Міжнародні організації впливають на розвиток бухгалтерської справи Професійні організації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

вищої професійної освіти

«Санкт-Петербурзький державний

інженерно-економічний університет »

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

Контрольна робота

з дисципліни

БУХГАЛТЕРСЬКЕ СПРАВА

«Міжнародні організації, що впливають на розвиток бухгалтерської справи. Професійні організації бухгалтерів та аудиторів »

 1. Міжнародні організації, що впливають на розвиток бухгалтерської справи

У зв'язку зі створенням транснаціональних корпорацій і розвитком систем корпоративного управління виникає необхідність в уніфікації систем бухгалтерського обліку та фінансової звітності в різних країнах. Бухгалтерська справа стає міжнародним, і його результати повинні бути зрозумілі широкому колу користувачів. Роботою з уніфікації бухгалтерського обліку та фінансової звітності займаються наступні організації:

1.1 Управління за міжнародними стандартами

Управління (раніше - Комітет, КМСФО) з міжнародних обліковими стандартами (International accounting Standards Committee - IASC) був створений у 1973 р. В його основі брали участь провідні професійні організації Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Японії, Мексики, Голландії, Великобританії, Ірландії та США. Зараз у нього входять представники понад 100 бухгалтерських організацій з понад 75 країн, в т.ч. з Росії.

Спочатку Комітет створювався для розробки стандартів, які можна поширити на всі країни світу. Згідно з першим Статутом, метою діяльності Комітету була розробка в інтересах громадськості єдиної системи високоякісних, зрозумілих і мають обов'язкову юридичну силу глобальних стандартів бухгалтерського обліку, відповідно до яких у фінансовій звітності та іншої фінансової документації повинна розкриватися високоякісна, прозора і порівняна інформація з тим, щоб учасники фондових ринків та інші користувачі могли приймати обгрунтовані економічні рішення. Спочатку стандарти були нескладними правилами, рекомендаціями за змістом, складання та оцінки статей балансу та інших форм фінансової звітності, але з часом вони стали розгорнутими, що містять складні професійні вимоги до ведення обліку, складання фінансової звітності, класифікації, методології формування показників і оцінки її статей. До теперішнього моменту видано більше 41 міжнародних облікових стандартів, причому планується переробка та оновлення раніше опублікованих стандартів. З 2000 р., з прийняттям нового Статуту, до первісної мети (розробка та публікація стандартів) додалися також поширення та забезпечення суворого дотримання цих стандартів, а також забезпечення максимального зближення національних стандартів фінансової звітності з Міжнародними стандартами, виходячи з найбільш оптимального вирішення питань бухгалтерського обліку та звітності.

Нинішній підхід IASC до інтернаціоналізації систем бухгалтерського обліку різних країн зводиться до конвергенції, в той час як раніше він був орієнтований на гармонізацію. Гармонізація представляє собою прийнятне поєднання правил національних систем обліку та МСФЗ при збереженні самостійності і тих, і інших. Конвергенція ж означає максимальне проникнення, вбудовування МСФЗ в національні системи обліку. При цьому міжнародні стандарти стають основою національних систем і стандартів бухгалтерського обліку та звітності. Однак конвергенція не передбачає прямого переходу на МСФЗ, обмежуючись більш практичними аспектами зближення міжнародних і національних стандартів. До процесу розробки та вдосконалення МСФЗ залучаються фахівці з різних країн з метою досягнення ними єдиних підходів до вирішення актуальних завдань фінансового обліку та звітності. Проекти нормативних документів обговорюються з організаціями та відомствами, які встановлюють національні стандарти обліку і звітності в своїх державах. Т.ч., IASC і національні органи, що регулюють облік у відповідних країнах, спільно виробляють узгоджені рішення облікових завдань, що забезпечують найбільш ефективне і якісне формування і подання інформації у фінансовій звітності.

Велика увага приділяється країнам з ринком і тому потребують залучення інвестицій. Саме для них міжнародні стандарти представляють особливий інтерес, тому що забезпечують необхідну для інвесторів зрозумілість і прозорість даних звітності. В першу чергу для таких країн був розроблений проект по першому застосування МСФЗ, а в даний час обговорюються питання фінансової звітності в організаціях малого і середнього бізнесу.

Структура IASC досить складна і багатофункціональна. В даний час Управління являє собою незалежну організацію, керовану довіреними особами. Вони здійснюють загальний контроль за дотриманням громадських інтересів, затверджують бюджет, забезпечують залучення необхідного фінансування і призначають членів Правління, яке розробляє МСФЗ. Вищим органом являє піклувальна рада, яка призначає підзвітна йому правління. До складу IASC входить Комітет з роз'ясненнями, який в основному становить коментарі про порядок застосування МСФЗ. Важливу роль у IASC грає Консультативна рада за стандартами. Він забезпечує участь у роботі Управління широкого кола фахівців та професійних організацій, визначає основні напрями і пріоритети діяльності Управління, розробляє пропозиції щодо програми його роботи, інформує правління про існуючі думках з змісту проектів міжнародних стандартів, про результати їх обговорення. Рада аналізує ефективність застосування тих чи інших стандартів, вивчає пропозиції щодо їх вдосконалення, рекомендації фахівців з розробки нових документів, що регламентують зміст і методику складання звітності.

У цілому IASC виконує весь комплекс робіт, пов'язаних зі створенням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності та забезпеченням їх високої якості. IASC має добре організовану інформаційну службу, випускає велику кількість друкованих видань, зокрема, «IASB Update», «IFRIC News», « IASB Insight ».

Представники та керівництво IASC беруть участь у засіданнях світових і європейських конгресів з бухгалтерського обліку та аудиту, виступають на них з доповідями та інформаційними повідомленнями.

IASC контролює дотримання принципів стандартів при їх застосуванні. Для цього проводяться спеціальні дослідження з виявлення відмінностей між національними стандартами і МСФЗ.

Згідно з планом заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку в Росії на середньострокову перспективу (2004-2010 рр..) Основним напрямком даних заходів є розробка та затвердження нових і уточнення діючих положень з бухгалтерського обліку, які б забезпечували можливість ведення бухгалтерського обліку відповідно до принципів МСФЗ. Російські фахівці беруть участь в роботі Управління з міжнародних стандартів, пропагують ідеї міжнародних стандартів, перебудовують навчання і підвищення кваліфікації бухгалтерів і аудиторів у відповідності з цими стандартами.

1.2 Міжнародна федерація бухгалтерів

Міжнародна федерація бухгалтерів (International Federation of Accountants - IFAC) була створена в 1977 р. для розвитку та зміцнення престижу бухгалтерської професії. Її членами є представники професійних організацій з понад 75 країн. Членом IFAC може бути будь-яка професійна організація, союз чи об'єднання бухгалтерів і аудиторів, чия загальнонаціональна значимість визнана законодавством або громадською думкою відповідних країн. Росія представлена ​​в IFAC Інститутом Професійних Бухгалтерів Росії.

Федерація видає спеціальні керівництва, в яких узагальнюється і аналізується практика аудіювання в різних країнах світу. До теперішнього моменту видано кілька випусків: № 1 - цілі і завдання аудіювання, № 6 - аналіз і оцінка вживаної системи обліку, № 8 - інформаційно-технологічні аспекти аудіювання, № 13 - підготовка аудиторського звіту, № 25 - ризик і оцінка надійності результатів аудіювання . Також IFAC уніфікує кваліфікаційні та освітні критерії при підготовці професійних бухгалтерів, займається узагальненням національних кодексів професійної етики та виробленням єдиного стандарту. Для вирішення актуальних питань Міжнародна федерація бухгалтерів створює робочі групи, наприклад з обліку і звітності в малому та середньому бізнесі, по боротьбі з відмиванням грошей та ін

До складу ради Міжнародної федерації бухгалтерів входить по одному представнику від кожної організації-члена IFAC. Правління Управління складається з представників 15 країн, що обираються на трирічний термін. Оперативне керівництво діяльністю здійснює секретаріат із штаб-квартирою в Нью-Йорку. IFAC активно співпрацює з міжнародними та національними бухгалтерськими організаціями, організовує міжнародні з'їзди бухгалтерів і аудиторів.

1.3 Міжнародна Асоціація бухгалтерів

Міжнародна Асоціація бухгалтерів (International Association of Book - keepers - IAB) є професійною організацією бухгалтерів, що встановлює стандарти бухгалтерських знань, відповідних вимогам законодавства та бізнесу. Програма сертифікації знань, що проводиться IAB, - одна з найпопулярніших. З 1995 р. IAB приймає іспити і в Росії.

1.4 Федерація європейських бухгалтерів

Федерація європейських бухгалтерів (Federation des Expert Comptables Europeens - FEE) є провідною професійною організацією в Європі. Вона була створена в 1986 р. в результаті об'єднання двох професійних асоціацій, одна з яких представляла інтереси країн Спільного ринку, а друга - інтереси інших європейських країн. У Федерацію входить 38 професійних бухгалтерських та аудиторських організацій 26 країн Європи, що представляють більше 400 тисяч фахівців. В даний час Федерація отримала статус консультативного органу Європейського Співтовариства (ЄС).

Велику увагу приділяє Федерація юридичним аспектам бухгалтерського обліку, принципам, які лежать в основі національного рахівництва, взаємозв'язку показників обліку на макро-і мікрорівнях економіки, вдосконалення МСФЗ та їх повсюдного поширення у країнах ЄС. Готуються до обговорення проекти уніфікації бухгалтерського обліку не тільки комерційних, але і бюджетних, профспілкових, церковних та інших громадських організацій. Федерація проводить науково-дослідні роботи, організує семінари і конференції, випускає друковану продукцію з проблем обліку.

1.5 Організація Об'єднаних Націй

ООН проявляє інтерес до проблем обліку та звітності. У 1982 р. група експертів ООН (Міжурядова робоча група експертів з міжнародних стандартів обліку та звітності) випустила керівництва, в яких узагальнюються вимоги до ступеня аналітичності фінансової звітності МНК. Зокрема, в річний звіт пропонується включати наступні документи: звіт про фінансові результати, баланс, витрати на науково-дослідні розробки, відомості про інвестиції в основні фонди та ін Одна з задач ООН в галузі бухгалтерського обліку - вироблення рекомендацій щодо наповнення звітів МНК такий інформацією, яка дозволила б урядам слаборозвинених країн отримувати більш повне уявлення про діяльність цих корпорацій на їх території.

1.6 Організація економічного співробітництва та розвитку

Організація економічного співробітництва та розвитку (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) об'єднує уряду 24 країн, в т.ч. більшості індустріально розвинених. Її мета - сприяти економічному розвитку країн - членів OECD шляхом надання консультаційної допомоги з широкого спектру проблем.

Європейське економічне співтовариство

Європейське економічне співтовариство (European Economic Committee - EC) було створено в 1957 р. Його головні завдання - забезпечення вільного обігу матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, єдиних митних правил, гармонізація права. Експерти ЄС займаються вирішенням проблеми узгодженості обліку в рамках спільноти, що є частиною більш широкої програми уніфікації загальних принципів економічної діяльності.

1.7 Африканський рада з бухгалтерського обліку

Африканський рада з бухгалтерського обліку (African Accounting Council) був заснований в 1979 р. з метою уніфікації методик обліку, вдосконалення професійної освіти, обміну досвідом роботи та новими ідеями. Члени Ради - урядові організації бухгалтерів з 27 африканських країн.

1.8 Асоціація бухгалтерів країн Америки

Асоціація бухгалтерів країн Америки (Association Interamericana de Contabilidad - AIC) була заснована в 1949 р. Вона об'єднує 27 бухгалтерських організацій з 21 країни американського континенту. Асоціація займається теоретичними дослідженнями проблем фінансового та управлінського обліку, контролю, зовнішнього і внутрішнього аудиту. Велика увага приділяється стандартизації методів ревізії фінансової діяльності компаній, розробці стандартів обліку в державному секторі, програмами навчання бухгалтерів і аудиторів, узагальнення досвіду професійної практики в галузі обліку та аудиту. Асоціація активно займається видавничою діяльністю. Вона дотримується пріоритетів GAAP

Асоціація рекомендує систему бухгалтерського обліку та звітності, в основі якої лежать дві концепції:

 • потреби управління компанією, орієнтовані на ефективний менеджмент для досягнення її цілей;

 • необхідність визначення величини і динаміки активів, зобов'язань, капіталу та результатів діяльності господарюючих суб'єктів, тобто орієнтація на власників бізнесу.

Інтереси Асоціації в основному обмежуються проблемами обліку в південноамериканських країнах. Кожні 2-3 року за результатами конференцій учасників публікуються науково-методичні матеріали.

1.9 Федерація бухгалтерів Асоціації держав Південно-Східної Азії

Федерація бухгалтерів Асоціації держав Південно-Східної Азії (ACEAH Federation of Accountants) об'єднує бухгалтерські організації 5 країн Індонезії, Малайзії, Філіппін, Сінгапуру і Таїланду. Основне завдання Федерації - підвищення статусу бухгалтерської професії, а також узгодження національних методик обліку.

1.10 Конфедерація бухгалтерів Азіатського і Тихоокеанського регіонів

Конфедерація бухгалтерів Азіатського і Тихоокеанського регіонів (Confederation of Asian and Pacific Accountants) об'єднує представників понад 20 країн. Її мета - координація розвитку облікової професії в регіоні. У майбутньому Конфедерація планує зайнятися проблемою гармонізації обліку.

2. Професійні організації бухгалтерів і аудиторів

Для захисту своїх професійних інтересів, координації і суспільного регулювання бухгалтерського обліку, розширення та поглиблення знань, обміну досвідом та здійснення інших спільних видів діяльності бухгалтери і аудитори об'єднуються в добровільні громадські організації та асоціації. Існують національні, індивідуальні для кожної країни, і міжнародні союзи бухгалтерів і аудиторів. Важливою складовою частиною роботи професійних бухгалтерських організацій є інформаційне забезпечення бухгалтерів-практиків необхідними нормативними положеннями і документами та їх правильне трактування.

2.1 Російські професійні організації бухгалтерів та аудиторів

Інститут професійних бухгалтерів і аудиторів Росії

У 1997 р. за сприяння Мінфіну РФ, вищих навчальних закладів, наукових та громадських організацій і провідних вчених країни була створена некомерційна організація - Інститут професійних бухгалтерів (ІПБ) Росії. Це найбільша саморегульована некомерційна організація в Росії. З 2001 р. ІПБ Росії - Дійсний член Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), а з 2002 р. акредитований як професійне аудиторський об'єднання при Мінфіні РФ. У 2005 р. ІПБ Росії був перетворений в Інститут професійних бухгалтерів і аудиторів Росії, що зберіг найменування ІПБ Росії.

Основні цілі і завдання ІПБ:

 • об'єднання в єдину професійну організацію та координація діяльності кваліфікованих фахівців в області бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового менеджменту, а також юридичних осіб, які спеціалізуються в галузі розповсюдження інформації фінансово-економічного профілю, надання послуг в області бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового менеджменту, і підвищення кваліфікації працівників бухгалтерського, фінансово-економічного профілю;

 • ведення освітньої діяльності у сфері додаткової професійної освіти і підвищення кваліфікації фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового менеджменту;

 • організація та проведення атестації фахівців у галузі бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового менеджменту з метою підвищення їхнього професійного статусу і значущості на професійному ринку праці та послуг;

 • розробка методології та методики бухгалтерського обліку, аудиту

 • створення системи оперативного інформування членів ІПБ про зміни та нововведення в галузі регулювання бухгалтерського обліку, аудиту і фінансового менеджменту;

 • удосконалення професійної діяльності персоналу організацій, пов'язаного з бухгалтерським обліком, аудитом, фінансовим менеджментом і т.п., формування позитивної громадської думки про сумлінно працюють фахівцях у галузі бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового менеджменту тощо, захист їх інтересів у законодавчих і виконавчих органах влади, а також соціальний захист;

 • впровадження в практику нових форм і методів організації бухгалтерського обліку, аудиту і фінансового менеджменту;

 • формування у фахівців економічного мислення, відповідного ринкових відносин; дотримання ними норм професійної етики;

 • представлення та захист прав і законних інтересів членів ІПБ Росії, надання їм допомоги в захисті їхніх професійних інтересів.

ІПБ Росії здійснює такі основні види діяльності:

 • вивчає, узагальнює і поширює передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації бухгалтерського обліку, аудиту і фінансового менеджменту;

 • проводить науково-дослідні роботи в області бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового менеджменту;

 • бере участь у розробці навчальних планів і програм з підготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів;

 • організовує проведення навчання, перепідготовку і підвищення кваліфікації професійних бухгалтерів, аудиторів та інших фахівців у галузі бухгалтерського обліку;

 • організовує курси, лекції, семінари, практичні заняття з членами ІПБ та іншими слухачами ІПБ;

 • проводить конференції та семінари як у Росії, так і за кордоном;

 • бере участь у підготовці нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку аудиту та інших пов'язаних областям, надає допомогу в їх впровадженні;

 • поширює інформацію, роз'яснює і коментує нормативні документи в області бухгалтерського обліку, аудиту і фінансового менеджменту;

 • надає експертні та інформаційно-консультативні послуги по конкретних господарських операціях в області бухгалтерського обліку, оподаткування, управління фінансами та контролю;

 • веде реєстр атестованих професійних бухгалтерів - членів ІБ Росії;

 • координує взаємодії між усіма зацікавленими суб'єктами господарської діяльності по виробленню вимог до методології бухгалтерського обліку, складу та змісту інформації, що розкривається бухгалтерської інформації;

 • здійснює контакти з міжнародними і національним організаціями, що діють у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів та угод з бухгалтерського обліку та аудиту, представляє інтереси російських фахівців в області бухгалтерського обліку в зазначених організаціях, встановлює і розвиває зв'язки з аналогічними організаціями, бере участь у роботі міжнародних організацій;

 • бере участь у розробці та затвердження норм професійної етики, контролює їх виконання членами ІПБ;

 • проводить заходи з підвищення професійного престижу та прийняття кодексу етики професійного бухгалтера і аудитора;

 • контролює професійну відповідність і якість роботи членів ІПБ, розглядає претензії до них, розробляє процедури підтвердження професійної відповідності та атестації професійного бухгалтера, а також процедуру анулювання кваліфікаційного атестата;

 • здійснює інформаційну та видавничу діяльність, фінансування, організацію виробництва і поширення продукції, яка відповідає цілям та завданням ІПБ.

Для регулювання бухгалтерського обліку за галузевою ознакою в ІПБ організуються експертні ради з бухгалтерського обліку, зокрема, за методологією бухгалтерського обліку некомерційних організацій, за методологією бухгалтерського обліку на підприємствах будівельного комплексу, з оцінки та ін Також в ІПБ утворені комітети: з бухгалтерського обліку, з оподаткування, з аудиту, з фінансового менеджменту.

Регіональна система ІПБ побудована відповідно до адміністративно-територіальним поділ Росії. На сьогоднішній день створено 75 територіальних ІПБ (ТІПБ), що дозволяють проводити більшість заходів у місцях проживання членів ІПБ. ТІПБ ближче до практикуючим бухгалтерам, мають кращі можливості надання їм конкретної допомоги, а при необхідності і захисту. Саме до них в першу чергу звертаються фахівці для навчання та атестації, для отримання консультацій по складних питань.

За час своєї діяльності ІПБ:

 • організував корпоративну мережу, яка об'єднала в єдину професійну організацію більш 166 000 атестованих професійних бухгалтерів, більше 4500 аудиторів, близько 800 аудиторських фірм, більше 100 великих промислових підприємств, 75 ТІПБ, 6 палат аудиторів, 337 навчально-методичних центрів;

 • організував систему очного та заочного навчання та підвищення кваліфікації професійних бухгалтерів;

 • розробив і впровадив багаторівневу систему атестації підвищення кваліфікації професійних бухгалтерів;

 • організував систему контролю якості роботи аудиторських організацій-членів ІПБ.

У ІПБ можуть складатися як фізичні, так і юридичні особи. ІПБ об'єднує атестованих професійних бухгалтерів і аудиторів. Аудитори, що мають кваліфікаційний атестат аудитора, можуть бути прийняті в ІПБ, проте членство аудитора в ІПБ не дає йому право отримати кваліфікаційний атестат професійного бухгалтера без додаткового навчання. У ІПБ передбачені наступні види членства:

  • Асоційований Член: претендент - фізична особа, яка бажає отримати кваліфікаційний атестат професійного бухгалтер, викладач - викладач, що здійснює підготовку та підвищення кваліфікації асоційованих та дійсних членів ІПБ Росії, бухгалтер-економіст комерційної організації - асоційований член ІПБ Россі, не набрав при здачі іспитів на кваліфікаційний атестат професійного бухгалтера мінімальну кількість балів і не отримав жодної незадовільної оцінки;

  • Дійсний член: викладач, що має атестат викладача ІПБ Росії або диплом доктора економічних або юридичних наук, провідний заняття за програмою підготовки та атестації професійних бухгалтерів чи за програмами підвищення кваліфікації професійних бухгалтерів;

  • Корпоративний Член: організація, що веде спеціалізовану діяльність в галузі фінансів, бухгалтерського обліку, аналізу або аудиту; ТІПБ; навчальний заклад, що готує фахівців у галузі фінансів, бухгалтерського обліку, аналізу або аудиту; навчально-методичний центр з підготовки професійних бухгалтерів (УМЦ); засновники ІПБ Росії;

  • Асоціативний Член: юридична особа, основна діяльність якого не пов'язана з економікою або фінансами, але яке виражає підтримку цілям цієї організації чи її конкретних акціях;

  • Молодий бухгалтер: асоційований член ІПБ не старше 35 років, який має кваліфікаційний атестат резерву професійного бухгалтера ІПБ Росії;

  • Почесний Член: член ІПБ Росії, який зробив значний внесок у досягнення цілей співдружності професійних бухгалтерів.

2.2 Аудиторська палата Росії

Некомерційне партнерство Аудиторська палата Росії (НП АПР) розпочало свою діяльність у 1995 р. (спочатку у формі асоціації). На даний момент у складі Палати - 19 регіональних професійних аудиторських об'єднань, 14 великих вузів, аудиторські фірми та аудитори, консультаційні та оціночні фірми.

НП АПР працює з законодавчими та виконавчими органами державної влади. Для Державної Думи Федеральних Зборів провела юридичний аналіз поправок до проекту ФЗ «Про аудиторську діяльність», брала активну участь у роботі Експертної ради. З Мінмайна Росії Палата взаємодіє за двома напрямками: перше пов'язане з проведенням серед аудиторських фірм відкритих конкурсів, друге - з тим, що Уряд РФ поклало на Мінмайна обов'язки з ліцензування оціночної діяльності. Палата також надає допомогу Федеральній службі РФ з фінансового оздоровлення та банкрутства при вивченні нею фінансового стану та стабільності підприємств, а також у підготовці пропозицій щодо їх фінансового оздоровлення та реструктуризації.

Виконавчі органи Палати (Інформаційно-консультативний центр і профільні комітети) допомагають своїм членами організаційну, консультативну та методичну допомогу.

В даний час діє сім комітетів:

 1. Комітет з законодавством виробляє спільно з членами Палати поправки і пропозиції до проекту ФЗ «Про аудиторську діяльність» і бере участь в їх обговоренні на засіданні Експертної Ради.

 2. Комітет по стандартизації і методології аудиту та контролю за якістю роботи аудиторів сформував і очолив робочу групу контролю за якістю аудиторських звітів та аудиторських висновків за результатами аудиту бухгалтерської звітності ФГУП.

 3. Комітет по стандартизації і методології бухгалтерського обліку та звітності сприяє своєчасному забезпеченню текстами свіжих нормативних документів членів Палати.

 4. Комітет по стандартизації і методології ринкової діяльності в аудиті розробив відповідну програму з підвищення кваліфікації.

 5. Комітет з підвищення кваліфікації, перепідготовки, атестації та ліцензуванню проводить роботу з організації Інституту підвищення кваліфікації Аудиторської палати Росії.

 6. Комітет з професійної етики представив на розгляд Палати Кодекс професійної етики аудиторів.

 7. Комітет по роботі з представництвами та членами НП АПР в регіонах підтримує з ними контакти, своєчасно забезпечує актуальною інформацією, проводить консультації.

Регіональні представництва НП АПР можуть виконувати такі функції:

 • планування та організація виконання заходів, спрямованих на розвиток в регіоні незалежного аудиту, підвищення його якості, на зростання престижу аудиторської професії;

 • представлення інтересів Палати в регіональних державних, громадських та інших органах;

 • залучення до лав Палати нових членів;

 • вивчення, аналіз, узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи аудиторів і аудиторських організацій;

 • надання організаційної консультативної допомоги членам Палати в отриманні ними кваліфікаційних атестатів і ліцензій, у підвищенні кваліфікації, розширенні ринку виконуваних аудиторських послуг;

 • проведення в регіоні семінарів та консультацій із залученням керівників та фахівців міністерств, відомств з актуальних питань аудиторської діяльності;

 • організація письмових роз'яснень фахівців міністерств, відомств та відповідних установ за запитами членів Палати;

 • інформування аудиторів та аудиторських організацій про роботу Палати;

 • надання аудиторам допомоги у працевлаштуванні.

В даний час створюється консультаційний центр Аудиторської палати Росії. Його діяльність буде спрямована н підвищення якості аудиторських перевірок. Він функціонуватиме на основі широкої інформаційно-правової, організаційно-методичної бази в контакті з працівниками Мінфіну РФ, МНС РФ, Мінмайна РФ, Інституту законодавства і порівняльного правознавства при Уряді РФ.

2.3 Російська колегія аудиторів

Російська Колегія аудиторів (РКА) - це громадська, професійна, добровільна організація громадян, які займаються аудитом і / або іншої, пов'язаної з нею діяльності, регулярно підтверджують свою кваліфікацію і дотримуються у своїй практиці визнаних аудиторських стандартів. 1 РКА була створена в 1992 р. як некомерційна організація, вона покликана сприяти розвитку і вдосконаленню аудиту в Росії, зміцненню міжнародних зв'язків російських аудиторів, підвищенню престижу і соціального статусу аудиторської професії.

Вищий керівний орган Колегії - З'їзд, який скликається не рідше одного разу на три роки. Виконавчим і розпорядчим органом є виконавча дирекція, яка здійснює всю оперативну діяльність. Контролюючий орган - ревізійна комісія. Членами Колеги можуть бути фізичні особи - атестовані аудитори або громадські об'єднання фінансових осіб.

РКА приймає участь в органах державного регулювання аудиторської діяльності - ЦАЛАК Центробанку РФ, Консультативна Рада при Комісії аудиторської діяльності при Президенті РФ і т.д. Також РКА бере участь у Міжнародній Регіональної Федерації бухгалтерів і аудиторів «Євразія» (СНД). З 1999 р. РКА є членом Європейської федерації бухгалтерів та аудиторів та з 2000 р. - Асоційованим членом у Міжнародній федерації бухгалтерів.

Основні цілі і завдання РКА:

 • захист і представлення законних інтересів членів Колегії у державних і громадських організаціях, сприяння у професійній підготовці та надання всебічної підтримки членами Колегії;

 • сприяння розробці основних принципів організації аудиту на території РФ, рекомендацій щодо вдосконалення форм і методів аудиторської діяльності;

 • координація діяльності членів Колегії.

Колегія здійснює наступні види діяльності:

 • вивчає, узагальнює і поширює досвід аудиторської діяльності;

 • сприяє організації науково-дослідних робіт у сфері аудиту;

 • здійснює інформаційно-видавничу та методичну діяльність, бере участь у створенні навчально-методичних посібників з питань аудиту;

 • бере участь у здійсненні професійної підготовки та перепідготовки аудиторів в РФ;

 • консультує членів Колеги з питань підвищення професійного рівня;

 • консультує з питань страхування професійних ризиків аудиторів - членів Колегії;

 • бере участь у створенні системи правового регулювання аудиторської діяльності в РФ;

 • організовує стажування у вітчизняних та зарубіжних фірмах;

 • створює і веде банк ділової інформації з предмету діяльності Колегії;

 • розробляє аудиторські стандарти на базі міжнародних аудиторських стандартів, організовує роботу щодо їх застосування;

 • організовує проведення конференцій і семінарів з питань аудиту;

 • встановлює і розвиває зв'язки з зарубіжними аудиторськими фірмами, бере участь у роботі міжнародних організацій;

 • сприяє впровадженню нової інформаційної техніки в аудиторську практику;

 • розробляє і затверджує норми професійної етики аудиторів - членів Колегії та контролює дотримання цього кодексу аудиторами;

РКА має власні стандарти аудиторської діяльності, розроблені відповідно до міжнародних стандартів та пройшли експертну оцінку в Інституті аудиторів Німеччини.

2.4 Національна Федерація Консультантів та Аудиторів

Національна Федерація Консультантів та Аудиторів (НФКА) була створена в 2000 р. у формі некомерційного партнерства. Членами Федерації можуть бути юридичні особи, які здійснюють аудиторську або консультаційну діяльність. Вищий орган управління - Загальні збори членів Федерації.

Цілі Федерації:

 • консолідація зусиль аудиторів з питань створення правової бази регулювання аудиторської діяльності шляхом ведення конструктивного діалогу з державними органами;

 • впровадження міжнародних стандартів аудиту в професійну діяльність;

 • створення методологічних основ систем внутрішнього контролю якості;

 • представлення та захист інтересів членів Федерації при здійсненні ними професійної діяльності;

 • організація взаємодії і підтримки діяльності професійних об'єднань консультантів і аудиторів.

Предмет діяльності Федерації:

 • проведення конгресів, конференцій, семінарів та інших заходів для обміну думками з актуальних питань розвитку аудиторсько-консультаційної діяльності;

 • участь у підготовці нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську та консультаційну діяльність;

 • взаємодія з державними органами законодавчої і виконавчої влади з питань, що стосуються професійної діяльності Федерації;

 • сприяння впровадженню в організації - члени Федерації професійних стандартів;

 • взаємодія з організаціями, що представляють націлену на розвиток ринкових відносин ділове співтовариство;

 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва, встановленню ділових зв'язків в області аудиту та консультування.

НФКА і РКА через єдність своїх цілей і завдань створили об'єднані комітети по податках, професійної етики, суперечок і апеляцій, з професійних стандартів та освіти. Діяльність НФКА організовується в рамках цих комітетів. НФКА також співпрацює з Міжнародною Регіональної Федерації бухгалтерів і аудиторів «Євразія» (СНД).

2.5 Інститут професійних аудиторів

Інститут затверджений для сприяння у здійсненні професійної діяльності членів Інституту, а також досягнення його цілей.

Основні цілі Інституту:

 • регулювання і контроль професійної діяльності членів Інституту;

 • представлення та захист прав і законних інтересів членів Інституту;

 • надання членам Інституту інформаційної, методичної, технічної, правової та іншої допомоги.

Предмет діяльності Інституту:

 • розробка і прийняття правил (стандартів) професійної діяльності, професійної етики членів Інституту, контрольних процедур і контроль за їх дотриманням;

 • застосування заходів впливу до членів Інституту - порушникам правил;

 • консолідація думки та координація діяльності членів Інституту з питань організації професійної діяльності;

 • представлення позиції і захист інтересів членів Інституту в законодавчих та виконавчих органах влади;

 • розвиток ринку аудиторських, бухгалтерських та консультаційних послуг у РФ;

 • підвищення престижу бухгалтерської та аудиторської діяльності;

 • надання інформації про членів Інституту всім зацікавленим особам;

 • встановлення контактів між членами Інституту та керівниками і фахівцями входять в Інститут організацій;

 • розвиток міжнародного співробітництва, встановлення ділових зв'язків із зарубіжними аудиторами і бухгалтерами та їх об'єднаннями;

 • участь у розробці проектів законодавчих та правових актів, нормативних документів, що стосуються аудиторської і бухгалтерської діяльності.

Всі описані вище організації є саморегулівними організаціями бухгалтерів та аудиторів. Саморегулівна організація аудиторів поряд з функціями, встановленими Федеральним законом "Про саморегулюючі організації", розробляє і затверджує стандарти саморегулівної організації аудиторів, приймає кодекс професійної етики аудиторів, розробляє проекти федеральних стандартів аудиторської діяльності, бере участь у розробці проектів стандартів в області бухгалтерського обліку і бухгалтерської (фінансової ) звітності, організує проходження аудиторами навчання за програмами підвищення кваліфікації. 2 Саморегулівна організація аудиторів поряд з правами, встановленими Федеральним законом "Про саморегулюючі організації", має право встановлювати відносно аудиторських організацій, індивідуальних аудиторів, які є її членами, додаткові вимоги, що забезпечують їх відповідальність при здійсненні аудиторської діяльності, розробляти і встановлювати додаткові заходи дисциплінарного впливу на її членів за порушення ними вимог цього Закону, стандартів аудиторської діяльності, правил незалежності аудиторів та аудиторських організацій, кодексу професійної етики аудиторів, організовувати професійне навчання осіб, які бажають займатися аудиторською діяльністю. 3

Саморегулівна організація аудиторів поряд з виконанням обов'язків, встановлених Федеральним законом "Про саморегулюючі організації" 4:

 1. бере участь у встановленому порядку у створенні і діяльності єдиної атестаційної комісії;

 2. повідомляє в уповноважений державний орган про зміни до відомостей про саморегулівної організації аудиторів для внесення до державного реєстру саморегулівних організацій аудиторів, а також про яка виникла невідповідність саморегулівної організації аудиторів вимогам, встановленим ФЗ № 307;

 3. повідомляє в уповноважений державний орган про додаткові до вимог, встановленим федеральними стандартами аудиторської діяльності, вимоги, передбачених саморегулюючої організацією аудиторів у своїх стандартах, а також про додаткові нормах професійної етики, включених до прийнятого нею кодекс професійної етики аудиторів;

 4. представляє в уповноважений державний орган звіт про виконання саморегулюючої організацією аудиторів, її членом або членами вимог законодавства Російської Федерації та інших нормативних правових актів, що регулюють аудиторську діяльність;

 5. підтверджує дотримання аудиторами, що є членами цієї саморегулюючої організації аудиторів, вимоги про навчання за програмами підвищення кваліфікації;

 6. представляє в уповноважений державний орган і рада з аудиторської діяльності за їх запитами копії рішень органів управління і спеціалізованих органів саморегулівної організації аудиторів;

 7. сприяє представникам ради з аудиторської діяльності в ознайомленні з діяльністю саморегулівної організації аудиторів.

Саморегулівні організації аудиторів мають право:

 • брати участь в атестації на право здійснення аудиторської діяльності;

 • розробляти навчальні програми та плани, здійснювати професійну підготовку аудиторів;

 • проводити перевірку якості роботи своїх членів і за підсумками перевірки застосовувати заходи впливу до винних;

 • клопотати перед федеральним органом про видачу, зупинення та анулювання ліцензії своїх членів;

 • сприяти розвитку професії аудитора і підвищенню ефективності аудиторської діяльності в РФ;

 • захищати професійні інтереси аудиторів в органах державної влади, судах;

 • розробляти і видавати літературу з аудиту і супутнім йому послуг;

 • представляти інтереси аудиторів у міжнародних професійних організаціях аудиторів.

2.6 Міжнародні професійні організації бухгалтерів та аудиторів

Міжнародні професійні організації бухгалтерів та аудиторів представлені такими організаціями, як Міжнародна Асоціація бухгалтерів, Федерація європейських бухгалтерів та ін Дані організації описані при розкритті питання № 4 цієї контрольної роботи.

Список літератури

 1. Бухгалтерська справа: Підручник для студентів вузів, які навчаються за спеціальністю 08109 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / За ред. Л.Т. Гіляровський. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 р.

 2. Бухгалтерська справа: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. М.М. Хахоновой, к.е.н. І.В. Алексєєвої. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К»; Ростов н / Д: Академцентр, 2008 р.

 3. Івашкевич В.Б., Куликова Л.І. Бухгалтерська справа: Учеб. посібник .- М: економіст, 2005 р.

 4. Клімова М.А. Бухгалтерська справа: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М, 2006 р.

1 Бухгалтерське справа: Підручник для студентів вузів, які навчаються за спеціальністю 08109 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / За ред. Л.Т. Гіляровський. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 р., стор 151.

2 Федеральний закон від 30 грудня 2008 р. N 307-ФЗ "Про аудиторську діяльність», ст. 17 п. 5.

3 Федеральний закон від 30 грудня 2008 р. N 307-ФЗ "Про аудиторську діяльність», ст. 17 п. 6.

4 Федеральний закон від 30 грудня 2008 р. N 307-ФЗ "Про аудиторську діяльність», ст. 17 п. 7.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
108.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Світова економіка та міжнародні економічні відносини Міжнародні організації
Організація бухгалтерської служби страхової організації
Ведення бухгалтерської звітності в торговій організації
Молодіжні організації в Україні Чи впливають вони на українську молодь
Молодіжні організації в Україні Чи впливають вони на українську молодь
Молодіжні організації в Україні Чи впливають вони на українську молодь 2
Склад бухгалтерської та статистичної звітності страхової організації
Міжнародні космічні організації
Міжнародні неурядові організації
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru