додати матеріал


Міжнародні методики аналізу фінансового стану підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ.В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Економічний факультет
Заочне відділення
Кафедра фінансів
МІЖНАРОДНІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Курсова робота
Студент 3-го курсу
_________ А.В. Вирупаева
Спеціальність
«Фінанси підприємства»
Науковий керівник,
Асистент
_________ Р.В. Друзін
Сімферополь, 2007

Зміст

Введення. 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства з урахуванням міжнародного досвіду. 6
Сутність та види аналізу фінансового стану. 6
Розділ 2. Фінансово-економічний аналіз підприємства на конкретних матеріалах із застосуванням міжнародних методик. 30
2.1. Господарсько-економічна характеристика об'єкта дослідження 30
2.2. Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства (національна практика розрахунку) 36
2.3. Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства з застосуванням міжнародних методик. 52
висновок. 57
Список використаних джерел. 60
Додаток А.. 62
Додаток Б. 65
Додаток В.. 68
Додаток Г. 71
Додаток Д.. 73
Додаток Е. 75

Введення

Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільним їх розміщенням і ефективним використанням, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю [6, с.113].
Фінансовий стан підприємства (ФСП) також визначається складом і розміщенням коштів, структурою їх джерел, швидкістю обороту капіталу, здатністю підприємства погашати свої зобов'язання в строк і в повному обсязі, а також іншими чинниками. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його гарне (усталеному) фінансовому стані.
Головна мета фінансової діяльності зводиться до однієї стратегічної задачі - збільшенню активів підприємства. Для цього воно повинно постійно підтримувати платоспроможність і рентабельність, а також оптимальну структуру активу і пасиву балансу [6, с.114].
Головна мета аналізу фінансового стану - своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності [7, с.45].
У сучасних умовах ринкової економіки першорядне значення набуває здатність менеджера, фахівця з фінансів проводити аналізу активів і пасивів підприємства за допомогою різних методик. До практики системи та методики національного аналізу фінансового стану підприємства сучасний фахівець повинен вміти долучити і кращі методики із закордонного досвіду. Актуальність дослідження продиктована тим, що Україна сьогодні все більше прагне інтегруватися у світовий економічний простір і отже знання фінансових законів і методик, що застосовуються за кордоном нашої країни для оцінки ФСО актуально.
Предметом дослідження в курсовій роботі виступає предмет фінансів.
Безпосереднім об'єктом дослідження служить діє в ринкових умовах підприємства.
Мета роботи - оцінити фінансовий стан об'єкта у відповідності з методикою дослідження.
Методи дослідження в роботі - механізми оцінки фінансового стану сучасного українського підприємства з застосуванням коефіцієнтного аналізу і застосуванням міжнародних оцінок (рівняння Дюпона, матриця Моблі).
Для досягнення поставленої мети передбачається вирішити завдання наступного змісту
- Розглянути теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства з урахуванням міжнародного досвіду. Описати сутність та види аналізу фінансового стану, перерахувати основні інформаційні джерела аналізу фінансового стану. Дати опис методик аналізу фінансового стану підприємства, що застосовуються за кордоном
- Практичну частину роботи виконати на конкретних матеріалах, привести господарсько-економічну характеристику об'єкта дослідження і виконати коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства (з урахуванням національної практики розрахунку). Потім здійснити коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства з застосуванням міжнародних методик.
Вивченість даного аспекту фінансового аналізу в українських виданнях невисока. В основному має місце коротка характеристика міжнародних методик фінансового аналізу стану підприємства, без приведення конкретного змісту методик та їх практичного застосування на прикладах.

Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства з урахуванням міжнародного досвіду

Сутність та види аналізу фінансового стану

Основним завданням аналізу фінансового стану підприємства є не тільки отримання об'єктивної картини про стан справ на підприємстві та його місце на ринку, але і, що важливо розгляд через призму поліпшення фінансового стану чинників, що викликали це положення.
Особливостями аналізу фінансового стану підприємства є [18, с.13]:
- Множинність суб'єктів аналізу, користувачів інформації про діяльність підприємства;
- Різноманітність цілей і інтересів суб'єктів аналізу;
наявність різноманітних типових методик аналізу;
орієнтація аналізу тільки на публічну, зовнішню звітність підприємства;
обмеженість задач аналізу як наслідок попереднього фактора;
максимальна відкритість результатів аналізу для користувачів інформації про діяльність підприємства.
Практика фінансового аналізу виробила його основні види. Серед них дослідник [21, с.36] називає шість основних видів:
- Горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції в інформації з попереднім періодом;
- Вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції в інформації на результат у цілому;
- Трендовий аналіз - порівняння кожної позиції в інформації з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показника, очищеної від випадкових впливів і індивідуальних особливостей окремих періодів. За допомогою тренда формують можливі значення показників у майбутньому, а отже, ведеться перспективний прогнозний аналіз;
- Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відносин між окремими позиціями в інформації, визначення взаємозв'язків показників;
- Порівняльний (просторовий) аналіз - порівняння зведених показників як всередині підприємства по окремих структурних підрозділах, так і з показниками конкурентів, середньогалузевими і среднехозяйственнимі;
- Факторний аналіз - аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів дослідження. Причому факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли результативний показник дроблять на складові частини, так і зворотним, коли його окремі елементи з'єднують у загальний результативний показник.
Дослідник І.А. Бланк [1, с.28] називає п'ять видів фінансового аналізу. При цьому визначенням фінансового аналізу за І.А. Бланку служить процес дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості і забезпечення ефективного розвитку. Для вирішення конкретних завдань управління застосовується ряд спеціальних систем і методів аналізу, що дозволяють отримати кількісну оцінку результатів фінансової діяльності в розрізі окремих її аспектів, як у статиці, так і в динаміці. У теорії фінансового менеджменту в залежності від використовуваних методів розрізняють такі основні системи фінансового аналізу, проведеного на підприємстві: горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; порівняльний аналіз, аналіз коефіцієнтів; інтегральний аналіз (рис.1.1) [1, с.29].
Системи фінансового аналізу
Горизонтальний фінансовий аналіз
Вертикальний фінансовий аналіз
Порівняльний фінансовий аналіз
Інтегральний фінансовий аналіз
Порівняння фінансових показників звітного періоду з показниками попереднього періоду
Порівняння фінансових показників звітного періоду з показниками аналогічного періоду минулого року
Порівняння фінансових показників за ряд попередніх періодів
Структурний аналіз грошових потоків
Порівняння звітних та планових (нормативних) фінансових показників
Порівняння фінансових показників внутрішніх структур одиниць підприємства
Порівняння з фінансовими показниками конкурентів
Порівняння з середньогалузевими фінансовими показниками
Аналіз рентабельності
Аналіз оборотності капіталу
Аналіз оборотності активів
Аналіз платоспроможності
Аналіз фінансової стійкості
Інтегральна система портфельного аналізу
Об'єктно-орієнтована система інтегрального аналізу
Дюпоновская система інтегрального аналізу
Підпис: Системи фінансового аналізу

Рис.1.1. Системи фінансового аналізу за І.А. Бланку.

