Мікроекономіка 6

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти і науки України
Інститут економіки та управління / м.Сімферополь /
Кафедра Економічної теорії
С. К. П'єро

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для самостійного вивчення дисципліни

МІКРОЕКОНОМІКА

м.Сімферополь, 2002

З Про Д Е Р Ж А Н Н Я

Введення

Розділ I. Теорія попиту, пропозиції і еластичності .....................
1.1. Терміни та визначення ............................................... ................
1.2. Вправи ................................................. ..................................
1.3. Тести ................................................. .............................................
1.4. Вірно-невірно даний вираз .............................................
1.5. Підкресліть потрібні слова ............................................... ...........
1.6. Завдання ................................................. ...........................................
Відповіді і коментарі до розділу I. ........................................... .........

Розділ II. Теорія поведінки споживача ...........................................

2.1. Терміни та визначення ............................................... ................
2.2. Вправи ................................................. ..................................
2.3. Тести ................................................. .............................................
2.4. Підкресліть потрібні слова ............................................... ...........
2.5. Вірно-невірно даний вираз .............................................
2.6. Завдання ................................................. ...........................................
Відповіді і коментарі до розділу II ............................................ .......
Розділ III. Теорія виробництва витрат .........................................
3.1. Терміни та визначення ............................................... ................
3.2. Вправи ................................................. ..................................
3.3. Тести ................................................. .............................................
3.4. Підкресліть потрібні слова ............................................... ...........
3.5. Вірно-невірно даний вираз .............................................
3.6. Завдання ................................................. ...........................................
Відповіді і коментарі до розділу III ............................................ .......
Розділ IV. Ринок товару ................................................ .....................
4.1. Терміни та визначення ............................................... ................
4.2. Вправи ................................................. ..................................
4.3. Тести ................................................. .............................................
4.4. Підкресліть потрібні слова ............................................... ...........
4.5. Вірно-невірно даний вираз ............................................. ..
4.6. Завдання ................................................. ...........................................
Відповіді і коментарі до розділу IV.
Розділ V. Ринки факторів виробництва ...........................................
5.1. терміни та визначення ............................................... .................
5.2. Вправи ................................................. ..................................
5.3. Тести ................................................. .............................................
5.4. Підкресліть потрібні слова ............................................... ...........
5.5. Вірно-невірно даний вираз ............................................. ..
5.6. Завдання ................................................. ...........................................
Відповіді і коментарі до розділу V.
Розділ VI. Рівновага та ефективність ринкової системи .............
6.1. Терміни та визначення ............................................... ................
6.2. Вправи ................................................. ..................................
6.3. Тести ................................................. .............................................
6.4. Підкресліть потрібні слова ............................................... ...........
6.5. Вірно-невірно даний вираз ............................................. ..
6.6. Завдання ................................................. ...........................................
Відповіді і коментарі до розділу VI ............................................ .......
Рекомендована література ................................................ .................

ВСТУП
Мета даного посібника - допомогти студентам, які вивчають курс «Мікроекономіка» опанувати теоретичними знаннями і навчитися застосовувати їх на практиці.
Так, наприклад, завдання з підбору визначень до відповідних термінів дозволяє студентам краще освоїти термінологію, яка застосовується в курсі, а розділ «Вправи» - усвідомити графічну інтерпретацію економічних принципів. Розділи на вибір правильної відповіді, позитивного чи негативного відповіді - це не тільки перевірка того, наскільки добре освоєний матеріал тим студентами, але і їх вміння логічно мислити.

Розділ 1. Теорія попиту, пропозиції і еластичності

Даний розділ складається з двох тем:
1. Ринковий попит.
2. Ринкова пропозиція. Взаємодія попиту і пропозиції.
Перша тема розкриває загальні закономірності формування попиту споживачів і концепцію еластичності попиту.
Попит - це бажання та спроможності споживача купити який-небудь товар. Величина попиту відображає кількість товару, яку споживач бажає і може придбати за цією ціною.
Закон попиту - зворотна залежність між ціною і кількістю товару, що купується споживачем. Графічне відображення попиту - крива попиту (D), що має негативний нахил (рис. 1.1.).
Р
D
про Q
Рис. 1.1. Крива попиту
Крім ціни на попит впливають інші чинники (детермінанти): доходи споживачів, споживчі смаки і переваги, ціни на зв'язані товари та ін
Еластичність попиту показує, яке, у кількісному відношенні, вплив на величину попиту може надати зміна ціни продукції, доходів споживачів або цін на інші товари. Таким чином, виділяють: еластичність попиту за ціною, еластичність попиту за доходом і перехресну еластичність попиту.
Друга тема розкриває загальні закономірності формування ринкової пропозиції, а також умови виникнення ринкової рівноваги.
Пропозиція - це бажання та здатність виробників продавали товар на ринку. Величина пропозиції - це кількість товару або послуги, яку виробники бажають і можуть продати за певною ціною за певний період часу.
Закон пропозиції відображає пряму залежність між ціною і кількістю товару, що пропонується на ринку. Графічне відображення пропозиції - крива пропозиції (S), що має позитивний нахил (рис. 1.2.).
Р
S
o Q
Рис. 1.2. Крива пропозиції
До факторів пропозиції, крім ціни, відносять: зміна цін на ресурси, впровадження нової технології, зміна кількості підприємств на ринку, податкову політику та ін
У результаті взаємодії попиту і пропозиції встановлюється ринкова ціна, яка фіксується в точці перетину кривих попиту і пропозиції (рис. 1.3.). Ця точка називається точкою рівноваги, а ціна - рівноважною.

Р
S
E
PE
D
o QE Q

1.1. Терміни та визначення
1.1.1. Підберіть кожного терміну його визначення
1. Обсяг попиту.
2. Зміна попиту.
3. Зміна обсягу попиту.
4. Закон попиту.
5. Крива ринкового попиту.
6. Ціна попиту.
7. Функція попиту.
8. Взаємозамінні товари.
9. Нормальний товар.
10. Нижчий (неякісний) товар.
11. Пряма еластичність попиту за ціною.
12. Еластичність попиту по доходу.
13. Перехресна еластичність попиту за ціною.
14. Еластичний попит.
15. Абсолютно нееластичний попит.
16. Взаємодоповнюючі товари.
17. Споживчий надлишок.
18. Закон пропозиції.
19. Зміна пропозиції.
20. Надлишок виробника.
21. Ціна пропозиції.
22. Ціна рівноваги.
23. Надлишковий попит.
24. Надлишкова пропозиція.
а) Кількість товарів або послуг, які окремий споживач готовий придбати на ринку в одиницю часу за певною ціною.
б) Ситуація, коли обсяг попиту, перевищує обсяг пропозиції.
в) За інших рівних умов, чим вища ціна товару, тим більше прагнення продавців пропонувати його на ринку.
г) Різниця між мінімальною сумою, за якою виробники згодні були продати певну кількість товару, і сумою, за якою вони фактично продають цей товар.
д) Ситуація, коли обсяг пропозиції, перевищує обсяг попиту.
е) Ціна, за якої обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції.
ж) Зрушення лінії попиту при зміні доходу споживача, його смаків та ін факторів, крім зміни ціни самого товару.
з) Обсяг попиту обернено пропорційний ціні товару.
і) Товари, обсяг попиту, на які і ціни інших товарів прямо пропорційні.
к) Процентне зміна обсягу попиту на товар при зміні на 1% ціни іншого товару.
л) Рух уздовж лінії попиту під впливом зміни ціни даного товару при незмінному інших факторів.
м) Товар, обсяг попиту на який знижується при зростанні доходу споживача.
н) Максимальна ціна, по якій споживач готовий купити дану кількість товару.
о) Процентне зміна обсягу попиту на товар при зміні на 1% ціни даного товару.
п) Залежність обсягу попиту від визначальних його чинників.
р) Зрушення кривої пропозиції у відповідь на вплив будь-яких факторів, крім зміни ціни на товар.
з) Ситуація, за якої зміна ціни не тягне за собою зміни обсягу попиту.
т) Товари, обсяг попиту на які зворотно пропорційний цін інших товарів.
у) Процентне зміна рівня попиту на товар при зміні на 1% доходу споживача.
ф) Мінімальна сума грошей, за яку виробник згоден віддати останню одиницю виробленої продукції.
х) Ситуація за якої обсяг попиту змінюється на більший відсоток, ніж ціна.
ц) Різниця між максимальною сумою грошей, яку споживач згоден заплатити за дану кількість товару і тією сумою грошей, яку він насправді заплатив.
ч) Товар, обсяг попиту на який збільшується при збільшенні доходу споживача.
ш) Горизонтальна сума всіх кривих індивідуального попиту.
1.2. Вправи
Вправа 1. Яка з зазначених ліній попиту більш еластична?
Р
D1 D2
0 Q
Рис. 1.2.1. Лінії попиту.
Вправа 2. У якої з вказаних на малюнку [[1]] ліній попиту коефіцієнт еластичності за ціною дорівнює:

а) 0;
б) - ∞; Р
в) -1. D2
D1
D3


0 Q
Рис. 1.2.2.
Вправа 3. В якій з вказаних на малюнку точок лінії попиту, коефіцієнт еластичності попиту за ціною дорівнює:
а) - 1;
Р
У
А
З
Q
0
б) 0;
в) - ∞.
Рис. 1.2.3
Вправа 4. Двоє друзів - Петро і Павло - вирішили випити квасу. Не дивлячись на ціну, кожен робить замовлення. Павло говорить: «Мені дві кружки», а Петро: «Мені на два рубля". У кого з них еластичності попиту за ціною вище?

Вправа 5. Використовуючи малюнок, дайте відповідь на наступні питання. Перехід від точки А до точки В може бути обумовлений:
1. Яке з наступних тверджень означає, що умови досконалої конкуренції не виконуються:
а) крива граничних витрат перетинає криву середніх витрат у точці, що відповідає мінімальному значенню АТС;
б) крива попиту на продукт має негативний нахил;
в) крива попиту на продукт фірми - горизонтальна лінія.
2. В умовах монополії:
а) MR = P;
б) MR менше Р;
в) МС = Р;
г) MR = Р = МС.
3. Рівновага конкурентної фірми відрізняється від умов рівноваги монополії тим, що:
а) у конкурентної фірми Р = МС = АС, у монополії Р = MR = МС;
б) у конкурентної фірми АС = Р, у монополії MR = МС;
в) у конкурентної фірми АС = МС, у монополії MR = Р.
4. Крива попиту для фірми в умовах досконалої конкуренції збігається з:
а) кривими граничної і середньої виручки;
б) кривої загальної виручки;
в) кривою загальних витрат.
5. Яке з наведених висловлювань є неправильним?
а) монополіст завжди призначає ціну вище величини граничних витрат;
б) для монополіста завжди граничний дохід вище ціни;
в) монополія є крайній випадок недосконалої конкуренції.
6. Монополіст несе збитки в тому випадку, якщо у нього:
а) МС <АС;
б) МС <Р;
в) Р <АС.
7. Ламана крива попиту при олігополії означає:
а) розрив лінії граничного доходу;
б) розрив лінії граничних витрат;
в) формальний змову у визначенні ціни.
8. У спробі досягти спільної максимізації прибутку фірми можуть організовуватися в:
а) картель;
б) корпорацію;
в) природну монополію.
9. При рівновазі найбільш ефективний розподіл ресурсів забезпечує:
а) монополія;
б) олігополія;
в) досконала конкуренція;
г) монополістична конкуренція.
10. Якщо ринкова ціна нижче AVC, то типова фірма в конкурентній галузі:
а) має надприбуток;
б) працює беззбитково;
в) закривається і, можливо, залишає ринок.
11. Для монополіста з лінійної кривої попиту при підвищенні загальної виручки величина граничної виручки:
а) позитивна і зростає;
б) позитивна, але скорочується;
в) дорівнює нулю.
12. Довгострокова рівновага абсолютно конкурентній галузі забезпечує при:
а) Р = LAC = MC
б) MR> LAC = VC;
в) Р = MR <МС.
13. Типова фірма в абсолютно конкурентній галузі:
а) розглядає ринкову ціну продукту як дану;
б) може продати більше продукту в тому випадку, якщо знизить ціну;
в) продає унікальний товар у порівнянні з іншими фірмами.
14. Першим економістом, хто спробував створити теорію олігополії, було:
а) Е. Чемберлін;
б) А.О. Курно;
в) Дж. В. Робінсон;
г) К. Маркс.
4.4. Підкресліть потрібні слова
1. Будь-яка фірма в галузі, яка не може вплинути на ціну свого продукту, називається (абсолютно конкурентної / монопольної) і випускає (значну / незначну) частина загального галузевого випуску.
2. В умовах досконалої конкуренції у довгостроковому періоді ціна (вище / нижче / дорівнює) мінімуму середніх загальних витрат.
3. В умовах олігополії (існує / не існує) контроль окремих фірм над ціною свого продукту, а також (незалежність / взаємозалежність) між фірмами при прийнятті рішень про рівень цін.
4. Оскільки монополіст повинен (підвищувати / знижувати) ціну на свою продукцію для того, щоб продати більшу її кількість, ціна продукції повинна бути (вище / нижче) граничної виручки для будь-якого рівня випуску.
5. При максимізує прибуток рівні випуску монопольна ціна (вище / нижче / дорівнює) граничним витратам.
6. Ціна монополіста на продукцію (вище / нижче) ринкової ціни в конкурентній галузі, а оптимальний випуск (нижче / вище), ніж в умовах конкуренції.
7. У картини світу галузі, в порівнянні з абсолютно конкурентної галуззю увійти на ринок відносно (важче / легше), в ній існує (багато / мало) виробників, кожен з яких виготовляє в порівнянні з іншими (однорідну / диференційовану) продукцію.
8. При монополістичній конкуренції фірми докладають зусиль до того, щоб зробити свій продукт (унікальний / однаковим) з метою збільшення обсягу випуску.
9. Таємна змова буде найбільш імовірним, якщо в галузі є (багато / мало) виробників і якщо будь-яке досягнута угода (часто / не часто) змінюється.
10. Дилема, з якою іноді стикаються олігополісти, може бути сформульована таким чином: об'єднатися, встановивши (високу / низьку) ціну, або сподіватися що можна буде погіршити положення своїх конкурентів, встановивши (високу / низьку) ціну й максимізуючи індивідуальну прибуток.
4.5. Вірно-невірно даний вираз
1. Довгострокової кривої пропозиції чистого монополіста не існує.
2. У відповідь на зміщення вгору кривою граничних витрат чистий монополіст збільшує ціну і скорочує випуск.
3. Ціна рівноваги в тривалому періоді буде вище в умовах чистої монополії в порівнянні з абсолютно конкурентної галуззю.
4. В умовах монополістичної конкуренції вступ нових фірм в галузь в тривалому періоді змушує вже працюють на цьому ринку фірми скорочувати свої обсяги випуску і ціни.
5. В умовах монополістичної конкуренції фірми в тривалому періоді одержують економічний прибуток.
6. Вільний вхід і вихід з ринку є необхідною умовою досконалої конкуренції.
7. На ринку з монополістичною конкуренцією не досягається ефективне використання ресурсів.
8. Крива попиту для монополії завжди горизонтальна.
9. Якщо обсяг виробництва конкурентної фірми нижче оптимального, то МС нижче Р.
10. Суперництво олігополіст супроводжується більшою мірою цінової, ніж нецінової конкуренцією.
4.6. Завдання
4.6.1. Типові завдання
Завдання № 1.
Підприємство знаходиться в умовах досконалої конкуренції. Залежність загальних витрат підприємства (ТЗ) від випуску представлена ​​в таблиці.
Випуск продукції в од. часу, шт.
0
1
2
3
4
5
Загальні витрати, тис. грн.
4
8
10
14
20
28
1) Якщо ціна товару 5 тис. грн., Який обсяг виробництва обере підприємство?
2) Нижче якого рівня повинна знизитися ціна, щоб підприємство припинило виробництво даного товару? (Відобразіть весь хід розв'язання графічно).
Рішення:
У результаті вирішення цього завдання слід визначити такий обсяг виробництва, при якому МС = MR = Р = 5 тис. грн., А також розрахувати середні змінні витрати. Якщо ціна опускається нижче мінімуму середніх змінних витрат, підприємство припиняє виробництво.
Для зручності всі дані і шукані величини зведемо в таблицю 1.

Табл. 1
Випуск продукції, шт. (Q)
0
1
2
3
4
5
Загальні витрати, тис. грн. (ТЗ)
4
8
10
14
20
28
Граничні витрати, тис. грн. (МС)
4
2
4
6
8
Постійні витрати, тис. грн. (FC)
4
4
4
4
4
4
Змінні витрати, тис. грн. (VC)
0
4
6
10
16
24
Середні змінні витрати, тис. грн. (АVC)
-
4
3
3,3
4
4,8
Граничні витрати розглядаємо за формулою: (Значення МС в таблиці проставляємо на проміжках від [0; 1] до [4, 5].
Побудувавши на основі наявних даних графік, можна легко визначити обсяг виробництва, який вибере підприємство при ціні товару 5 тис. грн.
На рис. 1 видно, що МС = MR = Р при обсязі випуску продукції 3 шт. в одиницю часу, саме цей обсяг випуску і вибере підприємство.
Р, С
8
7
6
5
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 Q

Рис. 1

МС
MR = Р
AVC


Для вирішення другої частини завдання необхідно знайти середні змінні витрати (AVC) за формулою: , Таким чином треба знайти змінні витрати (VC). Їх можна виразити з формули загальних витрат ТС = VC + FC (3) → VC = ТС-FC (4). Постійні витрати (FC) при будь-якому обсязі випуску незмінні і в даному випадку залишають 4 тис. грн. Тепер за формулою (4) розрахуємо змінні витрати для кожного обсягу випуску і внесемо дані в таблицю 1. Після цього розрахуємо AVC за формулою (2) і занесемо дані в таблицю 1.
З таблиці видно, що мінімальні AVC рівні 3 тис. грн. Т.ч. підприємство припинить свою діяльність, якщо ціна знизиться нижче 3 тис. грн.
При ціні товару 5 тис. грн. підприємство отримує економічний прибуток, обсяг якої можна відобразити на графіку накресливши на малюнку криву AVC. (Заштриховані прямокутники відображає обсяг прибутку).
Правильність вибору обсягу виробництва при ціні товару 5 тис. грн. можна перевірити шляхом розрахунку загальної виручки (TR) і прибутку (П) за формулами.
ТR = PЧQ (5); П = TR-TC (6)
Визначимо ТR і П за формулою і зведемо дані в таблицю.
Таблиця 2
Q, шт.
0
1
2
3
4
5
Р, тис. грн.
-
5
5
5
5
5
TR, тис. грн.
-
5
10
15
20
25
ТЗ, тис. грн.
4
8
10
14
20
28
П, тис. грн.
-
-3
0
1
0
-3
З таблиці 2 видно, що при випуску 3 од. продукції, прибуток становить 1 тис. грн., тобто, є максимальною в даних умовах.

