додати матеріал


Методична розробка навчальної лекції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Недержавний освітній заклад
Вищої професійної освіти
«Сергієво-Посадський гуманітарний інститут» (НТУ ВПО СПГІ)
Кафедра психології
Контрольна робота
з дисципліни: Методика викладання психології
на тему: Методична розробка навчальної лекції
Виконала:
Студентка
заочної форми навчання
5 курсу
Факультет Психології
Спеціальність Психологія
Бєлікова Л.І.
Перевірив: доцент, к.псх.н.
Точиліна Т.В.
Сергієв Посад 2010

План
Введення
1. Тема лекції. Обгрунтування вибору теми
1.1 Визначення теми і значення в системі цілого курсу (контекст)
1.2 Відбір бібліографії на тему (література для викладача, література, рекомендована студентам)
2. Форма організації лекції. Аудиторія (характер і рівень підготовленості слухачів)
3. Зміст лекцій
4. Цілісний образ викладача в процесі лекції

Введення
Мета лекції (задум, основна ідея, яка об'єднує всі предметне зміст).
Завдання лекції, реалізують основний задум: ​​а) склад та послідовність завдань; б) характер завдань; в) кошти, необхідні студентам для вирішення зазначених завдань (категорії, системи уявлень, функціональні, генетичні, структурні, імовірнісні, причинні зв'язки); г) емоційні позиції і відносини, які формуються викладачем у слухачів під час вирішення поставлених завдань.
Організаційна форма лекції: а) монолог з елементами евристичної бесіди; б) монолог з опорою на аудіовізуальні засоби; в) монологічне висловлювання; г) евристична бесіда; д) діалог-дискусія (двох викладачів, що виражають протилежні точки зору щодо обговорюваної проблеми), е ) лекція-конференція.
Зміст лекцій.
План і конспект змісту лекції.
Навчальні засоби та дидактичні прийоми, що забезпечують цілісність, систематичність, послідовність, доступність, наочність, доказовість і ін (виділити на полях конспекту).
Цілісний образ викладача в процесі лекції.
Форми співробітництва викладача зі студентами в процесі вирішення завдань кожного з розділів змісту лекції (спільне вирішення завдань, наслідування зразком, партнерство).
Мовна форма висловлювання (лексика, граматика, стилістика).
Емоційно-виразні невербальні засоби спілкування викладача з аудиторією (жести, міміка, пантоміміка, інтонація, гучність, темп, ритм, паузи).

1. Тема лекції. Обгрунтування вибору теми
1.1 Визначення теми і значення в системі цілого курсу (контекст)
Тема: «Уявлення - як психічний процес».
В основі вистави лежить сприйняття об'єктів, що мало місце в минулому. В - перших це уявлення пам'яті, тобто ті які виникли на основі нашого безпосереднього сприйняття в минулому будь - якого предмета чи явища. По - друге, це уявлення уяви. Уявлення виникають у результаті нашої практичної діяльності і мають величезне значення для всіх психічних процесів.
Уявлення - це психічний процес відображення предметів мул і явищ, які в даний момент не сприймаються, але відтворюються на основі нашого попереднього досвіду.
Уявлення, як і будь-який інший пізнавальний процес, здійснює ряд функцій у психічній регуляції поведінки людини. Виділяють три основні функції: сигнальну, регулюючу і настроювальну.
Сигнальна - полягає у відображенні в кожному конкретному випадку не тільки образу предмета, раніше впливати на наші органи почуттів, але і різноманітною інформацією про цей предмет, яка під впливом конкретних впливів перетворюються на систему сигналів, керуючих поведінкою.
Регулююча - полягає у відборі потрібної інформації про предмет або явище, раніше впливати на наші органи почуттів.
Настроювальна проявляється в орієнтації діяльності людини в залежності від характеру впливу навколишнього середовища. Таким чином, уявлення мають дуже істотну роль у психічній регуляції діяльності людини.
1.2 Відбір бібліографії на тему (література для викладача, література, рекомендована студентам)
Література для викладача:
Веккер Л.М. психологічні процеси: У 3-х т. Т. 1. - Л.: Вид - во ЛДУ, 1974
Виготський Л.С. Зібрання творів: У 6-ти т. Т. 2.: Проблеми загальної психології / Гл.ред. / А. В. Запорожець. - М.: Педагогіка, 1982
Забродін Ю.М., Лебедєв О.Н. Психофізіологія і психофізика. - М.: Наука, 1977
Лурія А.Р. Відчуття і сприйняття. - М.: Изд-во МГУ, 1975
Фресс П., Піаже Ж. Експериментальна психологія / Зб. статей. Пер. з фр.: вип. 6. - М.: Прогрес, 1978
Література для студентів:
Крилова А.Л. Функціональна організація слуховий системи: Навчальний посібник. - М.: Изд-во МГУ, 1985
Маклаков А.Г. Загальна психологія: підручник для вузів. СПб.: Питер, 2005
Немов Р.С. Психологія: Підручник для студ. вищ. пед. навч. закладів: У 3-х кн. Кн. 1: Загальні основи психології. - 2-е вид. - М.: Владос, 1998
Загальна психологія: Курс лекцій / Укл. Є. І. Рогов. - М.: Владос, 1995
Рубінштейн С.Л. Основи загальної психології. - СПб.: Питер, 1999

2. Форма організації лекції. Аудиторія (характер і рівень підготовленості слухачів)
Студенти другого заочного курсу психології. Рівень підготовки - загальноосвітній з ухилом на спеціалізацію, деякі студенти вже мають вищу освіту.
Мета лекції (задум, основна ідея, яка об'єднує всі предметне зміст).
Організувати цілеспрямовану пізнавальну діяльність студентів з оволодіння програмним матеріалом з даної теми. Дати загальне уявлення про роль пізнавальних процесів у житті людини. Ознайомити з основними поняттями по темі уявлення - як психічний процес, дати знання про основні види подання, вивчити основні види, властивості і характеристики основних видів уявлень.
Завдання лекції, реалізують основний задум: ​​а) склад та послідовність завдань; б) характер завдань; в) кошти, необхідні студентам для вирішення зазначених завдань (категорії, системи уявлень, функціональні, генетичні, структурні, імовірнісні, причинні зв'язки); г) емоційні позиції і відносини, які формуються викладачем у слухачів під час вирішення поставлених завдань.
А) Склад і послідовність завдань:
1) Сформувати уявлення про подання як про психологічному процесі;
2) Розглянути види уявлень;
3) Ознайомитись з основними властивостями і характеристиками, класифікації уявлень;
Б) Характер завдань:
Інформаційний (дати інформаційний матеріал з даної теми і закріпити основні поняття, такі як подання; їх види (зорові, слухові, кінетичні, дотикові, нюхові смакові температурні і органічні) дати основні властивості і характеристики уявлень, класифікацію.
Мотиваційний (сформувати пізнавальний інтерес до змісту навчального матеріалу)
Орієнтовний (дати основи для подальшого засвоєння навчального матеріалу);
Виховний (допомогти виробити у студентів прагнення до самостійної роботи і всебічному оволодінню спеціальністю, розвивати інтерес до навчальної дисципліни, сприяти активізації мислення студентів).
в) Кошти, необхідні студентам для вирішення зазначених завдань:
1. Системи уявлень і причинні зв'язки.
г) Емоційні позиції і відносини, які формуються викладачем у слухачів під час вирішення поставлених завдань:
Треба зуміти зосередити увагу студентів на сприйняття і розуміння вказаного матеріалу, а також налаштувати їх на внутрішню розумову і емоційну активність у відповідь на дії викладача і яка від нього інформацію. Необхідно постійно спостерігати за аудиторією і відчувати її.
4.Організаціонная форма лекції: монолог з елементами евристичної бесіди, дискусії.

3. Зміст лекцій
План лекції:
Загальне поняття про подання та його основні характеристики.
Види уявлень.
Індивідуальні особливості уявлення та його розвиток.
Конспект лекції
Вступ. Ми продовжуємо вивчення пізнавальних психічних процесів, одним з яких є уявлення.
Первинну інформацію про навколишній світ ми отримуємо за допомогою відчуття і сприйняття. Порушення, що у наших органах, не зникає безслідно тієї самої миті, коли припиняється дія на них подразників. Після цього зберігаються протягом деякого часу так звані послідовні образи. Цікавий той факт, що через тривалий час після того, як ми сприймали будь - який предмет, що образ цього предмета може бути знову випадково або навмисно викликаний нами. Це явище отримало назву подання. Уявлення - це психічний процес відображення предметів мул і явищ, які в даний момент не сприймаються, але відтворюються на основі нашого попереднього досвіду.
Уявлення мають свої характеристики перша з який це наочність. Уявлення - це чуттєво - наочні образи дійсності, це відтворені і перероблені образи об'єктів, які сприймалися в минулому. Тому вони не мають яскравої ступеня наочності і як правило значно блідіше.
Наступною характеристикою є фрагментарність. Уявлення повні прогалин, одні частини і ознаки представлені яскраво, інші смутно, а треті взагалі відсутні. Наприклад, коли ми представляємо чиєсь обличчя, то чітко відтворюємо окремі фрагменти, на яких ми фіксували увагу. Інші деталі, лише злегка виступають на тлі смутного і невизначеного образу.
Не менш значущою є характеристика нестійкості й мінливості представленій.Любой викликаний предмет або образ, зникне з поля вашої свідомості, як би ви не намагалися його втримати. І вам доведеться робити чергове зусилля, щоб знову його викликати.
Види уявлень
В даний час існує декілька подходовк побудови класифікації уявлень. Оскільки в основі уявлень лежить минулий перцептивний досвід, то основна класифікація видів відчуття і сприйняття.
Класифікація основних видів уявлень наведена в таблиці 1
Класифікація основних видів уявлень за видами за ступенем за ступенем вольових аналізаторів спільності зусиль зорові слухові поодинокі мимовільні нюхові общіепроізвольние рухові
Класифікація Б. М. Теплова в основу яких лежать відчуття. Їх особливістю є те, що в окремих випадках вони бувають гранично конкретними і передають усі видимі якості предметів: колір, форму, обсяг.
В основу слухових уявлень мають значення мовні і музичні. Мовні поділяються на на фонетичні та темброво-інтонаційні. Вони мають велике значення при вивченні іноземних мов. Суть музичних полягає в поданні про співвідношення звуків по висоті і тривалості, так як мелодія визначається саме звуковисотними і ритмічними співвідношеннями.
Рухові не є простим відтворенням минулих відчуттів, а завжди пов'язані з актуальними відчуттями. Кожен раз, коли ми уявляємо собі рух будь-якої частини нашого тіла, відбувається слабке скорочення. Наприклад, якщо уявити, що ви зігнули праву руку в лікті, то автоматично відбудеться слабке скорочення цієї руки, яке можна зареєструвати чутливими електрофізіологічними приладами.
Індивідуальні особливості уявлення та його розвиток.
Всі люди відрізняються один від одного по тій ролі, яку відіграють в їх житті подання того чи іншого виду. У одних переважають зорові, в інших слухові, а в третіх рухові. Люди з переважанням зорового типу, згадуючи текст, уявляють собі сторінку книги, де він надрукований, як би подумки його читає. З переважанням слухового типу, згадуючи текст, як би чує вимовлені слова. З переважанням рухового типу, згадуючи текст або намагаючись його запам'ятати будь-які цифри, вимовляє їх про себе.
Сьогодні, немає даних дозволяють однозначно вказати час появи у дітей перших уявлень. Цілком можливо, що в першому році життя уявлення, будучи ще тісно пов'язаними зі сприйняттям, починають відігравати значиму роль в психічному житті дитини. Мовні досягають відносно високого розвитку на другому році життя, оскільки без цього був би неможливий процес оволодіння мовою і спостерігається в цьому віці швидке зростання словникового запасу дитини.
У дорослих людей уявлення багатше і яскравіше, ніж у дітей.
Збільшення узагальнюючого значення уявлень може йти в дух напрямках. Перший - схематизація. У результаті схематизації подання втрачає поступово ряд приватних індивідуальних ознак і деталей, наближаючись до схеми.
Інший путm - типових образів. У цьому випадку подання, не втрачаючи своєї індивідуальності, навпаки, стають все більш конкретними наочними і відображають цілу групу предметів і явищ. Цей шлях веде до створення художніх образв, які містять в собі дуже широкі узагальнення.
Висновок. На закінчення слід звернути вашу увагу на той факт, що практично всі види уявлень взаємопов'язані один з одним. Завдяки цьому взаємодії ми отримуємо найбільш повну інформацію про навколишній світ. Однак ця інформація обмежується лише відомостями про властивості предметов.Ваше домашнє завдання буде полягати в самостійному опрацюванні наступного матеріалу: Більше глибинне вивчення подання, образах пам'яті.

4. Цілісний образ викладача в процесі лекції
Форми співробітництва викладача зі студентами в процесі вирішення завдань кожного з розділів змісту лекції (спільне вирішення завдань, наслідування зразком, партнерство).
Відносини «викладач - студенти»: поважні, в міру вимогливі. Моральний контакт забезпечує співробітництво викладача і студентів. До кожної лекції потрібно готуватися з урахуванням особливостей свого темпераменту, вміння володіти почуттями, доводити думку до аудиторії. Чітко і ясно структурувати заняття. Раціонально дозувати матеріал у кожному з розділів.
Науковість, відповідність сучасному рівню розвитку науки, світоглядна сторона, наявність методичних питань, правильна їх трактування. Активізація мислення шляхом висунення проблемних питань і розв'язання суперечностей у ході лекцію. Використовувати наочні посібники, схеми, таблиці, моделі, графіки і т. п.
Мовна форма висловлювання (лексика, граматика, стилістика).
Використовувати простий, доступний мову, образну мову з прикладами та порівняннями; застосовувати риторичні і уточнюючі розуміння матеріалу питання; виразна і дохідлива, досить голосна, чітка мова з правильним літературним вимовою і правильно розставленими наголосами. У ході лекції знайомити студентів з новими науковими поняттями і термінами, є їх пояснювати.
Емоційно-виразні невербальні засоби спілкування викладача з аудиторією (жести, міміка, пантоміміка, інтонація, гучність, темп, ритм, паузи).
Досить гучна, чітка мова. Ритм середній. У паузах використовувати прийоми підтримки уваги - риторичні питання, жарти, ораторські прийоми. Добре оживляють мова жест і міміка.
Застосовувати уточнюючі розуміння матеріалу питання.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Контрольна робота
31.1кб. | скачати


Схожі роботи:
ПРОЕКТНО-МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПО лінгводидактики
Методична розробка заняття з іноземної мови
Методична розробка для студентів по темі Апендицит
Методична розробка тематичної атестації з всесвітньої історії
Методична розробка з практичного заняття для студентів лікувального факультету
Методична розробка уроку-бесіди за повістю У Бикова Обеліск і Вовча зграя
Методична розробка робочої програми дисципліни Психологічне здоров`я у старшому підлітковому 2
Методична розробка робочої програми дисципліни Психологічне здоров`я у старшому підлітковому
Діалоги моральності Методична розробка уроку позакласного читання за романом Б Васильєва Вам
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru