Моніторинг в загальноосвітніх навчальних закладах

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Рекомендації з проведення освітнього моніторингу як складової частини управлінської діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах
Їх метою є надання практичної допомоги керівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань проведення локального (внутрішкільного) освітнього моніторингу.
I. Освітній моніторинг у системі загальної середньої освіти
Для ефективного управління, прийняття обгрунтованих управлінських рішень необхідно мати інформацію про хід освітнього процесу. Від об'єктивності, достовірності, оперативності та повноти інформації залежать своєчасність і правильність прийнятого рішення. Отримання такої інформації можливо при проведенні освітнього моніторингу.
Моніторинг - комплекс процедур з нагляду, поточного оцінювання перетворень керованого об'єкта і спрямування цих перетворень на досягнення заданих параметрів розвитку об'єкта. [1]
Освітній моніторинг - форма організації, збору, зберігання, обробки і розповсюдження інформації про діяльність освітньої системи, яка забезпечує безперервний аналіз стану системи і прогнозування її розвитку відповідно до запланованих результатами.
Основною функцією освітнього моніторингу є визначення механізмів поточного та перспективного регулювання стану освітньої системи, в т.ч. саморегулювання.
При цьому не тільки відстежується динаміка змін в освітніх процесах, а й підтримується розвиток цих процесів в заданих параметрах.
Моніторинг проводиться, як правило, у строки, визначені адміністрацією навчального закладу, і включає три етапи.
· Підготовчий:
- Постановка мети;
- Визначення об'єкта і напрямів досліджень;
- Вибір критеріїв та інструментарію.
· Практичний:
- Збір інформації;
- Аналіз документації;
- Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів по всіх або окремих навчальних дисциплін;
- Анкетування, тестування;
- Самоаналіз діяльності.
· Аналітичний:
- Обробка отриманих результатів;
- Систематизація інформації;
- Аналіз даних;
- Висновки, прийняття відповідного управлінського рішення;
- Розробка рекомендацій, що коректують виконання планів, програм (за необхідності) і т.д.;
- Визначення подальших об'єктів моніторингу.
Об'єктом освітнього моніторингу є діяльність (функціонування) суб'єктів освітньої системи:
· Зміст освіти;
· Рівень і якість знань, сформованість умінь і навичок учнів (рівень навчальних досягнень);
· Результати навчально-виховного процесу;
· Кошти, які використовуються для досягнення освітніх цілей;
· Інші аспекти діяльності загальноосвітнього навчального закладу.
Інструментарій моніторингу - кошти, які використовуються при його проведенні та їх складові.
Засоби:
· Тематичні перевірки;
· Аналіз статистичної звітності;
· Аналіз шкільної документації;
· Соціологічні дослідження;
· Анкетування, тестування;
· Самооцінка;
· Спостереження;
· Моніторинг навчальних досягнень учнів і т.д.
Складові:
· Чітко визначений об'єкт моніторингу;
· Задані параметри розвитку об'єкту;
· Критерії оцінювання заданих параметрів;
· Технологія проведення поточного контролю;
· Банк даних щодо регулювання процесу, спрямованого на досягнення кінцевого (запланованого) результату.
Основним чинником у створенні інструментарію є розробка моделей оцінювання об'єктів моніторингу.
При створенні таких моделей, як правило, виділяються:
· Параметри, які відповідають цілям діяльності об'єкта;
· Фактори, що впливають на досягнення мети;
· Критерії, деталізують кожен фактор, відповідно до освітніх завданнями, як окремого загальноосвітнього навчального закладу, так і регіону в цілому.
З метою отримання об'єктивних результатів визначається коефіцієнт кожного критерію. Цей коефіцієнт представляє собою бальну оцінку в частинах одиниці і може збільшуватися або зменшуватися залежно від зміни пріоритетних напрямків у діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

II. ВИДИ ОСВІТНЬОГО МОНІТОРИНГУ
Освітній моніторинг проводиться на різних рівнях управління загальною середньою освітою.
На цій основі, як правило, можна виділити наступні види освітнього моніторингу:
· Державний;
· Регіональний;
· Локальний (внутрішньошкільний) [2].
Локальний моніторинг дозволяє аналізувати розвиток системи освіти в окремому загальноосвітньому навчальному закладі та умовно диференціюється за наступними компонентним складовими (напрямками):
· Директорський моніторинг;
· Адміністративний моніторинг;
· Педагогічний моніторинг;
· Учнівський моніторинг.
Моніторингові дослідження з перерахованих вище напрямками дають можливість спостерігати діяльність учасників навчально-виховного процесу та його результати, а саме:
· Директорський моніторинг вивчає управлінську діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу. Результат - розвиток освіти в загальноосвітньому навчальному закладі і підвищення рівня самоорганізації адміністрації навчального закладу;
· Адміністративний - управлінську діяльність адміністрації навчального закладу в цілому, результат - поліпшення якості роботи вчителів;
· Педагогічний - діяльність вчителів по організації навчально-виховного процесу, результат - підвищення рівня навченості учнів і самоорганізації вчителів;
· Учнівський - діяльність учнів по самоврядуванню процесом засвоєння знань, результат - позитивна динаміка рівня та якості засвоєння змісту освіти, а також рівня можливостей учнів застосовувати отримані знання на практиці.
При цьому на рівні загальноосвітнього навчального закладу доцільно використовувати такі факторно-критеріальні моделі:
· Діяльності загальноосвітнього навчального закладу;
· Діяльності директора;
· Діяльності вчителя;
· Діяльності учнів (Додатки 1, 2, 3, 4) [3].
Параметри, фактори, критерії, коефіцієнти в запропонованих моделях можуть бути доповнені або змінені відповідно до статусу та пріоритетними напрямками діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

III. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ
Для ефективної організації проведення моніторингу на рівні загальноосвітнього навчального закладу доцільно використовувати наступний алгоритм.
1. Наказом керівника навчального закладу затвердити склад робочих груп з проведення (супроводу) адміністративного, педагогічного, учнівського моніторингу.
До складу робочих груп включаються:
· Представники адміністрації навчального закладу;
· Представники органів самоврядування навчального закладу;
· Керівники методичних об'єднань (кафедр);
· Практичний психолог;
· Творчо працюють вчителі.
2. Внести (при необхідності) доповнення або зміни в представлені моделі відповідно до статусу та пріоритетними напрямками діяльності загальноосвітнього навчального закладу.
3. Ознайомити учнів, батьків, колектив навчального закладу з порядком проведення моніторингу, факторно - критеріальними моделями.
4. Для отримання достовірної інформації від батьків, учнів, вчителів, адміністрації, визначення якості засвоєння змісту освіти на різних етапах навчання розробити анкети, опитувальники, діагностичні карти, завдання, тести і т.д. (Додаток 5).
5. У терміни, визначені адміністрацією навчального закладу, провести моніторингові дослідження
6. Обробити та проаналізувати отримані дані.
7. На основі отриманих результатів аналізу розробити моделі корекційної діяльності учасників навчально-виховного процесу на всіх рівнях (учень-учень, вчитель-учень, вчитель-адміністрація і т.д.) (Додаток 6).
8. Обговорити підсумки моніторингу на спільному засіданні педагогічної ради та Ради навчального закладу.
9. Довести результати моніторингу до відома батьківської громадськості.

IV. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ
Директорський (адміністративний) моніторинг
Директор загальноосвітнього навчального закладу.
1. Оцінює діяльність загальноосвітнього навчального закладу, діяльність адміністрації, власну діяльність, як правило, не менше двох разів на рік, використовуючи факторно-критеріальні моделі. Аналізує отримані результати.
2. За результатами аналізу приймає необхідні управлінські рішення, здійснює коригування подальших управлінських дій.
3. У кінці навчального року проводить самоаналіз діяльності загальноосвітнього навчального закладу (відповідно до «орієнтовні критерії оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.02. 2005р. № 99) за наступними напрямами діяльності навчального закладу:
· Управління навчальним закладом;
· Організація навчально-виховного процесу, навчально-методичної роботи;
· Організація роботи з педагогічними і науковими кадрами, взаємодія з вищими навчальними закладами;
· Розвиток і зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази.
Педагогічний моніторинг
1. У моніторингу беруть участь всі вчителі загальноосвітнього навчального закладу.
2. Кожен вчитель забезпечується наступним інструментарієм:
· Модель особистості вчителя;
· Модель аналітичної діяльності вчителя;
· Модель професійної діяльності вчителя.
3. Керівники методичних об'єднань (кафедр):
· Погоджують з адміністрацією навчального закладу терміни проведення самоаналізу діяльності кожного члена методичного об'єднання (кафедри) по всіх напрямках (самоаналіз аналітичної діяльності - по темі, професійної - за семестр, особистісних якостей - за навчальний рік);
· Проводять зовнішні виміри (при взаємовідвідування уроків) [4].
·
4. Адміністрація навчального закладу:
· Проводить зовнішні виміри (при атестації вчителя або тематичному контролі). При тематичному контролі виміри проводяться на початку і в кінці вивчення теми. При атестації вчителя, як правило, результати поточних вимірів аналітичної діяльності підсумовуються з результатами періодичних вимірів професійної діяльності вчителя та його особистісних якостей;
· Складає графіки, діаграми і т.д. на основі показників самоаналізу діяльності вчителя, замірів керівника методичного об'єднання (кафедри), адміністрації навчального закладу по всіх моделях діяльності вчителя. Графіки, діаграми можуть складатися як на кожного вчителя, так і на педагогічний колектив у цілому.
За результатами педагогічного моніторингу в загальноосвітньому навчальному закладі може бути створена рейтингова система діяльності вчителів.
Учнівський моніторинг
Учнівський моніторинг, як правило, складається з мікродослідження, тематика і кількість яких визначається на спільному засіданні педагогічної ради та Ради навчального закладу.
Цілі мікродослідження повинні бути спрямовані на мотивацію учнів до саморозвитку, корекцію навчальних досягнень.
Організація проведення мікродослідження:
1. Визначення декількох класів з однієї паралелі.
2. Визначення в кожному класі груп для порівняння за такими критеріями:
· Учні, які мають високий рівень навчальних досягнень (за результатами семестрового або річного оцінювання);
· Учні, які мають початковий рівень навчальних досягнень з окремих предметів (за результатами семестрового або річного оцінювання);
· Інтелектуально обдаровані учні;
· Учні, які потребують підвищеного педагогічної уваги і т.д.
Визначення критеріїв для формування груп учнів у кожному класі залежить, в першу чергу, від мети проведення мікродослідження. У деяких випадках групою може виступати цілий клас (наприклад, при вивченні стану виховного процесу, психологічного стану класного колективу і т.д.).
3. Тиражування анкет, опитувальників для учнів.
4. Проведення поточного вхідного і вихідного діагностування учнів.
Виміри в кожному класі на «вході» і «вихід» проводить учитель, учні проводять самодіагностику, результати якої порівнюються з результатами замірів вчителя.
5. Підведення підсумків проводиться одночасно у всіх класах, як правило, в кінці вивченої теми, семестру, навчального року.

Додаток 1
Модель діяльності загальноосвітнього навчального закладу
параметри
фактори
критерії
коефіцієнт
рівень організації освітньої діяльності навчального закладу
створення системи управління
моделювання перспективної діяльності навчального закладу
0,35
планування роботи
0,20
створення системи органів управління та самоврядування навчальним закладом, їх діяльність відповідно до повноважень
0,25
інформаційне забезпечення управління та документування роботи навчального закладу
0,20
організація навчально-виховного процесу
забезпечення навчальним закладом можливості отримання повної загальної середньої освіти
0,15
комплектування класів, забезпечення варіативності навчання та права вибору учнями профільного напрямку відповідно до їх потреб і можливостями
0,15
відповідність робочого навчального плану статусу навчального закладу
0,10
відповідність навчальних програм предметів, курсів навчального плану
0,10
дотримання порядку затвердження робочого навчального плану, авторських програм спецкурсів
0,10
організація роботи навчального закладу щодо реалізації конституційного права громадян на навчання державною мовою, вивчення рідних мов, вибір мови навчання
0,10
створення умов для виховання поваги до державної символіки України, символам Автономної Республіки Крим
0,10
організація навчальної та виховної діяльності в позаурочний час
0,10
оцінювання знань, умінь і навичок учнів
0,10
організація роботи з педагогічними кадрами
укомплектованість навчального закладу педагогічними кадрами
0,20
відповідність педагогічних кадрів вимогам чинного законодавства, статусу навчального закладу
0,20
кваліфікаційний рівень педагогічних кадрів (категорії, педагогічні звання, вчені ступені)
0,15
наявність психологічної служби
0,10
заходи адміністрації щодо зміцнення якісного складу педагогічних працівників
0,15
підвищення кваліфікації
0,10
організація атестації педагогічних працівників
0,10
матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу
забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, спортзалів, спортмайданчиків обладнанням відповідно до Типових переліками
0,35
забезпечення навчальних кабінетів сучасними технічними засобами навчання
0,35
збереження шкільного майна
0,10
підключення до телекомунікаційної мережі Internet
0,20

рівень організації освітньої діяльності навчального закладу
організація роботи в системі «Школа-родина-соціальне середовище»
взаємодія навчального закладу та сім'ї
0,35
організація взаємодії навчального закладу з іншими організаціями, навчальними закладами
0,25
попередження негативного впливу соціального середовища на учнів
0,40
соціальний захист, адаптація, збереження здоров'я учнів та працівників навчального закладу
матеріальна підтримка дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей
0,20
організація медичного обслуговування в навчальному закладі
0,10
організація харчування, в т.ч. дітей пільгових категорій
0,10
організація літнього оздоровлення учнів
0,10
охорона праці
0,20
санітарно-гігієнічні умови роботи навчального закладу
0,30
рівень результативності освітньої діяльності навчального закладу
стан загальноосвітньої підготовки учнів випускних класів I, II, III ступенів навчання
рівень загальноосвітньої підготовки учнів випускних класів:
4-х - з української мови
0,30
9-х - з природничо-математичного циклу предметів, іноземних мов
0,35
11-х - з профільних напрямків навчання
0,35
стан соціальної адаптації учнів
відсутність правопорушень та злочинів серед учнів
1,00
ступінь впливу навчального закладу на позитивний розвиток учнів, формування соціально зрілої особистості
ступінь впливу навчального закладу на розвиток учнів та їх підготовку до самостійного життя
0,40
загальний рейтинг навчального закладу (відношення до навчального закладу батьків, учнів, вчителів, громадськості мікрорайону [5])
0,60

Додаток 2
Модель діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу
параметри
фактори
критерії
коефіцієнт
діяльність керівника
ЗНЗ
безперервна освіта
виконання кваліфікаційних вимог
0,20
проходження атестації
0,15
вдосконалення професійних знань з управління загальноосвітнім навчальним закладом
0,30
розвиток професійних умінь з управління загальноосвітнім навчальним закладом
0,35
особистісні якості керівника
комунікативні здібності
0,30
організаторські здібності
0,35
стиль керівництва
0,35
посадові обов'язки
знання і застосування інструктивно - нормативних документів МОНУ, МОН АРК, нормативних документів, що регламентують діяльність загальноосвітніх навчальних закладів
0,10
забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти
0,25
реалізація республіканських, регіональних програм розвитку галузі освіти
0,20
здійснення системного і комплексного підходу до управління
0,30
виконання управлінських функцій
(Адміністративних, фінансово-господарських, педагогічних)
0,15
забезпечення розвитку загальноосвітнього навчального закладу
впровадження управлінських інноваційних технологій
0,35
співпраця з різними навчальними закладами, в т.ч. міжнародне співробітництво
0,30
забезпечення й підтримка позитивного психологічного клімату в загальноосвітньому навчальному закладі
0,35
розвиток соціальної активності керівника
результативність роботи з батьківською громадськістю, формування позитивного іміджу навчального закладу
0,25
подання загальноосвітнього навчального закладу на конференціях, нарадах
органів управління освітою
0,30
виступ керівника в засобах масової інформації з питань діяльності навчального закладу
0,25
особисту участь у професійних конкурсах
0,20

Додаток 3
Модель професійної діяльності вчителя
загальноосвітнього навчального закладу
параметри
фактори
критерії
коефіцієнт
професійна підготовка вчителя
безперервна освіта
науково-теоретична підготовка
0,15
методична підготовка
0,15
психолого-педагогічна підготовка
0,15
підвищення професійного рівня:
· Курсова підготовка;
· Участь у роботі методичного об'єднання (кафедри), творчих груп тощо;
· Участь у роботі семінарів, конференцій тощо;
0,30
розвиток і вдосконалення професійних умінь
0,25
організація та проведення навчально-виховного процесу
моделювання уроків
0,10
проведення уроків з урахуванням особистісно орієнтованого підходу в навчанні
0,15
проведення індивідуальних та групових занять, у т.ч. з обдарованими учнями
0,10
виконання навчальних програм
0,20
рівень знань, умінь учнів
0,20
наступність у навчанні
0,25
документальне оформлення діяльності
планування навчально-виховного процесу
0,35
ведення класних журналів, гурткової роботи з предмету і т.д.
0,35
перевірка зошитів
0,30
виконання правил внутрішнього розпорядку, функціональних обов'язків, Статуту навчального закладу, інших внутрішніх документів навчального закладу
виконавська дисципліна
0,25
виконання функціональних обов'язків
0,25
створення і збереження позитивного мікроклімату
0,20
розвиток творчої ініціативи
0,15
підвищення загальнокультурного рівня
0,15
соціальна активність педагога
участь у педагогічних заходах
0,15
участь у професійних конкурсах
0,25
участь у конференціях
0,25
участь у громадських зборах
0,20
робота з мешканцями мікрорайону (для загальноосвітніх навчальних закладів, за якими закріплена територія обслуговування)
0,15

Модель особистісних якостей вчителя
параметри
фактори
критерії
коефіцієнт
Спрямованість особистості педагога
Мотиви,
потреби
усвідомлення суспільних інтересів та своїх обов'язків по відношенню до них
0,20
орієнтація в діяльності на цілі і завдання школи
0,25
забезпечення індивідуального підходу до розвитку особистості кожної дитини
0,30
самовдосконалення, вдосконалення своєї діяльності та умов праці
0,25
Почуття, емоції
спрямованість емоцій і почуттів на учнів
0,10
інтенсивність емоцій
0,10
стійкість емоцій
0,15
адекватність емоційного стану вчителя, педагогічної реакції на діяльність учнів
0,25
впевненість у своїх педагогічних діях
0,20
задоволеність результатами педагогічної праці
0,20
Інтереси
наявність інтересів, пов'язаних з педагогічною діяльністю
0,20
широта інтересів, в т.ч. професійних
0,20
глибина інтересів
0,20
стійкість інтересів, в т.ч.профессіонального
0,20
дієвість інтересів, в т.ч.профессіонального
0,20
Можливості особистості
Відчуття
швидкість, адекватність реакцій на дії і вчинки учнів
0,45
чіткість координації педагогічних дій
0,55
Сприйняття
цілеспрямованість сприйняття
0,30
адекватність сприйняття цілям та завданням педагогічної діяльності
0,35
спостережливість
0,20
допитливість
0,15
Пам'ять
цілеспрямованість уваги
0,35
швидкість і раціональність запам'ятовування
0,35
точність відтворення
0,30
Мислення
самостійність мислення (вміння самостійно висувати нові завдання і знаходити потрібні рішення)
0,20
всебічність і глибина знань
0,20
вміння швидко змінювати свої дії при зміні обстановки, свобода думки від закріплених у минулому досвіді прийомів і способів рішень педагогічних завдань
0,20
здатність швидко розібратися в ситуації, що склалася, прийняти правильне рішення
0,20
уміння об'єктивно оцінювати свої і чужі можливості, ретельно і всебічно перевіряти всі висунуті стану та висновки
0,20

Можливості особистості
Мова
цілеспрямованість мови
0,15
зв'язність і переконливість викладу
0,20
розгорнення і доступність висловлювань
0,10
логічна чіткість і завершеність висловлювань
0,15
ясність і виразність викладу
0,15
виразність мови
0,15
образність мови
0,10
Воля
цілеспрямованість (підпорядкованість педагогічної діяльності її цілям і завданням)
0,15
самостійність (підпорядкованість поведінки власним поглядам і переконанням)
0,15
рішучість (здатність своєчасно приймати обгрунтовані і адекватні рішення і переходити до їх виконання)
0,25
наполегливість (здатність досягати поставлені цілі та доводити прийняті рішення до кінця)
0,25
витримка (здатність контролювати свої дії)
0,10
дисциплінованість (свідоме підкорення своєї поведінки суспільних правил і інтересами)
0,10
Здібності
розуміння стану учнів
0,10
прогнозування своєї діяльності та діяльності учнів
0,20
орієнтованість у змісті педагогічної діяльності, формах і методах її організації.
0,15
вибірковість засобів педагогічного впливу з урахуванням цілей діяльності, особливостей учнів, зі стану та рівня розвитку
0,20
зосередженість уваги, педагогічна доцільність його перемикання
0,10
здатність до педагогічного перевтілення, артистичність
0,10
захопленість педагогічною діяльністю, її результатами.
0,15

Модель аналітичної діяльності вчителя
параметри
фактори
критерії
коефіцієнт
аналітична діяльність вчителя
готовність вчителя до здійснення (проведення) навчально-виховного процесу
загальна професійна підготовка вчителя
0,20
аналіз змісту навчального матеріалу
0,15
визначення обсягу навчального матеріалу відповідно до вікових і психофізіологічними особливостями учнів
0,20
вибір форм, методів, прийомів і засобів навчання для різних категорій учнів
0,20
планування кінцевих результатів
0,25
професійна діяльність вчителя
визначення цілей спільної діяльності з учнями, аналіз їх досягнення
0,20
організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
0,15
встановлення зворотного зв'язку з учнями
0,20
поточне регулювання процесу засвоєння учнями навчального матеріалу
0,25
аналіз результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів
0,25
результативність роботи
набуття учнями загальнонавчальних умінь і навичок
0,15
набуття учнями спеціальних умінь і навичок
0,15
збереження стійкого інтересу в учнів до предмета
0,15
позитивна динаміка рівня та якості засвоєння змісту освіти
0,30
позитивна динаміка рівня можливостей учнів застосовувати отримані знання на практиці
0,25

Додаток 4
Модель діяльності учня
параметри
фактори
критерії
Коефіцієнт
на вході
на виході
ступінь прояву критеріїв
0,0
0,25
0,5
0,75
1,0
0,0
0,25
0,5
0,75
1,0
діяльність
учнів
підготовка до засвоєння змісту навчання
мотивація
0,35
сформованість загальнонавчальних навичок
0,35
вплив мікроклімату класу на учня
0,30
засвоєння навчального матеріалу
активізація пізнавальної діяльності
0,15
оволодіння раціональними прийомами навчання і самоосвіти
0,20
узагальнення та систематизація знань
0,20
підвищення мотивації до навчання
0,15
застосування отриманих знань на практиці
0,30
результативність навчальної діяльності (за рівнями засвоєння знань)
початковий рівень
0,10
середній рівень
0,20
достатній рівень
0,30
високий рівень
0,40
корекція навчальної діяльності
ліквідація прогалин у знаннях
0,15
стимулювання учнів для пошуку свого стилю пізнавальної діяльності
0,20
позитивна динаміка засвоєння змісту освіти
0,15
підвищення рівня можливостей учнів застосовувати отримані знання на практиці
0,30
підвищення рівня навчальних досягнень
0,20

Додаток 5
Анкети для батьків, учнів, вчителів [6]
(У скороченні)
Шановні батьки!
Просимо висловити Вашу думку про навчальний заклад, в якому навчається ваша дитина. Анкета анонімна. Результати анкетування будуть доведені до Вашого відома і сподіваємося, що вони будуть сприяти поліпшенню якості роботи нашої школи
1. Чи задоволені Ви школою, в якій навчається ваша дитина?
1 2 3 4 5
не задоволений дуже задоволений
2. На Ваш погляд, чи задоволений Ваша дитина школою, в якій навчається?
1 2 3 4 5
не задоволений дуже задоволений
3. Як Ви оцінюєте ступінь отримання інформації про здобутки Вашої дитини? Виберіть один із запропонованих варіатов.
інформація про досягнення мого дитини вичерпна
інформують тільки про невдачі моєї дитини
отримую інформацію тільки про оцінки моєї дитини
практично немає інформації про досягнення мого дитини
інший варіант

4. Організовано чи в школі робота органів самоврядування?
· Та
· Немає
· Не знаю
5.Что, на Ваш погляд, означає результативність виконання управлінських обов'язків?
o ______________________________________________
o ______________________________________________
6. Як Ви оцінює результативність виконання управлінських обов'язків органів самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених Статутом навчального закладу?
1 2 3 4 5
мало результативно дуже результативно
7.Какие, на Вашу думку, моменти їх діяльності залишилися без уваги?
o ______________________________________
o ______________________________________
o ______________________________________
8.Як Ви оцінюєте свій вплив на ситуацію в школі?
1 2 3 4 5
не маю впливу значний вплив
9. Чи існує в школі єдина система навчання і виховання?
· Та
· Немає
· Не знаю
10. Чи знає Ваша дитина свої права, визначені Статутом навчального закладу?

та
немає
частково
не знаю

11. Чи знає Ваша дитина свої обов'язки, визначені Статутом навчального закладу?

та
немає
частково
не знаю

12. На Ваш погляд, які свої обов'язки, визначені Статутом, не виконує Ваша дитина? Поставте максимальний бал (8), напроти тієї обов'язки, яку Ваша дитина часто не виконує. Мінімальний (1) - тієї, яку виконує постійно. Всі інші бали виставляються за ранжиром без повторення.
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками
підвищувати загальнокультурний рівень
виконувати вимоги Статуту, правил внутрішнього розпорядку
дбайливо ставитися до державного, громадського, особистому майну
дотримуватися норм закону, моральних, етичних норм
брати участь у різних видах трудової діяльності, які не заборонені чинних законодавством
дотримуватися правил особистої гігієни
інші. Які?

13. На Ваш погляд, чи допомагає школа учням у прийнятті рішень, пов'язаних з їх майбутнім освітою і професією, шляхом вивчення інтелектуальних можливостей, виявлення здібностей і нахилів учнів?

o так
o немає
o частково
o ваш відповідь

14. Які завдання, на Вашу думку, є найбільш важливими в роботі школи? Поставте максимальний бал (11) самої пріоритетне завдання школи. Всі інші бали виставляються за ранжиром без повторення.
формувати особистість, здатну критично мислити
підготувати учнів до конкуренції на ринку праці
заповнити прогалини у вихованні та культури учнів з різних верств соціального середовища
забезпечити у навчальному закладі отримання учнями повної загальної середньої освіти
формувати загальну культуру учнів
формувати майбутню інтелектуальну еліту
навчити вмінню вчитися
підготувати учнів до дорослого життя
сприяти розвитку особистості дитини
розвивати самостійність, почуття відповідальності
підготувати учнів до вступу у вищі навчальні заклади
15. Які переваги має школа, в якій навчається ваша дитина? __________________________________________________________
16. Що б Ви хотіли змінити в школі, де навчається ваша дитина? __________________________________________________________________
17.Якщо ви хочете що-небудь доповнити, просимо написати нижче. __________________________________________________________________

Анкета для учнів 10, 11-х класів
Ця анкета є частиною досліджень, спрямованих на вивчення діяльності школи, в якій Ви навчаєтеся. Ваша думка для нас дуже важливо. Прочитайте уважно питання і дайте відповідь.
1.Доволен ти своєю школою?
1 2 3 4 5
не задоволений дуже задоволений
2. З радістю чи ти ходиш до школи?

o так
o немає
o частково
o твоя відповідь

3. Тобі легко вчитися в школі?

o так
o немає
o не зовсім
o твоя відповідь

4.По яких причин ти вибрав свою школу?
o сімейна традиція;
o реклама школи;
o думка товаришів, друзів;
o школа розташована поруч з будинком;
o організація системи варіативного навчання відповідно з моїми бажаннями і можливостями;
o інші причини. Які?
5. Чи вважаєш ти, що в процесі навчання ти оволодівають такими вміннями? Постав максимальний бал (4) навпроти вміння, які опановує. Мінімальний (1) навпроти вміння, яким не опановувати. Всі інші бали виставляються за ранжиром без повторення.
o організація, оцінювання рівня власного навчання;
o ділове спілкування;
o ефективну участь у работет групи, команди;
o творче вирішення проблем
6. Які методи проведення уроків використовують вчителя?
Постав максимальний бал (6) навпроти методу, який частіше використовують вчителя. Мінімальний - тому, який практично не використовується. Всі інші бали виставляються за ранжиром без повторення.

o розповідь
o індивідуальна робота учнів
o групова форма роботи
o рольові ігри
o дискусії, дебати
o інші.
o Які?

7. Чи знаєш ти Статут школи?

o так
o немає
o частково

8. Чи знаєш ти свої права, визначені Статутом школи?

o так
o немає
o частково

9.Знаешь ти свої обов'язки, визначені Статутом школи?

o так
o немає
o частково


10. Які свої обов'язки, визначені статутом школи, ти часто не виконуєш. Постав максимальний бал (8), напроти тієї обов'язки, яку ти часто не виконуєш. Мінімальний (1) - тієї, яку виконуєш постійно. Всі інші бали виставляються за ранжиром без повторення.
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками
підвищувати загальнокультурний рівень
виконувати вимоги Статуту, правил внутрішнього розпорядку
дбайливо ставитися до державного, громадського, особистому майну
дотримуватися норм закону, моральних, етичних норм
брати участь у різних видах трудової діяльності, які не заборонені чинних законодавством
дотримуватися правил особистої гігієни
інші. Які?
11. Які завдання, на твій погляд, є пріоритетними у роботі школи? Постав максимальний бал (11) самої пріоритетне завдання школи. Всі інші бали виставляються за ранжиром без повторення.
формувати особистість, здатну критично мислити
підготувати учнів до конкуренції на ринку праці
заповнити прогалини у вихованні та культури учнів з різних верств соціального середовища
забезпечити у навчальному закладі отримання учнями повної загальної середньої освіти
формувати загальну культуру учнів
формувати майбутню інтелектуальну еліту
навчити вмінню вчитися
підготувати учнів до дорослого життя
сприяти розвитку особистості дитини
розвивати самостійність, почуття відповідальності
підготувати учнів до вступу у вищі навчальні заклади
12. На твій погляд, чи допомагає школа учням у прийнятті рішень, пов'язаних з їх майбутнім освітою і професією, шляхом вивчення інтелектуальних можливостей, виявлення здібностей і нахилів учнів?

o так
o немає
o частково
o ваш відповідь

13. Які переваги має школа, в якій ти вчишся? __________________________________________________________________
14. Що б ти хотів змінити у своїй школі? __________________________________________________________________

Анкета для вчителів
Шановні колеги!
Просимо Вас відповісти на наступні запитання.
1. Опановують чи учні, на Ваш погляд, наступними вміннями в процесі навчання? Поставте максимальний бал (4) навпроти вміння, яким учні опановують в першу чергу. Всі інші бали виставляються за ранжиром без повторення
o організація, оцінювання рівня власного навчання;
o ділове спілкування;
o ефективну участь у роботі групи, команди;
o творче вирішення проблем
2. Які методи Ви використовуєте на своїх уроках? Поставте максимальний бал (6) навпроти методу, який найчастіше використовуєте. Всі інші бали виставляються за ранжиром без повторення.

o розповідь
o індивідуальна робота учнів
o групова форма роботи
o рольові ігри
o дискусії, дебати
o інші. Які?


3. На Ваш погляд, чи допомагає школа учням у прийнятті рішень, пов'язаних з їх майбутнім освітою і професією, шляхом вивчення інтелектуальних можливостей, виявлення здібностей і нахилів учнів?

o так
o немає
o частково
o ваш відповідь


4. Які завдання, на Ваш погляд, є пріоритетними у роботі школи? Поставте максимальний бал (11) самої пріоритетне завдання школи. Всі інші бали виставляються за ранжиром без повторення.
формувати особистість, здатну критично мислити
підготувати учнів до конкуренції на ринку праці
заповнити прогалини у вихованні та культури учнів з різних верств соціального середовища
забезпечити у навчальному закладі отримання учнями повної загальної середньої освіти
формувати загальну культуру учнів
формувати майбутню інтелектуальну еліту
навчити вмінню вчитися
підготувати учнів до дорослого життя
сприяти розвитку особистості дитини
розвивати самостійність, почуття відповідальності
підготувати учнів до вступу у вищі навчальні заклади
5.Знают чи учні, на Ваш погляд, Статут школи?

o так
o немає
o не знаю

6. Чи знають учні, на Ваш погляд, свої обов'язки, визначені Статутом школи?

o так
o немає
o частково

7. На Ваш погляд, які обов'язки відповідно до Статуту школи не виконують учні? Поставте максимальний бал (8), напроти тієї обов'язки, яку учні часто не виконують. Всі інші бали виставляються за ранжиром без повторення
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками
підвищувати загальнокультурний рівень
виконувати вимоги Статуту, правил внутрішнього розпорядку
дбайливо ставитися до державного, громадського, особистому майну
дотримуватися норм закону, моральних, етичних норм
брати участь у різних видах трудової діяльності, які не заборонені чинних законодавством
дотримуватися правил особистої гігієни
інші. Які?

8. Чи задоволені Ви роботою у своїй школі?
1 2 3 4 5
не задоволений дуже задоволений
9.Содействует чи психологічний клімат школи продуктивної діяльності працівників?
o так
o немає
o частково
o Ваша відповідь
10. Які переваги має школа, в якій Ви працюєте? __________________________________________________________________
11. Що б Ви хотіли змінити в школі? ______________________
12. Якщо Ви хочете що-небудь доповнити, просимо написати нижче _______________________________________________________

АНКЕТА УЧНЯ 8-го КЛАСУ [7]
1. Які у Вас плани після закінчення основної (дев'ятирічної) школи?
· Закінчити тільки середню школу (11 кл.);
· Вступити до професійно-технічне училище;
· Вступити до коледжу або технікум;
· Закінчити середню школу і вступити до вищого навчального закладу;
· Не знаю
2. Наскільки Ви згодні з наступними висловлюваннями про математику?
а) вивчення математики дається мені легко
1. Повністю згоден
2. Швидше згоден
3. Скоріше не згоден
4. Зовсім не згоден
б) я зазвичай добре вчуся з математики
1 2 3 4 5
в) мені б хотілося мати більше уроків математики в школі
1 2 3 4 5
г) вивчення математики приносить мені задоволення
1 2 3 4 5
д) як я не намагаюся, математика дається мені складніше, ніж багатьом моїм однокласникам
1 2 3 4 5

е) в математиці я не сильний (сильна)
1 2 3 4 5
3. Наскільки Ви згодні з наступними висловлюваннями про біології?
а) вивчення біології дається мені легко
1 2 3 4 5
б) я зазвичай добре вчуся з біології
1 2 3 4 5
в) мені б хотілося мати більше уроків біології в школі
1 2 3 4 5
г) вивчення біології приносить мені задоволення
1 2 3 4 5
д) як я не намагаюся, біологія дається мені складніше, ніж багатьом моїм однокласникам
1 2 3 4 5
е) в біології я не сильний (сильна)
1 2 3 4 5
4. Наскільки Ви згодні з наступними висловлюваннями про фізику?
а) вивчення фізики дається мені легко
1 2 3 4 5
б) я зазвичай добре вчуся з фізики
1 2 3 4 5
в) мені б хотілося мати більше уроків фізики в школі
1 2 3 4 5
г) вивчення фізики приносить мені задоволення
1 2 3 4 5
д) як я не намагаюся, фізика дається мені складніше, ніж багатьом моїм однокласникам
1 2 3 4 5
е) у фізиці я не сильний (сильна)
1 2 3 4 5
5. Наскільки Ви згодні з наступними висловлюваннями про хімію, географію? [8]
6. Наскільки ви згодні з наступними висловлюваннями про математику (біології, фізики, хімії, географії)? [9]
а) я думаю, що вивчення математики стане в нагоді мені в повсякденному житті
1 2 3 4 5
б) математика необхідна мені для вивчення інших шкільних предметів
1 2 3 4 5
в) мені треба добре вчити математику, щоб вступити до вищого навчального закладу
1 2 3 4 5
г) я віддав перевагу (воліла) б роботу, яка передбачає використання математики
1 2 3 4 5
7. Як часто на уроках математики Ви робите наступне?
а) слухаєте, як вчитель весь урок пояснює нову тему
1. Кожен або майже кожен урок
2. Майже на половині уроків
3. На деяких уроках
4. Ніколи
б) пов'язуєте вивчене з повсякденним життям
1 2 3 4
в) пояснюєте відповіді
1 2 3 4
г) перевіряєте виконання домашнього завдання
1 2 3 4
д) виконуєте самостійні та контрольні роботи
1 2 3 4
8. Як часто на уроках фізики (хімії, біології, географії) Ви робите наступне?
а) спостерігаєте, як учитель проводить експеримент
1 2 3 4
6) самостійно проводите експеримент
1 2 3 4
в) пов'язуєте вивчене з повсякденним життям
1 2 3 4
г) слухаєте, як вчитель весь урок пояснює нову тему
1 2 3 4
д) перевіряєте виконання домашнього завдання
1 2 3 4
е) виконуєте самостійні та контрольні роботи
1 2 3 4
9. Скільки часу у звичайний навчальний день у Вас займає наступне?
а) виконання домашнього завдання
1. Анітрохи
2. Менше однієї години
3. 1-2 години
4. Більше 2 годин
б) спілкування та ігри з друзями поза школою
1 2 3 4
в) заняття спортом
1 2 3 4
г) робота по дому
1 2 3 4
д) читання книг для власного задоволення
1 2 3 4
е) перегляд телевізійних передач або відеофільмів
1 2 3 4
ж) комп'ютерні ігри
1 2 3 4
з) робота в Інтернеті
1 2 3 4
10. Як часто протягом цього навчального року Ви відвідували додаткові заняття або репетитора?
Дайте відповідь по кожному предмету
(Додаткові заняття для всього класу та інші заняття в школі за розкладом не враховувати).
а) математика (фізика, біологія, хімія, географія)
1. Майже щодня
2. Іноді
3. 1-2 рази на тиждень
4. Ніколи
11. Скільки часу зазвичай Ви витрачаєте на виконання домашнього завдання?
Дайте відповідь по кожному предмету
а) з математики (фізики, хімії, біології, географії)
1. Менше 15 хвилин
2. 40 - 60 хвилин
3. 15-40 хвилин
4. Більше 90 хвилин
12. Як часто Ви використовуєте комп'ютер для вивчення шкільних предметів?
а) математика (фізика, біологія, хімія, географія)
1. Щоденно
2. Менше одного разу на тиждень
3. 1-2 рази на місяць
4. Декілька раз на рік
5. Ніколи

Додаток 6
Модель корекційної діяльності за результатами моніторингу
(Вчитель - адміністрація)
управлінські рішення вчителя
управлінські рішення адміністрації
діагностика знань з проведенням послідовної корекції пізнавальної діяльності
аналіз та узагальнення інформації за результатами моніторингу
навчання учнів раціональної організації праці
оцінка ефективності педагогічного супроводу учнів педагогами навчального закладу
ліквідація прогалин у знаннях за рахунок проведення необхідних консультацій з тієї чи іншої теми
організація зворотного зв'язку з учнями, вчителями, батьками
формування мотивації до навчання, впевненості у своїх силах
проведення семінарів-практикумів, методичних об'єднань, співбесід з учителями
формування мікрогруп корекційного рівня для проведення додаткових занять
використання дидактичних матеріалів, які дають можливість учням вибирати найбільш важливу для них інформацію
стимулювання учнів для пошуку свого стилю пізнавальної діяльності
стимулювання інноваційної та пошукової діяльності педагогічних працівників
аналіз та оцінювання діяльності учня в процесі засвоєння навчального матеріалу
Лист самоконтролю і корекції навчальних досягнень учнів
Дата ____________________________
Тема_____________________________
що повинен знати (контроль на вході)
що знаю (контроль на виході)
оцінка
труднощі, з якими зіткнувся
рекомендації
вчителя
власна
вчителя

Карта самоконтролю досягнень
Предмет: іноземна мова
період контролю: перший семестр
дата
вид контролю
результат (бали)
рефлексія
(Чому такий результат)
корекція
10.11
тестування
7
результат нормальний, забув відмінювання дієслів III групи
повторити ....
15.11.
самостійна робота
8
проблема з виконанням лексико-граматичних завдань
отримати консультацію
12.12.
контрольне аудіювання
7
викликали утруднення тестові завдання на повне розуміння змісту тексту
прослуховування текстів, самостійне виконання тестових завдань


[1] Єльникова Г.В. Основи адаптивного управління .- Харків, 2004.
[2] Лукіна Т.О., Патрікеева Є.А. Моніторинг якості освіти: Теорія і практика. - Київ «Плеяди», 2005р.
[3] При розробці факторно-критеріальних моделей використовувалися окремі матеріали із збірки текстів лекцій Єльникової Г.В. Основи адаптивного управління .- Харків, 2004.
[4] Зовнішні виміри проводяться керівником методичного об'єднання (кафедри), адміністрацією навчального закладу за напрямками діяльності вчителя. При необхідності зовнішні виміри можуть проводитися за участю представників органів шкільного самоврядування, методистів міських (районних) методичних кабінетів (центрів).
Внутрішні виміри проводяться самостійно вчителем.
[5] Цей критерій застосовується при наявності закріпленої за ЗНЗ території обслуговування.
[6] Дані анкети повністю опубліковані в газеті "Управління освітою" (додаток "Моніторинг в освіті") № 106, 10.05.2005 р.
[7] Анкети розроблені Центром моніторингових досліджень Міністерства освіти і науки України
[8] Питання складаються за аналогією з питаннями № № 2,3,4
[9] Окремо з кожного предмета укладаються аналогічні питання
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Соціологія і суспільствознавство | Методичка
348.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Комплексний моніторинг ефективності функціонування загальноосвітніх навчальних закладів реалізують 3
Комплексний моніторинг ефективності функціонування загальноосвітніх навчальних закладів реалізують 2
Комплексний моніторинг ефективності функціонування загальноосвітніх навчальних закладів реалізують
Моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням
Методика організації допрофільної підготовки учнів II ступеню в загальноосвітніх навчальних закладах
Забезпечення життєвої сфери в загальноосвітніх закладах
Профорієнтація дітей підліткового віку в загальноосвітніх закладах
Систематизація та узагальнення навчального матеріалу з фізики в середніх загальноосвітніх закладах
Особливості профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх закладах з учнями старших класів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru