Міжнародні стандарти фінансової звітності 2 Поняття і

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

План

Завдання № 1. Міжнародні стандарти фінансової звітності

1. Поняття та принципи міжнародних стандартів фінансової звітності

2. Елементи фінансової звітності

3. Міжнародні стандарти фінансової звітності

4. Аудит за МСФЗ

5. Перехід на МСФЗ

Завдання № 2. Розрахунок амортизації по об'єктах основних засобів, складання журналу господарських операцій з нарахування амортизації

Завдання № 3. Тести

Список використаних джерел

Завдання № 1. Міжнародні стандарти фінансової звітності

1. Поняття та принципи міжнародних стандартів фінансової звітності.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (International Financial Reporting Standards) - це зведення документів (стандартів та інтерпретацій), що регулюють принципи та правила складання фінансової звітності, необхідної зовнішнім користувачам для прийняття ними економічних рішень щодо організації.

Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності (International Accounting Standards Committee, КМСФО) - це провідна організація у світі по розробці єдиних облікових стандартів.

Розробка міжнародних стандартів здійснюється в кілька етапів:

1. Створення Підготовчого комітету (AdvisoryCommittee) з широкого кола фахівців різних сфер для обговорення питань, внесених до порядку Правління.

2. Розробка і публікація документа для публічного обговорення.

3. Підготовка робочого проекту положень стандарту з урахуванням коментарів, отриманих від усіх зацікавлених сторін на другому етапі. На основі цього аналізу Правління готує Проект міжнародного стандарту фінансової звітності (Exposure Draft), а також пропонуються альтернативні рішення і аргументи на користь їх прийняття або відхилення

4. Випуск остаточного міжнародного стандарту фінансової звітності, який готується в результаті обговорення Проекту МСФЗ.

Міжнародні стандарти носять рекомендаційний характер і країни можуть самостійно приймати рішення про їх використання. Принциповою основою переходу на міжнародні стандарти, перш за все, має бути визнання загальних Принципів підготовки та складання фінансової звітності. Принципи підготовки та складання фінансової звітності сформульовані у вигляді окремого документа. Даний документ не є стандартом і не містить обов'язкових вимог і рекомендацій.

Мета фінансової звітності полягає в наданні інформації про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані компанії. Ця інформація потрібна широкому колу користувачів при прийнятті економічних рішень.

Загальні принципи міжнародних стандартів можна розділити на 2 групи:

1. Основоположні допущення

2. Якісні характеристики інформації.

Міжнародні стандарти засновані на 2 основних припущеннях:

- Метод нарахування означає, що господарські операції відображаються в момент їх вчинення, а не в міру отримання або виплати грошових коштів та їх еквівалентів. Таким чином, операції будуть враховуватися в тому звітному періоді, в якому вони виникли. Даний принцип дає можливість отримати об'єктивну інформацію про майбутні зобов'язання і майбутніх надходженнях грошових коштів, тобто дозволяє прогнозувати майбутні результати підприємства.

- Безперервність діяльності передбачає, що підприємство продовжить свою діяльність у найближчому майбутньому. А оскільки у підприємства немає наміру ліквідуватися або суттєво скорочувати масштаби діяльності, то його активи будуть відбиватися за первісною вартістю без урахування ліквідаційних витрат.

Для того щоб інформація могла використовуватися на міжнародному рівні, вона повинна відповідати наступним якісним характеристикам інформації:

- Зрозумілість інформації означає, що вона доступна для розуміння користувачам, які мають достатні знання в області бухгалтерського обліку.

- Доречність або значимість інформації передбачає, що вона буде впливати на економічні рішення користувачів.

- Надійність або достовірність інформації. Достовірна інформація повинна задовольняти таким вимогам як правдиве уявлення (правдиво розкривати господарські операції у фінансовій звітності); пріоритет змісту над формою (приймається до уваги, перш за все, економічна сутність фактів господарських операцій, а не юридична форма); нейтральність; обачність (консервативна оцінка активів і пасивів, тобто активи і доходи не повинні бути переоцінені, а зобов'язання і пасиви недооцінені); повнота (в звітності повинні знайти відображення всі істотні з точки зору користувачів звітності факти господарської діяльності за звітний період).

Порівнянність або порівнянність інформації повинна забезпечувати порівнянність даних фінансової звітності, як з попередніми періодами, так і по відношенню до інших компаній.

Міжнародні стандарти встановлюють певні обмеження доречності та достовірності інформації:

- Своєчасність пов'язана з необхідністю належного співвіднесення надійності й доречності інформації. З одного боку, для відповідності вимогу доречності необхідно повністю зібрати інформацію з усіх наявних фактів господарської діяльності. З іншого боку, отримання повної та надійної інформації може призвести до затримки при наданні фінансової звітності і, відповідно, вплинути на доречність інформації. Тому рекомендується знайти оптимальне сполучення між цими двома вимогами;

- Співвідношення між вигодами і витратами означає, що вигоди від інформації не повинні перевищувати витрати на її отримання, причому процес співвіднесення вигод і витрат вимагає професійної оцінки;

- Співвідношення між якісними характеристиками повинно бути предметом професійної оцінки бухгалтера і підкорятися завданню задоволення потреб користувачів фінансової звітності.

У результаті послідовного застосування якісних характеристик інформації та за умови відповідності бухгалтерським стандартам забезпечується достовірне і об'єктивне подання звітності.

2. Елементи фінансової звітності

Елементи фінансової звітності - це економічні категорії, які пов'язані з наданням інформації про фінансовий стан підприємства і результати його діяльності. Виділяються 5 елементів фінансової звітності:

1. Активи - це кошти або ресурси, контрольовані підприємством і є результатом минулих подій і джерелом майбутніх економічних вигод. Активи відображаються в балансі за умови, якщо існує ймовірність майбутніх економічних вигод і вартість активів може бути достовірно оцінити.

2. Зобов'язання - це існуюча на звітну дату заборгованість, що виникла з подій минулих періодів, погашення якої призведе до відтоку ресурсів підприємства. Зобов'язання відображаються в балансі, тільки коли існує ймовірність майбутнього відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, в результаті погашення існуючого зобов'язання, і величина такого погашення може бути достовірно оцінити.

3. Власний капітал - це залишилося частка активів підприємства після вирахування всіх зобов'язань.

4. Доходи - це збільшення економічних вигод підприємства за звітний період, що призводить до розширення активів і зменшення зобов'язань, результатом чого є зростання власного. Дохід включає виручку, отриману в результаті основний (статутний) і не основної діяльності підприємства.

5. Витрати - це скорочення економічних вигод, яке виражається в зменшенні або втраті вартості активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу. При відображенні витрат діє правило відповідності - витрати визнаються у звітному періоді, тільки якщо вони призвели до доходів даного періоду.

Міжнародними стандартами передбачаються різні варіанти оцінки активів і зобов'язань підприємства.

Фактична вартість придбання або первісна вартість: для активів - це вартість їх придбання, а для зобов'язань - сума, отримана в обмін на зобов'язання. Первісна вартість виражається у фактичних цінах у момент здійснення операції.

Поточна або відновна вартість: для активів - це кошти, які необхідно заплатити, якщо б вони купуються в даний момент, для зобов'язань - сума, яку потрібно заплатити для погашення зобов'язання зараз.

Можлива вартість продажу або реалізаційна або ліквідаційна вартість: для активів - це сума грошових коштів, які можна отримати в результаті їх продажу, а для зобов'язань - це вартість їх погашення при нормальних умовах функціонування підприємства.

Дисконтована або приведена вартість: для активів - це дисконтована вартість майбутніх чистих приток грошових коштів в умовах нормального функціонування підприємства, для зобов'язань - дисконтована вартість майбутніх відтоків грошових коштів при погашенні зобов'язань в умовах нормального функціонування підприємства.

Також можуть використовуватися ще два варіанти оцінки. Це ринкова вартість, тобто сума, яка може бути отримана в результаті продажу активів на ринку і справедлива або «чесна» вартість, тобто величина, за якою активи можуть бути обмінені між обізнаними та бажаючими це зробити сторонами в найближчому майбутньому.

3. Міжнародні стандарти фінансової звітності

Перший стандарт був розроблений в 1974 р. і набув чинності з наступного року. Кожен стандарт включає наступні елементи:

1. об'єкт обліку - дається визначення об'єкта обліку та основних понять, пов'язаних з ним;

2. визнання об'єкта обліку - дається опис критеріїв віднесення об'єктів обліку до різних елементів звітності;

3. оцінка об'єкта обліку - наводяться рекомендації щодо використання методів оцінки і вимог до оцінки різних елементів звітності;

4. відображення у фінансовій звітності - розкриття інформації про об'єкт обліку в різних формах фінансової звітності.

Назва МСФЗ (IAS, IFRS)

Аналог у РБУ

МСФЗ (IAS) 1

Подання фінансової звітності

ПБО 1 / 98 "Облікова політика організації", ПБО 4 / 99 "Бухгалтерська звітність організації"

МСФЗ (IAS) 2

Запаси

ПБО 5 / 01 "Облік матеріально виробничих запасів"

МСФЗ (IAS) 7

Звіт про рух грошових коштів

ПБО 4 / 99 "Бухгалтерська звітність організації"

МСФЗ (IAS) 8

Облікова політика, зміни в бухгалтерських розрахунках і помилки

-

МСФЗ (IAS) 11

Договори на будівництво

ПБО 2 / 94 "Облік договорів на капітальне будівництво"

МСФЗ (IAS) 12

Податки на прибуток

ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток"

МСФЗ (IAS) 14

Сегментна звітність

ПБО 12/2000 "Інформація за сегментами"

МСФЗ (IAS) 16

Основні засоби

ПБО 6 / 01 "Облік основних засобів"

МСФЗ (IAS) 17

Оренда

-

МСФЗ (IAS) 18

Виручка

ПБО 9 / 99 "Доходи організації", ПБО 10/99 "Витрати організації"

МСФЗ (IAS) 19

Виплати працівникам

-

МСФЗ (IAS) 21

Вплив змін валютних курсів

ПБО 3 / 2000 "Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті"

МСФЗ (IAS) 23

Витрати на позики

ПБО 15/01 «Облік позик та кредитів і витрат з їх обслуговування"

МСФЗ (IAS) 24

Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін

ПБУ 11/2000 "Інформація про афілійованих осіб"

МСФЗ (IAS) 27

Консолідована та індивідуальна фінансова звітність

-

МСФЗ (IAS) 28

Інвестиції в асоційовані компанії

-

МСФЗ (IAS) 29

Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

-

МСФЗ (IAS) 30

Розкриття інформації у фінансовій звітності банків та подібних фінансових установ

Регулюється ЦБ РФ

МСФЗ (IAS) 31

Фінансова звітність про участь у спільній діяльності

-

МСФЗ (IAS) 32

Фінансові інструменти: розкриття та подання інформації

ПБО 19/02 «Облік фінансових вкладень»

МСФЗ (IAS) 33

Прибуток на акцію

-

МСФЗ (IAS) 34

Проміжна фінансова звітність

Частково ПБУ 4 / 99

МСФЗ (IAS) 36

Знецінення активів

-

МСФЗ (IAS) 37

Резерви, умовні зобов'язання і непередбачені активи

ПБО 8 / 01 "Умовні факти господарської діяльності"

МСФЗ (IAS) 38

Нематеріальні активи

ПБУ 14/2000 "Облік нематеріальних активів", ПБО 17/02 «Облік витрат на НДР, ДКР і технологічні роботи»

МСФЗ (IAS) 39

Фінансові інструменти: визнання та оцінка

ПБО 19/02 «Облік фінансових вкладень»

МСФЗ (IAS) 40

Інвестиційна власність

Частково ПБУ 6 / 01, План рахунків

МСФЗ (IAS) 41

Сільське господарство

-

МСФЗ (IFRS) 1

Перше застосування МСФЗ (IAS)

-

МСФЗ (IFRS) 2

Виплати пайовими інструментами

-

МСФЗ (IFRS) 3

Об'єднання бізнесу

-

МСФЗ (IFRS) 4

Договори страхування

-

МСФЗ (IFRS) 5

Вибуття необоротних активів, утримуваних для продажу, та припинена діяльність

ПБО 16/02 «Інформація по діяльності, що припиняється"

МСФЗ (IFRS) 6

Розвідка та оцінка мінеральних ресурсів

-

МСФЗ (IFRS) 7

Фінансові інструменти: розкриття інформації

-

МСФЗ (IFRS) 8

Операційні сегменти

-

Інтерпретації Комітету з інтерпретацій - це важлива складова частина міжнародних стандартів. Інтерпретації розробляються в контексті існуючих МСФЗ і принципів їх застосування; вони роз'яснюють окремі положення стандартів і регулюють питання бухгалтерського обліку там, де відсутні відповідні стандарти. При розробці інтерпретацій Комітет проводить консультації з аналогічними національними комітетами держав - членів КМСФО.

Комітет займається питаннями досить широкого значення, при цьому інтерпретації можна розділити на дві категорії:

- Назрілі питання (незадовільна практика в рамках існуючих міжнародних стандартів)

- Нові питання (нові теми, пов'язані з існуючого стандарту, але не розглядалися при його розробці).

4. Аудит за МСФЗ

Аудит бухгалтерської (фінансової) звітності здійснюється з метою формування думки про достовірність показників звітності у всіх істотних відносинах. Аудит звітності складеної за МСФЗ, крім перевірки складу, змісту і правильності оцінки статей звітності, ставить перед собою завдання встановлення відповідності звітності міжнародним стандартам, незалежно від того, яка методика її формування застосовується в організації: трансформація або паралельне ведення обліку за російським і міжнародним стандартам.

Метод трансформації є перенесення даних звітності, складеної за російськими правилами у звітність за МСФЗ. При цьому окремі показники звітності, наприклад, активи, зобов'язання, власний капітал, коригуються у відповідності з МСФЗ.

При веденні паралельного обліку, кожна господарська операція послідовно відображається в обліку окремо по РПБУ та МСФЗ, відповідним способом формується і звітність компанії.

При аудиті звітності, трансформованому за МСФЗ, необхідно попередньо провести аудит обліку та бухгалтерської (фінансової) звітності складеної за російськими правилами, скласти думку про достовірність цієї звітності та відповідності порядку ведення обліку законодавству РФ. Наступним етапом проводиться перевірка правильності формування зведеної (консолідованої) звітності, якщо це необхідно. Російські правила бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти мають суттєві відмінності, тому при перенесенні даних важливо провести відповідні коригування показників. Тільки в цьому випадку звітність, складена за міжнародними стандартами, буде достовірною.

Аудит звітності за МСФЗ у компаніях, які застосовують метод паралельного обліку, не включає перевірку звітності, складену за російськими правилами. Так як всі операції господарюючого суб'єкта послідовно відображаються в регістрах бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів, то передбачається, що звітність формується відповідно до МСФЗ. У цьому випадку, вивчається склад і зміст звітності по МСФО, з'ясовується її відповідність нормативним документам, повнота заповнення, здійснюється контроль показників і встановлюється їх взаємозв'язок. Після проведення всіх необхідних процедур, видається аудиторський висновок, що виражає думку про достовірність показників звітності за МСФЗ у всіх істотних відносинах.

5. Перехід на МСФЗ

Підготовка звітності відповідно до міжнародних стандартів може здійснюватися такими способами: шляхом трансформації даних російського обліку відповідно до МСФЗ і методом ведення паралельного бухгалтерського обліку за РПБУ і міжнародним стандартам.

Трансформація полягає в перекладі бухгалтерської (фінансової) звітності за російськими стандартами у звітність по МСФО. Здійснюється шляхом коригування окремих показників, за допомогою спеціальних трансформаційних таблиць.

Паралельне ведення обліку за міжнародними стандартами є послідовне відображення в обліку за МСФЗ кожної господарської операції. Для великого підприємства, при виборі цього методу підготовки звітності відповідно до МСФЗ, необхідне впровадження спеціальної системи автоматизації, що, можливо, приведе до перебудови всієї системи бухгалтерського обліку на підприємстві.

Вибір методу складання звітності відповідно до МСФЗ зазвичай пов'язаний з витратами на його впровадження і метою переходу компанії на міжнародні стандарти. Наприклад, при паралельному веденні обліку існує можливість побудови системи внутрішньої (управлінської) звітності компанії на тих же принципах, що і зовнішньої.

Значно спростити перехід на МСФЗ дозволяє стандарт IFRS 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», розроблений Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності. Документ є обов'язковим до застосування компаніями, вперше складовими фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів, в ньому описується процес поетапного переходу на МСФЗ. При переході на МСФЗ компанія повинна розрізняти дату переходу на МСФЗ та звітну. Звітна дата представляє собою закінчення останнього з періодів, включених в першу бухгалтерську звітність, складену компанією з МСФЗ. Датою переходу на МСФЗ є початок самого раннього періоду, за який компанія представляє повну порівняльну інформацію. За вимогами міжнародних стандартів порівняльну інформацію, потрібно представляти як мінімум за попередній рік. Дата переходу і дата вступного балансу збігаються, тому що станом на цю дату компанія повинна відповідно до МСФЗ сформувати вступні сальдо, які будуть служити основою для подальшого ведення бухгалтерського обліку та складання звітності відповідно до міжнародних стандартів. В якості вступних сальдо на дату переходу не можна взяти ті балансові показники за активами, зобов'язаннями і капіталом, які сформовані в російській звітності. Вступний бухгалтерський баланс необхідно сформувати на дату переходу таким чином, щоб міститься в ньому інформація відповідала вимогам МСФЗ. На дату переходу на МСФЗ компанії необхідно переглянути всі свої активи і зобов'язання на предмет їх визнання або списання відповідно до міжнародних стандартів. Незважаючи на те, що актив або зобов'язання прийняті до обліку за російськими правилами, вони можуть не визнаватися відповідно до МСФЗ, і навпаки.

Після того як компанія визначить всі активи і зобов'язання, які підлягають відображенню у вступному балансі, вона повинна оцінити ці активи та зобов'язання відповідно до вимог МСФЗ.

При переході на МСФЗ суми, що відображаються за статтями капіталу і резервів, також можуть змінитися, оскільки після внесення коректувань на етапах визначення активів і зобов'язань та їх оцінки величина чистих активів буде відрізнятися від величини капіталу та резервів. Згідно МСФЗ (IFRS) 1, ця різниця відображається у складі нерозподіленого прибутку.

Після того як компанія сформувала вступний бухгалтерський баланс, вона відображає в обліку та звітності операції та події, що виникають після зазначеної дати, слідуючи стандартним вимогам МСФЗ.

Завдання № 2. На підставі вихідних даних скласти розрахунок амортизації за грудень 2008р. по об'єктах основних засобів. Рішення оформити у вигляді таблиці:

Види

основних засобів

Норма

амортизації

(Місячна)

Відносяться до підрозділу

_____

Відносяться до підрозділу

_____

Відносяться до підрозділу

_____Вартість об'єкта

Сума амортизації

Вартість об'єкта

Сума амортизації

Вартість об'єкта

Сума амортизації

1

2

3

4

5

6

7

8

Скласти журнал господарських операцій з нарахування амортизації:

п / п

Короткий зміст господарської операції

Первинний документ

Кореспонденція рахунків

Сума, руб.
Д-т

К-т


1

2

3

4

5

6Виписка банку за ________________2008г.

Вихідні дані:

Найменування об'єкта основних засобів

Місце експлуатації

Первісна вартість, грн.

Метод нарахування амортизації

Будівля цегляна

Офісні приміщення

500 000

Лінійний спосіб, річна норма амортизації 1,2%

Будівля цегляна

Виробничий цех

970 000

Лінійний спосіб, річна норма амортизації 1,2%

Верстати деревообробні

Виробничий цех

770 000

Лінійний спосіб, річна норма амортизації 33,3%

Вентиляційне обладнання

Теплопостачання

340 000

Лінійний спосіб, строк корисного використання - 7 років

Насоси

Теплопостачання

85 000

Лінійний спосіб, строк корисного використання - 5 років

Автонавантажувачі

Виробничий цех

300 000

За сумою чисел років корисного використання, строк корисного використання - 8 років, термін функціонування на підприємстві - 3-й рік

Обладнання для електрозварювання

Виробничий цех

54 000

Лінійний спосіб, строк корисного використання - 9 років

Ксерокс «Лексмарк»

Офісні приміщення

10 800

Спосіб зменшуваного залишку, строк корисного використання - 8 років, термін функціонування на підприємстві - 6 років

Вантажний автомобіль

Автотранспортний цех

180 000

Пропорційно обсягу продукції (передбачуваний пробіг за весь строк корисного використання - 400 000 км, за грудень - 2 100 км)

Комп'ютери персональні

Офісні приміщення

150 000

Спосіб зменшуваного залишку, строк корисного використання - 10 років, термін функціонування на підприємстві - 2-й рік

Рішення

До основних засобів допоміжного виробництва, тобто до 23 рахунку, відносяться:

- Вентиляційне обладнання (місце експлуатації - теплопостачання);

- Насоси (місце експлуатації - теплопостачання);

- Вантажний автомобіль (місце експлуатації-автотранспортний цех).

До основних засобів загальновиробничого призначення, тобто до 25 рахунку, відносяться:

- Будівля цегляна (місце експлуатації - виробничий цех);

- Верстати деревообробні (місце експлуатації - виробничий цех);

- Автонавантажувачі (місце експлуатації - виробничий цех);

- Обладнання для електрозварювання (місце експлуатації - виробничий цех).

До основних засобів загальногосподарського призначення, тобто до 26 рахунку, відносяться;

- Будівля цегляна (місце експлуатації - офісні приміщення);

- Ксерокс «Лексмарк» (місце експлуатації - офісні приміщення);

- Комп'ютери персональні (місце експлуатації - офісні приміщення).

При лінійному способі нарахування амортизації, щоб дізнатися річну норму амортизації розділимо одиницю на строк корисного використання, а потім щоб дізнатися місячну норму, треба вийшло значення розділити на 12 місяців.

Для вентиляційного устаткування річна норма амортизації складе:

1 / 7 = 0,14

Місячна норма амортизації складе:

0,14 / 12 = 0,012

Сума амортизації за місяць становитиме:

340 000 * 0,012 = 4 080 руб.

Аналогічно розраховується норма і сума амортизації за місяць для насосів і обладнання для електрозварювання.

Для насосів:

1) 1 / 5 = 0,2

2) 0,2 / 12 = 0,017

3) 85 000 * 0,017 = 1 445 руб.

Для електрозварювального устаткування:

1) 1 / 9 = 0,11

2) 0,11 / 12 = 0,009

3) 54 000 * 0,009 = 486 руб.

Для цегляної будівлі вартістю 500 000 руб.:

1) 1,2 / 12 / 100 = 0,001

2) 500 000 * 0,001 = 500 руб.

Для цегляної будівлі вартістю 970 000 руб.:

1) 1,2 / 12 / 100 = 0,001

2) 970 000 * 0,001 = 970 руб.

Для деревообробних верстатів:

1) 33,3 / 12 / 100 = 0,028

2) 770 000 * 0,028 = 21 560 руб.

При методі нарахування амортизації пропорційно обсягу продукції для вантажного автомобіля, щоб знайти місячну амортизацію, треба первісну вартість розділити на передбачуваний пробіг за весь строк корисного використання, а потім знайти суму амортизації:

1) 180 000 / 400 000 = 0,45

2) 0,45 * 2100 = 945 руб.

Для автонавантажувачів передбачений метод нарахування амортизації по сумі чисел років корисного використання. Щоб знайти річну норму амортизації треба число років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта розділити на суму чисел років терміну корисного використання, потім розділити вийшло значення на 12, дізнавшись тим самим місячну норму і знайти суму амортизації:

1) 6 / (1 ​​+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8) = 0,17

2) 0,17 / 12 = 0,014

3) 300 000 * 0,014 = 4 200 руб.

Для ксерокса «Лексмарк» передбачено спосіб зменшуваного залишку.

Строк корисного використання - 8 років

Термін функціонування на підприємстві - 6 років

Річна норма амортизації: 1 / 8 = 0,125

Місячна норма амортизації: 0,125 / 12 = 0,01

Рік

Залишкова вартість на початок року

Сума річної амортизації

Залишкова вартість на кінець року

1

10 800

1 350

9 450

2

9 450

1 181

8 269

3

8 269

1 034

7 235

4

7 235

904

6 331

5

6 331

791

5 540

6

5 540

693

4 847

Сума місячної амортизації: 5540 * 0,01 = 55 руб.

Для персональних комп'ютерів також передбачено спосіб зменшуваного залишку.

Строк корисного використання - 10 років

Термін функціонування на підприємстві - 2-й рік

Річна норма амортизації: 1 / 10 = 0,1

Місячна норма амортизації: 0,1 / 12 = 0,008

Рік

Залишкова вартість на початок року

Сума річної амортизації

Залишкова вартість на кінець року

1

150 000

15 000

135 000

2

135 000

13 500

121 500

Сума місячної амортизації: 135 000 * 0,008 = 1 080 руб.

Внесемо всі отримані дані в таблицю

Види

основних засобів

Норма

амортизації

(Місячна)

Відносяться до підрозділу

__ 23 ___

Відносяться до підрозділу

__ 25 ___

Відносяться до підрозділу

___ 26 __Вартість об'єкта

Сума амортизації

Вартість об'єкта

Сума амортизації

Вартість об'єкта

Сума амортизації

1

2

3

4

5

6

7

8

Вентиляційне обладнання


0,012


340 000


4 080

Насоси

0,017

85 000

1 445

Вантажний автомобіль

0,45

180 000

945

Будівля цегляна

0,001970 000

970Верстати деревообробні

0,028770 000

21 560Автонавантажувачі

0,014300 000

4 200Обладнання для електрозварювання

0,00954 000

486Будівля цегляна

0,001

500 000

500

Ксерокс «Лексмарк»

0,01

10 800

55

Комп'ютери персональні

0,008

150 000

1 080

Журнал господарських операцій з нарахування амортизації на об'єкти основних засобів:

п / п

Короткий зміст господарської операції

Первинний

документ

Кореспонденція рахунків

Сума, руб.
Д-т

К-т


1

2

3

4

5

6

1

Нараховано амортизацію за основними засобами допоміжного виробництва

Довідка

бухгалтерії

23

02

6 470

2

Нараховано амортизацію за основними засобами загальновиробничого призначення

Довідка

бухгалтерії

25

02

27 216

3

Нараховано амортизацію за основними засобами загальногосподарського призначення

Довідка

бухгалтерії

26

02

1 635

Виписка банку за _____ грудня ___2008г.

Завдання № 3. Тести

1. Перевірка по суті операцій, що відображаються в документах, - це перевірка:

Повноти заповнення реквізитів

Законності і доцільності здійснення операцій

Правильності підрахунку вартісних показників

2. Четвертий рівень системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку складають:

Стандарти (положення по бухгалтерському обліку)

Інструкції

Законодавчі акти

Сукупність документів організації

3. Як визначається повна фактична собівартість проданої продукції?

Підсумовуванням усіх витрат на виробництво

Виробнича собівартість + комерційні витрати

Виробнича собівартість + комерційні витрати + ПДВ

4. Передача в монтаж обладнання, що вимагає монтажу, відображається в обліку записом:

Д-т 08 К-т 07

Д-т 01 К-т 07

Д-т 07 К-т 08

5. При достроковому вибутті об'єктів НМА їх залишкова вартість списується на рахунок:

82

99

91

6. Витрати з придбання облігацій відображаються на рахунку:

08

58

91, 97

7. Оцінка матеріалів способом ЛІФО - це оцінка відпущених цінностей за:

Собівартості перших за часом придбання виробничих запасів;

Собівартості останніх за часом придбання виробничих запасів;

Фактичної собівартості заготовлення.

8. Чи правильно зроблена бухгалтерська запис про підписання засновниками товариства розміру статутного капіталу Д-т 81 «Власні акції (частки)» К-т 80 «Статутний капітал»:

Так, правильно;

Ні, повинна бути запис Д-т 75 «Розрахунки з засновниками», субрахунок «Розрахунки за внесками до статутного капіталу (складовий) капітал» К-т 80 «Статутний капітал»;

Так, якщо організація викупила власні акції для зазначених цілей.

9. Рахунок 90 «Продажі» на кінець звітного року:

Не має сальдо по жодному субрахунку;

Не має сальдо в цілому за рахунком, але має по окремих субрахунків;

Має сальдо, яке показує залишок непогашеної заборгованості покупцям.

10. Звітний період - це період:

З 1 січня по 31 грудня звітного року включно;

Між двома аудиторськими перевірками;

З початку діяльності організації до її ліквідації або реорганізації;

За який організація повинна складати бухгалтерську звітність.

Список використаних джерел

1. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Учебн.пособіе / С.І. Пучкова. - М.: ІД ФБК - ПРЕС, 2002.

2. Бухгалтерський облік, аудит: Навчально-методичний комплекс. - К.: НГУЕУ, 2006

3. Палій В.Ф. Міжнародні стандарти фінансової звітності: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2002

4. Сафронов Н.Г., Яцюк А.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2003.

5. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій (у редакції наказу Мінфіну РФ від 07.05.2003)

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
107.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Міжнародні стандарти фінансової звітності 2 Стандарти з
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Міжнародні стандарти фінансової звітності 5
Міжнародні стандарти фінансової звітності 2
Міжнародні стандарти фінансової звітності 7
Міжнародні стандарти фінансової звітності 4
Міжнародні стандарти фінансової звітності 6
Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru