додати матеріал


приховати рекламу

Народна педагогіка у практиці сімейного виховання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації
Департамент освіти Вологодської області

Державна освітня установа

середньої професійної освіти

"Тотемський педагогічний коледж"

Народна педагогіка у практиці сімейного виховання

Випускна кваліфікована робота
Тотьма, 2009

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ
1.1 Історико-педагогічне осмислення системи народного виховання
1.2 Методи народної педагогіки
1.3 Засоби виховання народної педагогіки
1.4 Народна педагогіка в сімейному вихованні
РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ
2.1 Методика дослідження ефективності методів і засобів народної педагогіки в практиці сімейного виховання
2.2 Аналіз результатів дослідження та ефективності методів і засобів народної педагогіки в практиці сімейного виховання
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ

ВСТУП

"Виховання, якщо воно не хоче бути безсилим, має бути народним"
(К. Д. Ушинський.)
Сучасне соціально-економічне становище країни висунуло ряд проблем, пов'язаних з формуванням діяльності мислячого громадянина Росії, визначальними якостями якого повинні стати широкий кругозір, компетентність, професіоналізм, патріотизм, почуття національної гордості, честі, гідності.
Тому національне навчання і виховання можливе лише при взаємодії з народною педагогікою, тому що у формуванні особистості дитини їй належить вирішальна роль, як сукупності накопичених і перевірених практикою емпіричних знань, умінь і навичок, що передаються з покоління в покоління [21,5].
Тому ця проблема є актуальною в наш час, ми вважаємо, що необхідно відродити народні традиції у вихованні в сім'ї та школі, які будуть сприяти ефективному веденню виховної роботи.
Мета роботи: виявити роль методів і засобів народної педагогіки в практиці сімейного виховання.
Завдання роботи:
1. Вивчити літературу та інші джерела з проблеми дослідження і дати їх аналіз.
2. Розкрити засоби і методи народного виховання.
3. Проаналізувати вплив народної педагогіки в сімейному вихованні.
4. Розробити рекомендації щодо практичного застосування отриманих результатів.
Проблема дослідження полягає у вихованні дітей методами і засобами народної педагогіки.
Об'єкт дослідження: сімейне виховання.
Предмет дослідження: методи та засоби народної педагогіки в практиці сімейного виховання.
Гіпотеза: Якщо в сімейному вихованні дітей використовувати методи і засоби народної педагогіки, то рівень морального виховання дітей підвищиться.
Науково-практична значущість: результати даної роботи можна використовувати в різних освітніх установах, при роботі соціального педагога, фахівця з соціальної роботи з сім'ями, дітьми.
Використані методи: емпіричні: анкетування, інтерв'ювання; теоретичні: метод порівняння, метод аналізу, протиставлення.
База дослідження: МОУ "Тотемське середня загальноосвітня школа № 3".
Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. У вступі показано актуальність дослідження, позначена проблема дослідження, визначено мету і завдання, об'єкт і предмет дослідження. У першому розділі розкрито теоретичні питання, такі як засоби і методи виховання, народна педагогіка в сімейному вихованні. Другий розділ присвячений практичним питанням, таким як використання методів і засобів народної педагогіки, проведення методики дослідження ефективності методів народної педагогіки в практиці сімейного виховання та аналіз результатів. У висновку зроблені висновки з проблеми дослідження. Список літератури складає 21 джерело

РОЗДІЛ 1. ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ
1.1 Історико-педагогічне осмислення системи народного виховання
Дослідження проблеми народного виховання сучасними вченими дають право стверджувати, що в педагогічній науці склалася концепція народної педагогіки, встановлено її предмет, визначено джерела, принципи, методи, характерні особливості. Але необхідність отримання обгрунтованих даних педагогічного дослідження вимагає вивчення підходів до даної проблеми в минулому і сьогоденні [21,9].
Перші ідеї народного виховання узагальнені в творах давньоруської культури. Розглянемо деякі з них.
У "Повчанні" київського князя Володимира Мономаха багато уваги приділяється розвитку в підростаючому поколінні кращих рис національного характеру: доброти, милосердя, працьовитості, гостинності та ін Так, закликаючи до доброти, В. Мономах учив: "Старих шануйте, як батька, а молодих , як братів "[1,166]. У повсякденному житті князь наставляв творити добро: "Хворого відвідайте, покійника проводите ..." Не пропустіть людини, не привітавши його, і добре слово йому молвіте "[1,167].
Автор "Повчання" закликав боротися з лінню як основний негативним якістю людини, що призводить до багатьох бід.
Наведені педагогічні думки великого київського князя запозичені ним з народної педагогіки і призначалися молодим батькам у сімейному вихованні.
Питання народного виховання знайшли відображення і у відомому повчальному творі Стародавньої Русі XII століття "Моління" Данила Заточника, і в складеному в Візантії збірнику афоризмів мислителів минулого "Бджола", перекладеного на Русі наприкінці XI століття. Обидві ці книги є пам'ятками педагогічної думки цього періоду.
Систематичні дослідження вітчизняної народної педагогіки були розпочаті завдяки зусиллям основоположника російської народної школи К. Д. Ушинського. Видатний російський педагог глибоко цінував виховний потенціал народної педагогіки. Обгрунтувавши ідею народності, він відповідав: "Виховання, створене самим народом, засноване на народних початках, має ту виховну силу, якої немає в найкращих системах, заснованих на абстрактних ідеях"
Знаючи народні звичай, обряди, традиції, вчений виступав за народне виховання, так як воно, на його думку, є живим взірцем у процесі народного розвитку. Використання народної педагогіки у громадському і сімейному вихованні зміцнює і розвиває в людині, за словами К.Д. Ушинського, народність, народна самосвідомість і народний характер.
Великий російський письменник і педагог Л.М. Толстой вказував на високу значимість народного виховання, відзначаючи, що життєве освіта є набагато більш потрібним, ніж шкільна.
Спираючись на традиції народної педагогіки, Л.М. Толстой закликав до поваги особистості дитини, розвитку його активності, творчості, рекомендував ставитися до дитини як до особистості, яка має серйозні справи, думки, запити, працювати разом з ним над спільною справою, передавати йому знання та вміння за потребою.
Л.М. Толстой не тільки узагальнював постулати народної педагогіки, а й реалізував їх на практиці: уроки в Яснопольський школі більше були схожі на сімейне навчання селянських дітей.
Великий внесок у вивченні - народної педагогіки вніс відомий етнограф і педагог Г.С. Виноградов, що дав опис сутності цього явища як складової частини педагогічної культури народу. Він дав характеристику народної педагогіки як сукупності навичок і прийомів, застосовуваних народом з метою формування особистості у певному напрямку.
А.С. Макаренко, маючи багаторічний особистий досвід вчителя і вихователя, прийшов до переконання, що педагогіка народжується в живих руху людей, в традиціях певного колективу. Він вважав, що сімейна трудова підготовка має найважливіше значення для майбутньої кваліфікації людини [11,398].
Один з видних дослідників питань народного виховання А.Е. Ізмайлов відзначає, що народна педагогіка розглядає педагогічні погляди народу як вираз практичної народної філософії, як систему накопиченого століттями колективного досвіду народних мас по вихованню молодого покоління, втіленого у різноманітних пам'ятках усної народної творчості [21,14].
У сучасній науці питання звернення до народної педагогіки не новий. В останні роки її проблемами зацікавилися такі вчені, як: Д.І. Латишіна, В.А. Миколаїв, І.П. Малютін і ін Вивчаючи досвід народної педагогіки, вони відзначають, що російський народ має багаті традиції в галузі виховання, які розвивалися і удосконалювалися протягом багатьох століть. Різноманіття прийомів і засобів народного виховання забезпечувало успішну підготовку дітей до праці, сімейного життя, захисту Батьківщини, виховувати підростаюче покоління на кращих зразках народної моралі.
Вивчення та освоєння традиційного етнокультурної спадщини - це можливість в сучасному житті створити оптимальну систему передачі трудових, естетичних, інтелектуальних цінностей, знань, умінь, навичок. Тоді освітня система, що складається дошкільних, шкільних, позашкільних установ, стане дійсно виконувати свої прямі функції - передавати народне педагогічну спадщину від покоління до покоління [4,67].

1.2 Методи виховання народної педагогіки
Метод виховання (від грецького "методос" - "шлях") - шлях досягнення заданої мети виховання. Стосовно шкільній практиці можна сказати навіть, що методи - це способи впливу на свідомість, волю, почуття, поведінку вихованців, визнані виробити в них задані метою виховання якості.
У педагогічній літературі дається опис великої кількості методів. В даний час найбільш об'єктивною і зручною визнана класифікація методів виховання Г.І. Щукіної на основі спрямованості - інтегративної характеристики, що включає в себе в єдності цільову, змістовну та процесуальну сторони методів виховання. Відповідно з цією характеристикою виділяються три групи методів виховання, які представимо у вигляді схеми.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Методи виховання
Методи формування пізнання
Методи організації діяльності і формування досвіду поведінки
Методи стимулювання
Розповідь Пояснення
Лекція
Етична
бесіда
Умовляння
Навіювання
Інструктаж
Диспут
Доповідь
Приклад
Вправа
Привчання
Педагогічна вимога
Громадська думка
Змагання
Заохочення
Покарання

Це загальні методи виховання. Вони визначаються цілями, змістом, засобами виховання [13,532].
У етнопедагогіки виділені наступні засоби виховання: слово, справа, релігія, природа, традиції,. гра, громадську думку. У відповідності з названими засобами методи народного виховання можна об'єднати також на групи, як показано на таблиці.
Методи виховання
Словом
Справою
Релігією
Природою і мистецтвом
Традиціями
Грою
Прохання
Рада
Натяк
Розповіді
Наказ
Прохання
Приклад
Привчання
Вправа
Показ
Випробування
Повір'я

Чи благословення

Заклинання
Прокляття
Сповідування
Спостереження
Відтворення
Порівняння
Знайомство з традиціями
Усвідомлення їх
Імітація
Змагання
Нагорода
Загроза

Роз'яснення і переконання застосовуються з метою формування у дітей позитивного ставлення до праці, гідної поведінки в сім'ї, школі, суспільстві. Для народної педагогіки особливе значення має показ способів виконання різних видів праці. Після роз'яснення і показу вступають в силу вправи, які повинні виробити необхідні навички та прийоми праці.

Повчання - один з найпоширеніших прийомів у сімейній педагогіці: батька - сина, старшого - молодшому, вчителя - учня.

Привчання як метод народної педагогіки типовий для раннього дитинства. Привчають дітей вчасно лягати спати і рано вранці вставати, містити іграшки та одяг у порядку, робити вчасно уроки, бути ввічливими з батьками, дорослими, однолітками і т.д.

Переконання містить в собі роз'яснення і доказ, тобто показ конкретних зразків, з тим, щоб дитина не сумнівався в розумності певних понять, дій, вчинків, поступово накопичував моральний досвід і потреба керуватися ним [8,45].

Заохочення, схвалення, похвала - найважливіші методи народного виховання, що надає велике стимулююче вплив на дітей. Діти завжди відчувають потребу в оцінці своєї праці, поведінки, ігри. У дні сімейних свят, особливо в день народження дитини, заохочення може бути виражене в подачі недорогих подарунків. Але заохочення має бути об'єктивним, обгрунтованим, справедливим, воно повинно відповідати схвалюваної діяльності дитини, щоб не породжувати зазнайства, а навпаки - стимулювати на подальші успіхи.

Ми вважаємо, що особистий приклад - найдієвіший метод народного виховання. Моральний вигляд батьків, старших, вчителів, їх праця, громадська діяльність, взаємини в сім'ї, ставлення.
Підводячи підсумок сказаному, хочеться зауважити, що методи дуже тісно взаємопов'язані з коштами, яким ми приділимо велику увагу в наступному розділі.

1.3 Засоби виховання народної педагогіки

Під засобами виховання народної педагогіки розуміються канали впливу на свідомість і поведінку дитини з метою повідомлення необхідних корисних відомостей, формування практичних умінь і навичок, розвитку мотивів звичок моральної поведінки [15,456].
Серед дослідників народної педагогіки немає єдиної думки про засоби виховання. Не ставлячи перед собою мети проаналізувати всі точки зору вчених на цю проблему, зупинимося на найбільш ефективних засобах виховання сучасних школярів, взявши за основу положення, висловлене К.Д. Ушинського у відомій роботі "Про народність у громадському вихованні": "Релігія, природа, перекази, закони, промисловість, література і т.д. - це все з чого складається історичне життя народу ..." [19,110].
Звернемося до найбільш продуктивним засобам виховання народної педагогіки.
а) Природа.
Могутнім засобом виховання є природа. Багата і красива природа Росії, по-своєму чудовий і прекрасний кожен куточок нашої Батьківщини.
Природа сприяє розвитку естетичних почуттів, спостережливості, уяви. Хто по-справжньому любить природу, як правило, добрий у відносинах із людьми [4,56].
Необхідно пам'ятати, що природа - джерело прекрасного, і дітям потрібно допомогти зрозуміти і відчути всю красу і красу природи рідного краю. Виховання у юнаків та дівчат естетичної чуйності до природи, глибокого розуміння краси - складне завдання вихователів, яка може бути вирішена різними різноманітними методами, найважливішими з яких є ті, які засновані на безпосереднє спілкування учнів з природою (прогулянки, туристичні походи, збір гербаріїв та лікарських трав тощо). З метою більш глибокого розуміння краси природи корисні проведення бесід, організація фотовиставок, читання та обговорення художніх творів письменників, бесіди за творчістю художників - пейзажистів.
Виховання естетичного ставлення до природи пропонує не тільки розуміння її краси, але й активну участь школярів в охороні природних багатств. У цьому плані допоможуть суботники з озеленення території школи, свого будинку, вулиці, дотримання права перебування на річці чи в лісі під час туристичних походів, прогулянок, риболовлі, збирання грибів, ягід і т.д. Такі види активної діяльності щодо збереження природи приносить учням задоволення і радість, виховують у них естетичні потреби і навички вносити прекрасне у навколишнє життя.
Давно встановлено, що людина виростає під безпосереднім впливом навколишньої його природи. Ні сучасні хмарочоси, ні бетонні магістралі не можуть відгородити його від неї. Краще всього, коли людина і природа перебувають у тісному союзі.
Необхідно не тільки виховати в дитині любовно - споглядальне ставлення до природи, а й особливо важливо використовувати всі можливості, щоб постійно розвивати в ньому творче [21,30]. Потрібно говорити, перш за все, що все довкілля, все живе потребує людської опіки, допомоги та підтримки, вказати дитині на об'єкт, що вимагає його турботи й уваги.
б) Релігія.
Релігія - одна з могутніх рухів, збагачують духовний потенціал світової історії [17,22].
Найбільш надійний шлях придбання знань - звернення до джерел, документів, що існують з давніх часів, на яких грунтуються релігійні вчення.
Релігійна свідомість як частина суспільної свідомості відіграє велику роль у життєдіяльності людини, у формуванні його особистості. Тому необхідно спрямовувати зусилля до використання прогресивних ідей релігійної культури та етики у вихованні дітей та молоді, у формуванні повноцінної особистості зі здоровими індивідуально - соціально значущими потребами - високою моральністю, милосердям, співчуттям [17,123].
Найважливішою функцією релігії, як ми вже відповідали, є виховання. Враховуючи фольклорну основу більшості біблійних історій, їх моральний сенс, можна говорити про те, що релігія є складовою частиною народної педагогіки. Своїми специфічними методами віра регулює поведінку людини.
Вивчаючи педагогічні праці російських вчених, особливо тих, хто жив і працював далеко батьківщини, можна помітити, що завдання виховання молодого покоління вони бачили раніше в заощадженні в дітях почуття любові до Батьківщини, своєї традиційної культури.
Здійснити традиційне православне виховання в сучасних умовах, керуючись законами Російської Федерації "Про освіту" та "Про свободу віросповідання", можна за допомогою введення в школу факультативних курсів на основі православної етики, історії релігії, духовної культури Росії.
Яким чином слід проводити духовна освіта дітей? Перш за все, на уроках історії, літератури, факультативних заняттях необхідно знайомити учнів з Біблією, особливу увагу, приділяючи новозавітної моральності, любові до ближнього. Євангельські тексти допомагають школярам з'ясувати, що таке совість і як її виховувати, з чого почати роботу над собою, чому погано заздрити і ненавидіти, як заважають людині в житті злість і невміння себе стримувати, чому необхідні лагідність, терпіння. Вивчаючи Таїнства і обряди Православної церкви, Дванадесяті свята, діти починають розуміти, наскільки важливо очищати душу від різноманітної скверни.
У навчальній діяльності, і на уроках літератури, світової художньої культури, історії, географії, музики, образотворчого мистецтва необхідно розповідати про святих подвижників, їх діяннях, духовної спадщині, заповідав нащадкам. Вивчаючи творчість відомих вчених і письменників, учні з інтересом дізнаються, яке місце посідає віра в їх творчому роздум над вічними проблемами буття.
На прикладі життя і діяльності таких святих, як Сергій Радонезький, Дмитро Донський, Олександр Невський, Серафим Саровський, Кирило Білозерський ін, вони вчаться любити батьківщину, допомагати ближньому, слухатися батьків. Християнська культура виховує морального людини.
Традиційне православне виховання, характерне для російської народної педагогіки, має глибоке коріння. Протягом багатьох століть російська православна церква була силою, що зберігає найкращі традиції нашого народу, що лежать в основі його єдності і цілісності, а моральність є стрижнем особистості [21,27]. Відмовившись свого часу від минулого, ми відвернулися від тисячолітньої культури, від вічних цінностей, що призвело до негативних явищ.
в) Фольклор
З мистецтвом народу діти знайомляться з першої почутої в ранньому віці пісні, казки, У дізнається першій грі. Мистецтво слідує за ним і в доросле життя. Російський фольклор - найбільше багатство нації, невід'ємна частина художньої культури, досконале творіння багатьох століть [8,68].
Усна народна творчість представляє велику педагогічну цінність, яка полягає в його пізнавальному, виховному і естетичному значеннях, які нерозривно пов'язані між собою [5,123].
Пізнавальне значення фольклору проявляється, перш за все, в тому, що він відображає особливості явищ реального життя і дає великі знання про історію суспільних відносин, праці і побут, а також уявлення про природу своєї країни.
Виховне значення усної народної творчості полягає в тому, що кращі його твори натхненні високими прогресивними завданнями, любов'ю до Батьківщини, прагнення до миру, тобто просякнуті ідеями народної педагогіки [5,125].
Естетичне значення фольклорних творів полягає в тому, що вони є чудовим мистецтвом слова, відрізняються великим поетичним майстерністю, що відбилося у їх побудові, і в створенні образів, і в мові.
Фольклор майстерно користується вигадкою, фантастикою, а так само символікою, тобто алегоричній передачею і характеристикою явищ та їх поетизацією. У фольклорі виражаються художні смаки народу. Форма його творів століттями відшліфовувалися творчістю майстрів слова. Тому фольклор розвиває естетичне почуття, для нього характерно розкриття прекрасного і в природі і людині [5,126].
Все це обумовлює необхідність роботи з дітьми на матеріалі російського традиційної художньої творчості, російської культури.
Сьогодні педагоги можуть знайти достатню кількість наукової та популярної літератури, що містить історичні та етнографічні відомості про традиційну народну культуру. Знання про старовинних обрядах, вміння розуміти і цінувати фольклор, народне мистецтво, ми вважаємо, потрібні підростаючому поколінню. Але абсолютизація фольклору та етнографічні реконструкції в сучасному побуті можуть дати і негативний результат, так як просте копіювання фольклорних зразків, що ведуть до сприйняття лише зовнішньої їх боку, без глибокого внутрішнього особистого переживання, виявляється мертвим зліпком [5,128].
Між тим, досвід роботи з дітьми переконує, що багато явищ, властиві традиційній народній культурі, проявляються в природних життєвих ситуаціях. Треба виявити в структурі народної культури ті аспекти, які бути освоєні дітьми у їхній власній діяльності та пережито емоційно. На цій основі можна вирішити завдання "вживання" дітей в культуру свого народу, розвинути творчі здібності, формувати пізнавальні процеси, різні вміння і навички.
г) Література
Російська література відома своїми гуманістичними ідеалами, громадянським пафосом у формуванні повноцінної людської особистості, її духовності та моральності. Будучи частиною духовної культури народу, література поряд з іншими гуманістичними дисциплінами знайомить учнів з культурою народу [21,31].
Роль російської літератури виявилося унікальною, тісно пов'язаної з пошуками нових форм національного буття, з прагненням до володіння цільним знанням, з шуканнями морального ідеалу, які стали для російської літератури маяком [21,32].
Істинний письменник своєю художньою творчістю єднає минуле з сьогоденням і майбутнім, він зміцнює та поповнює народну пам'ять, одночасно сам, харчуючись від неї; стоїть на сторожі самосвідомості, гідності і культури свого народу, піклуючись про її збереження і зміцнення.
Хотілося б, щоб при виборі творів сучасних письменників для читання вчитель рекомендував учням, перш за все ті книги, які несуть на собі відбиток народної етичної культури, яка так багато представлена ​​у фольклорі, остерігаючи їх від заполонили прилавки магазинів книг, пропагують розпусту, насильство, жорстокість , цинізм, аморальний спосіб життя.
Народна етика концентрує увагу на сумлінність, працьовитість, чесність. У російській літературі можна знайти достатньо прикладів продовження цих традицій. Наприклад, у творчості В.Г. Распутіна, особливо в його повістях "Останній строк", "Прощання з Матьорою". Распутінскій старої Ганна і Дарина - носії кращих рис народної моралі. Те ж саме можна сказати і про твори В.І. Бєлова, Є.І. Носова та інших російських письменників [21,32].
Сприятливий вплив художньої літератури на виховання учнів, ми думаємо, безперечно. Твори російських письменників впливають на почуття, уяву, інтелект і волю читача, відкривають широкі можливості для виховання гуманності, прищеплюють найкращі людські якості, роблять людину більш зрілим. Образи художніх творів допомагають у виробленні ідеалу. А ідеал, дозрілий у свідомості підлітка, зазвичай служить як би дороговказною зіркою, програмою дії у вихованні позитивних якостей особистості.
д) Казки
Казки російського народу К.Д. Ушинський назвав першими блискучими спробами народної педагогіки. Захоплюючись казками як пам'ятниками народної педагогіки, він написав, що ніхто не в змозі змагатися з педагогічним генієм народу. Те ж саме слід сказати про казки та інших народів [19,35]
Казки, будучи художньо - літературними творами, одночасно були для трудящих і областю теоретичних узагальнень з багатьох галузей знань. Вони - скарбниці народної педагогіки, більш того, ми вважаємо, що в багатьох казках містяться педагогічні ідеї. Казки є важливим виховним засобом. Протягом століть виробленим і перевіреним народом. Життя, народна практика виховання переконливо довели педагогічну цінність казок [21,37].
е) Російська мова
Великий російський педагог К.Д. Ушинський справедливо зауважив, що "краще і навіть єдино вірний засіб проникнути в характер народу - засвоїти його мова, і чим глибше увійшли ми в мову народу, тим глибше увійшли до його характер" [19,150]. Думаємо, що варто прислухатися до слів вченого, задуматися над їх змістом. Саме за допомогою рідної мови ми пізнаємо світ, маємо можливість долучиться до того величезного досвіду, яке накопичило людство. Але, перш за все рідну мову дозволяє нам краще пізнати рідний світ - історію і культуру свого народу, а людина, не пам'ятає спорідненості, не здатний сприйняти і світовий досвід. Мова є основною формою збереження знань, і тим самим він служить і засобом передачі цих знань.
Дуже важливо показати школярам, ​​що слова російської мови - це живе свідчення нашої історії, нашої культури. У них живе минуле і сьогодення народу, його традиційний і сучасний побут, вони відображають особливості трудової діяльності людей, природного середовища їх проживання, традицій, звичаїв. Слова - пам'ятник культури [8,23].
Таким чином, ми осягаємо премудрості російської мови не для того, щоб усвідомити мову як особливу знакову систему. Мова потрібен нам, щоб каже, читати, писати, розуміти почуте і прочитане.
Щоб адекватно розуміти художні та фольклорні тексти, спеціальну літературу, необхідно поповнювати наші повсякденні приблизні знання науковими, енциклопедичними відомостями про ті чи інші факти або явища російської культури. Тому, ми вважаємо, що треба дуже дбайливо ставитися до своєї мови. Тільки при дбайливому і допитливим підході до слова і тексту ми зможемо дійсно збагатитися інтелектуально, емоційно, морально.
Завершуючи розмову про російською мовою як про один з найважливіших засобів виховання народної педагогіки, знову звернемося до слів К.Д. Ушинського, який, називаючи рідну мову дивним педагогом, зазначав: "Будучи цілковитій і гірший літописом всієї духовної, багатовікового життя народу, мова в той же час є найбільшим народним наставником, учівшім народ тоді, коли не було ще книг, ні шкіл, і які продовжують вчити його до кінця народної історії "[19,14]. Ми абсолютно згодні з цим великим російським педагогом.
ж) Прислів'я
Прислів'я створюється всім народом, тому висловлює колективна думка народу. У ній міститься народна оцінка життя, спостереження народного розуму. Народні прислів'я мають форму, сприятливу для запам'ятовування, що посилює їх значення як засобів виховання. Їх запам'ятовування полегшується грою слів, різними співзвуччями, римами, ритмікою, інколи дуже майстерною. У даному випадку поезія виступає як форма збереження і поширення мудрості, досвіду пізнавальної діяльності, що моделює виховання і його результат-поведінка [17,46].
Кінцевою метою прислів'їв завжди було виховання, вони з подальших часів виступали як педагогічні засоби. З одного боку вони містять педагогічну ідею, з іншого - надають виховний вплив, несуть освітні функції, оповідають про засоби, методи виховного впливу, відповідних уявлення народу, дають характерологічні оцінки особистості - позитивні і негативні, які, визначаючи так чи інакше мети формування особистості, містять заклик до виховання, самовиховання, засуджують дорослих, які нехтують своїми педагогічними обов'язками [17,47].
з) Музика
Музика - один з видів мистецтва, який звернений до почуттів, так як передає образи емоційних різних станів людини. Не дарма музику називають мовою душі, найтонші нюанси якої буває важко передати іншими видами мистецтва [17,56].
Діти чуйно відгукуються на все, що зачіпає їхні почуття і уяву. Вони здатні з цікавістю слухати класичну музику і відрізняти справжнє мистецтво від примітивного який представляє естетичної цінності.
По радіо, телебаченню, вдома і на вулиці можна почути низькопробну музику. Від такої музичної продукції сумнівної якості, на нашу думку, потрібно оберігати дитини.
Музика викликає у дитини різноманітні відтінки почуттів, доставляє йому насолоди, збагачують емоційне життя.
Безперечно благотворний вплив музики на формування не тільки емоційної культури, а й морального вигляду, розумових здібностей, на загальний розвиток дитини, характер спілкування його з однолітками і дорослими, так як вона несе в собі образи краси, добра, смутку, любові, світла.
Музика є одним із засобів виховання і впливу на емоційну сферу дитини. Музика - це мистецтво, і будь-які його жанри впливають саме на чуттєву сферу людини, на його емоції. Через почуття музика дуже впливає на вчинки, на дії, на формування світовідчуття і світогляду. Почуття і емоції - основний важіль його дій і поведінки.
Дуже близька світу дитини народна музика: пісні, потішки, примовки. Російський дитячий музичний фольклор пронизаний любов'ю до дітей.
Російський народ завжди славився своєю музикальністю, любив співати, танцювати, грати на музичних інструментах. А народні умільці виготовляли різні музичні інструменти: дудочки, гармошки, тріскачки, дзвіночки. Всі ці інструменти розвивали слух, ритм, емоційну сприйнятливість дитини, формували його музичний слух. Багато росіян сучасні композитори пишуть музику на фольклорні мотиви. Так, для С. Слонімського народна творчість стало джерелом натхнення, він створив у своїх дитячих фортепіанних п'єсах цілий ряд портретів різних казкових героїв. (Наприклад, "Жаба", "Коник", "Гіркі сльози", "Під дощем ми співаємо" та ін)
Таким чином, музика здатна обдарувати красою світосприйняття та повнотою почуттів, спонукати до піднесеного, подарувати неповторні миті щастя, забарвити будні і навіть підтримати у важкі хвилини. Музика перетворює духовний світ дитини. Натхненний музикою, відчувши його красу, він перетвориться всередині і дивиться на світ чистими очима, відкритим серцем, не здатним створити зло [21,35].
і) Загадки
Загадки розумні, високопоетічни, багато несуть у собі моральну ідею. Відповідно вони впливають на розумовий, естетичне і моральне виховання. У глибоку давнину вони, мабуть, виконували всі ці функції. Але пізніше в них домінуючим початком стало розумове виховання.
Загадки покликані розвивати мислення дітей, привчати їх аналізувати предмети і явища з різних областей навколишньої дійсності; причому наявність великої кількості загадок про одне й те ж явище дозволяло давати всебічну характеристику предмету [21,34].
Але значення загадок у розумовому вихованні далеко не вичерпується розвитком мислення, вони також збагачують розум відомостями про природу і знаннями з самих різних областей людського життя. Використання загадок у розумовому вихованні цінне тим, що сукупність відомостей про природу і людської суспільстві набувається дитиною в процесі активної розумової діяльності [21,37].
Ми зупинилися на найбільш продуктивних засобах виховання народної педагогіки, виділивши серед них фольклор, релігію, природу, літературу, рідну мову, музику, прислів'я, казки та загадки.
Важливими засобами народного виховання є також трудова діяльність дітей, традиція, обряд, гра. Про них піде мова в матеріалах, присвячених родинного виховання.
1.4 Народна педагогіка в сімейному вихованні
Сім'я з позиції соціологів, являє собою малу соціальну групу, засновану на шлюбному союзі і кровну спорідненість, члени якої пов'язані спільністю побуту, взаємною допомогою, моральною відповідальністю [21,43].
Зупинимося на питаннях на сімейного виховання.
Сімейне виховання (те ж саме - виховання дітей у сім'ї) - загальна назва для процесів впливу на дітей з боку батьків та інших членів сім'ї з метою досягнення бажаних результатів.
Визначальна роль сім'ї обумовлена ​​її глибоким впливом на весь комплекс фізичного і духовного життя дитини. Сім'я для нього є одночасно і середовищем проживання, та виховної середовищем. За даними досліджень, сім'я тут відображає і школу, і засоби масової інформації, і трудові колективи, і друзів, і вплив літератури і мистецтва. Це дозволило педагогам вивести досить певну залежність: успішність формування особистості обумовлюється, насамперед, сім'єю [21,44]. Чим краще сім'я і чим краще впливає вона на виховання, тим вище результати фізичного, морального, трудового виховання особистості.
Підводячи підсумок сказаному вище, визначимо основні виховні функції сім'ї:
- Сім'я надає серйозне виховний вплив на дитину, з віком вона слабшає, але не втрачається повністю (за умови нормальної сім'ї)
- В сім'ї формуються кращі якості особистості;
- Сім'я здійснює соціалізацію особистості;
- Сім'я забезпечує спадкоємність традицій;
Загальновідомо, що мати і батько є першими природними вихователями, в основі цієї родинної близькості лежать, перш за все, глибоку повагу і любов до дітей і навпаки.
У наш час заповіти народної педагогіки набувають особливої ​​актуальності. У сім'ях ростуть діти, яких батько і мати повинні навчити жити, прищепити їм якості, необхідні для досконалої особистості, привчити до праці, допомогти побачити в житті близькі й далекі цілі, показати, як добиватися задуманого. Мистецтво батьків полягає в тому, щоб стати для дітей найближчими і серцевими друзями, кому можна довірити найпотаємніше і бути впевненими, що їх зрозуміють [2,11].
Зупинимося на питаннях змісту виховання в сім'ї. Сім'я зобов'язана формувати фізично і психічно здорову, моральну, інтелектуально готову особистість, готову до майбутньої трудової, громадської і сімейного життя. Складовими компонентами змісту сімейного виховання є відомі напрями - фізичне, моральне, інтелектуальне, естетичне, трудове виховання.
Фізичне виховання в наші дні виходить на перший план, тому що воно грунтується на здоровому способі життя, правильної організації розпорядку дня, загартовування організму, занятті спортом тощо [7,24]. Сьогодні це дуже актуально, так як відзначається погіршення екологічної обстановки в країні, поширення таких негативних впливів на дітей, як куріння, алкоголізм, наркоманія.
Центральне місце в системі фізичного виховання займали в минулому дитячі ігри, деякі з них і сьогодні популярні і улюблені в дитячому середовищі, наприклад: "Жмурки", "Козаки-розбійники", "Піжмурки" та ін Емоційне забарвлення, дух суперництва, активні рухові дії змушують дитину докладати значні фізичні та вольові зусилля, що розвиває витривалість, спритність, вправність, сміливість, відвагу. На жаль, доводиться констатувати той факт, що старовинні народні ігри йдуть з життя, хоча вони гідні відродження [7,23].
Таким чином, фізичне виховання вирішує багато завдань, в тому числі розвиває волю, силу, витривалість, рухові навички, спритність, швидкість, сприяє збереженню здоров'я, відволікає від шкідливих звичок, гартує організм і забезпечує високу працездатність.
Інтелектуальне (або розумова) виховання в сім'ї характеризується зацікавленим участю батьків у збагаченні дітей знаннями, формуванні потреби їх пізнавальних інтересів, здібностей, нахилів і задатків.
Серед основних джерел знань були і залишаються книга, читання, усний переказ. Необхідно визнати, що читання гідною, особливо класичної літератури не є серйозним пристрастю сучасних школярів. Добровільний питання 725 учнів 11-х класів Вологодської області дав такі результати: улюблені жанри старшокласників-романи (31%), фантастика (30%), детектив (25%), публіцистика і науково-популярна література викликає інтерес у 20% опитаних. Тільки один з десяти одинадцятикласників цікавиться поезією. 24%, що брали участь в опитуванні, визнають, що читають мало або не читають взагалі [21,48] Це можна помітити на наступній діаграмі:


Рис.1. Дані опитування серед старшокласників.
Рідна мова виступає найважливішим чинником розумового виховання дітей: з першого слова матері, почутого немовлям, з ніжною колискової пісні, з власного імені починається пізнання навколишнього світу.
Народна педагогіка і сьогодні пропонує батькам багатий матеріал для розумового розвитку дітей у сім'ї. Це і розмаїття жанрів фольклору, і народні спостереження і прикмети, і знання, отримані в процесі догляду за рослинами і тваринами, під час збору ягід, грибів, лікарських трав і т.д.
Зупинимося на питаннях трудового виховання.
Народна педагогіка вчила працьовитості з малих років, спочатку в сімейних справах, а коли виростав людина, перевірка його трудової підготовки ставала суспільною. К. Д. Ушинський зазначав: "Виховання не тільки повинно розвинути розум людини і дати йому відомий обсяг відомостей, але має запалити в ньому спрагу серйозної праці, без якого життя його не може бути не гідною, ні щасливою" [19,139].
Важливою умовою працьовитості є атмосфера колективізму, коли вся сім'я бере посильну участь у справах, коли проявляється допомогу одних членів сім'ї по відношенню до інших. Ми вважаємо, що велику роль відіграє особистий приклад батьків, старших членів сім'ї. Сім'я повинна готувати дитину до праці не тільки для потреб своєї родини, але і для майбутнього праці в суспільному виробництві, так як за справедливим зауваженням А. С. Макаренка, "дитина буде членів трудового суспільства, отже, його значення в цьому суспільстві, цінність його як громадянина буде залежати виключно від того, наскільки він до цієї праці буде підготовлений. " [11,129].
Моральні риси російського народу складалися століттями, вони передавалися з покоління в покоління як своєрідний моральний кодекс. Російський народ спочатку відрізнявся високою моральністю, порядністю, чесністю, гостинністю [21,69].
Моральні поняття відображають різні сторони відносин між людьми, вони стають повсякденними нормами поведінки. А також загальнолюдські цінності, абстрактні за своєю природою, як добро, зло, обов'язок, честь, совість, переходять у розряд конкретно впізнаваних, регулюючи вчинки людини.
Перші моральні навички діти отримують в сім'ї з раннього віку, з колискових пісень і казок. Під впливом батьків вони з перших кроків починають розрізняти, "що таке добре і що таке погано", у них поступово виробляються навички культурної поведінки: слухняність, повагу до старших, скромність, акуратність, чуйність, чуйність і т.д.
Підводячи підсумок сказаному вище, слід зазначити, що фізичне, трудове, розумове, естетичне та моральне виховання молодого покоління в сім'ї, засноване на заповітах народної педагогіки, нерозривно пов'язані. Як і сотні років, так і в наш час батьки бажають бачити своїх дітей фізично здоровими, працьовитими, інтелектуально розвиненими. У цьому, на нашу думку, і полягає ідея виховання більш досконалої особистості.

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ
2.1 Методика дослідження ефективності методів і засобів народної педагогіки в практиці сімейного виховання
У цьому розділі ми приділимо велику увагу практичним питанням, таким як:
- Методика дослідження ефективності методів і засобів народної педагогіки в практиці сімейного виховання.
- Аналіз результатів дослідження ефективності методів і засобів народної педагогіки.
У дослідженні брали участь 5 сімей різних категорій, діти яких відвідують школу № 3. Для доказу гіпотези ми використовували такі діагностики:
1. Опитувальник АСВ (див. додаток 9)
2. Анкета "Рівень морального виховання" (див. прогр. 2),
3. Анкета "Взаємини в сім'ї" (див. додаток 4)
4. Тест "Я і моя дитина" (див. додаток 11)
5. Інтерв'ю з родинами (див. додаток 5)
Для підвищення рівня виховання дітей у ході експериментальної роботи були проведені спеціально підготовлені заняття з дітьми та батьками:
1. Заняття "Знавці прислів'їв" (див. додаток 6),
2. Заняття "Знавці природи" (див. додаток 7),
3. Вікторина "Казки" (див. додаток 8),
4. Батьківські збори "Похвала і покарання у вихованні дитини" (див. додаток 12).
Заняття, мета яких підвищення рівня морального виховання, батьківські збори, ми провели на базі середньої загальноосвітньої школи № 3, також виходили на будинок у сім'ї для анкетування, тестування, інтерв'ювання. Мета даних досліджень полягає у виявленні особливостей сімейного виховання.
2.2 Аналіз результатів дослідження та ефективності методів народної педагогіки в практиці сімейного виховання
Проаналізувавши результати, зробимо висновки про те, яке місце в сімейному вихованні займає народна педагогіка, про ефективність методів і засобів народної педагогіки в сімейному вихованні, виявимо рівень морального виховання у дітей.
Сім'я № 1
Аналіз карти сім'ї
У ході складання ми з'ясували склад сім'ї, загальні відомості про батьків та інших членів сім'ї, матеріальному положенні і з'ясували, що ця сім'я є неповною. Все це необхідно нам знати при роботі з даною сім'єю.
Аналіз анкети "Рівень морального виховання"
За відповідями на запитання анкети ми з'ясували наступне:
· Інформанти вважає, що народну педагогіку необхідно відроджувати
· Віддає перевагу естрадній музиці, народна музика не приваблює
· Майже не відвідує заклади культури.
У цілому за цими результатами можна зробити висновок про те, що об'єкт анкетування ще формально освоює багатства народної педагогіки, рівень розвитку народної культури знаходиться на низькому рівні.
Аналіз інтерв'ю
При відповіді батьків на запитання інтерв'ю з'ясувалося наступне:
· Батьки застосовують у вихованні своєї дочки різні методи, наводять приклади зі свого життя, найчастіше застосовують методи пояснення, бесіди.
· До трудової діяльності почали привчати досить рано.
· На питання: "Чи брали участь у вихованні своїх онуків бабусі й дідусі?" батьки відповіли, що у вихованні дочки приймала велику участь бабуся, вона співала, розповідала в дитинстві казки.
· Також як і дочка, батьки вважають, що народну педагогіку необхідно відроджувати.
Узагальнюючи, можна зробити висновок про те, що ця родина намагається керуватися принципами народної педагогіки у вихованні своєї доньки.
Аналіз анкети "Взаємовідносини в сім'ї"
Аналізуючи відповіді на дану анкету, ми зробили висновок про те, що анкетованих вважає, що взаємини в сім'ї хороші, іноді виникають конфлікти, сім'я рідко збирається разом, а коли збираються, то проводять разом дозвілля - дивляться телепередачі. У даній сім'ї іноді виникають суперечки, причина яких: розбіжності в питаннях виховання дітей. Анкетованих вважає найбільш ефективними засобами виховання: література, релігія, фольклор. Виховує своїх дітей різними методами, на перше місце ставить похвалу.
Аналіз опитувальника АСВ
Опитувальник АСВ дозволяє визначити порушення процесу сімейного виховання.
При аналізі відповідей на даний опитувальник ми з'ясували наступне:

Порушення сімейного виховання
Кількість балів
Інтерпретація результатів
Г + гиперпротекция
Г-гипопротекция
3 з 7
6 з 8
Батьки дуже мало часу приділяють дитині
У + ступінь задоволення потреб дитини
У-
4 з 8
1 з 4
Батьки намагаються задовольняти потреби своєї дитини
Т + Кількість вимог до дитини в сім'ї
Т-
4 з 4
0 з 4
Надмірність вимог до дитини
З + кількість заборон
З-
3 з 4
1 з 3
Надмірність заборон до своєї дитини
З + кількість санкцій
З-
3 з 4
0 з 4
Надмірність санкцій
Н нестійка сила виховання
4 з 5
Перехід батьків від дуже суворо виховання до ліберального.
Таким чином, зробимо висновок про те, що батько приділяє мало уваги дитині, дуже багато вимагає від дитини, присутній різка зміна прийомів виховних впливів, зустрічається нестійка сила виховання, батьки намагаються задовольняти потреби дитини. Таким чином, сімейне виховання майже гармонійно, т.к батьки занадто мало приділяють уваги своїй дитині.
Аналіз тесту "Я і моя дитина" (див. додаток 12)
Проаналізувавши відповіді на цей тест, ми з'ясували, що батько добре ставитися до своєї дочки, може порадитися з дитиною, не дивлячись на його вік - це говорить про те, що батько поважає свою дитину як особистість, може поставити себе на місце дитини., Пообіцяти дитині виконати її бажання за хорошу поведінку, але батько вказує, що іноді не може зберегти самовладання із за вчинку дитини, не може утриматися від вживання слів і виразів, які можуть поранити дитину. Таким чином, батько поєднує у вихованні дитини методи заохочення і покарання.
Сім'я № 2
Аналіз карти сім'ї
У ході складання ми з'ясували склад сім'ї, загальні відомості про батьків та інших членів сім'ї, матеріальному положенні і з'ясували, що ця сім'я є неблагополучною.
Аналіз анкети "Рівень морального виховання"
За відповідями на запитання анкети ми з'ясували наступне:
· Віддає перевагу естрадній музиці, народна музика не приваблює
· Інформанти вважає, що народну педагогіку відроджувати не обов'язково.
· Майже не відвідує заклади культури
У цілому за цими результатами можна зробити висновок про те, що об'єкт анкетування ще починає освоювати багатства народної педагогіки, рівень розвитку народної культури знаходиться на низькому рівні.
Аналіз інтерв'ю
При відповіді батьків на запитання інтерв'ю з'ясувалося наступне:
· Батьки застосовують у вихованні своєї дитини різні методи, найчастіше покарання.
· До трудової діяльності почали привчати з раннього дитинства.
· На питання: "Чи брали участь у вихованні своїх онуків бабусі й дідусі?" батьки відповіли, що у вихованні дитини бабуся участь не брала, дитини намагалися виховувати самі.
· Батьки вважають, що народну педагогіку відроджувати необов'язково.
Узагальнюючи, можна зробити висновок про те, що ця сім'я застосовує у вихованні своєї дитини різні методи, найчастіше покарання.
Аналіз анкети "Взаємовідносини в сім'ї"
Аналізуючи відповіді на дану анкету, ми зробили висновок про те, що батьки вважають, що взаємини в сім'ї задовільні, тому що іноді виникають конфлікти, що стосуються виховання дитини. Анкетованих вважає найбільш ефективними засобами виховання: релігія, література, музика. Найбільш ефективним методом виховання дитини батьки вважають покарання.
Аналіз опитувальника АСВ
Опитувальник АСВ дозволяє визначити порушення процесу сімейного виховання. При аналізі відповідей на даний опитувальник ми з'ясували наступне:
Порушення сімейного виховання
Кількість балів
Інтерпретація результатів
Г + гиперпротекция
Г-гипопротекция
6 з 7
6 з 8
Батьки дуже багато часу приділяють дитині
У + ступінь задоволення потреб дитини
У-
4 з 8
2 з 4
Батьки намагаються задовольняти потреби своєї дитини
Т + Кількість вимог до дитини в сім'ї
Т-
2 з 4
4із 4
Недолік вимог до дитини
З + кількість заборон
З-
4 з 4
1 з 3
Надмірність заборон до своєї дитини
З + кількість санкцій
З-
3 з 4
0 з 4
Надмірність санкцій
Н нестійка сила виховання
4 з 5
Присутній суворий стиль виховання
Таким чином, зробимо висновок про те, що батько приділяє багато уваги дитині, кількість вимог до дитини мінімальне, відсутня різка зміна прийомів виховних впливів, батьки намагаються задовольняти потреби дитини. Таким чином, сімейне виховання є гармонійним.
Аналіз тесту "Я і моя дитина"
Проаналізувавши відповіді на цей тест, ми з'ясували, що батько до своєї дитини ставитися адекватно. Може зізнатися дитині в помилці, досконалої по відношенню до нього, може встояти проти дитячих прохань і сліз, якщо впевнені, що це каприз, швидкоплинна примха. У будь-який момент не може залишити всі свої справи і зайнятися дитиною, не може зберегти самовладання, навіть якщо вчинок дитини вивів із себе, іноді не утримується від вживання слів і виразів, які можуть поранити дитину може порадитися з дитиною, не дивлячись на його вік. Таким чином, батько виховує свою дитину методом покарання.
Сім'я № 3
Аналіз карти сім'ї
У ході складання ми з'ясували склад сім'ї, загальні відомості про батьків та інших членів сім'ї, матеріальному положенні і з'ясували, що ця сім'я є багатодітною.
Аналіз анкети "Рівень морального виховання"
За відповідями на запитання анкети ми з'ясували наступне:
· Віддає перевагу класичній музиці, народною музикою не цікавиться
· Інформанти вважає, що народну педагогіку необхідно відроджувати
· Майже не відвідує заклади культури
· Найчастіше грає в комп'ютерні ігри
У цілому за цими результатами можна зробити висновок про те, що дитина виявляє великого інтересу до народної педагогіки, але вважає, що її потрібно все-таки відроджувати.
Аналіз інтерв'ю
При відповіді батьків на запитання інтерв'ю з'ясувалося наступне:
· Найбільш ефективними методами вважають навіювання, змагання, бесіда.
· На питання: "Чи брали участь у вихованні своїх онуків бабусі й дідусі?" батьки відповіли, що у вихованні дитини часто брала участь бабуся.
· До праці почали привчати з дитинства.
· Також як і дитина, батьки вважають, що народну педагогіку необхідно відроджувати.
Узагальнюючи, можна зробити висновок про те, що ця родина намагається у вихованні своєї дитини поєднувати різні методи, найчастіше використовують методи навіювання та бесіди.
Аналіз анкети "Взаємовідносини в сім'ї"
Аналізуючи відповіді на дану анкету, ми прийшли до висновку про те, що батьки вважають, що взаємини в сім'ї хороші, тому що конфліктів і суперечок в сім'ї не виникає. Анкетованих вважає найбільш ефективними засобами виховання: фольклор, вірші, література. Найбільш ефективним методом виховання дитини батьки вважають навіювання і приклад.
Аналіз опитувальника АСВ
Опитувальник АСВ дозволяє визначити порушення процесу сімейного виховання. При аналізі відповідей на даний опитувальник ми з'ясували наступне:
Порушення сімейного виховання
Кількість балів
Інтерпретація результатів
Г + гиперпротекция
Г-гипопротекция
4 з 7
7 з 8
Батьки дуже мало часу приділяють дитині
У + ступінь задоволення потреб дитини
У-
4 з 8
2 з 4
Батьки намагаються задовольняти потреби своєї дитини
Т + Кількість вимог до дитини в сім'ї
Т-
3 з 4
1из 4
Адекватна кількість вимог до дитини
З + кількість заборон
З-
1 з 4
1 з 3
Достатня кількість заборон для дитини
З + кількість санкцій
З-
3 з 4
0 з 4
Надмірність санкцій
Н нестійка сила виховання
4 з 5
Присутній ліберальний стиль виховання
Таким чином, зробимо висновок про те, що батько приділяє мало уваги дитині, дуже мало вимагає від дитини, відсутня різка зміна прийомів виховних впливів, батьки намагаються задовольняти потреби дитини. Таким чином, сімейне виховання є гармонійним.
Аналіз тесту "Я і моя дитина"
Проаналізувавши відповіді на цей тест, ми з'ясували, що батько адекватно ставиться до своєї дитини. Може вибачитися перед дитиною в разі своєї неправоти, зізнатися дитині в помилці, досконалої по відношенню до нього. Намагається утримуватися від вживання слів і виразів, які можуть поранити дитину, але не може в будь-який момент залишити всі свої справи і зайнятися дитиною - це говорить про те, що батьки дуже мало уваги приділяють своїй дитині.
Сім'я № 4
Аналіз карти сім'ї
У ході складання ми з'ясували склад сім'ї, загальні відомості про батьків та інших членів сім'ї, матеріальному положенні і з'ясували, що ця сім'я є забезпеченою.
Аналіз анкети "Рівень морального виховання"
За відповідями на запитання анкети ми з'ясували наступне:
· Віддає перевагу сучасній естрадній музиці, народною музикою не цікавиться
· Намагається відвідувати заклади культури
· Вважає, що народну педагогіку необхідно відроджувати
· Хоче бути схожим на самого себе
У цілому за цими результатами можна зробити висновок про те, що дитина не проявляє інтересу до народної педагогіки.
Аналіз інтерв'ю
При відповіді батьків на запитання інтерв'ю з'ясувалося наступне:
· Найбільш ефективними методами вважають похвалу.
· На питання: "Чи брали участь у вихованні своїх онуків бабусі й дідусі?" батьки відповіли, що у вихованні дитини дуже часто брала участь бабуся, тому що у неї великий досвід у вихованні дітей. Також як і дитина, батьки вважають, що народну педагогіку необхідно відроджувати.
· До праці почали привчати досить пізно.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що ця сім'я найбільш ефективним методом виховання дитини вважає похвалу.
Аналіз анкети "Взаємовідносини в сім'ї"
Проаналізувавши дану анкету ми з'ясували, що взаємини в сім'ї хороші, члени сім'ї активно проводять своє дозвілля, намагаються разом відзначати різні свята, наприклад дні народження дітей, у родині існує традиція виїжджати за місто на природу. Таким чином, дана сім'я є благополучною, батьки виконують свої обов'язки, що стосуються виховання дітей.
Аналіз опитувальника АСВ
Опитувальник АСВ дозволяє визначити порушення процесу сімейного воспітанія.Прі аналізі відповідей на даний опитувальник ми з'ясували наступне:
Порушення сімейного виховання
Кількість балів
Інтерпретація результатів
Г + гиперпротекция
Г-гипопротекция
4 з 7
3 з 8
Батьки достатньо часу приділяють дитині
У + ступінь задоволення потреб дитини
У-
4 з 8
2 з 4
Батьки намагаються задовольняти потреби своєї дитини
Т + Кількість вимог до дитини в сім'ї Т-
3 з 4
3із 4
Надмірна кількість вимог до дитини
З + кількість заборон
З-
1 з 4
1 з 3
Достатня кількість заборон для дитини
З + кількість санкцій
З-
3 з 4
0 з 4
Надмірність санкцій
Н нестійка сила виховання
4 з 5
Присутній демократичний стиль виховання

Таким чином, зробимо висновок про те, що батько приділяє достатньо уваги дитині, але є надмірна кількість вимог до дитини, батьки намагаються задовольняти потреби дитини. Таким чином, сімейне виховання є гармонійним.
Аналіз тесту "Я і моя дитина"
Проаналізувавши відповіді на цей тест, ми з'ясували, що батько поважає свого дитини тому може порадитися з дитиною, незважаючи на його вік. виділяє дитині один день, коли він може робити що хоче, вести себе як хоче. Може вибачитися перед дитиною в разі своєї неправоти, зізнатися дитині в помилці, досконалої по відношенню до нього, може в будь-який момент залишити всі свої справи і зайнятися дитиною - це говорить про те, що батьки приділяють достатньо уваги своїй дитині.
Сім'я № 5
Аналіз карти сім'ї
У ході складання ми з'ясували склад сім'ї, загальні відомості про батьків та інших членів сім'ї, матеріальному положенні і з'ясували, що ця сім'я є розлученою.
Аналіз анкети "Рівень морального виховання"
За відповідями на запитання анкети ми з'ясували наступне:
· Віддає перевагу класичній музиці, народною музикою не цікавиться
· Найчастіше грає в комп'ютерні ігри, а не в народні
· Майже не відвідує заклади культури
· Вважає, що народну педагогіку потрібно обов'язково відроджувати
У цілому за цими результатами можна зробити висновок про те, що дитина проявляє великий інтересу до народної педагогіки, але вважає, що її потрібно все-таки відроджувати.
Аналіз інтерв'ю
При відповіді батьків на запитання інтерв'ю з'ясувалося наступне:
· Найбільш ефективними методами вважають вправу, розповідь ..
· На питання: "Чи брали участь у вихованні своїх онуків бабусі й дідусі?" батьки відповіли, що у вихованні дитини брала участь бабуся, вона багато чому навчила дитини.
· До праці почали привчати з ранніх років.
· Батьки вважають, що народну педагогіку потрібно відроджувати обов'язково.
Таким чином, зробимо висновок про те, що ця родина намагається у вихованні своєї дитини поєднувати різні методи, найчастіше використовують методи пояснення та бесіди, але ця сім'я вважає, що народну педагогіку відроджувати потрібно обов'язково.
Аналіз анкети "Взаємовідносини в сім'ї"
Аналізуючи відповіді на дану анкету, ми прийшли до висновку про те, що батьки вважають, що взаємини в сім'ї хороші, тому що сім'я на думку анкетованих є дружній, але іноді все-таки виникають суперечки, які в даній родині вживають заходів для розв'язання мирними способом .. Найбільш ефективні засоби в сім'ї: фольклор, література, релігія. Найбільш ефективним методом виховання дитини батьки вважають вправу і розповідь.
Аналіз опитувальника АСВ
Опитувальник АСВ дозволяє визначити порушення процесу сімейного виховання.
При аналізі відповідей на даний опитувальник ми з'ясували наступне:
Порушення сімейного виховання
Кількість балів
Інтерпретація результатів
Г + гиперпротекция
Г-гипопротекция
3 з 7
7 з 8
Батьки дуже мало часу приділяють дитині
У + ступінь задоволення потреб дитини
У-
4 з 8
2 з 4
Батьки намагаються задовольняти потреби своєї дитини
Т + Кількість вимог до дитини в сім'ї Т-
4 з 4
1из 4
Надмірна кількість вимог до дитини
З + кількість заборон
З-
1 з 4
1 з 3
Достатня кількість заборон для дитини
З + кількість санкцій
З-
3 з 4
0 з 4
Надмірність санкцій
Н нестійка сила виховання
4 з 5
Присутній суворий стиль виховання
Таким чином, зробимо висновок про те, що батько приділяє мало уваги дитині, вимагає дуже багато від дитини, батьки намагаються задовольняти потреби дитини.
Аналіз тесту "Я і моя дитина"
Проаналізувавши відповіді на цей тест, ми з'ясували, що батьки виховують дитину в строгому стилі виховання. Батьки можуть розповісти дитині повчальний випадок з дитинства, що представляє їх у невигідному світлі, встояти проти дитячих прохань і сліз, якщо впевнені, що це каприз, швидкоплинна примха, поставити себе на місце дитини Батьки намагаються утримуватися від вживання слів і виразів, які можуть поранити дитину , але не може в будь-який момент залишити всі свої справи і зайнятися дитиною.
Аналіз проведених занять:
Для підвищення рівня морального виховання ми проводили такі заняття: "Знавці прислів'їв", "Знавці природи", "Казки"
У даних заняттях взяли участь вісім дітей з п'яти сімей різних категорій.
Аналіз занять: "Знавці прислів'їв", "Знавці природи", "Казки"
Основною метою даних занять є: виховання моральних почуттів, залучення дітей до народної мудрості. Заняття показали, що діти мають уявлення про прислів'ях, в ході заняття з'ясувалося, що діти і не тільки показували свої знання, але й дізналися щось нове. Ми вважаємо, що дане заняття корисно для дітей, тому що кінцевою метою прислів'їв завжди було виховання.
У ході заняття "Знавці природи" діти отримали уявлення про моральний бік ставлення до природи. У ході заняття діти усвідомили, чому треба дбайливо ставитися до природи, на думку дітей "природу треба берегти, тоді вона буде дарувати нам радість, здоров'я і силу ..." Заняття має значимість у вихованні дітей, тому що природа сприяє розвитку естетичних почуттів.
У ході заняття "Казки", діти показали дуже хороші знання, знають багато російських народних казок. Таким чином, ми зробили висновок про те, що у них багаті знання в області народної творчості. Дане заняття має велике значення, тому що ми вважаємо, що в багатьох казках міститися педагогічні ідеї.
Таким чином, зробимо наступний висновок, про те, що дані заняття є необхідними, тому що вони сприяють підвищенню морального рівня дитини.
Аналіз батьківських зборів "Похвала або покарання у вихованні дитини"
У ході зборів ми з'ясували, як батьки ставляться до методів похвали і покарання, як необхідно хвалити і як карати дитину, батьки в ході зборів розповідали приклади зі свого життя про те, як вони виховували дітей. Наприкінці зборів ми спільно з ними розробили правила похвали і покарання. Таким чином, ми зробили висновок про те, що тема даного зібрання є актуальною, оскільки батьки повинні знати якими методами виховувати свою дитину.
Ми склали наступну таблицю, для того щоб виявити особливості сімейного виховання різних категорій сімей:

Порівняльна таблиця "Особливості сімейного виховання різних категорій сімей"
Забезпечена
Багатодітна
Розлучена
Неблагополучна
Неповна
1. Використовувані методи народної педагогіки у вихованні дітей
Найчастіше в даній категорії сім'ї використовуються методи заохочення і похвали.
Використовують у вихованні дітей методи навіювання, змагання, бесіди.
Методи привчання, вправи, розповідь.
Використовують метод покарання.
Методи пояснення, бесіди, громадської думки.
2. Використовувані засоби народної педагогіки
Література, вірші, музика
Вірші, казки, природа
Література, релігія, фольклор
природа
Музика, прислів'я, російська мова
3. Привчання до праці дітей
Дитина не привчений до праці
Діти з раннього дитинства привчені до праці
Батько намагається привчати до праці дитини
Діти привчені до праці з малих років
Дитина привчений до трудової діяльності з самого дитинства
4. Вплив близьких родичів на виховання дітей
Близькі родичі у вихованні дитини не беруть участь.
У вихованні дітей бере участь бабуся, вона має великий досвід у вихованні дітей
Виховувати дитину допомагала сестра, бабуся особистим прикладом.
У вихованні дитини ніхто не брав участь
, Батьки самі виховували дітей
У вихованні дитини допомагали родичі.
5. Ставлення до народної педагогіки.
Вважають, що необхідно впроваджувати в шкільну програму уроки по вихованню етичних і моральних норм.
Так, звичайно народну педагогіку відроджувати необхідно, тому що на нашу думку, завдяки їй, процес виховання буде ефективним.
Думають, що її необхідно відроджувати, перш за все, для розвитку наших дітей
Вважають, що народну педагогіку відроджувати необов'язково, тому що у них є свої способи виховання.
Вважаю, що відроджувати народну педагогіку необхідно для зміцнення інституту сім'ї.
Таким чином, ми з'ясували, що більшість сімей вважають за необхідне відроджувати народну педагогіку і використовують методи і засоби у вихованні дітей, в даних сім'ях рівень морального розвитку дітей знаходиться на підвищеному рівні.
Загальний висновок за результатами роботи
Таким чином, поставлена ​​нами гіпотеза частково підтвердилася. Для доказу вищевказаної гіпотези ми проводили такі діагностики: анкетування, об'єктами, яких були діти з різних категорій сімей (забезпечена, неповна, розлучена, багатодітна і неблагополучна) а також проведення занять з дітьми, тестування, інтерв'ю з батьками. У ході початкового проведення анкети "Рівень морального виховання" з'ясувалося, що діти ще формально освоюють багатства народної культури, тобто рівень морального виховання знаходиться на середньому рівні.
У ході аналізу інтерв'ю можна зробити наступний висновок про те, що фізичне, трудове, естетичне і моральне виховання молодого покоління в сім'ї засноване на заповітах народної педагогіки. У наш час батьки бажають бачити своїх дітей фізично здоровими, працьовитими, інтелектуально розвиненими. Кожен батько бажає, щоб його дитина засвоїв необхідні моральний норми, правила, які поступово переходили б в звички.
Далі після обробки всіх результатів, ми прийшли до того, що в даних сім'ях частково використовуються методи і засоби виховання дітей, але більшість батьків говорять про те, що методи народної педагогіки є більш ефективними і вважають, що народну педагогіку необхідно відроджувати. При проведенні занять з дітьми ми з'ясували, що діти розуміють суть народної педагогіки, знають про її засобах, починають виявляти цікавість до народної культури - це з'ясувалося при повторному проведенні анкети "Рівень морального виховання", виходячи з якої рівень морального виховання у дітей збільшився, отже , ми досягли позитивного результату.

ВИСНОВОК
Тому з усього вищесказаного можна зробити висновок про те, що поставлена ​​нами проблема все-таки існує в даний час, і вона є актуальною в сучасному суспільстві, тому що виховання й освіту в нашому суспільстві не можуть ефективно існувати поза народної педагогіки. Народна педагогіка - це педагогіка національного розвитку, піднесення, відродження, одночасно - це і педагогіка естетичного самовиховання, створює особистість з високорозвиненим почуттям національної гордості [15,500].
Високий моральний розквіт особистості сучасних дітей, на наш погляд, можливий лише за умови воскресіння прогресивних традицій народної педагогіки. повний достаток [21,60].
Ми вважаємо, що в даний час дітей необхідно виховувати на народних ідеалах і відроджувати народну педагогіку, тому що без цього ми виростимо бездуховних людей, які розуміють сенсу слів: Батьківщина, мораль, моральність, сім'я, потрібно впроваджувати в шкільну програму уроки з виховання естетичних і моральних норм, за вихованням честі та гідності; згадати російську історію, навчити хлопчиків і дівчаток порядності, культурі спілкування.
У своїй роботі ми поставили наступні завдання:
1. Вивчити літературу та інші джерела з проблеми дослідження і дати їх аналіз
2. Розкрити засоби і методи народного виховання.
3. Проаналізувати вплив народної педагогіки в сімейному вихованні.
4. Розробити рекомендації щодо практичного застосування отриманих результатів.
Проаналізувавши додаткову літературу, ми з'ясували, що багато авторів, великі педагоги приділяють велику увагу вихованням народною педагогікою, у всіх у них різні думки, але всі вони призводять до того, що народна педагогіка необхідна для всебічного розвитку особистості дитини.
Також в ході написання роботи ми приділили увагу засобам і методам народного виховання. Проаналізувавши і детально розкривши їх, ми прийшли до висновку, що в даний час існує велика кількість засобів і методів, завдяки яким дитина з ранніх років починає розвиватися моральної та інтелектуально розвиненою особистістю.
Що стосується впливу народної педагогіки в сімейному вихованні, то в наш час заповіти народної педагогіки набувають особливої ​​актуальності. У сім'ях ростуть діти, яких батько і мати повинні навчити жити, прищепити їм якості, необхідні для досконалої особистості, привчити до праці, допомогти побачити в житті близькі й далекі цілі, показати, як добиватися задуманого. Мистецтво батьків полягає в тому, щоб стати для дітей найближчими і серцевими друзями, кому можна довірити найпотаємніше і бути впевненими, що їх зрозуміють. Сім'я зобов'язана формувати фізично і психічно здорову, моральну, інтелектуально готову особистість, готову до майбутньої трудової, громадської і сімейного життя.
Результати даної роботи можна використовувати в різних освітніх установах, студентами, педагогами, фахівцями з соціальної роботи, психологом при роботі з сім'ями, дітьми. Ми розробили наступні рекомендації щодо практичного застосування отриманих результатів для студентів, фахівців з соціальної роботи, соціальних педагогів, класних керівників, батьків.
- Анкету (див. додаток 2) можна використовувати для виявлення рівня морального виховання дітей.
- Проведення вищевказаних занять не тільки в освітніх установах, а й у домашніх умовах дозволяє формувати моральні почуття у дитини.
- В даній роботі використовуються різні методики, анкети, тести, інтерв'ю для батьків, що дозволяють виявити особливості виховання дітей і використовувані батьками засоби і методи народної педагогіки.
У цілому ми вважаємо, що результати даної роботи можуть бути використані не тільки в освітніх та інших установ, але і в сім'ї.
Таким чином, високий моральний розквіт особистості сучасних дітей на наш погляд, можливий лише за умови воскресіння традицій народної педагогіки.
Свій висновок ми хочемо закінчити словами великого російського педагога К.Д. Ушинського: "Виховання, якщо воно не хоче бути безсилим, має бути народним ...".

Список використаної літератури
1. Антологія педагогічної думки Древньої Русі і Московської держави XIV-XVII вв. / Упоряд., Д. Бабишин, Б. Митюх .- М.: Педагогіка, 1985. - 363 с.
2. Азаров Ю.П. Сімейна педагогіка.-2-е вид., Переробці. і доп. - М.: Політвидав, 1985. - 238 с.
3. Байков Ф. Я. Відповідальність батьків: Нотатки про виховання в сім'ї. - Л.: Лениздат, 1983. - 135 с.
4. Виховання дітей: Підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Медицина, 19991. - 288 с.
5. Васильцова З.П. Мудрі заповіді народної педагогіки: Нотатки журналіста. - М.: Педагогіка, 1983. - 144 с.
6. Волков Г.М. Етнопедагогіка. - Чебоксари: Чуваське вид-во, 1974. - 376 с.
7. Звєрєва О.Л., Ганичева О.М. Сімейна педагогіка та домашнє виховання: Учеб. Посібник для студ. середовищ. пед. навч. закладів. - М.: Видавничий центр "Академія", 1999. - 160 с.
8. Як виховати справжню людину: Педагогічна спадщина / сост. О.В. Сухомлинська. - М.: Педагогіка, 1989. - 288 с.
9. Литвинова Н.Ф. Російські народні рухливі ігри: Посібник для вихователя дит. саду / Під. Ред. Л.В. Русскова. - М.: Просвещение, 1986. - 79 с.
10. Методика виховної роботи: Учеб посібник для студентів пед. уч-щ / В.М. Коротков, Л.Ю. Гордін, О.Ю. Гордін, В.В. Жуков; Під ред. В.М. Короткова. - М.: Просвещение, 1990. - 175с.
11. Макаренко А.С. Виховання у сім'ї та школі. - Соч. в 7 т. - М., 1957.-т IV .- 442с.
12. Педагогіка: Велика сучасна енциклопедія. / Укл. Є.С. Рапацевіч. Мн.: "Сучасне слово", 2005. - 720 с.
13. Підласий І.П. Педагогіка: Учеб. для студентів вищих пед. навч. закладів. - М.: Просвещение, 1996. - 432 с.
14. Підласий І.П. Педагогіка. Новий курс: Підручник для студентів пед. вузів: У 2 кн. - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 1999. - Кн.2. Процес виховання. - 256 с.
15. Педагогічний енциклопедичний словник / Гол. ред. П24. Б.М. Бімбад; Редкол.: М.Ш. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глібова та ін - Велика Російська енциклопедія, 2002. - 528 с.
16. Сім'я і діти: виховання працьовитості / А.К. Беменков та ін; Сост.: І.І. Зарецька, В.А. Поляков. - М.: Профиздат, 1988. - 20 л.: Іл. - (Б-ка для батьків). - 254 с.
17. Суханов І.В. Звичай, традиції і спадкоємність поколінь. М., 1976; Сорокін П.А. Людина. Цивілізація. Т-во. М., 1992; Сепір Е. Звичай / / Сепір Е. Ізбр. Праці з мовознавства та культурології. М., 1993.
18. Торшилова Є.М. Естетичне виховання в сім'ї. - М.: Мистецтво. 1989. - 144 с.
19. Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні / / Избр. пед. соч.: У 2 томах. - Т1. - М.: Педагогіка, 1974. - 123 с.
20. Черепанова І.Б. Діти дорослішають у праці. - М.: Педагогіка, 1990. - 176 с.
21. Шашук Н.Л. Народна педагогіка у практиці сучасного виховання. - Вологда: Вид-во Віро, 1999. - 160 с.

ДОДАТКИ
Додаток 1
Карта сім'ї
П.І.Б. дитини (дітей)
Яке установа відвідує (ють)
Дата народження
Домашня адреса
Тип сім'ї
Кількість дітей в сім'ї
Загальні відомості про батьків та інших членів сім'ї
П.І.Б.
Вік
Освіта
Місце роботи, навчання
Примітка
Матеріальне становище (заробітна плата, допомоги, пенсія та ін)
Житлові умови
У яких видах допомоги потребує родина
Додаткова інформація

Додаток 2
Опитувальна анкета "Рівень морального виховання"
Шановний (а )____________________________________
Просимо Вас прийняти участь в опитуванні, мета якого виявити рівень морального виховання у дітей.
Вам потрібно вибрати відповідь, обвівши його в гурток або дати свій варіант відповіді.
Велике спасибі за участь!
Повідомте, будь ласка, деякі відомості про себе.
1. Ф. І. Ополе
а) чоловічий
б) жіночий
3. Вік
а) 10-14
б) 15-19
В20-24
г) 25-29
4. Рід занять, соціальний стан.
а) школяр
б) студент
в) робочий
г) інше
5. Сімейний стан.
а) неодружений
б) одружений
в) заміжня
г) не заміжня
6. Освіта.
а) початкова
б) неповна середня
в) загальну середню освіту
г) ПТУ
д) середня спеціальна освіта
е) незакінчена вища освіта
ж) інше
7. Як Ви вважаєте, чи необхідно відроджувати народну педагогіку?
а) так
б) немає
в) не знаю
8. Вашими улюбленими телевізійними програмами є:
а) фантастика, фільми жахів
б) ігрові програми
в) пізнавальні та навчальні передачі
9. Який музиці Ви віддаєте перевагу?
а) сучасної естрадної
б) класиці
в) народній музиці
10. В які ігри Ви любите грати?
а) комп'ютерні
б) футбол, волейбол та ін
в) народні ігри
11. Які установи культури Ви відвідуєте?
а) музеї, театри, художні виставки
б) іноді ходжу в кіно
в) майже не відвідую
12. На кого Ви хочете бути схожими?
а) вчителів
б) артистів естради, кіно
в) героїв художньої літератури
г) інше
Спасибі!
"Ключі": підрахунок балів йде з питання № 7. Шкала оцінок: від 5 до 3 балів; 5 балів - за відповідь, що відображає найвищий рівень морального розвитку дитини.
28-30 балів: рівень морального виховання високий
28-24: середній рівень морального виховання
12 і нижче: рівень морального виховання низький, необхідна робота не тільки з дитиною, а й батьками.

Додаток 3
Таблиця: "Думка батьків про позитивні і негативні якості своїх дітей" (за 10-бальною шкалою)
Позитивні якості
Негативні якості
1) Чесність
2) Порядність
3) Відповідальність
4) Доброта
5) Чуйність
6) Працьовитість
7) Завзятість
8) Самостійність
9) Оптимізм
10) Розум
1) Вразливість
2) нерішучість
3) лінь
4) хитрість
5) жорстокість
6) неакуратність
7) слабка сила волі
8) байдужість
9) егоїзм
10) боягузтво

Додаток 4
Анкета "Взаємини в сім'ї"
1. Ви вважаєте взаємини у вашій сім'ї:
- Дуже хорошими
-Хорошими
- Не дуже хорошими
- Поганими
- Не дуже поганими
2. Чи вважаєте Ви свою сім'ю дружною?
- Так;
- Не зовсім;
- Ні
3. Які сімейні традиції сприяють зміцненню вашої сім'ї? Перерахуйте їх
4. Як часто ваша сім'я збирається разом?
- Щодня
-По вихідним дням
- Рідко
5. Що робить ваша сім'я, зібравшись разом?
- Вирішуєте спільно питання, що виникли
- Займаєтеся сімейно-побутових працею
- Разом проводите дозвілля, дивіться телепередачі
- Кожен займається своєю справою
6. Чи бувають у вашій сім'ї суперечки, конфлікти?
- Так
-Часто
- Іноді
- Рідко
- Ніколи
7. Із за чого виникають конфлікти?
- Нерозуміння членами сім'ї один одного
- Неповага, грубість, невірність і т. д
- Відмова брати участь у сімейних справах турботах
- Розбіжності в питаннях виховання дітей
8. Які засоби виховання на вашу думку більш ефективні ?_______________________________________________________
9. Ваш метод виховання дітей - це ...
- Заохочення
- Покарання
- Приклад
- Похвала
- Вправа
- Показ

Додаток 5
Інтерв'ю з родиною № 1
Категорія: забезпечена
Інформант
Питання
Отримана інформація
батьки
- Здрастуйте, скажіть, будь ласка, які методи Ви застосовуєте у вихованні своїх дітей?
- Просто розмовляю з Юлею про життя, про те, що може їй допомогти, а що перешкодити. Наводжу приклади зі свого життя і життя знайомих нам людей, а також героїв книг і фільмів. Якщо зробила щось хороше - хвалю, якщо поганий - пояснюю.
- Які якості ваших дітей вважаєте найважливішими? Які якості вам не подобаються?
Див. таблиця Додаток 3.
- Чи приймали участь у вихованні своїх онуків бабусі і дідусі? Яке?
- У вихованні моєї дочки брала участь бабуся, вона співала, розповідала в дитинстві Юлі казки. Мені здається, що у вихованні бабуся брала участь більше, ніж ми, батьки, нам все ніколи, а в неї величезний життєвий досвід.
- Як рано Ви почали привчати своїх дітей до праці?
- Привчати свою дочку до праці ми почали дуже пізно, тому дитина не любить трудитися, думаємо, що ми в цьому винні, тому що розпестили його.
- Ви вважаєте, що народну педагогіку необхідно відроджувати?
- Так, я думаю, що необхідно впроваджувати в шкільну програму уроки по вихованню етичних і моральних норм, за вихованням честі і гідності, згадати російську історію, навчити хлопчиків і дівчаток порядності, культурі спілкування.
Інтерв'ю з родиною № 2
Категорія: багатодітна
Інформант
Питання
Отримана інформація
батьки
- Здрастуйте, скажіть, будь ласка, які методи Ви застосовуєте у вихованні своїх дітей?
Намагаємося поєднувати різні методи у вихованні своїх дітей, але більш ефективними вважаємо навіювання, змагання, бесіда.
- Які традиції існують у вашій родині?
Традицій у нашій родині не багато, в основному - це сімейні свята.
- Чи приймали участь у вихованні своїх онуків бабусі і дідусі? Яке?
У нашій сім'ї бабуся дуже часто брала участь у вихованні дитини, поки він був маленький, вона багато чому його навчила.
- Як рано Ви почали привчати своїх дітей до праці?
Діти привчені до праці.
- Ви вважаєте, що народну педагогіку необхідно відроджувати?
Так, звичайно народну педагогіку відроджувати необхідно, тому що на нашу думку, завдяки їй, процес виховання буде ефективним.
Інтерв'ю з родиною № 3
Категорія: розлучена
Інформант
Питання
Отримана інформація
батьки
- Здрастуйте, скажіть, будь ласка, які методи Ви застосовуєте у вихованні своїх дітей?
У вихованні своїх дітей використовуємо такі методи: привчання, вправа, розповідаємо про своє життя.
- Які традиції існують у вашій родині?
У нашій родині існує традиція ходити в гості до рідних.
- Чи приймали участь у вихованні своїх онуків бабусі і дідусі? Яке?
Звичайно ж, бабусі брали участь у вихованні дітей, без них ми б не впоралися.
- Як рано Ви почали привчати своїх дітей до праці?
До праці почали привчати поступово.
- Ви вважаєте, що народну педагогіку необхідно відроджувати?
Так, звичайно народну педагогіку відроджувати необхідно, для розвитку дітей.
Інтерв'ю з родиною № 4
Категорія: неблагополучна
Інформант
Питання
Отримана інформація
батьки
- Здрастуйте, скажіть, будь ласка, які методи Ви застосовуєте у вихованні своїх дітей?
Найчастіше ми використовуємо різні методи, найбільш ефективний - покарання.
- Які традиції існують у вашій родині?
У нашій родині, звісно ж, є традиції, ми намагаємося разом проводити дозвілля, їздимо на природу, разом відвідуємо установи культури.
- Чи приймали участь у вихованні своїх онуків бабусі і дідусі? Яке?
Участь у вихованні дітей бабусі й дідусі не брали, ми не довіряли їм.
- Як рано Ви почали привчати своїх дітей до праці?
Старалися привчати до праці з самого раннього дитинства, син у всьому допомагає батькові.
- Ви вважаєте, що народну педагогіку необхідно відроджувати?
Ми вважаємо, що народну педагогіку відроджувати необов'язково, тому що у нас є свої способи виховання. Ми думаємо, що її необхідно відроджувати, перш за все, для розвитку наших дітей.
Інтерв'ю з родиною № 5
Категорія: неповна
Інформант
Питання
Отримана інформація
батьки
- Здрастуйте, скажіть, будь ласка, які методи Ви застосовуєте у вихованні своїх дітей?
Намагаємося розмовляти з дитиною, обговорювати разом з ним виникли питання.
- Які традиції існують у вашій родині?
Займаємося спортом, їздимо на природу, разом відзначаємо свята, дні народження дітей.
- Чи приймали участь у вихованні своїх онуків бабусі і дідусі? Яке?
Участь у вихованні дітей приймала бабуся, вона розповідала дітям російські народні казки, співала колискові і т.д.
- Як рано Ви почали привчати своїх дітей до праці?
Намагаємося прищеплювати любов до праці.
- Ви вважаєте, що народну педагогіку необхідно відроджувати?
Так, відроджувати потрібно для зміцнення інституту сім'ї.

Додаток 6
Заняття: "Знавці прислів'їв"
Мета: виховання моральних почуттів, залучення дітей до народної мудрості
Умови: жетони, картки з прислів'ями, кількість учасників - від двох людей.
1. Ведучий називає гравцям початок прислів'їв. Їх завдання - прислів'я завершити. Кожному, хто правильно відповість жетон. Якщо гравці не можуть відповісти, ведучий називає перше слово підказку (коли їх у підказці декілька)
Не знаючи броду ... (не лізь у воду)
Мал золотник ... (та доріг)
Чує дзвін ... (так не знає, де він)
Що посієш, ... (те й пожнеш)
Чия б корова мукала ні, ... (а твоя б мовчала)
Святе місце ... (пусто не буває)
На бога сподівайся, та сам ... (не зівай)
Борг платежем ... (червоний)
2. Заздалегідь необхідно підготувати картки з написаними на них частинами прислів'їв. Завдання гравців: як можна швидше "зібрати" прислів'я, тобто об'єднати частини в ціле. Тут можлива гра командами або парами.


3. Заздалегідь необхідно підготувати картки з перекрученими прислів'ями. Завдання гравців: виправить помилки, написати вірні варіанти прислів'їв. Можливо змагання команд або пара гравців.
Справа нездари боїться
Без праці не витягнеш окуня із ставка
Сім разів відміряй, один раз відкуси
Скінчив справа - починай інше
За двома кабанами поженешся, впіймаєш третій
Посади собаку за стіл, вона й ноги на стіл
На злодієві шуба диміти
Готуй сани влітку, а велосипед взимку.
Гуси курку не вчать
Бережи туфлі знову, а честь змолоду
Не все те срібло, що блищить.
4. Гравцям усно задають питання, що представляють собою перефразовані прислів'я. Вірно відповів на питання гравець отримує жетон. Володар найбільшої кількості жетонів - переможець гри.

Додаток 7
Заняття "Знавці природи"
Мета: отримати уявлення про моральний бік ставлення до природи, отримання знань про навколишній світ.
Дізнайся брата меншого по голосу
Дайте відповідь на запитання, вибравши правильний варіант відповіді з ряду запропонованих.
1. Лисиця-гавкає, співає, виє, пищить, щебече або нявкає?
2. Олень попискує, мукає, скиглить або сурмить?
3. Філін-заливається, охає, тенькает або гупає?
Назви письменника, який подарував тобі такого чудового друга
Кот - Базиліо - ... (О. Толстой)
Коник-Горбоконик - (П. Єршов)
Кулька з Простоквашино - ... (Е. Успенський)
Гидке каченя-... (Г. Х. Андерсен)
Назви якомога більше водоплавних птахів.
Варіанти відповіді: чайка, зимородок, бугай, бекас та ін
Зелена аптека
Дайте відповідь на питання:
1. Улюблена трава кішок? Що нею лікують? (Валеріана, хвороби серця і нервової системи)
2. Назвіть рослини, у яких лікарськими вважаються квіти. (Календула, ромашка, липа та ін.)
3. Назвіть рослину, сік якого допомагає позбутися від бородавок (Чистотіл)
Відгадай тварина
1. яка тварина трудиться, не відкриваючи очей і не покладаючи рук?
2. Назвіть найменше рогату тварину (равлик)
3. Назвіть тварин, назви яких складаються всього з двох літер. (Вуж, їжак, Як)
Характер наш і братів наших менших (закінчите фразу)
1. сміливий як ... (лев)
2. підступна як ... (Змія)
3. Боягузливий як ... (заєць)
4. Хитрий як ... (лисиця)
5. Злий як ... (собака)
6. Голодний як ... (вовк)
Запитай, хоч серед ночі!
Гравці шикуються в ряд перед ведучим. Він, вказуючи на них в порядку черговості, вимовити: "Риба, птах, комаха, звір, рослина" У певний момент він несподівано вказує на позачергового гравця і називає слово. Приклад, комаха. Гравець повинен не замислюючись назвати будь-яке комаха (муха, комар і т.д.) Якщо він розмірковує більше трьох секунд, то вибуває з гри.
Підведення підсумків, нагородження.

Додаток 8
Вікторина "Казки"
Мета: підвищення і перевірка знань учнів в області літератури.
У якій казці і хто говорив ці слова?
Ведучий читає завдання. Гравці уважно його слухають і дають відповідь. Якщо відповідь вірний, провідний вручає їм жетон. Можна розділити учасників вікторини на команди або пари.
1. "Буду служити тобі славно,
Старанно і дуже справно,
У рік за три щілинка тобі по лобі,
Є ж мені давай варену полбу "
(А. С. Пушкін "Казка про попа і про працівника його Балду", Балда)
2. "Дурачина ти, роззява!"
(А. С. Пушкін "Казка про рибака і рибку; стара)
3. "Світло мій, дзеркальце скажи,
Та всю правду доповіси:
Я ль на світі всіх миліше, всіх рум'яний та понад? "
(А. С. Пушкін "Казка про мертву царівну і про сім богатирів"; царівна)
4. "Сім-сім, відкрий двері!"
(Арабська казка "Алі-Баба і сорок розбійників"; Алі-баба)
5. "Кири-ку-ку. Царюй, лежачи на боці!"
(А. С. Пушкін "Казка про золотого півника")
6. "Не пий, братику, козенятком станеш!"
(Російська народна казка "Сестриця Оленка та братик Іванко"; Оленка)
7. "Не журися, іди собі з богом!"
(А. С. Пушкін "Казка про рибака і рибку"; рибка)
Чудесні перетворення
1. Хто з казкових героїв перетворювався на
а) джмеля (князь Гвідон)
б) на жабу (Василиса прекрасна)
2. Хто з казкових героїв був сином старої олов'яної ложки?
(Стійкий олов'яний солдатик; Г. Х. Андерсен)
Казкові герої розгубили свої речі, ми їх знайшли. Роздайте втрачене казковим героям. (Потрібно назвати героя, якому належить той чи інший предмет)
А) Золотий ключик (Буратіно)
Б) Кришталеві черевички (Попелюшка)
В) Ступа і мітла (Баба-яга)
Після закінчення вікторини підведення підсумків, виявлення знавців літератури, нагородження.

Додаток 9
Опитувальник АСВ для батьків дітей у віці від 10 до 21 року
Інструкція: "Шановні батьки! Пропонований Вам опитувальник містить твердження про виховання дітей. Твердження пронумеровані. Такі ж номери є в" Бланке для відповідей ".
Читайте по черзі затвердження опитувальника. Якщо Ви, загалом, згодні з ними, то на "Бланке для відповідей" обведіть кружком номер затвердження. Якщо Ви, загалом, не згодні - закресліть цей самий номер у бланку. Якщо дуже важко вибрати, то поставте на номері знак питання. Намагайтеся, щоб таких відповідей було не більше п'яти.
У опитувальнику немає "неправильних" і "правильних" тверджень. Відповідайте так, як Ви самі думаєте. Цим Ви допоможете психолога в роботі з вами.
На твердження, номери яких виділено в опитувальнику жирним шрифтом, батьки можуть не відповідати ".
1. Все, що я роблю, я роблю заради мого сина (дочки).
2. У мене часто не вистачає часу позайматися з сином (дочкою) чим-небудь цікавим - куди-небудь піти разом, про що-небудь довше поговорити.
3. Мені доводиться вирішувати моїй дитині такі речі, які не дозволяють багато інших батьків.
4. Не люблю, коли син (дочка) приходить до мене з питаннями. Краще, щоб здогадався сам (сама).
5. Наша дитина має більше обов'язків по догляду за собою і підтримання порядку, ніж більшість його товаришів.
6. Мого сина (дочку) дуже важко змусити що-небудь зробити по будинку.
7. Завжди краще, якщо діти не думають про те, чи правильні погляди їх батьків.
8. Мій син (дочка) повертається ввечері тоді, коли хоче.
9. Якщо хочеш, щоб твій (я) син (дочка) став (а) людиною, не залишай безкарним жодного його (її) поганого вчинку.
10. Якщо тільки можливо, намагаюся не карати сина (дочку).
11. Коли я в доброму настрої, нерідко прощаю свого сина (дочки) те, за що в інший час покарав (а) б.
12. Я люблю свого сина (дочку) більше, ніж чоловіка (дружину).
13. Молодші діти мені подобаються більше, ніж старші.
14. Якщо мій син (дочка) довго стоїть на своєму чи гнівається, у мене буває відчуття, що я зробив (а) по відношенню до нього (неї) неправильно.
15. У нас довго не було дитини, хоча ми його дуже чекали.
16. Спілкування з дітьми, в общем-то, виснажлива справа.
17. У мого сина (дочки) є деякі якості, які нерідко виводять мене з себе.
18. Виховання мого сина (дочки) йшло б набагато краще, якби мій (я) чоловік (дружина) не заважав (а) б мені.
19. Більшість чоловіків легковажніше, ніж жінки.
20. Більшість жінок легковажніше, ніж чоловіки.
21. Мій син (дочка) для мене найголовніше в житті.
22. Часто буває, що я не знаю, що робить у цей момент мій син (дочка).
23. Намагаюся купити своєму синові (дочки) такий одяг, яку він (вона) сам (а) хоче, навіть якщо вона дорога.
24. Мій син (дочка) нетямущий (а). Легше самому два рази зробити, ніж один раз пояснити йому (їй).
25. Моєму синові (дочки) нерідко доводиться (раніше доводилося) доглядати за молодшим братом (сестрою).
26. Нерідко буває так: нагадую, нагадую сину (дочці) зробити що-небудь, а потім плюну і зроблю сам (а).
27. Батьки в жодному разі не повинні допускати, щоб діти помічали їхні слабкості та недоліки.
28. Мій син (дочка) сам (а) вирішує, з ким йому (їй) спілкуватися.
29. Діти повинні не тільки любити своїх батьків, але і боятися їх.
30. Я дуже рідко лаю сина (дочку).
31. У нашій строгості до сина (дочки) бувають великі коливання. Іноді ми дуже суворі, а іноді все дозволяємо.
32. Ми з сином розуміємо один одного краще, ніж ми з чоловіком.
33. Мене засмучує, що мій син (дочка) дуже швидко стає дорослим (ою).
34. Якщо дитина стоїть на своєму через погане самопочуття, краще зробити так, як він хоче.
35. Мій дитина росла слабким і хворобливим.
36. Якщо б у мене не було дітей, я б домігся (добилася) в житті набагато більшого.
37. У мого сина (дочки) є недоліки, які не справляються, хоча я наполегливо з ними борюся.
38. Нерідко буває, що коли я караю мого сина (доньку), мій чоловік (дружина) тут же починає дорікати мене в надмірної суворості і втішати його (її).
39. Чоловіки більш схильні до подружньої зради, ніж жінки.
40. Жінки більш схильні до подружньої зради, ніж чоловіки.
41. Турботи про сина (дочки) займають велику частину мого часу.
42. Мені багато разів доводилося пропускати батьківські збори.
43. Намагаюся купити йому (їй) все те, що він (вона) хоче, навіть якщо це коштує дорого.
44. Якщо довше побути в суспільстві мого сина (дочки), можна сильно втомитися.
45. Мені багато разів доводилося доручати моєму синові (дочки) важливі і важкі справи.
46. На мого сина (дочку) не можна покластися в серйозній справі.
47. Головне, чому батьки можуть навчити своїх дітей - це слухатися.
48. Мій син (дочка) сам (а) вирішує, купити йому (їй) чи ні.
49. Чим суворіше батьки ставляться до дитини, тим краще для нього.
50. За характером я - м'яка людина.
51. Якщо моєму синові (дочки) щось від мене потрібно, він (вона) намагається вибрати момент, коли я в хорошому настрої.
52. Коли я думаю про те, що коли-небудь мій син (дочка) виросте і я буду йому (їй) не потрібна, у мене псується настрій.
53. Чим старше діти, тим важче мати з ними справу.
54. Найчастіше впертість дитини буває викликано тим, що батьки не вміють до нього підійти.
55. Я постійно переживаю за здоров'я сина (дочки).
56. Якщо б у мене не було дітей, моє здоров'я було б набагато краще.
57. Деякі дуже важливі недоліки мого сина (дочки) наполегливо не зникають, незважаючи на всі заходи.
58. Мій син (дочка) недолюблює мого чоловіка (дружину).
59. Чоловік гірше вміє розуміти почуття іншої людини, ніж жінка.
60. Жінка гірше може зрозуміти почуття іншої людини, ніж чоловік.
61. Заради дитини мені від багато чого в житті довелося і доводиться відмовлятися.
62. Бувало, що я не впізнавав (а) про зауваження або двійці в щоденнику тому, що не подивився (а) щоденник.
63. Я витрачаю на мого сина (дочку) значно більше грошей, ніж на себе.
64. Не люблю, коли син (дочка) щось просить. Сам (а) краще знаю, чого йому (їй) більше треба.
65. У мого сина (дочки) більш важке дитинство, ніж у більшості його (її) товаришів.
66. Будинки мій син (дочка) робить тільки те, що йому (їй) хочеться, а не те, що треба.
67. Діти повинні поважати батьків більше, ніж усіх інших людей.
68. Мій син (дочка) сам (а) вирішує, на що йому (їй) витрачати свої гроші.
69. Я суворіше ставлюся до свого сина (дочки), ніж інші батьки до своїх дітей.
70. Від покарань мало пуття.
71. Члени нашої родини неоднаково строгі з сином (дочкою). Одні балують, інші, навпаки, дуже суворі.
72. Мені б хотілося, щоб мій син (дочка) не любив (а) нікого, крім мене.
73. Коли мій син (дочка) був маленький, він (вона) мені подобався більше, ніж тепер.
74. Часто я не знаю, як правильно вчинити з моїм сином (дочкою).
75. У зв'язку з поганим здоров'ям сина (дочки) нам доводилося в дитинстві йому (їй) багато дозволяти.
76. Виховання дітей - важка і невдячна праця. Їм віддаєш все, а натомість не отримуєш нічого.
77. З моїм сином (дочкою) мало допомагає добре слово. Єдиний засіб - це постійні суворі покарання.
78. Мій чоловік (дружина) намагається налаштувати сина (дочку) проти мене.
79. Чоловіки частіше, ніж жінки, діють нерозважливо, не обміркувавши наслідків.
80. Жінки частіше, ніж чоловіки, діють нерозважливо, не обміркувавши наслідків.
81. Я весь час думаю про мого сина (дочки), про його (її) справи, здоров'я і т.д.
82. Нерідко мені доводиться (або доводилося) підписуватися в щоденнику за кілька тижнів відразу.
83. Мій син (дочка) вміє домогтися від мене того, чого він (вона) хоче.
84. Мені більше подобаються тихі та спокійні діти.
85. Моя дитина багато допомагає мені (вдома, на роботі).
86. У мого сина (дочки) мало обов'язків по будинку.
87. Навіть якщо діти впевнені, що батьки не праві, вони повинні робити так, як говорять старші.
88. Виходячи з будинку, мій син (дочка) рідко говорить, куди він (вона) йде.
89. Бувають випадки, коли найкращий покарання - ремінь.
90. Багато недоліків у поведінці мого дитини пройшли самі собою з віком.
91. Коли наша дитина щось накоїть, ми беремося за нього. Якщо все тихо, ми знову залишаємо його у спокої.
92. Якби мій син не був моїм сином, а я була би молодший, то напевно б у нього закохалася.
93. Мені цікавіше говорити з маленькими дітьми, ніж з великими.
94. У недоліках мого сина (дочки) винуватий (а) я сам (а), тому що не зумів (а) його (її) виховувати.

Додаток 10
Бланк для відповідей для опитувальника АСВ

+101107113119 125 г +
+102108114120 126 г-
103 109 115 121 127 У +
104 110 116 122 128 РРЧ
105 111 117 123 129 ФУ
106 112 118 124 130 НРЧ
ПІБ батька
ПІБ дитини
Вік

Додаток 11
Тест "Я і моя дитина"
Питання
Відповіді
Чи можете Ви?
можу і завжди так роблю
можу, але не завжди так роблю
не можу
1.В будь-який момент залишити всі свої справи і зайнятися дитиною?
А
Б
У
2.Посоветоваться з дитиною, незважаючи на його вік?
А
Б
У
3.Прізнаться дитині в помилці, досконалої по відношенню до нього?
А
Б
У
4.Ізвініться перед дитиною в разі своєї неправоти?
А
Б
У
5.сохранилось самовладання, навіть якщо вчинок дитини вивів Вас із себе?
А
Б
У
6.Поставіть себе на місце дитини?
А
Б
У
7.Поверіть хоча б на хвилину, що ви добра фея (прекрасний принц)?
А
Б
У
8.Рассказать дитині повчальний випадок з дитинства, що представляє вас в невигідному світлі?
А
Б
У
9.Воздержіваться від вживання слів і виразів, які можуть поранити дитину?
А
Б
У
10.Пообещать дитині виконати її бажання за хорошу поведінку?
А
Б
У
11.Виделіть дитині один день, коли він може робити що хоче, вести себе як хоче?
Б
У
А
12.Устоять проти дитячих прохань і сліз, якщо впевнені, що це каприз, швидкоплинна примха?
А
Б
У

Додаток 12
Конспект батьківських зборів "Похвала і покарання у вихованні дитини"
Мета: познайомитися з одним з активних методів роботи з батьками - методом спільного дослідження проблеми.
Завдання:
- Отримати досвід організації психологічного заняття з батьками;
- Розвивати організаційні та комунікативні вміння.
Хід зборів:
1. Привітання
Добрий день, шановні батьки! Ми раді бачити вас на нашому зібранні. Сподіваємося, що воно пройде з користю для вас.
2. Ситуація
Уявіть собі таку начебто нешкідливу ситуацію:
Одного разу в школі цілий тиждень не працювала їдальня, і діти повинні були брати із собою бутерброди. У середу два 3-класника - Вітя і Митя - забули свої бутерброди будинку. Вони підійшли до вчительки. Та розрізала навпіл яблуко і віддала їм. Ввечері хлопці розповіли про це вдома. Митю мама похвалила - молодець, мовляв, не розгубився, знайшов вихід із ситуації. А Вітю мама насварила - тюхтій, мовляв, і як тобі не соромно!
Одна ситуація.
Одне поведінку.
Однак одного хлопчика похвалили, а іншого насварили.
3. Мета
Як ми ставимося до похвали і покарання?
Як хвалити?
Як карати?
Ось питання, на які сьогодні ми з вами будемо шукати відповідь.
4. Вправа "Асоціації"
Коли ви чуєте слово "похвала", які асоціації приходять вам на думку?
Які асоціації виникають на слово "покарання"
5. Робота в групах: робота над правилами похвали і покарання
Групи складають перелік правил:
1 група - похвали;
2 група - покарання
Провідні пропонують групам правила, які є в літературі. З двох перелік - свого і книжкового - батьки вибирають 5-7 найбільш важливих і представляють їх аудиторії.
Як хвалити
Хвалити тільки за те, що дісталося своєю працею - фізичним, розумовим і душевним.
1. Просити поради у рівного.
2. Просити допомоги у рівного.
3. Не порівнювати з іншими дітьми, тільки з самим собою вчорашнім.
4. Похвала з ранку - аванс на довгий і важкий день. Похвала на ніч (поцілунок або ласкаве слово "доброї ночі") теж не зашкодить.
5. Заміною похвали може бути подарунок.
Як карати
1. Покарання не повинно шкодити здоров'ю дитини - ні фізичного, ні психічному.
2. За один проступок тільки одне покарання.
3. Не можна карати позбавленням любові.
4. Якщо є сумнів, карати чи ні, краще не карати.
6. Додаткове вправу (за наявності часу) "Долоньки"
Батьки на аркушах паперу обводять свої долоні й на кожному пальці правої руки пишуть улюблені заохочення, на кожному пальці лівої руки - улюблені покарання.
10. Рефлексія
Легко - складно
Цікаво - ні
Почуття
Досвід
11. Прощання
Подяка за активну роботу.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Диплом
333.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Народна педагогіка як прародителька й першоджерело українського національного виховання
Народна педагогіка в сімейному вихованні
АС Макаренко про виховання дітей у сім`ї та сучасні проблеми сімейного виховання
Сучасні антибіотики в практиці сімейного лікаря
Cиндром Марфана в практиці терапевта і сімейного лікаря діагностика тактика ведення лікування вагітність
Стилі сімейного виховання
Основи сімейного виховання
Стилі сімейного виховання 2
Педагогіка вільного виховання
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru