додати матеріал


Назви тварин в англійській мові

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВСТУП. 2
1 ЧАСТИНА Класифікація розглянутих лексико-семантичних груп. 4
П ЧАСТЬ.Лексіческіе значення кожної підгрупи ЛСГ. 7
ВИСНОВОК. 14
Використана література: 21

ВСТУП.
В основу даної роботи лягла стаття кандидата філологічних наук Т. В. Шведчикова з аналогічною назвою. Тільки в ній мова йшла про найменування домашніх тварин в російській мові. Хочеться розглянути подібне явище в англійській мові.
Великий внесок у вивчення цієї теми вклав Олег Миколайович Трубачов, який у 1960 році опублікував монографію «Походження назв домашніх тварин у слов'янських мовах» - перший досвід монографічного дослідження етимології даної сфери слов'янської лексики. При компактності викладу книга надзвичайно насичена мовним матеріалом, осмислюється в контексті рясних відомостей культурно-історичного порядку. Цей досвід був відзначений в зарубіжній критиці як робота, без звернення до якої відтепер не зможе обійтися жодне дослідження в цій області.
В останні десятиліття інтерес до взаємодії мови і логіко-філософських категорій істотно зріс у зв'язку з необхідністю цілісного та системного опису семантики, складу, функцій і розвитку мовних засобів, за допомогою яких здійснюється категоризація цієї взаємодії.
Все це виявляється в мові, у розвитку значень слів. У процесі пізнання людиною дійсності поняття уточнюються, і однією з важливих причин зміни значення слів є зміна позначається словом поняття. Семантична структура слова в процесі семантичного розвитку стає складніше, сполучуваність з іншими словами ширше і лексико-фразеологічні форми багатшими.
Опис системних зв'язків окремих лексико-семантичних груп (ЛСГ) - необхідний етап у пізнанні системної організації словникового складу мови в цілому. Імена - найменування домашніх тварин являють собою одну з багатьох семантичних угруповань у мові.
Найменування домашніх тварин семантично неоднорідні. Одні з них втратили «внутрішню форму», інші мають прозору «внутрішню форму».
Для опису системних зв'язків окремих ЛСГ необхідно:
а) розкладання лексичного значення слова на ознаки, достатні для опису аналізованої семантичної групи;
б) встановлення ознак інваріантних і диференціальних;
в) виявлення структурно-семантичної організації групи на підставі тих опозицій, які спостерігаються між її членами.
Оскільки значення найменувань домашніх тварин моносемантічни і не залежать від дистрибуції, то для знаходження семантичних інваріантних диференціальних ознак доцільно використовувати компонентний аналіз, тобто аналіз на рівні предметно-логічного значення. Компонентний аналіз дозволить представити значення кожної назви тварини як складну одиницю плану змісту, розкладену на складові її елементарні семантичні компоненти як диференціальні семантичні ознаки.
Адекватне розкладання лексичного значення на семантичні компоненти як диференційні ознаки в даному випадку можливо в силу того, що найменування домашніх тварин утворюють просту семантичну систему, просту тому, що:
а) всі досліджувані слова однозначні;
б) утворюють замкнену (чітко обмежену від інших) семантичну групу;
в) їх денотати дискретні - та чи інша ознака або присутній в даному назві, або відсутня в ньому, поступове наростання ознаки неможливо.
CAW
HORSE
SHEEP
DOG
COCK
GOAT
КОРОВА
КІНЬ
ВІВЦЯ
СОБАКА
ПІВЕНЬ
КОЗЕЛ

Для встановлення диференційних семантичних ознак досліджуваних слів можна використовувати їх словникові тлумачення.

1 ЧАСТИНА Класифікація розглянутих лексико-
семантичних груп
Лексичне значення кожного найменування домашньої тварини можна представити як пучок диференційних ознак, тобто семантичних компонентів:
1) доросла тварина, 2) самка і т. д.
Аналітично виражене лексичне значення домашньої тварини у вигляді диференційних семантичних ознак виявляє специфічність їх семного складу: стать, вік, видова класифікація, приплід.