Завдання № 2.
Функція попиту на продукцію монополіста має вигляд QD = 16-Р, а функція загальних витрат МС = 14 + Q2. За якою ціною монополіст буде реалізовувати свою продукцію і яку він отримає прибуток?
Рішення:
Цінова максимізація прибутку при монополії має вигляд MR = МС. У свою чергу MR = (ТR) ', МС = (ТС) ".
У нашому випадку ТR = РЧQ = (16-Q) ЧQ = 16Q-Q2.
Звідси MR = 16-2Q, MC = 2Q.
Отже, якщо MR = MC, то 16-2Q = 2Q, тобто Q = 4.
Р = 16-Q = 16-4 = 12; Р = 12.
У цих умовах П = TR-ТC = 12Ч4-(14 +42) = 48-30 = 18, Р = 18.
4.6.2. Завдання для самостійного вирішення
Завдання 1.
Функція загальних витрат монополії має вигляд МС = 2Q2 +90, функція попиту на її продукцію Q = 180-Р.
Визначити ціну, при якій підприємство максимізує прибуток.
Завдання 2.
Підприємство функціонує в умовах досконалої конкуренції. Залежність загальних витрат підприємства від випуску продукції представлена ​​в таблиці.
Випуск, шт.
0
1
2
3
4
5
6
Загальні витрати, грош. од.
4
10
14
16
20
26
36
1) Нижче якого рівня повинна опуститися ціна, щоб підприємство припинило виробництво продукції?
2) Чи буде підприємство отримувати економічний прибуток, якщо ціна товару 5 ден. од. Відобразіть ситуацію на графіку.
Завдання № 3.
Дано: функція витрат підприємства-монополіста ТС = 30 +20 Q; функція попиту на продукцію монополіста на двох ринках:
Р1 = 40-2Q1; Р2 = 80-10Q2
Визначити обсяги продажів і ціни на кожному з двох ринків, максимізує прибуток монополії. Умовою, що забезпечує максимум прибутку монополіста, який проводить цінову дискримінацію, є рівність граничної виручки на кожному ринку граничним витратам на випуск продукції: MR1 (Q1) = MR2 (Q2) = MCΣ (Q1 + Q2)).
Завдання 4.
У таблиці наведено ціна попиту, з якою стикається монополіст.
Ціна, грн.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Обсягу попиту, шт.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1) Розрахувати граничний дохід монополіста.
2) Яка величина випуску, максимізує прибуток монополіста, якщо граничні витрати постійні і рівні 5 грн.?
Всі етапи рішення зобразити графічно.
Завдання 5.
У таблиці наведено дані про загальні витрати підприємства - досконалого конкурента. Ринкова ціна одиниці продукції підприємства становить 50 грн.
Обсяг виробництва (шт. на тиждень)
0
1
2
3
4
5
6
Загальні витрати (грн.)
0
32
48
81
140
225
348
1. Визначте величину середніх і граничних витрат.
2. Визначте величину граничного доходу фірми.
3. Побудуйте криві АС. МС, MR і визначте оптимальний обсяг випуску.
4. Чи отримує дане підприємство економічний прибуток? Якщо так, то визначте її величину (відобразіть графічно).
Завдання № 6.
Функція попиту на продукцію монополіста має вигляд QD = 20-Р, а функція загальних витрат МС = 18 + Q2. За якою ціною монополіст буде реалізовувати свою продукцію і яку він отримає прибуток?
Завдання № 7.
Підприємство - досконалий конкурент несе постійні витрати в розмірі 45 грн. Дані про середні змінних витрат наведено в таблиці.
Обсяг виробництва, шт.
1
2
3
4
5
6
AVC, грн.
17
15
14
15
19
29
Визначте середні валові та граничні витрати. Накресліть графік AVC, ATC, MC.
Визначте, чи отримує підприємство економічний прибуток, за умови, що ринкова ціна становить 20 грн.

Відповіді і коментарі до розділу 4
4.1. Терміни та визначення
1 - г, 2-з; 3-в, 4-к; 5-е; 6-ж; 7-а; 8-л; 9-б; 10-й; 11-м; 12-д.
4.2. Вправи
Вправа 1. 1) АТС = 5; 2) нижче 2,5, 3) AFC = 2.
Вправа 2. 1) на ринку досконалої конкуренції;
2) так, отримує, її величина - площа прямокутника CDAB.
Вправа 3.
Рис. а - мінімізація збитків.
Рис. б - максимізація прибутку.
Рис. в - беззбиткове становище.
Рис. г - точка «втечі», відхід з галузі.
Вправа 4. Збиток від існування монополії = 3.
Вправа 5. 1) немає, 2) так; 3) немає.
Вправа 6. 1, 2) див. рис. 4.2.6.
Р
0
Q
МС
АТС
MR
D
Рис. 4.2.6.


Вправа 7.
Слід нанести криву MR: тоді перетин MR і МС допоможе визначити рівень монопольної ціни РВ при обсязі виробництва QO. (Рис. 4.2.7.).
Р
120
100
Р Про 80
60
40
20
0 1 2 3 4 5 6 Q
MC
ATC
MR D
Q
Рис. 4.2.7.


Вправа 8.
MR2. Ця лінія перетинає вісь абсцис точно посередині відрізка ОD, при продажу 5 одиниць продукції.
4.3. Тести
1-б, 2-б; 3-б, 4-а; 5-б; 6-в; 7-а; 8-а; 9-в; 10-в; 11-б; 12-а, 13 - а; 14-б.


4.4. Підкресліть потрібні слова
1. ... (Зовсім конкурентною / монопольної) ... (значну / незначну) ...
2. ... (Вище / нижче / дорівнює) ...
3. ... (Існує / не існує) ... (незалежність / взаємозалежність).
4. (Підвищувати / знижувати) ... (вище / нижче).
5. (Вище / нижче / дорівнює).
6. (Вище / нижче) ... (нижче / вище).
7. (Важче / легше) ... (багато / мало) ... (однорідну / диференційовану).
8. (Унікальним / однаковим).
9. (Багато / мало) ... (часто / не часто).
10. ... (Високу / низьку) ... (високу / низьку).
4.5. Вірно-невірно даний вираз
1-в, 2-в; 3-в, 4-в; 5-н; 6-в; 7-в; 8-н; 9-в; 10-н.
4.6. Завдання
Завдання № 1. Р = 150.
Завдання № 2.
Для вирішення завдання необхідно розрахувати граничні витрати, постійні витрати, змінні витрати, середні змінні витрати. Розраховані дані наведені у таблиці 2.1.
Випуск, шт.
0
1
2
3
4
5
6
Загальні витрати, тис. грн.
4
10
14
16
20
26
36
Граничні витрати, тис. грн.
6
4
2
4
6
10
Постійні витрати, тис. грн.
4
4
4
4
4
4
4
Змінні витрати, грош. од.
0
6
10
12
16
22
32
Середні змінні витрати, тис. грн.
-
6
5
4
4
4,4
5,3
1. Підприємство припинить виробництво, якщо ціна впаде нижче 4 тис. грн.
2. При ціні 5 тис. грн. підприємство отримує економічний прибуток в обсязі рівному площі заштрихованого прямокутника, при обсязі випуску 4 шт. (Див рис. 2.1.).
Р, С
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 Q
МС
MR = P
AVC
Рис. 2.1.


Завдання № 3.
На першому ринку Q1 = 5; Р1 = 30
На другому ринку Q2 = 3; Р2 = 50.
Завдання № 4.
а) див. табл. 4.1.
б) див. рис. 4.1.
Табл. 4.1.
Розрахунок граничного доходу монополіста
Ціна, грн.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Обсягу попиту, шт.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Валовий дохід, грн.
0
8
14
18
20
20
18
14
8
0
Граничний дохід, грн.
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q
Р, МС, MR
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
Q O
D
Рис. 4.1. Криві попиту, граничного доходу та граничних витрат монополіста.
б) Обсяг випуску монополіста 2 шт.
MC


Завдання № 5
1) див. табл. 5.1.
Таблиця 5.1.
Визначення граничних і середніх витрат
Обсяг виробництва (шт. на тиждень)
0
1
2
3
4
5
6
Загальні витрати (грн.)
0
32
48
81
140
225
348
Граничні витрати (грн.)
32
16
33
59
85
123
Середні витрати (грн.)
-
32
24
27
35
45
58
2) На ринку досконалої конкуренції граничний доход дорівнює ціні одиниці продукції, таким чином MR = 50 ден. од.
3) Див. мал. 5.1. Оптимальний обсяг випуску дорівнює 3,2 шт. на тиждень.
MR = Р
МС, MR, АС
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
МС
АС
Q Про = 3,2
Рис. 5.1. Криві граничних і середніх витрат, і граничного доходу
0 1 2 3 4 5 6 Q


4) Так, отримує. Величина прибутку дорівнює площі заштрихованого на рис. 5.1. прямокутника.
Завдання № 6.
Q = 5; Р = 15; П = 32.
Завдання № 7.
Таблиця 7.1. Визначення середніх валових та граничних витрат.
Q, шт.
1
2
3
4
5
6
AVC, грн.
17
15
14
15
19
29
AFC, грн.
45
22,5
15
11,25
9
7,5
ATC, грн.
62
37,5
29
26,25
28
36,5
MC, грн.
13
12
18
35
79

Р, С, MR
70
60
50
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 Q
Рис. 7.1. Криві граничних витрат, граничного доходу, середніх валових і середніх змінних витрат.
Підприємство отримує економічний прибуток, якщо ціна одиниці продукції 20 грн.
МС
АТС

АVC
MR = P
Р =Розділ V. Ринки факторів виробництва
Розділ містить три теми:
1. Освіта виробничого попиту. Ціноутворення на ринках ресурсів.
2. Ринок праці.
3. Ринки капіталів і природних ресурсів.
Перша тема розділу описує особливості ринків факторів виробництва, відмінні риси попиту на фактори виробництва від попиту на товари, характеризує цілі підприємства при купівлі ресурсів.
На ринках факторів виробництва первинні фактори виробництва (праця, капітал, земля) пропонуються домогосподарствами та іншими суб'єктами ринку, а попит на них формують підприємства.
Особливістю попиту на ресурси є його похідний характер.
Підприємство, формуючи попит на фактори виробництва, прагне максимізувати корисність від їх використання, це досягається за умови, коли MRP = MRC, де MRP - гранична доходність ресурсу - зміна доходу в результаті продажу продукції, виробленої за допомогою додаткової одиниці ресурсу.
MRC - граничні витрати ресурсу - витрати придбання кожної додаткової одиниці даного ресурсу.
Друга тема даного розділу характеризує ринок, на якому продається і купується найважливіший економічний ресурс, який використовується у виробництві товарів і послуг - праця.
Виділяють абсолютно конкурентний ринок праці та монопсоніческій ринок праці.
Монопсонія на ринку праці - ситуація, коли підприємство є фактично єдиним покупцем праці.
Двостороння монополія на ринку праці - ситуація, коли профспілка-монополіст протистоїть підприємству-монополісту.
Ринок праці, підкоряючись в цілому законами попиту та пропозиції, являє собою ринок особливого роду, що має ряд істотних відмінностей від інших ринків. Тут регуляторами є не тільки мікро-та макроекономічні фактори, а й багато чинників соціального та соціально-психологічного характеру.
Третя тема розділу характеризує капітал як ресурс довгострокового використання, поняття позичкового відсотка, поточної чи дисконтованої вартості; а також ринки природних ресурсів, ренту і ціну землі.
Відмінна риса капітального блага полягає в тому, що вона одночасно є і фактором виробництва, і продуктом. Підприємства становлять попит на вільні грошові кошти, які можна витратити на матеріальні капітальні блага і повернути віддавши частину доходу від їх використання в майбутньому. Таким чином, коли говорять про ринок капіталу, то мають на увазі ринок грошового капіталу. Власники фінансових активів або вкладів (заощаджень) отримують дохід, рівень якого характеризує процентна ставка.
Земля, як і капітал, є ресурсом довгострокового використання. Її особливість полягає в тому, що вона обмежена, тобто пропозиція землі відносно постійно. Крива пропозиції землі S-вертикальна, то є пропозиція абсолютно нееластичне (рис. 5.1.). Ціна на землю визначається рівнем попиту на окремі її ділянки.
Р
D
S
E
P E
0
Q
Рис. 5.1. Попит і пропозиція на ринку землі. Визначення ренти на землю.


Земельна рента - це ціна послуг землі або іншими словами, плата за використання землі та ін природних ресурсів, пропозиція яких жорстко обмежена.
5.1. Терміни та визначення
5.1.1. Підберіть кожного терміну його визначення
1. Гранична доходність ресурсу (MRP).
2. Вартість граничного продукту фактора (VMP).
3. Граничні витрати ресурсу (MRC).
4. Монопсонія.
5. Людський капітал.
6. Теорія ефективної заробітної плати.
7. Дисконтування.
8. Чистий економічна рента.
9. Диференційована рента.
10. Інфрамаржінальная рента.
11. Чиста приведена вартість (чиста сьогоднішня цінність) (NPV).
12. Внутрішня норма прибутковості (IRR).
а) Ринкова структура, при якій безлічі продавців протистоїть один, який не має потенційних конкурентів покупець.
б) Критерій вигідності інвестицій. Відповідний такою ставкою позичкового відсотка, при якій проект можна реалізувати за рахунок позики при NPV = 0.
в) Визначення сучасної (поточної) вартості суми, яка буде отримана в майбутньому.
г) Зміна доходу в результаті продажу продукції виробленої за допомогою додаткової одиниці ресурсу.
д) Теорія, яка стверджує, що підвищення заробітної плати вище мінімуму, необхідного для того, щоб залучити кваліфікованого працівника, може підняти продуктивність в достатній мірі для збільшення прибутку.
е) Рента, отримана за рахунок використання ресурсів більш високих порядків в ситуації ранжирування ресурсів за їх продуктивності.
ж) Капітал у вигляді розумових здібностей, отриманий через формальне навчання або освіту, або через практичний досвід.
з) Різниця між оплатою одиниці залучених ресурсів і тим мінімумом, при якому виникає пропозиція цієї одиниці на ринку.
і) Граничний фізичний продукт, помножений на ціну одиниці продукції.
к) Абсолютна величина чистого дисконтованого доходу від інвестиційного проекту.
л) Розміри збільшення загальних витрат фірми на ресурси для придбання додаткової одиниці даного ресурсу.
м) Дохід, отриманий за допомогою будь-якого виробничого фактора, що характеризується абсолютно нееластичним пропозицією по відношенню до його ціни.
5.2. Вправи
MC L
S L
MRP L
W
W 3
W 2
W 1
L 1 L 2 L
Рис. 5.2.1.
Вправа 1. На малюнку показана ситуація, що відноситься до підприємства-монопсоніст на ринку праці. Визначте, яку заробітну плату буде платити монополіст?
Вправа 2. На малюнку представлені криві попиту деякої галузі на працю друкарок і криві пропозиції праці в цій галузі. Первісна крива попиту - DL; первісна крива пропозиції SL.
Припустимо, що підвищення попиту на працю друкарок в інших галузях призвело там до зростання їхньої заробітної плати. Вкажіть, який у цьому випадку буде рівноважна ставка заробітної плати і рівноважний обсяг зайнятості друкарок.
W S 'L
S L
E
B
C
AD L
D 'L
0 G F IH Y L
W
W 1 `E S = MRC
D (MRP)
L
Рис. 5.2.2.
Рис. 5.2.3.


Вправа 3. Проаналізувавши представлений графік дайте відповідь. Як можна визначити рівень заробітної плати, використовуючи теорію граничної продуктивності праці?
Який статус фірми на ринку?
Вправа 4. На малюнку представлені криві попиту деякої галузі на працю і криві пропозиції праці для цієї галузі.
а) Первинна крива попиту на працю - DL, а крива пропозиції - SL. Яка рівноважна ставка заробітної плати і рівноважний рівень зайнятості?
б) Припустимо, що галузь стикається зі знижується кривої попиту на свою продукцію. Як зміняться при цьому рівноважна ставка заробітної плати і рівноважний рівень зайнятості в галузі?
W S 'L

E
B
C
A
D L
D 'L
0 N YHI G L
Рис. 5.2.4.
S L


Вправа 5. На малюнку представлені криві попиту та пропозиції на ринку позикових коштів.
1) У якій точці ринок перебуває в рівноважному стані?
2) При якому рівні ставки відсотка виникає надлишок позикових коштів?
3) При якому рівні ставки відсотка виникає брак позикових коштів?

i
i 1 da S
i 2 e
i 3 b c
D
0 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Норма інвестицій
і заощаджень
Рис. 5.2.5.


Вправа 6. На малюнку показана ситуація, що відноситься до фірми-монопсоніст. З його допомогою дайте відповідь на наступні питання:
1) Яку заробітну плату буде платити монопсоніст?
2) Яким був би рівень заробітної плати за умови, що на даному ринку праці була б досконала конкуренція?
W
MRC L
W 3 S L
W 2
W 1 MRP L
0 L * L 2 L
Рис. 5.2.6.Вправа 7. На малюнку представлені криві попиту деякої галузі на працю і криві пропозиції праці для цієї галузі. Первісна крива попиту - DL, крива пропозиції - SL.
Припустимо, що галузеве попит на працю знижується, але профспілка виступає проти зниження зарплати, «нав'язуючи» збереження її колишнього рівня. Як це вплине на рівень зайнятості в даній галузі?
W S 'L

E S L
B
C
A D L
D 'L
0 N YHI М L
Рис. 5.2.7.


5.3. Тести
1. Конкурентна фірма, прагнучи максимізувати прибуток, має наймати додаткових працівників тільки в тому випадку, якщо:
а) загальна виручка менше загальних витрат;
б) величина граничного продукту в грошовому вираженні зростає;
в) граничний продукт праці в грошовому виразі перевищує ставку заробітної плати.
2. Попит на ресурс залежить від:
а) ціни продукту, виробленого за допомогою даного ресурсу;
б) цін ресурсів-замінників;
в) ціни даного ресурсу;
г) усіх перерахованих факторів.
3. Земельна рента буде зростати при інших рівних умовах, якщо:
а) знижується ціна землі;
б) зростає попит на землі!
в) пропозиція землі зростає;
г) скорочується попит на землю;
д) ні при одному з цих умов.
4. Пропозиція землі:
а) абсолютно невідповідно;
б) характеризується одиничною еластичністю;
в) абсолютно еластичне;
г) еластично;
д) нееластичні.
5. Якщо номінальна процентна ставка становить 10%, а темп інфляції 4% на рік, то реальна процентна ставка складе:
а) 14%;
б) 6%;
в) 2,5%;
г) - 6%;
д) 4%.
6. Зростання відсоткової ставки призведе до:
а) зростанню попиту на позикові кошти;
б) зростання пропозиції позикових коштів;
в) скорочення позикових коштів;
г) зростання обсягу пропозиції позикових коштів;
д) зростання обсягу попиту на позикові кошти.
7. Приріст виручки, принесений граничним продуктом ресурсу, має вигляд:
а) MR = ΔTR / ΔQ;
б) MRPA = MPА = MRА;
в) MRPА = MPАЧMRА;
г) MRPА = VMPАЧMR.
8. В умовах досконалої конкуренції на ринку факторів:
а) граничні витрати на фактор дорівнюють ціні блага;
б) граничні витрати на фактор дорівнюють ціні фактора;
в) граничні витрати на фактор дорівнюють нулю.
9. Вартість граничного продукту ресурсу А має вигляд:
а) VMPА = МРАЧР;
б) VMPА = MRАЧМРА;
в) VMPА = Р;
г) VMPА = MRЧMRC.
10. Сьогоднішню цінність розподіленого в часі доходу можна визначити як:
а) PV = I / (1 + r) t;
б) PV = R / (1-r) t;
в) PV = I / - (1-r) t;
г) PV = R / (1 + r) t.
11. Лінія пропозиції землі як фактора виробництва:
а) горизонтальна по відношенню до осі абсцис;
б) вертикальна по відношенню до осі абсцис;
в) має негативний нахил;
г) має позитивний нахил.
12. Граничний продукт праці МРL - це:
а) відношення сукупного випуску до витрат праці;
б) надбавка до випуску, отримана за рахунок збільшення витрат праці на одиницю;
в) обсяг випуску при різних обсягах витрат праці.
13. Диференціальна рента - це:
а) дохід, отриманий з гірших ділянок землі;
б) прибуток, отриманий за рахунок використання ресурсів більш високих порядків в ситуації ранжирування ресурсів за їх продуктивності;
в) дохід, отриманий від продажу майна.
14. МRPL:
а) вимірює витрати найму додаткової одиниці праці;
б) вимірює внесок у дохід від найму одного додаткового робочого;
в) вимірює внесок у сукупний дохід у результаті продажу однієї додаткової одиниці продукції.
15. Ставка відсотка по облігаціях буде тим нижче, ніж:
а) коротше термін, на який вони випущені;
б) більше можливий ризик;
в) нижча ліквідність;
г) більше номінальна ціна по відношенню до ринкової.
5.4. Підкресліть потрібні слова
1. Крива МRPL є кривою (попиту / пропозиції) праці.
2. Попит на фактор виробництва (залежить / не залежить) від попиту на продукцію фірми, тому він є (первинним / похідним).
3. В умовах досконалої конкуренції на ринку фактора виробництва ставка заробітної плати (вище / нижче / дорівнює) граничним витратам на фактор.
4. В умовах монополії на ринку благ VMP (вище / нижче) MRP.
5. В умовах досконалої конкуренції на ринку фактора лінія пропозиції праці (вертикальна / горизонтальна) по відношенню до осі абсцис.
6. Високий рівень освіти, навчання і здоров'я населення може збільшити запаси (людського / фізичної) капіталу в економіці.
7. Якщо пропозиція деякого чинника цілком невідповідно, то його власник отримає (чисту / диференційовану) ренту при його продажі.
8. Визначальним чинником рівня земельної ренти є (попит / пропозиція).
9. Профспілка діє як (монополіст / конкурент), обмежуючи пропозицію праці фірмі, в результаті чого може досягти більше (високої / низької) заробітної плати для своїх членів.
10. В умовах монопсонії на ринку фактора ставка заробітної плати (вище / нижче) МRС.
5.5. Вірно-невірно даний вираз
1. Крива попиту на працю з боку фірми-монопсоніста не збігається з кривою МRPL.
2. Пропозиція праці для конкурентної фірми є абсолютно нееластичним.
3. Чим нижче процентна ставка, тим нижче попит на позичковий капітал.
4. Величина економічної ренти фіксованого ресурсу зменшується, якщо крива попиту на землю зрушиться вправо.
5. У порівнянні з конкурентною фірмою монопсоніст буде платити меншу ставку заробітної плати і наймати менше робітників.
6. Попит на ресурс залежить від ціни продукту, виробленого за допомогою даного ресурсу.
7. Попит на товари є похідним від попиту на ресурси.
8. Підприємство, яке функціонує на конкурентних ринках блага і чинника, максимізує прибуток в тому випадку, коли воно наймає робітників у такій кількості, при якому граничний продукт праці в грошовому вираженні дорівнює ставці заробітної плати.
9. Реальна ставка відсотка може бути негативною.
10. Якщо два ресурси є взаємодоповнюючими, то скорочення ціни на один з них призводить до зменшення попиту на інший.
5.6. Завдання
5.6.1. Типові завдання
Завдання № 1.
Підприємство є досконалим конкурентом на ринку благ і ринку фактора (праці). При заданому обсязі капіталу її виробнича функція має вигляд Q = 200L +5 L2. Ставка заробітної плати (W) становить 100 ден. од., а ціна товару (Р) = 5 ден. од.
Скільки праці буде використовувати підприємство (L)?
Рішення:
Відомо, що стан рівноваги на факторному ринку, коли підприємство є досконалим конкурентом і на ринку благ, і на ринку факторів, має вигляд:
MRPL = MRCL
при цьому MRPL = МРLЧР, а MRСL = W, отже,
MPLЧP = W
Звідси МР = (ТР) '= 200-10L;
MPLЧР = (200-10L) ЧP = 200Р-10L;
W = 100
Таким чином, 200Р-10L; = 100, або 20-L = 10 / Р,
Тобто L = 20-10 / Р = 20-10/5 = 20-2 = 18, L = 18.
Завдання № 2
Виберіть найкращий варіант отримання доходу:
1) Довічна рента в розмірі 2600 ден. од. на рік;
2) Отримання доходу за наступною схемою: 5000 через рік, 8000 в кінці другого і 20600 ден. од. в кінці третього року.
Ставка відсотка i = 10%.
Рішення:
Рішення побудоване на використанні формули дисконтування та обчислення PDV.
1. У випадку нескінченної ренти формула має вигляд: , Де R - величина одержуваного доходу.
Звідси PDV = 2600 / 0,1 = 26000 ден. од.
2. У другому випадку застосовується наступна формула:

Отже,
Т.ч., найкращий варіант другий.
5.6.2. Завдання для самостійного вирішення
Завдання 1.
Фірма знаходиться в умовах досконалої конкуренції на ринку даного товару та праці. Її виробнича функція має вигляд Q = 120L-2L2. Ставка заробітної плати дорівнює 40 ден. од., а ціна товару - 10 ден. од.
Визначити оптимальний для фірми випуск продукції.
Завдання 2.
Індивід очікує отримати наступні доходи: у першому році 100 ден. од., у другому 150, у третьому 200, у четвертому 250 ден. од. Ставка відсотка становить 20% річних.
Яка буде сьогоднішня цінність всього доходу за 4 роки?

Завдання 3.
Фірма є досконалим конкурентом на ринку благ і на ринку факторів. При заданому обсязі капіталу її виробнича функція має вигляд Q = 200L-2L2.
Вивести функцію попиту фірми на працю.
Завдання 4.
Студент має 1000 грн., І вирішує: зберегти їх або витратити. Якщо він покладе їх в банк то через рік одержить 1120 грн. Інфляція становить 14% на рік.
а) Яка номінальна процентна ставка?
б) Яка реальна процентна ставка?
в) Що б ви порадили студенту?
Завдання 5.
Передбачається, що верстат буде служити 3 роки, приносячи щорічний дохід у 2000 грн. Його залишкова вартість до кінця третього року складе 6000 грн. Визначте ціну верстата, повністю спрямовується на покриття витрат, якщо ставка відсотка становить 8%?
Завдання 6.
Їдальня продає комплексні обіди за ціною 10 грн. за обід. Ринок обідів, як і ринок робочої сили, для їдальні є абсолютно конкурентним. При збільшенні числа працюючих в їдальні з 17 до 18 осіб кількість проданих обідів зростає з 58 до 60 на годину.
За якої ставки заробітної плати буде найнятий вісімнадцятого працівник?

Завдання 7.
Яке з перерахованих поєднань праці і капіталу виступає оптимальним для фірми (MRPL, MRPK, - граничні продукти праці і капіталу в грошовому вираженні; w і r - ціни одиниці праці і капіталу).
а) MRPL = 18; W = 24; MRPK = 6; r = 8;
б) MRPL = 22; W = 24; MRPK = 30; r = 30;
в) MRPL = 1; W = 3; MRPK = 21; r = 23.
Завдання 8.
Підприємство виробляє іграшки, які продає на зовсім конкурентному ринку за ціною 4 ден. од. за штуку. Виробнича функція задана уравненіеQ = 120L-2L2.
1) Якщо поточна ставка заробітної плати становить 50 ден. од. на місяць, скільки працівників найме підприємство?
2) Як зміняться економічні показники підприємства (обсяг випуску, прибуток, зайнятість), якщо заробітна плата в даному регіоні збільшиться до 100 ден. од. в місяць.

Відповіді і коментарі до розділу V
5.1. Терміни та визначення
1-г, 2-й, 3-л; 4-а; 5-ж; 6-д; 7-в; 8-м; 9-е, 10-з; 11-к; 12-б.
5.2. Вправи
Вправа 1. Монопсоніст буде платити зарплату OW1.
Вправа 2. Рівноважна ставка з / п - ОЕ; рівноважний рівень зайнятості ВІН.
Вправа 3. Відповідно до цієї теорії, кожний фактор виробництва (в даному випадку праця) отримує плату, що дорівнює його граничної прибутковості, за умови, що MRPL = MRCL, таким чином, зарплата дорівнює W1.
Фірма, зображена на графіку, досконалий конкурент.
Вправа 4. а) Зарплата - ОС; зайнятості - OG.
б) Крива попиту зміститься до D'L, крива пропозиції не зміниться. Нове рівновагу: зарплата - ОА; зайнятість - Оi.
Вправа 5. 1) у т. е.
2) при ставці i1.
3) при ставці i3.
Вправа 6. 1) зарплата - ОW1.
2) зарплата - ОW2.
Вправа 7. Буде спостерігатися надлишок пропозиції праці, представлений на графіку відрізком YI.
5.3. Тести
1-в; 2-г; 3-б, 4-а; 5-б; 6-г; 7-в; 8-б; 9-а; 10-а; 11-б; 12-б, 13 - б; 14-б; 15-а.

5.4. Підкресліть потрібні слова
1) ... (попиту / пропозиції) ...
2) ... (залежить / не залежить) ..., ... (первинним / похідним).
3) ... (вище / нижче / дорівнює) ...
4) ... (вище / нижче) ...
5) ... (вертикальна / горизонтальна) ...
6) ... (людського / фізичної) ...
7) ... (чисту / диференційовану) ...
8) ... (попит / пропозиція).
9) ... (монополіст / конкурент) ..., ... (високої / низької) ...
10) ... (вище / нижче).
5.5. Вірно-невірно даний вираз
1-н, 2-н; 3-н; 4-н; 5-в; 6-в; 7-н; 8-в; 9-в; 10-н.
5.6. Завдання
Завдання 1. Q = 1798 одиниць продукції.
Завдання 2. PDV = 423,8.
Завдання 3. DL = 50-0,25 W / P.
Завдання 4. а) 12%;
б) -2%;
в) при негативній реальної процентної ставки доцільно витратити гроші зараз.
Завдання 5. Ціна верстата, повністю спрямовується на покриття витрат складе: 9917,19.
Завдання 6. Зарплата складе 20 грн.
Завдання 7. а).
Завдання 8. 1) L1 = 40 працівників;
2) L2-15 працівників.
Обсяг виробництва зменшився на 312,5 од.
Прибуток скоротилася на 750 ден. од. і склала 450 ден. од.

Розділ 6. Рівновага та ефективність ринкової системи
Дані розділ складається з двох тем:
1. Загальна рівновага конкурентних ринків.
2. Інституційні аспекти ринкового господарства.
У першій темі даного розділу дана характеристика умов приватного та загальної рівноваги, а також економічної ефективності ринкової системи по Парето.
Часткове рівновага - це рівновага, яка встановлюється на окремому ринку.
Загальна рівновага - це рівновага, яке виникає в результаті взаємодії всіх ринків, коли зміни попиту або пропозиції на одному ринку впливають на рівноважний рівень всіх інших ринків.
Парето - ефективний стан економіки - це така ситуація при якій жоден з учасників економічної діяльності не може поліпшити свого становища без нанесення шкоди іншим її учасникам. З цієї точки зору виділяють: ефективність виробництва, ефективність обміну, ефективність розподілу, які можна проаналізувати, побудувавши діаграму Еджуорт.
Друга тема розділу описує вплив інституційних аспектів на прийняття економічних рішень. Тут дається поняття прав власності, трансакційних витрат, зовнішніх ефектів, суспільних благ і ін
Під правами власності розуміють встановлені законом правила, які визначають, якими речами може користуватися або розпоряджатися та чи інша особа, а також умови, при яких таке використання або розпорядження може бути здійснено.
Визначення і закріплення прав власності відіграє велику роль при врегулюванні проблем, пов'язаних з існуванням негативних зовнішніх ефектів - ефектів виробництва або споживання блага, негативний вплив яких на третіх осіб, які не є ні покупці, ні продавці, ніяк не відображено в ціні цього блага.
Трансакційні витрати - витрати у сфері обміну, пов'язані з передачею прав власності.
Громадські блага - блага які: 1) не можуть бути надані одній особі так, щоб не надати їх у розпорядження всіх інших; 2) будучи надані одній особі, можуть бути надані іншим без додаткових витрат.
6.1. Терміни та визначення
6.1.1. підберіть кожного терміну його визначення
1. Часткове рівновагу.
2. Загальна рівновага.
3. Діаграма Еджуорт.
4. Контрактна лінія.
5. Крива виробничих можливостей.
6. Ефект зворотного зв'язку.
7. Зовнішні ефекти.
8. Чисте суспільне благо.
9. Теорема Коуза.
10. Закон Вальраса.
11. Гранична норма продуктової трансформації (MRPTxy).
12. Відмови ринку.
13. Парето - ефективний розподіл ресурсів.
а) Графік, що показує ті поєднання благ, які можуть бути вироблені економічною системою виходячи з наявних факторів виробництва і характеру технології, що використовується.
б) Таке благо, яке споживається колективно всіма споживачами незалежно від того, платять вони за нього чи ні.
в) Такий розподіл ресурсів, при якому неможливо збільшити виробництво будь-якого товару без шкоди для виробництва іншого товару.
г) Рівновага яке встановилося на окремому ринку.
д) Зміна часткової рівноваги на даному ринку внаслідок змін, які сталися на суміжних ринках під впливом первинних змін на даному ринку.
е) Закон, який говорить, що якщо в економіці, яка складається з n числа взаємопов'язаних ринків, на (n-1) ринку буде досягнута рівновага, то й на останньому ринку буде рівновагу.
ж) Інструмент мікроекономічного аналізу у вигляді чотирикутника, утвореного двома картами байдужості або изоквант в результаті повороту однієї з них на 1800.
з) Нездатність ринкового механізму в певних умовах забезпечити ефективність за Парето.
і) Рівновага, яке виникло в результаті взаємодії всіх ринків, коли зміни попиту або пропозиції на одному ринку впливають на рівноважний положення всіх інших ринків.
к) Величина показує, якою кількістю блага У слід пожертвувати заради виробництва однієї додаткової одиниці блага Х при повному і ефективному використанні всіх ресурсів.
л) Ефекти виробництва або споживання блага, вплив яких на третіх осіб, які не є ні покупці, ні продавці, ніяк не відображено в ціні цього блага.
м) Твердження, що проблеми зовнішніх ефектів при відсутності невиробничих витрат успішно вирішуються за допомогою приватної угоди незалежно від початкової приналежності прав власності.
н) Сукупність точок, що представляють оптимальні за Парето варіанти розподілу заданої кількості благ між двома споживачами.
6.2. Вправи
Вправа 1. На малюнку представлена ​​діаграма Еджуорт, що характеризує розподіл загального обсягу ресурсів праці і капіталу на виробництво продовольства (П) і одягу (О).
На його основі:
1) Вкажіть координати точок, що лежать на кривій виробничих можливостей.
2) Вкажіть точку, яка представляє собою неефективний варіант використання факторів виробництва.
L o
O
K o
E 1
Е 2
П = 1100
Е 3
Е 4
До n
O L n
П = 1000
Про = 425
Про = 400
П = 500
Про = 600
П = 200
Про = 800
Рис. 6.2.1.Вправа 2. На малюнку представлена ​​крива виробничих можливостей. На її основі дайте відповіді на наступні питання:
1) Чи може одночасно проводитися 80 од. товару В і 40 од. товару Х?
2) Представлена ​​чи комбінація з 60 од. товару В і 30 од. товару Х точкою дотику изоквант на діаграмі Еджуорт для виробників?
100
80
60
30 45 50 Х
0
А
У
Рис. 6.2.2.
У


Вправа 3. Запропонуємо, що економіка включає тільки два підприємства. Одне з них виробляє товар Х, інше - товар У. На малюнку зображена діаграма Еджуорт для двох підприємств в просторі ресурсів «а» і «в».
1) Назвіть точки, що характеризують Парето - оптимальний стан.
2) Намалюйте три точки кордону виробничих можливостей.
3) Зобразіть контрактну лінію.

Рис. 6.2.3.
у = 7
у = 10
у = 12
З
У
А
х = 16
х = 14
х = 12
D
в
а
Підприємство, що виробляє У
Про
Про Підприємство виробляє Х
а
в


Вправа 4. На малюнку зображена діаграма Еджуорт для двох споживачів у просторі продуктів Х і У.
1) Назвіть Парето - оптимальні точки.
2) Вкажіть на малюнку контрактну лінію.
Рис. 6.2.4.
х
у
0
N
C
D
B
M
A
0
y
x


Вправа 5. На малюнку зображено межа можливих благо-станів для двох індивідуумів Андрія та Федора. Вкажіть точки, які є Парето - оптимальними.
Добробут Федора
Добробут Андрія
З
D
K
А
У
F
N
0
Рис. 6.2.5.


6.3. Тести
1. Яке з наступних явищ несумісне з досягненням економічної ефективності?
а) досконала конкуренція;
б) відсутність зовнішніх ефектів;
в) монополія;
г) усі перелічені явища.
2. Громадські блага відрізняються від звичайних тим, що:
а) відсутня суперництво в споживанні цих благ і неможливо перешкодити їх споживання;
б) еластичність попиту за ціною на суспільні блага низька;
в) монополізація ринку цих благ надзвичайно велика.
3. Стан економіки називається Парето - оптимальним, якщо:
а) можна збільшити добробут кількох індивідів, змінивши виробництво і розподіл товарів;
б) неможливо змінити виробництво і розподіл, щоб збільшити добробут одного або декількох індивідів без зменшення добробуту інших;
в) можна розширити виробництво і задовольнити потреби всіх індивідів шляхом скорочення добробуту.
4. На садовій ділянці в Олексія розцвіли півонії:
а) для сусідів, що любуються цими квітами, що створює позитивні зовнішні ефекти;
б) для сусідів, які мають алергію, на подібні запахи, це створює негативний зовнішній ефект;
в) для сусідів байдуже відносяться до півоній, це не створює ніяких зовнішніх ефектів;
г) все вищезгадане вірно.
5. «Заєць» - це той, хто:
а) споживає більше суспільного блага, ніж інші;
б) намагається переконати інших не споживати дане благо;
в) не платити податків, використовуючи лазівки в законах.
6. Загальна економічна рівновага - це:
а) такий стан економічної системи, при якому тільки товарні ринки знаходяться в стані рівноваги;
б) такий стан економічної системи, при якому ринки всіх товарів і ресурсів знаходяться в стані рівноваги;
в) коли рівновага існує на (n-1) ринку.
7. Всі умови Парето - оптимальності дотримуються лише за наявності на всіх ринках:
а) природної монополії;
б) досконалої конкуренції;
в) монополістичної конкуренції.
8. Зовнішні ефекти - це:
а) витрати і вигоди від ринкових операцій, не відображені в цінах;
б) трансфертні платежі населенню;
в) податки, які сплачуються споживачем.
9. Прикладом чистого суспільного блага може служити:
а) вищий навчальний заклад;
б) національна оборона;
в) музей.
10. Кордон виробничих можливостей показує:
а) максимально можливі обсяги виробництва всіх товарів при використанні двох видів ресурсів;
б) бажаний, але не досяжний для суспільства на даному етапі обсяг виробництва товарів і послуг;
в) максимальну кількість можливих комбінацій випуску двох видів товарів.
11. Вивчення рівноважної ціни і рівноважної обсягу виробництва на окремих ринках називається:
а) аналізом часткового ринкової рівноваги;
б) аналізом загальної ринкової рівноваги;
в) аналізом ринкових структур.
12. Відповідно до критерію оптимальності В. Парето в економіці відбувається поліпшення, якщо в результаті господарського заходи:
а) доходи багатих верств населення скорочуються на меншу величину, ніж зростають доходи бідних;
б) відбувається зростання добробуту хоча б одного суб'єкта без погіршення добробуту всіх інших;
в) збільшується рівень безробіття.
13. Аналіз часткової рівноваги відрізняється від аналізу загальної рівноваги тим, що він:
а) проводиться тільки в рамках короткострокового періоду;
б) передбачається, що зміни в цінах на одному ринку не викликають суттєвих змін на інших ринках;
в) застосовується тільки для дослідження ринків факторів виробництва.
6.4. Підкресліть потрібні слова
1. Для того, щоб побудувати криву сукупного попиту на суспільне благо, треба скласти (вертикально / горизонтально) всі криві індивідуального попиту на це благо.
2. Винятки в споживання приватного блага (допустимі / неприпустимі), але при споживанні чисто суспільного блага це (припустимо / неприпустимо).
3. Виробництво мінеральних добрив супроводжується забрудненням навколишнього середовища. Це призводить до виникнення (зовнішніх негативних ефектів / зовнішніх позитивних ефектів).
4. Ознакою існування Парето - ефективності у виробництві є рівність (MRSxy1 = MRSxy2 або MRTSLKx = MRTSLKy).
5. Зовнішні впливи можуть бути (негативними / позитивними), коли діяльність однієї сторони викликає витрати іншої сторони; або (позитивними / негативними), коли діяльність одного боку приносить прибуток інший.
6. (Ефектом зворотного зв'язку / ефектом прямого зв'язку) називається зміна цін і кількостей товарів на деякій ринку у відповідь на аналогічні зміни, що виникають на спряжених ринках.
7. Розподіл товарів ефективно тільки тоді, коли граничні норми заміни між будь-якими їх парами (однакові / не рівні) для всіх споживачів.
6.5. Вірно-невірно даний вираз
1. Під Парето - оптимальним розуміється такий стан економіки, зміна якого призводить до збільшення добробуту всіх індивідуумів.
2. Ефективність у розподілі ресурсів не означає справедливості в розподілі доходів.
3. Громадські блага характеризуються спільним споживанням і неісключаемостью.
4. У стані загальної рівноваги зміни в ціні одного ресурсу впливають на зміни цін на всі ресурси і товари.
5. Точки, що знаходяться на кордоні можливості добробуту, є Парето - оптимальними.
6. Не вибірковість в споживанні - це властивість товару, яке передбачає, що для даної кількості товару споживання його одним споживачем не знижує його доступності для іншого споживача.
7. Ефект зворотного зв'язку - це зміни в цінах і обсягах обігу товарів на одних ринках, у відповідь на зміну цін на взаємопов'язаних ринках.
8. Теорема Коуза стверджує, що якщо операційні витрати пренебрежимо малі, то зовнішні ефекти можуть бути інтерналізувалися урядом шляхом встановлення прав власності на використання ресурсів і дозволу вільної торгівлі цими правами.
9. Виробничі витрати - це витрати у сфері обміну, пов'язані з передачею прав власності.

6.6. Завдання
6.6.1. Типові завдання
Завдання 1.
Функції індивідуального попиту двох споживачів суспільного блага зображені на малюнку.
Побудувати лінію ринкового попиту на суспільне благо і визначити оптимальний обсяг його виробництва за умови, що MSC = 40.
Р
60
50
40
30
20
10
0 1 2 3 4 5 6 Q
МВ А
Р
60
50
40
30
20
10
0 1 2 3 4 5 6 Q
МВ З
Рис. 6.6.1.1.


Рішення:
Для вирішення завдання необхідно підсумувати лінії індивідуального попиту по вертикалі. Отже, оптимальний обсяг виробництва суспільного блага становить 3 од.

Р
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 1 2 3 4 5 6 Q
ΣМВ
MSC


Завдання 2.
Обмежена кількість ресурсів (капіталу 120 од., Праці - 80 од.) Розподіляється між виробництвом товарів А та В. Виробництво товару А описується виробничою функцією QA = K0, 4L0, 6, а для виробництва У характерна функція QB = K0, 5L0, 5 . Побудуйте (мінімум по трьом точкам) криву виробничих контрактів.
Рішення:
Нехай КА і LA - кількість, відповідно, капіталу і праці, які використовується для виробництва товару А; а КВ і LВ - яке, відповідно, капіталу та праці, використовуваних для виробництва товару В.
Розподіл ресурсів буде Парето - оптимальним, якщо гранична норма технологічного заміщення працею капіталу у виробництві товару А буде дорівнює граничній нормі технологічного заміщення працею капіталу у виробництві товару В.
. Отже:
, 0,3 LA / 0,2 KA = (80-LA) / (120-KA); KA = 36LA / (16 +0,1 LA).
На основі останнього рівняння визначимо координати трьох точок (С; D; F) на кривій виробничих контрактів:
Точка С: КА = 40; LA = 20; KB = 80; LB = 60;
Точка D: КА = 72; LA = 40; KB = 48; LB = 40;
Точка F: КА = 104; LA = 65; KB = 16; LB = 15.
L A
80
70
60
50
40
30
20
10
O A 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 K A
0 В
F
D
C


6.6.2. Завдання для самостійного вирішення
Задача 1
Обмежена кількість ресурсів (капіталу 50 од.; Праці - 100 од.) Розподіляється між виробництвом товарів Х і У. Виробництво товару Х описується виробничою функцією QX = K0, 2L0, 8, а для виробництва товару В характерна функція QУ = K0, 5L0, 5. Побудуйте (мінімум по трьом точкам) криву виробничі контрактів.
Завдання 2.
Функції індивідуального попиту двох споживачів суспільного блага зображені на малюнку. Побудувати лінію ринкового попиту на суспільне благо і визначити оптимальний обсяг його виробництва за умови, що MSC = 50.
Р
70
60
50
40
30
20
10
0 1 2 3 4 5 6 Q
МВ 1
Р
60
50
40
30
20
10
0 1 2 3 4 5 6 Q
МВ 2
Рис. 6.6.2.2.


Завдання 3.
Виробництво товару А описується виробничою функцією QА = K0, 2L0, 8, а для виробництва товару У характерна функція QВ = K0, 3L0, 7. Кількість ресурсів, що розподіляються між виробництвом товарів А і В, обмежено: капіталу 60 од., Праці 100 од. Побудуйте (мінімум по трьом точкам) криву виробничих контрактів.

Відповіді і коментарі до розділу VI
6.1. терміни та визначення
1-г, 2-й, 3-ж; 4-н; 5-а; 6-д; 7-л; 8-б; 9-м; 10-е, 11-к; 12-з; 13 - в.
6.2. Вправи
Вправа 1. 1) Е1 (1100; 400); Е2 (1000; 425); Е3 (500; 600); Е4 (200; 800).
2) т. А.
Вправа 2. 1) ні, не може.
2) немає.
Вправа 3. 1) т.А; т.В; т. З, 2) див. рис. 6.2.3. (А), 3) див. рис. 6.2.3. (Б), крива MN.
У
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Х
А
У
З


у = 7
у = 10
у = 12
З
У
А
х = 16
х = 14
х = 12
в
а
Підприємство, що виробляє У
Про
Про Підприємство виробляє Х
а
в
Рис. 6.2.3. (Б)
M
N


Вправа 4. 1) т.А, т.В, т. З, 2) контрольна лінія MN.
Вправа 5. т. С; т.D; т. К.
6.3. Тести
1-в, 2-а, 3-б, 4-г; 5-в; 6-б; 7-б; 8-а; 9-б; 10-в; 11-а; 12-б, 13 - б.
6.4. Підкресліть потрібні слова:
1. (Вертикально / горизонтально).
2. ... (Допустимі / неприпустимі), ... (припустимо / неприпустимо).
3. ... (Зовнішніх негативних ефектів / зовнішніх позитивних ефектів).
4. ... (MRSxy1 = MRSxy2 / MRTSLKx = MRTSLKy).
5. ... (Негативними / позитивними), ... (позитивними / негативними).
6. (Ефектом зворотного зв'язку / ефектом прямого зв'язку).
7. ... (Однакові / не рівні).

6.5. Вірно-невірно даний вираз
1 - н; 2-в; 3-в, 4-в; 5-в, 6 - в; 7-в; 8-в; 9-н.
6.6. Завдання
Завдання 1. Див. рис. 6.6.1.
До Х
50
40
30
20
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 L X
З
R
M
Рис. 6.6.1.
т. М (20; 25)
т. R (50; 40)
т. З (90; 48)


Завдання 2. Див. рис. 6.6.2.
Крива МВ. Оптимальний обсяг виробництва суспільного блага становить ≈ 2,6 од.
Р
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 1 2 3 4 5 6 Q
ΣМВ
MSC = 50
Рис. 6.6.2.


Завдання 3. Див. рис. 6.6.3.
т. F (10; 9,6)
т. G (50; 37,9)
т. N (90; 56)
До
50
40
30
20
10
0 A 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 L
N
G
F
Рис. 6.6. 3.Рекомендована література
1. Долан Е. Дж., Ліндсей Д.Е. Мікроекономіка: пров. з англ. / Під ред. Б. Лісовика і В. Лукашевича. - СПб.: Економічна школа, 1994.
2. Долан Е. Дж., Ліндсей Д.Е. Ринок: Мікроекономічна модель. - СПб, 1992.
3. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Економікс: Принципи, проблеми і політика. - М.: Республіка, 1992. - Т2.
4. Наливайко А.П., Євдокімова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А.П. Наливайка. - К.: КНЕУ, 1999.
5. Нурієв Р.М. Курс мікроекономіки: Підручник для вузів. - М.: НОРМА-ИНФРА - М., 2000.
6. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. - М.: Економіка, Справа, 1992.
7. Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензі Р. Економіка. - М.: Дело ЛТД, 1993.
8. Хайман Д.М. Сучасна мікроекономіка: аналіз і застосування. - М.: Фінанси і статистика, 1992.
9. Економіка: Підручник / за ред. А.С. Булатова. - М.: БЕК, 1995.
10. Ястремській О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономікі: Підручник. - К.: Знання, 1998.
11. Ціни та ціноутворення. / Под ред. В.Є. Єсипова - СПб: Питер, 2001.


[1] Тут і далі номер малюнка не вказується: він відповідає номеру завдання.
а) зміною доходу споживача;
б) введенням податку;
в) зниженням ціни даного товару;
г) зміною технології виробництва товару.
.
.
Р
А
У
D
0 Q
Рис. 1.2.5.
Вправа 6. На підставі малюнка дайте відповідь на наступні питання:
1) Перехід від точки А до точки В обумовлений:
а) шляхом введення податку на даний товар;
б) введенням більш прогресивної технології виробництва.
2) Перехід від точки В до точки С обумовлений:
а) зниженням цін на ресурси, які використовуються при виробництві даного товару;
б) зміною ціни даного товару;

в) внаслідок ефекту «сноба».
.
.
.
P
З S1
У А S
0 Q
Рис. 1.2.6.
1.3. Тести
1. Закон попиту передбачає, що:
а) перевищення пропозиції над попитом викличе зниження ціни;
б) якщо доходи у споживачів ростуть, вони зазвичай купують більше товарів;
в) коли ціна товару падає, обсяг запланованих покупок зростає.
2. Якщо попит падає, крива попиту зсувається:
а) вниз і вліво;
б) вгору і вправо;
в) вгору і вліво.
3. Зміна якого фактору не викликає зсуву кривої попиту?
а) смаків і переваг споживачів;
б) ціни товару;
в) розміру та розподілу національного доходу.
4. Зростання цін на матеріали, необхідні для виробництва товару Х, викличе:
а) переміщення кривої попиту вгору (або вправо);
б) переміщення кривої пропозиції вгору (або вліво);
в) переміщення кривої попиту і пропозиції вверх;
г) переміщення кривої пропозиції вниз (або праворуч).
5. Зміна попиту і зміна обсягу попиту розрізняються тим, що:
а) зміна попиту складається з суми змін обсягу попиту;
б) зміна попиту - це зсув кривої попиту, а зміна обсягу попиту - це рух по кривій попиту;
в) зміна попиту - це рух по кривій попиту, зміна обсягу попиту - це зсув кривої попиту.
6. Якщо ціна товару з еластичним попитом зросла з 7 до 8 грн., То виручка:
а) скоротилася;
б) зросла;
в) залишилася незмінною.
7. Виробник товару Х знизив ціну на свій товар на 5% у результаті чого попит збільшився на 9%. Попит на товар Х є:
а) еластичним;
б) нееластичним;
в) попитом з одиничною еластичністю;
г) абсолютно нееластичним.
8. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною більше нуля, то товари є:
а) взаємозамінними;
б) взаємодоповнюваними;
в) незалежними.
9. Ступінь еластичності попиту має важливе значення, так як:
а) дозволяє вирішити питання про інвестиції капіталу в конкретну галузь;
б) виявляє напрямок зниження витрат виробництва;
в) впливає на показник торгової виручки фірми, що займається продажем окремих товарів.
10. Якщо ціна товару знизилася, а виручка зросла, то попит на товар:
а) еластичний;
б) нееластичний;
в) одиничної еластичності.
11. Зміна обсягу пропозиції відбувається в результаті:
а) зміни цін на ресурси;
б) збільшення податків;
в) зміни ціни товару.
12. Закон пропозиції, якщо зростають ціни, а інші умови незмінні, проявляється:
а) у зростанні пропозиції;
б) в зниженні пропозиції;
в) у зростанні обсягу пропозиції;
г) в падінні обсягу пропозиції.
13. Ринок товарів та послуг знаходиться в рівновазі, якщо:
а) попит дорівнює пропозиції;
б) ціна дорівнює витратам плюс прибуток;
в) обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту.
14. Рівноважна ціна - це:
а) ціна, при якій немає ні дефіциту, ні надлишку;
б) ціна, встановлена ​​урядом;
в) все перераховане вище справедливо.
15. Коли встановлюється стеля цін, виникає:
а) дефіцит;
б) надлишок пропозиції;
в) зміна пропозиції.
1.4. Вірно-невірно даний вираз
1. Падіння ціни на товар призведе до зростання попиту на його товар - субститут.
2. Якщо внаслідок заморозків урожай ранніх яблук загине, то ціни на груші впадуть.
3. Чим менше у даного товару замінників, тим менш еластичний попит на нього.
4. Крива абсолютно еластичного попиту являє собою горизонтальну лінію.
5. Якщо коефіцієнт прямої еластичності попиту на товар дорівнює (-0,75), то такий попит є еластичним.
6. Для даних кривих попиту та пропозиції збільшення доходів споживачів призведе до збільшення і рівноважної ціни, і рівноважного обсягу.
7. Якщо на ринку існує надмірний попит, то, швидше за все, ціна буде підвищуватися.
8. Якщо попит на товар підвищується, а пропозиція залишається без зміни, то рівноважна ціна буде рости.
9. Якщо ринкова ціна нижче рівноважної, то вона буде знижуватися, тому що в таких умовах попит буде падати, а пропозиція рости.
10. Відповідно до закону попиту, існує зворотний зв'язок між ціною і величиною попиту.
1.5. Підкресліть потрібні слова
1. Якщо знизиться попит, то крива попиту переміститься (вправо / вліво) і купівельний попит буде (більше / менше) при кожному значенні ціни.
2. Якщо крива попиту даного споживача має негативний нахил, то при збільшенні ринкової ціни його споживчий надлишок (зросте / знизиться / не зміниться).
3. (Попит / обсяг попиту) виражає кількість товару, яку споживач готовий придбати на ринку в одиницю часу за певною ціною.
4. Якщо конкретний товар має еластичність попиту за доходом (-1,05), то він є (нормальним / низькоякісним товаром).
5. Дефіцит товару на ринку при фіксованій ціні призводить до того, що (обсяг попиту / обсяг пропозиції) більше (обсягу пропозиції / обсягу попиту).
6. При наявному попиті результатом вдосконалення технології виробництва буде (захоплення / зменшення) пропозиції та відповідна рівноважна ціна (знизиться / підвищиться).
7. При наявній пропозиції результатом збільшення доходів населення буде (збільшення / зменшення) попиту і відповідна рівноважна ціна (підвищиться / знизиться).
8. Якщо підвищиться попит, то крива попиту зміститися (вправо / вліво) і купівельний попит буде (більше / менше) при кожному значенні ціни.
9. Якщо обсяг попиту (більше / менше), ніж обсяг пропозиції, то продавці знижують запитувану ціну за товар, так як це означає (надлишковий попит / надлишкову пропозицію) товарів на ринку.
10. Зростання попиту на товар при стабільному реченні (підвищить / знизить) надлишок виробника.
1.6. Завдання
1.6.1. Типові завдання
Завдання № 1.
Дана функція попиту на товар Х:
Q = 8-Px +0,2 Py
Визначити коефіцієнт перехресної еластичності попиту на товар Х за ціною товару В, якщо Рх = 4 грн., А Ру = 5 грн.
Рішення:
Ес = dQx / dPyЧPy / Qx,
Qx = 8-4 +0,2 Ч5 = 5
Ec = 0,2 Ч5 / 5 = 0,2
Завдання № 2.
Функція попиту населення на даний товар QD = 7-P. Функція пропозиції даного товару QS =- 5 +2 Р, де QD і QS - відповідно обсяг попиту і обсяг пропозиції у млн. шт. на рік, Р - ціна в грн.
1. Визначити рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу.
2. Запропонуємо, що на товар встановлена ​​фіксована ціна на рівні 3 грн. за одиницю. Визначити обсяг продажів і обсяг незадоволеного попиту (дефіциту).
3. Припустимо, на даний товар введено податок, який сплачується продавцем у розмірі 1,5 грн. за одиницю. Визначити рівноважний обсяг продажів і рівноважні ціни для покупця (Р +) і продавця (Р-).
4. Визначити надлишок продавця і покупця до і після введення податку. Розрахувати величину податкових надходжень до бюджету. Обчислити суспільні втрати від введення податку.
Рішення:
1. QD = QS
Звідси 7-Р =- 5 + Р, Р *= 4
QD = 7-4 = 3, QS =- 5 +2 ч4 = 3, QЕ *= 3
2. QS =- 5 +2 P =- 5 +2 Ч3 = 1
QD = 7-Р = 7-3 = 4
Звідси обсяг продажів QS = 1, а обсяг незадоволеного попиту складе QD-QS = 4-1 = 3
3. Оскільки податок сплачує продавець, то ціна для нього складе Р-= Р + -1,5.
Звідси QD = 7-P +, QS =- 5 +2 P-=- 5 +2 (P + -1,5)
QD = QS,
Отже 7-Р + =- 5 +2 Р + -3
Звідси Р + = 5, Р-= 3,5, QЕ *= 2
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7
D o
C
P *
А
P +
M

P -
S 0
B
S 1
P
QРис. 1.6.2.
4. Для відповіді на це питання скористаємося графіком
1) До введення податку надлишок продавця - це площа трикутника СРЧВ, а надлишок покупця - це площа трикутника АРЧВ. Таким чином, надлишок продавця:: (4-2,5) Ч3 / 2 = 2,25; надлишок покупця: (7-4) Ч3 / 2 = 4,5.
2) Після введення податку надлишок продавця - це площа трикутника СР-М, а надлишок покупця - це площа трикутника АР + L. Таким чином, надлишок продавця: (3,5-2,5) Ч2 / 2 = 1; надлишок покупця: (7-5) Ч2 / 2 = 2.
3) Сума податкових надходжень до бюджету визначається площею прямокутника Р + LМР-становить (5-3,5) Ч2 = 3.
Чисті втрати від введення податку визначаються площею трикутника LВМ і становлять (5-3,5) Ч1 = 1,5.
1.6.2. Завдання для самостійного вирішення
Завдання № 1.
Функція попиту на товар Х має вигляд QDX = 14-РХ +0,1 РУ. Ціна товару Х = 6 грн., Ціна товару В = 10 грн.
Визначити коефіцієнт перехресної еластичності попиту на товар Х за ціною товару У.
Завдання № 2.
Ціна на товар знизилася з Р1 = 10 грн. за одиницю продукції до Р2 = 9 грн. за одиницю продукції. Кількість купленого товару зросла з Q1 = 100 од. до Q2 = 110 од.
Як змінилася загальна виручка продавця? Чи є попит на товар еластичним? Що є найбільш вигідним для продавця, підвищення або пониження ціни?
Завдання № 3.
Функція попиту на товар має вигляд QD = 15-4Р, а функція пропозиції товару QS =- 3 +5 P.
Визначити:
1. Рівноважні ціну й обсяг продажів.
2. Коефіцієнти прямої еластичності попиту та пропозиції на інтервалі цін від 2 тис. грн. за од. до 3 тис. грн. за од.
3. Надлишки споживача і виробника. Чистий громадський виграш.
4. Уряд ввів потоварний податок на товар у розмірі 1 тис. грн. на од. продукції. Податок сплачується продавцями товару. Визначте нові рівноважні обсяг попиту і ціну.
5. Надлишки виробника і споживача після введення податку.
Завдання № 4.
Функція попиту на товар має вигляд QD = 200-Р; функція пропозиції QS =- 20 + Р.
Визначити:
1. Рівноважні ціну й обсяг продажів.
2. Коефіцієнти прямої еластичності попиту та пропозиції на інтервалі цін від 80 грн. до 85 грн. за одиницю товару.
3. Надлишки споживача і виробника. Чистий громадський виграш.
4. Уряд ввів потоварний дотацію виробникам у розмірі 10 грн. на одиницю продукції. Визначте нові рівноважні обсяг попиту і ціну.
5. Надлишки виробника і споживача після встановлення дотації.
Завдання № 5.
Визначити коефіцієнт прямої еластичності попиту по ціні якщо відомо, що при ціні 20 ден. од. обсяг попиту на товар 600 шт., а при ціні 80 ден. од. - 200 шт.
Завдання № 6.
Визначити коефіцієнт еластичності попиту за доходом, якщо відомо, що при доході 4000 ден. од. на місяць обсяг попиту на даний товар 20 одиниць, а при доході 5000 ден. од. - 18 одиниць.
До якої групи товарів відноситься даний товар?
Завдання № 7.
Визначити коефіцієнт перехресної еластичності попиту на товар У за ціною товару Х, якщо відомо, що при ціні товару Х, рівної 40 ден. од., обсяг попиту на товар У = 200 шт., а при ціні товару Х, дорівнює 70 ден. од., обсяг попиту на товар У = 140 шт.
До якої групи товарів відноситься даний товар?
Завдання № 8.
На основі наявних в таблиці даних, виконайте такі завдання:
Ціна (коп.)
8
16
24
32
40
Обсяг попиту (шт. в міс.)
70
60
50
40
30
Обсяг пропозиції (шт. в міс.)
10
30
50
70
90
а) Зобразіть криву попиту і криву пропозиції.
б) Якщо ринкова ціна за од. товару дорівнює 8 коп., що характерно для даного ринку - надлишок чи дефіцит? Який їхній обсяг?
в) Якщо ринкова ціна за одиницю товару складе 32 коп., що характерно для даного ринку - надлишки чи дефіцит? Який їхній обсяг?
г) Чому дорівнює рівноважна ціна на цьому ринку?
д) Зростання споживчих витрат підвищив споживання на 15 од. продукції при кожному рівні цін. Які будуть рівноважні ціни і обсяг виробництва?
Завдання № 9.
Ситуація на ринку такі, що при ціні 10 ден. од. покупці готові купити 40 шт. гвоздик, а продавці згодні продати 10 шт. гвоздик, за ціною 20 ден. од. - Відповідно 30 і 20 шт., За ціною 30 ден. од. - 20 і 30 шт. і, нарешті, при ціні в 40 ден. од. - 10 і 40 шт.
1) Визначити рівноважну ціну і обсяг продажів.
2) Визначити ціну попиту і ціну пропозиції.
3) Якщо рішенням місцевих органів влади буде встановлена ​​ціна 20 ден. од., що відбудеться на ринку?
4) Відповіді і коментарі до розділу I
1.1. Терміни та визначення
1 - а; 2 - ж; 3 - л; 4 - з; 5 - ш; 6 - н; 7 - п; 8 - і, 9 - год; 10 - му, 11 - про; 12 - у; 13 - к; 14 - х, 15 - с; 16 - т, 17 - ц; 18 - в; 19 - р, 20 - г; 21 - ф; 22 - е, 23 - б; 24 - д.
1.2. Вправи
Вправа 1. Більш еластична лінія D2.
Вправа 2. а) D2;
б) D1;
в) D3.
Вправа 3. а) У;
б) А;
в) С.
Вправа 4. Еластичність попиту за ціною вище у Петра.
Вправа 5. а) ні;
б) ні;
в) так;
г) немає.
Вправа 6. 1) а) так;
б) немає.
2) а) ні;
б) так;
в) немає.

1.3. Тести
1 - в; 2 - а, 3 - б, 4 - б, 5 - б; 6 - а; 7 - а, 8 - а, 9 - в; 10 - а, 11 - в; 12 - в; 13 - в; 14 - а, 15 - а.
1.4. Вірно-невірно даний вираз
1 - н; 2 - н; 3 - у; 4 - в; 5 - н; 6 - в; 7 - в; 8 - в; 9 - н; 10 - в.
1.5. Підкресліть потрібні слова
1. ... (Вправо / вліво), ... (більше / менше).
2. ... (Зросте / знизиться / не зміниться).
3. ... (Попит / обсяг попиту) ....
4. ... (Нормальним / низькоякісним).
5. ... (Обсяг попиту / обсяг пропозиції) ... (обсягу пропозиції / обсягу попиту).
6. ... (Збільшення / зменшення) ... (знизиться / підвищиться).
7. ... (Збільшення / зменшення) ... (підвищиться / знизиться).
8. ... (Вправо / вліво) ... (більше / менше).
9. ... (Більше / менше) ... (надлишковий попит / надлишкову пропозицію).
10. ... (Підвищить / знизить).
1.6. Завдання
Завдання № 1.
ЄС = 0,1

Завдання № 2.
Загальна виручка продавця зменшилася. Попит на товар нееластичний, тому найбільш вигідним для продавця є підвищення ціни товару.
Завдання № 3.
1. Ре1 = 2 тис. грн. за од.; QЕ1 = 7 тис. од. в нед.
2. ЕD ≈ -2; ЕS ≈ 1,32.
3. Надлишки споживача ≈ 6,125 млн. грн. на тиждень; надлишок виробника ≈ 4,9 млн. грн. в нед.; загальний виграш ≈ 11,025 млн. грн. в нед.
4. Ре2 ≈ 2,55 тис. грн. за од.; QЕ2 ≈ 4,77 тис. од. в нед.
5. Надлишок споживача ≈ 2,862 млн. грн. в нед.; надлишок виробника ≈ 4,650 млн. грн. в нед.
Завдання № 4.
1. Ре1 = 110 грн. за од.; QЕ1 = 90 од. на тиждень.
2. ЕD ≈ 0,7; ЕS ≈ 1,32.
3. Надлишки споживача ≈ 4,05 тис. грн.; Надлишок виробника ≈ 4,05 тис. грн.; Чистий загальний виграш = 8,1 тис. грн. в нед.
4. Ре2 = 105 тис. грн. за од.; QЕ2 = 92 од. в нед.
5. Надлишок споживача = 4,512 тис. грн. в нед.; надлишок виробника = 4,037 тис. грн.
Завдання № 5.

Завдання № 6.
. Даний товар відноситься до неякісним товарам.
Завдання № 7.
Ес ≈ -0,65. Дані товари є товарами - комплементамі.
Завдання № 8.
а) див. рис. 8.1.;
40
30
20
10
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Рис. 8.1. Криві попиту і пропозиції


S
D
б) дефіцит в обсязі 60 шт. в міс.
в) надлишок у обсязі 30 ЩТ. в міс.
г) ре1 = 24 коп.;
д) ре2 = 27 коп.; QЕ2 = 60 шт. в міс.
Завдання № 9.
а) РЕ = 25 ден. од.; QЕ = 25 гвоздик.
б) Ціна попиту - 40 ден. од.; Ціна пропозиції - 10 ден. од.
в) На ринку буде дефіцит.

Розділ II. Теорія поведінки споживача
У даному розділі розглядаються три теми:
1. Теорія граничної корисності та поведінці споживача.
2. Ординалістська теорія поведінки споживача.
3. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів.
Розглянемо короткий зміст цих тем.
У першій темі даного розділу розглядається поняття корисності (загальної та граничної), а також перше і третє закон Госсена.
Загальна корисність - це корисність усього доступного даному індивіду набору благ.
Гранична корисність - це додаткова корисність, яку отримує людина при споживанні кожної наступної одиниці наявних у його розпорядженні благ. Перший закон Госсена - це закон спадної граничної корисності блага, який говорить про те, що гранична корисність назад пропорційна обсягу споживання. Другий закон Госсена відображає правило споживчої рівноваги, а саме: споживач досягає рівноваги, коли відношення граничних корисностей окремих товарів до їх цінами рівні, тобто , Де
МUА, В, ... N - гранична корисність товарів А, В, ... N.
РА, В, ... N - ціна товарів А, В, N.
У другій темі даного розділу оптимальний вибір споживача моделюється на основі геометричного аналізу, шляхом використання кривих байдужості і бюджетних ліній.
Крива байдужості - це графік відображає всі можливі поєднання двох товарів, які мають для споживача однакову корисність.
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
т.А
т.В
Товар А
Товар У
Підпис: Товар А


0
рис. 2.1. Крива байдужості рис. 2.2. Бюджетна лінія
Бюджетна лінія - це графічне зображення всіх можливих поєднань покупок двох товарів, сума витрат на які визначена і дорівнює бюджету споживача. Будь-яка точка, що лежить на лінії, повинна задовольняти рівнянню:
PAЧQA + PBЧQB = I,
де PA, PB, QA, QB - відповідно ціни і кількості товарів А і В;
I - дохід споживача.
На малюнку 2.2. зображена бюджетна лінія споживача, що бажає витратити 100 грн. на покупку товару А за ціною 20 грн. за одиницю і товару В за ціною 10 грн. з одиницю.
Третя тема даного розділу описує графічний аналіз зміни оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу або зміни ціни одного з товарів чи обох товарів.
Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу можна простежити при побудові лінії «дохід - споживання» - кривий, яка з'єднує всі точки оптимуму споживача, які відповідають різним величинам його доходу (рис. 2.3.).


Е 3
U 3
Е 2
Е 1          U 2
U 1
І 1 І 2 І 3
т. А
т. У
Рис. 2.3. Крива "доход-споживання"
0


Всі крапки оптимуму, які утворюються дотиком бюджетної лінії, яка повертається, змінюючи кут нахилу свого з кривими байдужості, визначають криву «ціна-споживання» (рис. 2.4.).
Рис. 2.4. Крива "ціна-споживання"
т. У
т. А

Е 3
Е 1 Е 2 U 3

  U 1                       U 2

0


2 .1. Терміни та визначення
2.1.1. Підберіть кожного терміну його визначення
1. Загальна корисність.
2. Гранична корисність.
3. Крива байдужості.
4. Карта кривих байдужості.
5. Бюджетна лінія.
6. Крива "доход-споживання».
7. Крива "ціна-споживання».
8. Принцип убування граничної корисності.
9. Гранична норма заміщення.
10. Ефект доходу.
11. Ефект заміщення.
12. Ефект Веблена.
а) Принцип, згідно з яким чим більше споживання деякого блага, тим менше прирощення корисності, одержуваної від споживання додаткової одиниці цього блага.
б) Геометричне місце точок, кожна з яких представляє таку комбінацію двох товарів, що споживачеві байдуже, яку з них вибрати.
в) Зміна обсягу попиту, викликане тільки зміною відносної ціни товару при незмінному реальному доході.
г) Задоволення, що отримується індивідом при споживанні товарів і послуг у даному обсязі.
д) Лінія, що з'єднує безліч рівноважних комбінацій товарів при зміні доходу споживача і показує зміну обсягу попиту на той чи інший товар в залежності від доходу споживача.
е) Зміна обсягу попиту, викликане тільки зміною реального доходу при незмінних відносних цінах.
ж) Приріст загальної корисності при збільшенні споживання даного блага на одиницю.
з) Безліч кривих байдужості для одного споживача і однієї пари благ, зображене на площині.
і) Лінія, що з'єднує безліч рівноважних комбінацій товарів при зміні ціни одного з них і показує зміну обсягу попиту на той чи інший товар в залежності від його ціни.
к) Норма відповідно, з якою одного благо може бути заміщено іншими без виграшу або втрати для задоволення споживача.
л) Геометричне місце точок, кожна з яких визначає таку комбінацію з двох товарів, витрати на купівлю яких рівні між собою і обмежені доходом споживача.
м) Явище показового споживання, що виникає при купівлі благ, недоступних в зв'язку їх високою ціною для інших.
2.2. Вправи
Вправа 1. Побудувати лінію попиту на товар Х на основі лінії «ціна-споживання» за умови, що дохід споживача становить 28 ден. од. Визначити координати двох точок на лінії попиту.
У
А U 2

U 1


У
4
0 2 2,5 4 7 Х
Рис. 2.2.1.

Вправа 2. На підставі малюнків визначити, ціна якого з двох товарів і в якому напрямку змінилася (по кожному малюнку окремо).
а) У У
0 Х 0 Х
Рис. 2.2.2.
Вправа 3. Яке з наступних тверджень відповідає ситуації на графіку:
а) А ~ С ~ В;
б) А ~ В <С;
в) А> С <В;
г) С ~ У> А.
. З
. А
. У
U 3
U 2
U 1
У
0 Х
Рис. 2.2.3.

Вправа 4. Припустимо, споживач має дохід 300 грош. од. На малюнку показані дві бюджетні лінії і відповідні їм криві байдужості. Дайте відповідь на наступні питання:
1. Яка ціна товару В?
2. Яка ціна товару Х до і після її зниження?
3. Визначте координати двох точок лінії попиту даного споживача на товар Х і намалюйте дану лінію попиту.
4.
У

А І 2
І 1
У
60
38
24
30 40 50 100 Х
Рис. 2.2.4.
Вправа 5. На малюнку показана бюджетна лінія споживача. За малюнком дайте відповідь на наступні питання:
1) Якщо ціна товару В = 12 ден. од., то який дохід споживача?
2) Яка ціна товару Х?
3) Як зміниться положення бюджетної лінії при:
а) збільшенні ціни товару В до 15 ден. од.?
б) зниження ціни товару В до 10 ден. од.?

т. У
0
т. Х


45
75
Рис. 2.2.5.
Вправа 6. На малюнку показані криві байдужості та бюджетна лінія деякого споживача.
В якій точці споживач знаходиться у стані рівноваги?
  У 2
У 3
  У 1
  У 4
  У 6
У 5
U 3
U 2
U 1
U 4
а) У 4; У
б) У 3;
в) У 5;
г) У 6;
д) В 1;
е) В 2.
Х
Рис. 2.2.6.

2.3. Тести
1. Закон спадної граничної корисності полягає в тому, що:
а) всі блага мають для покупця різну корисність, і тому їх можна розташувати в порядку убування цієї корисності;
б) необхідно споживати спочатку самі корисні блага, а потім всі інші;
в) корисність від споживання наступної порції блага завжди менше, корисності попередньої порції.
2. Перший закон Госсена полягає в тому, що:
а) в одному безперервному акті споживання корисність кожної наступної одиниці споживаного блага зменшується;
б) при повторному акті споживання, корисність кожної одиниці блага зменшується у порівнянні з її корисністю при початковому споживанні;
в) вірні відповіді а) і б);
г) немає правильної відповіді.
3. Крива байдужості:
а) впорядковує набори благ у порядку зростання їх корисності;
б) впорядковує набори благ в порядку убування їх корисності;
в) з'єднує точки, що визначають набори благ, що мають однаковий рівень корисності.
4. Гіпотеза про раціональне поводження полягає в тому, що:
а) споживач робить тільки те, за що йому платять;
б) споживач піклуватися не тільки про себе, але і про суспільство;
в) споживач порівнює всі варіанти вибору і зупиняється на найкращому.
5. Надлишок споживача - це:
а) сума грошей, яку споживачі платять за товар;
б) різниця між максимальною ціною, яку споживач готовий заплатити за товар, та його ринковою ціною;
в) різниця між мінімальною ціною, яку споживач готовий заплатити за товар, та його ринковою ціною.
6. Криві байдужості - це криві:
а) рівної кількості двох товарів;
б) рівного рівня корисності наборів товарів;
в) однакового рівня доходів споживача;
г) рівності цін двох товарів.
7. Другий закон Госсена полягає в тому, що споживач для отримання максимальної корисності від споживання різних благ повинен:
а) зрівняти загальні корисності від споживання кожного блага;
б) вирівняти (при однакових цінах) граничні корисності від споживання кожного блага;
в) вирівняти загальну корисність від споживання блага з граничною корисністю.
8. Збільшення доходу споживача графічно відображається в:
а) зміні нахилу бюджетної лінії;
б) паралельному зсуві бюджетної лінії вправо;
в) паралельному зсуві бюджетної лінії вліво.
9. Який з наступних переліків значень сукупної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?
а) 200, 300, 400, 500;
б) 200; 450; 750; 1100;
в) 200, 400; 1600; 9600;
г) 200; 250; 270; 280;
д) 200; 350; 450; 600.
10. Який з наступних переліків значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?
а) 200, 150, 100, 50;
б) 200, 300, 400, 500;
в) 200, 250; 270; 280;
г) 200, 150, 150, 150;
д) 200, 200, 200, 200.
11. Ефект доходу виникає у зв'язку з тим, що:
а) зниження ціни товару збільшує (при інших рівних умовах) реальний дохід споживача;
б) підвищення ціни товару збільшує номінальний дохід споживача;
в) зниження ціни товару (за інших рівних умов) зменшує реальний дохід споживача.
12. Криві байдужості мають наступні властивості:
а) крива байдужості, що лежить вище і правіше інший кривої, являє собою кращий для споживача набір товарів;
б) криві байдужості завжди мають позитивний нахил;
в) крива байдужості, що лежить нижче і лівіше інший кривої, являє собою кращий для споживача набір товарів.
13. Готовність купувати додаткові одиниці товару тільки за нижчою ціною найкраще пояснює:
а) ефект заміщення;
б) закон спадної граничної корисності;
в) закон пропозиції.
14. Споживче рівновагу на карті байдужості - це:
а) будь-який перетин бюджетної лінії та кривої байдужості;
б) будь-яка точка на самій високій їх кривих байдужості;
в) та точка, в якій нахил бюджетної лінії дорівнює нахилу дотичної до неї кривої байдужості.
15. Якщо споживач вибирає комбінацію, представлену точкою лежить на площині, обмеженою бюджетною лінією, то він:
а) максимізує корисність;
б) бажає купити більше товарів, ніж дозволяє його бюджет;
в) не повністю використовує свій бюджет.
16. Ефект заміщення - це зростання попиту на товар, викликаний:
а) зміною загального рівня цін на всі товари;
б) зміною в смаках споживачів;
в) зміною в реальному доході, викликаному зниженням цін на придбані товари;
г) жоден з попередніх відповідей не є вірним.
2.4. Підкресліть потрібні слова
1. При збільшенні доходу і незмінних цінах бюджетна лінія буде зрушуватися (вправо / вгору - вліво / вниз).
2. Відповідно до першого закону Госсена, в одному безперервному акті споживання корисність наступної одиниці блага (зростає / убуває).
3. Згідно з другим законом Госсена, споживач при заданих цінах і доході тільки тоді досягає максимуму сукупної корисності, коли відношення граничної корисності до ціни по кожному споживаному благу (так само / не дорівнює) граничної корисності грошей.
4. Умова оптимуму споживача характеризується точкою (торкання / перетину) бюджетної лінії та кривої байдужості.
5. Порядкова концепція заснована на (допущення / недопущення) кількісного виміру корисності.
6. Криві Енгеля можуть бути побудовані на основі лінії (ціна - споживання / дохід - споживання).
7. Крива попиту може бути побудована на основі лінії (ціна - споживання / дохід - споживання).
8. У міру збільшення споживання кількості певного блага його (загальна / гранична) корисність збільшується.
9. Кут нахилу бюджетної лінії (залежить / не залежить) від співвідношення цін представлених товарів.
10. Зміни у величині доходу споживача (приводять / не приводять) до зміни нахилу бюджетної лінії.
2.5. Вірно-невірно даний вираз
1. Парадокс води і алмазів було вирішено, коли для аналізу стали застосовувати граничну, а не загальну корисність.
2. Зміна споживчого доходу повертає бюджетну лінію щодо однієї з осей.
3. Якщо ціни товарів Х і У постійні і МUХ / РХ більше, ніж МUУ / РУ, споживач може досягти великих задоволення, споживача більше товару В і менше товару Х.
4. Криві байдужості ніколи не перетинаються.
5. Нахил бюджетної лінії не залежить від співвідношення цін двох товарів.
6. Загальна корисність зростає при збільшенні споживання благ.
7. Падіння ціни на товар призведе до зростання попиту на його товар - субститут.
8. Коли дотримується умова МUА / РА = МUВ / РВ, крива байдужості є дотичною до бюджетної лінії.
9. Якщо збільшується ваш дохід, лінія вашого бюджетного обмеження зміщується вправо паралельно лінії, яка була раніше.
10. Споживач максимізує корисність, якщо його бюджетна лінія перетинає криву байдужості.

2.6. Завдання
2.6.1. Типові завдання
Завдання № 1
Споживач має в своєму розпорядженні доходом в 400 ден. од. і витрачає його на два товари Х і У. Ціна товару Х дорівнює 20 ден. од., а ціна товару В = 15 ден. од. Функція корисності споживача має вигляд U (Х, У) = ХУ. Знайдіть оптимальну для споживача комбінацію товарів Х і У.
Рішення:
Як відомо, споживач досягає оптимуму за умови, коли
MRSХУ = РХ / РУ,
оскільки
MRSХУ = ΔУ / Dх = (ΔU / ΔХ) / (ΔU / ΔУ),
а ΔU / Dх = У і ΔU / ΔУ = Х,
то MRSХУ = У / Х
У цьому випадку У / Х = РХ / РУ
Таким чином, У / Х = 20/15 = 4 / 3
Отже, У = 4/3ЧХ.
Далі на підставі формули бюджетного обмеження споживача I = РХЧХ + РУЧУ складемо його бюджетне рівняння:
400 = 20Х +15 У
Представивши в нього У = 4/3ЧХ, отримаємо 400 = 20Х +15 Ч4/3ЧХ
Звідси: Х = 10, У = 13,33.
Завдання № 2
На малюнку показана одна з кривих байдужості деякого споживача і його бюджетна лінія.
1) Якщо ціна товару В = 500 грн. за штуку, то який дохід споживача?
2) Яка ціна товару Х?
3) Який нахил бюджетної лінії?
  Е
У
20
0 25 Х
Рис. 2.6.1.2.
Рішення:
При вирішенні завдання виходимо з формули бюджетного обмеження:
I = РХЧХ + РУЧУ
Якщо весь дохід споживач витрачає на придбання товару В, то при ціні РУ = 500 грн. і споживанні товару В у кількості 20 одиниць (згідно графіку) його дохід визначається як I = РХЧ0 +500 Ч20 = 10000 грн.
При витрачанні всієї суми на придбання товару Х в кількості 25 одиниць.
РХ = I / Хмах = 10000/25 = 400 грн.
Нахил бюджетної лінії дорівнює відношенню цін товарів, взятому з негативним знаком, тобто:
-РХ/РУ =- 400/500 =- 0,8
2.6.2. Завдання для самостійного вирішення
Завдання № 1.
Індивід купує 8 одиниць товару Х і 4 одиниці товару У.
Знайти його дохід, якщо відомо, що ціна товару Х дорівнює 2 грош. од., а гранична норма заміни дорівнює 0,5.

Завдання № 2.
У таблиці представлені наступні дані про граничну корисність двох благ:
Кількість (кг)
Цукерки
Виноград
1
60
150
2
40
120
3
20
90
Ціна 1 кг цукерок - 80 ден. од., а ціна 1 кг винограду - 160 ден. од. Бюджет споживача становить 400 ден. од. Визначити оптимальний обсяг споживання цукерок і винограду.
Завдання № 3.
Дохід споживача становить 160 ден. од. в місяць. Він споживає два товари: Х в обсязі 8 шт. і У в обсязі 8 шт. MRSху = 4.
Визначте ціни товарів Х і У.
Завдання № 4.
Визначити, яку кількість товарів Х і У набуватиме споживач, щоб максимізувати корисність, якщо його дохід дорівнює 100 ден. од. на місяць, а ціни товарів Х і У відповідно рівні РХ = 10 ден. од., РУ = 5 ден. од. Функція корисності має вигляд: U (Х, У) = ХЧУ.
Завдання № 5
На малюнку представлено графічне зображення вибору споживача.
1. Знайдіть величину доходу споживача, якщо відомо, що ціна товару Х 20 ден. од.
2. Визначте ціну товару У.

. Е
Х
20
10
  У
0


Рис. 2.6.2.5.
3. Запишіть рівняння зображеної бюджетної лінії.
4. Визначте MRSХУ.
Завдання № 6.
Споживач має дохід 200 ден. од. і витрачає його на купівлю товару Х за ціною 10 ден. од., і товару В за ціною 10 ден. од. Вибір споживача, максимізує корисність, включає 12 одиниць товару Х і 4 одиниці У. Збільшення ціни товару Х до 20 ден. од. викликає зміщення точки рівноваги (4Х; 6У), зниження до 5 ден. од. - Відповідно (20Х; 5У).
1. Зобразіть як буде змінюватися положення бюджетної лінії в результаті збільшення і зменшення ціни товару Х.
2. Побудуйте лінію «ціна - споживання».
3. На основі кривої «ціна - споживання» побудуйте криву попиту на товар Х.
Завдання № 7.
Катя має в тиждень 12 ден. од., які вона витрачає на газети і булочки. Кожна газета коштує 2 гр. од., а кожна булочка - 1 ден. од. У таблиці представлені функції сукупної корисності для Каті від перегляду газет та споживання булочок.
Перегляд газет
0
1
2
3
4
5
6
Сукупна корисність від газет
0
12
22
30
36
41
45
Споживання булочок
0
1
2
3
4
5
6
Сукупна корисність від булочок
0
8
13
17
20
22
23
Яку комбінацію газет і булочок повинна вибрати Катя для оптимізації загальної корисності?
Завдання № 8.
Припустимо, споживач має дохід 200 ден. од. в місяць. Він повинен бути весь витрачений на покупку двох товарів: товар Х ціною 4 ден. од. і товару В ціною 5 ден. од. за одиницю товару.
1) Зобразіть бюджетну лінію.
2) Якою буде бюджетна лінія, якщо дохід споживача зросте до 240 ден. од. на місяць?
3) Якою буде бюджетна лінія при доході 200 ден. од в місяць, але у разі зниження ціни товару Х до 2 ден. од.?
Завдання № 9.
Індивід споживає 6 одиниць товару Х і 4 од. товару У. Визначити його дохід, якщо відомо, що ціна товару Х = 20 ден. од., а гранична норма заміщення MRSХУ = 2.
Завдання № 10.
Дохід споживача становить 80 ден. од. в місяць. Він споживає два товари: Х в обсязі 10 шт. і У в обсязі 15 шт. MRSХУ = 2,5.
Визначте ціни товарів Х і У.

Відповіді і коментарі до розділу II
2.1. Терміни та визначення
1 - г, 2 - ж; 3 - б, 4 - з; 5 - л; 6 - д; 7 - і 8 - а, 9 - до; 10 - ті, 11 - в; 12 - м.
2.2. Вправи
Р
7
8
6
5
4
3
2
1
1 2 3 4 Q
т. А (2; 7)
т. У (2,5; 4)
Вправа 1. (Див. мал. 1.1.)

А
У
D
Рис. 1.1.
Вправа 2. На рис. 2.2.2. (А) - ціна товару В збільшилася.
На рис. 2.2.2. (Б) - ціна товару Х зменшилася.
Вправа 3. (Б)
Рис. 4.1.
Р
6
5
4
3
2
1
10 20 30 40 50 Q
А
У
D
Вправа 4. 1) РУ = 5
2) РХ1 = 6
РХ2 = 3
3) Див. мал. 4.1.
т. А (30; 6)
т. У (40, 3)
Вправа 5. а) I = 540 ден. од.
б) РХ = 7,2 ден. од.
в) 1) див. рис. 5.1. (А)
г) 2) див. рис. 5.1. (Б)
75 т. Х
т. У
45
36
т. У
54
45
75 т. Х
Рис. 5.1.
а)
б)


Вправа 6. в) В5.
2.3. Тести
1 - в; 2 - в; 3 - у; 4 - в; 5 - б; 6 - б, 7 - б, 8 - б; 9 - г; 10 - а, 11 - а, 12 - а, 13 - б; 14 - в; 15 - в; 16 - р.
2.4. Підкресліть потрібні слова
1. ... (Вправо / вгору - вліво / вниз).
2. ... (Зростає / убуває).
3. ... (Так само / не дорівнює).
4. ... (Торкання / перетину) ...
5. ... (Допущення / недопущення) ...
6. ... (Ціна - споживання / дохід - споживання).
7. ... (Ціна - споживання / дохід - споживання).
8. ... (Загальна / гранична) ...
9. ... (Залежить / не залежить) ...
10. ... (Приводять / не приводять) ...
2.5. Вірно-невірно даний вираз
1 - в; 2 - н; 3 - н; 4 - в; 5 - н; 6 - в; 7 - н; 8 - в; 9 - в; 10 - н;
2.6. Завдання
Завдання 1. Дохід (I) складає 32 ден. од.
Завдання 2. 1 кг цукерок і 2 кг винограду.
Завдання 3. РХ = 16 ден. од.; РУ = 4 ден.ед.
Завдання 4. Х = 5, У = 10.
Завдання 5.
1. I = 400 ден. од.
2. РУ = 40 ден. од.
3. У =- 0,5 Х +10.
4. MRSХУ = 0,5
Завдання 6.
1) Див. мал. 6.1. (А). Первісна лінія бюджетного обмеження I1. При збільшенні ціни т.Х до 20 ден. од. бюджетна лінія приймає вигляд I2. При зниженні ціни т.Х до 5 ден. од. - I3.
Рис. 6 .1. (А)
З
А
У
I 2 I 1 I 3
т. У
т. А
0
10
10
20
402) Див. мал. 6.1. (А). Позначимо точки максимальної корисності споживача А, В і С. Об'єднавши їх, отримаємо криву «ціна - споживання».
3) Див. мал. 6.1. (Б).
20
10
5
0
4
12
20
Q
P
А
У
З
D


Рис. 6.1. (Б)
Завдання 7. Для оптимізації сукупної корисності слід вибрати 4 газети і 4 булочки.
Завдання 8. Див. рис. 8.1.
а) бюджетна лінія I1
б) бюджетна лінія I2
в) бюджетна лінія I3
т. У
48
40
0 50 60 100 т.Х
I 1
I 2
I 3


Рис. 8.1.
Завдання 9.
Дохід (I) споживача дорівнює 160 ден. од.
Завдання 10.
РХ = 5 ден. од.; РУ = 2 ден. од.

Розділ 3. Теорія виробництва і витрат
Містить три теми:
1. Мікроекономічна модель підприємства.
2. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.
3. Витрати виробництва.
У першій темі даного розділу розглядається підприємство як найважливіша різновид мікросистем, мотивація поведінки підприємств, фактор часу і періоди функціонування підприємства.
Мікроекономіка розглядає підприємство як цілісний об'єкт, який здійснює перетворення ресурсів в готову продукцію, як одну з найважливіших різновидів мікросистем.
Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку. Виділяють:
- Бухгалтерський прибуток;
- Економічний прибуток;
- Нормальний прибуток.
Діяльність підприємства як мікросистеми досліджують протягом певних періодів часу: миттєвого, короткострокового і довгострокового.
Друга тема даного розділу знайомить нас з виробничою функцією і її властивостями, вибором комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат, ефектом масштабу.
Виробнича функція показує залежність між максимально можливі обсягом випуску продукції (Q) і ресурсів (Х), використовуваних для цього:
Q = f (x1, x2, x3, ..., xn)
Виділяють:
- Однофакторні виробничі функції: Q = f (L), де L - витрати праці
- Двохфакторну виробничі функції: Q = f (L, К), де К - витрати капіталу
- Багатофакторні виробничі функції.
Графічним відображенням двухфакторной виробничої функції є изокванта (див. рис. 3.1.).
До
0
L

Рис. 3.1. Ізокванта

Кут нахилу ізокванти дорівнює


Графічно точку рівноваги виробника можна знайти за допомогою ізокости - лінії, кожна точка якої відображає однакову суму витрат двох ресурсів (наприклад праці (L) і капіталу (К)).
Рівняння ізокости має вигляд:
ТС = РLЧL + РКЧК, де
ТЗ - сума витрат на купівлю праці і капіталу за цінами РL та РК відповідно.
На рис. 3.2. зображена Ізокоста, яка відображає всі комбінації витрат праці (за ціною 20 ден. од.) і капіталу (за ціною 30 ден. од.) витрати на які дорівнюють 120 ден. од.
До
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 L
ТС = 120 ден. од.


Рис. 3.2. Ізокоста
Кут нахилу ізокости дорівнює (-РL/РК).
Точка дотику ізокости і ізокванти відображає рівновагу виробника.

У т. Е виконується рівність:
або
До
0
L
E
Q
L E
K E


Рис. 3.3. Графічне зображення рівноваги виробника


У довгостроковому періоді підприємство може змінювати кількість усіх використовуваних ресурсів. Якщо кількість використовуваних ресурсів збільшується в однаковій пропорції то кажуть, що підприємство змінює масштаб виробництва. Ефект від такої зміни може бути трояким:
- Збільшується ефект зростання масштабу виробництва;
- Постійний ефект зростання масштабу виробництва;
- Зменшується ефект зростання масштабу виробництва.
Третя тема даного розділу описує структуру витрат виробництва.
Витрати виробництва - це вартість усіх видів факторів виробництва, які використовуються для виготовлення певної кількості товарів.
Виділяють явні і неявні витрати:
Явні - це всі витрати підприємства на оплату використовуваних факторів виробництва.
Неявні - це витрати альтернативного використання ресурсів, що є власністю підприємства.
ТЗ
VC
FC
З
0
Q
Рис. 3.4. Постійні (FC), змінні (VC), загальні (ТЗ) витрати
У короткостроковому періоді сукупні витрати виробництва поділяються на постійні та змінні (рис. 3.4.).
Рис. 3.5. Середні та граничні витрати
З
0
Q
MC
АТC
AVC
AFC


Витрати, які припадають на одиницю продукції називають середніми. Вони розраховуються шляхом ділення витрат на обсяг виробленої продукції. Таким чином можна розрахувати середні постійні (АFС), середні змінні (АVС) і середні загальні (АТС) витрати (рис. 3.5.).
Приріст витрат пов'язаний з випуском додаткової одиниці продукції називають граничними витратами (МС). Вони розраховуються як відношення приросту змінних витрат до викликаного ними приросту випуску продукції. Крива граничних витрат представлена ​​на рис. 3.5.

3.1. Терміни та визначення
3.1.1. Підберіть кожного терміну його визначення
1. Виробнича функція.
2. Закон спадної граничної продуктивності.
3. Ізокванта.
4. Ізокоста.
5. Постійні фактори виробництва.
6. Змінні чинники виробництва.
7. Граничний продукт змінного ресурсу (МР).
8. Середній продукт змінного ресурсу (АР).
9. Змінні витрати.
10. Постійні витрати.
11. Граничні витрати.
12. Середні загальні витрати.
13. Загальні витрати.
14. Неявні витрати.
15. Середні постійні витрати.
16. Граничний дохід.
17. Виручка від реалізації.
а) Загальні витрати на одиницю випуску.
б) Лінія, що показує всі поєднання праці і капіталу мають однаковою сумарною вартістю.
в) Зміна сукупного випуску, що відбувається в результаті зміни на одну одиницю змінного фактора при постійній величині інших факторів.
г) Величина, обумовлена ​​як добуток ціни на кількість проданих одиниць товару.
д) Витрати, величина яких залежить від обсягу випуску фірми.
е) Зміна валового доходу підприємства в результаті продажу однієї додаткової одиниці продукції, що випускається.
ж) Стверджує, що після того, як досягнутий певний обсяг випуску, МР змінного фактора зменшується в міру його збільшення.
з) У короткому і тривалому періоді ці фактори можуть бути легко змінені, і, таким чином, змінюється обсяг виробництва продукції.
і) Крива, що показує всі поєднання змінних виробничих ресурсів, які можуть бути застосовані для виробництва певного обсягу продукції.
к) Витрати, які визначаються вартістю ресурсів, що знаходяться у власності даного підприємства.
л) Приріст змінних витрат при збільшенні випуску на одиницю.
м) Визначає максимальний обсяг випуску продукції, який може бути отриманий при використанні даної кількості факторів виробництва.
н) Фактори виробництва, які не змінюються в міру збільшення випуску продукції.
о) Величина, яка характеризує продуктивність змінного ресурсу.
п) Величина, обумовлена ​​як змінні витрати, поділені на обсяг випуску продукції.
р) Сукупність усіх витрат фірми на виробництво і реалізацію будь-якого продукту.
с) Витрати, які фірма несе незалежно від обсягу випуску продукції.

3.2. Вправи
Вправа 1. За допомогою малюнка дайте відповідь на наступні питання:
1) При якій кількості праці загальний продукт ТР досягне максимуму?
2) При якій кількості праці середні витрати будуть рівні граничними?
АР
МР
АР
МР
0 4 6 L
Рис. 3.2.1.


Вправа 2. За допомогою малюнка дайте відповідь на наступні питання:
1) При якій кількості праці загальний продукт буде максимальним?
2) Чи буде виробник наймати більше 5 одиниць праці?
0 1 2,5 4 L
Рис. 3.2.1.
МР
МР


Вправа 3. На основі малюнка визначте:
1) Чи є точка З точкою оптимуму для виробника?
2) Чи однакові обсяги виробництва в точках В і С?
У
Q 2
Q 1
K
0
L
4
4
Рис. 3.2.2.
З


ТЗ
VC
5
ТЗ, VC
0
Q
Рис. 3.2.4.
Вправа 4. На основі малюнка визначте чому дорівнюють постійні витрати?
Вправа 5. Знайдіть помилку в малюнку і зробіть правильний малюнок.
Вправа 6. Знайдіть помилку в малюнку і зробіть правильний малюнок.
Вправа 7. Знайдіть помилку в малюнку і зробіть правильний малюнок.
З
0
Q
MC
AVC
AТC
Рис. 3.2.6.
AТC
MC
AVC
0
Q
З
Рис. 3.2.7.
ТЗ
VC
FC
З
0
Q
Рис. 3.2.5.


3.3. Тести
1. Будь-яка точка, що знаходиться або на ізокванті, або на изокосте, означає:
а) кількість виробленого продукту;
б) комбінацію фізичних обсягів ресурсів;
в) суму витрат.
2. Ізокванта ілюструє:
а) криву загального продукту;
б) виробничу функцію;
в) різні обсяги продукту, які можна зробити при заданих кількостях ресурсів.
3. Все нижче перераховане може бути використано для пояснення економіки від масштабу, крім:
а) кооперації праці;
б) збільшення управлінського персоналу;
в) більш раціонального використання площ.
4. Збільшення граничної віддачі від фактора буде причиною того, що:
а) граничний продукт збільшується;
б) граничні витрати знижуються;
в) темп зростання загального продукту збільшується;
г) вірно все перераховане вище.
5. Якщо фірма має постійну віддачу від масштабу, то крива LAC:
а) зростає;
б) убуває;
в) вертикальна;
г) горизонтальна.
6. Загальні витрати на виробництво продукції визначаються як:
а) ТС-FC;
б) AVC + АТС;
в) FC + VC;
г) МС + VC.
7. Закон спадної граничної продуктивності полягає в тому, що:
а) з часом продуктивність фактора падає;
б) всі ресурси залучаються до виробництва в порядку убування їх продуктивності;
в) убуває граничний продукт змінного ресурсу при постійних витратах інших факторів.
8. Граничні витрати можуть бути визначені як:
а) МС = ΔTR / ΔQ;
б) МС = ΔМU / ΔР;
в) МС = ΔТС / ΔQ;
г) МС = ΔFC / Q.
9. Ізокоста - це лінія, яка вказує:
а) множина всіх комбінацій цін на ресурси;
б) множина всіх ресурсів, які потрібні фірмі;
в) множина всіх комбінацій ресурсів, які можуть бути придбані підприємством за наявності у нього певної суми грошових коштів.
10. Віддача від масштабу показує:
а) ступінь збільшення випуску при збільшенні використання ресурсів в n разів;
б) у скільки разів треба збільшити витрати одного ресурсу, щоб випуск виріс у n разів;
в) ступінь збільшення випуску при збільшенні використання одного з ресурсів в n разів.
11. Коротким періодом називають період, у якому:
а) всі фактори виробництва розглядаються як змінні;
б) усі фактори виробництва розглядаються як постійні;
в) одні чинники розглядаються як постійні, а інші - як змінні.
12. Оптимальна комбінація ресурсів знаходиться в точці:
а) перетину ізокванти і ізокости;
б) торкання ізокости та ізокванти;
в) торкання двох сусідніх изоквант.
13. Тривалим періодом називається період, в якому:
а) всі фактори виробництва розглядаються як постійні;
б) усі фактори виробництва розглядаються як змінні;
в) частину факторів постійна, а частина є змінною.
14. Виробнича функція показує:
а) максимальна кількість продукту, яку можна отримати, використовуючи різні поєднання ресурсів;
б) витрати, необхідні для виробництва певного обсягу готової продукції;
в) найбільш вигідний для фірми обсяг випуску при даних цінах на ресурси.
15. Різниця між валовим доходом і всіма витратами характеризує прибуток:
а) бухгалтерську;
б) економічну;
в) нормальну.
3.4. Підкресліть потрібні слова
1. Якщо поєднання факторів зростає на одну третину, а випуск продукції на одну шосту, то в наявності (зростаючий / регресний) ефект масштабу виробництва.
2. При якому ефекті масштабу виробництва ізокванти наближаються один до одного (зростаючому / спадному).
3. При (зростаючому / спадному) ефекті масштабу виробництва ізокванти віддаляються один від одного.
4. Виробництво з (одним / двома) змінними факторами можна описати, використовуючи поняття середнього продукту праці і граничного продукту праці.
5. Витрати поділяються на постійні та змінні в (долгоросрочном / короткостроковому) періоді.
6. Зі збільшенням обсягу випуску змінні витрати (збільшуються / зменшуються / не змінюються).
7. Зі зміною обсягу випуску постійні витрати (збільшуються / зменшуються / не змінюються).
8. Коли АТС зменшуються, МС будуть (вище / нижче / рівні) АТС; коли АТС зростають, МС будуть (менше / більше / рівні) АТС; коли АТС мінімальні, МС будуть (менше / більше / рівні) АТС.
9. Якщо МС після деякого обсягу випуску зростають, це означає, що віддача від змінного фактора (збільшується / зменшується).
10. Якщо МР більше АР, то це значить, що АР (збільшується / зменшується); якщо МР менше АР, то це значить, що АР (збільшується / зменшується); якщо МР дорівнює АР, то це значить, що АР (мінімальний / максимальний) .
3.5. Вірно-невірно даний вираз
1. Ізокванти ніколи не перетинаються.
2. Нахил ізокости не залежить від співвідношення цін ресурсів.
3. Фірма отримує нульову економічний прибуток, коли її валовий дохід дорівнює загальним витратам при цьому випуску продукції.
4. Взаємозв'язок між усіма можливими поєднаннями факторів виробництва і обсягом продукції, що випускається виражається за допомогою кривої виробничих можливостей.
5. Постійні витрати фірми - це витрати, які фірма несе, навіть якщо продукція не виробляється.
6. Коли граничний продукт стає величиною негативною, загальний обсяг виробництва скорочується.
7. У довгостроковому періоді фірма може регулювати всі чинники виробництва відповідно до кон'юнктурою ринку.
8. Крива МС перетинає криві АТС та AVC в точках їх мінімуму.
9. Загальні витрати фірми будуть збільшуватися при спадної віддачі від фактора виробництва.
10. Витрати з ведення переговорів є частиною трансакційних витрат.
3.6. Завдання
3.6.1. Типові завдання
Завдання № 1
Гранична норма технологічного заміщення працею капіталу дорівнює Ѕ. Наскільки необхідно скоротити використання праці для того, щоб забезпечити колишній обсяг виробництва при збільшенні капіталу на 4 одиниці.
Рішення:
MRTSLK = - ΔR / ΔL; MRTSLK = 1 / 2; ΔК = 4
Отже, Ѕ = -4/ΔL. Звідси L = -8, тобто використання праці потрібно скоротити на 8 одиниць.
Завдання № 2
У таблиці показано залежність загальних витрат підприємства ТС від випуску продукції. Розрахувати постійні FC, змінні VC, та граничні МС витрати.
Q
0
1
2
3
4
ТЗ
60
140
180
240
420
Рішення:
Рішення зручно представити у таблиці, зробивши обчислення виходячи з наступного:
FC = TC при Q = 0
VC = TC-FC
MC = VCn +1- VCn
Q
TC
FC
VC
MC
0
60
60
0
-
1
140
60
80
80
2
180
60
120
40
3
240
60
180
60
4
420
60
360
180
3.6.2. Завдання для самостійного вирішення
Завдання № 1.
У таблиці наведено дані про загальні витрати підприємства в довгостроковому періоді.
Обсяг виробництва (шт. в нед.)
Витрати (грн.)
Загальні
Середні
Граничні
0
0
-
1
32
...
2
48
...
3
82
...
4
140
...
5
228
...
6
352
...
а) Визначте величину довгострокових середніх витрат і довгострокових граничних витрат.
б) Побудуйте криві LAC і LМС.
Завдання № 2.
Розрахуйте середній і граничний продукти праці і побудуйте їх графік при наступній динаміці випуску продукції:
Витрати праці
1
2
3
4
5
6
Динаміка випуску
0
5
12
13
14
14
Завдання № 3
Розрахуйте АРL при наступній динаміці випуску продукції:
Витрати праці
1
2
3
4
5
6
7
8
Випуск продукції
0
1
3
7
10
12
13
12
Завдання № 4
Побудуйте криву МРL, якщо є такі дані:
Витрати праці
0
1
2
3
4
5
6
7
Обсяг продукту
0
35
80
122
156
177
180
180
Побудуйте виробничу функцію з параметрами Q = f (L).
Завдання № 5
Обсяг випуску становить 1000 од. в місяць. Постійні витрати в місяць дорівнюють 10000 грн. Змінні витрати на місяць дорівнюють 50000 грн.
Розрахуйте валові, середні постійні, середні змінні та середні валові витрати.
Завдання № 6
Розрахуйте AFC, AVC, ATC, MC підприємства виходячи з такої інформації:
Кількість виробів, шт.
1
2
3
4
5
Змінні витрати, грн.
9
17
24
30
37
Постійні витрати 10 грн.

Завдання № 7
Підприємство несе постійні витрати в розмірі 80 грн. на тиждень. Визначте середні змінні, середні постійні витрати, використовуючи наступні дані:
Обсяг виробництва
1
2
3
4
5
Середні валові витрати
90
80
66
75
89
Завдання № 8
Гранична норма технологічного заміщення працею капіталу дорівнює 2. Наскільки необхідно збільшити використання капіталу, щоб забезпечити колишній обсяг виробництва при зменшенні використання праці на 3 одиниці?
Завдання № 9
В кінці року бухгалтер говорить Вам, що Ваш прибуток склав 50000 грн. Керуючи свої підприємством, Ви втрачаєте заробітну плату в 30000 грн., Яку Ви могли б отримувати, працюючи в іншому місці. У Вас також 100000 грн. власних коштів вкладені у Ваш бізнес. Припускаючи, що Ви втрачаєте 15% інтересу з цих фондів, підрахуйте економічний прибуток. Чи залишитеся Ви в цьому бізнесі на наступний рік?

Відповіді і коментарі до розділу III
3.1. Терміни та визначення
1 - м, 2 - ж, 3 - і; 4 - б; 5 - н; 6 - з; 7 - в; 8 - про; 9 - д; 10 - ті, 11 - л; 12 - а, 13 - р; 14 - до; 15 - п; 16 - е, 17 - р.
3.2. Вправи
Вправа 1. а) 6; б) 4.
Вправа 2. а) 4; б) немає.
Вправа 3. а) ні, не є.
б) ні, в т. В обсяг виробництва більше, ніж у т. С.
Вправа 4. FC = 5.
Вправа 5. Див. рис. 5.1.
Вправа 6. Див. рис. 6.1.
Рис. 6.1.
З
0
Q
MC
АТC
AVC
Вправа 7. Див. рис. 6.1.
ТЗ
VC
FC
З
0
Q

Рис. 5.13.3. Тести
1 - б; 2 - б; 3 - б, 4 - г; 5 - г; 6-в; 7 - в; 8 - в; 9 - в; 10 - а, 11 - в; 12 - б, 13 - б; 14 - а, 15 - б.
3.4. Підкресліть потрібні слова
1. ... (Зростаючий / регресний) ...
2. ... (Зростаючому / спадному).
3. ... (Зростаючому / спадному) ...
4. ... (Одним / двома).
5. ... (Довгостроковому / короткостроковому) ...
6. ... (Збільшуються / зменшуються / не змінюються).
7. ... (Збільшуються / зменшуються / не змінюються).
8. ... (Вище / нижче / рівні); ... (менше / більше / рівні); ... (менше / більше / рівні).
9. ... (Збільшуються / зменшуються).
10. ... (Збільшується / зменшується); ... (збільшується / зменшується); ... (мінімальний / максимальний).
3.5. Вірно / вірно даний вираз
1 - в; 2 - н; 3 - у; 4 - н; 5 - в; 6 - в; 7 - в; 8 - в; 9 - в; 10 - в.
3.6. Завдання
Завдання № 1.
а) див. таб. 1.1.
б) див. рис. 1.1.

Табл. 1.1.
Обсяг виробництва (шт. в нед.)
Витрати (грн.)
Загальні
Середні
Граничні
0
0
-
32
16
34
58
88
124
1
32
32
2
48
24
3
82
27,3
4
140
35
5
228
45,6
6
352
58,7
З
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 1 2 3 4 5 6 7 Q
МС
АС
Рис. 1.1.

Завдання № 2.
Див. табл. 2.1.; Рис. 2.1.
Табл. 2.1.
Витрати праці
1
2
3
4
5
6
Динаміка випуску
0
5
12
13
14
14
Середній продукт
-
2,5
4
3,25
2,8
2,3
Граничний продукт
5
7
1
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 L
АР
МР
Рис. 2.1.
АР
МР


Завдання № 3
Див. табл. 3.1.
Таблиця 3.1.
L
1
2
3
4
5
6
7
8
Q
0
1
3
7
10
12
13
12
АР
-
0,5
1
1,75
2
2
1,86
1,5

Завдання № 4
Див. рис. 4.1.

40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 L
МР
МР L
Рис. 4.1. (А)
Q
180
160
140
120
100
90
80
70
60
40
20
0 1 2 3 4 5 6 7 Q
Q = f (L)
Рис. Квітня .1. (Б)Завдання № 5
ТС = VC + FC; NC = 60000 грн.
AFC = FC / Q; AFC = 10 грн.
AVC = VC / Q; АVС = 50 грн.
АТС = AFC + AVC = ТС / Q; АТС = 60 грн.
Завдання № 6.
Див. табл. 6.1.
Таблиця 6.1.
Q
VC
FC
АFС
AVC
AТС
МС
1
9
10
10
9
19
8
7
6
7
2
17
10
5
8,5
13,5
3
24
10
3
8
11
4
30
10
2,5
7,5
10
5
37
10
2
7,4
9,4
Завдання № 7.
Див. табл. 7.1.
Таблиця 7.1.
Q
AТС
FC
АFС
AVC
1
90
80
80
10
2
80
80
40
40
3
66
80
26,6
39.4
4
75
80
20
55
5
89
80
16
73
Завдання 8. Використання капіталу треба збільшити на 6 одиниць.
Завдання 9.
Економічний прибуток становить 5000 грн.
Оскільки Ви виручаєте більше альтернативної вартості від даного варіанту, функціонування підприємства продовжується.

Розділ IV. Ринок товару
У даний розділ включені чотири теми:
1. Ринок досконалої конкуренції.
2. Монопольний ринок.
3. Олігополія.
4. Ринок монополістичної конкуренції.
Перша тема розділу розглядає особливості функціонування підприємства на ринку досконалої конкуренції в короткостроковому і довгостроковому періодах.
Досконала конкуренція - це ринкова структура характеризується безліччю продавців і покупців однорідної продукції, рівним доступом до інформації, відсутністю бар'єрів для входу або виходу з неї.
Підприємства на ринку досконалої конкуренції не можуть самостійно встановлювати ціни на свою продукцію. Вони приймають ціну, що диктується ринком.
Попит на продукцію окремої фірми на ринку досконалої конкуренції є абсолютно еластичним.
S
D
Q
P
P 0
0
Рис. 4.1. Рівновага між попитом і пропозицією на ринку досконалої конкуренції.
D
P
P 0
0
Q
Рис. 4.2. Попит на продукцію конкурентної фірми.


Пропозиція підприємства на ринку досконалої конкуренції представлено частиною кривої граничних витрат, що лежить вище середніх змінних витрат (рис. 4.3.).
AVC
Рис. 4.3. Крива пропозиції підприємства на ринку досконалої конкуренції
MC = S
P
0
Q


У короткостроковому періоді на ринку досконалої конкуренції підприємство може:
- Отримувати економічний прибуток, якщо ціна одиниці продукції вище середніх загальних витрат;
- Мінімізувати збитки, якщо ціна продукції нижче середніх загальних витрат, але вище середніх змінних витрат;
- Функціонувати беззбитково, якщо ціна продукції дорівнює середнім сукупним витратам;
- Покинути ринок, якщо ціна нижче середніх змінних витрат.
У довгостроковому періоді підприємство на ринку досконалої конкуренції прагне функціонувати беззбитково, коли Р = LMC = LATCmin.
У другій темі даного розділу розглядаються особливості функціонування підприємства на монопольному ринку.
Монопольний ринок характеризується наявністю одного продавця та багатьох покупців, відсутністю близьких замінників даного товару, існуванням бар'єрів для входу конкурентів на ринок.
Крива попиту на продукт чистого монополіста є одночасно кривою ринкового попиту.
Монополіст, на відміну від досконалого конкурента, максимізуючи прибуток, прагне зробити менший обсяг продукції за більш високою ціною.
Підприємство-монополіст може здійснювати цінову дискримінацію - встановлювати різні ціни на один і той самий продукт для різних покупців.
Третя тема даного розділу описує олігополістичних ринкову структуру і особливості діяльності підприємств в умовах цієї ринкової структури.
Олігополія - ​​одна з найбільш поширених ринкових структур - це ситуація, коли на ринку існує невелика кількість продавців, що реалізують однорідну або різнорідну продукцію, а входження нових виробників на ринок ускладнено. Головна особливість олігополії - загальна взаємозалежність її учасників: жоден з учасників олігополістичної ринкової структури не прийме рішення про ціну та обсяги випуску продукції без урахування можливої ​​реакції конкурентів. А їхня реакція може бути різною і точно передбачити її не можна. Тому не існує однієї загальної теорії олігополії. Найбільш відомі моделі олігополії: модель Курно, модель Бертрана, модель Штакельберга, модель ламаної кривої попиту та ін
У четвертій темі розділу розглянуто особливості функціонування підприємства в короткостроковому і довгостроковому періодах на ринку монополістичної конкуренції.
Монополістична конкуренція - тип ринку, на якому діє велика кількість дрібних виробників, що реалізують диференційовану продукцію.
Попит на товар підприємства (рис. 4.4. - D2D2) не є абсолютно еластичним, як на ринку досконалої конкуренції (D1D1), але його еластичність вище, ніж в умовах монополії - (D3D3).
Рис. 4.4. Криві попиту на продукцію підприємства в умовах різних ринкових структур
D 1
D 3
D 2
D 1
D 3
D 2
Р
0
Q


Підприємство на ринку монополістичної конкуренції в короткостроковому періоді, також як і на ринку досконалої конкуренції може максимізувати прибуток, мінімізувати збитки, функціонувати беззбитково.
У довгостроковому періоді підприємство буде знаходитися в рівновазі в ситуації, коли економічний прибуток буде дорівнює нулю, і підприємство буде отримувати тільки нормальний прибуток.
Слід також зазначити, що механізм монополістичної конкуренції не можна назвати ефективним, тому що оптимальний обсяг випуску не дозволяє досягти мінімуму середніх загальних витрат.

4.1. Терміни та визначення
4.1.1. Підберіть кожного терміну його визначення
1. Ринок досконалої конкуренції.
2. Точка беззбитковості.
3. Монопольний ринок.
4. Монопольна влада.
5. Ринок монополістичної конкуренції.
6. Олігопольна ринок.
7. Картель.
8. Цінова війна.
9. Дуополія.
10. Точка втечі.
11. Цінова дискримінація.
12. Природна монополія.
а) Група фірм, що діють спільно і узгоджувальних рішення з приводу обсягів випуску і цін так, як якщо б вони були єдиною монополією.
б) Ринкова структура, при якій два продавці захищені від вступу на ринок інших продавців, є єдиними, хто пропонує на ринку стандартизований товар, що не має близьких замінників.
в) Ринок, на якому один продавець, який не має потенційних конкурентів, протистоїть безлічі покупців.
г) Ринок однорідного товару з безліччю продавців і покупців, на якому дії кожного з них не впливають на рівень ринкової ціни.
д) Ринкова структура, при якій економія від масштабу дозволяє одному підприємству задовольнити весь ринковий попит, так, що виробництво продукції однією фірмою при будь-якому обсязі випуску вигідніше, ніж виробництво двома або більше фірмами.
е) Ринок диференційованого товару з безліччю продавців і покупців, на якому виробники мають певної монопольною владою.
ж) Ринок, на якому невелике число продавців домінує у продажу певного продукту, ускладнюючи вхід на цей ринок іншим продавцям.
з) Точка, відповідна обсягом виробництва, при якому загальні витрати дорівнюють загального доходу або середні загальні витрати дорівнюють ціні продукту.
і) Точка, відповідна обсягом виробництва, при якому ціна дорівнює мінімальному рівню середніх змінних витрат.
к) Можливість монополії впливати на рівень ціни за допомогою зміни обсягу пропозиції.
л) Послідовне зниження цін конкуруючими фірмами на олігополістичному ринку.
м) Продаж окремих одиниць товару (послуги) вироблених з однаковими витратами різним покупцям за різними цінами.
4.2. Вправи
Вправа 1. На основі малюнка дайте відповідь на наступні питання:
1) При якому рівень АТС підприємство буде працювати беззбитково?
2) Нижче якого рівня повинна опуститися ціна, щоб зупинилося виробництво?
3) Чому рівні AFС при рівноважному обсязі випуску?

0 5 Q
5
3
2,5
МС
MR
AVC
C
Рис. 4.2.1.


Вправа 2. На підставі малюнка дайте відповідь на наступні питання:
1) У якій ринковій структурі працює дане підприємство?
2) Чи отримує воно економічний прибуток? Якщо так, то яка її величина?
Рис. 4.2.2.
0 5 Q
5
2,5
2
МС
MR
AТC
C

З
D
У
А
ДоВправа 3. За графіками визначте отримує підприємство, що працює в умовах досконалої конкуренції, економічний прибуток або зазнає збитків.
Р, С МС
АТС
Р
АVС
0 Q
в)
Р, С МС
АТС

АVС
Р
0 Q
г)
Рис. 4.2.3.
Р, С МС
АТС
Р
AVC
0 Q
а)
Р, С МС
АТС
Р
AVC
0 Q
б)Вправа 4. На підставі малюнка визначте збиток від існування монополії?
Р, С
5
2 МС
МR D
0 2 3,5 Q
Рис. 4.2.4.


Вправа 5. Дайте відповідь на наступні питання, що стосуються абсолютно конкурентного підприємства, використовуючи діаграму короткострокових витрат:
1) Чи буде підприємство в короткостроковому періоді виробляти продукцію за ціною 6 грн. за одиницю?
2) Чи буде підприємство виробляти продукцію за ціною 10 грн. за одиницю?
3) Якщо ціна 25 грн. за одиницю, чи буде підприємство отримувати економічний прибуток?
Р
МС
АТС
25
AVC
8
6

0 15 жовтня 1920 Q
Рис. 4.2.6.


Вправа 6. На малюнку представлений монополістичний виробник.
1) Вкажіть криві: D, MR, MC, ATC.
2) Позначивши рівноважну ціну як Р0, випуск як Q0, визначте ціну і рівень випуску продукції, які встановить монополіст для максимізації свого прибутку. Вкажіть обсяг прибутку на малюнку.
Рис. 4.2.6.


Вправа 7. На малюнку зображені: крива попиту, крива середніх витрат і граничних витрат. Яку криву потрібно ще нанести на графік, щоб визначити рівень ціни, що забезпечує максимальний прибуток монополії?
Р
60
50
40
30
20
10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q
МС
АС
D
Рис. 4.2.7.


Вправа 8. На малюнку зображена лінія попиту і три варіанти кривих граничного доходу: MR1, MR2, MR3. Який з цих варіантів MR правильний? Чому?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q
Р 1
MR
D
Рис. 4.2.8.
MR 3
MR 2
MR 1


4.3. Тести
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Методичка
545.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Мікроекономіка 7
Мікроекономіка
Мікроекономіка
Мікроекономіка 2
Мікроекономіка 2
Мікроекономіка перехідного суспільства
Мікроекономіка межчасовий вибір
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru