Муніципальне право Росії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник начальника
Московського університету
МВС Росії
генерал-майор міліції
С.С. ЖЕВЛАКОВІЧ
«____» __________ 2008 р .
Варіанти виконання контрольних робіт
для слухачів
факультету заочного та вечірнього навчання за курсом
«Муніципальне право Росії»
Москва 2008

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи
Контрольна робота представляє собою систематичне, досить розгорнутий виклад відповідних питань обраної слухачем теми навчальної дисципліни на основі певного мінімуму джерел.
Підготовка контрольної роботи є складовою частиною навчального процесу, однією з основних форм самостійної роботи слухачів. Вона допомагає слухачам в придбанні навичок роботи над першоджерелами, нормативно-правовими актами, прийомів вивчення наукової літератури, вміння виділяти в них головне, основне, аналізувати, узагальнювати зібраний матеріал, складати науково-технічний апарат роботи. Слухачі повинні письмово відповісти на поставлені питання, вирішити завдання і представити контрольну роботу викладачеві у встановлений термін.
Питання, що є темою контрольної роботи, повинен бути освітлений на основі вивчення рекомендованої літератури, як правило, ширше й грунтовніше, ніж він викладений у навчальній літературі або вивчався в ході навчальних занять.
Підготовка слухачами контрольної роботи проходить наступні основні етапи:
1. Вибір теми.
2. Підбір літератури, нормативного та іншого матеріалу; складання плану.
3. Вивчення джерел, написання чорнового варіанту контрольної роботи і його відпрацювання.
4. Оформлення контрольної роботи та подання її на кафедру.
Вибір (визначення) теми контрольної роботи. Слухачі, прізвища яких починаються з літер від:
«А» до «Е» - готують перший варіант контрольної роботи,
«Ж» до «Л» - другий,
«М» до «С» - третій,
«Т» до «Ш» - четвертий,
«Щ» до «Я» - п'ятий.
Підбір літератури та інших джерел; складання плану контрольної роботи. При підборі літератури та інших джерел, а також при складанні плану контрольної роботи слід скористатися, перш за все, методичними рекомендаціями з підготовки контрольних робіт. Бажано використовувати новітню літературу з обраної теми.
Підготовка відповідей на питання контрольної роботи. Підготовку до виконання контрольної роботи треба починати з вивчення відповідної голови підручника, матеріалів навчальних посібників. Далі слід глибоко, грунтовно вивчити рекомендовану літературу. Особливу увагу потрібно звернути на вивчення нормативно-правових актів.
Читаючи літературу по темі, доцільно не тільки продумувати її зміст, але і робити виписки теоретичних положень, понять, аргументів, доказів, фактичних даних і т.д. Виписки краще робити на окремих аркушах або на спеціальних картках, що дозволяє їх групувати з питань теми, полегшує систематизацію прочитаного і освоєного матеріалу.
Після продумування і обробки вивченого матеріалу слід приступати до підготовки тексту контрольної роботи. Виклад має бути логічним, послідовним, доказовим, аргументованим. Високий ідейно-теоретичний рівень контрольної роботи повинен поєднуватися з простотою і стислістю викладу матеріалу.
Корисно відкласти виконаний текст контрольної роботи на деякий час, а потім знову його уважно прочитати, відпрацьовуючи остаточний варіант.
Оформлення контрольної роботи. Титульний лист контрольної роботи оформляється за встановленим зразком. Вона також повинна мати певну структуру: план роботи, вступ, основну частину, яка містить три-чотири питання, висновок, список використаної літератури.
Обсяг контрольної роботи приблизно 15-20 машинописних сторінок.
Робота акуратно і розбірливо виконується від руки або пишеться на машинці, може бути набрана на комп'ютері. Обов'язкові поля. Листи повинні бути зброшуровані та пронумеровані. У кінці ставиться дата і підпис слухача, який виконав контрольну роботу.
У тексті неприпустимо скорочення слів, термінологічних зворотів, найменування органів та організацій, якщо такі скорочення не є загальноприйнятими.
Контрольна робота повинна мати грамотно оформлений науково-технічний апарат: всі цифри, факти, цитати повинні мати посилання на джерела, звідки вони запозичені. Це оформляється виносками, які, як правило, потрібно робити внизу сторінки, під рискою. Список використаної літератури повинен бути складений відповідно до встановлених правил. Контрольна робота в закінченому вигляді подається на кафедру у встановлений термін.
Контрольні роботи оцінюються оцінками «зараховано» або «незараховано».
Якщо робота не зарахована, вона з урахуванням зроблених зауважень у відгуку викладача повинна бути перероблена і разом з першим відгуком представлена ​​на повторне рецензування.
Отримавши перевірену контрольну роботу та відкликання, слухачеві слід ознайомитися зі змістом відгуку, подумати над критичними зауваженнями, ще раз відпрацювати питання, які викликали зауваження рецензента.
Наслідки невиконання контрольної роботи. При невиконанні контрольної роботи слухач не допускається до здачі заліку.

Варіант № 1

Тема. Місцеве самоврядування та управління у зарубіжних країнах.
Питання.
1. Форми організації місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
2. Особливості місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
Завдання.
Збори представників муніципального освіти Південний район видав постанову, відповідно до якого муніципальних утворень, розташованих на території району, пропонувалося обирати ради депутатів строком на 2 роки в кількості 15 чоловік. При цьому вибори повинні проводитися за пропорційною системою (за партійними списками). Однак Василівський сільрада відмовився проводити вибори за пропорційною системою, вказавши, що на його території відсутні як місцеві політичні громадські об'єднання, так і місцеві відділення регіональних громадських об'єднань.
Проаналізуйте ситуацію.
Література:
Федеральний закон від 6 жовтня 2003 р . № 131-ФЗ (зі зм. Від 16 жовтня 2006 р .) «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» / / Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст.3822.
Федеральний закон від 28 серпня 1995 р . № 154-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» (зі зм. Від 21 липня 2005 р .) / / Відомості Верховної Ради України. 1995 р . № 35. Ст. 3506.
Федеральний закон від 26 листопада 1996 р . № 138-ФЗ (зі зм. Від 12 липня 2006 р .) «Про забезпечення конституційних прав громадян України обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування» / / Відомості Верховної Ради України. 1996. № 49. Ст. 5497.
Федеральний закон від 12 червня 2002 р . № 67-ФЗ «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» (зі зм. Від 5 грудня 2006 р .) / / Збори Законодавства Російської Федерації. 2002 р . № 24. Ст. 2253.
Федеральний закон від 25 вересня 1997 р . N 126-ФЗ «Про фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації» (зі зм. Від 28 грудня 2004 р .) / / Відомості Верховної Ради України. 1997. № 39. Ст. 4464.
Євдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Органи місцевого управління: США і Західна Європа. Єкатеринбург; Челябінськ, 1999.
Прудников А.С., Ларіна Л.А. та ін Місцеве самоврядування (управління) в зарубіжних країнах. Навчальний посібник. М. ЮНИТИ. 2007
Харлоф Е.М. Місцеві органи влади в Європі. М., 1992.
Шугріна Є.С. Муніципальне право: Підручник. М., 2005.

Варіант № 2
Тема. Поєднання прямої і представницької демократії в системі місцевого самоврядування

Питання

1. Поєднання і взаємодія на місцевому рівні інститутів прямої і представницької демократії.
2. Референдуми, сходи, збори та інші форми безпосередньої демократії.
Завдання.
Місцеве відділення регіональної громадської організації «За справедливість», статут якої зареєстровано в органах юстиції за 7 місяців до цього і передбачає участь у виборах, утворило ініціативну групу з проведення місцевого референдуму і звернулося до виборчої комісії муніципального освіти з клопотанням про її реєстрацію та іншими необхідними документами. Однак виборча комісія муніципального освіти відмовила в реєстрації, пославшись на те, що для виступу з ініціативою проведення референдуму законодавством передбачено термін реєстрації статуту громадського об'єднання не менше 1 року у відповідному органі. Керівники громадського об'єднання оскаржили рішення виборчої комісії в суді. Яке рішення прийме суд?

 

Література:

Конституція Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 року).
Федеральний закон від 6 жовтня 2003 р . № 131-ФЗ (зі зм. Від 16 жовтня 2006 р .) «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» / / Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст.3822.
Федеральний закон від 28 серпня 1995 р . № 154-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» (зі зм. Від 21 липня 2005 р .) / / Відомості Верховної Ради України. 1995 р . № 35. Ст. 3506.
Федеральний закон від 26 листопада 1996 р . № 138-ФЗ (зі зм. Від 12 липня 2006 р .) «Про забезпечення конституційних прав громадян України обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування» / / Відомості Верховної Ради України. 1996. № 49. Ст. 5497.
Федеральний закон від 12 червня 2002 р . № 67-ФЗ «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» (зі зм. Від 5 грудня 2006 р .) / / Збори Законодавства Російської Федерації. 2002 р . № 24. Ст. 2253.
Федеральний закон від 25 вересня 1997 р . N 126-ФЗ «Про фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації» (зі зм. Від 28 грудня 2004 р .) / / Відомості Верховної Ради України. 1997. № 39. Ст. 4464.
Прудников А.С., Еремян В.В., Лимонов А.М. та ін Муніципальне право Росії. Курс лекцій. М. Книжковий світ. 2005.
Нудненко Л.А. Інститути безпосередньої демократії в системі місцевого самоврядування України. М.: ИНИОН РАН, 2000.

Варіант № 3

Тема. Гарантії місцевого самоврядування
Питання.
1. Поняття і система гарантій місцевого самоврядування.
2. Загальні і спеціальні гарантії.
Завдання.
Голова адміністрації муніципального освіти видав постанову, якою встановив порядок управління і розпорядження муніципальної власністю. Чи законно постанову глави адміністрації?
Література:
Конституція Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 року).
Федеральний закон від 6 жовтня 2003 р . № 131-ФЗ (зі зм. Від 16 жовтня 2006 р .) «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» / / Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст.3822.
Федеральний закон від 28 серпня 1995 р . № 154-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» (зі зм. Від 21 липня 2005 р .) / / Відомості Верховної Ради України. 1995 р . № 35. Ст. 3506.
Федеральний закон від 26 листопада 1996 р . № 138-ФЗ (зі зм. Від 12 липня 2006 р .) «Про забезпечення конституційних прав громадян України обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування» / / Відомості Верховної Ради України. 1996. № 49. Ст. 5497.
Федеральний закон від 12 червня 2002 р . № 67-ФЗ «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» (зі зм. Від 5 грудня 2006 р .) / / Збори Законодавства Російської Федерації. 2002 р . № 24. Ст. 2253.
Федеральний закон від 25 вересня 1997 р . N 126-ФЗ «Про фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації» (зі зм. Від 28 грудня 2004 р .) / / Відомості Верховної Ради України. 1997. № 39. Ст. 4464.
Кононов А.М. Місцеве самоврядування в Російській Федерації. Саратов, 1997.
Прудников А.С., Еремян В.В., Лимонов А.М. та ін Муніципальне право Росії. Курс лекцій. М. Книжковий світ. 2005.
Шугріна Є.С. Муніципальне право: Підручник. М., 2005.

Варіант № 4

Тема. Представницькі та виконавчо-розпорядчі органи місцевого самоврядування
Питання
1. Місце муніципальних органів у демократичній системі управління суспільством.
2. Представницькі органи місцевого самоврядування.
3. Виконавчо-розпорядчі органи місцевого самоврядування.
Завдання.
На початку 2005 року Законодавчий (представницький) орган державної влади Московської області прийняв Закон «Про скасування муніципальних утворень в Раменському і Шатурськом районах області».
Оцініть відповідність прийнятого закону принципам місцевого самоврядування.
Література:
Федеральний закон від 6 жовтня 2003 р . № 131-ФЗ (зі зм. Від 16 жовтня 2006 р .) «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» / / Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст.3822.
Федеральний закон від 28 серпня 1995 р . № 154-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» (зі зм. Від 21 липня 2005 р .) / / Відомості Верховної Ради України. 1995 р . № 35. Ст. 3506.
Федеральний закон від 26 листопада 1996 р . № 138-ФЗ (зі зм. Від 12 липня 2006 р .) «Про забезпечення конституційних прав громадян України обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування» / / Відомості Верховної Ради України. 1996. № 49. Ст. 5497.
Федеральний закон від 12 червня 2002 р . № 67-ФЗ «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» (зі зм. Від 5 грудня 2006 р .) / / Збори Законодавства Російської Федерації. 2002 р . № 24. Ст. 2253.
Федеральний закон від 25 вересня 1997 р . N 126-ФЗ «Про фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації» (зі зм. Від 28 грудня 2004 р .) / / Відомості Верховної Ради України. 1997. № 39. Ст. 4464.
Федеральний закон від 8 січня 1998 р . N 8-ФЗ (зі зм. І доп. Від 25 липня 2002 р .) «Про основи муніципальної служби Російській Федерації» / / Відомості Верховної Ради України. 1998. № 2. Ст.224.
Васильєв В.І. Місцеве самоврядування: Навчальний і наук .- практ. посібник. М., 1999.
Прудников А.С., Еремян В.В., Лимонов А.М. та ін Муніципальне право Росії. Курс лекцій. М. Книжковий світ. 2005.
Шугріна Є.С. Муніципальне право: Підручник. М., 2005.

Варіант № 5

Тема. Територіальні основи місцевого самоврядування
Питання.
1. Територіальні основи місцевого самоврядування.
2. Особливості здійснення місцевого самоврядування на деяких територіях РФ.
Завдання.
Представницький орган місцевого самоврядування г.Краснознаменска Московської області прийняв постанову «Про впорядкування міста», відповідно до якого планувалося здійснити озеленення міської території. Проте, юристи адміністрації Московської області, висловили сумнів у законності цього акту, так як г.Краснознаменск є закритим адміністративно-територіальним утворенням, будь-які рішення з благоустрою території повинні узгоджуватися з органами державної влади суб'єкта РФ, вони також пояснили, що міська влада не має права видавати правові акти, а територія міста створюється і ліквідується без врахування думки населення. Проаналізуйте ситуацію.
Література:
Федеральний закон від 6 жовтня 2003 р . № 131-ФЗ (зі зм. Від 16 жовтня 2006 р .) «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» / / Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст.3822.
Федеральний закон від 28 серпня 1995 р . № 154-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» (зі зм. Від 21 липня 2005 р .) / / Відомості Верховної Ради України. 1995 р . № 35. Ст. 3506.
Закон Російської Федерації від 14 липня 1992 р . № 3297-1 «Про закрите адміністративно-територіальному утворенні» (з ізм. І доп. Від 10 січня 2006 р .) / / Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ.1992 р. № 33. Ст. 1915.
Закон Російської Федерації від 1 квітня 1993 р . № 4730-I (з ізм. Від 15 червня 2006 р .) «Про Державну кордоні Російської Федерації» / / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерации.1993 р. № 17. Ст. 594.
Постанова Уряду РФ від 5 липня 2001 р . № 508 «Про затвердження переліку закритих адміністративно-територіальних утворень і розташованих на їх територіях населених пунктів» / / Відомості Верховної Ради України. 2001 р . № 29. Ст. 3019.
Прудников А.С., Еремян В.В., Лимонов А.М. та ін Муніципальне право Росії. Курс лекцій. М. Книжковий світ. 2005.
Шугріна Є.С. Муніципальне право: Підручник. М., 2005.
Протокол засідання кафедри № 4 від 26.11.07
Виконавець - к.ю.н., доцент Ларіна Л.А.
Начальник кафедри Конституційного і муніципального права полковник міліції А.С. Прудников
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Методичка
42.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Муніципальне право 2 Муніципальне право:
Муніципальне право
МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО 2
Муніципальне право 3
Муніципальне право 4
Муніципальне право 2
Муніципальне право 5
Муніципальне право 2 Історико-теоретичні основи
Контрольна робота з предмету Муніципальне право
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru