Методи управління інвестиційними проектами

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Завдання № 1
Підприємство А розглядає питання про доцільність інвестування 150 у. е. в проект, який через 2 роки принесе 200 у. е. (початкова сума зросте на 50 у. е.). Мінімальна ціна капіталу - 10%. Визначити вигідність інвестиції, використовуючи процедуру дисконтування.

Завдання № 2

Підприємство Б розглядає питання про доцільність вкладення 360 у. е. в проект, який може дати прибуток у перший рік 200 у. е., у другій - 160 у. е. і в третій - 120 у. е. Мінімальна ціна капіталу - 10%. Визначити ефективність вкладення коштів на основі критерію чистого дисконтованого доходу (ЧДД).

Завдання № 3

Підприємство В розглядає питання про доцільність вкладення 500 у. е. Очікувана річна прибуток 120 у. тобто протягом 6 років. Мінімальна ціна капіталу - 15%. Визначити ефективність вкладення коштів на основі критерію чистого дисконтованого доходу (ЧДД).

Завдання № 4

Підприємство Г розглядає питання про доцільність інвестування коштів у проект, який характеризується такими даними:
Роки
0
1
2
3
4
5
6
7
Витрати за проектом
-12
-35
-64
-18
-2
0
0
0
Доходи за проектом
0
0
0
5
16
39
56
15
Сальдо сумарного потоку
К-т дисконтування за дисконту в 10%
1
0,91
0,83
0,75
0,68
0,62
0,56
0,51
Дисконтовані сальдо сумарного потоку
Зробити висновок про ефективність проекту на основі критерію чистого дисконтованого доходу (ЧДД), для цього самостійно заповнити рядки 4 і 6 таблиці і на цій основі розрахувати шуканий показник.

Завдання № 5

Проект передбачає інвестування 100 у. е. на термін 1 рік з отриманням 20% реального доходу. Показник інфляції - 50% на рік. Яким повинен бути дохід за проектом у номінальному вираженні, щоб забезпечувалася необхідна реальна прибутковість?

Завдання № 6

Проект передбачає інвестиції в обсязі 400 у. е. Річний прибуток - 100 у. е. Мінімальна ціна капіталу - 10%. Чи вигідний проект, якщо його тривалість
А) 5 років
Б) 8 років?
Висновок про ефективність зробити на основі критерію чистого дисконтованого доходу (ЧДД).

Завдання № 7

Проект передбачає інвестування 250 у. е. на термін 1 рік з отриманням 15% реального доходу. Показник інфляції - 14% на рік. Яким повинен бути дохід за проектом у номінальному вираженні, щоб забезпечувалася необхідна реальна прибутковість?

Завдання № 8
Інвестиційний проект характеризується такими даними:
Номер рядка
Показники
Номер періоду розрахунку (i)
0
1
2
3
4
5
1
Виручка i-го періоду (Д i)
0
220
220
220
220
220
2
Поточні витрати i-го періоду (С i)
0
70
70
70
70
70
3
Одноразові витрати i-го періоду (K i)
500
0
0
0
0
0
4
Чистий дохід i-го періоду (ЧД i),
(Рядок 1 - рядок 2)
0
150
150
150
150
150
5
Грошовий потік i-го періоду (ДП i),
(Рядок 4 - рядок 3)
-500
150
150
150
150
150
6
Коефіцієнт дисконтування при d = 12%
1
0,893
0,797
0,712
0,636
0,567
7
Поточна вартість i-го періоду,
(Строка4 * рядок 6)
0
133,9
119,6
106,8
95,3
85,1
8
Накопичений дисконтований дохід, (сума значень за рядком 7)
0
133,9
253,5
360,3
455,6
540,7
9
Дисконтовані одноразові витрати i-го періоду,
(Рядок 3 * рядок 6)
500
0
0
0
0
0
10
Накопичені дисконтовані одноразові витрати i-го періоду, (сума значень за рядком 9)
500
500
500
500
500
500
На основі даних, наведених у таблиці, розрахувати:
А) показник простий норми прибутку (ПНП);
Б) показник терміну окупності (Т ок);
В) показник чистого дисконтованого доходу (ЧДД);
Г) показник внутрішньої норми дохідності (ВНД).
На основі отриманих значень показників зробити висновок про ефективність проекту.
Примітка.

Для розрахунку показника Т ок необхідно скористатися такою формулою:
де
t_ - останній період реалізації проекту, при якому різниця накопиченого дисконтованого доходу і дисконтованих витрат приймає негативне значення;
ДД (t_) - остання негативна різниця накопиченого дисконтованого доходу і дисконтованих витрат;
ДД (t +) - перша позитивна різниця накопиченого дисконтованого доходу і дисконтованих витрат.
Критерієм ефективності проекту є значення терміну окупності, що не перевищує запланований термін реалізації проекту.
Для розрахунку показника ВНД необхідно скористатися такою формулою:

де

d + - максимальне значення дисконту з ряду проведених розрахунків, при якому ЧДД брав позитивне значення;
d _ - мінімальне значення дисконту з ряду проведених розрахунків, при якому ЧДД брав негативне значення;
ДД (d _) та ДД (d +) - відповідно абсолютні значення ЧДД при дисконтах, рівних d _ і d +.
Критерієм ефективності інвестиційного проекту є значення ВНД, що перевищує значення дисконту, прийнятого при обгрунтуванні ефективності проекту.

1. Рішення
Так, витрати на здійснення проекту розтягуються в часі, а доходи від проекту, крім розтягування у часі, виникають зазвичай після здійснення витрат. Оцінка ефективності полягає в зіставленні доходів і витрат, що виникають від реалізації проекту. Але так як витрати і доходи різночасові, виникає необхідність використання такого поняття, як вартість грошей у часі. Воно означає, що рубль отриманий сьогодні, коштує більше рубля, отриманого завтра, тобто ніж пізніше надійдуть гроші, тим більше буде «збиток» і цьому є причини:
1. Інфляція.
2. Відсоток. Рубль, отриманий раніше, можна покласти в банк з тим, щоб через якийсь час повернути його з відсотками.
3. Ризик. Завжди є небезпека, що той, хто повинен виплатити через якийсь час рубль, відмовиться зробити це.
У зв'язку з цим доводиться визначати або сьогоднішню (поточну) вартість майбутніх доходів і витрат шляхом дисконтування, або визначати майбутню вартість сьогоднішніх доходів і витрат, використовуючи множник нарощування.
Дисконтування є процесом, зворотним нарахуванню складного відсотка. Процес зростання основної суми вкладу за рахунок накопичення відсотків називається нарахуванням складного відсотка, а сума, отримана в результаті накопичення відсотків, називається майбутньою вартістю суми вкладу після закінчення періоду, на який здійснюється розрахунок. Початкова сума вкладу називається поточною вартістю.
- Множник дисконтування;
де r - норма прибутковості;
t - час, за який здійснюється розрахунок.
Звідки висловимо суму початкового внеску:

P = S: (1 + r) n
За умовами задачі: S = 200 у. е., n = 2, r = 0,10, тоді поточна вартість вкладу дорівнюватиме:
P = 200: (1 + 0,10) 2 = 165,29 у. е.
Таким чином підприємству доцільно вкласти гроші у проект. Воно може отримати 200 у. е., витративши при цьому на 15,29 у. е. менше.
2. Рішення
Грошовий потік за час здійснення проекту показує повну суму коштів, що утворюються на рахунку підприємства за час здійснення проекту. Проте він нічого не говорить про ефективність проекту, тому що в ньому витрати й результати різночасних і, отже, непорівнянні.
Для знаходження показника інтегрального ефекту (ЧДД), грошові потоки для кожного року реалізації проекту сумуються і приводяться до моменту часу початку реалізації проекту за допомогою коефіцієнта дисконтування:
, (1)
де - Інтегральний ефект; - Грошовий потік t - го року (див. табл. 2); - Норма дисконту часу (коефіцієнт приведення різночасних витрат), рівна з нашої і більшості зарубіжної літератури 0,1; - Час реалізації інвестиційного проекту.
Інтегральний ефект дозволяє порівняти поточну вартість майбутніх доходів від вкладень з необхідними зараз витратами; тобто всі майбутні доходи від інвестицій приводяться до початкового моменту часу і порівнюються з інвестиційними витратами.
Розрахуємо коефіцієнти дисконтування за кожен рік реалізації проекту:
t
t 1
t 2
t 3
(1 + r) - t
1,0
0,909 1
0,826 4
Визначимо ЧДД як суму твори грошових потоків і відповідних коефіцієнтів дисконтування.
t
t 1
t 2
t 3
Всього
(1 + r)-t
1
0,9091
0,8264
-
Дt
200
160
120
ЧДД
200
145,456
99,168
444,62
ЧДД = 444,62 у. тобто> 0.
Позитивний інтегральний ефект означає, що поточна вартість доходів перевищує поточну вартість витрат і, отже, слід очікувати збільшення добробуту інвесторів.
Проект доцільний і його слід прийняти.
3. Рішення
Для знаходження показника інтегрального ефекту (ЧДД), грошові потоки для кожного року реалізації проекту сумуються і приводяться до моменту часу початку реалізації проекту за допомогою коефіцієнта дисконтування:
, (2)
де - Інтегральний ефект; - Грошовий потік t - го року (див. табл. 2); - Норма дисконту часу (коефіцієнт приведення різночасних витрат), рівна з нашої і більшості зарубіжної літератури 0,1; - Час реалізації інвестиційного проекту.
Інтегральний ефект дозволяє порівняти поточну вартість майбутніх доходів від вкладень з необхідними зараз витратами; тобто всі майбутні доходи від інвестицій приводяться до початкового моменту часу і порівнюються з інвестиційними витратами.
Розрахуємо коефіцієнти дисконтування за кожен рік реалізації проекту:
t
t 1
t 2
t 3
t 4
t 5
t 6
(1 + r) - t
1,0
0,909 1
0,826 4
0,751 3
0,683 0
0,620 9
Визначимо ЧДД як суму твори грошових потоків і відповідних коефіцієнтів дисконтування.
t
t 1
t 2
t 3
t 4
t 5
t 6
Всього
(1 + r)-t
1
0,9091
0,8264
0,7513
0,683
0,6209
-
Дt
120
120
120
120
120
120
-
W
120
109,092
99,168
90,156
81,96
74,508
574,88
Позитивний інтегральний ефект означає, що поточна вартість доходів перевищує поточну вартість витрат (574,88 у. Тобто> 500 у. Е.) і, отже, слід очікувати збільшення добробуту інвесторів. Підприємству вигідно вкласти 500 у. е. Проект доцільний і його слід прийняти.
4. Рішення
Заповнимо розрахункову таблицю:
Роки
0
1
2
3
4
5
6
7
Разом
Витрати за проектом
-12
-35
-64
-18
-2
0
0
0
-131
Доходи за проектом
0
0
0
5
16
39
56
15
131
Сальдо сумарного потоку
-12
-35
-64
-13
14
39
56
15
0
Дисконти
1
0,91
0,83
0,75
0,68
0,62
0,56
0,51
-
ЧДД
-12
-31,85
-53,12
-9,75
9,52
24,18
31,36
7,65
-34,01
Визначення ЧДД грунтується на визначенні грошового потоку. Часто реалізація інвестиційних проектів протягом одного і того ж або декількох періодів часу характеризуються як доходами, так і витратами. Якщо протягом року доходи перевищують витрати, ми можемо говорити про позитивний грошовому потоці за рік, а якщо витрати перевищують доходи, то ми можемо назвати їх відтоком грошових коштів або негативним грошовим потоком за рік. Таким чином, річний грошовий потік (Dt) показує різницю між двома фінансовими потоками: що йде на підприємство і які виходять з нього протягом року.
Грошовий потік за час здійснення проекту показує повну суму коштів, що утворюються на рахунку підприємства за час здійснення проекту. Проте він нічого не говорить про ефективність проекту, тому що в ньому витрати й результати різночасних і, отже, непорівнянні.
Грошовий потік визначили як суму доходів і витрат.
Визначимо ЧДД як суму твори грошових потоків і відповідних коефіцієнтів дисконтування.
Таким чином, видно, що ЧДД має від'ємне значення (-34,01 у. Е.). так як ЧДД <0, то інвестиційний проект недоцільний і приймати його не слід.
5. Рішення
Розрахуємо, скільки реальних грошей отримає підприємство в умовах інфляції:

P = S: (1 + r) n
За умовами задачі: S = 250 у. е., n = 1, r = 0,14,
P = 100: (1 + 0,5) = 66,66 у. е.
Підприємство хотіло отримати в результаті інвестування 20%. реального доходу.
Тоді, щоб забезпечити необхідну реальну прибутковість, підприємство враховує інфляцію.
P = 66,66 * 1.2 = 80 у. е.
6. Рішення
А) Визначимо ЧДД за 5 років реалізації проекту.
Визначимо ЧДД як суму твори грошових потоків і відповідних коефіцієнтів дисконтування.
t
t 1
t 2
t 3
t 4
t 5
Всього
(1 + r)-t
1
0,9091
0,8264
0,7513
0,683
Дt
100
100
100
100
100
500
ЧДД
100
90,91
82,64
75,13
68,3
416,98
Позитивний інтегральний ефект означає, що поточна вартість доходів перевищує поточну вартість витрат (416,98 у. Тобто> 400 у. Е.) і, отже, слід очікувати збільшення добробуту інвесторів. Підприємству вигідно вкласти 400 у. е. на термін 5 років. Проект доцільний і його слід прийняти.
Б) Визначимо ЧДД за 8 років реалізації проекту.
Визначимо ЧДД як суму твори грошових потоків і відповідних коефіцієнтів дисконтування.
t
t 1
t 2
t 3
t 4
t 5
t 6
t 7
t 8
Всього
(1 + r)-t
1
0,9091
0,8264
0,7513
0,683
0,6209
0,5132
0,4665
-
Дt
100
100
100
100
100
100
100
100
800
ЧДД
100
90,91
82,64
75,13
68,3
62,09
51,32
46,65
577,04
Позитивний інтегральний ефект означає, що поточна вартість доходів перевищує поточну вартість витрат (577,04 у. Тобто> 400 у. Е.) і, отже, слід очікувати збільшення добробуту інвесторів. Підприємству вигідно вкласти 400 у. е. строком на 8 років. Проект доцільний і його слід прийняти.
З двох представлених варіантів вигідніше проект з терміном 8 років, так як при ньому інтегральний ефект більший.
7. Рішення
Розрахуємо, скільки реальних грошей отримає підприємство в умовах інфляції:
P = S: (1 + r) n
За умовами задачі: S = 250 у. е., n = 1, r = 0,14,
P = 250: (1 + 0,14) = 219,3 у. е.
Підприємство хотіло отримати в результаті інвестування 37,5 у. е. реального доходу.
Тоді, щоб забезпечити необхідну реальну прибутковість, підприємство враховує інфляцію.
P = 219,3 * 1.15 = 252,2 у. е.
8. Рішення
1. Інвестиційний проект характеризується такими даними:

Показники
0
1
2
3
4
5
1
Виручка
0
220
220
220
220
220
2
Витрати
0
70
70
70
70
70
3
Капіталовкладення
500
0
0
0
0
0
4
Чистий дохід
0
150
150
150
150
150
5
Грошовий потік
-500
150
150
150
150
150
6
Дисконт
1
0,893
0,797
0,712
0,636
0,567
7
Поточна вартість
0
133,95
119,55
106,8
95,4
85,05
8
Накопичений дисконтований дохід
0
133,95
253,5
360,3
455,7
540,75
9
Дисконтовані капіталовкладення
500
0
0
0
0
0
10
Накопичені дисконтовані капіталовкладення
500
500
500
500
500
500
1. Визначимо просту норму прибутку:
Проста норма прибутку становить собою відношення дисконтованих доходів до дисконтованих інвестиційним витратам.
Тобто це відношення величини доходів, наведених до моменту початку реалізації інвестиційного проекту, до величини інвестиційних вкладень, дисконтованих до моменту початку процесу інвестування. Іншими словами, тут порівнюються дві частини грошового потоку: дохідна та інвестиційна.
ПНП тісно пов'язана з інтегральним ефектом (ЧДД). Якщо ЧДД> 0, то і ПНП> 1, і навпаки. При ПНП> 1 інвестиційний проект вважається економічно ефективним. В іншому випадку - неефективним.
Розрахуємо дисконтовані доходи і витрати:

Показники
0
1
2
3
4
5
разом
1
Виручка
0
220
220
220
220
220
2
Витрати
0
70
70
70
70
70
3
Чистий дохід
0
150
150
150
150
150
750
4
Дисконт
1
0,893
0,797
0,712
0,636
0,567
5
Поточна вартість
0
133,95
119,55
106,8
95,4
85,05
540,75
6
Капіталовкладення
500
0
0
0
0
0
500
7
Дисконтовані капіталовкладення
500
0
0
0
0
0
500
8
ПНП
1,082
ПНП визначили як відношення: 540,75 / 500 = 1,082.
Отже, проект вважається економічно вигідним і його слід прийняти, тому що ПНП> 1. Тобто на кожен рубль інвестованих коштів підприємство отримує 1,082 у. е. доходу.
2. Визначимо термін окупності
Термін окупності (Ток) - часовий період від початку реалізації проекту, за який інвестиційні вкладення покриваються сумарною різницею результатів і витрат. Термін окупності іноді називають терміном відшкодування або повернення витрат. Для визначення величини Струм розраховують часовий інтервал (від початку здійснення проекту), за межами якого інтегральний ефект стає і надалі залишається невід'ємним.
Складемо розрахункову таблицю.

Дт
(1 + r)-t
Дт * (1 + r)-t
Відшкодування інвестицій
Дт
Дт * (1 + r)-t
1
-500
1
-500
-500
-500
2
150
0,893
133,95
-350
-366,05
3
150
0,797
119,55
-200
-246,5
4
150
0,712
106,8
-50
-139,7
5
150
0,636
95,4
100
-44,3
6
150
0,567
85,05
250
40,75
Термін окупності визначимо шляхом прямого підрахунку числа років, коли знак мінус змінюється на знак плюс.
Простий термін окупності складає 4 роки і 3 місяці. Дисконтований термін окупності склав 5 лети 2 місяці.
Отримані значення терміну окупності знаходяться в межах нормативних значень.
3. Визначимо ЧДД.
Визначимо ЧДД як суму твори грошових потоків і відповідних коефіцієнтів дисконтування.
t
t 1
t 2
t 3
t 4
t 5
t 6
Всього
(1 + r)-t
1
0,893
0,797
0,712
0,636
0,567
-
Дt
-500
150
150
150
150
150
250
ЧДД
-500
133,95
119,55
106,8
95,4
85,05
40,75
Позитивний інтегральний ефект означає, що поточна вартість доходів перевищує поточну вартість витрат) і, отже, слід очікувати збільшення добробуту інвесторів. Проект доцільний і його слід прийняти.
4. Визначимо показник внутрішньої норми прибутковості.
Знання лише одного показника інтегрального ефекту недостатньо для прийняття інвестиційного проекту, тому що всі інвестиції різні і за техніко-економічними характеристиками, і за цільовим установкам (як короткотермінові, так і довготермінові), і тому необхідно знання внутрішньої норми рентабельності капіталовкладень.
Внутрішньої норма рентабельності (ВНД) являє собою ту норму дисконту, при якій величина дисконтованих доходів стає рівною інвестиційним вкладенням, тобто така норма дисконту, при якій інтегральний ефект проекту стає рівним нулю.
Розрахуємо ЧДД при нормі прибутковості 20%.
t
t 1
t 2
t 3
t 4
t 5
t 6
Всього
(1 + r)-t
1
0,694
0,579
0,482
0,402
0,335
-
Дt
-500
150
150
150
150
150
250
ЧДД 2
-500
104,1
86,85
72,3
60,3
50,25
-126,2

ВНД розрахуємо за формулою:

Отримане значення ВНД відноситься до 2 класу - це інвестиції з метою оновлення основної маси виробничих фондів, для підвищення якості продукції.
Проект вважається економічно вигідним і його слід прийняти.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
219.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Показники та коефіцієнти в системі управління інвестиційними проектами
Виникнення конкуренції між інвестиційними проектами
Управління проектами та системи управління проектами
Управління інвестиційними процесами
Управління інвестиційними ризиками
Управління інвестиційними ризиками підприємства
Управління проектами
Управління проектами 2
Управління організаційними проектами
© Усі права захищені
написати до нас