Зафіксовані інваріантні та диференціальні ознаки найменувань домашніх тварин є тією сполучною початком, яке певним чином організує лексичні одиниці даної ЛСГ. Так, назви «корова» - caw, «свиня» - pig, «вівця» - sheep, «коза» - goat, «кінь» - horse, об'єднує те, що вони виражають один і той самий ознака поняття домашньої тварини. Семантичний компонент «Домашнє тварина» є інваріантні компонентом у структурі досліджуваних слів, тому що він обов'язково присутній у смисловій структурі слів даної ЛСГ в комбінації з різними диференційними семантичними ознаками, в силу яких зазначені найменування домашніх тварин вступають один з одним у різні семантичні зв'язки . Наприклад: англ. bull - caw - calf, відповідно - бик - корова, теля; ram - sheep - lamb, відповідно - баран - вівця - ягня. Дані ряди слів об'єднані у групи за певними ознаками.
Усередині групи "назви, об'єднувалися з якого-небудь одному з притаманних їм диференціальних ознак, утворюють більш дрібні угруповання: вік, стать, наприклад, ряд« drake - duck - ducklings »- селезень - качка - каченята ...
У результаті об'єднання найменувань домашніх тварин по одному з диференційних семантичних ознак одне і те ж назву потрапляє в різні об'єднання: по виду - в одному ряду, за статтю - в іншому, за віком - у третьому. Ще приклад: «козел - коза - козеня» - billy goat - nanny goat - kids; cock - hen - chick (en) «півень - курка - курча». Окремою великою групою в англійській мові виділяються найменування коні. У Британії здавна займалися конярством, тому дана група назв, хоча й об'єднана по одному видовою ознакою, але дробиться на багато складових її підгруп. Це в першу чергу пов'язано з розведенням даного виду домашньої тварини. Якщо майже у всіх інших назв присутній тільки три слова, об'єднаних по одному видовою ознакою, то «кінь» представлена ​​більш широко: Загальне для всієї групи слово в даному прикладі «horse» - кінь; далі йде «mare» - кобила, потім «filly »- молода кобила, потім є слово colt« жеребець », stallion« кінь », gelding« мерин », і, звичайно, foal« лоша ». Майже також багато назв і іншої групи, об'єднаної під загальним словом caw «корова». Слід зазначити, що в групи «horse» - кінь - є поняттям, не пов'язаним із статевим ознакою. Тоді як слова групи «caw» - корова - об'єднуються під «жіночим» началом, що пов'язано насамперед з призначенням даного виду домашньої тварини. Отже, «бик» - ox; bullock - «віл, не виробник»; heifer - «тьолка»; steer - «бичок (кастрований). З найменуванням «собака» - dog - справа йде так само, як зі словом «корова»: це нейтральне слово вживається для найменування цього виду тварин, але якщо йде мова про розведення, то собака «dog» - це пес, а bitch - це «сука». Виходячи з цих спостережень, можна зробити висновок, що в межах ЛСГ найменування домашніх тварин об'єднується по одному семантичною ознакою і протиставляються по іншому (вид - стать).
У результаті об'єднання і протиставлення назв за встановленими для їх семного складу семантичними ознаками утворюються різного типу парадигми. Можна виділити наступні типи парадигм:
1) Парадигму, в якій члени протиставлені за якістю семантичного ознаки (кожна назва, що входить в парадигму за певним диференціальному семантичною ознакою, має той самий ознака у своєму семного складу, але якість цієї ознаки різному):
а) видового; б) статевого; в) вікового ... Наприклад: «борів» - boar,
«Кнур» - hog, «свиня» - pig, «порося» - теж pig (s), є і ще одне,
рідко вживане «sow» - свиня-проїзводітельніц. Парадигму, в протиставлення будується на співвідношенні «наявність - відсутність» ознаки: colt «молодий жеребець» - stalling «жеребець-виробник» - gelding «мерин, кастрований жеребець».
Парадигму з протиставленням найменувань різних рівнів абстракції - більш загальних і більше приватних, тобто назв, об'єднаних на основі меншою або більшою кількістю диференційних семантичних ознак, наприклад, horse «кінь» - mare «кобила» - filly «молода кобила» Парадигму, утворену протиставленням найменувань з різними рівнями абстракції більш високим (родове назва) і більш низьким (видову назву): gander - goose - goslings «гусак - гуска - гусенята». Слово goose вживається ще й в розмовній мові для позначення дурної жінки.
У наведених парадигмах найменування домашніх тварин протиставлені за їх змістом, за їх лексичним значенням. Завдяки вищевказаним парадигматичним відносин досягається внутрішня упорядкованість ЛСГ. Іншими словами, вище викладена противопоставленность назв домашніх тварин як елементів системи мови є разом з тим і формою їх зв'язку.

П ЧАСТИНА. Лексичні значення кожної підгрупи ЛСГ.

У лексичному значенні найменувань домашніх тварин як ознак слів, які мають двома функціями - ігніфікатівной, диференціює назви класу предметів, можливе виділення двох рівнів узагальнення, які ставлять назви домашніх тварин в певну субординацію відносин:
1) загальні ознаки, що відрізняють даний клас предметів від іншого класу; Ось цілий ряд слів, розглянутих в даній роботі: dog «собака», hound «собака» (гончак), goat «козел», mare «кобила», horse "кінь" , stag «віл», ox «бик», colt «лоша», foal «лоша, осля», cow «корова», sow «свиня», pig «свиня», boar «кнур», bull «бик», hog « борів », chick« курча », cock« півень », goose« гусак », duck« качка », hen« курка ».
2) загальні ознаки, що об'єднують даний клас предметів з іншим. Так, в парадигматичних відносинах лексеми HORSE «кінь» можна побачити, що, з одного боку, її диференціальні семантичні ознаки, як біологічна стать, вид, протиставлені (mare - stalling «кобила-жеребець»), з іншого боку, диференціальний семантична ознака « сімейство »ототожнює цю лексему з іншими. У другому випадку смислова структура назви mare «кобила» як лексема нижчого рівня абстракції (видове поняття) входить до складу смислової структури іншого більш загального (родового) поняття horse «кінь». Всі ознаки, відображені у смисловій структурі видової назви mare «кобила» включають всі ознаки, що викривають найменування «mare» від іншого видового найменування. Отже, смислова структура лексеми «mare» складається з:
1) видових диференційних семантичних ознак «доросла», «жіноча стать» ...;
2) родових спільних семантичних ознак, що об'єднує такі назви, як mare «кобила», stalling «жеребець» і ін в рід Equus.
На двох різних рівнях абстракції і будуються родовидові зв'язку між найменуванням домашніх тварин, в основі яких лежать гіпоніміческіе, тобто інклюзивні відносини, сутність яких полягає в тому, що лексичні одиниці однакового рівня абстракції як видові поняття є гіпонімії родової назви більш високого за рівнем узагальнення.
Зовсім інший характер носять смислові зв'язки між видовими найменуваннями. Так лексема mare «кобила» протиставлена ​​лексеме stalling «жеребець» по диференціальному семантичною ознакою «біологічна стать». Ця пара має одні й ті ж семантичні ознаки за винятком того, що семантичний компонент, що позначає «біологічна стать», буде якісно різним: чоловічий - жіночий. Такі семантичні пари утворюють антонімічні ряди корелятивних слів - найменувань домашніх тварин. Члени зазначених парадигм можна назвати консерсівамі, тому що подібний тип семантичного протиставлення відображає логічні відношення конверсівності. Подібні конверсівние зв'язки будуються в силу того, що в смисловій структурі таких слів міститься відображення різних точок відліку на одне і теж стан (стать).
Парадигма mare - stalling «кобила - жеребець» і подібні є конверсівнимі протиставленнями, тому що ці лексеми відносяться до одного рівня спілкування і протиставлені за одним семантичною ознакою. Такі пари найменувань виступають як позначення певної якості, саме виділення яких можливе тільки при розчленуванні даної якості за допомогою протиставлені один одному «значень». Конверсівная противопоставленность подібних найменувань є конструктивно необхідної взагалі для існування як семантичних одиниць, тому що значення лексем «корова» сaw, «кобила» mare існують в мові лише остільки, оскільки їм протиставлені значення «бик» bull, stalling «жеребець».
Найменування - конверсиви, що є широко поширеним типом протиставлень в номенклатурі найменувань тварин, роблять закритим даний клас слів.
На противагу родовідових парадигматичним відносин, заснованих на субординації членів парадигм, при конверсівних протиставленнях члени рівні між собою, кожен має свою ознаку, своє смислове зміст, однакове за ступенем логічної абстракції, і тому вони можуть розглядатися як рівноправні частини єдиного цілого. При конверсівних протиставленнях інклюзивний характер відносин між членами парадигми, що спостерігається при родовідових зв'язках найменувань домашніх тварин, змінюється ексклюзивним. При ексклюзивних парадигматичних відносинах найменування домашніх тварин перебувають в супідрядних відносинах, тому що їх диференційні ознаки є равновходящімі у семантичну структуру родового найменування. Сутність структурно-семантичної номенклатури домашніх тварин полягає в тому, що в її основі лежать відносини 1) інклюзивні (гіпоніміческіе), 2) ексклюзивні.
1) Сутність інклюзивних відносин найменувань домашніх тварин, на яких будуються їх родовидові зв'язку, полягає в тому, що лексичні одиниці однакового рівня абстракції, що позначають видові поняття, є гіпонімії родового поняття більш високого рівня узагальнення.
2) Ексклюзивні відносини грунтуються на протиставленні найменувань одного рівня абстракції. За таких парадигматичних відносинах видові семантичні ознаки одного найменування виключають видові ознаки іншого, але родова ознака є спільним.
Окремою групою стоять ідіоматичні вирази, які включають у себе найменування домашніх тварин. При їх освіту також враховуються родовидові ознаки, властиві тій чи іншій групі слів-назв.
Приклади.
1) greedy pig - про жадібний людині;
2) piggy eyes - свинячі оченята;
3) stalling - про чоловіка, що ведуть активний спосіб життя, часто пов'язаний з пошуками нових відносин з представниками протилежної статі.
4) а pig in a poke - кіт у мішку - про щось невідомому.
5) Pigs might fly - про щось, чого не буває.
6) Goose - гуска - про дурну жінці.
7) Kill the goose that lays the golden eggs - російське відповідність «добудь курку, яка несе золоті яйця».
8) Little lamb, ducky, chick - відповідає «дорогенька, малятко, лапочка» - звернення до дітей або дівчатам.
9) Old goat - старий козел - про неприємний літню людину.
10) When the cat's away, the mice will play. - Прислів'я «Якщо кішки немає, мишки грають».
11) Like a red rag to a bull - російське відповідність «як червона ганчірка на бика» - про щось чи про когось, що дуже дратує.
12) Let the cat out of the bag - видати секрет.
13) Play a game of cat and mouse with somebody - грати з ким-то в кішки-мишки, водити за ніс, вводити в оману.
14) Like a cat on hot bricks - кішка на розпеченому даху - російське вираз «як вуж на сковорідці».
15) To separate the sheep from the goats - відокремлювати розумних від дурних - «зерна від плевел» і т.п.
Теорія номінації тісно пов'язана з теорією мотивації. Кожне слово, як відомо, вмотивоване властивостями званого об'єкта. За Д. Сетарову, процес виявлення мотивації слова в момент номінації об'єкта, визначення мотиву, тобто ознаки, за яким названо об'єкт, називається мотивизации слова [Сетар, 1992, 28].
Зооніми в синхронному розрізі діляться на мотивовані та немотивовані назви. Мотивація вимагає наявності двох елементів: мотивуючого та мотивованого, наприклад, англійська назва «кіт» для позначення тварини чоловічої статі передається через додаток до слова cat імені тварини, наприклад Tom-cat. До невмотивованої лексиці ставляться прості, непохідні найменування, які втратили ознака номінації і не викликають у даний час асоціативних зв'язків з поняттями інших сфер, наприклад, caw «корова», sheep «вівця», cat «кішка» і т.д.
Існують найменування первинної і вторинної номінації.
Найменування первинної номінації є невмотивованими. До них відносяться назви тварин типу horse'лошадь ', calf'теленок', lamb 'ягня', gander 'гусак', cock 'півень' та ін. До вторинної номінації відносяться зооніми, які в сучасній мові розглядаються як похідні. Наприклад, Tоm-cat, billy goat т.д.
Найменування вторинної номінації можуть утворюватися прямим способом, коли мотивувальний ознака виражений словом з прямим значенням, або опосередкованим (непрямим), коли мотивувальний ознака виражений через переносне значення слова.
Зоологічна лексика, яка є одним з найбільш цікавих пластів словникового складу мови, включає в себе такі лексико-семантичні групи, як «ссавці», «птахи», «комахи», «риби», «плазуни», «земноводні» і т. д ., які відрізняються старовиною і багатством, різноманіттям і самобутністю входять до їх складу лексичних одиниць. Відомо, що лексика, переважно її словниковий фонд, схильна до різноманітних змін. Ця особливість привертає до себе увагу дослідників, оскільки вона може дати багатющий матеріал, здатний пролити світло на шляху становлення і розвитку даного, конкретного мови, свідчити про зв'язки та контакти між носіями як споріднених, так і неспоріднених мов. А це, у свою чергу, має важливе значення для розробки питань історії носіїв тієї чи іншої мови.

ВИСНОВОК.  
Слов'янське, зокрема російське мовознавство, характеризується великою кількістю праць, присвячених даній групі лексики. Вивченню різних аспектів російських назв тварин присвячені роботи О. М. Трубачова [1960], Є. А. Косих [1994], Т. В. Шведчикова [1998], Е.А. Косільщук [1999], Г. Ф. Одинцова [1970], О. В. Бєлова [1996], О. Б. Абакумова [1994], С. Р. Тлехатук [2001], Л. С. Войтик [1972], Н. Ф. Зайченко [1983], А. А. Кіпріяновой [1999], І. Устуньер [2004], Є. А. Гутман, М. І. Черемисинов [1970, 1972].
В результаті отримання парадигматичних відносин всередині ЛСГнаіменованій домашніх тварин виявляється чітка противопоставленность одного найменування іншому, на підставі якої можна побудувати сітку семантичного поля цих найменувань як структурно-семантичну організацію.
На підставі типу логічної зв'язків, що лежать в основі семантичних зв'язків найменувань домашніх тварин, всі слова можна розбити на два розряди:
1.Ексклюзівние (видові) назви - володіють більш вузьким значенням, відносяться до більш вузькому колу понять, грунтуються і будуються на ексклюзивних парадигматичних відносинах, тобто на соподчінітельних смислових зв'язках: ox - бик, свиня - boar, ram - баран, кобила - mare та ін
2.Інклюзівние (родові) назви - володіють більш широким значенням, відносяться до більш широкого кола понять і грунтуються на інклюзивних, тобто підрядних відносинах з видовими назвами (кінь - horse, свиня - pig, вівця - sheep) - між собою вони знаходяться в ексклюзивних відносинах.
Ексклюзивні найменування є гіпонімії інклюзивних.
Завдяки інклюзивною і ексклюзивним парадигматичним відносин досягається внутрішня упорядкованість і структурність.
ЛСГ найменувань домашніх тварин є разом з тим і формою їх зв'язку. Лексико-семантичний аналіз найменувань домашніх тварин дозволяє зробити висновок, що найменування, що не мають прозорою «внутрішньої форми», в силу своєї замкнутої і чіткої структури утворюють лексичну мікросистему. ЛСГ найменувань домашніх тварин настільки закрита в силу кінцевого кількості її членів і структурно чітко організована в силу відносного характеру значень її членів, що, як і терміни, може служити класичним прикладом суворої структурної організації, а лексична парадигма членів системи може зрівнятися з морфологічною парадигмою.
У 1996 р . в США вийшов фільм «Babe» - на диво тепла історія про ввічливу поросятка, який хотів стати пастухом овець. Сценарій фільму був написаний за книгою Діка King-Smith. Він написав свою першу книгу в 58 років (всього ним написано більше 30 оповідань). Після опублікування його книги «The sheep-pig» у 1983 році, йому присудили премію Children's Fiction Award, а в 1992 році він був названий кращим дитячим письменником Великобританії. Фільм за його книзі виробляє найкраще враження, але, що особливо важливо, у ньому багато тих назв домашніх тварин, про яких мова йшла вище. Назви тварин у фільмі досить різноманітні. Рідко вживається ewe «вівця» замість звичного sheep, напевно, може перекладатися як «овечка». Всі тварини в книзі і фільмі говорять розумним мовою - horses, sheep, pigs, geese, caws. У нас є можливість почути, як різняться назви даної ЛСГ в межах своїх повноважень.
Мовна система не є замкнутим і застиглим утворенням. Їй властиві динаміка, перехідні явища, проміжні зони, які дозволяють окремим частинам мови взаємодіяти один з одним, утворюючи єдину мовну картину, властиву того чи іншого народу.
Лексико-семантична група слів-назв домашніх тварин, представляючи досить замкнуту систему, збагачує нашу мову новими лексичними одиницями.
Вивчення галузевої лексики в цілому відтворить картину світу носіїв англійської мови, а також відкриє основні параметри, що характеризують їх матеріальну й духовну культуру.
З назвами тваринницької термінології в англійській мові пов'язане досить велика кількість порівнянь, проклять, вільних, стійких і ідіоматичних виразів, прислів'їв і приказок.
Зоологічна лексика англійської мови повністю підпорядковується фонетико-морфологічним і синтаксичним законам мови. Основна маса слів - це непохідні (прості) основи. До них примикають похідні слова, складні і складені основи, словосполучення, а також окремі стійкі вирази, фразеологічні та ідіоматичні звороти, деякі фразові приклади (прислів'я, приказки та крилаті вирази) з зоологічної термінологією.
Дане дослідження актуально тим, що його результати можуть бути використані при вдосконаленні термінології мови, при укладанні підручників, посібників з лексикології і словотвору. Ця має велике значення в процесі викладання шкільних та вузівських дисциплін. Фактичний матеріал, розглянутий в ході дослідження, може бути корисний при складанні різних словників. Термінологія, що відноситься до зооніміческой лексиці, може також привернути увагу зоологів і етнографів.
Одними з найкращих і повних досліджень, присвячених лінгвістичному аналізу зоонімов в російській мові, є дисертації Д. С. Сетарова [1971; 1992].
Найціннішим джерелом для вивчення назв тварин є переказні (російсько-англійські, англо-російські, багатомовні) словники. У даній роботі були використані матеріали чотирьох словників англійської мови:
1) Мюллер В.К. Англо-російський словник .- М., 1991.
2) Collins cobuild Edvanced Dictionary, New Edition, - Harper Collins, 2006 /
3) Longman Dictionary of contemporary English, - Pearson Education Limited, 2003.
4) Longman, - Oxford University Press, 2002.
У вивченні зооніміческой лексики велику роль відіграє наукова, науково-популярна література, а також художня література про тварин. Наприклад, для вивчення лексики ферми цінним джерелом є книги Ернста Сетона-Томпсона, який був природженим натуралістом. Все життя його присвячена тваринам. Він був і художником, і письменником. Він прожив велике життя (1860 - 1946). У шестирічному віці його везуть до Канади, на необжиті місця. Навчається в Королівській Академії в Англії, потім знову повертається до Канади. Перші книги «Birds of Manitoba», «Mammals of Manitoba» мали успіх, він став державним натуралістом штату. У Франції навчається живопису. Його малюнки отримали визнання всього світу. Герої оповідань Томпсона - тварини. Вони не мстиві, не злобні, шляхетні і великодушні, прив'язуються до того, хто до них добрий. Вовк Лобо до кінця життя вірний своїй любові, мустанг воліє померти вільним, щеня Чинка безмежно відданий господареві. Автор наділяє своїх героїв особливою мовою «in Rabbit», «in Crow», який начебто можна порівняти з людським - English. За розповіді про тварин він отримав золоту медаль «Еліот». За довгі роки подорожей Томпсон величезна кількість щоденників (30 томів). Саами відомі його книги - «Tales of an artist-naturalist», «Rabbits and Their Habits», «Stories about Stories».
Аналіз історії вивчення зооніміческой лексики англійської мови показав, що найбільш повно розкрита природа найменування домашніх тварин, є етимологічні відомості за назвами домашніх і диких тварин.
Проведене дослідження дозволяє зробити загальний висновок про те, що назви тварин у сучасній англійській мові, формувалися протягом століть, являють собою досить інформативну лексико-семантичну систему для вивчення процесів і закономірностей етимології, номінації, словотворення.
У дану роботу не увійшли приклади назв-дитинчат англійської мови, про них згадується, але вони не розглядаються. У даній ЛСГ можна виокремити велику кількість підгруп усередині однієї групи. Передбачається продовжити збір матеріалу по даній групі слів. Більш докладно хотілося б зупинитися в подальшому і на різних прислів'ях і приказках, яких в англійській мові безліч.
На сьогоднішній день дана група міцно входить у російську мову. З'являються новоутворення, що включають в себе кальки з англійської. На одному такому новоутворенні хочеться зупинитися детальніше. Це нове слово - пет-терапія.
Те, що домашні тварини можуть впливати на наше здоров'я, було відомо ще за часів Гіппократа, а то й раніше. Проте сам термін "пет-терапія» з'явився лише в ХХ столітті. І якщо до недавнього часу жодних серйозних підтверджень лікувального ефекту від спілкування з домашніми тваринами не було, зараз цим займаються сотні вчених. Схоже, що скоро практика лікування за допомогою чотириногих вихованців увійде в наші домівки так само, як це відбувається за кордоном. Звідки ж з'явилося дана назва. По-англійськи pet - «улюбленець, домашня тварина, улюбленець». Ця терапія передбачає спілкування з улюбленою твариною, що живуть вдома. Втім, існує ще іпотерапія - лікування за допомогою коней і канністерапія - лікування за допомогою собак, які вже практичеки перейшли з розряду нетрадиційної медицини в традиційну. Вперше домашня тварина для лікування психічнохворих використовувалося в Англії ще в 1792 році. Але лише в 60-і роки в США лікар-терапевт Борис Левінсон ввів до нашої мови поняття пет-терапії, коли помітив, що його маленькі пацієнти позитивно реагують на його собаку, яка була присутня на його прийомах. З тих пір цей метод отримав широке поширення на Заході.
Якщо ми не будемо розбиратися в питаннях, пов'язаних з новоутвореннями в сучасній російській мові, то дуже скоро не зможемо розуміти один одного. І хоча лексико-семантична група назв домашніх тварин досить невелика за своїм складом, з неї постійно вичленяються нові підгрупи, утворюють нові поняття, міцно входять в лексичний запас носіїв.

Використана література:
1. Бондарко О. В. Теорія морфологічних категорій. - Л.: 1976.
2. Борисова Е. В. До питання про виділення елементарних значень / / В кн. Питання мовознавства в сибірській діалектології. Вип. 7. - Томськ: 1877.
3. Булигіна Т. В. Граматичні опозиції / / В кн.: Дослідження з загальної теорії граматики. - М.: Наука, 1968.
4. Васильєва Е. В. Семантична характеристика зоонімов на макро-і мікрорівні / / В кн.: Семантика слова і його функціонування. - Кемерово, 1981.
5. Новиков Л. А. Семантика російської мови. - М.: Вища школа, 1982.
6. Шмельов Д. М. Проблеми семантичного аналізу лексики. - М., 1973.
7. Уфімцева А. А. Слово в лексико-семантичній системі мови. - М.: Наука, 1968.
8. Словник російської мови в 4-х томах. - М.: Російська мова, 1986.
9. Синонімія і лексико-семантичні варіанти полісемії в навчанні лексиці російської мови / / Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена. № 13 (36): аспірантські зошити: Науковий журнал. - СПб, 2007. - С. 227 - 231.
10. 10. Основи теорії комунікації / під ред. М.А. Василика. - М., 2003.
11. 11.Большой енциклопедичний словник, видання перероб. і доп., - М., 1998
12. 12. Каменська О.Л. Текст і комунікація / О.Л. Каменська. - М., 1990.
13. 13. Арбатський Д.І. Тлумачення значень слів: семантичні визначення / Д.І. Арбатський. - Іжевськ, 1977.
14. 14. Галімова Л.Х. Назви тварин в татарському та англійською мовами у світлі мовної картини світу / Л.Х. Галімова / / Збереження і розвиток рідних мов в умовах багатонаціональної держави: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція (Казань, 23-24 червня 2006 р .): Праці та матеріали. - К.: Вид-во Алма-Ата 2006. - С. 298-300.
15. 15. Шведчикова Т.В. Лексико-семантична група як відображення мовної системи (на прикладі найменувань домашніх тварин в російській мові). - Новосибірськ, 1998.
16. Трубачов О.М. - Монографія "Походження назв домашніх тварин у слов'янських мовах" - М., 1960.
17. Мюллер В.К. Англо-російський словник .- М., 1991.
18. Collins co build Advanced Dictionary, New Edition, - Harper Collins, 2006.
19. Longman Dictionary of contemporary English, - Pearson Education Limited, 2003.
20. Longman, - Oxford University Press, 2002.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Курсова
57.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Функціонально-семантичні особливості модальних дієслів в англійській мові в непрямій мові
Привід On в англійській мові
Фразеологія в англійській мові
Словосполучення в англійській мові
Словотвір в англійській мові
Паронімія в англійській мові
Ім`я іменник в англійській мові
Запозичення в англійській мові
Метафора в англійській мові
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru