быть перемещены, они являются индивидуально - определенными и незаменимыми. Движимые могут свободно перемещаться и быть как индивидуально - определенными, так и родовыми. 6

К недвижимости во-первых, относит объекты естественного происхождения - участки земли, участки недр и обособленные водные объекты. Следует отметить, что законы о природных ресурсах несколько по-иному определяют эти объекты применительно к праву собственности. Так, Закон о недрах признает объектом государственной собственности недра в целом как часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов, и простирающегося до глубин, доступных для геологического изучения и освоения, в пределах территории Российской Федерации, ее континентального шельфа и морской исключительной зоны. Участки же недр в виде горного отвода Законом рассматриваются, как объекты, которые могут предоставляться в пользование. Водный кодекс предусматривает, что объектом государственной собственности являются водные объекты в целом, а под водным объектом понимается и его часть. Обособленные же водные объекты (замкнутые водоемы) могут находиться не только в государственной собственности, но и в муниципальной. В качестве объекта права пользования или вещного права (публичного или частного сервитута) также может выступать только часть водного объекта, т.е. участок водной поверхности. Во-вторых, к недвижимости отнесено все то, что прочно связано с землей, - здания, сооружения, леса, многолетние насаждения и др. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Эти объекты признаются недвижимостью до тех пор, пока они связаны с землей. Будучи отделенными, от нее, они становятся движимыми вещами.

К недвижимости ГК относит и некоторые движимые по своим естественным свойствам вещи - воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. Недвижимостью являются только те из них, которые подлежат государственной регистрации органами, уполномоченными осуществлять контроль за этими объектами.

Понятие указанных транспортных средств раскрывается в транспортных уставах и кодексах, а космических объектов - в международных конвенциях (договорах, соглашениях). Воздушное судно - это летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отраженным от земной поверхности. Порядок регистрации воздушных судов определен ст. 32 ВК. Гражданские суда подлежат регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. Ведение Государственного реестра возлагается на специально уполномоченный орган в области гражданской авиации. Государственные же воздушные суда регистрируются в порядке, установленном специально уполномоченным органом в области обороны по согласованию со специально уполномоченными органами, имеющими подразделения государственной авиации.

Морские суда вносятся в Государственный судовой регистр в одном из морских или речных портов, а суда внутреннего водного транспорта - в судовые реестры бассейнов рек или судоходных инспекций (суда постоянно плавающие вблизи морских портов, расположенных на реках, и ниже этих портов подлежат внесению в судовые регистры этих портов). Однако впредь до принятия соответствующих федеральных законов, основанных на положениях п. 1 ст. 131 ГК, должен применяться действующий порядок регистрации прав на эти объекты (п. 1 ст. 33 Закона о регистрации недвижимости).

Космические объекты подлежат государственной регистрации, порядок которой должен определяться Правительством РФ. Наряду с этим в данной сфере действует Конвенция 14 января 1975 г. о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство.

Регистрация воздушных судов, морских судов, судов внутреннего водного транспорта и космических объектов уполномоченными на то органами не заменяет регистрацию прав на них как на недвижимость, в порядке, предусмотренном ст. 131.

Особым видом недвижимости является предприятие. Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Термин «предприятие» применяется в двух различных смыслах: юридическое лицо - субъект гражданского права. В этом случае предприятие подлежит государственной регистрации, как субъект предпринимательской деятельности, выступает как сторона договора; имущественный комплекс, используемый для предпринимательской деятельности. В данном случае оно является объектом права, недвижимостью.

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию и др. Изъятие из имущественного комплекса какого-либо из этих объектов должно быть специально предусмотрено законом или договором. Иначе при переходе права собственности или иных прав на предприятие другому лицу, последнее вправе требовать передачи ему всех указанных прав. Предприятие может быть объектом различных сделок - купли - продажи, залога, аренды, наследования и др., как в целом, так и в части. Однако согласно ст. 575 ГК предприятие не может быть предметом дарения в отношениях между коммерческими организациями. В качестве части имущественного комплекса может выступать и имущество филиала, в том числе его права и обязанности, приобретенные от имени юридического лица.

Полностью изъяты из оборота вещи, отчуждение которых не допускается. Этот ограниченный круг вещей должен быть прямо указан в законе. К ним относятся некоторые виды вооружений, ядерная энергия и др. Их нельзя не только передавать в собственность других лип, но вещи, изъятые из оборота, вообще не могут быть предметом гражданско-правовых сделок. Распоряжение этими вещами осуществляется на основании административно-правовых актов. Так «недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство, и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и другие ресурсы являются государственной собственностью. Участки недр не могут быть предметом купли-продажи, дарения, вклада, залога.» Права пользования недрами могут отчуждаться или переходить от одного лица другому в той мере, в какой их оборот допускается федеральным законом.

Вещи, ограниченные в обороте могут принадлежать либо определённым участникам оборота, либо приобретение и отчуждение их допускается на основе специальных решений. Круг этих вещей должен быть чётко определён в законе. К ним относятся наркотические вещества, оружие, специальное оборудование, которые по причине общественного порядка и безопасности граждан, не должны находиться в свободном обращении. Списки объектов, которые подлежат лицензированию и сертификации, публикуются в печати.

Потребляемые вещи в процессе использования перестают существовать, как таковые либо утрачивают свои первоначальные потребительские свойства (продукты питания, косметические средства, лекарства, кино- и фотопленка и др.). Не потребляемые вещи при использовании не уничтожаются полностью и в течение длительного времени могут служить по назначению (машины, оборудование, здания и сооружения, бытовая техника и др.). Значение такой градации заключается, прежде всего, в том, что предметом договоров аренды и безвозмездного пользования могут быть только не потребляемые вещи, т.к. при прекращении этих договоров вещь должна быть возвращена, чего невозможно сделать с потребляемой вещью.

Вещи в гражданском праве также делятся соответствии с индивидуальными и родовыми признаками. Индивидуально - определенные вещи и вещи, определенные родовыми признаками (родовые вещи). Первые обладают такими признаками, по которым их можно отличить от других таких же вещей. Вторые характеризуются числом, весом, иными единицами измерения, т.е. представляют собой известное количество вещей одного рода

Индивидуально - определенная вещь в отличие от родовых юридически незаменима, поэтому обязательство, предметом которого является такая вещь, прекращается в случае ее гибели. ГК по-разному определяет последствия неисполнения обязанности передать индивидуально - определенную вещь (см. ст. 398) и родовые вещи (см. ст. 463). Деление вещей на индивидуально определенные и родовые имеет значение и для определения юридической природы договора. Так, предметом займа могут быть только родовые вещи, а договоров аренды и безвозмездного пользования - только индивидуально - определенные. Вещи могут быть делимыми и неделимыми. К первым относятся предметы, которые можно разделить без ущерба для их первоначального назначения. Неделимые - вещи, которые нельзя разделить, не нанеся им ущерба. Эта классификация имеет значение при разделе общей собственности, исполнения обязательства по частям, наследовании. Так, при разделе общей собственности соответствующие части делимых вещей передаются всем участникам, а неделимые - одному из них. Последний должен выплатить другим денежную компенсацию, либо вещь продаётся, а вырученная сумма делится между собственниками. В ряде случаев вещи рассматриваются как неделимые и не подлежащие разделу. Например, коллекция, которая в случае раздела потеряет свою художественную ценность.

Так же не делятся сложные вещи, которые состоят из многих частей, но образуют единое целое и используются по единому назначению. Например, библиотека, предприятие, стадо скота. Такие вещи выступают единым объектом определенного обязательства, хотя они могут быть отчужденны и по отдельным частям «Если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее использование их по общему назначению, они рассматриваются как одна вещь (сложная вещь). Действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части, если договором не предусмотрено иное».

В качестве особого движимого материального объекта гражданского права в различных отношениях выступают деньги. Они могут быть основным объектом правоотношения, например, в договоре займа, но чаще выступают в качестве всеобщего эквивалента как средство платежа. При этом деньги в наибольшей степени являются родовыми, заменимыми и делимыми вещами. Денежную купюру можно разменять на более мелкие купюры, а в качестве всеобщего эквивалента могут заменить любую другую вещь, свободно обращающуюся на рынке. Відповідно до ст. 151 Гражданского кодекса деньгами можно возместить даже моральный вред.

Способ расчётов не влияет на качество денег и вид платежа. Расчеты могут проводиться в наличной форме путём передачи определённой суммы денег управомоченному лицу и путем безналичных расчётов через кредитное учреждение, путём списания суммы долга со счёта одного лица и зачисления этой суммы на счёт другого. Деньги могут выступать и в качестве индивидуально-определённой вещи, если они, например, приобретены для коллекции нумизмата или служат целям правоохранительных органов для поимки преступника или получения вещественного доказательства. Во всех случаях каждый денежный знак индивидуализирован своим номером, неделим и незаменим, и на деньги распространяются общие правила об имуществе, за изъятиями, установленными законом. Так, деньги не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.

2.3 Ценная бумага как объект гражданских правоотношений

2.3.1 Виды ценных бумаг в гражданском обороте

Также одним из объектов гражданского права являются ценные бумаги. «Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности». Таким образом, ценная бумага - строго формальный документ. Отсутствие обязательных реквизитов, предусмотренных для данного вида ценной бумаги, или несоответствие ценной бумаги установленной для неё форме влечет её ничтожность. Например, если вексель составлен с нарушением формы (чаще всего неправильно указывается дата оплаты векселя), то такой документ не может рассматриваться как вексель. Отличительная особенность всех видов ценных бумаг - необходимость их предъявления для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами. В этом отличие прав субъектов гражданско-правовой сделки, осуществление которой не требует, по общему правилу, предъявления документа, подтверждающего заключение данной сделки.

Ценные бумаги подразделяются на «казуальные» и «абстрактные». Казуальными являются ценные бумаги, содержащие ссылку на основную сделку. В тех случаях, когда из ценной бумаги возникает новое обязательство, которое не зависит от лежащей в его основе сделки, имеют место абстрактные ценные бумаги. Так, если покупатель продукции расплатился путём передачи чека, то обязательство выплатить по чеку не зависит от обязательства, основанного на договоре купли-продажи. «Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать:

- предъявителю ценной бумаги (ценная бумага на предъявителя);

- названному в ценной бумаге лицу (именная ценная бумага);

- названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо (ордерная ценная бумага).»

Особенность всех видов ценных бумаг - возможность их широкого обращения, что достигается за счёт упрощенного порядка передачи прав по ценной бумаге. Права, удостоверенные ценной бумагой на предъявителя, передаются путём вручения ценной бумаги новому владельцу. Предъявительские ценные бумаги обладают наибольшей оборотоспособностью. Более сложный порядок передачи именных ценных бумаг, которые можно переуступить только в обычном гражданско-правовом порядке, установленном для уступки требования, т.е. путем заключения сделки между новым и предыдущим владельцами ценной бумаги. Права по ордерной ценной бумаге передаются с помощью передаточной надписи - индоссамента. Передаточная надпись на ценной бумаге означает, что все права, удостоверенные ценной бумагой, принадлежащие липу, учинившему надпись, - индоссанту, переходят субъекту, которому передаются права по ценной бумаге, - индоссату. Все лица, учинившие передаточные надписи - индоссировавшие ценную бумагу, несут перед её законным владельцем, как и лицо, выдавшее ценную бумагу, солидарную ответственность. Таким образом, законный владелец ценной бумаги может требовать исполнения обязательства, вытекающего из ценной бумаги, от лица, выдавшего ценную бумагу, либо от всех обязанных лиц. Лица, исполнившие обязательство, удостоверенное ценной бумагой, получают право обратного требования (регресса) к остальным лицам, обязавшимся по ценной бумаге. «Отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной бумагой, со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность не допускается. Владелец ценной бумаги, обнаруживший подлог или подделку ценной бумаги, вправе предъявить к липу, передавшему ему бумагу, требование о надлежащем исполнении обязательства, удостоверенного ценной бумагой, и о возмещении убытков.».

К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

2.3.2 Особенности правового режима ценных бумаг

Таким образом, ценная бумага - строго формальный документ. Отсутствие обязательных реквизитов, предусмотренных для данного вида ценной бумаги, или несоответствие ценной бумаги установленной для неё форме влечёт её ничтожность. Например, если вексель составлен с нарушением формы (чаще всего неправильно указывается дата оплаты векселя), то такой документ не может рассматриваться как вексель.

Отличительная особенность всех видов ценных бумаг - необходимость их предъявления для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами. В этом отличие прав субъектов гражданско-правовой сделки, осуществление которой не требует, по общему правилу, предъявления документа, подтверждающего заключение данной сделки.

Ценные бумаги подразделяются на «казуальные» и «абстрактные». Казуальными являются ценные бумаги, содержащие ссылку на основную сделку. В тех случаях, когда из ценной бумаги возникает новое обязательство, которое не зависит от лежащей в его основе сделки, имеют место абстрактные ценные бумаги. Так, если покупатель продукции расплатился путём передачи чека, то обязательство выплатить по чеку не зависит от обязательства, основанного на договоре купли-продажи.

В качестве особого материального объекта гражданского права в различных отношениях выступают деньги. Они могут быть основным объектом правоотношения, например, в договоре займа, но чаще выступают в качестве всеобщего эквивалента как средство платежа. При этом деньги в наибольшей степени являются родовыми, заменимыми и делимыми вещами. Денежную купюру можно разменять на более мелкие купюры, а в качестве всеобщего эквивалента могут заменить любую другую вещь, свободно обращающуюся на рынке. Відповідно до ст. 151 Гражданского кодекса деньгами можно возместить даже моральный вред.

Способ расчётов не влияет на качество денег и вид платежа. Расчёты могут проводиться в наличной форме путём передачи определённой суммы денег управомоченному лицу и путём безналичных расчётов через кредитное учреждение, путём списания суммы долга со счёта одного лица и зачисления этой суммы на счёт другого.

Деньги могут выступать и в качестве индивидуально-определённой вещи, если они, например, приобретены для коллекции нумизмата или служат целям правоохранительных органов для поимки преступника или получения вещественного доказательства. Во всех случаях каждый денежный знак индивидуализирован своим номером, неделим и незаменим, и на деньги распространяются общие правила об имуществе, за изъятиями, установленными законом. Так, деньги не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.

Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать:

- предъявителю ценной бумаги (ценная бумага на предъявителя);

- названному в ценной бумаге лицу (именная ценная бумага);

- названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо (ордерная ценная бумага) (ст.145 ГК РФ).

Особенность всех видов ценных бумаг - возможность их широкого обращения, что достигается за счёт упрощённого порядка передачи прав по ценной бумаге. Права, удостоверенные ценной бумагой на предъявителя, передаются путём вручения ценной бумаги новому владельцу. Предъявительские ценные бумаги обладают наибольшей оборотоспособностью. Более сложный порядок передачи именных ценных бумаг, которые можно переуступить только в обычном гражданско-правовом порядке, установленном для уступки требования, т.е. путём заключения сделки между новым и предыдущим владельцами ценной бумаги. Права по ордерной ценной бумаге передаются с помощью передаточной надписи - индоссамента.

К ценным бумагам относятся:

- государственная облигация,

- облигация,

- вексель,

- чек,

- депозитный и сберегательный сертификаты,

- банковская сберегательная книжка на предъявителя,

- коносамент,

- акция,

- приватизационные ценные бумаги

другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг (ст.143 ГК РФ);

бездокументарные ценные бумаги (ст.149 ГК РФ).

2.4 Недвижимость как разновидность вещей

К недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, леса, строения, здания сооружения и всё то, что прочно связано с землёй, т.е. объекты, перемещение которых, без нанесения ущерба их назначению невозможно.

К недвижимым вещам относятся так же воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания и некоторые другие объекты. Гражданский кодекс не исчерпывает перечень недвижимых объектов. Законодатель может признать недвижимыми вещами и другие предметы.

Особый правовой режим недвижимого имущества основан на необходимости обеспечить особую устойчивость правам на это имущество, установить специальный порядок распоряжения им. Право собственности на недвижимость, его возникновение, ограничение и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре учреждений юстиции. Государственной регистрации подлежат и сделки с недвижимостью.

Особым видом недвижимости является предприятие. Термин «предприятие» применяется в двух различных смыслах:

- юридическое лицо - субъект гражданского права. В этом случае предприятие подлежит государственной регистрации, как субъект предпринимательской деятельности, выступает как сторона договора;

- имущественный комплекс, используемый для предпринимательской деятельности. В данном случае оно является объектом права, недвижимостью.

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырьё, продукцию и др. Изъятие из имущественного комплекса какого-либо из этих объектов должно быть специально предусмотрено законом или договором. Иначе при переходе права собственности или иных прав на предприятие другому лицу, последнее вправе требовать передачи ему всех указанных прав.

Глава 3. Услуги и иные действия: понятие и классификация

3.1 Понятие услуги

Наряду с результатами творческой деятельности объектами гражданских правоотношений выступают результаты иных действий. Так, предметом договора подряда является результат работы подрядчика, который он должен передать заказчику. В подряде и иных договорах подрядного типа результат приобретает вещную форму, т.е. материализуется в созданных, отремонтированных, переработанных вещах. Эти результаты могут быть отделены от самих действий, вследствие чего они рассматриваются в качестве самостоятельных объектов гражданских правоотношений.

Полезный результат действий может выражаться не только в их вещественных результатах, но и заключаться в них самих. Так, деятельность поверенного, комиссионера, хранителя не имеет материализованного результата, но представляет юридически значимый интерес для доверителя, комитента, поклажедателя. Действия, результаты которых неотделимы от самой деятельности и потребляются в процессе этой деятельности, именуются услугами. Услуги - самостоятельный объект гражданских правоотношений. Широкое распространение получили посреднические, информационные, юридические, медицинские, образовательные, социально-культурные и иные услуги.

3.2 Понятие и особенности результатов творческой деятельности

Особым объектом права является интеллектуальная собственность гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания). Эти права на результаты творческой деятельности человека и средств индивидуализации регулируются специальным законодательством. Объекты интеллектуальной собственности могут использоваться третьими лицами только с согласия правообладателя. К объектам интеллектуальной собственности относятся результаты духовного творчества людей и поэтому они непосредственно не связаны с правом собственности на материальный объект, в котором выражены.

Частным случаем интеллектуальной собственности является промышленная собственность. К ней относится изобретения, полезные модели, промышленные образцы, фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания. Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на промышленной собственности, регулируются патентным законом России от 23 сентября 1992 года и Законом «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года.

Результаты интеллектуальной деятельности, как блага нематериальные, могут рассматриваться в качестве определённого вида информационных ресурсов. Однако сами эти ресурсы не сводятся к произведениям творчества и другим результатам интеллектуальной деятельности и могут существовать также в виде самых разнообразных знаний научного, технического, технологического, коммерческого и иного характера.

В современном мире информация выступает в качестве особого объекта договорных отношений, связанных с её сбором, хранением, поиском, переработкой, распространением и использованием в различных сферах человеческой деятельности. При этом особое значение имеет машинная информация, циркулирующая в вычислительной среде, зафиксированная на физическом носителе в форме, доступной восприятию ЭВМ, или передающаяся по телекоммуникационным каналам.

Как объект гражданских прав информация должна обладать следующими признаками:

- информация является идеальным компонентом бытия, т.е. благом нематериальным;

- информация - благо непотребляемое, которое подвергается лишь моральному, но не физическому старению;

- информация обладает возможностью неограниченного тиражирования, распространения и преобразования форм её фиксации.

3.3 Понятие и классификация нематериальных благ

Особую группу объектов гражданских прав образуют нематериальные блага, под которыми понимают не имеющие экономического содержания и неотделимые от личности их носителей блага и свободы, признанные и охраняемые действующим законодательством. Статья 150 ГК относит к ним следующие:

- жизнь и здоровье;

- достоинство личности;

- честь и доброе имя;

- деловую репутацию;

- неприкосновенность частной жизни;

- личную и семейную тайну;

- иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.

В частности нельзя продать отдельные органы или части человеческой личности, уступить свою фамилию, авторство и т.п.

Висновок

Итак, рассмотрев основные положения отечественной цивилистической науки, характеризующие объект гражданского правоотношения, можно сделать вывод, что разнообразные подходы, сделанные в теории гражданского права к определению этого понятия унифицировались нормами Гражданского кодекса России. Такой не свойственный гражданскому праву «императивный подход» в толковании ключевых понятий (к которым, несомненно, следует отнести и объект гражданского правоотношения) позволяет устраниться от многих противоречивых моментов, связанных, например, с пониманием под объектом гражданско-правового воздействия поведения его участников.

Как уже отмечалось, такой подход имеет сугубо теоретическое значение и в целях систематизации объектов правоотношений в законодательстве попросту умалчивается, хотя его логичность и последовательность помогают более четко понять сущность и содержание механизма гражданско-правового воздействия.

В данной работе мы постарались рассмотреть законодательно оформленную систему объектов гражданских правоотношений, хотя вполне понятно, что объем исследования не позволяет нам более подробно остановиться на анализе отдельных разновидностях объектов.

В целом же можно сделать вывод, что в российском гражданском праве система объектов правоотношения имеет достаточно четкую систему. Так, к объектам гражданских правоотношений относятся:

- имущество;

- действия (работы и услуги);

- результаты интеллектуальной (творческой) деятельности;

- нематериальные блага.

В свою очередь, под термином «имущество» в гражданском праве подразумевают:

- вещь или совокупность вещей, находящихся во владении у собственника;

- объединение имеющих денежную оценку как вещей, так и имущественных прав;

- имущественные права и обязательства наследодателя, которые переходят к наследникам.

- Разновидности вещей достаточно многочисленны. К ним, в частности, относятся ценные бумаги, деньги, недвижимость и т.д.

Список використаної літератури

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ (Часть первая) и от 26 января 1996г.

2. Конституція Російської Федерації.

3. Об авторском праве и смежных правах: Закон РФ от 09.07.93 // Ведомости РФ. 1993.

4. Закон РФ «О ценных бумагах».

5. Цивільне право Росії. Курс лекцій. Під ред. О. Н. Садикова. - М.: Юридическая литература, 2004.

6. Цивільне право: Підручник / За ред. Е. А. Суханова - М., 2002.

7. Зінченко С.А., Лапач В.А., шапсугів Д.Ю. Проблеми об'єктів цивільних прав. Ростов-на-Дону: СКАГС, 2005.

8. Лихачов Г.Д. Гражданское право. Загальна частина: Курс лекцій. - "Юстицинформ", 2005 г.

9. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. - М.: Статут, 1999.

10. Мицкевич А.В. Учение о субъектах права: его источники и развитие в советской юридической литературе. Труды ВНИИСЗ. Вип. 29.- М., 1984.

11. О.Н.. Садиков. Цивільне право Росії. Загальна частина: Курс лекцій. - М.: МАУП, 2001.

12. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2000.

13. Рыбаков В.А., Тархов В.А. Собственность и право собственности: Монография. Уфа: Уфимский юридический институт МВД России, 2001.

14. Суханов Е.А.. Гражданское право. В 2 т. Том 1. Учебник. 2-е изд., перераб. і доп. – М.: БЕК, 2000.

15. Федоренко Н., Лапач Л. Особенности оборота имущественных прав // Хозяйство и право. 2001.

1 Збори законодавства Російської Федерації. - 1994. - № 32. - Ст.3301; 1996.

2 Гражданское право России. Курс лекцій. Під ред. О. Н. Садикова. - М.: Юридическая литература, 2004.

3 Олейник А. Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000.

4 Гражданское право России. Курс лекцій. Під ред. О. Н. Садикова. - М.: Юридическая литература, 2004.

5 Зинченко С.А., Лапач В.А., Шапсугов Д.Ю. Проблеми об'єктів цивільних прав. Ростов-на-Дону: СКАГС, 2005.

6 Зинченко С.А., Лапач В.А., Шапсугов Д.Ю. Проблеми об'єктів цивільних прав. Ростов-на-Дону: СКАГС, 2005.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
125.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Суб єкти цивільних прав та обов язків Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин
Суб`єкти та об`єкти цивільних правовідносин
Суб`єкти та об`єкти цивільних правовідносин 2
Об`єкти цивільних правовідносин
Суб`єкти цивільних правовідносин 2
Суб`єкти цивільних правовідносин 3
Суб`єкти цивільних правовідносин
Іноземні громадяни як суб єкти цивільних правовідносин
Юридичні особи як суб`єкти цивільних правовідносин
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru