Методична розробка заняття з іноземної мови

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
"МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЗАНЯТТЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ"

Введення

Багатогранна діяльність вчителя передбачає складання ним сценарію уроку, опору його діяльності або робочий план уроку, який буде носити суб'єктивний характер. У плані вчитель прогнозує свою діяльність у єдності з діяльністю учнів, регулюючи її. При цьому він творчо підходить до рекомендацій книги для вчителя, адаптуючи їх до свого класу і до власної особистості. У плані необхідно передбачити актуальний момент дійсності, події, що відбуваються в нашому випадку в школі.
Навчально-виховний процес у школі починається з уроку. Все інше в школі грає хоч і важливу, але допоміжну роль, доповнюючи і розвиваючи все те, що закладається в ході уроку. Тільки на уроці можна визначити роль і місце вчителя в навчальному процесі, тільки на уроці можна побачити його ріст і розвиток.
План (методична розробка заняття) - це плід внутрішньої потреби вчителя. Він йому потрібен для ефективної реалізації різноманітних і складних завдань, що вирішуються на будь-якому уроці.
Робочий план вчителя може бути різною ступенем розгорнення, що залежить від професійного досвіду роботи вчителя з подібним контингентом учнів і від новизни прийомів, які він збирається використовувати.
Методична розробка - це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології про бучении і виховання стосовно до конкретної теми уроку, теми навчальної програми, викладання курсу в цілому.
Методична розробка може бути як індивідуальною, так і колективною роботою. Вона спрямована на професійно-педагогічне вдосконалення викладача або майстра виробничого навчання або якості підготовки з навчальних спеціальностей.
У зв'язку зі складанням робочого плану уроку існують різні точки зору, які стосуються міри його конкретизації, зокрема, чи відображати в ньому діяльність: а) тільки вчителі, б) вчителя та учнів; в) тільки учнів.
У даній роботі ми розглянемо урок іноземної мови в школі за програмою повної середньої освіти. Тривалість заняття 45 хвилин.

Тема заняття: "Подорожі"

Цілі уроку:
1. Практична мета навчання: іноземна мова служить засобом спілкування і дозволяє здійснювати взаємодію людей між собою, тому в школі іноземної мови потрібно навчати, перш за все, як засобу спілкування. Вивчення іноземної мови дає учням можливість опановувати новими засобами сприйняття і вираження думок про предмети, явища, їх зв'язках і відносинах. Ці кошти виступають для них в усній та письмовій формах. Оволодіння цими формами спілкування і повинно входити в практичну мету вивчення предмета "Іноземна мова".
2. Виховна мета навчання: вивчення іноземної мови сприяє формуванню діалектико-матеріалістичного мислення, поглядів на навколишній світ, на місце людини в природі і суспільстві, до самого себе. Вивчення іноземної мови допомагає моральному вихованню, метою якого є виховання особистості. При навчанні здійснюється виховання найважливіших моральних якостей особистості: патріотизм, інтернаціоналізм, гуманізм. Вивчення іноземної мови надає естетичний вплив. Виховна мета сприяє формуванню соціально активної особистості.
3. Освітня мета: у всі часи іноземна мова належав до числа предметів великого освітнього потенціалу. Його освітня функція полягає, перш за все, в тому, що учень оволодіває другою мовою, отже, новим засобом для вираження думок. Правильне вживання мовних засобів забезпечує можливість розуміти одне одного, сприймати і передавати думки при спілкуванні. Все це розвиває учнів у мовному відношенні. Вивчення іноземної мови підвищує загальну мовну культуру вираження думок, як іноземною, так і рідною мовою, а це благотворно впливає на розвиток розумових і мовних здібностей учнів при вивченні інших гуманітарних і природничих предметів.
4. Розвиваюча мета навчання: для більш ефективного здійснення розвитку учнів іноземної мови, необхідно надавати спеціальну розвиваючу спрямованість і включати учнів у такі види діяльності, які розвивають у них сенсорні сприйняття, рухову, інтелектуальну, вольову, емоційну і мотиваційну сфери. Формування навчально-організаційних, навчально-інтелектуальних, навчально-інформаційних і комунікативних умінь і навичок надає розвиваюче вплив на школярів.

Завдання уроку

1. Навчити вести бесіду за темою "Подорожі"
2. Провести роботу над текстом "А" з цільовою установкою на повне вилучення інформації і над текстом "Б" з використанням довідкового матеріалу підручника з загальним охопленням змісту прочитаного.
Етап уроку
Завдання, що стимулюють діяльність учнів
Навчальний матеріал
час
примітка
Початок уроку
Мовна зарядка.
Вчора до мене прилетів родич з міста N. Він любить літати літаком. Я не люблю. Я віддаю перевагу їздити поїздом або на машині. А ви? Хто з вас літав на літаку? Сподобалося? Хто подорожував на машині? (На поїзді)?
Повідомлення завдань уроку.
Слова і вирази, необхідні для бесіди по темі "Подорожі"
3-4 хвилини
Включити слова, що означають кошти пересування
Центральна частина уроку
I
1. Дайте відповідь на питання (за видами подорожі)
Упр. № ...
Лексико-грам. матеріал для виконання завдання.
Географічна карта (листівки)
Вербальні опори для вираження мети поїздки, ставлення до неї і т.п.
20 хвилин
Частковий будинок. завдання. Робота виконується в колективних формах. Створюється атмосфера спілкування: кожен називає місце, спосіб, мета подорожі, яка йому переважно.
II
1. Виконайте вправу, предваряющее текст.
2. Доведіть, що ...
3. Спростуйте на основі тексту, що ...
4. Покажіть, що ... вчинив правильно / неправильно.
5. Переведіть абзац, в якому йдеться про ....
6. Процитуйте з тексту місце, що відноситься до ілюстрації.
1. Прочитайте заголовок, перегляньте текст і припустіть про що він.
2. Виділіть головне, прочитавши текст.
3. Скажіть, що ви дізналися з тексту, чи сподобався він вам
Текст А
Упр. № ...
Текст Б
Вербальні опори.
Я вважаю, що текст про ....
Головна думка полягає в ...
12 хвилин
8 хвилин
Текст прочитаний будинку й виконані після текстові завдання. Йде контроль домашнього завдання та інтенсивна переробка змісту
Учні читають текст Б у класі про себе. Звертається увага на цікаві слова і вирази
Завершення уроку
Підведення підсумків: куди і як ми їздили? Які тексти ми читали? Що вам сподобалося? Запишіть завдання додому: написати лист другові про зроблене тобою подорож сьогодні
2-3 хвилини
Учням виставляються оцінки
Урок як організаційна одиниця навчання триває 45 хвилин. Структура уроку повинна бути гнучкою. Вона визначається етапом навчання, місцем уроку в серії уроків, характером поставлених завдань. У структурі уроку повинні бути стабільні і варіативні моменти. Структура будь-якого уроку включає: початок, центральну частину і завершення. Кожна з названих частин виконує властиву їй функцію, яка відображатиме специфіку предмета.
Для успішного вирішення поставлених перед навчанням іноземної мови освітньо-виховних завдань важливо знати, як учні засвоюють зміст курсу. Без глибокого вивчення стану знань школярів неможливо цілеспрямовано впливати на процес навчання з метою його подальшого вдосконалення. Тут нам допоможе Теорія поетапного формування розумових дій Гальперіна.
Теорія, сформульована і досліджена Петром Яковичем Гальперіним (1902-1988) в середині XX століття. Заснована на тому, що організація зовнішньої діяльності школярів, що сприяє переходу зовнішніх дій в розумові, є основою раціонального управління процесом засвоєння знань, навичок, умінь.
Відповідно до цієї теорії, формування розумових дій відбувається за такими етапами:
Перший - створення мотивації учня;
Другий - складання схеми, так званої орієнтовної основи дії;
Третій - виконання реальних дій;
Четвертий - промовляння вголос описів того реальної дії, яке відбувається, в результаті чого відпадає необхідність використання орієнтовної основи дій;
П'ятий - Дія супроводжується промовлянням "про себе";
Шостий - Повна відмова від мовного супроводу дії, формування розумової дії в згорнутому вигляді.
На кожному етапі дія виконується спочатку розгорнуто, а потім поступово скорочується, "згортається".
Практичне значення теорії поетапного формування розумових дій П.Я. Гальперіна полягає в тому, що в процесі навчання формування нових дій відбувається легше, без заучування нового матеріалу (так як він засвоюється в процесі шляхом мимовільного запам'ятовування), без використання методу проб і помилок.
Крім цього, важливу роль відіграє форма проведення уроку.
Форми проведення уроку вкрай різноманітні. Багато в чому вони визначаються індивідуальністю педагога - його методичними поглядами, смаками, звичками. Як би не були різноманітні форми занять з учнями, все ж можна висловити кілька загальних міркувань щодо принципів побудови та ведення уроку, пам'ятаючи, звичайно, що на практиці вони можуть нескінченно варіюватися. Перш за все, виникає питання про послідовність роботи над навчальним матеріалом.
Організаційну форму навчання можна визначити як взаємодія вчителя та учнів, регульоване певним, заздалегідь встановленим порядком і режимом.
Інструментом педагогічної діяльності, що розглядається в єдності трьох аспектів - освіти, виховання і навчання, служить педагогічна технологія. Вони реалізуються у методах, практиках, програми навчання. Методи навчання являють собою систему цілеспрямованих дій вчителя, які організовують пізнавальну та практичну діяльність учня, що забезпечує засвоєння їм змісту освіти і тим самим досягнення цілей навчання. У педагогічній практиці широко використовуються особистісно-орієнтовані технології, які сприяють підвищенню у школярів мотивації до навчання.
Говорячи про дисципліну "Іноземна мова" слід зауважити, що основним компонентом змісту навчання йому є не стільки знання, скільки навички та вміння. При їх формуванні на перший план висувається такий спосіб навчання, як підкріплення. Успішне становлення навички (а отже й уміння) неможливо без того, щоб учень не знав, чи правильні його дії чи ні. Не отримуючи такої інформації ззовні (головним чином від вчителя), він дає оцінку своїм діям сам, що нерідко закріплює помилкові дії і формує у школярів неправильні навички. При формуванні мовних навичок і вмінь оцінку діям учня повинен давати вчитель. Оцінка дій учня і є підкріплення. Але здійснити підкріплення не можна без спостережень за діями учня або без ознайомлення з їх результатами. Крім того, для того щоб оцінка була правильною, необхідно кваліфіковане спостереження, яке, власне кажучи, і являє собою контроль. Зі сказаного ясно, чому контроль у навчанні набуває особливого значення і вимагає більш повного теоретичного обгрунтування.
У нашому випадку на уроці "Іноземної мови" ми застосовували усну форму контролю. Контроль повинен проходити в тому ж плані, що і навчання, тому для того щоб перевірити вміння і навички усного мовлення, слід застосовувати усні прийоми перевірки. Це займає менше часу, ніж письмова перевірка. Усна форма сприяє виробленню швидкої реакції на питання, розвитку пам'яті учнів.
Досягнення цілей навчання іноземної мови у школі визначається змістом, яким повинні оволодіти учні, і технологією навчання. Саме вчення школярів здійснюється як під керівництвом вчителя, так і в ході самостійної роботи. Як зазначають психологи і педагоги, самостійна робота активізує розумову діяльність учнів, роблячи вчення більш результативним.
Самостійна робота може здійснюватися у різних організаційних формах: індивідуально, в парах, у невеликих групах і цілим класом. Кожна з названих форм покликана створювати і розвивати в сукупності організаційні, інформаційні, пізнавальні та комунікативні вміння учнів, оволодіння якими забезпечить просування учнів у засвоєнні мови в єдності з розвитком їх методики.
Прийнято виділяти такі рівні самостійної роботи: відтворює, полутворческій і творчий.
Відтворює рівень самостійної роботи дуже важливий у вивченні іноземної мови, так як він лежить в основі інших її рівнів, і він є відповідальним за формування вербальної произносительно-лексико-граматичної бази. Фактично з цієї бази починається засвоєння нового.
Полутворческій рівень самостійної роботи - наступний за складністю виконання і що випливає з відтворюючого рівня. Тут здійснюється перенесення набутих знань, навичок та вмінь на інші, але аналогічні ситуації.
Самостійна робота цього рівня вимагає від виконує її більшої розумової активності і пов'язана з такими операціями, як підстановка, розширення і трансформація.
Творчий рівень самостійної роботи пов'язаний з формуванням навичок і вмінь здійснювати пошук при вирішенні більш складних комунікативних завдань, як в усному мовленні, так і при читанні.
У практиці самостійної роботи з іноземної мови ці рівні існують, і кожен з них може бути представлений певним набором конкретних підрівнів.
Самостійну роботу учнів допомагає здійснити гнучке керівництво, тобто методичний інструментарій. У розпорядження учнів надаються наступні дидактичні засоби, що допомагають самостійного оволодіння мовою і його методикою одночасно: завдання до вправ, пам'ятки, навідні запитання та ключі. Всі вони в сукупності становлять методичний інструментарій учнів.
Завдання до вправ: завдяки тому, що завдання носить узкоконкретний характер, воно жорстко спрямовує увагу учнів, концентруючи його на певній труднощі при оволодінні мовним матеріалом; воно обмежує предмет мовлення, теми / ситуації при розвитку мовленнєвих умінь.
Пам'ятки: у пам'ятках в формі рад пропонуються раціональні прийоми оволодіння іноземною мовою. Не вчитель повчає, а учням даються правила навчального праці відносно іноземної мови. Вони підказують учням вірний спосіб опанування основними видами мовленнєвої діяльності, новими організаційними формами, вправами. Пам'яток не повинно бути занадто багато, але вони повинні охоплювати всі істотні сторони навчально-виховного процесу. Пам'ятки розраховані на здатність учнів свідомо керувати своєю волею та емоціями, і одночасно вони виховують цю здатність.
Наступне дидактичний засіб керівництва самостійною роботою - пряме запитання, який концентрує увагу на важливій стороні пізнаваного явища. Якщо пам'ятка дає інформацію про готовому вигляді, то пряме запитання сприяє виявленню відповіді в результаті активного пошуку його самим учням, тому його вплив сильніше. Навідні запитання зазвичай складає вчитель, адаптуючи їх відповідно до мовним досвідом даного класу. Вони можуть бути більш-менш розгорнутими, важливо, щоб вони охопили всі функції засвоюваного самостійно. Пряме запитання можна розглядати як "тактичний засіб", що надає безпосередній вплив на поточний навчальний процес.
Допомагає керувати самостійною роботою і такий засіб, як опора. Вчитель намічає лише ситуацію, в ході самостійної роботи учні осмислюють її змістовно-смисловий план в єдності із засобами вираження; вони підбирають собі опори з різноманітних джерел інформації, будь то текст, вправи або словник. Опор надається форма, обумовлена ​​мовної завданням. Користуванню опорами слід спеціально вчити, оскільки учні не завжди бачать їх і тому не можуть ними користуватися. Користування опорами дозволяє вирішувати деякі завдання: збагачення мовних можливостей учнів з одночасним розширенням їх методичного арсеналу, оскільки учні опановують способами побудови свого висловлювання, його плануванням, підбором правильних засобів вираження думок, оформлення їх відповідно до комунікативним задумом.
Таким чином, всі засоби керівництва самостійною роботою сприяють як більш міцному засвоєнню мови, так і формуванню методики учнів.
Отже, самостійна робота органічно вписується в навчальний процес.
Зазвичай в кінці уроку підбиваються його підсумки, обговорення того, що дізналися, і того, як працювали - тобто кожен оцінює свій внесок у досягнення поставлених на початку уроку цілей, свою активність, ефективність роботи класу, захопливість і корисність вибраних форм роботи.

Ефективність (якість) уроку

Це ступінь відповідності результатів і мети: чим ближче результат до мети, тим вища якість уроку, тим він ефективніший.
Для визначення якості уроку мети й завдання повинні бути прописані в загальних одиницях, щоб їх можна було зіставляти, або повинні бути прописані механізми та інструментарій зіставлення.
Комплексний результат уроку може бути визначений через зіставлення результату діяльності вчителя (тобто того, що вчитель хотів дати) і результату діяльності учнів (тобто того, що учні взяли)
Обговорюючи в кінці уроку результати своїх спостережень, учні зможуть об'єктивно оцінити свою активність і якість роботи.
Для того, щоб закінчити урок на позитивній ноті можна скористатися одним з варіантів вправі "Комплімент" (Комплімент-похвала, Комплімент діловим якостям, Комплімент у почуттях), в якому учні оцінюють внесок один одного в урок і дякують один одному і вчителі за проведений урок . Такий варіант закінчення уроку дає можливість задоволення потреби у визнанні особистісної значущості кожного.
На закінчення хотілося б відзначити, що методична розробка будь-якого заняття може направляти діяльність вчителя і через неї - діяльність учнів.
У роботі робиться спроба показати урок іноземної мови місцем організованого цілеспрямованого спілкування, яке підкріплюється новим мовним матеріалом, який несе в собі певний заряд мотивації.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Реферат
44.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Методична розробка з практичного заняття для студентів лікувального факультету
Планування уроку іноземної мови важлива умова ефективного проведення заняття
Роль усної мови в навчанні іноземної мови
Методична розробка навчальної лекції
ПРОЕКТНО-МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПО лінгводидактики
Методична розробка тематичної атестації з всесвітньої історії
Методична розробка для студентів по темі Апендицит
Методична розробка робочої програми дисципліни Психологічне здоров`я у старшому підлітковому
Методична розробка уроку-бесіди за повістю У Бикова Обеліск і Вовча зграя
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru