Методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

Введення

1. Теоретичні основи інвестиційного проектування

1.1 Сутність, типи та мета інвестиційних проектів

1.2 Зміст і етапи розробки інвестиційних проектів

1.3 Управління інвестиційними проектами

1.4 Методи фінансової оцінки ефективності інвестиційних проектів

1.5 Інвестиційна діяльність в умовах економічної кризи

1.6 Управління ризиками

1.7 Висновки

2. Аналіз реалізації інвестиційного проекту на прикладі ТОВ «Вавілон»

2.1 Коротка характеристика підприємства ТОВ «Вавілон»

2.2 Опис проекту, мета та етапи його здійснення

2.3 Соціально-економічна значимість проекту

2.4 Фінансовий план проекту

2.5 Організаційний план проекту

2.6 Висновки

3.Оценка економічної ефективності проекту

3.1 Обгрунтування необхідності проведення проекту

3.2 Основні показники ефективності проекту

3.3 Рекомендації щодо вдосконалення управління інвестиційним проектом

3.4 Ризики, пов'язані з реалізацією проекту

3.5 Висновки

Висновок

Список використаної літератури

Програми

Введення

Інвестиційна діяльність є важливим компонентом успішного розвитку підприємства, вона багато в чому забезпечує досягнення поставлених цілей, зокрема, збільшення доходів підприємства, а, отже, бюджету країни та населення. Тому створення оптимальних умов здійснення інвестиційної діяльності є основним чинником економічного зростання. У зв'язку з цим все більш актуальною стає проблема удосконалення механізму ефективного управління інвестиційними ресурсами, у тому числі оцінки ефективності інвестиційних вкладень та інвестиційного планування на підприємстві.

У вітчизняній і зарубіжній економічній літературі накопичений великий досвід досліджень у сфері залучення інвестицій, оцінки їх ефективності, обгрунтування прийняття інвестиційних рішень.

Інвестиційні проекти народжуються з потреб підприємства. Умовою життєздатності інвестиційних проектів є їх відповідність інвестиційної політики і стратегічним цілям підприємства, що знаходить основне вираз у підвищенні ефективності його господарської діяльності. Оцінка ефективності інвестиційних проектів - основний елемент інвестиційного аналізу. Вона є головним інструментом правильного вибору з декількох інвестиційних проектів найбільш ефективного, вдосконалення інвестиційних програм і мінімізації ризиків.

Вибір найкращого з напрямків розвитку, варіантів інвестування повинен грунтуватися на певній системі критеріїв, комплексі показників. Незважаючи на існування безлічі методів вибору, вони мають загальний основоположний принцип: серед інших для реалізації вибирається найбільш ефективний варіант. Вибір конкретного методу для оцінки ефективності, критерію ефективності залежить від цілей даного дослідження, масштабів і т. д. У самому загальному наближенні можна сказати, що ефективність - це досягнення максимального результату при мінімальних витратах. У рамках діючого підприємства при виборі конкретного проекту для інвестування керівництво прагне не тільки до найбільш ефективного інвестиційного проекту, але і до підвищення ефективності функціонування об'єкта при його реалізації. Це означає, що при оцінці інвестиційного проекту важливим є не тільки максимальне значення розраховується показника ефективності, але також і аналіз того, наскільки даний інвестиційний проект відповідає цілям і стратегії підприємства.

Метою дипломного дослідження є розробка та обгрунтування теоретичних і методичних питань оцінки ефективності інвестиційного проекту. Досягнення поставленої мети передбачає постановку і вирішення наступних завдань:

1. Визначити теоретичні основи інвестиційного проектування;

2. Провести аналіз реалізації інвестиційного проекту на прикладі ТОВ «Вавілон»;

3. Вивчити оцінку економічної ефективності проекту.

Предмет і об'єкт дослідження. Предметом дослідження роботи є теоретичні та методичні питання оцінки та аналізу ефективності та доцільності інвестиційного проекту. Об'єктом дослідження виступає господарюючий суб'єкт економіки ТОВ «Вавілон».

Методологія дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження послужили праці російських і зарубіжних вчених у галузі інвестицій, інвестиційної діяльності, аналізу інвестиційних проектів. У роботі використані положення законодавчих і нормативних актів Російської Федерації, вітчизняні та зарубіжні методичні матеріали з оцінки та аналізу інвестицій.

Інвестиційна стратегія повинна знайти своє відображення в інвестиційному проекті - документі, де сформульовані цілі, способи інвестування, терміни досягнення цілей і розміри прийнятного ризику.

Метою даної роботи є закріплення теоретичних знань в області інвестиційного проектування та набуття практичних навичок з розробки, аналізу та реалізації основних розділів бізнес-плану інвестиційних проектів.

У першій частині - теоретичної - розкривається поняття інвестиційного проекту, мети його розробки, зміст і класифікація інвестиційного проектування.

У другій частині - обгрунтовується концепція реального інвестиційного проекту, наводяться його основні характеристики, орієнтири подальшого розвитку підприємства, доцільність інвестування, і розробляються основні розділи бізнес-плану інвестиційного проекту.

У третій частині проводиться оцінка економічної ефективності проекту.

Наприкінці даються висновки по проробленому аналізу.

1. Теоретичні основи інвестиційного проектування

1.1 Сутність, типи та мета інвестиційних проектів

Визначення інвестиційного проекту дається в Законі «Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень» 1, а також у Методичних рекомендаціях з оцінки ефективності інвестиційних проектів 2. У Методичних рекомендаціях окремо вводяться поняття «проект» і «інвестиційний проект».

Так, термін «проект», розуміється у двох значеннях:

 • як комплект документів, що містять формулювання мети майбутньої діяльності та визначення комплексу дій, спрямованих на її досягнення;

 • як сам комплекс дій (робіт, послуг, придбань, управлінських операцій і рішень), спрямованих на досягнення сформульованої мети;

тобто як документація і як діяльність.

Інвестиційний проект в визначається відповідно до Закону «Про інвестиційну діяльність», і під ним розуміється обгрунтування економічної доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень, у тому числі необхідна проектно-кошторисна документація, розроблена відповідно до законодавства Російської Федерації та затвердженими в установленому порядку стандартів ( нормами і правилами), а також опис практичних дій по здійсненню інвестицій (бізнес план). Іншими словами, згідно з цим визначенням, інвестиційний проект - це, перш за все, комплексний план заходів, що включає проектування, будівництво, придбання технологій та обладнання, підготовку кадрів тощо, спрямованих на створення нового або модернізацію діючого виробництва товарів (робіт, послуг ) з метою отримання економічної вигоди. Інвестиційний проект завжди породжується деякими проектом, обгрунтування доцільності та характеристики якого він містить. У зв'язку з цим, під тими чи іншими властивостями, характеристиками, параметрами інвестиційного проекту (тривалість, реалізація, грошові потоки і т.п.) в Методичних рекомендаціях розуміються відповідні властивості, характеристики, параметри породжує його проекту. 3

Класифікація інвестиційних проектів може бути проведена за декількома ознаками. Так, в залежності від їх взаємного впливу інвестиційні проекти можна поділити на:

 • незалежні, коли рішення про прийняття одного проекту не впливає на рішення про прийняття іншого. Для того щоб один інвестиційний проект був незалежний від іншого проекту повинні виконуватися дві умови:

 • повинні бути можливості (технічні, технологічні) здійснити перший проект незалежно від того, буде чи не буде прийнятий другий проект;

 • на грошові потоки, очікувані від першого проекту, не повинно впливати прийняття або відмову від другого проекту.

Іноді фірма через відсутність коштів не може одночасно здійснити два проекти. У такій ситуації прийняття одного проекту спричинить за собою відхилення другого. Якщо ж рішення здійснити один проект впливає на інший проект, тобто грошові потоки по першому проекту змінюються в залежності від того, прийнятий або відхилений другий проект, то проекти вважаються залежними. Таки проекти можна також підрозділити на такі види: 4

 • альтернативні (взаємовиключні), коли два або більше аналізованих проектів не можуть бути реалізовані одночасно, і прийняття одного з них автоматично означає, що залишилися проекти не можуть бути реалізовані. Наприклад, на виділеній ділянці землі може бути збудований або цех, або їдальня, або стоянка для автомобілів - прийняття одного з цих проектів автоматично робить неможливим здійснення інших;

 • взаємодоповнюючі, коли реалізація декількох проектів може відбуватися лише спільно. При цьому взаємодоповнюючі проекти можна підрозділити на:

компліментарні, коли прийняття одного інвестиційного проекту призводить до зростання доходів за іншими проектами;

проекти, пов'язані між собою відносинами заміщення, коли прийняття нового проекту призводить до деякого зниження доходів по одному або декільком діючим проектам.

Виявлення відносин компліментарності і заміщення має на меті визначення пріоритетності інвестиційних проектів не ізольовано, а в комплексі, особливо коли прийняття проекту за обраним основним критерієм не є очевидним.

По термінах реалізації (створення та функціонування) інвестиційні проекти можна поділити на: 5

 • короткострокові (до 3 років);

 • середньострокові (3-5 років);

 • довгострокові (понад 5 років).

При класифікації проектів з їх масштабами слід враховувати, що масштаб проекту характеризує його суспільну значущість, яка визначається впливом результатів реалізації проекту на хоча б один з внутрішніх чи зовнішніх ринків (фінансових, товарів і послуг, ресурсів), а також на екологічну та соціальну обстановку. З тієї точки зору, за масштабами проекти рекомендується підрозділяти на: 6

 • глобальні, реалізація яких суттєво впливає на економічну, соціальну чи екологічну ситуацію на

 • народногосподарські, мають вплив на всю країну в цілому або її великі регіони (Урал, Поволжя), і при їх оцінці можна обмежитися урахуванням тільки цього впливу;

 • великомасштабні, що охоплюють окремі галузі або великі територіальні утворення (суб'єкт Федерації, міста, райони), і при їх оцінці можна не враховувати вплив цих проектів на ситуацію в інших регіонах і галузях;

 • локальні, дія яких обмежується рамками даного підприємства, що реалізує інвестиційний проект. Їх реалізація не робить істотного впливу на економічну, соціальну і екологічну ситуацію в регіоні і не змінює рівень і структуру цін на товарних ринках.

За основною спрямованості можна розділити проекти на:

 • комерційні, головною метою яких є отримання прибутку;

 • соціальні, орієнтовані на рішення, наприклад, проблем безробіття в регіоні чи соціальної адаптації колишніх військовослужбовців тощо;

 • екологічні, основна спрямованість яких - поліпшення середовища проживання людей, а також флори і фауни.

1.2 Зміст і етапи розробки інвестиційних проектів

Питання про капіталовкладення є одним з найбільш складних для будь-якої організації, оскільки інвестиційні витрати можуть принести дохід тільки в майбутньому. Оцінюючи економічну привабливість капіталовкладень, підприємство стикається з необхідністю прогнозування віддалених у часі подій, причому фактор невизначеності повинен бути зведений до мінімуму. Для того щоб прийняти рішення про доцільність втілення в життя інвестиційного проекту, підприємство повинне провести детальний розрахунок його окупності. 7

В основі процесу прийняття управлінських рішень інвестиційного характеру лежать оцінка і порівняння обсягу передбачуваних інвестицій і майбутніх грошових надходжень, тобто вимагається деяким чином порівняти величину інвестицій з прогнозованими доходами. Оскільки порівнювані показники належать до різних моментів часу, ключовою тут є проблема їхньої порівнянності. У кожному разі ця проблема вирішується індивідуально, причому має враховуватися ряд основних чинників, серед яких: темп інфляції; різноманітні ризики, якими супроводжується інвестиційний проект; величина періоду, на який складається прогноз, і т.д. 8

Розробка інвестиційного проекту включає в себе ряд етапів, кожен з яких в тій чи іншій мірі обов'язковий для вироблення обгрунтованого рішення.

Етап збору інформації та прогнозування обсягів реалізації. На цьому етапі розробник інвестиційного проекту повинен зібрати якомога більше відомостей про те, який попит пред'являють споживачі на запланований до випуску продукт. При цьому повинні бути виявлені і проаналізовані попит і ціни на аналогічні товари (роботи, послуги), на товари-замінники, а також наявність фірм-конкурентів і їх політика. Важливо розглянути короткострокову та довгострокову перспективу ринку даного товару. Аналіз можливої ​​ємності ринку збуту продукції, тобто прогнозування обсягу реалізації є дуже істотним, оскільки його недооцінка може призвести до втрати певної частки ринку збуту, а його переоцінка - до неефективного використання введених за проектом виробничих потужностей, або до неефективності зроблених капіталовкладень.

Перевагою на цьому етапі користуються великі фірми і корпорації, які планують значні інвестиції. Вони можуть дозволити собі проведення дорогих маркетингових досліджень, результатом яких є об'єктивний і достатньо надійний відповідь на питання про можливі обсяги реалізації. Невеликі фірми змушені покладатися виключно на досвід та інтуїцію своїх менеджерів.

Етап прогнозування обсягів виробництва та прибутку. На цьому етапі розробник проекту, виходячи з можливого обсягу реалізації визначає розмір і технологічний рівень підприємства. При цьому слід мати на увазі масштаб доступних джерел фінансування. Потім аналізуються ціни та умови оплати устаткування; порівнюються альтернативні варіанти (викуп обладнання або лізинг); аналізується ринок оренди (купівлі) необхідних приміщень, кількість, кваліфікація та оплата притягається персоналу і т.д.

Інформація про прогнозовані ціни реалізації та обсяги виробництва дозволяє розрахувати плановий прибуток. Необхідним інструментом на даному етапі є аналіз беззбитковості.

Отже, результатом робіт на даному етапі є прогноз обсягів продажів, їх собівартості і прибутку. Якщо розмір планованого прибутку менше деякого порогового значення, встановленого фірмою, то проект може бути знехтуваний вже на цій стадії розробки. Якщо ж розмір прибутку буде визнано прийнятним, то доцільно проведення подальшого аналізу.

Етап оцінки видів та рівнів ризиків. На цьому етапі піддаються критичному аналізу всі раніше отримані відомості в частині досяжних обсягів реалізації та виробництва, відпускних цін на продукцію, рівня витрат і т.д. і зроблені на їх основі висновки. Розглядаються різні варіанти погіршення кон'юнктури. Це досягається за допомогою аналізу чутливості в рамках аналізу беззбитковості. 9

Для отримання повної і об'єктивної картини також аналізуються різні можливі варіанти зміни кон'юнктури у бік поліпшення. Існують методики (їх зміст розкривається нижче), що дозволяють судити на основі аналізу чутливості про те, наскільки ризикованим є інвестування коштів у даний проект.

У результаті розробник отримує відповідь на питання, чи є рівень ризику, пов'язаний з даним проектом, прийнятним. Якщо ні - проект відкидається, якщо так - піддається подальшому аналізу.

Етап визначення необхідного об'єму і графіка інвестицій. Розглянувши і проаналізувавши з точки зору мінімізації всі витрати, супутні проекту, розробник отримує інформацію про розмір вкладень у необоротні активи. Аналіз схеми фінансових потоків (побудова кошторису витрачання і надходження грошових коштів) дозволяє визначити розмір необхідного оборотного капіталу. Маючи в своєму розпорядженні детально розроблену інформацію про витрати, можна визначити обсяг і графік необхідних інвестицій. 10

Етап оцінки доступності необхідних джерел фінансування. Розрахувавши обсяг і графік інвестицій, розробник вирішує, які джерела фінансування (з числа доступних) будуть задіяні. У разі, якщо власних коштів організації виявляється недостатньо і інвестиції передбачається здійснити за рахунок залучених кредитів, необхідний аналіз ринку позикових капіталів. 11

Етап оцінки прийнятного значення вартості капіталу. Основною метою даного етапу є порівняння інвестиційного проекту з іншими, альтернативними можливостями розміщення капіталу. Це досягається за допомогою методики, званої «аналізом інвестицій», або «аналізом капіталовкладень».

Результатом досліджень, проведених на цьому етапі, є остаточний обгрунтовану відповідь на питання про те, чи вигідний проект, що розробляється і чи повинен він бути втілений в життя.

Описана послідовність дій при розробці інвестиційного проекту, безумовно, не є обов'язковою. Дослідження на всіх етапах можуть виконуватися не послідовно, а паралельно. Це навіть краще, так як без оцінки доступності джерел фінансування, наприклад, неможливо обгрунтувати передбачуваний розмір інвестицій і т.д.

Прийняття рішень інвестиційного характеру ускладнюється низкою факторів: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту; множинність доступних проектів, обмеженість фінансових ресурсів, доступних для інвестування, ризик, пов'язаний з прийняттям того чи іншого рішення, і т.д. Крім того, в нашій країні складність прийняття інвестиційних рішень ускладнюється невизначеністю ситуації і наявністю інфляції.

Прийняття рішень інвестиційного характеру, як і будь-який інший вид управлінської діяльності, грунтується на використанні різних формалізованих і неформалізованих методів і критеріїв. Ступінь їх сполучення визначається різними обставинами, в тому числі і тим з них, наскільки менеджер знайомий з наявним апаратом, застосовуваним в тому чи іншому конкретному випадку. У вітчизняній і зарубіжній практиці відомий ряд формалізованих методів прийняття рішень в області інвестиційної політики. Якого-небудь універсального методу, придатного для всіх випадків життя, не існує. Імовірно, керування все-таки більшою мірою є мистецтвом, ніж наукою. Тим не менш, маючи деякі оцінки, отримані формалізованими методами, нехай навіть певною мірою умовні, легше приймати остаточні рішення.

1.3 Управління інвестиційними проектами

Розрізняють такі варіанти схем управління проектом: 12

Основна »система. Керівник (менеджер) проекту - представник замовника, фінансової відповідальності за прийняті рішення не несе. Ним може бути будь-яка юридична або фізична особа учасник проекту, що має ліцензію на професійне управління. У цьому випадку менеджер проекту забезпечує координацію і керування ходом розробки та реалізації проекту, в контрактних відносинах з іншими учасниками проекту (крім замовника) не складається.

Перевага системи - об'єктивність проект-менеджера, недолік - відповідальність за результати проекту цілком покладається на замовника.

Система «розширеного управління». Керівник (менеджер) проекту - приймає відповідальність за проект у межах фіксованої (кошторисної) ціни. Менеджер забезпечує управління і координацію процесів проекту за угодами між ним, замовником і учасниками проекту. Як і в «основний» системі, їм може бути будь-яка юридична або фізична особа - учасник проекту, що має ліцензію на професійне управління і здатне відповідати за своїми зобов'язаннями перед замовником. Проект-менеджер управляє проектом, координує поставки і роботи з інжинірингу. У цьому випадку відповідальність покладається на менеджера проекту в межах контрактних умов.

Система «під ключ». Керівник (менеджер) проекту - проектно-будівельна фірма, з якою замовник укладає контракт «під ключ» з оголошеною вартістю проекту. 13

Випробуваний засіб упорядкування перебудови кризової економічної ситуації - в тому числі настільки масштабним, як в даний час, - програмно-цільовий метод управління, відповідно до якого створюється ряд міждержавних, федеральних, регіональних, галузевих та об'єктних цільових програм. Кожна з них являє собою комплекс взаємопов'язаних (по ресурсах, термінах і виконавцям) проектів. Їх реалізація відбувається на базі концепції управління проектами.

Основу концепції становить погляд на проект як на зміну вихідного стану будь-якої системи (наприклад, підприємства), пов'язане з витратою часу та коштів.

Такий підхід дозволяє звести всі зміни в економіці, управлінні до системи інвестиційних проектів, а управління ними - до управління інвестиціями.

У сучасних умовах сукупність методів і засобів управління проектами являє собою високоефективну методологію управління інвестиціями, що дозволяє: 14

 • здійснити аналіз інвестиційного ринку та сформувати інвестиційний портфель компанії з його оцінкою за критеріями прибутковості, ризику і ліквідності;

 • оцінити ефективність інвестицій з урахуванням факторів ризику і невизначеності в рамках т.зв. обгрунтування інвестицій і бізнес-плану;

 • розробити стратегію формування інвестиційних ресурсів компанії з оцінкою загальної потреби в інвестиційних ресурсах, доцільності використання залучених і позикових коштів;

 • зробити відбір і оцінку інвестиційної привабливості конкретних проектів;

 • оцінити інвестиційні якості окремих фінансових інструментів і відібрати найбільш ефективні з них;

 • здійснити планування та оперативне управління реалізацією конкретних інвестиційних проектів і програм;

 • організувати процедуру закупівель і поставок, а також управління якістю проекту;

 • забезпечити ефективне здійснення інвестиційного процесу, включаючи управління змінами і підготовку рішень про своєчасне закриття неефективних проектів (продаж окремих фінансових інструментів) і реінвестування капіталу;

 • організувати завершення проекту;

 • в повній мірі врахувати т. н. психологічні аспекти управління інвестиціями, нерідко надають вирішальний вплив на показники проекту в цілому.

1.4 Методи фінансової оцінки ефективності інвестиційних проектів

Вивчення наукової літератури з проблем інвестицій та оцінки ефективності інвестицій дозволило зробити висновок про те, що в даний час існує ряд методів оцінки інвестиційних проектів, в основі багатьох з них лежить порівняння планованого обсягу інвестицій і очікуваних в майбутньому надходжень грошових коштів (або фактичних інвестицій і доходів , якщо мова йде про аналіз вже реалізованого інвестиційного проекту). 15

Методи оцінки ефективності можна розділити на групи, поклавши в основу різні класифікаційні ознаки.

По виду узагальнюючого показника, який виступає в якості критерію економічної ефективності, можна виділити абсолютні методи, в яких показник ефективності обчислюється як різниця між вартісною оцінкою результатів і витрат, необхідних для досягнення подібного результату; відносні методи, в яких показник ефективності (Кеф.) є відношенням результату до відповідних витрат; тимчасові засоби, які оцінюють період окупності інвестиційних витрат.

За методом зіставлення різночасних грошових витрат і результатів можна виділити статичні і динамічні методи.

Статичні методи - це методи, за допомогою яких грошові потоки, що виникають у різний час, оцінюються як рівноцінні.

До цієї групи методів належать, наприклад, термін окупності інвестицій (Payback Period, PP), коефіцієнт ефективності інвестицій (Accounting Rate of Return, ARR).

Динамічні методи - це методи, в яких грошові потоки, викликані реалізацією інвестиційного проекту, приводяться до порівнянної увазі за допомогою дисконтування, забезпечуючи порівнянність різночасних проектів.

До групи динамічних методів відносяться такі методи, як чистий дисконтований дохід (чиста поточна вартість) (Net Present Value, NPV), індекс рентабельності інвестицій (Profitability Index, PI), внутрішня норма рентабельності (Internal Rate of Return, MIRR), дисконтований строк окупності інвестицій (Discounted Payback Period, DPP).

Статичні методи не включають дисконтування. Дані методи мають суттєві недоліки, пов'язані з тим, що не в повній мірі враховується тимчасової аспект вартості грошей, фактори, пов'язані з інфляцією і ризиком. Одночасно з цим ускладнюється процес проведення порівняльного аналізу проектних і фактичних даних по роках використання інвестиційного проекту. Тому статичні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів можна застосовувати тільки для короткострокових інвестиційних проектів, у випадках, коли витрати й результати рівномірно розподілені по всьому терміну реалізації проекту. Однак вони володіють важливою перевагою, пов'язаних з простотою і швидкістю розрахунку, загальнодоступності для розуміння.

Статичні методи оцінки інвестицій можна розділити на дві групи: 16

 1. методи абсолютної ефективності. До даної групи належать метод, пов'язаний з розрахунком термінів окупності проекту, і метод, заснований на визначенні норми прибутку на капітал (метод ефективності інвестицій);

 2. методи порівняльної ефективності. До них можна віднести такі методи як: метод накопиченого сальдо грошового потоку (накопиченого ефекту) за розрахунковий період, метод порівняльної ефективності - метод приведених витрат, метод порівняння прибутку.

Теорія абсолютної ефективності інвестицій заснована на тому, що реалізації підлягає такий проект, який забезпечує інвестору заданий (нормативний) рівень ефективності. Таким чином, якщо очікуваний рівень норми прибутку на капітал або термін окупності проекту буде задовольняти інвестора (тобто буде не нижче нормативного значення), такий проект буде реалізований.

Теорія порівняльної ефективності інвестицій заснована на порівнянні, зіставленні показників декількох (не менше двох) проектів і виборі для реалізації серед них того, який забезпечує або мінімальну суму приведених витрат, або максимум прибутку, або максимум накопиченого ефекту за розрахунковий період.

Динамічні методи на відміну від статичних (і це є їх перевагою, особливо якщо ми маємо на увазі середньострокові і довгострокові проекти) враховують зміну вартості грошей у часі (тимчасова вартість грошей). Тимчасова вартість фінансових ресурсів має два аспекти. Перший аспект пов'язаний з купівельною спроможністю грошей. Грошові кошти в даний момент і через певний проміжок часу при рівній номінальній вартості мають абсолютно різну купівельну спроможність. При сучасному стані економіки і рівні інфляції грошові кошти, не вкладені в інвестиційну діяльність або на зберігання в банк, дуже швидко знецінюються. Другий аспект пов'язаний з обігом грошових коштів як капіталу і отриманням доходів від цього обороту. Для оцінки часової вартості грошей існує поняття дисконтування. Дисконтування доходів - це приведення доходів до моменту вкладення капіталу. Дисконтування - спосіб, який використовується при оцінці інвестиційних проектів і полягає у вираженні майбутніх грошових потоків, пов'язаних з реалізацією проекту, через їх вартість у поточний момент часу. Тим самим методи цієї групи долають головні недоліки статичних методів, однак мають свої. Серед основних недоліків можна назвати труднощі і неоднозначність прогнозування грошового потоку, складність у виборі ставки дисконту, а також необхідність враховувати допущення про існування досконалого ринку капіталу. 17

Ефективність інвестиційного проекту - це категорія, що відображає відповідність проекту цілям та інтересам його учасників. У зв'язку з цим необхідно оцінювати ефективність проекту в цілому, а також ефективність участі в проекті кожного з його учасників. 18

Ефективність проекту в цілому оцінюється з метою визначення потенційної привабливості проекту для можливих учасників та пошуків джерел фінансування. Вона включає в себе:

 • соціально-економічну ефективність проекту;

 • комерційну ефективність проекту.

Ефективність участі у проекті визначається з метою перевірки реалізованості проекту і зацікавленості в ньому всіх його учасників і включає в себе: 19

 • ефективність участі підприємств та організацій у проекті;

 • ефективність інвестування в проект;

 • ефективність участі в проекті структур більш високого рівня, в тому числі:

   • регіональну і народногосподарську;

   • галузеву;

   • бюджетну ефективність.

У числі найбільш важливих основних принципів оцінки ефективності проектів можна виділити наступні: 20

  • розгляд проекту протягом усього його життєвого циклу (оцінка ефективності проекту повинна здійснюватися при розробці інвестиційної пропозиції, при розробці обгрунтування інвестицій, при розробці техніко-економічного обгрунтування проекту і в ході реалізації проекту у вигляді економічного моніторингу в рамках управління вартістю проекту);

 • моделювання грошових потоків;

 • порівнянність умов порівняння різних проектів (або варіантів проекту);

 • принцип позитивності і максимуму ефекту;

 • облік чинника часу;

 • облік тільки майбутніх витрат і надходжень;

 • порівняння станів «з проектом» і «без проекту»;

 • облік всіх найбільш суттєвих наслідків проекту;

 • облік наявності різних учасників проекту;

 • багатоетапність оцінки;

 • облік впливу на ефективність проекту потреби в оборотному капіталі;

 • облік впливу інфляції та можливості використання при реалізації проекту декількох валют (багатовалютність);

 • облік (у кількісній формі) впливу невизначеності і ризику, що супроводжують реалізацію проекту.

Оцінка ефективності проекту проводиться в три етапи (рис. 1.1). 21

 1. Первісним кроком є експертна оцінка суспільної значущості проекту. Суспільно значущими вважаються великомасштабні, народногосподарські та глобальні проекти.

Рис. 1.1 Етапи оцінки ефективності проекту

 1. На другому етапі розраховуються показники ефективності проекту в цілому. Мета цього етапу - інтегральна економічна оцінка проектних рішень та створення необхідних умов для пошуку інвестора. Для локальних проектів оцінюється тільки їх комерційна ефективність і, якщо вона виявляється прийнятною, рекомендується безпосередньо переходити до другого етапу оцінки. Для суспільно значущих проектів оцінюється в першу чергу їх соціально-економічна ефективність. При незадовільною оцінкою такі проекти не рекомендуються до реалізації і не можуть претендувати на державну підтримку. Якщо ж їх соціально-економічна ефективності виявляється достатньою, оцінюється їх комерційна ефективність.

 2. Третій етап оцінки здійснюється після вироблення схеми фінансування. На цьому етапі уточнюється склад учасників і визначаються фінансова реалізація та ефективність участі в проекті кожного з них (регіональна і галузева ефективність, ефективність участі в проекті окремих підприємств і акціонерів, бюджетна ефективність та ін.)

Основні показники ефективності проекту засновані на обліку вартості фінансових ресурсів у часі, яка визначається за допомогою дисконтування.

Дисконтуванням грошових потоків називається приведення їх різночасових (що відносяться до різних кроків розрахунку) значень до їх цінності на певний момент часу, який називається моментом приведення і позначається t 0. Момент приведення може не збігатися з базовим моментом. Дисконтування застосовується до грошових потоків, вираженим в поточних або дефлірованний цінах і в єдиній валюті.

Основним економічним нормативом, що використовується при дисконтуванні, є норма дисконту Е, що виражається в частках одиниць або відсотках на рік.

Дисконтування грошового потоку на m-му кроці здійснюється шляхом множення його значення f (m) на коефіцієнт дисконтування а т, що розраховується за формулою:

, (1.1)

де t m - момент закінчення m-го кроку.

Норма дисконту Е може вибиратися різною для різних кроків розрахунку. Це може бути доцільно у випадках змінного за часом ризику, змінної за часом структури капіталу.

Розрізняють такі норми дисконту:

 • комерційна, яка використовується при оцінці комерційної ефективності проекту (вона визначається з урахуванням альтернативної ефективності використання капіталу);

 • норма дисконту учасника проекту, яка відображає ефективність участі в проекті підприємств та інших учасників (вона вибирається самими учасниками; за відсутності переваг в якості неї можна використовувати комерційну норму дисконту);

 • соціальна норма дисконту, яка використовується при розрахунках соціально-економічної ефективності і характеризує мінімальні вимоги суспільства до ефективності проекту (вона вважається національним параметром і повинна встановлюватися централізовано органами управління народним господарством в ув'язці з прогнозами економічного і соціального розвитку країни);

 • бюджетна, яка використовується при розрахунках показників бюджетної ефективності і відображає альтернативну вартість бюджетних коштів (вона встановлюється органами федерального або регіонального значення, за завданням яких оцінюється бюджетна ефективність проекту).

В якості основних показників, що застосовуються для розрахунків ефективності проекту, можна використовувати:

 • чистий дохід;

 • чистий дисконтований дохід;

 • внутрішню норму прибутковості;

 • потреба в додатковому фінансуванні (вартість проекту, капітал ризику);

 • індекси прибутковості витрат та інвестицій;

 • термін окупності;

 • показники фінансового стану.

Чистим доходом (ЧД) називається накопичений ефект (сальдо грошового потоку) за розрахунковий період:

, (1.2)

де підсумовування поширюється на всі кроки розрахункового періоду.

Найважливішим показником ефективності проекту є чистий дисконтований дохід (ЧДД), який представляє собою накопичений дисконтований ефект (дисконтована накопичене сальдо) за розрахунковий період:

, (1.3)

ЧД і ЧДД характеризують перевищення сумарних грошових надходжень над сумарними витратами для даного проекту відповідно без урахування і з урахуванням нерівноцінності ефектів, що відносяться до різних моментів часу.

Різниця між ЧД і ЧДД називають дисконтом проекту.

Для визнання проекту ефективним з точки зору інвестора необхідно, щоб ЧДД проекту був позитивним; при порівнянні альтернативних проектів перевага повинна віддаватися проекту з великим значенням ЧДД (при виконанні умови його позитивності).

1.5 Інвестиційна діяльність в умовах економічної кризи

Управління підприємством в умовах економічної кризи потребує високої якості управління ризиками, які найбільш чітко проявляються в інвестиційній стратегії.

Інвестиційна стратегія повинна знайти своє відображення в інвестиційному проекті - документі, де сформульовані цілі, способи інвестування, терміни досягнення цілей і розміри прийнятного ризику.

Інвестиційна стратегія як складова частина стратегічного планування спрямована на подолання інвестиційного спаду в період кризи і депресії, структурну перебудову виробництва та створення умов для фінансової стійкості підприємств у довгостроковому періоді. Необхідно враховувати, що реалізація інвестиційної стратегії можлива на російських підприємствах тільки після етапу оперативного реструктурування, тобто підвищення інвестиційної привабливості підприємства за рахунок внутрішніх джерел, реструктуризації активів і боргових зобов'язань.

Розробка інвестиційної стратегії і тактики проходить на рівнях:

 • державного регулювання;

 • потенційних інвесторів (комерційних банків, пенсійних фондів, страхових компанії та дрібних масових інвесторів);

 • підприємств як об'єктів інвестування.

 • Інвестиційна стратегія включає наступні напрямки:

 • управління ризиком;

 • програмно-цільове планування та складання капітальних бюджетів;

 • стратегічний аналіз;

 • стратегічне управління.

  Основними факторами невизначеності в умовах існуючої економіки є:

  • можливі зміни в технології;

  • зміни цін на даний вид товарів;

  • інфляція та інфляційні очікування;

  • зміни у співвідношенні вартості позикового капіталу, залученого капіталу і прибутковості розміщеного капіталу;

  • зміни податкового законодавства, результатом якого буде зміна вартості капіталу;

  • зміни в цінах на фактори виробництва (сировину, матеріали, напівфабрикати, електроенергію, робочу силу);

  • можливі регіональні конфлікти;

  • коливання валютного курсу.

  Вельми істотно, що невизначеність майбутнього розвитку ринкової ситуації є обов'язковою умовою успішного функціонування компанії з високою якістю управління, оскільки в ретельно розробленої інвестиційної стратегії розвитку компанії повинні бути відображені наступні моменти:

  • своєчасна реакція на нові вимоги ринку (структура попиту, наявність взаємозамінних товарів, загальна платоспроможність, обумовлена ​​макроекономічною ситуацією, зміна положення конкурентів і т.п.);

  • облік можливостей, що надаються невизначеністю ринкової ситуації в майбутньому, і нерозривно пов'язаних з нею ризиків,

  • облік переваг і слабких сторін у розвитку фірми.

  При розробці антикризової інвестиційної стратегії важливо дотримуватися основних принципів. До основних принципів розробки інвестиційної стратегії в умовах кризи належать:

  • розгляд виробничого процесу, фінансування та інвестування як єдиної системи бізнесу, спрямованої на створення умов для зростання ринкової вартості власного капіталу фірми;

  • аналіз допустимого і критичного рівня ризику внаслідок підвищеної невизначеності ринкової ситуації в майбутньому і розробка інвестиційної стратегії на основі багатоваріантного прогнозу;

  • облік різної вартості грошей у часі;

  • при розрахунку прийнятної ставки доходності інвестиційного проекту необхідно враховувати темпи інфляції та інфляційні очікування;

  • необхідно детально розраховувати вартість залученого капіталу як зовнішнє обмеження при інвестуванні та гранично допустиму ставку прибутковості інвестиційних проектів як внутрішнє обмеження фінансових ресурсів.

  Завершальним етапом розробки інвестиційної стратегії є формування капітального бюджету, що включає в себе:.

  Інвестиції

  1. Вкладення в матеріальні активи: оборотний капітал, основний капітал

  2. Вкладення в нематеріальні активи.

  3. Вкладення у фінансові активи: участь у дочірніх підприємствах.

  4. кредити дочірнім підприємствам,

  5. скупка акцій інших підприємств з метою поглинання,

  6. інвестиції на оновлення основного капіталу.

  Джерела фінансування

  1. Прибуток від виробничої діяльності.

  2. Випуск акцій.

  3. Боргові зобов'язання (облігації).

  4. Кредити комерційних банків (короткострокові і довгострокові).

  5. Заборгованість за розрахунками з підприємствами-постачальниками.

  6. Заборгованість за розрахунками з податковою інспекцією.

  7. Заборгованість за розрахунками з іншими фінансують компаніями.

  8. Реалізація надлишкових активів.

  У процесі антикризового управління на підприємстві особливо необхідно враховувати наступні показники:

  • динаміку змін статті «Фінансові інвестиції» до загальної суми інвестицій за цей період;

  • динаміку інвестицій за видами виробленої продукції, які ведуть до зміни довгострокової політики підприємства або сприяють продовженню існуючої політики;

  • динаміку інвестицій за термінами як способу аналізу стратегії підприємства (розрізняють підприємства, що йдуть на довгостроковий ризик, і підприємства, політика яких обмежена короткостроковим періодом);

  • динаміку інвестицій по об'єктах;

  • динаміку інвестицій за сегментами активності (ринкова стратегія підприємства);

  • динаміку інвестицій за функціями (дослідження, освіта, реклама, розподільна мережа);

  • динаміку інвестицій в боргові зобов'язання;

  • динаміку, інвестиції в цінні папери;

  • динаміку інвестицій у запаси;

  • динаміку інвестицій в нематеріальні активи;

  • динаміку інвестицій в матеріальні активи (нерухомість, транспорт, технологічне обладнання тощо).

  Успіхи антикризової інвестиційної політики багато в чому залежать від інвестиційних рішень, прийнятих сьогодні на всіх рівнях, тому надзвичайно важливо забезпечити нерозривний зв'язок між стратегічними і тактичними рішеннями

  Тактичні інвестиційні рішення зазвичай оперують відносно невеликими сумами коштів і не означають рішучого відходу від раніше проведеної інвестиційної політики. Стратегічні інвестиційні рішення оперують більшими сумами фінансових коштів і можуть призвести до рішучої відмови від раніше проведеної фінансової та інвестиційної політики, спричинити істотну зміну очікуваних доходів і підвищення фінансових ризиків.

  Розробка інвестиційної стратегії зачіпає три основні області прийняття рішень: інвестиції, фінансування та виробничу діяльність.

  Тільки комплексне рішення взаємозв'язаних проблем - ефективна виробнича діяльність, заснована на оптимальному використанні виробничих ресурсів; ефективне фінансування, що передбачає ретельний вибір і обережне використання джерел фінансування; ефективне інвестування, засноване на ретельному розрахунку та оцінці інвестиційних рішень і супутніх їм ризиків, - може призвести до фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств.

  Ефективна виробнича діяльність передбачає ретельний аналіз ринкової ситуації і передбачуваного обсягу продажів, ціни реалізації товару, постійних і змінних витрат з виробництва товару.

  Ефективне фінансування передбачає аналіз власного капіталу і дивідендів за залученим капіталу, позикового капіталу і вартості обслуговування довгострокової заборгованості, прибутку від виробничої діяльності, можливості капіталізації.

  Ефективне інвестування засноване на аналізі інвестиційної бази, оцінці нових інвестицій і можливих вилучень вкладень.

  Інвестиційна діяльність в Росії регулюється як загальним державним законодавством, так і системою спеціальних нормативних актів.

  Принципове значення мають такі закони, як Конституція РФ, Цивільний і податковий кодекси, закони про акціонерні товариства, про власність, про приватизацію, про зовнішньоекономічну діяльність, про тарифний контроль і валютне регулювання та ін.

  У нашій країні також прийняті спеціальні закони, постанови, нормативні акти, які регулюють безпосередньо інвестиційний процес. До них слід віднести Закон «Про інвестиційну діяльність, що здійснюється у формі капітальних вкладень». Цей закон визначає правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності; об'єкти і суб'єкти інвестиційної діяльності, захист прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності.

  Прийнято низку постанов Уряду РФ, які спрямовані на підвищення ролі державної інвестиційної та структурної політики, стимулювання процесу залучення позабюджетних інвестицій у виробничу сферу, створення умов для подальшого розвитку ініціативи приватних інвесторів щодо реалізації високоефективних інвестиційних проектів.

  У цілому державне регулювання здійснюється:

  • відповідно з державними інвестиційними програмами;

  • прямим управлінням державними інвестиціями;

  • введенням системи податків з диференціюванням податкових ставок і пільг;

   • наданням фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих територій, галузей виробництва;

   • проведенням фінансової і кредитної політики, політики ціноутворення (у тому числі випуском в обіг цінних паперів), амортизаційної політики;

   • контролем за дотриманням державних норм і стандартів;

   • антимонопольними заходами, приватизацією об'єктів державної власності, в тому числі об'єктів незавершеного будівництва;

   • експертизою інвестиційних проектів.

   Держава використовує як адміністративні, так і економічні методи впливу на інвестиційну діяльність у країні.

   Адміністративні (прямі) методи регулювання припускають прямий вплив на суб'єкти інвестиційної діяльності; держава володіє правом і можливістю здійснювати примус стосовно до інших суб'єктів економіки, використовуючи регламенти, заборони, обмеження, дозволи. Як інструменти подібного впливу виступають законодавчі та нормативні акти. Наприклад, законом встановлюється, що всі інвестиційні проекти підлягають екологічній експертизі.

   Економічні методи впливу держави це методи, за допомогою яких держава впливає на суб'єкти інвестиційної діяльності шляхом стимулювання прийняття інвестиційних рішень як в інтересах самих суб'єктів, так і в інтересах усього суспільства.

   Зазвичай держава поєднує адміністративні та економічні методи для досягнення цілей у галузі інвестування. Активізація інвестиційної діяльності багато в чому залежить від проведення фінансової, кредитної, амортизаційної, цінової, податкової, валютної, ін вестіціонного політики.

   До економічних методів відносяться: встановлення ставки рефінансування, податкових пільг і знижок, диференціація податкових ставок, тарифів та ставок платежів за такі інвестиційні ресурси як земля, природні ресурси.

   Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється органами державної влади РФ і органами державної влади суб'єктів РФ.

   Законом «Про інвестиційну діяльність, що здійснюється у формі капітальних вкладень», передбачаються такі форми дер жавного регулювання:

   1) Створення сприятливих умов для розвитку інвестиційної діяльності шляхом:

   вдосконалення системи податків, механізму нарахування амортизації і використання амортизаційних відрахувань;

   • встановлення суб'єктам інвестиційної діяльності спеціальних податкових режимів, що не носять індивідуального характеру;

   • захисту інтересів інвесторів;

   • надання суб'єктам інвестиційної діяльності пільгових умов користування землею та ін природними ресурсами, що не суперечать законодавству РФ;

   • розширення використання коштів населення та інших позабюджетних джерел фінансування житлового будівництва та будівництва об'єктів соціально-культурного призначення;

   • створення та розвитку мережі інформаційно-аналітичних центрів, які здійснюють регулярне проведення рейтингових оцінок суб'єкта інвестиційної діяльності;

   • прийняття антимонопольних заходів;

   • розширення можливостей використання застав при здійсненні кредитування;

   • розвитку фінансового лізингу;

   • проведення переоцінок основних фондів відповідно до темпів інфляції;

   • створення можливостей формування суб'єктами інвестиційної діяльності власних інвестиційних фондів.

   2) Пряма участь держави в інвестиційній діяльності шляхом:

   • розробки, затвердження і фінансування інвестиційних проектів, здійснюваних в РФ спільно з іноземними державами, а також інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів;

   • формування переліку будов і об'єктів технічного переозброєння для федеральних державних потреб та фінансування їх за рахунок коштів федерального бюджету;

   • надання на конкурсній основі державних гарантій по інвестиційних проектах за рахунок коштів федерального бюджету та коштів бюджету суб'єктів РФ;

   • розміщення на конкурсній основі коштів федерального і регіонального бюджетів для фінансування інвестиційних проектів. Розміщення цих коштів здійснюється на поворотній і термінової засадах зі сплатою відсотків, що визначаються законами про бюджетах, або на умовах закріплення в державній відповідної частини акцій створюваного акціонерного товариства, які реалізуються через певний термін на РЦБ з направленням коштів від реалізації у відповідні бюджети;

   • проведення експертизи інвестиційних проектів;

   • захисту російських організацій від поставок морально застарілих, матеріаломістких, енергомістких і ненаукоемкіх технологій, обладнання, конструкцій, матеріалів;

   • розробки та затвердження стандартів (норм і правил) та здійснення контролю за їх дотриманням;

   • випуску облігаційних позик, гарантованих цільових позик;

   • залучення в інвестиційний процес тимчасово призупинених і законсервованих будівництв і об'єктів, що перебувають у державній власності;

   • надання концесій російським і іноземним інвесторам за підсумками торгів (аукціонів та конкурсів).

   Держава гарантує всім суб'єктам інвестиційної діяльності незалежно від форм власності:

   • забезпечення рівних прав при здійсненні інвестиційної
    діяльності;

   • гласність при обговоренні інвестиційних проектів;

   • право оскарження в судовому порядку будь-яких рішень, дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

   • стабільність прав суб'єкта інвестиційної діяльності. У випадках прийняття законів, що встановлюють для суб'єктів інвестиційної діяльності інші правила, ніж ті, які діяли при укладенні договорів між ними, умови цих договорів зберігають свою силу, за винятком випадків, коли законом встановлено, що його дія поширюється на відносини, що виникають з раніше укладених договорів;

   • захист капітальних вкладень.

   Законом передбачено, що капітальні вкладення можуть бути націоналізовані тільки за умови попереднього і рівноцінного відшкодування державою збитків, завданих суб'єктам інвестиційної діяльності. Вони можуть бути реквізовані тільки в порядку і на умовах, які визначені Цивільним кодексом РФ 22.

   Однією з форм захисту інвестицій є їх страхування. Воно здійснюється відповідно до законодавства РФ.

   1.6 Управління ризиками

   Управління проектами має на увазі не тільки констатацію факту наявності невизначеності та ризиків та аналіз ризиків і збитку. Управління ризиками - сукупність методів аналізу і нейтралізації факторів ризиків, об'єднаних у систему планування, моніторингу та коригувальних впливів 23. Управління ризиками є підсистемою управління проектом, структура підсистеми представлена ​​на рис. 1.2, методи управління ризиками на рис. 1.3.

   УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТУ

   Виявлення та ідентифікація передбачуваних ризиків


   Аналіз та оцінка ризиків


   Вибір методів управління ризиків


   Застосування вибраних методів і прийняття рішень в умовах ризику


   Реагування на настання ризикової події


   Розробка та реалізація заходів зниження ризиків


   Контроль, аналіз і оцінка дій щодо зниження ризиків і вироблення рішень

   Рис. 1.2 Структура підсистеми управління ризиками 24

   Виявлення та ідентифікація передбачуваних ризиків - систематичне визначення та класифікація подій, які можуть негативно вплинути на проект, тобто по суті, класифікація ризиків.

   МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

   Розробка та реалізація стратегії управління ризиками


   Методи компенсації ризиків, включають прогнозування зовнішнього середовища проекту, маркетинг проектів та продуктів проекту, моніторинг соціально-економічного та правового середовища і створення системи резервів проекту


   Методи розподілу ризиків, що включають розподіл ризиків за часом, розподіл ризиків між учасниками і пр.


   Методи локалізації ризиків, які застосовуються для високоризикових проектів у многопроектной системі, які передбачають створення окремих спеціальних підрозділів для реалізації особливо ризикових проектів


   Методи відходу від ризиків, що включають відмову від ризикованих проектів і ненадійних партнерів, страхування ризиків, пошук гарантів

   Рис. 1.3 Методи управління ризиками 25

   Аналіз ризиків - процедури виявлення факторів ризиків і оцінки їх значимості, по суті, аналіз ймовірності того, що відбудуться певні небажані події і негативно вплинуть на досягнення цілей проекту 26. Аналіз ризиків включає оцінку ризиків і методи зниження ризиків або зменшення пов'язаних із ним несприятливих наслідків. На першому етапі проводиться виявлення відповідних факторів і оцінка їх значущості.

   Оцінка ризиків - це визначення кількісним або якісним способом величини (ступеня) ризиків. Слід розрізняти якісну і кількісну оцінку ризику.

   Якісна оцінка може бути порівняно простий, її головне завдання - визначити можливі види ризиків, а також фактори, що впливають на рівень ризиків при виконанні певного виду діяльності.

   Кількісна оцінка ризиків визначається через:

   а) ймовірність того, що отриманий результат виявиться менше необхідного значення (планованого, планованого, прогнозованого);

   б) добуток очікуваного збитку на ймовірність того, що цей збиток відбудеться.

   Методи оцінки ризиків (див. рис. 1.4 та 1.5) включають наступне:

   1. Кількісна оцінка ризиків за допомогою методів математичної статистики.

   2. Методи експертної оцінки ризиків.

   3. Методи імітаційного моделювання ризиків.

   4. Комбіновані методи, що представляють собою об'єднання декількох окремих методів або їх окремих елементів.

   МЕТОДИ АНАЛІЗУ І

   ОЦІНКИ РИЗИКІВ

   Аналіз чутливості


   Перевірка стійкості


   Визначення точки беззбитковості


   Коригування параметрів проекту


   Формалізований опис невизначеності


   Аналіз сценарію


   Метод Монте-Карло


   Метод побудови дерева рішень та інші

   Рис. 1.4 Методи аналізу та оцінки ризиків

   ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПО АНАЛІЗУ РИЗИКІВ

   Підбір досвідченої команди експертів


   Підготовка спеціального опитувальника і зустрічі з експертами


   Вибір техніки аналізу ризиків


   Встановлення факторів ризиків і їх значимості


   Створення моделі механізму дії ризиків


   Встановлення взаємозв'язку окремих ризиків та сукупного ефекту від їх впливу


   Розподіл ризиків між учасниками проекту


   Розгляд результатів аналізу ризиків - зазвичай у формі спеціально підготовлюваного звіту (доповіді)

   Рис. 1.5 Послідовність робіт з аналізу ризиків 27

   Методи зниження ризиків наведено на рис. 1.6

   ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ

   Розподіл ризиків між учасниками проекту (передача, привід, трансфер частини ризиків співвиконавцям)


   Страхування ризиків


   Резервування

   Рис. 1.6 Види зниження ризиків 28

   Розподіл (відведення, передача, трансфер) ризиків - дії з передачі, повної або часткової, ризиків іншій стороні, звичайно за допомогою контракту певного виду.

   Страхування ризиків уявляє собою відносини по захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій (страхування випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових внесків (страхових премій). 29

   Резервування - метод резервування коштів на покриття збитків, непередбачених витрат при настанні ризикових подій.

   1.7 Висновки

   Інвестування являє собою один з найбільш важливих аспектів діяльності будь-якої динамічно розвивається комерційної організації, керівництво якої віддає пріоритет рентабельності з позиції довгострокової, а не короткострокової перспективи. Причинами, що зумовлюють необхідність інвестицій, є відновлення наявної матеріально - технічної бази, нарощування обсягів виробництва, освоєння нових видів діяльності. У цьому полягає актуальність теми дипломної роботи.

   Процес інвестування відіграє важливу роль в економіці будь-якої країни. Інвестування в значній мірі визначає економічне зростання держави, зайнятість населення і складає істотний елемент бази, на якій грунтується економічний розвиток суспільства. Тому проблема, пов'язана з ефективним здійсненням інвестування, заслуговує серйозної уваги.

   Особливу важливість для планування та здійснення інвестиційної діяльності має попередній економічний аналіз, який проводиться на стадії розробки інвестиційних проектів і сприяє прийняттю розумних і обгрунтованих управлінських рішень.

   Головним напрямком попереднього аналізу є визначення показників можливої ​​економічної ефективності інвестицій, тобто віддачі від капітальних вкладень, що передбачені за проектом. Як правило, у розрахунках береться до уваги тимчасової аспект вартості грошей.

   Нерідко рішення повинні прийматися в умовах, коли є ряд альтернативних чи взаємно незалежних проектів, тобто виникає необхідність зробити вибір одного або декількох проектів, грунтуючись на яких - то формалізованих критеріях. Таких критеріїв може бути декілька, а ймовірність того, що будь - то один проект буде найкращим за всі інші по всім критеріям, як правило дуже мала. У цьому випадку доводиться віддавати пріоритет будь - одним критерієм, встановлювати їх ієрархію або використовувати додаткові неформалізовані методи оцінки.

   Методи оцінки інвестиційних проектів не у всіх випадках можуть бути єдиними, беручи до уваги, що інвестиційні проекти розрізняються за масштабами витрат, термінів їх корисного використання, по корисних результатів, а також по стадії реалізації проекту.

   До невеликих інвестиційним проектам, що не вимагає значних капітальних вкладень і не надають суттєвого впливу на основні показники діяльності підприємства, можна застосовувати найпростіші способи розрахунку. Реалізація більш масштабних інвестиційних проектів, що вимагають великих інвестиційних витрат, викликає необхідність врахування багатьох факторів, як наслідок, здійснення більш складних розрахунків, а також уточнення методів оцінки ефективності.

   В даний час існує ряд методів оцінки інвестиційних проектів. Оцінка ефективності інвестиційних проектів заснована на порівнянні планованого обсягу інвестицій і очікуваних в майбутньому надходжень грошових коштів (або фактичних інвестицій і доходів, якщо мова йде про аналіз вже реалізованого інвестиційного проекту).

   У разі якщо інвестиційний проект пов'язаний з початком діяльності підприємства, можна вважати достатніми аналіз і оцінку самого інвестиційного проекту. Інвестиційний проект, здійснюваний на діючому підприємстві - це, звичайно, відособлена, але все ж невід'ємна частина функціонування підприємства. Часто доводиться відповідати на запитання не тільки про ефективність, доцільність здійснення проекту, але і на питання про те, як його здійснення може вплинути на підсумки роботи підприємства. Значить, в ході аналізу інвестиційного проекту необхідно провести комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства.

   На наш погляд, слід підкреслити, що при оцінці інвестиційних проектів необхідно враховувати наступні чинники. Інвестиційний проект є частиною діяльності підприємства, отже, має гармонійно вписуватися в стратегічний план даного підприємства і повинен сприяти досягненню поставлених цілей. Прийняття інвестиційного рішення, основою якого є аналіз та оцінка інвестиційного проекту, має здійснюватися на альтернативній основі, тобто з двох або кількох інвестиційних проектів необхідно вибрати найбільш ефективний. Аналіз та оцінка декількох інвестиційних проектів мають здійснюватися за допомогою однакових методів і критеріїв ефективності

   2. Аналіз реалізації інвестиційного проекту на прикладі ТОВ «Вавілон»

   2.1 Коротка характеристика підприємства ТОВ «Вавілон»

   Проектно-будівельна компанія ТОВ «Вавілон» займається проектуванням котеджів, заміських та дачних будинків, лазень, будівель малої форми, офісів, складських приміщень, об'єктів ландшафтної архітектури.

   На даний момент у фірми є головний офіс в центрі м. Москви і мережу представництв по території Росії. Основні завдання, що стоять перед фірмою - збільшення обсягів продажів, поповнення реальної бази даних по вільних квартирах і офісах, а також розширення і зміцнення ділових і партнерських відносин із забудовниками, інвесторами, власниками квартир і офісів, будівельними організаціями та посадовими особами мерії і префектур р. Москви.

   Найбільш ефективний і дешевий спосіб вирішення проблем із замовниками - створення спеціалізованого сайту компанії.

   Для створення сайту необхідний обсяг фінансування в розмірі 976 000 руб.

   З них:

   1. Підготовка контенту Інтернет-сайту (текст сайту, таблиці та графіка сайту) - 50 000 руб.

   2. Розробка та налагодження власне Інтернет-сайту-100 000 крб.;

   3. Підготовка рекламних матеріалів для передачі покупцям в друкованому та електронному вигляді - 20 000 руб.

   4. Розкрутка (реклама) Інтернет-сайту в Інтернеті - 36 000 руб.

   5. Супровід, підтримка і оновлення Інтернет-сайту протягом року веб-студією - 720 000 руб.

   6. Додаткові організаційно-технічні витрати підприємства (оновлення комп'ютерного парку, придбання нової оргтехніки, витрати на оплату хостингу, забезпечення безвідмовної роботи сайту, навчання персоналу тощо) - 50 000 руб.

   Забезпечення кредиту: фірма має можливість сплатити всі витрати, пов'язані з розробкою сайту власними засобами.

   Передбачувана прибуток протягом року від даного проекту очікується у розмірі не менше 60%.

   2.2 Опис проекту, мета та етапи його здійснення

   Суть проекту - створення спеціалізованого сайту з продажу проектів споруд малої форми в Росії і за кордоном (див.).

   Розробник сайту: професійна студія веб-дизайну.

   Обсяг сайту - близько 1000 html сторінок. На сайті буде представлена ​​інформація (текстова та графічна) про пропоновані фірмою проектах і необхідна довідкова інформація. Відвідувачу надається можливість самостійно викачувати постійно оновлюваний прайс-лист і типові проекти.

   Сайт буде створений на двох мовах: російська і спрощена версія сайту на англійській мові. Буде створена версія сайту, адаптована для перегляду на мобільних пристроях (КПК, мобільні телефони, смартфони і т.п.).

   Орієнтовний термін створення сайту - 14 тижнів.

   Очікувана кількість відвідувачів сайту в місяць - не менше 20 000 чоловік.

   Середня сума угоди - не менше 20 000 руб. Торгова націнка фірми - 25%.

   Очікувана кількість угод за місяць - не менше 6.

   2.3 Соціально-економічна значимість проекту

   Цей проект відповідає політиці міської влади, спрямованої на збільшення числа об'єктів малих форм у м. Москві.

   Проект враховує інтереси не тільки безпосередніх учасників проекту, але також місцевої влади і громадськості за рахунок наступних вигод:

   а) вигоди для бюджету і соціально-економічного розвитку м. Москва:

   • залучення інвестицій у розмірі 220 тис. руб. повністю з коштів позабюджетних джерел;

   • збільшення обсягу надходжень до бюджетів всіх рівнів та позабюджетні фонди не менш ніж на 297 тис. руб. протягом року. Також відбудеться розширення податкової бази за рахунок інших учасників проекту - будівельних організацій, проектної організації.

   б) вигоди населення:

   • збільшення обсягу послуг.

   2.4 Фінансовий план проекту

   Доходи проекту

   Доходи проекту визначаються розміром товарообігу і прийнятим рівнем торговельної націнки.

   Плановий товарообіг після виходу ТОВ «Вавілон» на максимальний обсяг продажів складе 150 тис. руб. / міс. Вихід на максимальний обсяг продажів передбачається протягом 4 місяців після початку експлуатації сайту компанії.

   Розмір торговельної націнки становитиме 20%. Таким чином, дохід від експлуатації сайту після досягнення максимального обсягу продажів складе 188 тис. руб., При товарообігу 150 тис. руб. в міс.

   Таблиця 2.1

   Доходи проекту

   Найменування показників

   Значення по місяцях реалізації проекту


   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   11

   10

   11

   12

   Товарообіг, тис. руб.

   100

   150

   150

   150

   150

   150

   150

   150

   150

   150

   150

   Торгова націнка,%

   25

   25

   25

   25

   25

   25

   25

   25

   25

   25

   25

   Разом дохід, тис. руб.

   125

   188

   188

   188

   188

   188

   188

   188

   188

   188

   188

   Витрати проекту

   Витрати на проведення робіт зі створення сайту

   На підставі проведених маркетингових досліджень і аналізу даних комерційних пропозицій фірм-розробників визначені витрати на здійснення робіт зі створення сайту.

   Плановий розмір витрат на весь комплекс робіт по створенню сайту склав 220 тис. руб. (Див. табл. 2.2).

   Таблиця 2.2

   Витрати на проведення проектних робіт

   Найменування витрат

   Всього, руб.

   1.

   Підготовка контенту Інтернет-сайту

   50 000

   2

   Розробка та налагодження Інтернет-сайту

   100 000

   3

   Підготовка рекламних матеріалів

   20 000

   4

   Додаткові організаційно-технічні витрати

   50 000


   Разом

   220 000

   Поточні витрати

   Поточні витрати, що виникають в ході експлуатації сайту розраховані на підставі сформованих на ринку м. Москви розцінок і тарифів.

   Загальний обсяг і структура поточних витрат, що виникають в ході експлуатації сайту, а також їх динаміка наведені у Додатку 2.

   Фінансово-економічне планування і аналіз виконані з використанням комп'ютерної моделі. Дана модель має крок розрахунку - один місяць і сумарну тривалість - 12 місяців

   При побудові моделі використовувалися «Методичні рекомендації з оцінки інвестиційних проектів та їх відбору для фінансування», а також методика ЮНІДО (Комітет з промислового розвитку при ООН), модифікована з урахуванням специфіки проекту.

   Економічні та фінансові розрахунки цього проекту вироблені в постійних цінах, що склалися на момент складання цього бізнес-плану. Даний спосіб розрахунку передбачає пропорційне збільшення витрат і доходів за рахунок інфляційних процесів.

   Розрахунок потреби у фінансуванні

   Потреба у фінансуванні інвестиційного проекту створення проекту зі створення та просування послуг ТОВ «Вавілон» за допомогою сайту складається з суми фінансових ресурсів, необхідних для:

   фінансування проектних робіт та придбання устаткування;

   фінансування організаційно-підготовчих робіт зі створення сайту;

   інвестицій в оборотний капітал.

   Інвестиції в оборотний капітал

   Потреба в інвестиціях в оборотний капітал складається із суми фінансових ресурсів, необхідних для:

   фінансування закупівлі запасів товарів;

   оплати фінансових витрат за залученими кредитами;

   фінансування поточної діяльності в перші місяці роботи.

   Потреба в додатковому фінансуванні оборотного капіталу виникає в перші 15 місяців реалізації проекту, до моменту поки надходження від торговельної діяльності не почнуть стабільно перевершувати поточні витрати і витрати на оплату фінансових витрат.

   Загальна потреба в інвестиціях в оборотний капітал складе 186 тис. рублів за весь час проекту.

   Графік фінансування потреби в оборотному капіталі та потреби фінансування інвестиційних витрат представлені в.

   Джерела фінансування

   Фінансування проекту передбачено проводити за рахунок власних коштів.

   Власні кошти

   Власні кошти будуть направлені на фінансування робіт передінвестиційній стадії.

   Загальний власний інвестований капітал складе 220 тис. руб.

   План прибутку

   Даний блок, що представляє собою розрахунок прибутків і збитків, складений у форматі, близькому до загальнопоширеною бухгалтерської формою № 2. Цей план призначений для ведення обліку доходів і витрат, фінансових результатів (прибутку) і рентабельності Підприємства за плановий період, а також обліку, аналізу та планування податку на прибуток (див.).

   Обсяг доходів (виручка) за аналізований період (1 рік) складе 1 560 тис. руб.

   Загальний обсяг прибутку (EBIT) від реалізації після виходу сайту на запланований обсяг товарообігу складе 68 000 руб. / міс., При цьому чистий прибуток 52 тис. руб. / міс.

   Загальний обсяг прибутку від реалізації за період розрахунку (1 року), отриманої проектом складе 653 тис. руб., При цьому чистий прибуток - 496 тис. руб.

   Найважливішим показником, що характеризує прибутковість діяльності є проста норма прибутку. 30

   Проста норма прибутку - співвідношення чистого прибутку і чистого обсягу продажів визначається на основі даних звіту про прибутки та збитки за аналізований період і розраховується шляхом ділення показника чистого прибутку на чистий обсяг продажів (обсяг виручки за період без урахування ПДВ та аналогічні платежі за винятком повернення реалізованої продукції ). Проста норма прибутку відображає ту частину грошових надходжень, яка реально залишається в розпорядженні підприємства (організації) з кожного карбованця продажів.

   Для даного інвестиційного проекту проста норма прибутку складає в середньому 35% починаючи з 4 місяці проекту.

   Рух грошових коштів

   Аналіз руху грошових засобів проводиться з метою визначення потреби у коштах, джерел їх надходжень і напрямків використання.

   Аналіз потоків грошових коштів розглянуто по трьох видах діяльності: основної, інвестиційної та фінансової.

   Основна діяльність включає надходження і витрачання грошових коштів, які забезпечують виконання основних виробничо-комерційних функцій.

   Надходження від основної діяльності формують суми торгової націнки за реалізованими товарах.

   Планується, що після виходу сайту на максимальний обсяг продажів, розмір надходжень складе 150 тис. руб. / міс. (1 800 тис. грн. / рік).

   Розрахунок потоку руху грошових коштів на весь період розрахунку (1 рік) наведено у Додатку.

   2.5 Організаційний план проекту

   Управління здійснюється на основі принципів проектного управління з урахуванням особливостей кожної стадії (фази) проекту: підготовчої, інвестиційної та експлуатаційної. 31

   Ініціатором і тітулодержателем проекту є ТОВ «Вавілон».

   Управління проектом на стадії підготовки проекту

   Управління проектом на цій стадії здійснювалося ТОВ «Вавілон» з залученням студії веб-дизайну.

   Безпосереднє керівництво роботами за проектом здійснювалося уповноваженою посадовою особою цієї організації, яке наділяється необхідними правами приймати рішення в рамках проекту. У завдання директора проекту, поряд із загальним керівництвом, входить безпосереднє виконання робіт з отримання дозвільної документації і т.д.

   Результатом управління проектом на даній стадії повинен бути затверджений бізнес-план, робочий проект, ТЕО, і підготовлені джерела фінансування.

   Управління на стадії реалізації проекту

   Результатом управління на цій стадії буде готовий до експлуатації сайт компанії.

   Управління на стадії експлуатації

   Організацію робіт з підтримки сайту протягом терміну проекту (1 рік) буде здійснювати студія веб-дизайну.

   2.6 Висновки

   Найбільш ефективний і дешевий спосіб вирішення проблем із замовниками - створення спеціалізованого сайту компанії.

   Суть проекту - створення спеціалізованого сайту з продажу проектів споруд малої форми в Росії і за кордоном.

   Для створення сайту необхідний обсяг фінансування в розмірі 976 000

   Фірма має можливість сплатити всі витрати, пов'язані з розробкою сайту власними засобами.

   Орієнтовний термін створення сайту - 14 тижнів.

   Плановий розмір витрат на весь комплекс робіт по створенню сайту складе 220 тис. руб. Загальний власний інвестований капітал складе 220 тис. руб.

   Очікувана кількість відвідувачів сайту в місяць - не менше 20 000 чоловік.

   Середня сума угоди - не менше 20 000 руб. Торгова націнка фірми - 25%. Дохід від надання послуг через сайт після досягнення максимального обсягу продажів складе 188 тис. руб., При товарообігу 150 тис. руб. в міс.

   Очікувана кількість угод за місяць - не менше 6.

   Обсяг доходів (виручка) за аналізований період (1 рік) складе 1 560 тис. руб.

   Загальний обсяг прибутку від реалізації після виходу сайту на запланований обсяг товарообігу складе 68 000 руб. / міс., При цьому чистий прибуток 52 тис. руб. / міс.

   Загальний обсяг прибутку від реалізації за період розрахунку (1 року), отриманої проектом складе 653 тис. руб., При цьому чистий прибуток - 496 тис. руб.

   Проект враховує інтереси не тільки безпосередніх учасників проекту, але також місцевої влади і громадськості за рахунок наступних вигод:

   а) вигоди для бюджету і соціально-економічного розвитку м. Москва:

   • залучення інвестицій у розмірі 220 тис. руб. повністю з коштів позабюджетних джерел;

   • збільшення обсягу надходжень до бюджетів всіх рівнів та позабюджетні фонди не менш ніж на 297 тис. руб. протягом року. Також відбудеться розширення податкової бази за рахунок інших учасників проекту - будівельних організацій, проектної організації.

   б) вигоди населення:

   • збільшення обсягу послуг.

   3. Оцінка економічної ефективності проекту

   3.1 Обгрунтування необхідності проведення проекту

   Надання загальної інформації про компанії - це найбільш поширений спосіб використання свого сайту на даний момент. 32 Інформація може бути самою різною, наприклад:

   • загальна інформація про компанію;

   • сфера діяльності компанії, використовувані технології і стандарти;

   • інформація про вже виконаних роботах і проектах;

   • вказівку основних клієнтів, відгуки від клієнтів;

   • інформація про місце розташування, карта проїзду;

   • контакти, як можна зв'язатися з компанією;

   • форми для зворотного зв'язку, і так далі.

   Надання інформації, яка використовується компанією і яку можна використовувати при роботі з компанією - це найбільш корисна область використання свого сайту, наприклад:

   • приклади проектів, бланки, зразки договорів;

   • опис послуг, тарифів, прайс-листи;

   • інформація про вакансії.

   Цей аргумент дозволяє істотно заощаджувати час співробітникам компанії, тому що набагато простіше наприклад при телефонній розмові сказати потенційному клієнту «будь ласка, подивіться розцінки на сайті нашої компанії» ніж розписувати подробиці протягом двох годин. Або, наприклад «будь ласка, заповніть анкету по даній вакансії на нашому сайті».

   На цьому прикладі видно, що надання робочої інформації на сайті компанії може бути дуже корисно. Вигода від сайту наявності.

   Робота сучасного співробітника маркетингового відділу практично неможлива без використання мережі інтернет. Точно так само, як і співробітника відділу кадрів, і менеджера який відповідає за субпідряд і шукає виконавців, і так далі. У процесі пошуку інформації в інтернет вони в першу чергу потрапляють на сайти компаній, які займаються відповідним їхнім запитам діяльність.

   Тобто, маючи свій сайт, особливо якщо він буде непогано розкручений, можна значно підвищити частоту звернення інших компаній з комерційними пропозиціями. А якщо компанія займається наданням сервісів і послуг, то й полегшується пошук клієнтів.

   Часто реклама своєї діяльності ставати основною причиною, по якій компанія замовляє свій сайт. Наприклад, добре розкручений сайт нічного клубу у великому місті підніме його популярність в рази в порівнянні з клубом, не мають свого сайту.

   У наш час E-mail - один з найбільш розповсюджених засобів комунікації, що витісняє паперову пошту. Перш ніж укласти угоду, сторони намагаються з'ясувати якомога більше інформації один про одного, ставлять запитання, аналізуються відповіді. Звичайно, можна і зідзвонюватися, так часто і робиться, але перевага використання E-mail в тому що відповідати можна не відразу миттєво, а з затримкою. Також перевага в тому, що залишається історія листування (можна простежити всю переписку), і можна відсилати копії листів начальству або іншим зацікавленим особам.

   Важливо щоб E-mail провідного листування співробітника належить тому ж домену що і сайт компанії, а не отримано безкоштовно і анонімно, наприклад на численних сервісах типу mail.ru. Адже, іншому випадку, довіри до листа буде набагато менше, якщо воно від незнайомої людини для одержувача листа.

   Якщо на сайті працює розсилка, можна буде миттєво сповіщати великі кількість зацікавлених осіб, витративши на це мінімуму часу. У тому числі, у своїх E-mails дуже зручно посилатися на свій сайт, наприклад відразу можна дати лінк на ту чи іншу інформаційну сторінку.

   Можна помітити, що у багатьох компаній свої сайти є. Вже зараз у ряді сфер діяльності не мати свого сайту означає бути менш привабливим для клієнтів. Це яскраво виражено в сфері IT, наприклад, для дизайнерської студії отримати замовлення на розробку сайту практично нереально якщо вони позиціонують себе як велика відома студія, а самі свого сайту не мають.

   Саме на своєму сайті можна ініціювати свій PR, звичайно в комплексі з іншими засобами. Можна вести розділ новин про пов'язані з діяльністю компанії події, можна влаштовувати конкурси, можна завести предмодеріруемий форум і гостьову книгу де залишати тільки позитивні відгуки. Можна викладати позитивну інформацію про отримані нагороди, викладати статті, нотатки, звіти про благодійні заходи, фотографії - загалом, проводити ряд заходів, спрямованих на підвищення іміджу компанії і працюючих у ній осіб.

   Можна зробити висновок, що основна мета сайту компанії або персонального сайту це розповісти про себе і своєї діяльності усім бажаючим у зручній для себе формі.

   Обгрунтування необхідності залучення фахівців веб-студії.

   У процесі створення сайту беруть участь досить багато різних фахівців. В основному комплектація штату фахівців залежить від студії, але в середньому мінімально необхідну кількість учасників можна визначити таким чином:

   - Керівник проекту

   - Керівник технічного відділу

   - Арт - директор

   - Дизайнер

   - Верстальник

   - Програміст

   - Системний адміністратор

   Такий штат співробітників студії є мінімально необхідним для проведення робіт тільки по створенню сайту .. Однак якщо мова йде про оптимізацію та розкрутці сайту, кількість беруть участь у процесі фахівців як мінімум подвоюється.

   Кожен учасник виконує тільки свою ділянку роботи зі створення сайту, при цьому загальний результат в будь-якому випадку буде носити характер незбалансованості, для пошукових систем. Тут необхідна робота з простої налаштування та зіставленню результатів робіт різних фахівців. Таку роботу студія, як правило, робить на завершення комплексу заходів щодо створення сайту, проте так буває далеко не завжди, оскільки далеко не всі студії орієнтуються на подальше просування виконаних робіт. Саме тому робота з отпімізаціі сайту, як правило, не виконується студіями на етапі створення сайту, а виконується лише додатково і за окрему плату, оскільки орієнтована на подальшу розкрутку сайту.

   Попередня Пошукова оптимізація - всього лише підготовка до показу сайту пошуковій системі. Вона включає в себе крім зіставлення всіх функціональних складових сайту (ці роботи, як правило, входять до тестування сайту) так само додавання і закриття деяких елементів програмного коду.

   Фактично, попередня пошукова оптимізація займає небагато часу і ресурсів, однак при її відсутності сайт найчастіше не має шансів на те, щоб з'явитися у видачі результатів пошукових систем, які є найбільш реальним джерелом цільової аудиторії. Подальша розкрутка сайту без його попередньої пошукової оптимізації неможлива.

   3.2 Основні показники ефективності проекту

   Розрахунок показників комерційної ефективності проводився без урахування ліквідаційної вартості об'єкта. 33

   Комерційна ефективність проекту характеризується наступними показниками:

   - Показники фінансової спроможності проекту (див. Додаток);

   - Показники повних інвестиційних витрат (див. Додаток).

   Рентабельність активів до кінця проекту складе 85%.

   Рентабельність власного капіталу - 90%.

   Прибутковість продажів (починаючи з 4 місяця проекту) складе - 35%.

   Рентабельність по чистому прибутку - 18%.

   Коефіцієнт загальної ліквідності - 12,28% (до закінчення терміну проекту).

   Коефіцієнт абсолютної ліквідності - 8,9 разів.

   Простий термін окупності проекту - 0,7 років.

   Дисконтований термін окупності - 0,7 років.

   Чиста поточна вартість проекту - 433

   Внутрішня норма прибутковості:

   - Розрахункова на інтервал планування - 13%

   - Реальна річна - 159%

   - Номінальна річна - 159%

   Норма прибутковості повних інвестиційних витрат - 134%.

   3.3 Рекомендації щодо вдосконалення управління інвестиційним проектом

   Рішення повинні прийматися в умовах, коли є ряд альтернативних чи взаємно незалежних проектів. У цьому випадку необхідно зробити вибір одного або декількох проектів, грунтуючись на якихось критеріях. Очевидно, що таких критеріїв може бути декілька, а ймовірність того, що якийсь один проект буде найкращим за всі інші по всім критеріям, як правило, значно нижче одиниці. Також досить істотний фактор ризику. Інвестиційна діяльність завжди здійснюється в умовах невизначеності, ступінь якої може значно варіювати. Прийняття рішень інвестиційного характеру, як і будь-який інший вид управлінської діяльності, грунтується на використанні різних формалізованих і неформалізованих методів. У вітчизняній і зарубіжній практиці відомий цілий ряд формалізованих методів, розрахунки за допомогою яких можуть бути основою для прийняття рішень в області інвестиційної політики. Якогось універсального методу, придатного для всіх випадків життя, не існує. Імовірно, керування все-таки більшою мірою є мистецтвом, ніж наукою. Тим не менш, маючи деякі оцінки, отримані формалізованими методами, нехай навіть певною мірою умовні, легше приймати остаточні рішення. 34

   3.4 Ризики, пов'язані з реалізацією проекту

   Кількісний аналіз чутливості проекту є складовою частиною комплексного аналізу ризиків і полягає в оцінці впливу зміни розмірів критичних параметрів виробничо-господарської діяльності на основні фінансово-економічні показники бізнес-плану. 35

   При проведенні аналізу чутливості проекту зроблено оцінку впливу на основні фінансово-економічні показники проекту зміни розмірів його критичних параметрів (капітальні вкладення, поточні витрати, розмір товарообігу, торгова націнка).

   Ключові показники, за якими проводиться аналіз чутливості включають в себе показники терміну окупності, чистої поточної вартості, внутрішньої норми прибутковості та індексу прибутковості.

   До критичних параметрах, вплив яких аналізується в даному розділі, відносяться:

   • обсяг капітальних вкладень;

   • обсяг товарообігу;

   • розмір торговельної націнки;

   • розмір поточних витрат.

   Ступінь впливу зазначених параметрів розраховується шляхом підстановки нових значень у фінансово-економічну модель бізнес-плану та обчислення нових величин ключових показників.

   Результати аналізу чутливості наводяться в табличній формі по всіх видах критичних параметрів, зазначених вище.

   За результатами проведеного аналізу проекту можна зробити висновок про його достатній чутливості до зниження товарообігу, розміру торгової націнки і зміна розміру експлуатаційних витрат.

   Незначний вплив на показники ефективності проекту надає рівень інвестиційних витрат.

   На додаток до аналізу ризиків по моделі чутливості критеріальних показників (термін окупності, внутрішня норма прибутковості, чиста поточна вартість проекту) до зміни основних факторів та умов реалізації проекту (капітальні вкладення, валовий дохід), нижче дається індивідуальна якісна оцінка найбільш значущих видів ризиків та визначено способи їх контролю та обмеження. Мається на увазі, що всі технічні, організаційні, фінансові та управлінські рішення в рамках проекту будуть робитися з урахуванням викладеної в даному розділі концепції контролю та обмеження ризиків.

   Контрольовані ризики.

   Комерційний ризик (ризик зниження обсягів товарообігу в порівнянні із запланованим) обмежується правильним вибором маркетингової стратегії та цінової політики проекту, а також проведенням рекламних акцій і безперервного моніторингу потреб покупців і здійсненням гнучкої асортиментної політики.

   Ризик прибутковості (ризик неотримання запланованого рівня прибутковості проекту) обмежується за рахунок правильної цінової політики, вибору розміру торговельної націнки на середньому ринковому рівні, податкового планування та контролю за витратами.

   Технічні ризики зводяться до мінімального рівня шляхом вибору досвідчених творців інтернет-сайту. Технічні ризики обмежені також тим, що всі технології, що раніше використовувалися при здійсненні подібних проектів і показали свою високу технічну та економічну ефективність.

   Неконтрольовані ризики.

   Регулятивні ризики, тобто ризики, зумовлені зміною законодавства і нормативних процедур, обмежуються юридичною експертизою проекту до його початку і юридичною підтримкою під час їх реалізації.

   3.5 Висновки

   Маючи свій сайт, особливо якщо він буде непогано розкручений, компанія може значно підвищити частоту звернення інших компаній з комерційними пропозиціями. А якщо компанія займається наданням сервісів і послуг, то й полегшується пошук клієнтів.

   Основна мета сайту компанії або персонального сайту це розповісти про себе і своєї діяльності усім бажаючим у зручній для себе формі.

   Комерційна ефективність проекту характеризується наступними показниками:

   - Показники фінансової спроможності проекту;

   - Показники повних інвестиційних витрат.

   Рентабельність активів до кінця проекту складе 85%.

   Рентабельність власного капіталу - 90%.

   Прибутковість продажів (починаючи з 4 місяця проекту) складе - 35%.

   Рентабельність по чистому прибутку - 18%.

   Коефіцієнт загальної ліквідності - 12,28% (до закінчення терміну проекту).

   Коефіцієнт абсолютної ліквідності - 8,9 разів.

   Простий термін окупності проекту - 0,7 років.

   Дисконтований термін окупності - 0,7 років.

   Чиста поточна вартість проекту - 433 тис. руб.

   Внутрішня норма прибутковості:

   - Розрахункова на інтервал планування - 13%

   - Реальна річна - 159%

   - Номінальна річна - 159%

   Норма прибутковості повних інвестиційних витрат - 134%.

   За результатами проведеного аналізу проекту можна зробити висновок про його достатній чутливості до зниження товарообігу, розміру торгової націнки і зміна розміру експлуатаційних витрат.

   Незначний вплив на показники ефективності проекту надає рівень інвестиційних витрат.

   Висновок

   Інвестиційна діяльність в даний час становить великий інтерес для будь-якого сучасного комерційного підприємства, керівництво якої представляє сенс рентабельності в довгостроковій перспективі. Правильні інвестиції допомагають вирішити ряд серйозних завдань, виділимо такі:

   • розширення існуючої підприємницької діяльності;

   • придбання нових виробництв;

   • диверсифікація бізнесу за рахунок освоєння нових областей і напрямків.

   У своїй діяльності практично всі комерційні організації в тій або іншій мірі стикаються з необхідністю інвестицій. Навіть підприємства, які з яких-небудь причин не прагнуть до розширення свого бізнесу, рано чи пізно змушені оновлювати основні фонди, що також припускає інвестування.

   У всіх випадках, здійснюючи інвестування, організація прагне прибутково розмістити капітал. У той же час метою, яку ставить перед собою організація, плануючи інвестиції, не обов'язково є отримання прибутку в буквальному значенні цього слова. Інвестиційні проекти можуть бути самі по собі збитковими в економічному сенсі, але приносять непрямий дохід за рахунок отримання стабільності в забезпеченні сировиною та напівфабрикатами, виходу на нові ринки сировини та збуту продукції, досягнення певного соціального ефекту, зниження витрат за іншими проектами і виробництвам, поліпшення споживчих властивостей продукції, вирішення питань охорони навколишнього середовища та ін

   На мій погляд, застосування існуючих методів оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту може в досить високій мірі показати коректну картину застосування інвестицій. Кожен з методів має дуже важлива перевага: вони мають чіткі математично формули, результати та критерії. Описані методи є необхідними при прийнятті рішень на підприємстві з приводу проектів, які є ідентичними за всіма якісними параметрами. Однак це не завжди достатньо для прийняття рішення про інвестування на діючому підприємстві. Оскільки одним із завдань при оцінці ефективності інвестиційних проектів є аналіз того, наскільки той чи інший проект відповідає цілям і стратегії підприємства, необхідне застосування такого методу, який би дозволили вирішити це завдання.

   Практичне дослідження проводилося на базі даних товариства з обмеженою відповідальністю «Вавілон».

   Досліджуваний об'єкт займається проектуванням нерухомості.

   Основні завдання, що стоять перед фірмою - збільшення обсягів продажів, поповнення реальної бази даних по вільних квартирах і офісах, а також розширення і зміцнення ділових і партнерських відносин із забудовниками, інвесторами, власниками квартир і офісів, будівельними організаціями та посадовими особами мерії і префектур р. Москви.

   У зв'язку з поставленими цілями, в роботі було запропоновано захід, що підвищує ефективність функціонування підприємства, а саме, створення спеціалізованого сайту компанії.

   Плановий товарообіг після виходу ТОВ «Вавілон» на максимальний обсяг продажів складе 150 тис. руб. / міс. Вихід на максимальний обсяг продажів передбачається протягом 4 місяців після початку експлуатації сайту компанії.

   Цей проект відноситься до розряду високоефективних, що реалізуються з метою отримання вигод для всіх його учасників. Проект самоокупним, характеризується високими для проектів цього рівня фінансовими та економічними характеристиками:

   дисконтируемой термін окупності - 0,7 року.

   чиста поточна вартість - 433 тис. руб.;

   внутрішня норма прибутковості - 13%;

   індекс прибутковості - 1,59;

   Проект стійкий до зміни критичних параметрів, володіє ризиками, піддаються утриманню і не перевищують межі звичайних ризиків для подібних проектів.

   Список використаної літератури

   1. Цивільний кодекс Російської Федерації (Частина перша) № 51-ФЗ від 30.11.1994 (в ред. Від 09.02.2009). (СПС «Консультант +», електронний ресурс).

   2. Податковий кодекс Російської Федерації (Частина перша) № 146-Фз від 31.07.1998 (в ред. Від 26.11.2008). (СПС «Консультант +», електронний ресурс).

   3. Федеральний закон «Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень» № 39-ФЗ від 25.02.2999 (в ред. Від 24.07.2007). (СПС «Консультант +», електронний ресурс).

   4. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів (затв. Мінекономіки РФ, Мінфіном РФ, Держбудом РФ 21.06.1999 № ВК 477). (СПС «Консультант +», електронний ресурс).

   5. Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми: навчально-методичний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 246 с.

   6. Анісімов С., Анісімова Є. Управління проектами. Російський досвід. - М.: Вектор, 2006. - 240 с.

   7. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 382 с.

   8. Балабанов І.Т. Ризик-менеджмент. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 192 с.

   9. Бізнес-план інвестиційного проекту підприємця. - М.: КноРус, 2005. - 480 с.

   10. Бізнес-план: Досвід, проблеми / Любанова Т.П., Мясоєдова Л.В., Грамотенко Т.А., Олійникова Ю.А. - М.: Пріор, 2005. - 96 с.

   11. Веснін В.Р. Основи менеджменту. - М.: Проспект, 2007. - 306 с.

   12. Виханский О.С. Менеджмент. - М.: Економіст, 2008. - 670 с.

   13. Виханский О.С. Стратегічне управління. - М: Економіст, 2008. - 296 с.

   14. Горемикін В.А. Бізнес-план: методика розробки. 25 реальних зразків бізнес-плану. - М.: Ось-89, 2005. - 592 с.

   15. Грачова М.В. Ризик-аналіз інвестиційного проекту. - М.: Юнити-Дана, 2006. - 351 с.

   16. Заренков В.А. Управління проектами. - М.: Видавництво Асоціації будівельних вузів, 2006. - 312 с.

   17. Золотогоров В.Г. Інвестиційного проектування. - М.: перспектива, 2008. - 463 с.

   18. Івасенко А.Г., Ніконова Я.І., Каркавін М.В. Управління проектами. - М.: Фенікс, 2008. - 336 с.

   19. Ігоніна Л.Л. Інвестиції. - М.: Економіст, 2005. - 476 с.

   20. Інвестиційний менеджмент / За ред. В.В. Міщенко. - М.: КноРус, 2008. - 393 с.

   21. Ковальов В.В. Методи оцінки інвестиційних проектів. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 144 с ..

   22. Кох Р. Стратегія. Як створювати і використовувати ефективну стратегію. СПб: Питер, 2005. - 320 с.

   23. Кравченко Н.А. Інвестиційний аналіз. - М.: Справа, 2007. - 264 с.

   24. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, орієнтований на ринок. СПб.: Питер, 2005. - 512 с.

   25. Мазур І.І., Шапіро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковників А.В. Управління проектами. - СПб.: Омега-Л, 2008. - 960 с.

   26. Матвєєва Л.Г., Нікітаева А.Ю., Фіськов Д.А., Щипанов Є.Ф. Управління проектами. - М.: Фенікс, 2008. - 432 с.

   27. Мокєєв А. Реалізація стратегії: досвід практиків / / Генеральний директор. - № 11. - 2007. - С. 42-52.

   28. Попов В.М., Медведєв, Ляпунов С.І., Муртазалієва С.Ю. Бізнес-план інвестиційного проекту. - М.: КноРус, 2008. - 432 с.

   29. Просвітів Г.І. Управління проектами. Завдання й рішення. - М.: Альфа-Пресс, 2008. - 200 с.

   30. Ризик-менеджмент інвестиційного проекту. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 544 с.

   31. Сингаївська Г.І. Управління проектами в Microsoft Project 2007. - М.: Діалектика, 2008. - 800 с.

   1. Соколова Г. М. Бізнес-планування для малого підприємства. М.: Вершина, 2003.

   2. Стешин А.І. Оцінка комерційної діяльності інвестиційного проекту. - М.: Статус-Кво, 97, 2007. - 280 с.

   3. Усманова Л.П. Основні аспекти методики оцінки ефективності інвестиційного проекту в сфері виставкових послуг. «Сучасні аспекти економіки», № 18 (111), 2006

   Програми

   Додаток 1

   Технічне завдання на створення та розкрутку (просування) сайту

   1. Ім'я сайту (назва домену).

   http://www. vavilon-proekt.ru (у стадії розробки)

   2. Назва сайту.

   Сайт проектно-будівельної фірми ТОВ «Вавілон». Далі - Фірма.

   3. Призначення сайту (мета створення сайту).

   3.1. Представлення Фірми в Інтернет: інформація про Фірму, історія фірми, режим роботи, ціни на послуги, що надаються, довідкова інформація, супровідні графічні малюнки, юридична адреса, поштова адреса, схема проїзду, контактна інформація, фотографії виконаних робіт, проекти котеджів і приватних заміських будинків, нормативно-технічна та довідкова інформація з будівництва, рекомендації.

   3.2. Забезпечення можливості доступу до інформації про послуги, пропонованих фірмою, всім зацікавленим особам, незалежно від їх місцезнаходження.

   3.3. Поповнення портфеля замовлень.

   4. Мета розкрутки сайту

   Збільшення загальної кількості цільових відвідувачів, що приходять на сайт через Інтернет за ключовими словами і фразами.

   Сайт повинні відвідати не менше 40 000 цільових відвідувачів за перші три місяці після виконання робіт по розкручуванню сайту. Подальше число цільових відвідувачів не обумовлюється і коригується завданням на підтримку сайту.

   Примітка:

   • під цільовими відвідувачами розуміються цільові відвідувачі з Росії;

   • міста, в яких проживають цільові відвідувачі не обумовлюються;

   • основне число цільових відвідувачів має бути залучено на сайт через російськомовні пошукові системи;

   • число цільових відвідувачів підраховується як середньоарифметичне значення цільових відвідувачів за показаннями встановлених на сайті лічильників підрахунку відвідувачів.

   • вказане число цільових відвідувачів не повинна залучатися за рахунок включення до складу сайту форуму.

   5. Мова сайту.

   Російський.

   6. Основні ключові слова, за якими ви б хотіли, щоб сайт знаходили по запитах в пошукових системах і Інтернет - каталогах.

   Перелік ключових слів для веб-дизайнера носить довідковий характер і не входить до числа обов'язкових параметрів, що підлягають перевірці при прийманні сайту.

   Займані сайтом позиції в рейтингах, каталогах і пошукових системах не обмовляються.

   7. Передбачувана вікова аудиторія сайту.

   Від 25 років і старше.

   7.1. Передбачуване вікове ядро аудиторії від 30 до 45 років.

   7.2. Дана інформація носить рекомендаційний характер. Цифрові показники контролю та перевірки при прийманні сайту не підлягають.

   8. Кількість сторінок сайту.

   Сайт повинен містити такі обов'язкові html сторінки:

   1 - Головна (домашня) сторінка;

   2 - Про фірму;

   3 - 5 - Перелік послуг, пропонованих фірмою;

   6 - 22 - Перелік основних типових проектів котеджів, пропонованих фірмою, їх опис, поверхові плани та фотографії;

   23 - 24 - Прайс-лист;

   25 - схема проїзду;

   26 - Попереднє замовлення проекту та послуги;

   27 - Типовий договір;

   28 - Питання та відповіді;

   29 - Новини;

   30 - 36 - Фотографії побудованих фірмою котеджів і приватних житлових будинків;

   37 - 50 - Нормативно-технічна та довідкова інформація з будівництва, водовідведення та водоочистки, влаштуванню каналізації, благоустрою ділянки, тощо;

   51 - 55 - Рекомендації з оформлення документів на будівництво і володіння приватним житловим будинком або котеджем;

   56 - Зміст.

   Кількість html сторінок сайту визначається веб-дизайнером самостійно, виходячи з обсягу представлених матеріалознавства

   9. Кнопки управління (навігація сайту).

   Визначаються веб-дизайнером самостійно.

   З кожної сторінки сайту повинен бути забезпечений перехід (встановлена ​​гіперпосилання) на головну сторінку сайту. Сайт повинен містити сторінку "Зміст" (карта сайту).

   10. Блок схема сайту.

   Визначається веб-дизайнером самостійно.

   Головна (початкова) сторінка сайту повинна містити гіперпосилання, що забезпечують перехід з неї на не менш ніж 95% сторінок сайту, але не більше ніж 150 гіперпосилань.

   11. Обсяг сайту, Мб.

   Не обмовляється.

   12. Оформлення малюнків.

   Усі малюнки обсягом більше 1 Кб повинні бути виконані з заміщує текстом. Малюнки розміром більше 15 Кб повинні бути виконані з попереднім переглядом. Формат всіх малюнків gif або jpg (jpeg).

   13. Пропускна здатність лінії зв'язку.

   Середній час завантаження сторінок не повинен перевищувати 35 секунд при швидкості з'єднання 28.8 Кбіт / сек. Допускається збільшення часу завантаження окремих сторінок до 45 секунд, але не більше ніж на 25% числа сторінок сайту. Головна (початкова) сторінка повинна мати час завантаження не більше 55 секунд.

   14. Основний діапазон дозволу моніторів, на яких буде проглядатися сайт.

   Від 600х800 до 1240х1024 пікселів (від 15 "ЕПТ до 19" ЕЛТ або 17 "LCD).

   Основне дозвіл, на яке оптимізується сайт: 1024х768 пікселів (17 "ЕЛТ або 15" LCD).

   15. Мінімальний дозвіл монітора, у якому буде проглядатися сайт.

   600 х 800 пікселів (15 "ЕПТ).

   При зазначеному дозволі допускається можливість перегляду сторінок сайту з горизонтальною прокруткою у вікні браузера.

   16. Основний браузер, яким буде проглядатися сайт, і його мінімальна версія.

   IE 6.0 і вище.

   17. Колірна палітра.

   Основний режим моніторів, на яких буде проглядатися сайт: 15 розрядів квітів і вище (число кольорів 65536 і вище).

   При розробці сайту повинен бути забезпечена можливість його перегляду при використанні безпечної кольорової палітри (розрядність квітів 8). Зміни відтінків кольорів, при перегляді сайту з використанням безпечної кольорової палітри, не обмовляються.

   18. Загальний фон сайту.

   Загальний фон сайту світлий (білий). Допускається використання світлого фонового малюнка.

   19. Розмір і вид шрифту сайту.

   Розмір шрифту сайту повинен бути в межах 10-12 для оформлення тексту. Розмір шрифту для оформлення заголовків, назви сторінок і т.д. не обмовляється. Вид (назва) шрифту не обмовляється.

   20. Реєстрація сайту в каталогах, рейтингах, топах і пр.

   Обговорюється додатково.

   21. Проведення рекламної кампанії з розкручування сайту.

   Розкрутка сайту визначається окремим ТЗ. У цьому ТЗ розкручування сайту не обумовлюється і не входить до складу виконуваних робіт (послуг).

   22. Термін розробки сайту.

   Чотири тижні з дня зарахування 100% передоплати на розрахунковий рахунок веб-студії.

   23. Термін виконання робіт з розкрутки сайту.

   Чотири тижні з дня зарахування 100% передоплати на розрахунковий рахунок веб-студії.

   24. Порядок передачі сайту.

   Веб-дизайнер передає сайт на CD ROM, а також логін, пароль і назву (код передачі даних) за протоколом ftp.

   Замовник зобов'язаний перевірити наявність граматичних, орфографічних і смислових помилок на сайті протягом трьох робочих днів. Виявлені помилки веб-дизайнер зобов'язаний усунути протягом трьох робочих днів.

   25. Додаткові умови.

   Кожна сторінка сайту повинна містити логотип і назва Фірми.

   Внизу на кожній сторінці сайту повинна бути вказана контактна інформація.

   Сайт повинен містити не менше трьох лічильників підрахунку відвідувачів. Вибір лічильників надається веб-дизайнеру.

   Щільність ключових слів визначається веб-дизайнером самостійно.

   Веб-дизайнер має право самостійно описувати мета-теги і тег «title» сторінок сайту.

   На сайті не повинні розміщуватися сторонні банери та посилання на партнерські програми еротичного характеру.

   При розкрутки сайту не повинні бути використані методи, однозначно розцінювані пошуковими системами як пошуковий спам:

   • клоакінг;

   • редирект;

   • свопінг;

   • невидимий текст.

   Додаток 2

   ПОТОЧНІ ВИТРАТИ

   1 міс

   2 міс

   3 міс

   4 міс

   5 міс

   6 міс

   7 міс

   8 міс

   9 міс

   10 міс

   11 міс

   12 міс

   ВСЬОГО

   Сировина і матеріали


   тис.руб.

   20

   20

   20

   20

   20

   20

   20

   20

   20

   20

   20

   20

   240

   Загальновиробничі витрати

   за місяць   Просування

   60

   тис.руб.

   60

   60

   60

   60

   60

   60

   60

   60

   60

   60

   60

   60

   720

   = ПДВ

   18%

   тис.руб.

   11

   11

   11

   11

   11

   11

   11

   11

   11

   11

   11

   11

   130

   Підготовка рекламних матеріалів

   20

   тис.руб.

   20

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   20

   = ПДВ

 • 18%

  тис.руб.

  4

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  4

  = Експлуатаційні витрати


  тис.руб.

  100

  80

  80

  80

  80

  80

  80

  80

  80

  80

  80

  80

  980

  Податки, зараховують на поточні витрати


  тис.руб.

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  17

  = Виробничі витрати


  тис.руб.

  101

  81

  81

  82

  82

  82

  82

  82

  82

  82

  82

  82

  997

  Комерційні витрати
  = Повні поточні витрати


  тис.руб.

  101

  81

  81

  82

  82

  82

  82

  82

  82

  82

  82

  82

  997

  = ПДВ до загальних поточним витратам


  тис.руб.

  18

  14

  14

  14

  14

  14

  14

  14

  14

  14

  14

  14

  176

  Додаток 3

  ПОСТІЙНІ АКТИВИ


  1 міс

  2 міс

  3 міс

  4 міс

  5 міс

  6 міс

  7 міс

  8 міс

  9 міс

  10 міс

  11 міс

  12 міс

  ВСЬОГО

  1. Постійні активи,


  Створення сайту

  Вартість активу (без ПДВ)

  136

  тис.руб.


  136

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  136

  ПДВ сплачений

  18%

  тис.руб.


  24

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  24

  Додаткові організаційно-технічні витрати

  Вартість активу (без ПДВ)

  50

  тис.руб.


  50

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  50

  ПДВ сплачений

  18%

  тис.руб.


  9

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  9

  = Витрати на придбання постійних активів (без ПДВ)


  тис.руб.


  186

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  186

  = ПДВ до постійних активів


  тис.руб.


  33

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  33

  Потреба у фінансуванні постійних активів


  тис.руб.


  186

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  186

  - Місцева валюта


  тис.руб.


  186

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  186

  Потреба у фінансуванні чистого оборотного капіталу


  тис.руб.


  123

  -12

  -10

  15

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  112

  = Потреба у фінансуванні інвестиційних витрат


  тис.руб.

  -5

  309

  -12

  -10

  15

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  298

  1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

  Установчий капітал (зміна)


  тис.руб.


  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2. Цільове фінансування і НАДХОДЖЕННЯ

  Обсяг фінансування (зміна)


  тис.руб.

  220

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  220

  - У місцевій валюті


  тис.руб.

  220

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  220

  3. Позиковий капітал

  Залучення кредитів


  тис.руб.


  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  = Разом джерела фінансування


  тис.руб.


  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  220

  = Вільні грошові кошти


  тис.руб.

  225

  -85

  -59

  -35

  2

  54

  106

  158

  210

  262

  314

  366

  418

  418

  Додаток 4

  ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК

  0 міс

  1 міс

  2 міс

  3 міс

  4 міс

  5 міс

  6 міс

  7 міс

  8 міс

  9 міс

  10 міс

  11 міс

  12 міс

  ВСЬОГО

  - Виручка від реалізації

  тис.руб.

  0

  100

  100

  100

  150

  150

  150

  150

  150

  150

  150

  150

  150

  1 650

  - Поточні витрати

  тис.руб.

  0

  -101

  -81

  -81

  -82

  -82

  -82

  -82

  -82

  -82

  -82

  -82

  -82

  -997

  = Прибуток від основної діяльності

  тис.руб.

  0

  -1

  19

  19

  69

  69

  69

  69

  69

  69

  69

  69

  69

  654

  - Податки, зараховують на фінансові результати

  тис.руб.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  -1

  - Доходи / витрати від іншої реалізації

  тис.руб.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - Позареалізаційні доходи / витрати

  тис.руб.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - Курсова різниця

  тис.руб.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  = Прибуток до оподаткування

  тис.руб.

  0

  -1

  19

  19

  68

  68

  68

  68

  68

  68

  68

  68

  68

  653

  Оподатковуваний прибуток

  тис.руб.

  0

  0

  18

  19

  68

  68

  68

  68

  68

  68

  68

  68

  68

  653

  - Податок на прибуток

  тис.руб.

  0

  0

  -4

  -5

  -16

  -16

  -16

  -16

  -16

  -16

  -16

  -16

  -16

  -157

  = Чистий прибуток

  тис.руб.

  0

  -1

  15

  14

  52

  52

  52

  52

  52

  52

  52

  52

  52

  496

  - Дивіденди

  тис.руб.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - Інші платежі з чистого прибутку

  тис.руб.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  = Нерозподілений прибуток

  тис.руб.

  0

  -1

  15

  14

  52

  52

  52

  52

  52

  52

  52

  52

  52

  496

  Те ж, наростаючим підсумком

  тис.руб.

  0

  -1

  14

  28

  80

  132

  184

  236

  288

  340

  392

  444

  496

  496

  Додаток 5

  ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (МІСЦЕВА ВАЛЮТА)

  0 міс

  1 міс

  2 міс

  3 міс

  4 міс

  5 міс

  6 міс

  7 міс

  8 міс

  9 міс

  10 міс

  11 міс

  12 міс

  ВСЬОГО

  1. ВХІД ГРОШОВИХ КОШТІВ
  - Виручка від реалізації

  тис.руб.

  0

  100

  100

  100

  150

  150

  150

  150

  150

  150

  150

  150

  150

  1 650

  - Виручка від реалізації постійних активів

  тис.руб.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - Доходи від іншої реалізації,
  позареалізаційні доходи

  тис.руб.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - Приріст нормованих короткострокових пасивів

  тис.руб.

  17

  7

  3

  10

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  47

  - Збільшення статутного капіталу

  тис.руб.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - Цільові фінансування й надходження

  тис.руб.

  220

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  220

  - Залучення кредитів

  тис.руб.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - Надходження від продажу іноземної валюти

  тис.руб.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  = Разом приплив

  тис.руб.

  237

  107

  103

  110

  160

  150

  150

  150

  150

  150

  150

  150

  150

  1 917

  2. Відтік грошових коштів
  - Експлуатаційні витрати

  тис.руб.

  0

  -100

  -80

  -80

  -80

  -80

  -80

  -80

  -80

  -80

  -80

  -80

  -80

  -980

  - Лізингові платежі (нараховані)

  тис.руб.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - Комерційні витрати

  тис.руб.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - Податкові виплати

  тис.руб.

  0

  -1

  -5

  -6

  -18

  -18

  -18

  -18

  -18

  -18

  -18

  -18

  -18

  -174

  - Збитки від іншої реалізації,
  позареалізаційні витрати

  тис.руб.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - Інші витрати з чистого прибутку

  тис.руб.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - Приріст постійних активів

  тис.руб.

  0

  -186

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  -186

  - Приріст нормованих оборотних активів

  тис.руб.

  -12

  -130

  8

  0

  -25

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  -159

  - Загальна сума виплат по кредитах

  тис.руб.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - Витрати на купівлю іноземної валюти

  тис.руб.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  = Разом відтік

  тис.руб.

  -12

  -418

  -77

  -86

  -123

  -98

  -98

  -98

  -98

  -98

  -98

  -98

  -98

  -1 499

  = Баланс грошових коштів в місцевій валюті

  тис.руб.

  225

  -310

  26

  24

  37

  52

  52

  52

  52

  52

  52

  52

  52

  418

  = Вільна місцева валюта

  тис.руб.

  225

  -85

  -59

  -35

  2

  54

  106

  158

  210

  262

  314

  366

  418

  418

  Додаток 6

  Показники фінансової спроможності проекту

  0 міс

  1 міс

  2 міс

  3 міс

  4 міс

  5 міс

  6 міс

  7 міс

  8 міс

  9 міс

  10 міс

  11 міс

  12 міс

  Рентабельність активів (у річному виразі)

  %

  -

  -

  70%

  63%

  197%

  167%

  147%

  131%

  118%

  107%

  99%

  91%

  85%

  Рентабельність власного капіталу (у річному виразі)

  %

  -

  -

  78%

  72%

  228%

  191%

  165%

  145%

  129%

  117%

  106%

  98%

  90%

  Рентабельність постійних активів (у річному виразі)

  %

  -

  -

  94%

  93%

  335%

  335%

  335%

  335%

  335%

  335%

  335%

  335%

  335%

  Поточні витрати до виручки від реалізації

  %

  -

  101%

  81%

  81%

  54%

  54%

  54%

  54%

  54%

  54%

  54%

  54%

  54%

  Прибутковість продажів

  %

  -

  -

  15%

  14%

  35%

  35%

  35%

  35%

  35%

  35%

  35%

  35%

  35%

  Рентабельність по балансового прибутку

  %

  -

  -1%

  23%

  23%

  84%

  84%

  84%

  84%

  84%

  84%

  84%

  84%

  84%

  Рентабельність по чистому прибутку

  %

  -

  -1%

  18%

  18%

  64%

  64%

  64%

  64%

  64%

  64%

  64%

  64%

  64%

  Оборотність активів

  рази

  -

  0.42

  0.40

  0.37

  0.47

  0.40

  0.35

  0.31

  0.28

  0.26

  0.24

  0.22

  0.20

  Оборотність власного капіталу

  рази

  -

  0.46

  0.44

  0.42

  0.55

  0.46

  0.40

  0.35

  0.31

  0.28

  0.26

  0.24

  0.22

  Оборотність постійних активів

  рази

  -

  1.08

  0.54

  0.54

  0.81

  0.81

  0.81

  0.81

  0.81

  0.81

  0.81

  0.81

  0.81

  Коефіцієнт загальної ліквідності

  рази

  14.20

  2.38

  2.77

  2.67

  3.43

  4.53

  5.64

  6.75

  7.86

  8.96

  10.07

  11.18

  12.28

  Коефіцієнт термінової ліквідності

  рази

  13.96

  -0.08

  0.66

  1.14

  2.22

  3.32

  4.43

  5.54

  6.65

  7.75

  8.86

  9.97

  11.07

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  рази

  13.96

  -3.58

  -2.20

  -0.94

  0.04

  1.15

  2.26

  3.36

  4.47

  5.58

  6.68

  7.79

  8.90

  Коефіцієнт загальної платоспроможності (частка власних коштів у валюті балансу)

  0.93

  0.90

  0.90

  0.87

  0.86

  0.88

  0.90

  0.91

  0.92

  0.92

  0.93

  0.93

  0.94

  Коефіцієнт автономії (співвідношення власних і позикових коштів)

  13.20

  9.18

  8.68

  6.70

  6.39

  7.49

  8.60

  9.71

  10.82

  11.92

  13.03

  14.14

  15.24

  Частка довгострокових кредитів у валюті балансу

  %

  0.0%

  0.0%

  0.0%

  0.0%

  0.0%

  0.0%

  0.0%

  0.0%

  0.0%

  0.0%

  0.0%

  0.0%

  0.0%

  Загальний коефіцієнт покриття боргу

  рази

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Додаток 7

  ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ

  0 міс

  1 міс

  2 міс

  3 міс

  4 міс

  5 міс

  6 міс

  7 міс

  8 міс

  9 міс

  10 міс

  11 міс

  12 міс

  ВСЬОГО

  Простий термін окупності

  0.7  Дисконтований термін окупності

  0.7  NPV (чиста поточна вартість проекту)

  433

  0

  -1

  10

  22

  69

  116

  163

  209

  255

  300

  345

  389

  433

  433

  включаючи залишкову (ліквідаційну) вартість проекту
  IRR (внутрішня норма прибутковості)
  - Розрахункова на інтервал планування

  13%


  13%

  - Реальна річна

  159%


  159%

  - Номінальна річна

  159%


  159%

  Норма прибутковості повних інвестиційних витрат

  134%

  0%

  0%

  3%

  7%

  21%

  36%

  50%

  65%

  79%

  93%

  106%

  120%

  134%

  134%

  Додаток 8

  Однопараметричної АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ

  Вихідний параметр


  Початкове

  Крок
  значення

  зміни

  Рівень обсягу виробництва

  70%

  10%

  70%

  80%

  90%

  100%

  110%

  120%

  130%

  Результуючі показники

  NPV для повних інвестиційних витрат

  тис.руб.


  134.6

  234.3

  333.9

  433.4

  532.9

  632.4

  731.9

  NPV для повних інвестиційних витрат

  тис.руб.


  134.6

  234.3

  333.9

  433.4

  532.9

  632.4

  731.9

  Додаток 9

  Однопараметричної АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ

  Вихідний параметр


  Початкове

  Крок
  значення

  зміни

  Рівень цін на реалізовану продукцію (роботи, послуги)

  70%

  10%

  70%

  80%

  90%

  100%

  110%

  120%

  130%

  Результуючі показники

  NPV для повних інвестиційних витрат

  тис.руб.


  81.9

  199.2

  316.4

  433.4

  550.4

  667.4

  784.3

  NPV для повних інвестиційних витрат

  тис.руб.


  81.9

  199.2

  316.4

  433.4

  550.4

  667.4

  784.3

  Додаток 10

  Однопараметричної АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ

  Вихідний параметр


  Початкове

  Крок
  значення

  зміни

  Рівень експлуатаційних витрат

  70%

  10%

  70%

  80%

  90%

  100%

  110%

  120%

  130%

  Результуючі показники

  NPV для повних інвестиційних витрат

  тис.руб.


  647.5

  576.2

  504.8

  433.4

  362.0

  290.5

  219.0

  NPV для повних інвестиційних витрат

  тис.руб.


  647.5

  576.2

  504.8

  433.4

  362.0

  290.5

  219.0

  Додаток 11

  ДВОПАРАМЕТРИЧНИХ АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ

  Вихідні параметри


  Початкове

  Крок


  значення

  зміни

  Ставка порівняння

  80%

  10%


  Рівень інвестиційних витрат

  80%

  10%


  Результуючий показник

  Загальна потреба у фінансуванні об.капітала

  тис.руб.
  Ставка порівняння

  Рівень інвестиційних витрат

  80%

  90%

  100%

  110%

  120%

  130%

  140%

  80%

  105.3

  105.3

  105.3

  105.3

  105.3

  105.3

  105.3

  90%

  108.7

  108.7

  108.7

  108.7

  108.7

  108.7

  108.7

  100%

  112.0

  112.0

  112.0

  112.0

  112.0

  112.0

  112.0

  110%

  115.4

  115.4

  115.4

  115.4

  115.4

  115.4

  115.4

  120%

  118.7

  118.7

  118.7

  118.7

  118.7

  118.7

  118.7

  1 Федеральний закон «Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень» № 39-ФЗ від 25.02.2999 (в ред. Від 24.07.2007).

  2 Методичні рекомендації з оцінки ефективності інвестиційних проектів (затв. Мінекономіки РФ, Мінфіном РФ, Держбудом РФ 21.06.1999 № ВК 477).

  3 Горемикін В.А. Бізнес-план: методика розробки. 25 реальних зразків бізнес-плану. - М.: Ось-89, 2005

  4 Мазур І.І., Шапіро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковників А.В. Управління проектами. - СПб.: Омега-Л, 2008

  5 Ковальов В.В. Методи оцінки інвестиційних проектів. - М.: Фінанси і статистика, 2005.

  6 Попов В.М., Медведєв, Ляпунов С.І., Муртазалієва С.Ю. Бізнес-план інвестиційного проекту. - М.: КноРус, 2008

  7 Стешин А.І. Оцінка комерційної діяльності інвестиційного проекту. - М.: Статус-Кво, 97, 2007

  8 Сингаївська Г.І. Управління проектами в Microsoft Project 2007. - М.: Діалектика, 2008

  9 Просвітів Г.І. Управління проектами. Завдання й рішення. - М.: Альфа-Пресс, 2008

  10 Кох Р. Стратегія. Як створювати і використовувати ефективну стратегію. - СПб: Питер, 2005

  11 Просвітів Г.І. Управління проектами. Завдання й рішення. - М.: Альфа-Пресс, 2008

  12 Івасенко А.Г., Ніконова Я.І., Каркавін М.В. Управління проектами. - М.: Фенікс, 2008

  13 Ігоніна Л.Л. Інвестиції. - М.: Економіст, 2005.

  14 Виханский О.С. Стратегічне управління. - М: Економіст, 2008

  15 Усманова Л.П. Основні аспекти методики оцінки ефективності інвестиційного проекту в сфері виставкових послуг. «Сучасні аспекти економіки», № 18 (111), 2006

  16 Попов В.М., Медведєв, Ляпунов С.І., Муртазалієва С.Ю. Бізнес-план інвестиційного проекту. - М.: КноРус, 2008

  17 Усманова Л.П. Основні аспекти методики оцінки ефективності інвестиційного проекту в сфері виставкових послуг. «Сучасні аспекти економіки», № 18 (111), 2006

  18 Матвєєва Л.Г., Нікітаева А.Ю., Фіськов Д.А., Щипанов Є.Ф. Управління проектами. - М.: Фенікс, 2008

  19 Мокєєв А. Реалізація стратегії: досвід практиків / / Генеральний директор. - № 11. - 2007

  20 Ризик-менеджмент інвестиційного проекту. - М.: ЮНИТИ, 2008

  21 Попов В.М., Медведєв, Ляпунов С.І., Муртазалієва С.Ю. Бізнес-план інвестиційного проекту. - М.: КноРус, 2008

  22 Цивільний кодекс Російської Федерації (Частина перша) № 51-ФЗ від 30.11.1994 (в ред. Від 09.02.2009).

  23 Грачова М.В. Ризик-аналіз інвестиційного проекту. - М.: Юнити-Дана, 2006. - С. 10-12.

  24 Мазур І.І., Шапіро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковників А.В. Управління проектами. - СПб.: Омега-Л, 2008. - С. 363.

  25 Мазур І.І., Шапіро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковників А.В. Управління проектами. - СПб.: Омега-Л, 2008. - С. 364.

  26 Грачова М.В. Ризик-аналіз інвестиційного проекту. - М.: Юнити-Дана, 2006. - С. 158-159.

  27 Мазур І.І., Шапіро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковників А.В. Управління проектами. - СПб.: Омега-Л, 2008. - С. 367.

  28 Мазур І.І., Шапіро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковників А.В. Управління проектами. - СПб.: Омега-Л, 2008. - С. 370.

  29 Балабанов І.Т. Ризик-менеджмент. - М.: Фінанси і статистика, 2006

  30 Грачова М.В. Ризик-аналіз інвестиційного проекту. - М.: Юніті-Дана, 2006

  31 Інвестиційний менеджмент / За ред. В.В. Міщенко. - М.: КноРус, 2008

  32 Анісімов С., Анісімова Є. Управління проектами. Російський досвід. - М.: Вектор, 2006

  33 Золотогоров В.Г. Інвестиційного проектування. - М.: перспектива, 2008

  34 Кравченко Н.А. Інвестиційний аналіз. - М.: Справа, 2007

  35 Грачова М.В. Ризик-аналіз інвестиційного проекту. - М.: Юніті-Дана, 2006

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Диплом
  548.4кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
  Критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів
  Принципи та етапи оцінки ефективності інвестиційних проектів
  Методи оцінки інвестиційних проектів
  Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів
  Застосування методів оцінки ефективності інвестиційних проектів на прикладі організації виробництва
  Порівняльний аналіз визначення економічної ефективності інвестиційних проектів за різними методиками
  Методи аналізу та оцінки інвестиційних проектів (на прикладі агрофірм)
  Застосування теорії нечітких множин в оцінці економічної ефективності і ризику інвестиційних проектів
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru