Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів за рахунок податкових надходжень

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


Зміст

Введення

1 Методологічні основи формування бюджетів різних рівнів бюджетної системи

Сутність і функції формування бюджетів різних рівнів бюджетної системи

Місцеві бюджети: склад і структура доходів

Система формування податкових надходжень до місцевих бюджетів

2 Аналіз впливу податкових надходжень на доходи місцевого бюджету на прикладі міста Саяногорську Республіки Хакасія

2.1 Аналіз структури та динаміки податкових надходжень до місцевого бюджету

2.2 Аналіз доходів місцевого бюджету

2.3 Оцінка соціально-економічного становища міста Саяногорську

3 Вдосконалення системи поповнення бюджетів муніципальних утворень

3.1 Шляхи збільшення оподатковуваної бази муніципальних утворень

3.2 Пріоритетні напрямки збільшення податкових надходжень в прибуткову частину місцевого бюджету

Висновок

Список використаних джерел

Додаток А Виконання плану за доходами бюджету муніципального освіти

Додаток Б Обсяг продукції, виробленої та реалізованої підприємствами міста Саяногорську (за податковими звітами)

Додаток В Динаміка відрахувань податків до бюджетів різних рівнів (тисячі рублів)

Додаток Г Заборгованості по податкових платежах за 2003-2005 роки

Введення

Місцевий бюджет являє собою форму освіти і витрачання фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій місцевого самоврядування. Таким чином, формування кожного місцевого бюджету обумовлене найважливішим завданням - фінансовим забезпеченням реалізації повноважень місцевого самоврядування на території муніципального освіти. Ці повноваження відповідно до законодавства тісно пов'язуються з вирішенням питань місцевого значення, а також з реалізацією переданих органами державної влади окремих державних повноважень органам місцевого самоврядування.

Актуальність обраної теми дипломної роботи полягає в тому, що в даний час об'єктивно назріла необхідність проаналізувати рівень закріплення за місцевими бюджетами доходних джерел, визначити проблему технології міжбюджетного регулювання з метою оцінки рівня самодостатності місцевих бюджетів, забезпечення рівномірності надходжень власних їх доходів та соціально-економічного розвитку муніципального освіти.

Прийняття Федерального закону від 6 жовтня 2003 року № 131-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» [1] і Федерального закону від 20 серпня 2004 року № 122-ФЗ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації в частині регулювання міжбюджетних відносин »[2] сміливо можна назвати революцією для місцевих бюджетів. Спочатку зазначеними законами було встановлено досить чітке, не дивлячись і на наявність прогалин, розмежування питань місцевого значення, виключено дублювання повноважень, встановлено обмеження і на право володіння майном, не призначеного для вирішення питань, віднесених до компетенції відповідного рівня місцевого самоврядування. Скоротилася кількість податків, доходи від яких розподіляються між бюджетами муніципальних утворень і іншими рівнями бюджетної системи з двох десятків до трьох податків. Систематизовано й уніфіковані форми міжбюджетних трансфертів, визначені основні правила їх надання.

Перехід на нову систему місцевих бюджетів можна умовно поділити на два етапи [3]. На першому етапі (2005 рік) по-новому були розподілені дохідні джерела, змінені нормативи відрахувань. Для 2005 року характерне активне заміщення фінансової допомоги муніципальних утворень додатковими нормативами відрахувань. Другий етап переходу на нову систему місцевих бюджетів (2006 рік) ознаменувався активною стадією розмежування видаткових повноважень між державним рівнем управління і місцевим самоврядуванням. Витратні повноваження і дохідні джерела, раніше віднесені до місцевих бюджетів, були розподілені на районний та селищний рівень. Однак по відношенню до консолідованих місцевим бюджетам перелік дохідних джерел і нормативи відрахувань по них Бюджетним кодексом Російської Федерації зради не були.

Проблеми, пов'язані з недоліками нині існуючої бюджетної системи та міжбюджетних відносин досить актуальні. Вже написана маса статей у газетах і журналах на ці теми, існує безліч пропозицій щодо усунення існуючих недоліків бюджетної системи. В окремих регіонах Російської Федерації ведеться активна робота по виявленню і використанню резервів місцевого бюджету, а також удосконалення системи збору податків до доходної частини відповідного бюджету з метою найбільш повного її виконання.

Застосування єдиних для всіх місцевих бюджетів нормативів відрахувань від федеральних і регіональних податків в умовах наявних відмінностей у рівнях соціально-економічного розвитку муніципальних утворень, обумовлює необхідність вирівнювання їх бюджетної забезпеченості. Вирішення даного питання в рамках сформованої системи міжбюджетних відносин передбачається в основному через механізм фінансової підтримки. Тим самим, як і раніше зберігається залежність органів місцевого самоврядування від вищих органів державної влади. Все це веде до фінансової нестабільності - важливого чинника, негативно впливає на соціально-економічний розвиток територій.

Об'єкт дослідження - бюджет муніципального освіти місто Саяногорськ.

Предметом дослідження в даній роботі був механізм формування доходної частини місцевих бюджетів за рахунок податкових надходжень.

Мета дипломної роботи - оцінити вплив реформи міжбюджетних відносин на соціально-економічний розвиток муніципального освіти і знайти ймовірні рішення проблеми формування місцевих бюджетів за рахунок податкових надходжень.

Для досягнення поставленої мети необхідно визначити і вирішити такі завдання:

Вивчити теоретичні та нормативні основи формування місцевого бюджету.

Проаналізувати структуру та динаміку податкових надходжень до місцевого бюджету.

Оцінити соціально-економічний стан міста Саяногорську.

Знайти ймовірні рішенням проблеми самостійності місцевого бюджету та розвитку муніципального освіти.

До методів дослідження відносяться системний підхід, методи економічного і статистичного аналізу (групування, динаміки, графічний).

При розгляді формування доходної частини бюджету муніципального освіти місто Саяногорськ, зокрема надходження податкових доходів, використані підсумки формування та виконання бюджету міста Саяногорську за період з 2005 по 2007 рік.

1 Методологічні основи формування бюджетів різних рівнів бюджетної системи

1.1 Сутність і функції формування бюджетів різних рівнів бюджетної системи

Бюджетні відносини являють собою фінансові відносини держави на федеральному, регіональному та місцевому рівнях з державними, акціонерними та іншими підприємствами і організаціями, а також населенням з приводу формування і використання централізованого фонду грошових ресурсів.

Бюджет є формою освіти і витрачання грошових коштів для забезпечення функцій органів державної влади. Зосередження фінансових ресурсів в бюджеті необхідно для успішної реалізації фінансової політики держави. Сукупність усіх видів бюджетів утворює бюджетну систему держави. Взаємозв'язок між її окремими ланками, організацію і принципи побудови бюджетної системи прийнято називати бюджетним пристроєм.

Федеральні, регіональні і місцеві органи державної влади та управління за допомогою бюджетних відносин отримують у своє розпорядження певну частину національного доходу перерозподіляється, яка прямує на строго певну мету в залежності від розмежування функцій між рівнями управління.

Бюджетна система України складається з бюджетів трьох рівнів [4]:

перший рівень - федеральний бюджет Російської Федерації і бюджети державних позабюджетних фондів;

другий рівень - бюджети суб'єктів Російської Федерації;

третій рівень - місцеві бюджети.

Згідно з Законодавством Російської Федерації «кожне муніципальне утворення має власний бюджет і право на одержання у процесі здійснення бюджетного регулювання коштів з федерального бюджету і коштів з бюджету суб'єкта Російської Федерації відповідно до цього Закону і законами суб'єкта Російської Федерації» [5].

Бюджетний кодекс дає наступне визначення: «Бюджет муніципального утворення (місцевий бюджет) - це форма освіти і витрати коштів, призначених для забезпечення завдань і функцій, віднесених до предметів відання місцевого самоврядування».

До місцевих бюджетів відносять: районні, міські, сільські та селищні бюджети, районні бюджети в містах.

Роль, яку відіграють місцеві бюджети в процесі соціально-економічного розвитку Росії, дуже важлива. Ці бюджети забезпечують фінансування основної мережі дитячих дошкільних установ, шкіл, медичних і соціальних установ.

Формуються місцеві бюджети з трьох основних джерел:

державних коштів, що передаються органам місцевого самоврядування органами державної влади у вигляді фінансових ресурсів чи дохідних джерел, а також прав, передбачених законодавством (федеральним і суб'єкта, на території якого знаходиться муніципальне утворення);

власних коштів муніципального освіти, створюваних за рахунок діяльності органів місцевого самоврядування, їх підприємств і організацій (доходи від використання муніципальної власності, надання послуг тощо);

позикових коштів або муніципального кредиту.

Співвідношення цих трьох джерел у структурі місцевого бюджету визначають його самостійність. Основна мета, до якої прагнуть органи місцевого самоврядування - це нарощування власних засобів, щоб не втратити совій незалежності. Самостійність місцевих фінансів залежить від власної фінансової діяльності органів місцевого самоврядування, їх підприємств і організацій, а так само від професіоналізму своїх кадрів, які займаються фінансовою діяльністю.

Економічна сутність місцевих бюджетів проявляється в їх призначенні. Вони виконують такі функції:

формування грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих органів влади;

розподіл і використання цих фондів між галузями народного господарства;

контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств, організацій та установ, підвідомчих цим органам влади.

Сутність місцевого бюджету як економічної категорії реалізується через розподільну і контрольну функції.

Розподільна функція полягає в тому, що завдяки їй відбувається концентрація грошових коштів в руках органів місцевого самоврядування та їх використання з метою задоволення соціально-економічних потреб на підвідомчій їм території. Крім того, за допомогою цієї функції можна визначити, на скільки своєчасно і повно фінансові ресурси надходять в розташування органів місцевого самоврядування і яким чином фактично складаються пропорції в розподілі місцевого бюджетного фонду. Зміст функції визначається процесами перерозподілу фінансових ресурсів між різними підрозділами суспільного виробництва. Жодне з інших ланок фінансової системи не здійснює такого розмаїття перерозподілу фінансових ресурсів (міжгалузеве, міжтериторіальне, багаторівневе перерозподіл фінансових ресурсів, тобто між різними рівнями бюджетної системи).

Сфера діяльності розподільної функції визначається тим, що у відношення з місцевим бюджетом вступають всі учасники суспільного виробництва, як юридичні, так і фізичні особи (на підвідомчій території).

Контрольна функція полягає в тому, що через формування і використання фонду грошових коштів органів місцевого самоврядування відображає економічні процеси, що характеризують економіку муніципального освіти. Завдяки цій функції можна судити про те, як надходять у розпорядження органів місцевого самоврядування фінансові ресурси від різних суб'єктів господарювання, а також чи відповідає розмір централізуемих ресурсів потребам муніципального освіти. Основу цієї функції складає рух місцевих бюджетних ресурсів, яке знаходить відображення у відповідних показниках місцевих бюджетних надходжень та витратних призначень.

Функції місцевого бюджету також об'єктивні, як і сама ця категорія. Важливе значення мають місцеві бюджети у здійсненні загальнодержавних економічних і соціальних завдань - в першу чергу в розподілі державних коштів на утримання і розвиток соціальної інфраструктури суспільства. Ці кошти проходять через систему місцевих бюджетів, які включають понад 29 тисяч міських, районних, селищних і сільських бюджетів. Здійснення державою соціальної політики вимагає великих матеріальних і фінансових ресурсів.

Через місцеві бюджети держава активно проводить соціальну політику. На основі надання територіальним органам влади коштів для їх бюджетів здійснюється фінансування муніципального народного освіту, охорони здоров'я, комунального обслуговування населення, будівництва та утримання доріг. При цьому коло фінансованих заходів розширюється. За рахунок місцевих бюджетів стали фінансуватися не тільки загальноосвітні школи, а й вищі і середні спеціальні навчальні заклади, великі об'єкти охорони здоров'я, заходи з внутрішньої безпеки, правопорядку, охорони навколишнього середовища.

Відповідно до Бюджетного Кодексу Російської Федерації складання місцевих бюджетів мають передувати розробка прогнозів соціально-економічного розвитку територій та підготовка їх вільних фінансових балансів [4]. Така процедура створює певної економічне та логічне єдність всієї бюджетної системи регіону, орієнтацію цієї системи на розвиток регіону та його територій як соціально-економічної цілісності.

1.2 Місцеві бюджети: склад і структура

Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних доходів та доходів за рахунок відрахувань від федеральних і регіональних регулюючих податків і зборів [4].

До місцевих бюджетів повністю надходять доходи від використання майна, що знаходиться в муніципальній власності, і доходи від платних послуг, що надаються бюджетними установами, що знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування.

До місцевого бюджету надходять асигнування на фінансування здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування, асигнування на фінансування реалізації органами місцевого самоврядування федеральних законів і законів суб'єктів Російської Федерації, асигнування на компенсацію додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади, призводять до збільшення бюджетних витрат або зменшення бюджетних доходів муніципальних утворень, а також інші неподаткові доходи, що надходять до місцевих бюджетів у порядку і за нормативами, які встановлені федеральними законами, законами суб'єктів Російської Федерації і правовими актами органів місцевого самоврядування.

До податкових доходів місцевих бюджетів належать:

власні податкові доходи місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів, визначені податковим законодавством Російської Федерації;

відрахування від федеральних і регіональних регулюючих податків і зборів, що передаються місцевим бюджетам Російською Федерацією і суб'єктом Російської Федерації в установленому порядку;

державне мито, за винятком державного мита, що зараховується до доходів федерального бюджету, - за нормативом 100 відсотків за місцем знаходження кредитної організації, що прийняла платіж.

Неподаткові доходи місцевих бюджетів належать:

доходи від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності;

доходи від платних послуг, що надаються бюджетними установами, що знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування;

кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, в тому числі штрафи, конфіскації, компенсації, а також кошти, отримані на відшкодування шкоди, заподіяної муніципальних утворень, і інші суми примусового вилучення;

доходи у вигляді фінансової допомоги, отриманої від бюджетів інших рівнів бюджетної системи Російської Федерації, за винятком бюджетних позик та бюджетних кредитів;

інші неподаткові доходи.

Неподаткові доходи враховуються і формуються за рахунок частини прибутку комунальних унітарних підприємств, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів, - у розмірах, що встановлюються правовими актами органів місцевого самоврядування.

Склад і структура доходів місцевого бюджету формується на підставі Федерального закону від 25 вересня 1997 року № 126-ФЗ «Про фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації» (зі змінами та доповненнями від 17.04.2006 N 53-ФЗ) [5].

До власних доходів місцевих бюджетів належать місцеві податки і збори, інші власні доходи місцевих бюджетів, частки федеральних податків і частки податків суб'єктів Російської Федерації, закріплені за місцевими бюджетами на постійній основі.

Дохідна частина місцевих бюджетів складається з власних доходів і надходжень від регулюючих доходів, вона також може включати фінансову допомогу у різних формах (дотації, субвенції, кошти фонду фінансової підтримки муніципальних утворень), кошти за взаємними розрахунками [5, ст. 6].

До власних доходів місцевого бюджету відносять [5, ст. 7]:

Місцеві податки і збори, інші власні доходи місцевих бюджетів, частки федеральних податків і частки податків суб'єктів Російської Федерації, закріплені за місцевими бюджетами на постійній основі. Ці податки і збори перераховуються платниками податків до місцевих бюджетів.

Інші власні доходи місцевих бюджетів:

доходи від приватизації та реалізації муніципального майна, в тому числі: доходи від приватизації об'єктів державної і муніципальної власності; доходи від продажу землі; доходи від продажу квартир громадянам;

не менше 10% доходів від приватизації державного майна, що знаходиться на території муніципального освіти, яка проводиться згідно з державною програмою приватизації;

доходи від здачі в оренду муніципального майна, включаючи оренду нежитлових приміщень, і муніципальних земель;

доходи від проведення муніципальних грошово-речових лотерей;

штрафи, що підлягають перерахуванню до місцевих бюджетів відповідно до федеральних законів і законами суб'єктів Російської Федерації;

державне мито, встановлена ​​відповідно до законодавства Російської Федерації;

До власних доходів місцевих бюджетів належать також частки федеральних податків, розподілені між бюджетами різних рівнів та закріплені за муніципальними утвореннями на постійній основі.

Інші платежі, встановлені законодавством Російської Федерації і законодавством суб'єктів Російської Федерації.

Якщо в межах території муніципального освіти (за винятком міста) є інші муніципальні освіти, то джерела доходів місцевих бюджетів розмежовуються між ними законом суб'єкта Російської Федерації. При цьому за кожним муніципальним освітою закріплюються на постійній основі (повністю або частково) власні податки і збори, інші місцеві доходи. У відношенні внутрішньоміських муніципальних утворень таке закріплення власних податків і зборів, інших місцевих доходів регламентується статутом міста.

Місцеві органи влади зацікавлені у власних джерелах доходів. Вони дозволяють ширше проявляти господарську ініціативу, домагатися збільшення платежів до бюджету.

Постійно збільшуються видатки місцевих бюджетів при недостатньому зростанні обсягу власних доходів викликали необхідність наділення засобами цих бюджетів. Це здійснювалося головним чином за рахунок регулюючих джерел, тобто коштів, що надійшли з джерел вищестоящих бюджетів.

У число головних регулюючих доходів місцевих бюджетів входять відрахування від податку на додану вартість, акцизів, податку на прибуток (дохід) підприємств, а так само від прибуткового податку з фізичних осіб.

Нормативи відрахувань регулюючих доходів затверджуються вищестоящими територіальними органами влади в залежності від загальної суми витрат місцевого бюджету та обсягу його власних доходів.

До засобів бюджетного регулювання місцевих бюджетів належать [5, ст. 9]:

нормативні відрахування від регулюючих доходів;

дотації та субвенції місцевим бюджетам;

кошти, що виділяються з фонду фінансової підтримки муніципальних утворень;

кошти, що надходять за взаємними розрахунками з федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації.

Відрахування від вищестоящих бюджетів можуть провадитися через метод квотування або метод приєднання ставок. Суть методу квотування в тому, що податки в певній відсотковій частці залишаються в розпорядженні того муніципального освіти, на території якого вони зібрані. Цей метод досить простий і гарантує отримання певної частини надходжень місцевими бюджетами.

Метод приєднання ставок полягає в тому, що територіям дозволено стягувати на додаток до федеральних однойменні податки, розмір яких обмежуються певною межею. Це спосіб функціонує ефективніше, він дає простір у виборі конкретних кількісних значень надбавок залежно від потреби в коштах, а також від вирішуються в даний період проблем. Прикладом може бути розподіл податку на прибуток підприємств, що діяло до 1 січня 2005 року.

Понад цих часток законодавчий (представницький) орган суб'єкта Російської Федерації може встановлювати нормативи відрахувань (у відсотках) до місцевого бюджетів від регулюючих доходів на планований фінансовий рік, а також на довготривалій основі (не менше ніж на 3 роки).

Регулюючі доходи - це доходи, які з метою збалансування доходів і витрат надходять до відповідного бюджету у вигляді процентних відрахувань від податків або інших платежів за нормативами, затвердженими в установленому порядку на наступний фінансовий рік. Нормативні відрахування від регулюючих податків, як правило, диференціюються в розрізі територіальних бюджетів з метою їх збалансованості до мінімально необхідного рівня. У випадках, коли закріплених і регулюючих доходів недостатньо, балансування проводиться за допомогою субсидій, що виділяються з вищестоящого бюджету.

При нестачі доходів місцевого бюджету витрати покриваються дотаціями та субвенціями за рішенням представницького органу наступного рівня.

Субвенція - це бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основах на здійснення певних цільових видатків.

Субсидія - це бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації, фізичній або юридичній особі на умовах часткового фінансування цільових витрат.

Поверненню до відповідного бюджету підлягають субсидії і субвенції у випадках їх нецільового використання у строки, що встановлюються уповноваженими органами виконавчої влади, а також у випадках їх невикористання у встановлені терміни [4].

1.3 Система формування податкових надходжень до місцевих бюджетів

Найбільш значуща частина фінансових надходжень до місцевих бюджетів - податкові надходження, за допомогою яких мобілізуються кошти підприємств і населення. Дані надходження являють собою обов'язкові, безплатні, неповернуті платежі суб'єктів господарювання і населення органам державного управління, що надходять у встановлених законом розмірах та у визначені терміни.

Місцевими визнаються податки і збори, що встановлюються Податковим Кодексом Російської Федерації і нормативними правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування, що вводяться в дію відповідно Податковим Кодексом нормативними правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування і обов'язкові до сплати на територіях відповідних муніципальних утворень.

Під місцевими податками і зборами розуміються обов'язкові платежі юридичних і фізичних осіб які надходять до бюджету органів місцевого самоврядування в порядку і на умовах, визначених законодавчими актами.

Характерними особливостями системи оподаткування є:

множинність податкових платежів;

переважання в місцевому оподаткуванні прямих податків;

відсутність обмежень при оподаткуванні місцевими податками;

відсутність для більшості місцевих податків і зборів інструкцій міністерства фінансів та державної податкової служби Російської Федерації.

Платниками місцевих податків і зборів виступають одночасно і юридичні, і фізичні особи.

При встановленні місцевого податку представницькими органами місцевого самоврядування в нормативних правових актах визначаються наступні елементи оподаткування:

податкові ставки в межах, встановлених Податковим Кодексом;

порядок сплати податку;

строки сплати податку;

форми звітності з цього місцевого податку.

Інші елементи оподаткування так само встановлюються Податковим Кодексом. При встановленні місцевого податку представницькими органами місцевого самоврядування можуть також передбачатися податкові пільги та підстави для їх використання платником податків.

Місцеві податки встановлюються федеральними законами і діють на всій території країни. Місцеві податки стягуються на всій території Російської Федерації.

До місцевих належать такі види податків [6]:

Податок на майно з фізичних осіб - диференційовані в залежності від об'єкта оподаткування. Сума платежів з податку зараховується до місцевого бюджету за місцем знаходження (реєстрації) об'єкта оподаткування.

Платниками податку на майно фізичних осіб визнаються фізичні особи - власники майна, яке визнається об'єктом оподаткування.

Об'єктами оподаткування визнаються такі види майна:

житлові будинки, квартири, дачі, гаражі та інші будівлі, приміщення та споруди;

літаки, вертольоти, пароплави, яхти, катери, мотосани, моторні човни та інші водно-повітряні транспортні засоби (за винятком веслових човнів).

Земельний податок - диференційовані в залежності від виду земель, їх цільового призначення і користувачів (порядок зарахування визначається законодавством про землю). Він включає в себе:

земельний податок на орендну плату за землі сільськогосподарського призначення, включаючи сільськогосподарські угіддя в складі лісового фонду;

земельний податок та орендну плату за землі несільськогосподарського призначення;

доходи від централізації коштів земельного податку та орендної плати за землі сільськогосподарського призначення, землі міст та інших населених пунктів;

відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, пов'язаних з вилученням сільськогосподарських угідь.

Платниками земельного податку визнаються організації та фізичні особи, в тому числі індивідуальні підприємці, яким надана земля у власність, володіння, користування на території Росії.

Ці податки встановлюються законодавчими актами Російської Федерації і стягуються на всій її території. При цьому конкретні ставки цих податків визначаються законодавчими актами республік у складі Російської Федерації чи рішеннями органів державної влади країв, областей, автономної області, автономних округів, районів, міст та інших адміністративно - територіальних утворень, якщо інше не передбачено законодавчим актом Російської Федерації.

Крім того, до місцевого бюджету в різний час зараховувалися такі податки і збори:

Реєстраційний збір з фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю - конкретні ставки встановлюються місцевими органами влади. Сума збору з податку зараховується до бюджету за місцем їх реєстрації.

Курортний збір вводяться на територіях, яких знаходиться курортна місцевість.

Податок на будівництво об'єктів виробничого призначення в курортній зоні - конкретні ставки встановлюються місцевими органами влади.

Збір за право торгівлі - сплачується шляхом придбання патенту або разового талона, або тимчасового патенту і повністю зараховуються до відповідного бюджету. Збір встановлюється районними, міськими (без районного поділу), районними (у місті), селищними, сільськими представницькими органами влади - місцевими радами народних депутатів.

У сільській місцевості сума податкових платежів рівними частками зараховується до бюджетів сільських населених пунктів, селищ, міст районного підпорядкування і в районні бюджети районів, крайові, обласні бюджети країв та областей, на території яких знаходиться курортна місцевість.

Цільові збори на утримання міліції, благоустрій, потреби освіти та інші цілі - платники:

фізичні особи - ставка до 3% від 12 мінімальних місячних розмірів оплати праці на рік;

юридичні особи - до 3% від річного фонду зарплати, розрахованого з мінімального місячного розміру оплати праці.

Податок на рекламу - встановлюється на підставі Закону Російської Федерації «Про основи податкової системи в Російській Федерації».

Рекламою вважаються всі види об'яв, повідомлень та повідомлень, які передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації (пресу, ефірного, супутникового і кабельного телебачення, радіомовлення), каталогів, прейскурантів, довідників, листівок, афіш, плакатів, рекламних щитів, календарів, світлових газет (рядок, що біжить, світлова фіксована рядок), майна юридичних і фізичних осіб, одягу.

Цей податок може встановлюватися рішеннями районних та міських представницьких органів влади - місцевих Рад народних депутатів.

Податок сплачують юридичні та фізичні особи, що рекламують свою продукцію.

Платниками податку з реклами є такі рекламодавці:

розташовані на території міста підприємства та організації незалежно від форм власності та відомчої належності, які відповідно до законодавства Російської Федерації статус юридичних осіб, їх філії (що мають самостійний баланс і розрахунковий рахунок) та інші аналогічні підрозділи підприємств і організацій, а також іноземні юридичні особи;

фізичні особи, зареєстровані в установленому порядку як підприємці, що здійснюють свою діяльність на території міста.

Об'єктом оподаткування є вартість послуг з виготовлення та розповсюдження реклами власної продукції (робіт, послуг), включаючи роботи, здійснювані господарським способом.

Ставка податку на рекламу встановлюється в розмірі, що не перевищує 5% від вартості послуги, наданої підприємству або фізичній особі з рекламування його продукції.

Ставка податку на рекламу товарів, оплачувана за вільно конвертовану валюту, встановлюється шляхом перерахунку рубля в аналогічну валюту за ринковим курсом банку на момент розміщення реклами.

Податок на перепродаж автомобілів, обчислювальної техніки і персональних комп'ютерів - сплачують юридичні та фізичні особи-до 10% суми угоди.

Збір з власників собак. Збір вносять фізичні особи, які мають у містах собак (крім службових), у розмірі не більше 1 / 7 мінімального розміру місячної оплати праці на рік.

Ліцензійний збір за право вино-горілчаної торгівлі. Збір вносять: юридичні особи -50 мінімальних місячних зарплат на рік; фізичні особи -25 мінімальних місячних зарплат на рік. При торгівлі цими особами з тимчасових торгових точок, які обслуговують вечори, бали, гуляння та інші заходи - половини встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати праці за кожний день торгівлі.

Ліцензійний збір за проведення місцевих аукціонів і лотерей. Збір вносять організатори аукціонів і лотерей в розмірі, що не перевищує 10% вартості товарів (лотерейних квитків).

Збір за видачу ордера на квартиру. Збір вноситься фізичними особами при отриманні права на заселення окремої квартири, в розмірі до 3 / 4 мінімальної місячної зарплати (залежно від площі і якості житла).

Збір за паркування автотранспорту в спеціально обладнаних місцях. Збір вносять юридичні і фізичні особи в розмірах, що встановлюються місцевими органами влади.

Збір за право використання місцевої символіки (герби, види). Збір вносять виробники продукції, на якій використана місцева символіка, в розмірі, що не перевищує 0,5% вартості реалізованої продукції.

Збір за участь у бігах на іподромах. Збір вносять юридичні і фізичні особи, що виставляють коней на змагання комерційного характеру, в розмірах, що встановлюються місцевими органами влади.

Збір за виграш на бігах. Збір вносять особи, що виграли на тоталізаторі, у розмірі до 5% плати за участь.

Збір з осіб, що грають на тоталізаторі. Збір вносять особи, які беруть участь у грі, процентна надбавка до 5% плати за участь.

Збір з біржових угод, за винятком операцій, передбачених законодавчими актами про оподаткування операцій з цінними паперами. Збір вносять учасники угоди - до 0,1% суми угоди.

Збір за право проведення кіно - і телезйомок. Збір вносять організації, які проводять зйомки, що вимагають від місцевих органів державного управління здійснення організаційних заходів (виділення наряду міліції, оточення території зйомок та інше) в розмірах, що встановлюються місцевими органами влади.

Збір за прибирання території населених пунктів. Збір вносять власники будівель в розмірах, що встановлюються місцевими органами влади.

Збір за відкриття грального бізнесу (встановлення ігрових автоматів та іншого обладнання з речовим або грошовим виграшем, карткових столів, рулетки та інших засобів для гри). Платниками збору є юридичні та фізичні особи - власники зазначених засобів і обладнання незалежно від місця установки. Збір вноситься у розмірах, що встановлюються місцевими органами влади.

Податок на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери - юридичні особи - не вище 1,5% від обсягу реалізації (витрати на утримання цих об'єктів виключаються).

Податок на спадкування або дарування.

Платниками податку є фізичні особи, які приймають майно, що переходить у їхню власність у порядку спадкування або дарування.

Об'єктами оподаткування відповідно є житлові будинки, квартири, дачі, садові будиночки в садівничих товариствах, автомобілі, мотоцикли, моторні човни, катери, яхти, інші транспортні засоби, предмети антикваріату і мистецтва, ювелірні вироби, побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та лом таких виробів, накопичення в житлово-будівельних, гаражно-будівельних і дачно-будівельних кооперативах, суми, що знаходяться у вкладах в установах банків та інших кредитних установах, кошти на іменних приватизаційних рахунках фізичних осіб, вартість майнових та земельних часток (паїв), валютні цінності та цінні папери у їх вартісному вираженні. Конкретні ставки податку та порядок його справляння встановлюються представницькими органами влади - місцевими Радами народних депутатів.

Ці податки і збори встановлювалися рішеннями районних та міських представницьких органів влади - місцевих Рад народних депутатів, і не суперечили федеральному законодавству.

Суми платежів по податках і зборах зараховуються до районних бюджетів районів, міські бюджети міст або за рішенням районних та міських органів державної влади - до районних бюджетів районів (в містах), бюджети селищ і сільських населених пунктів.

Витрати підприємств і організацій зі сплати цільових зборів на утримання міліції, благоустрій, потреби освіти та інші цілі; податку на рекламу; збору за паркування автотранспорту; збору за прибирання території населених пунктів, а також податку на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери, відносяться на фінансові результати діяльності підприємств, земельного податку - на собівартість продукції (робіт, послуг), інші місцеві податки і збори сплачуються підприємствами і організаціями за рахунок частини прибутку, що залишилася після сплати податку на прибуток (дохід) [7].

З 1 січня 2004 року скасовано податок з продажів, з 1 січня 2005 року скасовано податок на рекламу та вироблено вилучення з доходної бази місцевих бюджетів частини державного мита на користь федерального бюджету. З 1 січня 2006 року скасовано податок на успадкування або дарування.

В даний час права місцевих органів влади в області налоготворчества обмежені. Це ставить місцеві бюджети в залежність від надходження коштів з вищестоящих бюджетів.

Бюджетний кодекс значно розширив список податкових доходів місцевого бюджету і крім власні податкових доходів місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів, визначені податковим законодавством Російської Федерації сюди включаться [4]:

відрахування від федеральних і регіональних регулюючих податків і зборів, що передаються місцевим бюджетам Російською Федерацією і суб'єктом Російської Федерації у порядку, встановленому Бюджетним Кодексом;

державне мито, за винятком державного мита, що зараховується до доходів федерального бюджету, - за нормативом 100 відсотків за місцем знаходження кредитної організації, що прийняла платіж.

Крім того, це доходи від використання муніципального майна, доходи від платних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування та бюджетними установами, що знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування, частина державного мита, прибутку муніципальних унітарних підприємств, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів.

Як вже було сказано вище, до власних доходів місцевих бюджетів ставилися (але в даний час не діють) також частки федеральних податків, розподілені між бюджетами різних рівнів та закріплені за муніципальними утвореннями на постійній основі,:

частина прибуткового податку з фізичних осіб у межах не менше 50% в середньому по суб'єкту Російської Федерації;

частина податку на прибуток організацій у межах не менше 5% у середньому по суб'єкту Російської Федерації;

частина податку на додану вартість за товарами вітчизняного виробництва (за винятком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що відпускаються з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Російської Федерації) в межах не менше 10% в середньому по суб'єкту Російської Федерації;

частину акцизів на спирт, горілку і лікеро-горілчані вироби в межах не менше 5% у середньому по суб'єкту Російської Федерації;

частину акцизів на інші види підакцизних товарів (за винятком акцизів на мінеральні види сировини, бензин, автомобілі, імпортні підакцизні товари) в межах не менше 10% в середньому по суб'єкту Російської Федерації.

Розміри мінімальних часткою федеральних податків, що закріплюються за муніципальними утвореннями на постійній основі в визначаються законодавчими (представницькими) органами суб'єкта Російської Федерації. Розрахунок цих часток проводиться виходячи із загального обсягу коштів, переданих суб'єкту Російської Федерації по кожному з цих податків. У цих межах законодавчий (представницький) орган суб'єкта Російської Федерації встановлює відповідно до фіксованого формулою для кожного муніципального освіти частки відповідних федеральних податків, що закріплюються на постійній основі, виходячи з їх середнього рівня по суб'єкту Російської Федерації.

Частки зазначених податків розраховуються за фактичними даними базового року. Понад цих часток законодавчий (представницький) орган суб'єкта Російської Федерації може встановлювати нормативи відрахувань (у відсотках) до місцевих бюджетів від регулюючих доходів на планований фінансовий рік, а також на довготривалій основі (не менше ніж на три роки) [8].

Роль податкових надходжень у формуванні дохідної частини місцевого бюджету розглянута на прикладі бюджету міста Саяногорську Республіки Хакасія.

2 Аналіз впливу податкових надходжень на доходи місцевого бюджету на прикладі міста Саяногорську Республіки Хакасія

2.1 Аналіз структури та динаміки податкових надходжень до місцевого бюджету

Найважливіший елемент бюджетного процесу - економічний аналіз бюджетних показників: їх обгрунтованості, структури, динаміки, інших параметрів. Аналіз проводиться на всіх етапах бюджетного процесу - при формуванні, розгляді, затвердженні та виконанні бюджету. Його здійснюють фінансові та податкові органи; відомства; органи федерального казначейства; контролюючі органи; депутатський корпус; фінансові служби господарюючих структур.

Методика аналізу обирається в залежності від поставлених завдань. Аналіз повинен бути:

конкретним (грунтується на вивченні широкого кола показників, що всебічно характеризують економічну або фінансове явище, процес, тенденцію);

системним (представляє собою систему аналітичної роботи - за термінами, охопленням питань, прийомам, взаємозв'язку досліджуваних показників);

оперативним (за результатами аналізу здійснюється розробка рекомендацій, на основі яких можна оперативно вплинути на аналізовані показники);

об'єктивним (це обгрунтований підбір інформації, яка здатна всебічно охарактеризувати всю сукупність причин і факторів, що визначають виявлену динаміку, тенденції).

Методика економічного аналізу визначає етапи аналізу і прийоми аналітичної обробки інформації. Етапи аналізу:

Здійснюється перевірка, звід, угруповання необхідних даних.

Проводиться аналітична обробка.

Підведення підсумків аналізу, основні висновки.

Заключний етап - розробка практичних пропозицій і рекомендацій за результатами аналізу

До методів економічного аналізу відносять:

Порівняння. Бюджетні показники звітного періоду порівнюються або з плановими, або з показниками за попередній період (базисними).

Угруповання. Показники групуються і зводяться в таблиці.

Метод ланцюгових підстановок, або елімінування, полягає в заміні окремого звітного показника базисним. При цьому всі інші показники залишаються незмінними. Цей метод дозволяє визначити вплив окремих факторів на сукупний бюджетний показник.

Основне завдання аналізу виконання доходної частини бюджету - вишукування резервів доходів, тобто збільшення контингентів федеральних, територіальних і місцевих податків, їх збирання.

При аналізі бюджетних показників з формування та виконання бюджету використовуються звітність, аналітичні дані контролюючих, статистичних органів, галузевих департаментів, що займаються питаннями економіки.

У даній дипломній роботі використовувалися такі матеріали по міському комітету державної статистики - інформація «Про соціально-економічне становище міста» і за міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби Росії № 2 по Республіці Хакасія.

Зокрема за міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби Росії № 2 по Республіці Хакасія використовувалася звітність за формою:

1-НМ «Звіт про надходження податкових платежів та інших доходів у бюджетну систему Російської Федерації»;

4-НМ «Звіт про заборгованість з податкових платежів до бюджетної системи Російської Федерації та сплату штрафних санкцій»;

5-НБН «Звіт про базу оподаткування за основними видами податків»;

Мета аналізу формування коштів міського бюджету по доходах полягає у вивченні процесу формування фінансових коштів бюджету, визначенні причин, умов, факторів, що впливають на їх зміну.

Далі слід розгляд податкових надходжень у дохідну частину місцевого бюджету.

Податок на прибуток

Даний податок відноситься до категорії прямих і є одним з основних податків у дохідній частині бюджету.

Надходження до бюджету міста Саяногорську з податку на прибуток представлені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Надходження з податку на прибуток

Рік

Сума податку, тис.руб.

Частка в загальному обсязі податкових надходжень,%

Ріст надходжень (по відношенню до попереднього року)

2005

-

0

-

2006

93549

27,08

1

2007

145288

35,83

1,55

Відповідно до Федерального закону від 29.07.2004 № 95-ФЗ «Про внесення змін і доповнень до частини першу і другу Податкового кодексу Російської Федерації», який набув чинності з 1 січня 2005 року, істотні поправки зазнала глава 25 Податкового кодексу Російської Федерації « Податок на прибуток ». Зміни торкнулися і порядку обчислення податку, та механізму його сплати. Зокрема, дані зміни торкнулися розміру і співвідношення податкових ставок податку на прибуток при його сплаті до бюджетів різних рівнів. Якщо до 1 січня 2005 року статтею 284 Податкового кодексу Російської Федерації був встановлений такий розріз за ставками податку, що сплачується до відповідних бюджетів: 5% обчисленого податку зараховується до федерального бюджету, 17% податку зараховується до бюджетів суб'єктів Російської Федерації; 2% податку на прибуток зараховується до місцевих бюджетів, то з 1 січня 2005 року розподіл податку на прибуток по бюджетах дещо змінилося. Податок на прибуток розподілятися між федеральним бюджетом (6,5% податку на прибуток організацій) і регіональними бюджетами (до бюджету відповідного суб'єкта Російської Федерації, на території якого здійснює свою діяльність платник податків, буде перераховуватися 17,5% податку).

У 2005 році бюджет міста Саяногорську позбувся цієї статті доходів - у бюджети муніципалітетів податок на прибуток не вступив.

Законом Республіки Хакасії від 5 липня 2005 року № 37-ЗРХ «Про нормативи відрахувань від федеральних і регіональних податків, податків, передбачених спеціальними податковими режимами, в місцеві бюджети в Республіці Хакасія» (зі змінами від 5 грудня 2005 року) [9] встановлено норматив відрахування до місцевого бюджету від податку на прибуток організацій, що підлягають зарахуванню відповідно до Бюджетного кодексу до республіканського бюджету Республіки Хакасія, у розмірі 10%.

З 2004 року основними платниками податку на прибуток є ВАТ «САЗ», ВАТ «СШГЕС», ТОВ «Теплоресурс». Надходження податку на прибуток збільшилася за рахунок ВАТ «САЗ» (її питома вага від загального надходження податку 64,8%). По ВАТ «СШГЕС» відбулося зниження податкової бази внаслідок збільшення позареалізаційних витрат на погашення банківського кредиту, взятого на будівництво обвідного каналу.

Сума податку на прибуток у 2007 році склала 145 288 000 рублів і збільшилася на 51739 тисяч рублів або на 55% в порівнянні з попереднім роком.

Прибуток прибуткових організацій (великих і середніх підприємств) у 2006 році склала 5339,20 мільйонів рублів і збільшилася на 2321,88 мільйон рублів, або на 77,0% в порівнянні з попереднім роком у цінах відповідних років.

У 2008 році прогнозується прибуток прибуткових організацій (великих і середніх підприємств) у розмірі 8057 млн рублів в порівнянних цінах [10]. Розрахунок суми податку на прибуток у бюджет міста Саяногорську в 2008 році представлено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 - Розрахунок

Показники

Розрахунок, сума, тис. грн.

1. Оподатковуваний прибуток

8 057 000

2. Ставка податку на прибуток, встановлена ​​для зарахування до бюджету Республіки Хакасія

17,5%

3. Норматив відрахування до бюджету міста Саяногорську

10%

4. Сума податку до бюджету міста Саяногорську

140 998

На нестабільність величини податку на прибуток має великий вплив основний платник податків і містоутворююче підприємство міста - ВАТ «САЗ». Зовнішні фактори, що впливають на показники:

Збільшення собівартості продукції за рахунок:

зростання матеріальних витрат, пов'язаних із загальною тенденцією зростання цін на сировину з-за збільшення тарифів на залізничні перевезення, паливо;

збільшення тарифів на електроенергію;

зростання середньої заробітної плати на заводі;

Нестабільність цін на алюміній на біржі металів.

Характерними порушеннями з податку на прибуток є:

Заниження податкової бази прибутку, в результаті необгрунтованого завищення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг);

Заниження оподатковуваного прибутку, в результаті необгрунтованого завищення витрат, обчислених згідно з главою 25 Податкового кодексу Російської Федерації.

Заниження оподатковуваного прибутку, в результаті заниження поза реалізаційних доходів, обчислених згідно з главою 25 Податкового кодексу Російської Федерації.

Податок на доходи фізичних осіб

Платниками податків податку на доходи фізичних осіб визнаються фізичні особи, які є податковими резидентами Російської Федерації, а також фізичні особи, які отримують доходи від джерел в Російській Федерації, не є податковими резидентами Російської Федерації [6].

Податок на доходи фізичних осіб - один з небагатьох податків у податковій системі Російської Федерації, який грає найважливішу роль в доходній частині місцевих. Частка цього податку в загальному обсязі податкових надходжень близько 50%, це представлено в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 - Надходження з податку на доходи фізичних осіб

Рік

Сума податку, тис.руб.

Частка в загальному обсязі податкових надходжень,%

Ріст надходжень (по відношенню до попереднього року)

2005

121 629

44,83

-

2006

192 601

55,75

1,58

2007

184 511

45,5

0,96

У 2006 році відбулося збільшення податку на 58% в порівнянні з 2005 роком, але в 2007 році податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету надійшло 184 511 тисяч рублів, у порівнянні з 2006 роком менше на 4%. Зниження надходжень з цього податку в 2007 році пояснюється тим, що в 2006 стався гасіння заборгованості минулих років, а в 2007 році - платежі надходили поточні. Порівняльна діаграма наведена на малюнку 3.1.

Малюнок 3.1 - Динаміка надходжень по податку

Бюджетним кодексом Російської Федерації встановлено норматив відрахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів - 30% [4]. Розрахунок суми цього податку в бюджет міста Саяногорську в 2008 році представлено в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 - Розрахунок

Показники

Розрахунок, сума, тис. грн.

1. Надходження податку до місцевого бюджету за 2007 рік

184 511

2. Зростання фонду оплати праці

18,99%

3. Сума податку до бюджету міста у 2008р.

219 550

Основними платниками з цього податку є найбільші підприємства міста: ВАТ «САЗ», ВАТ «СШГЕС», ВАТ «Саяна», ТОВ «СУНС».

Збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста відбулося за рахунок загального зростання заробітної плати по промисловим підприємствам міста, більшою мірою за рахунок ВАТ «САЗ».

Фонд заробітної плати 2005 року склав 3018500 тисяч рублів, тоді як у 2006 році даний показник дорівнював 3801 мільйонів рублів; темп зростання 126%. Фонд заробітної плати 2007 року склав 4541 млн рублів, темп зростання 119%.

Розмір податку залежить від кількості працюючого населення і його заробітної плати. Зазначені величини представлені у таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 - Чисельність працюючого населення і середньомісячна заробітна плата

Рік

Середньооблікова чисельність працюючих, чол.

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого, руб.


Всього

в т.ч. у промисловості

Всього

в т.ч. у промисловості

2005

23900

10178

11098,9

17258,6

2006

24400

10352

13940,8

19784

2007

24200

10522

16 376,2

22207

Середня чисельність працюючих у промисловості в 2005 році становить 10352 людини, в 2006 році - 10178 людини, в 2007 році - 10522 людини. З цього випливає, що щорічно відбувається зростання чисельності працюючих у промисловості в середньому на 1,6%.

З 2005 року відбулося збільшення загальної кількості працюючих у зв'язку з початком будівництва обвідного каналу та ВАТ «ХАЗ». Це призвело до зростання надходження податку на доходи фізичних осіб.

Податки на сукупний дохід

Дана стаття дохідної частини бюджету складається з єдиного податку, що стягується у зв'язку із застосуванням упрошенной системи оподаткування, єдиного податку на поставлений дохід для певних видів діяльності, а також єдиного сільськогосподарського податку.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва - організацій і індивідуальних підприємців, застосовується поряд з прийнятої раніше системою оподаткування, обліку та звітності, передбаченої Російським законодавством. Право вибору системи оподаткування, обліку та звітності, включаючи перехід до спрощеної системи або повернення до прийнятої раніше системі, надається суб'єктам малого підприємництва на добровільній основі в порядку. Застосування даної системи оподаткування, обліку та звітності організаціями передбачає заміну сплати встановлених законодавством Росії федеральних, регіональних і місцевих податків і зборів сплатою єдиного податку, що обчислюється за результатами господарської діяльності організацій за звітний період.

Єдиний податок на поставлений дохід для певних видів діяльності встановлюється і вводиться в дію нормативно-правовими актами законодавчих (представницьких) органів державної влади суб'єктів Російської Федерації відповідно до Федерального законодавством і обов'язковий до сплати на територіях відповідних суб'єктів Російської Федерації.

Податок визначений для наступних сфер підприємницької діяльності:

Побутове обслуговування.

Медичне обслуговування.

Роздрібна торгівля.

Надання автотранспортних послуг на комерційній основі підприємцями та організаціями, з чисельністю працюючих до 100 чоловік, заст винятком організація, що дотуються з республіканського бюджету.

Надання послуг з надання автомобільних стоянок та гаражів.

Громадське харчування.

Платниками не є:

бюджетні організації, за винятком муніципальних і державних лікувально-профілактичних закладів;

структурні підрозділи Управління Федеральної поштового зв'язку по РХ;

організації - виробники, і чисельністю працюючих понад 50 осіб, які здійснюють роздрібну торгівлю через власну торговельну мережу.

Сплата єдиного податку здійснюється авансовими платежами в розмірі 100% розрахункової суми єдиного податку за календарний місяць ви строк до 25-го числа місяця, що передує календарному місяцю, за який проводиться сплата.

Єдиний сільськогосподарський податок - податок на сільськогосподарських виробників, замінює собою основну сукупність податків і зборів.

Сплата єдиного сільськогосподарського податку індивідуальними підприємцями передбачає заміну сплати податку на доходи фізичних осіб, податку на майно фізичних осіб (щодо майна, використовуваного для здійснення підприємницької діяльності), транспортного податку (щодо транспортних засобів, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності) та єдиного соціального податку .

Об'єктом оподаткування визнаються доходи, зменшені на величину витрат. Податкова ставка становить 6 відсотків. Податковим періодом є календарний рік, що відповідає сезонному характеру сільськогосподарського виробництва.

Платниками податків єдиного сільськогосподарського податку визнаються організації, селянські (фермерські) господарства та індивідуальні підприємці, які є сільськогосподарськими товаровиробниками. Сільськогосподарськими товаровиробниками визнаються організації, селянські (фермерські) господарства та індивідуальні підприємці, які виробляють сільськогосподарську продукцію на сільськогосподарських угіддях [6] і реалізують цю продукцію, у тому числі продукти її переробки, за умови, що в загальній виручці від реалізації товарів (робіт, послуг) цих організацій, селянських (фермерських) господарств та індивідуальних підприємців частка виручки від реалізації цієї продукції становить не менше 70 відсотків.

Законом Республіки Хакасія від 5 липня 2005 року № 37-ЗРХ встановлений норматив відрахування 50% від суми податку за спрощеною системою оподаткування, що підлягає зарахуванню в республіканський бюджет (90%) [9]. Бюджетним кодексом Російської Федерації встановлено норматив відрахування з податку на поставлений дохід 90% [4]. За єдиним сільськогосподарським податком встановлений норматив відрахування до бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюджети 60% від суми податку, що сплачується організаціями, і 80% від суми податку, що сплачується селянськими (фермерськими) господарствами та індивідуальними підприємцями. Законом Республіки Хакасія від 5 липня 2005 року № 37-ЗРХ прийнятий додатковий норматив відрахування 30% [9].

Надходження платежів з податків на сукупний дохід у бюджет муніципального освіти місто Саяногорськ за період з 2005 по 2007 рік представлено в таблиці 3.6.

Таблиця 3.6 - Надходження з податків на сукупний дохід

Рік

Сума податку, тис.руб.

Частка в загальному обсязі податкових надходжень,%

Ріст надходжень (по відношенню до попереднього року)

2005

15 255

5, 62

-

2006

32 406

9,38

2,12

2007

38 1 25

9,40

1,18

2008 (за планом)

40 645

9,62

1,07

У 2005 році на відміну від наступних років зарахування до бюджету міста Саяногорську за єдиним податком, що справляється у зв'язку із застосуванням упрошенной системи оподаткування, і по єдиному сільськогосподарському податку не проводилося. У зв'язку з цим 2006 році в порівнянні з 2005 роком частка податків на сукупний дохід зросла з 5,62% до 9,38%, темп зростання склав 212%. Збільшення кількості індивідуальних підприємців, більшість з яких є платниками єдиного податку, спричинило за собою збільшення податкових надходжень з цього податку. У 2007 році частка податків на сукупний дохід змінилася незначно, прорости податку склав 18%. Динаміка надходжень платежів з податків на сукупний дохід представлена ​​на малюнку 3.2.

Рисунок 3.2 - Динаміка надходжень з податків на сукупний дохід

У 2008 році в доходи бюджету муніципального освіти місто Саяногорськ заплановано надходження податків на сукупний дохід у розмірі 40 645 000 рублів, що більше на 7% в порівнянні з 2007 роком. Частка податків на сукупний дохід у загальному обсязі податкових надходжень, що відповідно збільшилася.

Структура надходження платежів з податків на сукупний дохід у бюджет муніципального освіти місто Саяногорськ за період з 2005 по 2007 рік представлено в таблиці 3.7.

Таблиця 3.7 - Структура надходження платежів з податків на сукупний дохід

Рік

Сума податку, тис.руб.

Частка,%


Всього

Єдиний податок при УСН

ЕНВД

ЕСХН

Всього

Єдиний податок при УСН

ЕНВД

ЕСХН

2005

15 255

-

15 255

-

100

-

100,0

-

2006

32 406

8 560

23 197

649

100

26,5

71,5

2,0

2007

38 1 25

12 381

25 720

24

100

32,4

67,5

0,1

Зміни структури надходжень платежів з податків на сукупний дохід представлено на малюнок 3.3.

Малюнок 3.3 - Структура надходжень податків на сукупний дохід

Податки на майно

Стаття доходної частини бюджету «Податки на майно» включає в себе податок на майно організацій, податок на майно фізичних осіб, податок на гральний бізнес, а також земельний податок.

Податок на майно організацій є регіональним податком. Загальні принципи оподаткування цим податком викладені в главі 30 Податкового кодексу Російської Федерації. Об'єктом оподаткування визнається рухоме і нерухоме майно організацій, що обліковуються на балансі в якості об'єктів основних засобів.

Платниками податку на майно підприємств відповідно до чинного законодавства є:

підприємства, установи (включаючи банки та інші кредитні організації) та організації, в тому числі з іноземними інвестиціями, вважаються юридичними особами за законодавством Російської Федерації;

філії та інші аналогічні підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, що мають окремий баланс і розрахунковий (поточний) рахунок;

компанії, фірми, будь-які інші організації (включаючи повні товариства), утворені відповідно до законодавства іноземних держав, міжнародні організації та об'єднання, а також їх відокремлені підрозділи, мають майно на території Росії, континентальному шельфі Росії та у виключній економічній зоні Росії.

Податкова ставка з податку на майно організацій по Республіці Хакасія встановлена ​​2%.

Оподаткування податком на майно фізичних осіб регулюється не Податковому кодексу, як у випадку з іншими обов'язковими платежами, а окремим законом Російської Федерації [11]. Платниками податку на майно фізичних осіб, є фізичні особи - власники майна, яке визнається об'єктом оподаткування:

Якщо майно, визнане об'єктом оподаткування, перебуває у спільній частковій власності кількох фізичних осіб, платником податку щодо цього майна визнається кожне з цих фізичних осіб пропорційно його частці в цьому майні. В аналогічному порядку визначаються платники податків, якщо таке майно знаходиться у спільній частковій власності фізичних осіб і підприємств (організацій).

Якщо майно, визнане об'єктом оподаткування, знаходиться у спільній сумісній власності декількох фізичних осіб, вони несуть рівну відповідальність за виконання податкового зобов'язання. При цьому платником податку може бути одна з цих осіб, визначається за згодою між ними.

Норматив зарахування податку на майно фізичних осіб до місцевого бюджету дорівнює 100%.

До 31 грудня 2003 року суми податку на гральний бізнес надходили і до федерального, і в регіональні бюджети, але з введенням в дію глави 29 Податкового кодексу Російської Федерації цей податок надходить тільки до регіонального бюджету. Загальні принципи оподаткування цим податком викладені в зазначеній главі Податкового кодексу. До переліку об'єктів оподаткування розглядаються податком входять ігрові столи та автомати, каси тоталізатора і букмекерських контор.

Законом Республіки Хакасія від 5 липня 2005 року № 37-ЗРХ встановлений норматив відрахування до бюджету муніципального освіти місто Саяногорськ в розмірі 50% від суми податку на гральний бізнес.

Земельний податок становить значну частину доходів місцевого бюджету. У зв'язку з цим особливе значення має його планування і прогнозування. У розділі 31 Податкового кодексу Російської Федерації викладені загальні принципи оподаткування земельним податком. Об'єктом оподаткування визнаються земельні ділянки, розташовані в межах муніципальних утворень. Основою для формування податкової бази для нарахування земельного податку є кадастрова вартість об'єкта. Норматив зарахування земельного податку до місцевого бюджету становить 100%.

Загальні суми надходжень з податків на майно представлені в таблиці 3.8.

Таблиця 3.8 - Надходження з податків на майно

Рік

Сума податку, тис.руб.

Частка в загальному обсязі податкових надходжень,%

Ріст надходжень (по відношенню до попереднього року)

2005

162 859

60,03

-

2006

97 485

28,22

0,60

2007

22 090

5,45

0,23

2008 (за планом)

20 480

4,85

0,93

Надходження з податків на майно щорічно скорочуються. Якщо в 2006 році сума надходжень склала 60% в порівнянні з попередні роком, то вже в 2007 році надходження з податків на майна скоротилися значніша і склали 23% у порівнянні з 2006 роком. Графічно це показано на малюнку 3.4.

Малюнок 3.4 - Динаміка надходжень з податків на майно

З метою виявлення причини стільки різких скорочень доходів бюджету з податків на майно доцільно розглянути надходження в структурі. Необхідно відзначити, що в період з 2003 по 2005 рік найбільші надходження з податків на майно забезпечували платежі з податку на майно організацій (в середньому більше 50% від загальної суми надходжень). Основними платниками податку на майно в той період були ВАТ «САЗ», ВАТ «СШГЕС» і ВАТ «Хакасенерго». У 2006 і 2007 році зарахування до місцевого бюджету надходжень з податку на майно організацій не проводилося. Дані представлені в таблиці 3.9.

Таблиця 3.9 - Структура надходжень з податків на майно

Показник

2005

2006

2007


Сума, тис. руб.

Частка,%

Зростання надходжень

Сума, тис. руб.

Частка,%

Зростання надходжень

Сума, тис. руб.

Частка,%

Зростання надходжень

Податок на майно організацій

65 968

40,5

-

-


-

-

-


Податок на майно фізичних осіб

1 649

1,02

-

2 886

2,96

1,75

2 800

12,67

0,97

Земельний податок

92 355

56,7

-

88 553

90,84

0,96

13 893

62,9

0,16

Податок на гральний бізнес

2 886

1,78

-

6 046

6,2

2,09

5 397

24,43

0,89

Разом

162 859

100

-

97 485

100

0,60

22 090

100

0,23

Структура надходжень податків на майно графічно представлена ​​на малюнку 3.5.

Малюнок 3.5 - Надходження податків на майно у вартісному вираженні

Значне надходження в 2006 році податку на майно фізичних осіб, швидше за все, було викликано бажанням місцевих органів влади таким чином частково компенсувати випали суми доходів з податку на прибуток - адже з 2005 року податку на прибуток перестали зараховувати до місцевих бюджетів. Часткове зниження надходжень з податку в 2007 році на 3% відбулося через застосування режиму винятків з об'єктів і пільг.

У 2006 році надходження з податку на гральний бізнес до місцевого бюджету зросли більш ніж в 2 рази, це сталося внаслідок різкого збільшення кількості платників податків. Зменшення надходження податку в 2007 році на 11% в порівнянні з 2006 роком відбулося з причини закриття ігрових залів через невідповідність вимогам Федерального закону від 29.12.2006 № 244-ФЗ «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор і про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації ».

У 2005 році земельного податку надійшло до бюджету міста Саяногорську в сумі 92 335 000 рублів, частка серед податків на майно становить 56,7%. У 2006 році надходження до місцевого бюджету скоротилася на 4%, але при цьому у зазначеному році земельний податок склав 90,84% від загального надходження податків на майно. Погіршення податкової дисципліни серед населення міста Саяногорську, виключення з об'єктів оподаткування та податкові пільги призвели до того, що в 2007 році надходження по земельному податку склали 13 893 000 рублів, тобто скоротилися на 84% в порівнянні з попереднім роком.

Податкові надходження відіграють головну роль у формуванні доходів місцевого бюджету. Далі розглянуто, яким чином динаміка надходження податків вплинула на доходи бюджету муніципального освіти місто Саяногорськ.

2.2 Аналіз доходів місцевого бюджету

Відповідно до Статуту міста Саяногорську [12] і Федеральному законодавству дохідна частина міського бюджету складається з власних доходів і надходжень від регулюючих доходів, може включати фінансову допомогу у різних формах (дотацій та субвенцій, коштів фонду фінансової підтримки муніципальних утворень), кошти за взаємними розрахунками [5 ].

Обов'язковий компонент демократичного державного устрою - місцеве самоврядування, здійснюване самим населенням через вільно обрані представницькі органи. Для виконання функцій, покладених на місцеві представницькі та виконавчі органи, представницькі органи наділяються певними майновими і фінансово-бюджетними правами.

Фінансовою базою місцевих органів влади є місцеві бюджети. Прибуткову частину бюджету муніципального освіти місто Саяногорськ за 2005-2007 рр.. характеризують дані таблиці 3.10.

Таблиця 3.10 - Доходи бюджету муніципального освіти (мільйон рублів)

Показники

2005

2006

2007

1. Доходи, всього

543,9

611,4

733,7

Власні доходи

412,3

468,1

444,1

Податки на прибуток, доходи

121,6

286,1

329,8

Податки на сукупний дохід

15,2

32,4

38,1

Податки на майно

162,9

97,5

22,1

Доходи від використання майна, що знаходиться в муніципальній власності

23,9

23,6

21,5

Доходи від продажу матеріальних і нематеріальних активів

0,2

6,8

 

Інші податки і збори

88,5

21,7

32,6

Міжбюджетні трансферти

111,3

112,8

241,7

Ринкові продажу товарів і послуг

20,3

30,5

47,9

До місцевого бюджету муніципального освіти після сплати податків і зборів, передбачених законодавством про податки, у повному обсязі надходять доходи від використання майна, що знаходиться в муніципальній власності, і доходи від платних послуг, що надаються бюджетними установами, що знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування.

Далі розглянуто в таблиці 3.11, яким чином змінювалася структура доходів бюджету міста Саяногорську протягом досліджуваного періоду 2005-2007 рр..

Таблиця 3.11 - Структура доходів бюджету міста (відсоток)

Показники

2005

2006

2007

1. Доходи, всього

100

100

100

Власні доходи

75,8

76,6

60,5

Податки на прибуток

22,4

46,8

45,0

Податки на сукупний дохід

2,8

5,3

5,2

Податки на майно

30,0

15,9

3,0

Доходи від використання майна, що знаходиться в муніципальній власності

4,4

3,9

2,9

Доходи від продажу матеріальних і нематеріальних активів

0

1,1

0

Інші податки і збори

16,3

3,5

4,4

Міжбюджетні трансферти

20,5

18,4

32,9

Ринкові продажу товарів і послуг

3,7

5,0

6,5

Розглядаючи структуру доходної частини бюджету міста Саяногорськ можна відзначити, що частка власних доходів у 2007 році скоротилася з 75,8% до 60,5%. Такі зміни були викликані тим, що знизилася частка надходжень податків на майно з 30% у 2005 році до 3% в 2007 році. Однак збільшилися надходження податку на прибуток з 22,4% у 2005 році до 45% в 2007 році. Крім того, звертає на себе увагу те, що відбулося значне збільшення частки міжбюджетних трансфертів - з 20,5% у 2005 році до 32,9% у 2007 році. Також зросла роль надходжень від ринкових продажів з 3,7% у 2005 році до 6,5% в 2007 році. Графічно зміни структури доходів муніципального утворення представлені на малюнку 3.6.

Малюнок 3.6 - Структура доходів бюджету міста Саяногорську в динаміці

Доцільно проаналізувати виконання планових завдань по виконанню доходної частини бюджету міста. Для цього складається аналітична таблиця, яка представлена ​​в додатку А.

В цілому план по доходах у 2005 році виконано на 98,89%, план по власних доходах виконано на 79,29%, по решті складових дохідної частини бюджету виконання плану в середньому склало 99%. Виконання плану за доходами в 2006 році склало 94,06%, причому знизилося виконання плану зі збору податку на майно та його виконання становило 87,5%. За таких податків як податок на прибуток і податок на доходи виконання плану склало 99,6% і 98,66% відповідно. У 2007 році план по доходах бюджету міста виконано на 97,21%. Причому якщо по практично всіх складових виконання плану склало 99%, то за такою статтею доходів як доходи від використання майна виконання плану склало 107,5%. Для наочності виконання плану по доходах бюджету муніципального освіти місто Саяногорськ представлено на малюнку 3.7.

Малюнок 3.7 - Виконання плану по доходах бюджету міста Саяногорську

Доходна частина бюджету муніципального освіти м. Саяногорськ в 2006 році склала 611,4 мільйон рублів, темп зростання до 2005 року склало 12,4% або 67,5 мільйонів рублів. Зростання доходів пов'язане зі збільшенням надходжень від податків на прибуток, податків на сукупний дохід на 181,7 мільйон рублів. Графічно динаміка доходів бюджету міста Саяногорську зображена на малюнку 3.8.

Малюнок 3.8 - Динаміка доходів бюджету міста Саяногорську

Власні доходи в 2006 році склали 468 100 000 рублів, темп приросту до 2005 року склало 13,5% або 55,8 мільйонів рублів.

Зростання власних доходів зумовлено змінами у федеральному та республіканському законодавстві і в 2006 році склали за рахунок:

податку на прибуток, доходи - 286,1 мільйонів рублів (збільшення щодо до 2005 року на 164,5 мільйона рублів);

податку на сукупний дохід - 32,4 мільйона рублів (збільшення щодо до 2005 року на 17,2 мільйонів рублів);

податку на майно - 97,5 мільйонів рублів (зниження щодо до 2005 року на 65,4 мільйонів рублів);

доходи від використання майна, що знаходиться в муніципальній власності, - 23,6 мільйона рублів (зниження щодо до 2005 року на 0,3 мільйон рублів);

доходи від продажу матеріальних і нематеріальних активів - 6,8 мільйон рублів (збільшення щодо до 2005 року на 6,6 мільйонів рублів).

Питома вага власних доходів у загальній сумі доходів місцевого бюджету муніципального освіти міста Саяногорськ в 2006 році склав 76,6%, питома вага фінансової допомоги від бюджетів інших рівнів - 18,4%.

Питома вага основних дохідних джерел місцевого бюджету муніципального освіти місто Саяногорськ в 2006 році виражений наступним чином:

Податки на прибуток - 46,8% (у тому числі податок на доходи фізичних осіб - 31,5%).

Податок на сукупний дохід - 5,3%.

Податок на майно - 15,9% (у тому числі податок на майно фізичних осіб - 0,5%, податок на гральний бізнес - 1%, земельний податок - 14,5%).

Доходи бюджету муніципального освіти місто Саяногорськ за попередніми оцінками на 2008 рік складуть 787 500 000 рублів.

У 2007 рік власні доходи зменшилися на 24,0 мільйона рублів, або на 5,1% в порівнянні з 2006 роком. За попередньою оцінкою в 2008 році власні доходи збільшаться на 126 мільйонів рублів або на 28% відносно 2007 року.

Питома вага власних доходів у загальній сумі доходів бюджету міста склав в 2007 році 60,5%, в 2008 році складе 72,4%.

Питома вага фінансової допомоги від бюджетів інших рівнів в загальній сумі доходів бюджету муніципального освіти місто Саяногорськ склав в 2007 році - 32,9%, в 2008 році - 27,6%. Зниження пояснюється відсутністю в проекті Закону Республіки Хакасія «Про республіканський бюджет Республіки Хакасія на 2008 рік і на плановий період 2009 та 2010 років» сум субвенцій на надання субсидій громадянам на оплату житлового приміщення та комунальних послуг, субвенцій на виконання державних повноважень з виплати компенсацій частини батьківської плати за утримання дитини в муніципальних освітніх установах, що реалізують основну освітню програму дошкільної освіти.

У підбиття підсумків проведеного аналізу можна відзначити наступне.

Основними, значущими статтями доходів місцевого бюджету міста Саяногорську є податкові надходження з податку на прибуток підприємств і податку на доходи фізичних осіб, також велика частка міжбюджетних трансфертів до бюджету муніципального освіти. Дані регулюють і власні податкові надходження утворюють значну частину доходів бюджету міста. Це пов'язано з тим, що місто Саяногорськ налічує більше 1000 підприємств промисловості, енергетики, серед яких є й понад великі: ВАТ «САЗ», ВАТ «Саяно-Шушенська ГЕС», ЗАТ «Саянстрой», ВАТ «Саяна». У звіті про виконання бюджету, бюджет муніципального освіти місто Саяногорськ більш ніж на ¾ поповнюється за рахунок податкових надходжень від цих підприємств.

На вимогу місцевого бюджету міста Саяногорську надати йому велику автономність у бюджетному плануванні і в системі місцевих фінансів вищестоящий бюджет Республіки Хакасія відповідає посиленням системи контролю місцевого бюджету за допомогою управління регулюючими доходами і системою трансфертів.

За великим рахунком, така тенденція характерна для всієї держави на сьогоднішньому етапі його розвитку: багато аналітиків, політики, фахівці говорять про реформу і спрощення системи місцевих фінансів, надання місцевим бюджетам більшої самостійності, але на практиці як видно відбувається все навпаки. Вищі органи управління за рахунок законодавчо закріплених повноважень регулювання податкового тягаря повністю намагаються підпорядкувати собі місцевий бюджет.

Одним з важливих напрямків проведеної податкової політики муніципального утворення місто Саяногорськ є мобілізація власних доходів бюджету на основі економічного зростання і розвитку податкового потенціалу [13].

У результаті реалізації комплексу заходів, спрямованих на збільшення дохідної частини бюджету муніципального р. Саяногорськ, загальний обсяг доходів бюджету у 2007 році зріс у порівнянні з рівнем 2005 року [14].

При формуванні бюджету муніципального освіти м. Саяногорськ були прийняті нормативні правові акти про введення на території муніципального освіти м. Саяногорськ земельного податку, обчислюваного від кадастрової вартості земельних ділянок, податку на майно фізичних осіб та системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності, а також затверджена методика розрахунку річної орендної плати за користування об'єктами муніципальної власності муніципального освіти м. Саяногорськ і прийнятий порядок перерахування муніципальними унітарними підприємствами, розташованими на території муніципального освіти м. Саяногорськ частини прибутку у місцевий бюджет.

На збільшення доходів бюджету муніципального освіти місто Саяногорськ істотно вплинула спільна робота адміністрації міста Саяногорську і податкових органів.

Встановлення на довготривалій основі єдиних для всіх муніципальних утворень Республіки Хакасія нормативів відрахувань від федеральних і регіональних податків і зборів, податків, передбачених спеціальними податковими режимами, дозволило здійснювати перспективне планування дохідних джерел бюджету муніципального освіти місто Саяногорськ, підвищило зацікавленість у збільшенні рівня збирання податків і зборів, розвитку податкового потенціалу.

З метою ефективного використання муніципальної власності у 2007 році була проведена інвентаризація муніципального майна, виявлено об'єкти першочергової приватизації, розроблений і затверджений прогнозний план приватизації муніципального майна на 2008 рік.

Розвиток податкової бази буде сприяти формуванню позитивного іміджу муніципального освіти місто Саяногорськ. За допомогою підвищення прозорості податкового і бюджетного процесу має посилитися і позитивне сприйняття громадською думкою діяльності органів місцевого самоврядування, що сприятиме зміцненню соціальної та економічної стабільності в муніципальній освіті місто Саяногорськ.

2.3 Оцінка соціально-економічного становища міста Саяногорську

Соціально-економічний розвиток муніципального освіти є керованим процесом якісної зміни соціальної та економічної сфер, що призводить до поліпшення умов життя населення і не погіршує стан навколишнього середовища. В якості інтегрального показника і головної мети соціально-економічного розвитку муніципального освіти м. Саяногорськ - постійне підвищення якості життя населення.

Основою стабільної якості життя населення в місті, безперечно, може бути лише ефективна, мобільна, розвинена багатогалузева економіка, в якій постійне підвищення продуктивності праці супроводжується розширенням ринків збуту і виникненням нових продуктів і послуг, дозволяючи зберігати стабільно високу зайнятість населення.

Саяногорск - наймолодший і швидко зростаючий місто в Хакасії. Він утворений на підставі Указу Президії Верховної Ради РРФСР на базі робочого селища зазначені, має статус міста обласного підпорядкування з 6 листопада 1975 року. В даний час входить до складу Республіки Хакасія і є містом республіканського значення [15].

Муніципальне утворення г.Саяногорск протягом багатьох років займає особливі позиції в економіці Республіки Хакасія і її соціальній сфері.

На частку міста Саяногорську доводиться 58,7% обсягу відвантажених товарів, виконаних робіт, послуг по Республіці Хакасія, 59,4% обсягу інвестицій в основний капітал, 10,5% обсягу роздрібної торгівлі республіки, 29,2% обороту громадського харчування, 13, 1% наданих населенню платних послуг, 22,3% обсягу побутових послуг населенню та 77,9% прибутку великих і середніх організацій.

У муніципальній освіті г.Саяногорск за підсумками за 2007 року темпи зростання індексу промислового виробництва склалися вище, ніж в аналогічному періоді 2006 року. Індекс промислового виробництва за 2007 рік по повному колу організацій муніципального освіти г.Саяногорск склав 104,5 у порівнянні з 2006 р. (у цілому по Республіці Хакасія індекс промислового виробництва за 2007 р. склав 101,4).

Значно збільшилися: обсяг відвантажених товарів, робіт і послуг, будівництво житлових будинків, оборот роздрібної торгівлі, оборот громадського харчування, реалізація платних послуг населенню. У звітному періоді знизився обсяг інвестицій в основний капітал.

Сьогодні промисловість Саяногорську представлена ​​такими великими підприємствами, як ВАТ «Саяно-Шушенська ГЕС ім. П. С. Непорожнього », ВАТ« РУСАЛ САЗ », ВАТ« Хакаський Алюмінієвий Завод », ВАТ РУСАЛ« Саяна », ВАТ« МКК - Саянмрамор », ЗАТ« Саянстрой ».

За 2007 рік обсяг відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт і послуг власними силами підприємств та організацій (за великим і середнім організаціям) муніципального освіти м. Саяногорськ досяг 39597150000 рублів і збільшився на 8637390 тисяч рублів (або на 27,9 %) в порівнянні з 2006 роком, у тому числі обсяг промислового виробництва склав 33014100000 рублів (збільшився на 4355220 тисяч рублів або на 15,3%). Динаміка обсягу відвантажених товарів представлена ​​в таблиці 3.12.

Таблиця 3.12 - Динаміка обсягу відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт і послуг власними силами підприємств та організацій (за великим і середнім організаціям)

Найменування

2006

2007

Зростання, зниження


млн.руб.

Частка,%

млн.руб.

Частка,%

млн.руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг відвантажених товарів (по великим та середнім організаціям відповідно до статистики):

30 959,76

100,00

39 597,15

100,00

8 637,39

27,90

З них:сільське господарство, мисливство та лісове господарство

2,40

0,01

2,78

0,01

0,38

15,67

рибальство та рибництво

13,14

0,04

8,46

0,02

-4,68

-35,65

видобуток корисних копалин

29,18

0,09

36,41

0,09

7,23

24,78

Закінчення табл. 3.121

2

3

4

5

6

7

обробні виробництва

24 067,02

77,74

28 029,32

70,79

3 962,30

16,46

виробництво і розподіл електроенергії, газу та води

4 216,16

13,62

4 581,85

11,57

365,70

8,67

будівництво

1 415,26

4,57

854,11

2,16

-561,15

-39,65

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів та предметів особистого користування

36,26

0,12

5,67

0,01

-30,59

-84,37

готелі та ресторани

40,32

0,13

52,19

0,13

11,88

29,46

транспорт і зв'язок

361,91

1,17

423,12

1,07

61,21

16,91

операції з нерухомим майном, оренда та надання послуг

540,51

1,75

5 315,43

13,42

4 774,92

883,42

державне управління та забезпечення військової обов'язки; обов'язкове соціальне забезпечення

63,60

0,21

75,22

0,19

11,62

18,28

освіта

59,72

0,19

76,28

0,19

16,56

27,74

охорона здоров'я та надання соціальних послуг

52,82

0,17

55,82

0,14

3,00

5,68

надання інших комунальних, соціальних та персональних послуг

61,48

0,20

80,50

0,20

19,02

30,94

Обсяг відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт і послуг власними силами підприємств та організацій (за великим і середнім організаціям) міста Саяногорськ за видом економічної діяльності - «переробному виробництву» у 2007 році склав 28029320000 рублів і збільшився на 3962,30 мільйонів рублів (або на 16,5%) у порівнянні з 2006 роком.

За підсумками 2007 року на території міста Саяногорську обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування (по повному колу підприємств) склав 9901,7 мільйон рублів і знизився на 30,4% в порівнянні з 2006 роком.

З'явилася тенденція збільшення частки інвестицій у вид економічної діяльності - промисловість. З них 89,2% - обробні виробництва, 7,8% - виробництво електроенергії. Однак частка інвестицій в невиробничі види економічної діяльності залишається значно нижче.

Фінансовий результат діяльності великих і середніх організацій муніципального освіти г.Саяногорск на 1 січня 2008 року склав 6105 млн рублів і збільшився на 569 390 000 рублів (або на 10,3%) в порівнянні з попереднім роком.

Прибуток прибуткових організацій, зображена на малюнку 3.9, склала 6327400 тисяч рублів і збільшилася на 739 800 000 рублів (або на 13,2%) у порівнянні з 2006 роком.

Збиток організацій склав 222,4 мільйона рублів і збільшився на 170 400 000 рублів (або в 4 рази) в порівнянні з 2006 роком.

Малюнок 3.9 - Сальдований фінансовий результат великих і середніх підприємств міста Саяногорську за 2006-2007 рр..

Фонд заробітної плати 2005 року склав 3018500 тисяч рублів, тоді як у 2006 році даний показник дорівнював 3801 млн рублів; темп зростання 126%. Фонд заробітної плати 2007 року склав 4541 млн рублів, темп зростання 119%.

Середня чисельність працюючих у промисловості в 2005 році становить 10352 людини, в 2006 році - 10178 людини, в 2007 році - 10522 людини. З цього випливає, що щорічно відбувається зростання чисельності працюючих у промисловості в середньому на 1,6%.

Для оцінки позиції міста в республіці необхідно проаналізувати надходження податків у консолідований бюджет по основних галузях економіки за період з 2005 по 2007 рік. Динаміка представлена ​​в таблиці 3.13.

Таблиця 3.13 - Динаміка надходження податків до консолідованого бюджету за основними галузями економіки

Найменування галузі

2005р.

2006р.

2007р.


Всього, млн. руб.

Частка,%

Всього, млн. руб.

Частка,%

Всього, млн. руб.

Частка,%

ВСЬОГО

2169

100,0

1556

100,0

2449

100,0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Промисловість - всього

1160

53,5

402

25,8

923,0

37,7

Електроенергетика

1067

49,2

1309

84,1

1347

55,0

Паливна промисловість

119

5,5

123

7,9

132

5,4

з неї: вугільна промисловість

119

5,5

123

7,9

132

5,4

Чорна та кольорова металургія

-140

-6,5

-1184

-76,1

-720

-29,4

Лісова, деревообробна промисловість

6

0,3

10

0,6

11

0,4

Промисловість будівельних матеріалів

13

0,6

6

0,4

12

0,5

Харчова промисловість

5

0,2

6

0,4

8

0,3

Інші галузі промисловості

88

4,1

132

8,5

145

5,5

Транспорт

90

4,1

45

2,9

51

2,1

Будівництво

304

14,0

389

25,0

425

17,4

Торгівля та харчування

30

1,4

59

3,8

63

2,6

ЖКГ

14

0,6

13

0,8

14

0,6

Сільське господарство

25

1,2

26

1,7

26

1,1

Зниження надходження податків у консолідований бюджет у 2006 році (темп зростання 71%) пов'язано з відшкодуванням податку на додану вартість. Відшкодування сталося через те, що великим підприємствам міста надано в 2006 році відрахування, заявлений в деклараціях з ПДВ, у зв'язку зі зрослими обсягами будівельно-монтажних робіт і введенням в експлуатацію нових об'єктів.

Тенденція зниження відрахування податків до консолідованого бюджету в 2006 році знайшла своє відображення і в розрахунку податкового навантаження. У таблиці 3.14 представлена ​​податкове навантаження на карбованець виробленої та реалізованої продукції за основними галузями промисловості.

Таблиця 3.14 - Податкове навантаження на карбованець виробленої та реалізованої продукції за основними галузями промисловості

Найменування галузі

2005

2006

2007


Податкове навантаження на карбованець виробленої продукції, грн.

Податкове навантаження на карбованець реалізованої продукції, грн.

Податкове навантаження на карбованець виробленої продукції, грн.

Податкове навантаження на карбованець реалізованої продукції, грн.

Податкове навантаження на карбованець виробленої продукції, грн.

Податкове навантаження на карбованець реалізованої продукції, грн.

1

2

3

4

5

6

7

ВСЬОГО

0,11

0,12

0,08

0,09

0,12

0,14

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Промисловість - всього

0,06

0,07

0,03

0,03

0,05

0,07

Електроенергетика

0,44

0,37

0,54

0,60

0,55

0,59

Паливна промисловість

0,25

0,24

0,25

0,28

0,27

0,30

з неї: вугільна промисловість

0,25

0,24

0,25

0,28

0,27

0,30

Чорна та кольорова металургія

х

х

х

х

х

х

Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість

0,05

0,07

0,10

0,11

0,14

0,12

Закінчення табл. 3.141

2

3

4

5

6

7

Промисловість будівельних матеріалів

0,13

0,13

0,06

0,06

0,12

0,12

Харчова промисловість

0,02

0,02

0,02

0,03

0,02

0,03

Для розрахунку податкового навантаження використовувалися дані додатку Б.

У цілому по місту Саяногорську у 2006 році спостерігається зниження податкового навантаження на карбованець виробленої та реалізованої продукції за основними галузями промисловості. Однак у 2007 році відзначається зростання податкового навантаження в порівнянні з 2005 роком: на 10% за вироблену продукцію і на 16% з реалізованої продукції. По підприємствах паливної промисловості, електроенергетики, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості в аналізованому періоді спостерігається зростання податкового навантаження на карбованець виробленої та реалізованої продукції в динаміці. Внаслідок щорічного підвищення тарифу на електроенергію підприємствами електроенергетики, збільшуються платежі з податку на прибуток до бюджету, в результаті цього спостерігається динамічне збільшення податкового навантаження по цій галузі.

Аналіз надходження податків до бюджетів різних рівнів у розрізі видів податків глибше виявить причини зміни надходження податків у консолідований бюджет по основних галузях економіки.

У додатку В представлена ​​динаміка відрахування податків до бюджетів трьох рівнів за видами податків.

У 2006 році спостерігається позитивна динаміка зростання податкових надходжень за територіальним бюджету (темп росту 142%) та зниження частки федерального бюджету (темп зростання 5,8%), пов'язане з відшкодування податку на додану вартість. У 2007 році темп зростання за територіальним бюджету становить 141%, по федеральному бюджету - 865%.

Темп зростання надходження податку на прибуток у 2007 році в республіканський і місцевий бюджети становить у середньому 156%. У 2006 році, так само як і в 2007 році, податок на прибуток, що надійшов до консолідованого територіальний бюджет, розподілився наступним чином: 90% податку надійшло до консолідованого бюджету Республіки Хакасія зарахований до республіканського бюджету, 10% - до бюджету міста Саяногорську.

По податку на доходи фізичних осіб спостерігаються такі темпи зростання: у 2006 році по республіканському бюджету - 161%, по місцевому бюджету - 158%; у 2007 році по республіканському бюджету - 158%, по місцевому бюджету - 96%.

По податку на майно в 2005 році в консолідований територіальний бюджету перераховано 410 678 000 рублів, з них з республіканський бюджет надійшло 60,3%, до місцевого бюджету - 39,7%. У 2006 році в консолідований територіальний бюджету надійшло 438192 тисяч рублів (темп зростання порівняно з попереднім роком 106,7%), з них 77,8% надходження податку на майна перераховано до республіканського бюджету, 22,2% - до місцевого бюджету. У 2007 році в консолідований територіальний бюджету надійшло 619 209 000 рублів (темп росту 141%), з них 96% надійшло до республіканського бюджету, 4% - до місцевого бюджету.

Темп зростання податку на майно в республіканський бюджет становить: у 2006 році - 137%, в 2007 році - 175%. Темп зростання податку на майно до місцевого бюджету у 2006 році склав 60%, в 2007 році - 22,7%.

Тенденція скорочення надходження податку на майно до місцевого бюджету пояснюється тим, що з 1 січня 2006 року набув чинності Закон Республіки Хакасія від 05.07.2005 № 37-ЗРХ «Про нормативи відрахувань від федеральних і регіональних податків, податків, передбачених спеціальними податковими режимами, в місцеві бюджети в Республіці Хакасія ». Даним Законом не передбачено відрахування податку на майно організацій до місцевих бюджетів.

У цілому до консолідованого територіальний бюджету в 2005 році надійшло 1704929 тисяч рублів, з них до республіканського бюджету зараховано 84%, до бюджету міста Саяногорську - 16%. У 2006 році в республіканський бюджет зараховано 86% від надходження податків у консолідований територіальний бюджет, до місцевого бюджету - 14%. У 2007 році до бюджету Республіки Хакасія зараховано 88% податків, які надійшли до консолідованого територіальний бюджет, до бюджету міста Саяногорську - 12%. Таким чином, спостерігається тенденція скорочення частки надходження податків до бюджету міста Саяногорську в порівнянні з республіканським бюджетом. Це простежується також при розгляді податкового тягаря на душу населення.

При розрахунку, представленому в таблиці 3.15, використовується середньорічна чисельність постійного населення за період 2005-2007 рр..

Таблиця 3.15 - Розрахунок величини податків, що припадають на душу населення в місті Саяногорську

Рік

Середньорічна чисельність постійного населення, чол.

Величина податків на душу населення, тис. руб.

з них надійшло
в республіканський бюджет, тис. руб.до місцевого бюджету, тис. крб.

2005

63930

7,15

5,06

2,09

2006

63900

11,18

7,94

3,24

2007

63800

15,82

12,66

3,15

Розрахунок величини податків, що припадають на душу населення в місті Саяногорську показав, що щорічно податкове навантаження збільшується. Величина податків, яка припадає на душу населення: у 2006 році склала 11 180 рублів, темп росту до попереднього року 56%, в 2007 році склала 15 820 рублів, темп зростання 41%. При цьому частка місцевого бюджету в податковому навантаженні щорічно зменшується, якщо в 2005 році на місцевий бюджет припадало 16% податкового навантаження, то вже в 2007 році вона склала 12%

І все ж доходи бюджету міста Саяногорську щорічно зростають (темп росту податкових доходів у 2006 році - 127%, в 2007 році - 117%), і це примітно на соціально-економічний розвиток міста. Успіхи політики економічного зростання в муніципальній освіті місто Саяногорськ знайшли своє відображення в кінцевому результаті - в ступені підвищення якості життя населення.

Щорічно разом з бюджетом на черговий фінансовий рік затверджується Перелік муніципальних цільових програм, передбачених до фінансування за рахунок коштів бюджету муніципального освіти місто Саяногорськ. У перелік включено близько 20 цільових програм. До основних і більшою мірою фінансуються відносяться наступні програми:

Капітальне будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів муніципального освіти м. Саяногорськ на 2007 - 2009 рр..

Комплексне виконання заходів з пожежно-охоронної безпеки в муніципальних установах муніципального освіти м. Саяногорськ на 2005 - 2009 рр..

Розвиток установ муніципальної системи охорони здоров'я муніципального освіти м. Саяногорськ в рамках реалізації пріоритетного національного проекту в сфері охорони здоров'я.

Необхідно відзначити, що збільшується сума фінансування за цільовими програмами. Якщо в 2006 років було профінансовано на суму 19 мільйонів рублів, але в 2007 році ця обсяг фінансування збільшився в 3 рази і склав 65 мільйонів. За попередньою оцінкою в 2008 році обсяг фінансування муніципальних цільових програм становить 74 мільйона   рублів, темп зростання становить 113%.

З метою збереження тенденції соціально-економічного розвитку муніципального освіти найбільш вірогідним вирішенням проблеми є подальше реформування міжбюджетних відносин на регіональному рівні і проведення ряду заходів щодо вдосконалення системи поповнення доходів місцевого бюджету.

3 Вдосконалення системи поповнення бюджетів муніципальних утворень

3.1 Шляхи збільшення оподатковуваної бази муніципальних утворень

Як було зазначено раніше, подальше реформування місцевого самоврядування разом із проведеною реформою бюджетного процесу в країні зумовлюють високу актуальність проблем створення міцної фінансової бази муніципалітетів, основу якої складають місцеві бюджети [16].

У першу чергу проблеми ці пов'язані зі збільшенням дохідної частини місцевих бюджетів переважно за рахунок податків як необхідної умови збалансованості бюджетів та реалізації принципу самостійності місцевої бюджетної системи [17].

Слід зазначити, що в результаті реформ міжбюджетних відносин досягнута певна стабільність у формуванні доходів бюджетів всіх рівнів, відбувся значний ривок у зростанні доходів [18]. Але до кінця питання про міжбюджетні відносини все ж таки не відпрацьований. Особливо це стосується бюджетної системи місцевого рівня, про що свідчить такий стан, коли в загальній структурі доходів місцевих бюджетів Російської Федерації до 2007 року податкові доходи становили близько 30%, міжбюджетні трансферти з суб'єктів Російської Федерації - 26%, делеговані повноваження - 33%. З цих повноважень велика частина, майже 94%, - це ті, які делеговані муніципалітетам суб'єктами Російської Федерації.

Основна частина бюджетів муніципальних утворень високодотаціонна. Так, 63% усіх таких утворень мають дотаційність від 50% до 100% і лише 9% муніципальних утворень - від 0 до 10% [19]. Це пов'язано, перш за все, і більше за все з тим, що відмінності в рівні соціально-економічного розвитку між муніципалітетами, також як і між суб'єктами Російської Федерації, досить значні, що особливо сильно проявляється в муніципальних бюджетах [3].

Розгалужена система бюджетного регулювання, організована державою, не повною мірою забезпечує збалансованість місцевих бюджетів. Реалізація ж їх власних прав і обов'язків у даному питанні безпосередньо пов'язана з можливостями нарощування власного податкового потенціалу, що і повинна враховувати бюджетно-податкова політика держави.

У зв'язку з цим заслуговують на увагу, перш за все, такі перспективні податкові джерела, як податки на сукупний дохід, на майно та на доходи фізичних осіб.

Муніципальна влада зацікавлені в зростанні податкових надходжень до місцевих бюджетів за рахунок розширення та збільшення бази оподаткування, збільшення числа осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю, зростання доходу громадян, які проживають на тій чи іншій території [20]. Переваги оподаткування малого бізнесу найбільш відчутні саме на місцевому рівні, оскільки створення всіх необхідних умов і стимулів для його розвитку знаходиться у веденні саме муніципалітетів. Примірної моделлю для оподаткування малих підприємств можуть служити промислові податки, що застосовуються в Німеччині та Франції.

Малі підприємства являють собою, як правило, швидко реалізованих інвестиційні проекти, що вимагають набагато менших в порівнянні з великими підприємствами первинних капіталовкладень. Це та сфера діяльності, в яку легше залучити порівняно дрібні заощадження на селища за мінімальної підтримки місцевої адміністрації [21].

Як видається, існує необхідність конституювання в якості місцевих податків єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності та єдиного податку, що сплачується за спрощеною системою оподаткування, маючи на увазі, що саме органи місцевого самоврядування краще за всіх знають специфіку малого бізнесу на власних територіях, на які буде поширюватися дія зазначених двох податків. І, що важливо, передача на муніципальний рівень цих податків (нині використовуються в рамках спеціальних податкових режимів) сприяла б чесною і добросовісної конкуренції між територіями з розвитку малого бізнесу [22].

Перехід на сплату єдиного податку на поставлений дохід дозволив багатьом суб'єктам малого підприємництва легалізувати свою діяльність, вивільнити фінансові кошти для розширення і модернізації виробництва, підвищення заробітної плати працівникам. Тому одним із заходів по збільшенню бази оподаткування за єдиним податком на поставлений дохід стало б розширення переліку видів підприємницької діяльності, що підлягають оподаткуванню цим податком. У перелік доцільно було б включити такі види діяльності, за якими існує значна ймовірність подання недостовірних показників фінансово-господарський діяльності (мова, зокрема, про надання ритуальних і обрядових послуг, послуг аптек з виготовлення лікарських засобів (препаратів) та виробів медичного призначення).

Як показав аналіз оподаткування в зарубіжних країнах, основу доходів муніципальних бюджетів в розвинених демократичних державах складають, як правило, майнові податки. Так, у США і Канаді доходи в цих бюджетах формуються в основному за рахунок поземельного податку від вартості землі і власності, місцевих податків, а також тарифів за послуги. Стосовно до складу податкової системи в Росії поземельний податок слід розглядати як синтез двох складових - податку на майно та плати за землю [23].

Згідно статті 15 Податкового кодексу Російської Федерації до бюджетів муніципальних утворень підлягають зарахуванню два місцеві податки, а саме: податок на землю і податок на майно фізичних осіб [6]. Однак сьогодні дані податки дають лише приблизно 5-15% доходів місцевих бюджетів. Тим часом існують певні резерви збільшення їх обсягу в доходах муніципальних бюджетів.

Перехід до обчислення земельного податку в залежності від кадастрової вартості земельних ділянок замість встановлення фіксованих платежів за одиницю земельної площі дозволив збільшити розмір цього податку та посилити зацікавленість місцевих органів влади в його надходженні в муніципальні бюджети. Однак звертають на себе серйозну увагу питання масштабу надання пільг суб'єктам господарювання без відповідної компенсації випадаючих доходів місцевим бюджетам. Збільшенню надходжень до них земельного податку сприяло б вирішення питання про скорочення переліку пільг, зокрема щодо земельних ділянок, зайнятих об'єктами використання атомної енергії, пунктами зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, що знаходяться у федеральній власності, своєчасна і повна компенсація коштів місцевим бюджетам за наданими пільгами .

У розглянутій зв'язку важливо і вдосконалення методики кадастрової оцінки земельних ділянок, періодичне її уточнення, з метою максимально достовірного визначення реальної їх вартості, виключення різних технічних помилок, що спотворюють таку оцінку [22].

Можливість підвищення доходів місцевих бюджетів за рахунок податку на майно фізичних осіб значною мірою може бути реалізована за умови найбільш повного обліку з метою оподаткування ринковій вартості цього майна. За оцінками податкових органів, надходження відданого виду податку при виконанні вказаної умови повинні в середньому збільшитися в 10 разів, а якщо при цьому і ставка податку буде встановлена ​​в розмірі одного відсотка від ринкової вартості будівель, які належать фізичним особам, то частка надходжень в дохід місцевих бюджетів від розглянутого податку повинна зрости до 32% загального обсягу їх доходів.

Разом з тим вимагають суттєвого опрацювання питання про соціальні наслідки збільшення даного податку, системі пільг і знижок за нього. Збереження за податком на майно фізичних осіб статусу місцевого податку зацікавлює муніципалітети оперативно враховувати особливості стану об'єктів нерухомості, кон'юнктуру на їхньому ринку в розрізі окремих територій для максимально достовірного визначення розмірів бази оподаткування [24].

Таким чином, розвиток майнового оподаткування в Росії в сучасних умовах і з точки зору поповнення доходів муніципальних бюджетів має досить непогані реальні перспективи.

У зв'язку зі сказаним як передчасна і невиправдана розцінюється на місцях скасування частки податку на майно організацій на користь місцевих бюджетів [25]. Тим часом на користь такої частки говорять і такі фактори, як стабільність його надходжень, низька мобільність податкової бази та економічна ефективність. Оскільки організації використовують місцеву інфраструктуру (зокрема, дороги та комунальні послуги), то логічно було б закріпити податки, що надходять від їх майна, за місцевими бюджетами. За попередньою оцінкою, передача на рівень муніципалітетів 25% доходів від податку на майно організацій збільшила б податкові доходи місцевих бюджетів на 35%.

У посланні Президента до Федеральних зборів Російської Федерації заявлено про необхідність прийняти до 2010 року нову главу Податкового кодексу «Податок на нерухомість». Вже зараз можна стверджувати, що це введення нового податку призведе до збільшення податкового навантаження на населення. Це випливає з того, що розраховуватися цей податок буде з реальної ринкової вартості всієї знаходиться у власності нерухомості.

Податок на нерухоме майно існує приблизно в 130 країнах. У бюджетах країн його частка коливається від 1 до 3 відсотків. Але оскільки він є суто місцевим, бюджетам муніципалітетів він приносить основну статтю доходів. Приміром, у деяких штатах Австралії надходження від цього податку становлять понад 90 відсотків місцевого бюджету, в США - до 75 відсотків, Канаді - до 80 відсотків.

Резервом поліпшення бюджетної забезпеченості муніципальних утворень послужило б також введення до складу місцевих податків транспортного податку, так як питання утримання та будівництва транспортних інженерних споруд у межах поселень, муніципальних районів, міських округів, за винятком шляхів загального користування федерального і регіонального значення, є повноваженнями відповідно поселень , муніципальних районів, міських округів.

Серед зараховуються до бюджетів муніципальних утворень доходів найбільш об'ємним є податок на доходи фізичних осіб - його питома вага в загальній сумі податкових доходів місцевих бюджетів Російської Федерації в 2006 році склав 53,6%. Цей податок виступає важливим інструментом регулювання зайнятості населення та рівня оплати праці, легалізації доходів, а в кінцевому рахунку - важелем, що грає вирішальну роль в регулюванні обсягу надходжень до бюджету. Тому як для суб'єктів Російської Федерації, так і для муніципальних утворень особливе значення має збільшення оподатковуваної бази з податку на доходи фізичних осіб.

Проте сьогодні назріла соціальна необхідність щодо зміни існуючого порядку зарахування податку на доходи фізичних осіб - зараховувати його не за місцем роботи громадянина, а за місцем його проживання. Така міра усунула б нині існуюче протиріччя між тим, що податок цей зараховується за місцем роботи, і тим, що соціальні послуги та податкові відрахування виявляються за місцем проживання громадянина.

Підвищення значущості податку на доходи фізичних осіб для муніципальних бюджетів сьогодні пов'язано і з активізацією політики зростання доходів населення, зі створенням додаткових робочих місць, із зростанням заробітної плати та індексацією її у зв'язку з інфляцією.

Суттєвим резервом збільшення надходжень до бюджетної системи країни є активізація роботи органів місцевого самоврядування спільно з інспекціями ФНС Росії по зниженню недоїмки. Проблема підвищення ефективності адміністрування місцевих податків у даному контексті особливо актуальна. Тим часом місцеві податки в загальному обсязі доходів консолідованого бюджету займають всього лише 2%. Цим пояснюється досить низький інтерес органів податкової служби до місцевих податків.

Чітке розмежування податкових доходів між різними рівнями бюджетної системи країни - необхідна умова її ефективного функціонування. Пропозиції щодо розмежування дохідних повноважень, сформульовані вище, спрямовані на підвищення ефективності збирання податків, згладжування нерівності в бюджетної забезпеченості територій, підтримку збалансованості різних рівнів бюджетної системи та зміцнення доходної бази місцевих бюджетів. Актуальність даних пропозицій, в кінцевому рахунку, обумовлюється необхідністю надання статусу місцевих податків всіх майнових податків, бо за місцевими бюджетами слід закріплювати всі ті податки і збори, на формування податкової бази яких здатні впливати муніципальні органи і які вони можуть ефективно адмініструвати.

3.2 Пріоритетні напрямки збільшення податкових надходжень в прибуткову частину місцевого бюджету

Для нормального розвитку економічного обороту та функціонування податкової системи будь-якої держави характерно належне виконання своїх обов'язків всіма платниками податків. Однак у сучасних умовах податкові правопорушення набувають все більш масовий характер. Небезпека податкових правопорушень полягає в тому, що перекриваються канали надходжень грошових коштів у дохідну частину бюджетів усіх рівнів і, таким чином, знижується результативність бюджетної та податкової політики Уряду Росії і суб'єктів Федерації, які позбавляються одного з найбільш дієвих інструментів управління економікою.

Одним з найбільш значущих чинників, які обумовлюють податкові правопорушення у Росії це недосконалість діючої податкової системи. У результаті досить часто виникає парадоксальна ситуація, коли дії платників податків, по суті спрямовані на ухилення від сплати податків з боку судової системи визнаються законними. При цьому ні хто не може сказати і оцінити розмір втраченої податкової бази.

У зв'язку з цим добитися перелому ситуації зі збором податків можливе лише роблячи рішучі дії по збереженню податкової бази. Для цього необхідно ввести принцип збереження податкової бази, який буде передбачати що при неможливості організації - платника належним чином виконувати обов'язки по сплаті податків зі сформованої податкової бази державою можуть бути пред'явлені вимоги на сплату зобов'язаним особам - виконавчому органу організації (керівнику), особам, які створили організацію , особам, які мають право давати обов'язкові для організації вказівки. Тим самим буде досягатися головна мета - неможливість ухилення від сплати податків фізичним особам, фактично здійснюють свою підприємницьку діяльність за допомогою створення організацій. Крім того, цей принцип може сприяти стабільності економічних відносин і підтримувати дисципліну в податковій системі.

Крім того, доцільно встановити такий порядок, щоб усі зобов'язані особи до погашення всієї суми заборгованості не мали право: займати керівні посади в будь-яких юридичних осіб; створювати нові юридичні особи і купувати частки або акції у діючих; отримувати закордонний паспорт для поїздок за кордон.

Однак цей принцип збереження податкової бази жодним чином не можна розглядати як ніж, приставлений до горла вітчизняного підприємця.

Серед способів управління оподаткуванням особливе місце займає податкове планування. Його метою є: дотримання податкового законодавства; зведення до мінімуму зайвих податкових виплат; максимальне збільшення прибутку; розробка структури взаємовигідних угод і т.п.

Так як можливі різні моделі поведінки платника податків, то слід відмежувати поняття «податкове планування» та поняття «ухилення від сплати податків» і «обхід податків».

Ухилення від сплати податків - це несвоєчасна сплата податків, ненадання документів, незаконне використання податкових пільг і т.д. Воно являє собою форму зменшення податкових та інших платежів, при яких платник податків навмисно або необережно зменшує розмір своїх податкових зобов'язань.

Обхід податків - це ситуація, в якій особа, не є платником податку в силу різних причин.

У результаті перевірок і виявленням податкових правопорушень податковими органами нараховуються адміністративні санкції (штрафи). При простроченні сплати податків чи штрафів на суму заборгованості нараховуються пені.

Для прикладу, заборгованість по місту Саяногорську наведена в додатку Г.

Заборгованість за податковими надходженнями формується з недоїмки, призупинених до стягнення платежів і відстрочених платежів.

Аналізуючи заборгованість по місту Саяногорську видно, що, в 2004-2005 році відбулося збільшення заборгованості за рахунок збільшення по всіх видах податків, а так само за рахунок збільшення заборгованості по пені, штрафів по федеральних податків, місцевих податків і по податках зі спеціальним податковим режимом. Приріст заборгованості по фізичних особах склав 123 208 000 рублів. Інший приріст заборгованості з податків, пені та фінансових санкцій забезпечений юридичними особами. Факторами, що вплинули на приріст заборгованості стали донарахування з податкових перевірок таких організацій як:

ВАТ «Саяна» - приріст 26086 тисяч рублів - 2004 рік.;

ВАТ «СШГЕС» - з податку на майно за 9 місяців 2004 року при переплаті податку в частині сум, що зараховуються за розрахунками за 2003-2004 рр..;

ВАТ «САЗ» - приріст -3774 тисячі рублів -2004 рік.

Приріст недоїмки та заборгованості по місцевих податках забезпечив:

Підприємства банкрути - приріст 401 000 рублів - 2004 рік,
2596 тисяч рублів - 2005 рік;

ВАТ «МКК-Саянмрамор» - приріст 461 000 рублів - 2004 році,
11146 тисяч рублів - 2005 році

Найбільш результативною роботою по стягненню заборгованості на місцевому рівні є індивідуальна робота з платниками податків в інспекції і в прокуратурі г.Саяногорска з врученням їм Вимог про сплату податків і прокурорських застережень і винесення постанов про звернення стягнення на майно боржників Так само ефективно стягнення за рахунок грошових коштів шляхом пред'явлення на розрахункові рахунки інкасових доручень.

Аналіз ефективності вжитих заходів щодо примусового стягнення заборгованості за 2004 - 2005 року представлено в Додатку Г.

Наступними найбільш ефективними заходами стягнення заборгованості є - розгляд підприємства при керівникові інспекції та розгляд підприємства на комісії при адміністрації г.Саяногорска.

До теперішнього часу великою проблемою залишається стягнення пені за несвоєчасну сплату податків, тому що в період сплати основного боргу за Вимозі наростає заборгованість по знову нарахування, збирання податків та пені продовжують нараховуватися на всю суму заборгованості. Пені, нараховані на суму поточних податків, жодним чином не виділяються із сум нарахованих та пред'явлених пенею. Практика роботи показує, що проблема виділення поточної пені з основних сум заборгованості по пені, знову виникла під час проведення реструктуризації заборгованості по платежах до всіх рівнів бюджету.

Крім того, для збільшення збирання податків, а, отже, і збільшення доходів місцевого бюджету можна запропонувати такі заходи:

Збільшення збирання податків на сьогоднішній день, володіючи економікою підприємств з неплатежами, і в основному неплатежами державі з податків і зборів, у позабюджетні фонди та пені, нарахованої державою за несвоєчасну сплату нарахованих платежів, одноразова і повне погашення яких призведе до банкрутства підприємства, видно в наступному :

пред'явлення до стягнення пені тільки на суму недоїмки з податків і зборів станом на 01.01.2004 року, решту суми пені пред'являти до стягнення через суд;

застосування системи податкового стимулювання шляхом зміни терміну сплати податку за клопотанням і поданням податкового органу, де платник податків перебуває на податковому обліку, в усі рівні бюджету.

Законодавчими актами за податковими органами закріплена функція реєстрації юридичних осіб. Необхідно внести доповнення в Законодавство, не допускає можливості реєстрації нової юридичної особи за наявної заборгованості по ліквідованій (кинутому) підприємству.

Законом зобов'язати кожного власника нерухомого майна та земельних ділянок сплачувати своєчасно податки, а не чекати коли працівники податкових органів принесуть квитанції за адресою (причому адреса проживання часто не збігається з адресою об'єкта оподаткування).

Привести адресу місцезнаходження земельної ділянки до Російської КЛАДРу.

Доповнити КЛАДР. Привести у відповідність адреса знаходження майна до КЛАДРу.

Довести до відома платників податків кадастрову вартість земельних ділянок на 1 січня календарного року.

Муніципальних утворень повідомляти в податкову інспекцію про внесені змін у назві вулиць, провулків і т.д. Направляти до податкових органів відомості про проведення перенумерації об'єктів нерухомості.

У частині місцевих податків економічно обгрунтована диференціація ставок земельного податку за видами дозволеного використання земельних ділянок та диференціація ставок податку на майно фізичних осіб в залежності від сумарної інвентаризаційної вартості майна;

Передбачити списання недоїмки за податками менше 10 рублів.

Поліпшення бухгалтерського обліку та звітності в організаціях і установах міста шляхом введення уніфікованих програм розрахунку податку з доходів фізичних осіб, що дасть змогу своєчасно і в повному обсязі податковим органам отримувати інформацію від платників податків.

Збільшення збирання податків з фізичних осіб залежить від результатів роботи по збільшенню кількості платників податків, за рахунок постановки на облік об'єктів нерухомості і транспортних засобів.

Мінімізація податкових пільг.

Спроби місцевих бюджетів самостійно вирішити проблему збільшення податкових надходжень зводяться лише, щоб боротися з неплатежами і неплатниками, застосовуючи штрафні санкції або звертаючись в Арбітражні суди. Але все це не зможе допомогти значно збільшити дохідну частину місцевих бюджетів і зробити муніципальні утворення більш самостійними. Для цього необхідно внести зміни до міжбюджетних відносин і податкове законодавство Російської Федерації.

При вдосконаленні міжбюджетних відносин органами публічної влади необхідно виходити з того, що максимально ефективним стимулом для розвитку власного податкового потенціалу території є стабільність закріплення податкових доходів, а так само відсутність прямої залежності між фактичними і прогнозованими доходами та витратами бюджету та обсягом одержуваних дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості .

У цілому здійснення заходів щодо збільшення податкових надходжень в прибуткову частину бюджету муніципального освіти місто Саяногорськ дозволить:

Збільшити обсяг власних доходів муніципального освіти.

Максимально використовувати податковий потенціал муніципального освіти для ефективного та сталого розвитку економіки.

Підвищити рівень життя населення і розширити платоспроможність населення.

Забезпечити подальше розвитку малого підприємництва.

Створити сприятливі умови для активізації інвестиційних процесів в муніципальній освіті.

Скоротити недоїмку з податків і зборів до бюджету муніципального освіти місто Саяногорськ, а також заборгованість з нарахованих пені і штрафів.

Висновок

При здійсненні загальнодержавних економічних і соціальних завдань важливого значення набувають місцеві бюджети, і насамперед у розподілі загальнодержавних коштів на утримання і розвиток соціальної інфраструктури суспільства. В основі розподілу загальнодержавних грошових ресурсів між ланками бюджетної системи закладені принципи самостійності місцевих бюджетів, їх державної фінансової підтримки. Виходячи з цих принципів, доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних доходів і міжбюджетних трансфертів. Формування і виконання бюджетів усіх рівнів відбувається в умовах кардинальних реформ усього бюджетного процесу.

В даний час об'єктивно назріла необхідність переглянути закріплені за місцевими бюджетами дохідні джерела, перерозподілити деякі з них між місцевими бюджетами, удосконалити технології міжбюджетного регулювання з метою підвищення рівня самодостатності місцевих бюджетів, забезпечення рівномірності надходжень власних їхніх доходів.

Для підвищення ефективності формування дохідної частини бюджету в місті Саяногорську необхідно, перш за все, формування ефективної політики стосовно до форм власності, різним майновим категоріям населення. Необхідне вдосконалення бюджетного механізму. Для цього необхідний постійний, на п'ять - десять років, порядок складання бюджетів-прогнозів.

Особливо великі вимоги пред'являються до виконавчих органів влади. Необхідно щоб закони про бюджет були: науково обгрунтованими; чіткими і ясними; стабільними. Основними шляхами покращення розгляду і затвердження бюджетів є наступні.

Формування чіткого, стабільного законодавства. Відповідність бюджетних законодавств Федерації, суб'єктів Федерації і місцевих, пов'язаний з питаннями розгляду і затвердження бюджетів. Дуже часто існує нечітке опис процедури розгляду і затвердження бюджетів у муніципальних утвореннях, що в свою чергу призводить до формального прийняття бюджету. Органи влади часто не прагнуть до законодавчого оформлення чіткого детального механізму процедури розгляду через можливість появи і необхідності вирішення різних проблем. У цій області існують протиріччя. Закон про федеральний бюджет підписується одним Президентом, а постанову про міський бюджет г.Саяногорска головою міської Ради і мером.

Для вдосконалення організації бюджетного процесу необхідно послідовне дотримання органами державної влади чинного бюджетного законодавства. Особлива увага повинна бути приділена ретельно прорахунків інфляції, розмірів надходжень бюджету, форм обслуговування муніципальних позик та інших питань.

Основними напрямами вдосконалення збирання податкових платежів служать: розробка чіткого, стабільного податкового законодавства, підвищення ефективності роботи персоналу податкових інспекцій.

Вдосконалення бюджетного процесу здатне зробити значний позитивний вплив на функціонування всієї ринкової системи. І це вдосконалення слід здійснювати як по відношенню до внутрішніх, міжбюджетних відносин, засновуючи їх виключно на принципах бюджетного федералізму, так і по відношенню до кількісних і якісних показників самого бюджету, сприяючи його збалансованості і здійснюючи достатній контроль за рівнем можливих бюджетного дефіциту і державного боргу. Адже тільки в сукупності ці зміни здатні перетворити державний бюджет із засобу дестабілізації економіки в потужний стимул економічного зростання.

Список використаних джерел

Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації: Федеральний закон від 28.08.1995 р. № 154-ФЗ, зі змінами та доповненнями від 21.07.2005 N 97-ФЗ.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації в частині регулювання міжбюджетних відносин: Федеральний закон від 20.08.2004 р. № 122-ФЗ.

Зав'ялов Д.Ю. Доходи муніципальних утворень в аспекті міжбюджетних відносин / / Фінанси - 2007 р. - № 3 - с. 22.

Бюджетний кодекс Російської Федерації від 17.07.98 р. № 145-ФЗ, зі змінами та доповненнями від 26.04.2007 N 63-ФЗ.

Федеральний закон від 25 вересня 1997 р. № 126-ФЗ «Про фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації» (зі змінами та доповненнями від 06.10.2003 N 131-ФЗ).

Податковий кодекс Російської Федерації (Частина 1) від 31.07.98 р. № 146-ФЗ зі змінами та доповненнями від 17.05.2007 N 83-ФЗ, від 17.05.2007 N 84-ФЗ, (Частина 2) від 05.08.2000 р. № 117-ФЗ, зі змінами та доповненнями від 16.05.2007 N 75-ФЗ.

Місцеві податки і збори. - Новосибірськ.: Ріпел. - 2004. - 19 с.

Саяногорск. Адміністрація міста Саяногорську. Про затвердження середньострокового фінансового плану муніципального освіти місто Саяногорськ на 2008-2010 роки: Постанова Глави муніципального освіти місто Саяногорськ від 20 листопада 2007р. № 1964 / / Саянські відомості. - 2007. - 21 лист. - С.12.

Закон Республіки Хакасія від 5 липня 2005 р. N 37-ЗРХ «Про нормативи відрахувань від федеральних і регіональних податків, податків, передбачених спеціальними податковими режимами, в місцеві бюджети в Республіці Хакасія» (зі змінами від 5 грудня 2005 р.).

Попков С.Ю. Прогнозування податкових доходів / / Фінанси. - 2007. - № 8. - С. 76-77.

Закон Російської Федерації від 9 грудня 1991 р. № 2003-1 «Про податки на майно фізичних осіб» із змінами та доповненнями від 22.08.2004 N 122-ФЗ.

Статут міста Саяногорську: Рішення Саяногорського міської Ради депутатів від 31.05.2005 № 35.

Саяногорск. Адміністрація міста Саяногорську. Про основні напрями бюджетної та податкової політики муніципального утворення місто Саяногорськ на 2008-2010: Постанова Глави муніципального освіти місто Саяногорськ від 29 жовтня 2007р. № 1796 / / Саянські відомості. - 2007. - 1 лист. - С.2.

Саяногорск. Міська Рада депутатів. Про прийняття концепції розвитку податкової бази муніципального освіти місто Саяногорськ: Рішення Саяногорського міської Ради депутатів від 14 травня 2008р. № 143 / / Саянські відомості. - 2008. - 22 травня - С.12-13.

Закон про адміністративно-територіальний устрій Республіки Хакасія від 21 травня 1996 р. № 58.

Закревська Г.С. Шляхи збільшення оподатковуваної бази муніципальних утворень / / Фінанси. - 2008. - № 7. - С. 28-30.

Тишкіна Л.Є. Зміцнення доходної бази місцевих бюджетів / / Фінанси. - 2006. - № 9. - С.20.

Карчевський С.О. Підвищення ефективності міжбюджетних відносин на регіональному рівні / / Фінанси. - 2008. - № 10. - С. 25-32.

Меркушкин Н.І. Міжбюджетні відносини: перспективи розвитку / / Фінанси. - 2008. - № 11. - С. 11-12.

Ларіна С.Є. Перспективи розвитку муніципальних фінансів / / Фінанси. - 2007. - № 11. - С. 10.

Проніна Л.І. Місцеве самоврядування в умовах середньострокового фінансового планування / / Фінанси. - 2007. - № 5. - С. 16.

Домбровський О.М. Резерви доходів і ефективність видатків місцевих бюджетів / / Фінанси. - 2008. - № 4. - С. 21-24.

Кузнєцова О.М. Місцевий бюджет: ретроспектива теорії і практики формування / / Фінанси і кредит. - 2007. - № 48. - С. 14.

Коновалова Т.В., Ковригіна М.М. Питання формування власних доходів місцевих бюджетів / / Регіональна економіка: теорія і практика. - 2007. - № 11. - С. 20.

Тютюрюков М.М. Регіональні та місцеві податкові доходи / / Фінанси. - 2008. - № 4. - С. 31-35.

Додаток А

(Довідковий)

Таблиця А.1 - Виконання плану за доходами бюджету муніципального освіти

Показники

2005

2006

2007


План, млн.

руб.

Факт, млн. руб.

Відсоток виконання плану

План, млн.

руб.

Факт, млн. руб.

Відсоток виконання плану

План, млн.

руб.

Факт, млн. руб.

Відсоток виконання плану

Доходи, всього

550,0

543,9

98,89

650,0

611,4

94,06

754,8

733,7

97,21

Власні доходи

520,0

412,3

79,29

470,0

468,1

99,6

450,0

444,1

98,69

Податки на прибуток

122,8

121,6

99,01

290,0

286,1

98,66

330,0

329,8

99,93

Податки на сукупний дохід

16,6

15,2

91,82

34,2

32,4

94,86

39,1

38,1

97,43

Податки на майно

166,0

162,9

98,14

111,4

97,5

87,5

25,0

22,1

88,4

Доходи від використання майна

25,0

23,9

95,6

25,0

23,6

94,4

20,0

21,5

107,5

Доходи від продажу матеріальних і нематеріальних активів

0,2

0,2

100

7,0

6,8

97,14

1,0

0

Інші податки і збори

90,3

88,5

98

22,6

21,7

96

34,0

32,6

96

Міжбюджетні трансферти

111,5

111,3

99,85

114,6

112,8

98,4

250,0

241,7

96,68

Ринкові продажу товарів і послуг

20,5

20,3

99,02

25,0

30,5

122

50,0

47,9

95,8

Додаток Б

(Довідковий)

Таблиця Б.1 - Обсяг продукції, виробленої та реалізованої підприємствами міста Саяногорську (за податковими звітами)

Найменування галузі

2005р.

2006р.

2007р.


Обсяг виробленої продукції, млн. руб.

Обсяг реалізованої продукції, млн. руб.

Обсяг виробленої продукції, млн. руб.

Обсяг реалізованої продукції, млн. руб.

Обсяг виробленої продукції, млн. руб.

Обсяг реалізованої продукції, млн. руб.

ВСЬОГО

19437

18432

19631

17550

19826

17668

в тому числі:

Промисловість - всього

18043

17095

15024

14219

17209

13283

Електроенергетика

2417

2851

2441

2173

2465

2294

Паливна промисловість

483

492

487

434

492

435

з неї: вугільна промисловість

483

492

487

434

492

435

Чорна та кольорова металургія

13426

14021

13560

12068

13694

10116

Лісова, деревообробна промисловість

120

91

98

87

76

84

Промисловість будівельних матеріалів

101

100

102

101

103

102

Харчова промисловість

260

319

263

234

378

252

Додаток В

(Довідковий)

Таблиця В.1 - Динаміка відрахувань податків до бюджетів різних рівнів (тисячі рублів)

Податки

2005

2006

2007


Федеральний бюджет

Республіканський бюджет

Місцевий бюджет

Федеральний бюджет

Республіканський бюджет

Місцевий бюджет

Федеральний бюджет

Республіканський бюджет

Місцевий бюджет

Податок на прибуток

200233

783171

204912

985569

93549

195411

1548490

145288

ЕСН (федеральний бюджет)

187243

207613

235264

ПДВ

402211

-687278

-190886

ПДФО

309721

121629

498053

192601

788357

184511

Акцизи

11051

36

87

Природні ресурси, всього

330798

35324

338587

42205

324722

50831

Водний податок

308013

0

312509

0

311796

ПВКК

22783

35256

26077

41966

12926

50777

збір за корис об'кт.жів.міра

2

68

1

239

54

Податок на майно

247820

162858

340707

97485

597119

22090

податок на майно організацій

230119

65968

324596

562777

транспортний податок

13458

8896

19386

податок на гральний бізнес

4243

2886

7215

6046

14956

5397

податок на майно фіз осіб

1649

2886

2800

земельний податок

92355

88553

13893

Податки зі спеціальним податковим режимом

35769

15255

15804

32406

23857

38125

ССО

35563

15804

8560

23857

12381

ЕНВД

15255

23197

25720

ЕСХН

206

649

24

Інші податки

1480

10780

-28449

1540

191231

-70562

1140

10907

15532

РАЗОМ

1121965

1433636

271293

65374

2073605

345479

565651

3019648

405546

Додаток Г

(Довідковий)

Таблиця Г.1 - Заборгованості по податкових платежах за 2003-2005 роки

Заборгованості по податкових платежах за 2003-2005 роки, тис. грн.

Всього

федеральних податків і зборів

Регіональним податків і зборів

місцевих податків і зборівВсього

З НИХ


податок на прибуток (дохід)

Податок на додану вартість

платежі за користування природними ресурсами

інші федеральні податки і збориЗаборгованість перед бюджетом по податкових платежах

за 2003 рік

143278

102589

6429

68322

12311

15527

21963

18726

за 2004 рік

178679168

126996860

19184959

24352120

2288266

81171515

30847024

20835284

за 2005 р.

230515

183797

25119

130309

13695

14674

24828

21890

відхилення 2004/2003 рр..

178535890

126894271

19178530

24283798

2275955

81155988

30825061

20816558

% Відхилення

124708%

123792%

298413%

35643%

18587%

522777%

140450%

111264%

відхилення 2005/2004 рр..

-178448653

-126813063

-19159840

-24221811

-2274571

-81156841

-30822196

-20813394

% Відхилення

0%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

1. Недоїмка

за 2003 рік

27653

14656

1323

7728

3510

2095

7919

5078

за 2004 рік

158166515

111412751

18167750

10253523

2123826

80867652

29519766

17233998

за 2005 р.

96632

73237

15295

45095

91

12756

12004

11391

відхилення 2004/2003 рр..

158138862

111398095

18166427

10245795

2120316

80865557

29511847

17228920

відхилення 2005/2004 рр..

-158069883

-111339514

-18152455

-10208428

-2123735

-80854896

-29507762

-17222607

1.1. Проблемна до стягнення

за 2003 рік

9799

7402

441

6006

393

562

1303

1094

за 2004 рік

725342

699832

242004

457828

0

0

24430

1080

за 2005 р.

2516

1812

519

1179

10

104

571

133

відхилення 2004/2003 рр..

715543

692430

241563

451822

-393

-562

23127

-14

відхилення 2005/2004 рр..

-722826

-698020

-241485

-456649

10

104

-23859

-947

1.2. Можлива до стягнення

за 2003 рік

17854

7254

882

1722

3117

1533

6616

3984

за 2004 рік

18035588

13814237

631844

12864397

14133

303863

621169

3600182

за 2005 р.

9325

7028

177

6253

0

598

242

2055

відхилення 2004/2003 рр..

18017734

13806983

630962

12862675

11016

302330

614553

3596198

відхилення 2005/2004 рр..

-18026263

-13807209

-631667

-12858144

-14133

-303265

-620927

-3598127

2. Припинені до стягнення платежі

за 2003 рік

87972

73277

3783

52866

5291

11337

6125

8570

за 2004 рік

1751723

1070040

143361

776372

150307

0

681659

24

за 2005 р.

122042

101720

9128

77782

13594

1216

12011

8311

відхилення 2004/2003 рр..

1663751

996763

139578

723506

145016

-11337

675534

-8546

відхилення 2005/2004 рр..

-1629681

-968320

-134233

-698590

-136713

1216

-669648

8287

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Диплом
411.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів
Механізми формування податкових доходів місцевих бюджетів Російської Федерації
Формування доходної частини державного бюджету України
Формування місцевих бюджетів
Формування місцевих бюджетів
Проблеми формування місцевих бюджетів
Формування доходів місцевих бюджетів
Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів
Правовідносини у сфері правового регулювання формування і виконання місцевих бюджетів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru