Моя професія

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Федеральне агентство з освіти
Новокузнецький філія - ​​інститут державної освітньої установи вищої професійної освіти
«Кемеровський державний університет»
Кафедра муніципального управління
Реферат
З дисципліни: «Вступ до спеціальності»
«Моя професія»
Виконав: студент ГМЗС-08
Перевірив: до. н. професор
Абдульманов Руслан
Бабуня Роальд Володимирович
Новокузнецьк 2008

Я, Абдульманов Руслан, студент НФІ КемГУ вчуся на спеціаліста державного та муніципального управління.
Мотиви, що спонукали мене вчинити саме в НФІ КемГУ:
1). Виглядає солідно - три навчальні корпуси в місті.
2). Широкий вибір спеціальностей.
3). Доступність освіти (матеріальна). Якщо тільки в майбутньому не буде астрономічно зростати плата за навчання.
4). Бажання брати участь у роботі колективу, який може забезпечити покращення життя громадян в рідному місті.
Слово «університет» в перекладі з латинської означає «сукупність». Тобто університет - заклад, в якому вивчається сукупність дисциплін. Потреба в університетах виникла в середні століття, коли ця сукупність знань людини про навколишній світ і про саму собі стала досить великий.
Перші університети виникли у 12-13 століттях в Італії, Іспанії, Франції, Англії. Їх засновником найчастіше виступала церква.
Університетська освіта повинна бути досить широким. Університет повинен навчити майбутніх фахівців дивитися на свою діяльність з загальнолюдської точки зору, з позиції взаємовідносини суспільства і природи.
Особлива роль належить університетам у розвитку російської провінції. Скрізь, де виникали університети, починалися перетворення. Ось, виходячи, з яких підстав виник Новокузнецький філія-інститут КемГУ і ось чому неможливо переоцінити його значення для розвитку південно-кузбаського регіону. Одна з спеціальностей яку готує НФІ КемГУ - це «Державне та муніципальне управління», зокрема «Муніципальне управління». Кілька слів, де доведеться працювати і з чим?
Слово «місто» походить від слів «городити», «огороджувати». Перші міста виникали в період переходу від кочового до осілого способу життя, від первісно-общинного ладу до рабовласницького, періоду першого великого поділу праці в людському суспільстві на сільськогосподарський та ремісничий працю. Наслідком поділу праці була поява обміну продукцією і торгівлі. Тому перші міста найчастіше виникали на перехрестях торгових шляхів.
Місто є складовою частиною держави і регіону як систем більш високого порядку. Місто виконує функції: виробничу, адміністративну, транспортну, наукову та ін На різних етапах історії людства ця роль змінювалася, зокрема, значення міста як фортеці на сьогодні втрачено. У свою чергу, місто - це не просто скупчення матеріальних об'єктів (житлових і виробничих будівель, комунікацій і т.д.), а цілісна, складна, динамічно розвивається соціально-економічна система, в якій взаємодіють люди, природа, економіка і суспільство.
Елементи міста як системи:
- Територія з її ландшафтом, природними ресурсами і забудовою, що формують міське середовище;
- Населення, яке може бути поділене на працездатну (трудові ресурси) і непрацездатний;
- Градообразующая сфера (підприємства промисловості, транспорту, будівництва та ін незалежно форми власності);
- Містообслуговуючої сфера або міське господарство, від якого залежить життєзабезпечення міста (житло, транспорт, водопостачання, торгівля та інше);
- Соціальна сфера, яка забезпечує нематеріальні потреби людей: освіта, наука, культура, охорона здоров'я, соціальна допомога, фізична культура, спорт, відпочинок, розваги та ін
Містообслуговуючої і соціальна сфери в сукупності складають міську інфраструктуру. Прийнято виділяти інженерну, транспортну і соціальну інфраструктуру міста.
Містоутворюючі підприємства чи галузі, що випускають продукцію, мають регіональне, загальноросійський, а іноді й світове значення, так як реалізують продукцію, що випускається в основному за межі міста.
Саме поява таких підприємств служить стимулом появи або розвитку міста. Для Новокузнецька це металургійні, вугільні підприємства, цементний завод.
Земельний і Містобудівна кодекси РФ поділяє міські землі за своїм цільовим призначенням на функціональні зони: житлові, суспільно-ділові, виробничі, землі інженерних і транспортних інфраструктур, рекреаційні та інші. Для кожної зони встановлюється свій порядок використання території.
Планування і забудова міста визначають його вигляд.
Завдання фахівців в області міського управління полягає в тому, щоб зробити наші міста красивими і зручними для проживання.
Управління містом в Російській Федерації здійснюється на засадах місцевого самоврядування, закріплених в Конституції та законодавстві РФ. Місцеве самоврядування - це форма здійснення народом своєї влади, що забезпечує самостійне і під свою відповідальність рішення населенням безпосередньо і (або) через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення виходячи з інтересів населення та з урахуванням історичних та інших місцевих традицій. Питаннями місцевого значення є такі питання безпосереднього забезпечення життєдіяльності населення, які можуть бути вирішені на місці і не вимагають втручання органів державної влади. Органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади. Але держава регулює діяльність місцевого самоврядування шляхом видання законів, наділяє місцеве самоврядування власністю та фінансами.
Через органи прокуратури держава здійснює нагляд за законністю діяльності органів місцевого самоврядування. Конституція РФ гарантує права населення на здійснення місцевого самоврядування, в тому числі право на судовий захист. Держава надає органам місцевого самоврядування підтримку в різних формах: фінансову, організаційну, методичну, інформаційну, кадрову та ін
Головним законом, який регулює діяльність місцевого самоврядування, є Федеральний закон № 131-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування РФ», прийнятий у 2003 році.
Відповідно до згаданого закону, місцеве самоврядування - це форма здійснення народом своєї влади, що забезпечує самостійне і під свою відповідальність рішення населенням безпосередньо і (або) через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення виходячи з інтересів населення та з урахуванням історичних та інших місцевих традицій. Питаннями місцевого значення є такі питання безпосереднього забезпечення життєдіяльності населення, які можуть бути вирішені на місці і не вимагають втручання органів державної влади. Перелік питань місцевого значення залежить від типу муніципального освіти. Під муніципальним освітою розуміється населена територія, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування.
Сільське поселення - один або декілька об'єднаних спільною територією сільських населених пунктів з сумарним числом жителів, як правило, більше 1000, хоча у малонаселених та важкодоступних територіях можливі сільські поселення з меншим числом жителів.
Міське поселення - місто чи селище.
Міські та сільські поселення входять до складу муніципального району. У малонаселених муніципальних районах можуть створюватися межселенние території, які не входять ні в один з поселень і управляються безпосередньо муніципальним районом.
Міський округ - як правило, велике міське поселення, яке хоч і перебуває у межах якогось муніципального району, але не входить до його складу.
Кількість, типи і межі муніципальних утворень встановлюються законом суб'єкта РФ з урахуванням думки населення. У Кемеровській області є 223 муніципальних утворення, у т.ч. 16 міських округів, 18 муніципальних районів, 22 міських та 167 сільських поселень.
Муніципальні освіти всіх типів повноважні приймати свої статути, розробляти і виконувати комплексні плани і програми соціально-економічного розвитку своїх територій, створювати муніципальні підприємства та установи, засновувати друковані засоби масової інформації та ін
Діяльність міського самоврядування регулюється статутом міста. Статут міста не може суперечити федеральному і обласному законам.
Органами міського самоврядування в Новокузнецьку є глава міста, міська рада народних депутатів і адміністрація міста. Кожен орган міського самоврядування наділений власною компетенцією, викладеної в статуті міста.
Глава міста є вищою посадовою особою міста.
Згідно зі статутом р. Новокузнецька голова міста обирається всім населенням міста терміном на 5 років і керує на принципах єдиноначальності адміністрацією міста.
Міська рада є представницьким органом місцевого самоврядування (представляє інтереси населення). Він складається з депутатів (в Новокузнецьку їх 35), що обираються населенням строком на 5 років по виборчих округах. Міська рада приймає всі свої рішення в колегіальному порядку.
Основним завданням і метою органів місцевого самоврядування є підвищення якості життя людей на відповідній території. Для надання послуг населенню міська влада організує господарську діяльність на основі використання муніципальної власності і муніципальних фінансів, може створювати муніципальні підприємства та установи.
Діяльність фахівця у сфері державного та муніципального управління спрямована на забезпечення раціонального управління економічними і соціальними процесами на загальнодержавному та регіональному рівні, на рівні міст, районів та інших територій, виходячи з інтересів населення, на організацію систем управління територіями, на вдосконалення управління у відповідності до сучасних тенденціями.
Види професійної діяльності фахівця державного і муніципального управління:
1) управлінська діяльність. Це робота керівника організації, установи, структурного підрозділу, пов'язана з прийняттям управлінських рішень; робота в структурних підрозділах адміністрацій, які забезпечують управління майном, землею, нерухомістю, окремими галузями міського господарства, зв'язками з громадськістю, в органах контролю і нагляду;
На мій погляд, найважливіша тому сама професія менеджер має на увазі цю діяльність.
2) організаційна діяльність. Це робота, пов'язана з організацією, плануванням і контролем самого процесу управління територією;
3) планово-фінансова діяльність. Це робота в економічних і фінансових підрозділах органів влади та управління, пов'язана з організацією фінансового планування та керування через фінансові важелі;
4) маркетингова діяльність. На відміну від маркетингу на підприємстві, предметом якого є його продукція або послуги, маркетинг території - це робота з розкриття її потенціалу для найбільш ефективного використання;
5) інформаційно-аналітична діяльність. Об'єктивна інформація і об'єктивний аналіз дійсного стану справ завжди необхідні для прийняття управлінського, економічного, проектного рішення. Майже всі органи місцевого самоврядування сьогодні мають у своїх структурах інформаційно-аналітичні служби, які на підставі вивчення великих обсягів зовнішньої і внутрішньої інформації виробляють відповідні рекомендації по поліпшенню справи;
6) інноваційна діяльність. Особливий вид діяльності, пов'язаний із впровадженням всього нового в організацію управління;
7) методична діяльність. Робота, пов'язана з узагальненням наявного досвіду і виробленням методичних рекомендацій по поліпшенню справи.
8) економічна діяльність, пов'язана з економічним аналізом, прогнозуванням і плануванням соціально-економічного розвитку території. Сюди входить розробка поточних і перспективних планів розвитку територій, взаємодія з господарюючими суб'єктами, розрахунки потреби в ресурсах, вибір найбільш ефективних рішень в умовах обмеженості ресурсів;
Як - ніяк, а факультет економічний; ця діяльність необхідна для фахівця державного та муніципального управління.
9) проектно-дослідницька діяльність. Це робота з економічного обгрунтування проектних рішень, пов'язаних з реконструкцією, технічним переозброєнням і розвитком окремих сфер міського господарства; робота в економічних підрозділах спеціалізованих проектних організацій;
10) діагностична діяльність. У процесі управління територією постійно виникають труднощі і проблеми, причини та способи, подолання яких неочевидні. Потрібні професіонали, які мають методами системного аналізу, здатні розібратися в проблемі і запропонувати шляхи вирішення. Поки що деякі міста використовують сучасні підходи до вирішення складних проблем. Саме цю нішу покликана заповнити діагностична діяльність менеджерів.
Випускник НФІ КемГУ має гармонійно поєднувати в собі високий рівень фундаментальних наукових знань і професійної підготовки.
Фахівець у сфері державного та муніципального управління повинен відповідати наступним загальним вимогам:
- Бути знайомий з основними вченнями в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук, здатним аналізувати соціальні проблеми і процеси, вміти використовувати методи цих наук у своїй професійній діяльності; Найбільш важлива вимога на етапі навчання.
- Бути здатним продовжити навчання і вести професійну діяльність в іншомовному середовищі;
- Володіти культурою мислення, знати загальні закони мислення, вміти в письмовій та усній мові правильно (логічно) оформити його результати;
Напевно доведеться швидко думати і приймати найбільш правильні рішення.
- Вміти знаходити нестандартні рішення типових завдань або вирішувати нестандартні задачі;
- Бути здатним до проектної діяльності, знати принципи системного аналізу, вміти будувати і використовувати моделі для опису і прогнозування різних явищ, здійснювати їх якісний і кількісний аналіз;
- Бути готовим до кооперації з колегами по роботі в колективі, володіти методами управління персоналом, вміти організувати роботу виконавців, знаходити і приймати управлінські рішення в умовах суперечливих вимог, знати основи педагогічної діяльності;
- Знати основи Конституції і законодавства РФ, етичні та правові норми, що регулюють ставлення людини до людини, суспільства, навколишнього середовища, вміти враховувати їх у своїй роботі;
- Мати цілісне уявлення про процеси та явища в живій і неживій природі, володіти науковими методами пізнання природи на рівні, необхідному для вирішення професійних техніко-економічних, екологічних та інших завдань;
- Мати наукове уявлення про здоровий спосіб життя, володіти вмінням і навичками фізичного самовдосконалення;
- Вміти на науковій основі організувати свою працю, володіти комп'ютерними методами збору, зберігання і обробки інформації, застосовуваними в сфері його професійної діяльності;
- Бути здатним в умовах розвитку науки і мінливих соціальної практики до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх можливостей, вміти здобувати нові знання, використовувати сучасні інформаційні освітні технології;
- Розуміти сутність та соціальну значущість своєї майбутньої професії, знати її основні проблеми, володіти фаховими дисциплінами, розуміти їх взаємозв'язок;
- Здатний ставити цілі і формулювати завдання, пов'язані з виконанням професійних функцій, уміє використовувати для вирішення цих завдань методи вивчених ним наук;
- Методично і психологічно бути готовим до зміни виду і характеру своєї професійної діяльності, роботі над міждисциплінарними проектами.

Висновок
Менеджер повинен мати мету і йти до її здійснення. Повинен вміти тримати колектив згуртованим. Словом, він повинен бути всебічно розвиненим, компетентним фахівцем.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Реферат
36кб. | скачати


Схожі роботи:
Моя майбутня професія 2
Моя майбутня професія
Моя майбутня професія візажист
Моя майбутня професія бухгалтер
Твори на вільну тему - Моя професія
Северянин і. - Моя безбожна росія священна моя країна
Моя безбожна Росія священна моя країна
Блок а. а. - Про русь моя дружина моя
Про Русь моя Дружина моя До болю нам ясний довгий шлях тема Батьківщини в поезії А А Блоку
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru