Методи нарахування амортизації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


Зміст

1. Методи нарахування амортизації (лінійні, нелінійні, діапазонні норми амортизаційних відрахувань). Амортизаційний фонд, джерела його утворення

2. Задача 1

3. Задача 2

Список використаних джерел

1. Методи нарахування амортизації (лінійні, нелінійні, діапазонні норми амортизаційних відрахувань). Амортизаційний фонд, джерела його утворення

В даний час нарахування амортизації на підприємствах проводиться на підставі Положення про порядок нарахування амортизації по основних засобах і нематеріальних активів, затвердженого постановою Міністерства економіки Республіки Білорусь, Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь, Міністерства архітектури і будівництва Республіки Білорусь від 24 січня 2003 р. № 33 / 10/15/1, одним з таких способів:

- Лінійний спосіб нарахування амортизації;

- Нелінійний спосіб нарахування амортизації:

а) суми чисел років,

б) зменшуваного залишку;

- Продуктивний спосіб нарахування амортизації.

Лінійний спосіб полягає в рівномірному (по роках) нарахування амортизації організацією протягом усього нормативного терміну служби чи терміну корисного використання об'єкта основних засобів. Сума амортизаційних відрахувань за місяць (А (міс.)) при лінійному способі визначається виходячи з вартості, яка амортизується об'єкта і норми амортизації, нарахованої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта.

А (міс.) = (А.С. × Н а) / 12,

де А.С. - Амортизується вартість об'єкта основних засобів,

Н а - річна норма амортизації у відсотках від вартості, яка амортизується об'єкта, розраховується за формулою виходячи з терміну корисного використання,

12 - кількість місяців у році.

Н а = (1 / СНІД) × 100%,

де СПИ - строк корисного використання об'єкта основних засобів в роках.

Строк корисного використання - це період, протягом якого використання об'єкта основних засобів приносить дохід підприємству. Для окремих груп основних засобів термін корисного використання визначається виходячи з кількості продукції (обсягу робіт у натуральному вираженні), очікуваної до отримання в результаті використання цих об'єктів.

Строк корисного використання об'єктів основних засобів за відсутності інформації в технічній документації або нормативній літературі підприємства визначають самостійно. При встановленні терміну корисного використання виходять з очікуваного фізичного та морального зносу (режиму експлуатації, системи проведення ремонтних робіт і т.д.). Діапазони термінів корисного використання встановлюються в додатку до Положення про порядок нарахування амортизації по основних засобах і нематеріальних активів.

Нелінійний спосіб полягає в нерівномірному (по роках) нарахуванні організацією амортизації протягом строку корисного використання об'єкта основних засобів. Об'єктами застосування нелінійного способу є: передавальні пристрої, машини, механізми, обчислювальна техніка, оргтехніка, транспортні засоби та ін Нелінійний спосіб не поширюється на такі об'єкти: обладнання, транспортні засоби з терміном служби до трьох років, унікальну техніку і обладнання, предмети інтер'єру, включаючи офісні меблі. Сума амортизаційних відрахувань за місяць (А (міс.)) при нелінійному способі розраховується методом суми чисел років або методом зменшуваного залишку з коефіцієнтом прискорення до 2,5 разу. Розрахунок проводиться від вартості, яка амортизується об'єкта.

Річна сума амортизації при використанні методу суми чисел років розраховується виходячи з первісної вартості об'єкта основних засобів і норми амортизації, що розраховується щорічно за формулою:

Н а = чол / СЧЛ × 100%,

де Чол - число років, що залишаються до кінця строку служби об'єкта,

СЧЛ - сума чисел років терміну служби об'єкта.

Сума чисел років (СЧЛ) може бути розрахована двома способами.

1. Строк корисного використання (СПІ) об'єкта 4 роки. Розрахунок суми чисел років (СЧЛ):

СЧЛ = 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

2. Строк корисного використання (СПІ) об'єкта 4 роки. Розрахунок суми чисел років (СЧЛ):

СЧЛ = СПИ (СПІ + 1) / 2 = 4 (4 + 1) / 2 = 10.

При методі зменшуваного залишку річна сума нарахованої амортизації розраховується виходячи з обумовленої на початок звітного року недоамортизованої вартості (різниці вартості, яка амортизується та суми, нарахованої до початку звітного року амортизації) і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання об'єкта і коефіцієнта прискорення (до 2, 5 рази), прийнятого організацією.

Амортизаційні відрахування за рік визначаються наступним чином:

А 1-й рік = А.С. × Н а.

А 2-й рік = (А.С. - А 1-й рік) × Н а.

А 3-й рік = (А.С. - А 1-й рік - А 2-й рік) × Н а.

А 4-й рік = (А.С. - А 1-й рік - А 2-й рік - А 3-й рік) × Н а і т. д.,

де А.С. - Амортизується вартість об'єкта основних засобів,

Н а - річна норма амортизації у відсотках від вартості, яка амортизується об'єкта, розраховується за формулою виходячи з терміну корисного використання,

12 - кількість місяців у році.

Н а = (1 / СНІД) × 100% × k,

де СПИ - строк корисного використання об'єкта основних засобів,

k - коефіцієнт прискорення.

Сума щомісячних амортизаційних відрахувань (А (міс.)) розраховується щороку, виходячи з річної суми амортизаційних відрахувань, за формулами:

А (міс.) 1-й рік = А 1-й рік / 12.

А (міс.) 2-й рік = А 2-й рік / 12.

А (міс.) 3-й рік = А 3-й рік / 12.

А (міс.) 4-й рік = А 4-й рік / 12.

Продуктивний спосіб нарахування амортизації об'єкта основних засобів полягає у нарахуванні амортизації виходячи з вартості, яка амортизується об'єкта і відносини натуральних показників обсягу продукції (робіт, послуг), випущеної в поточному (звітному) періоді, до ресурсу об'єкта.

Ресурс об'єкта - це кількість продукції (робіт, послуг) в натуральних показниках, яка відповідно до технічної документації може бути випущено протягом усього терміну експлуатації об'єкта.

Амортизаційні відрахування розраховуються продуктивним способом у кожному звітному році за такою формулою:

АТ i = (А.С. / Σ ОПР i = 1n ОПР i) × ОПР i,

де ОПР i - обсяг випуску продукції у звітному періоді,

АТ i - сума амортизаційних відрахувань у звітному році,

А.С. - Амортизується вартість об'єкта основних засобів,

Σ ОПР i - прогнозований обсяг випуску продукції протягом усього терміну експлуатації,

i = 1, ... - роки терміну корисного використання об'єкта.

З метою контролю використання нарахованої амортизації використовується амортизаційний фонд, облік формування і використання якого ведеться на позабалансових рахунках "Амортизаційний фонд відтворення основних засобів" і "Амортизаційний фонд відтворення нематеріальних активів".

За дебетом позабалансових рахунків відображаються:

- Організаціями торгівлі та громадського харчування - суми амортизаційних відрахувань, включених до складу витрат на реалізацію (за винятком сум нарахованої лізингоодержувачем амортизації по об'єктах лізингу);

- Організаціями-лізингодавцями (відокремлено за лізинговою діяльності) - суми, що дорівнюють величині амортизаційних відрахувань та інших інвестиційних витрат лізингодавця у складі лізингового платежу, що підлягає отриманню у звітному періоді відповідно до договору лізингу (графіком лізингових платежів);

- Організаціями, які передають амортизується майно в оренду, - суми амортизаційних відрахувань за даними об'єктах, включені до складу операційних витрат;

- Комерційними організаціями, які виконують роботи та надають послуги, обліковою політикою яких передбачено метод обліку реалізації за відвантаженням, - суми амортизаційних відрахувань, включених до складу витрат виробництва з урахуванням загальногосподарських витрат і витрат на реалізацію (за винятком сум нарахованої лізингоодержувачем амортизації по об'єктах лізингу, сум амортизаційних відрахувань по транспортним засобам, придбаним комерційними організаціями за рахунок коштів державного бюджету, віднесених на збільшення позареалізаційних доходів), якщо особливості діяльності названих організацій не передбачають наявності залишків по рахунках обліку витрат на виробництво;

- В інших випадках - суми, що дорівнюють величині амортизаційних відрахувань у складі повної (з урахуванням загальногосподарських витрат і витрат на реалізацію) собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг).

Комерційні організації, що здійснюють кілька видів діяльності, формують амортизаційні фонди за даними роздільного обліку витрат по кожному з видів діяльності.

Сума амортизаційних відрахувань у складі повної собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) розраховується множенням питомої ваги суми амортизації (основних засобів - з урахуванням допустимої індексації) у витратах на виробництво з урахуванням загальногосподарських витрат і витрат на реалізацію (за винятком сум нарахованої лізингоодержувачем амортизації по об'єктах лізингу) наростаючим підсумком з початку звітного року на повну собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) з початку звітного року.

Витрати на виробництво приймаються в розрахунок за економічними елементами без внутрішнього і внутрішньозаводського обороту, тобто визначаються як сума оборотів за дебетом рахунків обліку витрат на виробництво: 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати ", 29" Обслуговуючі виробництва і господарства "(за їх підприємницької діяльності), 44" Витрати на реалізацію ", за винятком внутрішніх і внутрішньозаводських оборотів (бухгалтерських записів за дебетом рахунка 20 і кредиту рахунків 20, 21" Напівфабрикати власного виробництва ", 23 , 25, 26, 29; дебетом рахунка 23 і кредиту рахунків 21, 23, 25, 26, 29; дебетом рахунка 25 і кредиту рахунків 21, 23, 25, 29; дебетом рахунка 26 і кредиту рахунків 21, 23, 26, 29 ; дебетом рахунка 29 і кредитом рахунків 23, 25, 26, 29; дебетом рахунка 44 і кредиту рахунків 23, 29, 44; дебетом рахунків 10 "Матеріали", 28 "Брак у виробництві" і кредиту рахунків 20, 23, 25, 26 , 29, 44 та інших записів).

Комерційні організації, до структури яких входять відокремлені підрозділи, вправі своєю обліковою політикою встановлювати як централізований (в цілому по організації), так і децентралізований (з організації без включення відокремлених підрозділів і по кожному відокремленому підрозділу окремо) порядок формування амортизаційних фондів, їх використання та відображення на позабалансових рахунках.

При встановленні централізованого порядку величина амортизаційних фондів визначається виходячи з повної (з урахуванням загальногосподарських витрат і витрат на реалізацію) собівартості продукції, реалізованої організацією іншим організаціям, і розрахованого в цілому по організації питомої ваги суми амортизації (основних засобів - з урахуванням допустимої індексації) у витратах на виробництво (з урахуванням загальногосподарських витрат і витрат на реалізацію). Формування та використання амортизаційних фондів враховуються в цілому по організації і в бухгалтерському обліку відокремлених підрозділів не відображаються.

При встановленні децентралізованого порядку величина амортизаційних фондів визначається організацією (без включення відокремлених підрозділів) і окремо кожним відокремленим підрозділом виходячи з повної (з урахуванням загальногосподарських витрат і витрат на реалізацію) собівартості продукції, реалізованої організацією (без включення відокремлених підрозділів) і кожним відокремленим підрозділом іншим організаціям , і розрахованого в цілому по організації питомої ваги суми амортизації (основних засобів - з урахуванням допустимої індексації) у витратах на виробництво (з урахуванням загальногосподарських витрат і витрат на реалізацію). Формування та використання амортизаційних фондів відображаються в бухгалтерському обліку як організації, так і кожного її відокремленого підрозділу.

При розрахунку питомої ваги суми амортизації (основних засобів - з урахуванням допустимої індексації) у витратах на виробництво (з урахуванням загальногосподарських витрат і витрат на реалізацію) з організації витрати на виробництво приймаються до уваги в цілому за економічними елементами, за винятком як внутрішніх і внутрішньозаводських, так і внутрішньогосподарських оборотів (бухгалтерські записи за дебетом рахунків 20, 21, 23, 25, 26, 29, 44 та інших рахунків і кредитом рахунка 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки"). Передача готової продукції, виконаних робіт, наданих послуг між структурними підрозділами організації для цілей формування амортизаційного фонду реалізацією не вважається незалежно від того, на яких рахунках бухгалтерського обліку відображається така операція.

За кредитом позабалансових рахунків "Амортизаційний фонд відтворення основних засобів", "Амортизаційний фонд відтворення нематеріальних активів" відповідно до облікової політики організації відбивається спрямування коштів зазначених амортизаційних фондів на фінансування фактично вироблених в звітному періоді:

- Капітальних вкладень виробничого призначення і у випадках, передбачених законом, витрат організації на житлове будівництво, здійснюваних при виконанні робіт господарським, підрядним способами (по оплаченим, прийнятим до оплати рахунками в залежності від встановленого обліковою політикою методу обліку реалізації), погашення кредитів і позик, отриманих на ці цілі, та відсотків за ним (при їх віднесення протягом звітного року або після його закінчення на збільшення вартості об'єктів), у лізингодавців - інвестиційних витрат по об'єктах лізингу у складі лізингового платежу відповідно до договору лізингу (графіком лізингових платежів) та обліковою політикою організації;

- Вкладень у створення (у тому числі проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт), придбання об'єктів нематеріальних активів (у оплаченим, прийнятим до оплати рахунками в залежності від встановленого обліковою політикою методу обліку реалізації), погашення кредитів і позик , отриманих на ці цілі, та відсотків за ним (при їх віднесення протягом звітного року або після його закінчення на збільшення вартості об'єктів).

Під капітальними вкладеннями виробничого призначення для цілей Інструкції про порядок нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів розуміються витрати на нове будівництво, придбання, виготовлення, дообладнання, реконструкцію, модернізацію, технічне діагностування та огляд об'єктів основних засобів, що використовуються у підприємницькій діяльності, а також витрати на створення (в тому числі проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт), придбання об'єктів нематеріальних активів, що використовуються у підприємницькій діяльності.

При проведенні робіт підрядним способом капітальні вкладення виробничого призначення визнаються фактично виробленими в разі:

- Прийняття до оплати рахунків постачальників (підрядників) - для організацій, обліковою політикою яких встановлено методи обліку реалізації за відвантаженням;

- Перерахування постачальникам (підрядникам) авансових платежів, оплати рахунків постачальників (підрядників) як грошовими коштами, так і з використанням негрошових форм розрахунків - для організацій, обліковою політикою яких встановлено методи обліку реалізації по оплаті.

На суми повернутих постачальниками (підрядниками) авансів коригується використання амортизаційного фонду в місяці перерахування авансу методом "червоне сторно" за кредитом відповідних позабалансових рахунків.

При проведенні робіт господарським способом капітальні вкладення виробничого призначення визнаються фактично виробленими в обсязі документально підтверджених витрат по виконаних роботах або їх окремих етапах після підписання актів приймання-здачі робіт або інших документів, що підтверджують закінчення робіт.

До фактично виробленим вкладеннях у створення нематеріальних активів при виконанні науково-дослідних, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт відносяться фактичні витрати по закінчених робіт або їх окремих етапів на підставі актів приймання-здачі робіт або інших документів, що підтверджують закінчення робіт.

Вкладення в придбання нематеріальних активів визначаються фактично зробленими у випадках:

- Прийняття до оплати рахунків за вказані активи - для організацій, обліковою політикою яких встановлено методи обліку реалізації за відвантаженням;

- Перерахування авансових платежів, оплати рахунків за вказані активи як грошовими коштами, так і з використанням негрошових форм розрахунків - для організацій, обліковою політикою яких встановлено методи обліку реалізації по оплаті.

На суми повернутих авансів коригується використання амортизаційного фонду в місяці повернення авансу методом "червоне сторно" за кредитом відповідних позабалансових рахунків.

Використання амортизаційного фонду при видачі позик і придбання житла працівникам організації, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, відображається за кредитом позабалансових рахунків "Амортизаційний фонд відтворення основних засобів", "Амортизаційний фонд відтворення нематеріальних активів".

Суми, отримані в погашення даних позик або в якості оплати зазначеними працівниками придбаного для них житла, відносяться на збільшення амортизаційного фонду та відображаються за дебетом позабалансових рахунків "Амортизаційний фонд відтворення основних засобів", "Амортизаційний фонд відтворення нематеріальних активів".

При знаходженні об'єкта лізингу на бухгалтерському обліку (за винятком значаться на позабалансових рахунках) лізингоодержувача амортизаційний фонд відтворення основних засобів, амортизаційний фонд відтворення нематеріальних активів (залежно від виду об'єкта лізингу) формуються лізингоодержувачем у сумі амортизаційних відрахувань у складі лізингового платежу.

За фактичної сплати лізингових платежів лізингоодержувачем на суму амортизаційних відрахувань у складі лізингового платежу відображається використання амортизаційного фонду за кредитом позабалансових рахунків "Амортизаційний фонд відтворення основних засобів" і / або "Амортизаційний фонд відтворення нематеріальних активів".

При повному використанні залучених джерел фінансування капітальних вкладень, відсутності або недостатності власних джерел фінансування капітальних вкладень перевитрата амортизаційного фонду відбивається організацією зі знаком мінус на відповідних позабалансових рахунках, а також в іншій бухгалтерської звітності.

При відчуженні та ліквідації майна, що амортизується протягом року з дати взяття на облік використання амортизаційного фонду коригується методом "червоне сторно" за кредитом відповідних позабалансових рахунків.

2. Задача 1

Дано: Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (Кос) - 0,14. Власний капітал (Ск) - 3500 млн. руб. Необоротні активи (Ва) - 2750 млн. руб.

Визначити величину поточних активів (Ос). Назвати нормативне значення Кос.

Рішення:

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами = [Капітал і резерви (підсумок розділу III Пасиву балансу) - Необоротні активи (підсумок розділу I Активу балансу) + Резерви майбутніх витрат] / Оборотні активи (підсумок розділу II Активу балансу)

Кос = [Ск - Ва] / Ос

0,14 = 3500 млн. руб. - 2750 млн. руб. / Ос

0,14 = 750 млн. крб. / Ос

Ос = 5357 млн. руб.

Нормативне значення Кос

п / п

Найменування галузі, підгалузі

Код галузі, підгалузі за ЗКГНГ

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами - норматив

1

Промисловість

10000

0,30


У тому числі: паливна

11200

0,30


хімічна та нафтохімічна (без хіміко-фармацевтичної)

13000

0,20


машинобудування і металообробка

14000

0,20


верстатобудівна та інструментальна

14200

0,20


тракторне і сільськогосподарське машинобудування

14400

0,10


засобів зв'язку

14760

0,05


будівельних матеріалів

16100

0,15


легка

17000

0,20


Державна приймання продукції в промисловості, державний нагляд і контроль за стандартами і засобами вимірювань

19800

0,20

2

Сільське господарство

20000

0,20

3

Транспорт

51000

0,15

4

Зв'язок

52000

0,15


У тому числі: поштовий зв'язок

52100

0,05


електро-та радіозв'язок

52300

0,15

5

Будівництво

60000

0,15

6

Торгівля і громадське харчування

70000

0,10

7

Матеріально-технічне постачання та збут

80000

0,15

8

Житлово-комунальне господарство

90000

0,10


У тому числі: газопостачання

90214

0,30


невиробничі види побутового обслуговування населення

90300

0,10

9

Наука і наукове обслуговування

95000

0,20

10

Інші


0,20

3. Задача 2

Дано: залишки готової продукції на складі на початок планованого періоду (Про н гп) - 125 млн. рублів; товарний випуск (V тп) - 3500 млн. рублів; обсяг реалізації в IY кварталі планованого року (V 4 р) - 1500 млн. рублів, норма залишків готової продукції (ТГП) - 15 днів.

Визначити: виручку від реалізації продукції в планованому році (V п p п).

Рішення:

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) планується за формулою:

V п p п = О н гп + V тп - Про до гп,

де V п p п - планована сума виручки від реалізації продукції;

Про н гп - нереалізовані залишки готової продукції на початок планованого року;

V тп - випуск товарної продукції, в планованому році;

Про до гп - залишки нереалізованої продукції на кінець планованого періоду.

Про до гп = 15 дн × 1500 млн. руб. / 90 дн = 250 млн. крб.

V п p п = 125 млн. крб. + 3500 млн. руб. - 250 млн. руб. = 3375 млн. руб.

Таким чином, в планованому році виручка від реалізації продукції складе 3375 млн. руб.

Список використаних джерел

  1. Балабанов І. Т. Основи фінансового менеджменту: Учеб. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 528 с.

  2. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 768 с.

  3. Ронова Г.М. Фінансовий менеджмент / Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. - М., 2003. - 107 с.

  4. Фінанси підприємств: Підручник / Л. Г. Колпина, Т. М. Кондратьєва, О. О. Лапко; Під ред. Л. Г. Колпіно. - Мн. Обчислюємо. шк., 2003. - 336 с.

  5. Хотинська Г. І. Фінансовий менеджмент: Учеб. Посібник. - М.: Справа та сервіс, 2002. - 192 с.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
69кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік амортизації основних засобів в організації та методи її нарахування бухгалтерський і податковий
Нарахування амортизації на прикладі автотранспортної організації
Облік і способи нарахування амортизації основних засобів
Організація бухгалтерського обліку нарахування амортизації основних с
Основні фонди підприємства порядок нарахування амортизації
Організація бухгалтерського обліку нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів
Оцінка впливу методу нарахування амортизації на основні економічні показники організації
Амортизація основних фондів методи амортизації порівняльний ра
Амортизація основних фондів методи амортизації порівняльний розрахунок амортизаційних відрахувань
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru