Методи фінансового аналізу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Федеральне агентство з освіти (Рособразование)
Архангельський державний технічний університет
Кафедра бухгалтерського обліку
Факультет ІЕФБ курс III група 115
шифр 605175
Контрольна робота
З дисципліни «Аналіз фінансової звітності
Відмітка про залік __________________ ___________________
(Дата)
Керівник _________________ __________________ Ріпне М. Л.
(Посада) (підпис) (в., о., Прізвище)
__________________
Архангельськ -2008 -
Федеральне агентство з освіти (Рособразование)
Архангельський державний технічний університет
Кафедра бухгалтерського обліку
Завдання на контрольну роботу
з дисципліни Аналіз фінансової звітності
Студенту ІЕФБ очного відділення (очно-заочного, заочного відділення або факультету)
________________________________________________________________
ТЕМА: Методи фінансового аналізу
ВИХІДНІ ДАНІ: Робота виконується за методичними вказівками
Бровіна Т. М. Аналіз фінансової звітності: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи / Т.М.Бровіна, М. Л. Ріпне. - Архангельськ: Вид-во АГТУ, 2006 .- 42 с.
Варіант _____       
Термін виконання з «___» _______ 200__р. по «__ »__________ 200__р.     
Керівник роботи _________ ______ _________
(Посада) (підпис) (в., о., Прізвище)
ЛИСТ ДЛЯ ЗАУВАЖЕНЬ

ЗМІСТ
1 РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО КОЕФІЦІЄНТА ... ... ... ... ... ... .5
2АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПОКАЗНИКІВ ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
2.1 Оцінка виконання «золотого правила економіки підприємства» ... .. 7
2.2 Аналіз динаміки взаємопов'язаних показників ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
3 Трендовий аналіз ПОКАЗНИКІВ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 10
3.1 Встановлення параметрів тренда ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
3.2 Інтервальна оцінка прогнозу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13

1 РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО КОЕФІЦІЄНТА
Коефіцієнт оборотності активів

Таблиця 1 - Розрахунок коефіцієнта оборотності активів
Показник
Роки
1-й рік
2-й рік
3-й рік
4-й рік
5-й рік
Виручка від продажу товарів, млн руб.
640
682
699
725
836
Активи, млн руб.
225
261
275
288
305
Коефіцієнт оборотності активів,
(Стр 1 / стор 2)
2,84
2,61
2,54
2,52
2,74
Коефіцієнт оборотності активів характеризує, на скільки ефективно використовуються активи підприємства з точки зору обсягу продажів.
У звітному році кожен рубль майна приніс підприємству позитивний ефект у вигляді виручки в розмірі 2 грн. 74 коп., Незважаючи на коливання коефіцієнта оборотності активів за досліджуваний період ефективність використання майна підприємства практично не змінилося.
Таблиця 2 - Загальні відомості про показники першого і другого класу
Клас показника
Особливість показника
Найменування груп показників
1
2
3

Перший
Входять показники, що мають певні нормативні показники. При значенні показника вище або нижче нормативу, слід трактувати
Показники ліквідності та фінансової стійкості
Продовження таблиці 2
1
2
3
це як погіршення характеристик аналізованого підприємства. Тому для них виділяють 6 станів, порівнюючи дані на кінець
року з даними на початок року та з нормативами.
Другий
Входять показники, що розраховуються по балансу і звіту про прибутки та збитки. Вони нормативів не мають, тому вивчаються тільки в напрямку їх зміни.
Показники ділової активності, показники рентабельності
Коефіцієнт оборотності активів належить до коефіцієнта 2-го класу.
\ S
Рисунок 1 - Динаміка коефіцієнта оборотності активів

2 АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПОКАЗНИКІВ
2.1Оценка виконання «золотого правила економіки підприємства»
«Золоте правило економіки підприємства»
Тчп> Тв> Та> 100 означає:
1. Прибуток збільшується більш високими темпами, ніж виручка від продажів, що свідчить про відносне зниження витрат;
2. Обсяг від продажів зростає більш високими темпами, ніж активи підприємства, тобто ресурси використовуються більш ефективно;
3. Економічний потенціал підприємства зростає в порівнянні з попереднім періодом.
Таблиця 3-Основні показники діяльності підприємства
Показник
Роки
Темпи динаміки,%
до попереднього року
середньо-
річні
1-й
2-й
Третя
4-й
5-й
2-й
Третя
4-й
5-й
Активи, млн. руб.
225
261
275
288
305
116
105
105
106
108
Виручка від продажу товарів, млн. руб
640
682
699
725
836
107
102
104
115
107
Чистий прибуток, млн. руб.
115
131
129
152
168
114
98
118
111
110
Виконання золотого правила
Х
Х
Х
Х
Х
---
---
---
---
---
Середньорічний темп динаміки визначається за наступною формулою:
, Де
- Значення показників за п'ятий і перший рік.
У даної організації за аналізований період «золоте правило економіки підприємства» не виконувалося, т.к Тчп <Тв (економічний потенціал підприємства падає), але це правило може виконуватися тільки при ідеальних зовнішніх і внутрішніх умовах.
2.2 Аналіз динаміки взаємопов'язаних показників
Для оцінки фінансового стану підприємства важливі зв'язки між показниками і їх зміни протягом будь - якого періоду.
При аналізі тенденції розвитку показників один рік приймається за базисний.
Таблиця 4 - Показники діяльності підприємства за 5 років
Показники
По роках
Базисні показники динаміки,%
1-й
рік
2-й
рік
Третя
рік
4-й
рік
5-й
рік
2-й
рік
Третя
рік
4-й
рік
5-й рік
Виручка від продажу,
млн руб.
640
682
699
725
836
107
109
113
131
Чистий прибуток,
млн руб.
115
131
129
152
168
114
112
132
146
Власний капітал,
млн руб.
125
132
147
159
168
106
118
127
134
Базисні показники динаміки організації за 5 років можна відобразити графічно.

Малюнок 2 - Показники динаміки організації за 5 років
За даним графіком можна зробити наступні висновки: власний капітал має тенденцію зростання, тільки в 3-му році спостерігається стабільність, внаслідок чого спостерігається тенденція зростання виручки від продажу і чистого прибутку, особливо в 5-му році.
За досліджувані проміжок часу намітилася тенденція до збільшення значень всіх економічних показників, при цьому більш високими темпами відбувається зростання чистого прибутку, проте виручка від продажу зростає повільніше відбувається зниження власних оборотних коштів.
Оскільки динаміка власного капіталу близька до лінійної залежності, то виконаємо трендовий аналіз і визначимо прогнозні значення даного показника.

3 Трендовий аналіз ПОКАЗНИКІВ
3.1 Встановлення параметрів тренда.
Під трендом розуміють розрахункову спрямлюваних криву зміни економічного показника, побудовану шляхом математичної обробки даних ряду динаміки.
Рівняння прямолінійної залежності тренд описується: у = а + в * t, де
а - вільний член рівняння,
в - коефіцієнт при змінній,
t - роки.
Параметри тренда для прямолінійного залежності можна встановити систему нормальних рівнянь:

n * a + b *
a * , Де n - кількість спостережень.
Таблиця 5 - Інформація для встановлення параметрів тренду методом найменших квадратів при прямолінійній залежності
Номер року в ряду динаміки, t
Значення досліджуваного показника, у

У * t
1
125
1
125
2
132
4
264
3
147
9
441
4
159
16
636
5
168
25
840
15
731
55
2306
Вирішуємо систему прямолінійною залежності:


5 * a + b * 15 = 731
a * 15 + b * 55 = 2306
b = 11,3, a = 112,3
у = а + в * t
Розрахуємо прогнозні значення показників на найближчі три роки:
У6 = 112,3 + 11,3 * 6 = 180 млн. крб.
У7 = 112,3 + 11,3 * 7 = 191 млн. крб.
У8 = 112,3 + 11,3 * 8 = 203 млн. крб.
а) прогнозування з урахуванням середнього абсолютного зміни:
, Де
у1 - значення досліджуваного показника за перший рік,
У5 - значення досліджуваного показника за п'ятий рік.
у = 10,8
Розрахуємо прогнозні значення показників на найближчі три роки:
У6 = 168 + 10,8 = 178,8 179 млн. руб.
У7 = 180 + 10,8 = 190,8 191 млн. руб.
У8 = 203 + 10,8 = 213,8 214 млн. руб.
б) прогнозування з урахуванням середнього коефіцієнта динаміки:
, Де
у1-значення досліджуваного показника за перший рік,
У5 - значення досліджуваного показника за п'ятий рік.

Розрахуємо прогнозні значення показників на найближчі три роки:
У6 = У5 * До = 168 * 1, 07671 = 181 млн. крб.
У7 = У5 * К 2 = 180 * 1, 07671 2 = 209 млн. крб.
У8 = У5 * К 3 = 203 * 1, 07671 3 = 253 млн. крб.
3.2 Інтервальна оцінка прогнозу
Інтервальний прогноз - це таке передбачення майбутнього, в якому пропонується певний інтервал, діапазон значень прогнозованого показника.
Таблиця 6 - Прогнозне значення власного капіталу на найближчі 3 роки, млн. руб.
Рік
За методом
Трендової моделі
Середнього абсолютного приросту
Середнього коефіцієнта зростання
6-й рік
180
179
181
7-й рік
191
191
209
8-й рік
203
214
253
Найбільш оптимальні прогнози дає метод прогнозування за середнім коефіцієнтом динаміки, можна очікувати, що величина власного капіталу підприємства складе 253 млн руб. через 3 роки. Песимістичну оцінку дає прогнозування на основі рівня тренда. Очікувана величина власного капіталу через 3 роки буде становити 214 млн руб. Дана оцінка отримана за методом середнього абсолютного зміни.
Відповідно до виконаними розрахунками майна підприємства через 3 роки буде перебувати в інтервалі від 203 до 253 млн руб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бровіна, Т.М. Аналіз фінансової звітності: методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи / Т. М. Бровіна, М. Л. Ріпне. - Архангельськ: видавництво АГТУ, 2007. - 42с.
2. Бернстайн, Л. А. Аналіз фінансової звітності: теорія, практика, інтерпретація [Текст] / Л. А. Бернстайн .- М., 1996 .- 624с.
3. Радченко, Ю. В. Аналіз фінансової звітності [Текст] / Ю. В. Радченко. - Ростов на Дону, 2006. - 192 с.
4. Донцова, Л.В. Аналіз фінансової звітності [Текст]: підручник для вузів / Л. В. Донцова. - М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2005, - 368с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
84.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Методи фінансового аналізу 4
Види та методи фінансового аналізу
Методи фінансового аналізу для цілей оцінки бізнесу
Статистичні методи аналізу фінансового стану підприємства в умовах ринку
Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
Основи фінансового аналізу
Сутність фінансового аналізу
Сутність і роль фінансового аналізу
Теоретичні основи фінансового аналізу
© Усі права захищені
написати до нас