Охарактеризуємо види аналізу, представлені на рис.1.1. [1, с.30-35].
1. Горизонтальний (або трендовий) фінансовий аналіз базується на вивченні динаміки окремих фінансових показників у часі. У процесі використання цієї системи аналізу розраховуються темпи зростання (приросту) окремих показників фінансової звітності за ряд періодів і визначаються загальні тенденції їх зміни (або тренда).
У фінансовому менеджменті найбільше поширення одержали наступні види горизонтального (трендового) фінансового аналізу:
1 Зіставлення фінансових показників звітного періоду з показниками попереднього періоду (наприклад, з показниками попереднього місяця, кварталу, року).
2. Зіставлення фінансових показників звітного періоду з показниками аналогічного періоду минулого року (наприклад, показників другого кварталу звітного періоду з аналогічними показниками другого кварталу попереднього року). Цей вид горизонтального фінансового аналізу застосовується на підприємствах з яскраво вираженими сезонними особливостями господарської діяльності.
3. Зіставлення фінансових показників за ряд попередніх періодів. Метою цього виду аналізу є виявлення тенденції зміни окремих показників, що характеризують результати фінансової діяльності підприємства (визначення лінії тренду в динаміці).
Всі види горизонтального (трендового) фінансового аналізу доповнюються зазвичай дослідженням впливу окремих факторів на зміну відповідних результативних її показників. Результати такого аналітичного дослідження дозволяють побудувати відповідні динамічні факторні моделі, які використовуються потім в процесі планування окремих фінансових показників.
2. Вертикальний (або структурний) фінансовий аналіз базується на структурному розкладанні окремих показників фінансової звітності підприємства. У процесі здійснення цього аналізу розраховується питома вага окремих структурних складових агрегованих фінансових показників. У фінансовому менеджменті найбільше поширення одержали наступні види вертикального (структурного) аналізу:
1. Структурний аналіз активів. У процесі цього аналізу визначаються питома вага оборотних і необоротних активів; елементний склад оборотних активів; елементний склад необоротних активів; складу активів підприємства за рівнем ліквідності; складу інвестиційного портфеля та інші. Результати цього аналізу використовуються в процесі оптимізації складу активів підприємства.
2. Структурний аналіз капіталу. У процесі цього аналізу визначаються питома вага використовується підприємством власного і позикового капіталу; склад використовуваного позикового капіталу за періодами його надання (коротко - і довгостроковий залучений позиковий капітал); склад використовуваного позикового капіталу за його видами (банківський кредит; фінансовий кредит інших форм; товарний або комерційний кредит і т.п.). Результати цього аналізу використовуються в процесі оцінки ефекту фінансового левериджу. визначення середньозваженої вартості капіталу, оптимізації структури джерел формування позикових фінансових ресурсів і в інших випадках.
3. Структурний аналіз грошових потоків. У процесі цього аналізу в складі загального грошового потоку виділяють грошові потоки з операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства; в складі кожного з цих видів грошового потоку більш глибоко структурується надходження і витрачання грошових коштів, склад залишку грошових активів по окремих його елементів.
3. Порівняльний фінансовий аналіз базується на порівнянні значень окремих груп аналогічних показників між собою. У процесі використання цієї системи аналізу розраховуються розміри абсолютних і відносних відхилень порівнюваних показників. У фінансовому менеджменті найбільше поширення одержали наступні види порівняльного фінансового аналізу.
1. Порівняльний аналіз фінансових показників даного підприємства і середньогалузевих показників. У процесі цього аналізу виявляється ступінь відхилення основних результатів фінансової діяльності даного підприємства від середньогалузевих з метою своєї оцінки своєї конкурентної позиції за фінансовими результатами господарювання та виявлення резервів подальшого підвищення ефективності фінансової діяльності.
2. Порівняльний аналіз фінансових показників даного підприємства та підприємств - конкурентів. У процесі цього аналізу виявляються слабкі сторони фінансової діяльності підприємства з метою розробки заходів щодо підвищення його конкурентної позиції на конкретному регіональному ринку.
3. Порівняльний аналіз фінансових показників окремих структурних одиниць і підрозділів даного підприємства (його центрів відповідальності). Такий аналіз проводиться з метою порівняльної оцінки і пошуку резервів підвищення ефективності фінансової діяльності внутрішніх підрозділів підприємства.
4. Порівняльний аналіз звітних і планових (нормативних) фінансових показників. Такий аналіз становить основу організованого на підприємстві моніторингу поточної фінансової діяльності. У процесі цього аналізу виявляється ступінь відхилення облікових показників від планових (нормативних), визначаються причини цих відхилень і вносяться рекомендації щодо коригування відрядних напрямків фінансової діяльності підприємства.
4. Аналіз фінансових коефіцієнтів (R-аналіз) базується на розрахунку співвідношення різних абсолютних показників фінансової діяльності підприємства між собою. У фінансовому менеджменті найбільше поширення отримали наступні групи аналітичних фінансових коефіцієнтів: коефіцієнти оцінки фінансової стійкості підприємства; коефіцієнти оцінки платоспроможності (ліквідності) підприємства; коефіцієнти оцінки оборотності активів; коефіцієнти оцінки оборотності капіталу; коефіцієнти оцінки рентабельності та інші.
1. Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості підприємства дозволяють виявити рівень фінансового ризику, пов'язаного зі структурою джерел формування капіталу підприємства, а відповідно і ступінь його фінансової стабільності в процесі майбутнього розвитку. Для проведення такої оцінки в процесі фінансового аналізу використовуються наступні основні показники:
а) коефіцієнт автономії, який показує, якою мірою обсяг використовуваних підприємством активів сформований за рахунок власного капіталу і наскільки воно незалежно від зовнішніх джерел фінансування
б) коефіцієнт фінансування, який характеризує обсяг залучених позикових коштів на одиницю власного капіталу
в) коефіцієнт заборгованості, який показує частку позикового капіталу в загальній використовуваної його сумі
г) коефіцієнт поточної заборгованості, який характеризує частку короткострокового позикового капіталу в загальній використовуваної його сумі
д) коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності, що показує в якій мірі загальний обсяг використовуваних активів сформований за рахунок власного і довгострокового позикового капіталу підприємства
2. Коефіцієнти оцінки платоспроможності (ліквідності) характеризують можливість підприємства своєчасно розраховуватися за своїми поточними фінансовими зобов'язаннями за рахунок оборотних активів різного рівня ліквідності. Проведення такої оцінки потребує попереднього групування оборотних активів підприємства за рівнем ліквідності.
3. Коефіцієнти оцінки оборотності активів характеризують, наскільки швидко сформовані активи обертаються в процесі господарської діяльності підприємства. Певною мірою вони є індикатором його діловий (виробничо-комерційної) активності.
4. Коефіцієнти оцінки оборотності капіталу характеризують наскільки швидко використовуваний підприємством капітал в цілому і окремі його елементи обертаються в процесі його господарської діяльності.
5. Коефіцієнти оцінки рентабельності (прибутковості) характеризують здатність підприємства генерувати необхідний прибуток в процесі всієї господарської діяльності і визначають загальну ефективність використання активів і вкладеного капіталу.
Інші форми фінансового аналізу будуть розглянуті в розділі 1.3., Тому що мова піде про рівняння Дюпона та інших зарубіжних методиках аналізу фінансового стану підприємства.
Аналізом фінансового стану займаються не лише керівники і відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки - для оцінки умов кредитування і визначення ступеня ризику, постачальники - для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції - для виконання плану надходження коштів до бюджету і т.д. Відповідно до цього аналіз поділяється на: внутрішній і зовнішній [23, с.31].
Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства, і його результати використовуються для планування, контролю та прогнозування фінансового стану підприємства. Його мета - забезпечити планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні і позикові кошти таким чином, щоб створити умови для нормального функціонування підприємства, отримання максимального прибутку і виключення ризику банкрутства.
Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, контролюючими органами на основі інформації, що публікується звітності. Його мета - встановити можливість вигідно вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутку і виключити ризик втрати.
Інформаційна база аналізу фінансового стану
В якості інформаційної бази для фінансового аналізу стану підприємства економісти визначають такі основні джерела, як фінансова звітність, статистична звітність, дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку, дані первинного бухгалтерського обліку, експертні оцінки (рис.1.2) [23, с.41].
Інформаційна база аналізу
фінансового стану підприємства
4.Данние первинного бухгалтерського обліку
5.Експертние
оцінки
3. Дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку


Рис.1.2. Основні інформаційні джерела аналізу фінансового стану підприємства
Охарактеризуємо коротко кожен джерело інформації, який використовується в ході аналізу і представлений на малюнку 1.2.
Підприємства усіх форм власності, об'єднання, організації, що мають самостійний баланс і є юридичними особами, а також організації, які не перебувають на госпрозрахунку, але одержують доходи від господарської та іншої комерційної діяльності (крім бюджетних організацій), зобов'язані складати фінансову звітність [23, с. 41].
Фінансова звітність українського підприємства включає в себе [23, с.42]:
1. Баланс.
2. Звіт про фінансові результати.
3. Звіт про рух грошових коштів.
4. Звіт про власний капітал.
5. Примітки до звітів.
Порядок складання та подання звітності для всіх суб'єктів підприємництва регламентований такими бухгалтерськими документами [11, с.25]:
ПСБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності";
ПСБО 2 "Баланс";
ПСБО 3 "Звіт про фінансові результати";
ПСБО 4 "Звіт про рух грошових коштів";
ПСБО 5 "Звіт про власний капітал";
ПСБО 6 "Виправлення помилок і змін у фінансових звітах";
Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку подання фінансової звітності" від 28.02. 2000 № 419
Баланс (форма № 1). Дані статей балансу на кінець звітного року повинні бути обгрунтовані результатами ретельно проведеної перед складанням річного фінансового звіту інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, резервів, розрахунків та інших активів і пасивів. Розбіжності фактичної наявності цінностей в порівнянні з даними бухгалтерського обліку повинні бути врегульовані і внесені відповідні записи в регістри бухгалтерського обліку до подання річного звіту [11, с.31].
У балансі відображаються активи, зобов'язання і власний капітал підприємства. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань і власного капіталу. Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням. Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, що ведуть до його зміни.
Наступною інформаційною базою фінансової звітності є форма № 2 "Звіт про фінансові результати". Звіт про фінансові результати - це фінансовий звіт, в якому узагальнено доходи і враховані витрати фірми за певний період, показує зміни фінансового стану, зумовлені операціями, що дають прибуток або збитки від виробничої діяльності. Проте багато важливих подій, особливо ті, які відносяться до інвестиційної або фінансової діяльності, можуть не фігурувати в звіті про доходи. Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період [11, с.33].
Форма звітності № 3 "Звіт про рух грошових коштів", використовується для узагальнення всіх змін руху грошових коштів в результаті виробничої, фінансової діяльності, а також інвестиційної діяльності. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, що відносяться до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються. Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень і витрат, що виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів [11, с.35].
Користувачі фінансової звітності
Внутрішні
Рада директорів
Керівники підрозділів
Фахівці
Службовці
Зовнішні
З прямим фінансовим інтересом
Діючі інвестори
Правління
Потенційні інвестори
Банки-кредитори
Учасники (власники організації)
Арбітраж
Органи
статистики
Без
фінансового інтересу
З непрямим фінансовим інтересом
Фінансові органи
Обслуговую-щие
банки
Потенційні кредитори
Органи влади
Профспілки


Рис.1.3. Користувачі фінансової звітності
Форма звітності № 4 «Звіт про власний капітал». Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду [11, с.36].
До річного звіту підприємства додаються примітки (Форма № 5), в яких пояснюються основні фактори, що вплинули у звітному році на результат господарської діяльності, висвітлюється фінансовий та майновий стан підприємства, яка частина статутного фонду на дату складання звіту фактично сплачена (внесена) засновниками ( учасниками), підприємства, яким органом (зборами) і коли розглянуто і затверджено річний фінансовий звіт і т.д.11, с.39]. Фінансова звітність має широке коло користувачів, класифікація останніх в Україні представлена ​​на рис 1.3. [15, с.48].
Друге місце в системі інформаційного забезпечення фінансового аналізу підприємства займає статистична звітність. Дані зі стандартних обов'язкових форм державної статистичної звітності, що затверджуються Оргкомітетом Україні, можна використовувати для аналізу фінансового стану підприємств народного господарства, досліджень кількісних залежностей фінансових аналітичних показників на макрорівні [8, с.63].
Дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку потрібні керівництву підприємства для прийняття відповідальних рішень відповідно витрат: за видами товарів (робіт, послуг); по місцях виникнення (виробничі підрозділи); ​​за класифікаційними ознаками (постійним і змінним); по калькуляційних статтях; за економічними елементами , за періодами. Облік витрат за місцями виникнення дає можливість контролювати формування затрат і відповідальність відповідно до їх цільовим призначенням, обгрунтованості розподілу непрямих витрат по носіях затрат.д.анние обліку за носіями витрат (калькулювання собівартості одиниці продукції, робіт або послуг) використовуються для порівняння ціни продажу і собівартості. Облік за носіям прямих витрат дає можливість обчислити маржинальний дохід на виробництво, як різницю між ціною реалізації та прямими витратами. Розмір маржинального доходу - істотна інформація для керівництва підприємства. Він показує внесок виробництва в покриття постійних витрат і в прибуток підприємства [9, с.56].
Дані первинного бухгалтерського обліку (документація) є незмінною умовою для правильного відображення господарських операцій власника. З метою поглибленого аналізу фінансового стану підприємства вибірково, на запит, можна використовувати дані з первинних документів оборотних відомостей по аналітичних і синтетичних рахунках, наприклад: про часткову або повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків; про структуру дебіторської та кредиторської заборгованості за видами, строками оплати і носіям; про виконання кредитних угод; про непродуктивних витратах і розкраданні матеріальних цінностей і багато іншого. В Україні використання даних первинних даних бухгалтерського обліку передбачено методикою поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств і організацій [9, с.59].
Експертні оцінки на відміну від усіх попередніх джерел інформації для аналізу фінансового стану дозволяє заглянути в перспективи розвитку підприємства відповідно до сьогоднішнім становищем. Експертні оцінки використовуються переважно для прогнозування фінансового стану підприємства, а також для фінансової експертизи інвестицій. Висококваліфіковані фахівці можуть оцінити ймовірність очікуваних доходів і витрат, ступінь ризику реальних і фінансових інвестицій, зміни в курсі національної валюти, а також і в податковому законодавстві [9, с.60].
Зарубіжний досвід аналізу фінансового стану підприємства
Фінансові менеджери компанії EI DuPont de Nemours & Company встановили зв'язок меду певною кількістю фінансових коефіцієнтів. Це дозволило їм швидко дати загальний висновок щодо фінансового стану підприємства і заклало фундамент для проведення подальших поглиблених досліджень у цьому напрямку. Рівняння, яке описує описану вище взаємозв'язок, отримало назву рівняння Дюпона, а похід до аналізу фінансового становища підприємства, що базується на цьому рівнянні - метод Дюпона [3, С.324].
Основу рівняння Дюпона становить співвідношення, яке відображає рівень доходу на власний капітал - коефіцієнт рентабельності власного капіталу (співвідношення 1.1) [3, с.325].
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
=
Чистий прибуток
(1.1)
Власний капітал
Якщо чисельник і знаменник даного рівняння помножити і поділити на величину активів підприємства, то отримаємо таке співвідношення (співвідношення 1.2)

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
=
Чистий прибуток
*
Активи підприємства
(1.2)
Активи підприємства
Власний капітал
Або по-іншому це співвідношення можна записати у вигляді співвідношення 1.3.
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
=
Коефіцієнт рентабельності активів
*
Коефіцієнт власного капіталу
(1.3)
Завдяки співвідношенням 1.2. і 1.3., можна виявити фактори, які впливають на прибуток, на власний капітал, і, встановити, що обумовлює його зростання або, навпаки, зменшення - операційна діяльність підприємства, відображенням якої виступає коефіцієнт рентабельності активів, або спосіб фінансування, відображенням якого в свою чергу виступає коефіцієнт власного капіталу.
Далі для того, щоб визначити які фактори впливають на рентабельність активів підприємства. Для цього, чисельник і знаменник коефіцієнта рентабельності активів підприємства множиться на чистий обсяг продажів (співвідношення 1.4).

Коефіцієнт рентабельності активів
=
Чистий прибуток
*
Чистий обсяг продажів
(1.4)
Чистий обсяг продажів
Активи підприємства
Або по-іншому отримаємо співвідношення 1.5.
Коефіцієнт рентабельності активів
=
Коефіцієнт чистого прибутку
*
Коефіцієнт оборотності активів
(1.5)
Якщо об'єднати співвідношення 1.3. і 1.5. то отримаємо рівняння Дюпона (співвідношення 1.6), який вказує на те, що рівень рентабельності власного капіталу визначається такими факторами, як [3, с.326]:
ефективність операційної діяльності, вимірником якої служить коефіцієнт чистого прибутку
ефективністю використання активів, вимірником якого служить коефіцієнт оборотності активів
фінансовим інструментом, вимірником якого служить коефіцієнт власного капіталу.
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
=
Коефіцієнт чистої
прибутку
*
Коефіцієнт оборотності активів
*
Коефіцієнт власного капіталу
(1.6)
Якщо рівень рентабельності недостатній, то метод Дюпона дає інформацію щодо джерел його підвищення.
Для проведення комплексної оцінки фінансово-економічного стану підприємства в зарубіжній практиці була здійснена спроба возз'єднання форм звітності з метою зміцнення взаємозв'язку між ними і спрощення аналізу фінансово-економічного стану підприємства. Ця узагальнена форма відома як «Матриця Моблі». У результаті виходить зведений документ, у якому бухгалтерський баланс підприємства ув'язується зі звітом про прибутки і збитки, зі звітом про рух грошових коштів, а в якості компенсатора виступає регулюючий стовпець, причому ці форми звітності зображуються вертикально.
Взаємозв'язок між формами стає наочною, видно загальні елементи, що входять у різні форми звітності. При цьому будь-які зміни в одній формі, безумовно, призводять до змін і в інших формах.
Але тим не менш, таблиця Моблі не отримала широкого застосування, незважаючи на оригінальність ідеї. Основний недолік, полягає в певній штучності цієї таблиці, складнощах заповнення, в розумінні економічного сенсу регулюючого стовпця.
Формат, зміст і практичне призначення таблиці Моблі повинні відповідати наступним вимогам [5, с.15]:
1) даний баланс є зведеним документом внутрішньої звітності, аналізу та аудиту (оцінка стану бізнесу за видами діяльності, підрозділам, окремим бізнес-одиницям);
2) складається на базі бухгалтерської інформації та в оперативному режимі часу (автоматизований контроль, облік та аналіз даних за будь-який період часу - день, тиждень, місяць, квартал, рік);
3) містить актуальну інформацію (своєчасна обробка вхідних даних з урахуванням досягнутого рівня їх аналітики і деталізації);
4) дає уявлення про розміщення майна підприємства (рух активів і капіталу, виявлення помилок, відхилень і диспропорцій);
5) возз'єднує офіційні форми звітності (зі збереженням їх індивідуальності, але з окремими редакційними змінами);
6) розкриває існуючу взаємозв'язок між формами звітності (загальні елементи і сполучні ланки);
7) орієнтований на неспеціалістів в області бухгалтерського обліку (компактність, читабельність, простота складання);
8) використовується при прийнятті управлінських рішень;
9) розглядається виключно як додаток до діючих форм звітності.
Зрозуміло, наявність такого зведеного документа значно спрощує прочитання і розуміння різних форм звітності. Основна його перевага полягає в тому, що в одному балансі сходяться всі форми звітності.
У роботі, нижче по тексту, наводиться адаптована російським Грачов А.В. фінансистом модель матриці Моблі [5, с. 19-25].
Для формування матриці в наведеною методикою застосовуються такі показники і позначення (угруповання розділів у стовпцях таблиці):
майно на початок звітного періоду (ІС) у вигляді дебетового (ДСО) і кредитового залишку (КСВ);
основні засоби, незавершене будівництво, нематеріальні активи (ДНА);
довгострокові фінансові вкладення (ДФА);
запаси сировини і матеріалів, незавершеного виробництва, готової п включаючи ПДВ (ЗП);
дебіторська заборгованість тільки в частині зобов'язань покупців дебіторів та інші зобов'язання (ДЗ);
аванси видані (ABB);
грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення (Д);
статутний, додатковий і резервний капітал (УДК);
валова виручка (ВВ);
прибуток і фонди (ФСП) за вирахуванням цільового фінансування;
знос (З);
нарахування (НЧ) до виплат по всіх підставах;
цільове фінансування (ЦФ);
аванси отримані (АВП);
кредити та позики (КР);
кредиторська заборгованість тільки в частині зобов'язань перед постачальниками та інших кредиторів та інші зобов'язання (КЗ);
сумарні обороти;
майно на кінець звітного періоду (І1) у вигляді дебетового (Дс1) і кредитового залишку (КС1);
приріст майна за період, включаючи знос (приріст-брутто);
приріст майна за період за вирахуванням зносу (приріст-нетто).
Потім за складеною матриці проводиться аналіз фінансового стану підприємства на той або інший момент часу.
Структура таблиці (уніфікованого аналітичного балансу) така, що в рамках одного документа можна відразу побачити бухгалтерську звітність (стовпці 2 і 11), фінансову звітність (стовпці 5,6 - рядок 9), рух прибутку і фондів (стовпці 7-8, рядок 10 ), звіт про рух грошових коштів (стовпці 3-4, рядок 6), а також рух власного капіталу (рядки 8-10), і рух доданої вартості (рядки 8-12). При цьому в якості регулятора виступає стовпець «Інші операції», який вбирає в себе все, що залишилися дебетові та кредитові обороти При проведенні аналізу форм звітності відбувається звернення до того чи іншого елементу таблиці, який буде позначатися, як Aij (де i - номер рядка, а j - номер стовпця). Вид матриці наступний (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1.
Вид адаптованої матриці Моблі

Розділи
Майно
На початок періоду
Грошові кошти
Валова виручка
Прибуток та фонди
Інші операції
Маючи-сто
на кінець періоду
Дод
Коб
Дод
Коб
Дод
Коб
Дод
Коб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Бухгалтерська звітність в таблиці 1.1. представлена ​​залишками майна за формою і змістом на початок (стовпець 2) і кінець (стовпець 11) звітного періоду. При цьому величина тієї чи іншої групи активів (рядки 1-6) на кінець звітного періоду розраховується за відповідними даними на початок звітного періоду з підсумовуванням елементів по стовпцях «Коб» і відніманням елементів по стовпцях «Дод» (співвідношення 1.1):
Ai, 11 = Ai, 2 + Ai, 4 + Ai, 6 + Ai, 8 + Ai ,10-Ai ,3-Ai ,5-Ai ,7-Ai, 9 (1.1)
Що ж до тієї або іншої групи капіталу (рядки 8-16), то виконується іншу умову (співвідношення 1.2):
Ai, 11 = Ai, 2 + Ai, 3 + Ai, 5 + Ai, 7 + Ai ,9-Ai ,4-Ai ,6-Ai ,8-Ai, 10 (1.2)
Це означає, що до залишку на початок періоду необхідно додати суму «Дод» і відняти суму елементів по стовпцях «Коб».
Отсюда вытекает, что любые изменения в остатках на начало и конец отчетного периода в той или иной группе активов и по той или иной группе капитала видны в динамике, а не в статике, через обороты, а самое главное - на фоне других форм отчетности. Изменения в активах или капитале не происходят сами по себе, а напрямую связаны с движением денежных средств, валовой выручкой и финансовым результатом.
Финансовая отчетность наиболее полно отражается в разделе и менее «Валовая выручка» (столбцы 5-6 и строка 9), в которых содержится информация об источниках поступления, и следовательно, форме выражения валовой выручки (столбец 6), а также о структуре себестоимости, налогах с выручки и прибыли (столбец 5). Для полноты анализа в данном разделе показывается общая величина начисленных налогов с валовой выручки (А12 5) и полученная прибыль (А10,5), которая переходит в другой раздел «Прибыль и фонды».
Движение прибыли и фондов (столбцы 7-8 и строка 10) раскрывается на основе анализа о поступления и использования всей прибыли за отчетный период. В целом да судить о величине прибыли от продаж (А10,5 = А9,8), а также прибыли от внереализационных и прочих операций.
Движение денежных средств в наиболее агрегированном виде может быть одноименном разделе (столбцы 3-4), так и в одноименной строке (строка 6), в которой обобщается вся исходная информация о поступлениях и перечислениях денежных средств. Все источники поступления и направления использования денежных средств полностью согласуются со всеми разделами таблицы - видна роль денежных средств в формировании выручки от основной (текущей) деятельности, а также в осуществлении инвестиционной и финансовой деятельности предприятия через систему общих элементов (система соотношений 1.3):
А9,3 = А6,6
А10,3 = А6,8(1.3)
А12,3 +А13,3+А14,3+А15,3+А16,3=А6,10
А12,4 +А13,4+А14,4+А15,4+А16,4=А6,9
Движение собственного капитала и добавленной стоимости можно проследить по отдельным строкам матрицы 1.1. Изменения, происходящие в составе собственного капитала (DСК) затрагивают три строки баланса - уставный, добавочный и резервный капитал (DУДК), валовая выручка (DВВ), а также прибыль и фонды (DФСН), что дает возможность судить о причинах роста или снижения собственного капитала, источниках его пополнения и направлениях использования (соотношение 1.4)
DСК = DУДК + DВВ + DФСН = А8,11 +А9,11 + А10,11 - А82 – А9,2 –А10,2 (1.4)
Эти изменения, включая прирост износа (DИЗ) и начисленные доходы к выплатам (ДН) входят в расчет добавленной стоимости (ДС) (соотношение 1.5):
ДС = DСК + DИЗ + ДН, (1.5)
при этом ДН = А12,5 + А12,7 + А12,9 - А12,10
В целом добавленная стоимость есть самая максимальная величина прироста капитала, которую получает предприятие в отчетном периоде.
В дальнейшем, эта величина уменьшается, причем одна часть направляется на возмещение основных и оборотных фондов, а другая часть распределяется и образует начисленные доходы к выплатам.
Вследствие чего важно знать ту часть добавленной стоимости, которая в конечном счете остается в распоряжении предприятия (DСК/ДС + DИЗ/ДС), и ту часть, которая распределяется и следовательно, безвозвратно уходит (ДН/ДС). При этом в составе последнего целесообразно выделить, скажем, налоговую составляющую, определив, тем самым величину налогового «пресса».
Баланс собственного капитала в денежной форме. Для анализа финансово-экономического состояния предприятия немаловажное значение имеет не только баланс всего собственного капитала (СК), но и баланс его составных частей в денежной форме (СКдф) и неденежной (СКндф) форме (соотношение 1.6):
СК = СКдф + СКндф(1.6)
С другой стороны, в составе всех денежных средств (Д) можно выделить ту часть, которая является собственностью предприятия (СКдф), и ту часть, которая ему не принадлежит ЗКдф (соотношение 1.7).
Д = СКдф + ЗКдф. (1.7)
Отсюда вытекает двойственная природа собственных денежных средств (СКдф) – принадлежать одновременно и к активам в денежной форме (Д), и к собственному капиталу (СК).
Для решения данной проблемы следует руководствоваться тем, что каждая из составных частей собственного капитала имеет ограничение сверху - денежная (неденежная) составляющая собственного капитала не может превышать величины всего имущества в денежной (неденежной) форме за вычетом внешнего долга (система соотношений 1.8):
СКдф<Д-ЦФ-АВП-КР
СКндф < ДНА + ДФА + ЗП + АВВ - КЗ.
(1.8)
Зная эти ограничения сверху, можно без труда определить границы изменений каждой из его составных частей (соотношение 1.9):
СК-ДНА-ДФА-ЗП-АВВ + КЗ< СКдф < Д - ЦФ - АВ
ДНА + ДФА + ЗП + АВВ - КЗ > СКндф > СК - Д + ЦФ + АВП +КР
1.9.
Подставив в эти ограничения фактические данные, получаем структуру собственного капитала начало и конец отчетного периода.
В результате данный способ установления границ собственного капитала является единственно возможным - это своего рода экспресс-анализ собственного капитала на основе бухгалтерских данных.
Главное - точно определяются граничные значения остатка собственных денежных средств, что позволяет судить о финансово-экономическом состоянии предприятия, наличии собственных источников для дальнейшего роста и развития.
В этом смысле необходимо осознать причины роста или снижения, а также количественное значение именно собственного капитала в денежной форме. Для этого должно выполняться соотношение 1.10.
DСКдф < DД - DЦФ - DАВП - DКР = ПСС – РСС1.10.
Общая сумма поступлений и перечислений всех собственных денежных средств может быть определена по данным таблицы 1.1. аналитического баланса (система соотношений 1.11):
ПСС=А6,6 + А13,6 + А14,6 + А6,8 + А13,8+ А14,8+ А13,10+ А14,10 - А13,9 - А14,9
РСС = А12,4 + А16,4
1.11.
В сумму поступлений входит валовая выручка, зачет авансов полученных, прочие доходы, а в сумму перечислений - оплата кредиторской задолженности и начисленных доходов к выплатам, учет которых ведется исключительно в денежной форме.

Розділ 2. Финансово-экономический анализ предприятия на конкретных материалах с применением международных методик

2.1. Хозяйственно-экономическая характеристика объекта исследования

«РЕАЛ СЕРВИС» действует на принципах самоокупаемости и самофинансирования. Юридический адрес предприятия: АРК, г. Симферополь, ул. Крылова 21.
По форме собственности предприятие относится к хозяйственным обществам. Организационная форма предприятия – общество с ограниченной ответственностью.
Реализуя поставленные цели, предприятие «РЕАЛ СЕРВИС» осуществляет следующие виды производственно-экономической деятельности:
производство конструкций из металопластика в виде окон;
монтаж предлагаемой производителем продукции по желанию заказчика:
реализация производимой продукции;
изготовление нестандартных конструкций для целей строительства и отделки;
дизайн и проектно-конструкторские работы в области оконных систем.
Распределение чистой прибыли, образуемой в соответствии с установленным порядком, между участниками «РЕАЛ СЕРВИС» осуществляется по итогам каждого квартала пропорционально их долям в Уставном капитале. Высшим органом правления «РЕАЛ СЕРВИС» является собрание участников, одновременно выполняющее функции постоянно действующего высшего органа управления Общества Правления. Все участники «РЕАЛ СЕРВИС» являются членами Правления. Каждый член Правления, (Участник) обладает количеством голосов пропорциональных размеру его доли в Уставном фонде. Участник вправе передавать свои полномочия в Правлении другому участнику.
ДИРЕКТОР
Відділ маркетингу
Фінансово-економічний відділ
Комерційний відділ
Отдел маркетинговых исследований
Відділ реклами
Виробничий відділ
Відділ кадрів
Отдел монтажа и наладки
Отдел по производству вспомогательных материалов
Рис. 2.1. Организационно-производственная структура «РЕАЛ СЕРВИС»

Рассмотрим организационно-производственную структуру данного предприятия (рис.2.1).
Анализ организационно-производственной структуры предприятия показывает, что во главе фирмы стоит директор фирмы (он же Президент правления), также сформированы следующие самостоятельные службы - отделы предприятия.
К числу основных служб предприятия относятся:
отдел маркетинга с подотделами рекламы и маркетинговых исследований.
финансово-экономический отдел занимается учетом и составлением оперативной, текущей и годовой отчетности, как для нужд самой фирмы, так и для различных органов государственного контроля (Налоговая инспекция и т.д.). В составе этой службы 3 человека: главный бухгалтер, заместитель бухгалтера, бухгалтер-экономист;
коммерческий отдел фирмы самостоятельная финансовая единица. Цель работы коммерческого отдела – это сбыт и закупка оборудования, вспомогательных материалов, комплектующих изделий, а так же поиск новых поставщиков, клиентов. Работа по оформлению договорных обязательств лежит на исполнительном директоре (коммерческий директор фирмы), его помощниках; младших менеджеров по доставке и сбыту. В составе этого отдела также 3 человека служащих. Работа этого отдела тесно взаимосвязана с работой отдела маркетинга;
отдел кадров фирмы «РЕАЛ СЕРВИС» - это 2 человека. Служебные обязанности этого отдела, и его функции заключаются в работе с персоналом: прием на работу, увольнение, прием на конкурсной основе – входят в компетенцию этого отдела.
производственный отдел «РЕАЛ СЕРВИС» - включает также подотделы, как отдел монтажа и наладки, отдел по производству вспомогательных материалов и транспортный отдел. Функции этих подразделений ясны из самих названий. Отдел монтажа и наладки непосредственно выполняет услуги, связанные с установкой, проектированием и наладкой оконных систем и оборудования; транспортный отдел осуществляет доставку окон и систем для клиентов по всему Крыму и г. Симферополю; отдел по производству вспомогательных материалов создает простейшие металлоконструкции и соединения для установки оконных систем.
Основным направлением деятельности предприятия было и остается производство металлопластиковых окон и дверей. В динамике за два последних года это направление характеризуются следующими цифрами продаж (табл.2.1).

Таблиця 2.1.
Объем продаж предприятия «РЕАЛ СЕРВИС»
Показник
Розрахункова
фор-мула
2004
2005р.
2006
Відхилення
Темп росту,%
План
Факт
План
Факт
План
Факт
2005
2006
2005
2006
Объем продаж тыс. грн.
Стор.
010 ф.2.
1780,5
71789,6
1810,5
2016,89
1904,3
2011,2
+206,39
+106,9
111,3
105,6
З таблиці 2.1. видно, что имеет место положительная динамика выполнения плановых показателей продаж и в 2005 и в 2006 году, при этом средний прирост цифр продаж фактически равен 8,45% ((11,3+5,6) /2).
Кадровую структуру предприятия охарактеризуем с помощью табл.2.2.
Таблиця 2.2.
Кадровая структура предприятия «РЕАЛ СЕРВИС»
№ № п / п
Категорія працівників
Роки
2004
2005
2006
Кількість
%
Кількість
%
Кількість
%
1. Непроизводственный персонал:
а)
Управляющие (менеджеры)
10
7,8
10
7,7
10
7.6
б)
службовці
5
3,9
5
3,9
5
3.8
2. Виробничий персонал:
а)
Основні робочі
105
81,3
105
81,3
105
80.7
б)
Допоміжні робітники
5
3,9
5
3,9
5
3.8
в)
Младший технический и обслуживающий персонал
3
2,3
4
3,1
5
3.8
Разом:
128
100
129
100
130
100
Як видно з таблиці 2.2. непроизводственный персонал, состоит из управленцев и служащих, общая доля этих категорий в среднем 11,7% или 1/10 работающих. Производственный персонал предприятия насчитывает 3 основные категории, из них самая большая доля принадлежит основным рабочим – средняя доля этих работников 81,1%, меньше всего вспомогательных работников, их доля в среднем за анализируемые периоды составляет 3,85%. Технический и обслуживающий персонал количественно меняются, имеет место рост данной категория из года в год на одного человека, и в среднем эта категория составляет 3,6%. Анализ структуры работающих на предприятии, позволяет сделать вывод, что численность производственного и непроизводственного персонала в 9 раз больше, чем количество служащих и управляющих, то есть предприятие имеет ярко выраженную производственно-техническую направленность. Следовательно, работающие на фирме – люди с высокими профессиональными и служебными качествами.
Подтвердить это предположение поможет также анализ производительности труда на предприятию. Используя данные табл.2.1. рассмотрим производительность труда на предприятии за исследуемые отчетные периоды годы. Данные для анализа и обобщения оформим в виде таблицы 2.3.
Таблиця 2.3.
Анализ производительности труда персонала предприятия «РЕАЛ СЕРВИС»

Найменування
Роки
Зростання,%
2004
2005
2006
2005 к
2004
2006 до
2005
1.
Товарна продукція, тис. грн.
1789,6
2016,89
2011,2
112,6
99,8
2.
Среднегодовая численность производственного персонала
128
129
130
100,7
100,7
3.
Среднегодовая выработка продукции на одного работающего, тыс. грн.
13,981
15,627
15,469
111,7
98,9
Табличные показатели (см. табл.2.3) свидетельствуют о том, что среднегодовая выработка товарной продукции на одного работающего составила в2004 году –13,981 тыс. грн., в 2005 году – 15,627 тыс. грн, а в 2006 году 15,469 тыс. грн. При этом численность работающих на предприятии по сравнению с2004 годом в 2005 году увеличилась на 11,7%, а в 2006 году по сравнению с 2005 годом лишь на 0,7%, а среднегодовая выработка осталась практически на одном уровне, в абсолютном выражении прирост производительности труда (выработки) на 1 работающего уменьшился незначительно (15,469-15,627).
Важнейшими экономическими характеристиками любого коммерческого предприятия являются показатели доходности, такие как прибыль и рентабельность, которые зависит от себестоимости реализованной продукции и услуг. Данные бухгалтерского отчета и финансовой отчетности за 2005-2006 годы и их анализ свидетельствуют об эффективности деятельности фирмы. Рассмотрим в совокупности состояние этих показателей фирмы в 2005-2006 годах (таблица 2.4).
Таблиця 2.4.
Анализ прибыли и рентабельности предприятия «РЕАЛ СЕРВИС»
N п/
п
Название Показа-теля
Рас-четная фор-мула
2004
2005
2006
Відхилення
Темп росту,%
План
ФФакт
ППлан
Факт
План
Факт
2005
2006
2005
2006
1
Себесто-имость проду-кции, тыс. грн.
Стор.
040 ф.2.
1295,0
1308,0
1352,6
1425,3
1422,4
1502,3
+72,7
+79,9
105,3
105,6
2
Прибыль (чистая), тыс. грн
Стор.
220 ф.2
44,8
345,5
445,3
46,8
52,6
53,3
+1,5
+0,7
103,3
101,3
3
Рентаб-ельность,%
2 / 1
3,4
22,6
33,3
3,2
3,6
3,5
-0,1
-0,1
96,9
97,2
В целом, оценивая деятельность предприятия можно охарактеризовать работу предприятия с положительной стороны, рентабельность основной деятельности хоть и не велика, но имеет стабильные цифры.

2.2. Коэффициентный анализ финансового состояния предприятия (национальная практика расчета)

Мощным инструментом анализа финансового состояния предприятия выступает анализ его ликвидности (платежеспособности). В краткосрочном периоде это является основанием для оценки уровня финансовой гибкости предприятия. Информационной базой для этого анализа служат Форма №1 - Баланс. Проведем анализ ликвидности баланса за 2004-2006 годы, используя табличную форму группировки информации (таблица 2.5-2.7).
Таблиця 2.5.
Анализ ликвидности баланса предприятия «РЕАЛ СЕРВИС» за 2004 г.
Актив
На початок
На кінець
Пасив
На початок
На кінець
Платіжний надлишок
1
2
3
4
5
6
7 = 2-5
8 = 3-6
А1
67,8
147,8
П1
2613,6
4638,9
-2545,8
-4491,1
А2
1750,7
3554,6
П2
813,3
794,0
+937,4
+2760,6
А3
4103,7
3957,2
П3
-
0
+4103,7
+3957,2
А4
237,0
243,1
П4
2802,3
2469,8
-2565,3
-2226,7
Баланс
6229,2
7902,7
Баланс
6229,2
7902,7
0
0

Таблиця 2.6.
Анализ ликвидности баланса предприятия «РЕАЛ СЕРВИС» за 2005 г.
Актив
На початок
На кінець
Пасив
На початок
На кінець
Платіжний надлишок
1
2
3
4
5
6
7 = 2-5
8 = 3-6
А1
147,8
200,9
П1
4638,9
1278,1
-4491,1
-1077,
А2
3554,6
3460,3
П2
794,0
1158,2
+2760,6
+2302,1
А3
3957,2
4587,5
П3
0
0
+3957,2
+4587,5
А4
243,1
254,7
П4
2469,8
6067,1
-2226,7
-5812,4
Баланс
7902,7
8503,4
Баланс
7902,7
8503,4
0
0
Таблиця 2.7.
Анализ ликвидности баланса предприятия «РЕАЛ СЕРВИС» за 2006 г.
Актив
На початок
На кінець
Пасив
На початок
На кінець
Платіжний надлишок
1
2
3
4
5
6
7 = 2-5
8 = 3-6
А1
200,9
296,9
П1
1278,1
1568,0
-1077,2
-981,2
А2
3460,3
1625,4
П2
1158,2
1345,6
2302,1
279,8
А3
4587,5
6326,4
П3
0
0
4587,5
6326,4
А4
254,7
266,8
П4
6067,1
5695,7
-5812,4
-5428,9
Баланс
8503,4
8609,4
Баланс
8503,4
8609,4
-
-
Анализ групп активов предприятия в 2004-2006 годах по сравнению с пассивами показывает, что баланс предприятия не является абсолютно ликвидным и скорее всего имеет место значительное снижение платежеспособности предприятия. При этом сравнение по первой группе активов и пассивов говорит об очень большое разнице между текущими платежами и их поступлениями. Сравнение второй группы по активу и пассиву говорит о уменьшении текущей ликвидности в недалеком будущем.
Перейдем к более детальному изучению ликвидности предприятия за те же временные периоды, используя основные аналитические показатели, к которым относятся коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности (таблицы 2.8-2.10).

Таблиця 2.8.
Анализ коэффициентов ликвидности предприятия «РЕАЛ СЕРВИС» за 2004 г.

Найменування показника
Значення показника
Зміна показника
На початок періоду
На кінець
періоду
Абсолютна
Относительное%
1
Коефіцієнт поточної ліквідності
1,73
1,4
-0,33
80,1
2
Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,53
0,68
+0,15
128,3
3
Коэффициент абсолютной
ліквідності
0,01
0,027
+0,017
270

Коэффициент текущей ликвидности к концу периода уменьшился на 19.9%, что говорит об уменьшении рассчитаться перед обязательствами за счет текущих активов, коэффициент быстрой и абсолютной ликвидности предприятия к концу года динамически увеличились, что дает возможность говорить об улучшении ликвидности предприятия за счет запасов и денежных средств.
Таблиця 2.9.
Анализ коэффициентов ликвидности предприятия «РЕАЛ СЕРВИС»
за 2005 р.

Найменування показника
Значення показника
Зміна показника
На початок періоду
На кінець
періоду
Абсолютна
Относительное%
1
Коефіцієнт поточної ліквідності
1,4
3,4
+2,4
242,8
2
Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,68
1,5
+0,82
220,5
3
Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,027
0,082
+0,055
3,03
В 2005 году коэффициент текущей ликвидности не ниже 1, что говорит о том, что предприятие вовремя погашает свои долги, причем в динамике к концу года этот коэффициент имеет тенденцию к увеличению, а это говорит о возможности своевременно рассчитываться с текущими обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности на начало года ниже нормативных значений, но к концу года имеет место его рост и значение коэффициента близко к норме.
Таблиця 2.10.
Анализ коэффициентов ликвидности «РЕАЛ СЕРВИС» за 2006 год

Найменування показника
Значення показника
Зміна показника
На початок періоду
На кінець
періоду
Абсолютна
Относительное%
1
Коефіцієнт поточної ліквідності
3,4
2,83
-0,57
83,2
Прод. табл.2.10.
2
Коефіцієнт швидкої ліквідності
1,5
0,66
-0,84
44,0
3
Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,082
0,102
+0,02
124,1
Таким образом, исследуя ликвидность предприятия, мы пришли к выводу, что оно имеет возможность отвечать по своим обязательствам текущими активами различного свойства (наиболее и наименее легко реализуемыми).
Большую роль для анализа финансового состояния предприятия имеет определение коэффициентов, связанных с финансовой устойчивостью. Проведем данный анализ в таблицах 2.11-2.13.
Таблиця 2.11.
Определение коэффициентов покрытия и капитализации в 2004 году
Найменування показника
Значення показника
Зміна показника
На початок періоду
На кінець
періоду
Абсолютна
Относительное%
Коефіцієнти капіталізації
1
Коефіцієнт концентрації власного капіталу
0,05
0,31
+0,26
620
2
Коефіцієнт фінансової залежності
20,0
3,2
-16,8
+16
3
Коэффициент концентрации привлеченного капитала
0,94
0,68
-0,26
-72
4
Коефіцієнт
Соотношения привлеченного и собственного капитала
11,85
2, 19
-9,66
-18
5
Коефіцієнт
Маневренности собственного капитала
0,24
0,9
+0,66
+375
6
Коэффициент обеспеченности по кредитам
2,01
19,03
+17,02
+946
Коэффициенты покрытия
7
Коэффициент структуры покрытия
-
-
-
-
8
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів
-
-
-
-
9
Коефіцієнт фінансової незалежності
1,0
1,0
-
100,0
Таким образом, можно видеть, что к концу года наметилась положительная динамика и ряд коэффициентов приблизился к нормативным числовым значениям, так их и не достигнув. Коэффициенты маневренности и обеспеченности по кредитам остаются по нормам являются достаточно хорошими. Коэффициент финансовой независимости также радует своим постоянным значением.
Таблиця 2.12.
Определение коэффициентов покрытия и капитализации в 2005 году
Найменування показника
Значення показника
Зміна показника
На початок періоду
На кінець
періоду
Абсолютна
Относительное%
Коефіцієнти капіталізації
1
Коефіцієнт концентрації власного капіталу
0,31
0,47
+0,16
151
2
Коефіцієнт фінансової залежності
3,2
2,1
-1,1
65
3
Коэффициент концентрации привлеченного капитала
0,68
0,52
-0,16
76,4
4
Коефіцієнт
Соотношения привлеченного и собственного капитала
2, 19
1,09
-1,1
49,7
5
Коефіцієнт
Маневренности собственного капитала
0,9
0,93
+0,03
1,03
6
Коэффициент обеспеченности по кредитам
19,03
4,6
-14,43
24,1
Коэффициенты покрытия
7
Коэффициент структуры покрытия
-
-
-
-
8
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів
-
-
-
-
9
Коефіцієнт фінансової незалежності
1
1
0
100
По данным таблицы 2.12. в 2005 году на данном предприятии не соответствуют нормативным значениям коэффициент концентрации собственного капитала (должен быть больше 0,5), коэффициент финансовой зависимости (меньше 0,2), коэффициент концентрации привлеченного капитала (меньше 0,5), коэффициент Соотношения привлеченного и собственного капитала (меньше 0,5). Коэффициент маневренности собственного капитала достаточно высок и имеет тенденцию к увеличению, Коэффициент обеспеченности по кредитам нельзя анализировать без знания плановых показателей на самом предприятии по этому показателю. Таким образом, только 2 коэффициента капитализации из 6 имеют оптимальные значения. Из коэффициентов покрытия только один - коэффициент финансовой независимости определяется достаточно точно и говорит о хорошем соотношении собственных и привлеченных средств.
Рассмотрим значение тех же показателей в последнем анализируемом, 2006 году. Для этого воспользуемся таблицей 2.13.
Таблиця 2.13.
Определение коэффициентов покрытия и капитализации в 2006 году
Найменування показника
Значення показника
Зміна показника
На початок періоду
На кінець
періоду
Абсолютна
Относительное%
Коефіцієнти капіталізації
1
Коефіцієнт концентрації власного капіталу
0,47
0,54
+0,07
114,8
2
Коефіцієнт фінансової залежності
2,1
1,9
-0,2
90,4
3
Коэффициент концентрации привлеченного капитала
0,52
0,5
-0,02
96,1
4
Коефіцієнт
Соотношения привлеченного и собственного капитала
1,09
0,99
+0,1
90,8
5
Коефіцієнт
Маневренности собственного капитала
0,93
0,96
+0,03
103,2
6
Коэффициент обеспеченности по кредитам
4,6
4,1
-0,5
89,1
Коэффициенты покрытия
7
Коефіцієнт фінансової незалежності
1
1
0
100
Проведенный анализ коэффициентов капитализации и покрытия по годам свидетельствует о достаточно сложном финансовом состоянии предприятия, создается впечатление об отсутствии политики предприятия в разрезе формирования активов, предприятие «плывет по течению».
После анализа коэффициентов финансовой устойчивости можно перейти непосредственно к определению типа финансовой устойчивости нашего предприятия. Для этого рассмотрим данные таблицы 2.14. -2.16.
Произведем анализ финансовой устойчивости предприятия в 2004 году (таблица 2.14).
Таблиця 2.14.
Определения финансовой устойчивости предприятия в 2004 году
Показники
Формула для розрахунку
На початок
На кінець
Зміни
Абсолют.
Від.
1
2
3
4
5=4 - 3
6=5: 3
* 100%
1. Загальна величина запасів
Стр.100+стр.110+стр.
120+стр.130+стр.140 ф.1
5070,3
5146,4
+76,1
1,5
2. Власні оборотні кошти
Стр.380 – стр.080 ф.1
+78,6
226,7
+141,8
289,0
3. Функціонуючий капітал
Стр.380 – стр.080+
+ стр.480 ф.1
+78,6
226,7
+141,8
289,0
4. Загальна величина джерел формування запасів
Стр.380+ стр.480+
+ стр.500 – стр.080 ф.1
378,4
2626,7
+2248,3
594,1
5. Фс
стр.2 – стр.1
-4919,7
-2919,7
6. Фт
стр.3 – стр.1
-4919,7
-2919,7
7. Фо
стр.4 – стр.1
-4692,2
-2519,7
Очевидно, что в 2004 году показатели трехфакторной модели говорят о кризисном состоянии, хотя по второму фактору предприятие выскочило из отрицательной динамики и находится на нулевом значении. Однако, в целом, такое состояние по методике анализа следует отнести к кризисному состоянию.
Таблиця 2.15.
Определение финансовой устойчивости предприятия в 2005 году
Показники
Формула для розрахунку
На початок
На кінець
Зміни
Абсолют.
Від.
1
2
3
4
5=4 - 3
6=5: 3
* 100%
1. Загальна величина запасів
Стр.100+стр.110+стр.
120+стр.130+стр.140 ф.1
5146,4
5925,1
+778,7
15,1
2. Власні оборотні кошти
Стр.380 – стр.080 ф.1
226,7
381,2
+154,5
168,5
3. Функціонуючий капітал
Стр.380 – стр.080+
+ стр.480 ф.1
226,7
381,2
+154,5
168,5
4. Загальна величина джерел формування запасів
Стр.380+ стр.480+
+ стр.500 – стр.080 ф.1
2626,7
4246,2
+1619,5
+61,6
5. Фс
стр.2 – стр.1
-2919,7
-2113,9
6. Фт
стр.3 – стр.1
-2919,7
-2113,9
7. Фо
стр.4 – стр.1
-2519,7
-1678,9
Ситуация 2005 года характеризуется тем, что предприятие имеет кредиты и займы, не погашенные в срок, имеет просроченную кредиторскую и дебиторскую задолженность. То есть предприятие балансирует на грани банкротства. И, наконец, в 2006 году рассмотрим финансовое состояние предприятия по той же модели (табл.2.16).
Таблиця 2.16.
Определение финансовой устойчивости предприятия в 2006 году
Показники
Формула для розрахунку
На початок
На кінець
Зміни
Абсолют.
Від.
1
2
3
4
5=4 - 3
6=5: 3
* 100%
1. Загальна величина запасів
Стр.100+стр.110+стр.
120+стр.130+стр.140 ф.1
5925,1
6000,1
+75
12,6
2. Власні оборотні кошти
Стр.380 – стр.080 ф.1
381,2
607,5
+226,3
159,3
3. Функціонуючий капітал
Стр.380 – стр.080+
+ стр.480 ф.1
381,2
607,5
+226,3
159,3
4. Загальна величина джерел формування запасів
Стр.380+ стр.480+
+ стр.500 – стр.080 ф.1
4246,2
1107,5
-3156,7
25,9
5. Фс
стр.2 – стр.1
-2113,9
-5392,6
6. Фт
стр.3 – стр.1
-5543,9
-5392,6
7. Фо
стр.4 – стр.1
-1678,9
-4892,6
Все последние расчеты подтверждают, что предприятие «РЕАЛ СЕРВИС» находится в кризисном состоянии.
Проведем оценку деловой активности данного предприятия, используя информационные источники (Баланс и Отчет о финансовых результатах за два последних года – 2005 и 2006).
Таблиця 2.17.
Показатели деловой активности «РЕАЛ СЕРВИС» 2005 год

п / п
Найменування показника
2005
Зміна показника
Начало отчетного периода
Конец отчетного периода
Абсолютна
Відносне
1
Оборотність коштів у розрахунках (в оборотах)
51
54
+3
+5,8%
2
Оборотність коштів у розрахунках (в днях)
7,0
6,6
-0,4
-0,6%
3
Оборотність запасів (в оборотах)
5,6
3,7
-1,9
-33,3%
4
Оборотність запасів (у днях)
64,2
97,2
+33,0
+51,5%
5
Оборачиваемость кредиторской задолженности (в оборотах)
8,5
8,3
-0,2
-2,4%
6
Оборотність кредиторської заборгованості (у днях)
42,4
43,3
+0,9
+2,1%
7
Тривалість операційного циклу
71,2
103,8
+32,6
+45,7%
8
Тривалість фінансового циклу
29,8
60,5
+30,7
+103,0%
9
Оборачиваемость собственного капитала (в оборотах)
3,8
3,4
-0,4
-11%
10
Оборачиваемость мобильных активов (в оборотах)
5,1
3,2
-1,9
-37,3%
11
Оборачиваемость совокупного капитала (в оборотах)
1,6
1,5
-0,1
-6,25%
12
Оборотність готової продукції
(в оборотах)
30,3
28,6
-1,7
-6,7%
13
Оборотність готової продукції
(В днях)
11,9
12,6
+0,7
+5,8%
Проведем сравнительную характеристику деловой активности предприятия в динамике за данные периоды (начало и конец отчетного периода, а именно данные 2005 года).
Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах) составляла на начало периода 51, а на конец периода 2005 года уже 54, что говорит об уменьшении предоставляемого предприятием кредита для контрагентов. Оборачиваемость средств в расчетах (в днях) соответственно уменьшилась к концу периода с 7 до 6.6., и это тенденция к уменьшению характеризует положительно расчеты с дебиторами и их оборачиваемость.
Количество оборачиваемости запасов в оборотах уменьшилось с 5,6 до 3,7, что говорит о значительном увеличении срока хранения запасов (на 33,3%), это означает уменьшение количества оборотов по приобретению и обработке запасов момент. При этом хранение запасов увеличилось соответственно с 64,2 до 97,2 дней, то есть на 30 дней на предприятии, запасы стали хранится больше, замедлилась деловая активность предприятия в разрезе формирования запасов.
Оборачиваемость кредиторской задолженности (в оборотах) уменьшилась с 8,5 до 8,2 оборота за год. Это означает, что увеличение коммерческого кредита, предоставляемого исследуемому предприятию по срокам и действительно сроки оборачиваемости кредиторской задолженности, имеет тенденцию к увеличению с 42 до 43 дней. Это говорит о росте возможности предприятия оперировать привлеченными средствами.
Продолжительность одного операционного цикла увеличилась с цифры в 71,2 дня до 103,8 дней. То есть время между приобретением запасов для осуществления деятельности и получением средств от реализации произведенной продукции значительно увеличилось (относительный рост от начало года составляет 45,7%, то есть почти половина от исходного значения, данного показателя). Это негативное явление, которое говорит о замедлении деловой активности в разрезе операционной деятельности предприятия.
Продолжительность финансового цикла за исследуемый период положительна и имеет также ярко выраженную тенденцию к росту с 29,8 дней (на начало года) до 60,5 дней (на конец года). Рост финансового цикла свидетельствует о снижении оборачиваемости в производстве и как следствии снижении финансовой составляющей деловой активности предприятия.
Оборачиваемость собственного капитала (в оборотах) имеет тенденцию к уменьшению с 3,8 до 3.4. оборота в год, это указывает на наметившийся определенный застой в плане использования собственных средств.
Оборачиваемость мобильных активов (в оборотах) и оборачиваемость совокупного капитала (в оборотах) также показывают к концу года значительное снижение своих значений в начале года. При этом количество оборотов всей стоимости имущества снизилось на 6,25%. Оборачиваемость готовой продукции увеличилась с 11,9 до 12,6 дней, что говорит о том, что средний срок оборота готовой продукции в целом за год вырос на 5,8%.
Приведенные выше аналитические показатели и их изменение в течении аналитического периода (года) свидетельствуют о заметном замедлении деловой активности предприятия.
Перейдем к анализу деловой активности предприятия в 2006 году. Для этого сформируем таблицу 2.18.
Таблиця 2.18.
Показатели деловой активности 2006 года

п / п
Найменування показника
2006
Зміна показника
Начало отчетного периода
Конец отчетного периода
Абсолютна
Відносне
1
Оборотність коштів у розрахунках (в оборотах)
54
34,1
-19,9
-37,1%
2
Оборотність коштів у розрахунках (в днях)
6,6
10,6
+4
+60,6%
3
Оборотність запасів (в оборотах)
3,7
5,43
+1,73
+46,7%
4
Оборотність запасів (у днях)
97,2
66,2
-31,0
+31,9%
5
Оборачиваемость кредиторской задолженности(в оборотах)
8,3
9,2
+0,9
+10,8%
6
Оборачиваемость кредиторской задолженности(в днях)
43,3
39,1
-4,2
-9,7%
7
Тривалість операційного циклу
103,8
76,8
-27,0
-26,1%
8
Тривалість фінансового циклу
60,5
37,7
-22,8
-37,7%
9
Оборачиваемость собственного капитала (в оборотах)
3,4
3,6
+0,2
+5,8%
10
Оборачиваемость мобильных активов (в оборотах)
3,2
3,6
+0,4
+12,5%
11
Оборачиваемость совокупного капитала (в оборотах)
1,5
1,7
+0,2
+41,6%
12
Оборотність готової продукції
(в оборотах)
28,6
30,2
+1,6
+5,5%
13
Оборотність готової продукції
(В днях)
12,6
11,9
-0,7
-5,6%
Проведем сравнительную характеристику деловой активности предприятия в динамике в 2005 году, используя табличные данные (см. табл.2.18).
Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах) составляла на начало периода 20056 года цифру в 54, а на конец периода 2006 года уже 34,1, что говорит о увеличении предоставляемого предприятием кредита для своих партнеров - контрагентов. Оборачиваемость средств в расчетах (в днях) соответственно возросла к концу периода с 6.6 до 10,4 дня и говорит о том, что средний срок для погашения дебиторской задолженности вырос.
Количество оборачиваемости запасов в оборотах уменьшилось с 3,7 до 5,3, что говорит о значительном уменьшении срока хранения запасов (на 31,9%). При этом хранение запасов уменьшилось в среднем соответственно с 97,2 дней до 66,2 дня то есть на 31 день на предприятии запасы стали хранится меньше, увеличилась деловая активность предприятия в разрезе обработки запасов.
Оборачиваемость кредиторской задолженности (в оборотах) уменьшилась с 8,3 до 9.2 оборота за год. Это означает уменьшение сроков коммерческого кредита, предоставляемого исследуемому предприятию по срокам. И, действительно, сроки оборачиваемости кредиторской задолженности имеют тенденцию к уменьшению с 43 дней до 39,1 дня. Это говорит о снижении возможности предприятия оперировать привлеченными средствами.
Продолжительность одного операционного цикла уменьшилась с цифры с 103,8 до 76.8. днів. То есть время между приобретением запасов для осуществления деятельности и получением средств от реализации произведенной продукции значительно уменьшилось. Это положительный момент, которое говорит о значительном росте деловой активности в разрезе операционной деятельности предприятия.
Продолжительность финансового цикла за исследуемый период положительна и имеет также ярко выраженную тенденцию к снижению с 60,5 дней (на начало года) до 37,7 дня. Уменьшение финансового цикла свидетельствует о увеличении оборачиваемости в производстве и как следствии снижении финансовой составляющей деловой активности предприятия.
Оборачиваемость собственного капитала (в оборотах) имеет тенденцию к уменьшению с 3.4. оборота в год до 3,6 оборотов, это указывает на наметившийся положительный рост в плане использования собственных средств.
Оборачиваемость мобильных активов (в оборотах) и оборачиваемость совокупного капитала (в оборотах) также показывают к концу года значительное увеличение своих значений, подобно росту активности собственного капитала, что говорит о росте повышения продаж.
Оборачиваемость готовой продукции уменьшилась с 12,6 дней до 11.9. дней, что говорит о том, что средний срок оборота готовой продукции в целом за год снизился на 5,6%, продукция стала быстрее находить своего покупателя.
Приведенные показатели и их изменение в течении аналитических периодов говорит о том, что в 2005 году у предприятия имело место значительное замедление деловой активности в разрезе почти всех показателей, а в 2006 году наметался явный рост деловой активности. Предприятие стало работать быстрее и распоряжаться своими оборотными средствами более эффективно.

2.3. Коэффициентный анализ финансового состояния предприятия с применением международных методик

Используя методику – уравнение Дюпона в разделе 1.3. курсовой работы проведем расчет коэффициентов Дюпона, входящих в данное уравнение и определим значение данного показателя по годам – аналитическим периодам (2004-2006 гг.). Составим аналитическую таблицу, которая бы позволила нам рассчитать каждый компонент уравнения Дюпона (таблица 2. 19).
Таблиця 2. 19.
Аналитические показатели системного анализа, входящие в уравнение Дюпона

Показники
Роки
Рост показателя
2004
2005
2006
2005 /
2004
2006/2005
1
Среднегодовая оценка активов
Предприятия (Актив на начало года + Актив на конец года) /2
7065,95
(6229,2
+7902,7) /2
8202,5
(7902,7
+8503,4) /2
8556,0
(8503,9
+8609,0) /2
116,0
104,3
2
Среднегодовая денежная оценка суммы собственного капитала (С.К. на начало +С.К. на конец года) /2
415,9
(327,4+504,4) /2
660,35
(504,4+816,3) /2
845,3
(816,3+874,3) /2
159,0
128,0
3
Коэффициент чистой прибыли,%
2,4
3,1
3,3
129,2
106,4
4
Коефіцієнт оборотності активів
0, 203
(1431,68/7065,95)
0,186
(1524,99/8202,5)
0,188
(1607,9/8556,0)
91,6
104,3
5
Коефіцієнт власного капіталу
16,98
(7065,95/415,9)
12,42
(8202,5/660,35)
10,12
(8556,0/845,3)
73,1
81,5
6
Коэффициент Дюпона,% (произведение значений строк 3, 4 и 5 в каждом столбце)
8,3
7,2
6,3
86,7
87,5
Строка № 6 аналитической таблицы 2. 19 показывает, что коэффициент Дюпона, выраженный в процентах, имеет тенденцию к уменьшению, причем этот процесс в динамике характеризуется постоянным показателем уменьшения (снижение в среднем за год на 13-14%). Анализируемое предприятие, прежде всего, должно стремится к увеличению собственного капитала в денежном выражении, так как отношение собственного капитала и активов предприятия разнится на порядок финансовых величин.
Обратимся к анализу данного предприятия по адаптированной методике (матрице Мобли). Для цього складемо таблицю 2. 20. В этой таблице рассмотрим финансовые показатели одного из подразделений предприятия за февраль 2007 года.
Таблиця 2. 20.
Определение финансового состояния предприятия по адаптированной методике матрицы Мобли (показатели в грн)

Розділи
Имущест-во
на початок періоду
Грошові кошти
Валова виручка
Прибыль и фонды
Прочие операции
Имуще-сто
на кінець періоду
Доб
Коб
Доб
Коб
Доб
Коб
Доб
Коб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
ДНА
3323
1667
1440
3410
9262
8948
2
ДФА
26
29
55
3
ЗП
893
1311
49935
56415
6062
4
ДЗ
81
17544
18256
792
5
АВВ
343
343
6
Д
1450
6301
6301
5420
423
36429
30958
2003
7
Разом активи
6117
18205
8
УДК
1395
6593
3055
4932
9
ВВ
-
5420
1262
20494
24652
-
10
ФСН
163
423
1262
1554
1554
1440
1246
2041
11
З
1333
3055
2628
1760
12
НЧ
392
11009
4119
1246
13518
7473
794
13
ЦФ
-
7695
1440
240
1282
5213
14
АВП
558
19632
19054
3176
3272
1040
15
КР
1777
3630
3538
1869
16
КЗ
497
21701
21757
553
17
Итого капитал
6117
18205
18
Итого обороты
43103
42550
25914
25914
2801
4680
159870
158544
Из нашего примера видно, что у подразделения остается только 33,9% от созданного дохода; а другая часть распределяется между оплатой труда (25,5%), процентами за кредит (8.2) и налогами по всем основаниям (32,4%). Если же из расчета дохода и прироста собственного капитала вычесть величину прироста переоценки основных фондов, то результат будет еще хуже - у подразделения остается 16,8%, а на налоговый пресс приходится уже 40,8% от полученного дохода.
Воспользовавшись методикой анализа раздела 1.3. определим структуру собственного капитала на начало и наконец отчетного периода (расчет в таблице 2.21).
Таблиця 2.21.
Определение структуры собственного капитала
-1278
<СКдфо<
-885
-6913
<СКдф1<
-6119
2863
>СКндфо>
2443
13888
>СКндф1>
13093
1558
=Ско=
1558
6974
=Ск1=
6974

Отсюда легко определяются составные элементы денежных средств и всего заемного капитала (строки ниже).
-1278
<СКдфо<
-885
-6913
<СКдф1<
-6119
2738
>ЗКдфо>
2335
8916
>ЗКдф1>
8122
1450
=Ско=
1450
2003
=Ск1=
2003
2728
<ЗКдфо<
2335
8916
<ЗКдф1<
8122
497
>ЗКндфо>
890
553
>ЗКндф1>
1348
3226
=Ско=
3226
9470
=Ск1=
9470
Обращает на себя внимание тот факт, что в отчетном периоде в распоряжении подразделения находилось собственных средств в денежной форме на сумму 27476 грн., а было использовано 32711 грн. Следовательно, дефицит платежного баланса составил 5234 грн. (DсКДФ<24476-32711), несмотря на то, что прирост всех денежных средств остается величиной положительной (DД = 553 грн).
Понятно, что образовавшийся дефицит должен быть чем-то погашен. Но у предприятия для этого есть надежные источники покрытия - целевое финансирование и авансы полученные. Их размер вполне достаточен (DЦФ = 5213 грн. и DАВП = 482 грн). Однако переход этих заемных средств в собственные в отчетном периоде фактически не был оформлен документально, поэтому предприятие недополучило часть собственных средств в денежной форме.
Отсюда следует вывод - финансово-экономическая служба предприятия должна постоянно осуществлять контроль за своевременностью поступления собственных денежных средств.
С другой стороны, общая величина расходов собственных денежных средств оказывает существенное влияние на платежный баланс предприятия. Поэтому общая сумма начислений и выплат кредиторской задолженности не должна превышать платежных возможностей предприятия, и тогда оставшихся собственных источников будет достаточно
РОС < ПСС, то DСКдф > 0.
Следовательно, необходим постоянный контроль за поступлением и расходом денежных средств. Для этого должен составляться платежный график, в котором видны приходы и расходы денежных средств, их остатки на каждый день, а также кассовые разрывы. Такая возможность урегулировать отношения, как с покупателями, так и с поставщиками, а также учесть налоговый календарь. К сроку выплаты заработной платы или к сроку погашения банковских кредитов у предприятия всегда имеется достаточно средств для выполнения своих обязательств. В то же время минимизируется и потребность в банковском кредите.
Таким образом, оценка финансово-экономического состояния предприятия на основе данного метода имеет несомненное преимущество. В целом анализируется один сводный по содержанию и общению документ, а не набор форм отчетности. Изменения в остатках имущества на начало и на конец отчетного периода рассматриваются не в статике, а в динамике, через обороты, которые охватывают движение денежных средств, валовую выручку и прибыль. Компактность и оперативность составления такого документа обеспечивают директору предприятия экономическое прочтение всей бухгалтерской информации. При этом управление предприятием существенно повышается за счет построения баланса собственного капитала в денежной форме.

висновок

В процессе работы над темой курсовой мной сделаны следующие выводы и обобщения, согласно основным структурным разделам работы.
1. Главная цель анализа финансового состояния – своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности Исследователь И.А. Бланк называет пять видов - систем анализа финансового состояния предприятия: горизонтальный анализ; вертикальный анализ; сравнительный анализ; анализ коэффициентов; интегральный анализ.
В качестве информационной базы для финансового анализа состояния предприятия экономисты определяют такие основные источники, как финансовая отчетность, статистическая отчетность, данные внутрихозяйственного (управленческого) бухгалтерского учета, данные первичного бухгалтерского учета, экспертные оценки Финансовая отчетность украинского предприятия включает в себя обычно такие отчетные формы - 1. Баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств, Отчет о собственном капитале и Примечания к отчетам.
Зарубежный опыт анализа финансового состояния предприятия в работе представлен уравнением Дюпона и матрицей Мобли. Основу уравнения Дюпона составляет соотношение, которое отображает уровень дохода на собственный капитал – коэффициент рентабельности собственного капитала. Для проведения комплексной оценки финансово-экономического состояния предприятия в зарубежной практике была осуществлена попытка воссоединения форм отчетности с целью укрепления взаимосвязи между ними и упрощения анализа финансово-экономического состояния предприятия. Эта обобщенная форма известна как «Матрица Мобли». В результате получается сводный документ, в котором бухгалтерский баланс предприятия увязывается с отчетом о прибылях и убытках, с отчетом о движении денежных средств, а в качестве компенсатора выступает регулирующий столбец, причем эти формы отчетности изображаются вертикально.
2. Коэффициентный анализ по национальным методикам показал, что в 2004-2006 баланс предприятия не является абсолютно ликвидным и скорее всего имеет место значительное снижение платежеспособности предприятия. При этом сравнение по первой группе активов и пассивов говорит об очень большой разнице между текущими платежами и их поступлениями. Сравнение второй группы по активу и пассиву говорит об уменьшении текущей ликвидности в недалеком будущем. Предприятие имеет возможность отвечать по своим обязательствам текущими активами различного свойства (наименее легко реализуемыми). Проведенный анализ коэффициентов капитализации и покрытия по годам свидетельствует о достаточно сложном финансовом состояния предприятия. Создается впечатление об отсутствии политики предприятия в разрезе формирования активов, предприятие «плывет по течению». Расчеты по трехфакторной модели финансовой устойчивости подтверждают, что предприятие «РЕАЛ СЕРВИС» находится в кризисном состоянии. Анализ деловой активности показал, что в 2005 году у предприятия имело место значительное замедление деловой активности в разрезе почти всех показателей, а в 2006 году наметился явный рост.
По методу Дюпона анализируемое предприятие должно стремится к увеличению собственного капитала в денежном выражении, так как отношение собственного капитала и активов предприятия разнится на порядок финансовых величин.
Использование матрицы Мобли показало, что финансово-экономическая служба предприятия должна постоянно осуществлять контроль за своевременностью поступления собственных денежных средств. Для этого должен составляться платежный график, в котором видны приходы и расходы денежных средств, их остатки на каждый день, а также кассовые разрывы. Это дает возможность урегулировать отношения, как с покупателями, так и с поставщиками, а также учесть налоговый календарь. К сроку выплаты заработной платы или к сроку погашения банковских кредитов у предприятия всегда имеется достаточно средств для выполнения своих обязательств. В то же время минимизируется и потребность в банковском кредите.

Список використаних джерел

1. Бланк И.А., Финансовый менеджмент, - К: ЦУЛ, 2002;
2. Буряк Л.Д., Финансовый менеджмент, - К: КНЭУ, 2001;
3. Бригхем Ю; Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т. Пер. з англ. под ред.В. В. Ковалева. СПб.: Экономическая школа, 1997.
4. Воркут Т.А., Проектный анализ, - К: Украинский центр духовной культуры, 2000;
5. Грачев А.В., Анализ и управление финансовой устойчивостью. Учебно-практическое пособие, - М: Дело и сервис, 2002;
6. Грачев А.В., Воссоединение различных форм отчетности в форме унифицированного баланса // Финансовый менеджмент, № 4, 2002 г., с.15-28.;
7. Гребельним В.І., Фінанси підприємств, К: Вид-во Європейський університет, 2003;
8. Довдня В., Б., Интегральная оценка финансового состояния предприятия // Финансы Украины, №6, 2002;
9. Єрмолович Л.Л., Аналіз господарської діяльності підприємства. – Минск: БГЭУ, 2001, 402 с.;
10. Измайлова К.В., Финансовый анализ, К: МАУП, 2000;
11. Коласс Б., Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблеми, концепції і методи. Учебное пособие, Пер. с французского, - М: Юнити, 1997;
12. Кононенко О., Аналіз фінансової звітності, Х: Фактор, 2003;
13. Ковальов В.В., Фінанси підприємств, М: Тк Велбі, 2003;
14. Кожанова Е.Ф., Отенко И.П. – Экономический анализ: Учебное пособие – Харьков: ИНЖЕК, 2003 г.;
15. Олейник О.В., Экономический анализ, - Житомир: Рута, 2003;
16. Партин.Р.О., Финансы предприятий, Л: ЛБИ НБУ, 2003;
17. Подерегин А.Н., Финансы предприятий, - К: КНЭУ, 2003;
18. Пястолов С.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. – М.: Мастерство, 2001;
19. Савицька ГВ. Аналіз господарської діяльності підприємства: 2-е вид., Перераб. і доп. - Минск: ИП «Экоперспектива», 2001;
20. Славнюк В.І., Фінанси підприємств, К: ЦУЛ, 2003;
21. Сухова Л.Ф. . Черновa Н.А. Практикум по финансовому анализу предприятия: Учеб. посібник. - М.: Финансы и статистика, 1999;
22. Соколов Р.В. Новая информационная технология управления производством: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского инженерно-экономического института, 1992
23. Стражев В.И., Анализ хозяйственной деятельности в промышленности - Минск: Высшая школа, 1995.
24. Терещенко О.О., Финансовая деятельность субъектов хозяйствования, К: ЦУЛ, 2003;
25. Фінанси підприємств / За ред. Проф. Кирейцева К: ЦУЛ, 2002;
26. Финансовый анализ /Кол. Авторів. Комаринский Л., Яремчук И, К: Сталкер, 1996. –с.400.;
27. Фінансова діяльність підприємств / / під ред. Бандурка О.М., К: Либідь, 1998;
28. Цал-Цапко Ю.С., Финансовая отчетность предприятия и ее анализ, К: ЦУЛ, 2002;
29. Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование. - М. Гардарики, 2001
30. Чумаченко Н.Г., Экономический Анализ, - К: КНЭУ, 2003.

Додаток А

Баланс на 1 января 2005 года
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи:
Залішкова ВАРТІСТЬ
010
Первинна ВАРТІСТЬ
011
Знос
012
Незавершене будівництво
020
Основні засоби:
Залішкова ВАРТІСТЬ
030
237,0
243,1
Первинна ВАРТІСТЬ
031
435,6
421,8
Знос
032
198,6
178,7
які обліковуються за методом участі в капіталі ін. підпріємств
040
ІншІ Фінансові Інвестиції
045
Довгострокові дебіторська заборгованість
050
ІншІ Необоротні активи
070
Усього за розділом I
080
237,0
243,1
II. Оборотні активи
Запаси:
віробнічі запаси
100
5070,3
5146,4
тварини на вірощуванні та відгодівлі
110
незавершене виробництво
120
готова продукція
130
Товари
140
Векселі одержані
150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ
160
142.1
2056,1
первинна ВАРТІСТЬ
161
резерв сумнівніх боргів
162
Дебіторська заборгованість за розрахунки:
з бюджетом
170
88.9
8,3
за виданий авансами
180
з нарахованих доходів
190
Із внутрішніх розрахунків
200
Інша поточно заборгованість
210
592.1
236,5
Грошові кошти та також їх Еквіваленті:
в Національній валюті
230
67.8
147,4
в іноземній валюті
240
ІншІ оборотні активи
250
Усього за розділом II
260
5992.2
7659,6
III. Витрати майбутніх періодів
270
Баланс
280
6229,2
7902,7
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал
Статутний Капітал
300
11,8
18,9
Пайових Капітал
310
Додатковий вкладень Капітал
320
Інший Додатковий Капітал
330
Резервний Капітал
340
300,0
450,0
Нерозподіленій прибуток (непокрітій збіток)
350
15,6
35,5
Неоплачений Капітал
360
Вилучений капітал
370
Усього за розділом I
380
327,4
504,4
II. Забезпечення Наступний витрат І платежів
Забезпечення витрат персоналу
400
ІншІ забезпечення
410
Цільове Фінансування
420
2486,7
3547,8
Усього за розділом II
430
2486,7
3547,8
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
440
Довгострокові Фінансові зобов'язання
450
Відстрочені Податкові зобов'язання
460
ІншІ довгострокові зобов'язання
470
Усього за розділом III
480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500
299,8
400,0
Поточно заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
2613,6
4639,8
Векселі відані
520
Кредиторської заборгованість за товари, роботи, послуги
530
Поточні зобов'язання за розрахунки:
з одержаних авансів
540
300,0
2
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
739.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства
Статистичні методи аналізу фінансового стану підприємства в умовах ринку
Використання бухгалтерської звітності для аналізу фінансового стану підприємства
Сутність і завдання функціонально-вартісного аналізу Аналіз фінансового стану підприємства
Теоретичні та методологічні основи комплексного аналізу та оцінки фінансового стану підприємства
Формування інформаційного масиву для аналізу фінансового стану підприємства з використанням
Сутність і завдання функціонально-вартісного аналізу Аналіз фінансового стану підприємства
Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства на основі читання та аналізу бухгалтерської звітності
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru