Методи формування поняття числа у молодших школярів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗМІСТ
ВСТУП
ГЛАВА I. ПОНЯТТЯ ЧИСЛА У ПОЧАТКОВОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ
1.1 Поняття нумерації чисел
1.2 Гуманітарні підходи до вивчення нумерації чисел
1.3 Методика вивчення числа в межах 10
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ПО ВИВЧЕННЮ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЧИСЛА У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
2.1 Досвід роботи вчителів початкових класів по формуванню поняття числа у молодших школярів
2.2 Дослідження та аналіз формування поняття числа у молодших школярів
2.3 Дослідно - експериментальна робота і апробування формування поняття числа у молодших школярів
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Вивчення математики із засвоєнням певної системи понять. Щоб опанувати цією системою і потім успішно застосовувати набуті знання і вміння, навчаючи молодших школярів і вирішуючи завдання їх розвитку засобами математики, необхідно спочатку зрозуміти, які особливості математичних понять, як влаштовані їх визначення, пропозиції, які виражають властивості понять. Ці знання потрібні вчителю початкових класів ще й тому, що він першим вводить дітей у світ математичних знань, і від того, як грамотно і успішно він це робить, залежить і відношення дитини у подальшому.
Нові курси забезпечують обов'язковий рівень математичної підготовки випускників початкової школи, реалізує завдання розвитку. Зміна структури і цілей освіти у початковій школі істотно вплинуло на зміст навчання. Початковий курс математики - курс інтегрований: у ньому об'єднані арифметичний, алгебраїчний і геометричний матеріал. Основу початкового курсу математики становить поняття про натуральне числі і нулі і чотирьох арифметичних дій з цілими невід'ємними числами і найважливіших їх властивості, а також заснованої на цих знаннях усвідомлене і міцне засвоєння прийомів усних і письмових обчислень.
У процесі вивчення поняття числа у молодших школярів мають оволодіти системою теоретичних знань, а також низкою умінь і навичок, які визначення програмою. Навчання повинне забезпечити оволодіння молодшими школярами усвідомленими знаннями і на досить високому рівні узагальнення. Це може бути досягнуто в тому випадку або навчання буде розвивають, тобто буде забезпечувати достатній рівень інтелектуального розвитку молодших школярів, їх пізнавальних здібностей та інтересів, буде озброювати їх прийомами пізнавальної діяльності.
Розробляють поняття числа, описуючи його види та операції з ними наступні автори: Н.Я. Віленкін, Р.В. Канбекова, М.М. Лаврова, А.М. Пишкало, Л.П. Стойлова. Ідеї ​​розвивального навчання при вивченні поняття числа та інших тем знайшли відображення в працях Л.В. Занкова, Н.Б. Істоміної, Г.Г. Микулин, Г.І. Мінської, М.І. Моро і ін
Однак не завжди поняття числа в учнів сформовано на високому рівні. Внаслідок чого випускники початкової школи можуть зазнавати труднощів у навчанні. Тому проблема формування поняття числа у молодших школярів є актуальним у всі часи.
Багато інформацій по телебаченню, інтернет, починаючи з молодших класів, а іноді й раніше освоюємо комп'ютерну грамотність, але першокласник залишається першокласником, молодшого школяра треба навчити рахувати. Вона завжди була актуальною проблемою.
Проблема дослідження: які особливості формування поняття числа у молодших школярів в сучасних умовах?
Виходячи з висунутої проблеми ми сформулювали тему дипломної роботи: «Особливості формування поняття числа на уроках математики в початкових класах».
Мета дослідження - виявлення особливостей формування поняття числа у молодших школярів
Об'єкт дослідження - навчальний процес вивчення поняття числа в початкових класах.
Предмет дослідження - методи і прийоми формування поняття числа на уроках математики у молодших школярів.
Гіпотеза дослідження - ми припускаємо, що використання сучасних методів навчання, можливості авторських програм, сучасні інформаційні технології значно підвищить:
- Результати засвоєння поняття числа молодшими школярами;
- Розвивати навички письма цифр і читання чисел;
- Засвоєнню освіти послідовності чисел;
- Розвивати інтерес до вивчення поняття числа та математики.
Завдання дослідження:
вивчити історію розвитку поняття числа, теорію формування натурального ряду чисел, психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми викладання числа в початкових класах;
вивчити досвід вчителів початкових класів з вивчення числа в початкових класах;
виявити особливості формування поняття числа у молодших школярів;
провести дослідження та експериментальну роботу з даної проблеми, апробувати отримані результати.
У роботі були використані такі методи як: анкетування, спостереження, інтерв'ювання, протоколювання, апробування.
Етапи дослідження:
I етап (березень - квітень 2008р.) - Вивчення літератури з даної проблеми, складання плану роботи, вибір методів, доказ її актуальності;
II етап (вересень-грудень 2009р.) - Вибір бази дослідження, проведення констатуючого, формуючого експерименту з проблеми дослідження, формулювання попередніх висновків, оформлення теоретичної частини;
III етап (січень - квітень 2010р.) - Аналіз та узагальнення результатів дослідно - експериментальної роботи, формулювання остаточних висновків і оформлення дипломної роботи.
Наукова новизна дослідження:
виявлено та систематизовано зміст історичного та навчального матеріалу запропонованого за освітніми програмами;
виявлено особливості формування поняття числа у молодших школярів.
Теоретична значущість дослідження: вивчений та систематизовано історичний та теоретичний матеріал, з'ясовано зміст навчального матеріалу в освітніх (авторських) програмах початкових класів, виявлено особливості вивчення поняття числа молодшими школярами.
Практична значущість полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані вчителями початкових класів і студентами на практичних заняттях і в процесі проходження педагогічної практики.
Достовірність результатів дослідження визначено аналізом теоретичного матеріалу і методами математичної обробки результатів дослідження висунутої проблеми.
Апробування результатів дослідження проведено в процесі експериментальної роботи і у вигляді виступу c доповіддю на науково - практичній конференції на тему «Актуальні проблеми методики навчання математики в початкових класах» (11.03.2010). За результатами дослідження написана стаття в збірнику «Тиждень науки 2010» на тему: «Особливості формування поняття числа на уроках математики у молодших школярів».
Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновків, висновків, списку літератури та додатку.
(Атіковская середня загальноосвітня школа Бурзянського району);
Оскільки поняття числа в курсі математики є одним з центральних і формування його у школярів викликає певні труднощі не тільки при навчанні в початковій школі, але і в старших класах.

ГЛАВА I. ПОНЯТТЯ ЧИСЛА У ПОЧАТКОВОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ
1.1 Поняття нумерації чисел
Рахунок. Вже в дуже віддалені часи людям доводилося вважати оточуючі їх предмети: членів своєї сім'ї, домашніх тварин, зброю, убитих або спійманих на полюванні звірів і т.д.
Історія говорить нам, що первісні люди вміли спочатку відрізняти тільки один предмет від багатьох; потім вони стали рахувати до двох і до трьох, а все, що було більше трьох, позначали словом «багато».
З плином часу люди оволоділи рахунком на пальцях, якщо ж предметів було більше, ніж пальців у людини, то наші віддалені предки вже відчували труднощі
Для виконання рахунки користувалися також різними простими пристосуваннями, наприклад карбами на палиці, пучками прутиків, камінчиками і різними намистом. Предметів, які сосчітивать, було небагато, тому і рахунок був нескладний.
Вважаючи ці предмети, люди прийшли до поняття числа предметів. Вони зрозуміли. Що на питання, скільки мисливець вбив звірів, можна відповісти, показавши п'ять пальців своєї руки. З іншого боку, якщо у людини є п'ять стріл, то він теж може показати п'ять пальців.
Таким чином, хоча предмети зовсім різні, але їх є порівну, тобто стріл стільки ж, скільки і звірів. Значить, і групі звірів, і пучку стріл відповідає одне і те ж число - п'ять.
Пройшло дуже багато часу, перш ніж люди освоїлися з великими числами. Вони йшли від числа один, або одиниця, до великих числах дуже повільно.
Усна нумерація. Якщо, можливо, наші віддалені предки не цілком усвідомлювали, що числа повинні мати найменування, і людина на питання, скільки у нього стріл, міг просто показати п'ять пальців, то тепер ми розуміємо, що кожному числу потрібно дати свою назву. Але чисел дуже багато, так як є сукупності, що містять багато предметів. Тому виникає питання: як досягти того, щоб числа отримали назви, але щоб різних слів для цього був не дуже багато? Це досягається наступним чином: спочатку встановлюються найменування для перших десяти чисел; потім з цих найменувань шляхом різноманітного їх з'єднання і додавання ще не багатьох нових слів складаються назви наступних чисел. Уявімо собі, що ми вважаємо які-небудь предмети і при цьому вимовляємо слова: один, два, три, ..., дев'ять, десять. У процесі цього рахунку ми отримали назви перших десяти чисел.
Так, переходячи до розгляду чисел в межах 100, діти вперше зустрічаються з тим фактом, що десять одиниць утворюють нову лічильну одиницю - десяток. Вони дізнаються, що назви чисел, великих 10, утворюються вже з використанням назв, прийнятих для перших десяти чисел (один-на-дцять, дві-на-дцять, три-на-дцять, ..., два-дцять), що запис чисел в межах 100 виробляється з використанням тих же самих десяти цифр, але з допомогою двох цифр, значення яких залежить від місця, яке займає цифра в запису.
Подумаємо тепер про назви цих десяти чисел. Перш за все, коли ми називаємо ці числа вголос, то кожен раз чуємо слово «дцять». Це є не що інше, як не скільки спотворене слово «десять». Значить, ці назви потрібно розуміти так: один на десять, два на десять, три на десять і т д. «На десять» - значить понад десяти. У старих російських книгах, наприклад в арифметиці Л.Ф. Магницького, так і писалося: «єдиний на десять» і т.д. Може бути, природніше було говорити «один і десять», але наші предки вважали за краще говорити «віч-на десять». Слово ж «двадцять» позначає два десятка.
Зверніть увагу на те, що чисел у нас було поки двадцять, а зовсім різних назв тільки десять, тому що назви чисел другого десятка ми складали з назв чисел другого десятка.
Будемо вважати далі: двадцять один, двадцять два, двадцять три, ..., двадцять дев'ять, тридцять.
Ми отримали назви ще десяти чисел. Ці назви виникли шляхом додавання до слова «двадцять» назв чисел першого десятка, тобто ми отримали двадцять і один, двадцять і два і т.д. Остання назва тридцять означає три десятка.
Продовжуючи вважати далі, ми отримаємо назви чисел четвертого десятка, потім п'ятого, шостого, сьомого, восьмого, дев'ятого і десятого. Назви цих чисел будуть виникати так само, як і в межах третього десятка, тільки в двох випадках з'являться нові слова. Це будуть слова: сорок для позначення чотирьох десятків і сто для десяти десятків. Крім того, для позначення дев'яти десятків вводиться особливе слово дев'яносто.
Письмова нумерація. Для запису та для позначення чисел існує десять особливих знаків, званих цифрами:
0; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
За допомогою цих десяти цифр можна написати будь-яке число. Це робиться наступним чином. Перші дев'ять чисел від одиниці до дев'яти записуються зазначеними вище цифрами: 1; 2; ...; 9.
Наступні за дев'ятьма числа записуються за допомогою тих же самих знаків та знака 0 (нуль), тобто так: 10 (нуль показує, що в цьому числі немає одиниць); 11; 12; 13; і т.д.
Звернемо увагу на те, що для чисел від 11 до 20 назва не збігається з написанням: коли ми говоримо «одинадцять», то спочатку вимовляємо один, а потім десять, а пишемо навпаки, спочатку десяток, а потім одиницю.
Наступні за 20 числа пишуться так: 21; 22; 23; і т.д.
Зауважимо, що тут немає різниці між назвою і написанням чисел: як ми називаємо число, так його і пишемо.
Подальші числа від 30 до 100 будуть записуватися за зразком запису чисел від 20 до 30.
Значить, одиниці числа пишуться на першому місці справа, а десятки - на другому місці, тобто лівіше одиниць.
Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ..., що виникають у процесі рахунки, називаються натуральними (цілими) числами, а сукупність цих чисел, розташованих у порядку їх зростання, називається натуральному поруч.
Найменшим числом натурального ряду є одиниця, а найбільшого числа немає, так як, яке б велике число ми не взяли, збільшивши його на одиницю, отримаємо нове число. Цю думку можна висловити так: натуральний ряд чисел безкінечний [2, 3].
Важливим кроком у розвитку поняття натурального числа є усвідомлення нескінченності натурального ряду чисел, тобто потенційної можливості його безмежного продовження.
Натуральні числа, крім основної функції - характеристики кількості предметів, несуть ще іншу функцію - характеристику порядку предметів, розташованих у ряд. Виникає у зв'язку з цією функцією поняття порядкового числа (перший, другий і т.д.). Зокрема, розташування в ряд вважається предметів і подальший їх перерахунок з застосуванням порядкових чисел є найбільш уживаним з незапам'ятних часів способом рахунку предметів (так, якщо останній з перераховуваних предметів виявиться сьомим, то це і означає, що є сім предметів.).
Питання про обгрунтування поняття натурального числа довгий час у науці не ставилося. Поняття натурального числа настільки звичне, що не виникло потреби в його визначенні в термінах будь-яких більш простих понять.

1.2 Гуманітарні підходи до вивчення нумерації чисел
Багаті можливості для реалізації гуманітарного підходу до навчання математики містить у собі навчальний матеріал теми «Нумерація чисел», в якій викладено відомості про позначення чисел в мові і на письмі. Ці відомості вивчаються при роботі з будь-якими програмами. (У математиці відомості про принципи і правила запису і читання чисел, правила виконання арифметичних дій з числами, записаними певним чином, складають зміст розділу «Системи числення»).
Традиційно вивчення системи запису і читання чисел у початковій школі зводиться до навчання дітей записувати і за записом читати числа в десятковій системі. Десяткова система, десяткова запис при цьому сприймаються як єдино можливі. Найчастіше діти і не підозрюють про те, що існують і інші системи запису, системи позначення чисел, що десяткова система - результат багатовікової роботи думки людства над вирішенням проблеми: як нескінченна безліч чисел записати кінцевим числом знаків, щоб запис легко читався і полегшувала порівняння чисел і виконання дій з ними. Сприймаючи діючу систему запису і читання чисел як щось абсолютне і незмінне, діти не відокремлюють зміст запису від самого запису, зміст і сенс поняття числа від форми позначення його в мові і на письмі. Останнє ж значно ускладнює розуміння і освоєння як поняття числа, так і способів, і форм його позначення.
В даний час в деяких експериментальних курсах зроблені спроби подолати зазначені недоліки традиційного навчання. Найбільш повно питання позначення чисел представлені в програмах і підручниках, розроблених на основі концепції розвивального навчання В. В. Давидова. Однак розгляд їх повністю підпорядковано ідеї побудови теорії числа на основі поняття величини. Необхідність будувати і вивчення систем запису на основі цієї теорії заважає авторам показати проблему позначення чисел всебічно. Представлений у цих програмах і підручниках підхід в силу тієї ж необхідності не може бути застосований поза системою вивчення чисел на основі поняття величини. Крім того, і в цій системі не розкривається і не ставиться названа вище проблема, яка призвела до створення позиційних систем числення і, зокрема десяткової (хоча багато що і зроблено в цьому напрямку).
Викладемо суть підходу, який, як показує багаторічна досвідчена перевірка, цілком доступний кожному вчителю. Основу його складають усвідомлення дітьми загальної проблеми позначення знань і проблеми позначення чисел; усвідомлення гуманітарних, загальнокультурних аспектів знання про число і способи його позначення.
Числові уявлення виникають у дітей задовго до їх вступу до школи. Слова-позначення чисел приходять в життя дитини з життя дорослих і набувають абстрактний сенс у міру накопичення конкретних смислів (два яблука, два пальці, дві руки, дві тисячі рублів, два кроки, два метри, дві ляльки, дві машини, два літри, один , два, три, і т. п.). Рівень, характер, зміст, ступінь усвідомленості цих уявлень в різних дітей різні і залежать як від обставин їх життя, так і від індивідуальних особливостей. Уявлення про позначення чисел в мові спочатку нерозривно пов'язані з числовими уявленнями, невіддільні від них.
При вивченні чисел, на наш погляд, відразу ж повинна вставати проблема їх позначення. Спочатку ця проблема виникає при узагальненні та уточнення числових уявлень першокласників. Засобом такого узагальнення та уточнення може бути конструювання способів кількісного порівняння предметів і груп предметів різноманітні якостям - ознаками, властивостями, а також конструювання способів позначення результатів цього порівняння в мові і на письмі.
Кількісне порівняння предметів і груп предметів може проводитися на двох рівнях:
- Встановлення відносин «більше», «менше» або «стільки ж»;
- Встановлення кратного відносини «скільки разів» без використання мірки-посередника і з її застосуванням.
Кількісне порівняння проводиться після встановлення загальної якості - ознаки, за яким можливо кількісне порівняння. Наприклад, книгу і зошит можна кількісно порівнювати по довжині будь-яких сторін, за масою, за обсягом, за кількістю сторінок, за вартістю, за площі будь-яких поверхонь, за площею загальною сумарною поверхні кожного предмета. Кілька гуртків і кілька квадратів кількісно можна порівнювати по довжині складених з них рядів, по обмежуваний ними площі поверхні, за кількістю окремих предметів у групах (за кількістю «штук» гуртків і квадратів), за масою, за обсягом.
Вже при встановленні відносин «більше», «менше» або «стільки ж» («дорівнює») корисно поставити перед дітьми проблему позначення результатів порівняння: «Ми вчора з вами порівнювали (за кількістю« штук »), чого в цій коробці більше: квадратів або трикутників. Але я не пам'ятаю результат. Погано, що ми вчора ніяк не записали, ніяк не позначили його. Доведеться заново порівнювати. Як би ви запропонували позначити, записати, що квадратів менше, ніж трикутників? »Корисно порівняти різні способи вираження результатів порівняння - в слові, в предметних діях, в графічних знаках. При виконанні завдань на порівняння необхідно звертати увагу дітей на те, що сказав, повідомив, показав, зобразив учень, щоб ми дізналися результати порівнюваних їм предметів (груп предметів); як він сказав, показав, зобразив - за допомогою яких слів, жестів, рухів , дій з предметами, малюнків, письмових (графічних) знаків; наскільки точно, зрозуміло вдалося йому повідомити те, що він хотів; чи всі однаково його зрозуміли.
Дієвим засобом усвідомлення відмінностей між змістом знання та у спосіб його вираження, усвідомлення ролі способу вираження в оволодінні цим знанням є відшукання дітьми різних способів вираження того ж знання, різних способів його позначення в мові, в предметних діях, на листі. Покажемо, як це засіб може бути використано при формуванні поняття числа.
Наприклад, учням пропонуємо порівняти дві групи предметів, перерахувати які вони ще не в змозі. За допомогою складання пар діти встановлюють, що в обох групах предметів порівну (по кількості окремих предметів, «штук»). Учитель пропонує позначити кількість окремих предметів в одній з груп будь-яким словом, малюнком, графічним знаком (довільним), будь-якої літери. Приймається декілька пропозицій хлопців. Слова, малюнки, знаки, літери виносяться на дошку (п'ять-шість запропонованих дітьми варіантів). Потім вчитель запитує:
- Вони знають, що цих предметів стільки ж, скільки цих (показує спочатку першу, позначену групу, потім другу). Кількість цих предметів ми позначили так ... (Показує перший набір позначень, запропонований дітьми). Як же визначити кількість цих предметів (показує іншу групу предметів)?
Не було ще випадку, щоб діти не здогадалися, що для позначення однакової кількості доцільно використовувати однакові позначення.
- Чому за цим позначенням можна відразу ж здогадатися, що предметів порівну?
Потім вони демонструють ще одну групу предметів, підібрану їм так, що предметів в цій групі стільки ж, скільки їх у кожній з раніше розглянутих.
Нам відомо, що з цих предметів стільки ж, скільки і цих (показує на одну з раніше розглянутих груп). Хто не вірить, може перевірити, склавши пари. Позначте їх кількість словом, малюнком, знаком так, щоб відразу було ясно, що їх стільки ж, скільки і цих предметів (показує на одну з раніше розглянутих груп).
Поясніть, чому ви позначили так? (Якщо кількість цих предметів позначено так то й кількість цих предметів, оскільки їх стільки ж, позначу тим же словом, знаком, малюнком, буквою.)
- А тепер порахуйте (порахуємо разом) кількість окремих предметів у кожній групі. ... Як прийнято в математиці позначати це кількість? (Словами - числівниками, знайомий - відповідною цифрою або цифрами, малюнком, наприклад точковим).
- Значить, придумані нами слова, знаки - це «замінники» назв, позначень чисел. І ми могли б ними користуватися точно так само, як відповідною назвою і позначенням числа. (Наприклад: замість слова «сім» і цифри «7» ми могли б говорити «блям» і писати «я».) І все було б добре. Щоправда, нас не зрозуміли б ті, хто не був на сьогоднішньому нашому уроці.
Розгляд різних способів позначення результатів кількісного порівняння (у тому числі і що приводить до появи числа), їх зіставлення, обговорення переваг та недоліків, виявлення цих достоїнств і недоліків при спробах використати придумані дітьми позначення чисел створюють ту атмосферу усвідомлення єдності і відмінностей сенсу і знака, означуваного і що означає, що в подальшому дозволяє обговорювати й інші проблеми пізнання, проблеми збереження і передачі знання однією людиною іншій, одним поколінням іншому.
1.3 Методика вивчення числа в межах 10
Виділення теми «Десяток» в особливий концентр пояснюється рядом причин.
Нумерація і арифметичні дії в межах 10 мають деякі особливості. Десять - підстава десяткової системи числення, тому числа від 1 до 10 утворюється в результаті рахунки простих одиниць (без використання інших розрядних одиниць). Для позначення кожного з чисел першого десятка застосовується в усному мовленні особливе слово, а на листі - особливий знак.
Арифметичні дії (додавання і віднімання) безпосередньо пов'язані з операціями над множинами. Випадки додавання і віднімання в межах 10 є табличними, вони заучуються напам'ять.
Невеликі числа створюють гарні умови для розкриття учнями математичних понять. Спираючись на наявний у дітей досвід, а також використовуючи практичні дії з предметами, можна сформувати такі поняття, як натуральне число, рівність і нерівність чисел.
У темі «Десяток» починається вивчення багатьох питань, робота над якими триває в наступних концентр. Так, рахунок в межах 10 - основа оволодіння рахунком взагалі, тому що інші розрядні одиниці (десятки, сотні і т.д.) вважають точно так само, як і прості одиниці. Назви і позначення чисел першого десятка служать вихідними для називання і позначення будь-яких багатозначних чисел. Додавання і віднімання в межах 10 складають основу виконання усних і письмових обчислень за межами першого десятка.
У підготовчий період вчителю треба виявити запас математичних знань і умінь у дітей, що надійшли до школи, і підготує їх до роботи над першою темою програми - нумерацією чисел в межах 10.
Важливо на цьому етапі встановити, чи вміє дитина рахувати предмети і в яких межах, чи розуміє сенс термінів «більше», «менше», «стільки ж» (однаково, порівну », який у нього запас просторових уявлень (тобто в якою мірою він володіє поняттями (ліворуч-праворуч »,« вгорі-внизу »,« попереду-позаду »,« перед-після-поміж »та ін.)
У невимушеній бесіді (бажано до початку навчання в (бажано до початку навчання в 1 класі) вчитель пропонує дитині виконати кілька завдань, щоб з'ясувати, який запас знань і умінь у учня. Завдання можуть бути приблизно такими:
Чи вмієш ти рахувати? Порахуй ці картинки. Скільки тут картинок? (10 - 15штук).
Візьми в ліву руку стільки ж олівців, скільки їх лежить на столі (4 - 7 штук).
Дізнайся, яких гуртків більше: синіх або червоних (6 великих червоних і 7 маленьких синіх).
Подивися на картину (до казки «Ріпка») і скажи, хто стоїть перед жучків, після кішки, між онукою та кішкою.
У тому випадку, коли учень успішно справляється з цими завданнями, можна запропонувати йому один-два питання за матеріалом, який належить вивчати (приклади або задачі на додавання і віднімання в межах 10, завдання на розрізнення і називання геометричних фігур, на впізнавання цифр та ін .).
Отримані відомості корисно записати в таблицю так, щоб згодом учитель міг використовувати їх на уроках, проводячи індивідуальну роботу з дітьми.
У підготовчий період і далі при вивченні нумерації чисел у дітей можна поступово формуватися поняття чисел, тобто вони повинні засвоїти різні способи отримання (освіти) чисел: у процесі рахунки, вимірювання, а також шляхом виконання арифметичних дій. Перш за все важливо відпрацювати вміння рахувати, тому вправи в рахунку предметів включаються на кожному уроці підготовчого періоду. Діти вважають предмети навколишній обстановки; предметні картинки, виставлені на набірному полотні; предмети, зображені на картинках у підручнику, а також палички, гуртки, трикутники та ін Цей матеріал зручно зберігати в арифметичних касах або в саморобних пеналах, виготовлених із сірникових коробок.
Вправляючись у рахунку, учні за допомогою вчителя повинні встановити, що за рахунку не можна пропускати предмети або сосчітивать один і той же предмет кілька разів. До такого висновку вони підійдуть самі, зіставляючи правильний і неправильний рахунок предметів.
Вважаючи предмети в різному порядку, учні своїми словами формулюють висновок про те, що результат рахунку не залежить від порядку рахунку. Наприклад, один учень вважає предмети, розташовані в ряд, зліва направо, а інший - справа наліво. Учні переконуються, що вважали по-різному, а вийшло одне і те ж число. Аналогічно виконуються інші вправи, наприклад рахунок зверху вниз і знизу вгору сходинок сходів, поверхів у будинку і т.п.
Треба навчити дітей користуватися при рахунку як кількісними, так і порядковими числівниками, пропонуючи вправи: «Вважай так: один, два, три ...» або «Вважай так: перший, другий, третій ...». Учні поступово повинні засвоїти, що якщо останній предмет виявився п'ятим за рахунку, то всього предметів п'ять, і, навпаки, якщо всього предметів п'ять, то останній предмет п'ятий, але разом з тим «п'ятий» - це тільки один предмет.
З перших же уроків підготовчого періоду відпрацьовується вміння порівнювати чисельності множин. З цією метою пропонуються дітям такі завдання: «Скажіть, на якому вікні квітів більше; в якому ряду ялинок на малюнку менше; яких гуртків більше, а яких менше на набірному полотні і т.п.».
Вправи на порівняння множин даються так, щоб діти виконували їх не тільки не тільки за допомогою рахунку, а й шляхом співвіднесення елементів «один до одного», тобто через встановлення взаємно однозначної відповідності, наприклад: а) покладіть на парту 7 трикутників; на кожен трикутник покладіть по кухоль; хто не вважаючи, скаже, скільки гуртків поклали, як здогадались, б) покладіть в ряд декілька квадратів; як не вважаючи, покласти стільки ж паличок, в) візьміть не рахуючи, кілька великих і кілька маленьких кружків; розкладіть їх один під одним так, щоб відразу було видно, яких гуртків більше, яких менше; г) намалюйте у зошиті три трикутники, потім намалюйте од кожним трикутником квадрат і справа ще один квадрат, яких фігур менше, яких більше.
Як показує практика, діти, які у школу, слабо підготовлені до листа. Тому починаючи з першого дня занять необхідно щодня включати підготовчі вправи до письма цифр, вчити дітей правильно тримати перо, виділяти рядок і клітку, красиво розташовувати записи в зошиті. З цією метою корисно пропонувати малювання так званих «бордюрів», тобто візерунків з точок, паличок, знаків «плюс», «мінус», геометричних фігур.
При вивченні нумерації учні повинні засвоїти, як називається кожне число і як воно позначається друкованої та письмовій цифрою. У органічного зв'язку з цим формується поняття початкового відрізка натуральної послідовності, а також поняття натурального числа як члена цієї послідовності, тобто учні повинні засвоїти:
по-перше, як утворюється кожне число більше безпосередньо передує числа і одиниці, а також з наступного за ним числа і одиниці;
по-друге, на скільки кожне число безпосередньо передує йому і менше безпосередньо наступного за ним за рахунку числа;
по - третє, яке місце займає кожне число в ряду чисел від 1 до 10; після якого числа і перед яким числом називають його за рахунку.
Засвоєння цих знань просувають учневі на новий щабель в усвідомленні поняття числа; число виступає не осібно, а у взаємозв'язку з іншими числами, у дітей починає формуватися уявлення про натуральний ряді чисел.
Освіта кожного числа з інших чисел, відносини між числами можна розкрити тільки в тому випадку, якщо розглядати одночасно декілька послідовних чисел. Тому вивчають не окремі числа, а відрізки натурального ряду від одиниці до того числа, яке введено останнім: 1, 2; 1,2,3; 1,2,3,4 і т. д.
Розглянемо методику вивчення основних питань нумерації.
Будь-яке число в натуральній послідовності, крім числа 1, можна отримати так: додати одиницю до безпосередньо попереднього числа (3 - це 2 і ще один) або відняти одиницю з наступного за ним числа (3 - це 4 без одного). Освіта чисел розкривається за допомогою таких вправ:
Прісчітиваніе і відлік по 1 (з ілюстрацією на предметах). Усвідомлення принципу побудови натурального ряду чисел дозволяє виконати прісчітиваніе і відлік по 1. На відміну від рахунку, особливість цих операцій полягає в тому, що одне з предметних множин представлено натуральним числом.
Операція прісчітиванія освоюється легше, в цьому важливу роль відіграє засвоєння порядку чисел при рахунку. Інакше йде справа з засвоєнням зворотній послідовності чисел, в основі якої лежить відлічування по 1. Тут учні вправляються лише у відтворенні послідовності числівників, що ніяк не пов'язано з вирішенням практичних завдань. Для того, щоб вони усвідомили практичну значимість цього вміння, корисно використовувати ситуації, особливості яких пов'язані з рухом числа від більшого до меншого: 1) учень повинен рухатися від більшого числа до меншого, проте при цьому всі предмети знаходяться перед ним і він може скористатися рахунком (листоноша); 2) частину предметів прихована від очей, тому рахунок здійснити неможливо (кінотеатр).
Наприклад, при вивченні чисел 1 - 4 вчитель пропонує дітям покласти 2 палички, потім покласти ще 1 паличку. З'ясовують, скільки стало паличок і як отримали 3 палички. Потім з 3 паличок прибирають одну паличку і пояснюють, як отримали 2 палички.
Освіта числових послідовностей («числових драбинок»). Так, при вивченні чисел 1 - 4 виробляється така робота:
«Покладіть два кола; нижче покладіть стільки ж трикутників; присуньте ще один трикутник. Скільки стало всього трикутників? Як отримали три трикутника? Яких постатей більше: трикутників або кіл? На скільки більше?
Покладіть в наступний ряд стільки квадратів, скільки у вас лежить трикутників. Що треба зробити, щоб квадратів стало більше на 1? Покладіть ще 1 квадрат. Скільки стало квадратів? Як отримали 4 квадрати? »
Рішення задач за допомогою ілюстрації. Наприклад, при вивченні чисел 1 - 6 вчитель пропонує дітям вирішити задачу: «У коробці лежало 5 олівців (вважають); туди поклали ще один олівець (кладуть і закривають коробку). Скільки стало олівців? »Як розв'язали це завдання? Перевіримо. (Вважають олівець в коробці). Аналогічно працюють над завданням: «У коробці лежало 6 олівців, 1 олівець вийняли. Скільки олівців залишилося? »Як розв'язали це завдання? Перевіримо. (Вважають залишилися олівці.)
Знайомство з друкованої та письмовій цифрою. Досліджуване числа позначають спочатку друкованими цифрами, яке виставляють на набірному полотні поруч з відповідним безліччю предметів. Вчитель пояснює: можна сказати - три квадрати, три стільці, три людини, а можна позначити число 3 ось таким знаком, такою цифрою. Діти знаходять нову цифру в своїх касах, розглядають і приєднують до знайомих цифр. Для закріплення відразу ж включають вправи на встановлення відповідності між числом і цифрою: «Покажіть за допомогою паличок, яке число позначає ця цифра?»; «Покажіть цифрою число трикутників, які у мене на руках».
Знайомлячи з письмовою цифрою, вчитель показує зразок написання цифри на дошці. Діти засвоюють напрямок руху руки, малюючи цифру в повітрі або обводячи зразок, даний вчителем у зошитах. Далі учні пишуть 2-3 цифри. Учитель перевіряє і відзначає найбільш вдалу. Потім учні пишуть одну-дві строчки цифр.
Знання цифр закріплюється на наступних уроках, коли учням пропонують виконати різні вправи з нумерації, а відповідь або показувати цифрою, або записувати в зошит. Наприклад, яке число вийде, якщо до 7 додати 1 (якщо з 6 відняти 1)? Яке число більше, ніж 5, на 1 (менше, ніж 10, на 1)? Яке число називають за рахунку після числа 6 (перед числом 7)? І т.п.
Порівняння послідовних чисел натурального ряду спочатку виконується з опорою на порівняння множин. Число предметів позначають цифрами, а відношення між числами - знаком «>», «<», або «=».
Знаки «>», «<», «=» можна ввести так: запропонувати дітям намалювати ліворуч один прапорець і праворуч один прапорець, потім ліворуч намалювати ще один прапорець. Діти скажуть, що зліва прапорців більше, ніж справа. Далі позначають число прапорців цифрами і встановлюють, що число 2 більше, ніж 1. Учитель показує знак «>», пояснюючи, що він означає «більше». З'являється запис: 2> 1. Діти вчаться читати її «Два більше, ніж один». Також розглядають: 1 <2,2 = 2. Потім учні вправляються у читанні рівностей і нерівностей за підручником чи з дошки, порівнюють числа і записують отримані рівності та нерівності.
Щоб учні запам'ятали написання самих знаків і не змішували знаки «>» і «<», корисно на видному місці в класі вивісити таблички із зразками записів, наприклад 1 <2, 2> 1, 2 = 2. Можна звернути увагу дітей на те, що вершина «куточка», який позначає «більше» або «менше», спрямована (показує) на менше число і що записи зі знаками «>», «<» читають зліва направо. Вже при вивченні чисел першого п'ята учні підходять до узагальнень: кожне наступне число більше на 1, а кожне попереднє менше на 1. Тому при порівнянні чисел поступово переходять від порівняння сукупностей до з'ясування місця порівнюваних чисел в натуральній послідовності: 6 більше, ніж 5, тому що 6 за рахунку називають після числа 5; 5 менше, ніж 6 тому що 5 за рахунку називають перед числом 6.
Порядок проходження чисел у натуральному ряді з'ясовують спочатку з опорою на безлічі предметів. Складаючи з предметів або зарисовуючи "числові драбинки», діти переконуються в тому, що числа впорядковані за величиною: після числа 1 називають за рахунку числа 2 йде число 3, яке більше його на 1; перед числом 4 називають число 3, яке менше його на 1; перед числом 3 називають число 2, яке менше його на 1. Між числами 2 і 4 знаходиться число 3, яке більше, ніж 2, і менше, ніж 4, на 1 і т. д.
Діти повинні поступово засвоїти послідовність чисел 1 - 10 і вміти називати їх прямому і зворотному порядку, а крім того, навчитися називати відразу місце будь-якого числа, не відтворюючи всього ряду чисел, починаючи з одиниці. Це вміння виробляється в процесі багаторазових вправ виду: «Назвіть число, яке за рахунку слід за числом 4. Яке число називають за рахунку перед числом 7 (між числами 8 і 10, після числа 4)? Після якого числа (перед яким числом) називають за рахунку число 6? »
При виконанні вправ з нумерації поряд з роздавальному дидактичним матеріалом доцільно використовувати наочний посібник «Числа 1-10», яке повинно створюватися поступово, по мірі вивчення чисел, і, поки йде робота над темою, знаходитися перед очима учнів. Цей посібник створює наочний образ натуральної послідовності, ілюструє кількісні і порядкові відносини чисел.
Міцну наочну основу для засвоєння нумерації чисел створює вивчення геометричного матеріалу, оскільки тут учні виконують практичні роботи, моделюють, креслять, вимірюють. Так, знайомлячись з багатокутниками, діти показують і вважають кути, вершини і сторони, порівнюючи їх число у різних багатокутників. Ознайомившись з точкою, прямий і відрізком прямої, діти вчаться проводити пряму через одну і через дві точки, з'єднувати дві точки відрізком, вимірювати і креслити відрізки заданої довжини (у сантиметрах), порівнювати відрізки. Всі ці вправи не тільки формують геометричні і просторові уявлення, вимірювальні і графічні вміння, а й закріплюють знання з нумерації.
Вивчаючи числа першого десятка, діти знайомляться також і з числом нуль. Поняття про це числі діти отримують, виконуючи ряд вправ у отсчітиванія предметів по одному до тих пір, поки ні залишиться жодного (облітають листя з гілки, відлітають птахи з гнізда; учень віддає зошити тощо). Потім вводиться позначення числа нуль цифрою. Учні вирішують, наприклад, такі завдання: 1) На гілці висіли дві вишні, 1 впала. Скільки вишень залишилося? 2) На гілці висіла 1 вишня, потім вона впала. Скільки вишень залишилося? Завдання вирішують, записують рішення, формулюють відповіді. Вирішення другого завдання: 1 - 1 = 0 (з одного відняти один, вийде нуль). Відповідь: на гілці не залишилося вишень.
Далі число 0 порівнюють з числом 1. Спираючись на рішення задачі, з'ясовують, скільки вишень було, скільки впало, довше або менше стало вишень після того, як одна вишня впала. Результат порівняння записують: 0 <1. На основі таких вправ встановлюють, що в ряду чисел 0 повинен стояти перед числом 1, так як 0 менше, ніж 1, на 1.
Склад же чисел 6, 7, 8, 9, 10 хоч і ілюструється за допомогою операцій над множинами, однак засвоюється дітьми пізніше, при вивченні додавання і віднімання в межах 10 [1, 52].
Отже, вивчивши теоретичні аспекти формування поняття числа у молодших школярів, можна зробити наступні висновки:
У курсі математики поняття числа є одним з ключових, з якими виконуються різні операції.
Формування поняття числа проводиться за визначеними програмами навчання, найбільш ефективною з яких є метод розвиваючого навчання.
Ефективному засвоєнню учнями поняття числа сприяє формування логічного мислення на уроках математики.

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ПО ВИВЧЕННЮ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЧИСЛА У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
2.1 Досвід роботи вчителів з ​​формування поняття числа у молодших школярів
Підходити творчо до розробки уроку справа нелегка, особливо, якщо підручник складено поурочно, тобто у ньому запропоновано певну кількість завдань, яке потрібно виконати на даному уроці. Складно це і тоді, коли плануєш вивчення нового матеріалу. На такому уроці хочеться, щоб вивчення нового було розглянуто з різних сторін.
Такий підхід пропонується у підручнику «Математика-1» Н. Б. Істоміної та І. Б. Нефедова. У ньому для кожного уроку дається 2-3 завдання, а у методичних рекомендаціях пропонується уважно переглянути всі попередні завдання і орієнтуючись на них, скласти до нового уроку додаткові. Такий підхід створює сприятливі умови для творчої діяльності вчителя, хоча, звичайно, не все виходить відразу. Тут величезну допомогу вчителю надають самі завдання, запропоновані в підручнику, вони допомагають йому побудувати урок так, щоб вся діяльність дітей була підпорядкована основній меті уроку.
Покажу це на прикладі уроку, на якому діти знайомляться з числом і цифрою нуль.
Ось так виглядає сторінка підручника «Математика-1» Н. Б. Істоміної та І. Б. Нефедова, пов'язана з вивченням теми «Число і цифра 0».


Всі завдання, запропоновані на цій сторінці, пов'язані з вивченням нового питання. У той же час при виконанні цих завдань можна використовувати матеріал, раннє вивчений дітьми. Крім того, ці завдання активізують діяльність учнів, так як вони вимагають від них аналізу запропонованих ілюстрацій: порівняння, вибору рівностей, що відповідають цім ілюстрацій, обгрунтування виконуваних дій, самостійної запису числових рівностей.
Орієнтуючись на цю сторінку, можна скласти різні варіанти уроків, а я хочу запропонувати свій варіант.
Спочатку ми попросили учнів назвати числа, які їм відомі. Пропонуючи таке завдання, я не виключала можливості, що діти назвуть і числа більше 10. Але, мабуть, тому, що на уроках ці числа ще не розглядалися, учні назвали тільки числа від 1 до 9. Тому свою бесіду побудувала так:
- Сьогодні ми познайомимося ще з одним числом і цифрою (знаком), якій це число записується (позначається). Як ви думаєте, яке це число? (10,0).
Подивіться, хто з вас прав? (Запалюю на електротабло 8 вогників.)
Якою цифрою позначимо кількість вогників? (Учні виставляють на фланелеграфе картку з цифрою 8).
Гашу на табло 2 вогника.
Що змінилося на табло? (Огоньков стало на 2 менше, вогників стало 6.)
Поставимо на фланелеграф цифру, якій позначається це число.
Гашу ще 2 вогника, потім ще 2. Діти виставляють цифри 4 і 2. На фланелеграфе ряд чисел: 8, 6, 4, 2. Гашу останні 2 вогника.
А тепер, що ви бачите на табло? (Немає жодного вогника, немає нічого, табло пусте.)
А може хто-небудь знає, яким знаком у математиці можна позначити те, що на табло немає жодного вогника? Діти виставляють на фланелеграфе картку з цифрою 0.
Вірно, цим знаком записується число нуль.
Цифра ніби літери «О» -
Це нуль иль нічого.
Цей нуль такий гарненький,
Але не означає нічого.
Такий цифрою (знаком) 0 вперше стали позначати в Індії, а його назва виникла від латинського слова nullum, що в перекладі на російську означає жодного, анітрохи.
А хто може сказати, за яким правилом записаний на дошці ряд чисел: 8, 6, 4, 2, 0? (Числа зменшуються; числа зменшуються на 2.)
-Давайте повчимося красиво писати цифру 0.
На дошці даю зразок запису, пояснюю, як писати цю цифру. Викликаю до дошки дітей, і вони самі пробують написати цифру 0. Кожен раз обговорюємо, що вийшло добре, а що не вдається, хто написав цифру 0 правильно. Діти пишуть цифру «в повітрі», потім в зошитах.
-Отже, ми навчилися писати цифру 0. А тепер хочете познайомитися з таємницями цього числа? (Так, так.)
Послухайте вірш:
Пощастило знову Єгорка:
Біля річки сидить не даремно -
Два карасика у відерці
І чотири піскаря.
Але дивіться, у відерця
З'явився хитрий кіт.
Скільки риб тепер Єгорка
На вуха нам принесе?
-Хто хоче на фланелеграфе зобразити картинку до цього вірша?
На фланелеграфе прикріплюється відерце, в нього поміщається спочатку 2 карася, потім 4 піскаря.
- Запишіть у зошиті рівність, яке відповідає цій дії. Діти записують самостійно: 2 +4 = 6.
- Що сталося потім? Хто буде хитрим котом? Виходь і покажи, як зміниться наша картинка.
Учень виходить до дошки і знімає 6 рибок.
- А яким рівністю треба записати цю дію?
Діти самостійно записують у зошитах: 6-6 = 0. Поки вони пишуть, я повертаю рибок на фланелеграф (у відерце).
- Подивіться, у відрі знову 6 рибок. Закрийте очі, я щось зміню на картинці. Забираю 1 рибку. Яким рівністю запишемо те, що я зробила? (6-1 = 5.)
Повторюю завдання, прибираю ще одну рибку. У зошитах діти записують: 5-1 = 4.
Знову пропоную закрити очі і нічого не міняю на картинці.
- Відкрийте очі. Що змінилося? (Нічего.)
- Здогадайтеся, як можна це записати рівністю?
Діти пропонують: 4-0 = 4, 4 +0 = 4.
- Що показує цей запис? (Ні однієї рибки не прибрали, жодної рибки не додали.)
- Відкрийте підручник.
Учень читає завдання і пояснює, що на першій картинці зліва 4 кола, а справа 6, кіл стало більше на 2, значить, цій парі картинок підходить рівність 4 +2 = 6.
Аналогічно обговорюються всі пари картинок. Цікаво, що і картинці (друга в другому ряду), на якій зображено по чотири гуртка, підходять два рівності: 4 +0 = 4 і 4-0 = 4.
Природно, діти намагаються знайти і до наступної картинці теж два рівності, але дано тільки одне 7-0 = 7. Тоді вони самі пропонують інше 7 +0 = 7. Деякі говорять, що одне рівність записано невірно (7 +0 = 4), і, якщо замість 4 написати 7, то це рівність підійде до останньої парі картинок.
Мене радує, що діти дають такі відповіді. Це показник того, що вони аналізують малюнки і осмислено співвідносять з ними числові рівності.
- А якщо розглядати зміни в кожній парі картинок не зліва направо, як це дано в підручнику, а справа наліво, то які рівності можна записати до кожної пари?
Пропоную зробити це самостійно, хто скільки встигне за 5 хвилин.
Після цього діти легко знаходять місце нуля на числовому промені, і ми з'ясовуємо, що в цьому випадку позначає число «0» (не відклали жодної мірки, початок променя).
Визначивши місце нуля на числовому промені, ми виконуємо завдання № 106. Діти самостійно записують у зошитах рівності: 0 +5 = 5, 3-3 = 0, 0 +6 = 6, 9-9 = 0.
При перевірці вони читають рівності використовуючи (хто може) математичні терміни (доданок, значення суми) і пояснювальних ють, що позначає кожне число в рівності на числовому промені.
Потім вони на числових променях знаходять значення виразів:
0 +3 +2 / промінь а /
0 +4 +2 / промінь в /
9-7-2 / промінь г /
Діти накладають на сторінку підручник прозору плівку і виконують завдання. З'ясовуємо, які зміни вони внесли на кожному променевому числі.
Нарешті, пропонуємо останнє завдання. Його немає в підручнику, але мені хочеться перевірити, здогадаються чи наші учні, як зобразити на числовому промені такі рівності: 3-0 = 3, 5 +0 = 5.

Завдання виконується самостійно, в індивідуальних картках. Справляються всі.
Підводимо підсумок:
- З якими таємницями нуля ми познайомилися сьогодні на уроці? (До числа додаємо нуль, отримуємо це число; з числа ви читаємо нуль, отримуємо це ж число; якщо і трьох відняти 3, то отримаємо нуль; якщо і будь-якого числа відняти це ж число, отримай нуль).
-А якщо до нуля додати нуль? А її чи з нуля відняти нуль?
Так хто ж мав рацію, з яким числом і з якою цифрою ми познайомилися сьогодні на уроці?
Урок приніс велике задоволення дітям, а це дуже важливо для подальшого пошуку та творчості.

2.2 Дослідження та аналіз формування поняття числа у молодших школярів
У методичних посібниках з навчання математики вказівки, що стосуються рахунку в межах першого десятка, починається з того, що треба забезпечити наочний процес утворення групи предметів або сприйняття числа. Потім рекомендується переходити до листа цифр, вивчення складу числа і після цього - до складання і віднімання. Але відсутня необхідність з'ясування того, якого значення числа і рахунку.
Оскільки усвідомленість операцій, виконуваних дітьми грає велику роль у розвитку, слід вже на самому початку привернути увагу дітей до розуміння числа і рахунку.
Під час проходження державної практики Атіковской середній загальноосвітній школі Бурзянського району провела інтервьюріваніе вчителем початкових класів з Розалією Рахимовна на базі третього класу (Додаток 1).
Вчителька початкових класів пропонує використовувати при введенні поняття числа вірші, приказки, прислів'я і т.п., щоб розвивати інтерес у дітей до роботи (Додаток 2). Наприклад:
Вірші:
Три кольори є у світлофора,
Вони зрозумілі для шофера:
Червоний колір -
Проїзду немає,
Жовтий -
Будь готовий до шляху,
А зелене світло - кати!
Прислів'я:
Горе на двох - півгори,
Радість на двох - дві радості.
Серед вчителів початкових класів з Розалією Рахимовна, Гульсірой Закіровной, Райс Галіевной також провела анкетування:
Ви віддаєте перевагу підручники Моро?
Результат представлений у діаграмі:
\ S
За результатами очевидно, що 95% вчителів вважають за краще підручники Моро.
Ви вважаєте що програми Моро більш вдалі?
Результат представлений у діаграмі:
\ S
У цій діаграмі також видно, що 95% вчителів вважають програми Моро більш вдалими.
Чи всі діти вміють рахувати коли приходять до школи?
Результат представлений у діаграмі:

\ S
За результатами очевидно, що більшість учнів вміють рахувати коли приходять до школи.
Чи є серед першокласників вміють рахувати до ста?
Результат представлений у діаграмі:
\ S
За результатами очевидно, що тільки 40% учнів вміють рахувати до ста коли приходять до школи. Це тільки, ті учні, які відвідували дитячий садок.
Вчителька початкових класів Розалія Рахимовна при формуванні поняття числа, пропонує використовувати казку за темою «Однозначні і двозначні числа» (II клас, програма 1-4) вона починає заздалегідь, даючи їм завдання освіжити в пам'яті, а хто не читав ще - прочитати казку А . Толстого «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно».
Урок починається вступним словом про казку. Далі повідомляє, що сорока принесла термінову телеграму. Один з учнів читає її:
«Хлопці, зник Буратіно! Допоможіть його знайти. Друзі Буратіно ».
Хлопці охоче погоджуються знайти Буратіно. Але з чого почати пошук? Каже їм, що випадково дізналася, що Карабас-Барабас закрив нашого друга в своєму домі і, щоб він не втік, повісив на двері два великі замку. Ви можете відкрити замки, вирішивши записані на них приклади.
На дошці намальовані двері і до них прикріплені два картонних замку із записаними на них прикладами:
11-5 12-7
18-9 14-7
3 +8 54 - 6
6 +7 4 +9
Хлопці виконують рішення цих прикладів за варіантами, а два учні працюють у магнітної дошки, прикріплюючи до прикладів відповіді.
- Вирішивши приклади на замках, - продовжую я, - ми отримали ключі від них. Але подивіться, хто до нас приїхав?
На дошку прикріплюється картинка з намальованим вагончиком. У ньому лисиця Аліса і кіт Базиліо.
- Хлопці, вони стверджують, що ви не знайомі з Буратіно. Вони хочуть відвезти його в Країну Дурнів, а в будинку закрити Дуремара. А ви ж добре пам'ятаєте Буратіно? Давайте спробуємо скласти його портрет.
До дошки прикріплюється зворотною стороною розрізаний на 8 частин портрет Буратіно. На кожній частині записані приклади:
9 - 1 10-7
3 +4 11-2
5 +5 12-6
5 +6 10 +8
Дає завдання:
- Знайдіть приклад з відповіддю 8. вісім збільште на 3. Знайдіть приклад з такою відповіддю.
- Зменшуване 17, різниця 8. Знайдіть від'ємник. Знайдіть приклад з такою відповіддю і т.п.
З поставлених по порядку карток збирається портрет Буратіно.
- Ось ми і звільнили Буратіно! А зараз разом з ним повеселимося.
Проводиться физкультминутка під пісню з кінофільму «Пригоди Буратіно».
- А тепер заспокойтеся, я ваш гість, Буратіно, послухає, як ви вмієте читати числа.
Читання хором написаних на дошці чисел:
9 2 0 5 7
11 18 20 14 13
Запитує, скільки цифр потрібно для запису чисел в першому рядку? У другій?
Робить висновок: 9, 2, 0, 5, 7 - однозначні числа, 11, 18, 20, 14, 13 - двозначні числа.
- А тепер, користуючись набором цифр, покажіть однозначні числа, двозначні. Назвіть всі однозначні числа в межі 20. Назвіть всі двозначні числа в межі 20.
- До Буратіно прийшла Мальвіна. У неї багато куль із записаними на них числами. Запишіть у першому рядку всі однозначні числа, в другій всі двозначні.
Проведіть взаємоперевірку. До нас прийшов ще один друг Буратіно - Артемон,
До дошки прикріплюється малюнок Артемона з записаними числами:

- Хлопці, які числа тут записані - однозначні або двозначні? Назвіть числа по порядку і скажіть, яке число пропущено.
Потім проводиться физкультминутка під мелодію пісні «Коли мої друзі зі мною» і починається робота над пройденим матеріалом.
Завдання будинок приготувала вам, хлопці, черепаха Тортилла. Вона дуже поспішала, але приповзла тільки до кінця уроку.
На дошку вивішується малюнок черепахи, що несе листок із завданням: № 3, с. 55.
- Отже, хлопці, сьогодні на уроці у вас - побували улюблені герої казки О. Толстого і ви разом з ними познайомилися з числами, що складаються з одного знака і з двох знаків. Це однозначні і двозначні числа.
Спостереження - вчителька над поняттям числа працювала дуже добре. Виразно пояснює і завжди використовує наочні посібники. В кінці уроку завжди хвалить їх за активність, уважність і висловлює подяку за урок.
Протоколювання уроку, проведеного Атіковской середній загальноосвітній школі Бурзянського району, вчителькою початкових класів з Розалією Рахимовна. Вона під час уроку завжди використовує цікаві матеріали, щоб цікаво було дітям. Діти розуміють і добре засвоюють тему, задоволені проведеними уроками (Додаток 3,4).
За результатами дослідної роботи видно, що вчителі підходять до формування поняття числа. Творчо надають особливого значення, використовують багато додаткового матеріалу, у вигляді загадок і наочних посібників.
2.3 Дослідно - експериментальна робота і апробування формування числа у молодших школярів
Навчальна діяльність завжди спрямована на досягнення певних результатів, які потребують розумової роботи, подолання певних труднощів. У силу цього вона має великі можливості для формування інтелектуальних, емоційних і дієво-вольових якостей. Інструментом для залучення дітей в пізнавальну діяльність служать різноманітні вправи, завдання, ігри, казки, безсумнівно, що на етапі початкового навчання математики переважну роль відіграють завдання на удосконалення рахунку.
Учні спочатку вивчають числа як об'єкт, а потім використовують як засіб виконання арифметичних дій, розв'язання задач і прикладів, порівняння множин предметів, застосування у практичній діяльності.
У дослідно - експериментальна робота проводилася в трьох етапах:
етап - констатуючий. Ми працюємо в Атіковской середній загальноосвітній школі Бурзянського району на третьому класі. Даний клас не відповідає для проведення дослідницької роботи, залежно від цього ходила на в 1 клас, який навчається 10 учнів і вела спеціальну роботу.
У контрольному класі проводила контрольну роботу у формі диктанту.
Покажи число, яке йде
- Перед числом 2
- Після числа 5
- Передує числу 3
- Наступні за числом 8
- Стоїть між 6 і 8
- На 1 більше, ніж 9
Запиши число якої складається з 1 десятку і 3 одиниць.
Запиши число якої складається з 2 десятків і 1 одиниці.
Перший доданок 10, другий доданок 8. Знайди суму.
Зменшуване 21, від'ємник 11. Знайди різницю.
Запиши в зошиті тільки ті числа, які пропущені в цьому ряду (на дошці записаний такий ряд: 1, 2, ..., 4, 5, ..., 7).
Мета цього етапу на скільки діти вміють рахувати. Для цього провела усну роботу.
Завдання у віршах:
По дорозі два хлопчики йшли
І по два рубля знайшли.
За ними ще чотири йдуть,
Скільки вони знайдуть?
На груші росло 10 груш, а на вербі на 2 менше. Скільки груш росло на вербі?
Гуляє в джунглях старий слон,
І самотній, і сумний він.
Але підійшов до нього синку,
І більше слон не самотній.
(Скільки слонів тепер?)
Скільки бубликів в мішок
Поклав ти, Півник?
- Два, але дідусеві дамо,
І залишиться ...
В клас увійшла Маринка,
А за нею - Арінком,
А потім прийшов Гнат,
Скільки стало всіх хлопців?
Снідали на привалі.
Нам з собою яєчок дали,
Некруто два і п'ять крутих.
Порахуй-ка скільки їх?
Три ягняти дружно жили
Так козенят ще чотири.
(Порахуй-ка скільки всіх?)
У маленької Свєти
Чотири цукерки.
Ще дала три Алла.
Скільки всього стало?
Сім огірків зібрали з грядки.
П'ять огірків вже з'їли.
Залишилося скільки їх, хлопці?
Ви б вважати зуміли?
Шість грибів знайшов Вадим,
А потім ще один.
Ви дайте відповідь на питання:
Скільки він грибів приніс?
Оцінила, хоча в 1 класі десяткова система числення, незалежно від цього отримала такі результати:
\ S
У першій діаграмі показані результати математичного диктанту. Як ми бачимо, діти не дуже добре засвоїли порядок чисел.

\ S
У другій діаграмі відображені результати усній роботи. З цієї діаграмі видно, що діти добре знають усний рахунок.
Етап - формуючий. Виконують вправи для розвитку мислення:
Порахуйте до 10 і назад.
Назвіть число, що слідує за числом 7, 5, 9.
Назвіть сусідів числа 8, 3, 6.
Знайдіть закономірність і продовжите ряд чисел: 1, 2, 3, 4, 5, ...
На галявинці гралися 6 ведмежат і 2 лисеняти. Скільки всього звірів на галявині?
Обчисли різницю чисел:
5 - 4 10 - 8
- 3 9 - 6
На столі стояло 3 склянки з вишнею. Костя з'їв 1 склянку вишні, поставивши порожню склянку на стіл. Скільки склянок стало?
Зменшуване 17, різниця 8. Знайдіть від'ємник.
Яке число в ряду чисел стоїть праворуч від числа 14? Зліва від числа 17?
Яке слово тут заховано?
6 +1 = О 3-2 = Д
8-2 = Л 4 +1 = О
9-5 = И 1 +2 = Ц
5 +3 = М

8
5
6
7
1
3
4
Результат:
\ S
У цій діаграмі відображені результати формуючого етапу, тобто як діти виконували вправи для розвитку мислення.
Етап - контрольний. Провела контрольну роботу, щоб перевірити покращився чи результат:
Обчисли:
3 + 2 5 + 3
6 - 2 4 - 2
Завдання:
На галявинці грали 6 звірят, з них двоє ведмежат, а решта лисенята. Скільки лисенят на галявинці?
Яке число стоїть між числами 8 і 10? Між числами 15 і 17?
Запишіть число, яке потрібно додати до 1, щоб вийшло 5.
Назвіть різні склади числа 8.
Результат контрольної роботи:

\ S
Як ми бачимо по діаграмі результат покращився. Діти добре стали виконувати завдання по поняття числа, тобто вони засвоїли цю тему.
Таким чином, можна зробити висновок, що розглянуті форми роботи передбачають звернення молодших школярів до свого досвіду, відображення власного розуміння семантичного сенсу чисел, що сприяє більш глибокому усвідомленню сутності. Дані форми роботи більшою мірою орієнтовані на розвиток творчих здібностей, уяви, на формування позитивних емоцій мотиваційної сфери навчання математики. Вони сприяють збагаченню внутрішнього досвіду молодших школярів, розвиває їх творчу активність, самостійність і в кінцевому підсумку - особистість учнів.
Завдання формування поняття числа є однією з центральною в курсі викладання математики в початковій школі.
Роботу з формування поняття числа можна будувати через розвиток пізнавальних здібностей учнів; реалізуючи диференційований підхід у навчанні.
Формування поняття числа у молодших школярів викликає певні труднощі. Помилкою з боку вчителів, що викликає небажані наслідки, є використання однорідних тренувальних вправ, нераціональних методів і форм навчання, невміння активно залучити учнів у навчальну діяльність.
При формуванні цього поняття необхідно застосовувати різноманітні методи і прийоми, враховувати психологічні особливості дітей.

ВИСНОВОК
Таким чином, нами були вивчені особливості формування поняття числа у молодших школярів шляхом вивчення спеціальної педагогічної літератури - теоретично і експериментально на базі Атіковской середньої школи Бурзянського району.
Вимогою сьогоднішнього часу є орієнтація на пріоритет розвиваючої функції навчання. В якості оцінки ефективності навчання повинні виступати не тільки показники знань, умінь і навичок, а й, зокрема, рівень сформованості певних інтелектуальних якостей.
Формування у школярів молодших класів поняття числа і операцій над ними залишається однією з головних завдань початкового навчання математики, оскільки обчислювальні навички необхідні як в практичному житті людини, так і в науці. Вивчивши це питання, виявили, що формування даного поняття у молодших школярів викликає певні труднощі. Для їх подолання вчені і педагоги знаходяться у пошуках оптимальних методик і прийомів: розробляють програми, удосконалюють методики викладання, застосовують різні прийоми. Однак проблеми залишаються: не завжди поняття числа засвоюється всіма учнями на високому рівні. На сьогоднішній день немає універсальної методики навчання з формування поняття числа. Кожен вчитель вибирає програму на свій розсуд. Але за якою б програмою не займалися діти, в результаті вони повинні засвоїти повною мірою поняття числа і вміти здійснювати операції з ними, а не займатися просто «зазубрювання» теми.
Поставлена ​​нами, на початку роботи мета вивчити особливості формування поняття числа у молодших школярів досягнута. Відповідно до актуальністю і метою нами вирішувалися такі завдання: вивчена історія виникнення поняття числа; вивчені зміст поняття числа; вивчили особливості формування поняття числа у молодших школярів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Методика викладання математики в початкових класах. - М., 1984.
Шевченка І.І. Арифметика. Підручник для 5 і 6 класів восьмирічної та середньої школи. - М., 1962.
Моро М.І., Пишкало А.М. Методика навчання математики в 1 - 3 класах. - М.: Просвещение, 1975.
Бекаревич А. М. Формування поняття числа в 4-8 класах. - Мінськ, 1985.
Завдання для контрольних робіт з математики / Под ред. Л. П. Стойлова, Н. Н. Лаврова, Л, О. Деніщева, В. Л. Морозова. - М., 1993.
Н. Я. Віленкін, Н. Н. Лаврова, В. Б. Рождественська, Л. П. Стойлова; Під ред. Н. Я. Виленкина / Задачник-практикум з математики. -М.: Освіта, 1977. - 204 с.
Істоміна Н.Б. Активізація учнів на уроках математики в початкових класах. - М., 1985.
Істоміна Н.Б. Методика навчання математики в початкових класах. М., 2002. - 288 с.
Канбекова Р.З. Основи початкового курсу математики. Стерлітамак: СГПІ, 1997.-238 с.
Математика / Под ред. Н. Я. Віленкін, А. М. Пишкало, В. Б. Рождественська, Л. П. Стойлова. - М., 1977. - 350 с.
Математична енциклопедія-Т. 3. М .: Радянська енциклопедія, 1982.
Ю. Мікуліна Г.Г. Вчимо розуміти математику 1 клас М., 1994 р . 120с.
Мінська Г.І. Формування поняття числа на основі вивчення ставлення величин / / Вісник - 2000 - № 7 С. 25-37.
Навчання та розвиток / Під ред.Л.В. Занкова. - М., 1975.
Стойлова Л.П., Пишкало AM Основи початкового курсу математики. М., 1988.
Актуальні проблеми методики навчання математики в початкових класах. / Под ред. М.М. Моро; А.М. Пишкало. - М.: Педагогіка, 1977. - С. 58.
Воліна В.В., Свято числа: Книга для вчителів і батьків. - М.: Знание, 1993. - С. 33.
Воложкіна М.І., По сторінках старих підручників / / Початкова школа. - 1993. - № 4 - С. 63.
Виноградов І.І. Основи теорії чисел. - СПБ.: Лань, 2004. - С. 87.
Єршов Ю.Л. Теорія нумерацій. - М.: Наука, - 1977. - С. 404.
Зайцева Л.С. Програми середньої загальноосвітньої школи. Початкові класи 1-3 класи. - М.: Просвещение, 1988.
Істоміна Н.Б., Нефедова І.Б. Про особливості роботи з підручником математики для 1 класу чотирирічної початкової школи / / Початкова школа, 1999. - № 9. - С. 32
Істоміна Н.Б. Методика навчання в початкових класах. - М.: Просвещение, 2002. - С. 13.
Істоміна Н.Б. Проблеми сучасного уроку математики в початкових класах / / Початкова школа, - 2001. - № 4. С. 69.
Каплан Б.С. та ін Методи навчання математики. - М.: Наука, 1981. - С. 25.
Ломако М.В., Звонова Є.В. Нестандартні уроки математики / / Початкова школа, 2002. - № 8 - С. 38.
Математика. Підручник для 1-4 класів. / Сост. Моро М.І., Бантова М.А. - М.: Просвещение, 1999.
Моро М.І. Про роль математики для школярів / / Початкова школа, 2003. - № 2. С.3.
Новосьолова Г.М. Зірки і числа нумерологія. - М.: Бібліополіс, 1999.
Ожігова Є.П. Розвиток теорії чисел у Росії. - СПб.: Наука, - 1972. С. 350.
Петерсон Л.Г. Математика 1 клас. - М.: Ювента, 2002 - С.64.
Петерсон Л.Г. Математика 1 клас. - М.: Баласс, С - інфо, 1999. С.180.
Програмно-методичні матеріали. Математика. Початкова школа. / Склала І.А. Петрова. - М.: Дрофа, 1999. - С.180.
Стойлова Л.П., Пишкало А.М. Основи початкового курсу математики. - М.: Просвещение. 1988. - С. 320.
Весела математика: Наочний посібник для дітей дошкільного віку. - М.: Град-Прес. АСТ - Прес, 1994.
Казачкова Т.М. Число і цифра 8 / / Початкова школа, - 2007. - № 5.
С. 3.
Добренкова М.М. Склад числа 9 / / Початкова школа, - 2007. - № 12.
С. 25.
Рудницька В.В. Чого навчить математика? / / Початкова школа, - 2007. - № 7. С. 39.
Жабська Г.М. Урок математики / / Початкова школа, - 2004. - № 11.
С. 2.
Пирогова М.М. Математика - це чудово! / / Початкова школа, - 1999. - № 6. С. 2
Кліні С.К. Введення в математику. - М.: Изд. інстр. лит., 1957.

ДОДАТКИ
Додаток 1
Питання інтервьюріванія:
За яким підручником у вашому класі організовано навчання математики?
Як ви вводите поняття числа?
Який додатковий матеріал використовуєте для вивчення поняття числа?
Чи всі діти легко засвоюють поняття числа?
Відповіді:
За підручником М. І. Моро.
Спочатку пояснюю усний рахунок, потім письмовий.
Всі цікаві завдання вірші, казки, прислів'я, загадки можна використовувати при вивченні нової теми і в інших уроках.
Деякі діти важко засвоюють, якщо вони до школи не навчилися рахувати.

Додаток 2
Прислів'я:
Чи не дізнавайся одного в три дні - дізнавайся в три роки.
Щоб навчитися працьовитості, потрібно три роки,
щоб навчитися лінощів - тільки три дні.
Горе на двох - півгори,
Радість на двох - дві радості.
Ледар двічі працює.
Хто скоро допоміг,
Той двічі допоміг.
Один - задіріха, інший - неуступіха.
Одна бджола трохи меду натаскати.
Однією рукою в долоні не ляснеш.
Одна правда на світі живе.
Лічилки:
Ми зібралися пограти.
Ну кому ж починати?
Раз, два, три -
Починаєш ти.
Три Наталки,
Три скакалки -
Не вистачає їм лічилки.
Нехай дадуть їм поскакати,
Ми допоможемо їм рахувати.
Три пожежника бігли,
По східцях поскакали
І тягли довгий шланг -
Це було просто так.
Раз, два, три, чотири, п'ять,
Будемо в хованки ми грати.
Небо, зорі, луг, квіти -
Ти підійди-но приводу!
Раз, два, три, чотири, п'ять,
Нам друзів не злічити,
А без одного в житті туго,
Виходь мерщій із кола.
Веселі вірші:
П'ять лінійок нотного рядки
Ми назвали нотний стан.
І на ньому всі ноти точки
Розмістилися по місцях.
Що стоїть в кінці сторінки,
Прикрашаючи всю зошит?
Чим ви можете пишатися?
Ну, звичайно, цифрою ... (п'ять)
Чому Єгорка
Прибіг веселий?
Першу п'ятірку
Він приніс зі школи.
І не кажіть -
Це досягнення:
Самі подивіться -
П'ять ... по поведінці.
Цифра сім відома всім,
Що сказати про цифру сім?
Сім виповнилося Сергію,
Став розумніший він і суворіше.
Пролетить за роком рік,
В клас сьомий він перейде.
Вчитися любить старший брат,
Але неділі теж радий.
Навчальних днів у тижні шість.
І день один на відпочинок є.
(Скільки днів у тижні?)
Загадки:
Братцев цих рівно сім.
Вам вони відомі всім.
Кожного тижня колом
Ходять братці один за одним.
Попрощається останній -
З'являється передній.
(Дні тижня.)
Чотири четиркі,
Дві растопиркі,
Сьомий - вертун. (Корова.)

Додаток 3
Число і цифра 5
Алгазина Розалія Рахимовна,
вчитель початкових класів,
Атіковская середня загальноосвітня школа Бурзянського району.
Мета: - познайомити з числом і цифрою 5, складом числа 5, формувати уявлення про п'ятикутнику.
Обладнання:
у вчителя на дошці: вагончики, маршрут подорожі з завданнями;
в учнів: індивідуальні набірні полотна з цифрами і арифметичними знаками.
Хід уроку:
I. Підготовка до нової теми. Робота з геометричним матеріалом.
Вчитель "знаходить" на підлозі геометричну фігуру. Діти, хто втратив ніс? Перевірте, у всіх ніс на місці.
(Діти здогадуються, що це чоловічок на дошці без носа)
У.: Як можна назвати цих двох чоловічків?
Д.: Це близнюки, тому що у них все однакове.
А у третього братика ніс пропав.
У: Поставимо ніс на місце.
(Йде вибір геометричної фігури)
Як називається ця геометрична фігура?
Д.: П'ятикутнику, тому що у нього п'ять кутів.
У.: Викладіть за допомогою паличок такий же п'ятикутник у себе на парті.
Скільки паличок потрібно?
Значить п'ятикутник - це фігура ...
Чого ще 5?
Д.: - 5 пальців, 5 рублів, оцінка 5.
II. Знайомство з числом і цифрою 5
1. У:
Хто може знайти цифру 5 у мене на набірному полотні.
Знайдіть її на своїх складальних полотнах.
Знайдіть місце числа 5 у натуральному ряді.
Назвіть його сусідів.
2.Пісьмо цифри 5
Показ зразка вчителем.
Робота дітей в зошиті на друкованій основі (с.41)
3.Робота над складом числа 5.
А) У.: Подивіться, а тепер я можу назвати всіх чоловічків близнюками?
Д.: Ні, у них різна кількість волосся. У двох чоловічків 5 волосся, а в останнього 4.
У.: Додамо стільки, скільки не вистачає, (на дошці) 4 + 1 = 5.
А тепер можна назвати їх близнюками? Привітаємо їх оплесками.
Б) У.: подивіться на їх волосся уважно. Вони різного кольору. На які дві групи їх можна розділити? Складемо приклади.
(На дошці) Коричневі + Жовті = Волосся
Ж + К = В
У-Ж = К
В-К = Ж
У.: На своїх складальних полотнах складіть числове вираз до першого рівності. Скільки коричневих? Жовтих? Усього?
3 + 2 = 5
2 + 3 = 5
5-3 = 2
5-2 = 3
III. Закріплення
1. Рахунок у прямому і зворотному порядку +.
У.: Сьогодні близнюки поїдуть на канікули до бабусі, яка живе в Москві.
На якому виді транспорту туди можна дістатися?
На чому їхати зручніше?
Д.: Зручніше їхати на поїзді
У.: Чи можемо на такому поїзді їхати?
Д.: Ні, у нього відчеплені вагони.
2. Гра "Числа заблукали"
Розставте вагони по порядку номерів

У: Як називається такий склад? ЛОКОМОТИВ.
Вважаємо хором, скільки всього вагонів?
1,2,3 ... 10 перевіримо, чи не помилилися ми. Рахуємо в зворотному порядку.
3. Фронтальна робота (за індивідуальними полотен)
А) Арифметичний диктант. Покажіть число, яке йде
перед числом 4
після числа 7
стоїть між 4 і 6
на 1 більше, ніж 6
передує числу 6
наступне за числом 9.
Як ви думаєте, в якому вагоні їдуть близнюки (№ 5). Вагончики з якими номерами, знаходяться поруч з ними?
Б) У.: Даємо сигнал до відправлення поїзда.
Гра по командах "Запали світлофор". Вставте знаки >,<,=. Якщо команда впорається без помилок, загориться зелене світло. І ми вирушаємо в дорогу
.
Молодці! У всіх зелене світло. Поїхали!
В) Ой, хлопці, а тут немає шляху. Колодами завалило дорогу. Давайте розчистимо її.
Покажи потрібний знак "+" або "-".
На колоді приклади:

Підпис:

(Діти показують знак і пояснюють його постановку ... Було 3, стало 2 2 <3 ставлю знак «-»)
У.: Дорога вільна. Подивіться, на що вона схожа?
Д.: Це числової відрізок.
У.: - Кожне розподіл - станція.
Ми знаходимося в точці 1.
До нас потрапити в точку 5?
Складіть вираз на набірному полотні 1 +4 = 5.
Назустріч нам з точки 4 в точку 3 рухається поїзд.
Складіть вираз 4-1 = 3.
(Таким же чином складаються інші висловлювання)
4-2 = 23-2 = 1 1 +2 = 3 4-3 = 1
IV. Физминутку
Паровоз кричить: "Ду - ду!
Я йду, йду, йду. "
А колеса кажуть:
"Так, так. Так, так"
V. Робота в зошиті на друкованій основі (с.40)
№ 4 Давайте подивимося, що ж взяли близнюки в дорогу.
Б) № 3 Самостійна робота.
Перевірка роботи
VI. Рішення задач (усно)
1) На рейках перегону
Товарних 2 вагони
А в 3 інших у зчепленні
Чи готові до відправлення.
Було 2 та ще 3
Скільки разом назви.
2) На вокзалі біля перону
Стояло 4 вагони
Додали ще 1,
Щоб був великий локомотив.
Тепер питання ми поставимо.
Якої довжини локомотив?
VII. Поїзд прибув на кінцеву станцію.
Який сигнал загориться на світлофорі?
VIII. Підведення підсумків уроку.

Додаток 4
Число і цифра 8
Цілі: Вчити розрізняти і називати цифру 8; закріплювати склад чисел 7 і 8; формувати обчислювальні навички в межах 8; повторювати послідовність чисел у межах 10; розвивати розумові операції порівняння, аналізу, класифікації; виховувати вміння працювати в колективі.
Обладнання: Підручник «Математика. 1 клас »(частина 2) (авт. Л. Г. Петерсон); віяло цифр у кожного учня, демонстраційні кульки (з числами з одного боку і виразами - з іншого); зразок написання цифри 8; демонстраційний будиночок для запису складу числа 8 ; конверти з намальованими кульками (з одного боку - червоні, з іншого-зелені); дві кулі, що виражають настрій; малюнки із зображеннями П'ятачка, Мудрої Сови; таблички з текстами про цифри 8.
Хід уроку
Організаційний момент
Учитель.
Довгоочікуваний дано дзвінок,
Починається урок.
Хлопці! Ви готові допомогти один одному в подоланні труднощів, у вивченні нового матеріалу? Тоді посміхніться один одному. Сідайте і перевірте, чи все у вас готове до уроку.
А тепер перевір, дружок:
Ти готовий почати урок?
Всі ль на місці,
Всі ль в порядку:
Ручка, книжка і зошит?
Чи всі правильно сидять?
Всі ль уважно дивляться?
II.Актуалізація опорних знань
У. Скажіть, хто і в якій казці своїм подарунком на день народження розвеселив сумного іменинника?
Д. У казці Бориса Заходера «Вінні-Пух і всі-всі-всі» Паць приніс ослику Іа-Іа на день народження кульку і дуже його цим обрадував.
У. Сьогодні до нас на урок прийшли герої цієї чудової казки з різними завданнями, щоб подивитися, як ви вчитеся, думаєте, міркуєте.
На дошці - зображення П'ятачка і куль з числами.
Підпис: На дошці - зображення П'ятачка і куль з числами.Спробуйте відповісти на моє питання в риму: Хто ж перед нами?
Д. П'ятачок з кулями. У. Що зображено на кулях?
Д. Числа.
-Числовий ряд.
-Ряд натуральних чисел. У. Скільки кульок на
дошці?
Д. 10 кульок.
У. Давайте їх хором порахуємо. Діти вважають.
-Розгляньте уважно ряд чисел. Що ви помітили?
Д. Число 7 стоїть не на своєму місці. Числа 5 і 7 потрібно поміняти місцями.
У. Розкажіть все, що ви знаєте про число 7. Д. Число 7 стоїть за числом 6.
Число 7 стоїть між числами 6 і 8.
Число 7 більше числа 6 на 1.
7 - це 1 і 6, 2 і 5, 3 та 4.
У. Паць записав на заблукав кульці вираз на додавання, рівне 7. Вгадайте, який вираз записав Паць.
Учні називають можливі варіанти складу числа 7, а вчитель записує їх на дошці.
1 +6
2 +5
3 +4
4 +3
5 +2
6 +1
- Чи всі випадки складу числа 7 ви назвали?
Д. Так.
У. Значить, один з цих варіантів записаний на кульці у П'ятачка. Подивимося.
Вчитель перевертає кульку з числом 7, там записано 3 + 4.
-Хто вгадав числове вираз П'ятачка? Кому сьогодні пощастило більше?
Підіб'ємо підсумок цієї частини уроку. Які знання вам знадобилися, щоб виконати завдання П'ятачка?
Д. Рахунок, знання послідовності чисел, склад числа 7.
У. Навіщо потрібно знати склад числа?
Д. Щоб уміти швидко вирішувати приклади й завдання.
У. Молодці! П'ятачок дуже задоволений вашою дружною роботою і правильними відповідями. Ви добре попрацювали, пора відпочити.
Физкультминутка
Постановка проблеми уроку
Учитель пропонує дітям закрити очі, змінює кулі місцями і перевертає їх. На зворотному боці кожної кульки записано вираз.
V. Відкрийте очі. Що змінилося?
Д. На кулях були написані числа, а тепер-вирази.
У. Паць пропонує вам нове завдання. Як ви думаєте, яким воно буде?
Д. Знайти значення виразу.
-Обчислити.
У. Пограємо в гру «Мовчанка». Я показую на кульку, а ви за допомогою числового віяла показуєте значення виразу.

Після відповідей дітей вчитель перевертає кульку і все перевіряють свої відповіді.
- Які завдання викликали у вас труднощі? Які завдання нові?
Д. 7 + 1 = 8; .8 - 6 = 2.
У. Яка тема уроку?
Д. Число і цифра 8.
У. Яка мета уроку?
Д. Ознайомитись з числом і цифрою 8. Вивчити склад числа-8.
V. Відкриття нового знання
У. На дошці зображено лінійка. Які цифри на ній пропущені? Покажіть за допомогою віяла бракуючі цифри.
- Покажіть, яким числом закінчується наш числовий ряд. Розкажіть, як отримати число 8.
Д. До 7 додати 1.
У. Покажіть, як позначається цифра 8. Де в навколишньому світі можна побачити цифру 8?
Д. Номер автобуса, номер квартири, номер будинку, на годиннику, на лінійці.
У. Розкажіть все, що ви знаєте про число 8.
Д. Число 8 стоїть за числом 7, між числами 7 і 9.
У. На що схожа цифра 8? Що вона вам нагадує?
Д. Цифра 8 схожа на сніговик, на окуляри, на два бублика, на крендель.
Учні називають свої асоціації, а вчитель вивішує таблиці зі словами:
Цифра 8 так смачна -
З двох бубликів вона.
У вісімки два кільця -
Без початку і кінця.
До цієї цифри ти звик:
Ця цифра - сніговик.
Лише зима змінює осінь,
Діти ліплять цифру 8.
Тільки до цифри ти, друже,
Третій не ліпи сніжок.
VI. Робота в прописах
На дошці вивішується зразок написання цифри 8 і малюнок Мудрої Сови.
У. Мудра Сова буде вчити вас писати цифру 8. Подивіться на зразок її написання. Назвіть елементи, з яких вона складається.
Д. З двох овалів.
У. Починаю писати цифру трохи нижче і правіше середини верхньої правої сторони клітки. Веду лінію вправо верх, закруглятися, торкаючись правої сторони клітки. Веду справа наліво, заокруглені і веду до середини нижньої сторони клітки. Далі лінію закруглятися, веду вгору до вихідної точки.
Напишіть цифру 8 в повітрі. Поясніть послідовність написання цифри 8 і покажіть указкою на зразку.
Відкрийте підручник на сторінці 13, внизу - прописи цифри 8. Подивіться уважно на зразок, обведіть ручкою написані цифри 8, а потім продовжите самостійно писати цифру 8, відступаючи одну клітку. Знайдіть саму красиву цифру і підкресліть її.
У наступному рядку знайдіть закономірність у написанні цифр і продовжите ряд.
Відкрийте конверти. Перед вами кулі. Розкладіть їх у дві групи за кольором. На які групи ви розклали кульки? Ви мені запропонуєте відповіді, а я їх запишу на дошці.
На дошці:
8
1
2
3
4
5
6
7
7
6
5
4
3
2
1
- Що ви назвали?
Д. Усі випадки складу числа 8.
У. Скільки таких випадків вийшло?
Д. 7 випадків.
У. Давайте прочитаємо хором всі випадки складу числа 8.
VII. Первинне закріплення знань
У. Відкрийте підручники на сторінці 13, знайдіть завдання 3.


- Що зображено на малюнку?
Д. Відрізки, розділені на частини.
У. Чому одно ціле?
Д. Ціле дорівнює 8.
У. Чому рівні частини?
Д. Одна частина дорівнює 7, інша 1.
У. Виконайте перше завдання з коментуванням біля дошки.
Д. У перший порожній квадрат я впишу число 8, бо 7 + 1 = 8. Потім поміняю доданки місцями і отримаю 1 + 7 = 8. У третій рядок вписую число 1, тому що 8 - 7 = 1. У четвертому рядку записую: 8-1 = 7.
У. Виконуйте друге завдання з коментуванням з місця.
Учні по черзі коментують свої записи.
VIII. Самостійна робота

У. Виконайте третю частину завдання 3 самостійно.
Діти виконують завдання.
-Проведіть взаємоперевірку. Якщо завдання виконано правильно, поставте знак «+»; якщо ви знайшли помилку - значить, знак «-». Обговоріть у парах правильність виконання завдання.
Підніміть руки ті, хто зробив усе правильно. Підніміть руку ті, хто помилився. Прочитайте свої записи. Розберемо допущені помилки.
IX. Закріплення отриманих знань
У. Не всі впоралися з самостійною роботою. Ми попрацювали над помилками. Давайте перевіримо, чи всі ви запам'ятали.
Подивіться на завдання 4 на сторінці 13. Що потрібно в ньому зробити?
Д. Заповнити порожні клітини.

У. Зробіть це, а потім розкажіть, як ви міркували.
Д. У першому завданні треба намалювати п'ять гуртків, тому що 8 - це 3 і 5. У другому завданні потрібно вписати цифру 8, тому що 8 - це 4 і 4. У третьому завданні потрібно намалювати два гуртки, тому що 8 - це 6 і 2. У четвертому завданні потрібно вписати цифру 8, тому що 8 - це 5 і 3.
У. Що ви повторили, виконуючи це завдання?
Д. Склад числа 8.
У. А тепер перевіримо, хто самий уважний і кмітливий: Подивіться на завдання 5. Що потрібно зробити?
Д. Вибрати фігуру і вписати її номер поруч з питанням.
Вибери потрібну фігуру з чотирьох пронумерованих:
У. Який номер фігури ви запишете? Поясніть, як ви міркували.
Д. Зелений прямокутник є в кожному рядку. Жовтий півколо є в кожному рядку. Не вистачає червоного трикутника - значить, це фігура 1 або 3. Порахуємо ніжки у фігур. У кожному рядку, крім останньої, у фігур дві ніжки, три ніжки, немає чотирьох ніжок - значить, це фігура 1.
X. Підсумок уроку
У. Наш урок підходить до кінця. Що нового ви дізналися? "Які завдання вам сподобалися більше? Які завдання були для вас найважчими? У конверті у вас залишилося дві кульки, які показують свій настрій. Наклейте в зошит той кулька, який висловлює ваш настрій на уроці.

Підніміть руку, у кого веселий настрій. Поясніть, чому у вас веселий настрій. Д. У мене все вийшло на уроці.
Я правильно виконав всі завдання.
Я добре відповідав.
У. А у кого сумний настрій? Чому у вас сумний настрій?
Д. У мене не все вийшло на уроці.
-Я не всі завдання зміг виконати правильно.
У. Не потрібно сумувати, якщо щось не вийшло. На наступному уроці ви будете успішніше. Я в це вірю. Ваш гарний настрій - запорука успіху в будь-якій справі! Я бажаю вам доброго настрою на наступному уроці. Урок закінчено. Ви славно попрацювали!
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Диплом
176.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Формування у молодших школярів граматичних понять роду числа і відмінка іменників
Особливості формування поняття площі у молодших школярів
Формування поняття властивостей арифметичних дій у молодших школярів
Методи і прийоми формування моральних уявлень у молодших школярів в освітньому процесі
Формування музичного сприйняття у молодших школярів
Формування інтересу до навчання у молодших школярів
Формування працьовитості у молодших школярів в сім`ї
Формування геометричних понять у молодших школярів
Формування правильного письма у молодших школярів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru